17.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/39


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 12 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio Valstybės dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo ir laikino taikymo

(2008/372/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu ir antru sakiniais,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 18 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio Valstybės dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus.

(2)

Komisija patenkinta šių derybų rezultatais.

(3)

Protokolo, dėl kurio susitarta derybose su Izraelio Valstybe, 10 straipsnyje numatyta šį protokolą laikinai taikyti jam dar neįsigaliojus.

(4)

Protokolas turi būti pasirašytas Bendrijos bei jos valstybių narių vardu ir laikinai taikomas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį(-is), kuriam(-iems) suteikiami įgaliojimai Bendrijos bei jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolą dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus.

2 straipsnis

Protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


Bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės,

PROTOKOLAS

dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio Valstybės dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

IZRAELIO VALSTYBĖ, toliau – Izraelis,

kadangi:

(1)

1995 m. lapkričio 20 d. Izraelis prisijungė prie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės (1).

(2)

2004 m. birželio 17–18 d. Briuselio Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos pasiūlymams dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ir 2004 m. birželio 14 d. patvirtino su tuo susijusias Tarybos išvadas.

(3)

Taryba vėliau ne kartą priėmė su šia politika susijusias išvadas.

(4)

2007 m. kovo 5 d. Taryba pareiškė paramą bendram ir visuotiniam nusistatymui, pateiktam 2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikate, sudaryti galimybes EKP šalims partnerėms dalyvauti Bendrijos agentūrų veikloje ir Bendrijos programose, atsižvelgiant į jų nuopelnus ir kai tai leidžia teisiniai pagrindai.

(5)

Izraelis išreiškė norą dalyvauti keliose Bendrijos programose.

(6)

Konkrečios su Izraelio dalyvavimu kiekvienoje atskiroje programoje susijusios nuostatos ir sąlygos, įskaitant finansinį įnašą, ataskaitas bei įvertinimo procedūras, turėtų būti nustatytos Komisijos, veikiančios Bendrijos vardu, ir Izraelio susitarimu,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Izraeliui leidžiama dalyvauti visose dabartinėse ir būsimose Bendrijos programose, atvirose Izraeliui pagal šių programų priėmimo nuostatas.

2 straipsnis

Izraelis finansiškai prisideda prie Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal konkrečias programas, kuriose dalyvauja.

3 straipsnis

Svarstant su Izraeliu susijusius klausimus Izraelio atstovams leidžiama stebėtojų teisėmis dalyvauti vadybos komitetuose, atsakinguose už programų, prie kurių jis prisideda finansiškai, kontrolę.

4 straipsnis

Kiek įmanoma, dalyvių iš Izraelio pateiktiems projektams ir iniciatyvoms taikomos tos pačios atitinkamoms programoms numatytos sąlygos, taisyklės ir procedūros kaip ir valstybėms narėms.

5 straipsnis

Konkrečios su Izraelio dalyvavimu kiekvienoje programoje susijusios nuostatos ir sąlygos, ypač dėl finansinio įnašo mokėjimo, ataskaitų ir įvertinimo procedūrų, bus nustatytos Komisijos, veikiančios Bendrijos vardu, ir Izraelio kompetentingų institucijų susitarimu (susitarimo memorandumu).

Jeigu Izraelis kreipiasi dėl Bendrijos išorės paramos dalyvauti konkrečioje Bendrijos programoje pagal 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1638/2006 išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (2), arba pagal bet kurį panašų Bendrijos išorės paramą Izraeliui numatantį reglamentą, kuris gali būti priimtas ateityje, sąlygos, kuriomis remdamasis Izraelis gali naudotis Bendrijos parama, nustatomos finansavimo susitarime.

6 straipsnis

Pagal Bendrijos finansinį reglamentą kiekviename susitarimo memorandume nustatoma, kad finansinę kontrolę arba auditą vykdo Komisija, OLAF bei Audito Rūmai, arba tokia kontrolė ir auditas vykdomi jiems vadovaujant.

Yra parengiamos išsamios finansinės kontrolės ir audito, administracinių priemonių, nuobaudų bei išieškojimo nuostatos, pagal kurias Komisijai, OLAF ir Audito Rūmams būtų suteikti įgaliojimai, atitinkantys jų įgaliojimus Bendrijoje įsisteigusių paramos gavėjų ir rangovų atžvilgiu.

7 straipsnis

Šis protokolas dėl pagrindų susitarimo taikomas tol, kol galioja Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės.

Šį protokolą pasirašo bei patvirtina Bendrija ir Izraelis, taikydami atitinkamas savo procedūras.

Bet kuri Susitariančioji šalis gali denonsuoti šį protokolą apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai. Šis protokolas nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

8 straipsnis

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio protokolo įsigaliojimo dienos ir paskui kas trejus metus abi Susitariančiosios šalys, atsižvelgdamos į Izraelio dalyvavimo vienoje ar daugiau Bendrijos programų patirtį, gali patikrinti, kaip įgyvendinamas šis protokolas.

9 straipsnis

Šis protokolas galioja teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, laikantis toje sutartyje nustatytų sąlygų, ir Izraelio teritorijoje.

10 straipsnis

Šis protokolas įsigalioja pirmąją dieną mėnesio, einančio po dienos, kurią Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai, kad jam įsigalioti būtinos procedūros užbaigtos.

Kol protokolas įsigalios, Šalys susitaria, nepaisydamos, ar jų vidaus procedūros atliktos, laikinai taikyti šio protokolo nuostatas nuo jo pasirašymo dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

11 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais kiekviena iš Susitariančiųjų šalių oficialiųjų kalbų.

Tekstai visomis kalbomis yra autentiški.

12 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, dalis.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  OL L 147, 2000 6 21, p. 3.

(2)  OL L 310, 2006 11 9, p. 1.