ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 340I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. spalio 13d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2020/C 340 I/01

Komisijos komunikatas —, 4-asis laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas ir Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui priedo pakeitimas

1


 

V   Nuomonės

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2020/C 340 I/02

Pranešimas, skirtas JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE, kurio vardas ir pavardė įtraukti į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da’esh) ir Al-Qaida organizacijomis, 2, 3 ir 7 straipsniuose, remiantis Komisijos reglamentu (ES) 2020/1473

11


LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

13.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 340/1


KOMISIJOS KOMUNIKATAS

4-asis laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas ir Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui priedo pakeitimas

(2020/C 340 I/01)

1.   ĮVADAS

1.

2020 m. kovo 19 d. Komisija priėmė komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (1) (toliau – laikinoji sistema). 2020 m. balandžio 3 d. ji priėmė pirmuosius pakeitimus, kuriais siekiama, kad teikiama pagalba padėtų paspartinti kovai su COVID-19 reikalingų produktų mokslinius tyrimus, bandymus ir gamybą, apsaugoti darbo vietas ir toliau remti ekonomiką dabartinės krizės metu. (2)2020 m. gegužės 8 d. ji priėmė antrąjį pakeitimą, kad sudarytų dar palankesnes galimybes nuo krizės nukentėjusioms įmonėms gauti kapitalo ir užtikrintų jų likvidumą (3). 2020 m. birželio 29 d. ji priėmė trečiąjį pakeitimą, kuriuo siekiama toliau remti labai mažas, mažąsias įmones ir veiklą pradedančias įmones ir skatinti privačias investicijas (4).

2.

Laikinojoje sistemoje numatytomis pagalbos priemonėmis užtikrinama tinkama jų teigiamo poveikio padedant įmonėms ir bet kokio galimo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vidaus rinkoje pusiausvyra. Tikslingai ir proporcingai taikant ES valstybės pagalbos kontrolę užtikrinama, kad nacionalinės paramos priemonės veiksmingai padėtų nukentėjusioms įmonėms COVID-19 protrūkio metu ir kartu būtų ribojamas netinkamas vidaus rinkos iškraipymas, išlaikomas vidaus rinkos vientisumas ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Tai padės išlaikyti ekonominės veiklos tęstinumą COVID-19 protrūkio metu ir suteiks ekonomikai tvirtą pagrindą atsigauti po krizės, turint omenyje, kad svarbu siekti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, remiantis ES teise ir tikslais.

3.

Šio komunikato tikslas – pratęsti laikinojoje sistemoje nustatytų priemonių galiojimą iki 2021 m. birželio 30 d., o 3.11 skirsnyje nustatytų priemonių – iki 2021 m. rugsėjo 30 d.; nustatyti papildomas laikinas valstybės pagalbos priemones (pagalbą, teikiamą kaip parama nepadengtoms pastoviosioms išlaidoms); paaiškinti ir iš dalies pakeisti sąlygas, kuriomis taikomos tam tikros laikinos valstybės pagalbos priemonės, kurias Komisija laiko suderinamomis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 3 dalies b punktą, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį. Šiuo komunikatu taip pat siekiama iš dalies pakeisti Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (toliau – TEKD komunikatas) priede pateiktą parduotinos rizikos šalių sąrašą (5).

4.

Pirma, Komisija primena, kad iš pradžių buvo numatyta, kad laikinoji sistema nustos galioti po 2020 m. gruodžio 31 d., išskyrus 3.11 skirsnį, kuris nustos galioti po 2021 m. birželio 30 d. Laikinojoje sistemoje taip pat numatyta, kad remdamasi svarbiais konkurencijos politikos ar ekonominiais sumetimais Komisija galėtų peržiūrėti laikinąją sistemą iki 2020 m. gruodžio 31 d.

5.

Atsižvelgdama į tai, Komisija įvertino toliau išliekantį pagal laikinąją sistemą teikiamos pagalbos poreikį, siekdama nuspręsti, ar būtina ją išlaikyti po 2020 m. gruodžio 31 d. Visų pirma, Komisija atsižvelgė į šiuos veiksnius: viena vertus, į ekonominės padėties raidą išskirtinėmis aplinkybėmis, susidariusiomis dėl COVID-19 protrūkio; kita vertus, į laikinosios sistemos, kaip priemonės užtikrinti, kad nacionalinės paramos priemonės veiksmingai padėtų nukentėjusioms įmonėms protrūkio metu, kartu ribojant nepagrįstus vidaus rinkos iškraipymus ir užtikrinant vienodas sąlygas, tinkamumą.

6.

Pagal 2020 m. vasaros ekonominę prognozę (6) numatoma, kad 2020 m. ES ekonomika susitrauks 8,3 %, t. y. labiau, nei buvo numatyta pavasarį (7,4 %). Kadangi ribojamosios priemonės atšaukiamos lėčiau, nei iš pradžių buvo manyta, COVID-19 protrūkio poveikis ekonominei veiklai gali būti didesnis, nei tikėtasi. Numatoma, kad 2021 m. pabaigoje euro zonos BVP bus maždaug 2 % mažesnis nei 2019 m. pabaigoje, prieš krizę, ir maždaug 4,5 % mažesnis nei žiemos prognozėje (7) numatytas BVP lygis. Dėl laipsniško apribojimų atšaukimo, taip pat dėl ilgalaikių protrūkio pasekmių (pvz., masinio darbo vietų naikinimo ir įmonių nemokumo) atsigavimas gali būti lėtesnis ir nevisiškas.

7.

Valstybės narės iš esmės pasinaudojo laikinosios sistemos teikiamomis galimybėmis kaip priemone ekonominiams protrūkio padariniams šalinti. 2020 m. rugsėjo 16 d. Komisija išsiuntė valstybėms narėms klausimyną, kuriame daugiausia dėmesio skirta laikinosios sistemos poveikiui ir veiksmingumui. Komisijos renkama informacija rodo, kad tai buvo naudinga papildoma priemonė ekonomikai remti krizės metu.

8.

Nors laikinoji sistema buvo naudinga šalinant ekonominius protrūkio padarinius, jos naudojimas taip pat išryškino skirtumus vidaus rinkoje, daugiausia susijusius su skirtingu valstybių narių ekonomikos dydžiu ir skirtingais biudžetais. Todėl Komisija mano, kad siekiant užtikrinti, kad nacionalinės paramos priemonės veiksmingai padėtų nukentėjusioms įmonėms protrūkio metu, o taip pat išlaikyti vidaus rinkos vientisumą ir užtikrinti vienodas sąlygas, tikslinga laikinojoje sistemoje nustatytų priemonių taikymą pratęsti iki 2021 m. birželio 30 d., o 3.11 skirsnyje nustatytų priemonių – iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Siekdama užtikrinti teisinį tikrumą, Komisija iki 2021 m. birželio 30 d. įvertins, ar laikinosios sistemos taikymą reikia dar pratęsti.

9.

Be to, Komisija paaiškina, kad taikant laikinosios sistemos 3.1, 3.2 ir 3.3 skirsnius turi būti atsižvelgiama į faktinį pranašumą konkrečiu momentu ir jis visada turi atitikti bendras laikinosios sistemos ribas. Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, įmonei pagal 3.1 skirsnį suteikiamas grąžintinas 800 000 EUR avansas, kai toks grąžintinas avansas yra grąžintas iki laikinosios sistemos galiojimo pabaigos, ta įmonė vėl turėtų teisę gauti tam tikrą pagalbos sumą pagal 3.1 skirsnį, jeigu tenkinamos jame nustatytos sąlygos. Be to, Komisija paaiškina, kad tais atvejais, kai pagalbos priemonė buvo suteikta pagal 3.2 arba 3.3 skirsnį, o jos sąlygos buvo patikslintos prieš pasibaigiant laikinosios sistemos galiojimui, jau gauta pagalba ir nauja pagalba per visą priemonės taikymo laikotarpį apskritai turi atitikti 3.2 ir 3.3 skirsniuose nustatytas ribas.

10.

Valstybės narės gali numatyti keisti esamas pagalbos priemones, kurias Komisija patvirtino pagal laikinąją sistemą, kad jų taikymo laikotarpis būtų pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d., o 3.11 skirsnyje nustatytų priemonių – iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Valstybės narės, kurios planuoja tą padaryti, raginamos pateikti visų esamų pagalbos priemonių, kurias numatoma pakeisti, sąrašą ir šio komunikato priede nurodytą būtiną informaciją. Taip Komisija galės priimti vieną sprendimą, taikomą visoms schemoms.

11.

Antra, dėl COVID-19 protrūkio daugelis įmonių laikinai susiduria su paklausos sumažėjimu, todėl jos negali padengti dalies savo pastoviųjų išlaidų. Daugeliu atvejų tikimasi, kad paklausa atsigaus per ateinančius mėnesius ir toms įmonėms gali būti neveiksminga mažinti savo veiklos apimtį, jei tai pareikalaus didelių restruktūrizavimo išlaidų. Parama, kuria laikinai padedama šioms įmonėms padengti dalį pastoviųjų išlaidų, gali būti veiksmingas būdas užpildyti spragą ir taip užkirsti kelią jų kapitalo būklės blogėjimui, padėti išlaikyti verslo veiklą ir suteikti joms tvirtą pagrindą atsigauti.

12.

Todėl Komisija mano, kad valstybės narės gali numatyti padėti toms įmonėms, kurių veikla buvo sustabdyta arba sumažinta dėl COVID-19 protrūkio, padengti dalį nepadengtų pastoviųjų išlaidų. Komisija mano, kad pagal tokias priemones suteikta pagalba tam tikrą laikotarpį yra pagrįsta ir gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą, kad būtų mažinamas platesnis COVID-19 protrūkio sukelto ekonomikos sutrikimo neigiamas poveikis.

13.

Trečia, vadovaujantis ES valstybės pagalbos taisyklėmis, pagal šią laikinąją sistemą nustatomi kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės gali teikti suderinamą pagalbą nuosavo kapitalo ir (arba) mišraus kapitalo priemonėmis dėl COVID-19 protrūkio finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms. Šiuo atžvilgiu Komisija paaiškina, kad esamų akcininkų pirmumo teisės pagal laikinosios sistemos 64 punktą neturėtų lemti to, kad esamų akcininkų turima pagalbos gavėjo nuosavo kapitalo dalis viršytų iki rekapitalizavimo dėl COVID-19 turėtą dalį. Komisija taip pat paaiškina, kad valstybei pasitraukus iš rekapitalizavimo dėl COVID-19 pagalbos gavėjų kapitalo taikant laikinosios sistemos 64 punkte nustatytą mechanizmą, valstybės turima nuosavo kapitalo dalis turi būti parduota rinkos kainomis tretiesiems pirkėjams, t. y. kitiems subjektams nei pagalbos gavėjas, kurie nėra nei valdžios institucijos, nei valstybės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/111/EB 2 straipsnyje (8).

14.

Vis dėlto, kadangi taikant šį mechanizmą turėtų būti laikomasi SESV nustatyto neutralumo principo, kiek tai susiję su viešąja ir privačia nuosavybe (SESV 345 straipsnis), Komisija iš dalies pakeičia tą mechanizmą, siekdama užtikrinti, kad valstybės pasitraukimas iš įmonių, kuriose valstybė yra esama akcininkė (t. y. iki rekapitalizavimo dėl COVID-19), vyktų tokiomis sąlygomis, kurios pagrįstai gali būti laikomos lygiavertėmis privačioms įmonėms taikomoms sąlygoms.

15.

Valstybės narės, kurios jau įsipareigojo pasinaudoti galimybe pasitraukti iš rekapitalizavimo dėl COVID-19 pagalbos gavėjų kapitalo taikydamos laikinosios sistemos 64 punkte nustatytą mechanizmą, t. y. parduodamos savo nuosavo kapitalo dalį tretiesiems pirkėjams, kurie nėra pagalbos gavėjai, gali numatyti pakeisti esamas pagalbos priemones, kurias Komisija patvirtino pagal laikinąją sistemą, kad būtų įtrauktos papildomos šiame komunikate numatytos galimybės. Valstybės narės, kurios planuoja tą padaryti, raginamos pateikti visų esamų pagalbos priemonių, kurias numatoma pakeisti, sąrašą ir šio komunikato priede nurodytą būtiną informaciją. Taip Komisija galės priimti vieną sprendimą, taikomą visoms priemonėms.

16.

Ketvirta, taikant laikinąją sistemą paaiškėjo, kad reikia papildomai paaiškinti ir iš dalies pakeisti kitus sistemos punktus, ypač 3.1 ir 3.11 skirsniuose.

17.

Galiausiai šiame komunikate numatoma iš dalies pakeisti TEKD komunikato priede pateiktą parduotinos rizikos šalių sąrašą ir atitinkamas laikinosios sistemos nuostatas dėl trumpalaikio eksporto kredito draudimo.

18.

TEKD komunikate numatyta, kad parduotina rizika negali būti apdrausta eksporto kredito draudimu su valstybių narių parama. Kilus COVID-19 protrūkiui, 2020 m. kovo mėn. Komisija nustatė, kad apskritai trūksta privataus trumpalaikio eksporto kredito draudimo pajėgumų ir visa komercinė ir politinė rizika, susijusi su eksportu į TEKD komunikato priede išvardytas šalis, laikoma laikinai neparduotina iki 2020 m. gruodžio 31 d. (9)

19.

Atsižvelgdama į nuolatinius sunkumus, kylančius dėl COVID-19 protrūkio, ir vadovaudamasi TEKD komunikato 35 ir 36 punktais, Komisija surengė viešas konsultacijas, kad įvertintų trumpalaikio eksporto kredito draudimo galimybes ir nustatytų, ar dabartinė rinkos padėtis galėtų pateisinti visų šalių išbraukimo iš TEKD komunikato priede pateikto parduotinos rizikos šalių sąrašo pratęsimą po 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija iš valstybių narių, privačių draudikų, eksportuotojų ir prekybos asociacijų gavo daug atsakymų, iš kurių matyti, kad apskritai privataus eksporto kredito draudimo pajėgumai toliau sparčiai mažėja. Dauguma valstybinių draudikų pastebėjo, kad labai išaugo prašymų išduoti eksporto į parduotinos rizikos šalis kredito draudimo polisus skaičius. Dauguma respondentų mano, kad gauti draudimo apsaugą tebėra sunku, ir tai verčia manyti, kad 2021 m. tose šalyse nebus pakankamai galimybių gauti privatų draudimą.

20.

Atsižvelgdama į viešų konsultacijų rezultatus ir į bendrus požymius, kad COVID-19 toliau trikdys visą Sąjungos ekonomiką, Komisija mano, kad apskritai vis dar nepakanka privačių pajėgumų, kad būtų apdrausta visa ekonomiškai pagrįsta rizika, susijusi su eksportu į šalis, kurios yra TEKD komunikato priede pateiktame parduotinos rizikos šalių sąraše. Tokiomis aplinkybėmis Komisija visą komercinę ir politinę riziką, susijusią su eksportu į TEKD komunikato priede išvardytas šalis, laikys laikinai neparduotina iki 2021 m. birželio 30 d. (atsižvelgiant į laikinosios sistemos galiojimo trukmę). Pagal TEKD komunikato 36 punktą Komisija iki laikinosios išimties galiojimo pabaigos įvertins, ar pratęsti jos taikymą.

2.   LAIKINOSIOS SISTEMOS PAKEITIMAI

21.

Toliau nurodyti laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimai įsigalios 2020 m. spalio [...] d.

22.

22 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a.

bendra pagalbos suma neviršija 800 000 EUR vienai įmonei. (*1) Pagalba gali būti teikiama tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių ir mokėjimų lengvatomis arba kitomis formomis, pavyzdžiui, grąžintinais avansais, garantijomis, paskolomis ir nuosavu kapitalu, su sąlyga, kad bendra tokių priemonių nominalioji vertė neviršytų bendros viršutinės ribos – 800 000 EUR vienai įmonei; visi skaičiai nurodomi bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą;

(*1)  Nustatant, ar viršyta atitinkama viršutinė riba, neatsižvelgiama į pagalbą, suteiktą remiantis pagal šį skirsnį patvirtintomis schemomis ir grąžintą iki 2021 m. birželio 30 d.“"

23.

22 punkto d papunktis pakeičiamas taip:

„d.

pagalba teikiama ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.; (*2))

(*2)  Jeigu pagalba teikiama mokesčių lengvatomis, mokestinis įsipareigojimas, dėl kurio suteikiama ši lengvata, turi būti atsiradęs ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.“"

24.

23 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a.

bendra pagalba neviršija 120 000 EUR vienai įmonei, vykdančiai veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (*3), arba 100 000 EUR vienai įmonei, vykdančiai veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje (*4); (*5) pagalba gali būti teikiama tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių ir mokėjimų lengvatomis arba kitomis formomis, pavyzdžiui, grąžintinais avansais, garantijomis, paskolomis ir nuosavu kapitalu, su sąlyga, kad bendra tokių priemonių nominalioji vertė neviršytų bendros viršutinės ribos 120 000 EUR arba 100 000 EUR vienai įmonei; visi skaičiai nurodomi bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą;

(*3)  Apibrėžta 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL L 190, 2014 6 28, p. 45) 2 straipsnio 1 dalyje."

(*4)  Visi SESV I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus produktus."

(*5)  Nustatant, ar viršyta atitinkama viršutinė riba, neatsižvelgiama į pagalbą, suteiktą remiantis pagal šį skirsnį patvirtintomis schemomis ir grąžintą iki 2021 m. birželio 30 d.“"

25.

25 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c.

garantija suteikiama ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.;“

26.

25 punkto d papunkčio įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„d.

paskolų, kurių terminas sueina po 2021 m. birželio 30 d., bendra suma vienam pagalbos gavėjui neviršija:“

27.

25 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e.

Paskolų, kurių terminas sueina iki 2021 m. birželio 30 d., pagrindinė suma 25 punkto d papunktyje nustatytą dydį gali viršyti, jei valstybė narė pateikia Komisijai tinkamą pagrindimą ir su sąlyga, kad valstybė narė vis dar užtikrina ir Komisijai įrodo pagalbos proporcingumą;“

28.

27 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c.

paskolų sutartys pasirašomos iki 2021 m. birželio 30 d. ir galioja ne ilgiau kaip šešerius metus, nebent būtų moduliuojamos pagal 27 punkto b papunktį;“

29.

27 punkto d papunkčio vedamasis sakinys pakeičiamas taip:

„d.

paskolų, kurių terminas sueina po 2021 m. birželio 30 d., bendra suma vienam pagalbos gavėjui neviršija:“

30.

27 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e.

Paskolų, kurių terminas sueina iki 2021 m. birželio 30 d., pagrindinė suma 27 punkto d papunktyje nustatytą dydį gali viršyti, jei valstybė narė pateikia Komisijai tinkamą pagrindimą ir su sąlyga, kad valstybė narė vis dar užtikrina ir Komisijai įrodo pagalbos proporcingumą;“

31.

28 punktas pakeičiamas taip:

„28.

Įmonėms, staiga susidūrusioms su likvidumo trūkumu, šio komunikato 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.12 skirsniuose numatyta pagalba garantijomis ir paskolomis gali būti teikiama tiesiogiai arba per kredito įstaigas ir kitas finansų įstaigas, kaip antai finansų tarpininkus. Pastaruoju atveju turi būti laikomasi toliau nurodytų sąlygų.“

32.

33 punktas pakeičiamas taip:

„33.

Šiomis aplinkybėmis Komisija visą komercinę ir politinę riziką, susijusią su eksportu į TEKD komunikato priede išvardytas šalis, laiko laikinai neparduotina iki 2021 m. birželio 30 d.“

33.

35 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a.

pagalba teikiama tiesioginėmis dotacijomis, grąžintinais avansais arba mokesčių lengvatomis iki 2021 m. birželio 30 d.;“

34.

37 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b.

pagalba teikiama tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių lengvatomis arba grąžintinais avansais iki 2021 m. birželio 30 d.;“

35.

39 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b.

pagalba teikiama tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių lengvatomis arba grąžintinais avansais iki 2021 m. birželio 30 d.;“

36.

41 punktas pakeičiamas taip:

„41.

Suderinamomis su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą Komisija laikys pagalbos schemas, kurias sudaro laikinas mokesčių ar socialinio draudimo įmokų atidėjimas, taikomas įmonėms (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), kurios itin nukentėjo nuo COVID-19 protrūkio, pavyzdžiui, kurios veikia konkrečiuose sektoriuose, regionuose arba yra tam tikro dydžio. Tai taip pat taikoma numatytoms priemonėms, susijusioms su mokestinėmis ir socialinio draudimo prievolėmis, kuriomis siekiama sumažinti pagalbos gavėjų patiriamus likvidumo suvaržymus, įskaitant dalimis mokėtinų mokėjimų atidėjimą, geresnes sąlygas pasinaudoti mokestinių skolų mokėjimo planais ir laikotarpiais be palūkanų mokėjimo, mokestinių skolų išieškojimo sustabdymą ir pagreitintą mokesčių grąžinimą (šis sąrašas nebaigtinis). Pagalba suteikiama iki 2021 m. birželio 30 d., o atidėjimo terminas yra ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.“

37.

48 punktas pakeičiamas taip:

„48.

Rekapitalizavimo dėl COVID-19 priemonės suteikiamos ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d.“

38.

54 punktas pakeičiamas taip:

„54.

Siekiant užtikrinti pagalbos proporcingumą, rekapitalizavimo dėl COVID-19 suma neturi viršyti minimumo, būtino pagalbos gavėjo gyvybingumui užtikrinti, ir neturėtų būti didesnė, nei reikia iki COVID-19 protrūkio, t. y. iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvusiai pagalbos gavėjo kapitalo struktūrai atkurti Vertinant pagalbos proporcingumą, atsižvelgiama į dėl COVID-19 protrūkio gautą ar planuojamą valstybės pagalbą. (*6)

(*6)  Taikant šį 3.11.4 poskirsnį, valstybės suteiktos mišrios priemonės turėtų būti laikomos nuosavu kapitalu.“"

39.

Įtraukiamas šis 64a punktas:

„64a.

Jei valstybė yra vienintelis esamas akcininkas, rekapitalizavimas dėl COVID-19 gali būti vykdomas toliau nurodyta forma, nepaisant 64 punkto. Jei nuo rekapitalizavimo dėl COVID-19 pradžios praėjo dveji metai:

a.

nereikalaujama vykdyti 64 punkte nurodyto pardavimo proceso ir

b.

64 punkte nurodytas atviras ir nediskriminacines konsultacijas gali pakeisti pagalbos gavėjo vertinimas, kurį atlieka nuo to pagalbos gavėjo ir nuo valstybės nepriklausomas subjektas. Jeigu atlikus šį nepriklausomą vertinimą nustatoma teigiama rinkos vertė, laikoma, kad valstybė pasitraukė iš rekapitalizavimo dėl COVID-19, net jei pagalbos gavėjas ir toliau priklauso valstybei. Vis dėlto, jei teigiama rinkos vertė yra mažesnė už 63 punkte nustatytą minimalią kainą, 3.11.6 skirsnyje nustatytos valdymo taisyklės toliau taikomos ketverius metus nuo rekapitalizavimo dėl COVID-19 priemonės suteikimo. Kai rekapitalizavimo dėl COVID-19 priemonių suma viršija 250 mln. EUR, valstybė narė tą nepriklausomą vertinimą pateikia Komisijai. Komisija bet kuriuo atveju gali savo iniciatyva paprašyti pateikti nepriklausomą vertinimą ir gali jį įvertinti, norėdama užtikrinti, kad jis atitiktų standartus, kuriais siekiama užtikrinti, kad sandoriai atitiktų elgesį rinkoje.“

40.

Įtraukiamas šis 64b punktas:

„64b.

Jei valstybė yra viena iš kelių esamų akcininkų, rekapitalizavimas dėl COVID-19 gali būti vykdomas toliau nurodyta forma, kaip alternatyva 64 punktui. Jei nuo rekapitalizavimo dėl COVID-19 pradžios praėjo dveji metai:

a.

Su COVID-19 susijusiai nuosavo kapitalo daliai, kurią valstybė turėtų pasilikti, kad atkurtų savo nuosavybės dalį, turėtą iki rekapitalizavimo dėl COVID-19, taikoma 64a punkto galimybė. Jeigu valstybė didelę dalį pagalbą gaunančios įmonės akcijų privatiems investuotojams parduoda taikydama konkurencinį procesą, kaip nurodyta 64 punkte, tas procesas 64a punkto tikslais gali būti laikomas nepriklausomu vertinimu.

b.

Likusiai su COVID-19 susijusiai nuosavo kapitalo daliai taikomas 64 punktas. Tai visų pirma apima poreikį vykdyti konkurencinį procesą. Valstybė neturi 64 punkte nurodytų pirmumo teisių, nes šia teise ji jau pasinaudojo pagal a punktą. (*7)(*)

Kai rekapitalizavimo dėl COVID-19 dalies išpirkimas yra susijęs tik su su COVID-19 susijusia nuosavo kapitalo dalimi, tai su COVID-19 susijusiai nuosavo kapitalo daliai taikomi a ir b punktai.

(*7)  Pavyzdys: Prieš rekapitalizavimą valstybei priklausė 50 % pagalbą gaunančios įmonės. Po rekapitalizavimo dėl COVID-19 valstybei priklauso 90 % įmonės akcijų (10 % akcijų sudaro iki COVID-19 valstybei priklausiusios akcijos, o 80 % – su COVID-19 susijusios akcijos). Praėjus dvejiems metams po rekapitalizavimo dėl COVID-19, valstybė pagal 64b punkto b papunktį taikydama konkurencinį procesą privatiems investuotojams (už teigiamą rinkos vertę) parduoda 40 % įmonės (t. y. 50 % su COVID-19 susijusių akcijų). Likusią dalį valstybė pasilieka pagal 64b punkto a papunktį. Pardavimas yra lygiavertis nepriklausomam įmonės vertinimui. Laikoma, kad valstybė išpirko rekapitalizavimo dėl COVID-19 dalį, nes dalis su COVID-19 susijusių akcijų, kurią ji pasilieka, atkuria jos nuosavybę iki prieš COVID-19 buvusio lygio, t. y. 50 %, ir tai prilygsta valstybės pasinaudojimui pirmumo teise pagal 64 punktą. Jei su COVID-19 susijusio nuosavo kapitalo rinkos kaina yra mažesnė už 63 punkte nustatytą minimalią kainą, 3.11.6 skirsnyje nustatytos valdymo taisyklės toliau taikomos dar dvejus metus.“"

41.

Įterpiamas šis skirsnis:

„3.12.

Pagalba paramos nepadengtoms pastoviosioms išlaidoms pavidalu

86.

Valstybės narės gali numatyti padėti toms įmonėms, kurių veikla buvo sustabdyta arba sumažinta dėl COVID-19 protrūkio, padengti dalį nepadengtų pastoviųjų išlaidų.

87.

Jei tokios priemonės yra laikomos pagalba, Komisija jas laikys suderinamomis su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą, jeigu bus laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

a.

pagalba suteikiama ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. ir ja padengiamos nepadengtos pastoviosios išlaidos, patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d., įskaitant tokias išlaidas, patirtas dalį to laikotarpio (toliau – tinkamas finansuoti laikotarpis);

b.

pagalba pagal schemą teikiama įmonėms, kurių apyvarta tinkamu finansuoti laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 30 %, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.; (*8)

c.

nepadengtos pastoviosios išlaidos – tai per tinkamą finansuoti laikotarpį įmonių patirtos pastoviosios išlaidos, kurios per tą patį laikotarpį nepadengiamos iš pelno (t. y. pajamų atėmus kintamąsias išlaidas) ir kurios nepadengiamos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo, laikinosios pagalbos priemonių, kurioms taikomas šis komunikatas, arba paramos iš kitų šaltinių. (*9) Pagalbos intensyvumas turėtų neviršyti 70 % nepadengtų pastoviųjų išlaidų, išskyrus labai mažas ir mažąsias įmones (kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priede), kurių pagalbos intensyvumas turėtų neviršyti 90 % nepadengtų pastoviųjų išlaidų. Taikant šį punktą, įmonių nuostoliai, nurodyti jų pelno (nuostolių) ataskaitose, finansuoti tinkamu laikotarpiu (*10) laikomi nepadengtomis pastoviosiomis išlaidomis. Pagalba pagal šią priemonę gali būti teikiama remiantis prognozuojamais nuostoliais, o galutinė pagalbos suma nustatoma realizavus nuostolius, remiantis audituotomis finansinėmis ataskaitomis arba, valstybei narei pateikus atitinkamą pagrindimą Komisijai (pavyzdžiui, susijusį su tam tikros rūšies įmonių ypatumais ar dydžiu), remiantis mokesčių ataskaitomis. Bet koks mokėjimas, viršijantis galutinę pagalbos sumą, turi būti grąžintas;

d.

bet kokiu atveju bendra pagalbos suma turi neviršyti 3 mln. EUR vienai įmonei. Pagalba gali būti teikiama tiesioginių dotacijų, garantijų ir paskolų pavidalu, su sąlyga, kad bendra nominali tokių priemonių vertė neviršija bendros 3 mln. EUR sumos vienai įmonei; visi skaičiai nurodomi bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą;

e.

pagalba pagal šią priemonę nesumuojama su kita pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti;

f.

pagalba negali būti teikiama įmonėms, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis (apibrėžtomis Bendrajame bendrosios išimties reglamente (*11)); nukrypstant nuo to, kas išdėstyta pirmiau, pagalba gali būti teikiama labai mažoms arba mažosioms įmonėms (kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priede), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos (*12) arba restruktūrizavimo pagalbos (*13)

(*8)  Atskaitos laikotarpis yra 2019 m. laikotarpis, nepriklausomai nuo to, ar tinkamas finansuoti laikotarpis yra 2020, ar 2021 m."

(*9)  Taikant šį punktą išlaidos reiškia pastoviąsias ir kintamąsias išlaidas: pirmosios patiriamos nepriklausomai nuo produkcijos lygio, o pastarosios – priklausomai nuo produkcijos lygio."

(*10)  Vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai į nuostolių apskaičiavimą pagal šią nuostatą neįtraukiami."

(*11)  Apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 18 punkte."

(*12)  Arba jei jos gavo sanavimo pagalbą, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal šį komunikatą."

(*13)  Arba jei jos gavo restruktūrizavimo pagalbą, suteikiant pagalbą pagal šį komunikatą restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.“"

42.

86–94 punktai pernumeruojami į 88–96 punktus.

43.

88 punktas pernumeruojamas į 90 punktą ir pakeičiamas taip:

„90.

Iki 2021 m. birželio 30 d. valstybės narės privalo pateikti Komisijai priemonių, kurių imtasi remiantis pagal šį komunikatą patvirtintomis schemomis, sąrašą.“

44.

91 punktas pernumeruojamas į 93 punktą ir pakeičiamas taip:

„93.

Šį komunikatą Komisija taiko nuo 2020 m. kovo 19 d., atsižvelgdama į ekonominį COVID-19 protrūkio poveikį, pareikalavusį nedelsiant imtis veiksmų. Šis komunikatas yra pagrįstas dabartinėmis išskirtinėmis aplinkybėmis ir bus nebetaikomas po 2021 m. birželio 30 d., išskyrus 3.11 skirsnį, kuris bus nebetaikomas po 2021 m. rugsėjo 30 d. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija peržiūrės visus skirsnius pagal šį komunikatą svarbiais konkurencijos politikos arba ekonominiais sumetimais. Jeigu būtų naudinga, Komisija taip pat gali išsamiau paaiškinti savo požiūrį konkrečiais klausimais.“

3.   TEKD komunikato pakeitimas

45.

Šis TEKD komunikato pakeitimas bus taikomas iki 2021 m. birželio 30 d.:

TEKD komunikato priedas pakeičiamas taip:

Parduotinos rizikos šalių sąrašas

Komisija visą komercinę ir politinę riziką, susijusią su eksportu į toliau išvardytas šalis, laiko laikinai neparduotina iki 2021 m. birželio 30 d.

Belgija

Kipras

Slovakija

Bulgarija

Latvija

Suomija

Čekija

Lietuva

Švedija

Danija

Liuksemburgas

Jungtinė Karalystė

Vokietija

Vengrija

Australija

Estija

Malta

Kanada

Airija

Nyderlandai

Islandija

Graikija

Austrija

Japonija

Ispanija

Lenkija

Naujoji Zelandija

Prancūzija

Portugalija

Norvegija

Kroatija

Rumunija

Šveicarija

Italija

Slovėnija

Jungtinės Amerikos Valstijos“


(1)  2020 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatas C(2020) 1863, OL C 91 I, 2020 3 20, p. 1.

(2)  2020 m. balandžio 3 d. Komisijos komunikatas C(2020) 2215, OL C 112 I, 2020 4 4, p. 1.

(3)  2020 m. gegužės 8 d. Komisijos komunikatas C(2020) 3156, OL C 164, 2020 5 13, p. 3.

(4)  2020 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatas C(2020) 4509, OL C 218, 2020 7 2, p. 3.

(5)  OL C 392, 2012 12 19, p. 1.

(6)  Europos Komisija, Ekonomikos ir finansų reikalai: 2020 m. vasaros ekonominė prognozė (tarpinė) (2020 m. liepos mėn.).

(7)  Europos Komisija, Ekonomikos ir finansų reikalai: 2020 m. žiemos ekonominė prognozė (tarpinė) (2020 m. vasario mėn.).

(8)  2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (OL L 318, 2006 11 17, p. 17).

(9)  Komisijos komunikatas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui priedas, OL C 101 I, 2020 3 28, p. 1.


Priedas

Informacija, kurią reikia pateikti esamų pagalbos priemonių, kurias leidžiama taikyti pagal laikinąją valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemą, ir dėl kurių Komisijai pranešama apie galimybės valstybei pasitraukti iš įmonių pagal 3.11 skirsnį taikymo laikotarpio pratęsimą ir (arba) išplėtimą, sąraše

Esamų priemonių ir numatomų pakeitimų sąrašas

Patvirtintos valstybės pagalbos priemonės numeris (1)

Pavadinimas

Pakeitimas, apie kurį pranešta

Patvirtinkite, kad nėra jokių kitų esamos priemonės pakeitimų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Jeigu priemonė buvo iš dalies pakeista, nurodykite pradiniame schemą patvirtinančiame sprendime nurodytą valstybės pagalbos numerį.


V Nuomonės

KITI AKTAI

Europos Komisija

13.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 340/11


Pranešimas, skirtas JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE, kurio vardas ir pavardė įtraukti į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida organizacijomis, 2, 3 ir 7 straipsniuose, remiantis Komisijos reglamentu (ES) 2020/1473

(2020/C 340 I/02)

1.   

Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1693 (1) Sąjunga raginama įšaldyti organizacijų ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida narių ir su jais susijusių kitų asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų, nurodytų pagal JT ST rezoliucijas 1267(1999) ir 1333(2000) parengtame sąraše, kurį turi reguliariai atnaujinti pagal JT ST rezoliuciją 1267(1999) įsteigtas JT komitetas, lėšas ir ekonominius išteklius.

Į šį JT komiteto parengtą sąrašą įtraukti:

organizacijos ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida;

su organizacijomis ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai, įstaigos ir grupės ir

juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, nuosavybės teise priklausantys bet kuriam iš išvardytų susijusių asmenų, subjektų, įstaigų ir grupių, jų valdomi arba kitaip juos remiantys.

Veiksmais arba veikla, liudijančiais, kad asmuo, grupė, susivienijimas arba subjektas yra susiję su organizacijomis ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida, laikoma:

a)

dalyvavimas finansuojant, planuojant, lengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus arba veiklą, vykdomus ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų naudai arba juos remiant;

b)

ginklų ir susijusių medžiagų tiekimas, pardavimas arba perdavimas bet kuriam iš paminėtųjų;

c)

žmonių verbavimas bet kuriam iš jų; arba

d)

kitokie bet kurio iš jų rėmimo veiksmai arba veikla.

2.   

2020 m. spalio 8 d. JT Saugumo Tarybos komitetas patvirtino, kad JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE įrašas įtrauktas į Sankcijų komiteto sąrašą, skirtą ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida.

JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE gali bet kuriuo metu JT ombudsmenui pateikti prašymą kartu su visais patvirtinamaisiais dokumentais, kad sprendimas dėl jo įtraukimo į minėtą JT sąrašą būtų persvarstytas. Tokie prašymai turėtų būti siunčiami šiuo adresu:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

United States of America

Tel. +1 2129632671

Faks. +1 2129631300/3778

Epaštas ombudsperson@un.org

Daugiau informacijos galima rasti adresu

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

Pagal 2 dalyje nurodytą JT sprendimą Komisija priėmė Reglamentą (ES) 2020/1473 (2), kuriuo iš dalies keičiamas 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da’esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (3), I priedas. Pakeitimu, padarytu pagal Reglamento (EB) Nr. 881/2002 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį, JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE įtraukiamas į to reglamento I priedo (toliau – I priedas) sąrašą.

Į I priedą įtrauktiems asmenims ir subjektams taikomos šios Reglamente (EB) Nr. 881/2002 nustatytos priemonės:

(1)

visų atitinkamiems asmenims ir subjektams nuosavybės teise priklausančių, jų valdomų arba laikomų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, draudimas (visiems) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti atitinkamiems asmenims ir subjektams arba jų naudai lėšų ir ekonominių išteklių (2 ir 2a straipsniai); ir

(2)

draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai duoti, parduoti, teikti ar perduoti su karine veikla susijusius techninius patarimus, pagalbą ar mokymą bet kuriam iš atitinkamų asmenų (3 straipsnis).

4.   

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 7a straipsnyje nustatytas persvarstymo procesas, pagal kurį į sąrašą įtraukti asmenys teikia pastabas dėl jų įtraukimo į sąrašą pagrįstumo. Asmenys ir subjektai, Reglamentu (ES) 2020/1473 įtraukti į I priedą, gali teikti Komisijai prašymą pagrįsti jų įtraukimą į sąrašą. Šis prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

European Commission

„Restrictive measures“

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

5.   

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę užginčyti Reglamentą (ES) 2020/1473 Europos Sąjungos Bendrajame Teisme Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio ketvirtoje ir šeštoje pastraipose nustatytomis sąlygomis.

6.   

Siekiant tvarkos į I priedą įtrauktų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, išvardytoms Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priede, siekdami gauti leidimą naudotis įšaldytomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais būtiniausiems poreikiams patenkinti arba konkretiems mokėjimams atlikti, kaip nustatyta to reglamento 2a straipsnyje.


(1)  OL L 255, 2016 9 21, p. 25.

(2)  OL L 334 I, 2020.10.13, p. 1.

(3)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.