ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 83

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. kovo 5d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 83/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9226 – CommScope / ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2019/C 83/02

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/354, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/352 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

2

2019/C 83/03

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

3

2019/C 83/04

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/351, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/350, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

4

2019/C 83/05

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių Sirijai numatytos ribojamosios priemonės

5

 

Europos Komisija

2019/C 83/06

Euro kursas

6

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2019/C 83/07

Likvidavimo procedūra. Sprendimas pradėti Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesületef.a. likvidavimo procedūrą (Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 280 straipsnį)

7


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2019/C 83/08

Kvietimai teikti pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės darbo programą Transeuropinių telekomunikacijų tinklų srities subsidijos (Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2018) 568)

8

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 83/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9254 – MUTB / CFSGAM). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

9

2019/C 83/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

13

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2019/C 83/13

Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

15

2019/C 83/14

Pranešimas, skirtas HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, kurio vardas ir pavardė įtraukti į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis, 2, 3 ir 7 straipsniuose, remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/353

19


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9226 – CommScope / ARRIS)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 83/01)

2019 m. vasario 22 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9226. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/2


Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/354, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/352 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

(2019/C 83/02)

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, išvardytiems Tarybos sprendimo 2014/119/BUSP (1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/354 (2), priede ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 208/2014 (3), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/352 (4) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, I priede.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau nurodytuose prieduose išvardyti asmenys turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos Sprendime 2014/119/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Tų asmenų įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos atitinkamuose tų priedų įrašuose.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 208/2014 II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (žr. reglamento 4 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali iki 2019 m. lapkričio 1 d. pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 66, 2014 3 6, p. 26.

(2)  OL L 64, 2019 3 5, p. 7.

(3)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.

(4)  OL L 64, 2019 3 5, p. 1.


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/3


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

(2019/C 83/03)

Duomenų subjektų dėmesys atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (1) 16 straipsnį.

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas – Sprendimas 2014/119/BUSP (2) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2019/354 (3), ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (4), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/352 (5).

Už šį duomenų tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Tarybos generalinio sekretoriato RELEX generalinio direktorato (užsienio reikalai, plėtra ir civilinė sauga) 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas sanctions@consilium.europa.eu

Į Tarybos generalinio sekretoriato duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis adresu:

Duomenų apsaugos pareigūnas

data.protection@consilium.europa.eu

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos Sprendime 2014/119/BUSP su pakeitimais, padarytais Sprendimu (BUSP) 2019/354, ir Reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/352, nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka Sprendime 2014/119/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 208/2014 nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio apribojimams pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį, į duomenų subjektų išreikštą valią pasinaudoti teisėmis, pavyzdžiui, teise susipažinti su duomenimis, taip pat teise ištaisyti duomenis arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, bus reaguojama pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Nedarant poveikio galimybei imtis bet kokių teisminių, administracinių arba neteisminių teisių gynimo priemonių, duomenų subjektai gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39

(2)  OL L 66, 2014 3 6, p. 26.

(3)  OL L 64, 2019 3 5, p. 7.

(4)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.

(5)  OL L 64, 2019 3 5, p. 1.


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/4


Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/351, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/350, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

(2019/C 83/04)

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, įtrauktiems į Tarybos sprendimo 2013/255/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/351 (2), I priedo sąrašą ir į Tarybos reglamento (ES) Nr. 36/2012 (3) dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/350 (4)+, II priedo sąrašą.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau nurodytuose prieduose išvardyti asmenys turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų sąrašą, pateiktą Sprendimo 2013/255/BUSP I priede ir Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede. Tų asmenų įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos atitinkamuose tų priedų įrašuose.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 36/2012 III priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams ar konkretiems mokėjimams (plg. reglamento 16 straipsnį).

Atitinkami asmenys ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGË

E. paštas sanctions@consilium.europa.eu

Į visas gautas pastabas bus atsižvelgta Tarybai atliekant kitą asmenų ir subjektų, kuriems taikomosios ribojamosios priemonės, sąrašo peržiūrą pagal Sprendimo 2013/255/BUSP 34 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 36/2012 32 straipsnio 4 dalį.

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.

(2)  OL L 63 I, 2019 3 4, p. 4.

(3)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.

(4)  OL L 63 I, 2019 3 4, p. 1.


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/5


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių Sirijai numatytos ribojamosios priemonės

(2019/C 83/05)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (1) 16 straipsnį duomenų subjektų dėmesys atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją.

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas – Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP (2), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/351 (3), ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 36/2012 (4), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/350 (5).

Už šį tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Tarybos Generalinio sekretoriato RELEX generalinio direktorato (užsienio reikalai, plėtra ir civilinė sauga) 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu

Į Tarybos Generalinio sekretoriato duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis adresu:

Duomenų apsaugos pareigūnas

data.protection@consilium.europa.eu

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos Sprendime 2013/255/BUSP, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2019/351, ir Reglamente (ES) Nr. 36/2012, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/350, nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka Sprendime 2013/255/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 36/2012 nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnyje numatytiems apribojimams, į duomenų subjektų išreikštą valią pasinaudoti teise susipažinti su duomenimis, taip pat teise reikalauti ištaisyti duomenis arba prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi, bus reaguojama pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Nedarant poveikio galimybei imtis bet kokių teisminių, administracinių arba neteisminių teisių gynimo priemonių, duomenų subjektai gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39.

(2)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.

(3)  OL L 63 I, 2019 3 4, p. 4.

(4)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.

(5)  OL L 63 I, 2019 3 4, p. 1.


Europos Komisija

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/6


Euro kursas (1)

2019 m. kovo 4 d.

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1337

JPY

Japonijos jena

126,91

DKK

Danijos krona

7,4616

GBP

Svaras sterlingas

0,85775

SEK

Švedijos krona

10,5543

CHF

Šveicarijos frankas

1,1352

ISK

Islandijos krona

136,20

NOK

Norvegijos krona

9,7633

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,621

HUF

Vengrijos forintas

315,84

PLN

Lenkijos zlotas

4,2989

RON

Rumunijos lėja

4,7412

TRY

Turkijos lira

6,1023

AUD

Australijos doleris

1,5990

CAD

Kanados doleris

1,5092

HKD

Honkongo doleris

8,8986

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6660

SGD

Singapūro doleris

1,5361

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 276,68

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,1463

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,5985

HRK

Kroatijos kuna

7,4325

IDR

Indonezijos rupija

16 019,18

MYR

Malaizijos ringitas

4,6204

PHP

Filipinų pesas

58,726

RUB

Rusijos rublis

74,5435

THB

Tailando batas

36,142

BRL

Brazilijos realas

4,2794

MXN

Meksikos pesas

21,9374

INR

Indijos rupija

80,3630


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/7


Likvidavimo procedūra

Sprendimas pradėti Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete„f.a.“ likvidavimo procedūrą

(Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 280 straipsnį)

(2019/C 83/07)

Draudimo įmonė

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.“

Hajdúnánás

Bocskai u. 45.

4080

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Sprendimo data, įsigaliojimas ir pobūdis

2019 m. sausio 31 d.

Įsigaliojimas 2019 m. sausio 31 d.

Įsakymas dėl privalomo likvidavimo paskiriant likvidatorių.

Kompetentingos institucijos

Debreceno regioninis teismas

Debrecen

Széchenyi utca 9.

4025

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Priežiūros institucija

Vengrijos centrinis bankas

Budapest

Krisztina krt. 39

1013

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Paskirtasis likvidatorius

„Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.“

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Taikytina teisė

Vengrija

2014 m. įstatymo LXXXVIII dėl draudimo veiklos ketvirta dalis

1991 m. įstatymas XLIX dėl bankroto procedūros ir likvidavimo procedūros


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/8


Kvietimai teikti pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės darbo programą „Transeuropinių telekomunikacijų tinklų srities subsidijos“

(Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2018) 568)

(2019/C 83/08)

Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, siekdamas skirti dotacijas projektams pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2019–2020 m. darbo programoje „Transeuropinių telekomunikacijų tinklų srities subsidijos“ nustatytus prioritetus ir tikslus, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus.

Paraiškos pagal šį kvietimą teikiamos šioje srityje:

CEF-TC-2019-3: e. archyvavimas

Pagal šį kvietimą atrinktiems pasiūlymams numatoma iš viso skirti 2,1 mln. EUR.

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. gegužės 14 d.

Atitinkamo kvietimo dokumentai pateikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų svetainėje

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9254 – MUTB / CFSGAM)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 83/09)

1.   

2019 m. vasario 25 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation“ (toliau – MUTB, Japonija),

„Colonial First State Global Asset Management group“ (toliau – CFSGAM, Australija).

Įmonė MUTB įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės CFSGAM kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

MUTB yra įmonei „Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.“ (toliau – MUFG) visiškai priklausanti patronuojamoji įmonė, vykdanti veiklą visame pasaulyje ir teikianti visas bankininkystės paslaugas. Priklausomai nuo geografinio regiono – tai mažmeninės, korporacinės ir investicinės bankininkystės paslaugos, taip pat turto valdymo ir pardavimo bei prekybos paslaugos,

CFSGAM yra „Commonwealth Bank of Australia“ (toliau – CBA) turto valdymo pasaulio mastu įmonė. CFSGAM siūlo tokius produktus, kaip nuosavybės vertybiniai popieriai, fiksuotųjų pajamų priemonės ir alternatyvios investicijos (į nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūrą) instituciniams investuotojams, investuojančioms įmonėms ir neprofesionaliesiems investuotojams. CFSGAM veikia daugelyje jurisdikcijų, be kita ko, Sidnėjuje, Edinburge, Honkonge, Londone, Niujorke ir Singapūre. Kai veiklą vykdo ne Australijoje, ji žinoma kaip „First State Investments“ (toliau – FSI).

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9254 – MUTB / CFSGAM

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 83/10)

1.   

2019 m. vasario 21 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„ArcelorMittal SA“ (toliau – „ArcelorMittal“, Liuksemburgas),

„CLN – Coils Lamiere Nastri SpA“ (toliau – CLN, Italija),

„ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl“ (toliau – AMCLN, Italija), kontroliuojama įmonių „ArcelorMittal“ bei CLN, ir

įmonės „Ilva“ su plienu susijusių paslaugų centrais Lenjare ir Paderno Dunjane (toliau – „Ilva SSCs“, Italija), kontroliuojamais įmonės „ArcelorMittal“.

Įmonės „ArcelorMittal“ ir CLN įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą „Ilva SSCs“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma įmonei „ArcelorMittal“ perduodant nuosavybės teisę įmonei AMCLN.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „ArcelorMittal“: plieno gaminių gamyba, paskirstymas, rinkodara ir pardavimas,

—   CLN: automobilių dalių iš plieno ir plieninių ratlankių gamyba, plieno gaminių paskirstymas per paslaugų, susijusių su plienu, centrus (už Italijos ribų),

—   „Ilva SSCs“: du su plienu susijusių paslaugų centrai (Lenjare ir Paderno Dunjane).

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/12


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 83/11)

1.   

2019 m. vasario 22 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

įmone „LG Electronics, Inc.“ (toliau – LGE, Pietų Korėja),

įmone „Lufthansa Technik AG“ (toliau –LHT, Vokietija).

įsteigta nauja bendrąja įmone (toliau – BĮ, Vokietija).

Įmonės LGE ir LHT įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą BĮ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   LGI: elektronika, judriojo ryšio įrenginiai ir buitinė technika,

—   LHT: orlaivių varikliai, komponentai, techninė priežiūra, taisymas ir kapitalinis remontas. LHT taip pat vykdo veiklą piloto kabinos valdymo ir skrydžio pramogų sistemų (CMS / IFE) ir jų komponentų projektavimo, kūrimo, gamybos ir tiekimo srityse,

—   : CMS / IFE ir atvaizdavimo sistemų projektavimas, gamyba, techninė priežiūra ir pardavimas.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 83/12)

1.   

2019 m. vasario 22 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją (1).

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., kuri priklauso įmonei Carlyle Group, L.P. (toliau – Carlyle, Jungtinės Amerikos Valstijos),

TA Associates L.P. (toliau – TA Associates, Jungtinės Amerikos Valstijos),

Wu Holdco, Inc., kuriai priklauso įmonių grupė Weiman Group ir kurios galutinė kontrolė priklauso įmonei Cortec Group Fund V, L.P. (toliau – Weiman Group, Jungtinės Amerikos Valstijos).

Įmonės Carlyle ir TA Associates įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Weiman Group kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

Carlyle yra pasaulinio masto alternatyvaus turto valdymo bendrovė, valdanti fondus, kurie pasauliniu mastu investuoja keturiose srityse: įmonių privataus kapitalo (kontrolinio akcijų paketo išpirkimas ir augimo kapitalas); realiojo turto (nekilnojamasis turtas, infrastruktūra, energetika ir atsinaujinantieji ištekliai); kreditų teikimo pasauliniu mastu (turtu užtikrintos paskolos ir struktūrizuotas kreditas, oportunistinis kreditas, energijos kreditas, privatusis kreditas ir probleminis kreditas); sprendimų (privataus kapitalo fondo lėšų skyrimo programa, susijusios bendrosios investicijos ir veikla antrinėje rinkoje).

TA Associates per įvairius fondus veikia privačiojo kapitalo investicijų srityje penkiuose pagrindiniuose sektoriuose, būtent: technologijų, finansinių paslaugų, sveikatos priežiūros, vartotojų reikalų ir verslo paslaugų sektoriuose Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje.

Weiman Group yra tiek namų ūkiui, tiek maisto ir sveikatos priežiūros sektoriuose veikiantiems verslo klientams skirtų paviršiaus valymo produktų gamintoja ir platintoja.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


KITI AKTAI

Europos Komisija

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/15


Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

(2019/C 83/13)

Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1) 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Su šia nereikšmingo pakeitimo paraiška galima susipažinti Komisijos DOOR duomenų bazėje.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„ANGLESEY SEA SALT“ / „HALEN MÔN“

ES Nr. PDO-GB-0105-01068-AM01–26.3.2018

SKVN ( X ) SGN ( )

1.   Pavadinimas (-ai)

„Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Jungtinė Karalystė

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.8 klasė. Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ vadinami dribsnių pavidalo druskos kristalai, gaunami iš Anglesio saloje (Šiaurės Velsas) esančio Menajaus sąsiaurio. Šie dribsniai kristalų baltumo, plokšti ir minkšti. Jų sudėtyje yra daugiau kaip 30 % mikroelementų ir nėra priemaišų. Druskos dribsniai, matuojami nustatant rūšį, turi būti ne mažiau kaip 2 cm pločio. „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ dėl joje esančio mineralų kiekio įgyja akivaizdžiai išskirtinę išvaizdą, tekstūrą, aromatą ir skonį. Ši druska yra stipriai sūraus skonio ir traškios struktūros, kurią lemia natūraliai susidarę kalcis ir magnis, išliekantys po unikalaus plovimo proceso ir suteikiantys „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ baltumo ir gryną skonį (be kartumo, kurį gali sukelti per didelis kalcio kiekis).

Išskirtines „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ savybes lemia žaliavos – tyras jūros vanduo ir druskos kristalizavimo bei plovimo būdas. „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ – tai priemaišų neturinti jūros druska, susidedanti iš šių natūraliai susidariusių mikroelementų ir mineralų:

Sudėtis:

natrio chlorido

daugiau kaip 90 % svorio,

vandens

mažiau nei 4 %,

švino

mažiau kaip 2 mg/kg,

alavo

mažiau kaip 200 mg/kg,

arseno

mažiau kaip 0,5 mg/kg,

gyvsidabrio

mažiau nei 0,1 mg/kg,

kadmio

mažiau kaip 0,5 mg/kg,

vario

mažiau kaip 2 mg/kg,

cinko

truputis,

magnio

ne mažiau kaip 0,2 %,

jodo

mažiau kaip 1 mg/kg,

kalcio

0,08–0,15 %

Gaminami įvairių rūšių druskos dribsniai: grubūs, smulkūs ir trinti.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

3.5.   Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Visi gamybos ir paruošimo procesai vyksta nustatytoje vietovėje kontroliuojamomis sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamos konsistencijos galutinį produktą. Šie procesai apima:

jūros vandens siurbimą ir filtravimą,

druskingo vandens kaupimą,

kristalizavimą,

druskos kristalų rinkimą,

plovimą,

pakavimą.

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Prie Anglesio salos, Šiaurės Velse esantis Menajaus sąsiauris. Menajaus sąsiauris yra vandens juosta, skirianti Anglesio salą nuo žemyninio Velso (Velso pusiasalio). Sąsiauris driekiasi nuo Fort Belano, esančio žemyninės dalies pietvakariniame krašte (koordinatės SH 115 440610), ir Abermenai Point, esančio Anglesio saloje (koordinatės SH 443615 Didžiosios Britanijos nacionalinės kartografijos tarnybos OS žemėlapyje Nr. 115), iki linijos tarp prieplaukos, įsiterpiančios į sąsiaurį ties koordinatėmis 580740 Anglesio salos pusėje ir žemyninėje dalyje (koordinatės 582 736) esančio Bangoro molo tolimiausio krašto. Ši teritorija priklauso Caernarfon Harbour Trust jurisdikcijai.

5.   Ryšys su geografine vietove

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai

Vietovės specifiškumą nulemia klimato sąlygos, dideli potvyniai ir tai, kad šioje vietovėje nevystoma sunkioji pramonė bei laivyba.

Produkto ypatingumą iš dalies lemia daugiau kaip 9,5 metro potvynių amplitudė, o tai reiškia, kad įlankos vanduo pasikeičia dukart per dieną. Neįprastas, dukart didesnis potvynis, kurį sukelia salą iš visų pusių skalaujanti Golfo srovė, padeda užtikrinti mikroelementų pusiausvyrą ir kasdien naujus jūros vandenis.

Golfo srovė atiteka iš Atlanto ir skalauja vakarinę Didžiosios Britanijos pakrantę. Vakarinė pakrantė šiltesnė už rytinę – vasarą vidutinė temperatūra vandens paviršiuje – 15 laipsnių, dugne – 12 laipsnių. Vidutinis jūros vandens druskingumas aplink šią teritoriją – 34,25–35 druskos dalių tūkstančiui vandens dalių (1 000), nors gali būti ir 36 druskos dalys. Tai sustiprina „Anglesey Sea Salt“/„Halen Môn“ skonį, dėl to jos reikia mažiau produktui paskaninti.

Be to, smėlėta sekluma ir moliuskų sankaupos padeda perfiltruoti vandenį, o kiaukutiniai augimo laikotarpiu ima iš jūros vandens kalcį. Žaliavos kokybė turi tiesioginį poveikį jūros druskos kokybei. Šio produkto plovimo procedūra yra unikali.

5.2.   Produkto ypatumai

„Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ dėl joje esančio mineralų kiekio įgyja akivaizdžiai išskirtinę išvaizdą, tekstūrą, aromatą ir skonį. Druskos dribsniai dideli, gurgždantys (traškūs), plokšti, ne granulių pavidalo. Druska stipriai sūraus skonio, traškios tekstūros. Druska įgyją baltumą ir gryną skonį (be kartumo, kurį gali sukelti per didelis kalcio kiekis) dėl unikalaus plovimo proceso.

Nepakartojamas „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ savybes lemia tyro jūros vandens žaliavos, druskos kristalizavimo bei plovimo būdai. Tai jūros druska be priemaišų, kurią sudaro natūraliai susidarę mikroelementai ir mineralai.

„Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ turi gerą vardą JK ir pasaulio maisto pramonės sektoriuje. Šį aukštos kokybės produktą naudoja daugelis garsiausių vyriausiųjų virėjų ir gastronomų, jį dažnai galima išvysti jų meniu sudedamųjų dalių sąrašuose. Daugelis žinomų restoranų ir žemės ūkio verslovių teikia pirmenybę būtent šiai druskai.

Toliau pateikiami atsiliepimai, kuriuose pripažįstamas „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ skonis ir garsinamas regionas, kuriame ji gaminama.

„„Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ yra neprilygstama: gryno skonio, lengvai kramtoma ir maloniai traškios tekstūros.“

Chrisas Chownas,

vyriausiasis virėjas ir savininkas, Plas Bodegroes, Pwllheli, Velsas.

„Aš „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ druską vartoju dėl to, kad ji atitinka mano maisto gamybos filosofiją: geriems ingredientams nereikia daug darbo, kad jie virstų gerais patiekalais. „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ pagardina kiekvieną patiekalą, į kurį jos pridedu.“

Jane Milton,

maisto pramonės ekspertė, tinklaraštininkė ir vyriausioji virėja.

„„Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ išgaunama labai rūpestingai, naudojant inovacinę sistemą, kuri padeda išsaugoti visus švariuose ir kunkuliuojančiuose Menajaus pusiasalio jūros vandenyse esančius mikroelementus bei mineralus. Mineralais turtinga „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ sužadina visų skonio receptorių jautrumą ir stiprumą, taigi maistas tampa nepaprastai skanus ir kvapus.“

Colinas Pressdee,

rašantis apie maistą.

„Nuo subtilaus ekologiškos jūros druskos ant lūpų ilgai išlieka nuostabus skonis, panašus į tyrus Anglesio vandenis, iš kurių ji išplauta; kiekvienam patiekalui ji suteikia gundančio sodrumo…. Tai smulkmena, keičianti gyvenimą.“

Simonas Majumdaras,

leidinių maisto tema autorius, diktorius.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys

Pasak pirmųjų rašytinių šaltinių, druska Anglesio saloje buvo gaminama dar romėnų laikais, o jos gamyba suklestėjo XVIII a. Šiaurinėje Velso dalyje, „Druskos saloje“ (arba „Ynys Halen“), kuri keliu sujungta su pagrindine sala, yra išlikusių druskos fabrikų griuvėsių. „Druskos salos“ pavadinimas kilo nuo druskos fabrikų, kuriuose buvo perdirbamas jūros vanduo ir gaminama druska. XVIII a. fabriką uždarė, nes „sūrymui sustiprinti“ imta naudoti akmens druską, o tai buvo laikoma klastote.

Menajaus sąsiaurį maitina švari Golfo srovė, ant jo krantų nėra didelių miestų ar sunkiosios pramonės įmonių. Be to, itin didelė potvynių amplitudė (ekstremalių lygių skirtumas), dėl kurios dukart per dieną pasikeičia įlankos vanduo, užtikrina mikroelementų pusiausvyrą – jie kasdien praturtina jūros vandenį ir suteikia „Anglesey Sea Salt“ / „Halen Môn“ jai būdingą skonį ir išvaizdą.

Tinkamą druskos skonio lygį ir išvaizdą padeda pasiekti patyrusių ir kvalifikuotų specialistų vedami mokymai.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  OL L 179, 2014 6 19, p. 17.


5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 83/19


Pranešimas, skirtas HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, kurio vardas ir pavardė įtraukti į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis, 2, 3 ir 7 straipsniuose, remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/353

(2019/C 83/14)

1.   

Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1693 (1) Sąjunga raginama įšaldyti organizacijų ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida narių ir su jais susijusių kitų asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų, nurodytų pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999) ir 1333 (2000) parengtame sąraše, kurį turi reguliariai atnaujinti pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) įsteigtas JT komitetas, lėšas ir ekonominius išteklius.

Į šį JT komiteto parengtą sąrašą įtraukti:

organizacijos ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida;

su organizacijomis ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai, organizacijos ir grupės ir

juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, nuosavybės teise priklausantys bet kuriam iš išvardytų asmenų, subjektų, organizacijų ir grupių, jų kontroliuojami arba kitaip juos remiantys.

Veiksmais arba veikla, liudijančia, kad asmuo, grupė, susivienijimas arba subjektas yra susiję su organizacijomis ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida, laikoma:

a)

dalyvavimas finansuojant, planuojant, lengvinant, rengiant arba vykdant veiksmus arba veiklą, vykdomus ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida arba bet kurio jų padalinio, filialo, nuo jų atskilusios grupės arba iš jų kilusios organizacijos, kartu su jais, jų naudai arba juos remiant;

b)

ginklų ir susijusių medžiagų tiekimas, pardavimas arba perdavimas bet kuriam iš jų;

c)

žmonių verbavimas bet kuriam iš jų arba

d)

kitokie bet kurio iš jų rėmimo veiksmai arba veikla.

2.   

2019 m. vasario 28 d. JT Saugumo Tarybos komitetas patvirtino, kad HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN įrašas būtų įtrauktas į Sankcijų komiteto sąrašą, skirtą ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN gali bet kuriuo metu JT ombudsmenui pateikti prašymą kartu su visais patvirtinamaisiais dokumentais, kad sprendimas dėl jo įtraukimo į minėtą JT sąrašą būtų persvarstytas. Toks prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Faksas +1 2129631300/3778

E. paštas ombudsperson@un.org

Daugiau informacijos https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

Pagal 2 dalyje nurodytą JT sprendimą Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/353 (2), kuriuo iš dalies keičiamas 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (3), I priedas. Pakeitimu, padarytu pagal Reglamento (EB) Nr. 881/2002 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį, HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN vardas ir pavardė įtraukiami į to reglamento I priedo sąrašą (toliau – I priedas).

Į I priedą įtrauktiems asmenims ir subjektams taikomos šios Reglamente (EB) Nr. 881/2002 nustatytos priemonės:

1)

visų atitinkamiems asmenims ir subjektams priklausančių, jų valdomų arba laikomų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, draudimas (visiems) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti atitinkamiems asmenims ir subjektams arba jų naudai lėšų ir ekonominių išteklių (2 ir 2a straipsniai) ir

2)

draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai duoti, parduoti, teikti ar perduoti su karine veikla susijusius techninius patarimus, pagalbą ar mokymą bet kuriam iš atitinkamų asmenų ir subjektų (3 straipsnis).

4.   

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 7a straipsnyje nustatytas peržiūros procesas, pagal kurį į sąrašą įtraukti asmenys teikia pastabas dėl jų įtraukimo į sąrašą pagrįstumo. Asmenys ir subjektai, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/353 įtraukti į I priedą, gali teikti Komisijai prašymą pagrįsti jų įtraukimą į sąrašą. Šis prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

European Commission

„Restrictive measures“

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę užginčyti Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/353 Europos Sąjungos Bendrajame Teisme Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio ketvirtoje ir šeštoje pastraipose nustatytomis sąlygomis.

6.   

Siekiant tvarkos į I priedą įtrauktų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, išvardytoms Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priede, siekdami gauti leidimą naudotis įšaldytomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais būtiniausiems poreikiams patenkinti arba konkretiems mokėjimams atlikti, kaip nustatyta to reglamento 2a straipsnyje.


(1)  OL L 255, 2016 9 21, p. 25.

(2)  OL L 64, 2019 3 5, p. 5.

(3)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.