ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 39

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. vasario 1d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos sisteminės rizikos valdyba

2019/C 39/01 ESRV/2018/8

2018 m. gruodžio 5 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (ESRV/2018/8)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 39/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9139 – Haier / Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9228 – Denso / Aisin / JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9148 – Univar / Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2019/C 39/07

Euro kursas

13

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2019/C 39/08

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka. Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo nustatymas ( 1 )

14

2019/C 39/09

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka. Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose ( 1 )

15

2019/C 39/10

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka. Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas ( 1 )

16

2019/C 39/11

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka. Kvietimas dalyvauti su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus atitinkančių reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo konkurse ( 1 )

17


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2019/C 39/12

Specialus kvietimas teikti paraiškas – EACEA/02/2019. 2014–2020 m. Erasmus aukštojo mokslo chartija

18

 

Europos investicijų bankas

2019/C 39/13

Kvietimas teikti paraiškas. Idėjos, kurios keičia pasaulį: EIB Instituto 2019 m. socialinių inovacijų konkursas

20

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 39/14

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

21

2019/C 39/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

23


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

REKOMENDACIJOS

Europos sisteminės rizikos valdyba

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/1


EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

2018 m. gruodžio 5 d.

kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo

(ESRV/2018/8)

(2019/C 39/01)

EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), ypač į jo 3 straipsnį ir 16–18 straipsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 458 straipsnio 8 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo patvirtinamos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (3), ypač į jo 18–20 straipsnius,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad nacionalinės makroprudencinės politikos priemonės būtų veiksmingos ir nuoseklios, privalomą pripažinimą pagal Sąjungos teisę svarbu papildyti savanoriško abipusiškumo susitarimais;

(2)

Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2015/2 (4) įtvirtinta makroprudencinės politikos priemonių savanoriško abipusiškumo sistema siekiama užtikrinti, kad tas pats makroprudencinių reikalavimų rinkinys būtų taikomas tos pačios rūšies rizikos pozicijai atitinkamoje valstybėje narėje, neatsižvelgiant į finansinių paslaugų teikėjo teisinį statusą ir buvimo vietą;

(3)

Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2017/4 (5) rekomenduojama, kad institucija, pateikdama Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) prašymą dėl abipusiškumo, finansinių paslaugų teikėjo lygmeniu gali pasiūlyti maksimalią reikšmingumo ribą, žemiau kurios individualaus finansinių paslaugų teikėjo, kurio nustatytos makroprudencinės rizikos pozicija jurisdikcijoje, kurioje atitinkama aktyvuojanti institucija taiko makroprudencinės politikos priemonę, gali būti laikoma nereikšminga. ESRV gali rekomenduoti kitą ribą, jei mano esant būtina;

(4)

pagal bendrą principą, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 3 dalimi, tikimasi, kad aktyvuojanti institucija bendradarbiaus su atitinkamomis abipusiškumą taikančiomis institucijomis, siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų abipusiškai įgyvendinama veiksmingai ir efektyviai;

(5)

nuo 2018 m. liepos 1 d. Prancūzijos pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms (G-SII) ir kitoms sisteminės svarbos įstaigoms (O-SII) aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktį yra taikoma 5 procentų jų reikalavimus atitinkančio kapitalo didelių pozicijų riba Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių labai įsiskolinusių didelių ne finansų bendrovių atžvilgiu;

(6)

vadovaujantis Haut Conseil de stabilité financière (Aukštosios finansinio stabilumo tarybos) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 8 dalį pateiktu prašymu ESRV ir siekiant: i) kad nekiltų neigiamų tarpvalstybinių pasekmių dėl reglamentavimo veiksmingumo „nutekėjimo“ ir reglamentavimo arbitražo, galinčių atsirasti dėl Prancūzijoje pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktį taikomos makroprudencinės politikos priemonės įgyvendinimo; ir ii) įspėti kitus rinkos dalyvius apie sisteminę riziką, susijusią su Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių didelių ne finansų bendrovių sverto padidėjimu; ir iii) padidinti sistemiškai svarbių įstaigų kitose valstybėse narėse atsparumą, ESRV bendroji valdyba nusprendė įtraukti šią priemonę į makroprudencinės politikos priemonių, kurias rekomenduojama abipusiškai taikyti pagal Rekomendaciją ESRV/2015/2, sąrašą;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad Haut Conseil de stabilité financière aktyvuota priemonė yra taikoma tik aukščiausiu konsolidavimo lygiu, remiantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 C rekomendacijos 2 dalyje įtvirtintu principu, pagal kurį atitinkamos institucijos turėtų įgyvendinti tokią pačią makroprudencinės politikos priemonę, kokią įgyvendino aktyvuojanti institucija, taip pat turėtų būti įmanoma abipusiškai taikyti priemonę tuo pačiu konsolidavimo lygiu. Be to, reikšmingumo ribos taikymas individualiu lygiu gali lemti, kad išimtis bus taikoma įstaigoms, kurios konsoliduotai yra sukaupusios dideles labai įsiskolinusių ne finansų bendrovių, turinčių registruotą buveinę Prancūzijoje, pozicijas, taip sukuriant paskatas reglamentavimo arbitražui. Dėl šios priežasties rekomenduojama reikšmingumo ribą šiuo išimtiniu atveju taikyti konsoliduotai;

(8)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Rekomendaciją ECB/2015/2,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

DALINIAI PAKEITIMAI

Rekomendacija ESRV/2015/2 iš dalies keičiama taip:

1.

1 skirsnio C rekomendacijos 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti kitų atitinkamų institucijų priimtas makroprudencinės politikos priemones, kurias ESRV rekomendavo abipusiškai taikyti. Rekomenduojama abipusiškai taikyti šias priemones, kaip detaliau apibrėžta priede:

Estija:

visų veiklos leidimus Estijoje turinčių kredito įstaigų vidaus pozicijoms taikoma 1 procento sisteminės rizikos rezervo norma pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį;

Suomija:

kredito įstaigų, turinčių veiklos leidimus Suomijoje ir taikančių vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą reguliuojamojo kapitalo poreikiui apskaičiuoti, gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinėms paskoloms, užtikrintoms būsto vienetų hipoteka Suomijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikoma 15 procentų vidutinio rizikos koeficiento apatinė riba;

Belgija:

vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą reguliuojamojo kapitalo poreikiui apskaičiuoti taikančių Belgijoje veiklos leidimą turinčių kredito įstaigų mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomą papildomą rizikos koeficientą sudaro dvi sudedamosios dalys:

a)

fiksuotas 5 procentinių punktų papildomas rizikos koeficientas ir

b)

proporcingai apskaičiuojamas papildomas rizikos koeficientas, lygus 33 procentams pagal pozicijas įvertinto vidutinio rizikos koeficiento, taikomo mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui;

Prancūzija:

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje numatytos didelių pozicijų ribos, taikytinos Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių labai įsiskolinusių didelių ne finansų bendrovių pozicijoms, sumažinimas iki 5 procentų reikalavimus atitinkančio kapitalo, taikomas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktį pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms (G-SII) ir kitoms sisteminės svarbos įstaigoms (O-SII) aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose.“;

2.

Priedas pakeičiamas šios rekomendacijos priedu.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. gruodžio 5 d.

Francesco MAZZAFERRO

ESRV bendrosios valdybos vardu

ESRV sekretoriato vadovas


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(3)  OL C 58, 2011 2 24, p. 4.

(4)  2015 m. gruodžio 15 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 97, 2016 3 12, p. 9).

(5)  2017 m. spalio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2017/4, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 431, 2017 12 15, p. 1).


PRIEDAS

Rekomendacijos ESRV/2015/2 priedas pakeičiamas taip:

„Priedas

Estija

Visų veiklos leidimus Estijoje turinčių kredito įstaigų vidaus pozicijoms taikoma 1 procento sisteminės rizikos rezervo norma pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį

I.   Priemonės aprašymas

1.

Estijos priemonė yra visų veiklos leidimus Estijoje turinčių kredito įstaigų vidaus pozicijoms taikoma 1 procento sisteminės rizikos rezervo norma pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį.

II.   Abipusiškumas

2.

Valstybėms narėms nacionalinėje teisėje įgyvendinus Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti Estijos priemonę vidaus veiklos leidimus turinčių įstaigų Estijoje esančioms pozicijoms pagal Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio 1 dalį. Šioje dalyje taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.

3.

Jei valstybės narės nacionalinėje teisėje neįgyvendino Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti Estijos priemonę vidaus veiklos leidimus turinčių įstaigų Estijoje esančioms pozicijoms pagal C rekomendacijos 2 dalį. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama per šešis mėnesius priimti tapačią priemonę.

Suomija

Vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą taikančių kredito įstaigų (toliau – IRB kredito įstaigos) hipotekinėms paskoloms, užtikrintoms būsto vienetų hipoteka Suomijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį konkrečiai kredito įstaigai taikoma vidutinio rizikos koeficiento minimali 15 % riba

I.   Priemonės aprašymas

1.

Suomijos priemonė yra IRB kredito įstaigų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinių paskolų, užtikrintų būsto vienetų hipoteka Suomijoje, portfeliui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį konkrečiai kredito įstaigai taikoma vidutinio rizikos koeficiento minimali 15 % riba.

II.   Abipusiškumas

2.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalį atitinkamoms valstybių narių institucijoms rekomenduojama pripažinti Suomijos priemonę ir taikyti ją IRB kredito įstaigų mažmeninių hipotekos paskolų, užtikrintų būsto vienetais Suomijoje, kurias išdavė filialai, esantys ir veiklos leidimą turintys Suomijoje, portfeliams. Šios dalies tikslais taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.

3.

Atitinkamoms institucijoms taip pat rekomenduojama pripažinti Suomijos priemonę ir taikyti ją IRB kredito įstaigų mažmeninių hipotekos paskolų, užtikrintų būsto vienetais Suomijoje, kurias tiesiogiai tarpvalstybiniu mastu suteikė kredito įstaigos, įsteigtos jų atitinkamose jurisdikcijose, portfeliams. Šios dalies tikslais taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.

4.

Vadovaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jos jurisdikcijoje ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodytos priemonės, kurią rekomenduojama abipusiškai taikyti, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirsnyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama per keturis mėnesius priimti tapačią priemonę.

III.   Reikšmingumo riba

5.

Šią priemonę papildo 1 mlrd. EUR reikšmingumo riba gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinių paskolų rinkos pozicijų Suomijoje, kaip orientyras abipusiškumą taikančioms valstybėms narėms dėl galimo de minimis principo taikymo.

6.

Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, atitinkamos valstybės narės institucijos gali taikyti išimtį atskiroms IRB kredito įstaigoms, jei jos turi nereikšmingas mažmeninių hipotekos paskolų, užtikrintų būsto vienetais Suomijoje, pozicijas, mažesnes už 1 mlrd. EUR reikšmingumo ribą. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti priemonę, kai IRB kredito įstaiga peržengia 1 mlrd. EUR reikšmingumo ribą.

7.

Jei nėra kitose valstybėse narėse leidimą veikti turinčių IRB kredito įstaigų, turinčių filialus Suomijoje arba teikiančių finansines paslaugas tiesiogiai Suomijoje, kurių pozicijos Suomijos hipotekos rinkoje yra 1 mlrd. EUR arba daugiau, atitinkamos valstybių narių institucijos gali nuspręsti netaikyti priemonės abipusiškai, kaip numatyta Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalyje. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti priemonę, kai IRB kredito įstaiga peržengia 1 mlrd. EUR reikšmingumo ribą.

Belgija

Vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą taikančių Belgijoje veiklos leidimą turinčių kredito įstaigų mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomas papildomas rizikos koeficientas. Papildomą rizikos koeficientą sudaro dvi sudedamosios dalys:

a)

fiksuotas 5 procentinių punktų papildomas rizikos koeficientas ir

b)

proporcingai apskaičiuojamas papildomas rizikos koeficientas, lygus 33 procentams pagal pozicijas įvertinto vidutinio rizikos koeficiento, taikomo mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui.

I.   Priemonės aprašymas

1.

Belgijos priemonė, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį ir privaloma IRB metodą taikančioms Belgijoje veiklos leidimą turinčioms kredito įstaigoms, yra mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, taikomas papildomas rizikos koeficientas, kurį sudaro dvi sudedamosios dalys:

a)

pirma sudedamoji dalis yra 5 procentiniais punktais padidintas rizikos koeficientas, taikomas mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, kuris gaunamas po to, kai pagal b punktą apskaičiuojama antra papildomo rizikos koeficiento sudedamoji dalis;

b)

antrą sudedamąją dalį sudaro 33 procentais padidintas pagal pozicijas įvertintas vidutinis rizikos koeficientas, taikomas mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui. Pagal pozicijas įvertintas vidutinis rizikos koeficientas yra atskiroms paskoloms taikomų rizikos koeficientų vidurkis, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 154 straipsnį, įvertintas pagal atitinkamą pozicijos vertę.

II.   Abipusiškumas

2.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalį atitinkamoms valstybių narių institucijoms rekomenduojama C rekomendacijos 3 dalyje numatytu terminu pripažinti Belgijos priemonę, taikant ją veiklos leidimą šalyje turinčių ir IRB taikančių kredito įstaigų filialams, esantiems Belgijoje.

3.

Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pripažinti Belgijos priemonę taikant ją šalyje veiklos leidimą turinčioms ir IRB metodą taikančioms kredito įstaigoms, turinčioms tiesiogines mažmeninių pozicijas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje. Vadovaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama taikyti tą pačią priemonę, kurią aktyvuojanti institucija įgyvendino Belgijoje per C rekomendacijos 3 dalyje nurodytą terminą.

4.

Jei jų jurisdikcijoje negalima įgyvendinti tokios pačios makroprudencinės politikos priemonės, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jų jurisdikcijoje ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodytos priemonės, kurią rekomenduojama abipusiškai taikyti, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirsnyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama priimti lygiavertį poveikį turinčią priemonę ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo šios rekomendacijos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

III.   Reikšmingumo riba

5.

Šią priemonę papildo konkrečiai įstaigai nustatyta 2 mlrd. EUR reikšmingumo riba, kaip orientyras abipusiškumą taikančioms atitinkamoms institucijoms dėl galimo de minimis principo taikymo.

6.

Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, atitinkamos valstybės narės institucijos gali taikyti išimtį atskiroms šalyje veiklos leidimą turinčioms ir IRB metodą taikančioms kredito įstaigoms, jei jos turi nereikšmingas mažmenines pozicijas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, mažesnes už 2 mlrd. EUR reikšmingumo ribą. Taikydamos reikšmingumo ribą, atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę atskiroms šalyje veiklos leidimą turinčioms kredito įstaigoms, kurioms anksčiau priemonė nebuvo taikoma, kai pažeidžiama 2 mlrd. EUR reikšmingumo riba.

7.

Jei nėra atitinkamose valstybėse narėse leidimą veikti turinčių kredito įstaigų, turinčių filialus Belgijoje arba turinčių tiesiogines mažmenines pozicijas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, kurios taiko IRB metodą ir kurių pozicijos Belgijos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkoje yra nemažiau kaip 2 mlrd. EUR, atitinkamos valstybių narių institucijos gali nuspręsti netaikyti Belgijos priemonės abipusiškai, kaip numatyta Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalyje. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę, kai kredito įstaiga, taikanti IRB metodą, peržengia 2 mlrd. EUR reikšmingumo ribą.

8.

Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, 2 mlrd. EUR reikšmingumo riba yra rekomenduojamas maksimalus ribos lygis. Dėl to atitinkamos abipusiškumą taikančios institucijos vietoj rekomenduotos ribos taikymo gali nustatyti žemesnę ribą savo jurisdikcijoje, kai tinkama, arba taikyti priemonės abipusiškumą be jokios reikšmingumo ribos.

Prancūzija

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje numatytos didelių pozicijų ribos, taikytinos Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių labai įsiskolinusių didelių ne finansų bendrovių pozicijoms, sumažinimas iki 5 procentų jų reikalavimus atitinkančio kapitalo, taikomas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktį pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms (G-SII) ir kitoms sisteminės svarbos įstaigoms (O-SII) aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose.

I.   Priemonės aprašymas

1.

Prancūzijos priemonė, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktį G-SII ir O-SII aukščiausiu konsolidavimo lygiu (ne iš dalies konsoliduotu lygiu) jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose, yra didelių pozicijų ribos sumažinimas iki 5 procentų jų reikalavimus atitinkančio kapitalo, taikomas Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių labai įsiskolinusių didelių ne finansų bendrovių pozicijoms.

2.

Ne finansų bendrovė apibrėžiama kaip fizinis ar juridinis asmuo pagal privatinę teisę turintis registruotą buveinę Prancūzijoje, kuris ir pats, ir aukščiausiu konsolidavimo lygiu priklauso ne finansų bendrovių sektoriui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 (1) A priedo 2.45 punkte.

3.

Registruotą buveinę Prancūzijoje turinčių ne finansų bendrovių pozicijoms ir susijusių ne finansų bendrovių grupių pozicijoms priemonė taikoma taip:

a)

registruotą buveinę aukščiausiu konsolidavimo lygiu Prancūzijoje turinčių ne finansų bendrovių, priklausančių susijusių ne finansų bendrovių grupei, atveju priemonė taikoma grupės ir visų jos susijusių subjektų, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte, grynųjų pozicijų sumai;

b)

registruotą buveinę aukščiausiu konsolidavimo lygiu ne Prancūzijoje turinčių ne finansų bendrovių, priklausančių susijusių ne finansų bendrovių grupei, atveju priemonė taikoma sumai, kuri gaunama sudėjus:

i)

registruotą buveinę Prancūzijoje turinčių ne finansų bendrovių pozicijas;

ii)

ne finansų bendrovių Prancūzijoje ar užsienyje, kurias i punkte nurodytos ne finansų bendrovės tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte, pozicijas; ir

iii)

ne finansų bendrovių Prancūzijoje ar užsienyje, kurios ekonomiškai priklauso nuo i punkte nurodytų ne finansų bendrovių, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte, pozicijas.

Ši priemonė netaikoma ne finansų bendrovėms, kurios neturi registruotos buveinės Prancūzijoje ir kurios nėra registruotą buveinę Prancūzijoje turinčių ne finansų bendrovių patronuojamosios įmonės ar nėra nuo jų ekonomiškai priklausomos arba nėra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalimi, priemonė taikytina po to, kai atsižvelgiama į kredito rizikos mažinimo metodų poveikį ir išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 399–403 straipsnius.

4.

G-SII ar O-SII privalo laikyti Prancūzijoje registruotą buveinę turinčią ne finansų bendrovę didele, jeigu jos turima ne finansų bendrovių ar susijusių ne finansų bendrovių grupės pagal 3 dalį pradinė pozicija yra 300 mln. EUR arba didesnė. Pradinės pozicijos vertė apskaičiuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 389 ir 390 straipsniais, prieš atsižvelgiant į kredito rizikos mažinimo poveikį ir išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 399–403 straipsnius, kaip nurodyta teikiant informaciją pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (2) 9 straipsnį.

5.

Ne finansų bendrovė laikoma labai įsiskolinusia, jeigu jos sverto rodiklis viršija 100 procentų ir finansinių sąnaudų padengimo rodiklis yra mažesnis už tris, skaičiuojant aukščiausiu grupės konsolidavimo lygiu taip:

a)

sverto rodiklis yra bendros skolos, atėmus grynąsias lėšas, ir nuosavo kapitalo santykis ir

b)

finansinių sąnaudų padengimo rodiklis yra santykis tarp, iš vienos pusės, pridėtinės vertės pridėjus veiklos subsidijas, atėmus: i) darbo užmokestį; ii) veiklos mokesčius ir rinkliavas; iii) kitas grynąsias veiklos išlaidas, išskyrus grynąsias palūkanas ir panašias sąnaudas; ir iv) nusidėvėjimą ir amortizaciją, ir, iš kitos pusės, palūkanų ir panašių sąnaudų.

Rodikliai apskaičiuojami remiantis agreguotais apskaitos rodikliais, apibrėžtais remiantis taikytinais standartais, kaip nurodyta ne finansų bendrovės finansinėse ataskaitose, kurias patvirtino, kai tinkama, atestuotasis apskaitininkas.

II.   Abipusiškumas

6.

Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pripažinti Prancūzijos priemonę, taikant ją G-SII ir O-SII aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų jurisdikcijos bankų prudencinio konsolidavimo ribose.

7.

Jei jų jurisdikcijoje negalima įgyvendinti tokios pačios makroprudencinės politikos priemonės, vadovaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jų jurisdikcijoje ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodytos priemonės, kurią rekomenduojama abipusiškai taikyti. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama priimti lygiavertį poveikį turinčią priemonę ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios rekomendacijos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

III.   Reikšmingumo riba

8.

Šią priemonę papildo sudėtinė reikšmingumo riba, kaip orientyras abipusiškumą taikančioms atitinkamoms institucijoms dėl galimo de minimis principo taikymo, kurią sudaro:

a)

šalyje veiklos leidimą gavusių G-SIIs ir O-SIIs aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose bendrų pradinių pozicijų Prancūzijos ne finansų bendrovių sektoriaus atžvilgiu riba, lygi 2 mlrd. EUR;

b)

300 mln. EUR riba, taikytina šalyje veiklos leidimą gavusioms G-SIIs ir O-SIIs, lygi 1 punkte nurodytai ribai arba ją viršijanti:

i)

registruotą buveinę Prancūzijoje turinčios ne finansų bendrovės vienos pradinės pozicijos atveju;

ii)

susijusių ne finansų bendrovių grupės, aukščiausiu konsolidavimo lygiu turinčios registruotą buveinę Prancūzijoje, pradinių pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal 3 dalies a punktą, atveju;

iii)

aukščiausiu konsolidavimo lygiu registruotą buveinę Prancūzijoje turinčių ne finansų bendrovių, kurios priklauso susijusių ne finansų bendrovių grupei, turinčiai registruotą buveinę aukščiausiu konsolidavimo lygiu ne Prancūzijoje, kaip pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 VIII priedo C 28.00 ir C 29.00 šablonuose, pradinių pozicijų sumos atveju;

c)

G-SII ar O-SII reikalavimus atitinkančio kapitalo aukščiausiu konsolidavimo lygiu 5 procentų riba, b dalyje nurodytų pozicijų atžvilgiu, atsižvelgus į rizikos mažinimo metodų poveikį ir išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 399–403 straipsnius.

Ribos, nurodytos b ir c dalyse, turi būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas subjektas ar ne finansų bendrovė yra labai įsiskolinę ar ne.

Pradinės pozicijos vertė, nurodyta a ir b dalyse, apskaičiuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 389 ir 390 straipsniais, prieš atsižvelgiant į kredito rizikos mažinimo poveikį ir išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 399–403 straipsnius, kaip nurodyta teikiant informaciją pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 9 straipsnį.

9.

Vadovaujantis ESRV/2015/2 rekomendacijos 2.2.1 dalimi, atitinkamos suinteresuotų valstybių narių institucijos gali taikyti išimtį šalyje veiklos leidimą gavusioms G-SII ar O-SII aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose, jeigu jos nepažeidžia 8 dalyje sudėtinės reikšmingumo ribos. Taikydamos reikšmingumo ribą, atitinkamos institucijos turėtų stebėti šalyje veiklos leidimą gavusių G-SII ir O-SII pozicijų reikšmingumą Prancūzijos ne finansų bendrovių sektoriaus atžvilgiu, taip pat šalyje veiklos leidimą gavusių G-SII ir O-SII pozicijų Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių didelių ne finansų bendrovių atžvilgiu koncentraciją, ir joms rekomenduojama taikyti Prancūzijos priemonę toms šalyje veiklos leidimą gavusioms G-SII ir O-SII aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose, kurioms anksčiau buvo taikyta išimtis, kai pažeidžiama 8 dalyje nurodyta sudėtinė reikšmingumo riba. Atitinkamos institucijos taip pat skatinamos atkreipti kitų jų jurisdikcijos rinkos dalyvių dėmesį į sisteminę riziką, susijusią su registruotą buveinę Prancūzijoje turinčių didelių ne finansų bendrovių sverto padidėjimu.

10.

Jeigu nėra atitinkamų šalyje veiklos leidimą gavusių G-SII ir O-SII aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose ir turinčių Prancūzijos ne finansų bendrovių sektoriaus pozicijų, viršijančių 8 dalyje nurodytą reikšmingumo ribą, atitinkamos suinteresuotos valstybių narių institucijos, remdamosi Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, gali nuspręsti netaikyti Prancūzijos priemonės abipusiškai. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti šalyje veiklos leidimą gavusių G-SII ir O-SII pozicijų reikšmingumą Prancūzijos ne finansų bendrovių sektoriaus atžvilgiu, taip pat šalyje veiklos leidimą gavusių G-SII ir O-SII pozicijų Prancūzijoje registruotą buveinę turinčių didelių ne finansų bendrovių atžvilgiu koncentraciją, ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti Prancūzijos priemonę, kai šalyje veiklos leidimą gavusi G-SII ar O-SII aukščiausiu konsolidavimo lygiu jų bankų prudencinio konsolidavimo ribose, viršija 8 dalyje nurodytą sudėtinę reikšmingumo ribą. Atitinkamos institucijos taip pat skatinamos atkreipti kitų jos jurisdikcijos rinkos dalyvių dėmesį į sisteminę riziką, susijusią su registruotą buveinę Prancūzijoje turinčių didelių ne finansų bendrovių sverto padidėjimu.

11.

Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, 8 dalyje nurodyta sudėtinė reikšmingumo riba yra rekomenduojamas maksimalus ribos lygis. Dėl to atitinkamos abipusiškumą taikančios institucijos vietoj rekomenduotos ribos taikymo gali nustatyti žemesnę ribą savo jurisdikcijoje, kai tinkama, arba taikyti priemonės abipusiškumą be jokios reikšmingumo ribos.

(1)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/10


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9139 – Haier / Candy)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/02)

2018 m. gruodžio 13 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32018M9139. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/10


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/03)

2019 m. sausio 21 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9135. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/11


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/04)

2019 m. sausio 22 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9176. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/11


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9228 – Denso / Aisin / JV)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/05)

2019 m. sausio 23 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9228. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/12


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9148 – Univar / Nexeo)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/06)

2019 m. sausio 23 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32019M9148. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/13


Euro kursas (1)

2019 m. sausio 31 d.

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1488

JPY

Japonijos jena

124,81

DKK

Danijos krona

7,4657

GBP

Svaras sterlingas

0,87578

SEK

Švedijos krona

10,3730

CHF

Šveicarijos frankas

1,1409

ISK

Islandijos krona

137,20

NOK

Norvegijos krona

9,6623

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,760

HUF

Vengrijos forintas

315,88

PLN

Lenkijos zlotas

4,2736

RON

Rumunijos lėja

4,7271

TRY

Turkijos lira

5,9689

AUD

Australijos doleris

1,5787

CAD

Kanados doleris

1,5109

HKD

Honkongo doleris

9,0137

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6607

SGD

Singapūro doleris

1,5459

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 277,58

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,2420

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,7010

HRK

Kroatijos kuna

7,4238

IDR

Indonezijos rupija

15 980,38

MYR

Malaizijos ringitas

4,6988

PHP

Filipinų pesas

59,843

RUB

Rusijos rublis

75,1113

THB

Tailando batas

35,883

BRL

Brazilijos realas

4,2041

MXN

Meksikos pesas

21,8999

INR

Indijos rupija

81,6860


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/14


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo nustatymas

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/08)

Valstybė narė

Suomija

Maršrutas

Helsinkis–Poris

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2019 m. rugpjūčio 1 d.

Adresas, kuriuo nemokamai galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir kitą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Daugiau informacijos

Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Faksas +358 26349417

E. paštas tarjous@pori.fi

Interneto svetainė

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/15


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/09)

Valstybė narė

Suomija

Maršrutas

Poris–Helsinkis

Sutarties galiojimo trukmė

2019 m. rugpjūčio 1 d.–2022 m. gruodžio 23 d.

Pasiūlymų teikimo terminas

61 diena nuo šio kvietimo paskelbimo

Adresas, kuriuo galima nemokamai gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Daugiau informacijos

Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Faksas +358 26349417

E. paštas tarjous@pori.fi

Interneto svetainė

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/16


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/10)

Valstybė narė

Prancūzija

Maršrutai

Ajačas–Paryžius (Orli)

Ajačas–Marselis

Ajačas–Nica

Bastja–Paryžius (Orli)

Bastja–Marselis

Bastja–Nica

Kalvi–Paryžius (Orli)

Figari–Paryžius (Orli)

Kalvi–Marselis

Kalvi–Nica

Figari–Marselis

Figari–Nica

Pirmoji su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

1986 m. sausio mėn.

Pakeitimų įsigaliojimo diena

2020 m. kovo 25 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Korsikos Asamblėjos 2018 m. gruodžio 20 d. ir 2019 m. sausio 31 d. nutarimai, kuriais patvirtinami nauji viešųjų paslaugų įsipareigojimai reguliariojo oro susisiekimui tarp Paryžiaus (Orli), Marselio, Nicos ir Ajačo, Bastja, Kalvi bei Figari, ir nustatomas Korsikos viešosios paslaugos delegavimo principas oro susisiekimui vykdyti)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Telefonas +33 495237130

Faksas +33 495201631

E. paštas jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/17


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka

Kvietimas dalyvauti su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus atitinkančių reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo konkurse

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/11)

Valstybė narė

Prancūzija

Maršrutai

Ajačas–Paryžius (Orli) (1 dalis)

Ajačas–Marselis (2 dalis)

Ajačas–Nica (3 dalis)

Bastja–Paryžius (Orli) (4 dalis)

Bastja–Marselis (5 dalis)

Bastja–Nica (6 dalis)

Kalvi–Paryžius (Orli) (7 dalis)

Figari–Paryžius (Orli) (8 dalis)

Kalvi–Marselis ir Kalvi–Nica (9 dalis)

Figari–Marselis ir Figari–Nica (10 dalis)

Sutarties galiojimo trukmė

2020 m. kovo 25 d.–2023 m. gruodžio 31 d.

Paraiškų ir pasiūlymų teikimo terminas

2019 m. balandžio 8 d. (16:00 val. vietos laiku)

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) atitinkamus dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Office des transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

France

El. paštas contact@otc-corse.fr

Tel. +33 495237130

Faksas +33 495201631

Pirkėjo apibūdinimas www.achatpublic.com


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/18


SPECIALUS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/02/2019

2014–2020 m. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

(2019/C 39/12)

1.   Įvadas

Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (1).

2.   Tikslai ir aprašymas

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje nustatyta bendroji europinės ir tarptautinės bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštojo mokslo institucijos, kokybės sistema. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija yra privaloma visoms toliau išvardytų šalių aukštojo mokslo institucijoms, norinčioms teikti paraiškas dalyvauti judumo mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais veikloje pagal šią Programą. Kitų šalių aukštojo mokslo institucijoms „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija neprivaloma, o kokybės sistema yra nustatyta aukštojo mokslo institucijų susitarimais. Chartijos narystė suteikiama visam „Erasmus+“ Programos laikotarpiui. Chartijos įgyvendinimas bus stebimas, o už jos principų ir įsipareigojimų nesilaikymą Europos Komisija narystę gali panaikinti.

3.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Paraiškas prisijungti prie „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos gali teikti aukštojo mokslo institucijos, įsteigtos vienoje iš šių šalių:

Europos Sąjungos valstybėse narėse,

ELPA ir EEE šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje),

ES šalyse kandidatėse (Serbijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Turkijoje).

Nacionalinės kompetentingos institucijos nurodys, kurios iš jų teritorijoje paraiškas teikiančių aukštojo mokslo institucijų (2) atitinka reikalavimus ir gali dalyvauti „Erasmus+“ Programoje asmenų judumo mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais.

4.   Paraiškų pateikimo terminas ir preliminari atrankos rezultatų paskelbimo data

Tinkamai užpildytą elektroninę paraiškos formą reikia pateikti internetu iki 2019 m. kovo 29 d. 12.00 val. (vidurdienio, Briuselio laiku, Vidurio Europos laiku).

Atrankos rezultatus numatoma paskelbti 2019 m. spalio 25 d.

5.   Išsami informacija

Informacija apie „Erasmus+“ Programą pateikiama internete adresu: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Paraiškos turi būti teikiamos vadovaujantis Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos gairėmis, kurias galima rasti internete adresu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 50

(2)  Aukštojo mokslo institucija, kaip apibrėžta „Erasmus+“ teisinio pagrindo 2-ame straipsnyje, yra:

a)

bet kokia aukštojo mokslo institucija, kuri, nepriklausomai nuo jos pavadinimo, pagal nacionalinę teisę ar praktiką teikia pripažįstamus kvalifikacinius ar mokslo laipsnius arba kitas pripažįstamas aukštojo mokslo kvalifikacijas;

b)

bet kuri įstaiga, kuri pagal nacionalinę teisę arba praktiką įgyvendina profesinio rengimo ar mokymo programas, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas.


Europos investicijų bankas

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/20


Kvietimas teikti paraiškas

Idėjos, kurios keičia pasaulį: EIB Instituto 2019 m. socialinių inovacijų konkursas

(2019/C 39/13)

EIB institutas organizuoja aštuntąjį socialinių inovacijų konkursą

Socialinių inovacijų konkurso tikslas – skatinti inovatyvias idėjas ir apdovanoti socialinį poveikį ir poveikį aplinkai darančius projektus įvairiausiose srityse – nuo švietimo, sveikatos priežiūros ir darbo vietų kūrimo iki naujų technologijų, sistemų ir procesų. Visi projektai varžysis dėl dviejų premijų bendrojoje kategorijoje, o projektai atitinkantys šių metų temą – tvarus vartojimas ir tvari gamyba (įskaitant žiedinę ekonomiką) varžysis ir dėl dviejų prizų specialiojoje kategorijoje. Nugalėtojams abiejose kategorijose skiriama 1-oji ir 2-oji premijos – atitinkamai 50 000 EUR ir 20 000 EUR.

Mūsų Facebook paskyra: www.facebook.com/EibInstitute

Daugiau informacijos apie šį konkursą ir apie tai, kaip pateikti inovacinį pasiūlymą, ieškokite čia: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/21


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/14)

1.   

2019 m. sausio 25 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„GreenCycle Holding GmbH & Co. KG“ (toliau – „GreenCycle“, Vokietija), priklausančia „Schwarz group“,

„Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG“ (toliau – NWD, Vokietija), priklausančia „WEIG group“,

įsteigta nauja bendrąja įmone (toliau – BĮ, Vokietija).

„GreenCycle“ ir NWD įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą BĮ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „GreenCycle“: užsiima perdirbamų medžiagų surinkimu, prekyba ir tiekimu; ji priklauso „Schwarz group“, kuri (per savo „Lidl“ ir „Kaufland“ padalinius) daugiausiai vykdo veiklą maisto produktų mažmeninės prekybos srityje visame pasaulyje,

—   NWD: užsiima makulatūros rinkimu ir perdirbimu; ji priklauso tarptautinei grupei „WEIG group“, kuri gamina įvairių rūšių kartoną,

—   : valdys internetinę perdirbamų medžiagų ir atliekų prekybos platformą.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9265 – Schwarz Gruppe / Nord-Westdeutsche Papierrohstoff / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/23


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/15)

1.   

2019 m. sausio 25 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Brussels Airport Company NV“ (toliau – BAC, Belgija), bendrai kontroliuojama „Ontario’s Teachers Pension Plan“ (Kanada), „Macquarie Group“ (Australija) ir „La Société Fédérale de Participations et d’Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij“ (toliau – SFPI/FPIM, Belgija),

„Marriott International, Inc.“ (toliau – „Marriott“, Jungtinės Amerikos Valstijos),

„Airhotel Belgium BVBA“ (toliau – „Airhotel“, Belgija), kuriai priklauso viešbutis „Sheraton Brussels Airport“.

BAC ir „Marriott“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą viešbučio „Sheraton Brussels Airport“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas ir išankstiniu viešbučio administracijos susitarimu.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   BAC: Zaventeme, Belgijoje esančio oro uosto „Brussels Airport“ savininkė ir eksploatuotoja,

—   „Marriott“: diversifikuota apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonė, viešbučių ir pakaitinio naudojimosi nekilnojamuoju turtu valdytoja ir franšizes davėja,

—   „Airhotel“: „Brussels Airport“ teritorijoje esančio viešbučio „Sheraton Brussels Airport“ savininkė.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.