ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 446

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. lapkričio 24d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2022/C 446/01

EU-SOLARIS ERIC įstatai

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2022/C 446/02

2022 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto

23

 

Europos Komisija

2022/C 446/03

2022 m. lapkričio 23 d. Euro kursas

25

 

Audito Rūmai

2022/C 446/04

Nuomonė 06/2022 (pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių pasiūlymo (nauja redakcija) [2022/0162 (COD)]

26

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

ELPA Priežiūros taryba

2022/C 446/05

2023 m. valstybinės šventės EEE narėmis esančiose ELPA valstybėse ir EEE institucijose

27


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2022/C 446/06

2023 m. Kvietimas teikti paraiškas – EAC/A14/2022. Europos solidarumo korpusas

29

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2022/C 446/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

31

2022/C 446/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

33

2022/C 446/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

36

2022/C 446/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

38


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/1


EU-SOLARIS ERIC įstatai

(2022/C 446/01)

Santrumpų sąrašas

NCV

Nacionalinių centrų valdyba

SEK / SŠE

Saulės energijos koncentravimas / saulės šiluminė energija

ERIC

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas

GA

Generalinė asamblėja

INT

Intelektinės nuosavybės teisės

VD

Valdantysis direktorius

MTI

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

MTP

Moksliniai tyrimai ir plėtra

MTK

Mokslo ir technikos komitetas

SPL

Susitarimas dėl paslaugų lygio

PREAMBULĖ

Prancūzijos Respublika,

Ispanijos Karalystė,

Vokietijos Federacinė Respublika,

ir

Kipro Respublika,

(toliau – narės),

ir

Portugalijos Respublika,

(toliau – stebėtoja),

MANYDAMOS,

kad saulės energijos plėtra, visų pirma koncentruotų sistemų naudojimas, aktuali visai Europai, todėl reikia sudaryti tvirtą Europos mokslinių tyrimų grupių aljansą, ypatingą dėmesį skiriant mokslinių tyrimų infrastruktūrai (MTI), kad būtų padidintas mokslinių tyrimų veiksmingumas ir technologinės plėtros mastas;

PRIPAŽINDAMOS,

kad EU-SOLARIS iniciatyvos tikslas – stiprinti pasirašiusiųjų valstybių žmogiškuosius ir mokslinius ryšius, siekiant remti ir skatinti saulės energijos koncentravimo / saulės šiluminės energijos (SEK / SŠE) technologijų plėtros Europos lygmeniu mokslinius tyrimus ir inovacijas;

KADANGI

narės jau keletą metų bendradarbiauja SEK / SŠE sistemų mokslinių tyrimų srityje, siekdamos veiksmingai paversti šią energiją elektros energijos ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos nešikliais, ją kaupti, parengti ar išbandyti medžiagas, ištirti patikimus matavimo metodus ir optimizuoti komponentus, ir turi aukšto lygio įgūdžių ir naudojasi papildoma mokslinių tyrimų infrastruktūra;

KADANGI

konsorciumo narės siekia:

tapti SEK / SŠE technologijų paskirstytosios mokslinių tyrimų infrastruktūros (t. y. mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurią sudaro daugiau nei vienas objektas) konsorciumu, kad tarptautiniu lygmeniu būtų sukurtas įvairiapusiškiausias aukštos kokybės mokslinės infrastruktūros objektų parkas, sudarantis palankias sąlygas tyrėjams iš akademinės bendruomenės ir pramonės sektorių naudotis itin specializuota mokslinių tyrimų infrastruktūra;

suburti SEK / SŠE sektoriuje veikiančias Europos mokslo, universitetų ir pramonės bendruomenes;

užtikrinti veiksmingą išteklių valdymą, kad būtų išvengta nereikalingo technologijų dubliavimosi ir kartojimosi;

užtikrinti, kad Europa ir toliau pirmautų SEK / SŠE technologijų plėtros srityje visame pasaulyje,

SUSITARĖ:

I SKYRIUS

ESMINIAI ELEMENTAI IR DUOMENŲ POLITIKA

1 straipsnis

Pavadinimas ir buveinė

1.   Pagal 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (toliau – ERIC reglamentas) nuostatas įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC) „Europos koncentruotos saulės energijos mokslinių tyrimų infrastruktūra“ (1) (toliau – EU-SOLARIS ERIC).

2.   EU-SOLARIS ERIC buveinė yra Almerijoje (Ispanija).

2 straipsnis

Vizija, misija ir strateginiai tikslai

1.   EU-SOLARIS ERIC sukuria ir eksploatuoja pasaulinio lygio paskirstytąją saulės energijos koncentravimo / saulės šiluminės energijos (SEK / SŠE) srities mokslinių tyrimų infrastruktūrą, įsteigtą kaip pagrindinis centras, atsakingas už nacionalinių mokslinių tyrimų centrų, kurie dalį savo mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumų skiria konsorciumui ir dalijasi su SEK / SŠE technologijomis susijusiu turiniu, priemonėmis ir praktine patirtimi, veiklos SEK / SŠE technologijų srityje koordinavimą.

2.   Visi konsorciumui priklausantys mokslinių tyrimų įrenginiai, taip pat teisės valdyti prieigą prie jų ir sąlygas, kuriomis ji suteikiama, išliks jų institucijų nuosavybė.

3.   EU-SOLARIS ERIC ir nacionalinių mokslinių tyrimų centrų santykiai reglamentuojami pasirašant konkrečius susitarimus dėl paslaugų lygio.

4.   Tam įgyvendinti užsibrėžiami toliau išvardyti EU-SOLARIS ERIC tikslai ir uždaviniai.

5.   Vizija: tapti Europos pagrindine mokslinių tyrimų SEK / SŠE ir susijusių prietaikų technologinės plėtros srityje infrastruktūra.

6.   Misija: mokslo ir pramonės bendruomenėms sudaryti geriausias sąlygas plėtoti SEK / SŠE mokslinių tyrimų veiklą.

7.   Strateginiai tikslai:

a)

kaip unikaliai paskirstytajai infrastruktūrai, koordinuoti pagrindinių Europos MTP įrenginių darbą, SEK / SŠE sektoriui suteikiant galimybę naudotis įvairiapusiškiausiu ir kokybiškiausiu tarptautinio lygmens mokslinės infrastruktūros objektų parku;

b)

sukurti vieną bendrą naudotojų, kuriems reikalingos su SEK / SŠE susijusios paslaugos, prieigą, kad jie galėtų veiksmingai ir optimaliai naudotis itin specializuotais įrenginiais, ištekliais ir mokslinių tyrimų paslaugomis;

c)

stiprinti mokslo institucijų, akademinės bendruomenės ir pramonės sektorių bendradarbiavimą ir kartu skatinti šiame sektoriuje veikiančius svarbiausius Europos mokslinių tyrimų centrus imtis bendrų mokslinių tyrimų;

d)

nustatyti naujus reikalavimus, susijusius su mokslinių tyrimų įrenginių tobulinimu ir (prireikus) naujų įrenginių statyba, kartu optimizuojant ir skatinant esamų įrenginių specializaciją ir taip vengiant nereikalingo technologijų dubliavimosi ir kartojimosi;

e)

nustatyti ir įtvirtinti geriausios mokslinių tyrimų ir eksperimentų patirties pavyzdžius ir vadovauti atvirai rezultatų ir eksperimentų duomenų sklaidai bei ją koordinuoti, kai tai įmanoma, taip prisidedant prie Europos, kaip lyderės tarptautinėje arenoje, pozicijos stiprinimo;

f)

siekti, kad Europa ir toliau pirmautų SEK / SŠE technologijų plėtros srityje.

3 straipsnis

Užduotys ir veikla

1.   Siekdamas įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius, EU-SOLARIS ERIC tiesiogiai arba per trečiąsias šalis vykdo šią veiklą:

a)

pagal šiuose įstatuose nustatytas taisykles teikia Europos mokslinių tyrimų ir pramonės bendruomenei veiksmingą prieigą prie nacionalinių centrų teikiamų išteklių ir tiekiamų paslaugų;

b)

gerina narių ir stebėtojų mokslinių tyrimų centrų, kurie specializuojasi SEK / SŠE technologijų srityje, sąveikumą;

c)

nustato ir pritaiko technologinę pažangą, susijusią su SEK / SŠE srities ištekliais ir paslaugomis;

d)

sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis;

e)

siekiant sustiprinti ir struktūrizuoti Europos mokslinių tyrimų erdvę, rengia tyrėjams skirtus mokymus ir sudaro palankesnes sąlygas jų judumui;

f)

užmezga tarptautinius santykius su kitomis viešojo ar privačiojo sektoriaus Europos ir ne Europos organizacijomis bei institucijomis, kurios domisi jo veikla ir susijusiomis sritimis;

g)

koordinuoja veiklą su SEK / SŠE srityje veikiančiais kitais Europos MTP subjektais;

h)

vykdo bet kokią kitą veiklą, reikalingą EU-SOLARIS ERIC tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

2.   EU-SOLARIS ERIC suteikia nacionaliniams centrams galimybę pagal ilgalaikę koordinuotą plėtros programą neekonominiais tikslais naudotis mokslinių tyrimų įrenginiais ir vykdyti bendrą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą. Nepaisant to, EU-SOLARIS ERIC gali užsiimti nedidelio masto pelninga veikla, jeigu ji:

a)

glaudžiai susijusi su šiuose įstatuose nustatyta pagrindine jo veikla ir

b)

netrukdo jam įgyvendinti savo tikslų ir uždavinių.

3.   EU-SOLARIS ERIC savo ekonominės veiklos išlaidas ir pajamas registruoja atskirai ir tokios veiklos kainas nustato pagal rinkos kainas. Visos įplaukos, gautos vykdant šią ekonominę veiklą, naudojamos EMBRC-ERIC veiklos tikslams įgyvendinti.

4 straipsnis

Veiklos trukmė ir pradžia

Nedarant poveikio šių įstatų nuostatoms dėl EU-SOLARIS ERIC veiklos nutraukimo ir likvidavimo, jis įsteigiamas neribotam laikui.

5 straipsnis

Atsakomybė ir draudimas

1.   EU-SOLARIS ERIC atsako už savo skolas, susidariusias dėl jo veiklos.

2.   Narių finansinė atsakomybė už ERIC skolas neviršija jų atitinkamų įnašų į ERIC.

3.   EU-SOLARIS ERIC apsidraudžia tinkamu draudimu nuo rizikos, susijusios su ERIC veikla, ir moka draudimo įmokas.

6 straipsnis

EU-SOLARIS ERIC veiklos nutraukimo ir likvidavimo procedūra

1.   EU-SOLARIS ERIC per valdantįjį direktorių informuoja Europos Komisiją apie visus faktus, kurie gali smarkiai pakenkti EU-SOLARIS ERIC tikslo įgyvendinimui arba trukdyti jam vykdyti ERIC reglamente nustatytas sąlygas.

2.   Konkrečiai, EU-SOLARIS ERIC veikla nutraukiama ir jis likviduojamas bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

generalinei asamblėjai šiuose įstatuose nustatyta balsų dauguma priėmus rezoliuciją arba

b)

Europos Komisijai priėmus sprendimą ERIC reglamente numatytomis sąlygomis.

3.   Taikoma tokia procedūra:

a)

EU-SOLARIS ERIC valdantysis direktorius per dešimt (10) dienų nuo rezoliucijos priėmimo dienos informuoja Europos Komisiją apie generalinės asamblėjos sprendimą nutraukti EU-SOLARIS ERIC veiklą ir jį likviduoti.

b)

Nedarant poveikio įstatų 5 straipsniui, visas turtas ir įsipareigojimai, likę apmokėjus EU-SOLARIS ERIC skolas, padalijami narėms proporcingai likvidavimo momentu jų sukauptai į EU-SOLARIS ERIC sumokėto įnašo sumai.

c)

EU-SOLARIS ERIC valdantysis direktorius per dešimt (10) dienų nuo šio proceso pabaigos informuoja Europos Komisiją apie EU-SOLARIS ERIC veiklos nutraukimo ir likvidavimo proceso užbaigimą.

d)

EU-SOLARIS ERIC nustoja egzistuoti atitinkamo Europos Komisijos pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

e)

Jei sumokėti skolų EU-SOLARIS ERIC negali, pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 16 straipsnio 4 dalį apie tai jis nedelsdamas praneša Europos Komisijai.

7 straipsnis

Naudotojų prieigos politika

1.   EU-SOLARIS ERIC skatina moksliniais pasiekimais grindžiamą prieigą prie paslaugų ir infrastruktūros, kuriomis remiama ir skatinama jo veiklos srities mokslinių tyrimų kompetencija ir, vykdant mokymo veiklą, – praktinio tobulėjimo kultūra.

2.   Prieiga prie EU-SOLARIS ERIC yra atvira visų tipų naudotojams iš visų Europos ir ne Europos valstybių, tačiau ji gali būti mokama. Prašymai nagrinėjami taikant supaprastintą procesą, apimantį atitikties reikalavimams ir tikslingumo pagal procedūras ir vertinimo kriterijus patikras.

3.   Procedūros ir vertinimo kriterijai, pagal kuriuos suteikiama arba ribojama prieiga prie EU-SOLARIS ERIC infrastruktūros duomenų ir priemonių, ir tokios prieigos kaina nustatomi prieigos taisyklėse arba vidaus taisyklėse, kurias parengia valdantysis direktorius ir, pasikonsultavusi su Mokslo ir technikos komitetu (MTK) ir Nacionalinių centrų valdyba (NCV), tvirtina generalinė asamblėja.

4.   Procedūros ir vertinimo kriterijai viešai skelbiami EU-SOLARIS ERIC interneto svetainėje.

5.   EU-SOLARIS ERIC pateikia savo infrastruktūros naudotojams prieigos taisykles ir gaires, kuriomis užtikrinama, kad atliekant mokslinius tyrimus, kurių metu naudojamasi EU-SOLARIS ERIC infrastruktūros ištekliais, priklausančiais valstybių narių mokslinių tyrimų centrams (kaip nurodyta įstatų 2 straipsnyje), būtų pripažįstamos ir gerbiamos nuosavybės teisės, privatumas, etika ir savininko mokslinių tyrimų infrastruktūros ir duomenų apsauga, taip pat įsipareigojimai dėl slaptumo ir konfidencialumo, ir kad naudotojai laikytųsi mokslinių tyrimų institucijų, kurios yra EU-SOLARIS ERIC infrastruktūros dalis, prieigos sąlygų, saugumo priemonių ir informacijos valdymo.

8 straipsnis

Mokslinio vertinimo politika

Per skaidrumo, teisingumo ir nešališkumo principais grindžiamą projektų, kuriais prašoma suteikti prieigą prie EU-SOLARIS ERIC infrastruktūros, mokslinio vertinimo procedūrą atsižvelgiama į mokslinius pasiekimus, nepatenkintus sektoriaus poreikius ir galimą naudojimą bei poveikį sektoriuje. Tokia procedūra nustatoma vidaus taisyklėse, kurias parengia valdantysis direktorius ir, pasikonsultavusi su MTK ir NCV, tvirtina generalinė asamblėja.

9 straipsnis

Rezultatų sklaidos politika

1.   EU-SOLARIS ERIC imasi tinkamų priemonių, kad puoselėtų savo infrastruktūrą ir skatintų ją naudoti atliekant mokslinius tyrimus ir teikiant paslaugas, susijusias su jo tikslais.

2.   EU-SOLARIS ERIC skatina rezultatų, gautų naudojantis jo mokslinių tyrimų infrastruktūra, sklaidą ir keitimąsi jais.

3.   Nedarant poveikio galimoms intelektinės nuosavybės teisėms, EU-SOLARIS ERIC užtikrina, kad jo naudotojai viešai skelbtų mokslinių tyrimų, atliktų naudojantis jo infrastruktūra, rezultatus ir tai darytų per konsorciumą, laikydamiesi Europos ir nacionalinių prieigos suteikimo sąlygų. Tai netaikoma ERIC taikymo sričiai nepriklausančiai MTP veiklai, kurią mokslinių tyrimų centrai vykdo naudodamiesi sava infrastruktūra.

4.   Rezultatų sklaidos politikos nuostatose apibrėžiamos įvairios tikslinės grupės, o EU-SOLARIS ERIC naudojasi visais savo kanalais, kad užtikrintų kuo didesnę rezultatų sklaidą tarp jų.

10 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisių politika

1.   EU-SOLARIS ERIC turi visas savo sukurtas, įgytas ar jam atsiradusias intelektinės nuosavybės teises (toliau – INT) ir jos priklauso tik jam. Nepaisant to, naudotojams gali būti suteiktas ribotas duomenų nuosavybės laikotarpis.

2.   Nedarant poveikio EU-SOLARIS ERIC ir narių arba stebėtojų sudarytose sutartyse nustatytoms sąlygoms, visos narės arba stebėtojos darbuotojų sukurtos, įgytos ar jiems atsiradusios INT priklauso tai narei arba stebėtojai.

3.   Kalbant apie INT, EU-SOLARIS ERIC narių ir stebėtojų santykiai reglamentuojami atitinkamais narių ir stebėtojų nacionalinės teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, kurių šalys tos narės ir stebėtojos yra.

4.   Šių įstatų ir vidaus taisyklių nuostatos nedaro poveikio narių ir stebėtojų turimai pirminei INT.

5.   Per generalinę asamblėją EU-SOLARIS ERIC narės, remdamosi valdančiojo direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusios su MTK ir NCV, susitaria dėl EU-SOLARIS INT politikos ir taisyklių ir jas patvirtina. INT taisyklėse nustatomos EU-SOLARIS ERIC taisyklės, susijusios su konsorciumo INT nustatymu, apsauga, valdymu ir priežiūra, įskaitant galimybę naudotis tomis teisėmis.

6.   NCV gali rekomenduoti valdančiajam direktoriui sudaryti susitarimus su nacionaliniais infrastruktūros centrais ir konsorciumais dėl EU-SOLARIS ERIC mokslinių tyrimų infrastruktūros, kad tokiems subjektams ir trečiosioms šalims būtų užtikrinta galimybė naudotis EU-SOLARIS ERIC mokslinių tyrimų infrastruktūros mokslinėmis žiniomis.

11 straipsnis

Įdarbinimo politika

1.   EU-SOLARIS ERIC laikosi lygybės ir nediskriminavimo principo.

2.   Todėl vykdydamas personalo įdarbinimo politiką EU-SOLARIS ERIC suteikia asmenims lygias galimybes ir jų nediskriminuoja dėl lyties, rasės, įsitikinimų, ideologijos, negalios, seksualinės orientacijos ar bet kokių kitų kriterijų, kurie pagal Bendrijos teisę laikomi diskriminaciniais.

3.   Valdantysis direktorius gali siūlyti vidaus įdarbinimo nuostatų pakeitimus, o šiems visada turi pritarti generalinė asamblėja.

12 straipsnis

Viešųjų pirkimų politika

1.   Vykdydamas viešuosius pirkimus, EU-SOLARIS ERIC visiems konkurso dalyviams, prekes siūlantiems asmenims ir paslaugas teikiantiems asmenims taiko sąžiningas ir nediskriminacines sąlygas. ES-SOLARIS ERIC viešųjų pirkimų politika atitinka skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principus.

2.   Valdantysis direktorius nustato išsamias vidaus taisykles ir kriterijus, kuriais užtikrinamas skaidrumas, lygybė ir nediskriminavimas skiriant sutartis. Tokias taisykles turi patvirtinti generalinė asamblėja.

3.   Valdantysis direktorius yra atsakingas už visus EU-SOLARIS ERIC viešuosius pirkimus. Šiuo tikslu valdantysis direktorius laikosi tuo metu taikomų nacionalinių ir Europos viešųjų pirkimų taisyklių. Visi pasiūlymai turėtų būti skelbiami EU-SOLARIS ERIC interneto svetainėje. Sprendimas skirti sutartį turėtų būti skelbiamas viešai ir jame turėtų būti pateikiamas išsamus pagrindimas.

13 straipsnis

Duomenų politika

1.   Laikantis surandamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio naudojimo principų, pirmenybė teikiama atvirojo kodo ir atvirosios prieigos principams.

2.   EU-SOLARIS ERIC naudotojams teikia rekomendacijas (taip pat ir interneto svetainėje), siekdamas užtikrinti, kad atliekant mokslinius tyrimus, kurių metu naudojamasi jo ištekliais, būtų pripažįstamos duomenų savininkų teisės ir asmenų privatumas.

3.   EU-SOLARIS ERIC užtikrina, kad naudotojai sutiktų su prieigos sąlygomis ir kad būtų imtasi tinkamų saugumo priemonių, susijusių su duomenų saugojimu ir tvarkymu vidaus sistemose.

4.   EU-SOLARIS ERIC nustato tvarką, pagal kurią nagrinėjami įtarimai mokslinių tyrimų duomenų saugumo ir konfidencialumo reikalavimų pažeidimu.

5.   Nedarant poveikio esamoms INT, valdantysis direktorius teikia generalinei asamblėjai tvirtinti vidaus taisykles dėl duomenų, susijusių su EU-SOLARIS ERIC infrastruktūros naudotojais, nacionaliniais centrais ir trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, universitetais, mokslinių tyrimų centrais ir pramonės įmonėmis, politikos.

II SKYRIUS

NARĖS IR STEBĖTOJOS

14 straipsnis

Narės ir stebėtojos

1.   EU-SOLARIS ERIC narės arba stebėtojos gali būti:

a)

Europos Sąjungos valstybės narės;

b)

asocijuotosios šalys, apibrėžtos ERIC reglamente;

c)

trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios šalys;

d)

tarpvyriausybinės organizacijos.

2.   Stebėtojos priimamos ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai šio laikotarpio pratęsimui generalinė asamblėja pritaria.

3.   EU-SOLARIS ERIC narės ir stebėtojos išvardytos šių įstatų I priede.

15 straipsnis

Atstovavimas narėms ir stebėtojoms

1.   Generalinėje asamblėjoje kiekvienai narei arba stebėtojai atstovauja ne daugiau kaip du atstovai, kurie šiuose įstatuose numatytomis sąlygomis naudojasi kiekvienos narės arba stebėtojos teisėmis ir vykdo jos pareigas. Narės balsavimo teises turintis atstovas turi būti tinkamai nurodytas. Narių ir stebėtojų atstovai gali būti nacionalinės ar regioninės viešosios institucijos ar privatūs subjektai, teikiantys viešąsias paslaugas.

2.   Kiekviena narė arba stebėtoja informuoja valdantįjį direktorių apie įstaigą (-as), kuri (-ios) jam atstovaus konsorciume, ir ją (jas) oficialiai nurodo.

3.   Atitinkama narė arba stebėtoja oficialiais kanalais turi informuoti valdantįjį direktorių apie visus oficialių atstovų pakeitimus.

16 straipsnis

Narių ir stebėtojų teisės

1.   Nepaisant to, kokios teisės nustatytos kitose šių įstatų nuostatose, EU-SOLARIS ERIC narės turi šias teises:

a)

vieną balsą pagal šių įstatų 26 straipsnio nuostatas, jei Europos Sąjungos valstybės narės ir asocijuotosios šalys bendrai neturi balsavimo teisių daugumos;

b)

teisę dalyvauti generalinės asamblėjos posėdžiuose;

c)

teisę balsuoti generalinės asamblėjos rezoliucijų priėmimo procedūrose, kaip numatyta šiuose įstatuose;

d)

teisę į tai, kad generalinės asamblėjos posėdžiuose joms atstovautų kita narė;

e)

teisę paskirti atstovus, kaip numatyta šiuose įstatuose;

f)

teisę siūlyti ir rinkti EU-SOLARIS ERIC organų narius;

g)

teisę gauti informaciją, kad būtų galima tinkamai stebėti EU-SOLARIS ERIC raidą;

h)

teisę ginčyti EU-SOLARIS ERIC valdymo organų priimtas rezoliucijas, jei tokios rezoliucijos priimtos pažeidžiant taikytiną teisę, šiuos įstatus ar kitus tą patį reglamentuojančius vidaus teisės aktus. Šia teise turi būti pasinaudojama per tris mėnesius nuo rezoliucijos priėmimo dienos;

i)

teisę, be privalomų (nepiniginių arba piniginių) įnašų, mokėti savanoriškus įnašus į EU-SOLARIS ERIC;

j)

teisę aktyviai dalyvauti veikloje ir renginiuose, kuriuos EU-SOLARIS ERIC organizuoja arba kuriuose jis dalyvauja;

k)

teisę išstoti šių įstatų 19 straipsnyje nustatytomis sąlygomis;

l)

teisę gauti likvidavimo kvotą, kuri narei gali tekti nutraukus EU-SOLARIS ERIC veiklą ir jį likvidavus.

2.   Nepaisant to, kokios teisės nustatytos kitose šių įstatų nuostatose, EU-SOLARIS ERIC stebėtojos turi šias teises:

a)

teisę dalyvauti generalinės asamblėjos posėdžiuose, bet ne balsuoti;

b)

teisę šiuose įstatuose numatytomis sąlygomis paskirti ne daugiau kaip 2 atstovus generalinėje asamblėjoje;

c)

teisę savanoriškai mokėti įnašus į EU-SOLARIS ERIC;

d)

teisę išstoti šių įstatų 19 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

17 straipsnis

Narių ir stebėtojų pareigos

1.   EU-SOLARIS ERIC narių pareigos:

a)

pagal šių įstatų nuostatas, kasmet mokėti joms tenkantį finansinį įnašą;

b)

paskirti ne daugiau kaip du atstovus, kad joms galėtų būti atstovaujama generalinėje asamblėjoje;

c)

suteikti savo atstovams visus įgaliojimus balsuoti EU-SOLARIS ERIC generalinės asamblėjos rengiamuose posėdžiuose, kurių sprendimų ir balsavimo rezultatų jos privalo paisyti;

d)

skatinti savo mokslo bendruomenę naudotis EU-SOLARIS ERIC paslaugomis ir infrastruktūra pagal šiuose įstatuose ir kitose tą patį reglamentuojančiose vidaus taisyklėse nustatytas sąlygas ir sudaryti tam palankesnes sąlygas;

e)

pagal konsorciumo INT politiką saugoti ir tinkamai naudoti INT, įgytas per EU-SOLARIS ERIC veiklą;

f)

užtikrinti informacijos, su kuria narės ir jų tyrimų centrai gali susipažinti, konfidencialumą, kai informacija, kuria dalijamasi, paskelbiama konfidencialia arba vidaus informacija.

2.   Be to, kiekviena narė pagal galimybes imasi būtinų priemonių, kad:

a)

puoselėtų EU-SOLARIS ERIC ir įvairių jo interesų grupių, pavyzdžiui, mokslo bendruomenės, pramonės ir visuomenės, bendradarbiavimo kultūrą ir stiprintų jų ryšius;

b)

populiarintų EU-SOLARIS ERIC kaip pagrindinę mokslinių tyrimų šiame sektoriuje infrastruktūrą;

c)

bendradarbiautų ir dalyvautų įvairiuose EU-SOLARIS ERIC organizuojamuose renginiuose ir komunikacijos bei viešinimo veikloje.

3.   EU-SOLARIS ERIC stebėtojų pareigos:

a)

paskirti ne daugiau kaip du atstovus, kad atitinkama stebėtoja galėtų dalyvauti generalinėje asamblėjoje;

b)

skatinti savo mokslo bendruomenę naudotis EU-SOLARIS ERIC paslaugomis ir infrastruktūra pagal šiuose įstatuose ir kitose tą patį reglamentuojančiose vidaus taisyklėse nustatytas sąlygas ir sudaryti tam palankesnes sąlygas;

c)

užtikrinti informacijos, su kuria stebėtojos ir jų tyrimų centrai gali susipažinti, konfidencialumą, kai informacija, kuria dalijamasi, paskelbiama konfidencialia arba vidaus informacija.

4.   Be to, kiekviena stebėtoja pagal galimybes imasi būtinų priemonių, kad:

a)

puoselėtų EU-SOLARIS ERIC ir įvairių jo interesų grupių, pavyzdžiui, mokslo bendruomenės, pramonės ir visuomenės, bendradarbiavimą ir stiprintų jų ryšius;

b)

bendradarbiautų ir dalyvautų įvairiuose EU-SOLARIS ERIC organizuojamuose renginiuose ir komunikacijos bei viešinimo veikloje;

c)

populiarintų EU-SOLARIS ERIC kaip pagrindinę mokslinių tyrimų šiame sektoriuje infrastruktūrą;

18 straipsnis

Naujų narių ir stebėtojų priėmimas

1.   Subjektai, atitinkantys šių įstatų 14 straipsnyje nustatytas išankstines sąlygas, prie EU-SOLARIS ERIC gali prisijungti kaip naujos narės arba stebėtojos.

2.   Procedūra pradedama pareiškėjo prašymu, valdančiajam direktoriui pateikiant laišką.

3.   Valdantysis direktorius pateikia narėms visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir dokumentus, kuriuos pareiškėjo gali būti prašoma papildyti arba paaiškinti.

4.   Jei pateikti tokią informaciją ar dokumentus pareiškėjas atsisako arba nepagrįstai vėluoja, tai laikoma pareiškėjo prašymo prisijungti prie EU-SOLARIS ERIC atsisakymu.

5.   Pasibaigus informavimo procedūrai, generalinė asamblėja vienbalsiai nusprendžia, ar patvirtinti pareiškėjo prašymą tapti nare arba stebėtoja.

19 straipsnis

Savanoriškas narių ir stebėtojų išstojimas

1.   Narės prašymas išstoti turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki numatomo išstojimo. Toks išstojimas įsigalioja tik nuo finansinių metų pabaigos.

2.   Praėjus dvejiems metams nuo stebėtojų priėmimo į EU-SOLARIS ERIC, jos gali išstoti finansinių metų pabaigoje, pateikusios prašymą likus 12 mėnesių iki išstojimo.

3.   Išstojančios narės ir stebėtojos visus finansinius ir kitus įsipareigojimus privalo įvykdyti iki įsigaliojant išstojimui.

20 straipsnis

Narystės ar stebėtojo statuso galiojimo nutraukimas

1.   Toliau nurodytų narės ar stebėtojos pareigų nevykdymas yra tinkamas pagrindas nutraukti narystę ar stebėtojo statuso galiojimą:

a)

metinių finansinių įnašų nemokėjimas arba pakartotinis ir nepagrįstas vėlavimas juos mokėti;

b)

kitas šiuose įstatuose nustatytų pareigų nevykdymas, darantis poveikį EU-SOLARIS ERIC tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

2.   Valdančiojo direktoriaus arba narių, turinčių trečdalį (1/3) EU-SOLARIS ERIC balsavimo teisių, prašymu generalinė asamblėja kviečiama pateikti nuomonę dėl tariamai pareigų nevykdančios narės arba stebėtojos pašalinimo.

3.   Generalinė asamblėja, laikydamasi šiuose įstatuose nustatytos balsų daugumos tvarkos, nusprendžia, ar atitinkamą narę arba stebėtoją pašalinti.

4.   Bet kuriuo atveju, prieš generalinei asamblėjai priimant atitinkamą rezoliuciją, tariamai pareigų nevykdančiai narei arba stebėtojai užtikrinama teisė į teisinę gynybą, teisė būti išklausytai ir teisė į gynybą.

5.   Nepaisant ankstesniuose skirsniuose išdėstytų nuostatų, bet kuri EU-SOLARIS ERIC narė ar stebėtoja nedelsiant automatiškai netenka šio statuso, jei nebetenkina šių įstatų 5 straipsnyje nustatytų išankstinių sąlygų.

6.   Nutraukus narystę ar stebėtojo statuso galiojimą EU-SOLARIS ERIC taikomose taisyklėse numatytomis sąlygomis, pašalintai narei ar stebėtojai jokiomis aplinkybėmis nesuteikiama teisė į žalos atlyginimą.

21 straipsnis

Narių ir stebėtojų teisių sustabdymas

1.   Nepaisant ankstesnio straipsnio nuostatų, dėl tų pačių priežasčių generalinė asamblėja įstatuose numatyta balsų dauguma gali nuspręsti sustabdyti narių, jų atstovų ir kitų jų paskirtų asmenų balsavimo teises skirtinguose EU-SOLARIS ERIC valdymo ir patariamuosiuose organuose.

2.   Sustabdžius stebėtojų teises, stebėtojos, jų atstovai ir kiti jų paskirti asmenys netenka teisės dalyvauti įvairių EU-SOLARIS ERIC valdymo ir patariamųjų organų posėdžiuose.

3.   Sustabdžius narės arba stebėtojos teises taip pat sustabdomos šiuose įstatuose tos narės ir (arba) stebėtojos naudotojų bendruomenėms suteiktos privilegijos, susijusios su naudojimusi EU-SOLARIS ERIC teikiamomis paslaugomis ir galimybe naudotis EU-SOLARIS ERIC valdoma infrastruktūra. Todėl, kol narės ir (arba) stebėtojos teisės sustabdytos, jų atitinkamoms mokslo ir pramonės bendruomenėms suteikiama tokia pati galimybė naudotis EU-SOLARIS ERIC paslaugomis ir infrastruktūra, kaip ir bet kuriai konsorciumui nepriklausančiai trečiajai šaliai.

4.   Ta pačia balsų dauguma generalinė asamblėja gali sutikti panaikinti minėtą sustabdymą po to, kai valdantysis direktorius įsitikina, kad narė arba stebėtoja, kurios teisės sustabdytos, ištaisė pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytos jos teisės.

5.   Bet kuriuo atveju, prieš generalinei asamblėjai priimant atitinkamą rezoliuciją, tariamai pareigų nevykdančiai narei arba stebėtojai užtikrinama teisė į teisinę gynybą, teisė būti išklausytai ir teisė į gynybą.

6.   Atitinkamos narės ar stebėtojos teisių sustabdymas netrukdo generalinei asamblėjai galutinai nuspręsti 20 straipsnyje numatytomis sąlygomis nutraukti narystę ar stebėtojo statuso galiojimą.

7.   Sustabdžius narės ar stebėtojos teises konsorciumui EU-SOLARIS ERIC taikomose taisyklėse numatytomis sąlygomis, narei ar stebėtojai, kurios teisės buvo sustabdytos, jokiomis aplinkybėmis nesuteikiama teisė į žalos atlyginimą.

III SKYRIUS

EU-SOLARIS ERIC VALDYMAS

22 straipsnis

EU-SOLARIS ERIC valdymo organai

1.   Konsorciumui EU-SOLARIS ERIC vadovauja ir jį administruoja generalinė asamblėja, kurią sudaro jo narių ir stebėtojų atstovai.

2.   Valdantysis direktorius yra EU-SOLARIS ERIC generalinis direktorius ir teisinis atstovas ir jį skiria generalinė asamblėja.

23 straipsnis

EU-SOLARIS ERIC patariamieji organai ir pagalbiniai komitetai

1.   EU-SOLARIS ERIC valdymo organams padeda bent šie patariamieji organai:

a)

generalinei asamblėjai padeda Mokslo ir technikos komitetas, o

b)

valdančiajam direktoriui padeda Nacionalinių centrų valdyba.

2.   Atitinkama balsų dauguma priimama generalinės asamblėjos rezoliucija galima steigti kitus patariamuosius organus – nuolatinius arba skirtus konkrečiam projektui ar temai.

24 straipsnis

Generalinės asamblėjos vaidmuo

Generalinė asamblėja yra EU-SOLARIS ERIC aukščiausias valdymo organas, priimantis sprendimus dėl klausimų, reikalingų konsorciumo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, taip pat dėl klausimų, kurie šiuose įstatuose konkrečiai priskirti generalinei asamblėjai.

25 straipsnis

Generalinės asamblėjos veikimas

1.   Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiuose įstatuose, generalinės asamblėjos veikimo tvarka reglamentuojama specialiai jai nustatytose vidaus taisyklėse.

2.   Generalinė asamblėja kvalifikuota balsų dauguma iš narių delegacijų išrenka pirmininką ir vieną jo pavaduotoją. Pavaduotojas pirmininką pavaduoja tuomet, kai šio nebūna ir kai kyla interesų konfliktas. Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Jie gali būti perrenkami dar vienai ne ilgesnei kaip trejų metų kadencijai.

3.   Generalinės asamblėjos posėdžiai būna eiliniai arba neeiliniai. Eiliniai posėdžiai šaukiami bent du kartus per metus tokiu metų laiku, dėl kurio susitarta vidaus taisyklėse, o vienas iš šių posėdžių surengiamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų išsiuntimo narėms. Visi kiti posėdžiai būna neeiliniai.

4.   Generalinės asamblėjos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja du trečdaliai (2/3) narių arba joms oficialiai atstovaujama.

5.   Generalinės asamblėjos pirmininkas gali nuspręsti neeilinį posėdį sušaukti bet kuriuo metu, apie tai įspėjęs nares ne vėliau kaip prieš 14 dienų; neeilinis posėdis taip pat šaukiamas rašytiniu valdančiojo direktoriaus arba bent vieno ketvirtadalio (1/4) narių prašymu.

6.   Antrajame posėdyje generalinė asamblėja priima strateginį planą, kurį valdantysis direktorius parengia pasikonsultavęs su Mokslo ir technikos komitetu ir Nacionalinių centrų valdyba. Strateginiame plane išdėstoma bendra EU-SOLARIS ERIC mokslinė strategija. Generalinė asamblėja du kartus per metus priima strateginio plano atnaujinimus.

26 straipsnis

Generalinės asamblėjos rezoliucijų priėmimas

1.   Pagal ERIC reglamento nuostatas, Europos Sąjungos valstybės narės ir asocijuotosios šalys turėtų bendrai turėti bent daugumą balsavimo generalinėje asamblėjoje teisių. Todėl, jei Europos Sąjungos valstybės narės arba asocijuotosios šalys sudaro mažiau nei pusę EU-SOLARIS ERIC narių, jos bendrai išlaiko 51 proc. balsų, o šioje 51 proc. balsų dalyje kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė arba asocijuotoji šalis turi tokią pačią dalyvavimo kvotą. Likę balsai tolygiai paskirstomi tarp visų kitų narių.

2.   Generalinė asamblėja deda visas pastangas, kad visi sprendimai būtų priimami bendru sutarimu. Jei pasiekti bendro sutarimo nepavyksta, rezoliucijos priimamos posėdyje dalyvaujančių ar atstovaujamų narių paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai tolesnėse šio straipsnio dalyse nurodyta kitaip.

3.   Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, absoliučia EU-SOLARIS ERIC narių balsų dauguma turėtų būti priimamos šios rezoliucijos:

a)

dėl narės arba stebėtojos teisių sustabdymo ir tokio sustabdymo panaikinimo;

b)

dėl EU-SOLARIS ERIC patariamųjų organų, išskyrus nurodytuosius 23 straipsnyje, įsteigimo, keitimo ar panaikinimo;

c)

dėl Mokslo ir technikos komiteto narių skaičiaus nustatymo ir narių skyrimo bei atleidimo;

d)

dėl EU-SOLARIS ERIC auditoriaus paskyrimo patvirtinimo;

e)

dėl EU-SOLARIS ERIC kiekvienų metų darbo plano patvirtinimo;

f)

dėl valdančiojo direktoriaus biudžeto ir finansų valdymo metinės ataskaitos patvirtinimo;

g)

dėl Europos Komisijai teikiamos metinės EU-SOLARIS ERIC veiklos ataskaitos patvirtinimo.

4.   Be to, dviejų trečdalių (2/3) EU-SOLARIS ERIC narių kvalifikuota balsų dauguma turėtų būti priimamos šios rezoliucijos:

a)

dėl stebėtojų priėmimo, jų statuso galiojimo pratęsimo arba nutraukimo;

b)

dėl EU-SOLARIS ERIC kiekvienų finansinių metų biudžeto patvirtinimo;

c)

dėl kiekvienų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo ir valdančiojo direktoriaus subjektų valdymo;

d)

dėl valdančiojo direktoriaus skyrimo bei atleidimo ir jo metinio atlyginimo, jei toks skiriamas, nustatymo;

e)

dėl generalinės asamblėjos vidaus taisyklių patvirtinimo arba dalinio pakeitimo;

f)

dėl EU-SOLARIS ERIC veiklos nutraukimo ir galutinio likvidavimo balanso patvirtinimo;

g)

dėl ERIC politikos patvirtinimo.

5.   Generalinė asamblėja vienbalsiai priima šias rezoliucijas:

a)

dėl narių priėmimo arba pašalinimo;

b)

dėl narių ir stebėtojų metinių finansinių įnašų patvirtinimo ir pakeitimo;

c)

dėl valdančiojo direktoriaus parengto verslo plano ir strateginio plano patvirtinimo;

d)

dėl įstatų pakeitimo.

6.   Generalinė asamblėja bet kuriuo metu gali nuspręsti atleisti valdantįjį direktorių ir paskirti į laisvą vietą jį pavaduojantį asmenį, aiškiai neįtraukdama šio klausimo į posėdžio darbotvarkę.

27 straipsnis

Narei poveikį darančių generalinės asamblėjos rezoliucijų priėmimas

1.   Narė negali naudotis balsavimo teise tuo atveju, kai priimama rezoliucija, kuria siekiama ją pašalinti iš EU-SOLARIS ERIC, ją atleisti nuo įsipareigojimo arba jai suteikti teisę.

2.   Pagal šių įstatų nuostatas, narės, dėl kurios priimama rezoliucija, balsavimo teisės išskaičiuojamos iš visų EU-SOLARIS ERIC narių balsų skaičiaus, kad būtų galima apskaičiuoti kiekvienu atveju reikalingą balsų daugumą.

28 straipsnis

Valdantysis direktorius

1.   Valdantysis direktorius yra EU-SOLARIS ERIC generalinis direktorius ir teisinis atstovas.

2.   Valdantysis direktorius yra atsakingas už kasdienę EU-SOLARIS ERIC veiklą ir generalinės asamblėjos priimtų rezoliucijų vykdymą, išskyrus šiuose įstatuose aiškiai kitiems organams priskirtas pareigas ir klausimus.

3.   Valdančiojo direktoriaus atstovavimas apima visus šių įstatų 2 straipsnyje nurodytus veiksmus. Kiek tai susiję su pareigomis ir įgaliojimais, taip pat atstovavimu konsorciumui EU-SOLARIS ERIC trečiųjų šalių atžvilgiu, valdantysis direktorius vykdo šias pareigas:

a)

rengia metines finansines ataskaitas;

b)

sudaro kiekvienų finansinių metų biudžetą;

c)

rengia kiekvienų metų darbo planą;

d)

rengia metinę EU-SOLARIS ERIC veiklos ataskaitą ir ją teikia Europos Komisijai;

e)

rengia ir teikia generalinei asamblėjai tvirtinti veiklos planą ir strateginį planą, taip pat visus jų pakeitimus;

f)

teikia generalinei asamblėjai svarstyti pasiūlymus skirti ir atleisti EU-SOLARIS ERIC komitetų narius;

g)

teikia generalinei asamblėjai pasiūlymus dėl narių naujų finansinių įnašų;

h)

siūlo priimti nares ir, kai tinkama, stebėtojas ir nutraukti narystę arba stebėtojo statuso galiojimą;

i)

siūlo iš dalies pakeisti įstatus ir, jei reikia, generalinės asamblėjos ir Nacionalinių centrų valdybos vidaus taisykles;

j)

atnaujina EU-SOLARIS ERIC narių ir stebėtojų atstovų registrą;

k)

siūlo nutraukti EU-SOLARIS ERIC veiklą ir jį likviduoti ir teikia pasiūlymus, kaip tai įgyvendinti, išskyrus aiškiai įstatuose numatytus atvejus;

l)

padeda generalinei asamblėjai, užtikrindamas sekretoriato paslaugas.

29 straipsnis

Valdančiojo direktoriaus skyrimas ir kadencija

1.   Valdantįjį direktorių šiuose įstatuose nustatyta balsų dauguma skiria ir atleidžia generalinė asamblėja.

2.   Valdantysis direktorius šias pareigas eina 5 metus ir gali būti perrenkamas vieną kartą.

30 straipsnis

Mokslo ir technikos komitetas

1.   Įsteigiamas Mokslo ir technikos komitetas (MTK), už kurio narių skaičiaus nustatymą, narių skyrimą ir atleidimą bei vidaus taisyklių patvirtinimą yra atsakinga generalinė asamblėja, absoliučia balsų dauguma priimanti su tuo susijusias rezoliucijas.

2.   Mokslo ir technikos komitetas vykdo šias pareigas:

a)

prižiūri visas valdančiojo direktoriaus ir jo biuro parengtas ataskaitas techniniais ir moksliniais su SEK / SŠE technologijomis susijusiais klausimais, aktualiais konsorciumui EU-SOLARIS ERIC, mokslo bendruomenei, pramonei ir visai visuomenei;

b)

reguliariai atlieka mokslinį EU-SOLARIS ERIC veiklos vertinimą;

c)

periodiškai informuoja apie EU-SOLARIS ERIC techninę ir mokslinę raidą, tiesiogiai teikdamas ataskaitas generalinei asamblėjai;

d)

teikia valdančiajam direktoriui pasiūlymus dėl, jo nuomone, tikslingo remonto, atnaujinimo ar patobulinimo, o juos nagrinėja generalinė asamblėja.

31 straipsnis

Nacionalinių centrų valdyba

1.   Nacionalinių centrų valdybą (NCV) sudaro kiekvienos narės skiriamas kiekvieno nacionalinio centro atstovas.

2.   NCV padeda valdančiajam direktoriui koordinuoti generalinės asamblėjos patvirtintų strategijų taikymą techniniu ir moksliniu lygmenimis, prižiūri su EU-SOLARIS ERIC susijusią nacionalinę mokslinę veiklą ir, koordinuodama veiksmus su valdančiuoju direktoriumi, turėtų užtikrinti konsorciumo veiklos nuoseklumą ir visų dalyvaujančių SEK / SŠE mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimą.

3.   Valdantysis direktorius pirmininkauja Nacionalinių centrų valdybos posėdžiams, tačiau juose nebalsuoja.

4.   NCV vykdo veiklą pagal jos vidaus taisyklėse nustatytus įgaliojimus.

5.   Nedarant poveikio EU-SOLARIS ERIC ir įvairių mokslinių tyrimų centrų sudarytų bendradarbiavimo susitarimų turiniui, Nacionalinių centrų valdyba teikia paramą valdančiajam direktoriui, bet neturi vykdomųjų įgaliojimų.

IV SKYRIUS.

EKONOMINIS REŽIMAS

32 straipsnis

EU-SOLARIS ERIC ištekliai

1.   EU-SOLARIS ERIC išteklius, skirtus jo tikslams, uždaviniams ir veiklai įgyvendinti, sudaro:

a)

narių metiniai finansiniai įnašai (mokestis);

b)

savanoriški narių, stebėtojų ir trečiųjų šalių – viešų ir privačių subjektų – įnašai;

c)

nacionalinės ir tarptautinės dotacijų programos ir viešoji pagalba, dėl kurių EU-SOLARIS ERIC gali kreiptis;

d)

pajamos, gaunamos EU-SOLARIS ERIC vykdant ribotą ekonominę veiklą;

e)

visos kitos pajamos, dėl kurių susitaria generalinė asamblėja, pavyzdžiui, dovanos.

33 straipsnis

Privalomas narių finansinis įnašas

1.   Kiekviena narė į EU-SOLARIS ERIC metinį biudžetą moka metinį mokestį. Įnašas, kurį kasmet moka kiekviena narė, atitinka II priede pateikiamoje lentelėje išdėstytas nuostatas.

2.   Metinis mokestis visoms narėms yra vienodas. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas privalomas narių finansinis įnašas, gali būti keičiami tik generalinės asamblėjos vienbalsiai priimama rezoliucija.

3.   Visi II priedo pakeitimai įsigalioja tik kitų metų, einančių po metų, kuriais pakeitimą patvirtino generalinė asamblėja, sausio 1 d.

4.   Narių finansiniai įnašai yra piniginiai ir mokami eurais. Išimtiniais atvejais generalinė asamblėja gali apsvarstyti ir patvirtinti nepiniginių įnašų rinkimą.

5.   Jei renkami nepiniginiai įnašai, EU-SOLARIS ERIC ir atitinkama narė sudaro specialų susitarimą, kuriame nustatomos įnašo mokėjimo sąlygos, ir jį šiuo tikslu šiuose įstatuose nustatyta balsų dauguma turėtų patvirtinti generalinė asamblėja.

34 straipsnis

Savanoriški įnašai į EU-SOLARIS ERIC

EU-SOLARIS ERIC narės, stebėtojos ir kitos trečiosios šalys gali bet kuriuo metu mokėti savanoriškus įnašus į ES ir SOLARIS ERIC.

35 straipsnis

Biudžetas ir darbo planas

1.   Per du (2) mėnesius iki kiekvienų finansinių metų pabaigos valdantysis direktorius generalinei asamblėjai pateikia kitų metų EU-SOLARIS ERIC biudžetą ir darbo planą.

2.   Biudžetas rengiamas, vykdomas ir finansinės ataskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.

3.   Biudžete registruojami visi EU-SOLARIS ERIC pajamų ir išlaidų įrašai, o pajamos ir išlaidos būtinai turi būti subalansuotos.

4.   Darbo planas rengiamas atsižvelgiant į EU-SOLARIS ERIC biudžetą ir tikslus.

5.   Rengdamas darbo planą, valdantysis direktorius remiasi Mokslo ir technikos komiteto ir Nacionalinių centrų valdybos pagalba ir patarimais. Šiuo tikslu generalinės asamblėjos posėdyje, kuriame turėtų būti patvirtintas darbo planas, dalyvauja valdančiojo direktoriaus pakviesti MTK ir NCV pirmininkai.

6.   Kiekvienų finansinių metų metinį biudžetą ir darbo planą generalinė asamblėja tvirtina savo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

36 straipsnis

Finansiniai metai

1.   EU-SOLARIS ERIC finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

2.   Išimties tvarka pirmieji finansiniai metai prasideda tą dieną, kai įsigalioja Europos Komisijos priimta rezoliucija, kuria įsteigiamas EU-SOLARIS ERIC, ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

37 straipsnis

Finansinės ataskaitos

1.   Padedamas atitinkamų administracinių organų, valdantysis direktorius atsako už įprastą EU-SOLARIS ERIC apskaitos tvarkymą pagal visuotinai pripažintus apskaitos principus ir laikantis apskaitos taisyklių, taikomų valstybėje, kurioje yra konsorciumo registruota buveinė.

2.   Bet kuriuo atveju EU-SOLARIS ERIC apskaita tvarkoma atskirame registre įrašant pajamas ir išlaidas, susijusias su jo ekonomine veikla.

3.   Valdantysis direktorius, remdamasis savo parengta apskaitos informacija, per tris (3) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos, laikydamasis skaidrumo principo, parengia tų finansinių metų metines finansines ataskaitas, kad, patikrintas EU-SOLARIS ERIC auditoriaus, jas būtų galima pateikti generalinei asamblėjai, o ši, kai tinkama, jas patvirtintų.

4.   Be to, remdamasis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, valdantysis direktorius parengia finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

5.   Metinės finansinės ataskaitos ir biudžeto valdymo ataskaita generalinei asamblėjai pateikiamos per dešimt (10) dienų nuo tos dienos, kai EU-SOLARIS ERIC auditorius pateikia audito ataskaitą, o ši taip pat pateikiama narėms.

6.   Per šešis (6) mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos generalinė asamblėja išnagrinėja ir prireikus pagal šiuose įstatuose numatytą balsų daugumos tvarką patvirtina valdančiojo direktoriaus parengtas EU-SOLARIS ERIC metines ataskaitas, biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą ir 40 straipsnyje nurodytą ERIC veiklos metinę ataskaitą.

7.   Kai tik patvirtinami, pirmiau nurodyti dokumentai pateikiami Europos Komisijai ir atitinkamoms valdžios institucijoms ir paskelbiami EU-SOLARIS ERIC interneto svetainėje.

8.   Visiems šiuose įstatuose ir tą patį reglamentuojančiose taisyklėse nenumatytiems klausimams taikomos valstybės, kurioje yra EU-SOLARIS ERIC buveinė, nacionalinės teisės aktų nuostatos dėl finansinių ataskaitų rengimo, pateikimo, audito ir skelbimo.

38 straipsnis

Vidaus kontrolė

1.   Eidamas savo pareigas, valdantysis direktorius vykdo EU-SOLARIS ERIC finansų ir biudžeto kontrolę, peržiūri jo finansines ataskaitas ir ekonominius bei biudžeto dokumentus ir apie tai informuoja generalinę asamblėją.

2.   Be to, valdantysis direktorius bendradarbiauja su EU-SOLARIS ERIC auditoriumi ir jam padeda, kad jis tinkamai atliktų savo pareigas.

39 straipsnis

Auditas

1.   EU-SOLARIS ERIC privalo užtikrinti, kad jo metines finansines ataskaitas audituotų auditorius.

2.   Audito ataskaita nariams pateikiama tvirtinant finansinių metų metines finansines ataskaitas ir kartu su jomis kasmet pateikiama Europos Komisijai šiuose įstatuose ir ERIC reglamente numatytomis sąlygomis.

V SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI

40 straipsnis

Stebėsenos veikla

1.   Kiekvienais metais valdantysis direktorius rengia metinę EU-SOLARIS ERIC veiklos ataskaitą, kurioje visų pirma išdėsto mokslinius, praktinius ir finansinius EU-SOLARIS ERIC veiklos aspektus.

2.   Rengdamas tokią metinę ataskaitą, valdantysis direktorius remiasi Mokslo ir technikos komiteto bei Nacionalinių centrų valdybos pagalba ir patarimais.

3.   Ataskaitą šiuose įstatuose nustatyta balsų dauguma patvirtina generalinė asamblėja ir ji pateikiama Komisijai bei atitinkamoms valdžios institucijoms per šešis (6) mėnesius nuo finansinių metų, su kuriais tokia ataskaita yra susijusi, pabaigos.

4.   Be metinės ataskaitos, valdantysis direktorius perduoda Komisijai visą informaciją apie aplinkybes, galinčias smarkiai pakenkti EU-SOLARIS užduočių vykdymui.

5.   Metinė EU-SOLARIS ERIC veiklos ataskaita paviešinama ir pateikiama naudotojams konsorciumo interneto svetainėje.

VI SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIŲ

41 straipsnis

Atleidimas nuo mokesčių

1.   Atleidimas nuo PVM pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 1 dalies g punktą ir 151 straipsnio 1 dalies b punktą ir pagal Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 50 ir 51 straipsnius taikomas tik tiems EU-SOLARIS ERIC pirkiniams, kurie skirti oficialiam ir išskirtiniam konsorciumo naudojimui, su sąlyga, kad šie pirkiniai įsigyjami tik jo neekonominės veiklos tikslais, suderinamais su jo veikla. Atleidimas nuo PVM taikomas tik pirkiniams, kurių kaina viršija 250 EUR.

2.   Atleidimas nuo akcizų pagal Tarybos direktyvos 2020/262/ES 11 straipsnį taikomas tik tiems EU-SOLARIS ERIC pirkiniams, kurie skirti tik oficialiam ir išskirtiniam konsorciumo naudojimui, su sąlyga, kad šie pirkiniai įsigyjami tik jo neekonominės veiklos tikslais, suderinamais su jo veikla, o pirkinių vertė viršija 250 EUR.

3.   Taip pat įtraukiamos EU-SOLARIS ERIC ir jos narių išlaidos, patirtos tiesiogiai su oficialia EU-SOLARIS ERIC veikla susijusiose konferencijose, seminaruose ir posėdžiuose. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, atleidimas nuo mokesčių netaikomas kelionės išlaidoms.

4.   EU-SOLARIS ERIC savo ekonominės veiklos išlaidas ir pajamas registruoja atskirai ir tokios veiklos kainas nustato pagal rinkos kainas arba, jei rinkos kainos nežinomos, veiklos kainas nustato prie visų išlaidų pridėdamas pagrįstą maržą. Šiai veiklai atleidimas nuo mokesčių netaikomas.

5.   Atleidimas nuo mokesčių netaikomas darbuotojų pirkiniams.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

Teisinė įstatų plėtotė

1.   Šie įstatai plėtojami remiantis įvairiomis EU-SOLARIS ERIC valdymo ir patariamųjų organų vidaus taisyklėmis, kurias pagal šių įstatų nuostatas prireikus patvirtina generalinė asamblėja.

2.   Jei vidaus taisyklių ir šių įstatų nuostatos skiriasi, pirmenybė teikiama pastariesiems.

43 straipsnis

Įstatų pakeitimas

1.   Visus pasiūlymus dėl įstatų pakeitimų vienbalsiai patvirtina generalinė asamblėja ir jie pateikiami Europos Komisijai pagal ERIC reglamento 11 straipsnį.

2.   Valdantysis direktorius nuolat atnaujina įstatus. Įstatai viešai skelbiami EU-SOLARIS ERIC interneto svetainėje ir su jais galima susipažinti jo buveinėje.

44 straipsnis

Taikytina teisė

1.   EU-SOLARIS ERIC vidaus veiklai toliau nurodyta eilės tvarka taikomos šios taisyklės:

a)

Bendrijos teisės taisyklės, ypač ERIC reglamentas, Europos Komisijos sprendimas įsteigti EU-SOLARIS ERIC ir, kai tinkama, sprendimai iš dalies pakeisti EU-SOLARIS ERIC įstatus;

b)

priimančiosios narės teisė, taikoma bet kuriam klausimui, kuris nereglamentuojamas ar iš dalies nereglamentuojamas minėtomis Bendrijos taisyklėmis;

c)

šie įstatai ir kitos vidaus taisyklės, kuriomis tas pats įgyvendinama arba plėtojama.

45 straipsnis

Ginčų sprendimas ir jurisdikcija

1.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimą galimose bylose tarp EU-SOLARIS ERIC ir jo narių ir (arba) stebėtojų ir tarp pačių narių ir (arba) stebėtojų, su sąlyga, kad jos susijusios su jų dalyvavimu EU-SOLARIS ERIC veikloje, ir bylose, kurių šalis yra Europos Sąjunga.

2.   Galimoms EU-SOLARIS ERIC ir trečiųjų šalių byloms taikoma ši jurisdikcija:

a)

pirma, Bendrijos teisėje nustatyta jurisdikcija ir nesant aiškaus reguliavimo šiuo klausimu;

b)

jurisdikcija, nustatyta pagal priimančiajai narei taikomą teisę dėl jurisdikcijos.

46 straipsnis

Darbo kalba

EU-SOLARIS ERIC darbo kalba yra anglų kalba.


(1)  OL L 206, 2009 8 8, p. 1.


I PRIEDAS.

NARĖS IR STEBĖTOJOS

Narės

Valstybė arba tarpvyriausybinė organizacija

Atstovaujantysis subjektas

Prancūzijos Respublika

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Ispanijos Karalystė

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Kipro Respublika

The Cyprus Institute (CyI)

Vokietijos Federacinė Respublika

Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR)

Stebėtojos

Valstybė arba tarpvyriausybinė organizacija

Atstovaujantysis subjektas

Portugalijos Respublika

Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG) / Universidade de Évora


II PRIEDAS.

EU-SOLARIS ERIC narių ir stebėtojų finansiniai įnašai pradiniame biudžeto cikle

 

1-ieji metai

2-ieji metai

3-ieji metai  (*1)

4-ieji metai

Prancūzijos Respublika

20 000

20 000

20 000

20 000

Ispanijos Karalystė  (*2)

20 000

20 000

20 000

20 000

Kipro Respublika

20 000

20 000

20 000

20 000

Vokietijos Federacinė Respublika

20 000

20 000

20 000

20 000


(*1)  3-iaisiais metais generalinė asamblėja turi peržiūrėti metinį mokestį.

(*2)  Priimančiosios narės įmoka – 95 000 EUR per metus. Ji išsamiai aprašyta veiklos plane.


III PRIEDAS.

APIBRĖŽTYS

Paprasta balsų dauguma – daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančių arba oficialiai atstovaujamų narių balsų dauguma.

Absoliuti balsų dauguma – daugiau kaip pusės konsorciumo balsavimo teisių dauguma.

Kvalifikuota balsų dauguma – daugiau kaip 2/3 konsorciumo balsavimo teisių dauguma.

Kvorumas – ne mažiau kaip 2/3 (suapvalinant) posėdyje dalyvaujančių arba jiems oficialiai atstovaujančių subjektų balsavimo teisių.

Įstatai – šie EU-SOLARIS ERIC įstatai.

INT – intelektinės nuosavybės teisės pagal šį skirsnį, apibrėžtos 1967 m. liepos 14 d. pasirašytos Konvencijos dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnyje.

Priimančioji narė – valstybė, kurioje yra EU-SOLARIS ERIC buveinė.

Priimančiosios valstybės įmoka – papildomas priimančiosios narės piniginis arba nepiniginis įnašas į ERIC.

Valdantysis direktorius – asmuo, generalinės asamblėjos paskirtas eiti šias pareigas.

Narė (-ės) – šių įstatų 14 straipsnyje nurodytas EU-SOLARIS ERIC narė (-ės).

Stebėtoja (-os) – konsorciumui EU-SOLARIS ERIC nepriklausanti narė, dalyvaujanti šių įstatų 14 straipsnyje nurodytoje veikloje ir prie jos prisidedanti.

Nacionalinis (-iai) centras (-ai) – nacionaliniu lygmeniu sutelkti narės mokslinių tyrimų centrai, ištekliai ir paslaugos, kurie nebūtinai turi teisinį subjektiškumą turinčio subjekto statusą, kuriuos valdo juridiniai asmenys ir kuriuose vykdoma su EU-SOLARIS ERIC susijusi veikla.

Mokslinių tyrimų centras – nuo EU-SOLARIS ERIC nepriklausoma nacionalinė MTP organizacija, dalyvaujanti EU-SOLARIS ERIC veikloje.

SEK / SŠE technologijos – saulės energijos koncentravimo / saulės šiluminės energijos technologijos.

Nacionalinių centrų valdyba – nacionaliniams centrams atstovaujantis patariamasis organas, padedantis valdančiajam direktoriui, kaip numatyta įstatų 31 straipsnyje.

Mokslo ir technikos komitetas – patariamasis organas, padedantis generalinei asamblėjai, kaip numatyta įstatų 30 straipsnyje.

Generalinė asamblėja – ERIC aukščiausiasis valdymo organas.

Pagrindinis centras – valdančiojo direktoriaus ir sekretoriato darbuotojų darbo vieta priimančiojoje narėje.

Susitarimas dėl paslaugų lygio – paslaugų teikėjo ir jo klientų sutartis, kurioje dokumentuojama, kokias paslaugas teiks paslaugų teikėjas, ir apibrėžiama, kokių paslaugų standartų teikėjas privalo laikytis.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2022 m. lapkričio 21 d.

kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto

(2022/C 446/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1), ypač į jo 44 straipsnį,

kadangi:

2021 m. lapkričio 24 d. buvo galutinai priimtas 2022 finansinių metų Sąjungos biudžetas (2);

2022 m. spalio 5 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto;

Taryba turi nedelsdama priimti savo poziciją dėl 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto, kad būtų galima skubiai skirti pakankamai asignavimų, be kita ko, a) siekiant sustiprinti neatidėliotinas priemones pagal Bendrosios rinkos programos maisto grandinės kryptį; b) paankstinti ir sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, kad Ukrainai būtų toliau teikiama pagalba natūra, taip pat nuomojami sraigtasparniai bei kiti lengvieji lėktuvai, siekiant padidinti Sąjungos pasirengimą gesinti gaisrus iš oro, ir c) padidinti 7 išlaidų kategorijos administracines išlaidas ir pensijas atsižvelgiant į didelę infliaciją ir sparčiai kylančias energijos kainas. Todėl laikoma, kad tikslinga taikyti prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodyto aštuonių savaičių laikotarpio išimtį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Šiuo sprendimu priimama Tarybos pozicija dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto.

Visą tekstą galima rasti Tarybos interneto svetainėje (http://www.consilium.europa.eu/) arba iš jos atsisiųsti.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Z. NEKULA


(1)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(2)  OL L 45, 2022 2 24, p. 1.


Europos Komisija

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/25


Euro kursas (1)

2022 m. lapkričio 23 d.

(2022/C 446/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,0325

JPY

Japonijos jena

145,75

DKK

Danijos krona

7,4370

GBP

Svaras sterlingas

0,86369

SEK

Švedijos krona

10,8933

CHF

Šveicarijos frankas

0,9795

ISK

Islandijos krona

146,70

NOK

Norvegijos krona

10,3659

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,356

HUF

Vengrijos forintas

405,75

PLN

Lenkijos zlotas

4,7033

RON

Rumunijos lėja

4,9370

TRY

Turkijos lira

19,2316

AUD

Australijos doleris

1,5522

CAD

Kanados doleris

1,3856

HKD

Honkongo doleris

8,0708

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6718

SGD

Singapūro doleris

1,4295

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 397,42

ZAR

Pietų Afrikos randas

17,7103

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,3982

HRK

Kroatijos kuna

7,5435

IDR

Indonezijos rupija

16 189,81

MYR

Malaizijos ringitas

4,7237

PHP

Filipinų pesas

58,914

RUB

Rusijos rublis

 

THB

Tailando batas

37,423

BRL

Brazilijos realas

5,5650

MXN

Meksikos pesas

20,0010

INR

Indijos rupija

84,4660


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Audito Rūmai

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/26


Nuomonė 06/2022

(pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį)

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių pasiūlymo (nauja redakcija) [2022/0162 (COD)]

(2022/C 446/04)

Europos Audito Rūmai paskelbė savo nuomonę 06/2022 (parengtą pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių pasiūlymo (nauja redakcija) [2022/0162(COD)].

Nuomonė pateikta susipažinti arba parsisiųsti Europos Audito Rūmų interneto svetainėje:

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=62434


PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

ELPA Priežiūros taryba

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/27


2023 m. valstybinės šventės EEE narėmis esančiose ELPA valstybėse ir EEE institucijose

(2022/C 446/05)

 

Islandija

Lichtenšteinas

Norvegija

ELPA priežiūros institucija

ELPA teismas

Sausio 2 d., pirmadienis

 

 

 

X

X

Sausio 6 d., penktadienis

 

X

 

 

 

Vasario 2 d., ketvirtadienis

 

X

 

 

 

Vasario 21 d., antradienis

 

X

 

 

 

Balandžio 6 d., ketvirtadienis

X

 

X

X

X

Balandžio 7 d., penktadienis

X

X

X

X

X

Balandžio 10 d., pirmadienis

X

X

X

X

X

Balandžio 20 d., ketvirtadienis

X

 

 

 

 

Gegužės 1 d., pirmadienis

X

X

X

X

X

Gegužės 9 d., antradienis

 

 

 

 

X

Gegužės 17 d., trečiadienis

 

 

X

 

 

Gegužės 18 d., ketvirtadienis

X

X

X

X

X

Gegužės 19 d., penktadienis

 

 

 

X

X

Gegužės 29 d., pirmadienis

X

X

X

X

X

Birželio 8 d., ketvirtadienis

 

X

 

 

 

Birželio 23 d., penktadienis

 

 

 

 

X

Rugpjūčio 7 d., pirmadienis

X

 

 

 

 

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 

X

 

 

X

Rugsėjo 8 d., penktadienis

 

X

 

 

 

Lapkričio 1 d., trečiadienis

 

X

 

X

X

Gruodžio 8 d., penktadienis

 

X

 

 

 

Gruodžio 21 d., ketvirtadienis

 

 

 

X

 

Gruodžio 22 d., penktadienis

 

 

 

X

 

Gruodžio 25 d., pirmadienis

X

X

X

X

X

Gruodžio 26 d., antradienis

X

X

X

X

X

Gruodžio 27 d., trečiadienis

 

 

 

X

X

Gruodžio 28 d., ketvirtadienis

 

 

 

X

X

Gruodžio 29 d., penktadienis

 

 

 

X

X

**

Švenčių dienos, sutampančios su šeštadieniais ir sekmadieniais, neįtrauktos.

**

ELPA teismo atostogos 2023 m.: nuo 2023 m. sausio 2 d., pirmadienio, iki 2023 m. sausio 8 d., sekmadienio; nuo 2023 m. balandžio 3 d., pirmadienio, iki 2023 m. balandžio 16 d., sekmadienio; nuo 2023 m. liepos 17 d., pirmadienio, iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienio; nuo 2023 m. gruodžio 18 d., pirmadienio, iki 2024 m. sausio 8 d., pirmadienio.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/29


2023 m. Kvietimas teikti paraiškas – EAC/A14/2022

Europos solidarumo korpusas

(2022/C 446/06)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/888, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa (1), ir Europos solidarumo korpuso 2023 m. metine darbo programa (C(2022)5757). Europos solidarumo korpuso programa apima 2021–2027 m. laikotarpį. Bendrieji ir konkretieji Europos solidarumo korpuso programos tikslai išdėstyti reglamento 3 straipsnyje.

2.   Veiksmai

Europos solidarumo korpuso programos veiksmai, kuriems taikomas šis kvietimas teikti paraiškas:

savanoriškos veiklos projektai,

savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse,

solidarumo projektai,

savanoriškos veiklos solidarumo srityje kokybės ženklas,

savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje kokybės ženklas,

savanoriška veikla per Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą.

3.   Tinkamumas finansuoti

Bet kuris vietos, regioninis, nacionalinis ar tarptautinis viešasis arba privatusis ne pelno ar pelno siekiantis subjektas gali teikti paraišką dėl finansavimo pagal Europos solidarumo korpuso programą. Paraiškas dėl solidarumo projektų finansavimo gali teikti ir Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravusios jaunimo grupės.

Visapusiškai dalyvauti visuose Europos solidarumo korpuso programos veiksmuose gali šios šalys (2):

27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos,

Programos asocijuotosios trečiosios šalys:

ELPA/EEE šalys: Islandija ir Lichtenšteinas,

ES šalys kandidatės (3): Turkijos Respublika ir Šiaurės Makedonijos Respublika.

Be to, tam tikruose Programos veiksmuose gali dalyvauti Programos neasocijuotosiose trečiosiose šalyse teisėtai įsisteigę subjektai.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama 2023 m. Europos solidarumo korpuso vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 142 200 000 mln. EUR.

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra nurodytas 2022 m. rugpjūčio 22 d. priimtoje 2023m. Europos solidarumo korpuso metinė darbo programoje; jis gali būti pakeistas, jei būtų pakeista Europos solidarumo korpuso metinė darbo programa. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai sekti informaciją apie Europos solidarumo korpuso metines darbo programas ir jų pakeitimus adresu https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources.

Teikiama parama ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto ir reikalavimus atitinkančių pareiškėjų tipas.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

Savanoriškos veiklos projektai

2023 m. vasario 23 d.

(papildomas teikimas) 2023 m. spalio 4 d.

Solidarumo projektai

2023 m. vasario 23 d.

(papildomas teikimas) 2023 m. gegužės 4 d.

2023 m. spalio 4 d.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 17.00 val. Briuselio laiku.

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse

2023 m. vasario 8 d.

Savanoriška veikla per Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą

2023 m. gegužės 3 d.

 

Paraiškos dėl kokybės ženklų gali būti teikiamos nuolat.

 

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos 2023 m. Europos solidarumo korpuso vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai pateikiami Europos solidarumo korpuso 2023 m. vadove adresu https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Europos solidarumo korpuso 2023 m. vadovas yra neatsiejama šio kvietimo teikti paraiškas dalis ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  OL L 202, 2021 6 8, p. 32.

(2)  Teisėtai įsisteigę subjektai ir šiose šalyse teisėtai gyvenantys asmenys.

(3)  Turi būti pasirašyti dvišaliai asociacijos susitarimai.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/31


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 446/07)

1.   

2022 m. lapkričio 14 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Open Text Corporation“ (toliau – „OpenText“, Kanada),

„Micro Focus International plc“ (toliau – „Micro Focus“, Jungtinė Karalystė).

Įmonė „OpenText“ įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Micro Focus“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma viešojo konkurso, paskelbto 2022 m. rugpjūčio 25 d., būdu.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„OpenText“ teikia informacijos valdymo produktus ir paslaugas.

„Micro Focus“ teikia įmonių programinę įrangą.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/33


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 446/08)

1.   

2022 m. lapkričio 14 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„EP Corporate Group, a.s.“ (toliau – EPCG, Čekija), kurią kontroliuoja p. Danielis Křetínský;

„J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.“ (toliau – JTCP, Čekija), netiesiogiai kontroliuojama įmonės „PT Equity Investments SICAV“, kuri yra Patriko Tkáčo ir „J&T Private Equity Group Limited“ Čekijoje įsteigtas investicinis fondas (toliau – JTPEG, Kipras);

„Eroski, S. Coop“ (toliau – „Eroski“, Ispanija), priklausančia „EROSKI Group“;

„Supratuc2020, S.L.“ (toliau – „Supratuc2020“, Ispanija), bendrai kontroliuojama įmonių EPCG, „E-Commerce and Media Investments, a.s.“ (toliau – ECMI, Čekija), ir „Eroski“.

Įmonės EPCG, JTCP ir „Eroski“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Supratuc2020“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma pagal sutartį arba kitokiais būdais.

2.   

Įmonių verslo veikla:

EPCG yra Čekijos investicinė kontroliuojančioji įmonė, daugiausia veikianti energetikos, infrastruktūros ir žiniasklaidos srityse. Galutinis EPCG savininkas yra vienas iš pagrindinių investuotojų, be kita ko, Europos maisto skirstymo sektoriuje;

JTCP yra Čekijos kontroliuojančioji įmonė, šiuo metu nevykdanti veiklos nei maisto sektoriuje, nei jokioje vertikaliai susijusioje Ispanijos ar tarptautinėje rinkoje;

„Eroski“, kaip vartotojų kooperatyvas, yra platinimo įmonės, vartotojų organizacijos ir kooperatyvo projektas, kuriame pagrindinis vaidmuo ir įgaliojimai tenka vartotojams ir darbuotojams. „Eroski“ yra „EROSKI Group“, kuri yra mažmeninės kasdienio vartojimo prekių prekybos ir paslaugų platinimo kooperatyvo patronuojančioji įmonė Ispanijoje ir lyginamasis standartas Galisijos, Baskų krašto, Navaros, Katalonijos ir Balearų salų regionuose (per „Supratuc2020“), pagrindinė įmonė;

„Supratuc2020“– Ispanijos kontroliuojančioji įmonė, kurios 100 % akcijų priklauso dviem įmonėms, vykdančioms mažmeninę kasdienio vartojimo prekių prekybą Ispanijoje: „Caprabo“ ir „Cecosa“. „Supratuc2020“ veikla daugiausia susijusi su mažmenine kasdienio vartojimo prekių prekyba per prekybos centrus, esančius atitinkamai Katalonijos regionuose (per „Caprabo“) ir Balearų salose (per „Cecosa“).

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/35


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN)

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 446/09)

1.   

2022 m. lapkričio 17 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„RWE AG“ (toliau — RWE, Vokietija),

„Newco Eemshaven B.V.“ (toliau – „NewCo Eemshaven“, Nyderlandai), šiuo metu kontroliuojama įmonės „Vattenfall N.V.“ (Nyderlandai).

Įmonė RWE įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „NewCo Eemshaven“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

RWE – energetikos įmonė, kuri daugiausia dėmesio skiria elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų ir tradicinių energijos šaltinių ir prekybai energija;

„Newco Eemshaven“ eksploatuoja dujomis kūrenamą elektrinę, kurią sudaro trys kombinuoto ciklo dujų turbinos ir šalia esantis saulės energijos parkas Emshavene (Nyderlandai).

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/36


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 446/10)

1.   

2022 m. lapkričio 16 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Irish Life Wellbeing Limited“ (toliau – ILW, Airija),

„Centric Health Primary Care Limited“ (toliau – CH, Airija).

Įmonės ILW ir CH įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Carepath Connect Designated Activity Company“ (toliau – „Carepath“, Airija) kontrolę. ILW ir CH kartu vadinamos Šalimis.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių ir įsteigtos naujos bendrosios įmonės verslo veikla:

ILW yra grupės „Irish Life Group“, kuri Airijoje teikia gyvybės draudimo, pensijų ir turto valdymo, sveikatos draudimo ir sveikatos bei gerovės paslaugas, dalis. Ji priklauso tarptautinei valdymo ir kontroliuojančiajai bendrovei „Power Corporation of Canada“;

CH teikia pirminės sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos gydytojo ir specialistų) paslaugas pacientams ir medicinos darbuotojų samdymo bendrosios praktikos klinikoms ir ligoninėms Airijoje paslaugas. Ji priklauso pasaulinei finansinių paslaugų grupei „Rothschild & Co Investment Managers Group“;

„CarePath“ parengs ir įgyvendins pirminės sveikatos priežiūros gydymo etapo planus, kuriais bus siekiama pagerinti pacientams teikiamų paslaugų kokybę ir sumažinti gydymo išlaidas Airijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

5.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


2022 11 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 446/38


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 446/11)

1.   

2022 m. lapkričio 15 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„BNP Paribas S.A.“ (toliau – „BNP Paribas“, Prancūzija),

„Stellantis N.V.“ (toliau – „Stellantis“, Nyderlandai),

PSA-SCF finansavimo bendradarbiavimo rėmuose toliau – PCDF) turimu turtu, kurį bendrai kontroliuoja įmonės „Stellantis“ ir „Crédit Agricole Consumer Finance“ (toliau – CACF, Prancūzija),

FCA ir CACF finansavimo bendradarbiavimo rėmuose (toliau – FCAB) turimu turtu, kurį bendrai kontroliuoja įmonės „Stellantis“ ir „Santander Consumer Finance“ (toliau – SCF, Ispanija); (PCDF ir FCAB kartu – tikslinis verslas („Target Business“) ir

„BNP Paribas“ ir „Stellantis“ bendrąja įmone (toliau – „BNPP-Stellantis JV“).

Įmonės BNP Paribas ir „Stellantis“ įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą bendros įmonės „BNPP-Stellantis JV“, kuri kontroliuos tikslinį verslą („Target Business“), kontrolę (2).

Koncentracija vykdoma perkant akcijas ir turtą.

2.   

Įmonių verslo veikla:

BNP Paribas visame pasaulyje vykdo veiklą trijose pagrindinėse bankininkystės srityse, įskaitant komercinę, mažmeninę bankininkystę ir paslaugas; investicijų ir apsaugos paslaugas, korporacinę ir institucinę bankininkystę;

„Stellantis“ visame pasaulyje kuria, gamina ir platina šių penkiolikos prekių ženklų automobilius: Peugeot, Citroėn, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati ir Ram;

PCDF turtas ir FCAB turtas naudojamas teikiant paskolas ir išperkamosios nuomos paslaugas, susijusias su prekių ženklais pažymėtomis transporto priemonėmis, taip pat paskolas prekybos automobiliais įmonėms;

bendra įmonė „BNPP-Stellantis JV“, kurią sudarys tikslinė įmonė („Target Business“).

3.   

„BNPP-Stellantis JV“ taps išskirtine „Stellantis“ partnere finansuojant visus su „Stellantis“ prekių ženklais (išskyrus verslo verslui veiklos nuomą) susijusią veiklą Austrijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. „BNPP-Stellantis JV“ taip pat vykdys įmonių santykių su vartotojais veiklos nuomą neišimtiniu pagrindu.

4.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (3) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

5.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  Bendrą įmonę „BNPP-Stellantis JV“ sudarys: i) 100 % akcijų dviejose PCDF subjektuose („PSA Bank Germany GmbH“ (toliau – „PSA Bank Germany“) ir „PSA Finance UK Ltd“ (toliau – „PSA Finance UK“), kurie vykdys su PSA prekių ženklais susijusią finansavimo veiklą Vokietijoje, Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje, ir ii) įmonės FCAB turtas pagal tris komercinius susitarimus dėl finansavimo veiklos, susijusios su FCA prekių ženklais Vokietijoje, Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

(3)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.