European flag

Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT

C serija


C/2024/2668

2024 4 29

P9_TA(2023)0371

Šengeno erdvė: Vizos įklijos reglamento dalinis keitimas

2023 m. spalio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vizų išdavimo procedūros skaitmeninimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95 (COM(2022)0658 – C9-0307/2023 – 2022/0132B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

(C/2024/2668)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2022)0658),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0307/2023),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingi komitetai patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2023 m. birželio 21 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į 2023 m. liepos 6 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0268/2023),

1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.

paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)   OL C 75, 2023 2 28, p. 150.


P9_TC1-COD(2022)0132B

Europos Parlamento pozicija, priimta 2023 m. spalio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/..., kuriuo dėl vizų išdavimo procedūros skaitmenizavimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2023/2685.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)