ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 111A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. kovo 8d.


Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2022/C 111 A/01

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AST-SC/10/20 – Sekretoriai (SC 1/SC 2) ( OL C 211 A, 2020 6 25 )

1

2022/C 111 A/02

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AST/148/21 – toliau išvardytų kalbų korektoriai / redaktoriai (AST 3): graikų (EL), ispanų (ES), estų (ET), airių (GA), italų (IT) ir portugalų (PT) ( OL C 58 A, 2021 2 18 )

2

2022/C 111 A/03

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/381/20. ES teisės srities administratoriai (AD 5) ( OL C 250 A, 2020 7 30 )

4

2022/C 111 A/04

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/382/20 – Išorės santykių srities administratoriai (AD 5 / AD 7) ( OL C 300 A, 2020 9 10 )

5

2022/C 111 A/05

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimo apie viešąjį konkursą papildymas. EPSO/AD/382/20 – Išorės santykių srities administratoriai (AD 5 / AD 7) ( OL C 444 A, 2020 12 22 )

6

2022/C 111 A/06

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešuosius konkursus. EPSO/AD/383/21 – Bulgarų kalbos (BG) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/384/21 – Čekų kalbos (CS) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/385/21 – Prancūzų kalbos (FR) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/386/21 – Airių kalbos (GA) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/387/21 – Vengrų kalbos (HU) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/388/21 – Lenkų kalbos (PL) teisininkai lingvistai (AD 7) ( OL C 22 A, 2021 1 21 )

7

2022/C 111 A/07

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/389/21. Tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros srities administratoriai (AD 6) ( OL C 39 A, 2021 2 4 )

9

2022/C 111 A/08

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/390/21. Cheminių medžiagų politikos srities administratoriai (AD 6) ( OL C 82 A, 2021 3 11 )

10

2022/C 111 A/09

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/391/21 – Techninės paramos valstybių narių struktūrinėms reformoms specialistai ir Šengeno acquis specialistai (AD 7) ( OL C 120 A, 2021 4 8 )

11

2022/C 111 A/10

Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/392/21 – Sveikatos ir maisto saugos srities administratoriai (AD 7). 1. Sveikatos srities politikos formavimas ir teisėkūra. 2. Maisto saugos srities politikos formavimas ir teisėkūra. 3. Sveikatos ir maisto saugos srities auditas, patikrinimai ir vertinimas ( OL C 193 A, 2021 5 20 )

12


LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/1


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AST-SC/10/20 – Sekretoriai (SC 1/SC 2)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 211 A, 2020 m. birželio 25 d. )

(2022/C 111 A/01)

5 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo etapas“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo etapas

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 2 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvieno lygio laureatų. Į vertinimo etapą bus pakviesti kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai už naudojimosi „Microsoft Office Word“ įgūdžių testą įvertintų kandidatų.

Vertinimo etapu bus tikrinami šiam konkursui reikalingi septyni bendrieji įgūdžiai, kurių kiekvienas bus vertinamas 1–10 balų, ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami du testai 2-ąja kalba, kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

2.

Bendravimas

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Vaidmenų užduotis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Vaidmenų užduotis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Vaidmenų užduotis

6.

Atsparumas

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Vaidmenų užduotis

Minimalus reikalaujamas balų skaičius – iš viso 35 iš 70.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

35 iš 70

Jei nenurodyta kitaip, kandidatai į savo EPSO aplanką turės įkelti skenuotas dokumentų, patvirtinančių jų paraiškos formoje pateiktą informaciją, kopijas. EPSO pateiks apie tai daugiau informacijos ir nurodymų.“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/2


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AST/148/21 – toliau išvardytų kalbų korektoriai / redaktoriai (AST 3): graikų (EL), ispanų (ES), estų (ET), airių (GA), italų (IT) ir portugalų (PT)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 58 A, 2021 m. vasario 18 d. )

(2022/C 111 A/02)

5 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvienos kalbos laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų per atranką pagal kvalifikaciją, bus pakviesti dalyvauti (internetu arba fiziškai) vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 1-ąja ir 2-ąja kalbomis . Kandidatų dėmesys atkreipiamas į tai, kad konkurso srities įgūdžių vertinimo testas gali būti rengiamas viename iš EPSO akredituotų testavimo centrų arba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kandidatui skirtame kvietime.

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , vertinimo centro etapu kandidatai juos atliks viename iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu. Šie testai yra atkrintamieji ir, apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kandidatui skirtame kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi septyni bendrieji įgūdžiai ir konkurso srities įgūdžiai – tam bus atliekami trys testai , kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

Kalba

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

2.

Bendravimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

6.

Atsparumas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 35 iš 70 balų.

Įgūdis

Testas

Kalbos

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Konkurso srities įgūdžiai

1-ąja kalba parengto teksto tikrinimas ir taisymas.

Pirmoji šio testo dalis bus atliekama lyginant tekstą su 2-ąja kalba parengtu originalo tekstu, o antroji dalis – nelyginant teksto su 2-ąja kalba parengtu originalo tekstu.

Tikrinti reikės ir kalbos aspektus (gramatiką, rašybą ir skyrybą), ir teksto apipavidalinimą. Atliktus taisymus kandidatai privalės paaiškinti (2 val. 30 min.).

1-oji ir 2-oji kalbos

30 iš 50 už kiekvieną dalį“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/4


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/381/20. ES teisės srities administratoriai (AD 5)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 250 A, 2020 m. liepos 30 d. )

(2022/C 111 A/03)

4 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į vertinimo centrą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia laureatų. Į šį konkurso etapą bus pakviesti kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai už klausimų su keliais atsakymų variantais testą, susijusį su konkurso sritimi, įvertintų kandidatų.

Vertinimo centre bus tikrinami aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su šio konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami trys testai 2-ąja kalba, kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Žodinis pristatymas

2.

Bendravimas

Žodinis pristatymas

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Žodinis pristatymas

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Žodinis pristatymas

6.

Atsparumas

Žodinis pristatymas

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs testas raštu

50 iš 100

Jei nenurodyta kitaip, kandidatai į savo EPSO aplanką turės įkelti skenuotas dokumentų, patvirtinančių jų paraiškos formoje pateiktą informaciją, kopijas. EPSO pateiks apie tai daugiau informacijos ir nurodymų.“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/5


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/382/20 – Išorės santykių srities administratoriai (AD 5 / AD 7)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 300 A, 2020 m. rugsėjo 10 d. )

(2022/C 111 A/04)

5 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvieno lygio laureatų. Į vertinimo centrą bus pakviesti kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai per atranką pagal kvalifikaciją įvertintų kandidatų.

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai 2-ąja kalba, kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Atvejo tyrimas

2.

Bendravimas

Atvejo tyrimas

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Atvejo tyrimas

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Atvejo tyrimas

6.

Atsparumas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

25 iš 50

Su konkurso sritimi susijęs testas raštu

25 iš 50

Jei nenurodyta kitaip, kandidatai į savo EPSO aplanką turės įkelti skenuotas dokumentų, patvirtinančių jų paraiškos formoje pateiktą informaciją, kopijas. EPSO pateiks daugiau informacijos ir nurodymų.“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/6


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimo apie viešąjį konkursą papildymas. EPSO/AD/382/20 – Išorės santykių srities administratoriai (AD 5 / AD 7)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 444 A, 2020 m. gruodžio 22 d. )

(2022/C 111 A/05)

10 puslapyje 6 skirsnis išbraukiamas.


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/7


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešuosius konkursus. EPSO/AD/383/21 – Bulgarų kalbos (BG) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/384/21 – Čekų kalbos (CS) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/385/21 – Prancūzų kalbos (FR) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/386/21 – Airių kalbos (GA) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/387/21 – Vengrų kalbos (HU) teisininkai lingvistai (AD 7), EPSO/AD/388/21 – Lenkų kalbos (PL) teisininkai lingvistai (AD 7)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 22 A, 2021 m. sausio 21 d. )

(2022/C 111 A/06)

4 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 4 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvieno konkurso laureatų. Tarp geriausiai bendrai už vertimo raštu testą įvertintųjų patekę kandidatai bus pakviesti internetu arba fiziškai dalyvauti vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 1-ąja, 2-ąja ir 3-iąja kalbomis . Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami kiekvienam konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami trys testai.

Bendrieji įgūdžiai bus vertinami per bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbį (2-ąja kalba). Po žodinio pristatymo (1-ąja kalba) vyks klausimų ir atsakymų sesija (taip pat 1-ąja kalba), per kurią bus siekiama įvertinti bendruosius įgūdžius, su konkurso sritimi susijusius įgūdžius ir Europos Sąjungos teisės išmanymą. Galiausiai reikės 1-ąja kalba parengti 3-iąja kalba pateikto teksto santrauką – per šią užduotį bus vertinami su konkurso sritimi susiję 3-iosios kalbos mokėjimo įgūdžiai.

Išsami informacija pateikiama tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testas

Vertinimas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Žodinis pristatymas

1–10

Bendras minimalus reikalaujamas balų skaičius –

40 iš 80

2.

Bendravimas

Žodinis pristatymas

1–10

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Žodinis pristatymas

1–10

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

1–10

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Žodinis pristatymas

1–10

6.

Atsparumas

Žodinis pristatymas

1–10

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

1–10

8.

Vadovavimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

1–10

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau už visus įgūdžius kandidatai turi surinkti iš viso bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testai

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Žodinis pristatymas

20 iš 40

3-iąja kalba pateikto teksto santraukos rengimas 1-ąja kalba (be žodyno)

30 iš 60“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/9


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/389/21. Tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros srities administratoriai (AD 6)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 39 A, 2021 m. vasario 4 d. )

(2022/C 111 A/07)

5 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų per atranką pagal kvalifikaciją, bus pakviesti internetu arba fiziškai dalyvauti vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 2-ąja kalba . Pažymėtina, kad atvejo tyrimas ir su konkurso sritimi susijęs testas raštu gali būti surengti arba viename iš EPSO akredituotų centrų, arba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , kandidatai juos atliks vertinimo centro etapu viename iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu. Šie testai yra atkrintamieji ir, apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai , kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Atvejo tyrimas

2.

Bendravimas

Atvejo tyrimas

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Atvejo tyrimas

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Atvejo tyrimas

6.

Atsparumas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

25 iš 50

Su konkurso sritimi susijęs testas raštu

25 iš 50“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/10


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/390/21. Cheminių medžiagų politikos srities administratoriai (AD 6)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 82 A, 2021 m. kovo 11 d. )

(2022/C 111 A/08)

5 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų per atranką pagal kvalifikaciją, bus pakviesti internetu arba fiziškai dalyvauti vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 2-ąja kalba . Pažymėtina, kad su konkurso sritimi susijęs testas raštu gali būti surengtas arba viename iš EPSO akredituotų testų centrų, arba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , kandidatai juos atliks vertinimo centro etapu viename iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu. Šie testai yra atkrintamieji ir, apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai , kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2.

Bendravimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

6.

Atsparumas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

Kiekvienas įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

25 iš 50

Su konkurso sritimi susijęs testas raštu

25 iš 50“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/11


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/391/21 – Techninės paramos valstybių narių struktūrinėms reformoms specialistai ir Šengeno acquis specialistai (AD 7)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 120 A, 2021 m. balandžio 8 d. )

(2022/C 111 A/09)

6 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvienos srities laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų per atranką pagal kvalifikaciją, bus pakviesti (internetu arba fiziškai) dalyvauti vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų) . Pažymėtina, kad su konkurso sritimi susijęs testas raštu gali būti surengtas arba viename iš EPSO akredituotų testų centrų, arba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , kandidatai juos atliks vertinimo centro etapu viename iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu. Šie testai yra atkrintamieji ir, apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai , kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2.

Bendravimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

6.

Atsparumas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

Kiekvienas bendrasis įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

25 iš 50

Su konkurso sritimi susijęs testas raštu

25 iš 50“


2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/12


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AD/392/21 – Sveikatos ir maisto saugos srities administratoriai (AD 7). 1. Sveikatos srities politikos formavimas ir teisėkūra. 2. Maisto saugos srities politikos formavimas ir teisėkūra. 3. Sveikatos ir maisto saugos srities auditas, patikrinimai ir vertinimas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 193 A, 2021 m. gegužės 20 d. )

(2022/C 111 A/10)

7 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo centras“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvienos srities laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų per atranką pagal kvalifikaciją, bus pakviesti internetu arba fiziškai dalyvauti vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 2-ąja kalba . Pažymėtina, kad atvejo tyrimas gali būti surengtas arba viename iš EPSO akredituotų testų centrų, arba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , kandidatai juos atliks vertinimo centro etapu viename iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu. Apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nebus pridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centro testus.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami aštuoni bendrieji įgūdžiai ir su kiekviena sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami trys testai , kaip nurodyta tolesnėse dviejose lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Atvejo tyrimas

2.

Bendravimas

Atvejo tyrimas

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Atvejo tyrimas

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Atvejo tyrimas

6.

Atsparumas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

Kiekvienas įgūdis bus įvertintas 1–10 balų. Minimalus reikalaujamas balų už kiekvieną atskirą įgūdį skaičius nenustatytas. Tačiau iš viso reikia surinkti bent 40 iš 80 balų.

Įgūdis

Testas

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

Minimalus reikalaujamas balų skaičius – 50 iš 100.“