European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2023/12

2023 10 9

2023 m. liepos 6 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Österreichische Datenschutzbehörde

(Byla C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde)

(C/2023/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Österreichische Datenschutzbehörde

Kita proceso šalis: FR

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) (1) 57 straipsnio 4 dalyje vartojama sąvoka „prašymai“ arba „prašymas“ turi būti aiškinama kaip apimanti ir „skundus“ pagal BDAR 77 straipsnio 1 dalį?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar BDAR 57 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, jog tam, kad prašymai būtų laikomi „neproporcingais“, pakanka, kad duomenų subjektas per tam tikrą laikotarpį pateiktų priežiūros institucijai tam tikrą prašymų (skundų pagal BDAR 77 straipsnio 1 dalį) skaičių, nepriklausomai nuo to, ar jie pateikiami dėl skirtingų faktinių aplinkybių ir (arba) ar prašymai (skundai) susiję su skirtingais duomenų valdytojais; ar tam vis dėlto būtinas ne tik pasikartojantis prašymų (skundų) turinys, bet ir duomenų subjekto ketinimas piktnaudžiauti?

3.

Ar BDAR 57 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad priežiūros institucija „akivaizdžiai nepagrįsto“ arba „neproporcingo“ prašymo (skundo) atveju gali laisvai pasirinkti, ar imti pagrįstą mokestį, nustatomą atsižvelgiant į administracines prašymo (skundo) nagrinėjimo išlaidas, ar nuo pat pradžių atsisakyti jį nagrinėti? Jei pasirinkti negali, į kokias aplinkybes ir kriterijus priežiūros institucija turi atsižvelgti? Visų pirma, ar priežiūros institucija privalo teikti pirmenybę švelnesnei priemonei – nustatyti pagrįstą mokestį ir gali atsisakyti nagrinėti akivaizdžiai nepagrįstus ar neproporcingus prašymus (skundus) tik tuo atveju, jei aiškiai matyti, kad mokesčio nustatymas negali veiksmingai užkirsti kelio jų pateikimui?


(1)   OL L 119, 2016, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/12/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)