29.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 821/2014

2014 m. liepos 28 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 38 straipsnio 10 dalį, 46 straipsnio 3 dalį, 115 straipsnio 4 dalį ir 125 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 215/2014 (2) išdėstytos nuostatos, kurių būtina laikytis rengiant programas. Siekiant užtikrinti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) finansuojamų programų įgyvendinimą, būtina nustatyti kitas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymo nuostatas. Kad būtų lengviau susidaryti išsamų tų nuostatų vaizdą ir su jomis susipažinti, jos turėtų būti išdėstytos viename įgyvendinimo akte;

(2)

siekiant sudaryti lankstesnes sąlygas finansinėms priemonėms skirtai paramai iš įvairių šaltinių sutelkti ir vadovaujančiajai institucijai ją valdyti vienu iš Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų būdų, būtina patikslinti, kaip pervedami ir valdomi programų įnašai. Pirmiausia būtina patikslinti, kokiomis aplinkybėmis įnašai į finansinę priemonę gali būti teikiami pagal kelias programas arba prioritetines kryptis ar tos pačios programos priemones ir kokiomis sąlygomis nacionalinius viešuosius arba privačiuosius įnašus į finansines priemones galutinių naudos gavėjų lygmeniu galima laikyti bendrojo finansavimo nacionaliniais ištekliais;

(3)

būtina nustatyti finansinių priemonių ataskaitų teikimo Komisijai modelį, siekiant užtikrinti, kad vadovaujančiosios institucijos teiktų nuoseklią ir palyginamą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalyje reikalaujamą informaciją. Finansinių priemonių ataskaitų teikimo modelis taip pat reikalingas, kad Komisija galėtų parengti duomenų apie pažangą, padarytą finansuojant ir įgyvendinant finansines priemones, suvestines;

(4)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos sanglaudos politikos srities veiksmams skirtos informavimo ir komunikacijos priemonės būtų vizualiai tapačios, turėtų būti parengti Sąjungos emblemos kūrimo nurodymai ir nustatytos standartinės spalvos, taip pat nustatytos Sąjungos emblemos ir fondo arba fondų, iš kurių remiamas veiksmas, nuorodos pateikimo techninės charakteristikos;

(5)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos sanglaudos politikos srities infrastruktūros ir statybos veiksmams skirtos informavimo ir komunikacijos priemonės būtų vizualiai tapačios, būtina nustatyti infrastruktūros ir statybos veiksmų, kai bendra kiekvienam veiksmui skirta viešoji parama viršija 500 000 EUR, informacinių lentų ir nuolatinių lentelių technines charakteristikas;

(6)

taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d punktą, būtina nustatyti kiekvieno veiksmo duomenų, kurie reikalingi stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, tikrinimui ir auditui, įrašymo ir saugojimo kompiuterine forma sistemos technines specifikacijas;

(7)

siekiant veiksmingai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, būtina užtikrinti, kad duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos techninėmis specifikacijomis būtų numatytas visapusiškas – struktūrinis, techninis ir semantinis – sąveikumas su to reglamento 122 straipsnio 3 dalyje nurodyta sistema;

(8)

duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos išsamios techninės specifikacijos turėtų būti pakankamai dokumentuotos, kad būtų galima užtikrinti atitikties teisiniams reikalavimams audito seką;

(9)

duomenų įrašymo ir saugojimo sistemoje taip pat turėtų būti tinkamos paieškos priemonės ir ataskaitų teikimo funkcijos, kad joje saugomą stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, tikrinimui ir auditui reikalingą informaciją būtų galima lengvai išrinkti ir sujungti;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

IŠSAMI PROGRAMŲ ĮNAŠŲ PERVEDIMO IR VALDYMO TVARKA IR ATASKAITŲ APIE FINANSINES PRIEMONES TEIKIMAS

1 straipsnis

Programų įnašų pervedimas ir valdymas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 10 dalis)

1.   Kai įnašai į finansinę priemonę teikiami pagal kelias programas arba prioritetines kryptis ar tos pačios programos priemones, tą finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas veda atskirą apskaitą arba išlaiko tinkamą įnašo pagal kiekvieną programą, kiekvieną prioritetinę kryptį arba priemonę apskaitos kodą ataskaitų teikimo ir audito tikslais.

2.   Kai nacionaliniai viešieji ir privatieji įnašai į finansines priemones teikiami galutinių naudos gavėjų lygmeniu, laikantis konkrečiam fondui taikomų taisyklių, tas finansines priemones įgyvendinantys subjektai nacionalinius viešuosius arba privačiuosius įnašus, sudarančius bendrojo finansavimo nacionalinę dalį ir teikiamus galutinių naudos gavėjų lygmeniu, tvarko pagal 3–6 dalis.

3.   Finansines priemones įgyvendinantys subjektai saugo dokumentais pagrįstus įrodymus, patvirtinančius, kad:

a)

buvo sudarytos teisinės sutartys su privačiaisiais ar viešaisiais subjektais dėl nacionalinių viešųjų arba privačiųjų įnašų, sudarančių bendrojo finansavimo nacionalinę dalį, teiktinų galutinių naudos gavėjų lygmeniu;

b)

privatieji ar viešieji subjektai bendrojo finansavimo nacionalinę dalį sudarančius išteklius faktiškai pervedė galutiniams naudos gavėjams;

c)

apie nacionalinius viešuosius arba privačiuosius įnašus, sudarančius bendrojo finansavimo nacionalinę dalį ir skirtus privačiųjų arba viešųjų subjektų, buvo pranešta finansinę priemonę įgyvendinančiam subjektui.

4.   Finansines priemones įgyvendinantiems subjektams tenka visa atsakomybė už investicijas į galutinius naudos gavėjus ir tolesnę įnašų pagal programas stebėseną, laikantis finansavimo sutarčių.

5.   Finansines priemones įgyvendinantys subjektai užtikrina, kad iš nacionalinių viešųjų arba privačiųjų įnašų, sudarančių bendrojo finansavimo nacionalinę dalį, atlyginamos išlaidos būtų tinkamos finansuoti ir tik tada būtų deklaruojamos vadovaujančiajai įstaigai.

6.   Finansines priemones įgyvendinantys subjektai turi išlaikyti nacionalinių viešųjų arba privačiųjų įnašų, sudarančių bendrojo finansavimo nacionalinę dalį, iki jie pasiekia galutinį naudos gavėją, audito seką.

2 straipsnis

Finansinių priemonių ataskaitų teikimo modelis

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 3 dalis)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 1 dalyje nurodytai specialiai ataskaitai vadovaujančiosios institucijos naudoja šio reglamento I priede pateiktą modelį.

II SKYRIUS

VEIKSMAMS SKIRTŲ INFORMAVIMO IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR SĄJUNGOS EMBLEMOS KŪRIMO NURODYMAI IR STANDARTINIŲ SPALVŲ NUSTATYMAS

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnio 4 dalis)

3 straipsnis

Emblemos kūrimo nurodymai ir standartinių spalvų nustatymas

Sąjungos emblema sukuriama pagal II priede nustatytus grafinius standartus.

4 straipsnis

Sąjungos emblemos ir fondo arba fondų, iš kurių remiamas veiksmas, nuorodos pateikimo techninės charakteristikos

1.   Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedo 2.2 skirsnio 1 dalies a punkte nurodyta Sąjungos emblema interneto svetainėse pateikiama spalvota. Visose kitose žiniasklaidos priemonėse, kai tik įmanoma, naudojama spalvota emblema, vienspalvė emblema gali būti naudojama tik pagrįstais atvejais.

2.   Sąjungos emblema visada turi būti aiškiai matoma ir matomoje vietoje. Jos padėtis ir dydis turi atitikti naudojamos medžiagos arba dokumento matmenis. Prievolė nurodyti fondą netaikoma mažiems reklaminiams daiktams.

3.   Kai Sąjungos emblema, Sąjungos ir atitinkamo fondo nuoroda pateikiamos interneto svetainėje,

a)

Sąjungos emblema ir Sąjungos nuoroda turi būti matomos vos atsidarius svetainės puslapį skaitmeninio prietaiso rodomame plote, kad vartotojui nereikėtų puslapiu slinkti žemyn;

b)

toje pačioje svetainėje turi būti matoma ir atitinkamo fondo nuoroda.

4.   Visada rašomas visas Europos Sąjungos pavadinimas. Finansinės priemonės pavadinime turi būti nurodoma, kad ji remiama iš ESI fondų. Drauge su Sąjungos emblema naudotinas bet kuris iš toliau nurodytų šriftų garnitūrų: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kursyvo ir pabraukimo stiliai arba šrifto efektai nenaudojami. Su Sąjungos emblema susijęs tekstas jokiu būdu nerašomas ant Sąjungos emblemos. Naudojamas emblemos dydžiui proporcingas šrifto dydis. Priklausomai nuo fono naudojamas mėlynos (reflex blue), juodos arba baltos spalvos šriftas.

5.   Jeigu be Sąjungos emblemos pateikiama dar kitų logotipų, Sąjungos emblema turi būti bent jau tokių pačių aukščio ar pločio matmenų kaip didžiausias iš kitų logotipų.

5 straipsnis

Nuolatinių informacinių lentelių ir laikinų arba nuolatinių informacinių lentų techninės charakteristikos

1.   Veiksmo pavadinimas, pagrindinis veiksmo tikslas, Sąjungos emblema drauge su Sąjungos ir fondo arba fondų nuoroda, pateikiami Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedo 2.2 skirsnio 4 dalyje nurodytoje laikinoje informacinėje lentoje, užima bent 25 % tos informacinės lentos ploto.

2.   Veiksmo pavadinimas ir pagrindinis veiksmu remiamos veiklos tikslas, Sąjungos emblema drauge su Sąjungos ir fondo arba fondų nuoroda, pateikiami Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedo 2.2 skirsnio 5 dalyje nurodytoje nuolatinėje informacinėje lentelėje arba lentoje, užima bent 25 % tos informacinės lentelės arba lentos ploto.

III SKYRIUS

DUOMENŲ ĮRAŠYMO IR SAUGOJIMO SISTEMA

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 8 dalis)

6 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Duomenų apie veiksmus įrašymo ir saugojimo sistema, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d punkte, turi atitikti 7–11 straipsniuose nustatytas technines specifikacijas.

7 straipsnis

Duomenų bei dokumentų ir jų vientisumo apsauga ir išsaugojimas

1.   Įvairiems naudotojų tipams suteikiamos iš anksto apibrėžtos prieigos prie sistemos teisės; jos panaikinamos, kai nelieka prieigos poreikio.

2.   Sistema veda kiekvieno dokumentų ir duomenų įrašymo, pakeitimo ir ištrynimo žurnalą.

3.   Sistema neleidžia pakeisti dokumentų su elektroniniu parašu turinio. Pateikus dokumentą su elektroniniu parašu, generuojama tai patvirtinanti laiko žyma; ji susiejama su dokumentu ir jos pakeisti neįmanoma. Šių dokumentų ištrynimas registruojamas žurnale, kaip nurodyta 2 pastraipoje.

4.   Reguliariai daromos atsarginės duomenų kopijos. Kritinės padėties atveju galima naudoti atsarginę kopiją, kurioje saugomas visas elektroninės rinkmenų saugyklos turinys.

5.   Elektroninė saugykla yra apsaugota nuo bet kokios jos vientisumo netekimo arba pažeidimo grėsmės. Jos apsauga apima fizinę apsaugą nuo netinkamos temperatūros ir drėgmės lygio, gaisro ir vagystės signalizacijos sistemas, tinkamas apsaugos nuo virusų ir programišių puolimų sistemas bei apsaugos nuo kitokio neteisėto bandymo prisijungti sistemas.

6.   Sistemoje yra numatytas duomenų, formato ir kompiuterinės aplinkos konvertavimas tokiais intervalais, kurių pakaktų dokumentų ir duomenų įskaitomumui ir prieinamumui iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo laikotarpio pabaigos užtikrinti.

8 straipsnis

Sąveikumas

1.   Sistema turi būti sąveiki su Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalyje nurodytomis elektroninėmis keitimosi duomenimis su paramos gavėjais sistemomis.

Jei tinkama, sistema sudaromos galimybės lengviau patikrinti paramos gavėjų pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą prieš juos saugiai išsaugant.

2.   Sistema turi būti sąveiki su kitomis atitinkamomis Nacionalinio sąveikumo sistemos ir Europos sąveikumo sistemos (ESS) kompiuterinėmis sistemomis, sukurtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 922/2009/EB (3).

3.   Sistema turi būti sąveiki techniniu ir semantiniu lygmeniu. Specifikacijomis remiami standartiniai keitimosi duomenimis formatai ir užtikrinama, kad šiuos formatus būtų galima atpažinti ir jais būtų galima keistis įvairiarūšėse sistemose.

9 straipsnis

Paieškos ir ataskaitų teikimo funkcijos

Sistemą sudaro:

a)

tinkamos paieškos priemonės, leidžiančios lengvai išrinkti dokumentus, duomenis ir jų metaduomenis;

b)

ataskaitų teikimo funkcija, leidžianti generuoti ataskaitas pagal iš anksto nustatytus kriterijus, visų pirma duomenų, nustatytų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014 (4);

c)

galimybė išsaugoti, eksportuoti arba spausdinti b punkte nurodytas ataskaitas arba saitas į išorinę prietaiką, kurioje yra tokia galimybė.

10 straipsnis

Sistemos dokumentai

Vadovaujančioji institucija teikia išsamius ir atnaujintus funkcinius ir techninius dokumentus apie sistemos veikimą ir ypatumus, su kuriais galima susipažinti pateikus už programos valdymą atsakingų susijusių subjektų, Komisijos ir Europos Audito Rūmų prašymą.

Pirmoje pastraipoje nurodytais dokumentais pateikiami Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 įgyvendinimo atitinkamoje valstybėje narėje įrodymai.

11 straipsnis

Keitimosi informacija saugumas

Naudojama sistema apsaugoma tinkamomis apsaugos priemonėmis, skirtomis dokumentams klasifikuoti, informacinėms sistemoms ir asmens duomenims apsaugoti. Šios priemonės turi atitikti tarptautinius standartus ir nacionalinės teisės reikalavimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytos apsaugos priemonės apsaugo tinklų ir perdavimo įrangą, kai sistema sąveikauja su kitais moduliais ir sistemomis.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės (OL L 69, 2014 3 8, p. 65).

(3)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 922/2009/EB dėl Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų (ISA) (OL L 260, 2009 10 3, p. 20).

(4)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).


I PRIEDAS

Finansinių priemonių ataskaitų teikimo modelis

Nr.

Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę

I.   Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos iš ESI fondų teikiama parama (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies a punktas)

1.

Prioritetinės kryptys arba priemonės, pagal kurias remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, įskaitant fondų fondus

1.1.

Kiekvienos prioritetinės krypties arba priemonės, pagal kurią remiama pagal ESI fondų programą įgyvendinama finansinė priemonė, nuoroda (numeris ir pavadinimas)

2.

ESI fondo (-ų), iš kurio (-ių) pagal prioritetinę kryptį arba priemonę remiama finansinė priemonė, pavadinimas (-ai)

3.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas (-i) teminis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama finansine priemone

4.

Kitos ESI fondo programos, pagal kurias teikiami įnašai į finansinę priemonę

4.1.

Kiekvienos kitos ESI fondo programos, pagal kurią teikiami įnašai į finansinę priemonę, CCI numeris

II.   Finansinės priemonės aprašymas ir įgyvendinimo tvarka (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies b punktas)

5.

Finansinės priemonės pavadinimas

6.

Finansinės priemonės įgyvendinimo oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas)

7.

Įgyvendinimo tvarka

7.1.

Sąjungos lygmens finansinė priemonė, tiesiogiai arba netiesiogiai valdoma Komisijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais

7.1.1.

Sąjungos lygmens finansinės priemonės pavadinimas

7.2.

Nacionalinio, regioninio, tarptautinio ar tarpvalstybinio lygmens finansinė priemonė, kuri yra valdoma vadovaujančiosios institucijos arba už kurios valdymą atsako vadovaujančioji institucija, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalies b punkte, ir remiama ESI fondo programos įnašais pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus

8.

Finansinės priemonės rūšis

8.1.

Specialiai nustatytos arba standartines nuostatas ir sąlygas atitinkančios finansinės priemonės

8.2.

Finansinė priemonė įgyvendinama per fondų fondą arba be jo

8.2.1.

Fondų fondo, įsteigto finansinėms priemonėms įgyvendinti, pavadinimas

9.

Pagal finansinę priemonę siūlomų produktų rūšis: paskolos, mikrokreditai, garantijos, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, kiti finansiniai produktai arba kita parama, derinama su finansine priemone pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį

9.1.

Kito finansinio produkto aprašymas

9.2.

Kita parama, derinama su finansine priemone: subsidija, palūkanų normos subsidija, garantijos mokesčio subsidija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį

10.

Finansinės priemonės teisinis statusas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalį (tik 38 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų finansinių priemonių): įgyvendinančio subjekto vardu ir vadovaujančiosios institucijos naudai atidaryta patikos sąskaita arba atskiras finansų padalinys finansų įstaigoje

III.   Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir finansų tarpininkai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 5 dalyje (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies c punktas)

11.

Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas

11.1.

Įgyvendinančio subjekto rūšis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalį: esamas arba naujas juridinis asmuo, kurio paskirtis – įgyvendinti finansines priemones; Europos investicijų bankas; Europos investicijų fondas; tarptautinė finansų įstaiga, kurioje valstybė narė yra akcininkė; valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios institucijai; viešosios arba privačiosios teisės subjektas; vadovaujančioji institucija, kuri įgyvendinimo užduotis vykdo tiesiogiai (tik paskolų ir garantijų atveju)

11.1.1.

Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto pavadinimas

11.1.2.

Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto oficialus adresas ir (arba) verslo vieta (šalies ir miesto pavadinimas)

12.

Finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūra: viešosios sutarties skyrimo procedūra; kita procedūra

12.1.

Kitos finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto atrankos procedūros aprašymas

13.

Finansavimo sutarties su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu pasirašymo data

IV.   Visa pagal prioritetą arba priemonę programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma ir patirtos valdymo išlaidos arba sumokėti valdymo mokesčiai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies d ir e punktai)

14.

Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį, suma (EUR)

14.1.

ESI fondų įnašų dalis (EUR)

15.

Visa programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR)

15.1.

ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR)

15.1.1.

ERPF dalis (EUR)

15.1.2.

Sanglaudos fondo dalis (EUR)

15.1.3.

ESF dalis (EUR)

15.1.4.

EŽŪFKP dalis (EUR)

15.1.5.

EJRŽF dalis (EUR)

15.2.

Visos nacionalinės bendrojo finansavimo sumos dalis (EUR)

15.2.1.

Visos nacionalinio viešojo finansavimo sumos dalis (EUR)

15.2.2.

Visos nacionalinio privačiojo finansavimo sumos dalis (EUR)

16.

Visa pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) (1) programos įnašais į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR)

17.

Visa iš programos įnašų sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių suma (EUR)

17.1.

Bazinio atlygio dalis (EUR)

17.2.

Veiklos rezultatais grindžiamo atlygio dalis (EUR)

18.

Kapitalizuotos valdymo išlaidos arba mokesčiai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR)

19.

Kapitalizuotos palūkanų normų subsidijos arba garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punktą (susijusios tik su galutine ataskaita) (EUR)

20.

Paskesnėms investicijoms į galutinius naudos gavėjus skirtų programos įnašų suma pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 3 dalį (susijusi tik su galutine ataskaita) (EUR)

21.

Įnašai į finansinę priemonę žeme ir (arba) nekilnojamuoju turtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 10 dalį (susiję tik su galutine ataskaita) (EUR)

V.   Visa pagal finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams arba galutinių naudos gavėjų naudai sumokėta arba įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis paramos suma pagal ESI fondų programą ir prioritetą arba priemonę, skirta investicijoms į galutinius naudos gavėjus (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies e punktas)

22.

Kiekvieno pagal finansinę priemonę siūlomo finansinio produkto pavadinimas

23.

Finansinio produkto finansavimo sutarties pasirašymo data

24.

Visa programos įnašų, įsipareigotų skirti pagal paskolų, garantijų, nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba kitų finansinių produktų sutartis su galutiniais naudos gavėjais, suma (EUR)

24.1.

Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR)

25.

Visa programos įnašais, galutiniams naudos gavėjams naudojant paskolas, mikrokreditus, nuosavą kapitalą ar kitus produktus, sumokėta arba garantijų atveju galutiniams naudos gavėjams išmokėtoms paskoloms įsipareigota skirti suma pagal kiekvieną produktą (EUR)

25.1.

Visos ESI fondų įnašų sumos dalis (EUR)

25.1.1.

ERPF dalis (EUR)

25.1.2.

Sanglaudos fondo dalis (EUR)

25.1.3.

ESF dalis (EUR)

25.1.4.

EŽŪFKP dalis (EUR)

25.1.5.

EJRŽF dalis (EUR)

25.2.

Visos bendrojo finansavimo nacionalinės viešosios sumos dalis (EUR)

25.3.

Visos bendrojo finansavimo nacionalinės privačiosios sumos dalis (EUR)

26.

Visa pagal pasirašytas garantijų sutartis galutiniams naudos gavėjams faktiškai išmokėtų paskolų vertė (EUR)

27.

Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų sutarčių, pasirašytų su galutiniais naudos gavėjais, skaičius pagal kiekvieną produktą

28.

Paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo, ir (arba) kitų finansinių produktų investicijų į galutinius naudos gavėjus skaičius pagal kiekvieną produktą

29.

Naudojant finansinį produktą paremtų galutinių naudos gavėjų skaičius

29.1.

Didelių įmonių dalis

29.2.

MVĮ dalis

29.2.1.

Labai mažų įmonių dalis

29.3.

Pavienių asmenų dalis

29.4.

Kitos paremtų galutinių naudos gavėjų rūšies dalis

29.4.1.

Kitos paremtų galutinių naudos gavėjų rūšies aprašymas

VI.   Finansinės priemonės veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą steigiant finansinę priemonę ir atrenkant ją įgyvendinančius subjektus (įskaitant fondų fondą įgyvendinantį subjektą) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies f punktas)

30.

Ex ante vertinimo pabaigos data

31.

Finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų atranka

31.1.

Jau pradėtų atrankos procedūrų skaičius

31.2.

Jau pasirašytų finansavimo sutarčių skaičius

32.

Informacija apie tai, ar finansinė priemonė vis dar veikė ataskaitinių metų pabaigoje

32.1.

Jei finansinė priemonė ataskaitinių metų pabaigoje neveikė, veiklos pabaigos data

33.

Bendras išmokėtų, bet negrąžintų paskolų skaičius arba bendras suteiktų ir dėl negrąžintos paskolos panaudotų garantijų skaičius

34.

Visa išmokėtų, bet negrąžintų paskolų suma (EUR) arba visa suteiktoms ir dėl negrąžintos paskolos panaudotoms garantijoms įsipareigota skirti suma (EUR)

VII.   Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos finansinei priemonei bei jai iš investicijų grąžintų programos lėšų, kaip nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, ir investicijų į nuosavą kapitalą vertė, palyginti su ankstesniais metais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies g ir i punktai)

35.

Palūkanos ir kitas pelnas, gautas iš ESI fondų mokėjimų finansinei priemonei (EUR)

36.

Finansinei priemonei grąžintos sumos, iki ataskaitinių metų pabaigos priskirtinos ESI fondų paramai (EUR)

36.1.

Kapitalo grąžinimo dalis (EUR)

36.2.

Pelno, kitų pajamų arba uždarbio dalis (EUR)

37.

Pakartotinai panaudotų išteklių, kurie buvo grąžinti finansinei priemonei ir yra priskirtini ESI fondams, suma

37.1.

Privačiojo sektoriaus investuotojams arba viešojo sektoriaus investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą ir teikia analogiškų lėšų papildydami ESI fondų paramą finansinei priemonei arba kartu investuoja galutinio naudos gavėjo lygmeniu ir kuriems atlyginama pirmumo tvarka, išmokėtos sumos dalis (EUR)

37.2.

Dėl finansinės priemonės patirtoms valdymo išlaidoms atlyginti ir valdymo mokesčiams sumokėti išmokėtos sumos dalis (EUR)

VIII.   Pažanga, padaryta siekiant tikėtino investicijų, padarytų naudojant finansinę priemonę, ir dalyvavimo vertės sverto poveikio (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies h punktas)

38.

Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę suma (EUR)

38.1.

Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, įsipareigotų skirti pagal finansavimo sutartį su finansinę priemonę įgyvendinančiu subjektu, suma (EUR)

38.2.

Visa kitais įnašais, ne iš ESI fondų, į finansinę priemonę sumokėta suma (EUR)

38.2.1.

viešųjų įnašų dalis (EUR)

38.2.2.

privačiųjų įnašų dalis (EUR)

38.3.

Visa kitų įnašų, ne iš ESI fondų, sutelktų galutinio naudos gavėjo lygmeniu, suma (EUR)

38.3.1.

viešųjų įnašų dalis (EUR)

38.3.2.

privačiųjų įnašų dalis (EUR)

39.

Numatytas ir padarytas sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį

39.1.

Numatomas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis, atsižvelgiant į finansavimo sutartį, pagal kiekvieną produktą

39.2.

Padarytas paskolos ir (arba) garantijos, ir (arba) nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo investicijų, ir (arba) kitų finansinių produktų sverto poveikis ataskaitinių metų pabaigoje pagal kiekvieną produktą

40.

Investicijų ir dalyvavimo vertė, palyginti su ankstesniais metais (EUR)

IX.   Finansinės priemonės indėlis siekiant atitinkamo prioriteto arba priemonės rodiklių (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 2 dalies j punktas)

41.

Produkto rodiklis (kodo numeris ir pavadinimas), kurio siekiant prisideda finansinė priemonė

41.1.

Produkto rodiklio siektina reikšmė

41.2.

Finansine priemone pasiekta vertė, palyginti su produkto rodiklio siektina reikšme


(1)  Ji apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.


II PRIEDAS

Sąjungos emblemos kūrimo grafiniai standartai ir standartinių spalvų nustatymas

SIMBOLIŲ APIBŪDINIMAS

Mėlyno dangaus fone – ratu sudėtos dvylika auksinių žvaigždžių, simbolizuojančių Europos tautų sąjungą. Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika yra tobulumo ir vienybės simbolis.

HERALDIKOS APIBŪDINIMAS

Mėlyname fone – dvylikos auksinių žvaigždžių, kurių kampai nesiliečia, apskritimas.

GEOMETRINIS APIBŪDINIMAS

Image

Emblema yra mėlynos stačiakampės vėliavos formos, kurios ilgis yra lygus 1,5 jos pločio. Dvylika vienodais tarpais išdėstytų auksinių žvaigždžių sudaro menamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai emblemos pločio. Kiekviena žvaigždė turi penkis kampus, kurie išsidėstę ant menamo apskritimo perimetro, o jo spindulys lygus vienai aštuonioliktajai stačiakampio aukščio. Visos žvaigždės išdėstytos vertikaliai, t. y. viena viršūnė yra viršuje, o dvi – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu. Apskritime žvaigždės išdėstytos kaip valandos laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius nekintamas.

PATVIRTINTOS SPALVOS

Emblemoje naudojamos šios spalvos:

Stačiakampio pagrindo spalva – mėlyna PANTONE REFLEX BLUE;

žvaigždžių spalva – geltona PANTONE YELLOW.

KETURSPALVĖ SPAUDA

Jei naudojama keturspalvė spauda, dvi standartinės spalvos spaudžiamos naudojant keturspalvės spaudos metodą.

PANTONE YELLOW spalva gaunama naudojant 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE spalva gaunama sumaišant 100 % „Process Cyan“ ir 80 % „Process Magenta“.

INTERNETAS

PANTONE REFLEX BLUE tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB: 0/51/153 (šešioliktainėje sistemoje: 003399), o PANTONE YELLOW tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB: 255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).

MONOCHROMATINIS REPRODUKCIJOS PROCESAS

Jei naudojama juoda spalva, stačiakampio kontūrai pažymimi juodai, o žvaigždės atspaudžiamos juodos baltame fone.

Image

Jei naudojama mėlyna spalva („Reflex Blue“), ji naudojama 100 % fonui, o žvaigždės paliekamos baltos.

Image

REPRODUKCIJA ANT SPALVOTO PAGRINDO

Jei negalima apsieiti be spalvoto fono, stačiakampis apvedamas balta linija, kurios plotis turi būti 1/25 stačiakampio aukščio.

Image