ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 114

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. kovo 26d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 114/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9254 – MUTB / CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2019/C 114/02

Tarybos išvados dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo

2

 

Europos Komisija

2019/C 114/03

Euro kursas

9

 

Europos maisto saugos tarnyba

2019/C 114/04

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklas

10


 

V   Nuomonės

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2019/C 114/05

Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto pateikus nereikšmingo pakeitimo paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

11

2019/C 114/06

Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto patvirtinus nereikšmingą pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

15


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

26.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9254 – MUTB / CFSGAM)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 114/01)

2019 m. kovo 20 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9254. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

26.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/2


Tarybos išvados dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo

(2019/C 114/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA:

1.

PRIMENA 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos išvadas dėl apmokestinimo išorės strategijos ir dėl kovos su piktnaudžiavimu mokesčių sutartimis priemonių, 2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos išvadas dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo sudarymo kriterijų ir proceso ir 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadas dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo;

2.

PALANKIAI VERTINA darbą, kurį Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) (toliau – Elgesio kodekso grupė), remiant Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir padedant Europos Komisijos tarnyboms, atliko stebėdama, kaip įgyvendinami jurisdikciją turinčių subjektų prisiimti įsipareigojimai įgyvendinti gero mokesčių srities valdymo principus, ir vertindama atitinkamų ESBO forumų atliktą darbą;

3.

PALANKIAI VERTINA tai, kad dauguma šių jurisdikciją turinčių subjektų atvirai ir konstruktyviai bendradarbiavo su Elgesio kodekso grupe ir pašalino trūkumus, kurie buvo nustatyti mokesčių skaidrumo, sąžiningo apmokestinimo ir kovos su BEPS standartų įgyvendinimo srityse, nes per sutartą terminą įvykdė būtinas priemones;

4.

tuo pačiu metu APGAILESTAUJA, kad tam tikri jurisdikciją turintys subjektai iki 2018 m. pabaigos įvykdė ne visas priemones, kurias jie buvo įsipareigoję įvykdyti, o kai kurie jurisdikciją turintys subjektai neįsipareigojo įgyvendinti jokių arba kai kurių gero mokesčių srities valdymo principų, kurių atveju buvo nustatyta, kad jie jų nesilaiko;

5.

atitinkamai PATVIRTINA peržiūrėtą mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, pateiktą I priede;

6.

MANO, kad kai kurių jurisdikciją turinčių subjektų nurodytos priežastys, dėl kurių jie, nepaisant realių pastangų, ne visiškai įvykdė visas priemones, kurias jie buvo įsipareigoję įvykdyti, kai kurias atvejais gali būti laikomos pagrįstomis, ir todėl SUTINKA, kad turėtų būti pratęstas terminas, per kurį turi būti įvykdyti jų įsipareigojimai, kaip nustatyta II priede;

7.

visų pirma LAIKOSI NUOMONĖS, kad:

1.

tam tikroms besivystančioms šalims turėtų būti suteikta daugiau laiko reformuoti jų žalingus lengvatinius mokesčių režimus, apimančius gamybos veiklą ir panašią nelabai mobilią veiklą, atsižvelgiant į tokių reformų didesnį ekonominį poveikį tokioms šalims;

2.

jurisdikciją turintiems subjektams, kurie susidūrė su realiomis institucinėmis ar konstitucinėmis problemomis, kurios jiems sukliudė įvykdyti savo įsipareigojimus 2018 m., taip pat turėtų būti pagrįsta trukme pratęstas terminas, kad jie galėtų užbaigti savo reformas, su sąlyga, kad atitinkamas jurisdikciją turintis subjektas pateiks tinkamus teisės aktų projektus;

3.

jurisdikciją turintiems subjektams, kurie įrodymais pagrindė dėl tam tikrų žalingų lengvatinių mokesčių režimų panaikinimo kilusią bylinėjimosi riziką, turėtų būti nustatytas pratęstas tęstinumo užtikrinimo laikotarpis;

4.

jurisdikciją turintiems subjektams, kurie įvertinti kaip iš dalies atitinkantys reikalavimus, kiek tai susiję su keitimusi informacija gavus prašymą, ir laukia Pasaulinio forumo atliekamos papildomos peržiūros, terminas turėtų būti pratęstas iki to laiko, kol bus pateiktas peržiūrėtasis jų įvertinimas;

8.

REIŠKIA pasitenkinimą, kad daugelis jurisdikciją turinčių subjektų, kuriems taikomas 2.2 kriterijus, 2018 m. įvykdė reikiamas reformas ir todėl yra išbraukti iš II priedo, tačiau PRAŠO Elgesio kodekso grupės kiekvienais metais stebėti, ar tinkamai vykdomos jų teisėkūros ir vykdymo užtikrinimo nuostatos;

9.

PRIPAŽĮSTA, kad reikės tęsti darbą siekiant nustatyti priimtinus ekonominių sandorių turinio reikalavimus, taikytinus kolektyvinio investavimo fondams pagal 2.2 kriterijų, ir PRAŠO grupės tęsti dialogą, taip pat iki 2019 m. vidurio pateikti atitinkamiems jurisdikciją turintiems subjektams papildomas technines gaires;

10.

SUSIRŪPINUSI PAŽYMI, kad tam tikruose jurisdikciją turinčiuose subjektuose žalingi lengvatiniai mokesčių režimai pakeisti panašaus poveikio priemonėmis, APGAILESTAUJA, kad vienas iš šių jurisdikciją turinčių subjektų neprisiėmė pakankamų įsipareigojimų iš dalies pakeisti arba panaikinti tas priemones iki 2019 m. pabaigos, ir PABRĖŽIA, kad 2020 m. pradžioje vertinant, ar buvo įgyvendinti prašomi įsipareigojimai, nebus priimtini jokie tolesni pakeitimo panašaus poveikio priemonėmis atvejai arba vėlavimai;

11.

PAŽYMI, kad Elgesio kodekso grupė toliau sieks, kad jurisdikciją turintys subjektai, kurie dar nėra įsipareigoję šalinti nustatytų trūkumų, atitinkamus įsipareigojimus prisiimtų;

12.

PAŽYMI, kad Elgesio kodekso grupė toliau stebės, ar iki 2019 m. pabaigos bus veiksmingai įgyvendinti besivystančių šalių, kuriose nėra finansų centro, prisiimti įsipareigojimai dėl mokesčių skaidrumo ir kovos su BEPS minimaliųjų standartų įgyvendinimo, taip pat stebės, kaip atitinkami skaidrumo ir kovos su BEPS minimalieji standartai įgyvendinami tuose jurisdikciją turinčiuose subjektuose, kurie negali arba nenori prisijungti prie Pasaulinio forumo arba EBPO kovos su BESP įtraukios sistemos;

13.

PALANKIAI VERTINA darbą, kurį Elgesio kodekso grupė atliko, kad peržiūrėtų naujai nustatytus lengvatinius režimus kai kuriuose jurisdikciją turinčiuose subjektuose ir kad stebėtų, kaip įgyvendinami tų jurisdikciją turinčių subjektų prisiimti įsipareigojimai pašalinti žalingus tų režimų aspektus;

14.

PATVIRTINA dalį dėl dabartinės padėties, susijusią su mokesčių tikslais bendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų prisiimtais įsipareigojimais įgyvendinti gero mokesčių srities valdymo principus, pateiktą II priede;

15.

PRAŠO Elgesio kodekso grupės ir jos pirmininko, remiant Tarybos Generaliniam sekretoriatui, o Komisijos tarnyboms teikiant techninę pagalbą, tęsti bendravimą ir dialogus su atitinkamais jurisdikciją turinčiais subjektais, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio mėn. pabaigoje nustos būti taikomas bendras požiūris „du iš trijų“;

16.

primindama 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadų dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo 11 punktą, PATVIRTINA, kad Elgesio kodekso grupė turėtų rekomenduoti Tarybai bet kuriuo metu ir bent kartą per metus atnaujinti I priede pateiktą ES sąrašą ir II priede pateiktą dalį dėl dabartinės padėties, remiantis prisiimtais naujais įsipareigojimais arba jų įgyvendinimu; tačiau nuo 2020 m. ES sąrašas turėtų būti taip atnaujinamas ne dažniau kaip du kartus per metus, paliekant pakankamai laiko, kai tikslinga, valstybėms narėms iš dalies pakeisti jų nacionalinės teisės aktus;

17.

PRIMENA, kad 2018 m. buvo susitarta išplėsti ES tikrinimo procedūros geografinę aprėptį, įtraukiant ir kitus jurisdikciją turinčius subjektus, ir PRAŠO Elgesio kodekso grupės peržiūrėti ekonominius duomenis, kuriais 2020 m. naudotasi atrenkant jurisdikciją turinčius subjektus, kad juos būtų galima taikyti nuo 2021 m.;

18.

PATVIRTINA, kad pradedamas taikyti 3.2 kriterijus (ataskaitų teikimo pagal šalis įgyvendinimas – ataskaitų teikimo pagal šalis minimalusis standartas), ir PAKARTOJA, kad prašo Elgesio kodekso grupės užbaigti diskusijas dėl būsimo 1.4 kriterijaus (galutinės tikrosios nuosavybės skaidrumas);

19.

PALANKIAI VERTINA tai, kad Europos Komisija, įgyvendindama ES finansavimo ir investavimo operacijas, atsižvelgia į šių Tarybos išvadų I priedą, taip pat nuo tada, kai 2017 m. gruodžio 5 d. buvo priimtos Tarybos išvados, pasiektus susitarimus dėl suderintų apsaugos priemonių su mokesčiais nesusijusioje srityje nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų atžvilgiu (1);

20.

tuo pačiu metu PAKARTOJA, kad prašo Elgesio kodekso grupės užbaigti diskusijas dėl papildomų suderintų apsaugos priemonių, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms pagal ES ir tarptautinę teisę;

21.

PRAŠO ES institucijų ir valstybių narių atitinkamai atsižvelgti į I priede pateiktą peržiūrėtą nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą vykdant užsienio politiką, palaikant ekonominius santykius ir plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, siekti taikyti visapusišką požiūrį, kiek tai susiję su atitiktimi kriterijams, nedarant poveikio atitinkamoms valstybių narių ir Sąjungos kompetencijos sritims pagal Sutartis;

22.

PAKARTOJA, kad Elgesio kodekso grupė, remiant Tarybos Generaliniam sekretoriatui, o Europos Komisijos tarnyboms teikiant techninę pagalbą, turėtų toliau vykdyti ir prižiūrėti ES tikrinimo, įtraukimo į sąrašą ir stebėsenos procesus, koordinuojant veiksmus su Mokesčių klausimų aukšto lygio darbo grupe.

(1)  Reglamentas (ES) 2017/2402 dėl bendrosios pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos, Reglamentas (ES) 2017/2396 dėl Europos strateginių investicijų fondo ir Europos investavimo konsultacijų centro, Sprendimas (ES) 2018/412, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, ir Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl ES bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių.


I PRIEDAS

Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašas

1.   Amerikos Samoa

Amerikos Samoa netaiko jokio automatinio keitimosi finansine informacija, nepasirašė ir neratifikavo, be kita ko, per jurisdikciją turintį subjektą, nuo kurio ji priklausoma, EBPO daugiašalės konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje su pakeitimais, neįsipareigojo taikyti BEPS minimaliųjų standartų ir neįsipareigojo išspręsti šiuos klausimus.

2.   Aruba

Aruba iki šiol nei iš dalies pakeitė, nei panaikino vieną žalingą lengvatinį mokesčių režimą.

3.   Barbadosas

Barbadosas pakeitė žalingą lengvatinį mokesčių režimą panašaus poveikio priemone ir neįsipareigojo jos iš dalies pakeisti arba panaikinti iki 2019 m. pabaigos.]

4.   Belizas

Belizas iki šiol nei iš dalies pakeitė, nei panaikino vieną žalingą lengvatinį mokesčių režimą.

Bus stebima, ar Belizas vykdo įsipareigojimą iki 2019 m. pabaigos iš dalies pakeisti arba panaikinti neseniai identifikuotą žalingą lengvatinį mokesčių režimą.

5.   Bermuda

Bermuda padeda lengvatinių mokesčių struktūroms ir priemonėms, kuriomis siekiama pritraukti pelno be realaus ekonominio turinio, ir dar neišsprendė šio klausimo.

Bus stebima, ar Bermuda vykdo įsipareigojimą iki 2019 m. pabaigos išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su ekonominiu turiniu kolektyvinio investavimo fondų srityje.

6.   Dominika

Dominika netaiko jokio automatinio keitimosi finansine informacija, nepasirašė ir neratifikavo EBPO daugiašalės konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje su pakeitimais ir dar neišsprendė šių klausimų.

7.   Fidžis

Fidžis iki šiol nei iš dalies pakeitė, nei panaikino savo žalingus lengvatinius mokesčių režimus.

Bus toliau stebima, ar Fidžis vykdys įsipareigojimą iki 2019 m. pabaigos pradėti laikytis 1.2, 1.3 ir 3.1 kriterijų.

8.   Guamas

Guamas netaiko jokio automatinio keitimosi finansine informacija, nepasirašė ir neratifikavo, be kita ko, per jurisdikciją turintį subjektą, nuo kurio jis priklausomas, EBPO daugiašalės konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje su pakeitimais, neįsipareigojo taikyti BEPS minimaliųjų standartų ir neįsipareigojo išspręsti šiuos klausimus.

9.   Maršalo Salos

Maršalo Salos padeda lengvatinių mokesčių struktūroms ir priemonėms, kuriomis siekiama pritraukti pelno be realaus ekonominio turinio, ir dar neišsprendė šio klausimo.

Bus toliau stebima, ar Maršalo Salos vykdys įsipareigojimą pradėti laikytis 1.2 kriterijaus: laukiama Pasaulinio forumo atliekamos papildomos peržiūros.

10.   Omanas

Omanas netaiko jokio automatinio keitimosi finansine informacija, nepasirašė ir neratifikavo EBPO daugiašalės konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje su pakeitimais ir dar neišsprendė šių klausimų.

11.   Samoa

Samoa taiko žalingą lengvatinį mokesčių režimą ir neįsipareigojo išspręsti šį klausimą.

Be to, Samoa įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos pradėti laikytis 3.1 kriterijaus, bet neišsprendė šio klausimo.

12.   Trinidadas ir Tobagas

Trinidadas ir Tobagas Pasaulinio skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumo yra įvertintas kaip „neatitinkantis reikalavimų“, kiek tai susiję su keitimusi informacija gavus prašymą.

Bus stebima, ar Trinidadas ir Tobagas vykdys įsipareigojimą iki 2019 m. pabaigos pradėti laikytis 1.1, 1.2, 1.3 ir 2.1 kriterijų.

13.   Jungtiniai Arabų Emyratai

Jungtiniai Arabų Emyratai padeda lengvatinių mokesčių struktūroms ir priemonėms, kuriomis siekiama pritraukti pelno be realaus ekonominio turinio, ir dar neišsprendė šio klausimo.

14.   JAV Mergelių Salos

Mergelių Salos (JAV) netaiko jokio automatinio keitimosi finansine informacija, nepasirašė ir neratifikavo, be kita ko, per jurisdikciją turintį subjektą, nuo kurio jos priklausomos, EBPO daugiašalės konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje su pakeitimais, taiko žalingus lengvatinius mokesčių režimus, neįsipareigojo taikyti BEPS minimaliųjų standartų ir neįsipareigojo išspręsti šiuos klausimus.

15.   Vanuatu

Vanuatu padeda lengvatinių mokesčių struktūroms ir priemonėms, kuriomis siekiama pritraukti pelno be realaus ekonominio turinio, ir dar neišsprendė šio klausimo.


II PRIEDAS

Dabartinė bendradarbiavimo su ES padėtis, susijusi su prisiimtais įsipareigojimais įgyvendinti gero mokesčių srities valdymo principus

1.   Skaidrumas

1.1.   Įsipareigojimas įgyvendinti automatinį keitimąsi informacija pasirašant daugiašalį kompetentingų institucijų susitarimą arba pagal dvišalius susitarimus

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję iki 2019 m. pabaigos įgyvendinti automatinį keitimąsi informacija:

Palau ir Turkija.

1.2.   Narystė Pasauliniame skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forume (toliau – Pasaulinis forumas) ir įvertinimas „pakankama“, kiek tai susiję su keitimusi informacija gavus prašymą

Šie jurisdikciją turintys subjektai, kurie įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos būti įvertinti „pakankama“, laukia papildomos Pasaulinio forumo peržiūros:

Angilija ir Kiurasao.

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję iki 2019 m. pabaigos tapti Pasaulinio forumo nariais ir (arba) būti įvertinti „pakankama“:

Jordanija, Namibija, Palau, Turkija ir Vietnamas.

1.3.   EBPO daugiašalės Konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje pasirašymas ir ratifikavimas arba visas ES valstybes nares apimančių susitarimų tinklas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję iki 2019 m. pabaigos pasirašyti arba ratifikuoti Konvenciją dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje arba būti sudarę visas ES valstybes nares apimančių susitarimų tinklą:

Armėnija, Bosnija ir Hercegovina, Botsvana, Esvatinis, Jordanija, Juodkalnija, Maldyvai, Marokas, Mongolija, Namibija, Palau, Serbija, Šiaurės Makedonija, Tailandas, Vietnamas ir Žaliasis Kyšulys.

2.   Sąžiningas apmokestinimas

2.1.   Žalingų mokesčių režimų buvimas

Šiems jurisdikciją turintiems subjektams, kurie įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos iš dalies pakeisti arba panaikinti savo žalingus mokesčių režimus, apimančius gamybos veiklą ir panašią nelabai mobilią veiklą, ir pademonstravo apčiuopiamą pažangą 2018 m. pradėdami šias reformas, suteikta laiko iki 2019 m. pabaigos pakoreguoti savo teisės aktus:

Kosta Rika ir Marokas.

Šiems jurisdikciją turintiems subjektams, kurie įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos iš dalies pakeisti arba panaikinti savo žalingus mokesčių režimus, bet negalėjo to padaryti dėl realių institucinių ar konstitucinių problemų, nepaisant apčiuopiamos pažangos 2018 m., suteikta laiko iki 2019 m. pabaigos pakoreguoti savo teisės aktus:

Kuko Salos, Maldyvai ir Šveicarija.

Šis jurisdikciją turintis subjektas yra įsipareigojęs iki 2019 m. lapkričio 9 d. iš dalies pakeisti arba panaikinti identifikuotus žalingus mokesčių režimus:

Namibija.

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję iki 2019 m. pabaigos iš dalies pakeisti arba panaikinti žalingus mokesčių režimus:

Antigva ir Barbuda, Australija, Kiurasao, Marokas, Mauricijus, Seišeliai, Sent Kitsas ir Nevis ir Sent Lusija.

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję iki 2020 m. pabaigos iš dalies pakeisti arba panaikinti žalingus mokesčių režimus:

Jordanija.

2.2.   Mokesčių režimų, padedančių lengvatinių mokesčių struktūroms, kurios pritraukia pelno be realios ekonominės veiklos, buvimas

Šiems jurisdikciją turintiems subjektams, kurie įsipareigojo išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su ekonominiu turiniu kolektyvinio investavimo fondų srityje, palaikė pozityvų dialogą su Elgesio kodekso grupe ir toliau bendradarbiavo, bet jiems reikia papildomų techninių gairių, suteikta laiko iki 2019 m. pabaigos (1) pakoreguoti savo teisės aktus:

Bahamos, Mergelių Salos (Didžioji Britanija) ir Kaimanų Salos.

3.   Kovos su BEPS priemonės

3.1.   Narystė BEPS įtraukioje sistemoje arba įsipareigojimas įgyvendinti EBPO kovos su BEPS minimaliuosius standartus

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję iki 2019 m. pabaigos tapti BEPS įtraukios sistemos nariais arba įgyvendinti EBPO kovos su BEPS minimaliuosius standartus:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Esvatinis, Jordanija, Juodkalnija, Marokas ir Namibija.

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję tapti BEPS įtraukios sistemos nariais arba įgyvendinti EBPO kovos su BEPS minimaliuosius standartus, jeigu ir kai toks įsipareigojimas taps aktualus:

Nauru, Niujė ir Palau.


(1)  Šis terminas gali būti peržiūrėtas priklausomai nuo techninių gairių, dėl kurių susitars grupė, ir vedamo dialogo su atitinkamais jurisdikciją turinčiais subjektais.


Europos Komisija

26.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/9


Euro kursas (1)

2019 m. kovo 25 d.

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1325

JPY

Japonijos jena

124,65

DKK

Danijos krona

7,4646

GBP

Svaras sterlingas

0,85638

SEK

Švedijos krona

10,4450

CHF

Šveicarijos frankas

1,1237

ISK

Islandijos krona

136,30

NOK

Norvegijos krona

9,6590

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,759

HUF

Vengrijos forintas

316,84

PLN

Lenkijos zlotas

4,2953

RON

Rumunijos lėja

4,7553

TRY

Turkijos lira

6,3425

AUD

Australijos doleris

1,5931

CAD

Kanados doleris

1,5204

HKD

Honkongo doleris

8,8888

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6413

SGD

Singapūro doleris

1,5286

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 283,07

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,2997

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,6015

HRK

Kroatijos kuna

7,4170

IDR

Indonezijos rupija

16 058,85

MYR

Malaizijos ringitas

4,6081

PHP

Filipinų pesas

59,411

RUB

Rusijos rublis

72,7646

THB

Tailando batas

35,804

BRL

Brazilijos realas

4,4032

MXN

Meksikos pesas

21,6039

INR

Indijos rupija

78,0460


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos maisto saugos tarnyba

26.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/10


Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklas

(2019/C 114/04)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 (1) 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Europos maisto saugos tarnybos „Valdančioji taryba Vykdomojo direktoriaus siūlymu sudaro viešai skelbtiną valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų, galinčių individualiai arba per tinklus padėti tarnybai vykdyti jos misiją, sąrašą“.

EFSA Valdančioji taryba pirmą kartą sąrašą sudarė 2006 m. gruodžio 19 d., ir nuo to laiko jis:

i)

reguliariai atnaujinamas, remiantis EFSA Vykdomojo direktoriaus pasiūlymais, taip pat atsižvelgiant į peržiūros rezultatus ar naujus valstybių narių pasiūlymus paskirti organizacijas (pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2230/2004 2 straipsnio 4 dalį (2));

ii)

skelbiamas viešai EFSA interneto svetainėje, kurioje pateikiamas naujausias kompetentingų organizacijų sąrašas;

iii)

randamas per organizacijų paieškos sistemą Article 36, pateikiant kontaktinius duomenis ir konkrečias organizacijų kompetencijos sritis.

Ši atitinkama informacija pateikiama EFSA interneto svetainėje šiais adresais:

i)

naujausi EFSA Valdančiosios tarybos kompetentingų organizacijų sąrašo pakeitimai [2019 3 20] – [https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/mb190320];

ii)

atnaujintas kompetentingų organizacijų sąrašas – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf;

iii)

paieškos sistema Article 36 – http://www.efsa.europa.eu/art36/search.

EFSA atnaujins šį pranešimą, patikslindama pateiktas interneto svetainių nuorodas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite adresu Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(2)  2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 178/2002 taikymo taisykles dėl Europos maisto saugos tarnybos veiklos srityse dirbančių organizacijų tinklo (OL L 379, 2004 12 24, p. 64).


V Nuomonės

KITI AKTAI

Europos Komisija

26.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/11


Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto pateikus nereikšmingo pakeitimo paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

(2019/C 114/05)

Europos Komisija patvirtino šią nereikšmingo pakeitimo paraišką pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1) 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Šio nereikšmingo pakeitimo paraiška viešai skelbiama Komisijos duomenų bazėje DOOR.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„PROVOLONE VALPADANA“

ES Nr. PDO-IT-0021-AM02 – 2018 4 20

SKVN ( X ) SGN ( )

1.   Pavadinimas (-ai)

„Provolone Valpadana“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.3 klasė. Sūriai

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

Pusiau kietas pluoštinis sūris (it. pasta filata), pagamintas iš kilmės vietovėje prieš mažiau nei 60 valandų surinkto nenugriebto žalio karvių pieno, pasižymintis fermentacijos metu įgytu natūraliu rūgštingumu ir apdorotas tokiais būdais:

jei gaminamas ne didesnis nei 6 kg svorio saldus ir aštrus sūris – termiškai, taikant maksimalaus pasterizavimo procesą,

jei gaminamas aštrus sūris – termiškai, taikant termizacijos procesą.

Nokinimo laikas, priklausomai nuo sūrio svorio, gali skirtis:

 

jei svoris mažesnis nei 6 kg: trumpiausias nokinimo laikas – 10 (dešimt) dienų;

 

jei svoris didesnis nei 6 kg: trumpiausias nokinimo laikas – 30 (dešimt) dienų;

 

jei svoris didesnis nei 15 kg (taikoma tik aštriam sūriui): trumpiausias nokinimo laikas – 90 (devyniasdešimt) dienų;

 

jei svoris didesnis nei 30 kg ir sūris žymimas ženklu P.V.S. (taikoma tik aštriam sūriui): nokinimo laikas ilgesnis nei 8 mėnesiai.

Sūris gali būti rūkomas.

Sūrio svoris priklauso nuo jo formos.

Sūriai gali būti įvairių formų: dešros, meliono, kūgio ar kriaušės formos su apskrita galvute (it. fiaschetta) viršuje. Išoriniame paviršiuje gali būti nedidelių įdubimų, kuriuos palieka sūriui surišti naudojama virvutė.

Sūrio žievė būna glotni, plona, šviesiai geltonos, auksinės, o kartais tamsiai geltonos spalvos. Saldus sūris, skirtas dalyti į porcijas, gali būti be žievės.

Sūrio masė paprastai būna standi, su vietomis matomomis nedidelėmis akutėmis. Trumpai nokintam sūriui gali būti būdinga mažiau pastebima, o ilgai nokintam sūriui – ryškesnė savita pluoštinė struktūra. Sūris paprastai būna geltonos šiaudų spalvos.

Trumpiau nei tris mėnesius nokinto sūrio skonis būna švelnus. Stipresnis ir šiek tiek aštresnis skonis sūriui suteikiamas jį ilgiau nokinant arba atskirai ar kartu naudojant ožiukų arba ėriukų šliužo fermentą.

Didžiausias vandens kiekis neturi viršyti:

 

ne didesnio nei 6 kg svorio saldžių sūrių – 46 %;

 

didesnio nei 6 kg svorio aštrių sūrių – 43 %.

Riebalų kiekis sausojoje medžiagoje negali sudaryti mažiau nei 44 % ir daugiau nei 54 %.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Pagrindinis pieninių karvių racionas sudarytas iš žaliųjų pašarų ar siloso bei koncentruotų ar nekoncentruotų pašarų, kurių mažiausiai 50 % pagaminta kilmės vietovėje; reikalavimas taikomas ir pieningoms, ir užtrūkusioms karvėms, taip pat karvėms, kurių amžius didesnis nei 7 mėnesiai. Ne mažiau kaip 75 % kasdienio raciono sausųjų medžiagų pašaruose turi būti iš pašarų, pagamintų pieno gaminimo teritorijoje. Leidžiama naudoti tokius žaliuosius pašarus: šviežius žaliuosius pašarus, gautus iš nuolatinių ar sėjomainos būdu auginamų ganyklų, pašarinius augalus, laukuose išdžiovinus pašarinius augalus gautą šieną, grūdinių kultūrų šiaudus, silosą, smulkintą žolę ir apvytintą šieną. Leidžiama naudoti tokius pašarus: grūdus ir jų produktus, trintus kukurūzus, pusiau aliejingus augalus ir jų produktus, šakniagumbius ir šaknis, sausuosius pašarus, cukraus pramonės produktus, pvz., melasą ir (arba) jos produktus (naudojamus tik kaip papildomos technologinės medžiagos ir skonio stiprikliai, kurių kasdienio raciono sausosios medžiagos dalis neviršija 2,5 %). Leidžiama naudoti tokius kitus pašarus: džiovintus ankštinius ir saldžiųjų ceratonijų sėklas bei jų produktus, riebalus, mineralines druskas ir vitaminus, kuriuos galima naudoti remiantis teisės aktais, mikroelementus, aminorūgštis, aromatines medžiagas, antioksidantus, kuriuos galima naudoti remiantis teisės aktais (tačiau tai turi būti tik natūralūs ar natūralioms medžiagoms identiški antioksidantai ir aromatinės medžiagos). Leidžiama naudoti neaktyvias mieles.

Žaliavos: pienas, šliužo fermentas, druska.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Visi gamybos veiksmai turi būti vykdomi nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Visos nepadalytos sūrių galvos turi būti ženklinamos saugomos kilmės vietos nuorodos „Provolone Valpadana“ logotipu, pateikiamu ant specialaus nepažeidžiamo (metalinio ar plastikinio) laikiklio.

Ženklinama sūrio galvas perkeliant į nokinimo patalpas. Nedidelės sūrio galvos (iki 6 kg svorio) gali būti ženklinamos ir perkeliant iš nokinimo patalpos, su sąlyga, kad prieš patekdamos į patalpą jos buvo tinkamomis priemonėmis aiškiai pažymėtos pagal įmonėje naudojamą sistemą.

Jei rinkai teikiamos „Provolone Valpadana“ sūrio galvos nėra dalijamos, joms galima suteikti savitą išvaizdą naudojant popierines juostas, etiketes, maišus ar panašias medžiagas. Ant kiekvienos tokios priemonės, išskyrus naudojamas mažesnėms nei 6 kg svorio galvoms, turi būti pavaizduotas logotipas ir nurodytas nesutrumpintas saugomos kilmės vietos nuorodos „Provolone Valpadana“ pavadinimas. Abu jie nurodomi rašmenimis, kurių dydis ne mažesnis kaip šeštadalis prekių ženklo užimamo ploto.

Jei galvos žymimos rašaliniu spaudu, laikantis anksčiau nurodytų proporcijų turi būti pateiktas užrašas „Provolone Valpadana“, o produkto logotipo pateikti neprivaloma.

Pasibaigus aštuntam nokinimo mėnesiui tik aštraus „Provolone Valpadana“ sūrio gamintojai gali reikalauti leisti įdagu paženklinti sūrius „P.V.S“ ženklu, kuris reiškia „Provolone Valpadana Stagionato“ (nokintas „Provolone Valpadana“). Kad sūrį būtų galima ženklinti šiuo ženklu, sūrio turėtojui aiškiai paprašius ir jo lėšomis specialistai turi atlikti techninį patikrinimą. Atliekant atrankinę patikrą, atsižvelgiama į sūrio galvų išvaizdą (sūris turi būti neįtrūkęs, o barbenant girdimas tolygus garsas), masės struktūrą (pluoštinė, be akučių ir neelastinga), spalvą (balta su gelsvu šiaudų atspalviu), skonį (aštrokas, bet ne sūrus) ir aromatą (intensyvus, savito kvapo).

Ant galutiniam vartotojui skirtų pakuočių turi būti pavaizduotas logotipas su kilmės vietos nuoroda; jo dydis turi būti proporcingas naudojamai pakuotei ir užimti ne mažiau kaip 10 % laisvos vietos. Pavadinimas „Provolone Valpadana“ turi būti rašomas vienodais rašmenimis. Vietoj užrašo „Denominazione di Origine Protetta“ („Saugoma kilmės vietos nuoroda“) gali būti pateikiamas Bendrijos simbolis.

Image 1

Gali būti naudojamas ir vienspalvis logotipas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Vientisą geografinę vietovę sudaro visos Kremonos, Brešos, Veronos, Vičencos, Rovigo, Padujos ir Pjačencos provincijų teritorijos ir šioms teritorijoms gretimos Bergamo, Mantujos ir Lodžio provincijų bei Trento autonominės provincijos komunos.

5.   Ryšys su geografine vietove

Geografinė gamybos vietovė apima dalį Po upės slėnio. Šioje vietovėje auga kokybiški žalieji pašarai, primelžiamas didelis pieno kiekis ir vyrauja pieninių karvių mitybai ir auginimui itin palankios klimato sąlygos. Būtent dėl šių aplinkos veiksnių šioje gamybos vietovėje susiformavo „Provolone Valpadana“ sūriui gaminti palankios sąlygos.

„Provolone Valpadana“ yra pluoštinis sūris ir, nors šio tipo sūriai yra kilę iš Pietų Italijos, įsitvirtino Šiaurės Italijoje dėl Po upės slėnyje, kurio gyventojai turėjo reikiamų techninių žinių ir kuriame gausu reikalingų žaliavų, susiklosčiusių sūrininkystei palankių sąlygų. Gaminant „Provolone Valpadana“ sūrius itin svarbų vaidmenį vaidina natūralios išrūgos, gautos per ankstesnį sūrių gaminimo procesą, šio regiono sūrių gamintojų gebėjimas tinkamai naudoti ožiukų, ėriukų ar veršelių šliužo fermentą, taip pat miklumas ir įgūdžiai tampant ir minkant masę.

Trumpiau nei tris mėnesius nokintas „Provolone Valpadana“ sūris yra švelnaus skonio, o ilgėjant nokinimo laikui ir priklausomai nuo naudoto šliužo fermento jis tampa vis aštresnis. „Provolone Valpadana“ sūriai gali būti įvairių formų: dešros, meliono, kūgio ar kriaušės formos ir įvairių dydžių, galinčių siekti didesnį nei 30 kg svorį. Sūrio masė būna standi, tačiau nesausa – tuo jis skiriasi nuo Pietų Italijos pluoštinių sūrių, kurie dėl savo mažo dydžio noksta ir įgyja aštrumo tik džiūdami ir todėl vartojami tarkuoti.

„Provolone Valpadana“ nustatytoje geografinėje vietovėje gaminamas nuo XIX amžiaus antros pusės. Nors pluoštiniai sūriai kilę iš Pietų Italijos, kaip liudija Bezanos (1916 m.) ir Fašečio (1923 m.) darbai, šis sūris XX amžiuje įsitvirtino Šiaurės Italijoje.

Teigiamą poveikį „Provolone Valpadana“ gamybos plėtrai turėjo Po upės slėnio sūrių gamintojų techniniai gebėjimai, ilgą laiką vystęsi itin palankiomis geografinės vietovės sąlygomis, kuriomis buvo auginamos karvės ir primelžiamas didelis perdirbti skirto pieno kiekis. Vienas iš svarbiausių „Provolone Valpadana“ gamybos metodo ypatumų yra išrūgų, atsiradusių per ankstesnį sūrių gaminimo procesą, naudojimas gaminant sūrį. Šitoks gamybos būdas yra svarbus tiek „Provolone Valpadana“ sūrio gamybos teritorijos, tiek jo gamybos metodo apibūdinimo elementas, nes toks būdas naudojamas retai. Gamybos technikos tobulinimas paveikė kai kurias prekines savybes, pvz., atsirado „Provolone Valpadana“ sūrio formų ir dydžių įvairovė, tačiau esminės sūrio savybės buvo išsaugotos. Įvairios „Provolone Valpadana“ formos ir dydis atskleidžia geografinės vietovės sūrių gamintojų gebėjimą lydyti masę – masė tampa tokia tampri, kad jai galima suteikti įvairią formą ir formuoti net labai dideles sūrių galvas. Šios prekinės savybės yra susijusios su geografine gamybos vietove, nes būtent čia jos buvo ištobulintos ir yra perduodamos iš kartos į kartą. Be to, dėl sūrių gamintojų gebėjimo naudoti įvairius šliužo fermentus, nuo kurių (nors gamybos procesai yra panašūs) priklauso „Provolone Valpadana“ būdingas švelnus ar aštrus skonis, gaminami dviejų tipų sūriai – saldus ir aštrus; „Provolone Valpadana“ sūriai gali būti mažesni ir atitinkamai nokinami trumpiau arba didesni ir nokinami ilgiau, o jų masė būna standi, bet niekada neišdžiūsta taip, kad juos reikėtų tarkuoti (kaip atsitinka su Pietų Italijai būdingiausiais pluoštiniais sūriais).

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Visą produkto specifikacijos tekstą galima rasti interneto svetainėje: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

arba

Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos interneto svetainėje (www.politicheagricole.it), ekrano dešinėje viršuje spustelėjus „Qualità“ (kokybė), po to ekrano kairėje – „Prodotti DOP IGP e STG“ ir galiausiai – „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (ES nagrinėti pateiktos specifikacijos).


(1)  OL L 179, 2014 6 19, p. 17.


26.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/15


Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto patvirtinus nereikšmingą pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

(2019/C 114/06)

Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1) 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

Šio nereikšmingo pakeitimo patvirtinimo paraiška viešai skelbiama Komisijos duomenų bazėje DOOR.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„ECHALOTE D’ANJOU“

ES Nr. PGI-FR-01253-AM01–2018 9 11

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Echalote d’Anjou“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Prancūzija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.6 klasė. Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Echalote d’Anjou“ yra vienaskiltis augalas, priklausantis Liliaceae šeimai, Allium rūšiai (Allium cepa, Aggregatum grupė).

Tai tradicinis ilgas rausvos spalvos Džersio veislės tipo valgomasis svogūnėlis (gautas vegetatyvinio dauginimo būdu), parduodamas šviežias.

„Echalote d’Anjou“ auginamas iš registruotų veislių, įtrauktų į gamintojų grupės pripažintų veislių sąrašą, kuris yra atnaujinamas. Nauja veislė į sąrašą įtraukiama prieš tai patikrinus techninius kriterijus (visų pirma produktyvumą, dalijimosi koeficientą, išsilaikymo kokybę, auginimo metodą, gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos, atsparumą patogenams, maistinių medžiagų poreikį, atliekų normą; ar tinka mechaninis derliaus nuėmimas; ar tinka būti imami ir vežami į surinkimo punktą transporteriu) ir pagrindines savybes, būdingas „Echalote d’Anjou“ (dydį, formą, išvaizdą, ilgį, lukštų spalvą, sausosios medžiagos kiekį).

Po kiekvieno pakeitimo leidžiamų auginti veislių sąrašas pateikiamas gamintojams, kontrolės įstaigai ir kompetentingoms kontrolės institucijoms.

Fizinės savybės

a)

Svogūnėliai turi būti kieti ir kompaktiški, praktiškai be šaknelių, koteliai negali būti tuščiaviduriai ar sumedėję. Tačiau šie nežymūs defektai toleruojami, jeigu jie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir išvaizdai pakuotėje: nedideli formos defektai, nedideli išorinių lukštų įtrūkimai (bet svogūno minkštimo neturi būti matyti);

b)

Forma: „Echalote d’Anjou“ yra taisyklingos formos, šiek tiek pailgi ir ploni, jų skersmuo – 20–55 mm, o vidutinis aukščio ir skersmens santykis (*) yra didesnis už 1,2.

(*) Vidutinis skersmuo = (didžiausias skersmuo per vidurį + mažiausias skersmuo per vidurį)/2;

c)

Lukštai yra ploni ir blizgūs, nuo šviesiai geltonai raudonos iki blyškiai gelsvos spalvos. Kuo labiau svogūnėliai subrendę, išdžiūvę ir kuo ilgiau laikomi prieš juos išvežant, tuo labiau spalva primena varį.

Cheminės savybės

Sausosios medžiagos kiekis didelis – 16 % ar daugiau.

Juslinės savybės

„Echalote d’Anjou“ pasižymi šiomis juslinėmis savybėmis: jie kieti palietus, minkštimo spalva rausva, minkštimas yra minkštas. Būdingas intensyvus aštrus ir originalus aromatas, burnoje taip pat jaučiamas aštrumas.

Produkto pateikimas

„Echalote d’Anjou“ pateikiamas dvejopai:

ankstyvieji ar pusiau džiovinti svogūnai, siunčiami pačioje sezono pradžioje,

ilgai laikyti ar džiovinti svogūnai, siunčiami likusį laiką (jiems būdingas sausai atrodantis kaklelis).

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Geografinėje vietovėje svogūnėliai sodinami, nuimamas jų derlius ir jie džiovinami.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Geografinėje vietovėje turi vykti pirminis „Echalote d’Anjou“ laikymas, paruošimas, rūšiavimas, skirstymas pagal dydį ir sertifikavimas.

Šiomis operacijomis patikrinamos fizinės, cheminės ir su pateikimu susijusios savybės ir išsaugomi specifiniai produkto ypatumai.

Augintojų žinios grįstos tinkamai nustatytu procesu, per kurį rankiniu būdu atliekamas paruošimas, atranka ir galutinis rūšiavimas pagal dydį prieš galutinai produktą sertifikuojant. Taip svogūnėliai optimaliai paruošiami džiovinti, atsižvelgiant į prekybai arba eksportui skirtas partijas, ir tai daroma visus metus. Šios žinios yra papildoma „Echalote d’Anjou“ kokybės ir savybių išsaugojimo garantija, jei minėtos operacijos atliekamos gamybos geografinėje vietovėje.

„Echalote d’Anjou“ parduodami visus metus atskirose pakuotėse, kuriose produktas yra matomas visas arba jo dalis, arba apsauginėse pakuotėse, kai produktas galutiniam vartotojui parduodamas vienetais. Didžiausias tokių pakuočių svoris – 20 kg.

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Ant kiekvienos pakuotės ar vartotojui parduodamo ryšelio nurodomas:

registruotas produkto pavadinimas ir Europos Sąjungos SGN simbolis, pateikiami tame pačiame regėjimo lauke,

komercinė kategorija,

sertifikavimo įstaiga.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Geografinė vietovė apima šias Meno ir Luaros departamento (49) komunas:

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (buvusios deleguotųjų komunų Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital teritorijos), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (buvusi deleguotosios komunos Meigné teritorija), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (buvusios deleguotųjų komunų Chaumont d’Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois teritorijos), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré, Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Ryšys su geografine vietove

Dėl gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių SGN „Echalote d’Anjou“ svogūnėliai yra taisyklingos pailgos formos, aštraus skonio ir tinkami laikyti. Šie ypatumai padėjo geram „Echalote d’Anjou“ vardui pasklisti gerokai toliau už šalies ribų.

„Echalote d’Anjou“ geografinė vietovė yra Paryžiaus baseino pakraštyje. Ją iš rytų į vakarus kerta Luaros slėnis, kur dominuoja molingas ir kalkingas dirvožemis ir nuosėdų sąnašos. Dirvožemis palyginti lengvas, smulkus; podirvyje yra didelės vandens atsargos.

Anžu klimatas yra jūrinio tipo. Šiam klimatui nusakyti dažnai vartojamas plačiai žinomas terminas „douceur angevine“ (švelnus Anžu klimatas). Jam būdinga vidutinė temperatūra, nedidelis jos svyravimas per metus (maždaug 15 °C), reguliarūs ir nelabai gausūs krituliai (apie 650 mm) ir nestiprus vėjas. 1842 m. „Statistique horticole du Maine-et-Loire“ (Meno ir Luaros sodininkystės statistika) pažymima, kad departamente auginami svogūnėliai.

1962 m. Mazė regiono augintojai susijungė ir pamažu išplėtojo Džersio tipo svogūnėlių auginimą.

Nuo 1975–1980 m. ilgųjų svogūnėlių auginimas smarkiai suintensyvėjo. Išryškėjo tipiškas Anžu svogūnėlių auginimo ūkis: tai vidutinio dydžio žemės sklypai, kuriuose galima auginti vidutiniškai 3–4 ha svogūnėlių ir kitų specializuotų kultūrų.

Šiuo metu naudojami metodai pagrįsti tradiciniais papročiais ir auginimu, dominuoja rankų darbas: veislių parinkimas ir augalų reprodukcija (sistemingas termoterapinis mirkymas), sėjomaina, dirvožemio mulčiavimas, sodinimas ir derliaus ėmimas rankomis, džiovinimas ir laikymas lauke ar sandėlyje, svogūnėlių partijų paruošimas (šaknelių pašalinimas), atranka (vizualus patikrinimas) ir suskirstymas pagal dydį prieš svogūnėlius sertifikuojant, todėl kokybišką produktą galima pardavinėti beveik visus metus iki kito derliaus.

„Echalote d’Anjou“ labiau išsiskiria:

pailgesne ir plonesne už pusilgių svogūnėlių forma, kuri yra patrauklesnė pirkėjams ir vartotojams, būdinga raudonesne, geltonesne ir šviesesne, netgi blyškiai geltona spalva, kai svogūnėliai neperpjauti,

chemine sudėtimi: didelis sausosios medžiagos kiekis – ne mažesnis kaip 16 %,

juslinėmis savybėmis: kieti palietus, minkštimo spalva rausva, pats minkštimas minkštas, būdingas intensyvus aštrus ir originalus aromatas, burnoje taip pat jaučiamas aštrumas – tai šiuos svogūnėlius skiria nuo auginamų kitur ir didina jų patrauklumą virtuvėje,

tinkamumu laikyti: kadangi derlius imamas svogūnėliams visiškai subrendus, jie, keletą mėnesių sandėliuojami tinkamomis sąlygomis, išsaugo kietumą ir beveik nepraranda svorio,

vienoda sudėtimi: kadangi svogūnėliai dauginami vegetatyvinio dauginimo būdu, visas derlius genetiniu požiūriu yra visiškai identiškas – to negalima pasiekti taikant lytinio dauginimo priemones (ropinių svogūnų ir sėjamųjų svogūnų atveju).

Svogūnėlių morfologija, spalva, tekstūra skiriasi nuo kitų tokių pačių kitur auginamų produktų. „Echalote d’Anjou“ turi gerą vardą ne tik už gamybos vietovės, bet net ir už Prancūzijos ribų.

Geografinės vietovės apibrėžimas grindžiamas žmogiškųjų ir gamtinių veiksnių, lemiančių „Echalote d’Anjou“ savybes (pailga forma, didelis sausosios medžiagos kiekis, juslinės savybės, išsilaikymo kokybė ir vienodumas), dėl kurių šie svogūnėliai skiriasi nuo kitų, sąveika.

Dirvožemis palyginti lengvas, smulkus; augalams lengva giliai įleisti šaknis ir per tam tikrą laiką tinkamai išvystyti šakniagumbius, kuriems būdingas vienodumas ir forma.

Gausūs geografinės vietovės vandens ištekliai prisideda prie tinkamo augalų drėkinimo; gausesni gegužės mėnesio lietūs idealiai sutampa su „Echalote d’Anjou“ poreikiais brendimo laikotarpiu.

Švelnus Anžu klimatas atitinka „Echalote d’Anjou“ temperatūros poreikius ir leidžia išvengti fiziologinių nudegimų, galinčių pakenkti juslinėms savybėms.

„Echalote d’Anjou“ specifinės savybės atsiranda ir dėl iš senųjų vietinių papročių atėjusių augintojų žinių. Tokie papročiai siekia XIX a. Nuo 1960 m. jie palaipsniui buvo sisteminami ir tobulinami.

Specializuotuose ūkiuose veislių ir augalų atrankai visuomet buvo skiriamas didelis dėmesys ir techninė priežiūra. Termoterapinis mirkymas prieš sodinimą padeda apsaugoti svogūnėlius nuo galimų dirvožemio parazitų.

Kruopščiai paruošus dirvą sodinama rankomis – dėl to tinkamiau parenkamas sodinimo gylis ir „Echalote d’Anjou“ geriau auga. Derliaus ėmimas rankomis reikalauja augintojų žinių – jie moka nustatyti, kada svogūnėliai yra pakankamai subrendę.

Dėl natūralaus džiovinimo lauke gaunamas didesnis sausųjų medžiagų kiekis ir stipresnis „Echalote d’Anjou“ aromatas, dėl kurio jie įgyja būdingą aštrumą.

„Echalote d’Anjou“ vertinami Prancūzijoje. Palaipsniui jie imti vertinti ir už jos ribų. Šiuo metu beveik 40 % „Echalote d’Anjou“ parduodama kai kuriose Šiaurės Europos valstybėse. Jie taip pat parduodami eksportui į JAV, Kanadą ir Pietryčių Aziją.

Orientuotas į mažmeninę prekybą, produktas „Echalote d’Anjou“ yra pasiekiamas specializuotiems vartotojams, kurie nuo seno jį labai vertina, ypač dėl vienodumo ir gerų išsilaikymo savybių. Populiariais renginiais, kaip antai „Grande fête de l’Echalote“, kurį Šemeljė organizuoja „Confrérie des amis de l’Echalote d’Anjou“, taip pat prisidedama prie šio produkto gero vardo saugojimo ir populiarinimo visuomenėje.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  OL L 179, 2014 6 19, p. 17.