ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 183

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. gegužės 11d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2021/C 183/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2021/C 183/02

2021 m. gegužės 10 d. Euro kursas

2

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2021/C 183/03

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl kibernetinio saugumo strategijos ir TIS 2.0 direktyvos santrauka (Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje www.edps.europa.eu)

3


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2021/C 183/04

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams ir kurių taikymas išplėstas Vietnamui ir Laoso Liaudies Demokratinei Respublikai, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

8

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2021/C 183/05

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

20


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

2021 5 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Tekstas svarbus EEE)

(2021/C 183/01)

2021 m. gegužės 5 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32021M10215. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

2021 5 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/2


Euro kursas (1)

2021 m. gegužės 10 d.

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2169

JPY

Japonijos jena

132,31

DKK

Danijos krona

7,4361

GBP

Svaras sterlingas

0,86195

SEK

Švedijos krona

10,1235

CHF

Šveicarijos frankas

1,0939

ISK

Islandijos krona

150,90

NOK

Norvegijos krona

10,0008

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,591

HUF

Vengrijos forintas

357,26

PLN

Lenkijos zlotas

4,5631

RON

Rumunijos lėja

4,9248

TRY

Turkijos lira

10,0495

AUD

Australijos doleris

1,5433

CAD

Kanados doleris

1,4743

HKD

Honkongo doleris

9,4504

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6673

SGD

Singapūro doleris

1,6110

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 353,14

ZAR

Pietų Afrikos randas

17,0843

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,8045

HRK

Kroatijos kuna

7,5415

IDR

Indonezijos rupija

17 189,26

MYR

Malaizijos ringitas

4,9984

PHP

Filipinų pesas

58,247

RUB

Rusijos rublis

90,0154

THB

Tailando batas

37,809

BRL

Brazilijos realas

6,3848

MXN

Meksikos pesas

24,2464

INR

Indijos rupija

89,2585


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2021 5 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/3


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl kibernetinio saugumo strategijos ir TIS 2.0 direktyvos santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

2020 m. gruodžio 16 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (toliau – pasiūlymas). Kartu Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos Sąjungos skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija“ (toliau – strategija).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) visapusiškai remia bendrą strategijos tikslą užtikrinti pasaulinį atvirąjį internetą, aprūpintą veiksmingomis apsaugos priemonėmis rizikai, gresiančiai saugumui ir pagrindinėms teisėms, šalinti, pripažįstant interneto ir jo valdymo strateginę vertę ir sustiprinant su juo susijusius Sąjungos veiksmus taikant įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo modelį.

Todėl EDAPP taip pat palankiai vertina pasiūlymo tikslą įvesti sisteminius ir struktūrinius dabartinės TIS direktyvos pakeitimus, kad ji būtų taikoma platesniam subjektų ratui visoje Sąjungoje, numatant griežtesnes saugumo priemones, įskaitant privalomą rizikos valdymą, būtiniausius standartus ir atitinkamas priežiūros bei vykdymo užtikrinimo nuostatas. Šiuo atžvilgiu EDAPP mano, kad būtina visiškai integruoti Sąjungos institucijas, biurus, įstaigas ir agentūras į bendrą ES lygmens kibernetinio saugumo sistemą, kad būtų pasiektas vienodas apsaugos lygis, į pasiūlymo taikymo sritį aiškiai įtraukiant Sąjungos institucijas, biurus, įstaigas ir agentūras.

EDAPP taip pat pabrėžia privatumo ir duomenų apsaugos aspekto integravimo į kibernetinio saugumo priemones, numatytas pasiūlyme arba kitose strategijos kibernetinio saugumo iniciatyvose, svarbą siekiant užtikrinti holistinį požiūrį ir sudaryti sąlygas sąveikai valdant kibernetinį saugumą ir saugant jų tvarkomą asmeninę informaciją. Taip pat svarbu, kad bet koks galimas teisės į asmens duomenų ir privatumo apsaugą apribojimas, atsirandantis dėl tokių priemonių, atitiktų ES pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnyje nustatytus kriterijus, visų pirma, kad jis būtų pasiektas teisine priemone, ir būtų tiek būtinas, tiek proporcingas.

EDAPP tikisi, kad pasiūlymu nesiekiama daryti poveikio galiojančių ES teisės aktų, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, taikymui, įskaitant nepriklausomų priežiūros institucijų, kompetentingų stebėti, kaip laikomasi tų aktų, užduotis ir įgaliojimus. Tai reiškia, kad visos kibernetinio saugumo sistemos ir paslaugos, susijusios su kibernetinių grėsmių prevencija, nustatymu ir reagavimu į jas, turėtų atitikti dabartinę privatumo ir duomenų apsaugos sistemą. Šiuo atžvilgiu EDAPP mano, kad svarbu ir būtina pasiūlymo tikslais nustatyti aiškią ir nedviprasmišką termino kibernetinis saugumas apibrėžtį.

EDAPP teikia konkrečias rekomendacijas siekiant užtikrinti, kad pasiūlymas tinkamai ir veiksmingai papildytų galiojančius Sąjungos teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma BDAR ir E. privatumo direktyvą, prireikus įtraukiant EDAPP ir Europos duomenų apsaugos valdybą (EDAV) ir nustatant aiškius įvairių reguliavimo sričių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo mechanizmus.

Be to, aukščiausio lygio interneto domenų registrų valdymo nuostatose turėtų būti aiškiai apibrėžta atitinkama teisės taikymo sritis ir sąlygos. Reagavimo į kompiuterinius saugumo incidentus tarnybos (CSIRT) atliekamo aktyvaus tinklų ir informacinių sistemų tikrinimo koncepcija taip pat reikalauja išsamesnių paaiškinimų dėl tvarkomų asmens duomenų apimties ir rūšių. Atkreipiamas dėmesys į riziką, susijusią su galimu reikalavimų neatitinkančiu duomenų perdavimu, susijusiu su kibernetinio saugumo paslaugų ranga arba kibernetinio saugumo produktų įsigijimu ir jų tiekimo grandine.

EDAPP palankiai vertina raginimą skatinti šifravimo, visų pirma ištisinio šifravimo, naudojimą ir pakartoja savo poziciją dėl šifravimo kaip itin svarbios ir nepakeičiamos veiksmingos duomenų apsaugos ir privatumo technologijos, kurią apeinant mechanizmas neturėtų jokio apsaugos pajėgumo dėl galimo neteisėto jų naudojimo ir pasitikėjimo saugumo kontrolės priemonėmis praradimo. Šiuo tikslu reikėtų paaiškinti, kad nė viena pasiūlymo nuostata neturėtų būti aiškinama kaip pritarimas silpninti ištisinį šifravimą naudojant užpakalinių durų (angl. backdoors) arba panašius sprendimus.

1.   ĮVADAS IR PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.

2020 m. gruodžio 16 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (1) (toliau – pasiūlymas).

2.

Ta pačią dieną Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos Sąjungos skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija“ (toliau – strategija). (2)

3.

Strategija siekiama sustiprinti Sąjungos strateginę autonomiją kibernetinio saugumo srityje ir pagerinti jos atsparumą bei kolektyvinį atsaką, taip pat sukurti pasaulinį atvirąjį internetą, aprūpintą veiksmingomis apsaugos priemonėmis rizikai, gresiančiai Europos gyventojų saugumui ir pagrindinėms teisėms bei laisvėms, šalinti. (3)

4.

Strategijoje pateikiami pasiūlymai dėl reguliavimo, investavimo ir politikos iniciatyvų imantis ES veiksmų trijose srityse: 1) atsparumo, technologinio suverenumo ir lyderystės, 2) veiklos pajėgumų, susijusių su prevencija, atgrasymu ir reagavimu, kūrimo ir 3) pasaulinės atviros kibernetinės erdvės plėtojimo.

5.

Pasiūlymas yra viena iš strategijos reguliavimo iniciatyvų, visų pirma atsparumo, technologinio suverenumo ir lyderystės srityje.

6.

Pagal aiškinamąjį memorandumą pasiūlymu siekiama atnaujinti dabartinę teisinę sistemą, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/1148 (toliau – TIS direktyva) (4). Pasiūlymu siekiama remtis dabartine TIS direktyva ir ją panaikinti. TIS direktyva – tai pirmasis ES lygmens kibernetinio saugumo srities teisės aktas, kuriame nustatytos priemonės, skirtos bendram kibernetinio saugumo lygiui Sąjungoje didinti. Pasiūlyme atsižvelgiama į didesnį vidaus rinkos skaitmeninimą pastaraisiais metais ir kintančią grėsmių kibernetiniam saugumui padėtį, kuri išryškėjo nuo COVID-19 krizės pradžios. Pasiūlymu siekiama išspręsti kelis nustatytus TIS direktyvos trūkumus ir padidinti visų sektorių (viešųjų ir privačiųjų), atliekančių svarbią funkciją ekonomikai ir visuomenei, kibernetinio atsparumo lygį.

7.

Pagrindiniai pasiūlymo elementai yra:

(i)

dabartinės TIS direktyvos taikymo srities išplėtimas įtraukiant naujus sektorius, atsižvelgiant į jų svarbą ekonomikai ir visuomenei;

(ii)

griežtesni saugumo reikalavimai įmonėms ir subjektams, kuriems taikoma direktyva, nustatant rizikos valdymo metodą ir pateikiant būtiniausių taikytinų pagrindinių saugumo elementų sąrašą;

(iii)

tiekimo grandinių ir tiekėjų santykių saugumo klausimų sprendimas, reikalaujant, kad atskiros įmonės pašalintų kibernetinio saugumo riziką tiekimo grandinėse ir santykiuose su tiekėjais;

(iv)

valstybių narių valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir jų bendradarbiavimo su Sąjungos institucijomis, biurais, įstaigomis ir agentūromis vykdant su kibernetiniu saugumu susijusią veiklą, įskaitant kibernetinių krizių valdymą, stiprinimas.

8.

2021 m. sausio 14 d. EDAPP gavo Europos Komisijos prašymą oficialiai konsultuotis dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148.

3.   IŠVADOS

77.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, EDAPP teikia šias rekomendacijas:

Dėl kibernetinio saugumo strategijos

atsižvelgti į tai, kad pirmasis žingsnis siekiant mažinti duomenų apsaugos ir privatumo riziką, susijusią su naujomis kibernetinio saugumo gerinimo technologijomis, pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu, yra BDAR 25 straipsnyje nustatytų pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos reikalavimų taikymas, kuris padės integruoti atitinkamas apsaugos priemones, kaip antai pseudonimų suteikimas, šifravimas, duomenų tikslumas, duomenų kiekio mažinimas, į šių technologijų ir sistemų kūrimą ir naudojimą;

atsižvelgti į privatumo ir duomenų apsaugos aspekto integravimo į politiką ir standartus, susijusius su kibernetiniu saugumu, taip pat į tradicinį kibernetinio saugumo valdymą, svarbą siekiant užtikrinti holistinį požiūrį ir sudaryti sąlygas sąveikai su viešosiomis ir privačiomis organizacijomis valdant kibernetinį saugumą ir saugant jų tvarkomą informaciją be nereikalingo pastangų didinimo;

apsvarstyti ir planuoti išteklius, kuriuos ES institucijos naudos savo kibernetinio saugumo pajėgumams stiprinti, be kita ko, visapusiškai laikantis ES vertybių;

atsižvelgti į kibernetinio saugumo privatumo ir duomenų apsaugos aspektus investuojant į politikos sritis, praktinę veiklą ir priemones, kuriomis privatumo ir duomenų apsaugos aspektas yra integruotas į tradicinį kibernetinio saugumo valdymą, o veiksmingos duomenų apsaugos priemonės yra integruotos, kai asmens duomenys tvarkomi kibernetinio saugumo veikloje.

Dėl strategijos ir pasiūlymo taikymo srities Sąjungos institucijoms, biurams, įstaigoms ir agentūroms

atsižvelgti į ES institucijų poreikius ir vaidmenį, kad ES institucijos būtų integruotos į šią bendrą ES lygmens kibernetinio saugumo sistemą kaip subjektai, kurie naudojasi tokia pat aukšto lygio apsauga kaip ir valstybių narių subjektai;

į pasiūlymo taikymo sritį aiškiai įtraukti Sąjungos institucijas, biurus, įstaigas ir agentūras.

Dėl ryšio su galiojančiais Sąjungos teisės aktais dėl asmens duomenų apsaugos

pasiūlymo 2 straipsnyje paaiškinti, kad Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisės aktai, visų pirma BDAR ir E. privatumo direktyva, taikomi bet kokiam asmens duomenų tvarkymui, patenkančiam į pasiūlymo taikymo sritį (o ne tik konkrečiais atvejais);

atitinkamoje konstatuojamoje dalyje taip pat paaiškinti, kad pasiūlymu nesiekiama daryti poveikio galiojančių ES teisės aktų, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, taikymui, įskaitant nepriklausomų priežiūros institucijų, kompetentingų stebėti, kaip laikomasi tų aktų, užduotis ir įgaliojimus.

Dėl kibernetinio saugumo apibrėžties

paaiškinti skirtingą terminų kibernetinis saugumas ir tinklų ir informacinių sistemų saugumas vartojimą, ir terminą kibernetinis saugumas vartoti apskritai, o terminą tinklų ir informacinių sistemų saugumas – tik tada, kai tai leidžia kontekstas (pvz., grynai techninis, neatsižvelgiant į poveikį ir sistemų naudotojams bei kitiems asmenims).

Dėl domenų vardų ir registracijos duomenų (WHOIS duomenų bazė)

aiškiai apibrėžti, kas yra atitinkama informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti domenų vardų turėtojus ir kontaktinius centrus, administruojančius aukščiausio lygio domenų (ALD) vardais pažymėtus domenų vardus, ir su jais susisiekti;

išsamiau paaiškinti, kokių kategorijų duomenų domenų registracijos duomenys (kurie nėra asmens duomenys) turėtų būti skelbiami;

išsamiau paaiškinti, kurie (viešieji ar privatūs) subjektai gali būti teisėti prieigos prašytojai;

paaiškinti, ar ALD registrų ir subjektų, teikiančių ALD domeno vardo registracijos paslaugas, turimi asmens duomenys taip pat turėtų būti prieinami subjektams už EEE ribų, ir, jei taip būtų, aiškiai nustatyti tokios prieigos sąlygas, apribojimus ir procedūras, taip pat, kai taikoma, atsižvelgiant į BDAR 49 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

pateikti išsamesnį paaiškinimą, kas yra teisėtas ir tinkamai pagrįstas prašymas, kuriuo remiantis suteikiama prieiga, ir kokiomis sąlygomis.

Dėl CSIRT atliekamo aktyvaus tinklų ir sistemų tikrinimo

aiškiai apibrėžti aktyvaus tikrinimo, kurį CSIRT gali būti paprašyta atlikti, rūšis ir nustatyti pasiūlymo tekste nurodytų asmens duomenų pagrindines kategorijas.

Dėl rangos ir tiekimo grandinės

vertinant asmens duomenų tvarkymo technologijų ir sistemų tiekimo grandines, atsižvelgti į ypatumus, leidžiančius veiksmingai įgyvendinti pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principą;

vertinant IRT paslaugų, sistemų ar produktų tiekimo grandinės riziką atsižvelgti į konkrečius kilmės šalies reikalavimus, kurie gali trukdyti laikytis ES privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktų;

į teisės akto tekstą įtraukti privalomą konsultavimąsi su Europos duomenų apsaugos valdyba apibrėžiant pirmiau minėtus ypatumus ir prireikus atliekant 46 konstatuojamojoje dalyje minėtą suderintą sektorių rizikos vertinimą;

rekomenduoti konstatuojamojoje dalyje paminėti, kad atvirojo kodo kibernetinio saugumo produktai (programinė ir aparatinė įranga), įskaitant atvirojo kodo šifravimą, galėtų užtikrinti pakankamą skaidrumą, siekiant sušvelninti specifinę tiekimo grandinės riziką.

Dėl šifravimo

54 konstatuojamoje dalyje paaiškinti, kad nė viena pasiūlymo nuostata neturėtų būti aiškinama kaip pritarimas silpninti ištisinį šifravimą naudojant užpakalinių durų arba panašius sprendimus.

Dėl kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonių

į pasiūlymo konstatuojamąsias dalis ir esminę dalį įtraukti koncepciją, kad privatumo ir duomenų apsaugos aspekto integravimas į tradicinį kibernetinio saugumo rizikos valdymą užtikrins holistinį požiūrį ir sudarys sąlygas viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų sąveikai valdant kibernetinį saugumą ir apsaugant jų tvarkomą informaciją be nereikalingo pastangų didinimo;

į teisės akto tekstą įtraukti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros prievolę konsultuotis su Europos duomenų apsaugos valdyba rengiant atitinkamas rekomendacijas.

Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų

pakeisti 32 straipsnio 1 dalies tekstą „per pagrįstą laikotarpį“ į „nepagrįstai nedelsiant“.

Dėl bendradarbiavimo grupės

į teisės akto tekstą įtraukti Europos duomenų apsaugos valdybos dalyvavimą Bendradarbiavimo grupėje, atsižvelgiant į šios grupės užduoties ir duomenų apsaugos sistemos ryšį.

Dėl jurisdikcijos ir teritoriškumo

teisės akto tekste paaiškinti, kad pasiūlymas neturi įtakos duomenų apsaugos priežiūros institucijų kompetencijai pagal BDAR;

suteikti išsamų teisinį pagrindą kompetentingų ir priežiūros institucijų bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija, kiekvienai iš jų veikiant atitinkamose savo kompetencijos srityse;

paaiškinti, kad kompetentingos institucijos pagal pasiūlymą turėtų galėti kompetentingų priežiūros institucijų prašymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679 arba savo iniciatyva pateikti visą informaciją, surinktą atliekant bet kokį auditą ar tyrimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, ir šiuo tikslu nurodyti aiškų teisinį pagrindą.

2021 m. kovo 11 d., Briuselis.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148, COM (2020) 823 final.

(2)  Europos Sąjungos skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija, JOIN(2020) 18 final.

(3)  Žr. strategijos I skyrių „Įvadas“, p 4.

(4)  2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

2021 5 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/8


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams ir kurių taikymas išplėstas Vietnamui ir Laoso Liaudies Demokratinei Respublikai, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

(2021/C 183/04)

Paskelbus pranešimą (1) apie artėjančią antidempingo priemonių, galiojančių tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis arba KLR) kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams, galiojimo pabaigą, Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų tam tikrų žiedinių segtuvų mechanizmų Sąjungoje, vardu 2021 m. vasario 12 d. pateikė „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH“ (toliau – pareiškėjas).

Suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje pateikiama nekonfidenciali prašymo versija ir Sąjungos gamintojų prašymo rėmimo lygio analizė. Šio pranešimo 5.6 skirsnyje pateikiama informacija apie suinteresuotųjų šalių galimybę susipažinti su byla.

2.   Peržiūrimasis produktas

Šioje peržiūroje nagrinėjamas produktas – tam tikri žiedinių segtuvų mechanizmai (toliau – peržiūrimasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8305 10 00 (TARIC kodai 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 ir 8305100035). Šie KN ir TARIC kodai pateikiami tik kaip informacija.

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/703 (3) nustatytas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas Tarybos reglamentais (EB) Nr. 1208/2004 ir (EB) Nr. 33/2006 (4) išplėstas iš Vietnamo ir Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos siunčiamam importuojamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip atitinkamai Vietnamo ir Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos kilmės.

4.   Peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų.

4.1.    Įtarimas dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės

Pareiškėjas teigė, kad netikslinga naudoti KLR vidaus rinkos kainų ir sąnaudų, nes esama didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte.

Įtarimams dėl didelių iškraipymų pagrįsti pareiškėjas rėmėsi 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos tarnybų parengtos šalies ataskaitos (5), kurioje aprašytos konkrečios aplinkybės KLR rinkoje, informacija. Visų pirma, pareiškėjas nurodė tokius iškraipymus, kaip diferencijuotas arba lengvatines žaliavų kainas, ir iškraipymus, susijusius su kitais materialiniais gamybos ištekliais, žeme, energija ir darbo jėga.

Be to, pareiškėjas nurodė „Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v.“ užsakytą 2017 m. tyrimą „Kinijos spalvotųjų metalų pramonės rinkos iškraipymų analizė“ (6) (angl. Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry) ir reglamentus, kuriais nustatomos laikinosios priemonės karštai valcuotam nerūdijančiajam plienui (7) ir aliuminio ekstruzijoms (8).

Dėl to, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą, įtarimas dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo yra grindžiamas apskaičiuotosios normaliosios vertės, pagrįstos gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius dydžius tinkamoje tipiškoje šalyje, palyginimu su nagrinėjamosios šalies peržiūrimojo produkto pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis).

Atsižvelgdama į turimą informaciją Komisija mano, kad pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 9 dalį yra pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį pagrįsti, o iš tų įrodymų galima matyti, kad dėl didelių iškraipymų, kurie daro poveikį kainoms ir sąnaudoms, nėra tikslinga naudoti nagrinėjamosios šalies vidaus rinkos kainų ir sąnaudų.

Šalies ataskaita pateikta suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje (9).

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuoti dempingo skirtumai yra reikšmingi nagrinėjamajai šaliai.

4.2.    Įtarimas dėl žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės

Pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala gali tęstis arba pasikartoti. Pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų, kad peržiūrimojo produkto importas iš nagrinėjamosios šalies į Sąjungą buvo pastovus absoliučiaisiais skaičiais ir pagal rinkos dalį.

Iš pareiškėjo pateiktų įrodymų matyti, kad importuojamo peržiūrimojo produkto kiekis ir (arba) kainos, be kitų padarinių, padarė neigiamą poveikį Sąjungos pramonės parduotam kiekiui ir (arba) taikomų kainų lygiui, todėl darė didelę neigiamą įtaką bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams.

Be to, bet kuriuo atveju pareiškėjas taip pat pateikė pakankamai įrodymų, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, dabartinis peržiūrimojo produkto importo į Sąjungą iš nagrinėjamosios šalies mastas veikiausiai padidėtų dėl KLR eksportuojančių gamintojų turimų didelių nepanaudotų pajėgumų ir ES rinkos patrauklumo. Šiuo atžvilgiu pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala galiausiai būtų nebedaroma iš esmės dėl to, kad taikomos priemonės, o jei būtų leista nebetaikyti priemonių ir vėl padidėtų importo iš nagrinėjamosios šalies dempingo kainomis mastas, Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.

5.   Procedūra

Pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį, ir nustačiusi, kad yra pakankamai dempingo ir žalos tikimybės įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimui nagrinėjamosios šalies kilmės peržiūrimojo produkto dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala tęstųsi arba pasikartotų.

2018 m. birželio 8 d. įsigaliojusiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/825 (10) (prekybos apsaugos priemonių modernizavimo dokumentų rinkinys) padaryta tvarkaraščio ir terminų, anksčiau taikytų antidempingo tyrimuose, pakeitimų. Todėl Komisija ragina suinteresuotąsias šalis laikytis šiame pranešime ir tolesniuose Komisijos pranešimuose nurodytų procedūros etapų ir terminų. Komisija taip pat atkreipia šalių dėmesį į tai, kad po COVID-19 protrūkio paskelbtas pranešimas dėl COVID-19 protrūkio padarinių antidempingo ir antisubsidijų tyrimams (11), kuris gali būti taikomas šiam tyrimui.

5.1.    Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant dempingo tęsimosi ar pasikartojimo tyrimą bus nagrinėjamas 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2017 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Pastabos dėl prašymo ir tyrimo inicijavimo

Visos suinteresuotosios šalys raginamos per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (12) dienos pateikti savo nuomonę dėl prašyme nurodytų gamybos išteklių ir Suderintos sistemos (SS) kodų (13).

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti pastabų dėl prašymo (įskaitant klausimus, susijusius su žala ir priežastiniu ryšiu) arba aspektų, susijusių su tyrimo inicijavimu (įskaitant prašymo rėmimo lygį), privalo tai padaryti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Prašymai išklausyti dėl tyrimo inicijavimo turi būti pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

5.3.    Dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Atlikdama priemonių galiojimo termino peržiūrą Komisija nagrinėja eksportą į Sąjungą peržiūros tiriamuoju laikotarpiu ir, neatsižvelgdama į eksportą į Sąjungą, sprendžia, ar peržiūrimąjį produktą nagrinėjamosiose šalyse gaminančių ir parduodančių bendrovių padėtis yra tokia, kad eksportas dempingo kainomis į Sąjungą veikiausiai būtų tęsiamas arba pasikartotų, jei priemonės nustotų galioti.

Todėl Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti visi nagrinėjamosios šalies peržiūrimojo produkto gamintojai (14) neatsižvelgiant į tai, ar peržiūros tiriamuoju laikotarpiu jie eksportavo peržiūrimąjį produktą į Sąjungą.

5.3.1.   Nagrinėjamosios šalies gamintojų tyrimas

Atsižvelgdama į tai, kad KLR gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina, ir, jei būtina, atrinkti bendroves, visi gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai, taip pat ir tie, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Komisijai pateikti informaciją apie savo bendrovę (-es). Ši informacija turi būti teikiama per TRON.tdi adresu https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Informacija apie prisijungimą prie TRON pateikiama 5.6 ir 5.9 skirsniuose.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nagrinėjamosios šalies gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į KLR valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas nagrinėjamosios šalies gamintojų asociacijas.

Jei atranka būtina, gamintojai bus atrenkami remiantis didžiausia tipiška gamybos, pardavimo ar eksporto apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Apie atrinktas bendroves Komisija, jei tinkama, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas praneš visiems žinomiems nagrinėjamosios šalies gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir nagrinėjamosios šalies gamintojų asociacijoms.

Gavusi gamintojams atrinkti reikalingą informaciją, Komisija praneš susijusioms šalims savo sprendimą dėl to, ar jie atrinkti. Jei nenurodyta kitaip, atrinkti gamintojai užpildytą klausimyną turės pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dėl jų atrinkimo dienos.

Komisija prie suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtos bylos pridės pastabą dėl atrinktų bendrovių. Visos pastabos dėl atrinktų bendrovių turi būti gautos per 3 dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl atrinkimo dienos.

Nagrinėjamosios šalies gamintojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys gamintojai).

5.3.2.   Nagrinėjamajai šaliai taikoma papildoma procedūra dėl didelių iškraipymų

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus dėl pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies taikymo. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies e punktą Komisija netrukus po peržiūros inicijavimo, pridėdama pastabą prie suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtos bylos, praneš tyrimo šalims apie susijusius šaltinius, kuriuos ji ketina naudoti normaliajai vertei nagrinėjamoje šalyje nustatyti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį. Tai apims visus šaltinius, įskaitant tinkamos tipiškos trečiosios šalies parinkimą, kai tinkama. Tyrimo šalims nustatomas 10 dienų nuo tos dienos, kurią prie bylos pridedama minėta pastaba, laikotarpis pastaboms pateikti.

Remiantis Komisijos turima informacija, nagrinėjamosios šalies atžvilgiu galimos tipiškos trečiosios šalys šiuo atveju yra Turkija ir Serbija. Siekdama galutinai parinkti tinkamą tipišką trečiąją šalį, Komisija nagrinės, ar yra panašaus kaip nagrinėjamosios šalies ekonominio išsivystymo lygio šalių, kuriose yra gaminamas ir parduodamas peržiūrimasis produktas ir kuriose galima lengvai gauti susijusių duomenų. Jei yra daugiau kaip viena tokia šalis, prireikus pirmenybė bus teikiama toms šalims, kuriose užtikrinamas tinkamas socialinės ir aplinkos apsaugos lygis.

Dėl susijusių šaltinių, Komisija kviečia visus KLR gamintojus per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti informaciją apie peržiūrimajam produktui gaminti naudojamas medžiagas (žaliavines ir perdirbtas) ir energiją. Ši informacija turi būti teikiama per TRON.tdi adresu https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Informacija apie prisijungimą prie TRON pateikiama 5.6 ir 5.9 skirsniuose.

Be to, bet kokia faktinė informacija apie sąnaudas ir kainas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą turi būti pateikta per 65 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Tokia faktinė informacija turėtų būti teikiama tik iš viešai prieinamų šaltinių.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, susijusiam su įtariamais dideliais iškraipymais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, Komisija taip pat pateiks klausimyną nagrinėjamosios šalies vyriausybei.

5.3.3.   Nesusijusių importuotojų (15) tyrimas (16)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš KLR į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai, taip pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimą (-us), po kurio (-ių) nustatytos galiojančios priemonės.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių nesusijusių importuotojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina, ir, jei būtina, atrinkti bendroves, visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai, taip pat ir tie, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos ir Komisijai pateikti šio pranešimo priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamosios šalies peržiūrimojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Komisija prie suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtos bylos taip pat pridės pastabą dėl atrinktų bendrovių. Visos pastabos dėl atrinktų bendrovių turi būti gautos per 3 dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl atrinkimo dienos.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams pateiks klausimynus. Jei nenurodyta kitaip, tos šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie atrinktas bendroves dienos.

Nesusijusiems importuotojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Siekiant nustatyti, ar yra tikimybė, kad Sąjungos pramonei daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos peržiūrimojo produkto gamintojai.

5.4.1.   Sąjungos gamintojų tyrimas

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su Sąjungos gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija pateiks klausimynus žinomiems Sąjungos gamintojams arba tipiškiems Sąjungos gamintojams, būtent: „IML Industria Meccanica Lombarda SRL“, „Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft“ ir „Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh“.

Jei nenurodyta kitaip, pirmiau išvardyti Sąjungos gamintojai užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Sąjungos gamintojai ir jiems atstovaujančios asociacijos raginami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo, susisiekti su Komisija (pageidautina e. paštu) ir pranešti apie save bei paprašyti klausimyno.

Sąjungos gamintojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Jeigu tikimybė, kad dempingas ir jo daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, bus patvirtinta, pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį bus priimtas sprendimas, ar antidempingo priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų Sąjungos interesams.

Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, profesinės sąjungos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami teikti Komisijai informaciją apie Sąjungos interesus. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Jei nenurodyta kitaip, su Sąjungos interesų vertinimu susijusi informacija turi būti pateikta per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną.

Klausimynų, įskaitant peržiūrimojo produkto naudotojams skirtą klausimyną, kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais, pagrindžiančiais jos tikrumą.

5.6.    Suinteresuotosios šalys

Kad galėtų dalyvauti tyrime, suinteresuotosios šalys, kaip antai nagrinėjamosios šalies gamintojai, Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, profesinės sąjungos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos, pirmiausia turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Nagrinėjamosios šalies gamintojai, Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, pateikę informaciją pagal 5.3.1, 5.3.3 ir 5.4.1 skirsniuose aprašytas procedūras, bus laikomi suinteresuotosiomis šalimis, jei jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Kitos šalys galės dalyvauti tyrime kaip suinteresuotosios šalys tik nuo to momento, kai apie save praneš, ir su sąlyga, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję. Subjekto laikymas suinteresuotąja šalimi nedaro poveikio pagrindinio reglamento 18 straipsnio taikymui.

Suinteresuotosioms šalims susipažinti su byla galima per TRON.tdi adresu https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Kad gautumėte prieigą, laikykitės tame puslapyje pateiktų nurodymų (17).

5.7.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

5.8.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti teikiami raštu, juose turi būti nurodytos prašymo priežastys ir santrauka klausimų, kuriuos suinteresuotoji šalis nori aptarti per klausymą. Per klausymą bus nagrinėjami tik suinteresuotųjų šalių iš anksto raštu pateikti klausimai.

Iš principo per klausymus į bylą iki tol neįtraukta faktinė informacija nepristatoma. Vis dėlto, siekiant užtikrinti gerą administravimą ir sudaryti sąlygas Komisijos tarnyboms atlikti tyrimą, suinteresuotosios šalys gali būti paprašytos po klausymo pateikti naujos faktinės informacijos.

5.9.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama Komisijai: a) naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, kurią prašoma laikyti konfidencialia, ženklinama grifu „Neskelbtina“ (18). Šiam tyrimui informaciją teikiančių šalių prašoma nurodyti priežastis, dėl kurių prašoma informaciją laikyti konfidencialia.

Suinteresuotosios šalys, teikiančios neskelbtiną informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „Suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti šalis nenurodo tinkamos prašymo laikyti informaciją konfidencialia priežasties arba nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, Komisija į tokią informaciją gali neatsižvelgti, nebent remiantis atitinkamais šaltiniais įrodoma, kad ši informacija yra teisinga.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant skenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti per TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Naudodamos TRON.tdi arba e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik per TRON.tdi arba e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo per TRON.tdi ir e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi adresas https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E. paštas:

Dempingo klausimais: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

Žalos ir Sąjungos interesų klausimais: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalies, tyrimas paprastai baigiamas per 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

7.   Informacijos pateikimas

Paprastai suinteresuotosios šalys informaciją gali pateikti tik laikydamosi šio pranešimo 5 skirsnyje nustatytų tvarkaraščių.

Kad tyrimas būtų baigtas iki privalomų terminų, Komisija nepriims informacijos iš suinteresuotųjų šalių praėjus pastabų dėl galutinio faktų atskleidimo pateikimo terminui arba, jei taikytina, praėjus pastabų dėl papildomo galutinio faktų atskleidimo pateikimo terminui.

8.   Galimybė teikti pastabas dėl kitų šalių pateiktos informacijos

Siekiant užtikrinti teises į gynybą, suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė teikti pastabas dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas dėl klausimų, iškeltų kitų suinteresuotųjų šalių pateiktoje informacijoje, bet negali kelti naujų klausimų.

Jei nenurodyta kitaip, pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su galutinių išvadų atskleidimu, turėtų būti pateiktos per 5 dienas nuo pastabų dėl galutinių išvadų atskleidimo pateikimo termino. Jei nenurodyta kitaip, papildomo galutinio faktų atskleidimo atveju pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su papildomu galutiniu faktų atskleidimu, turėtų būti pateiktos per 1 dieną nuo pastabų dėl papildomo galutinio faktų atskleidimo pateikimo termino.

Nurodytu tvarkaraščiu nedaromas poveikis Komisijos teisei tinkamai pagrįstais atvejais prašyti suinteresuotųjų šalių pateikti papildomos informacijos.

9.   Šiame pranešime nustatytų terminų pratęsimas

Šiame pranešime nustatyti terminai gali būti pratęsti suinteresuotųjų šalių prašymu, joms nurodžius pagrįstą priežastį.

Prašyti pratęsti šiame pranešime nurodytus terminus reikėtų tik išimtinėmis aplinkybėmis ir jie bus pratęsti, tik jei bus tinkamai pagrįsti. Bet kuriuo atveju terminas klausimyno atsakymams pateikti dažniausiai pratęsiamas daugiausia 3 dienomis ir paprastai ne daugiau kaip 7 dienomis. Terminas, per kurį turi būti pateikta kita šiame pranešime nurodyta informacija, gali būti pratęstas 3 dienomis, nebent įrodoma, kad yra išimtinių aplinkybių.

10.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

11.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad į bylos nagrinėjimą įsitrauktų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir visus kitus prašymus, susijusius su suinteresuotųjų šalių ir trečiųjų šalių teisėmis į gynybą, kurių gali būti pateikta tyrimo metu.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti klausymus ir veikti kaip suinteresuotosios (-ųjų) šalies (-ių) ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą. Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Bylas nagrinėjantis pareigūnas išnagrinės prašymų priežastis. Šie klausymai turėtų vykti tik tuo atveju, jei klausimai per tinkamą laiką nebuvo išspręsti su Komisijos tarnybomis.

Visi prašymai turi būti pateikti laiku ir nedelsiant, kad nebūtų trukdoma sklandžiai vykdyti tyrimus. Todėl prašyti, kad į bylos nagrinėjimą įsitrauktų bylas nagrinėjantis pareigūnas, suinteresuotosios šalys turėtų kuo greičiau, kai tik įvyksta įvykis, dėl kurio toks įsitraukimas yra pagrįstas. Jeigu prašymai išklausyti pateikiami nesilaikant atitinkamų tvarkaraščių, bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat išnagrinės tokių pavėluotai pateiktų prašymų priežastis, iškeltų klausimų pobūdį ir šių klausimų poveikį teisėms į gynybą, tinkamai atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti gerą administravimą ir laiku baigti tyrimą.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų bus keičiamos ne galiojančios priemonės, bet tos priemonės bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad reikia peržiūrėti priemones, kad vėliau jas būtų galima keisti, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirma nurodytu adresu.

13.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (19).

Pranešimas apie duomenų apsaugą, kuriuo visi asmenys informuojami apie asmens duomenų tvarkymą vykdant Komisijos prekybos apsaugos veiklą, pateikiamas Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  OL C 331, 2020 10 7, p. 14.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/703, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams (OL L 122, 2016 5 12, p. 1).

(4)  2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1208/2004, praplečiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 119/1997 su paskutiniais pakeitimais nustatytų galutinių antidempingo priemonių tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmų importui taikymą to paties produkto importui, siunčiamam iš Vietnamo Socialistinės Respublikos (OL L 232, 2004 7 1, p. 1); 2006 m. sausio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 33/2006, išplečiantis galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 2074/2004 tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmų importui, taikymą tokiam pačiam produktui, įvežamam iš Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos (OL L 7, 2006 1 12, p. 1).

(5)  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl didelių Kinijos Liaudies Respublikos ekonomikos iškraipymų prekybos apsaugos tyrimų tikslais, 2017 12 20, SWD(2017) 483 final/2, paskelbta http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf

(7)  2020 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/508, kuriuo tam tikriems importuojamiems Indonezijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės karštai valcuotiems nerūdijančiojo plieno lakštams ir ritiniams nustatomas laikinasis antidempingo muitas (OL L 110, 2020 4 8, p. 3).

(8)  2020 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1428, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio ekstruzijoms nustatomas laikinasis antidempingo muitas (OL L 336, 2020 10 13, p. 8).

(9)  Šalies ataskaitoje cituojamus dokumentus taip pat galima gauti pateikus tinkamai pagrįstą prašymą.

(10)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/825, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 143, 2018 6 7, p. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(12)  Visos nuorodos į šio pranešimo paskelbimą yra nuorodos į šio pranešimo paskelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

(13)  Informacija apie SS kodus taip pat pateikta peržiūros prašymo santraukoje, kuri skelbiama Prekybos GD svetainėje (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(14)  Gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti peržiūrimąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant peržiūrimąjį produktą.

(15)  Atrinkti galima tik su nagrinėjamosios šalies gamintojais nesusijusius importuotojus. Su gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais, jeigu: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – tai fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(16)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.

(17)  Jei kiltų techninių problemų, kreipkitės į Prekybos pagalbos centrą e. paštu trade-service-desk@ec.europa.eu arba telefonu +32 22979797.

(18)  Neskelbtinas dokumentas yra dokumentas, laikomas konfidencialiu pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(19)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


PRIEDAS

Neskelbtina

Suinteresuotosioms šalims susipažinti

(pažymėti tinkamą langelį)

ANTIDEMPINGO PRIEMONIŲ, TAIKOMŲ TAM TIKRIEMS IMPORTUOJAMIEMS KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS KILMĖS ŽIEDINIŲ SEGTUVŲ MECHANIZMAMS IR KURIŲ TAIKYMAS IŠPLĖSTAS VIETNAMUI IR LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI, GALIOJIMO TERMINO PERŽIŪRA

NESUSIJUSIŲ IMPORTUOTOJŲ ATRANKAI TEIKTINA INFORMACIJA

Šios formos paskirtis – padėti nesusijusiems importuotojams pateikti pranešimo apie inicijavimą 5.3.3 skirsnyje nurodytai atrankai svarbią informaciją.

Formos versijos „Neskelbtina“ ir „Suinteresuotosioms šalims susipažinti“ turėtų būti grąžintos Komisijai, kaip nustatyta pranešime apie inicijavimą.

1.   BENDROVĖS PAVADINIMAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pateikite šiuos savo bendrovės duomenis:

Bendrovės pavadinimas

 

Adresas

 

Asmuo ryšiams

 

E. pašto adresas

 

Telefonas

 

Svetainė

 

2.   APYVARTA IR PARDAVIMO APIMTIS

Nurodykite savo bendrovės bendrą apyvartą eurais (EUR) bei tam tikrų žiedinių segtuvų mechanizmų, kaip apibrėžta pranešime apie inicijavimą, importo į Sąjungą ir perpardavimo Sąjungos rinkoje importavus iš KLR peržiūros tiriamuoju laikotarpiu (2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.) apyvartą ir svorį. Nurodykite naudojamą svorio matavimo vienetą, jei tai ne tonos.

 

Tonos

Vertė eurais (EUR)

Bendra jūsų bendrovės apyvarta eurais (EUR)

 

 

Peržiūrimojo produkto importas į Sąjungą

 

 

Iš KLR importuoto peržiūrimojo produkto perpardavimas Sąjungos rinkoje

 

 

3.   JŪSŲ BENDROVĖS IR SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ (1) VEIKLA

Tiksliai aprašykite bendrovės ir visų susijusių bendrovių (išvardykite jas ir nurodykite ryšį su jūsų bendrove), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant (eksportui ir (arba) vidaus rinkai) peržiūrimąjį produktą, veiklą. Prie tokios veiklos gali būti priskiriama (tačiau tuo neapsiribojama) peržiūrimojo produkto pirkimas ar jo gamyba pagal subrangos sutartis arba peržiūrimojo produkto perdirbimas ar prekyba juo.

Bendrovės pavadinimas ir vieta

Veikla

Ryšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   KITA INFORMACIJA

Pateikite kitą susijusią informaciją, kurią manot esant naudingą Komisijai vykdant bendrovių atranką.

5.   PATVIRTINIMAS

Pateikdama nurodytą informaciją bendrovė sutinka, kad gali būti atrenkama. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės užpildyti klausimyną ir leisti apsilankyti jos patalpose, kad būtų patikrinti jos atsakymai. Jeigu bendrovė nurodys nesutinkanti, kad gali būti atrenkama, tai bus laikoma atsisakymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Komisijos išvados dėl nebendradarbiaujančių importuotojų yra grindžiamos turimais faktais, todėl rezultatas bendrovei gali būti mažiau palankus nei bendradarbiavimo atveju.

Įgaliotojo pareigūno parašas:

Įgaliotojo pareigūno vardas, pavardė ir pareigos:

Data:


(1)  Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais, jeigu: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – tai fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


KITI AKTAI

Europos Komisija

2021 5 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/20


Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2021/C 183/05)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 (1) 17 straipsnio 5 dalį.

Pranešimas apie standartinį bendrojo dokumento pakeitimą

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION“

PDO-FR-A0992-AM03

Pranešimo data: 2021 3 9

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1.   Geografinė vietovė

Kad būtų panaikinta nuoroda į kadastro dalis, atliktas redakcinio pobūdžio geografinės vietovės pakeitimas. Be to, daroma nuoroda į Oficialųjį geografinių kodų registrą.

Šis pakeitimas neturi jokios įtakos geografinei vietovei ir yra tik redakcinio pobūdžio.

Atitinkamai iš dalies keičiamas bendrojo dokumento 1.6 punktas.

2.   Arčiausiai esanti vietovė

Ištaisius praleidimą pakeista arčiausiai esanti vietovė. Piuisgeno komunai susijungus su Monbadono komuna, Monbadono komuną atitinkanti dalis nebuvo įtraukta į arčiausiai esančią vietovę. Be to, daroma nuoroda į Oficialųjį geografinių kodų registrą.

Atitinkamai iš dalies keičiamas bendrojo dokumento 1.9 punktas.

3.   Vyno išleidimas į apyvartą tarp įgaliotų sandėlių savininkų

Išbraukiamas 1 skyriaus IX antraštinės dalies 5 punkto b papunktis dėl vyno išleidimo į apyvartą tarp įgaliotų sandėlių savininkų datos.

Šiuo pakeitimu bendrasis dokumentas nekeičiamas.

4.   Kontrolės įstaigos duomenys

Siekiant redakcijos suderinamumo su kitomis nuorodų specifikacijomis, peržiūrėta nuorodos į kontrolės įstaigą redakcija. Šis pakeitimas yra tik redakcinio pobūdžio. Šiuo pakeitimu bendrasis dokumentas nekeičiamas.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1.   Pavadinimas (-ai)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Geografinės nuorodos tipas

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3.   Vynuogių produktų kategorijos

1.

Vynas

4.   Vyno (-ų) aprašymas

Šie daugiausia iš vynuogių veislės ‘Merlot N’ gaminami raudonieji vynai yra stiprūs ir išbaigti, sodrios spalvos, pasižymintys intensyviu uogų aromatu, kuris brandinant tampa dar kompleksiškesnis.

Dažnai brandinant statinėse gali būti juntamas skrudinimo ir vanilės pokvapis, papildantis vynų aromatų paletę ir struktūrą.

Šių vynų savybės:

mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 %,

visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais po sodrinimo – 13,5 %,

obuolių rūgšties kiekis – ne didesnis kaip 0,3 g/l,

fermentuojamųjų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis – ne didesnis kaip 3 g/l.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

miliekvivalentais viename litre

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

13,26

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

140

5.   Vyno gamybos metodai

5.1.   Specifiniai vynininkystės metodai

Sodrinimas

Specifinis vynininkystės metodas

Leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 15 %.

Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13,5 %.

Vynmedžių auginimas

Auginimo praktika

Mažiausias vynmedžių sodinimo tankumas yra 5 500 sodinių viename hektare.

Atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 2 m, o atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis nei 0,50 m.

Genėti privaloma. Genima ne vėliau kaip išsiskleidus lapams (Lorenzo 9 etapas).

Vynmedžiai genimi pasitelkiant toliau nurodytus metodus, kuriais sudaromos palankios sąlygos vienodam augalijos pasiskirstymui ir aeravimui taikant vieno priraišiojimo lygmens sistemą, kartu apribojant vynuogių kekių skaičių:

taikant vienpetį arba dvipetį Guyot metodą;

trumpai, taikant Royat kordono metodą arba formuojant vėduoklės formą;

paliekant ilgesnes šakas.

Ant kiekvienos ataugos būna ne daugiau kaip 12 pumpurų.

Ilgos šakos jokiu būdu negali iš dalies uždengti vienos kitų.

Drėkinimas

Vynmedžių auginimo laikotarpiu gali būti leidžiama drėkinti tik tuo atveju, jei yra sausra ir ji trukdo vynuogių fiziologiniam vystymuisi ir geram vynuogių nokimui.

5.2.   Didžiausias gamybos kiekis

Raudonasis vynas

65 hektolitrai iš hektaro

6.   Nustatyta geografinė vietovė

Vynuogių derlius skinamas, vyndaryste užsiimama, vynai gaminami ir brandinami tam tikroje Žirondos departamento Piuisgeno komunos teritorijos dalyje (remiantis Oficialiojo geografinių kodų registro 2020 m. vasario 26 d. duomenimis), kuri atitinka šios komunos teritoriją, nustatytą prieš jai susijungiant su Monbadono komuna 1989 m. sausio 1 d. (1988 m. lapkričio 10 d. prefektūros nutarimas).

7.   Pagrindinė (-ės) vyninių vynuogių veislė (-ės)

‘Cabernet franc N’

‘Cabernet-Sauvignon N’

‘Cot N’ – ‘Malbec’

‘Merlot N’

8.   Ryšys (-iai) su geografine vietove

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Puisseguin Saint-Emilion“ geografinę vietovę sudaro dalis Piuisgeno komunos, atitinkančios šios komunos teritoriją, nustatytą prieš jai susijungiant su Monbadono komuna 1989 m. Ši vietovė yra Žirondos departamento šiaurės rytuose, ji driekiasi 48 kilometrus į šiaurės rytus nuo Bordo ir 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo Sent Emiljono, Liburno krašte.

Dviejų upių – Ilio ir Dordonės – santakoje esančius didelius nustatyto ploto vynmedžiams auginti skirtus sklypus daugiausia sudaro klinčių bei molio ir klinčių dirvožemis.

Čia, kaip ir visame su Atlanto vandenynu besiribojančiame Žirondos departamente, vyrauja nuosaikus jūrinis klimatas, o nedideli temperatūros skirtumai palankūs vynmedžiams auginti. Dėl Žirondos departamento šiaurės rytuose esančios geografinės vietovės padėties pastebimi ir žemyninio klimato požymiai – aukštesnė temperatūra vasarą ir rudenį, todėl vynuogės gerai sunoksta. Nenuspėjamas jūrinis klimatas ir kai kuriais metais pasitaikantys žemo slėgio rudeniniai lietūs ar, priešingai, šiltas ir ypač saulėtas vėlyvas ruduo leidžia sunokti ypatingiems vynuogių derliams.

Šioje vietovėje ypač populiari vynuogių veislė ‘Merlot N’. Šios veislės vynuogės ypač gerai sunoksta vėsiame ir drėgname molingame dirvožemyje.

Kitos vynuogių veislės auginamos šiltesniame smėlio ir žvyro arba smėlio ir molio dirvožemyje, taip pat išorės veiksnių veikiamame molio ir klinčių dirvožemyje.

Žemyninio klimato požymių (šilta vasara, ilgas ir nešaltas ruduo, švelni ir paprastai sausa žiema) turintis jūrinis klimatas palankus vynuogėms lėtai sunokti.

Nustatytam sklypų plotui priklauso žemės sklypai, kuriuose dėl dirvožemio sudėties arba topografinės padėties (kalva arba šlaitas) užtikrinamas tinkamas drenažas. Neįtraukiami žemės sklypai, daugiausia sudaryti iš hidromorfinio arba ant molio ir dumblo susiformavusio dirvožemio su negiliu nepralaidžiu sluoksniu. Taip pat neįtraukiami slėnio apačioje esantys žemės sklypai, kurių dirvožemyje užsistovi vanduo ir kurie yra veikiami pavasarinių šalnų.

Tiksliai apibrėžiant sklypus užtikrinama, kad vietinių veislių vynuogių, kurios ilgainiui buvo atrinktos dėl savo tinkamumo ilgam laikymui ir brandinimui – dalykų, reikalingų šiems produktams gabenti ilgais nuotoliais, – savybės kuo geriau atsiskleistų.

Siekiant užtikrinti pakankamą vynuogių derlių nedidinant vynuogių kiekio ant vynuogienojų, pasižyminčių gerai žinomu gamybos potencialu, ir taip užtikrinant tinkamą vaisių sunokimą ir koncentraciją, padidintas augalų sodinimo tankumas. Naudojant treliažus, taikant griežtus genėjimo metodus ir užtikrinant, kad ilgos šakos iš dalies neuždengtų vienos kitų, galima pasiekti, kad vynuogių derlius būtų vienodas, o lapų paviršius – pakankamas fotosintezei, kuria sudaromos sąlygos vynuogėms gerai sunokti.

Derlius turi būti sveikas, todėl būtina rūšiuoti, kad būtų pašalintos nepakankamai prinokusios, pažeistos ar ligų paveiktos vynuogės.

Vynai brandinami mažiausiai iki metų, einančių po derliaus nuėmimo metų, pavasario; šis brandinimo laikotarpis būtinas norint užtikrinti jų sodrumą, išbaigtumą ir geriausią skonį prieš patiekiant vartotojui.

Nuoroda „Puisseguin Saint-Emilion“ žymimi vynai yra daugiausia iš vynuogių veislės ‘Merlot N’ gaminami raudonieji vynai, stiprūs ir išbaigti, sodrios spalvos, pasižymintys intensyviu uogų aromatu, kuris brandinant tampa dar kompleksiškesnis.

Mišiniuose vynuogių veislės ‘Cabernet franc N’ ir ‘Cabernet-Sauvignon N’ suteikia vynams gaivumo ir išbaigtumo, taigi jie tampa tinkamesni brandinti ir atsiskleidžia jų kompleksiškas aromatas.

Dažnai brandinant statinėse gali būti juntamas skrudinimo ir vanilės pokvapis, papildantis vynų aromatų paletę ir struktūrą.

9.   Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)

Didesnė geografinė vietovė

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėse galima nurodyti didesnę geografinę vietovę „Vin de Bordeaux“ arba „Grand Vin de Bordeaux“. Šios didesnės geografinės vietovės pavadinimas turi būti užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) yra ne didesnis kaip 2/3 rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Pritaikius su vyndaryste susijusią nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti vynų gamybos ir brandinimo vietovė apima toliau nurodytų Žirondos departamento komunų, kaip jos 2020 m. vasario 26 d. apibrėžtos Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet. Šiai vietovei taip pat priklauso dalis Piuisgeno komunos, kuri atitinka buvusios Monbadono komunos teritoriją, prieš šioms komunoms susijungiant 1989 m. sausio 1 d., ir Liburno teritorija, kurios dalis pietuose ribojasi su La Kapelio upeliu ir kuri tęsiasi iki gretimo kelio Nr. 28, vėliau šiuo keliu driekiasi iki Dordonės ir tęsiasi geležinkelio linija Bordo–Beržerakas.

Nuoroda į produkto specifikaciją

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  OL L 9, 2019 1 11, p. 2.