30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. kovo 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, skirto suaktyvinti ir išplėsti Susitarimą dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje, į jį įtraukiant bendradarbiavimą Konteinerių saugumo ir su tuo susijusiose srityse, sudarymo

(2004/634/EB)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.