21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl API/PNR duomenų apdorojimo sudarymo

(2006/230/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 7 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos vardu vesti derybas su Kanada dėl Susitarimo dėl oro vežėjų išankstinės informacijos apie keleivius (API) arba keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų apdorojimo ir perdavimo Kanados sienos paslaugų agentūrai (CBSA).

(2)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl API/PNR duomenų apdorojimo patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos bendrijai (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  Tarybos Generalinis sekretoriatas Susitarimo įsigaliojimo datą paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės

SUSITARIMAS

dėl išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivio duomenų įrašo duomenų apdorojimo

EUROPOS BENDRIJA IR KANADOS VYRIAUSYBĖ (toliau – Šalys),

PRIPAŽINDAMOS, kad yra svarbu gerbti pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, ir kad šių vertybių būtų laikomasi užkertant kelią ir kovojant su terorizmu ir su juo susijusiais nusikaltimais bei kitais sunkiais tarptautinio pobūdžio nusikaltimais, įskaitant organizuotus nusikaltimus,

ATSIŽVELGDAMOS į Kanados Vyriausybės reikalavimą skrydžių į Kanadą paslaugas teikiantiems oro vežėjams pateikti jų kompiuterinėse rezervavimo ir išvykimo kontrolės sistemose (DCS) laikomus išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivio duomenų įrašo (toliau – API/PNR) duomenis kompetentingoms Kanados valdžios institucijoms,

ATSIŽVELGDAMOS į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 7 straipsnio c punktą,

ATSIŽVELGDAMOS į atitinkamos kompetentingos institucijos prisiimtus įsipareigojimus dėl iš oro vežėjų gautų API/PNR duomenų tolesnio apdorojimo būdo (toliau – įsipareigojimai),

ATSIŽVELGDAMOS į atitinkamą Komisijos sprendimą pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį (toliau – sprendimas), pagal kurį remiantis susijusio sprendimo priede išdėstytais įsipareigojimais atitinkama Kanados kompetentinga institucija laikoma užtikrinanti adekvatų Europos bendrijos (toliau – Bendrijos) perduodamų API/PNR duomenų apie keleivių skrydžius į Kanadą apsaugos lygį,

ATSIŽVELGDAMOS į Pasaulio muitinių organizacijos (WCO), Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtas pataisytas gaires dėl API,

ĮSIPAREIGODAMOS dirbti išvien siekiant padėti ICAO rengti daugiašalį standartą iš komercinių oro linijų bendrovių gautiems PNR duomenims perduoti,

ATSIŽVELGDAMOS į galimybę ateityje supaprastintomis procedūromis iš dalies keisti šio Susitarimo I priedą, ypač užtikrinant Šalių abipusiškumą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad API/PNR duomenys apie asmenis, vykstančius į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones, būtų perduoti visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

2.   Susitarimo taikymo sričiai priklausanti kelionė – tai oro vežėjo teikiama skrydžio paslauga iš vienos Šalies teritorijos į duomenų prašančios Šalies teritoriją.

2 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Prašančiosios Šalies kompetentinga institucija yra Kanadoje ar Europos Sąjungoje už į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančių asmenų API/PNR duomenų apdorojimą atsakinga valdžios institucija, kaip apibrėžta šio Susitarimo I priede, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

3 straipsnis

API/PNR duomenų apdorojimas

1.   Šalys susitaria, kad API/PNR duomenys apie į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančius asmenis bus tvarkomi kaip nustatyta API/PNR duomenis gaunančios kompetentingos institucijos prisiimtuose įsipareigojimuose.

2.   Įsipareigojimuose nustatomos taisyklės ir procedūros, reglamentuojančios kompetentingai institucijai pateiktų API/PNR duomenų apie į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančius asmenis perdavimą ir apsaugą.

3.   Kompetentinga institucija apdoroja gautus API/PNR duomenis ir su į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančiais asmenimis, apie kuriuos pateikiami API/PNR duomenys, elgiasi remdamasi taikomais įstatymais ir konstituciniais reikalavimais be jokios diskriminacijos, ypač dėl pilietybės ir (arba) gyvenamosios vietos šalies.

4 straipsnis

Galimybė susipažinti su duomenimis, jų tikslinimas ir aiškinamoji pastaba

1.   Kompetentinga institucija jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje nesančiam asmeniui, kurio API/PNR duomenys tvarkomi pagal šį Susitarimą, suteikia galimybę susipažinti su duomenimis ir pateikti prašymą juos patikslinti, jei duomenys yra neteisingi arba pridėti aiškinamąją pastabą, nurodančią, kad buvo pateiktas prašymas patikslinti duomenis.

2.   Kompetentingos institucijos suteikta galimybė susipažinti su tokiais duomenimis, juos tikslinti ir pateikti aiškinamąją pastabą teikiama tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir tos valdžios institucijos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje esantiems asmenims.

5 straipsnis

Įpareigojimas apdoroti API/PNR duomenis

1.   Atsižvelgiant į Susitarimo taikymą Bendrijoje ir į tai, kad šis Susitarimas yra susijęs su asmens duomenų apdorojimu, oro vežėjai, teikiantys Susitarimo taikymo sričiai priklausančių kelionių iš Bendrijos į Kanadą paslaugas, apdoroja jų kompiuterinėse rezervavimo sistemose ir DCS laikomus API/PNR duomenis, kaip reikalauja Kanados kompetentinga institucija vadovaudamasi Kanados teise. PNR duomenų elementų, kuriuos Susitarimo taikymo sričiai priklausančių kelionių paslaugas teikiantys oro vežėjai pagal pirmąją pastraipą perduoda Kanados kompetentingai institucijai, sąrašas pateikiamas šio Susitarimo II priede, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

2.   1 dalyje nustatytas įpareigojimas taikomas tik tol, kol taikomas sprendimas, ir tampa nebegaliojančiu sprendimo panaikinimo, laikino sustabdymo ar galiojimo, jo nepratęsiant, pabaigos dieną.

6 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šiuo Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro kiekvienos Šalies atstovai, apie kuriuos diplomatiniais kanalais bus pranešta kitai Šaliai. Jungtinio komiteto posėdžiai vyksta abipusiu susitarimu nustatytoje vietoje, nustatytu laiku ir pagal abipusiu susitarimu nustatytą darbotvarkę. Pirmasis posėdis sušaukiamas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio Susitarimo priėmimo dienos.

2.   Jungtinis komitetas, inter alia:

a)

veikia kaip komunikacijos kanalas įgyvendinant šį Susitarimą ir su juo susijusius klausimus;

b)

kiek įmanoma sprendžia ginčus dėl Susitarimo ir su juo susijusių klausimų įgyvendinimo;

c)

rengia bendras 8 straipsnyje nurodytas peržiūras ir apibrėžia išsamius bendrų peržiūrų būdus;

d)

priima savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Jungtiniame komitete atstovaujamos Šalys gali susitarti dėl Susitarimo I priedo pakeitimų, kurie bus taikomi nuo tokio Susitarimo dienos.

7 straipsnis

Ginčų sprendimas

Pateikus bet kuriai Šaliai prašymą jos nedelsdamos konsultuojasi iškilus bet kokiam ginčui, kurio neišsprendė Jungtinis komitetas.

8 straipsnis

Bendra peržiūra

Vadovaudamosi šio Susitarimo III priedu, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis, Šalys kasmet, jei nesusitarta kitaip, atlieka šio Susitarimo ir kitų su juo susijusių klausimų, įskaitant tokius pokyčius kaip ICAO atitinkamų gairių dėl PNR nustatymas, įgyvendinimo bendrą peržiūrą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas, pakeitimai ir Susitarimo galiojimo nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasikeitus pranešimais, kuriuose informuojama, kad buvo atliktos procedūros, reikalingos jam įsigalioti. Šis Susitarimas įsigalioja antro pranešimo dieną.

2.   Nepažeidžiant 6 straipsnio 3 dalies šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas Šalių Susitarimu. Toks pakeitimas įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai Šalys pasikeitė pranešimais apie atitinkamų vidaus procedūrų atlikimą.

3.   Susitarimą gali nutraukti bet kuri Šalis bet kuriuo metu po rašytinės procedūros likus ne mažiau nei 90 dienų iki pasiūlytos nutraukimo dienos.

10 straipsnis

Susitarimu neketinama leisti nukrypti nuo Šalių teisės aktų ar juos iš dalies keisti.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

PRIIMTA dviem egzemplioriais du tūkstančiai penktų metų spalio trečią dieną Liuksemburge anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški. Esant bet kokiems neatitikimams, vadovaujamasi tekstais anglų ir prancūzų kalbomis.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31 p. 1).

I PRIEDAS

Kompetentingos institucijos

3 straipsnyje Kanados kompetentinga institucija yra Kanados sienos paslaugų agentūra (CBSA).

II PRIEDAS

Rinktiniai PNR duomenų elementai

1.

PNR įrašo aptikimo numeris

2.

Rezervacijos data

3.

Planuojamos kelionės data (-os)

4.

Vardas ir pavardė

5.

Kiti PNR esantys vardai ir pavardės

6.

Informacija apie visas mokėjimo formas

7.

Sąskaitos pateikimo adresas

8.

Kontaktiniai telefono numeriai

9.

Konkretaus keleivio PNR kelionės tvarkaraštis

10.

Keleivio, dažnai keliaujančio lėktuvais, informacija (apsiribojama nukeliautomis myliomis ir adresu (-ais))

11.

Kelionės agentūra

12.

Kelionės agentas

13.

Išskaidyta arba padalinta PNR informacija

14.

Informacija apie bilieto išdavimą

15.

Bilieto numeris

16.

Vietos numeris

17.

Bilieto išdavimo data

18.

Informacija apie keleivio neatvykimą

19.

Bagažo registracijos numeriai

20.

Informacija apie paskutinės minutės rezervaciją

21.

Informacija apie keleivio vietą

22.

Bilietai į vieną pusę

23.

Visa surinkta APIS informacija

24.

Rezervinė informacija

25.

Registracijos tvarka

III PRIEDAS

Bendra peržiūra

Iki bendros peržiūros pradžios Šalys viena kitai praneš apie atitinkamų grupių, kurias gali sudaryti kompetentingos institucijos, susijusios su privataus gyvenimo neliečiamumu arba duomenų apsauga, muitinėmis, imigracija, teisės aktų vykdymu, žvalgybos informacijos rinkimu ir draudžiančiosiomis teisinėmis priemonėmis bei kitomis teisėsaugos formomis, sienų apsauga ir (arba) aviacijos saugumu, įskaitant Europos Sąjungos valstybių narių ekspertus, sudėtį.

Pagal taikomus teisės aktus bet kuris peržiūros dalyvis privalės gerbti svarstymų turinio konfidencialumą ir atlikti atitinkamus saugumo patikrinimus. Vis dėlto konfidencialumas nebus kliūtis kiekvienai Šaliai savo atitinkamai kompetentingai institucijai, Kanados Parlamentui ir Europos Parlamentui, parengti tinkamą ataskaitą apie bendros peržiūros rezultatus.

Šalys bendrai apibrėš išsamius bendros peržiūros būdus.