ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 57A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. vasario 17d.


Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Audito Rūmai

2021/C 57 A/01

Pranešimas apie laisvą darbo vietą ECA/2021/1. Direktorius – viena pareigybė (AD pareigybių grupė, 14 kategorija). Generalinis sekretoriatas – Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas (SG1)

1


LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Audito Rūmai

2021 2 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 57/1


PRANEŠIMAS APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ ECA/2021/1

Direktorius – viena pareigybė

(AD pareigybių grupė, 14 kategorija)

Generalinis sekretoriatas – Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas (SG1)

(2021/C 57 A/01)

 

KAS MES ESAME

Europos Audito Rūmai yra Europos Sąjungos išorės auditorius. Įsteigti 1975 m. Audito Rūmai yra viena iš septynių ES institucijų. Mūsų būstinė yra Liuksemburge, ir pas mus dirba apie 900 auditorių, pagalbinių ir administracijos visų ES tautybių darbuotojų.

Audito Rūmai veikia kaip kolegialus organas, susidedantis iš 27 narių – po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės. Mūsų auditoriai tikrina, ar ES gerai tvarko finansų apskaitą ir teisingai taiko savo finansines taisykles ir ar ES politikomis bei programomis užtikrinamas numatytų tikslų pasiekimas ir racionalus lėšų panaudojimas.

Savo darbu mes padedame gerinti ES finansų valdymą ir skatiname atskaitomybę ir skaidrumą. Mes įspėjame apie rizikas, teikiame patikinimą, nurodome trūkumus ir sėkmės pavyzdžius ir teikiame rekomendacijas ES politikos formuotojams bei teisės aktų leidėjams. Savo pastabas ir rekomendacijas teikiame Europos Parlamentui, ES Tarybai, nacionalinėms Vyriausybėms ir parlamentams bei plačiajai visuomenei.

Audito Rūmų Generaliniam sekretoriatui priklausančio Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato misija – padėti institucijai pasiekti savo strateginius tikslus užtikrinant veiksmingą ir efektyvų jos žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą ir tikrinant administracinių ir finansinių dokumentų tikslumą.

Kad įvykdytų savo misiją, Direktoratas veiksmingai ir efektyviai įdarbina savo personalą, vykdo atitinkamą biudžetą ir palengvina Audito Rūmų veiklą teikdamas patikimas ir aukštos kokybės saugumo ir saugos, transporto, pašto pristatymo, renginių organizavimo ir medicinos paslaugas.

KĄ MES SIŪLOME

Sėkmingas kandidatas bus įdarbintas į AD 14 kategoriją. Bazinis mėnesinis atlyginimas yra 14 838 eurai. Pagal Tarnybos nuostatuose nustatytas sąlygas prie bazinio atlyginimo, nuo kurio skaičiuojamas ES mokestis ir kuriam išimtinai netaikomi nacionaliniai mokesčiai, gali būti pridėtos tam tikros išmokos.

Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius yra aukšto lygio pareigūnas, atsakingas už:

atitinkamos politikos rengimą ir jos vykdymo priežiūrą, Direktorato valdymą ir veiklos sprendimų remiantis Generalinio sekretoriato darbo programa priėmimą;

metinės darbo programos parengimą ir vykdymą ir jos įgyvendinimo ataskaitos parengimą;

Direktorato ir Generalinio sekretoriato žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo priežiūrą, stebėseną ir koordinavimą;

efektyvaus žmogiškųjų išteklių, finansinių ir paslaugų priemonių naudojimo priežiūrą, stebėseną ir koordinavimą;

atstovavimą institucijai ir Direktoratui tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo jo (jos) kompetencijos srityje klausimais;

Direktorato vidaus kontrolės ir valdymo sistemų kokybės stebėseną;

užtikrinimą, kad būtų laikomasi atitinkamų taisyklių, reglamentų ir procedūrų;

užtikrinimą, kad būtų laikomasi kokybės standartų ir terminų.

Jis turės galimybę dirbti dinamiškoje aplinkoje, susijusioje su pažangiausiomis technologijomis ir naujoviškais darbo metodais.

KO MES IEŠKOME

I.   TINKAMUMO KRITERIJAI

1.   Įdarbinimo sąlygos

Remiantis Tarnybos nuostatų 28 straipsniu, kandidatai savo paraiškos teikimo dieną privalo:

būti vienos iš ES valstybių narių piliečiais;

turėti visas piliečio teises;

būti įvykdę visas su ėmimu į karinę tarnybą susijusias įstatymų nustatytas prievoles ir

parodyti, kad pasižymi numatomoms pareigoms eiti reikiamomis charakterio savybėmis.

2.   Kvalifikacija

Pagal Tarnybos nuostatų 5 straipsnį:

i)

diplomu patvirtintas išsilavinimas, atitinkantis užbaigtas universitetines studijas, kai įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ketveri metai ar daugiau, arba

ii)

diplomu patvirtintas išsilavinimas, atitinkantis užbaigtas universitetines studijas, ir ne mažiau kaip vienerių metų atitinkama profesinė patirtis, kai įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ne mažiau kaip treji metai, arba

iii)

atitinkamo lygio profesinis parengimas, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

3.   Profesinė patirtis

Bent 18 metų įrodymais pagrįsta profesinė patirtis nuo pirmiau minėtos kvalifikacijos įgijimo, įskaitant bent 4 metų žmogiškųjų ar biudžeto išteklių valdymo patirtį.

4.   Kalbų mokėjimas

Kadangi anglų ir prancūzų kalbos yra oficialiosios Audito Rūmų darbo kalbos, būtina gerai mokėti vieną iš šių kalbų (bent C1 lygiu – supratimo, kalbėjimo ir rašymo kategorijose) ir gerai mokėti kitą kalbą (bent B2 lygiu – tose pačiose kategorijose).

Kad įvertintumėte savo užsienio kalbos žinias, žiūrėkite čia:

https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference

II.   ATRANKOS KRITERIJAI

Puikus gebėjimas parengti ir įgyvendinti strategiją, apibrėžti tikslus ir rezultatus, kuriuos reikia pasiekti, ir apie juos pranešti;

puikus vadybos metodų išmanymas;

puikus gebėjimas vadovauti daugiakalbėms, daugiakultūrėms grupėms ir jas motyvuoti, išsiaiškinti ir kuo labiau padidinti darbuotojų potencialą ir valdyti konfliktus;

puikūs tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai, įskaitant gebėjimą rinkti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

dalyvavimo novatoriškuose projektuose ir pokyčių įgyvendinimo patirtis;

puikus vidaus kontrolės metodų ir priemonių, įskaitant įmonių rizikos valdymo principus ir praktinį įgyvendinimą, išmanymas;

įrodytas gebėjimas savarankiškai priimti ir įgyvendinti sprendimus;

Europos Sąjungos tarnybos nuostatų (1) ir Finansinio reglamento (2) išmanymas bus didelis privalumas.

ATRANKOS PROCEDŪRA

Vadovaujantis Audito Rūmų sprendimu Nr. 31-2015 dėl pagrindinių vadybininkų ir direktorių atrankos procedūrų, bus sudaryta pirminės atrankos komisija, kuri vertins reikalavimus atitinkančius kandidatus, remdamasi šiame pranešime apie laisvą darbo vietą pateiktais kriterijais.

Komisija įvertins ir palygins visų reikalavimus atitinkančių kandidatų kvalifikaciją, profesinę patirtį ir įgūdžius, remdamasi jų paraiškose pateikta informacija. Remdamasi savo lyginamuoju vertinimu, komisija į trumpąjį sąrašą atrinks 6 (šešis) tinkamiausius kandidatus (3).

Kadangi ši pirma atranka yra paremta lyginamuoju atskirų nuopelnų vertinimu, kandidatai, iš esmės atitinkantys šiame pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytus kriterijus, nepateks į kitą procedūros etapą automatiškai.

Komisija įvertins į galutinį sąrašą įtrauktus kandidatus pokalbio ir vertinimo raštu pagrindu (žr. pirmiau nurodytus atrankos kriterijus).

Sudarant kandidato (-ų), kuris (-ie) laikomas (-i) geriausiai kvalifikuotu (-ais) eiti pareigas, sąrašą, bus remiamasi pokalbio ir vertinimo raštu rezultatais.

Remdamiesi komisijos ataskaita, Audito Rūmai priims sprendimą dėl vieno kandidato skyrimo.

PARAIŠKOS

Paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. kovo 17 d. 12.00 (vidurdienis) Vidurio Europos laiku (CET).

Paraiškos turi būti pateiktos tik internetu, užpildžius formą, kurią galima rasti Audito Rūmų darbo pasiūlymų puslapyje („Open positions“) paskelbto pranešimo apie laisvą darbo vietą (anglų ar prancūzų kalba) apačioje: https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-lt_US

Paraiškas turi sudaryti šie anglų arba prancūzų kalbomis parengti dokumentai:

motyvacinis laiškas (ne daugiau kaip 3 puslapiai);

naujausias gyvenimo aprašymas (ne daugiau kaip 7 puslapiai), kuris turi būti parengtas Europass formatu (žr. https://europa.eu/europass/);

pareigūnams, dirbantiems ne Audito Rūmuose: be dviejų pirmiau minėtų elementų, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis jūsų, kaip pareigūno, pareigybių grupę, kategoriją ir statusą.

Atviruose konkursuose atranką praėję kandidatai arba į rezervo sąrašą įtraukti kandidatai paraiškoje (CV / motyvacinis laiškas) turi nurodyti konkurso arba rezervo sąrašo nuorodą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vertinant jūsų paraišką bus atsižvelgta tik į jūsų CV, motyvaciniame laiške ir, jei taikoma, oficialaus statuso sertifikate pateiktą informaciją.

Paraiškos, kurios bent kiek neatitiks šių nurodymų, bus atmestos.

Prireikus pareiškėjai, jei to bus pareikalauta, turi galėti pateikti rašytinius patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su jų kvalifikacija, profesine patirtimi ir einamomis pareigomis.

Susidomėję pareiškėjai turėtų laiku užpildyti elektroninę paraišką. Primygtinai rekomenduojame pareiškėjams nelaukti iki paskutinių paraiškų pateikimo valandų. Patirtis parodė, kad artėjant paraiškų pateikimo terminui sistema gali tapti perkrauta. Todėl gali būti sudėtinga pateikti paraišką laiku.

ĮDARBINIMO POLITIKA

Audito Rūmai nusprendė pradėti įdarbinimo procedūrą Generalinio sekretoriato direktoriaus pareigybei (AD14 kategorija) užimti pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 29 straipsnio 1 ir 2 dalis, siekdami padidinti potencialių kandidatų, kuriuos gali atrinkti paskyrimų tarnyba, skaičių.

Remdamiesi Audito Rūmų lygių galimybių politika ir Tarnybos nuostatų 1d straipsniu, Audito Rūmai puoselėja įvairovę ir skatina lygias galimybes. Audito Rūmai priima paraiškas nediskriminuodami jokiu pagrindu ir imasi veiksmų, siekdami užtikrinti, kad įdarbinant būtų išlaikoma pusiausvyra tarp vyrų ir moterų, kaip reikalaujama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį. Atsižvelgdami į nedidelę moterų dalį valdymo lygmenyse, Audito Rūmai ypač palankiai vertina į šią darbo vietą kandidatuojančių moterų teikiamas paraiškas. Esant vienodai kvalifikacijai ar nuopelnams, bus pasirinkta kandidatė moteris. Audito Rūmai taip pat taiko priemones, skirtas darbui ir šeimos gyvenimui suderinti.

Jeigu dalyvaujant šioje atrankos procedūroje jums reikės specialių priemonių (dėl tam tikros negalios ar invalidumo), labai prašome mums apie tai iš anksto pranešti e. paštu ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

DUOMENŲ APSAUGA

Audito Rūmai yra įsipareigoję užtikrinti, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 (4).

Daugiau informacijos pateikta specialiajame privatumo pareiškime, skirtame laisvoms darbo vietoms, kurį galima gauti šiuo adresu:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_LT.PDF

PRAŠYMAI DĖL PERŽIŪROS, SKUNDAI IR APELIACIJOS, SKUNDAI EUROPOS OMBUDSMENUI

Jei kuriame nors atrankos procedūros etape jūs manote, kad sprendimu jums daromas neigiamas poveikis, galima imtis šių veiksmų:

I.   Prašymas atrankos komisijai persvarstyti savo sprendimą

Jūs galite pateikti motyvuotą prašymą raštu, kad Komisijos sprendimas būtų persvarstytas. Šis prašymas turi būti pateiktas per 10 dienų nuo sprendimo paskelbimo šiuo adresu: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Skundai

Pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, jūs galite pateikti skundą dėl Audito Rūmų sprendimo atmesti jūsų paraišką per tris mėnesius nuo tada, kai jums apie tai buvo pranešta. Šis skundas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

The Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

III.   Teismo apeliacija

Pagal Tarnybos nuostatų 91 straipsnį jūs galite pateikti apeliaciją Europos Sąjungos Teisingumo Teismui dėl sprendimo atmesti jūsų skundą, jei jis jums darbo neigiamą poveikį. Šį veiksmą turi atlikti advokatas per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą atmesti skundą dienos.

IV.   Skundai Europos ombudsmenui

Jei manote, kad tvarkydami jūsų paraišką Europos Audito Rūmai ką nors netinkamai administravo, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui prieš tai susisiekę su Audito Rūmais tam, kad būtų galima išspręsti ginčą. Šį skundą turite pateikti raštu per dvejus metus nuo tos dienos, kai sužinojote su jūsų skundu susijusius faktus. Elektroninę skundo formą galite rasti Europos ombudsmeno interneto svetainėje. Pateikus skundą Europos ombudsmenui, pirmiau nurodytų apeliacijų terminai nesikeičia.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612273468772&from=LT

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32 018R1046&from=LT

(3)  Jei yra pakankamai reikalavimus atitinkančių kandidatų.

(4)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).