20.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 350/89


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2012 m. spalio 23 d.

dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2012/804/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2010 Europos aplinkos agentūros finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, į prie jo pridedamą rezoliuciją ir į Agentūros vykdomojo direktoriaus atsakymus,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (4), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridedamą bendrą požiūrį, dėl kurio buvo susitarta 2012 m. birželio mėn., nustatytą atsižvelgiant į 2009 m. kovo mėn. įsteigtos tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų klausimais darbą, ir ypač bendro požiūrio skirsnius dėl valdymo, veiklos, programavimo, atskaitomybės ir skaidrumo,

atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos nuomonę (A7-0300/2012),

1.

patvirtina Europos aplinkos agentūros direktoriui, kad Agentūros 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aplinkos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 366, 2011 12 15, p. 57.

(2)  OL L 286, 2012 10 17, p. 356.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 120, 1990 5 11, p. 1.

(5)  OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2012 m. spalio 23 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2010 Europos aplinkos agentūros finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, prie jo pridedamą rezoliuciją ir Agentūros vykdomojo direktoriaus atsakymus,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (4), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridedamą bendrą požiūrį, dėl kurio buvo susitarta 2012 m. birželio mėn., nustatytą atsižvelgiant į 2009 m. kovo mėn. įsteigtos tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų klausimais darbą, ir ypač bendro požiūrio skirsnius dėl valdymo, veiklos, programavimo, atskaitomybės ir skaidrumo,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos nuomonę (A7-0300/2012),

A.

kadangi 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamentas nusprendė atidėti sprendimą, kuriuo patvirtinamas Europos aplinkos agentūros (toliau – Agentūra) 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymas ir uždaromos jos sąskaitos;

B.

kadangi Agentūra 2012 m. gegužės 24 d., birželio 15 d. ir liepos 3 d. laiškuose pateikė atsakymus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; kadangi Agentūros valdančioji taryba pateikė biudžeto įvykdymą patvirtinančiai institucijai informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi po 2012 m. birželio 6 d. laiško, kuriuo buvo atidėtas biudžeto įvykdymo patvirtinimas;

C.

kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra veiksminga Europos Parlamento priemonė, kurią naudojant priimamas faktiniais ir svariais argumentais pagrįstas sprendimas; atsižvelgdamas į tai, primena galiojančias taisykles, t. y. Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą, Agentūros steigiamąjį reglamentą ir Agentūros nustatytą konkrečią politiką ir procedūras;

D.

kadangi Agentūros 2010 m. biudžetas buvo 50 600 000 EUR, t. y. 26 % didesnis už 2009 m. biudžetą; kadangi Sąjungos įnašas į Agentūros 2010 m. biudžetą buvo 35 258 000 EUR, palyginti su 34 560 000 EUR 2009 m., t. y. 2 % didesnis;

1.

visada teigiamai vertino tai, kad Agentūra profesionaliai, nepriklausomai ir patikimai teikia informaciją visoms institucijoms, valstybėms narėms ir Sąjungos politinius sprendimus priimančioms įstaigoms ir tikisi, kad ji ir ateityje veiks taip pat profesionaliai;

2.

pažymi, kad Agentūros biudžeto įvykdymo lygis įsipareigotų asignavimų ir mokėjimų asignavimų požiūriu siekė atitinkamai 100 ir 90,75 %;

3.

atkreipia dėmesį į prie Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendro pareiškimo pridedamo bendro požiūrio dėl decentralizuotų agentūrų 16 dalį; nedarant poveikio Agentūros nepriklausomumui tikisi, kad skiriant vykdomąjį direktorių 2013 m. bus surengta atvira ir skaidri atrankos procedūra, kurios metu bus užtikrintas griežtas kandidatų vertinimas ir aukštas nepriklausomybės lygis; taigi siūlo, kad kandidatų klausymas kompetentinguose Europos Parlamento komitetuose sudarytų vykdomojo direktoriaus skyrimo procedūros dalį;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.

primena, kad penkis mėnesius (nuo 2010 m. gegužės 22 d. iki 2010 m. spalio mėn.) Agentūra savo pastatą buvo uždengusi žaliu fasadu, kuris kainavo 294 641 EUR, ir kad tokiai akcijai nebuvo paskelbtas viešasis konkursas;

5.

primena, kad „Žaliojo fasado“ išlaidoms padengti 2010 m. balandžio 9 d. biudžeto eilutė „2140 – Patalpų įrengimas“ buvo papildyta perkėlus 180 872 EUR iš biudžeto eilutės „2100 – Nuoma“;

6.

taigi ragina Agentūrą priimti aiškias vidaus taisykles, pagal kurias taikomas Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 126 straipsnio 1 dalies b punktas; pažymi, kad valdančioji taryba nusprendė atlikti ex-ante kontrolę dėl išimtinių išlaidų;

7.

yra tvirtai įsitikinęs, kad tais atvejais, kai nesilaikoma galiojančių taisyklių, turi būti imamasi reikiamų veiksmų; mano, kad tokiais atvejais Agentūra turėtų parengti trūkumų šalinimo veiksmų planą kartu su tiksliu tvarkaraščiu, kad šio plano įgyvendinimą turėtų prižiūrėti Europos Parlamentas ir kad šios problemos turėtų būti sprendžiamos keičiant galiojančias taisykles ir reglamentus tam, kad būtų pašalintos galimos spragos;

Žmogiškieji ištekliai

8.

atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūroje dirbo 12 kviestinių mokslininkų, tačiau 11 iš jų gyvenimo aprašymai – netgi su švietimo ir profesine veikla susiję faktai, nebuvo paskelbti; atkreipia dėmesį į valdančiosios tarybos pareiškimą, kad kviestinių mokslininkų atrankos ir elgesio taisyklės bus sugriežtintos siekiant užtikrinti daugiau aiškumo ir skaidrumo ir kad šiuo metu Agentūros kviestinių mokslininkų priėmimo politika persvarstoma;

9.

primena, kad nuo 2010 m. birželio mėn. iki 2011 m. balandžio mėn. Agentūros vykdomoji direktorė buvo nevyriausybinės organizacijos (NVO) „Earthwatch“, t. y. tarptautinės aplinkosaugos labdaros organizacijos, patikėtinė ir tarptautinės tarybos narė ir buvo klaidingai pranešta, kad ji buvo ir instituto „Worldwatch Europe“ patariamosios Europos Tarybos narė; pripažįsta, kad, vadovaudamasi Audito Rūmų pirmininko patarimu dėl galimo interesų konflikto, ji atsistatydino iš savo pareigų „Earthwatch“;

10.

atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. vasario mėn., prieš vykdomajai direktorei tiesiogiai dalyvaujant instituto „Earthwatch“ darbe, 29 Agentūros darbuotojams, įskaitant vykdomąją direktorę, surengti mokymai ir jie dalyvavo iki 10 dienų trukmės moksliniuose tyrimuose pagal skirtingus biologinės įvairovės projektus Karibų ar Viduržemio jūros regionuose, kuriuos organizavo „Earthwatch“, o Agentūra, kaip nurodė Agentūros vykdomoji direktorė, sumokėjo NVO iš viso 33 791,28 EUR; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. galutinėje Audito Rūmų ataskaitoje nepateikta duomenų apie jokį su tuo susijusį interesų konfliktą;

11.

atkreipia dėmesį į valdančiosios tarybos sprendimą įgyvendinti vykdomojo direktoriaus narystės išorės valdybose ir Agentūros mokymų politikos ex ante kontrolę;

12.

atkreipia dėmesį į Agentūros patikinimą, kad „Worldwatch Institute“ Europos skyrius 2010 m. lapkričio mėn. be Agentūros sutikimo registravo Agentūros kontaktinį adresą kaip savo; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad „Worldwatch Institute“ Europos skyriaus vykdomasis direktorius buvo kviestinis Agentūros mokslininkas; ragina Agentūrą užtikrinti visišką bet kokios būsimosios tvarkos, susijusios su kviestiniais mokslininkais, aiškumą; toliau pažymi, kad:

2012 m. balandžio 11 d. laiške Agentūros vykdomoji direktorė teigė: „Kai EAA pastebėjo, kad „Worldwatch Institute“ Europos skyrius savo interneto svetainėje paskelbė informaciją apie Europos biuro atidarymą Agentūros patalpose, tuoj pat buvo imtasi veiksmų...“,

pasak „Worldwatch Institute“ Europos skyriaus steigimo akto, jis buvo įkurtas 2010 m. lapkričio 5 d. Agentūros patalpose,

be to, 2011 m. vasario 25 d. Agentūros patalpose surengtas iškilmingas „Worldwatch Institute“ Europos skyriaus atidarymas, o Agentūros vykdomoji direktorė buvo kviestinė pranešėja, kaip matome iš „Worldwatch Institute“ Europos skyriaus interneto svetainėje pateiktos informacijos;

13.

pažymi, kad Agentūra vadovaudamasi Europos ombudsmeno rekomendacijomis parengė atnaujintą interesų konfliktų politiką ir veiksmų planą; ragina Agentūrą, prieš pateikiant šį projektą valdančiajai tarybai, viešai jį paskelbti ir skatinti diskusijas politikos ir veiksmų plano klausimais;

14.

pažymi, kad Agentūros interneto svetainėje jau paskelbti vadovaujančių darbuotojų ir mokslo komiteto narių gyvenimo aprašymai; taip pat pažymi, kad buvo paskelbtos ir mokslo komiteto narių interesų deklaracijos; pabrėžia, kad 2012 m. birželio 15 d. laiške Agentūra nurodė, kad valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymai paskelbti jos interneto svetainėje, tačiau pastebi, kad šiuo metu ten nėra nė vieno valdančiosios tarybos nario gyvenimo aprašymo, o pateikta tik nuoroda į jų organizaciją; ragina Agentūrą dėti pastangas siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktams ir kovojama su jais, šiuo tikslu paskelbti savo interneto svetainėje ekspertų, būsimų kviestinių mokslininkų ir valdybos narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus; mano, kad tokios priemonės leistų biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ir visuomenei įsitikinti jų kvalifikacija ir užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams;

15.

tikisi gauti informacijos apie šiuo metu vykdomus su Agentūra susijusius administracinius tyrimus;

16.

nurodo, kad atsakingas komitetas palaiko glaudžius ryšius su Agentūra: bent kartą per metus kviečia jos vykdomąjį direktorių keistis nuomonėmis, iš komiteto narių paskyrė asmenį ryšiams palaikyti ir reguliariai lankosi Agentūroje; primena, kad paskutinis toks apsilankymas vyko 2011 m. rugsėjo mėn.;

17.

pabrėžia, kad reikalaujama, jog Agentūra užmegztų tinkamus ryšius su suinteresuotomis šalimis ir bendradarbiautų su suinteresuotais subjektais, pvz., su išorės organizacijomis; atkreipia dėmesį į tai, jog ši veikla nebuvo papildyta atitinkamomis priemonėmis ir taisyklėmis siekiant išvengti galimo pavojaus reputacijai; taigi teigiamai vertina valdančiosios tarybos ir vykdomojo direktoriaus įsipareigojimą imtis tinkamų veiksmų siekiant nedelsiant pašalinti tokį pavojų;

18.

iš esmės teigiamai vertina pirmiau minėtąjį bendrą pareiškimą ir bendrą požiūrį dėl decentralizuotų agentūrų, kuriame nagrinėjami kai kurie biudžeto įvykdymo patvirtinimui svarbūs klausimai ir mano, kad gairėse dėl tolesnių veiksmų taikant bendrą požiūrį, kurį Komisija pateiks iki 2012 m. pabaigos, bus tinkamai atsižvelgta į tuos klausimus;

Veikla

19.

žino, kad Agentūroje šiuo metu atliekamas periodinis išorės vertinimas, kurio rezultatai bus pateikti biudžeto įvykdymą patvirtinančiai institucijai 2013 m.; atkreipia dėmesį į valdančiosios tarybos pareiškimą, kad bus vertinamos ir Agentūros vidaus procedūros;

20.

pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje (7) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


(1)  OL C 366, 2011 12 15, p. 57.

(2)  OL L 286, 2012 10 17, p. 356.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 120, 1990 5 11, p. 1.

(5)  OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 286, 2012 10 17, p. 388.