15.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/91


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 28 d.

dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo

(2006/930/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį pradėti derybas su kai kuriomis kitomis PPO narėmis, į Europos Sąjungą stojant Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

(2)

Komisija vedė derybas konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį, ir vadovaudamasi Tarybos patvirtintais derybų nurodymais.

(3)

Komisija baigė derybas dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais. Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti 1 straipsnyje nurodytą susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją

Briuselis,

Pone,

Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Argentinos Respublikos deryboms pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į EB, EB ir Argentinos Respublika, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, susitaria dėl šių klausimų:

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame sąraše buvusias nuolaidas.

EB sutinka, kad ji į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25, įtrauks šio susitarimo priede išvardytas nuolaidas.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB gauna Argentinos Respublikos tinkamai patvirtintą sutikimo laišką, šalims apsvarsčius šį susitarimą jų pačių nustatyta tvarka. EB deda visas pastangas, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų iki 2006 m. spalio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.

Europos bendrijos vardu

Image

PRIEDAS

0304 20 96: Mažesnis 11,4 % muitas turi būti taikomas trejus metus arba iki tol, kol įgyvendinant Dohos vystymosi darbotvarkės rezultatus bus pasiektas numatytas tarifo lygis, atsižvelgiant į tai, kuri data bus ankstesnė.

0303 79 96: Mažesnis 12,4 % muitas turi būti taikomas trejus metus arba iki tol, kol įgyvendinant Dohos vystymosi darbotvarkės rezultatus bus pasiektas numatytas tarifo lygis, atsižvelgiant į tai, kuri data bus ankstesnė.

4 003 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytai galvijienai; neperskirtiems arba perskirtiems priekiniams ketvirčiams; be kaulų“ ir „sušaldytiems galvijienos valgomiesiems subproduktams; storosioms ir plonosioms diafragmoms. Mėsa importuojama perdirbti“ (tarifo pozicijos 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

537 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota nugriebto pieno milteliams (tarifo pozicija 0402 10 19),

96 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota obuoliams (tarifo pozicija ex 0808 10 80),

nustatoma 242 074 tonų tarifinė kvota (erga omnes) kukurūzams (tarifo pozicijos 1005 10 90, 1005 90 00), muito norma šiai kvotai – 0 %,

nustatoma 7 044 tonų tarifinė kvota (erga omnes) vaisių sultims (tarifo pozicijos 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), muito norma šiai kvotai – 20 %,

nustatoma 20 000 hektolitrų tarifinė kvota (erga omnes) vynui (tarifo pozicijos 2204 29 65 ir 2204 29 75), muito norma šiai kvotai – 8 EUR/hl,

nustatoma 40 000 hektolitrų tarifinė kvota (erga omnes) vynui (tarifo pozicijos 2204 21 79 ir 2204 21 80), muito norma šiai kvotai – 10 EUR/hl,

nustatoma 13 810 hektolitrų tarifinė kvota (erga omnes) vermutui (tarifo pozicija 2205 90 10), muito norma šiai kvotai – 7 EUR/hl.

Visoms šioms tarifų eilutėms ir kvotoms taikomi tikslūs EB-15 tarifų aprašymai.

EB 11 000 tonų tarifinės kvotos „aukštos kokybės“ mėsai be kaulų apibrėžimas „Ypatingos arba geros kokybės galvijienos gabalai, gauti iš 22–24 mėnesių amžiaus galvijų, augintų tik ganyklose, turinčių du nuolatinius priešakinius dantis, kurių gyvoji masė ne didesnė kaip 460 kg, vadinami „specialiai supakuota galvijiena“, kurios gabalai gali būti pažymėti raidėmis „sc“ (specialieji gabalai)“, pakeičiamas taip: „Aukštos kokybės galvijiena be kaulų, šviežia arba atšaldyta“, tiekianti šalis – Argentina.

Briuselis,

Pone,

Pateikiame nuorodą į Jūsų laišką, kuriame rašoma:

„Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Argentinos Respublikos deryboms pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į EB, EB ir Argentinos Respublika, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, susitaria dėl šių klausimų:

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame sąraše buvusias nuolaidas.

EB sutinka, kad ji į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25, įtrauks šio susitarimo priede išvardytas nuolaidas.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB gauna Argentinos Respublikos tinkamai patvirtintą sutikimo laišką, šalims apsvarsčius šį susitarimą jų pačių nustatyta tvarka. EB deda visas pastangas, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų iki 2006 m. spalio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.“

Turiu garbės pranešti apie savo Vyriausybės sutikimą.

Argentinos Respublikos vardu

Image