ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 118I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. balandžio 7d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2021/C 118 I/01

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/560, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 356/2010 dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/559

1

2021/C 118 I/02

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 356/2010 dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

3

 

Europos maisto saugos tarnyba

2021/C 118 I/03

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklas

5


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2021 4 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 118/1


Pranešimas asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/560, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 356/2010 dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/559

(2021/C 118 I/01)

Šiame pranešime pateikta informacija yra skirta asmenims, išvardytiems Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/560 (2), I priede ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 356/2010 (3) dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/559 (4) I priede.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009), nusprendė įrašyti tris asmenis į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

Tie atitinkami asmenys gali bet kuriuo metu pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 751 (1992) įsteigtam Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetui pateikti prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimus įtraukti juos į JT sąrašą. Toks prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Faks. +1 2129631300

El. paštas delisting@un.org

Daugiau informacijos pateikiama:https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

Atsižvelgdama į JT sprendimą, Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sąrašą įtraukti asmenys turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui I priede ir Reglamento (ES) Nr. 356/2010 dėl ribojamųjų priemonių Somaliui I priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Šių asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos atitinkamuose tų priedų įrašuose.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 356/2010 II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (žr. reglamento 5 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas sanctions@consilium.europa.eu

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 17.

(2)  OL L 115 I, 2021 4 6, p. 3.

(3)  OL L 105, 2010 4 27, p. 1.

(4)  OL L 115 I, 2021 4 6, p. 1.


2021 4 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 118/3


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 356/2010 dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

(2021/C 118 I/02)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (1) 16 straipsnį atitinkamų duomenų subjektų dėmesys atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją.

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas – Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP (2), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/560 (3), ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 356/2010 (4), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/559 (5) dėl ribojamųjų priemonių Somaliui.

Už šį duomenų tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Tarybos generalinio sekretoriato Išorės santykių generalinio direktorato (RELEX) 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Į Tarybos generalinio sekretoriato duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis adresu:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Sprendime 2010/231/BUSP, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2021/560, ir Reglamente (ES) Nr. 356/2010, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/559, dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka Sprendime 2010/231/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 356/2010 nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnyje numatytiems apribojimams, į duomenų subjektų išreikštą valią pasinaudoti teise susipažinti su duomenimis, taip pat teise reikalauti ištaisyti duomenis arba prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi, bus reaguojama pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Nedarant poveikio galimybei imtis bet kokių teisminių, administracinių arba neteisminių teisių gynimo priemonių, duomenų subjektai gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39.

(2)  OL L 105, 2010 4 27, p. 17.

(3)  OL L 115 I, 2021 4 6, p. 3.

(4)  OL L 105, 2010 4 27, p. 1.

(5)  OL L 115 I, 2021 4 6, p. 1.


Europos maisto saugos tarnyba

2021 4 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 118/5


Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklas

(2021/C 118 I/03)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 (1) 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Europos maisto saugos tarnybos „Valdančioji taryba Vykdomojo direktoriaus siūlymu sudaro viešai skelbtiną valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų, galinčių individualiai arba per tinklus padėti tarnybai vykdyti jos misiją, sąrašą“.

EFSA Valdančioji taryba pirmą kartą sąrašą sudarė 2006 m. gruodžio 19 d., ir nuo to laiko jis:

i.

reguliariai atnaujinamas, remiantis EFSA Vykdomojo direktoriaus pasiūlymais, taip pat atsižvelgiant į peržiūros rezultatus ar naujus valstybių narių pasiūlymus paskirti organizacijas (pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2230/2004 2 straipsnio 4 dalį (2));

ii.

skelbiamas viešai EFSA interneto svetainėje, kurioje pateikiamas naujausias kompetentingų organizacijų sąrašas.

Ši atitinkama informacija pateikiama EFSA interneto svetainėje šiais adresais:

i.

naujausi EFSA Valdančiosios tarybos kompetentingų organizacijų sąrašo pakeitimai [2021 m. kovo 25 d.] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting];

ii.

atnaujintas kompetentingų organizacijų sąrašas –

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

EFSA atnaujins šį pranešimą, patikslindama pateiktas interneto svetainių nuorodas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite adresuCooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(2)  2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo taisykles dėl Europos maisto saugos tarnybos veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklo (OL L 379, 2004 12 24, p. 64), su paskutiniais pakeitimais.