29.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 8 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

(2008/800/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu pradėti derybas su Kroatijos Respublika dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo.

(2)

Šios derybos sėkmingai užbaigtos, ir šis protokolas turėtų būti Bendrijos vardu pasirašytas, numatant galimybę jį sudaryti vėliau.

(3)

Protokolas turėtų būti laikinai taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas skirti asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiama teisė Bendrijos vardu pasirašyti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

2 straipsnis

Kol protokolas įsigalios, jis laikinai taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

Priimta Briuselyje 2008 m. liepos 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. LAGARDE


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo PROTOKOLAS, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos, bei

EUROPOS BENDRIJA IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos,

ir

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ATSIŽVELGDAMOS į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos (toliau – naujosios valstybės narės) įstojimą į Europos Sąjungą ir tuo pačiu į Bendriją 2007 m. sausio 1 d.,

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 29 d. Liuksemburge buvo pasirašytas ir 2005 m. vasario 1 d. įsigaliojo Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS).

(2)

2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge buvo pasirašyta Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis).

(3)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublika ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą.

(4)

Pagal Stojimo akto, pridėto prie Stojimo sutarties, 6 straipsnio 2 dalį, dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie SAS susitariama sudarant SAS protokolą.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į šiame Susitarime nurodytus Bendrijos ir Kroatijos savitarpio interesus, buvo surengtos SAS 36 straipsnio 3 dalyje numatytos konsultacijos,

SUSITARĖ:

I SKIRSNIS

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija yra 2001 m. spalio 29 d. Liuksemburge pasirašyto Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) šalys ir kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo bei prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrųjų deklaracijų ir vienašalių deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

SAS IR JO PRIEDŲ BEI PROTOKOLŲ TEKSTO PAKEITIMAI

II SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI

2 straipsnis

Žemės ūkio produktai sensu stricto

1.   SAS IVa priedas ir IVc priedas pakeičiami šio Protokolo I priede pateiktu tekstu.

2.   SAS IVb priedas ir IVd priedas pakeičiami šio Protokolo II priede pateiktu tekstu.

3.   SAS IVe priedas pakeičiamas šio Protokolo III priede pateiktu tekstu.

4.   SAS IVf priedas pakeičiamas šio Protokolo IV priede pateiktu tekstu.

5.   SAS IVg priedas pakeičiamas šio Protokolo V priede pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Žuvininkystės produktai

1.   SAS Va priedas pakeičiamas šio Protokolo VI priede pateiktu tekstu.

2.   SAS Vb priedas pakeičiamas šio Protokolo VII priede pateiktu tekstu.

4 straipsnis

Perdirbti žemės ūkio produktai

SAS 3 protokolo I priedas ir II priedas pakeičiami atitinkamais šio Protokolo VIII priede pateiktais tekstais.

5 straipsnis

Susitarimas dėl vyno

Atsižvelgiant į šalių tarpusavio derybų dėl abipusių lengvatinio režimo nuolaidų tam tikriems vynams, vynų pavadinimų abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės bei spiritinių ir aromatizuotų gėrimų žymėjimo abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės rezultatus, Papildomo protokolo dėl SAS prekybos aspektų patikslinimo I priedas (Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl abipusių preferencinių prekybos lengvatų tam tikroms vyno rūšims, nurodytas SAS 27 straipsnio 4 dalyje) yra pakeičiamas šio Protokolo IX priede pateiktu tekstu.

III SKIRSNIS

KILMĖS TAISYKLĖS

6 straipsnis

SAS 4 protokolas pakeičiamas šio Protokolo X priede pateiktu tekstu.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

IV SKIRSNIS

7 straipsnis

PPO

Kroatijos Respublika įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų, ar nekeisti ar neatšaukti jokių nuolaidų pagal GATT 1994 XXIV.6 ir XXVIII straipsnius, kiek tai susiję su 2007 m. Bendrijos plėtra.

8 straipsnis

Prekių kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentai, kuriuos išduoda Kroatijos Respublika arba bet kuri naujoji valstybė narė pagal lengvatinio režimo susitarimus arba tarp jų taikomus autonominius susitarimus, yra pripažįstami atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

tokios kilmės įgijimas suteikia teisę naudotis lengvatiniu muitų tarifo režimu taikant SAS nustatytas lengvatines muitų tarifo priemones;

b)

kilmės įrodymo ir transporto dokumentai išduoti ne vėliau kaip vieną dieną iki įstojimo dienos;

c)

kilmės įrodymo dokumentas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu prekės deklaruotos importui į Kroatijos Respubliką arba į bet kurią naująją valstybę narę iki įstojimo dienos pagal tuo metu tarp Kroatijos Respublikos ir tos naujosios valstybės narės galiojančius lengvatinio režimo susitarimus arba autonominius susitarimus, pagal tuos susitarimus atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas taip pat gali būti pripažintas, jeigu tik jis yra pateikiamas muitinei ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Kroatijos Respublika ir naujosios valstybės narės turi teisę toliau naudotis įgaliojimais, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal tarp jų taikomus lengvatinio režimo susitarimus arba autonominius susitarimus, jei:

a)

tokia nuostata taip pat numatyta Kroatijos Respublikos ir Bendrijos susitarime, sudarytame iki įstojimo dienos; ir

b)

patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo įstojimo dienos šie leidimai pakeičiami naujais leidimais, išduotais laikantis SAS sąlygų.

3.   Kompetentingos Kroatijos Respublikos arba valstybių narių muitinės priima prašymus dėl kilmės įrodymo dokumento, išduoto pagal lengvatinio režimo susitarimus arba autonominius susitarimus, nurodytus 1 ir 2 dalyse, patikrinimo trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo dokumento išdavimo, ir gali tokius patikrinimus atlikti trejus metus nuo tokioms institucijoms pateikto importo deklaraciją patvirtinančio kilmės įrodymo dokumento priėmimo dienos.

9 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   SAS nuostatos gali būti taikomos prekėms, eksportuojamoms arba iš Kroatijos Respublikos į vieną iš naujųjų valstybių narių, arba iš naujosios valstybės narės į Kroatijos Respubliką, kurios atitinka SAS 4 protokolo nuostatas, ir kurios įstojimo dieną yra pakeliui arba laikinai saugomos Kroatijos Respublikos ar tos naujosios valstybės narės muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Lengvatinis režimas gali būti suteiktas tokiais atvejais, jei importuojančios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmę įrodantis dokumentas.

10 straipsnis

2007 m. kvotos

2007 m. naujųjų tarifinių kvotų apimtys ir galiojančių tarifinių kvotų padidėjimas skaičiuojamas proporcingai bazinėms apimtims, atsižvelgiant į laikotarpio iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. dalį.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

V SKIRSNIS

11 straipsnis

Šis Protokolas ir jo priedai yra SAS sudedamoji dalis.

12 straipsnis

1.   Šį Protokolą patvirtina Bendrija per Europos Sąjungos Tarybą, veikiančią valstybių narių vardu, ir Kroatijos Respublika, laikydamosi savo procedūrų.

2.   Šalys viena kitai praneša 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų baigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

13 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Jei iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. deponuoti ne visi šio Protokolo patvirtinimo dokumentai, šis Protokolas laikinai taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

14 straipsnis

Šis Protokolas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir kroatų kalbomis, visi šie tekstai yra vienodai autentiški.

15 straipsnis

SAS tekstas, įskaitant priedus ir protokolus, kurie yra jo sudedamoji dalis, taip pat Baigiamasis aktas kartu su prie jo pridedamomis deklaracijomis parengiami bulgarų ir rumunų kalbomis, ir šie tekstai yra autentiški kaip ir originalai (1). Šiuos tekstus patvirtina Stabilizacijos ir asociacijos taryba.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Susitarimo tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis bus paskelbti specialaus leidimo Oficialiajame leidinyje vėliau.

I PRIEDAS

IVa ir IVc PRIEDAI

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (be muito mokesčio neribotiems kiekiams), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktyje ir 27 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Kaip apibrėžta pagal Kroatijos muito mokesčio tarifus, paskelbtus NN 134/2006, su pakeitimais.

II PRIEDAS

IVb ir IVd PRIEDAI

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (be muito mokesčio pagal kvotas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktyje ir 27 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

Metinis padidėjimas (tonomis)

0103 91

0103 92

Gyvos kiaulės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

625

25

0104

Gyvos avys ir ožkos

1 500

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta

200

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

1 325

5

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

870

30

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

545

15

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

17 250

150

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

17 750

700

0405 10

Sviestas

330

10

0406

Sūriai ir varškė

2 500

100

0406 išsk. 0406 90 78

Sūriai ir varškė, išskyrus Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Natūralus medus

20

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

12

0602 90 10

Grybiena

9 400

0701 90 10

Bulvės, šviežios arba atšaldytos, skirtos krakmolui gaminti

1 000

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

9 375

375

0703 20 00

Valgomieji česnakai, švieži arba atšaldyti

1 250

50

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

1 050

0805 10

Apelsinai, švieži arba džiovinti

31 250

1 250

0805 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti

3 000

120

0806 10

Vynuogės, šviežios

10 000

400

0808 10 (1)

Obuoliai, švieži

5 800

 

0809 10 00

Abrikosai, švieži

1 250

50

0810 10 00

Braškės ir žemuogės, šviežios

250

10

1002 00 00

Rugiai

1 000

100

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

250

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės

100

1206 00

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

125

5

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1 230

10

1509

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

450

20

1514 19

1514 99

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus neapdorotą aliejų

100

1602 41

1602 42

1602 49

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, iš kiaulienos

375

15

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

7 125

285

2002

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

6 150

240

2004 90

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti

125

5

2005 91 00

2005 99

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

200

2007 99

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, išskyrus homogenizuotus produktus arba produktus iš citrusinių vaisių

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Apelsinų sultys, nesušaldytos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Obuolių sultys, kitų vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, sulčių mišiniai

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai: aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai

550

2302 30

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kitos kviečių liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

6 200

2309 90

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams, išskyrus šunų ar kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1 350


(1)  Kvota skiriama laikotarpiui nuo vasario 21 d. iki rugsėjo 14 d.

III PRIEDAS

IVe PRIEDAS

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (50 % DPS muito neribotiems kiekiams), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

0104

Gyvos avys ir ožkos

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos:

 

Ne didesni kaip 185 g masės:

0105 12 00

– –

Kalakutai

 

Kiti:

0105 94 00

– –

Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos):

0105 94 00 30

– – –

Vištaitės dedeklės

0105 94 00 40

– – –

Jaunos vištos dedeklės

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kitur nenurodyti arba neįtraukti

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

Naminių paukščių:

0407 00 30

– –

Kiti:

0407 00 30 40

– – –

Kalakučių kiaušiniai

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenos; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos:

 

Skrudinta kava:

0901 21 00

– –

Su kofeinu

0901 22 00

– –

Be kofeino

1003 00

Miežiai:

1003 00 90

Kiti:

1003 00 90 10

– –

Skirti alaus gamybai

1004 00 00

Avižos

1005

Kukurūzai:

1005 90 00

Kiti

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

1702 30

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės

1702 40

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 40 00

Žirniai (Pisum sativum)

 

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Aižytos pupelės

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

2008 50

Abrikosai

2008 70

Persikai, įskaitant nektarinus

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

Ananasų sultys:

2009 41

– –

Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20:

2009 41 10

– – –

Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės, į kurias pridėta cukraus

 

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą):

2009 69

– –

Kitos

2206 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, kitur nenurodyti arba neįtraukti

2302

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų arba ankštinių augalų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos:

2302 30

Kviečių

2306

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos, išskyrus klasifikuojamas 2304 arba 2305 pozicijose, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos:

2306 90

Kitos

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

2309 90

Kiti

IV PRIEDAS

IVf PRIEDAS

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (50 % DPS muito pagal kvotas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

(tonomis)

Metinis padidėjimas

(tonomis)

0102 90

Gyvi galvijai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

250

10

0202

Galvijiena, sušaldyta

3 750

150

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

9 125

365

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Svogūnai, valgomieji svogūnėliai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

12 790

500

0704 90 10

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai, švieži arba atšaldyti

160

0706 10 00

Morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos

140

0706 90 30

0706 90 90

Krienai (Cochlearia armoracia), burokėliai, puteliai, gumbiniai salierai (išskyrus šakniavaisinius arba vokiškuosius salierus), ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti

110

0807 11 00

0807 19 00

Melionai (įskaitant arbūzus), švieži

7 035

275

0808 10

Obuoliai, švieži

6 900

300

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

1 025

45

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės

9 750

390

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

19 750

750

1517 10 90

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, išskyrus margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

150

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

2 250

90

Nuo 1602 10 iki

1602 39,

nuo 1602 50 iki

1602 90

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, ne iš kiaulienos

650

30

2009 50

2009 90

Pomidorų sultys; sulčių mišiniai

100

2401

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos

250

10

V PRIEDAS

IVg PRIEDAS

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams, nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies g punkte

Šiame priede išvardytoms prekėms muito mokestis taikomas kaip nurodyta nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

(tonomis)

Taikytinas muitas pagal kvotas

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Gyvi naminių rūšių galvijai, ne didesnės kaip 300 kg masės ir skerstini jaučiai, didesnės kaip 300 kg masės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Gyvos kiaulės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Gyvos Gallus domesticus rūšies vištos, didesnės kaip 185 g, bet ne didesnės kaip 2 000 g masės

90

10 %

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

3 570

25 %

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Agurkai arba dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Grybai, švieži arba atšaldyti

400

10 %

0709 60 10

Saldžiosios paprikos, šviežios arba atšaldytos

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Žirniai (Pisum sativum), pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.) ir daržovių mišiniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

1 500

7 %

1001 90 99

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys, išskyrus skirtus sėjai

20 800

15 %

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus kukurūzų sėklą

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos, neskirtos sėjai

2 160

6 %

1517 10 90

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, išskyrus margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1 200

20 %

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

1 900

10 %

1602 10 00–1602 39

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

homogenizuoti produktai;

iš bet kurių gyvūnų kepenų:

iš naminių paukščių, klasifikuojamų 0105 pozicijoje

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, iš kiaulienos

180

10 %

1702 40

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų

1 000

5 %

1703 90 00

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, išskyrus cukranendrių melasą

14 500

14 %

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Abrikosai, vyšnios ir persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos kurių pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio

22

6 %

VI PRIEDAS

Va PRIEDAS

28 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai

Šiems į Europos bendriją importuojamiems Kroatijos kilmės produktams taikomos toliau nurodytos nuolaidos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 30 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 210 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 35 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 650 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

Tarifinė kvota: 1 585 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – sumažintas tarifas (žr. toliau)

Viršijus tarifinę kvotą, visiems 1604 pozicijai priskiriamiems produktams, išskyrus paruoštas arba konservuotas sardines ir ančiuvius, taikytina 50 % DPS muito norma. Paruoštų arba konservuotų sardinių ir ančiuvių kiekiams, viršijantiems tarifinę kvotą, taikytina visa DPS muito norma.

VII PRIEDAS

Vb PRIEDAS

28 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai

Šiems į Kroatiją importuojamiems Europos bendrijos kilmės produktams taikomos toliau nurodytos nuolaidos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 25 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 30 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 35 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 60 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

Tarifinė kvota: 315 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – sumažintas tarifas (žr. toliau)

Viršijus tarifinę kvotą, visiems 1604 pozicijai priskiriamiems produktams, išskyrus paruoštas arba konservuotas sardines ir ančiuvius, taikytina 50 % DPS muito norma. Paruoštų arba konservuotų sardinių ir ančiuvių kiekiams, viršijantiems tarifinę kvotą, taikoma visa DPS muito norma.

VIII PRIEDAS

I PRIEDAS

Į Bendriją importuojamoms Kroatijos kilmės prekėms taikytini muito mokesčiai

(SAS 25 straipsnyje nurodyti produktai)

Toliau išvardytų Kroatijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomi nuliniai muitai.

KN kodas

Aprašymas

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

0403 10

Jogurtas:

 

– –

Aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

– – –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

0403 10 51

– – – –

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 10 53

– – – –

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0403 10 59

– – – –

Didesnis kaip 27 % masės

 

– – –

Kiti, kurių riebumas:

0403 10 91

– – – –

Ne didesnis kaip 3 % masės

0403 10 93

– – – –

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0403 10 99

– – – –

Didesnis kaip 6 % masės

0403 90

Kiti:

 

– –

Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

– – –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

0403 90 71

– – – –

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 73

– – – –

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0403 90 79

– – – –

Didesnis kaip 27 % masės

 

– – –

Kiti, kurių riebumas:

0403 90 91

– – – –

Ne didesnis kaip 3 % masės

0403 90 93

– – – –

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0403 90 99

– – – –

Didesnis kaip 6 % masės

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

0405 20

Pieno pastos:

0405 20 10

– –

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

0405 20 30

– –

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

0511

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

 

Kiti:

0511 99

– –

Kiti:

 

– – –

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

0511 99 39

– – – –

Kitos

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuojant dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

 

– –

Daržovės:

0711 90 30

– – –

Cukriniai kukurūzai

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 12 00

– –

Saldišaknės

1302 13 00

– –

Apynių

1302 20

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai:

1302 20 10

– –

Sausi

1302 20 90

– –

Kiti

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną):

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 20

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

1516 20 10

– –

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų arba aliejaus ar įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

1517 10 10

– –

Kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90

Kiti:

1517 90 10

– –

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

 

– –

Kiti:

1517 90 93

– – –

Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1518 00 10

Linoksinas

 

Kiti:

1518 00 91

– –

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

 

– –

Kiti:

1518 00 95

– – –

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

– – –

Kiti

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti:

1521 90

Kiti:

 

– –

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti:

1521 90 99

– – –

Kiti

1522 00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

1522 00 10

Degra

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– –

Su kiaušiniais

1902 19

– –

Kiti

1902 20

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

– –

Kiti:

1902 20 91

– – –

Virti

1902 20 99

– – –

Kiti

1902 30

Kiti tešlos gaminiai

1902 40

Kuskusas

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsniai); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, kitur nenurodyti arba neįtraukti

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

Kiti:

2001 90 30

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2001 90 60

– –

Palmių šerdys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

Bulvės:

 

– –

Kitos:

2004 10 91

– – –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

Bulvės:

2005 20 10

– – –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

 

Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

2008 11

– –

Žemės riešutai:

2008 11 10

– – –

Žemės riešutų sviestas

 

Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 91 00

– –

Palmių šerdys

2008 99

– –

Kiti:

 

– – –

Į kuriuos nepridėta alkoholio:

 

– – – –

Į kuriuos nepridėta cukraus:

2008 99 85

– – – – –

Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

2102 10

Aktyviosios mielės

2102 20

Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai:

 

– –

Neaktyviosios mielės:

2102 20 11

– – –

Tablečių, kubelių arba panašių pavidalų arba tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

2102 20 19

– – –

Kitos

2102 30 00

Paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 10 00

Sojos padažas

2103 20 00

Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

2103 30

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 30 90

– –

Paruoštos garstyčios

2103 90

Kiti:

2103 90 90

– –

Kiti

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

2106

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai:

2106 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

2106 90

Kiti

2106 90 20

– –

Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

 

– –

Kiti:

2106 90 92

– – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

2106 90 98

– – –

Kiti

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

2203 00

Salyklinis alus

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

2208 40

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus

2208 90

Kiti

 

– –

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa:

2208 90 91

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 90 99

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

– –

Manitolis

2905 44

– –

D-gliucitolis (sorbitolis)

2905 45 00

– –

Glicerolis

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

3301 90

Kiti:

 

– –

Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai):

3301 90 21

– – –

Saldišaknių ir apynių

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

– –

Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

– – –

Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 10

– – – –

Kurių faktinė alkoholio koncentracija (tūrio procentais) yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

 

– – – –

Kiti:

3302 10 21

– – – – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

3302 10 29

– – – – –

Kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 10

Kazeinas:

3501 10 50

– –

Skirtas naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų arba pašarų gamybą

3501 10 90

– –

Kitas

3501 90

Kiti:

3501 90 90

– –

Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– –

Dekstrinai

 

– –

Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – –

Kiti

3505 20

Klijai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3809 10

Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant:

3823 11 00

– –

Stearino rūgštis

3823 12 00

– –

Oleino rūgštis

3823 13 00

– –

Talo alyvos riebalų rūgštys

3823 19

– –

Kitos

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3824 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

II PRIEDAS

1 sąrašas. Bendrijos kilmės prekės, kurioms Kroatija panaikina muitus

KN kodas

Aprašymas

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti, be riebalų, paprastai apdoroti (bet neišpjauti pagal formą), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir atliekos

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui

0511

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

 

Kiti:

0511 99

– –

Kiti:

 

– – –

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

0511 99 31

– – – –

Žaliava

0511 99 39

– – – –

Kitos

0511 99 85

– – –

Kiti:

ex 0511 99 85

– – – –

Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuojant dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

 

– –

Daržovės:

0711 90 30

– – –

Cukriniai kukurūzai

0903 00 00

Matė

1212

Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1212 20 00

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 12 00

– –

Saldišaknės

1302 13 00

– –

Apynių

1302 19

– –

Kiti

1302 20

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

 

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 31 00

– –

Agaras

1302 32

– –

Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba siampupės sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 32 10

– – –

Iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių arba saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų

1401

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos)

1404

Kitur nenurodyti arba neįtraukti augaliniai produktai

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną)

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

1515 90

Kiti:

1515 90 11

– –

Tungų aliejus; simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos:

ex 1515 90 11

– – –

Simondsijų aliejus ir jo frakcijos

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 20

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

1516 20 10

– –

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1518 00 10

Linoksinas

 

Kiti:

1518 00 91

– –

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

 

– –

Kiti:

1518 00 95

– – –

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

– – –

Kiti

1520 00 00

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti

1522 00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

1522 00 10

Degra

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

1702 90

Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

1702 90 10

– –

Chemiškai gryna maltozė

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

1704 10

Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1901 10 00

Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1901 20 00

Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

1901 90

Kiti

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– –

Su kiaušiniais

1902 19

– –

Kiti

1902 20

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

– –

Kiti:

1902 20 91

– – –

Virti

1902 20 99

– – –

Kiti

1902 30

Kiti tešlos gaminiai

1902 40

Muskusas

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsniai); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, kitur nenurodyti arba neįtraukti

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

Kiti:

2001 90 30

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2001 90 60

– –

Palmių šerdys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

Bulvės:

 

– –

Kitos:

2004 10 91

– – –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

Bulvės:

2005 20 10

– –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

 

Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

2008 11

– –

Žemės riešutai:

2008 11 10

– – –

Žemės riešutų sviestas

 

Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 91 00

– –

Palmių šerdys

2008 99

– –

Kiti:

 

– – –

Į kuriuos nepridėta alkoholio:

 

– – – –

Į kuriuos nepridėta cukraus:

2008 99 85

– – – – –

Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2106

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai:

2106 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

2106 90

Kiti:

2106 90 20

– –

Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

 

– –

Kiti:

2106 90 92

– – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

2106 90 98

– – –

Kiti

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas:

2201 90 00

Kiti

2203 00

Salyklinis alus

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

2208 20

Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas

2208 30

Viskiai

2208 40

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus

2208 50

Džinai ir Ženeva

2208 60

Degtinės

2208 70

Likeriai ir kordialai

2208 90

Kiti:

 

– –

Arakai (arrack), induose, kurių talpa:

2208 90 11

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 90 19

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

 

– –

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai (išskyrus likerius), induose, kurių talpa:

2208 90 33

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai:

ex 2208 90 33

– – – –

Kriaušių arba vyšnių spiritai, išskyrus slyvų brendį (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Didesnė kaip 2 litrai:

ex 2208 90 38

– – – –

Kriaušių arba vyšnių spiritai, išskyrus slyvų brendį (Slivovitz)

 

– –

Kiti spiritai ir kiti spiritiniai gėrimai induose, kurių talpa:

 

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Kiti:

 

– – – – –

Spiritai (išskyrus likerius):

 

– – – – – –

Distiliuoti iš vaisių:

2208 90 45

– – – – – – –

Kalvadosai (calvados)

2208 90 48

– – – – – – –

Kiti

 

– – – – – –

Kiti:

2208 90 52

– – – – – – –

Kornai

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Kiti

2208 90 69

– – – – –

Kiti spiritiniai gėrimai

 

– – –

Didesnė kaip 2 litrai:

 

– – – –

Spiritai (išskyrus likerius):

2208 90 71

– – – – –

Distiliuoti iš vaisių

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Kiti

2208 90 78

– – – –

Kiti spiritiniai gėrimai

 

– –

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa:

2208 90 91

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 90 99

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais:

2402 10 00

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos:

 

Kitas:

2403 91 00

– –

„Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas

2403 99

– –

Kitas

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

– –

Manitolis

2905 44

– –

D-gliucitolis (sorbitolis)

2905 45 00

– –

Glicerolis

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

3301 90

Kiti:

 

– –

Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai):

3301 90 21

– – –

Saldišaknių ir apynių

3301 90 30

– – –

Kiti

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

– –

Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

– – –

Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 10

– – – –

Kurių faktinė alkoholio koncentracija (tūrio procentais) yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

 

– – – –

Kiti:

3302 10 21

– – – – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

3302 10 29

– – – – –

Kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 10

Kazeinas

3501 90

Kiti:

3501 90 90

– –

Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– –

Dekstrinai

 

– –

Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – –

Kiti

3505 20

Klijai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3809 10

Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant:

3823 11 00

– –

Stearino rūgštis

3823 12 00

– –

Oleino rūgštis

3823 13 00

– –

Talo alyvos riebalų rūgštys

3823 19

– –

Kitos

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3824 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

2 sąrašas. Į Kroatiją importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytinos kvotos ir muitai

Pastaba. Šioje lentelėje išvardytiems produktams taikomas nulinis muito tarifas pagal toliau nurodytas tarifines kvotas. Muitas, taikytinas tokias kvotas viršijantiems kiekiams yra 50 % DPS muito normos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

2 390

0405 20 10

0405 20 30

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

68

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarinas ir gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų; valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

700

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineraliniai ir gazuotieji vandenys

16 907

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slyvų brendis (Slivovitz), kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako; cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabako pakaitalais

35

2403 10 10

2403 10 90

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis

42

3 sąrašas. Į Kroatiją importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytinos kvotos ir muitai

Pastaba. Šioje lentelėje išvardytiems produktams taikomas nulinis muito tarifas pagal toliau nurodytas tarifines kvotas. Muitas, taikytinas tokias kvotas viršijantiems kiekiams yra 40 % DPS muito normos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), išskyrus kramtomąją gumą, neturintys kakavos

1 250

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

2 410

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

4 390

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

1 430

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

18 100

4 sąrašas. Į Kroatiją importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytinos kvotos ir muitai

Pastaba. Šioje lentelėje išvardytiems produktams taikomas nulinis muito tarifas pagal toliau nurodytas metines tarifines kvotas. Kvotas viršijantiems kiekiams taikomos 3 protokolo II priedo 1 sąraše nurodytos sąlygos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatiniai kartimai, kurių alkoholio koncentracija (tūrio procentais) nuo 44,2 iki 49,2 % tūrio ir kurių sudėtyje yra nuo 1,5 iki 6 % masės gencijono, prieskonių ir įvairių sudėtinių dalių, taip pat nuo 4 iki 10 % cukraus, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 0,5 litro; kiti padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai), sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai, išskyrus sojos padažą, pomidorų kečupą (ketchup) ir kitus pomidorų padažus ir skystą aštrų mangų džemą (chutney)

300

IX PRIEDAS

I PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJOS

IR KROATIJOS RESPUBLIKOS SUSITARIMAS DĖL ABIPUSIŲ LENGVATINIO REŽIMO PREKYBOS NUOLAIDŲ TAM TIKRIEMS VYNAMS

1.

Nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. šiems į Bendriją importuojamiems Kroatijos Respublikos kilmės produktams taikomos toliau nurodytos nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Taikytinas muitas

Metinis kiekis (hl)

Metinis padidėjimas (hl)

Specialiosios nuostatos

ex 2204 10

ex 2204 21

Rūšinis putojantis vynas

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

29 000

0

(2)

(1)

Jeigu per praėjusius metus buvo išnaudota bent 80 % atitinkamo kiekio, kiekis didinamas kasmet, kol ex 2204 10 ir ex 2204 21 pozicijose klasifikuojamų produktų kvotų suma, ir 2204 29 pozicijoje klasifikuojamų produktų kvota pasiekia didžiausią 98 000 hl lygį.

(2)

Vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu gali būti surengtos konsultacijos dėl kvotų pakeitimo perkeliant ex 2204 29 pozicijai taikomos kvotos kiekius į ex 2204 10 ir ex 2204 21 pozicijoms taikomus kvotos kiekius.

2.

Bendrija taiko lengvatinio režimo nulinį muitą pagal 1 punkte nurodytas tarifines kvotas, jeigu šiems Kroatijos Respublikos eksportuojamų produktų kiekiams nebus taikomos jokios eksporto subsidijos.

3.

Nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. šiems į Kroatijos Respubliką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams taikomos tokios nuolaidos:

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Taikytinas muitas

Metinis kiekis (hl)

Metinis padidėjimas (hl)

Specialiosios nuostatos

ex 2204 10

ex 2204 21

Rūšinis putojantis vynas

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

8 000

0

 

ex 2204

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus klasifikuojamą 2009 pozicijoje

50 % DPS

900

0

 

(1)

Jeigu per praėjusius metus buvo išnaudota bent 80 % atitinkamo kiekio, kiekis didinamas kasmet, kol kvota pasiekia didžiausią 18 000 hl lygį.

4.

Kroatijos Respublika taiko lengvatinio režimo nulinį muitą pagal 3 punkte nurodytas tarifines kvotas, jeigu šiems Bendrijos eksportuojamų produktų kiekiams nebus taikomos eksporto subsidijos.

5.

Šis Susitarimas taikomas vynui,

a)

pagamintam iš šviežių vynuogių, visiškai užaugintų ir nuimtų atitinkamos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, ir

b)

i)

kilusiam iš ES, pagamintam pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V antraštinėje dalyje nurodytiems vynininkystės metodams ir procesams taikomas taisykles;

ii)

Kroatijos Respublikos kilmės, pagamintam pagal vynininkystės metodus ir procesus reglamentuojančias taisykles, atitinkančias Kroatijos teisės aktus. Šios vynininkystės taisyklės turi atitikti Bendrijos teisės aktus.

6.

Importuojamam vynui taikomos šiuo Susitarimu numatytos nuolaidos, jeigu į bendrai sudarytą sąrašą įtraukta abipusiai pripažinta oficiali institucija išduoda sertifikatą, patvirtinantį, kad atitinkamas vynas atitinka 5 dalies b punkto reikalavimus.

7.

Ne vėliau kaip per pirmąjį 2005 m. ketvirtį Susitariančiosios Šalys įvertina galimybes suteikti viena kitai papildomų nuolaidų, atsižvelgdamos į prekybos vynu tarp Susitariančiųjų šalių padėtį.

8.

Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad abipusiškai suteikta nauda nebūtų kvestionuojama kitomis priemonėmis.

9.

Bet kurios Susitariančiosios Šalies prašymu rengiamos konsultacijos bet kuriuo klausimu, susijusiu su šio Susitarimo veikimu.

10.

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, ir Kroatijos Respublikos teritorijoje.

X PRIEDAS

4 PROTOKOLAS

Dėl sąvokos „kilmės produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų taikant šio Bendrijos ir Kroatijos susitarimo nuostatas

TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžtys

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „KILMĖS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

3 straipsnis

Kaupimas Bendrijoje

4 straipsnis

Kaupimas Kroatijoje

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

6 straipsnis

Pakankamai apdoroti ar perdirbti produktai

7 straipsnis

Nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas

8 straipsnis

Kvalifikacinis vienetas

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

10 straipsnis

Rinkiniai

11 straipsnis

Neutralūs elementai

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

13 straipsnis

Tiesioginis vežimas

14 straipsnis

Parodos

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

17 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo tvarka

18 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimas atgaline data

19 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato išdavimas

20 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimas pagal anksčiau išduotą arba parengtą kilmės įrodymo dokumentą

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos pildymo reikalavimai

23 straipsnis

Patvirtintas eksportuotojas

24 straipsnis

Kilmės įrodymo galiojimas

25 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

26 straipsnis

Importavimas dalimis

27 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

28 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

29 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinamųjų dokumentų saugojimas

30 straipsnis

Neatitiktys ir formalios klaidos

31 straipsnis

Eurais išreikštos sumos

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

32 straipsnis

Savitarpio pagalba

33 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumentų tikrinimas

34 straipsnis

Ginčų sprendimas

35 straipsnis

Nuobaudos

36 straipsnis

Laisvosios zonos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILJA

37 straipsnis

Protokolo taikymas

38 straipsnis

Specialios sąlygos

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Priedų sąrašas

I priedas.

II priedo sąrašo įvadinės pastabos

II priedas.

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

III priedas.

Judėjimo sertifikato EUR.1 ir paraiškos judėjimo sertifikatui EUR.1 gauti pavyzdžiai

IV priedas.

Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Protokole:

a)

gamyba – tai bet kokios rūšies apdorojimas ar perdirbimas, taip pat surinkimas arba specialiosios operacijos;

b)

medžiaga – tai bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas arba detalė ir t. t.;

c)

produktas – tai gaminamas produktas, net jei jis skirtas vėliau naudoti kitoje gamybos operacijoje;

d)

prekės – tai medžiagos ir produktai;

e)

muitinė vertė – tai pagal 1994 m. Susitarimą dėl Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo VII straipsnio įgyvendinimo (PPO susitarimas dėl muitinio įvertinimo) nustatyta vertė;

f)

gamintojo kaina – kaina, sumokėta už produktą Bendrijoje ar Kroatijoje gamintojui, kurio įmonėje atliktas galutinis apdorojimas arba perdirbimas, jei ją sudaro visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičius vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra arba gali būti grąžinami;

g)

medžiagų vertė – tai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importuojant arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Kroatijoje;

h)

kilmės statusą turinčių medžiagų vertė – tai g punkte nurodytų medžiagų vertė, taikoma mutatis mutandis;

i)

pridėtinė vertė – tai gamintojo kaina, atėmus visų panaudotų medžiagų, kilusių iš kitų šalių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, muitinę vertę, arba, jei ji nežinoma arba negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Kroatijoje;

j)

skirsniai ir pozicijos – tai skirsniai ir pozicijos (keturženkliai kodai), naudojami nomenklatūroje, sudarančioje Suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą (toliau – Suderinta sistema, arba SS);

k)

„klasifikuojama“ reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikrai pozicijai;

l)

siunta – tai vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai arba produktai, siunčiami su bendru transporto dokumentu, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant bendrą sąskaitą faktūrą;

m)

„teritorijos“ aprėpia teritorinius vandenis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „KILMĖS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Įgyvendinant šį Susitarimą, Bendrijos kilmės produktais laikomi šie produktai:

a)

produktai, visiškai gauti Bendrijoje, kaip nustatyta 5 straipsnyje;

b)

Bendrijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos nevisiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdirbtos arba perdirbtos Bendrijoje, kaip nustatyta 6 straipsnyje;

2.   Įgyvendinant šį Susitarimą, Kroatijos kilmės produktais laikomi šie produktai:

a)

produktai, visiškai gauti Kroatijoje, kaip nustatyta 5 straipsnyje;

b)

Kroatijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos nevisiškai gautos Kroatijoje, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos Kroatijoje, kaip nustatyta 6 straipsnyje.

3 straipsnis

Dvišalis kaupimas Bendrijoje

Kroatijos kilmės medžiagos laikomos Bendrijos kilmės medžiagomis, jei jos įeina į Bendrijoje gauto produkto sudėtį. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos, jei jos buvo apdirbtos ar perdirbtos daugiau nei nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Dvišalis kaupimas Kroatijoje

Bendrijos kilmės medžiagos laikomos Kroatijos kilmės medžiagomis, jei jos įeina į Kroatijoje gauto produkto sudėtį. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos, jei jos buvo apdirbtos ar perdirbtos daugiau nei nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje.

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

1.   Visiškai gautais Bendrijoje arba Kroatijoje laikomi:

a)

mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių arba jūros dugno;

b)

jose išauginti augaliniai produktai;

c)

jose atsivesti (ar išsiritę) ir užauginti gyvi gyvūnai;

d)

produktai, pagaminti iš gyvų jose užaugintų gyvūnų;

e)

jose sumedžiotų arba sužvejotų gyvūnų produktai;

f)

jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai ne iš Bendrijos ar Kroatijos teritorinių vandenų, gauti naudojantis jų laivais;

g)

jų žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai, pagaminti tik iš tų produktų, kurie nurodyti f punkte;

h)

jose surinkti naudoti daiktai, tinkami tik žaliavoms regeneruoti, taip pat naudotos padangos, tinkamos tik restauruoti arba naudoti kaip atliekos;

i)

jose vykdomos gamybos atliekos ir laužas;

j)

produktai, išgauti iš jūros dugno ar iš žemės gelmių už jų teritorinių vandenų, jei jos turi išskirtines teises naudotis šių vandenų dugnu ar žemės gelmėmis;

k)

jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

2.   Žodžių junginiai „jų laivai“ ir „jų žuvų perdirbimo laivai“ 1 dalies f–g punktuose taikomi tik tiems laivams ir žuvų perdirbimo laivams,

a)

kurie yra registruoti arba įrašyti į Bendrijos valstybės narės arba Kroatijos laivų sąrašus;

b)

kurie plaukioja su Bendrijos valstybės narės arba Kroatijos vėliava;

c)

kurių ne mažiau kaip 50 % priklauso Bendrijos valstybės narės arba Kroatijos piliečiams arba bendrovei, turinčiai pagrindinę buveinę vienoje iš šių valstybių, kurios direktorius arba direktoriai, valdybos arba stebėtojų tarybos pirmininkas bei dauguma šios valdybos ir tarybos narių yra Bendrijos valstybės narės arba Kroatijos piliečiai, o jei tai – ūkinė bendrija arba ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė, ne mažiau kaip pusė jos kapitalo priklauso šioms valstybėms ar valstybės institucijoms arba piliečiams;

d)

kurių kapitonas ir laivo komanda yra Bendrijos valstybių narių ar Kroatijos piliečiai;

ir

e)

kurių ne mažiau kaip 75 % laivo įgulos narių yra Bendrijos valstybės narės arba Kroatijos piliečiai.

6 straipsnis

Pakankamai apdoroti ar perdirbti produktai

1.   Taikant 2 straipsnį, nevisiškai gauti produktai laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais, jei atitinka II priede nustatytus reikalavimus.

Minėtuose reikalavimuose nurodomos visų produktų, kuriems taikomas šis Susitarimas, apdorojimo ar perdirbimo operacijos, kurias būtina atlikti su gamyboje naudojamomis kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis; šie reikalavimai yra taikomi tik tokioms medžiagoms. Vadinasi, jei produktas, kuris įgijo kilmės statusą įvykdžius sąraše nurodytus reikalavimus, naudojamas kito produkto gamyboje, tai reikalavimai, taikytini gaminamam produktui, nėra taikomi jame panaudotam produktui, ir kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios galėjo būti panaudotos jį gaminant, nėra vertinamos.

2.   Nepaisant 1 dalies, tos kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios, vadovaujantis sąraše nustatytais reikalavimais, neturėtų būti naudojamos tam produktui gaminti, vis dėlto gali būti naudojamos, jeigu:

a)

jų bendra vertė neviršija 10 % produkto gamintojo kainos;

b)

taikant šią dalį neviršijamas joks sąraše nurodytas kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios vertės procentinis dydis.

Ši dalis netaikoma Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose klasifikuojamiems produktams.

3.   1 ir 2 dalys taikomos atsižvelgiant į 7 straipsnio nuostatas.

7 straipsnis

Nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas

1.   Nepažeidžiant 2 dalies, kilmės statuso nesuteikia šios nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo operacijos – nesvarbu, ar 6 straipsnio reikalavimai įvykdyti, ar ne:

a)

operacijos, kuriomis užtikrinama, kad produktai būtų tinkamai išsaugoti vežant ir sandėliuojant;

b)

pakuočių ardymas ir surinkimas;

c)

plovimas, valymas; dulkių, oksidų, alyvos, dažų ar kitų dengiamųjų medžiagų šalinimas;

d)

tekstilės medžiagų lyginimas arba presavimas;

e)

paprastos dažymo ir lakavimo operacijos;

f)

javų ir ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, šlifavimas ir poliravimas;

g)

cukraus dažymo ar cukraus gabalų formavimo operacijos;

h)

vaisių, riešutų ir daržovių lupimas, kauliukų išėmimas ir lukštenimas;

i)

galandimas, paprastas šlifavimas arba paprastas pjaustymas;

j)

persijojimas, perrinkimas, rūšiavimas, klasifikavimas, derinimas; (įskaitant rinkinių sudarymą);

k)

paprastas pilstymas į butelius, skardines, flakonus, bėrimas į maišus, dėjimas į dėklus, dėžes, tvirtinimas prie kortelių arba lentelių ir visos kitos paprastos pakavimo operacijos;

l)

ženklų, etikečių, logotipų ir kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ar spausdinimas ant produktų ar jų pakuočių;

m)

paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas;

n)

paprastas gaminio surinkimas iš dalių, sudarant baigtą gaminį, arba produktų ardymas į dalis;

o)

dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, derinys;

p)

gyvūnų skerdimas.

2.   Sprendžiant, ar produkto apdirbimas arba perdirbimas laikytinas nepakankamu, kaip apibrėžta 1 dalyje, atsižvelgiama į visas kartu Bendrijoje arba Kroatijoje su tuo produktu atliktas operacijas.

8 straipsnis

Kvalifikacinis vienetas

1.   Pagal šį Protokolą kvalifikacinis vienetas – tai tam tikras produktas, vertinamas kaip pagrindinis vienetas nustatant klasifikaciją pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą.

Tuo vadovaujantis laikoma, kad:

a)

kai produktas, kurį sudaro gaminių grupė arba rinkinys, pagal Suderintos sistemos taisykles klasifikuojamas vienoje pozicijoje, ta visuma sudaro kvalifikacinį vienetą;

b)

kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, klasifikuojamų toje pačioje Suderintos sistemos pozicijoje, šio Protokolo nuostatos taikomos kiekvienam produktui atskirai.

2.   Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę pakuotė klasifikuojama kartu su produktu, nustatant kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu.

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

Reikmenys, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone, jei jie yra įprastinė įrenginio dalis ir įskaičiuoti į jo kainą, arba dėl kurių nepateikiama atskira sąskaita, laikomi viena preke kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone.

10 straipsnis

Rinkiniai

Pagal Suderintos sistemos 3 bendrąją taisyklę rinkiniai turi kilmės statusą, jei tokį statusą turi visi juos sudarantys produktai. Tačiau, jei rinkinį sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, visas rinkinys laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturinčių produktų vertė neviršija 15 % rinkinio gamintojo kainos.

11 straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti jam gaminti naudojamų šių elementų kilmės:

a)

energijos ir degalų;

b)

gamybos priemonių ir įrenginių;

c)

mašinų ir įrankių;

d)

prekių, kurios neįtraukiamos ir kurios nėra skirtos įtraukti į galutinę produkto sudėtį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

1.   Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose bei šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, norint įgyti kilmės statusą, II antraštinėje dalyje apibrėžtos sąlygos turi būti įvykdytos nepertraukiamai Bendrijoje arba Kroatijoje.

2.   Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose numatytus atvejus, kai iš Bendrijos arba Kroatijos eksportuotos kilmės statusą turinčios prekės grąžinamos, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinei įtikinamai įrodyti, kad:

a)

grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos;

ir

b)

jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportuojant.

3.   Įgyjant kilmės statusą II antraštinėje dalyje nustatytomis sąlygomis, įtakos neturi iš Bendrijos ar Kroatijos eksportuotų ir vėliau atgal įvežtų prekių apdirbimas ar perdirbimas ne Bendrijoje ar Kroatijoje, jeigu:

a)

tokios medžiagos buvo visiškai gautos Bendrijoje ar Kroatijoje, arba jos prieš jas eksportuojant buvo apdirbtos ar perdirbtos daugiau nei apibrėžta 7 straipsnyje;

ir

b)

muitinei galima įrodyti, kad:

i)

atgal įvežamos prekės buvo gautos apdirbant arba perdirbant eksportuotas medžiagas;

ir

ii)

bendra pridėtinė vertė, gauta ne Bendrijoje arba Kroatijoje, taikant šio straipsnio nuostatas, neviršija 10 % galutinio produkto, kuriam prašoma suteikti kilmės statusą, gamintojo kainos.

4.   Pagal 3 dalį kilmės statuso įgijimo sąlygos, nustatytos II antraštinėje dalyje, netaikomos už Bendrijos arba Kroatijos ribų atliekamam apdirbimui ar perdirbimui. Tačiau tuomet, kai galutinio produkto kilmės statusui nustatyti II priedo sąraše taikoma didžiausios visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės nustatymo taisyklė, bendra atitinkamos šalies teritorijoje panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, kartu su bendra pridėtine verte, gauta ne Bendrijoje ar Kroatijoje, taikant šio straipsnio nuostatas, neviršija nurodyto procentinio dydžio.

5.   Taikant 3 ir 4 dalių nuostatas, bendra pridėtinė vertė – tai visos sąnaudos, patiriamos ne Bendrijoje ar Kroatijoje, įskaitant ten panaudotų medžiagų vertę.

6.   3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos produktams, kurie neatitinka II priedo sąraše nustatytų reikalavimų arba kuriuos pakankamai apdorotais arba perdirbtais galima laikyti tik tuomet, kai taikoma bendra paklaida, nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje.

7.   3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose klasifikuojamiems produktams.

8.   Bet koks šio straipsnio nuostatomis reglamentuojamas apdorojimas ar perdirbimas ne Bendrijoje ar Kroatijoje atliekamas pagal laikinojo išvežimo perdirbti susitarimus ar panašius susitarimus.

13 straipsnis

Tiesioginis vežimas

1.   Lengvatinis režimas pagal Susitarimą taikomas tik šio Protokolo reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai transportuojami tarp Bendrijos ir Kroatijos. Tačiau vieną atskirą siuntą sudarantys produktai gali būti vežami, o jei reikia, perkraunami ar laikinai sandėliuojami kitose teritorijose, jei produktai prižiūrimi tranzito ar sandėliavimo šalies muitinės, su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas, kad būtų išsaugota jų gera būklė.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitas nei Bendrijos arba Kroatijos teritorijas.

2.   Norint įrodyti, jog įvykdyti 1 dalyje nustatyti reikalavimai, importuojančios šalies muitinei pateikiama:

a)

bendras vežimo dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas iš eksportuojančios šalies per tranzito šalį; arba

b)

tranzito šalies muitinės išduota pažyma, kurioje yra:

i)

tikslus produktų aprašymas;

ii)

produktų iškrovimo ir perkrovimo datos ir, jei tinka, laivų ar kitų naudotų transporto priemonių pavadinimai;

ir

iii)

sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas; arba

c)

jei šių nėra, kiti patvirtinantys dokumentai.

14 straipsnis

Parodos

1.   Kilmės statusą turintiems produktams, išsiunčiamiems eksponavimo tikslais į kitą šalį nei Bendrijos valstybė narė ir Kroatija, ir po parodos parduodamiems tam, kad būtų importuoti į Bendriją arba Kroatiją, importo metu taikomos Susitarimo nuostatos, jeigu muitinei pateikiami įrodymai, kad:

a)

eksportuotojas išsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos ar Kroatijos į šalį, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo;

b)

tas eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Kroatijoje;

c)

produktai buvo perduoti parodoje ar netrukus po jos; perduodant jie buvo tokios pat būklės kaip ir atsiųsti į parodą;

ir

d)

kadangi produktai buvo gabenami į parodą, be demonstravimo parodoje, jie nebuvo naudojami jokiems kitiems tikslams.

2.   Kilmės įrodymo dokumentas turi būti išduotas arba parengtas pagal V antraštinės dalies nuostatas ir įprastu būdu pateiktas importuojančios šalies muitinei. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Jei būtina, gali būti reikalaujama papildomų dokumentų – produktų eksponavimo sąlygų vykusioje parodoje įrodymų.

3.   1 dalis taikoma bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam renginiui arba demonstravimui, kuris nėra organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose siekiant asmeninių tikslų – norint parduoti užsieninius produktus ir kurių metu produktai išlieka muitinės kontroliuojami.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

1.   Bendrijoje ar Kroatijoje netaikomas muitų grąžinimas ar atleidimas nuo bet kokios rūšies muitų už kilmės statuso neturinčias medžiagas, panaudotas gaminant Bendrijos arba Kroatijos kilmės produktus, kuriems pagal V antraštinės dalies nuostatas išduotas ar parengtas kilmės įrodymo dokumentas.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas taikomas bet kokiam susitarimui dėl muitų arba lygiaverčio poveikio mokesčių, taikytinų Bendrijoje arba Kroatijoje gamyboje panaudotoms medžiagoms, dalinio ar visiško grąžinimo, atleidimo nuo mokesčių ar jų nemokėjimo, kur toks grąžinimas, atleidimas ar nemokėjimas pagal įstatymą ir faktiškai yra taikomas, kai iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet netaikomas, kai jie lieka vidaus vartojimui.

3.   Produktų, kuriems išduotas kilmės įrodymo dokumentas, eksportuotojas turi būti pasirengęs muitinės reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius, kad atitinkamų produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas, ir kad visi šioms medžiagoms taikytini muitai arba lygiaverčio poveikio mokesčiai iš tikrųjų buvo sumokėti.

4.   1–3 dalių nuostatos taip pat taikomos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytoms pakuotėms, 9 straipsnyje nurodytiems reikmenims, atsarginėms dalims ir įrankiams bei 10 straipsnyje nurodytiems rinkiniams, jei jie neturi kilmės statuso.

5.   1–4 dalys taikomos tik tokios rūšies medžiagoms, kurioms taikomas Susitarimas. Be to, jos netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikytinos eksportui pagal Susitarimo nuostatas.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Į Kroatiją importuojamiems Bendrijos kilmės produktams ir į Bendriją importuojamiems Kroatijos kilmės produktams šis Susitarimas taikomas pateikus bet kurį iš šių kilmės įrodymo dokumentų:

a)

judėjimo sertifikatą EUR.1, kurio pavyzdys pateikiamas III priede; arba

b)

22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais – deklaraciją (toliau – sąskaitos faktūros deklaracija), eksportuotojo užpildytą sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente, kuriame atitinkami produktai apibūdinami pakankamai išsamiai, kad būtų galima nustatyti jų tapatumą; sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas pateikiamas IV priede.

2.   Nepaisant 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame Protokole, 27 straipsnyje nurodytais atvejais šiame Susitarime numatytos sąlygos taikomos nereikalaujant pateikti jokio iš pirmiau nurodytų dokumentų.

17 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo tvarka

1.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 eksportuojančios šalies muitinė išduoda eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotajam atstovui, pateikus paraišką raštu.

2.   Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo EUR.1 judėjimo sertifikatą ir prašymo formą, kurių pavyzdžiai pateikiami III priede. Šios formos pildomos viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, ir pagal eksportuojančios šalies teisės nuostatas. Jei pildoma ranka, tai rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis. Produktų apibūdinimas pateikiamas šiam tikslui skirtame langelyje, nepaliekant tuščių eilučių. Jeigu užpildytame langelyje lieka tuščios vietos, po paskutiniąja apibūdinimo eilute reikia nubrėžti horizontalią liniją, o tuščią plotą perbraukti.

3.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoti prašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodančios eksportuojančios šalies muitinės reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę ir atitiktį kitiems šio Protokolo reikalavimams.

4.   EUR.1 judėjimo sertifikatą išduoda Bendrijos valstybės narės arba Kroatijos muitinė, jei atitinkami produktai gali būti laikomi Bendrijos arba Kroatijos kilmės statusą turinčiais produktais ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus.

5.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodanti muitinė imasi visų veiksmų, kurių reikia produktų kilmės statusui ir kitų šio Protokolo reikalavimų atitikčiai patikrinti. Todėl jos turi teisę pareikalauti bet kokių įrodymų ir atlikti bet kokį eksportuotojo apskaitos patikrinimą ar bet kokį kitą, jų manymu, būtiną patikrinimą. Jos taip pat užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma jos tikrina, ar produktų aprašymui skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

6.   Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo data nurodoma sertifikato 11 langelyje.

7.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda muitinė ir perduoda eksportuotojui po faktiško eksportavimo arba jo garantavimo.

18 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimas atgaline data

1.   Nepaisant 17 straipsnio 7 dalies, išimties tvarka judėjimo sertifikatas EUR.1 gali būti išduodamas po atitinkamų produktų eksporto, jeigu:

a)

eksportuojant jis nebuvo išduotas dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar dėl ypatingų aplinkybių;

arba

b)

muitinei deramai įrodoma, kad judėjimo sertifikatas EUR.1 buvo išduotas, bet dėl techninių priežasčių nebuvo priimtas importuojant.

2.   Vykdydamas 1 dalies reikalavimus, eksportuotojas paraiškoje turi nurodyti produktų, kuriems skirtas judėjimo sertifikatas EUR.1, eksportavimo vietą ir datą bei paraiškos pateikimo priežastis.

3.   Muitinė judėjimo sertifikatą EUR.1 atgaline data gali išduoti tik patikrinusi, ar eksportuotojo paraiškoje pateikti duomenys atitinka kituose atitinkamuose eksporto dokumentuose pateikiamus duomenis.

4.   Atgaline data išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti tokiu įrašu anglų kalba:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   4 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 langelyje „Pastabos“.

19 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato išdavimas

1.   Jei judėjimo sertifikatas EUR.1 pavagiamas, pametamas ar sunaikinamas, eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų išduotas dublikatas.

2.   Išduotas dublikatas turi būti patvirtintas tokiu žodžiu anglų kalba:

„DUPLICATE“.

3.   2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato langelyje „Pastabos“.

4.   Dublikatas, kuriame turi būti nurodyta judėjimo sertifikato EUR.1 originalo išdavimo data, įsigalioja nuo tos dienos.

20 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimas pagal anksčiau išduotą arba parengtą kilmės įrodymo dokumentą

Kai kilmės statusą turinčius produktus kontroliuoja Bendrijos arba Kroatijos muitinės įstaiga, norint visus ar dalį šių produktų persiųsti į kitą Bendrijos arba Kroatijos teritorijos vietą, kilmės įrodymo dokumento originalą galima pakeisti vienu ar keliais judėjimo sertifikatais EUR.1. Pakaitinis judėjimo sertifikatas (-ai) EUR.1 išduodamas (-i) produktus kontroliuojančioje muitinės įstaigoje.

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

1.   Jeigu kyla nemažų sunkumų dėl sąnaudų ar medžiagų tvarkant atskiras kilmės statusą turinčių ir neturinčių medžiagų atsargas, kurios yra identiškos ir gali būti sukeičiamos tarpusavyje, muitinė gali, suinteresuotųjų asmenų rašytiniu prašymu, leisti tokių atsargų tvarkymui taikyti vadinamąjį „apskaitos atskyrimo“ metodą.

2.   Šis metodas turi būti pakankamas užtikrinti, kad per tam tikrą nustatytą laikotarpį produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekis būtų toks pats, koks būtų gautas atskyrus tokias atsargas fiziškai.

3.   Muitinė tokį leidimą gali išduoti laikydamasi bet kurių sąlygų, kurios, manoma, yra tinkamos.

4.   Šis metodas yra užregistruojamas ir taikomas remiantis bendraisiais apskaitos principais, taikytinais šalyje, kurioje produktas buvo pagamintas.

5.   Asmuo, kuriam leista pasinaudoti šiuo supaprastinimu, gali išduoti kilmės įrodymą arba kreiptis dėl jo, atsižvelgiant į konkretų atvejį, dėl produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekio. Muitinės prašymu toks asmuo pateikia ataskaitą, kaip tokie kiekiai apskaitomi.

6.   Muitinė kontroliuoja, kaip naudojamasi leidimu, ir gali bet kuriuo metu jį panaikinti, jei lengvatos gavėjas kokiu nors būdu juo netinkamai pasinaudoja arba nevykdo kitų šiame Protokole nustatytų reikalavimų.

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos pildymo reikalavimai

1.   16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sąskaitos faktūros deklaraciją gali parengti:

a)

patvirtintas eksportuotojas, kaip nustatyta 23 straipsnyje,

arba

b)

bet kuris eksportuotojas kiekvienai siuntai, sudarytai iš vieno ar daugiau paketų, kuriuose supakuoti kilmės statusą turintys produktai, jei jų bendra vertė yra ne didesnė kaip 6 000 EUR.

2.   Sąskaitos faktūros deklaracija gali būti parengta, jeigu atitinkami produktai gali būti laikomi turinčiais Bendrijos arba Kroatijos kilmės statusą ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus.

3.   Sąskaitos faktūros deklaraciją pildantis eksportuotojas turi būti pasirengęs eksportuojančios šalies muitinės reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę ir atitiktį kitiems šio Protokolo reikalavimams.

4.   Laikydamasis eksportuojančios šalies įstatymų, eksportuotojas išspausdina rašomąja mašinėle, įspaudžia ar atspausdina deklaraciją (jos tekstas pateikiamas IV priede) sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente viena iš šiame priede nurodytų kalbų. Jei deklaracija pildoma ranka, tai rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis.

5.   Sąskaitos faktūros deklaracija tvirtinama autentišku parašu, kurį eksportuotojas rašo ranka. Tačiau patvirtintam eksportuotojui, kaip apibrėžta 23 straipsnyje, pasirašyti tokių deklaracijų nebūtina, jei jis eksportuojančios šalies muitinei pateikia raštišką įsipareigojimą prisiimti visišką atsakomybę už bet kokią sąskaitos faktūros deklaraciją, kurioje jis nurodytas kaip pasirašantysis.

6.   Sąskaitos faktūros deklaraciją eksportuotojas gali parengti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, jei deklaracija importuojančioje šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importavimo.

23 straipsnis

Patvirtintas eksportuotojas

1.   Eksportuojančios šalies muitinė gali leisti bet kuriam eksportuotojui (toliau – patvirtintas eksportuotojas), dažnai siunčiančiam šiame Susitarime numatytus produktus, pildyti sąskaitos faktūros deklaracijas neatsižvelgiant į siunčiamų produktų vertę. Tokį leidimą gauti siekiantis eksportuotojas turi muitinei deramai pateikti visas garantijas, būtinas produktų kilmei ir atitikčiai kitiems šio Protokolo reikalavimams patikrinti.

2.   Patvirtinto eksportuotojo statusą muitinė gali suteikti nustatydama bet kokius reikalavimus, kurie jai atrodo tinkami.

3.   Muitinė suteikia patvirtintam eksportuotojui muitinės leidimo numerį, kuris nurodomas sąskaitos faktūros deklaracijoje.

4.   Muitinė kontroliuoja, kaip patvirtintas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu.

5.   Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti leidimą. Leidimą ji atšaukia tuomet, kai patvirtintas eksportuotojas nebeteikia 1 dalyje nurodytų garantijų, nebevykdo 2 dalyje nurodytų reikalavimų ar kitaip netinkamai naudojasi leidimu.

24 straipsnis

Kilmės įrodymo galiojimas

1.   Kilmės įrodymas galioja keturis mėnesius nuo išdavimo eksportuojančioje šalyje dienos ir per nurodytą laikotarpį turi būti pateiktas importuojančios šalies muitinei.

2.   Kilmės įrodymai, importuojančios šalies muitinei pateikti po 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo dienos, gali būti priimti taikant lengvatinį režimą, jei kilmės įrodymai nebuvo pateikti iki nustatytos galutinės dienos dėl išskirtinių aplinkybių.

3.   Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios šalies muitinė kilmės įrodymus gali priimti, jei produktai buvo pateikti iki minėtos galutinės dienos.

25 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

Kilmės įrodymo dokumentai pateikiami importuojančios šalies muitinei toje šalyje nustatyta tvarka. Nurodyta muitinė gali reikalauti kilmės įrodymo dokumentų vertimo, taip pat gali reikalauti, kad importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka sąlygas, būtinas Susitarimui įgyvendinti.

26 straipsnis

Importavimas dalimis

Kai importuotojo prašymu ir pagal importuojančios šalies muitinės nustatytus reikalavimus išmontuoti ar nesurinkti produktai, kurie pagal Suderintos sistemos 2 a bendrąją taisyklę klasifikuojami Suderintos sistemos XVI ir XVII skyriuose arba 7308 ir 9406 pozicijose, yra importuojami dalimis, importuojant pirmąją dalį muitinei pateikiamas bendras tokių produktų kilmės įrodymas.

27 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

1.   Produktai, kuriuos fiziniai asmenys mažais paketais siunčia kitiems fiziniams asmenims arba kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama pateikti kilmės įrodymo tuo atveju, kai šie produktai nėra importuojami prekybos tikslams ir buvo deklaruoti kaip atitinkantys šio Protokolo reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo. Kai produktai siunčiami paštu, ši deklaracija gali būti užpildyta muitinės deklaracijoje CN22/CN23 arba popieriaus lape, pridedamame prie to dokumento.

2.   Nereguliarus importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių arba jų šeimų naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei produktų rūšis ir kiekis akivaizdžiai rodo, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais.

3.   Bendra šių produktų vertė neturi būti didesnė kaip 500 EUR, kai jie siunčiami mažais paketais, arba neturi būti didesnė kaip 1 200 EUR, kai jie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį.

28 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

17 straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, reikalingi įrodyti, kad produktai, kuriems išduodamas EUR.1 judėjimo sertifikatas arba sąskaitos faktūros deklaracija, gali būti laikomi Bendrijos arba Kroatijos kilmės ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus, inter alia, gali būti šie:

a)

tiesioginis eksportuotojo arba tiekėjo veiklos siekiant gauti nurodytas prekes įrodymas, kuris, pavyzdžiui, yra jo apskaitoje arba vidaus buhalterijoje;

b)

Bendrijoje arba Kroatijoje išduoti ar parengti dokumentai, įrodantys gamyboje panaudotų medžiagų kilmę, jei pagal šalies įstatymus tokie dokumentai naudojami;

c)

dokumentai, įrodantys medžiagų apdirbimą ar perdirbimą Bendrijoje arba Kroatijoje, išduoti ar parengti Bendrijoje arba Kroatijoje, jei pagal šalies įstatymus tokie dokumentai naudojami;

d)

EUR.1 judėjimo sertifikatai arba sąskaitos faktūros deklaracijos, įrodančios panaudotų medžiagų kilmę, išduotos ar parengtos Bendrijoje arba Kroatijoje pagal šį Protokolą;

e)

atitinkamai dokumentai, kad produktai buvo apdirbti arba perdirbti už Bendrijos ar Kroatijos ribų taikant 12 straipsnį, įrodantys, kad to straipsnio reikalavimai buvo įvykdyti.

29 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinamųjų dokumentų saugojimas

1.   Išduoti judėjimo sertifikatą EUR.1 prašantis eksportuotojas 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus saugo ne mažiau kaip trejus metus.

2.   Sąskaitos faktūros deklaraciją pildantis eksportuotojas jos kopiją ir 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus saugo ne mažiau kaip trejus metus.

3.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodančios eksportuojančios šalies muitinė 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą paraiškos formą saugo ne mažiau kaip trejus metus.

4.   Importuojančios šalies muitinė jai pateiktus judėjimo sertifikatus EUR.1 ir sąskaitos faktūros deklaracijas saugo ne mažiau kaip trejus metus.

30 straipsnis

Neatitiktys ir formalios klaidos

1.   Aptikus nedidelių neatitikčių tarp kilmės įrodyme pateiktų duomenų ir dokumentų, pateiktų muitinės įstaigai, kad būtų sutvarkyti produktų importo formalumai, duomenų, kilmės įrodymas ipso facto netampa negaliojančiu, jeigu tinkamai nustatoma, kad tame dokumente pateikti duomenys atitinka pateiktus produktus.

2.   Aiškios formalios klaidos, pavyzdžiui, spausdinimo, padarytos kilmės įrodymo dokumente, neturėtų būti šio dokumento atmetimo priežastis, jei šios klaidos nekelia abejonių dėl dokumente nurodytų duomenų teisingumo.

31 straipsnis

Eurais išreikštos sumos

1.   Tais atvejais, kai produktų sąskaitose faktūrose produktų kainos nurodomos ne eurais, o kita valiuta, taikant 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatas, atitinkamos šalys kiekvienais metais nustato sumas Bendrijos valstybių narių arba Kroatijos valiuta, lygiavertes eurais išreikštoms sumoms.

2.   22 straipsnio 1 dalies b punkto arba 27 straipsnio 3 dalies nuostatos siuntai taikomos atsižvelgiant į tą valiutą, kuri buvo nurodyta sąskaitoje faktūroje, pagal atitinkamos šalies nustatytą sumą.

3.   Sumos, kurios turi būti nurodytos kuria nors nacionaline valiuta, yra lygiavertės sumoms ta nacionaline valiuta, išreikštoms eurais spalio mėnesio pirmąją darbo dieną. Apie šias sumas Europos Bendrijų Komisijai pranešama iki spalio 15 d., o jos taikomos nuo kitų metų sausio 1 d. Europos Bendrijų Komisija visoms suinteresuotosioms šalims praneša apie atitinkamas sumas.

4.   Šalis gali suapvalinti sumą, gautą perskaičiavus eurais išreikštą sumą į jos nacionalinę valiutą, iki didesnio arba mažesnio sveiko skaičiaus. Suapvalinta suma negali skirtis nuo sumos, gautos po perskaičiavimo, daugiau kaip 5 %. Šalis gali išlaikyti nepakeistą savo ekvivalentą nacionaline valiuta, atitinkantį eurais išreikštą sumą, jei 3 dalyje nurodyto metinio koregavimo metu konvertuojant tą sumą prieš jos suapvalinimą ekvivalentas nacionaline valiuta padidėja mažiau nei 15 %. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali būti išlaikytas nepakeistas, jeigu po konvertavimo jis sumažėja.

5.   Bendrijos arba Kroatijos prašymu eurais išreikštas sumas persvarsto Stabilizacijos ir asociacijos komitetas. Persvarstydamas šias sumas, Stabilizacijos ir asociacijos komitetas sprendžia, ar pageidautina išlaikyti realius atitinkamų ribų rezultatų dydžius. Todėl jis gali nuspręsti pakeisti eurais išreikštas sumas.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

32 straipsnis

Savitarpio pagalba

1.   Bendrijos valstybių narių ir Kroatijos muitinės per Europos Bendrijų Komisiją pateikia vienos kitoms judėjimo sertifikatams EUR.1 tvirtinti šalių muitinėse naudojamų antspaudų pavyzdžius ir perduoda už šių sertifikatų, sąskaitų faktūrų deklaracijų tikrinimą atsakingų muitinių adresus.

2.   Stengdamosi užtikrinti tinkamą šio Protokolo taikymą, Bendrija ir Kroatija padeda viena kitai įgaliodamos kompetentingas muitines tikrinti judėjimo sertifikatų EUR.1 ir sąskaitų faktūrų deklaracijų autentiškumą bei šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

33 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimai vėliau atliekami atsitiktinai arba kai importuojančios šalies muitinė turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės statuso arba dėl kitų šio Protokolo reikalavimų vykdymo.

2.   1 dalies nuostatoms įgyvendinti importuojančios šalies muitinė grąžina eksportuojančios šalies muitinei judėjimo sertifikatą EUR.1 ir sąskaitą faktūrą, jei ji buvo pateikta, sąskaitos faktūros deklaraciją arba šių dokumentų kopijas, jei reikia, nurodydamos prašymo atlikti patikrinimą priežastis. Bet kurie gauti dokumentai ir informacija, leidžiantys daryti prielaidą, kad kilmės įrodymo dokumente pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu atlikti patikrinimą.

3.   Patikrinimą atlieka eksportuojančios šalies muitinė. Todėl ji turi teisę pareikalauti bet kokių įrodymų ir atlikti bet kokį eksportuotojo apskaitos patikrinimą ar bet kokį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

4.   Jei importuojančios šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti lengvatinio režimo taikymą atitinkamiems produktams tol, kol bus gauti patikrinimo rezultatai, importuotojui siūloma atsiimti prekes iš muitinės, panaudojant būtinas atsargumo priemones.

5.   Patikrinimo prašanti muitinė kuo greičiau informuojama apie patikrinimo rezultatus. Šie rezultatai turi aiškiai parodyti, ar dokumentai autentiški, ar atitinkami produktai gali būti laikomi Bendrijos, Kroatijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių ar teritorijų kilmės ir ar jie atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus.

6.   Jei, esant pagrįstoms abejonėms, per dešimt mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą atsakymo negaunama arba jei atsakyme nepakanka informacijos reikiamo dokumento autentiškumui arba tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako teikti lengvatas.

34 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jei dėl 33 straipsnyje numatytų patikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių tarpusavyje negali išspręsti patikrinimo prašanti muitinė ir už šio patikrinimo atlikimą atsakinga muitinė arba kai jos nesutaria dėl šio Protokolo aiškinimo, ginčai perduodami Stabilizacijos ir asociacijos komitetui.

Visais atvejais importuotojo ir importuojančios šalies muitinės ginčai sprendžiami pagal minėtos šalies teisės aktus.

35 straipsnis

Nuobaudos

Nuobaudos skiriamos kiekvienam asmeniui, kuris, siekdamas pasinaudoti produktams suteikiamu lengvatiniu režimu, neteisingai užpildo dokumentą arba dėl jo kaltės dokumente pateikiama neteisinga informacija.

36 straipsnis

Laisvosios zonos

1.   Bendrija ir Kroatija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad produktai, kuriais prekiaujama naudojantis kilmės statuso įrodymu, transportavimo metu laikomi šalių teritorijoje esančioje laisvojoje zonoje, nebūtų pakeičiami kitais ir nebūtų kitaip apdorojami, išskyrus apsaugą nuo gedimo.

2.   Taikant išimtį 1 dalies nuostatoms, kai Bendrijos arba Kroatijos kilmės produktai, turintys kilmės įrodymo dokumentus, importuojami į laisvąją zoną ir yra apdorojami arba perdirbami, atitinkamos institucijos eksportuotojo prašymu išduoda naują judėjimo sertifikatą EUR.1, jei atliktas apdorojimas ar perdirbimas atitinka šio Protokolo nuostatas.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILJA

37 straipsnis

Protokolo taikymas

1.   Terminas „Bendrija“, vartojamas 2 straipsnyje, neaprėpia Seutos ir Meliljos.

2.   Kroatijos kilmės produktams, importuotiems į Seutą arba Melilją, visais atžvilgiais taikomas toks pats muitų režimas, koks taikomas Bendrijos muitų teritorijos kilmės produktams pagal Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas akto 2 protokolą. Pagal Susitarimą importuojamiems Seutos ar Meliljos kilmės produktams Kroatija taiko tokį patį muitų režimą, koks yra suteikiamas importuojamiems Bendrijos kilmės produktams.

3.   Taikant 2 dalį Seutos ir Meliljos kilmės produktams, šis Protokolas taikomas mutatis mutandis, laikantis 38 straipsnyje nustatytų specialių sąlygų.

38 straipsnis

Specialios sąlygos

1.   Jeigu, laikantis 13 straipsnio nuostatų, produktai buvo vežami tiesiogiai, jie laikomi:

1.

Seutos ir Meliljos kilmės produktais:

a)

produktai, visiškai gauti Seutoje ir Meliljoje;

b)

produktai, gauti Seutoje ir Meliljoje, kuriuos gaminant buvo naudojami kiti nei a papunktyje nurodyti produktai, jeigu:

i)

minėti produktai buvo pakankamai apdoroti arba perdirbti, kaip nustatyta 6 straipsnyje;

arba jeigu

ii)

šie produktai yra Kroatijos arba Bendrijos kilmės, jei jie buvo apdoroti ar perdirbti atliekant ne tik 7 straipsnyje nurodytas operacijas.

2.

Kroatijos kilmės produktais:

a)

produktai, visiškai gauti Kroatijoje;

b)

produktai, gauti Kroatijoje, kuriuos gaminant buvo naudojami kiti nei a papunktyje nurodyti produktai, jeigu:

i)

minėti produktai buvo pakankamai apdoroti arba perdirbti, kaip nustatyta 6 straipsnyje;

arba jeigu

ii)

šie produktai yra Seutos ir Meliljos arba Bendrijos kilmės, kai jie buvo apdoroti ar perdirbti atliekant ne tik 7 straipsnyje nurodytas operacijas.

2.   Seuta ir Melilja yra viena teritorija.

3.   Eksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas į judėjimo sertifikato EUR.1 arba sąskaitos faktūros deklaracijos 2 langelį įrašo „Kroatija“ ir „Seuta ir Melilja“. Be to, jeigu produktai yra Seutos ir Meliljos kilmės, tai nurodoma judėjimo sertifikato EUR.1 arba sąskaitos faktūros deklaracijos 4 langelyje.

4.   Ispanijos muitinė yra atsakinga už šio Protokolo taikymą Seutoje ir Meliljoje.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nuspręsti iš dalies pakeisti šio Protokolo nuostatas.

I PRIEDAS

II PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba

Sąraše yra išdėstyti reikalavimai, kuriuos įvykdžius visi produktai laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais, kaip nustatyta šio Protokolo 6 straipsnyje.

2 pastaba

2.1.

Pirmosiose dviejose sąrašo skiltyse apibūdinamas gautas produktas. Pirmojoje skiltyje nurodoma Suderintos sistemos pozicija arba skirsnis, o antrojoje pateikiamas prekių, klasifikuojamų toje pozicijoje ar skirsnyje, aprašymas pagal šią sistemą. 3 arba 4 skiltyje nurodyta kiekvienam įrašui pirmose dviejose skiltyse skirta taisyklė. Jeigu tam tikrais atvejais prieš įrašą pirmojoje skiltyje nurodyta „ex“, tai reiškia, kad 3 arba 4 skiltyje nurodyta taisyklė taikoma tik 2 skiltyje aprašytai pozicijos daliai.

2.2.

Jei 1 skiltyje sugrupuotos kelios pozicijos arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 skiltyje produktų aprašymas pateiktas nedetalizuojant, tai gretimos 3 ar 4 skilties taisyklės taikomos visiems produktams, pagal Suderintą sistemą klasifikuojamiems šio skirsnio pozicijose arba bet kurioje pozicijoje iš 1 skiltyje nurodytų pozicijų.

2.3.

Jei toje pačioje pozicijoje klasifikuojamiems skirtingiems produktams taikomos skirtingos sąrašo taisyklės, kiekvienoje įtraukoje aprašoma ta pozicijos dalis, kuriai taikomos gretimos 3 ar 4 skilties taisyklės.

2.4.

Jei įrašui pirmose dviejose skiltyse taisyklė nurodyta ir 3, ir 4 skiltyje, eksportuotojas gali pasirinkti, ar taikyti 3, ar 4 skiltyje nurodytą taisyklę. Jei 4 skiltyje nėra kilmės taisyklės, taikoma 3 skiltyje nurodyta taisyklė.

3 pastaba

3.1.

Protokolo 6 straipsnio nuostatos dėl įgyjančių kilmės statusą produktų, kurie naudojami gaminant kitus produktus, taikomos nepaisant to, ar šis statusas įgytas toje gamykloje, kurioje naudojami šie produktai, ar kitoje Susitariančiosios Šalies gamykloje.

Pavyzdys

8407 pozicijoje klasifikuojamas variklis, kuriam pagal taisyklę nurodoma, kad kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali sudaryti daugiau kaip 40 % gamintojo kainos, yra pagamintas iš „kito legiruotojo plieno, grubiai suformuoto kalant“, klasifikuojamo ex ex 7224 pozicijoje.

Jei šis dirbinys buvo nukaltas Bendrijoje iš kilmės statuso neturinčio liejinio, tai jis kilmės statusą įgijo pagal sąrašo ex ex 7224 pozicijai skirtą taisyklę. Apskaičiuojant variklio vertę, šis kaltinis dirbinys laikomas turinčiu kilmės statusą, nesvarbu, ar jis buvo pagamintas toje pačioje ar kitoje Bendrijos gamykloje. Taigi sumuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę kilmės statuso neturinčio liejinio vertė neįskaičiuojama.

3.2.

Sąrašo taisyklėje apibrėžiamas būtinas minimalus apdorojimas ar perdirbimas; didesnis apdorojimas arba perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; ir atvirkščiai, mažesnis apdorojimas ar perdirbimas kilmės statuso nesuteikia. Taigi, jei taisyklėje nurodyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, tokią medžiagą leidžiama naudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama jos naudoti vėlesniame etape.

3.3.

Neprieštaraujant 3.2 pastabai, jei taisyklėje nurodoma, kad gali būti naudojamos „medžiagos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje“, vadinasi, gali būti naudojamos bet kurioje (-ose) pozicijoje (-ose) klasifikuojamos medžiagos (net ir tos, kurios klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas), tačiau gali būti taikomi konkretūs to naudojimo apribojimai, kurie taip pat gali būti numatyti taisyklėje.

Tačiau žodžių junginys „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, taip pat kitų medžiagų, klasifikuojamų ... pozicijoje“ arba „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, taip pat kitų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas“ reiškia, kad gali būti naudojamos bet kurioje (-ose) pozicijoje (-ose) klasifikuojamos medžiagos, išskyrus tas, kurios apibūdinamos taip pat, kaip ir produktas, kurio aprašymas pateiktas sąrašo 2 skiltyje.

3.4.

Jei sąrašo taisyklėje nurodoma, kad produktas gali būti pagamintas daugiau nei iš vienos medžiagos, tai reiškia, kad gali būti panaudota viena ar daugiau medžiagų. Nebūtina, kad būtų panaudotos visos medžiagos.

Pavyzdys

Audiniams, klasifikuojamiems 5208–5212 pozicijose, pagal taisyklę nurodoma, kad gali būti naudojami natūralūs pluoštai ir, be kitų medžiagų, cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.

3.5.

Jei sąrašo taisyklėje nurodoma, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga, be abejonės, nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl joms būdingos prigimties negali atitikti taisyklės. (Žr. taip pat 6.2 pastabą, skirtą tekstilei).

Pavyzdys

1904 pozicijoje klasifikuojamų paruoštų maisto produktų taisyklėje tiksliai nurodoma nenaudoti grūdų arba jų darinių, bet nedraudžiama naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar kitų priedų, kurie nėra grūdų produktai.

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikrų sąraše nurodytų medžiagų, ankstesniame gamybos etape gali būti pagaminti iš to paties pobūdžio medžiagos.

Pavyzdys

Jei drabužis, klasifikuojamas ex 62 skirsnyje, yra pasiūtas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies dirbiniams leidžiama naudoti tik kilmės statuso neturinčius verpalus, negalima pradėti gamybos nuo kilmės statuso neturinčio neaustinio audinio, net jei neaustiniai audiniai paprastai negali būti gaminami iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai yra ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštai.

3.6.

Jeigu sąrašo taisyklėje nurodyti du galimi kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios vertės procentiniai dydžiai, šių dydžių negalima sudėti. Kitaip tariant, didžiausia visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė niekada negali būti didesnė už didžiausią iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, konkrečiai medžiagai taikomi procentiniai dydžiai negali būti viršyti.

4 pastaba

4.1.

Terminas „natūralūs pluoštai“ sąraše yra vartojamas kitiems pluoštams nei dirbtiniai arba sintetiniai pluoštai apibūdinti. Terminas skirtas tik gamybos etapams prieš verpimą, taip pat atliekoms apibūdinti ir, jei kitaip neapibrėžta, apima sukarštus, šukuotus arba kitaip apdorotus, bet nesuverptus pluoštus.

4.2.

Terminas „natūralūs pluoštai“ apima ašutus, klasifikuojamus 0503 pozicijoje, šilką, klasifikuojamą 5002 ir 5003 pozicijose, taip pat vilnos pluoštus, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus, klasifikuojamus 5101–5105 pozicijose, medvilnės pluoštus, klasifikuojamus 5201–5203 pozicijose, ir kitus augalinius pluoštus, klasifikuojamus 5301–5305 pozicijose.

4.3.

Terminai „tekstilinė plaušiena“, „cheminės medžiagos“ ir „popieriaus gamybos medžiagos“ sąraše vartojami apibrėžti 50–63 skirsniuose neklasifikuojamoms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos dirbtiniams, sintetiniams ar popieriaus pluoštams arba verpalams gaminti.

4.4.

Terminas „cheminiai kuokšteliniai pluoštai“ sąraše vartojamas sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtėms, kuokšteliniams pluoštams ar atliekoms, klasifikuojamoms 5501–5507 pozicijose, apibūdinti.

5 pastaba

5.1.

Jei sąraše prie tam tikro produkto yra nuoroda į šią pastabą, sąrašo 3 skiltyje nurodyti reikalavimai netaikomi jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, panaudotoms gaminant šį produktą, jei jos kartu sudaro ne daugiau kaip 10 % bendros visų pagrindinių panaudotų tekstilės medžiagų masės. (Žr. taip pat 5.3 ir 5.4 pastabas).

5.2.

Tačiau 5.1 pastaboje minima paklaida gali būti taikoma tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

šilkas,

vilna,

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

švelniavilnių gyvūnų plaukai,

ašutai,

medvilnė,

popieriaus gamybos medžiagos ir popierius,

linai,

sėjamosios kanapės,

džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos,

sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

kokoso, abakos, ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai,

sintetinės cheminės gijos,

dirbtinės cheminės gijos,

elektros srovei laidžios gijos,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polipropileno pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliesterio pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliamido pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliakrilnitrilo pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliimido pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai politetrafluoretileno pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polifenilensulfido pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polivinilchlorido pluoštai,

kiti sintetiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai viskozės pluoštai,

kiti dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

verpalai, pagaminti iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, apvytiniai arba neapvytiniai,

verpalai, pagaminti iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, apvytiniai arba neapvytiniai,

5605 pozicijoje klasifikuojami produktai (metalizuotieji siūlai) su ne platesne kaip 5 mm aliumininės folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

kiti 5605 pozicijoje klasifikuojami produktai.

Pavyzdys

Verpalai, klasifikuojami 5205 pozicijoje, pagaminti iš medvilnės pluoštų, klasifikuojamų 5203 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5506 pozicijoje, yra mišrūs verpalai. Todėl kilmės statuso neturintys sintetiniai pluoštai, neatitinkantys kilmės taisyklių (pagal taisykles reikalaujama gaminti iš cheminių medžiagų ar tekstilinės plaušienos), gali sudaryti ne daugiau kaip 10 % tų verpalų masės.

Pavyzdys

Vilnonis audinys, klasifikuojamas 5112 pozicijoje, pagamintas iš vilnonių verpalų, klasifikuojamų 5107 pozicijoje, ir sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų, klasifikuojamų 5509 pozicijoje, yra mišrus audinys. Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (pagal taisykles reikalaujama gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės plaušienos), arba vilnoniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (pagal taisykles reikalaujama gaminti iš nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui natūralių pluoštų), arba jų mišinys gali būti naudojami, jei jų bendra masė audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 % audinio masės.

Pavyzdys

Siūtinė pūkinė tekstilės medžiaga, klasifikuojama 5802 pozicijoje, pagaminta iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir medvilninio audinio, klasifikuojamo 5210 pozicijoje, tik tada yra mišrus produktas, kai pats medvilninis audinys yra mišrus, t. t. pagamintas iš verpalų, klasifikuojamų dviejose skirtingose pozicijose, arba kai panaudoti medvilnės verpalai yra mišrūs.

Pavyzdys

Jei siūtinė pūkinė tekstilės medžiaga buvo pagaminta iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir sintetinio audinio, klasifikuojamo 5407 pozicijoje, tuomet akivaizdu, kad panaudoti verpalai yra dvi skirtingos pagrindinės tekstilės medžiagos ir atitinkamai siūtinė pūkinė tekstilės medžiaga yra mišrus produktas.

5.3.

Kai produktų sudėtyje yra „verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais polieterio segmentais, apvytinių arba neapvytinių“, paklaida šiems verpalams yra 20 %.

5.4.

Kai produktuose yra „ne platesnė kaip 5 mm aliumininės folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais“, šios juostelės paklaida yra 30 %.

6 pastaba

6.1.

Kai sąraše yra nuoroda į šią pastabą, gali būti naudojamos tekstilės medžiagos, išskyrus pamušalus ir įdėklus, neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje nurodytos taisyklės, taikomos konkrečiam gatavam produktui, jei jos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas ir jei jų vertė sudaro ne daugiau kaip 8 % produkto gamintojo kainos.

6.2.

Neprieštaraujant 6.3 pastabai, medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, gali būti laisvai naudojamos tekstilės gaminių gamyboje, nesvarbu, ar jų sudėtyje yra tekstilės medžiagų, ar nėra.

Pavyzdys

Jei sąrašo taisyklėje nurodoma, kad tam tikram tekstilės dirbiniui, pavyzdžiui, kelnėms, turi būti naudojami verpalai, tai nedraudžiama naudoti ir metalo dirbinių, pavyzdžiui, sagų, nes sagos nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose. Dėl tos pačios priežasties pagal taisyklę nedraudžiama naudoti užtrauktukų, nors užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės medžiagų.

6.3.

Jei apskaičiuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, taikoma procentinio dydžio taisyklė, tada turi būti įskaityta ir medžiagų, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, vertė.

7 pastaba

7.1.

Ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ir ex ex 3403 pozicijose nurodomi „specifiniai procesai“ yra šios operacijos:

a)

vakuuminis distiliavimas;

b)

perdistiliavimas, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingas;

d)

riformingas;

e)

ekstrakcija, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesas, kurį sudaro visos išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacija;

h)

alkilinimas;

i)

izomerizacija.

7.2.

2710, 2711 ir 2712 pozicijose nurodomi „specifiniai procesai“ yra šios operacijos:

a)

vakuuminis distiliavimas;

b)

perdistiliavimas, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingas;

d)

riformingas;

e)

ekstrakcija, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesas, kurį sudaro visos išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacija;

h)

alkilinimas;

i)

izomerizacija;

j)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų desulfuracija (sieros šalinimas) vandeniliu, kurią atliekant redukuojama ne mažiau kaip 85 % sieros, esančios apdorojamuose produktuose (ASTM D 1266–59 T metodu);

k)

tik 2710 pozicijoje klasifikuojamų produktų deparafinavimas, naudojant bet kurį procesą, išskyrus filtravimą;

l)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų veikimas vandeniliu esant didesniam kaip 20 barų slėgiui ir aukštesnei kaip 250 oC temperatūrai, naudojant katalizatorių, nesukeliantį desulfuracijos, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos elementas. Tolesnis tepalinių alyvų, klasifikuojamų ex ex 2710 pozicijoje, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba blukinimas (spalvos pašalinimas)), ypač siekiant pagerinti spalvą arba padidinti stabilumą, nelaikomas specifiniu procesu;

m)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamo skystojo kuro (mazutų) distiliavimas esant atmosferos slėgiui, jeigu mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 300 oC temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą;

n)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų, išskyrus gazolius ir skystąjį kurą (mazutus), apdorojimas aukšto dažnio elektros iškrovomis;

o)

tik ex ex 2712 pozicijoje klasifikuojamiems nevalytiesiems produktams (išskyrus vazeliną, ozokeritą (kalnų vašką), lignito (rusvųjų anglių) vašką arba durpių vašką, parafiną, kurių sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės) – alyvų pašalinimas frakciniu kristalizavimu.

7.3.

Ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ir ex ex 3403 pozicijose paprastos operacijos – valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, ženklinimas, produktų su skirtingu sieros kiekiu sumaišymas sieros kiekiui nustatyti bei šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje kilmės statuso nesuteikia.

II PRIEDAS

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

Susitarime gali būti numatyti ne visi šiame sąraše išvardyti produktai. Todėl būtina atsižvelgti į kitas Susitarimo dalis.

SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimas ar perdirbimas, suteikiantis kilmės statusą

(1)

(2)

(3) arba (4)

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, yra visiškai gauti

 

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje yra visiškai gautos

 

ex ex 4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūninės kilmės maisto produktai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje yra visiškai gautos

 

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėle, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

Gamyba, kai:

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, yra visiškai gautos

visos vaisių sultys (išskyrus ananasų, žaliųjų citrinų (lime) arba greipfrutų), klasifikuojamos 2009 pozicijoje, turi kilmės statusą ir

visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 5 skirsnis

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūninės kilmės produktai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje yra visiškai gautos

 

ex ex 0502

Paruošti kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai

Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir tiesinimas

 

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

Gamyba, kai:

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, yra visiškai gautos ir

visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje yra visiškai gautos

 

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos

Gamyba, kai:

visi panaudoti vaisiai ir riešutai yra visiškai gauti ir

visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % prekės gamintojo kainos

 

ex ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje yra visiškai gautos

 

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex ex 0910

Prieskonių mišiniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

10 skirsnis

Javai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje yra visiškai gautos

 

ex ex 11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba, kai visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai, yra visiškai gauti

 

ex ex 1106

Gliaudytų džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas

 

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje yra visiškai gautos

 

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei augaliniai tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

Augalinės gleivės ir augaliniai tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti

Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių

 

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

14 skirsnis

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, kitur nenurodyti arba neįtraukti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex ex 15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

1501

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose:

 

 

Taukai iš kaulų ar atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207, arba kaulus, klasifikuojamus 0506 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų mėsos subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijoje, arba paukštienos ir paukštienos valgomųjų mėsos subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje

 

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

 

 

Taukai iš kaulų ar atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 ar 0206, arba kaulus, klasifikuojamus 0506 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

 

Kietosios frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

ex ex 1505

Rafinuotas lanolinas

Gamyba iš neapdorotų avių pakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje

 

1506

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

 

Kietosios frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

1507–1515

Augalinis aliejus ir jo frakcijos:

 

 

Sojos, žemės riešutų, palmių, kokosų, palmių branduolių, atalių, tungų ir oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, simondsijų aliejaus frakcijos ir aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

Kietosios frakcijos, išskyrus simondsijų aliejaus frakcijas

Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 1507–1515 pozicijose

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos

 

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

Gamyba, kai:

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos ir

visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos. Tačiau gali būti naudojamos medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose

 

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų arba aliejaus ar įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

Gamyba, kai:

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, yra visiškai gautos ir

visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos. Tačiau gali būti naudojamos medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose

 

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Gamyba:

iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje ir (arba)

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex ex 17 skirsnis

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna cukrozė, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

 

 

Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje

 

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos turi kilmės statusą

 

ex ex 1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, į kurią pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

 

 

 

Salyklo ekstraktas:

Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje

 

 

Kiti

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

Kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kai visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus kietuosius kviečius ir jų darinius) yra visiškai gauti

 

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kai:

visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus kietuosius kviečius ir jų darinius) yra visiškai gauti ir

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsniai); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, kitur nenurodyti arba neįtraukti

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 1806

kai visi panaudoti javai ir miltai (išskyrus kietuosius kviečius ir Zea indurata kukurūzus bei jų darinius) yra visiškai gauti ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus klasifikuojamas 11 skirsnyje

 

ex ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba, kai visi panaudoti vaisiai, riešutai arba daržovės yra visiškai gauti

 

ex ex 2001

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2004 ir

ex ex 2005

Miltų, rupinių arba dribsnių pavidalo bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

2007

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2008

Riešutai, į kuriuos nepridėta cukraus arba alkoholio

Gamyba, kai visų panaudotų kilmės statusą turinčių riešutų ir aliejinių kultūrų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir 1202–1207 pozicijose, vertė viršija 60 % produkto gamintojo kainos

 

Žemės riešutų sviestas; mišiniai, daugiausia sudaryti iš javų; palmių šerdys; kukurūzai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, virtus kitais būdais negu virimas vandenyje arba garuose, į kuriuos nepridėta cukraus, užšaldyti

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visos panaudotos trūkažolės yra visiškai gautos

 

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti naudojami

 

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas arba konservuotas daržoves, klasifikuojamas 2002–2005 pozicijose

 

2106

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visos panaudotos vynuogės arba medžiagos, gautos iš vynuogių, yra visiškai gautos

 

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas,

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos ir

kai visos panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, žaliųjų citrinų (lime) arba greipfrutų) turi kilmės statusą

 

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 2207 arba 2208, ir

kai visos panaudotos vynuogės arba medžiagos, gautos iš vynuogių, yra visiškai gautos arba, jei visos kitos medžiagos jau turi kilmės statusą, gali būti naudojamas arakas iki 5 % tūrio

 

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Gamyba:

iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 2207 arba 2208, ir

kai visos panaudotos vynuogės arba medžiagos, gautos iš vynuogių, yra visiškai gautos arba, jei visos kitos medžiagos jau turi kilmės statusą, gali būti naudojamas arakas iki 5 % tūrio

 

ex ex 23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2301

Banginių rupiniai; žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių miltai, rupiniai ir granulės, netinkami vartoti žmonių maistui

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

ex ex 2303

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės

Gamyba, kai visi panaudoti kukurūzai yra visiškai gauti

 

ex ex 2306

Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % masės alyvuogių aliejaus

Gamyba, kai visos panaudotos alyvuogės yra visiškai gautos

 

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Gamyba, kai:

visi javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi kilmės statusą ir

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

Gamyba, kai ne mažiau kaip 70 % masės panaudoto neperdirbto tabako arba tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi kilmės statusą

 

ex ex 2403

Rūkomasis tabakas

Gamyba, kai ne mažiau kaip 70 % masės panaudoto neperdirbto tabako arba tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi kilmės statusą

 

ex ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2504

Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir maltas

Neapdoroto kristalų grafito praturtinimas anglimi, valymas ir malimas

 

ex ex 2515

Marmuras, tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į ne didesnio kaip 25 cm storio stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

Didesnio kaip 25 cm storio marmuro (net jau supjaustyto) skaldymas, pjaunant ar kitu būdu

 

ex ex 2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, tiktai suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į ne didesnio kaip 25 cm storio stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

Didesnio kaip 25 cm storio akmenų (net jau supjaustytų) skaldymas, pjaunant ar kitu būdu

 

ex ex 2518

Degtas dolomitas

Nedegto dolomito degimas

 

ex ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) sandariai uždarytuose konteineriuose ir magnio oksidas, grynas arba negrynas, išskyrus lydytą magneziją ar perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti naudojamas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas)

 

ex ex 2520

Specialiai paruošti stomatologiniai gipsai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2524

Gamtinio asbesto pluoštai

Gamyba iš asbesto koncentrato

 

ex ex 2525

Žėručio milteliai

Žėručio arba žėručio atliekų malimas

 

ex ex 2530

Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius

Žemės dažų deginimas arba malimas

 

26 skirsnis

Rūdos, šlakas ir pelenai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė didesnė už nearomatinių sudėtinių dalių masę, panašios į mineralines alyvas, gaunamas distiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi iki 250 oC temperatūroje (įskaitant petrolio spirito ir benzolo mišinius), naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2709

Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Destrukcinis bituminių medžiagų distiliavimas

 

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; kitur nenurodyti arba neįtraukti produktai, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2715

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2805

„Mišmetalas“

Gamyba elektrolitiniu ar terminiu būdu, jei visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2811

Sieros trioksidas

Gamyba iš sieros dioksido

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2833

Aliuminio sulfatas

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2840

Natrio perboratas

Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2852

Gyvsidabrio junginiai iš sočiųjų alifatinių monokarboksirūgščių ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2852, 2915 ir 2916 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

 

Gyvsidabrio junginiai iš vidinių eterių ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

 

Gyvsidabrio junginiai iš heterocikliniai junginių, tik su azoto heteroatomu (-ais)

[2933]

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2852, 2932 ir 2933 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

 

Gyvsidabrio junginiai iš nukleino rūgščių ir jų druskų, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2852, 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

 

Gyvsidabrio junginiai iš naftenų rūgščių, jų vandenyje netirpios druskos ir jų esteriai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti gyvsidabrio junginiai iš paruoštų liejimo formų arba gurgučių rišiklių; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), kitur nenurodyti arba neįtraukti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 29 skirsnis

Organiniai chemijos produktai, išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2901

Alifatiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

 

 

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2902

Cikloalkanai ir cikloalkenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2905

Metalų alkoholiatai iš šios pozicijos alkoholių ir etanolio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau šioje pozicijoje klasifikuojami metalų alkoholiatai gali būti naudojami, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2932

Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Cikliniai acetaliai ir vidiniai hemiacetaliai, taip pat jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2939

Aguonų stiebelių koncentratai, kuriuose alkaloidai sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 30 skirsnis

Farmacijos produktai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

3002

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai:

 

 

 

Produktai, sudaryti iš ne mažiau kaip dviejų komponentų, tarpusavyje sumaišytų, kad tiktų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, arba nesumaišytų produktų, skirtų naudoti tiems patiems tikslams, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

 

Kiti

 

 

 

– –

Žmonių kraujas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

 

– –

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

 

– –

Kraujo frakcijos išskyrus imuninius serumus, hemoglobiną, kraujo globulinus ir serumo globulinus

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

 

– –

Hemoglobinas, kraujo globulinas ir serumo globulinas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

 

– –

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

3003 ir 3004

Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose):

 

 

Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 ir 3004 pozicijose, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba:

kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti naudojamos medžiagos, klasifikuojamos 3003 ir 3004 pozicijose, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos, ir

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 3006

Farmacinės atliekos, nurodytos šio skirsnio 4(k) pastaboje

Produkto kilmė išlaikoma pagal pirminę klasifikaciją

 

Sterilios chirurginės arba stomatologinės priemonės, neleidžiančios susidaryti sąaugoms, absorbuojamos arba neabsorbuojamos:

 

 

iš plastikų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (5)

 

Iš medžiagų

Gamyba iš (7):

natūralių pluoštų

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpti;

arba

cheminių medžiagų arba tekstilinės plaušienos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

Reikmenys, atpažįstami kaip skirti ostomijai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 31 skirsnis

Trąšos; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus:

natrio nitratą

kalcio cianamidą

kalio sulfatą

magnio-kalio sulfatą

Gamyba:

kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti naudojamos medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos, ir

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3201

Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3205

Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai (3)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 3203, 3204 ir 3205. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos kitos „grupės“ (4) medžiagas. Tačiau tos pačios kaip ir produktas grupės medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3403

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai:

 

 

Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglių dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus:

sukietintąjį aliejų, turintį 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybių,

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

 

chemiškai neapibrėžtas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybių ir

 

 

medžiagas, klasifikuojamas 3404 pozicijoje

 

 

Tačiau šios medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai, fermentai (enzimai); išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

 

 

Eterinti ir esterinti krakmolai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 1108

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3507

Paruošti fermentai (enzimai), kitur nenurodyti arba neįtraukti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 37 skirsnis

Fotografijos arba kinematografijos prekės; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3701

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną arba tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes:

 

 

Momentinės fotografijos juostos, spalvotosios fotografijos, įdėtos į kasetes

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 3701 ir 3702. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 3701 ir 3702. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3701 ir 3702 pozicijose, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3702

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną arba tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 3701 ir 3702

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3704

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 3701–3704

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai; išskyrus šias pozicijas:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3801

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis grafitas; anglinės pastos elektrodams

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

Pastos pavidalo grafitas – mišinys, kuriame grafitas ir mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 30 % masės

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3803

Rafinuota talo alyva

Neapdorotos talo alyvos rafinavimas

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3805

Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas

Nevalyto spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3806

Esterinės dervos

Gamyba iš kanifolijos rūgščių

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3807

Medienos pikis (deguto pikis)

Deguto distiliavimas

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3808

Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produktų gamintojo kainos

 

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, kitur nenurodyti arba neįtraukti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produktų gamintojo kainos

 

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produktų gamintojo kainos

 

3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti mineralinių alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir mineralinės alyvos, priedai:

 

 

Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3812

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, kitur nenurodyti arba neįtraukti; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3813

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos:

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3814

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, kitur nenurodyti arba neįtraukti; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3818

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3819

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3820

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 3821

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms išlaikyti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3822

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotos etaloninės medžiagos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje kitoje pozicijoje negu produktas

 

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje

 

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), kitur nenurodyti arba neįtraukti:

 

 

 

Šioje pozicijo