ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 185A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai
2023m. gegužės 26d.


Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

2023/C 185 A/01

Pranešimas apie konkursą direktoriaus pareigoms Stokholme (AD 14 lygio laikinasis darbuotojas). COM/2023/20093

1

 

Europos maisto saugos tarnyba

2023/C 185 A/02

Pranešimas apie konkursą vykdomojo direktoriaus pareigoms Parmoje (Italija) (AD 14 lygio laikinasis darbuotojas). COM/2023/20094

7


LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 185/1


Pranešimas apie konkursą direktoriaus pareigoms Stokholme

(AD 14 lygio laikinasis darbuotojas)

COM/2023/20093

(2023/C 185 A/01)

 

Apie mus

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2370 (1) (steigimo reglamentas) įsteigta nepriklausoma ES agentūra.

ECDC tikslas – stiprinti Europos apsaugą nuo infekcinių ligų.

ECDC misija – atpažinti, įvertinti ir pranešti apie esamas ir naujas grėsmes žmonių sveikatai, kylančias dėl infekcinių ligų, tam tikrų su ligomis susijusių problemų ir nežinomos kilmės protrūkių.

Kad įgyvendintų šią misiją, ECDC bendradarbiauja su Europos Komisija ir nacionalinėmis sveikatos apsaugos įstaigomis visoje Europoje, siekdamas stiprinti ir plėtoti visą žemyną apimančias ligų priežiūros ir skubaus įspėjimo sistemas. Bendradarbiaudamas su ekspertais visoje Europoje ECDC sukaupia sveikatos srities žinias iš visos Europos, kad galėtų pateikti autoritetingas, patikimas ir nepriklausomas mokslines nuomones apie esamų ir naujų infekcinių ligų, tam tikrų sveikatos problemų ir nežinomos kilmės protrūkių keliamą riziką.

Vykdydamas veiklą savo kompetencijos srityje, ECDC:

a)

ieško atitinkamų mokslinių ir techninių duomenų, juos renka, lygina, vertina ir platina,

b)

teikia mokslines nuomones ir mokslinę bei techninę pagalbą, įskaitant mokymą,

c)

laiku teikia informaciją Komisijai, valstybėms narėms, Bendrijos agentūroms ir tarptautinėms organizacijoms, vykdančioms veiklą visuomenės sveikatos srityje;

d)

koordinuoja jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse veikiančių įstaigų Europos masto tinklus, įskaitant tuos, kurie sukurti vykdant Komisijos remiamą su visuomenės sveikata susijusią veiklą, taip pat tikslinių priežiūros tinklų veikimą;

e)

keičiasi informacija, ekspertinėmis žiniomis bei geriausia praktika ir padeda kurti ir įgyvendinti bendruosius veiksmus.

ECDC misijos ir uždavinių aprašymas pateikiamas šio centro steigimo reglamente. Daugiau informacijos pateikiama ECDC interneto svetainėje https://www.ecdc.europa.eu/en.

Siūlome

Siūlome eiti ECDC direktoriaus pareigas.

Direktorius yra teisinis ir viešas ECDC atstovas. Jis atskaitingas ECDC administracinei valdybai. Direktorius vadovaus ECDC, jį administruos ir prisiims bendrą atsakomybę už jo veiklą, taip užtikrindamas, kad būtų įgyvendinti ECDC tikslai. 2023 m. ECDC biudžetas siekia apytikriai 86 mln. EUR, o bendras jo darbuotojų skaičius – 370.

Direktoriaus funkcijos apima:

kasdienį ECDC administravimą laikantis jam taikomų galiojančių teisės aktų ir administracinės valdybos sprendimų,

atsakomybę už ECDC darbuotojų administravimą puoselėjant kolegiškumą ir gerą darbinę atmosferą,

ECDC strategijos ir darbo programų pasiūlymų rengimą konsultuojantis su Komisija ir atsiskaitymą už jų įgyvendinimą administracinei valdybai,

užtikrinimą, kad ECDC savo uždavinius vykdytų pagal teisinius reikalavimus ir kad visi jo naudotojų prašymai būtų sprendžiami per numatytą laikotarpį suteikiant deramo lygio paslaugas,

atsakomybę už bendrus ECDC pavestų uždavinių vykdymo rezultatus, įskaitant jo vidaus kontrolės ir valdymo sistemų kokybės priežiūrą,

ECDC biudžeto rengimą bei vykdymą ir užtikrinimą, kad jis būtų valdomas veiksmingai bei laikantis patikimo finansų valdymo principų,

atsakomybę už ECDC finansinius reikalus, įskaitant, be kita ko, galutines ataskaitas ir finansavimo sprendimus,

ECDC atstovavimą ir bendravimą su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene visais su jo misija susijusiais klausimais,

ECDC bendradarbiavimo su Komisija, Europos Parlamentu, ES agentūromis, valstybėmis narėmis ir atitinkamais tarptautiniais subjektais užtikrinimą,

Centro kompetencijos srityse veikiančių įstaigų Europos masto tinklaveikos, įskaitant tinklus, kurie sukurti vykdant Komisijos remiamą su visuomenės sveikata susijusią veiklą, koordinavimo užtikrinimą ir tikslinių priežiūros tinklų valdymą.

Išsamus direktoriaus funkcijų aprašymas pateikiamas ECDC steigimo reglamento 16 straipsnyje.

Ieškome (atrankos kriterijai)

Kandidatai turėtų:

a)

Vadovavimo įgūdžiai

gebėti (ir tai patvirtinti įrodymais) strateginiu ir veiklos valdymo lygmeniu vadovauti didelei ir kompleksiškai organizacijai;

gebėti kurti ir įgyvendinti strateginę viziją, nustatyti tikslus ir vadovauti didelei darbuotojų komandai bei ją motyvuoti daugiakultūrėje, daugiakalbėje ir daugiadalykėje aplinkoje;

turėti tvirtų sprendimų priėmimo įgūdžių, įskaitant gebėjimą priimti sprendimus sudėtingais klausimais, be kita ko, esant neaiškioms, nenumatytoms arba besikeičiančioms aplinkybėms;

turėti aiškią viziją, kaip propaguoti ECDC misiją ES ir tarptautiniu lygmeniu;

b)

Specialiosios žinios

gerai žinoti apie atitinkamas Europos agentūras ir institucijas, taip pat tarptautines sveikatos srities agentūras, kaip antai, Jungtinių Tautų Pasaulio sveikatos organizaciją, ir išmanyti jų veiklą bei sąsajas;

gerai išmanyti politinius ir praktinius su užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrole susijusius klausimus, susijusią tarptautinę veiklą ir kitas politikos sritis, kurios gali būti svarbios ECDC veiklai;

gerai suprasti rizikos vertinimo ir informavimo apie riziką veiklą ir (arba) turėti jos praktinės patirties;

turėti praktinės biudžeto, finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo nacionaliniu, europiniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu patirties;

c)

Asmeninės savybės ir įgūdžiai

gebėti elgtis etiškai ir veiksmingai, sklandžiai, skaidriai bei atvirai komunikuoti visais lygmenimis – su nacionalinėmis ir vietos institucijomis, suinteresuotaisiais subjektais, plačiąja visuomene, europinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, spauda, taip pat atstovauti agentūrai tarptautiniuose forumuose;

turėti puikių bendravimo, organizacinių ir derybų įgūdžių, gebėti užmegzti tvirtus darbo ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, ES agentūromis, valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais;

puikiai suprasti ECDC pagrindinius atvirumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir mokslinės kompetencijos principus bei jų laikytis.

Kandidatai privalo (tinkamumo reikalavimai)

Kandidatai galės dalyvauti atrankos etape tik jei iki paraiškų pateikimo termino atitiks toliau nurodytus formaliuosius reikalavimus.

Pilietybė: kandidatas turi turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę.

Universitetinis išsilavinimas arba diplomas: kandidatas privalo turėti:

arba diplomu patvirtintą ketverių metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą,

arba diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į baigus studijas įgytos profesinės patirties, kurios reikalaujama toliau, laikotarpį).

Profesinė patirtis: kandidatas privalo turėti ne mažesnę kaip 15 metų profesinę patirtį (2), kuri įgyta baigus studijas ir kurios lygmuo atitinka minėtus kvalifikacinius reikalavimus. Iš jos bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta ECDC veiklos srityje.

Vadovavimo patirtis: iš profesinės patirties, įgytos baigus studijas, bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta einant aukšto lygio vadovo pareigas (3) su siūlomomis pareigomis susijusioje srityje.

Kalbos: kandidatas turi labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (4) ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Atrankos komisijos per pokalbį (-ius) tikrins, ar kandidatai atitinka reikalavimą pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Todėl pokalbis arba jo dalis gali vykti ta kita kalba.

Amžiaus riba: nuo paraiškų pateikimo termino kandidatas turi galėti išdirbti visą penkerių metų kadenciją nesulaukęs pensinio amžiaus. Europos Sąjungos laikinųjų darbuotojų pensinis amžius skaičiuojamas nuo mėnesio, kurį jiems sukanka 66 metai, pabaigos (žr. Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (5) 47 straipsnį).

Atranka ir paskyrimas

Direktorių, remdamasi Europos Komisijos pateiktu galutiniu kandidatų sąrašu, skirs ECDC administracinė valdyba.

Norėdama sudaryti galutinį kandidatų sąrašą, Europos Komisija organizuos atranką laikydamasi atrankos ir įdarbinimo tvarkos (žr. Su vyresniaisiais pareigūnais susijusios politikos dokumentą (6)).

Organizuodama šią atrankos procedūrą Europos Komisija sudarys pirminės atrankos komisiją. Ši komisija išanalizuos visas paraiškas, atliks pirmąjį tinkamumo patikrinimą ir pagal pirmiau nurodytus kriterijus nustatys geriausią profilį turinčius kandidatus, kurie gali būti pakviesti pokalbio su pirminės atrankos komisija.

Po šių pokalbių pirminės atrankos komisija parengs išvadas ir pateiks kandidatų, kurie galėtų būti pakviesti tolesnio pokalbio su Europos Komisijos paskyrimų patariamuoju komitetu (PPK), sąrašą. PPK, atsižvelgdamas į pirminės atrankos komisijos išvadas, nuspręs, kuriuos kandidatus pakviesti pokalbio.

Pokalbio su PPK pakviesti kandidatai dalyvaus visą dieną vyksiančiose vadovų vertinimo centro, kuriame dirba nepriklausomi įdarbinimo konsultantai, procedūrose. Atsižvelgdamas į pokalbio ir vertinimo centro ataskaitos rezultatus, PPK sudarys galutinį kandidatų, laikomų tinkančiais eiti ECDC direktoriaus pareigas, sąrašą.

PPK atrinkti kandidatai dalyvaus pokalbyje su Komisijos nariu (-iais), atsakingu (-ais) už generalinį direktoratą, kuris atsako už ryšius su ECDC.

Po šių pokalbių Europos Komisija sudarys galutinį tinkamiausių kandidatų sąrašą ir perduos jį ECDC administracinei valdybai. Tai, kad kandidatas yra įtrauktas į šį galutinį sąrašą, nėra garantija, kad jis bus paskirtas eiti pareigas.

Su šiais kandidatais ECDC administracinė valdyba surengs pokalbius ir išrinks galutinį kandidatą. Prieš paskyrimą nominuotojo kandidato bus paprašyta padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus Europos Parlamente.

Gali būti reikalaujama, kad kandidatai dalyvautų ne tik pirmiau nurodytuose, bet ir papildomuose pokalbiuose ir (arba) atliktų papildomus testus.

Lygios galimybės

Europos Komisija ir ECDC siekia strateginio tikslo – iki dabartinės Komisijos kadencijos pabaigos pasiekti lyčių lygybę visais valdymo lygmenimis ir taiko lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką pagal Tarnybos nuostatų (7) 1d straipsnį, skatindami teikti paraiškas, kurios galėtų padėti užtikrinti didesnę įvairovę, lyčių lygybę ir bendrą geografinę pusiausvyrą.

Įdarbinimo sąlygos

Darbo užmokestis ir įdarbinimo sąlygos yra nustatyti Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose.

Konkurso laureatą įdarbins ECDC administracinė valdyba. Jis bus paskirtas AD 14 lygio laikinuoju darbuotoju (8). Priklausomai nuo ankstesnės profesinės patirties, jam bus nustatyta 1-a arba 2-a to pareigų lygio pakopa.

Direktorius bus paskirtas pradinei penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui remiantis paskyrimo metu galiojančiu ECDC steigimo reglamentu.

Informuojame kandidatus, kad Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose visiems naujiems darbuotojams nustatytas devynių mėnesių bandomasis laikotarpis.

Darbo vieta yra Stokholme (Švedija), kur įsikūręs ECDC.

Pareigas galima pradėti eiti nuo 2024 m. birželio 16 d.

Svarbi informacija kandidatams

Kandidatams primenama, kad atrankos komisijų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekti su atskirais šių komisijų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu. Visos užklausos turi būti siunčiamos atitinkamos komisijos sekretoriatui.

Asmens duomenų apsauga

Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (9). Tai visų pirma pasakytina apie tokių duomenų konfidencialumą ir saugumą.

Nepriklausomumas ir interesų deklaravimas

Kandidatai turės patvirtinti, kad yra įsipareigoję veikti nepriklausomai visuomenės labui, ir deklaruoti visus interesus, kurie galėtų kelti abejonių dėl jų nepriklausomumo.

Paraiškų teikimo tvarka

Prieš teikdamas paraišką turėtumėte atidžiai pasitikrinti, ar atitinkate visus kandidatams keliamus tinkamumo reikalavimus (žr. skyrelį „Kandidatai privalo“), ypač diplomų, aukšto lygio profesinės patirties ir kalbų mokėjimo reikalavimus. Jeigu netenkinamas bent vienas iš tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros.

Jeigu norite dalyvauti konkurse, turite užsiregistruoti internetu toliau nurodytoje svetainėje ir kiekvienu registracijos etapu laikytis pateiktų nurodymų:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Turite turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas jūsų registracijai patvirtinti, be to, juo bus su jumis susisiekiama įvairiais procedūros etapais. Todėl jeigu jūsų e. pašto adresas pasikeis, prašom apie tai pranešti Europos Komisijai.

Kad užbaigtumėte registraciją, į sistemą reikia įkelti PDF formato gyvenimo aprašymą, pageidautina – „Europass“ gyvenimo aprašymo formatu (10), ir internetu pateikti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 spaudos ženklų). Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas gali būti teikiami bet kuria iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Turėtumėte užtikrinti, kad jūsų paraiška būtų tiksli, išsami ir teisinga.

Baigęs registraciją internete, e. paštu gausite patvirtinimą, kad jūsų paraiška užregistruota. Jei patvirtinimo e. paštu negavote, paraiška nebuvo užregistruota!

Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraiškos nagrinėjimo eigos negalite stebėti internetu. Apie jūsų paraiškos statusą jums tiesiogiai praneš Europos Komisija.

E. paštu atsiųstos paraiškos nebus priimamos. Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kiltų techninių nesklandumų, siųskite e. laišką šiuo adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Jūs pats atsakingas už tai, kad registracijos internetu forma būtų užpildyta laiku. Primygtinai rekomenduojame nesiregistruoti paskutinėmis registracijai skirto laiko dienomis, nes dėl didelės interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų registracija internetu gali nutrūkti neužbaigta, o tada reikia kartoti visą procedūrą. Pasibaigus registracijai skirtam laikui, nebegalėsite įvesti jokių duomenų. Registracijos formos, kurias vėluojama nusiųsti, nebus priimamos.

Galutinis terminas

Galutinis registracijos terminas – 2023 m. birželio 26 d. 12.00 val., vidurdienį, Briuselio laiku; vėliau registracija negalima.


(1)  2022 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2370, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (OL L 314, 2022 12 6, p. 1).

(2)  Atsižvelgiama tik į faktiniais darbo santykiais pagrįstą profesinę patirtį, įgytą atliekant realų, tikrą darbą už užmokestį kaip darbuotojui (pagal bet kokios rūšies sutartį) arba kaip paslaugos teikėjui. Ne visą darbo dieną vykdyta profesinė veikla apskaičiuojama proporcingai patvirtintai visą darbo dieną išdirbtų valandų procentinei daliai. Į motinystės, vaiko priežiūros ir (arba) įvaikinimo atostogas atsižvelgiama, jeigu atostogauta dirbant pagal darbo sutartį. Doktorantūros studijos prilyginamos profesinei patirčiai, net jeigu už jas negaunamas atlygis, tačiau tik iki trejų metų, su sąlyga, kad studijos buvo sėkmingai baigtos. Atitinkamas laikotarpis gali būti įskaičiuotas tik vieną kartą.

(3)  Gyvenimo aprašyme aprašydami kiekvienų metų vadovavimo patirtį, kandidatai turėtų aiškiai nurodyti:

1)

eitas vadovo pareigas ir vykdytas funkcijas;

2)

darbuotojų, kuriems vadovavo eidami šias pareigas, skaičių;

3)

valdyto biudžeto dydį;

4)

aukštesnių ir žemesnių hierarchijos lygmenų skaičių;

5)

to paties lygmens vadovų skaičių.

(4)  Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385). Konsoliduotas tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701.

(5)  Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385). Konsoliduotas tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20230101.

(6)  https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission_lt (yra tik anglų k.).

(7)  Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385). Konsoliduotas tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20230101.

(8)  Švedijoje dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijos korekcinis koeficientas nuo 2022 m. liepos 1 d. yra 124,9 %. Šis koeficientas kasmet peržiūrimas.

(9)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(10)  Informacijos, kaip susikurti „Europass“ gyvenimo aprašymą, galite rasti internete https://europa.eu/europass/lt/create-europass-cv.


Europos maisto saugos tarnyba

2023 5 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 185/7


Pranešimas apie konkursą vykdomojo direktoriaus pareigoms Parmoje (Italija)

(AD 14 lygio laikinasis darbuotojas)

COM/2023/20094

(2023/C 185 A/02)

 

Apie mus

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002 (1) (steigimo reglamentas) įsteigta nepriklausoma ES agentūra.

EFSA paskirtis – teikti mokslines konsultacijas ir paramą, reikalingą visų sričių, darančių tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto ir pašarų saugai, ES teisėkūrai ir politikai, taip pat teikti nepriklausomą informaciją visais šių sričių klausimais ir informuoti apie riziką. Ji prisideda prie aukšto žmonių gyvenimo ir sveikatos apsaugos lygio ir kartu atsižvelgia į gyvūnų sveikatą bei gerovę, augalų sveikatą, aplinką ir vidaus rinkos veikimą. Ji renka ir nagrinėja duomenis, leidžiančius apibūdinti ir kontroliuoti riziką, turinčią tiesioginį arba netiesioginį poveikį maisto produktų bei pašarų saugai. Jos paskirtis taip pat teikti mokslines konsultacijas mitybos klausimais, susijusiais su Sąjungos teisės aktais, kitais klausimais, susijusiais su gyvūnų sveikata bei gerove ir augalų sveikata, taip pat dėl produktų (išskyrus maistą ir pašarus), susijusių su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO). EFSA teikia mokslines nuomones, kuriomis Sąjunga remiasi rengdama ir priimdama priemones agentūros kompetencijos srityse.

EFSA paskirties ir uždavinių aprašymas pateikiamas jos steigimo reglamente. Remiantis vykdomojo direktoriaus sprendimu dėl kalbų vartojimo tvarkos EFSA, šios tarnybos darbo kalba yra anglų kalba.

Daugiau informacijos, įskaitant informaciją apie 2027 m. EFSA strategiją, pateikiama EFSA interneto svetainėje http://www.efsa.europa.eu/.

Siūlome

Siūlome eiti EFSA vykdomojo direktoriaus pareigas.

Vykdomasis direktorius yra teisinis ir viešas EFSA atstovas. Jis atskaitingas EFSA Valdančiajai tarybai. Jis vadovaus EFSA, ją administruos ir prisiims visą atsakomybę už jos veiklą, užtikrindamas, kad būtų įgyvendinami EFSA tikslai. 2022 m. EFSA biudžetas siekė apytikriai 150 mln. EUR, o bendras jo darbuotojų skaičius buvo 584.

Konkrečios vykdomojo direktoriaus pareigos apima:

kasdienį EFSA administravimą laikantis jai taikomų galiojančių teisės aktų ir Valdančiosios tarybos sprendimų,

atsakomybę už EFSA darbuotojų administravimą puoselėjant kolegiškumą ir gerą darbinę atmosferą,

EFSA strategijos ir darbo programų pasiūlymų rengimą konsultuojantis su Komisija ir atsiskaitymą už jų įgyvendinimą Valdančiajai tarybai,

atitinkamos mokslinės, techninės ir administracinės paramos Mokslo komitetui ir mokslinėms grupėms užtikrinimą;

užtikrinimą, kad EFSA savo užduotis vykdytų pagal teisinius reikalavimus ir kad visi jos naudotojų prašymai būtų sprendžiami per numatytą laikotarpį suteikiant deramo lygio paslaugas,

atsakomybę už bendrus EFSA pavestų užduočių vykdymo rezultatus, įskaitant jos vidaus kontrolės ir valdymo sistemų kokybės priežiūrą,

EFSA biudžeto rengimą bei vykdymą ir užtikrinimą, kad jis būtų valdomas veiksmingai bei laikantis patikimo finansų valdymo principų,

atsakomybę už EFSA finansinius reikalus, įskaitant, be kita ko, galutines ataskaitas ir finansavimo sprendimus,

EFSA atstovavimą ir bendravimą su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene visais su jos paskirtimi susijusiais klausimais,

EFSA bendradarbiavimo su Komisija, Europos Parlamentu, ES agentūromis, valstybėmis narėmis ir atitinkamais tarptautiniais subjektais užtikrinimą,

bendradarbiavimo su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atliekančiomis panašias užduotis kaip EFSA, koordinavimą, visų pirma pirmininkavimą Patariamajam susirinkimui,

veiksmingų ryšių su suinteresuotųjų subjektų atstovais, kaip antai vartotojų atstovais, gamintojų atstovais, perdirbėjais ir visomis kitomis suinteresuotosiomis šalimis, mezgimą.

Išsamus vykdomojo direktoriaus funkcijų aprašymas pateikiamas EFSA steigimo reglamento 26 straipsnyje.

Ieškome (atrankos kriterijai)

Kandidatai turėtų:

a)

Vadovavimo įgūdžiai

gebėti (ir tai patvirtinti įrodymais) strateginiu ir veiklos valdymo lygmeniu vadovauti didelei ir kompleksiškai organizacijai;

gebėti kurti ir įgyvendinti strateginę viziją, nustatyti tikslus ir vadovauti didelei darbuotojų komandai bei ją motyvuoti daugiakultūrėje, daugiakalbėje ir daugiadalykėje aplinkoje;

turėti tvirtų sprendimų priėmimo įgūdžių, įskaitant gebėjimą priimti sprendimus sudėtingais klausimais, be kita ko, esant nenumatytoms ar besikeičiančioms aplinkybėms;

turėti aiškią viziją, kaip propaguoti EFSA misiją ES ir tarptautiniu lygmeniu;

b)

Specialiosios žinios

labai gerai suprasti, kaip veikia ir sąveikauja Europos agentūros ir institucijos;

gerai išmanyti maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, GMO ir žmonių mitybos sričių ES politiką, susijusią tarptautinę veiklą ir kitų EFSA veiklai svarbių sričių politiką ir (arba) turėti jos patirties;

gerai suprasti rizikos vertinimo ir informavimo apie riziką veiklą ir (arba) turėti jos praktinės patirties;

turėti praktinės biudžeto, finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo nacionaliniu, europiniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu patirties;

c)

Asmeninės savybės ir įgūdžiai

gebėti elgtis etiškai ir veiksmingai, sklandžiai, skaidriai bei atvirai komunikuoti visais lygmenimis – su suinteresuotaisiais subjektais, plačiąja visuomene, europinėmis, tarptautinėmis, nacionalinėmis ir vietos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, spauda, taip pat atstovauti agentūrai tarptautiniuose forumuose;

turėti bendravimo, organizacinių ir derybų įgūdžių, gebėti užmegzti tvirtus darbo ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, ES agentūromis, valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais;

puikiai suprasti EFSA pagrindinius atvirumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir mokslinės kompetencijos principus bei jų laikytis.

Kandidatai privalo (tinkamumo reikalavimai)

Kandidatai galės dalyvauti atrankos etape tik jei iki paraiškų pateikimo termino atitiks toliau nurodytus formaliuosius reikalavimus.

Pilietybė: kandidatas turi turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę.

Universitetinis išsilavinimas arba diplomas: kandidatas privalo turėti:

arba diplomu patvirtintą ketverių metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą,

arba diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į baigus studijas įgytos profesinės patirties, kurios reikalaujama toliau, laikotarpį).

Profesinė patirtis: kandidatas privalo turėti ne mažesnę kaip 15 metų profesinę patirtį (2), kuri įgyta baigus studijas ir kurios lygmuo atitinka minėtus kvalifikacinius reikalavimus. Iš jos bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta EFSA veiklos srityje.

Vadovavimo patirtis: iš profesinės patirties, įgytos baigus studijas, bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta einant aukšto lygio vadovo pareigas (3) su siūlomomis pareigomis susijusioje srityje.

Kalbos: kandidatas turi labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (4) ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Atrankos komisijos per pokalbį (-ius) tikrins, ar kandidatai atitinka reikalavimą pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Todėl pokalbis arba jo dalis gali vykti ta kita kalba.

Amžiaus riba: nuo paraiškų pateikimo termino kandidatas turi galėti išdirbti visą penkerių metų kadenciją nesulaukęs pensinio amžiaus. Europos Sąjungos laikinųjų darbuotojų pensinis amžius skaičiuojamas nuo mėnesio, kurį jiems sukanka 66 metai, pabaigos (žr. Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (5) 47 straipsnį).

Atranka ir paskyrimas

Vykdomąjį direktorių, remdamasi Europos Komisijos pateiktu galutiniu kandidatų sąrašu, skirs EFSA Valdančioji taryba.

Norėdama sudaryti galutinį kandidatų sąrašą, Europos Komisija organizuos atranką laikydamasi atrankos ir įdarbinimo tvarkos (žr. Su vyresniaisiais pareigūnais susijusios politikos dokumentą (6)).

Organizuodama šią atrankos procedūrą Europos Komisija sudarys pirminės atrankos komisiją. Ši komisija išanalizuos visas paraiškas, atliks pirmąjį tinkamumo patikrinimą ir pagal pirmiau nurodytus kriterijus nustatys geriausią profilį turinčius kandidatus, kurie gali būti pakviesti pokalbio su pirminės atrankos komisija.

Po šių pokalbių pirminės atrankos komisija parengs išvadas ir pateiks kandidatų, kurie galėtų būti pakviesti tolesnio pokalbio su Europos Komisijos paskyrimų patariamuoju komitetu (PPK), sąrašą. PPK, atsižvelgdamas į pirminės atrankos komisijos išvadas, nuspręs, kuriuos kandidatus pakviesti pokalbio.

Pokalbio su PPK pakviesti kandidatai dalyvaus visą dieną vyksiančiose vadovų vertinimo centro, kuriame dirba nepriklausomi įdarbinimo konsultantai, procedūrose. Atsižvelgdamas į pokalbio ir vertinimo centro ataskaitos rezultatus, PPK sudarys galutinį kandidatų, laikomų tinkančiais eiti EFSA vykdomojo direktoriaus pareigas, sąrašą.

PPK atrinkti kandidatai dalyvaus pokalbyje su Komisijos nariu (-iais), atsakingu (-ais) už generalinį direktoratą, kuris atsako už ryšius su EFSA.

Po šių pokalbių Europos Komisija sudarys galutinį tinkamiausių kandidatų sąrašą ir perduos jį EFSA Valdančiajai tarybai. Tai, kad kandidatas yra įtrauktas į šį galutinį sąrašą, nereiškia, kad jis bus paskirtas eiti pareigas. Su šiais kandidatais EFSA Valdančioji taryba surengs pokalbius ir išrinks galutinį kandidatą. Prieš Valdančiosios tarybos paskyrimą kandidatui taip pat gali tekti padaryti pareiškimą atitinkamame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į šios institucijos narių klausimus.

Gali būti reikalaujama, kad kandidatai dalyvautų ne tik pirmiau nurodytuose, bet ir papildomuose pokalbiuose ir (arba) atliktų papildomus testus.

Lygios galimybės

Europos Komisija ir EFSA siekia strateginio tikslo – iki dabartinės Komisijos kadencijos pabaigos pasiekti lyčių lygybę visais valdymo lygmenimis ir taiko lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką pagal Tarnybos nuostatų (7) 1d straipsnį, skatindamos teikti paraiškas, kurios galėtų padėti užtikrinti didesnę įvairovę, lyčių lygybę ir bendrą geografinę pusiausvyrą.

Įdarbinimo sąlygos

Darbo užmokestis ir įdarbinimo sąlygos yra nustatyti Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose.

Konkurso laureatą įdarbins EFSA Valdančioji taryba. Jis bus paskirtas AD 14 lygio laikinuoju darbuotoju (8). Priklausomai nuo ankstesnės profesinės patirties, jam bus nustatyta 1-a arba 2-a to pareigų lygio pakopa.

Direktorius bus paskirtas pradinei penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui remiantis paskyrimo metu galiojančiu EFSA steigimo reglamentu.

Informuojame kandidatus, kad Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose visiems naujiems darbuotojams nustatytas devynių mėnesių bandomasis laikotarpis.

Darbo vieta – Parma (Italija), kur yra įsikūrusi EFSA.

Pareigas galima pradėti eiti nuo 2024 m. birželio 1 d.

Svarbi informacija kandidatams

Kandidatams primenama, kad atrankos komisijų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekti su atskirais šių komisijų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu. Visos užklausos turi būti siunčiamos atitinkamos komisijos sekretoriatui.

Asmens duomenų apsauga

Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (9). Tai visų pirma pasakytina apie tokių duomenų konfidencialumą ir saugumą.

Nepriklausomumas ir interesų deklaravimas

Kandidatai turės patvirtinti, kad yra įsipareigoję veikti nepriklausomai visuomenės labui, ir deklaruoti visus interesus, kurie galėtų kelti abejonių dėl jų nepriklausomumo.

Paraiškų teikimo tvarka

Prieš teikdamas paraišką turėtumėte atidžiai pasitikrinti, ar atitinkate visus kandidatams keliamus tinkamumo reikalavimus (žr. skyrelį „Kandidatai privalo“), ypač diplomų, aukšto lygio profesinės patirties ir kalbų mokėjimo reikalavimus. Jeigu netenkinamas bent vienas iš tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros.

Jeigu norite dalyvauti konkurse, turite užsiregistruoti internetu toliau nurodytoje svetainėje ir kiekvienu registracijos etapu laikytis pateiktų nurodymų:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Turite turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas jūsų registracijai patvirtinti, be to, juo bus su jumis susisiekiama įvairiais procedūros etapais. Todėl jeigu jūsų e. pašto adresas pasikeis, prašom apie tai pranešti Europos Komisijai.

Kad užbaigtumėte registraciją, į sistemą reikia įkelti PDF formato gyvenimo aprašymą, pageidautina – „Europass“ gyvenimo aprašymo formatu (10), ir internetu pateikti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 spaudos ženklų). Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas gali būti teikiami bet kuria iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Turėtumėte užtikrinti, kad jūsų paraiška būtų tiksli, išsami ir teisinga.

Baigęs registraciją internete, e. paštu gausite patvirtinimą, kad jūsų paraiška užregistruota. Jei patvirtinimo e. paštu negavote, paraiška nebuvo užregistruota!

Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraiškos nagrinėjimo eigos negalite stebėti internetu. Apie jūsų paraiškos statusą jums tiesiogiai praneš Europos Komisija.

E. paštu atsiųstos paraiškos nebus priimamos. Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kiltų techninių nesklandumų, siųskite e. laišką šiuo adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Jūs pats atsakingas už tai, kad registracijos internetu forma būtų užpildyta laiku. Primygtinai rekomenduojame nesiregistruoti paskutinėmis registracijai skirto laiko dienomis, nes dėl didelės interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų registracija internetu gali nutrūkti neužbaigta, o tada reikia kartoti visą procedūrą. Pasibaigus registracijai skirtam laikui, nebegalėsite įvesti jokių duomenų. Registracijos formos, kurias vėluojama nusiųsti, nebus priimamos.

Galutinis terminas

Galutinis registracijos terminas – 2023 m. birželio 26 d., 12.00 val., vidurdienį, Briuselio laiku, vėliau registracija negalima.


(1)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(2)  Atsižvelgiama tik į faktiniais darbo santykiais pagrįstą profesinę patirtį, įgytą atliekant realų, tikrą darbą už užmokestį kaip darbuotojui (pagal bet kokios rūšies sutartį) arba kaip paslaugos teikėjui. Ne visą darbo dieną vykdyta profesinė veikla apskaičiuojama proporcingai patvirtintai visą darbo dieną išdirbtų valandų procentinei daliai. Į motinystės, vaiko priežiūros ir (arba) įvaikinimo atostogas atsižvelgiama, jeigu atostogauta dirbant pagal darbo sutartį. Doktorantūros studijos prilyginamos profesinei patirčiai, net jeigu už jas negaunamas atlygis, tačiau tik iki trejų metų, su sąlyga, kad studijos buvo sėkmingai baigtos. Atitinkamas laikotarpis gali būti įskaičiuotas tik vieną kartą.

(3)  Gyvenimo aprašyme aprašydami kiekvienų metų vadovavimo patirtį, kandidatai turėtų aiškiai nurodyti:

1)

eitas vadovo pareigas ir vykdytas funkcijas;

2)

darbuotojų, kuriems vadovavo eidami šias pareigas, skaičių;

3)

valdyto biudžeto dydį;

4)

aukštesnių ir žemesnių hierarchijos lygmenų skaičių;

5)

to paties lygmens vadovų skaičių.

(4)  Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385). Konsoliduotas tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701.

(5)  Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385). Konsoliduotas tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20230101.

(6)  https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission_lt (yra tik anglų kalba).

(7)  Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1385). Konsoliduotas tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20230101.

(8)  Italijoje dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų korekcinis koeficientas nuo 2022 m. liepos 1 d. yra 94,7 %. Šis koeficientas kasmet peržiūrimas.

(9)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(10)  Informacijos, kaip susikurti „Europass“ gyvenimo aprašymą, galite rasti internete https://europa.eu/europass/lt/create-europass-cv.