5.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/63


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 22 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(2007/786/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pradėti derybas su Izraeliu siekiant padaryti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją (1) (toliau – Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas), pritaikomąsias pataisas, kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Komisijos manymu, derybos buvo sėkmingai baigtos.

(3)

Protokolo, dėl kurio derybose susitarta su Izraeliu, 9 straipsnio 2 dalyje numatytas protokolo laikinas taikymas iki jo įsigaliojimo.

(4)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu bei laikinai taikomas, su sąlyga, kad vėliau jis turi būti sudarytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo protokolo pasirašymas patvirtinamas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu, su sąlyga, kad minėtas protokolas turi būti sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti protokolą Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu, su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

3 straipsnis

Atsižvelgiant į abipusiškumą, protokolas taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d., kol bus užbaigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  OL L 147, 2000 6 21, p. 3.


Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją,

PROTOKOLAS,

siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

toliau – valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

bei

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos,

ir

IZRAELIO VALSTYBĖ (toliau – Izraelis),

KADANGI Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją (toliau – Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas), buvo pasirašytas Briuselyje 1995 m. lapkričio 20 d. ir įsigaliojo 2000 m. birželio 1 d.;

KADANGI Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą ir Stojimo aktas buvo pasirašyti Liuksemburge 2005 m. balandžio 25 d. ir įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.;

KADANGI, pagal 2005 m. Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį, naujų Šalių prisijungimas prie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo turi būti tvirtinamas sudarant to susitarimo protokolą;

KADANGI siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į dvišalius Bendrijos ir Izraelio interesus, įvyko Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 21 straipsnyje numatytos konsultacijos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija (toliau – naujosios valstybės narės) tampa Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo Šalimis ir, kaip ir kitos valstybės narės, atitinkamai priima Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tekstą, bendras ir vienašales deklaracijas bei pasikeitimus laiškais ir į juos atsižvelgia.

PIRMAS SKYRIUS

EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO ŠALIŲ SUSITARIMO, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, TEKSTO PAKEITIMAI

2 straipsnis

Žemės ūkio, perdirbti žemės ūkio ir žuvininkystės produktai

1.   Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo VI priedo 1 lentelė, kurioje nustatomos muitų tarifo nuolaidos į Bendriją importuojamoms Izraelio kilmės prekėms, yra papildoma šia viena papildoma muitų tarifo nuolaida:

„KN kodas (1)

Prekių apibūdinimas (2)

Metinė kvota

(tonomis)

Nuolaida neviršijant kvotos

ex 2106 90 98

Pieno arba pieno produktų sudėtyje neturintiems nealkoholiniams gėrimams, kurių sudėtyje esančios koncentruotos vaisių sultys sudaro mažiausiai 30 %, o sacharozė – ne daugiau kaip 50 % masės, skirta gaminti citrusinių vaisių žaliava

5 550 (3)

Žemės ūkio komponentas sumažinamas 33 %

2.   Dėl tolesnių muitų tarifo nuolaidų, skirtų suderinti dvišales nuolaidas žemės ūkio, perdirbtiems žemės ūkio arba žuvininkystės produktams, Šalys turi susitarti laikydamosi priede nurodytų nuostatų.

3 straipsnis

Kilmės taisyklės

4 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuoroda į naująsias valstybes nares panaikinama;

2.

IVa priedas pakeičiamas taip:

„Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Tekstas italų kalba

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Tekstas hebrajų kalba

Image

3.

IVb priedas pakeičiamas taip:

„Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas prancūzų kalba

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas italų kalba

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tekstas hebrajų kalba

Image

ANTRAS SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

4 straipsnis

Kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Izraelio arba naujosios valstybės narės pagal tarp jų taikomus dvišalius laisvos prekybos susitarimus arba autonomines priemones tinkamai išduoti kilmės įrodymo dokumentai pagal šį protokolą priimami atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

šių kilmės įrodymo dokumentų turėjimas leidžia taikyti lengvatinių muitų tarifų režimą, remiantis lengvatinių muitų tarifų priemonėmis, nustatytomis Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime arba Bendrijos bendrųjų lengvatų sistemoje;

b)

kilmės įrodymo ir transporto dokumentai išduoti ne vėliau kaip vieną dieną iki įstojimo dienos;

c)

kilmės įrodymo dokumentai pateikiami muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu iki įstojimo datos produktai Izraelyje arba naujojoje valstybėje narėje buvo deklaruoti kaip importuojami pagal tuo metu Izraelio ir tos naujosios valstybės narės tarpusavyje taikytus laisvos prekybos susitarimus arba autonomines priemones, pagal minėtus susitarimus arba priemones atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas taip pat gali būti priimtas, jeigu jis muitinei pateikiamas per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Izraelis ir naujosios valstybės narės turi teisę saugoti leidimus, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal tarp jų taikomus laisvos prekybos susitarimus arba autonomines priemones, jeigu:

a)

tokia nuostata yra taip pat nustatyta Izraelio ir Bendrijos susitarime, sudarytame iki įstojimo dienos; ir

b)

patvirtintas eksportuotojas taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įstojimo dienos šie leidimai pakeičiami naujais, išduodamais laikantis Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo sąlygų.

3.   Prašymai a posteriori patikrinti pagal 1 ir 2 dalyse nurodytus dvišalius laisvos prekybos susitarimus arba autonomines priemones išduotus kilmės įrodymo dokumentus gali būti teikiami Izraelio arba naujųjų valstybių narių kompetentingai muitinei ir ji juos priima trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo dokumento išdavimo. Tokie tikrinimai atliekami laikantis dvišalių laisvos prekybos susitarimų, kurie galiojo kilmės įrodymo dokumento išdavimo dieną.

5 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, eksportuojamoms iš Izraelio į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Izraelį, kurios atitinka 4 protokolo nuostatas ir kurios įstojimo dieną yra vežamos tranzitu arba laikinai saugomos Izraelio arba tos naujosios valstybės narės muitinės sandėliuose arba laisvosiose zonose.

2.   Tokiais atvejais gali būti taikomas lengvatinis režimas, jeigu importuojančios šalies muitinėms per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis

Izraelis įsipareigoja nereikšti jokių reikalavimų, prašymų arba skundų ir nekeisti bei neatšaukti jokių nuolaidų pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusių su žemės ūkio, perdirbtais žemės ūkio arba žuvininkystės produktais, dėl šios Bendrijos plėtros, su sąlyga, kad dėl kitų produktų, kurie nepatenka į KN kodą 2106 90 98, bus užbaigtos derybos dėl naujo papildomo protokolo siekiant suderinti dvišales prekybos nuolaidas, taikomas žemės ūkio, perdirbtiems žemės ūkio arba žuvininkystės produktams pagal šio protokolo priedą.

7 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dalis.

Šio protokolo priedas yra neatskiriama jo dalis.

8 straipsnis

1.   Šį protokolą patvirtina Bendrija, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Izraelis, taikydamos savo procedūras.

2.   Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje minėtų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

9 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Šis protokolas taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d.

3.   Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 dalių, šio protokolo 2 straipsnio 1 dalis taikoma nuo pirmos sekančio mėnesio po šio protokolo pasirašymo dienos.

10 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais kiekvienos iš Šalių oficialiomis kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

11 straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tekstas, neatskiriama jo dalimi esantys priedai ir protokolai, taip pat baigiamasis aktas su pridėtomis deklaracijomis parengiami bulgarų ir rumunų kalbomis (4) ir šie tekstai yra autentiški kaip ir originalūs tekstai.

Šiuos tekstus patvirtina Asociacijos taryba.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  KN kodai atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1549/2006 (OL L 301, 2006 10 31, p. 1).

(2)  Kai nurodomi ex KN kodai, preferencinė sistema turi būti nustatoma kartu taikant KN kodą ir atitinkamą aprašymą.

(3)  2007 m. ši kvota yra 3 240 tonų.“

(4)  Tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis bus paskelbti specialiame Oficialiojo leidinio leidime vėliau.

PRIEDAS

Dėl prekybos nuolaidų tvarkos, taikomos žemės ūkio, perdirbtiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

Šalys susitaria, kad dabartinės Izraelio bei Bulgarijos ir Izraelio bei Rumunijos prekybos apimtys ir patekimo į rinką sąlygos pagal dabartinius dvišalius laisvos prekybos susitarimus laikomos minimaliu kiekiu derinant dvišalės prekybos nuolaidas žemės ūkio, perdirbtiems žemės ūkio arba žuvininkystės produktams pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, kuris turi būti įgyvendinamas taikant naują papildomą protokolą.