European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2024/625

2024 1 15

2023 m. spalio 3 d. Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FO / Imigracijos ir prieglobsčio ministras

(Byla C-610/23, Al Nasiria  (1))

(C/2024/625)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: FO

Atsakovas: Imigracijos ir prieglobsčio ministras

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į skundo, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2013/32 (2) 46 straipsnį, svarbą, teisės aktų leidėjas gali daryti išvadą, kad toks skundas pateiktas netinkamai ir todėl gali būti atmestas, neatlikus išsamaus ir ex nunc atvejo nagrinėjimo, kaip akivaizdžiai nepagrįstas (tai taip pat reiškia, kad nesuteikiamas terminas savanoriškai išvykti, kaip tai suprantama pagal Įstatymo Nr. 3907/2011 22 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 2008/115 (3) 7 straipsnį), remiantis tuo, kad [tarptautinės apsaugos] prašytojas asmeniškai neatvyko į bylą nagrinėjusią komisiją?

2.

a)

Jeigu būtų nustatyta, kad klausimas yra susijęs su valstybių narių procesinės autonomijos principu, ar, nagrinėjant lygiavertiškumo principą, panašios nacionalinės procesinės teisės normos turėtų būti laikomos normomis, kuriomis reglamentuojamos procedūros administracinėse komisijose, kurios pagal nacionalinę teisę nagrinėja skundus, ar procedūrinėmis normomis, kuriomis reglamentuojamas skundų dėl ginčo esmės (arba skundų dėl panaikinimo) pateikimas administraciniuose teismuose?

b)

Ar pareiga asmeniškai atvykti (arba numatytais atvejais atsiųsti Įstatymo Nr. 4636/2019 78 straipsnio 3 dalyje nurodytą pažymą) atitinka Sąjungos teisės veiksmingumo principą, visų pirma veiksmingą naudojimąsi teise į veiksmingą teisinę gynybą? Šiomis aplinkybėmis taip pat kyla klausimas, ar svarbu tai, kad, pirma, Įstatymo Nr. 4636/2019 97 straipsnio 2 dalyje numatyta piktnaudžiavimo teise pateikti skundą prezumpcija atitinka bendrą patirtį ir, antra, nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymus (pirmojoje instancijoje) tie patys veiksmai lemia numanomą atsiėmimo prezumpciją, o ne prašymo atmetimą kaip akivaizdžiai nepagrįsto?


(1)  Šios bylos pavadinimas išgalvotas. Jis neatitinka jokios bylos šalies tikrojo vardo, pavardės ar pavadinimo.

(2)   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).

(3)   2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)