ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 259

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. rugpjūčio 2d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 259/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9428 – Triton / Royal Reesink Group) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Parlamentas

2019/C 259/02

2019 m. birželio 17 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, įgyvendinimo taisyklių

2

 

Taryba

2019/C 259/03

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/1299, ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1292, numatytos ribojamosios priemonės

25

2019/C 259/04

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

26

 

Europos Komisija

2019/C 259/05

Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms: 0,00 % 2019 m. rugpjūčio 1 d. – Euro kursas

27


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 259/06

Pranešimas dėl antidempingo ir kompensacinių priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės naujoms ar restauruotoms guminėms pneumatinėms padangoms, naudojamoms autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121: vienos bendrovės, kuriai taikomas bendradarbiaujančioms neatrinktoms bendrovėms nustatytas muitas, pavadinimo pakeitimas

28

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 259/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9457 – Next Alt / Sotheby's). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

29


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9428 – Triton / Royal Reesink Group)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 259/01)

2019 m. liepos 29 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9428. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos Sąjungos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/2


EUROPOS PARLAMENTO BIURO SPRENDIMAS

2019 m. birželio 17 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, įgyvendinimo taisyklių

(2019/C 259/02)

EUROPOS PARLAMENTO BIURAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 (1) ir ypač į jo 25 straipsnį ir 45 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, su kuriuo dėl šio sprendimo V skyriaus konsultuotasi pagal Reglamento (ES) 2018/1725 41 straipsnio 2 dalį, 2019 m. gegužės 2 d. nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2018/1725 nustatomi visoms Sąjungos institucijoms ir organams taikytini asmens duomenų tvarkymo principai ir taisyklės bei numatoma, kad kiekviena institucija arba organas turi paskirti duomenų apsaugos priežiūros pareigūną;

(2)

Reglamento (ES) 2018/1725 Europos Parlamento įgyvendinimo taisyklių (toliau – įgyvendinimo taisyklės) tikslas – nustatyti Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūno (toliau – duomenų apsaugos pareigūnas) užduotis, pareigas ir įgaliojimus;

(3)

įgyvendinimo taisyklėmis taip pat siekiama nustatyti tvarką, pagal kurią atitinkami duomenų subjektai gali naudotis savo teisėmis ir visi asmenys Europos Parlamente, dalyvaujantys asmens duomenų tvarkymo procese, gali vykdyti savo prievoles;

(4)

įgyvendinimo taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad Europos Parlamentas tinkamai laikytųsi prievolių pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, nedarant jam kliūčių tinkamai vykdyti savo teisėkūros, biudžetinę, politinę, analitinę, kontrolės ir komunikacijos veiklą;

(5)

Reglamentas (ES) 2018/1725, visų pirma jo išimtys, susijusios su duomenų subjektų teisėmis, turėtų būti taip aiškinamos, kad užtikrintų Europos Parlamento galimybes visapusiškai vykdyti savo įgaliojimus, visų pirma savo teisėkūros ir biudžetines funkcijas, taip pat politinės kontrolės ir konsultavimo funkcijas, laikantis Sutartyse nustatytų sąlygų;

(6)

tuo tikslu, teisės reikalauti ištrinti duomenis pagal Reglamento (ES) 2018/1725 19 straipsnį įgyvendinimas turėtų būti aiškinamas taip, kad ją įgyvendinant būtų išvengta bet kokių nereikalingų kliūčių Parlamentui vykdyti prievolę tinkamai dokumentuoti ir visuomenei padaryti prieinamą ir atsekamą savo parlamentinę veiklą, visų pirma plenarinės sesijos ir Parlamento organų procedūrų lygmens veiklą, laikantis skaidrumo ir atvirumo principo ir galiojančių archyvavimo taisyklių;

(7)

be to, teisė į duomenų perkeliamumą pagal Reglamento (ES) 2018/1725 22 straipsnį taikoma tik tais atvejais, kai duomenų tvarkymas yra grindžiamas arba sutikimu, arba būtinybe vykdyti sutartį ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Šios teisės įgyvendinimas yra ribojamas išimtimi, nustatyta to reglamento 22 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje, kuris turėtų būti suprantamas taip, kad Parlamentui netaikoma prievolė pateikti asmens duomenis pagal to reglamento 22 straipsnio 1 ir 2 dalis, išskyrus atvejus, kai jie susiję su Europos Parlamento administracine veikla;

(8)

be to, kalbant apie įgyvendinimo taisyklių taikymą, kai Europos Parlamento generaliniai direktoratai ir kiti organai ar institucijos bendrai valdo duomenis arba keli Europos Parlamento generaliniai direktoratai bendrai valdo duomenis, toks bendras valdymas turėtų būti tik tuomet, kai jie yra bendrai atsakingi už tas pačias atskiras duomenų tvarkymo operacijas, ir tik tų operacijų mastu, bendro valdymo neturėtų būti, kai jie tik paeiliui dalyvauja vykdant teminiu požiūriu panašias, tačiau atskiras operacijas;

(9)

atsižvelgiant į šio sprendimo 13 straipsnį turi būti suprantama, kad Parlamento nariai ir frakcijos, atsižvelgdami į duomenų apsaugos reikalavimų ir nepriklausomų įgaliojimų įgyvendinimo koliziją, savanoriškai gali, bet neprivalo prašyti duomenų apsaugos pareigūno teikti konsultacijas klausimu, susijusiu su Reglamento (ES) 2018/1725 taikymu. Šios konsultacijos neprivalomos;

(10)

taip pat, siekiant užtikrinti Europos Parlamento galimybę toliau vykdyti savo veiklą ir procedūras, būtina priimti vidaus taisykles, kuriose būtų nustatomos sąlygos, kuriomis Europos Parlamentui leidžiama apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir pareigas, pagal to reglamento 25 straipsnį;

(11)

pagal šią sistemą Europos Parlamentas, taikydamas šio sprendimo V skyriuje nustatytus apribojimus, privalo paisyti atitinkamų duomenų subjektų pagrindinių teisių, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 1 dalyje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnio 1 dalyje ir Reglamente (ES) 2018/1725;

(12)

tuo tikslu, prieš taikydamas bet kokį konkretų apribojimą, Europos Parlamentas kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti vertinimą dėl atitinkamo apribojimo būtinumo ir proporcingumo, atsižvelgdamas į riziką duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;

(13)

Europos Parlamentas turi pagrįsti, kodėl apribojimai yra tikrai būtini ir proporcingi demokratinėje visuomenėje ir nepažeidžia pagrindinių teisių ir laisvių esmės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo sprendimu nustatomos bendrosios Reglamento (ES) 2018/1725 įgyvendinimo Europos Parlamente taisyklės, visų pirma:

a)

įgyvendinamos Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatos dėl duomenų apsaugos pareigūno užduočių, pareigų ir įgaliojimų;

b)

išdėstomos išsamios taisyklės, pagal kurias duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis;

c)

nustatomos vidaus taisyklės, pagal kurias Europos Parlamentas gali duomenų subjektų teisėms taikyti išimtis, nukrypti leidžiančias nuostatas ar apribojimus, visų pirma, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį.

2 straipsnis

Duomenų valdytojas

1.   Europos Parlamento skyrius ar tarnyba, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, veikia kaip šių duomenų valdytojas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 dalį.

2.   Jei duomenų tvarkymo operacija viršija Europos Parlamento skyriaus ar tarnybos kompetenciją, duomenų valdytojas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 dalį yra kompetentingas direktoratas, išskyrus atvejus, kai susitarta dėl bendro duomenų valdymo pagal 28 straipsnį.

3.   Jei duomenų tvarkymo operacija viršija Europos Parlamento direktorato kompetenciją, duomenų valdytojas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 dalį yra kompetentingas Europos Parlamento generalinis direktoratas, išskyrus atvejus, kai susitarta dėl bendro duomenų valdymo pagal 28 straipsnį.

4.   Jei atitinkamos duomenų tvarkymo operacijos tikslus ir priemones nustato daugiau nei vienas Europos Parlamento generalinis direktoratas arba jei atitinkamos duomenų tvarkymo operacijos tikslus ir priemones nustato vienas iš organizacinių padalinių pagal 1–3 dalis ir mažiausiai vienas subjektas, kuris nėra Sąjungos institucija ar organas, kompetentingi subjektai laikomi bendrais duomenų valdytojais pagal Reglamento (ES) 2018/1725 28 straipsnio 1 dalį.

5.   Europos Parlamentas laikomas duomenų valdytoju Reglamento (ES) 2018/1725 44 straipsnio 3 ir 6 dalių tikslais.

6.   Duomenų valdytojas užtikrina, kad duomenų tvarkymo operacijos būtų atliekamos laikantis Reglamento (ES) 2018/1725, ir turi galėti įrodyti, kad jo laikomasi.

Visų pirma duomenų valdytojas atsako už:

a)

tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant taikyti pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus, įgyvendinimą;

b)

pavaldiems darbuotojams tinkamų nurodymų siekiant užtikrinti teisėtą, sąžiningą, skaidrų ir konfidencialų duomenų tvarkymą ir garantuoti tinkamo lygio saugumą atsižvelgiant į riziką, kurią kelia duomenų tvarkymas, teikimą;

c)

bendradarbiavimą su duomenų apsaugos pareigūnu ir duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kai jie vykdo savo pareigas, visų pirma jiems siunčiant informaciją, kurią jie prašo suteikti;

d)

duomenų apsaugos pareigūno informavimą ir įtraukimą laiku, visų pirma, kalbant apie projektus, susijusius su naujomis duomenų tvarkymo operacijomis arba apie didelius esamų operacijų pakeitimus.

II SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

3 straipsnis

Skyrimas, veiklos nuostatos ir nepriklausomybė

1.   Europos Parlamento Generalinis sekretorius vieną iš Europos Parlamento darbuotojų paskiria duomenų apsaugos pareigūnu, laikydamasis Reglamento (ES) 2018/1725 43 straipsnio ir 44 straipsnio 8 ir 9 dalių. Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas laikantis taikomos procedūros pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai) arba atitinkamai pagal kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Įdarbinimo sąlygos), numatytus Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2). Duomenų apsaugos pareigūnas skiriamas penkerių metų laikotarpiui ir jo kadencija gali būti pratęsiama.

2.   Kad duomenų apsaugos pareigūnas galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis pagal šį sprendimą, jis atleidžiamas nuo visų kitų užduočių Europos Parlamente. Tačiau Europos Parlamento Generalinis sekretorius gali duomenų apsaugos pareigūnui pavesti vykdyti papildomas specialias užduotis, jeigu dėl to nekyla interesų konflikto vykdant duomenų apsaugos pareigūno įgaliojimus, ypač taikant Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatas.

3.   Duomenų apsaugos pareigūnas susilaiko nuo bet kokių veiksmų, kurie yra nesuderinami su jo pareigomis.

4.   Duomenų apsaugos pareigūnui taikomi profesinių paslapčių saugojimo reikalavimai pagal Reglamento (ES) 2018/1725 44 straipsnio 5 dalį, taip pat baigus eiti pareigas.

5.   Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti atleistas tik laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 44 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatų. Norint gauti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sutikimą dėl tokio atleidimo pagal Reglamento (ES) 2018/1725 44 straipsnio 8 dalį, su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu konsultuojamasi raštu. To sutikimo kopija nusiunčiama duomenų apsaugos pareigūnui.

6.   Parlamentas užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas negautų jokių nurodymų dėl savo užduočių vykdymo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/1725 44 ir 45 straipsniuose. Europos Parlamento Generalinis sekretorius negali duoti duomenų apsaugos pareigūnui jokių nurodymų, taip pat dėl bendradarbiavimo su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, reikalaujamo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

7.   Duomenų apsaugos pareigūnas atsiskaito tiesiogiai Generaliniam sekretoriui.

4 straipsnis

Užduotys, pareigos ir įgaliojimai

1.   Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas taikytų Reglamentą (ES) 2018/1725, ir stebi, kaip laikomasi taikomų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos. Nedarant poveikio šio sprendimo 13 straipsnio taikymui, į duomenų apsaugos pareigūno kompetencijos sritį iš principo nepatenka stebėti, kaip Reglamentą (ES) 2018/1725 taiko atskiri Europos Parlamento nariai arba Europos Parlamento frakcijos.

2.   Su duomenų apsaugos pareigūnu gali būti konsultuojamasi arba jis gali teikti konsultacijas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 44 straipsnio 4 ir 7 dalis ir 45 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktus ir jis vykdo kitas užduotis, nustatytas reglamento 45 straipsnyje.

3.   Duomenų apsaugos pareigūnas Generaliniam sekretoriui praneša apie visus Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatų pažeidimus ar rimtas pažeidimų grėsmes.

4.   Atitinkamam duomenų valdytojui paprašius duomenų apsaugos pareigūnas jam pateikia nuomonę dėl esamų ar siūlomų duomenų tvarkymo operacijų, dėl tam tikrų duomenų tvarkymo proporcingumo ir tinkamumo ir dėl saugumo priemonių. Šioje nuomonėje gali būti aptarti visi klausimai, susiję su rizikos, kylančios duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, analize.

5.   Europos Parlamento kompetentinga tarnyba konsultuojasi su duomenų apsaugos pareigūnu prieš patvirtindama vidaus taisykles, kuriose nustatoma asmens duomenų tvarkymo tvarka.

6.   Duomenų apsaugos pareigūnas savo užduotis vykdo bendradarbiaudamas su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. Jis yra Europos Parlamento ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktinis asmuo ir turi būti informuojamas apie visus abiejų institucijų ryšius klausimais, patenkančiais į jo kompetencijos sritį.

7.   Siekiant skatinti gerą bendradarbiavimą, duomenų apsaugos pareigūnas reguliariai dalyvauja posėdžiuose, sušauktuose Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno arba kitų institucijų ir organų duomenų priežiūros pareigūnų.

8.   Duomenų apsaugos pareigūnui visada taikomos taisyklės ir nuostatos, išdėstytos Tarnybos nuostatuose arba atitinkamai Įdarbinimo sąlygose.

5 straipsnis

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir duomenų saugumas

1.   Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, duomenų valdytojas nedelsdamas apie incidentą informuoja duomenų apsaugos pareigūną.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas sukuria ir tvarko centrinį registrą, kuriame dokumentuoja šiuos pranešamus asmens duomenų pažeidimus, laikydamasis Reglamento (ES) 2018/1725 34 straipsnio 6 dalies nuostatų. Duomenų valdytojas, susiduriantis su pažeidimu, registrą papildo informacija, kurios reikalaujama pagal tą straipsnį.

3.   Duomenų apsaugos pareigūnas rengia reguliarius posėdžius su Europos Parlamento vyriausiuoju informacinių sistemų saugumo pareigūnu ir rizikos valdytoju, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2018/1725 33–36 straipsnių nuostatų. Duomenų apsaugos pareigūnas, kai tikslinga, gali kviesti kitus dalyvius.

4.   Duomenų apsaugos pareigūnas, remdamasis 3 dalyje nurodytų posėdžių rezultatais:

a)

kasmet pateikia Generaliniam sekretoriui duomenų apsaugos rizikos analizę, kuri atnaujinama atsižvelgiant į besikeičiančius rizikos faktorius,

b)

siūlo Generaliniam sekretoriui duomenų apsaugos politiką, kuria visų pirma sprendžiami duomenų vagysčių, nutekėjimo ar neteisėto manipuliavimo elektroninėmis priemonėmis rizikos klausimai,

c)

siūlo Generaliniam sekretoriui tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad asmens duomenų saugumo lygis atitiktų duomenų apsaugos riziką.

6 straipsnis

Duomenų tvarkymo veiklos apskaita ir centrinis registras

Duomenų apsaugos pareigūnas sukuria ir tvarko centrinį registrą pagal Reglamento (ES) 2018/1725 31 straipsnio 5 dalį, kuriame vykdoma duomenų tvarkymo veiklos apskaita. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad tas registras būtų prieinamas viešai, taip pat elektroniniu būdu. Be to, pateikus prašymą, prie jo turi būti galima prieiti per Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Pateikus prašymą, Parlamento vykdomos duomenų tvarkymo veiklos apskaita pateikiama Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

7 straipsnis

Informavimas ir prieiga

1.   Duomenų apsaugos pareigūnas turi būti nedelsiant informuojamas tais atvejais, kai nustatoma nauja administracinė procedūra ar keičiama esama administracinė procedūra, daranti poveikį asmens duomenų tvarkymo operacijoms.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas visuomet turi turėti prieigą prie tvarkomų asmens duomenų, duomenų tvarkymo įrenginių ir duomenų laikmenų.

8 straipsnis

Vidaus auditas

Vidaus auditoriaus, vykdančio savo įgaliojimus, prašymu duomenų apsaugos pareigūnas su juo bendradarbiauja, visų pirma siekdamas palengvinti vidaus audito procesą, kuris apima asmens duomenų Europos Parlamento Generaliniame sekretoriate tvarkymą.

9 straipsnis

Rizika grindžiamas požiūris

1.   Rengiant naujas administracines procedūras, technines ar organizacines priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, arba jas keičiant, duomenų apsaugos pareigūnas, gavęs prašymą arba savo iniciatyva, teikia informaciją ir padeda duomenų valdytojui vertinti riziką, kylančią duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas, atlikęs pirmiau minėtą rizikos vertinimą, konsultuoja duomenų valdytoją, ar reikia atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

10 straipsnis

Techninės ir organizacinės priemonės

1.   Duomenų apsaugos pareigūnas konsultuoja duomenų valdytoją, vertinant techninius ir organizacinius sprendimus, kuriais įgyvendinamos tvarkymo operacijos.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas tais atvejais, kai atsižvelgdamas į vertinimą mano, kad duomenų tvarkymo operacija neužtikrinamas Reglamento (ES) 2018/1725 27 straipsnio laikymasis, gali Generaliniam sekretoriui rekomenduoti technines ar organizacines priemones, kuriomis įgyvendinamas tas reglamento straipsnis.

11 straipsnis

Bendri duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai

1.   Duomenų apsaugos pareigūnas duomenų valdytojo prašymu pateikia nuomonę dėl atitinkamos atsakomybės nustatymo, kai bendri duomenų valdytojai sudaro tarpusavio susitarimą pagal Reglamento (ES) 2018/1725 28 straipsnio 1 dalį.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas duomenų valdytojo prašymu gali pateikti nuomonę dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kurias užtikrina duomenų tvarkytojas arba subtvarkytojas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 29 straipsnio 1 ir 2 dalis.

12 straipsnis

Metinė ataskaita

Duomenų apsaugos pareigūnas parengia metinę veiklos ataskaitą apie su duomenų apsauga susijusius veiksmus Europos Parlamento Generaliniame sekretoriate ir ją pateikia Parlamento Generaliniam sekretoriui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jis taip pat sudaro galimybę Parlamento darbuotojams susipažinti su šia ataskaita.

13 straipsnis

Europos Parlamento nariai ir Europos Parlamento frakcijos

1.   Nukrypstant nuo šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies, Europos Parlamento nariai ir Europos Parlamento frakcijos gali prašyti duomenų apsaugos pareigūno suteikti konsultaciją klausimu, susijusiu su Reglamento (ES) 2018/1725 taikymu. Nedarant poveikio Europos Parlamento nariams ir Europos Parlamento frakcijoms tenkančiai atsakomybei taikyti Reglamentą (ES) 2018/1725 kaip duomenų valdytojui pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 dalį, duomenų apsaugos pareigūnas Europos Parlamento nario ar Europos Parlamento frakcijos prašymu gali teikti konsultacijas, mutatis mutandis taikydamas atitinkamas šio sprendimo nuostatas.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas kiekvienu konkrečiu atveju susitaria dėl 1 dalyje nurodytų konsultacijų tvarkos, laikydamasis šio sprendimo nuostatų. Šių konsultavimo funkcijų vykdymas negali trukdyti kitoms duomenų apsaugos pareigūno užduotims.

III SKYRIUS

PAGALBINIAI DARBUOTOJAI IR TINKLAI

14 straipsnis

Duomenų apsaugos darbuotojai ir ištekliai

1.   Europos Parlamento Generalinis sekretorius gali paskirti Europos Parlamento duomenų apsaugos tarnybos darbuotojus, kurie padeda duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti jo funkcijas.

2.   Pagal 1 dalį paskirti darbuotojai gali atstovauti duomenų apsaugos pareigūnui, kai šis negali dalyvauti. Tuo tikslu duomenų apsaugos pareigūnas gali suteikti vidaus įgaliojimus, kuriais perduoda įgaliojimus konkretiems savo darbuotojams. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Parlamento Generaliniam sekretoriui pranešama pateikiant tokio įgaliojimų perdavimo kopiją.

15 straipsnis

Duomenų apsaugos koordinatorių tinklas

1.   Europos Parlamente įsteigiamas duomenų apsaugos koordinatorių tinklas, kurį sudaro bent po vieną narį iš kiekvieno generalinio direktorato, Frakcijų koordinavimo skyriui atstovaujantis asmuo ir duomenų apsaugos pareigūnas.

2.   Europos Parlamento Generalinis sekretorius gali nustatyti konkrečią duomenų apsaugos koordinatorių skyrimo tvarką, pareigas ir užduotis.

3.   Duomenų apsaugos pareigūnas reguliariai rengia posėdžius su duomenų apsaugos koordinatoriais.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ NAUDOJIMASIS TEISĖMIS

16 straipsnis

Bendrosios Reglamento (ES) 2018/1725 14–24 straipsnių įgyvendinimo taisyklės

1.   Tik duomenų subjektas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas gali naudotis teise gauti informaciją, teise susipažinti su duomenimis, teise reikalauti ištaisyti duomenis, teise reikalauti ištrinti duomenis, teise reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teise, kad gavėjams būtų pranešama, teise į duomenų perkeliamumą, teise nesutikti ir teisėmis, susijusiomis su automatizuotu sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/1725 14–24 straipsniuose.

2.   Duomenų subjektas duomenų valdytojui teikia prašymus pasinaudoti viena iš 1 dalyje nurodytų teisių. Elektroninį neprivalomos prašymo formos variantą galima rasti Europos Parlamento interneto svetainėje. Prašyme nurodoma:

a)

duomenų subjekto pavardė, vardas ir kontaktinė informacija;

b)

kuria teise norima pasinaudoti;

c)

jei reikia, su prašymu susiję patvirtinamieji dokumentai;

d)

susijusių asmens duomenų kategorija ar kategorijos;

e)

duomenų subjekto parašas ir prašymo data.

3.   Prašymą galima pateikti vidaus arba išorės paštu, elektroniniu paštu arba bet kuriomis kitomis rašytinėmis priemonėmis.

4.   Jei prašyme yra netikslumų arba jis yra neišsamus, duomenų valdytojas paprašo būtinų paaiškinimų. Kol galutinai nepatikslinami minėti aspektai, Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas taikytinas terminas nepradedamas skaičiuoti.

5.   Duomenų valdytojas patikrina duomenų subjekto tapatybę, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnio 6 dalyje. Duomenų subjekto tapatybė tikrinama mažiausiai įsikišimo reikalaujančiu būdu. Kol tikrinama tapatybė, Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas taikytinas terminas nepradedamas skaičiuoti.

6.   Duomenų valdytojas privalo atsakyti į visus duomenų subjektų prašymus dėl naudojimosi teisėmis, net ir tuo atveju, jei Europos Parlamentas neturi atitinkamų asmens duomenų. Per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo duomenų subjektui turi būti išsiųstas patvirtinimas, kad jo prašymas gautas. Tačiau duomenų valdytojas neprivalo patvirtinti prašymo gavimo, jei per tas pačias penkias darbo dienas pateikiamas išsamus atsakymas į prašymą.

7.   Atsakymas duomenų subjektui išsiunčiamas per Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus terminus tomis pačiomis ryšio priemonėmis, kokiomis naudojosi duomenų subjektas, ir ta pačia oficialia Sąjungos kalba, kokią jis vartojo, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo pateikti jį kitaip.

8.   Tvarkydamas prašymą pagal Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnį, duomenų valdytojas atsižvelgia į galimą poreikį taikyti išimtį, nukrypti leidžiančią nuostatą arba apribojimą, kaip numatyta šio sprendimo V skyriuje.

9.   Labai sudėtingo prašymo atveju arba tuomet, kai dėl prašymo nagrinėjimo gali kilti pavojus kitų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas konsultuojasi su duomenų apsaugos pareigūnu.

17 straipsnis

Teisė būti informuotam

(Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniai)

1.   Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnį duomenų valdytojas pateikia šio reglamento 15 ir 16 straipsniuose nurodytą informaciją, įskaitant atvejus, kai numatomas tolesnis duomenų tvarkymas, naudodamas apibendrintą formą internete arba intranete.

2.   Jei įmanoma ir nedarant poveikio alternatyvioms pranešimo pateikimo priemonėms, nurodytoms Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnio 1 ir 7 dalyse, šio reglamento 15 ir 16 straipsniuose nurodyta informacija atitinkamiems duomenų subjektams pateikiama individualiai raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

18 straipsnis

Teisė susipažinti su duomenimis

(Reglamento (ES) 2018/1725 17 straipsnis)

1.   Nedarant poveikio 2 daliai, kai duomenų subjektas pateikia prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis, duomenų valdytojas suranda atitinkamoje saugojimo vietoje, įskaitant elektroninius arba popierinius dokumentus, laikomus atitinkamus duomenis ir pateikia juos duomenų subjektui bet kuriuo iš šių būdų:

a)

duomenų valdytojo parengtu duomenų rinkiniu;

b)

popierine forma arba elektronine forma;

c)

kitais duomenų valdytojui įmanomais ir rinkmenos konfigūraciją atitinkančiais būdais.

2.   Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 17 straipsnio 3 dalį tais atvejais, kai duomenų subjektas prašymą susipažinti su duomenimis pateikia elektroninėmis priemonėmis, ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojamu elektroniniu formatu.

19 straipsnis

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

(Reglamento (ES) 2018/1725 18 straipsnis)

1.   Prašyme ištaisyti duomenis turi būti nurodyti asmens duomenys, kuriuos reikia ištaisyti arba papildyti, parodytas duomenų netikslumas ar neišsamumas ir atliktinas taisymas. Jei reikia, prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai.

2.   Duomenų subjektui pranešama apie sėkmingai atliktą duomenų ištaisymą. Jei prašymas atmetamas, duomenų valdytojas raštu informuoja duomenų subjektą apie to priežastis.

20 straipsnis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

(Reglamento (ES) 2018/1725 19 straipsnis)

1.   Prašyme ištrinti duomenis nurodomi duomenys, kurie turi būti ištrinti, ir nurodomi jų ištrynimo pagrindai remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 19 straipsnio 1 dalimi.

2.   Duomenų subjektui pranešama apie sėkmingai atliktą duomenų ištrynimą. Jei prašymas atmetamas, duomenų valdytojas raštu informuoja duomenų subjektą apie to priežastis.

3.   Ištrynimas reiškia fizinį asmens duomenų išnykimą: nereikia jų pakeisti kodu ar sukurti alternatyvios rinkmenos, kurioje būtų išsaugoti ištrinti asmens duomenys.

21 straipsnis

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

(Reglamento (ES) 2018/1725 20 straipsnis)

1.   Prašyme apriboti duomenų tvarkymą nurodomi atitinkami asmens duomenys ir ribojimo pagrindai remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 20 straipsnio 1 dalimi.

2.   Duomenų subjektui pranešama apie sėkmingai įdiegtą duomenų tvarkymo apribojimą. Jei prašymas atmetamas, duomenų valdytojas raštu informuoja duomenų subjektą apie to priežastis.

22 straipsnis

Pranešimas gavėjams

(Reglamento (ES) 2018/1725 21 straipsnis)

1.   Kai užbaigiama viena iš šio sprendimo 19–21 straipsniuose nustatytų procedūrų, duomenų valdytojas nedelsdamas pradeda Reglamento (ES) 2018/1725 21 straipsnyje numatytą procedūrą.

2.   Jeigu pateikti pranešimą gavėjams yra neįmanoma arba tam reikia neproporcingų pastangų, duomenų valdytojas raštu informuoja duomenų subjektą apie to priežastis.

23 straipsnis

Teisė į duomenų perkeliamumą

(Reglamento (ES) 2018/1725 22 straipsnis)

1.   Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 22 straipsnį teikiamuose prašymuose nurodomi atitinkami asmens duomenys.

2.   Jei prašymas atmetamas, duomenų valdytojas raštu informuoja duomenų subjektą apie to priežastis.

24 straipsnis

Teisė nesutikti

(Reglamento (ES) 2018/1725 23 straipsnis)

1.   Nesutikime turi būti nurodyti atitinkami asmens duomenys ir pagrindai, susiję su asmens padėtimi, kuriais remiantis pateisinamas nesutikimas.

2.   Jei nesutikimas atmetamas, duomenų valdytojas raštu informuoja duomenų subjektą apie to priežastis.

V SKYRIUS

IŠIMTYS, NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS IR APRIBOJIMAI

1 SKIRSNIS

Išimtys ir nukrypti leidžiančios nuostatos

25 straipsnis

Išimtys

1.   Prieš pradėdamas taikyti šio skyriaus 2 skirsnyje numatytą apribojimą duomenų valdytojas patikrina, ar taikoma kuri nors iš Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytų išimčių, visų pirma, išimtys, numatytos pagal to reglamento 15 straipsnio 4 dalį, 16 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 3 dalį ir 35 straipsnio 3 dalį.

2.   Kai duomenis norima tvarkyti archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, taip pat mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais, duomenų valdytojas patikrina, ar taikomos Reglamento (ES) 2018/1725 16 straipsnio 5 dalies b punkte ir 19 straipsnio 3 dalies d punkte numatytos išimtys.

26 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.   Kai duomenis norima tvarkyti archyvavimui viešojo intereso labui, duomenų valdytojas gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 4 dalyje. Šiuo tikslu duomenų valdytojas gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su Reglamento (ES) 2018/1725 17, 18, 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytomis teisėmis, laikydamasis to reglamento 25 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų.

2.   Kai duomenis norima tvarkyti mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, duomenų valdytojas gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 3 dalyje. Šiuo tikslu duomenų valdytojas gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su Reglamento (ES) 2018/1725 17, 18, 20 ir 23 straipsniuose nurodytomis teisėmis, laikydamasis to reglamento 25 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų.

3.   Tokios nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos, jei užtikrinamos Reglamento (ES) 2018/1725 13 straipsnyje ir šio sprendimo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos atitinkamos apsaugos priemonės. Techninės ir organizacinės priemonės taikomos pagal šio sprendimo 2 straipsnio 6 dalies a punktą ir 10 straipsnį, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi duomenų kiekio mažinimo principo ir, kai taikoma, pseudonimų suteikimo principo.

2 SKIRSNIS

Apribojimai

27 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame skirsnyje nustatomos bendrosios sąlygos, kuriomis pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir pareigas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas papildo sprendimo priedų nuostatos, kuriose nurodomos sąlygos, kuriomis Europos Parlamentas gali apriboti duomenų subjektų teises, vykdydamas bet kokią savo veiklą ar procedūras, kai tvarkomi asmens duomenys ir prireikia nustatyti apribojimus.

2.   Šis skirsnis taikomas asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su Europos Parlamento vykdoma veikla ir procedūromis, nurodytomis šio sprendimo prieduose.

3.   Kiekvieno duomenų tvarkymo ir apribojimo tikslu pagal šio sprendimo 2 straipsnį paskiriamas kompetentingas duomenų valdytojas.

28 straipsnis

Apsaugos priemonės

1.   Asmens duomenys, kuriems taikomas apribojimas, saugomi saugioje fizinėje ar elektroninėje aplinkoje, kurioje negalima neteisėtai susipažinti su duomenimis arba juos perduoti asmenims, kurie neturi jų žinoti.

2.   Pasibaigus duomenų tvarkymui, dokumentai, kuriuose esama asmens duomenų, saugomi pagal taikomas Europos Parlamento taisykles (3).

3.   Prieš taikant bet kokį konkretų apribojimą atliekamas apribojimo būtinumo bei proporcingumo ir rizikos duomenų subjektams vertinimas pagal šio sprendimo 35 straipsnį.

29 straipsnis

Taikomi apribojimai

1.   Atsižvelgdamas į šio sprendimo 30–36 straipsnius ir taikomuose prieduose nustatytas specifikacijas, duomenų valdytojas gali taikyti apribojimus, susijusius su duomenų subjekto teisėmis, kurios aiškiai nurodytos taikomuose prieduose, jeigu naudojantis tomis teisėmis būtų trukdoma įvykdyti tuose prieduose nurodytos veiklos arba procedūros tikslą.

2.   Duomenų valdytojas pagal šio sprendimo 35 straipsnį fiksuoja ir registruoja apribojimo priežastis.

30 straipsnis

Informacijos teikimas duomenų subjektams

1.   Europos Parlamentas savo interneto svetainėje skelbia duomenų apsaugos pranešimus, kuriame visi duomenų subjektai informuojami apie Parlamento veiklą, kurią vykdant atliekamas jų asmens duomenų tvarkymas, ir apie galimus jų teisių apribojimus šiomis aplinkybėmis. Informacijoje nurodoma, kurios teisės gali būti apribotos, tokių ribojimų priežastys, jų galima trukmė ir galimos teisių gynimo priemonės.

2.   Jei įmanoma, duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir tinkamiausia forma, kuri nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, tiesiogiai informuoja kiekvieną duomenų subjektą apie jo teises tokių apribojimų atveju. Informacijoje nurodoma, kurios teisės gali būti apribotos, tokių ribojimų priežastys, jų galima trukmė ir galimos teisių gynimo priemonės.

31 straipsnis

Teisė būti informuotam

1.   Kai duomenų valdytojas apriboja teisę būti informuotam, nurodytą Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniuose, duomenų subjektams pagal to reglamento 25 straipsnio 6 dalį pranešama apie pagrindines tokio apribojimo taikymo priežastis ir apie jų teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

2.   Tačiau tokios informacijos pateikimas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 8 dalį gali būti atidėtas, ji gali būti nepateikiama arba gali būti atsisakyta ją pateikti, jei dėl jos pateikimo nebeveiktų apribojimas.

3.   Jeigu duomenų valdytojas informacijos pateikimą duomenų subjektams atideda, jos nepateikia ar atsisako ją pateikti visiškai ar iš dalies, kaip numatyta šio straipsnio 2 dalyje, jis užfiksuoja ir užregistruoja to priežastis pagal šio sprendimo 35 straipsnį.

32 straipsnis

Duomenų subjektų teisė susipažinti su duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir prievolė pranešti

1.   Kai duomenų valdytojas visiškai arba iš dalies riboja duomenų subjektų teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę prašyti ištrinti duomenis, teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (ES) 2018/1725 17, 18, 19 ir 20 straipsniuose, taip pat prievolę pranešti pagal to reglamento 21 straipsnį, jis savo atsakyme į prašymą susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą informuoja atitinkamą duomenų subjektą apie taikomą apribojimą ir pagrindines jo taikymo priežastis, taip pat apie galimybę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba teismine tvarka apskųsti sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas).

2.   Informacijos apie apribojimo priežastis pateikimas, kaip nurodyta 1 dalyje, gali būti atidėtas, informacija gali būti nepateikiama ar atsisakoma ją pateikti, jei dėl jos pateikimo apribojimas taptų neveiksmingas.

3.   Duomenų valdytojas pagal šio sprendimo 35 straipsnį fiksuoja informacijos pateikimo atidėjimo, jos nepateikimo ar atsisakymo ją pateikti priežastis.

4.   Kai teisė susipažinti su duomenimis yra visiškai arba iš dalies apribota ir duomenų subjektas pasinaudojo savo teise pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas informuoja tik duomenų subjektą apie tai, ar jo duomenys buvo tvarkomi tinkamai, o jeigu ne, ar tai buvo ištaisyta, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 7 dalyje.

33 straipsnis

Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

Kai duomenų valdytojas apriboja Reglamento (ES) 2018/1725 35 straipsnio taikymą, jis fiksuoja ir registruoja to priežastis pagal šio sprendimo 35 straipsnį.

34 straipsnis

Elektroninių pranešimų konfidencialumas

Kai duomenų valdytojas apriboja Europos Parlamento prievolę užtikrinti elektroninių pranešimų konfidencialumą, nurodytą Reglamento (ES) 2018/1725 36 straipsnyje, jis fiksuoja ir registruoja to priežastis pagal šio sprendimo 35 straipsnį.

35 straipsnis

Būtinumo ir proporcingumo vertinimas, apribojimų fiksavimas ir registravimas

1.   Prieš taikydamas bet kokius konkrečius apribojimus duomenų valdytojas įvertina, ar apribojimai yra būtini ir proporcingi, atsižvelgdamas į atitinkamus Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus elementus. Tas vertinimas taip pat apima rizikos atitinkamų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, visų pirma rizikos, kad jų asmens duomenys gali būti toliau tvarkomi be jų žinios ir kad jiems gali būti neleista pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, vertinimą. Vertinimas dokumentuojamas parengiant vidaus vertinimo raštą ir atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju.

2.   Duomenų valdytojas fiksuoja bet kokio apribojimo, taikomo pagal šį sprendimą, priežastis, įskaitant vertinimą, atliktą pagal 1 dalį.

Šiuo tikslu įraše nurodoma, kaip duomenų subjektams naudojantis teisėmis būtų trukdoma įgyvendinti šio sprendimo prieduose apibrėžtos Europos Parlamento vykdomos veiklos arba procedūros tikslą.

3.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 8 dalį duomenų valdytojas atideda informacijos apie apribojimo taikymą teikimą duomenų subjektui, informacijos nepateikia arba atsisako ją pateikti, duomenų valdytojas taip pat, jei taikoma, užfiksuoja to priežastis.

4.   Įrašas ir, jei taikoma, dokumentai, kuriuose esama pagrindinių faktinių ir teisinių elementų, yra saugomi centriniame registre. Jie, gavus prašymą, pateikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

36 straipsnis

Apribojimų trukmė

1.   Šio sprendimo 29 straipsnyje ir 31–34 straipsniuose nurodyti apribojimai, numatyti kartu atsižvelgiant į taikomus šio sprendimo priedus, taikomi toliau, jei juos pagrindžiančios priežastys lieka galioti.

2.   Jei šio sprendimo 29 straipsnyje ir 31–34 straipsniuose nurodytų apribojimų, numatytų kartu atsižvelgiant į taikomus šio sprendimo priedus, priežasčių nebelieka, duomenų valdytojas panaikina apribojimą. Tuo pat metu duomenų valdytojas pateikia duomenų subjektui pagrindines apribojimo priežastis ir informuoja jį apie galimybę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba teismine tvarka apskųsti sprendimą Teisingumo Teisme.

3.   Duomenų valdytojas peržiūri šio sprendimo 29 straipsnyje ir 31–34 straipsniuose nurodytų apribojimų, numatytų kartu atsižvelgiant į taikomus šio sprendimo priedus, taikymą kas šešis mėnesius nuo jų priėmimo ir tuomet, kai užbaigiama atitinkama procedūra. Vėliau šio sprendimo I, II, V, VI, VII, VIII, IX ir X prieduose nurodytos veiklos ir procedūrų tikslais duomenų valdytojas kasmet tikrina būtinybę toliau taikyti apribojimą.

37 straipsnis

Duomenų apsaugos pareigūno vykdoma peržiūra

1.   Kai duomenų subjektų teisės yra ribojamos, kaip numatyta šiame skirsnyje, apie tai nepagrįstai nedelsiant pranešama duomenų apsaugos pareigūnui.

Pateikus prašymą, duomenų apsaugos pareigūnui suteikiama galimybė susipažinti su įrašais ir visais dokumentais, kuriuose yra pagrindinių faktinių ir teisinių elementų.

2.   Duomenų apsaugos pareigūnas gali prašyti, kad duomenų valdytojas peržiūrėtų apribojimus. Duomenų apsaugos pareigūnui raštu pranešama apie prašomos peržiūros rezultatus.

3.   Visi informacijos mainai su duomenų apsaugos pareigūnu visos procedūros metu pagal 1 ir 2 dalis užfiksuojami atitinkama forma.

38 straipsnis

Priedai

Šio sprendimo priedai yra neatskiriama šio sprendimo dalis.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1.   Visi Europos Parlamento darbuotojai gali pagal Reglamento (ES) 2018/1725 68 straipsnį pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Tokio skundo pateikimas nestabdo skundo pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnį pateikimo termino.

2.   Nepaisant 1 dalyje paminėtos teisės, visi Europos Parlamento darbuotojai gali pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnį pateikti paskyrimų tarnybai skundą dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu. Savo skunde darbuotojas nurodo, ar skundas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui buvo pateiktas paraleliai pateikiant skundą pagal Tarnybos nuostatus.

Tuo atveju, kai skundas pateikiamas pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, atitinkamos Europos Parlamento tarnybos konsultuojasi su duomenų apsaugos pareigūnu.

40 straipsnis

Panaikinami aktai

1.   2005 m. birželio 22 d. Biuro sprendimu nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo įgyvendinimo taisyklės (4) panaikinamos nuo dienos, kurią įsigalioja šis sprendimas.

2.   2019 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento Biuro sprendimas dėl duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimo, susijusio su Europos Parlamento vykdomu asmens duomenų perdavimu nacionalinėms institucijoms, kai atliekami nusikalstamų veikų ar finansiniai tyrimai, įgyvendinimo taisyklės (5) panaikinamos nuo dienos, kurią įsigalioja šis sprendimas.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


(1)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(2)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(3)  2012 m. liepos 2 d. Biuro sprendimas dėl dokumentų tvarkymo Europos Parlamente taisyklių.

(4)  OL C 308, 2005 12 6, p. 1.

(5)  OL C 163, 2019 5 13, p. 1.


I PRIEDAS

Saugumo incidentų vidaus prevencija ir tyrimas, saugumo ir papildomi tyrimai

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui 2 dalyje nurodytų procedūrų tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kad būtų galima užtikrinti Europos Parlamento vidaus, įskaitant jo elektroninių ryšių tinklus, saugumą pagal to reglamento 25 straipsnio 1 dalies d punktą, kai atliekami vidaus rizikos vertinimai, patekimo į EP kontrolė, įskaitant asmens patikrinimą, įgyvendinamos saugumo incidentų, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų incidentus, prevencijos priemonės ir vykdomi tyrimai (1), taip pat saugumo tyrimai ir papildomi tyrimai savo iniciatyva arba trečiųjų šalių prašymu (2).

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

finansiniams duomenims;

e)

duomenų srautui, be kita ko prisijungimo ir atsijungimo laiko, prieigos prie vidaus taikomųjų programų ir tinkle esančių išteklių bei naudojimosi internetu duomenims;

f)

vaizdo stebėjimo duomenims;

g)

garso įrašams;

h)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

i)

duomenims apie asmenų išorės veiklą;

j)

duomenims, susijusiems su įtariamais nusikaltimais, nusikaltimais, teistumu ar saugumo priemonėmis;

k)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamo rizikos vertinimo dalyku, patekimo kontrole, įskaitant asmens patikrinimą, saugumo incidentų tyrimais, saugumo tyrimais ir papildomais tyrimais, kuriuos savo iniciatyva arba trečiųjų šalių prašymu atliko Europos Parlamentas.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgdamas į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, jei naudojantis tomis teisėmis būtų pakenkta Europos Parlamento vidaus rizikos vertinimams, patekimo į EP kontrolei, įskaitant asmens patikrinimą, saugumo incidentų prevencijos priemonėms ir tyrimui, saugumo tyrimams ir papildomiems tyrimams, be kita ko, susijusiems su jo elektroninių ryšių tinklais, be kita ko, atskleidžiant jo tyrimo priemones ir metodus.


(1)  2015 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento Biuro sprendimas dėl informacinių ir ryšių technologijų sistemų saugumo politikos.

(2)  2018 m. sausio 15 d. Biuro sprendimas dėl saugumo ir saugos Europos Parlamente taisyklių.


II PRIEDAS

Drausminės procedūros, administraciniai ir kiti tyrimai su darbuotojais susijusiais klausimais

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui 2 dalyje nurodytų procedūrų tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, vykdant drausmines procedūras, administracinius ir kitus tyrimus su darbuotojais susijusiais klausimais pagal Tarnybos nuostatų 86 straipsnį ir IX priedą ir tyrimus atsižvelgiant į pagalbos prašymus, pateiktus pagal Tarnybos nuostatų 24 straipsnį, ir dėl tariamų priekabiavimo atvejų, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, siekiant užtikrinti:

a)

kitus svarbius Sąjungos bendrojo viešojo intereso tikslus, pavyzdžiui, Europos Parlamento gebėjimą vykdyti savo prievoles pagal Tarnybos nuostatus ir vidaus personalo politiką, laikantis to reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punkto,

b)

reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos pagal to reglamento 25 straipsnio 1 dalies f punktą,

c)

stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu to reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais atvejais, vadovaujantis minėto reglamento 25 straipsnio 1 dalies g punktu, ir

d)

kitų duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugą pagal to reglamento 25 straipsnio 1 dalies h punktą.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

e)

duomenims apie asmenų išorės veiklą;

f)

duomenims, atskleidžiantiems rasinę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar sveikatos duomenims;

g)

visiems kitiems duomenims, kurie yra Europos Parlamento vykdomų atitinkamų drausminių procedūrų, administracinių ir kitų tyrimų su darbuotojais susijusiais klausimais dalykas.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų drausminių procedūrų, administracinių ar kitų tyrimų su darbuotojais susijusiais klausimais, įskaitant tariamų priekabiavimo atvejų tyrimą, tikslui ir veiksmingumui arba darytų neigiamą poveikį kitų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.


III PRIEDAS

Atrankos procedūros

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui atrankos procedūrų tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, vykdant atrankos procedūras (1), duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 17 straipsnio taikymą, siekiant užtikrinti:

a)

kitus svarbius Sąjungos bendrojo viešojo intereso tikslus, pavyzdžiui, Europos Parlamento gebėjimą vykdyti savo prievoles pagal Tarnybos nuostatus ir vidaus personalo politiką, laikantis to reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punkto, ir

b)

kitų duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugą pagal to reglamento 25 straipsnio 1 dalies h punktą.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

kandidatų pasisakymų ar testų įrašams;

e)

įvertinimo lapams;

f)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamomis Europos Parlamento vykdomomis atrankos procedūromis.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–35 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti duomenų subjektų teisės susipažinti su savo asmens duomenimis, nustatytos Reglamento (ES) 2018/1725 17 straipsnyje, taikymą, kai naudojimasis šia teise pakenktų šių atrankos procedūrų tikslui ir veiksmingumui, visų pirma, atskleidžiant atrankos komitetų vertinimus, arba darytų neigiamą poveikį kitų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, visų pirma, atskleidžiant kitų kandidatų asmens duomenis.

3)   Apribojimų trukmė

Nukrypstant nuo šio sprendimo 36 straipsnio taikomos šios apribojimų trukmės taisyklės:

šiame priede nurodyti apribojimai toliau taikomi, kol galioja juos pagrindžiančios priežastys,

duomenų valdytojas panaikina apribojimus, jei nebegalioja jų priežastys ir duomenų subjektas vėl prašo leisti susipažinti su atitinkamais asmens duomenimis. Tuo pat metu duomenų valdytojas pateikia duomenų subjektui pagrindines apribojimo priežastis ir informuoja jį apie galimybę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba teismine tvarka apskųsti sprendimą Teisingumo Teisme.


(1)  Ši nuostata taikoma ir laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūroms, taip pat vidiniams konkursams.


IV PRIEDAS

Medicininiai duomenys

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas susipažinimui su Europos Parlamento narių ir darbuotojų medicininiais duomenimis.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 1 dalies h punktą duomenų valdytojas gali apriboti to reglamento 17 straipsnio taikymą, siekiant užtikrinti duomenų subjekto apsaugą, kai pagal Tarnybos nuostatus tvarkomi darbuotojų medicininiai duomenys ir pagal Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles (1) – Europos Parlamento narių medicininiai duomenys.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

medicininiams duomenims.

2)   Taikomi apribojimai

1.

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–35 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti teisę tiesiogiai susipažinti su Europos Parlamento tvarkomais asmeniniais medicininiais duomenimis, įskaitant duomenis apie duomenų subjektų psichologinį ar psichiatrinį profilį, jeigu susipažinimas su šiais duomenimis gali kelti pavojų duomenų subjekto sveikatai. Šis apribojimas proporcingas būtinybei apsaugoti duomenų subjektą. Todėl su šioje dalyje nurodyta informacija pateikęs prašymą gali susipažinti duomenų subjekto pasirinktas gydytojas.

2.

Prieš taikydamas apribojimą pagal 1 dalį medicinos tarnybos pareigūnas, veikdamas Europos Parlamento vardu, nurodo tokio apribojimo priežastis ir šios priežastys turi būti įtrauktos į atitinkamo asmens medicininę bylą.

3)   Apribojimų trukmė

Nukrypstant nuo šio sprendimo 36 straipsnio taikomos šios apribojimų trukmės taisyklės:

šiame priede nurodyti apribojimai toliau taikomi, jei toliau galioja juos pagrindžiančios priežastys,

duomenų valdytojas panaikina apribojimus, jei nebegalioja jų priežastys ir duomenų subjektas vėl prašo leisti susipažinti su atitinkamais medicininiais asmens duomenimis. Tuo pat metu duomenų valdytojas pateikia duomenų subjektui pagrindines apribojimo priežastis ir informuoja jį apie galimybę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba teismine tvarka apskųsti sprendimą Teisingumo Teisme.


(1)  2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Biuro sprendimas dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių, iš dalies pakeistas 2009 m. lapkričio 11 d., 2009 m. lapkričio 23 d., 2009 m. gruodžio 14 d., 2010 m. balandžio 19 d., 2010 m. liepos 5 d., 2010 m. gruodžio 13 d., 2011 m. vasario 14 d., 2011 m. kovo 23 d., 2011 m. lapkričio 14 d., 2012 m. gruodžio 12 d., 2013 m. liepos 1 d., 2014 m. birželio 16 d., 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. gruodžio 15 d., 2015 m. spalio 26 d., 2015 m. gruodžio 14 d., 2016 m. gruodžio 12 d., 2017 m. gruodžio 13 d., 2018 m. birželio 11 d., 2018 m. liepos 2 d. ir 2018 m. gruodžio 10 d. Biuro sprendimais.


V PRIEDAS

Darbuotojų skundų nagrinėjimas

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui skundų nagrinėjimo pagal Tarnybos nuostatus tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, nagrinėjant darbuotojų skundus pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnį (1), duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, siekiant užtikrinti:

a)

kitus svarbius Sąjungos bendrojo viešojo intereso tikslus, pavyzdžiui, Europos Parlamento gebėjimą vykdyti savo prievoles pagal Tarnybos nuostatus, laikantis to reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punkto, ir

b)

reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos pagal to reglamento 25 straipsnio 1 dalies f punktą.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamais darbuotojų skundais.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų skundų nagrinėjimo procedūrai pagal Tarnybos nuostatus.


(1)  Europos Parlamentas, pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnį nagrinėdamas darbuotojų skundus, gali tvarkyti kitų darbuotojų, nei skundus pateikę darbuotojai, asmens duomenis, siekdamas patikrinti, ar laikomasi vienodo požiūrio principo.


VI PRIEDAS

Vidaus auditai

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui vidaus auditų vykdymo tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, vykdant vidaus auditus Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) 118 ir 119 straipsniuose nustatytais tikslais ir pagal Vidaus audito nuostatus, kuriuos Biuras patvirtino 2019 m. sausio 14 d., duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, siekiant užtikrinti:

a)

kitus svarbius Sąjungos arba valstybės narės tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma Sąjungos arba valstybės narės finansiniais interesais, pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punktą ir

b)

stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu to reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais atvejais, vadovaujantis minėto reglamento 25 straipsnio 1 dalies g punktu.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

finansiniams duomenims;

e)

srauto duomenims;

f)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

g)

duomenims apie asmenų išorės veiklą;

h)

duomenims apie politines pažiūras;

i)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkama audito veikla.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų Europos Parlamento vidaus auditų vykdymo tikslui.


(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).


VII PRIEDAS

Teismo procesai

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui teismo procesų tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, siekiant užtikrinti teismo procesų apsaugą, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 1 dalies e punktą duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

finansiniams duomenims;

e)

srauto duomenims;

f)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

g)

duomenims apie asmenų išorės veiklą;

h)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamų teismo procesų dalyku.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų teismo procesams.


VIII PRIEDAS

Finansinė stebėsena ir tyrimai

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas duomenų valdytojo vykdomam asmens duomenų tvarkymui 2 dalyje nurodytų finansinės stebėsenos ir tyrimų tikslais.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, vykdant Europos Parlamento atliekamų finansinių sandorių teisėtumo stebėseną ir tyrimus, vykdant Parlamento narių išmokų stebėseną ir tyrimus (1), taip pat vykdant Europos politinių partijų, Europos politinių fondų ir Europos frakcijų stebėseną ir tyrimus, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, siekiant užtikrinti:

a)

nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymą pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies b punktą,

b)

kitus svarbius Sąjungos arba valstybės narės tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma Sąjungos arba valstybės narės finansiniais interesais, pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punktą ir

c)

stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu to reglamento 25 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytais atvejais, vadovaujantis to reglamento 25 straipsnio 1 dalies g punktu.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

finansiniams duomenims;

e)

srauto duomenims;

f)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

g)

duomenims apie asmenų išorės veiklą;

h)

duomenims apie politines pažiūras;

i)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamų Europos Parlamento atliekamų stebėsenos ir tyrimų dalyku.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų Europos Parlamento vykdomų finansinės stebėsenos ir tyrimų tikslui ir veiksmingumui.


(1)  Ši nuostata visų pirma apima bendroms išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų, asmeninių darbuotojų išmokų, įrangai ir patalpoms kompensuoti skirtų išmokų ir kelionių išmokų tyrimą.


IX PRIEDAS

Bendradarbiavimas su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas asmens duomenų tvarkymui, ypač asmens duomenų perdavimui, kurį atlieka duomenų valdytojas, siekdamas suteikti OLAF informaciją ir dokumentus, pranešdamas apie atvejus OLAF ar tvarkydamas iš OLAF gautą informaciją ir dokumentus.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, kai OLAF prašymu arba savo iniciatyva OLAF teikiama informacija ir dokumentai, OLAF pranešama apie atvejus arba tvarkoma iš OLAF gauta informacija ar dokumentai, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, siekiant užtikrinti:

a)

nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymą pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies b punktą ir

b)

reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies f punktą.

3.

Šis priedas netaikomas asmens duomenų tvarkymui, kai OLAF atlieka duomenų valdytojo funkcijas, t. y. kai OLAF tvarko asmens duomenis, kurie laikomi Europos Parlamento patalpose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (1) 4 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnį.

4.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims, įskaitant akredituotų Parlamento narių asistentų ir vietos asistentų sutartis, paslaugų teikėjų sutartis ir su komandiruotėmis susijusius duomenis;

d)

finansiniams duomenims;

e)

srauto duomenims;

f)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

g)

duomenims apie asmenų išorės veiklą;

h)

duomenims apie politines pažiūras;

i)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamo OLAF arba Europos Parlamento bendradarbiaujant su OLAF atliekamo tyrimo dalyku.

2)   Taikomi apribojimai

1.

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų OLAF tyrimų veiklos arba Europos Parlamento bendradarbiaujant su OLAF vykdomos tyrimų veiklos tikslui, įskaitant savo tyrimų priemonių ir metodų atskleidimą.

2.

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, Europos Parlamentas gali apriboti 1 dalyje minėtas teises ir prievoles, susijusias su iš OLAF gautais asmens duomenimis, kai naudojimąsi šiomis teisėmis ir prievolių vykdymą gali apriboti OLAF, vadovaudamasis Komisijos sprendimo (ES) 2018/1962 2 straipsnio 3 dalimi (2).

(1)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(2)  2018 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/1962, kuriuo nustatomos Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, susijusios su informacijos teikimu duomenų subjektams ir tam tikrų jų teisių ribojimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį (OL L 315, 2018 12 12, p. 41).


X PRIEDAS

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis vykdant nusikalstamų veikų ar finansinius tyrimus

1)   Dalykas ir taikymo sritis

1.

Šis priedas taikomas asmens duomenų tvarkymui, ypač asmens duomenų perdavimui, kurį atlieka duomenų valdytojas, siekdamas suteikti nacionalinėms institucijoms informaciją ir dokumentus, kurių jos prašo vykdydamos nusikalstamų veikų ar finansinius tyrimus.

2.

Šiame priede nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis, teikdamas nacionalinėms institucijoms informaciją ir dokumentus, kurių jos prašo vykdydamos nusikalstamų veikų ar finansinius tyrimus (1), duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir pareigas, siekiant užtikrinti:

a)

nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymą pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies b punktą,

b)

teismų nepriklausomumo ir teismo procesų apsaugą pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies e punktą ir

c)

reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos pagal to paties reglamento 25 straipsnio 1 dalies f punktą.

3.

Šis priedas taikomas šių kategorijų asmens duomenims:

a)

tapatybės nustatymo duomenims;

b)

kontaktiniams duomenims;

c)

profesiniams duomenims;

d)

finansiniams duomenims;

e)

elektroniniams pranešimams;

f)

srauto duomenims;

g)

vaizdo stebėjimo duomenims;

h)

garso įrašams;

i)

duomenims apie asmenų dalyvavimą;

j)

visiems kitiems duomenims, susijusiems su atitinkamo nacionalinių institucijų atliekamo tyrimo dalyku.

2)   Taikomi apribojimai

Atsižvelgiant į šio sprendimo 30–36 straipsnius, duomenų valdytojas gali apriboti Reglamento (ES) 2018/1725 14–21, 35 ir 36 straipsnių, taip pat jo 4 straipsnio taikymą tiek, kiek jo nuostatos atitinka to reglamento 14–21 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, kai naudojimasis šiomis teisėmis pakenktų nacionalinių nusikalstamų veikų ir finansinių tyrimų tikslui.


(1)  Vadovaudamasis lojalaus bendradarbiavimo principu, įtvirtintu Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, Europos Parlamentas turi suteikti nacionalinėms institucijoms prašomą informaciją ir dokumentus.


Taryba

2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/25


Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/1299, ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1292, numatytos ribojamosios priemonės

(2019/C 259/03)

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1333 (1) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/1299 (2), II ir IV priedų ir į Tarybos reglamento (ES) 2016/44 (3) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1292 (4), III priedo sąrašus.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2016/44 IV priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba tam tikriems mokėjimams (plg. reglamento 8 straipsnį).

Atitinkami asmenys ir subjektai gali iki 2020 m. gegužės 15 d. pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą. Toks prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C.

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Į visas gautas pastabas bus atsižvelgta Tarybai atliekant periodinę asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo peržiūrą pagal Sprendimo (BUSP) 2015/1333 17 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) 2016/44 21 straipsnio 6 dalį.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.

(2)  OL L 204, 2019 8 2, p. 44.

(3)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.

(4)  OL L 204, 2019 8 2, p. 1.


2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/26


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

(2019/C 259/04)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (1) 16 straipsnį duomenų subjektų dėmesys atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją.

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas – Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 (2), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/1299 (3), ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 (4), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1292 (5).

Už šį duomenų tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Europos Sąjungos Taryba, kuriai atstovauja Tarybos Generalinio sekretoriato Išorės santykių generalinio direktorato (užsienio reikalai, plėtra ir civilinė sauga) generalinis direktorius, o tarnyba, kuriai pavesta atlikti šį duomenų tvarkymo veiksmą, yra Išorės santykių generalinio direktorato 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C.

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos Sprendime (BUSP) 2015/1333, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/1299, ir Reglamente (ES) 2016/44, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1292, nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka Sprendime (BUSP) 2016/1333 ir Reglamente (ES) 2016/44 nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnyje numatytiems apribojimams, į duomenų subjektų išreikštą valią pasinaudoti teise susipažinti su duomenimis, taip pat teise reikalauti ištaisyti duomenis arba prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi, bus reaguojama pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Nedarant poveikio galimybei imtis bet kokių teisminių, administracinių arba neteisminių teisių gynimo priemonių, duomenų subjektai gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39.

(2)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.

(3)  OL L 204, 2019 8 2, p. 44.

(4)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.

(5)  OL L 204, 2019 8 2, p. 1.


Europos Komisija

2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/27


Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms (1):

0,00 % 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Euro kursas (2)

2019 m. rugpjūčio 1 d.

(2019/C 259/05)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1037

JPY

Japonijos jena

120,18

DKK

Danijos krona

7,4660

GBP

Svaras sterlingas

0,91150

SEK

Švedijos krona

10,6868

CHF

Šveicarijos frankas

1,0988

ISK

Islandijos krona

136,10

NOK

Norvegijos krona

9,8120

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,742

HUF

Vengrijos forintas

326,55

PLN

Lenkijos zlotas

4,2979

RON

Rumunijos lėja

4,7322

TRY

Turkijos lira

6,1516

AUD

Australijos doleris

1,6135

CAD

Kanados doleris

1,4602

HKD

Honkongo doleris

8,6367

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6856

SGD

Singapūro doleris

1,5178

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 313,68

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,9959

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,6177

HRK

Kroatijos kuna

7,3830

IDR

Indonezijos rupija

15 623,97

MYR

Malaizijos ringitas

4,5734

PHP

Filipinų pesas

56,502

RUB

Rusijos rublis

70,5770

THB

Tailando batas

34,099

BRL

Brazilijos realas

4,2223

MXN

Meksikos pesas

21,2057

INR

Indijos rupija

76,2720


(1)  Kursas taikomas pačioms paskutinėms operacijoms atliktoms prieš nurodytą dieną. Kintamosios įmokos už skolą atvejais palūkanų norma laikoma ribinė norma.

(2)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/28


Pranešimas dėl antidempingo ir kompensacinių priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės naujoms ar restauruotoms guminėms pneumatinėms padangoms, naudojamoms autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121: vienos bendrovės, kuriai taikomas bendradarbiaujančioms neatrinktoms bendrovėms nustatytas muitas, pavadinimo pakeitimas

(2019/C 259/06)

Tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės naujoms ar restauruotoms guminėms pneumatinėms padangoms, naudojamoms autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121, taikomi galutiniai antidempingo ir kompensaciniai muitai, nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1579 (1) (toliau – Reglamentas (ES) 2018/1579) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1690 (2) (toliau – Reglamentas (ES) 2018/1690).

Kinijos Liaudies Respublikoje įsikūrusi bendrovė „Sailun Jinyu Group Co. Ltd“ (papildomas TARIC (3) kodas C351), kurios tam tikrų naujų arba restauruotų guminių, pneumatinių padangų, naudojamų autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121, eksportui į Sąjungą yra taikomas antidempingo muitas (21,62 EUR už vienetą) ir kompensacinis muitas (27,69 EUR už vienetą), pranešė Komisijai pakeitusi savo pavadinimą taip, kaip nurodyta toliau.

Bendrovė paprašė Komisijos patvirtinti, kad pavadinimo pakeitimas neturi įtakos bendrovės teisei pasinaudoti antidempingo muito suma ir kompensacinio muito suma, taikomomis bendrovei ankstesniu pavadinimu.

Komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad bendrovės pavadinimo pakeitimas neturi jokios įtakos Reglamento (ES) 2018/1579 ir Reglamento (ES) 2018/1690 išvadoms.

Todėl Reglamento (ES) 2018/1579 priede ir Reglamento (ES) 2018/1690 I priede pateikiama nuoroda į:

Sailun Jinyu Group Co., Ltd.

C351

turėtų būti laikoma nuoroda į:

Sailun Group Co., Ltd

C351

Bendrovei „Sailun Jinyu Group Co., Ltd“ anksčiau priskirtas TARIC papildomas kodas C351 taikomas bendrovei „Sailun Group Co., Ltd.“


(1)  2018 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1579, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės naujoms ar restauruotoms guminėms pneumatinėms padangoms, naudojamoms autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121, nustatomas galutinis antidempingo muitas bei laikinojo muito galutinis surinkimas ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/163 (OL L 263, 2018 10 22, p. 3).

(2)  2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1690, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės naujoms ar restauruotoms guminėms pneumatinėms padangoms, naudojamoms autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121, nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1579, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės naujoms ar restauruotoms guminėms pneumatinėms padangoms, naudojamoms autobusams arba sunkvežimiams, kurių apkrovos indeksas didesnis kaip 121, nustatomas galutinis antidempingo muitas bei laikinojo muito galutinis surinkimas ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/163 (OL L 283, 2018 11 12, p. 1).

(3)  Europos Sąjungos integruotasis muitų tarifas.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

2.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 259/29


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9457 – Next Alt / Sotheby's)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 259/07)

1.   

2019 m. liepos 26 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Next Alt SARL“ (toliau – „Next Alt“, Liuksemburgas), kurią kontroliuoja P. Drahi,

„Sotheby’s“ (Jungtinės Amerikos Valstijos).

„Next Alt“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „Sotheby’s“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „Next Alt SARL“– P. Drahi asmeninė kontroliuojančioji bendrovė, valdanti „Altice“ grupę, kuri teikia įvairias telekomunikacijų, turinio, žiniasklaidos, pramogų ir reklamos paslaugas visame pasaulyje,

—   „Sotheby’s“– vaizduojamojo ir dekoratyvinio meno, juvelyrinių dirbinių ir kolekcionuojamų objektų brokeris, veikiantis visame pasaulyje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9457 – Next Alt / Sotheby's

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.