7.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/59


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 23 d.

dėl Protokolo, nustatančio San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą 2006 m. birželio 1 d.–2010 m. gegužės 31 d. laikotarpiui, laikino taikymo sudarymo

(2007/532/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 300 straipsnio 2 dalį kartu su 37 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika vedė derybas ir parafavo Žuvininkystės partnerystės susitarimą, kuriuo Bendrijos žvejams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai.

(2)

Tikslinga užtikrinti galimybę vykdyti žvejybos veiklą nuo ankstesnio protokolo, nustatančio žvejybos galimybes prie San Tomė ir Prinsipės krantų, galiojimo pabaigos iki naujojo Protokolo, kuriuo nustatomos minėtame susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo.

(3)

Tuo tikslu Bendrija ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika parafavo susitarimą pasikeičiant laiškais dėl naujojo protokolo laikino taikymo.

(4)

Bendrija suinteresuota patvirtinti minėtą susitarimą pasikeičiant laiškais.

(5)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, nustatančio San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą 2006 m. birželio 1 d.–2010 m. gegužės 31 d. laikotarpiui, laikino taikymo yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo 2006 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Žuvininkystės partnerystės susitarimo protokole nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Tunų žvejyba

Tunus žvejojantys seineriai šaldikliai:

Ispanija

13

Prancūzija

12

Tunų žvejyba

Ilgosiomis dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai

Ispanija

13

Portugalija

5

Jeigu šių valstybių narių paraiškose licencijai gauti nurodytos žvejybos galimybės, nustatytos Žuvininkystės partnerystės susitarimo protokole, neišnaudojamos, Komisija gali atsižvelgti į bet kurios kitos valstybės narės pateiktas paraiškas licencijai gauti.

4 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal susitarimą pasikeičiant laiškais, Komisijai praneša apie San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje sužvejotą kiekvienų išteklių kiekį pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 500/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės (1), numatytas taisykles.

5 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

Priimta Briuselyje 2007 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


(1)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.


SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, nustatančio San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą 2006 m. birželio 1 d.–2010 gegužės 31 d. laikotarpiui, laikino taikymo

Pone,

remiantis 2006 m. gegužės 25 d., ketvirtadienį, parafuotu Protokolu, nustatančiu žvejybos galimybes ir finansinį įnašą 2006 m. birželio 1 d.–2010 m. gegužės 31 d. laikotarpiui, turiu garbės Jums pranešti, kad San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika yra pasirengusi laikinai taikyti Protokolą nuo 2006 m. birželio 1 d., kol jis įsigalios pagal jo 12 straipsnį, su sąlyga, kad Europos bendrija pasirengusi padaryti tą patį.

Susitariama, kad tokiu atveju pirmoji Protokolo 2 straipsnyje nurodyto finansinio įnašo dalis bus sumokėta iki 2007 m. gegužės 15 d.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, ar Europos bendrija pritaria tokiam laikinam taikymui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

San Tomė ir Prinsipės Vyriausybės vardu

Pone,

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„remiantis 2006 m. gegužės 25 d., ketvirtadienį, parafuotu Protokolu, nustatančiu žvejybos galimybes ir finansinį įnašą 2006 m. birželio 1 d.–2010 m. gegužės 31 d. laikotarpiui, turiu garbės Jums pranešti, kad San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika yra pasirengusi laikinai taikyti Protokolą nuo 2006 m. birželio 1 d., kol jis įsigalios pagal jo 12 straipsnį, su sąlyga, kad Europos bendrija pasirengusi padaryti tą patį.

Susitariama, kad tokiu atveju pirmoji Protokolo 2 straipsnyje nurodyto finansinio įnašo dalis bus sumokėta iki 2007 m. gegužės 15 d.“

Turiu garbės patvirtinti, kad Europos bendrija pritaria tokiam laikinam taikymui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos Tarybos vardu