26.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo

(2005/45/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 ir 4 dalimis,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Taryba įgaliojo Komisiją vesti su Šveicarijos Konfederacija derybas dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų.

(2)

Remiantis 2004 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimu (1) ir atsižvelgiant į jo sudarymą vėliau, Bendrijos vardu susitarimas buvo pasirašytas 2004 m. spalio 26 d.

(3)

Susitarime numatyta, kad iki jo įsigaliojimo jis taikomas laikinai.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, iš dalies keičiantis 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija patvirtina Bendrijos poziciją dėl Jungtinio komiteto sprendimų ar rekomendacijų pagal 1972 m. liepos 22 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo 7 straipsnį.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu pateikia Susitarimo 5 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

4 straipsnis

Remiantis Susitarimo 5 straipsnio 2 dalimi ir kol jis įsigalios, Susitarimas taikomas laikinai nuo 2005 m. vasario 1 d., jeigu tuo pat metu yra priimamos įgyvendinimo priemonės, kaip apibrėžta 2 protokolo 5 straipsnio 4 dalyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMANN


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


SUSITARIMAS TARP

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, iš dalies keičiantis 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija),

viena šalis, ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA (toliau – Šveicarija),

kita šalis,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą ir į prie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimų baigiamųjų aktų pridėtą Bendrąją deklaraciją dėl tolesnių derybų, pasirašytą 1999 m. birželio 21 d. Liuksemburge,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 2 protokolas turi būti atnaujintas pagal Urugvajaus raundo rezultatus ir priderintas gaminių aprėptimi,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad po Europos Sąjungos išsiplėtimo turi būti išlaikyti prekybos srautai tarp Šveicarijos ir naujų valstybių narių,

SIEKDAMOS pagerinti abipusį perdirbtų žemės ūkio produktų patekimą į rinką,

ATSIŽVELGDAMOS į 2000 m. kovo 17 d. Susitarimą pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimas iš dalies keičiamas taip:

1.

Susitarimo I priedas pakeičiamas nauju I priedu, kuris pridedamas prie šio Susitarimo kaip 1 priedas.

2.

Susitarimo 2 protokolas pakeičiamas nauju 2 protokolu, kuris pridedamas prie šio Susitarimo kaip 2 priedas.

2 straipsnis

Įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikinami šie susitarimai:

2000 m. kovo 17 d. Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo,

1988 m. lapkričio 29 d. pasikeitimas laiškais tarp Europos Komisijos ir Šveicarijos Federalinės Administracijos dėl priemonių, skirtų pagerinti įvairių Europos bendrijos ir Šveicarijos taikomų kainų kompensavimo priemonių, veikiančių 2 protokolo apimamų perdirbtų žemės ūkio produktų prekybą, skaidrumą.

3 straipsnis

Šio Susitarimo priedai, įskaitant lenteles ir lentelių priedėlius ir 2 protokolo priedėlį, yra neatskiriama jo dalis.

4 straipsnis

1.   Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, ir Šveicarijos teritorijoje.

2.   Jeigu tik išlaikoma muitų sąjunga su Šveicarija, šis Susitarimas taikomas ir Lichtenšteino Kunigaikštystės teritorijoje.

5 straipsnis

1.   Šis Susitarimas Susitariančiųjų Šalių patvirtinamas jų pačių nustatyta tvarka. Jis įsigalioja kitą dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneš apie reikalingų vidaus procedūrų baigimą.

2.   Užsitęsus 1 dalyje nustatytoms ratifikavimo procedūroms, Susitariančiosios Šalys šį Susitarimą taiko nuo ketvirto mėnesio nuo Susitarimo pasirašymo dienos, jei tą pačią dieną patvirtinamos 2 protokolo 5 straipsnio 4 dalies nustatytos įgyvendinimo priemonės, pirmosios dienos.

6 straipsnis

1.   Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

2.   Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančiosioms Šalims patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis yra autentiškas kaip ir tekstai 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

TAI PATVIRTINDAMI, tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

1 PRIEDAS

„I PRIEDAS

Susitarimo 2 straipsnio i punkte nurodytas produktų sąrašas:

Harmonizuotos sistemos kodas

Aprašymas

2905 43

– – Manitolis

2905 44

– – D-gliucitolis (sorbitolis)

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeino klijai:

3501 10

– kazeinas

ex 3501 90

– Kita:

– kiti išskyrus kazeino klijus

3502

Albuminai (įskaitant dviejų ar daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje esantys išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sauso produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai:

– kiaušinių albuminas:

3502 11

– – džiovintas

3502 19

– – kiti

3502 20

– Pieno albuminas, įskaitant dviejų ar daugiau išrūgų baltymų koncentratus

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, deželatinizuotas arba esterifikuotas krakmolas); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolo, dekstrinų ar kitų modifikuotų krakmolų

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje:

3809 10

– kurių didžiąją dalį sudaro amilazės medžiagos

3823

Pramoninės monokarboksilinės riebalų rūgštys; rafinuojant gautas rūgštusis aliejus; pramoniniai riebalų alkoholiai:

– Pramoninės monokarboksilinės riebalų rūgštys; rafinuojant gautas rūgštusis aliejus:

3823 11

– – stearino rūgštis

3823 12

– – oleino rūgštis

3823 19

– – kiti

3823 70

– Pramoniniai riebalų alkoholiai

3824 60

– Sorbitas, išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

5301

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir atnaujintą žaliavą)

5302

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir atnaujintą žaliavą)“

2 PRIEDAS

2 PROTOKOLAS

dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų

1 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Jeigu nenurodyta kitaip šiame protokole, I ir II lentelėse nurodytiems produktams taikomos Susitarimo nuostatos.

2.   Visų pirma, šių produktų atžvilgiu Susitariančiosios Šalys negali rinkti importo muito ar lygiaverčio poveikio mokėjimų, įskaitant žemės ūkiui skirtas mokesčio dalis, skirti eksporto kompensacijų ar kitokių dalinių ar visiškų muitų ar kitų lygiaverčio poveikio mokėjimų kompensacijų, grąžinamųjų išmokų ar atleisti nuo jų.

3.   Šio protokolo nuostatos taikomos ir Lichtenšteino Kunigaikštystei iki Europos ekonominės erdvės susitarimo 3 protokolo taikymo Lichtenšteino Kunigaikštystei pradžios.

2 straipsnis

Kainų kompensavimo priemonių taikymas

1.   Siekiant atsižvelgti į žemės ūkio žaliavų, naudojamų I lentelėje nurodytiems produktams gaminti, kainų skirtumus, Susitarimas netrukdo šiems produktams taikyti kainų kompensavimo priemones, tai yra imti žemės ūkiui skirtą importo mokesčio dalį ir suteikti eksporto kompensacijas arba dalines ar visiškas muitų ar kitų lygiaverčio poveikio mokėjimų kompensacijas, grąžinamąsias išmokas ar atleisti nuo mokesčių.

2.   Jei Susitariančioji Šalis taikys vidaus priemones, sumažinančias žaliavų kainą perdirbamosios pramonės įmonėms, į šias priemones bus atsižvelgta apskaičiuojant kainų kompensavimo sumas.

3 straipsnis

Importo kainų kompensavimo priemonės

1.   Pagrindinės Šveicarijos sumos už žemės ūkio žaliavas, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą importo mokesčio dalį, neturi viršyti nei skirtumo tarp Šveicarijos vidaus atskaitos kainos ir Bendrijos vidaus atskaitos kainos už atitinkamą žemės ūkio žaliavą, nei žemės ūkio žaliavai importuojamai kaip tokiai taikomų Šveicarijos muitų.

2.   Šveicarijos importo režimas I lentelėje nurodytiems produktams nustatytas IV lentelėje.

3.   Jei Šveicarijos vidaus atskaitos kaina yra mažesnė už Bendrijos vidaus atskaitos kainą, Bendrija gali imti taikyti kainų kompensavimo priemones, kaip nustatyta 2 straipsnyje, tai yra imti žemės ūkiui skirtą importo mokesčio dalį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1460/96 su tolimesniais pakeitimais.

4 straipsnis

Eksporto kainų kompensavimo priemonės

1.   Šveicarijos eksporto kompensacijos arba dalinės ar visiškos I lentelėje nurodytų produktų eksportui į Bendriją taikomų muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų kompensacijos, grąžinamosios išmokos ar dalinis ar visiškas atleidimas nuo mokesčių neturi viršyti skirtumo tarp Šveicarijos vidaus atskaitos kainos ir Bendrijos vidaus atskaitos kainos už žemės ūkio žaliavas, naudojamas šiems produktams gaminti, padauginus iš faktiškai naudojamo kiekio. Jei Šveicarijos vidaus atskaitos kaina yra lygi arba mažesnė už Bendrijos vidaus atskaitos kainą, Šveicarijos eksporto kompensacijos arba dalinės ar visiškos muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų kompensacijos, grąžinamosios išmokos ar dalinis ar visiškas atleidimas nuo mokesčių yra netaikomas.

2.   Jei Šveicarijos vidaus atskaitos kaina yra mažesnė už Bendrijos vidaus atskaitos kainą, Bendrija gali įvesti kainų kompensavimo priemones, kaip nustatyta 2 straipsnyje, tai yra suteikti eksporto kompensacijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1520/2000 su tolimesniais pakeitimais, arba suteikti dalines ar visiškas muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų kompensacijas, grąžinamąsias išmokas arba dalinai ar visiškai atleisti nuo mokesčių.

3.   Susitariančiosios Šalys negali suteikti jokių eksporto kompensacijų arba dalinių ar visiškų muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų kompensacijų, grąžinamųjų išmokų arba visiškai ar dalinai atleisti nuo mokesčių, taikomų I ir II lentelėse nurodytų produktų gamybai naudojamam cukrui (HS subpozicijos 1701, 1702 ir 1703).

5 straipsnis

Atskaitos kainos

1.   3 ir 4 straipsniuose minėtos Bendrijos ir Šveicarijos žemės ūkio žaliavų vidaus atskaitos kainos nurodytos III lentelėje.

2.   Susitariančiosios Šalys periodiškai, ne mažiau kaip kartą per metus, jungtiniam komitetui pateikia visų žaliavų, kurioms taikomos kainų kompensavimo priemonės, vidaus atskaitos kainas. Pateikiamos vidaus atskaitos kainos turi atspindėti faktinę kainų situaciją Susitariančiosios Šalies teritorijoje. Šios kainos turi būti paprastai prekiaujant didmenomis mokamos kainos arba perdirbamosios pramonės gamybos etape mokamos kainos. Jei perdirbamoji pramonė ar jos dalis gali įsigyti žemės ūkio žaliavos už mažesnę negu vyraujančią rinkos kainą, pateiktos vidaus atskaitos kainos atitinkamai pataisomos.

3.   Remdamasis Europos Komisijos tarnybų ir Šveicarijos Federalinės Administracijos suteikta informacija, jungtinis komitetas taiso III lentelėje nurodytų žemės ūkio žaliavų vidaus atskaitos kainas ir kainų skirtumus. Jeigu reikalinga santykiniams lengvatiniams skirtumams išlaikyti, pritaikomos IV lentelėje nurodytos pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos.

4.   Jungtinis komitetas persvarsto 3 ir 4 straipsniuose minėtas žemės ūkio produktų vidaus kainas, nurodytas III lentelėje, prieš šio protokolo taikymo pradžią.

6 straipsnis

Specialioji administracinio bendradarbiavimo nuostata

Specialiosios administracinio bendradarbiavimo nuostatos nustatytos šio protokolo priedėlyje.

7 straipsnis

Pakeitimai

Jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti lenteles, lentelių priedėlius ir šio protokolo priedėlį.

I LENTELĖ

Produktai, kuriems taikomos kainų kompensavimo priemonės

HS pozicijos

Produktų aprašymas

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinėlė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

.10

– Jogurtas:

ex .10

– – aromatintas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų ar kakavos

.90

– Kiti:

ex .90

– – aromatintas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų ar kakavos

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

.20

– pieno pastos:

ex .20

– kurių riebumas 39 % masės arba daugiau, bet mažesnis kaip 75 % masės

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skyriuje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

.10

– margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

ex .10

– – kurio sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

.90

– Kiti:

ex .90

– – kurio sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), kurių sudėtyje nėra kakavos

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, kurių sudėtyje yra kakavos

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupių miltų, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos miltelių arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401-0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupius miltus), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje

1905

Duona, pyragaičiai, pyragai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

.10

– bulvės:

ex .10

– – turinčios miltų, rupių miltų ar dribsnių pavidalą

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, neužšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

.20

– bulvės:

ex .20

– turinčios miltų, rupių miltų ar dribsnių pavidalą

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje:

– riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišyti arba nesumaišyti:

.11

– – žemės riešutai:

ex .11

– – – žemės riešutų sviestas

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudinta cikorija ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

– kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

.12

– – produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

ex .12

– – – kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro 1,5 % masės ar daugiau, pieno baltymai sudaro 2,5 % masės ar daugiau, cukrus sudaro 5 % masės ar daugiau ar krakmolas sudaro 5 % masės ar daugiau

.20

– arbatos ar matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

ex .20

– kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro 1,5 % masės ar daugiau, pieno baltymai sudaro 2,5 % masės ar daugiau, cukrus sudaro 5 % masės ar daugiau ar krakmolas sudaro 5 % masės ar daugiau

2103

Padažai ir jiems paruošti skirti gaminiai; maišyti pagardai ir maišyti prieskoniai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios:

.20

– kečupas ir kiti pomidorų padažai

.90

– Kiti:

ex .90

– – kiti išskyrus skystąjį mangų čatnį

2104

Sriubos ir sultiniai ir jiems paruošti skirti gaminiai; homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2105

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

.10

– baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos:

ex .10

– – kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 %, kiti riebalai sudaro 1 % ar sacharozė sudaro daugiau kaip 5 %

.90

– kiti

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; stiprieji gėrimai, likeriai ir kiti spirituoti gėrimai:

ex .90

– kiti išskyrus nedenatūruotą etilo alkoholį, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, ir išskyrus koncentruotos vynuogių sultys, į kurias pridėta alkoholio

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeino klijai

.10

– Kazeinas

.90

– Kiti:

ex .90

– – kiti išskyrus kazeino klijus

II LENTELĖ

Laisvosios prekybos produktai

HS pozicijos

Produktų aprašymas

0501

Žmonių plaukai, neapdirbti, išplauti arba neišplauti; žmonių plaukų atliekos

0502

Kiaulių, paršų arba kuilių šeriai ir plaukai; barsukų ir kiti teptukams gaminti naudojami plaukai; tokių šerių arba plaukų atliekos

0503

Ašutas ir ašuto atliekos, sudėti arba nesudėti sluoksniu su tvirtinimo medžiaga arba be jos

0505

Odos ir kitos paukščių dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir plunksnų dalys (apkarpytais arba neapkarpytais kraštais) ir pūkai, daugiau neapdirbti tik išvalyti, dezinfekuoti arba apdirbti siekiant išsaugoti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

10

– Kamšalams naudojamos plunksnos, pūkai

ex 90

– Kiti (išskyrus skirtus pašarams)

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdirbti, iš kurių visiškai pašalinti riebalai, paprastai paruošti (bet neišpjaustytos formos), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos

0507

Dramblio kaulas, vėžlio kiautai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, ragų šakos, kanopos, nagai, žnyplės ir snapai, neapdirbti arba paprastai paruošti, bet neišpjaustytos formos; šių produktų milteliai ir atliekos

0508

Koralai ir panašios medžiagos, neapdirbti arba paprastai paruošti, bet kitaip neapdirbti; moliuskų, vėžiagyvių ar dygiaodžių kriauklės ir sepijų skeleto plokštelės, neapdirbti arba paprastai paruošti, bet neišpjaustytos formos, jų milteliai ir atliekos:

ex 00

– Kiti išskyrus skirtus pašarams

0509

Natūralios gyvūninės kilmės kempinės

0510

Ambra, ricina, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; tonzilės ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos produktams gaminti, švieži, atšaldyti, užšaldyti ar kitaip konservuoti, netinkami ilgai laikyti

0710

Daržovės, užšaldytos:

40

– cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai

ex 90

– – cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta ar su kofeinu arba be jo; kavos išaižos ir odelės; kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra bet kokia kavos dalis

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

0903

Matė

1212

Saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, jūros dumbliai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, grūsti arba negrūsti; vaisių kauliukai ir sėklos ir kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies cikorijos šaknis) pirmiausia skirti vartoti maistui, nenurodyti kitoje vietoje:

ex 20

– Jūros dumbliai ir kiti dumbliai (išskyrus skirtus pašarams)

1302

Daržovių sultys ir ekstraktai; pektininės medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kiti glitėsiai ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti, išvesti iš augalinių produktų

1401

Augalinės medžiagos, visų pirma skirtos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai, nendrės, vikšriai, karklai, rafijos, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai ir liepų žievė)

1402

Augalinės medžiagos, visų pirma naudojamos kamšalams ar kaip medžiaga pamušimui (pavyzdžiui, kapokas, augalų plaukai ir jūrinis andras), sudėti arba nesudėti sluoksniu su tvirtinimo medžiaga arba be jos

1403

Augalinės medžiagos, visų pirma naudojamos šepečiuose arba teptukuose (pavyzdžiui, karklinis sorgas piasava, varputis ir istlis), sudėti arba nesudėti sruogomis ar ryšuliais

1404

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

10

– neapdirbtos augalinės medžiagos, visų pirma naudojamos dažymui ir rauginimui

20

– medvilnės pūkai

ex 90

– Kiti (išskyrus skirtus pašarams)

1505

Vilnų riebalai ir iš jų išvestos riebalinės medžiagos (įskaitant lanoliną):

ex 00

– Kiti išskyrus skirtus pašarams

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, dalinai arba visiškai hidrinti, esterifikuoti tarpusavyje, pakartotinai esterifikuoti arba paveikti elaido rūgštimi, rafinuoti arba nerafinuoti, bet daugiau neparuošti:

20

– augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

ex 20

– – hidrintas ricinos aliejus, vadinamasis „opalinis vaškas“

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skyriuje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

90

– Kiti:

ex 90

– – valgomieji mišiniai ar preparatai, naudojami kaip preparatai prieš pelėsius

1518

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, virti, oksiduoti, dehidruoti, aprūkyti siera, pūsti, polimerizuoti karščiu vakuume ar inertinėse dujose kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus bei įvairių šiame skyriuje klasifikuojamų riebalų ar aliejaus frakcijų nevalgomi mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje:

ex 00

– linoksinas

1520

Glicerinas, nevalytas; glicerino vandenys ir glicerino šarmai

1521

Augalų vaškai (kiti negu trigliceridai), bičių vaškas, kitų vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuotas arba nerafinuotas ar dažytas arba nedažytas

1522

Degras; riebalinių medžiagų ar gyvūninių arba augalinių vaškų apdorojimo liekanos

1702

Kitos sacharozės, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kieto pavidalo; cukraus sirupai be aromatinių medžiagų ar dažiklių; dirbtinis medus, maišytas arba nemaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

50

– chemiškai gryna fruktozė

90

– kitos, įskaitant invertuotąjį cukrų ir kitus cukraus sirupo mišinius, kuriuose sausuose fruktozė sudaro 50 % masės

ex 90

– – chemiškai gryna maltozė (išskyrus skirtą pašarams)

1803

Kakavos pasta, iš kurios visiškai pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805

Kakavos milteliai be pridėto cukraus arba kitokių saldiklių

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

90

– Kiti:

ex 90

– – cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata); palmių šerdys; dioskorėjos, batatai ir panašios 0714 pozicijoje klasifikuojamų augalų valgomosios dalys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

90

– kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

ex 90

– – cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, neužšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

80

– cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos su cukrumi (nusausinti, apcukruoti ar sucukruoti):

ex 00

– cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2007

Uogienės, vaisių želė, marmeladai, vaisių arba riešutų piurė ir vaisių arba riešutų pastos, gautos verdant, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje:

– riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišyti arba nesumaišyti:

11

– – žemės riešutai:

ex 11

– – – žemės riešutai, skrudinti

– kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 pozicijoje:

91

– – palmių šerdys

99

– – kiti:

ex 99

– – – kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudinta cikorija ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

– kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

11

– – ekstraktai esencijos ir koncentratai

12

– – produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

ex 12

– – – kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, pieno baltymų, cukrozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba jie sudaro mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 2,5 % pieno baltymų, 5 % cukrozės arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo

20

– arbatos ar matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

ex 20

– – kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, pieno baltymų, cukrozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba jie sudaro mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 2,5 % pieno baltymų, 5 % cukrozės arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo

30

– skrudinta cikorija ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

ex 10

– aktyviosios mielės (išskyrus kepimo mieles ir skirtas pašarams)

ex 20

– neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus skirtus pašarams)

30

– paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jiems paruošti skirti gaminiai; maišyti pagardai ir maišyti prieskoniai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios:

10

– sojos padažas

30

– garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios:

ex 30

– – garstyčių milteliai ir rupūs miltai, išskyrus skirtus pašarams; pagamintos garstyčios

90

– Kiti:

ex 90

– – skystasis mangų čatnis

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

10

– baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos:

ex 10

– – išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 1 % pieno riebalų, 1 % kitų riebalų arba daugiau kaip 5 % sacharozės

2201

Vandenys, įskaitant natūralius arba dirbtinius mineralinius vandenis ir gazuoti vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, neįskaitant 2009 pozicijoje klasifikuojamų vaisių arba daržovių sulčių

10

– vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

ex 90

– kiti išskyrus vaisių arba daržovių sultis, praskiestas vandeniu arba gazuotąsias

2203

Iš salyklo pagamintas alus

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio kiekis yra 80 laipsnių ar daugiau; etilo alkoholis ir kiti stiprieji gėrimai, denatūruoti, bet kokio alkoholio kiekio:

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; stiprieji gėrimai, likeriai ir kiti spirituoti gėrimai:

20

– distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas gauti stiprieji gėrimai

30

– viskiai

40

– romas ir tafja

50

– džinai ir Geneva

60

– degtinės

70

– likeriai ir kordialai

2209

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

III LENTELĖ

EB ir Šveicarijos vidaus atskaitos kainos (4)

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijos vidaus atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

EB vidaus atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

Šveicarijos ir EB atskaitos kainų skirtumas

CHF už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

64,00

19,45

44,55

Kietieji kviečiai

43,22

28,46

14,76

Rugiai

58,00

15,98

42,02

Miežiai

32,46

11,81

20,65

Kukurūzai

38,97

18,87

20,10

Paprastųjų kviečių miltai

105,88

27,23

78,65

Nenugriebto pieno milteliai

607,00

382,77

224,23

Lieso pieno milteliai

481,04

295,49

185,55

Sviestas

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukrus (HS subpozicijos 1701, 1702 ir 1703)

0,00

Kiaušiniai (2)

250,75

186,70

64,05

Šviežios bulvės

42,00

21,14

20,86

Augaliniai riebalai (3)

360,00

147,25

212,75

IV LENTELĖ

Šveicarijos importo režimas

a)

Šios lentelės priedėlyje nurodytiems produktams taikomas muitas yra žemės ūkiui skirta mokesčio dalis, apskaičiuota pagal neto masę. Standartiniai receptai apibrėžiami priedėlyje.

b)

Apskaičiuojant priedėlyje nurodytų produktų žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį yra taikomos šios pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos:

Žemės ūkio žaliava

Taikoma pagrindinė suma nuo įsigaliojimo datos

Taikoma pagrindinė suma nuo trijų metų po įsigaliojimo datos

CHF už 100 kg neto

CHF už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

40,00

38,00

Kietieji kviečiai

13,00

12,00

Rugiai

37,00

36,00

Miežiai

18,00

18,00

Kukurūzai

18,00

18,00

Paprastųjų kviečių miltai

70,00

67,00

Nenugriebto pieno milteliai

201,00

191,00

Lieso pieno milteliai

167,00

158,00

Sviestas

466,00

466,00

Cukrus (HS subpozicijos 1701, 1702 ir 1703)

00,00

00,00

Kiaušiniai

36,00

36,00

Šviežios bulvės

18,00

18,00

Augaliniai riebalai

191,00

181,00

c)

Lentelėje toliau nurodytiems produktams muitas yra nulis.

Šveicarijos muitų tarifų antraštė

Pastabos

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Išskyrus skystąjį mangų čatnį

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Nuo šio protokolo taikymo pradžios toliau lentelėje nurodytiems produktams taikomi muitai tolygiai sumažinami iki nulio trimis vienodais metiniais etapais.

Šveicarijos muitų tarifų antraštė

Taikomas muitas nuo įsigaliojimo datos

Taikomas muitas nuo vienų metų po įsigaliojimo datos

Taikomas muitas nuo dviejų metų po įsigaliojimo datos

CHF už 100 kg bruto

CHF už 100 kg bruto

CHF už 100 kg bruto

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Šioje lentelėje išdėstytos muitų tarifų antraštės yra susijusios su tomis, kurios Šveicarijoje taikomos 2002 m. sausio 1 d. Nepaisant Susitarimo 12bis straipsnio, šioje lentelėje nurodytų terminų nepaveiks jokie galimi muitų tarifų nomenklatūros pokyčiai.


(1)  Produktų, kurie turi naudos iš pagalbos suteikimo sviestui pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamai grietinėlei, sviestui ir koncentruotam sviestui.

(2)  Išvesta skystų paukščių kiaušinių, ne lukštuose, kainas padauginus iš koeficiento 0,85.

(3)  Augalinių riebalų (skirtų kepimui ir maisto pramonei), kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro 100 %, kainos.

(4)  III lentelėje nurodytos 3 ir 4 straipsniuose minimos EB ir Šveicarijos žemės ūkio žaliavų vidaus atskaitos kainos yra paremtos 2002 m. sausio 1 d. duomenimis. Jas jungtinis komitetas persvarsto prieš šio protokolo taikymo pradžią.

IV lentelės priedėlis

Šveicarijos standartiniai receptai

Toliau lentelėje apibūdinami IV lentelės a dalyje (Šveicarijos importo režimas) nurodyti standartiniai receptai, naudojami apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį.

Šveicarijos muitų tarifų antraštė

Pastabos

Paprastieji kviečiai

Kietieji kviečiai

Rugiai

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

Nenugriebto pieno milteliai

Lieso pieno milteliai

Sviestas

Cukrus

Kiaušiniai

Šviežios bulvės

Augaliniai riebalai

100 kg neto galutinio produkto sunaudojama žaliava, kg

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro 39 % arba daugiau masės, bet mažiau kaip 75 % masės

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro 39 % arba daugiau masės, bet mažiau kaip 75 % masės

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 2 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 20 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 2 % masės, bet ne daugiau kaip 20 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 8 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 2 % masės, bet ne daugiau kaip 8 % masės

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 8 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 2 % masės, bet ne daugiau kaip 8 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 6 % masės

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 6 % masės, bet ne daugiau kaip 12 % masės

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 1,5 % masės

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1,5 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 6 % masės

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 6 % masės, bet ne daugiau kaip 12 % masės

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 6 % masės

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 6 % masės, bet ne daugiau kaip 12 % masės

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Kurių sudėtyje nėra paprastųjų kviečių, rugių, miežių, kukurūzų ar bulvių; išskyrus skirtus pašarams

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Kiti

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Kurių sudėtyje nėra paprastųjų kviečių, rugių, miežių, kukurūzų ar bulvių; išskyrus skirtus pašarams

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Kiti

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Skirti maistui

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Kiti

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 9 % masės

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 9 % masės

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 6 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 6 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 6 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 6 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 15 % masės

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Duonos trupiniai

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Kiti išskyrus duonos trupinius

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Duonos trupiniai

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Kiti išskyrus duonos trupinius

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Miltų, rupių miltų ar dribsnių pavidalo

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Miltų, rupių miltų ar dribsnių pavidalo

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Miltų, rupių miltų ar dribsnių pavidalo

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Miltų, rupių miltų ar dribsnių pavidalo

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro 1,5 % masės ar daugiau, pieno baltymai sudaro 2,5 % masės ar daugiau, cukrus sudaro 5 % masės arba daugiau ar krakmolas sudaro 5 % masės arba daugiau

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro 1,5 % masės ar daugiau, pieno baltymai sudaro 2,5 % masės ar daugiau, cukrus sudaro 5 % masės arba daugiau ar krakmolas sudaro 5 % masės arba daugiau

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro 1,5 % masės ar daugiau, pieno baltymai sudaro 2,5 % masės ar daugiau, cukrus sudaro 5 % masės arba daugiau ar krakmolas sudaro 5 % masės arba daugiau

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro 1,5 % masės ar daugiau, pieno baltymai sudaro 2,5 % masės ar daugiau, cukrus sudaro 5 % masės arba daugiau ar krakmolas sudaro 5 % masės arba daugiau

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba esantys pieno riebalai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės, kurių sudėtyje nėra kitų riebalų arba kiti riebalai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba esantys pieno riebalai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės, kurių sudėtyje esantys kiti riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 10 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba esantys pieno riebalai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės, kurių sudėtyje esantys kiti riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 7 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 7 % masės, bet ne daugiau kaip 10 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 13 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 13 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 35 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 35 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 35 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 35 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 3 % masės, bet ne daugiau kaip 6 % masės

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 6 % masės, bet ne daugiau kaip 12 % masės

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 12 % masės, bet ne daugiau kaip 20 % masės

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 1,5 % masės

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 1,5 % masės, bet ne daugiau kaip 3 % masės

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 40 % masės, bet ne daugiau kaip 60 % masės

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 60 % masės

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 10 % masės, bet ne daugiau kaip 25 % masės

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip 40 % masės

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 1 % masės, bet ne daugiau kaip 5 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro daugiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 10 % masės

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Kiti išskyrus kazeino klijus

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Kiti išskyrus kazeino klijus

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Kiti išskyrus kazeino klijus

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Kiti išskyrus kazeino klijus

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

2 protokolo priedėlis

Administracinio bendravimo nuostatos

1.

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad administracinis bendradarbiavimas yra būtinas pagal šį protokolą taikomų lengvatų įgyvendinimui ir kontrolei ir pabrėžia savo įsipareigojimą kovoti su pažeidimais ir sukčiavimais muitinėse bei su jos veikla susijusiais klausimais.

2.

Jei Susitariančioji Šalis nustato, remdamasi objektyvia informacija, kad nebuvo vykdomas administracinis bendradarbiavimas ir (arba) buvo nesilaikoma šio protokolo ar įvykdytas sukčiavimas, suinteresuota Susitariančioji Šalis gali laikinai sustabdyti atitinkamų lengvatų taikymą produktui (-ams) pagal šį priedą.

3.

Šiame priedėlyje administracinio bendradarbiavimo nevykdymas reiškia, inter alia:

a)

pakartotinis įsipareigojimų tikrinti susijusio (-ių) produkto (-ų) kilmę nesilaikymas;

b)

pakartotinis atsisakymas ar nepagrįstas delsimas atlikti paskesnį kilmės įrodymo patikrinimą ir (arba) pranešti jo rezultatus;

c)

pakartotinis atsisakymas ar nepagrįstas delsimas įgyti leidimą vadovauti administracinio bendradarbiavimo misijoms su svarstomųjų lengvatų suteikimu susijusių dokumentams autentiškumui ar informacijos tikslumui patikrinti.

Šiame priedėlyje pažeidimų ar sukčiavimą nustatymas galimas, inter alia, kai be pakankamo paaiškinimo sparčiai didėja prekių importas, viršydamas įprastinį kitos Susitariančiosios Šalies gamybos lygį ir eksporto pajėgumus, ir importas yra susijęs su objektyvia informacija apie pažeidimą ar sukčiavimą.

4.

Laikino sustabdymo taikymas priklauso nuo šių sąlygų:

a)

Susitariančioji Šalis, kuri nustatė, remdamasi objektyvia informacija, kad nebuvo vykdomas administracinis bendradarbiavimas ir (arba) yra įvykdytas pažeidimas ar sukčiavimas muitų ir su jais susijusiais klausimais, neatidėliodama praneša jungtiniam komitetui apie padarytą išvadą kartu pateikdama objektyvią informaciją ir pradeda konsultacijas jungtiniame komitete, vykdomas remiantis visa susijusia informacija ir objektyviomis išvadomis, siekiant pasiekti abiem Susitariančiosioms Šalims priimtiną sprendimą;

b)

jei Susitariančiosios Šalys pradėjo pirmiau minėtas konsultacijas jungtiniame komitete ir nepasiekė priimtino sprendimo per 3 mėnesius nuo pranešimo pateikimo, suinteresuota Susitariančioji Šalis gali laikinai sustabdyti atitinkamų lengvatų taikymą susijusiam (-iems) produktui (-ams). Apie laikiną sustabdymą jungtiniam komitetui pranešama nedelsiant;

c)

pagal šį priedėlį taikomi laikini sustabdymai taikytini tiek, kiek yra būtina finansiniams susijusios Susitariančiosios Šalies interesams apsaugoti. Jie neturi viršyti šešių mėnesių laikotarpio, kuris gali būti atnaujinamas. Apie laikinus sustabdymus turi būti pranešta jungtiniam komitetui iš karto po jų patvirtinimo. Dėl jų periodiškai konsultuojamasi jungtiniame komitete, ypač dėl jų nutraukimo, kai tik nebėra priežasčių toliau juos taikyti.

5.

Tuo pačiu metu, kaip ir pranešdama jungtiniam komitetui pagal šio priedėlio 4 dalies a punktą, suinteresuota Susitariančioji Šalis turėtų paskelbti pranešimą importuotojams savo oficialiajame leidinyje. Pranešime importuotojams turi būti nurodyta, kad buvo nustatyta, remiantis objektyvia informacija, susijusia su konkrečiu produktu, apie administracinio bendradarbiavimo nevykdymą ir (arba) pažeidimą ar sukčiavimą.