ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 217

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. birželio 28d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 217/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9392 – EQT / Parques Reunidos Servicios Centrales) ( 1 )

1

2019/C 217/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9373 – PAI Partners / Areas Worldwide) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2019/C 217/03

Toliau pateikta informacija yra skirta AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANIZACIJAI (ANO), BABBAR KHALSA, Hezbollah kariniam sparnui, PALESTINOS ISLAMO DŽIHADUI (PIJ), PALESTINOS IŠLAISVINIMO LIAUDIES FRONTUI (PFLP), PALESTINOS IŠLAISVINIMO LIAUDIES FRONTO AUKŠČIAUSIAJAI VADOVYBEI, DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI – DHKP/C, TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN – TAK – asmenims ir grupėms, įtrauktiems į asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, sąrašą (žr. 2019 m. sausio 8 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/25 ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/24 priedus)

2

 

Europos Komisija

2019/C 217/04

Euro kursas

4

2019/C 217/05

2019 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Kaimiškas Jovarų alus (SGN)

5

2019/C 217/06

2019 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyjeGall Del Penedès (SGN)

10

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2019/C 217/07

Informacija, kurią reikia pateikti pagal 5 straipsnio 2 dalį. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) steigimas (2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 ( OL L 210, 2006 7 31, p. 19 ))

16


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 217/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto) ( 1 )

18

2019/C 217/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank) ( 1 )

20

2019/C 217/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9400 – Apollo Management / Ares / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

21

2019/C 217/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9412 – EQT Fund Management / Nestlé Skin Health). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

22


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9392 – EQT / Parques Reunidos Servicios Centrales)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 217/01)

2019 m. birželio 19 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9392. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9373 – PAI Partners / Areas Worldwide)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 217/02)

2019 m. birželio 19 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9373. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos Sąjungos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/2


Toliau pateikta informacija yra skirta AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANIZACIJAI (ANO), „BABBAR KHALSA“, „Hezbollah“ kariniam sparnui, „PALESTINOS ISLAMO DŽIHADUI“ (PIJ), PALESTINOS IŠLAISVINIMO LIAUDIES FRONTUI (PFLP), PALESTINOS IŠLAISVINIMO LIAUDIES FRONTO AUKŠČIAUSIAJAI VADOVYBEI, „DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI“ – DHKP/C, „TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN“ – TAK – asmenims ir grupėms, įtrauktiems į asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, sąrašą

(žr. 2019 m. sausio 8 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/25 ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/24 priedus)

(2019/C 217/03)

Toliau pateikta informacija yra skirta pirmiau nurodytiems asmenims ir grupėms, įtrauktiems į 2019 m. sausio 8 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/25 (1) ir Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/24 (2) pateiktą sąrašą.

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2580/2001 (3) numatyta įšaldyti visas lėšas, kitą finansinį turtą ir ekonominius išteklius, priklausančius atitinkamiems asmenims ir grupėms, ir tai, kad jie negali tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais.

Tarybai buvo pateikta naujos informacijos, susijusios su pirmiau nurodytų asmenų ir grupių įtraukimu į sąrašą. Išnagrinėjusi šią naują informaciją, Taryba ketina atitinkamai iš dalies pakeisti motyvų pareiškimus.

Atitinkami asmenys ir grupės gali pateikti prašymą gauti numatomus Tarybos motyvų palikti juos pirmiau nurodytame sąraše pareiškimus, kreipdamiesi šiuo adresu:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Toks prašymas turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip 2019 m. liepos 5 d.

Atitinkami asmenys ir grupės gali bet kuriuo metu pirmiau nurodytu adresu pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į sąrašą ir jame palikti. Tokie prašymai bus svarstomi juos gavus. Šiuo klausimu atitinkamų asmenų ir grupių dėmesys atkreipiamas į tai, kad Taryba reguliariai peržiūri sąrašą pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP (4) 1 straipsnio 6 dalį.

Atitinkamų asmenų ir grupių dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, išvardytoms reglamento priede, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas svarbiausioms reikmėms arba konkretiems mokėjimams pagal to reglamento 5 straipsnio 2 dalį.


(1)  OL L 6, 2019 1 9, p. 6.

(2)  OL L 6, 2019 1 9, p. 2.

(3)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(4)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.


Europos Komisija

28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/4


Euro kursas (1)

2019 m. birželio 27 d.

(2019/C 217/04)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1370

JPY

Japonijos jena

122,64

DKK

Danijos krona

7,4641

GBP

Svaras sterlingas

0,89428

SEK

Švedijos krona

10,5488

CHF

Šveicarijos frankas

1,1121

ISK

Islandijos krona

141,70

NOK

Norvegijos krona

9,6843

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,434

HUF

Vengrijos forintas

323,64

PLN

Lenkijos zlotas

4,2515

RON

Rumunijos lėja

4,7223

TRY

Turkijos lira

6,5573

AUD

Australijos doleris

1,6251

CAD

Kanados doleris

1,4928

HKD

Honkongo doleris

8,8836

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6996

SGD

Singapūro doleris

1,5393

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 313,12

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,0893

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,8199

HRK

Kroatijos kuna

7,3955

IDR

Indonezijos rupija

16 077,18

MYR

Malaizijos ringitas

4,7117

PHP

Filipinų pesas

58,209

RUB

Rusijos rublis

71,6096

THB

Tailando batas

35,003

BRL

Brazilijos realas

4,3868

MXN

Meksikos pesas

21,7397

INR

Indijos rupija

78,5675


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2019 m. birželio 24 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

„Kaimiškas Jovarų alus“ (SGN)

(2019/C 217/05)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 50 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Lietuva pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 4 dalį Komisijai pateikė paraišką dėl pavadinimo „Kaimiškas Jovarų alus“ apsaugos;

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnį išnagrinėjo tą paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas;

(3)

kad būtų galima pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį pateikti pranešimus apie prieštaravimą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje reikėtų paskelbti to reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą bendrąjį dokumentą ir nuorodą į paskelbtą produkto specifikaciją, susijusius su pavadinimu „Kaimiškas Jovarų alus“,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas bendrasis dokumentas ir nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją, susiję su pavadinimu „Kaimiškas Jovarų alus“ (SGN), pateikiami šio sprendimo priede.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsniu, šio sprendimo paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje suteikia teisę per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyto pavadinimo įregistravimui.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


PRIEDAS

BENDRASIS DOKUMENTAS

„KAIMIŠKAS JOVARŲ ALUS“

ES Nr. PGI-LT-02237 – 2016 11 16

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas (-ai)

„Kaimiškas Jovarų alus“

2.   Paraišką pateikusi (-ios) valstybė (-s)

Lietuva

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

2.1 klasė. Alus

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Kaimiškas Jovarų alus“ yra miežių salyklo, natūralios fermentacijos pusšviesis, gyvas (nepasterizuotas ir nefiltruotas) alus, kurį gaminant visas gamybos procesas atliekamas namų ūkyje, laikantis tradicinio metodo. Alaus savitumą ir išskirtinumą lemia laiko išmėginta gamybos tradicija, sukaupta senųjų aludarių patirtis, tradicinės receptūros bei žaliavos. Unikalumu pasižymintys „Kaimiško Jovarų alaus“ gamybos elementai – salyklo malimas, apynių virimas, salinimas, misos tekinimas, alaus rauginimas ir brandinimas. Vienas iš svarbiausių „Kaimiško Jovarų alaus“ tradicinės gamybos ir stabilios kokybės garantų – unikalios, dar prosenelių naudotos ir tik 4 punkte apibrėžtoje vietovėje išlikusios mielės, pasižyminčios geru rūgimu ir suteikiančios alui specifinį skonį. Gamybos metu gali būti dedama natūralaus medaus.

Fizinės ir cheminės savybės

Sausųjų medžiagų kiekis pradinėje misoje: 12,0–15,0 (masės proc.).

Faktinė etilo alkoholio koncentracija: 5,6 ± 1,0 (tūrio proc.).

pH: 1,3–3,5.

Karčiosios medžiagos kiekis: 10–30 IBU vnt.

Spalva: 15–38 EBC spalvos vnt.

Laikymo terminas: priklausomai nuo laikymo sąlygų ir naudojamos taros – ne daugiau kaip 20 parų.

Organoleptinės savybės

Spalva: įvairuoja nuo aukso gelsvos iki aukso (gintaro) rusvos.

Išvaizda: alus putoja, jį pilant į ąsotį ar stiklinę susidaro vidutiniškai aukšta, tiršta balta puta. Būdingas drumstumas dėl mielių nuosėdų.

Kvapas: juntamas mielių, duonos, karamelės ir vaisių aromatas.

Skonis. sodrus salyklinio alaus skonis. Būdingas apynių kartumas su mielių, uogų, karamelės, riešutų, žolelių ir citrusinių vaisių prieskoniais. Jei dedama natūralaus medaus, tuomet juntamas medaus prieskonis.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

miežių salyklas (gaminimui naudojamos įvairios salyklinių miežių veislės);

geriamasis vanduo;

apyniai (gaminimui naudojamos įvairios apynių veislės);

mielės (išsaugotos alaus nuosėdos, likusios nuo ankstesnio alaus darymo).

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Visas „Kaimiško Jovarų alaus“ gamybos procesas atliekamas laikantis tradicinio, nepakitusio gamybos metodo.

Nustatytoje geografinėje vietovėje turi būti atliekami visi gamybos veiksmai:

salyklo malimas rankinėmis sukamosiomis akmens girnomis ar plaktukiniu malūnu;

apynių virinimas;

salyklo salinimas (mentalo užmaišymas);

misos tekinimas (misos atskyrimas);

alaus rauginimas;

alaus brandinimas;

mielių paruošimas ir saugojimas.

3.5.   Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Jovarų kaimo (Pakruojo r.) administracinės ribos.

5.   Ryšys su geografine vietove

„Kaimiško Jovarų alaus“ paraiška grindžiama ypatingas šiam produktui savybes suteikiančia geografine kilme, kuri siejama su 4 punkte nurodytai vietovei būdingais žmogiškaisiais veiksniais ir reputacija.

Ypatingas produkto savybes lemiantys žmogiškieji veiksniai

XIX a. pabaigoje–XX a. visur sparčiai plito pramoninė alaus gamyba, kuri darė žymią įtaką naminio alaus gamybai, atsirado jam nebūdingų technologinių elementų: salyklo malimas malūnuose, misos virimas, pasikeitė ir žaliavos (buvo pradėta naudoti pramonines mieles, cukrų ir kitus priedus). Tik nurodytoje teritorijoje išliko toks alaus gamybos procesas: misa užpilama karštu vandeniu, nustatytą laiką salinama ir nutekinta ne verdama, o iš karto rauginama tik 4 punkte nurodytoje teritorijoje išlikusiomis kelių šeimos kartų alaus gamintojų išsaugotomis mielėmis.

Unikalumu pasižyminčius „Kaimiško Jovarų alaus“ gamybos proceso elementus – salyklo malimą, apynių virimą, salinimą, misos tekinimą, rauginimą ir brandinimą – gamintojas nustato remdamasis savo žiniomis ir patirtimi. Būdingą šio alaus skonį bei kokybę lemia ir savos, kelių šeimos kartų alaus gamintojų išsaugotos mielės. Mielės buvo rūpestingai saugomos (užkasamos po žeme ir atkasamos tik tada, kai jų prireikdavo gamybai) ir perduodamos kitoms Jovarų kaimo šeimų kartoms. Daugiau kaip 130 metų išsaugotos mielės, kuriomis gali naudotis visi esami ir potencialūs nustatytos geografinės teritorijos alaus gamintojai, ir dabar naudojamos gaminant šį alų.

„Kaimiško Jovarų alaus“ gamyba pagrįsta laiko išmėginta ir unikalia kaimiško alaus darymo tradicija, o specifinės savybės buvo ištobulintos per daugelį jo gamybos metų. Vadovėliuose ir literatūroje nėra aprašyta, kaip pagaminti šį glaudžiai su 4 punkte apibrėžta vietove susijusį produktą, tačiau žinios apie gamybos būdą ir su juo susiję praktiniai įgūdžiai buvo perduodami šeimose iš kartos į kartą. Ir dabar „Kaimiško Jovarų alaus“ gamyboje naudojamas senovinis daug imlaus rankų darbo, atsakingumo, patirties ir nuovokos reikalaujantis gamybos būdas. Visas gamybos procesas atliekamas laikantis tradicinio metodo, pasižyminčio šiais išskirtiniais elementais:

1.

Įprastai apyniai yra verdami kartu su misa, tačiau gaminant „Kaimišką Jovarų alų“, apyniai verdami atskirai, o misa neverdama;

2.

„Kaimiško Jovarų alaus“ gamyboje, skirtingai nuo kitų alaus rūšių gamybos, misa ištekinama per talpos dugne esantį kamštį dengiančius apynių spurgus.

Šie elementai neabejotinai parodo, jog nustatyta geografinė teritorija pasižymi savybėmis (sukauptomis žiniomis apie alaus darymą ir unikaliomis mielėmis), dėl kurių ji aiškiai išskiria iš aplinkinių vietovių, o „Kaimiškas Jovarų alus“ 3.2 punkte aprašytomis savybėmis skiriasi nuo aplinkinių vietovių alaus.

Geografinės vietovės nulemta produkto reputacija

„Kaimiško Jovarų alaus“ pavadinime minimas Jovarų kaimas, nes dėl tam tikro, daugelį šimtmečių apibrėžtai vietovei būdingo gamybos būdo, šis alus siejamas su Jovarų kaimo teritorija.

4 punkte nurodytoje vietovėje šis miežių salyklo alus gaminamas nuo XVI a. Per ilgą laiką susiformavo ir iki šiandien išliko gilios šio alaus gaminimo tradicijos. XX a. pabaigoje, atsiradus sąlygoms prekinei gamybai iš ūkio, nuo 1995 m. pradėta prekiauti „Kaimišku Jovarų alumi“ (tai įrodo išlikusios pirmosios etiketės ir specialūs įrašai ant medinių statinaičių bei kitos atributikos). Šio alaus gaminimas tapo šeimos verslu, neperžengusiu savo ūkio ribų.

2010 m. vartotojų apklausos duomenimis keturi iš penkių apklaustųjų Jovarų kaimą sieja su „Kaimišku Jovarų alumi“ (VšĮ Kulinarijos paveldo fondo 2010 m. vartotojų apklausa). Apklausos rezultatai parodė, kad vartotojai atpažįsta „Kaimišką Jovarų alų“, ieško jo rinkoje, vertina autentiškumą, aukštą kokybę, kaip dovaną ir suvenyrą mielai veža į kitas šalis.

Apie „Kaimiško Jovarų alaus“ pripažinimą, populiarumą ir gerą vardą galima spręsti iš šio gaminio pristatymo parodose, mugėse, šventėse, suteiktų apdovanojimų, straipsnių regioninėje, nacionalinėje bei užsienio spaudoje, informacijos žiniasklaidoje gausą.

„Kaimiškas Jovarų alus“ jau seniai reprezentuoja savo kraštą. 2001 m. „Kaimiškas Jovarų alus“ buvo įtrauktas į Šiaulių apskrityje lankytinų objektų sąrašą („Alaus kelias“ yra sudėtinė Lietuvos kultūrinio paveldo programa). Pagal tėvų ir senelių metodus gaminamas alus pelnė pripažinimą kaip gaminys, puoselėjantis krašto kultūrinį paveldą. „Kaimiško Jovarų alaus“ gamyba, kaip vienas iš šios geografinės vietovės ypatumų, pristatoma turistams skirtuose reklaminiuose, informaciniuose, kulinariniuose leidiniuose.

„Kaimiško Jovarų alaus“ gamintojai yra nuolatiniai tarptautinių AGROBALT, kitų verslo parodų, amatų dienų, Respublikinių švenčių, folkloro festivalių, įvairių mugių dalyviai bei prizininkai.

„Kaimiško Jovarų alaus“ gerą vardą, pripažinimą ir populiarumą patvirtina dažnai užsienio spaudoje pasirodantys straipsniai, taip pat informacija žiniasklaidoje, alaus gamybos specialistų ir ekspertų vertinimas:

„Jovarų alus“ iš Jovarų yra aukštos kokybės naminis alus, viena iš retų ir išskirtinių rūšių, kurią drąsiai galima vadinti išskirtinio skonio alumi.“ („Top Secret. The Farmhouse Brewing Traditions of Lithuania“, by Martin Thibault, in The Beer Connoisseur Magazine, Issue 11, Summer 2012, Atlanta, p. 22–28, www.beerconnoisseur.com);

„Jovarų alus“ – sodraus salyklo skonio, bet ypatingai lengvai geriamas“. „Jovarų alaus“ skonis atrodo lengvas ir malonus, įsimenamas“ („From Lithuania with Love“, in Midatlantic Brewing News, October/November 2013, Volume 15/Number 5, New York, p. 25, www.brewingnews.com);

„2004 metų atradimas“ – laimėtojas Jovarų alus iš Jovarų, Lietuvos, išgertas bare šalia Pakruojo, kas ir simbolizuoja tą vietą, iš kurios jis yra kilęs. Dar daugiau – tai yra fantastiškas alus“ („Des fermentations qui en surprennent encore plus d’un“, par Martin Thibault, in Journal Bieres et Plaisirs, 16 Septembre 2014, www.bieresetplaisirs.com; www.ratebeer.com).

„Kaimiškas Jovarų alus“ 2004 m. sulaukė tarptautinio pripažinimo. Vienas iš įtakingiausių interneto tinklapių apie alų – www.raterbeer.com – pripažino „Kaimišką Jovarų alų“ geriausiu metų alumi pasauliniu lygiu. Kanados ekspertai šį kaimišką alų išrinko metų atradimu pasaulinėje tradicinio alaus rinkoje. 2007 m. šis alus apdovanotas Tarptautinės verslo ir pasiekimų parodos „Šiauliai 2007“„Gaminio nominacija“ diplomu, 2008 m. VšĮ „Kulinarijos paveldo fondo konkurso „Geriausias kaimiškas alus“ diplomu, 2009 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos padėkos raštu „Už tradicinių amatų pristatymą, puoselėjimą ir gyvosios tradicijos tęstinumą“, 2010 m. apdovanotas Pakruojo rajono metų gaminio kategorijoje „Metų alus“ diplomu, 2011 m. apdovanotas Pakruojo rajono metų gaminio kategorijoje „Metų alus“ diplomu; 2012 m. sukurtas dokumentinis filmas „Vys per to alo“ (režisierius A. Barysas), kuriame užfiksuotas „Kaimiško Jovarų alaus“ gamybos procesas ir technologijos, 2012 m. apdovanotas diplomu Pakruojo rajono „2012 metų alus“„Skanautojų nominacija“, 2014 m. apdovanotas AGROBALT aukso medaliu, 2016 m. Klaipėdos etnokultūros centro diplomu „Už autentiško alaus gamybą ir tradicijų puoselėjimą.

Nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

http://zum.lrv.lt/kaimiskas-jovaru-alus-paraiska-su-produkto-specifikacija


28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2019 m. birželio 24 d.

dėl produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje„Gall Del Penedès“ (SGN)

(2019/C 217/06)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 50 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 53 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

Ispanija pateikė produkto „Gall del Penedès“ (SGN) specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 4 dalį;

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnį išnagrinėjo tą paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas;

(3)

kad būtų galima pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį pateikti pranešimus apie prieštaravimą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje reikėtų paskelbti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (2) 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą registruoto pavadinimo „Gall del Penedès“ (SGN) produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraišką kartu su iš dalies pakeistu bendruoju dokumentu ir nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta registruoto pavadinimo „Gall del Penedès“ (SGN) produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiška kartu su iš dalies pakeistu bendruoju dokumentu ir nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją yra pateikiami šio sprendimo priede.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsniu, šio sprendimo paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje suteikia teisę per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytam pakeitimui.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


PRIEDAS

PRODUKTO SU SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA ARBA SAUGOMA GEOGRAFINE NUORODA SPECIFIKACIJOS REIKŠMINGO PAKEITIMO PATVIRTINIMO PARAIŠKA

Pakeitimo patvirtinimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą

GALL DEL PENEDÈS

ES Nr. PGI-ES-01308-AM01–2018 7 25

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès

C/Hermenegild Clascar, 1–3, Planta baja

Consejo Comarcal de l’Alt Penedès

08720 Vilafranca del Penedès

Barselona

ISPANIJA

E. paštas agricultura@ccapenedes.cat

Tel. +34 938900000

Saugomos geografinės nuorodos „Gall del Penedès“ reglamentavimo tarnyba atstovauja visiems SGN „Gall del Penedès“ paukštininkystės ūkiams ir produkto, kuriam taikoma ši nuoroda, ženklintojams ir turi teisėtą interesą pateikti šią pakeitimo paraišką.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Ispanija

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos dalis (-ys)

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas

Kita (nurodyti)

4.   Pakeitimo (-ų) rūšis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis (arba lygiavertis) dokumentas nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

5.   Pakeitimas (-ai)

Produkto aprašymas

Kaip nurodyta produkto aprašyme, SGN „Gall Del Penedès“ žymimas produktas yra šviežia juodųjų ‘Penedesenca’, t. y. pagerintos tradicinės ‘Penedesenca’ veislės, viščiukų (patinėlių ir patelių) mėsa. Specifikacijos tekste kalbama tik apie patinėlių skerdenų svorį, nes patinėlius veisėjai augina dažniausiai. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad patinėlių ir patelių galutinis svoris smarkiai skiriasi, būtina atskirai nurodyti minimalų kiekvienos rūšies skerdenos svorį pagal lytį. Dėl tos priežasties nustatytas mažesnis patelių skerdenų svoris.

Todėl bendrojo dokumento (3.2 skirsnio „Produkto aprašymas“) ir produkto specifikacijos (B.2 skirsnio „Produkto apibūdinimas“) pastraipa:

„Mažiausias išdarinėtos (nupeštos, išdarinėtos, be galvos, kojų, širdies, kepenų, ir skilvio) skerdenos svoris yra 1,5 kg, o iš dalies išdarinėtos skerdenos (nupeštos ir be žarnų, bet su galva ir kojomis) – 2 kg.“

turi būti pakeista taip:

„Mažiausias skerdenos svoris:

išdarinėtos (nupeštos, išdarinėtos, be galvos, kojų, širdies, kepenų ir skilvio) skerdenos: patelių – 1,2 kg, patinėlių – 1,5 kg,

iš dalies išdarinėtos skerdenos (nupeštos ir be žarnų, bet su galva ir kojomis): patelių – 1,7 kg, patinėlių – 2 kg.“

Pakeistos mažiausios pašarų vertės, nurodytos bendrojo dokumento 3.3 skirsnyje „Pašarai ir žaliavos“ ir produkto specifikacijos (E.1 skirsnyje „Gamybos sistema“. Tekstas:

„Raciono pagrindą sudaro:

58–60 % kukurūzų

33,5–35,5 % sojos ir jos produktų

5–5,5 % vynuogių kauliukų“

turi būti pakeistas taip:

„Raciono pagrindą sudaro:

55–60 % kukurūzų

30–35,5 % sojos ir jos produktų

5–5,5 % vynuogių kauliukų“.

Pakeičiama mažiausia kukurūzų ir sojų (ir jos produktų) procentinė dalis siekiant suteikti gamintojams daugiau lankstumo ir galimybę prisitaikyti prie gyvūnų mitybos poreikių jų auginimo laikotarpiu.

Gamybos būdas

Produkto specifikacijos E.1 skirsnio „Gamybos sistema“ poskirsnyje „Vištidžių lauko zonų ypatybės ir priežiūra“ nurodytas mažiausias lauko zonos plotas buvo sumažintas. Konkrečiai, sakinys: „Mažiausias vienam viščiukui tenkantis lauko zonos plotas yra 2 m2“.

turi būti pakeista taip: „Mažiausias vienam viščiukui tenkantis lauko zonos plotas yra 1 m2“.

Mažiausias lauko zonos plotas buvo sumažintas, nes rengiant produkto specifikaciją kiemų dydis buvo apskaičiuojamas taip, kad ūkiai galėtų tinkamai organizuoti savo veiklą, o sklypai būtų valdomi pagal tradicinę praktiką. Tačiau tradicinių vištidžių plotas buvo nevienodas ir dažnai jos buvo be aptvarų, todėl buvo sunku išmatuoti optimalų plotą, kurio reikėtų viščiukams tinkamai auginti ir jų gerovei užtikrinti. Dėl to buvo skiriama daugiau erdvės, nei reikėjo.

Laikui bėgant įrodyta, kad viščiukai nesinaudoja visa turima erdve. Iškyla problemų dėl nenaudojamos erdvės priežiūros, nes ji apauga piktžolėmis, kurias yra sudėtinga kontroliuoti. Dėl to atsiranda laukinių gyvūnų, kurie padidina sanitarinę riziką. Be to, ne visi ūkio viščiukai būna vienu metu lauke arba viduje. Jie keičia vietą, todėl vienam viščiukui susidaro didesnis plotas.

Atsižvelgiant į tai, kad esamas plotas niekada nebuvo visiškai išnaudojamas, jį sumažinus nepablogės mėsos kokybė arba viščiukų gerovė.

Taip pat reikia pakeisti tame pačiame produkto specifikacijos poskirsnyje nurodytą vištidžių lauko zonų nenaudojimo laikotarpį. Pastraipa:

Kad būtų galima atkurti vištidžių lauko zonų dirvožemį ir augaliją, šios zonos turi būti nenaudojamos mažiausiai 8 savaites (įskaitant viščiukų populiacijos sunaikinimą ir laiką, kurio reikia, kad viščiukai užaugtų tiek, jog galėtų eiti į lauką).“

turi būti pakeista taip:

„Kad būtų galima atkurti vištidžių lauko zonų dirvožemį ir augaliją, šios zonos turi būti nenaudojamos viščiukų populiacijos sunaikinimo laikotarpiu ir tą laiką, kurio reikia, kad viščiukai užaugtų tiek, jog galėtų eiti į lauką.“

Šis pakeitimas, susijęs su vištidžių lauko zonų nenaudojimu, yra pagrįstas ir nulemtas ūkių dirvožemio tipų įvairovės, sezoniškumo ir teritorijai būdingo Viduržemio jūros klimato svyravimų, o tai reiškia, kad nustatyti konkretų vištidžių lauko zonoms atkurti reikalingą laikotarpį yra sudėtinga. Dėl tos priežasties reikalavimas vištidžių lauko zonų nenaudoti nustatytos trukmės laikotarpį buvo panaikintas, o vištidžių lauko zonas veisėjams leista prižiūrėti savo nuožiūra – jie priims sprendimą remdamiesi savo patirtimi ir praktinėmis žiniomis.

BENDRASIS DOKUMENTAS

GALL DEL PENEDÈS

ES Nr. PGI-ES-01308-AM01–2018 7 25

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Gall Del Penedès“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Ispanija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.1 klasė. Šviežia mėsa (ir subproduktai)

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

SGN „Gall Del Penedès“ žymimas produktas yra šviežia juodųjų ‘Penedesenca’, t. y. pagerintos juodosios ‘Penedesenca’ veislės, viščiukų (patinėlių ir patelių) mėsa.

Ši mėsa išsiskiria skoniu, rausva spalva ir mėsos bei raumenų tvirtumu ir sultingumu.

Šios veislės paukščiai auga lėtai, yra labai ištvermingi, gyvybingi, lengvo Viduržemio jūros sudėjimo, jų mėsa yra tankios struktūros. Jie atsparūs Viduržemio jūros regiono karščiams ir šalčiams.

Mėsai „Gall Del Penedès“ viščiukai auginami paukštidėse, kur visus metus turi galimybę išeiti į lauką, o jų raciono ypatybė yra vynuogių kauliukai.

Kaip patvirtinta Žemės ūkio maisto produktų mokslo ir technologijų instituto (Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries – IRTA) juslinės ir cheminės analizės ataskaitoje „Vynuogių kauliukai SGN „Gall Del Penedès“ viščiukų lesale“ (Inclusió de granet de raïm en el pinso per la IGP del Gall del Penedès) (Amadeu Francesch Vidal, 2012 m. vasario mėn.), vynuogių kauliukai mėsai suteikia išskirtines organoleptines savybes:

„Gyvūnų, kurių raciono 5 % sudarė vynuogių kauliukai, mėsa labiau kvepėjo džiovintais vaisiais ir mažiau medžio žieve. Jos skonis skyrėsi nuo įprastos vištienos skonio, buvo mažiau saldus, labiau metalo skonio. Mėsos tekstūra buvo labiau pluoštinė <…>.“

„Gyvūnų, kurių raciono 5 % sudarė vynuogių kauliukai, mėsoje buvo daugiau nesočiųjų riebalų rūgščių, taigi ir didesnis linoleno rūgšties kiekis, o tai padaro šią mėsą maistine prasme sveikesnę.“

„Gall Del Penedès“ mėsai skerdžiami ne jaunesni kaip 98 dienų viščiukai.

„Gall Del Penedès“ viščiukų skerdenos yra A kategorijos (pagal Reglamentą (EB) Nr. 543/2008). Skerdena neturi perteklinio riebalinio sluoksnio. Oda yra baltos, o mėsa rausvos spalvos. Kojos yra juodos su baltu pagrindu.

Mažiausias skerdenos svoris:

išdarinėtos (nupeštos, išdarinėtos, be galvos, kojų, širdies, kepenų, ir skilvio) ir kogalvių neturinčios skerdenos: patelių – 1,2 kg, patinėlių – 1,5 kg,

iš dalies išdarinėtos skerdenos (nupeštos ir be žarnų, bet su galva ir kojomis): patelių – 1,7 kg, patinėlių – 2 kg;

„Gall Del Penedès“ viščiukų skerdenos parduodamos šviežios, nepjaustytos arba supjaustytos gabalais.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Viščiukų „Gall Del Penedès“ racionas yra pagrįstas tradiciniu SGN geografinės vietovės racionu su pritaikytomis dabartinėmis formulėmis ir žemės ūkio maisto produktų metodais. Šio raciono išskirtinė savybė yra vynuogių kauliukai.

Raciono pagrindą sudaro:

55–60 % kukurūzų

30–35,5 % sojos ir jos produktų

5–5,5 % vynuogių kauliukų.

Paskutines 7 dienas iki skerdimo mažiausiai 90 % lesalo gali sudaryti grūdai ir 5–5,5 % vynuogių kauliukai.

Gyvūniniai riebalai yra draudžiami, išskyrus pieno produktus.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Viščiukai „Gall Del Penedès“ yra auginami nustatytoje geografinėje vietovėje.

24–48 valandų amžiaus viščiukai yra atvežami į gamybos ūkius, kad būtų nupenėti. Nuo 42–56 dienų amžiaus viščiukai turi galimybę išeiti į lauką. Jie auginami mažiausiai 98 dienas.

3.5.   Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Ant galutinio vartoti skirto produkto, žymimo SGN, turi būti aiškiai matomi žodžiai „SGN „Gall Del Penedès“ arba „saugoma geografinė nuoroda „Gall Del Penedès“ ir SGN logotipas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

„Gall Del Penedès“ viščiukai yra auginami geografinėje vietovėje, kurią sudaro 73 savivaldybės:

visos Aukštutinio Penedeso apskrities savivaldybės (27),

visos Žemutinio Penedeso apskrities savivaldybės (14),

visos Garafo savivaldybės (6),

šios L’Anojos apskrities savivaldybės: Archensola, La Ljakūna, Kabrera d’Igvalada, Pjera, Maskefa, Hostalets de Pjerola, Valbona d’Anoja, Kapeljadesas, La Tore de Klaramuntas, Karmė, Orpi, Santa Marija de Miraljesas, Belpratas, Sant Marti de Tousas, Santa Margarida de Montbujis, Vilanova del Cami, La Pobla de Klaramuntas, Kasteljoli, El Brukas, Odena, Igvalada, Rubijus, Chorba, Montmaneu ir Koponsas (25),

Aukštutinio Kampo apskrities Rodonijos savivaldybė (1).

5.   Ryšys su geografine vietove

Ryšys su geografine vietove yra pagrįstas reputacija, kurią produktas įgijo bėgant laikui ir kurią patvirtina žodiniai pasakojimai, dokumentai, mugės bei turgūs, ir ypatinga gamybos sistema, taikoma vietovės veisėjų ir glaudžiai susijusia su auginimo vietovės vynininkystės tradicijomis.

Su istorinio Penedeso regiono ribomis sutampanti geografinė SGN auginimo vietovė yra pagarsėjusi kaip tradicinės ‘Penedesenca’ veislės, iš kurios kilo „Gall Del Penedès“, kilmės teritorija ir kaip vynuogių auginimo regionas, kuriame vynuogėms auginti yra naudojama apytiksliai 80 % žemės ūkio paskirties žemės ir kuris sutampa su vynų SKVN „Penedès“ ir „Cava“. Galima sakyti, kad Penedese dėl vietovės ypatybių ir augalų „Gall Del Penedès“ yra gaminama kartu su šiam regionui būdingais vynais ir putojančiais vynais.

„Gall Del Penedès“ auginimas, vartojimas ir pardavimas šimtmečiais buvo įprastinė Penedeso ūkininkų amato dalis. Rašytiniai šaltiniai, žodiniai pasakojimai ir meno kūriniai patvirtina, kad šie paukščiai buvo laikomi kiekviename ūkyje todėl, kad jie buvo tiek priemonė šeimai išmaitinti, tiek namų ūkio pajamų šaltinis ilgesniu laikotarpiu, nes itin vertinti jų raudonai rudi kiaušiniai (vadinami „ou rogenc de Vilafranca“) buvo parduodami vietos turguose („Vilafranca“ turgus minimas XII amžiaus šaltiniuose) ir Barselonos turguje. „Gall Del Penedès“ taip pat buvo labai vertinama ir šlovinama. Tą liudija ir mugė „Fira del Penedès“, siekianti XII amžių, vėliau pervadinta „Fira de Sant Tomàs“, o šiandien žinoma kaip „Fira del Gall“. Ši iki šiol kasmet rengiama mugė sudarė sąlygas regiono smulkiesiems ūkininkams eksponuoti ir parduoti savo gaminius, taip išsaugant tradicinius su vynininkyste susijusius maisto produktus.

Šitaip regiono ūkininkai susitikdavo turguose ir mugėse, kuriuose dalijosi patirtimi, kaip auginti „Gall Del Penedès“, ir sukūrė regionui būdingą gamybos sistemą, pagal kurią viščiukų lesalui naudotos vynuogių žievelės. Išspaustų vynuogių žievelės (brisa) buvo paliekamos sudžiūti laukuose, o vėliau duodamos šiems paukščiams. 1937 m. moksliniame darbe apie naminių paukščių lesalą pažymėta, kad vynuogių sėklos labai maistingos viščiukams, nes turi didelį skaidulinių medžiagų kiekį ir jose gausu riebalų ir kai kurių baltymų bei angliavandenių. Šiandien veisėjai adaptavo tradicinius vietovės gamybos metodus ir įtraukė vynuogių kauliukus į lesalo sudėtį.

SGN „Gall Del Penedès“ viščiukų racionas, į kurį įtraukti vynuogių kauliukai ir kuris išsaugo ryšį tarp lesalo ir regiono vynuogių auginimo tradicijų, daro įtaką produkto skoniui, o tai, kad paukščiai auginami paukštidėse su galimybe ištisus metus išeiti į lauką, lemia mėsos stangrumą bei sultingumą ir rausvą jos spalvą.

Šiandien „Gall Del Penedès“ yra dažnai minima regioninės spaudos straipsniuose, taip pat kampanijose, populiarinančiose vietinius aukštos kokybės produktus (tokiose kaip Barselonos miesto tarybos ir Aukštutinio Penedeso apskrities tarybos programos Productes de la Terra ir la Gastroteca), ir tyrimuose (Fundación Alicia, IRTA ir kt.).

Nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Visas produkto specifikacijos tekstas pateikiamas svetainėje

http://gencat.cat/alimentacio/modificacion-pliego-igp-gall-penedes


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/16


Informacija, kurią reikia pateikti pagal 5 straipsnio 2 dalį

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) steigimas

(2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 (OL L 210, 2006 7 31, p. 19))

(2019/C 217/07)

I.1)   Pavadinimas, adresas ir kontaktinis asmuo

Registruotas pavadinimas: ETBG Cittaslow

Registruotoji būstinė:

c/o il Comune di Pollica, in Via Dante Alighieri 8, 84068 Pollica, Italia

Kontaktinis asmuo: Dr. Stefano Pisani

I.2)   Grupės egzistavimo trukmė

Grupės egzistavimo trukmė:

2030 12 31

Registracijos data:

2019 2 21

Paskelbimo data:

II.   TIKSLAI

Bendras ETBG tikslas – vykdyti teritorinį bendradarbiavimą siekiant įtvirtinti vita slow idėja grindžiamą vystymosi modelį, kuris leistų užtikrinti spartesnį vystymąsi ir didesnę ekonominę bei socialinę sanglaudą. Atsižvelgiant į bendrą ETBG tikslą, nustatyti šie konkretūs tikslai:

1.

Iniciatyvų, kuriomis plėtojami ir stiprinami svarbūs cittaslow būdingi elementai, nustatymas, rengimas ir įgyvendinimas:

1.a

CITTASLOW ŠVEITIMAS. Keitimasis gerąja praktika siekiant dalyvaujančių miestų mokyklose ugdyti naują pilietybę; siekiamas tikslas – pasiūlyti ateities piliečiams naujoviškas, ilgalaikes ir tvarias socializacijos, gamybos ir vartojimo formas.

1.b

CITTASLOW TURIZMAS. Naujas Europos turizmo modelis, skirtas rytdienos keliautojams, kurie yra smalsūs, trokšta žinių ir nori save atpažinti bendroje žemyno matricoje, kurią sudaro tūkstančiai skirtingų istorijų ir kultūrų, lėtas (slow), patirtimi grindžiamas, gamtinis ir kultūrinis turizmas, kuriuo mokama užtikrinti kokybę visiems ir pajusti ribas.

1.c

CITTASLOW PRAKTINĖ VEIKLA. Amatai ir rankomis kuriamas menas derinami su informacinėmis technologijomis ir tūkstantmečiais kauptomis žiniomis. Turėti alternatyvą masinei gamybai – tai būdas išsaugoti didžiulį amatų įgūdžių bagažą, papildantį pramonę ir technologijas.

1.d

CITTASLOW MIESTŲ PLANAVIMAS. Kaip bus sukurtas ir pastatytas Europos ateities miestas? Ekologiški, aukštosiomis technologijomis grindžiami pastatai, derinami su tradicine statyba, vėl vertinamos tradicinės statybinės medžiagos ir iš kartos į kartą perduodami įgūdžiai suteikiant socialiniu pagrindu grindžiamą vertės grandinę. Be to, svarbiausias tikslas bus skatinti tvarų vystymąsi saugant ir gerinant kraštovaizdį ir jo savitumą: kraštovaizdžio kultūros sklaida ir tinkamas kraštovaizdžio planavimas.

1.e

CITTASLOW ŽEMĖS ŪKIS. Ne tik žemės ūkis, bet ir naujovės, pagarba žemei, mažiau cheminių medžiagų, augalų ir gyvūnų sambūvis, apsirūpinimo maistu savarankiškumas, biologinė įvairovė.

1.f

CITTASLOW RINKA. Cittadaslow Europoje aikštės turgus ir virtualioji elektroninės prekybos rinka.

2.

ETBG Cittaraslow nariai įsipareigoja prisidėti prie šių veiksmų ir nurodytų bendrų tikslų įgyvendinimo, vadovaujantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 7 straipsnio 2 dalimi ir 7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento reglamentu (ES) Nr. 1302/2013, taip pat jau minėto 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento.

Visiškai nesiekiama pelno.

III.   PAPILDOMA INFORMACIJA APIE GRUPĖS PAVADINIMĄ

Pavadinimas anglų kalba: Cittaslow EGTC

Pavadinimas prancūzų kalba: GECT Cittaslow

IV.   NARIAI

IV.1)   Iš viso grupėje narių: 2

IV.2)   Grupės narių valstybės: Italija, Nyderlandai

IV.3)   Informacija apie narius (1)

Oficialus pavadinimas: Comune di Pollica

Pašto adresas:

Via Dante Alighieri 8, 84068 Pollica, Italia

Interneto svetainės adresas: www.pollica.gov.it

Kategorija, kuriai priklauso narys: Vietos valdžios institucija

Oficialus pavadinimas: Comune di Midden Delfland

Pašto adresas:

Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, Paesi Bassi

Interneto svetainės adresas: www.middendelfland.nl

Kategorija, kuriai priklauso narys: Vietos valdžios institucija


(1)  Įrašyti apie kiekvieną narį.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/18


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 217/08)

1.   

2019 m. birželio 20 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.“ (toliau – „Porsche Holding Salzburg“, Austrija), netiesiogine patronuojamosios „Volkswagen AG“ įmonės ir „Volkswagen Group“ (toliau – „VW Group“) dalimi,

SIVA – „Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, S.A.“ (toliau – SIVA, Portugalija),

„Soauto – SGPS, S.A.“ (toliau – „Soauto“, Portugalija).

Įmonė „Porsche Holding Salzburg“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonių SIVA ir „Soauto“ kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „Porsche Holding Salzburg“: lengvųjų automobilių, lengvųjų komercinių transporto priemonių ir susijusių atsarginių dalių didmeninis ir mažmeninis platinimas, taip pat remonto paslaugos Europos ir ne Europos šalyse; „VW Group“ visame pasaulyje kuria, gamina, prekiauja ir parduoda lengvuosius automobilius, lengvąsias komercines transporto priemones, sunkvežimius, autobusus, tolimojo susisiekimo autobusus, autobusų važiuokles ir dyzelinius variklius, motorinius dviračius, įskaitant atsargines dalis ir pagalbinius reikmenis, taip pat platina transporto priemones,

—   SIVA: pagrindinė daugumos „VW Group“ prekės ženklų importuotoja Portugalijoje,

—   „Soauto“: „VW Group“ transporto priemonių ir atsarginių dalių mažmenininkė ir susijusių automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikėja Portugalijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/20


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 217/09)

1.   

2019 m. birželio 21 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

BPCE SA (toliau – BPCE, Prancūzija),

„Auchan Holding SA“ (toliau – „Auchan“, Prancūzija), patronuojamąja įmone, kurios 100 % priklauso kontroliuojančiajai bendrovei „Suraumarché SAS“ (Prancūzija), ir

„Oney Bank SA“ (toliau – „Oney Bank“, Prancūzija), šiuo metu priklausančia „Auchan“.

Įmonės BPCE ir „Auchan“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą „Oney Bank“ kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

BPCE yra Prancūzijos bankų grupė, dalyvaujanti šiuose veiklos sektoriuose: i) mažmeninės bankininkystės ir finansinių paslaugų, ii) investicijų bankų ir iii) turto valdymo ir draudimo,

„Auchan“ yra vienas iš didžiųjų Prancūzijos ir Europos mažmenininkų,

„Oney Bank“ yra kredito įstaiga, kurios specializacija – vartojimo kreditai, mokėjimo kortelių išdavimas ir draudimo produktai.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

El. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/21


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9400 – Apollo Management / Ares / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 217/10)

1.   

2019 m. birželio 20 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Apollo Management, L.P.“ (toliau – „Apollo“, JAV),

„Ares Management Corporation“ (toliau – „Ares“, JAV).

„Apollo“ ir „Ares“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įsteigtos naujos bendrosios įmonės (toliau – JV) kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „Apollo“: investicijos į bendroves ir bendrovių, vykdančių veiklą įvairiuose versluose visame pasaulyje, skolas,

—   „Ares“: investicijos į nekilnojamąjį turtą ir bendrovių, vykdančių veiklą įvairiuose versluose visame pasaulyje, skolas.

JV vykdys veiklą naftos ir gamtinių dujų telkinių paieškos, įsigijimo ir plėtojimo operacijas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9400 – Apollo Management / Ares / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

Europos Komisija

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


28.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/22


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9412 – „EQT Fund Management“ / „Nestlé Skin Health“)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 217/11)

1.   

2019 m. birželio 20 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„EQT VIII SCSp“ (toliau – EQT, Liuksemburgas), kurią kontroliuoja privataus kapitalo fondų grupė EQT,

„Nestlé Skin Health S.A.“ (toliau – NSH, Šveicarija).

EQT įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės NSH kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

įmonė EQT yra finansinė investuotoja, siekianti investuoti visų pirma Šiaurės Europoje,

įmonė NHS siūlo įvairius odos priežiūrai skirtus medicinos ir plataus vartojimo produktus; veikla vykdoma per tris verslo padalinius: estetikos, receptinių ir plataus vartojimo produktų.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9412 – „EQT Fund Management“ / „Nestlé Skin Health“

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.