ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 61A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. vasario 22d.


Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2021/C 61 A/01

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Pranešimas apie konkursą A direktorato Išlaidos. Operacijos ir tyrimai direktoriaus pareigoms (AD 14 lygis), Belgija / Briuselis (Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis). COM/2021/10399

1


LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

2021 2 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 61/1


Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Pranešimas apie konkursą A direktorato „Išlaidos. Operacijos ir tyrimai“ direktoriaus pareigoms (AD 14 lygis), Belgija / Briuselis

(Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis)

COM/2021/10399

(2021/C 61 A/01)

 

Apie mus

Kova su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia Europos Sąjungos finansiniams interesams, yra ypač svarbi siekiant užtikrinti pasitikėjimą Europos projektu.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) atlieka tris užduotis: tirdama sukčiavimo, korupcijos ir kitokios neteisėtos veiklos atvejus ji saugo Europos Sąjungos (ES) finansinius interesus; nustato ir tiria šiurkščius ES institucijų ir įstaigų narių bei darbuotojų padarytus su profesinių pareigų atlikimu susijusius pažeidimus, dėl kurių galėtų būti pradėtos drausminės procedūros arba iškeltos baudžiamosios bylos; padeda ES institucijoms, visų pirma Europos Komisijai, rengti ir įgyvendinti kovos su sukčiavimu politiką ir teisės aktus.

OLAF yra Europos Komisijos generalinis direktoratas, tačiau vykdydama tyrimus ši tarnyba yra teisiškai nepriklausoma. Priežiūros komitetas, sudarytas iš penkių nepriklausomų Europos Komisijoje nedirbančių asmenų, prižiūri, kaip OLAF įgyvendina savo tyrimo funkciją.

OLAF veiklos direktoratai atsakingi už tyrimus; vykdyti veiklą jiems padeda Žinių centras ir Bendrųjų reikalų direktoratas, kuris tvarko OLAF administracinius reikalus.

OLAF A direktoratas „Išlaidos. Operacijos ir tyrimai“ saugo ES finansinius interesus ir reputaciją vykdydamas sukčiavimo, korupcijos ir kitų Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių šiurkščių pažeidimų administracinius tyrimus ir su tuo susijusias operacijas.

Šį direktoratą sudaro penki skyriai, kuriuose dirba apie 100 darbuotojų, daugiausia – įvairios profesinės kvalifikacijos specializuotų tyrėjų, įskaitant buvusius prokurorus, policijos pareigūnus ir auditorius.

A.1 skyrius vykdo vidaus tyrimus visose Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose Europos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose. A.2 skyrius tiria įtariamus pažeidimus Europos Komisijos, ES vykdomųjų įstaigų, ES decentralizuotų agentūrų, Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) ir bendrųjų įmonių patiriamų tiesioginių išlaidų srityje, taip pat ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų administracinių išlaidų srityje. A.3, A.4 ir A.5 skyriai vykdo tyrimus ir operacijas ES išlaidų, patiriamų įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką, Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) ir kitų pasidalijamojo valdymo fondų veiklą. Be to, šie trys skyriai veikia pasirengimo narystei pagalbos kaimo plėtrai ir šalių kandidačių ir (arba) potencialių šalių kandidačių ir valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) srityse.

Direktoratas taip pat stebi finansinių, teisminių ir drausminių rekomendacijų, susijusių su atitinkamomis bylomis, įgyvendinimo pažangą ir kaupia informaciją apie veiksmų, kurių ėmėsi ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, rezultatus.

Direktoriaus darbo vieta yra Briuselyje; jis veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su OLAF generalinio direktoriaus pavaduotoju, o bendrą jo veiklos priežiūrą vykdo generalinis direktorius.

OLAF teisinis pagrindas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (1) – jame nustatyti OLAF tikslai ir uždaviniai, taip pat jos veikimo tvarka. Daugiau informacijos apie OLAF ir jos organizacinę schemą galima rasti https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office_lt.

Siūlome

Direktoriaus, atsakingo už direktorato bendros strateginės krypties nustatymą ir patikimą direktorato išteklių valdymą vadovaujantis veiklos uždavinių aprašu ir metine darbo programa, pareigas.

Vadovaujamas generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo, direktorius:

prižiūri, kaip atliekami tyrimai, ir juos pabaigus priimamos galutinės ataskaitos ir, jei reikia, teikiamos rekomendacijos Europos Sąjungos institucijų tarnyboms galimo baudžiamojo persekiojimo, finansinio išieškojimo, tolesnių administracinių veiksmų ir (arba) drausminių priemonių inicijavimo tikslais, ir prireikus valstybių narių teisminėms institucijoms galimo baudžiamojo persekiojimo inicijavimo tikslais,

rengia ir įgyvendina kovai su sukčiavimu, neteisėta veikla ir korupcija skirtą OLAF tyrimo strategiją, apimančią direktorato kompetencijai priklausančias sritis,

užtikrina veiksmingą direktorato veiklos planavimą ir valdymą (užtikrindamas kokybės standartų ir terminų laikymąsi, darbo eigos, pažangos ir tikslų įgyvendinimo stebėjimą),

prižiūri skyrių vadovų darbą ir kontroliuoja direktorato veiklos rezultatus,

užtikrina veiksmingą direktorato žmogiškųjų ir finansinių išteklių planavimą, naudojimą ir valdymą, taip pat, bendradarbiaudamas su generalinio direktoriaus pavaduotoju, užtikrina veiksmingą išteklių paskirstymą skyriams.

Pagrindinė užduotis – kintančios institucinės aplinkos sąlygomis toliau plėtoti OLAF operatyvinę veiklą, visų pirma didesnės rizikos srityse, atsižvelgiant į vykdomą ES išlaidų perorientavimą, kuris lems naujų sukčiavimo modelių atsiradimą. Siekiant spręsti šias problemas, būtina vykdyti veiksmingus tyrimus, plėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą su Europos institucijomis ir įstaigomis, nacionalinės valdžios institucijomis ir tarptautiniais partneriais.

Ieškome

Geriausias kandidatas bus išskirtinių gabumų veiklus specialistas, kuris turėtų atitikti šiuos atrankos kriterijus:

Asmeninės savybės

Įrodymais patvirtintas gebėjimas planuoti ir nustatyti prioritetus.

Įrodymais patvirtintas gebėjimas užmegzti ir veiksmingai palaikyti ryšius pačioje OLAF ir su kitomis Komisijos tarnybomis, taip pat su kitomis ES institucijomis ir OLAF partneriais valstybėse narėse, trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose.

Gebėjimas veiksmingai aukštu lygiu bendrauti su vidaus ir išorės suinteresuotaisiais subjektais.

Gebėjimas veiksmingai dirbti įtemptomis sąlygomis.

Gebėjimas dirbti visiškai diskretiškai ir įrodyti, kad puikiai moka vertinti situaciją sprendžiant su neskelbtina informacija susijusius klausimus.

Specialieji įgūdžiai ir patirtis

Didelė profesinė tyrimų vykdymo srities patirtis, įgyta einant vyresniojo pareigūno pareigas.

Labai geras kovos su sukčiavimu bylų tyrimo proceso ir mechanizmų, kuriais užtikrinamas jo veiksmingumas ir teisėtumas, išmanymas.

Labai geras biudžeto, finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo išmanymas ir praktinė patirtis šioje srityje.

Geras OLAF vaidmens, misijos ir kompetencijos sričių, taip pat OLAF veiklos konteksto išmanymas.

Patvirtinta kvalifikacija ar patirtis, įgyta einant vyresniojo teismo pareigūno arba vadovaujamas tyrėjo pareigas, būtų privalumas; privalumu bus laikoma tarptautinė patirtis.

Geros bendros žinios apie Europos Sąjungos institucinę ir teisinę sistemą ir Europos Komisijos darbo metodus bus privalumas.

Vadovavimo įgūdžiai

Gebėjimas vadovauti sudėtingai organizacijai daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.

Įrodymais pagrįsti vadovavimo įgūdžiai ir gebėjimas vadovauti patyrusiems įvairių profesinių sričių tyrėjams ir administravimo specialistams iš įvairių šalių ir juos motyvuoti.

Puikus gebėjimas veiksmingai nusistatyti prioritetus bei tikslus ir lanksčiai organizuoti darbą atsižvelgiant į išteklių (žmogiškųjų ir finansinių) paskirstymą skyriuose, strategiškai vadovauti direktoratui.

Geri analitiniai įgūdžiai, gebėjimas nustatyti ir plėtoti strateginius tikslus, siūlyti praktinius jų įgyvendinimo veiksmus ir spręsti organizacinius ir veiklos klausimus.

Kandidatai privalo (tinkamumo reikalavimai)

Kandidatai galės dalyvauti atrankos etape tik jei iki paraiškų pateikimo termino atitiks toliau nurodytus formalius reikalavimus.

Pilietybė: kandidatas turi turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę.

Universitetinis išsilavinimas arba diplomas: kandidatas privalo turėti:

diplomu patvirtintą ketverių metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą,

arba diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į baigus studijas įgytos profesinės patirties, kurios reikalaujama toliau, laikotarpį).

Profesinė patirtis: kandidatas privalo turėti ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį, įgytą baigus studijas (2), kurios lygmuo atitinka minėtus kvalifikacinius reikalavimus. Bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta su aptariama pareigybe glaudžiai susijusioje srityje.

Vadovavimo patirtis: iš baigus studijas įgytos profesinės patirties bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta einant panašias pareigas su šia pareigybe susijusioje srityje (3).

Kalbos: kandidatai privalo labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (4) ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą ES oficialiąją kalbą. Atrankos komisijos per pokalbį (-ius) tikrins, ar kandidatai atitinka reikalavimą pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Todėl pokalbis arba jo dalis gali vykti kita atitinkama kalba.

Amžiaus riba: kandidatas privalo nebūti sulaukęs įprasto pensinio amžiaus, kuris Europos Sąjungos institucijų pareigūnams skaičiuojamas nuo mėnesio, kurį jiems sukanka 66 metai, pabaigos (žr. Tarnybos nuostatų 52 straipsnio a punktą (5)).

Atranka ir skyrimas

Direktorių nustatyta atrankos ir įdarbinimo tvarka atrinks ir skirs Europos Komisija (žr. Su vyresniaisiais pareigūnais susijusios politikos dokumentą (6)).

Organizuodama atrankos procedūrą Europos Komisija sudaro pirminės atrankos komisiją. Ši komisija išanalizuoja visas paraiškas, atlieka pirmąjį tinkamumo patikrinimą ir pagal pirmiau nurodytus atrankos kriterijus nustato geriausią profilį turinčius kandidatus, kurie gali būti pakviesti pokalbio su pirminės atrankos komisija.

Po šių pokalbių pirminės atrankos komisija parengia išvadas ir pasiūlo kandidatų, kurie galėtų būti pakviesti tolesnio pokalbio su Europos Komisijos paskyrimų patariamuoju komitetu (PPK), sąrašą. PPK, atsižvelgdamas į pirminės atrankos komisijos išvadas, nuspręs, kuriuos kandidatus pakviesti pokalbio.

Pokalbio su PPK pakviesti kandidatai dalyvaus visą dieną vykstančiose vadovų vertinimo centro, kuriame dirba nepriklausomi įdarbinimo konsultantai, procedūrose. Atsižvelgdamas į pokalbio ir vertinimo centro ataskaitos rezultatus, PPK sudarys galutinį kandidatų, laikomų tinkančiais eiti direktoriaus pareigas, sąrašą.

PPK atrinkti kandidatai dalyvaus pokalbyje su už OLAF atsakingu Komisijos nariu.

Po šių pokalbių Europos Komisija priims sprendimą dėl paskyrimo.

Atrinktas kandidatas privalo būti įvykdęs visas įstatymų nustatytas karinės tarnybos prievoles, turėti atitinkamas charakteristikas, patvirtinančias tinkamumą eiti savo pareigas, ir būti tinkamos fizinės būklės, kad galėtų vykdyti savo pareigas.

Atrinktas kandidatas turėtų turėti arba iš nacionalinės saugumo tarnybos galėti gauti galiojantį asmens patikimumo patvirtinimo pažymėjimą. Asmens patikimumo patvirtinimas yra administracinis sprendimas, kuris priimamas kompetentingai nacionalinei saugumo tarnybai užbaigus patikimumo patikrą pagal galiojančius nacionalinius saugumo įstatymus ir kitus teisės aktus ir kuriuo patvirtinama, kad asmeniui leidžiama susipažinti su nurodyto lygio įslaptinta informacija. (Pažymėtina, kad asmens patikimumo pažymėjimo išdavimo procedūra gali būti pradėta tik darbdavio, o ne paties kandidato prašymu.)

Kandidatas galės susipažinti su CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL arba didesnio slaptumo žyma pažymėta ES įslaptinta informacija (ESĮI) ir dalyvauti posėdžiuose, kuriuose tokia ESĮI aptariama, tik atitinkamai valstybei narei išdavus asmens patikimumo pažymėjimą ir užbaigus patikrinimo procedūrą Europos Komisijos Saugumo direktorato surengtu teisiškai privalomu informaciniu susirinkimu.

Dėl praktinių priežasčių ir kad dėl kandidatų ir institucijos interesų atrankos procedūra būtų užbaigta kuo greičiau, atrankos procedūra vyks tik anglų ir (arba) prancūzų kalbomis (7).

Lygios galimybės

Remdamasi Tarnybos nuostatų 1d straipsniu, Europos Komisija siekia strateginio tikslo – iki dabartinės kadencijos pabaigos pasiekti lyčių lygybę visais valdymo lygmenimis ir vykdo lygių galimybių politiką, skatindama teikti paraiškas, kurios galėtų padėti užtikrinti didesnę įvairovę, lyčių lygybę ir bendrą geografinę pusiausvyrą.

Įdarbinimo sąlygos

Darbo užmokestis ir įdarbinimo sąlygos yra nustatyti Tarnybos nuostatuose.

Konkurso laimėtojas bus įdarbintas AD 14 lygio pareigūnu. Priklausomai nuo ankstesnės profesinės patirties jam bus nustatyta 1-a arba 2-a pareigų lygio pakopa.

Informuojame pareiškėjus, kad Tarnybos nuostatuose visiems naujiems pareigūnams nustatytas devynių mėnesių bandomasis laikotarpis.

Darbo vieta yra Briuselyje, Belgijoje.

Nepriklausomumas ir interesų deklaravimas

Prieš pradėdamas eiti savo pareigas būsimasis direktorius turės patvirtinti, kad tarnaudamas viešajam interesui įsipareigoja veikti nepriklausomai, ir deklaruoti visus interesus, kurie galėtų kelti abejonių dėl jo nepriklausomumo.

Paraiškų teikimo tvarka

Prieš teikdamas paraišką turėtumėte atidžiai pasitikrinti, ar atitinkate visus kandidatams taikomus tinkamumo reikalavimus (žr. skyrelį „Kandidatai privalo“), ypač diplomų, aukšto lygio profesinės patirties ir kalbų mokėjimo reikalavimus. Jeigu netenkinamas bent vienas iš tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros.

Jeigu pageidaujate dalyvauti konkurse, turite užsiregistruoti internetu šioje svetainėje ir kiekvienu registracijos etapu laikytis pateiktų nurodymų:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Turite turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas jūsų registracijai patvirtinti, be to, juo bus su jumis susisiekiama įvairiais procedūros etapais. Todėl jeigu jūsų e. pašto adresas pasikeis, būtina apie tai pranešti Europos Komisijai.

Kad užbaigtumėte registraciją, į sistemą reikia įkelti PDF formato gyvenimo aprašymą ir internetu pateikti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 spaudos ženklų). Paraiška ir motyvacinis laiškas gali būti teikiami bet kuria iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Baigęs registraciją internete, e. paštu gausite patvirtinimą, kad jūsų paraiška užregistruota. Jei patvirtinimo su registracijos numeriu e. paštu negavote, paraiška nebuvo užregistruota!

Atkreipkite dėmesį, kad paraiškos nagrinėjimo eigos negalite stebėti internetu. Apie jūsų paraiškos statusą jums tiesiogiai praneš Europos Komisija.

Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kiltų techninių nesklandumų, siųskite e. laišką šiuo adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Galutinis terminas

Galutinis registracijos terminas – 2021 m. kovo 22 d. 12 val. Briuselio laiku; vėliau registracija negalima.

Jūs pats atsakingas už tai, kad registracijos internetu forma būtų užpildyta laiku. Primygtinai rekomenduojame nesiregistruoti paskutinėmis registracijai skirto laiko dienomis, nes dėl didelės interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų registracija internetu gali nutrūkti neužbaigta, o tada reikia kartoti visą procedūrą. Pasibaigus registracijai skirtam laikui, nebegalėsite įvesti jokių duomenų. Registracijos formos, kurias vėluojama nusiųsti, nepriimamos.

Svarbi informacija kandidatams

Kandidatams primenama, kad įvairių atrankos komisijų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekti su atskirais šių komisijų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu. Visos užklausos turi būti siunčiamos atitinkamos komisijos sekretoriatui.

Asmens duomenų apsauga

Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (8). Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui.


(1)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(2)  Atsižvelgiama tik į faktiniais darbo santykiais pagrįstą profesinę patirtį, įgytą atliekant realų, tikrą darbą už užmokestį kaip darbuotojui (pagal bet kokios rūšies sutartį) arba kaip paslaugos teikėjui. Ne visą darbo dieną vykdyta profesinė veikla apskaičiuojama proporcingai patvirtintai visą darbo dieną išdirbtų valandų procentinei daliai. Į motinystės ir (arba) vaiko priežiūros atostogas, ir (arba) įvaikinimo atostogas atsižvelgiama, jeigu atostogauta dirbant pagal darbo sutartį. Doktorantūros studijos prilyginamos profesinei patirčiai, net jeigu už jas negaunamas atlygis, tačiau tik iki trejų metų, su sąlyga, kad studijos buvo sėkmingai baigtos. Atitinkamas laikotarpis gali būti įskaičiuotas tik kartą.

(3)  Gyvenimo aprašymuose aprašydami kiekvienų metų vadovavimo patirtį, kandidatai turėtų aiškiai nurodyti: 1) eitas vadovo pareigas ir vykdytas funkcijas; 2) darbuotojų, kuriems vadovavo eidami šias pareigas, skaičių; 3) valdyto biudžeto dydį; 4) hierarchinę struktūrą ir 5) vadovų skaičių.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LT

(5)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=LT

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Atrankos komisijos užtikrins, kad asmenims, kurių viena iš šių kalbų yra gimtoji, nebūtų teikiamas nepagrįstas pranašumas.

(8)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).