ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. sausio 21d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 25/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2019/C 25/02

Sujungtos bylos C-626/15 ir C-659/16: 2018 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas Europos Komisija / Europos Sąjungos Taryba (C-626/15), Europos Komisija / Europos Sąjungos Taryba (C-659/16) (Ieškinys dėl panaikinimo — Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) sprendimas — Sprendimas pateikti diskusijoms skirtą dokumentą tarptautinei institucijai — Priimtinumas — Aktas, kurį galima ginčyti — Išimtinė, pasidalijamoji arba papildomoji Europos Sąjungos kompetencija — Vienos Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje organizacijoje ar kartu su valstybėmis narėmis — Biologinių jūrų išteklių apsauga — Žuvininkystė — Aplinkos apsauga — Moksliniai tyrimai — Saugomi jūrų rajonai (SJR) — Antarkties sutartis — Konvencija dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos — Vedelio jūra ir Roso jūra)

2

2019/C 25/03

Byla C-648/16: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 273 straipsnis — Mokesčio perskaičiavimas — Apmokestinamosios vertės nustatymo metodas, pagrįstas indukcija — Teisė į PVM atskaitą — Prezumpcija — Neutralumo ir proporcingumo principai — Nacionalinis įstatymas, kuriame PVM apskaičiavimas grindžiamas preziumuojama apyvarta)

3

2019/C 25/04

Byla C-664/16: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lucreţiu Hadrian Vădan / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Direktyva 2006/112/EB — 167, 168, 178, 179 ir 273 straipsniai — Teisės į atskaitą taikymo sritis — Sąskaitų faktūrų nebuvimas — Pasinaudojimas teismo ekspertize — Teisės į atskaitą įrodinėjimo našta — Mokesčių neutralumo ir proporcingumo principai)

4

2019/C 25/05

Byla C-29/17: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novartis Farma SpA / Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žmonėms skirti vaistai — Direktyva 2001/83/EB — 3 straipsnio 1 punktas — 6 straipsnis — Direktyva 89/105/EEB — Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 — 3, 25 ir 26 straipsniai — Vaisto perpakavimas siekiant naudoti leidime prekiauti nenurodytam gydymui (ne pagal leidime prekiauti nurodytas indikacijas) — Kompensavimas pagal nacionalinę sveikatos draudimo sistemą)

4

2019/C 25/06

Byla C-147/17: 2018 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas ir kt. / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 31 straipsnis — Direktyva 2003/88/EB — Taikymo sritis — Leidžianti nukrypti nuostata — 1 straipsnio 3 dalis — Direktyva 89/391/EEB — 2 straipsnio 2 dalis — Globėjo veikla)

5

2019/C 25/07

Byla C-151/17: 2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Swedish Match AB / Secretary of State for Health (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas — Direktyva 2014/40/ES — 1 straipsnio c punktas ir 17 straipsnis — Draudimas pateikti rinkai oraliniam vartojimui skirtą tabaką — Galiojimas)

6

2019/C 25/08

Byla C-245/17: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 1999/70/EB — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — 4 punktas — Nediskriminavimo principas — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama nutraukti terminuotas darbo sutartis, kai išnyksta įdarbinimo pagrindas — Mokytojai, įdarbinti mokslo metams — Darbo santykių nutraukimas pasibaigus mokslo metams — Darbo laiko organizavimas — Direktyva 2003/88/EB)

7

2019/C 25/09

Byla C-295/17: 2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (a (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — Taikymo sritis — Apmokestinamieji sandoriai — Paslaugų teikimas už atlygį — Skirtumas tarp neapmokestinamo nuostolių atlyginimo bei palūkanų ir apmokestinamo paslaugų teikimo už „žalos atlyginimą)

8

2019/C 25/10

Byla C-452/17: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de commerce de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zako SPRL / Sanidel SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Savarankiškai dirbantys prekybos agentai — Direktyva 86/653/EEB — 1 straipsnio 2 dalis — Sąvoka prekybos agentas — Savarankiškai dirbantis tarpininkas, vykdantis veiklą iš atstovaujamojo įmonės — Kitų užduočių, nesusijusių su derybomis dėl prekių pardavimo ar pirkimo atstovaujamojo naudai, vykdymas)

9

2019/C 25/11

Byla C-575/17: 2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas kapitalo judėjimas — Bendrovėms nerezidentėms išmokėtų nacionalinės kilmės dividendų bendrosios sumos apmokestinimas prie šaltinio — Bendrovei rezidentei išmokėtų dividendų apmokestinimo atidėjimas, jei finansiniai metai buvo nuostolingi — Skirtingas požiūris — Pateisinimas — Panašumas — Subalansuotas apmokestinimo kompetencijos pasidalijimas tarp valstybių narių — Veiksmingas mokesčio išieškojimas — Proporcingumas — Diskriminacija)

10

2019/C 25/12

Byla C-619/17: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — 4 punktas — Nediskriminavimo principas — Pateisinimas — 5 punktas — Piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius prevencijos priemonės — Kompensacija nutraukus neterminuotą darbo sutartį dėl objektyvios priežasties — Kompensacijos nemokėjimas pasibaigus terminuotai interinidad darbo sutarčiai)

10

2019/C 25/13

Byla C-625/17: 2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 56 ir 63 straipsniai — Laisvė teikti paslaugas ir laisvas kapitalo judėjimas — Kredito įstaigos — Stabilumo mokestis ir šio mokesčio specialusis įnašas, nustatomi pagal bendrą nekonsoliduotą Austrijoje įsteigtų kredito įstaigų balansą — Tarpvalstybinio pobūdžio banko sandorių įtraukimas — Patronuojamųjų įmonių sandorių, sudarytų kitoje valstybėje narėje, neįtraukimas — Skirtingas požiūris — Apribojimas — Pateisinimas)

11

2019/C 25/14

Byla C-627/17: 2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Okresný súd Dunajská Streda (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZSE Energia a.s. / RG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 — Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra — 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis — Taikymo sritis — Sąvoka šalys — Tarpvalstybinio pobūdžio bylos)

12

2019/C 25/15

Byla C-679/17: 2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vlaamse Gewest, atstovaujamas Vlaamse regering per Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, atstovaujamas Vlaamse regering per Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas kapitalo judėjimas — Apribojimai — Mokesčių teisės aktai — Paveldimo turto mokestis — Tvariai valdomi miškai — Atleidimas nuo mokesčio — Miško ploto apsauga)

13

2019/C 25/16

Byla C-713/17: 2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2011/95/ES — Reikalavimai, susiję su tarptautinės apsaugos pobūdžiu — Pabėgėlio statusas — 29 straipsnis — Socialinis aprūpinimas — Skirtingas vertinimas — Teisę laikinai gyventi šalyje turintys pabėgėliai)

13

2019/C 25/17

Byla C-490/18: 2018 m. liepos 26 d.Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SD / Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Byla C-580/18 P: 2018 m. rugsėjo 18 d.Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-41/17 Lotte Co. Ltd / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

15

2019/C 25/19

Byla C-618/18: 2018 m. spalio 1 d.Giudice di pace di L’Aquila (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Byla C-639/18: 2018 m. spalio 12 d.Landgericht Kiel (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KH / Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Byla C-641/18: 2018 m. spalio 12 d.Tribunale di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LG ir kt. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Byla C-646/18: 2018 m. spalio 15 d.Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OD / Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Byla C-648/18: 2018 m. spalio 17 d.Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Byla C-658/18: 2018 m. spalio 22 d.Giudice di pace di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UX / Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Byla C-660/18: 2018 m. spalio 22 d.Landgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sundair GmbH / WV ir kt.

21

2019/C 25/26

Byla C-661/18: 2018 m. spalio 22 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Byla C-667/18: 2018 m. spalio 25 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad

22

2019/C 25/28

Byla C-670/18: 2018 m. spalio 29 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CO / Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Byla C-672/18: 2018 m. spalio 29 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DN / Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Byla C-673/18: 2018 m. spalio 30 d.Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Byla C-677/18: 2018 m. lapkričio 5 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Byla C-678/18: 2018 m. lapkričio 5 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Byla C-679/18: 2018 m. lapkričio 5 d.Okresní soud v Ostravě (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OPR-Finance s.r.o. / GK

26

2019/C 25/34

Byla C-687/18: 2018 m. lapkričio 7 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SY / Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Byla C-688/18: 2018 m. lapkričio 6 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš TX ir UW

28

2019/C 25/36

Byla C-689/18: 2018 m. lapkričio 5 d.Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XT / Ellinikos Dimosio

28

2019/C 25/37

Byla C-703/18: 2018 m. lapkričio 12 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Byla C-704/18: 2018 m. lapkričio 12 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš LD, ME, NF, OG, PH ir RI

30

 

Bendrasis Teismas

2019/C 25/39

Sujungtos bylos T-202/10 RENV II ir T-203/10 RENV II: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stichting Woonlinie ir kt. / Komisija (Valstybės pagalba — Socialinis būstas — Pagalbos schema, skirta socialinio būsto bendrovėms — Esama pagalba — Valstybės narės įsipareigojimai — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta suderinama su vidaus rinka — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 17 straipsnis — Bendros ekonominės svarbos paslauga — SESV 106 straipsnio 2 dalis — Viešosios paslaugos užduoties apibrėžimas)

31

2019/C 25/40

Byla T-207/10: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Telekom / Komisija (Valstybės pagalba — Mokesčių sistema, pagal kurią įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma dalį jos susigrąžinti — Nuostata, pagal kurią leidžiama ir toliau taikyti dalį schemos — Prašymas pripažinti, kad nereikia priimti sprendimo — Išlikęs suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Teisėti lūkesčiai — Komisijos suteiktos konkrečios garantijos — Lūkesčių teisėtumas — Teisėtų lūkesčių taikymo sritis ratione temporis)

32

2019/C 25/41

Byla T-219/10 RENV: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje World Duty Free Group / Komisija (Valstybės pagalba — Su pelno mokesčiu susijusios nuostatos, pagal kurias įmonėms, reziduojančioms mokesčių tikslais Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, susidariusį įsigijus bendrovių, reziduojančių mokesčių tikslais užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo tokia valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Atrankinis pobūdis — Referencinė sistema — Leidžianti nukrypti nuostata — Skirtingas požiūris — Skirtingo vertinimo pateisinimas — Įmonės priemonės naudos gavėjos — Teisėti lūkesčiai)

33

2019/C 25/42

Byla T-227/10: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banco Santander / Komisija (Valstybės pagalba — Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Atrankumas — Referencinė sistema — Leidžianti nukrypti nuostata — Skirtingas požiūris — Skirtingo požiūrio pateisinimas — Įmonės, priemonės naudos gavėjos — Teisėti lūkesčiai)

34

2019/C 25/43

Byla T-239/11: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sigma Alimentos Exterior / Komisija (Valstybės pagalba — Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Atrankumas — Referencinė sistema — Leidžianti nukrypti nuostata — Skirtingas požiūris — Skirtingo požiūrio pateisinimas)

34

2019/C 25/44

Byla T-399/11 RENV: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banco Santander ir Santusa / Komisija (Valstybės pagalba — Su pelno mokesčiu susijusios nuostatos, pagal kurias įmonėms, reziduojančioms mokesčių tikslais Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, susidariusį įsigijus bendrovių, reziduojančių mokesčių tikslais užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo tokia valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Atrankinis pobūdis — Referencinė sistema — Leidžianti nukrypti nuostata — Skirtingas požiūris — Skirtingo vertinimo pateisinimas — Įmonės priemonės naudos gavėjos — Teisėti lūkesčiai)

35

2019/C 25/45

Byla T-405/11: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axa Mediterranean / Komisija (Valstybės pagalba — Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Atrankumas — Referencinė sistema — Leidžianti nukrypti nuostata — Skirtingas požiūris — Skirtingo požiūrio pateisinimas — Įmonės, priemonės naudos gavėjos — Teisėti lūkesčiai)

36

2019/C 25/46

Byla T-406/11: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prosegur Compañía de Seguridad / Komisija (Valstybės pagalba — Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Atrankumas — Referencinė sistema — Leidžianti nukrypti nuostata — Skirtingas požiūris — Skirtingo požiūrio pateisinimas — Įmonės, priemonės naudos gavėjos — Teisėti lūkesčiai)

37

2019/C 25/47

Byla T-487/14: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CHEMK ir KF / Komisija „Dempingas — Rusijos kilmės ferosilicio importas — Galutinis antidempingo muitas — Priemonių galiojimo termino peržiūra — Eksporto kainos nustatymas — Vienas ekonominis subjektas — Antidempingo muito atsispindėjimas perpardavimo Sąjungoje kainose — Taikymas kitos metodikos, nei naudota per ankstesnį tyrimą — Dempingo ir žalos išlikimas ar pasikartojimas — Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 9 dalis, 3 straipsnis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys (dabar – Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 9 dalis, 3 straipsnis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys))

37

2019/C 25/48

Byla T-113/15: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje RFA International / Komisija (Dempingas — Rusijos kilmės ferosilicio importas — Prašymų grąžinti sumokėtą antidempingo muitą atmetimas — Normaliosios vertės ir eksporto kainos nustatymas — Vienas ekonominis subjektas — Antidempingo muito atsispindėjimas perpardavimo Sąjungoje kainose — Taikymas kitos metodikos, nei naudota per ankstesnį tyrimą — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 9 dalis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys (dabar – Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 9 dalis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys) — PPO antidempingo susitarimo 18.3.1 straipsnis)

38

2019/C 25/49

Byla T-854/16: 2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Barata / Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2015 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Atestacijos procedūra — Neįtraukimas į galutinį pareigūnų, kuriems leista dalyvauti mokymų programoje, sąrašą — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Vienodas požiūris — Teisė į gynybą)

39

2019/C 25/50

Byla T-546/17: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Haufe-Lexware / EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Leshare paraiška — Ankstesnis žodinis tarptautinis prekių ženklas LEXWARE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Žymenų panašumas)

39

2019/C 25/51

Byla T-790/17: 2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje St. Andrews Links / EUIPO (ST ANDREWS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ST ANDREWS paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Geografinė kilmė — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

40

2019/C 25/52

Byla T-791/17: 2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje St. Andrews Links / EUIPO (ST ANDREWS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ST ANDREWS paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Geografinė kilmė — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

41

2019/C 25/53

Byla T-831/17: 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DRH Licensing & Managing / EUIPO – Merck (Flexagil) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas Flexagil — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas — Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui)

41

2019/C 25/54

Byla T-36/18: 2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Asahi Intecc / EUIPO – Celesio (Celeson) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas Celeson — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CELESIO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

42

2019/C 25/55

Byla T-646/18: 2018 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Bonnafous / Komisija

42

2019/C 25/56

Byla T-653/18: 2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Armani / EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Byla T-654/18: 2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Armani / EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Byla T-655/18: 2018 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Aupicon ir kt. / EIVT

45

2019/C 25/59

Byla T-658/18: 2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Hästens Sängar / EUIPO (Kvadratų derinio vaizdas)

46

2019/C 25/60

Byla T-661/18: 2018 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Securitec / Komisija

46

2019/C 25/61

Byla T-663/18: 2018 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Nissin Foods Holdings / EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Byla T-666/18: 2018 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje 6Minutes Media / EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Byla T-668/18: 2018 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje 6Minutes Media / EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Byla T-669/18: 2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Neoperl / EUIPO (keturių užpildytų skylių vaizdavimas taisyklingame skylių trafarete)

50

2019/C 25/65

Byla T-672/18: 2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Pyke / EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Byla T-674/18: 2018 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Vattenfall Europe Nuclear Energy / Komisija

51

2019/C 25/67

Byla T-675/18: 2018 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Trifolio-M ir kt. / EFSA

52

2019/C 25/68

Byla T-678/18: 2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Byla T-679/18: 2018 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Showroom / EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Byla T-680/18: 2018 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje SLL Service / EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Byla T-681/18: 2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Korporaciya Masternet / EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Byla T-682/18: 2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Twitter / EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Byla T-683/18: 2018 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Byla T-685/18: 2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Apple / EUIPO – Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Byla T-686/18: 2018 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje LegalCareers / EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Byla T-687/18: 2018 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pilatus Bank / ECB

59

2019/C 25/77

Byla T-688/18: 2018 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Exploitatiemaatschappij De Berghaaf / EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Byla T-689/18: 2018 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Byla T-695/18: 2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Werner / EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Byla T-697/18: 2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Aldi / EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Byla T-700/18: 2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Kalypso Media Group / EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2019/C 25/01)

Paskutinis leidinys

OL C 16, 2019 1 14

Skelbti leidiniai

OL C 4, 2019 1 7

OL C 455, 2018 12 17

OL C 445, 2018 12 10

OL C 436, 2018 12 3

OL C 427, 2018 11 26

OL C 408, 2018 11 12

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/2


2018 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas Europos Komisija / Europos Sąjungos Taryba (C-626/15), Europos Komisija / Europos Sąjungos Taryba (C-659/16)

(Sujungtos bylos C-626/15 ir C-659/16) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) sprendimas - Sprendimas pateikti diskusijoms skirtą dokumentą tarptautinei institucijai - Priimtinumas - Aktas, kurį galima ginčyti - Išimtinė, pasidalijamoji arba papildomoji Europos Sąjungos kompetencija - Vienos Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje organizacijoje ar kartu su valstybėmis narėmis - Biologinių jūrų išteklių apsauga - Žuvininkystė - Aplinkos apsauga - Moksliniai tyrimai - Saugomi jūrų rajonai (SJR) - Antarkties sutartis - Konvencija dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos - Vedelio jūra ir Roso jūra))

(2019/C 25/02)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

(C-626/15)

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet, E. Paasivirta ir C. Hermes

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinavičiūtės-Cordeiro ir M. Simm

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, J. Möller, K. Stranz ir S. Eisenberg; Graikijos Respublika, atstovaujama G. Karipsiadis ir K. Boskovits; Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. A. Sampol Pucurull; Prancūzijos Respublika, atstovaujama F. Fize, D. Colas, G. de Bergues ir B. Fodda; Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. Gijzen, M. Bulterman ir M. Noort; Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ir M. L. Duarte; Suomijos Respublika, atstovaujama J. Heliskoski; Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren ir L. Swedenborg; Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama C. Brodie, padedamos QC J. Holmes

(C-659/16)

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet, E. Paasivirta ir C. Hermes

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinavičiūtės-Cordeiro ir M. Simm

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Belgijos Karalystė, atstovaujama J. Van Holm, C. Pochet ir L. Van den Broeck; Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, J. Möller ir S. Eisenberg; Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. A. Sampol Pucurull; Prancūzijos Respublika, atstovaujama D. Colas ir B. Fodda; Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama D. Holderer; Nyderlandų Karalystė, atstovaujama B. Koopman, M. Bulterman ir M. Noort; Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ir L. Medeiros; Suomijos Respublika, atstovaujama J. Heliskoski; Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev ir L. Zettergren; Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama C. Brodie ir G. Brown, padedamų QC J. Holmes ir baristerio J. Gregory

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Belgijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 59, 2016 2 15,

OL C 38, 2017 2 6.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/3


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

(Byla C-648/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 273 straipsnis - Mokesčio perskaičiavimas - Apmokestinamosios vertės nustatymo metodas, pagrįstas indukcija - Teisė į PVM atskaitą - Prezumpcija - Neutralumo ir proporcingumo principai - Nacionalinis įstatymas, kuriame PVM apskaičiavimas grindžiamas preziumuojama apyvarta))

(2019/C 25/03)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Fortunata Silvia Fontana

Atsakovė: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir mokesčių neutralumo bei proporcingumo principai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos, esant dideliam skirtumui tarp apmokestinamojo asmens deklaruotų pajamų ir nustatytų pajamų pagal sektoriaus tyrimus, mokesčių administratoriui leidžiama remtis indukcijos metodu, pagrįstu tokiais tyrimais, apmokestinamojo asmens uždirbtai apyvartai įvertinti ir dėl to atlikti mokesčių perskaičiavimą, kuris nulemia papildomos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumos sumokėjimą, su sąlyga, kad šiais teisės aktais ir juos taikant apmokestinamajam asmeniui leidžiama laikantis mokesčių neutralumo ir proporcingumo principų ir teisės į gynybą užginčyti pagal šį metodą gautus rezultatus remiantis visais priešingais jo turimais įrodymais ir įgyvendinti savo teisę į atskaitą pagal Direktyvos 2006/112 X antraštinėje dalyje nustatytas sąlygas, o tai turi patikrinti prašymą priimt prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 86, 2017 3 20.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/4


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lucreţiu Hadrian Vădan / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

(Byla C-664/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema - Direktyva 2006/112/EB - 167, 168, 178, 179 ir 273 straipsniai - Teisės į atskaitą taikymo sritis - Sąskaitų faktūrų nebuvimas - Pasinaudojimas teismo ekspertize - Teisės į atskaitą įrodinėjimo našta - Mokesčių neutralumo ir proporcingumo principai))

(2019/C 25/04)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Iulia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Lucreţiu Hadrian Vădan

Atsakovės: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, visų pirma, jos 167 ir 168 straipsnius, 178 straipsnio a punktą ir 179 straipsnį, taip pat pridėtinės vertės mokesčio neutralumo ir proporcingumo principus reikia aiškinti taip, kad esant aplinkybėms, kaip pagrindinėje byloje, apmokestinamasis asmuo, kuris negali įrodyti sumokėto pirkimo PVM sumos pateikdamas sąskaitas faktūras ar bet kokį kitą dokumentą, negali pasinaudoti teise į PVM atskaitą remdamasis vien nacionalinio teismo nurodymu atliktos ekspertizės vertinimu.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/4


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novartis Farma SpA / Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità

(Byla C-29/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Žmonėms skirti vaistai - Direktyva 2001/83/EB - 3 straipsnio 1 punktas - 6 straipsnis - Direktyva 89/105/EEB - Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 - 3, 25 ir 26 straipsniai - Vaisto perpakavimas siekiant naudoti leidime prekiauti nenurodytam gydymui (ne pagal leidime prekiauti nurodytas indikacijas) - Kompensavimas pagal nacionalinę sveikatos draudimo sistemą))

(2019/C 25/05)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Novartis Farma SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità

Dalyvaujant: Ministero della Salute, Regione Veneto, Società Oftalmologica Italiana (SOI) – Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna

Rezoliucinė dalis

1.

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES, 3 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad Avastin, perpakuotas pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamose nacionalinėse priemonėse numatytas sąlygas, patenka į Direktyvos 2001/83, iš dalies pakeistos Direktyva 2012/26, taikymo sritį.

2.

Direktyvos 2001/83, iš dalies pakeistos Direktyva 2012/26, 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiamos nacionalinės priemonės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, apibrėžiančios sąlygas, kuriomis Avastin gali būti perpakuojamas siekiant naudoti leidime juo prekiauti nenurodytoms oftalmologinėms indikacijoms gydyti.

3.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, iš dalies pakeisto 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1027/2012, 3, 25 ir 26 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama nacionalinė priemonė, kaip antai kylanti iš decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante „Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996“, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 (1996 m. spalio 21 d. Dekretas įstatymas Nr. 536 dėl išlaidų farmacijos srityje kontrolės ir didžiausio išlaidų už 1996 m. lygio nustatymo priemonių, pertvarkytas 1996 m. gruodžio 23 d. Įstatymu Nr. 648), iš dalies pakeisto decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 (2014 m. kovo 20 d. Dekretas įstatymas Nr. 36, pertvarkytas 2014 m. gegužės 16 d. Įstatymu Nr. 79), 1 straipsnio 4a dalies, pagal kurią Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Italijos vaistų agentūra (AIFA)) leidžiama prižiūrėti vaistus, kaip antai Avastin, kuriuos kompensuoja Servizio Sanitario Nazionale (Nacionalinė sveikatos tarnyba, Italija), kai jie naudojami ne pagal leidime prekiauti nurodytas indikacijas, ir prireikus patvirtinti būtinas priemones pacientų saugumui užtikrinti.


(1)  OL C 195, 2017 6 19.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/5


2018 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas ir kt. / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

(Byla C-147/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Darbo laiko organizavimas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 31 straipsnis - Direktyva 2003/88/EB - Taikymo sritis - Leidžianti nukrypti nuostata - 1 straipsnio 3 dalis - Direktyva 89/391/EEB - 2 straipsnio 2 dalis - Globėjo veikla))

(2019/C 25/06)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Constanţa (Konstancos apeliacinis teismas, Rumunija)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai

Kita apeliacinio proceso šalis: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 1 straipsnio 3 dalis, siejama su 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391 dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo 2 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad, atsižvelgiant į darbo santykius su valdžios institucija, globėjo veikla, kuri apima vaiko priėmimą, integraciją šeimoje ir tęstinį šio vaiko darnaus vystymosi ir lavinimo užtikrinimą, nepatenka į Direktyvos 2003/88 taikymo sritį.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/6


2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Swedish Match AB / Secretary of State for Health

(Byla C-151/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas - Direktyva 2014/40/ES - 1 straipsnio c punktas ir 17 straipsnis - Draudimas pateikti rinkai oraliniam vartojimui skirtą tabaką - Galiojimas))

(2019/C 25/07)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Swedish Match AB

Atsakovas: Secretary of State for Health

dalyvaujant: New Nicotine Alliance

Rezoliucinė dalis

Išnagrinėjus pateiktą klausimą nenustatyta nieko, kas galėtų paveikti 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, 1 straipsnio c punkto ir 17 straipsnio galiojimą.


(1)  OL C 161, 2017 5 22.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/7


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Byla C-245/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 1999/70/EB - Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis - 4 punktas - Nediskriminavimo principas - Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama nutraukti terminuotas darbo sutartis, kai išnyksta įdarbinimo pagrindas - Mokytojai, įdarbinti mokslo metams - Darbo santykių nutraukimas pasibaigus mokslo metams - Darbo laiko organizavimas - Direktyva 2003/88/EB))

(2019/C 25/08)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González

Kita apeliacinio proceso šalis: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. kovo 18 d. Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 4 punkto 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ji nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, pagal kurias darbdaviui pasibaigus mokslo metams leidžiama nutraukti terminuotus darbo santykius su mokytojais, kurie mokslo metams įdarbinti kaip laikinieji tarnautojai, motyvuojant tuo, kad tą dieną nebetenkinamos poreikio ir skubos sąlygos, lėmusios jų įdarbinimą, nors karjeros tarnautojų statusą turinčių mokytojų neterminuoti darbo santykiai tęsiasi.

2.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad ji nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, pagal kurias pasibaigus mokslo metams leidžiama nutraukti terminuotus darbo santykius su mokytojais, kurie mokslo metams įdarbinti kaip laikinieji tarnautojai, net jeigu dėl to šie mokytojai netenka mokamų kasmetinių vasaros atostogų dienų už tuos mokslo metus, su sąlyga, kad minėti mokytojai vietoj to gauna piniginę kompensaciją.


(1)  OL C 382, 2017 11 13.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/8


2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (a (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-295/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema - Direktyva 2006/112/EB - Taikymo sritis - Apmokestinamieji sandoriai - Paslaugų teikimas už atlygį - Skirtumas tarp neapmokestinamo nuostolių atlyginimo bei palūkanų ir apmokestinamo paslaugų teikimo už „žalos atlyginimą))

(2019/C 25/09)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad iš anksto nustatyta suma, kurią gauna ūkio subjektas, jeigu jo klientas pirma laiko nutraukia paslaugų teikimo sutartį su numatytu minimaliu įsipareigojimo laikotarpiu, arba ji nutraukiama dėl kliento kaltės, ir kuri yra lygi sumai, kurią šis ūkio subjektas būtų gavęs per likusį minėtą laikotarpį, jeigu nebūtų nutraukta ši sutartis, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, turi būti laikoma atlyginimu už paslaugų teikimą už atlygį ir jai, kaip tokiai, turi būti taikomas šis mokestis.

2.

Kvalifikuojant paslaugų teikimo sutartyje iš anksto nustatytą sumą, kurią klientas privalo sumokėti šios sutarties pirmalaikio nutraukimo atveju, lemiamomis aplinkybėmis negali būti laikoma tai, kad fiksuotos sumos tikslas yra atgrasyti klientus nesilaikyti minimalaus įsipareigojimo laikotarpio ir atlyginti ūkio subjekto žalą, patirtą nesilaikius šio laikotarpio, kad prekybininko gautas atlyginimas už sutarties, kurioje numatytas minimalus įsipareigojimo laikotarpis, yra didesnis, nei numatytas sutarčių be tokio laikotarpio atveju, arba tai, kad ši suma nacionalinėje teisėje kvalifikuojama kaip sankcija.


(1)  OL C 256, 2017 8 7.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/9


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de commerce de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zako SPRL / Sanidel SA

(Byla C-452/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Savarankiškai dirbantys prekybos agentai - Direktyva 86/653/EEB - 1 straipsnio 2 dalis - Sąvoka „prekybos agentas“ - Savarankiškai dirbantis tarpininkas, vykdantis veiklą iš atstovaujamojo įmonės - Kitų užduočių, nesusijusių su derybomis dėl prekių pardavimo ar pirkimo atstovaujamojo naudai, vykdymas))

(2019/C 25/10)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de commerce de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zako SPRL

Atsakovė: Sanidel SA

Rezoliucinė dalis

1.

1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo 1 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog asmuo, turintis ilgalaikį įgaliojimą derėtis dėl prekių pardavimo ar pirkimo kito asmens naudai arba derėtis ir sudaryti tokius sandorius šio asmens vardu ir jo naudai, savo veiklą vykdo iš to kito asmens įmonės, netrukdo jo laikyti „prekybos agentu“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, jeigu ši aplinkybė nekliudo šiam asmeniui savarankiškai vykdyti savo veiklos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

Direktyvos 86/653/EEB 1 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad aplinkybė, jog asmuo vykdo ne tik veiklą, kuria siekiama derėtis dėl prekių pardavimo ar pirkimo kito asmens naudai arba derėtis ir sudaryti tokius sandorius šio asmens vardu ir jo naudai, bet ir kitokio pobūdžio veiklą to kito asmens naudai, jeigu tai nėra papildoma veikla, palyginti su pirmąja, netrukdo jo laikyti „prekybos agentu“, kaip jis suprantamas pagal tą nuostatą, tačiau ši aplinkybė neturi kliudyti jam savarankiškai vykdyti šią pirma nurodytą veiklą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 347, 2017 10 16.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/10


2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-575/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvas kapitalo judėjimas - Bendrovėms nerezidentėms išmokėtų nacionalinės kilmės dividendų bendrosios sumos apmokestinimas prie šaltinio - Bendrovei rezidentei išmokėtų dividendų apmokestinimo atidėjimas, jei finansiniai metai buvo nuostolingi - Skirtingas požiūris - Pateisinimas - Panašumas - Subalansuotas apmokestinimo kompetencijos pasidalijimas tarp valstybių narių - Veiksmingas mokesčio išieškojimas - Proporcingumas - Diskriminacija))

(2019/C 25/11)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA

Atsakovas: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Rezoliucinė dalis

SESV 63 ir 65 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias bendrovės rezidentės išmokėti dividendai apmokestinami mokesčiu prie šaltinio, kai juos gauna bendrovė nerezidentė, o tais atvejais, kai šiuos dividendus gauna bendrovė rezidentė, pagal bendrąsias teisės normas jie apmokestinami pelno mokesčiu pasibaigus finansiniams metams, kuriais buvo gauti, tik su sąlyga, kad tais finansiniais metais ši bendrovė gavo pelno; be to, tam tikrais atvejais toks apmokestinimas gali niekada neįvykti, jei tokia bendrovė nutraukia veiklą taip ir netapusi pelninga nuo tada, kai gavo šiuos dividendus.


(1)  OL C 437, 2017 12 18.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/10


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras

(Byla C-619/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 1999/70/EB - Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis - 4 punktas - Nediskriminavimo principas - Pateisinimas - 5 punktas - Piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius prevencijos priemonės - Kompensacija nutraukus neterminuotą darbo sutartį dėl objektyvios priežasties - Kompensacijos nemokėjimas pasibaigus terminuotai interinidad darbo sutarčiai))

(2019/C 25/12)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Ministerio de Defensa

Kita proceso šalis: Ana de Diego Porras

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikto 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 4 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias darbuotojui, su kuriuo, siekiant pavaduoti darbuotoją, turintį teisę į savo darbo vietos išsaugojimą, sudaryta terminuota darbo sutartis, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjama interinidad sutartis, nenumatyta išmokėti kompensacijos pasibaigus terminui, kuriam buvo sudaryta ši sutartis, nors nuolatiniam darbuotojui, kurio darbo sutartis nutraukiama dėl objektyvios priežasties, kompensacija mokama.

2.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikto 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB priede, 5 punktas turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinis teismas pagal taikytinas nacionalinės teisės taisykles turi įvertinti, ar tokia priemonė, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią darbuotojams, dirbusiems pagal tam tikras terminuotas darbo sutartis, pasibaigus jų terminui, privalu išmokėti kompensaciją, yra tinkama priemonė užkirsti kelią piktnaudžiavimui paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis arba nustatant terminuotus darbo santykius ir prireikus už jį bausti arba lygiavertė teisinė priemonė, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

3.

Jeigu nacionalinis teismas konstatuotų, kad priemonė, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią darbuotojams, dirbusiems pagal tam tikras terminuotas darbo sutartis, pasibaigus jų terminui, privalu išmokėti kompensaciją, yra tinkama priemonė užkirsti kelią piktnaudžiavimui paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis arba nustatant terminuotus darbo santykius ir prireikus už jį bausti arba lygiavertė teisinė priemonė, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 1999/70 priede pateikto Bendrojo susitarimo 5 punktą, ši nuostata turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos pasibaigus tam tikrų kategorijų terminuotoms darbo sutartims darbuotojams, dirbusiems pagal šias sutartis, mokama kompensacija, o pasibaigus kitų kategorijų terminuotoms darbo sutartims pagal jas dirbusiems darbuotojams jokia kompensacija nemokama, tik jei nacionalinėje teisės sistemoje nenumatyta jokia kita veiksminga priemonė, skirta tokiam piktnaudžiavimui pastarųjų darbuotojų atžvilgiu išvengti ir už jį nubausti, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 22, 2018 1 22.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/11


2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch

(Byla C-625/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 56 ir 63 straipsniai - Laisvė teikti paslaugas ir laisvas kapitalo judėjimas - Kredito įstaigos - Stabilumo mokestis ir šio mokesčio specialusis įnašas, nustatomi pagal bendrą nekonsoliduotą Austrijoje įsteigtų kredito įstaigų balansą - Tarpvalstybinio pobūdžio banko sandorių įtraukimas - Patronuojamųjų įmonių sandorių, sudarytų kitoje valstybėje narėje, neįtraukimas - Skirtingas požiūris - Apribojimas - Pateisinimas))

(2019/C 25/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Atsakovė: Finanzamt Feldkirch

Rezoliucinė dalis

SESV 56 straipsnis turi būti aiškinamas kaip nedraudžiantis tokių nacionalinės teisės normų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias Austrijoje įsteigtos kredito įstaigos, kurios, kaip pagrindinėje byloje, teikia paslaugas savo klientams, reziduojantiems kitose valstybėse narėse, nepasitelkdamos jose įsteigtų nuolatinių padalinių, įpareigojamos mokėti tam tikrą mokestį, nustatomą pagal „vidutinį nekonsoliduotą balansą“, į kurį įeina šių įstaigų tiesiogiai su kitų valstybių narių piliečiais sudaryti banko sandoriai, tačiau tai netaikoma tokiems patiems sandoriams, kuriuos sudaro Austrijoje įsteigtų kredito įstaigų patronuojamosios įmonės, kai jos turi buveinę kitose valstybėse narėse.


(1)  OL C 112, 2018 3 26.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/12


2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Okresný súd Dunajská Streda (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZSE Energia a.s. / RG

(Byla C-627/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 - Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra - 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis - Taikymo sritis - Sąvoka „šalys“ - Tarpvalstybinio pobūdžio bylos))

(2019/C 25/14)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Dunajská Streda

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ZSE Energia a.s.

Atsakovas: RG

dalyvaujant: ZSE Energia CZ, s. r. o.

Rezoliucinė dalis

1.

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, iš dalies pakeisto 2013 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013, 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad „šalių“ sąvoka apima tik ieškovą ir atsakovą pagrindinėje byloje.

2.

Reglamento Nr. 861/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 517/2013, 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, Reglamento Nr. 861/2007 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad ginčas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai ieškovo ir atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta yra toje pačioje valstybėje narėje, kurioje kreipiamasi į teismą, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.


(1)  OL C 42, 2018 2 5.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/13


2018 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vlaamse Gewest, atstovaujamas Vlaamse regering per Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, atstovaujamas Vlaamse regering per Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts

(Byla C-679/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvas kapitalo judėjimas - Apribojimai - Mokesčių teisės aktai - Paveldimo turto mokestis - Tvariai valdomi miškai - Atleidimas nuo mokesčio - Miško ploto apsauga))

(2019/C 25/15)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Vlaamse Gewest, atstovaujamas Vlaamse regering per Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, atstovaujamas Vlaamse regering per Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Atsakovas: Johannes Huijbrechts

Rezoliucinė dalis

SESV 63 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis tokį reglamentavimą valstybėje narėje, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai mokestinė lengvata už paveldėtus miškus suteikiama tik jei šie miškai valdomi tvariai, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę, ir jei jie yra šios valstybės narės teritorijoje.


(1)  OL C 94, 2018 3 12.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/13


2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(Byla C-713/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2011/95/ES - Reikalavimai, susiję su tarptautinės apsaugos pobūdžiu - Pabėgėlio statusas - 29 straipsnis - Socialinis aprūpinimas - Skirtingas vertinimas - Teisę laikinai gyventi šalyje turintys pabėgėliai))

(2019/C 25/16)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Ahmad Shah Ayubi

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Rezoliucinė dalis

1.

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų 29 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad pabėgėliams, turintiems teisę laikinai gyventi valstybėje narėje, yra suteikiamos socialinės paramos išmokos, kurios yra mažesnės už išmokas, skiriamas tos valstybės narės piliečiams ir teisę nuolat gyventi toje valstybėje narėje turintiems pabėgėliams.

2.

Nacionaliniuose teismuose pabėgėlis gali remtis tuo, jog tokia teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, yra nesuderinama su Direktyvos 2011/95 29 straipsnio 1 dalimi, siekdamas, kad nebūtų apribotos jo teisės, suteikiamos pagal šią teisės nuostatą.


(1)  OL C 123, 2018 4 9.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/14


2018 m. liepos 26 d.Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SD / Agrárminiszter

(Byla C-490/18)

(2019/C 25/17)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: SD

Atsakovė: Agrárminiszter

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 (1) 2 straipsnyje nurodytas „patikimas metodas“, kuriuo vadovaujantis kiekvienų metų rugsėjo 1 d. –gruodžio 31 d. nustatomas bičių avilių [skaičius], turi būti suprantamas taip, kad būtent pagalbos prašantis asmuo turi nurodyti bičių avilių skaičių, ir, jei atsakymas būtų teigiamas, ar toks metodas yra patikimas?

2.

Jei pagal Reglamento Nr. 1308/2013/ES 55 straipsnį atsižvelgiant į biologines bičių savybes kiekvienų metų rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. turi būti nustatomas bičių avilių skaičius, kuriuo remiantis skiriama pagalba bitininkystės sektoriuje, ar [minėtą] Reglamentą reikia aiškinti taip, kad valstybės narės gali nukrypti nuo šios taisyklės?

3.

Jei atsakymas būtų teigiamas, ar nacionaliniuose teisės aktuose gali būti numatyta, kad bičių avilių skaičius atgaline data nustatomas sausio mėn.?

4.

Ar aplinkybė, kad [Sąjungos lėšos] 2017–[2019] m. bitininkystės programoms turi būti skiriamos remiantis bičių avilių skaičiumi, kurį valstybės narės 2013 m. nurodė savo 2014–2016 m. programose, gali būti aiškinama taip, kad po 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio, kuriuo remiamasi skirstant atitinkamą 2017 m. pagalbą, bičių avilių skaičius, kurį reikia turėti norint gauti pagalbą, gali būti nustatomas kitaip?

5.

Ar minėtą ES reglamentą reikia aiškinti taip, kad pagal jį leidžiama priimti nacionalinės teisės normą, pagal kurią de minimis pagalba skiriama jeigu tenkinamas reikalavimas, kuris neatitinka [Sąjungos teisės]? Ar Europos Sąjungos teikiama pagalba turi iš tikrųjų skatinti užsiimti bitininkystės veikla?


(1)  2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (OL L 211, 2015, p. 3).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/15


2018 m. rugsėjo 18 d.Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-41/17 Lotte Co. Ltd / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-580/18 P)

(2019/C 25/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, atstovaujama advokatų Dr. A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann, Dr. A. Lambrecht

Kitos proceso šalys: Lotte Co. Ltd, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė reikalauja:

panaikinti 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimą (T-41/17) ir atmesti 2016 m. spalio 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 250/2016-5);

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžinti bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo;

priteisti iš ieškovės (Lotte Co. Ltd) bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė nurodo šiuos apeliacinio skundo pagrindus:

1.

Bendrasis Teismas teisiniu požiūriu klaidingai pasinaudojo Reglamento Nr. 207/2009 (1) 65 straipsnio 3 dalyje numatyta teise pakeisti sprendimą, nors apeliacinė taryba dar nenustatė pakankamai faktinių aplinkybių dėl naudojimo dažnumo ir pastovumo laiko atžvilgiu. Tai pažeidžia apeliantės interesus, nes Bendrojo Teismo padarytos išvados yra nepakankamos ir jose neatsižvelgta į svarbius įrodymus. Jeigu atitinkamas išvadas būtų padariusi dar apeliacinė taryba, apeliantė būtų galėjusi jas apskųsti ieškiniu Bendrajame Teisme.

2.

Vertindamas „naudojimą iš tikrųjų“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalis, Bendrasis Teismas iš esmės remiasi tuo, kad sąskaitose nurodyti apyvartos skaičiai yra per maži, palyginti su apyvartos skaičiais, išplaukiančiais iš pateikto priesaikai prilyginamo pareiškimo. Vis dėlto Bendrasis Teismas bet kuriuo atveju privalėjo atsižvelgti į objektyvius, sektoriui įprastus gamybos ir pardavimo pajėgumus. Esama subjektyvi atskiros įmonės situacija negali turėti jokios įtakos naudojimo apimčiai. Be to, prekių ženklo naudojimas naudojimu iš tikrųjų laikytinas net ir tuomet, kai kiekio atžvilgiu jis yra nereikšmingas; absoliučių apatinių ribų nėra. Verslo strategijos ir atitinkamos prekės komercinės sėkmės vertinimas neturi būti atliekamas. Svarbu yra tik tai, ar yra vien simbolinis naudojimas.

3.

Ir šiuo atžvilgiu Bendrasis Teismas „naudojimo iš tikrųjų“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalis, kriterijų išaiškino teisiniu požiūriu klaidingai, nes apibendrindamas rėmėsi bendros rinkos dydžiu, neatsižvelgdamas į objektyvius, sektoriui įprastus gamybos ir pardavimo pajėgumus ir įmonių diversifikacijos atitinkamoje rinkoje laipsnį.

4.

Ignoruodamas svarbią informaciją, visų pirma dėl naudojimo pastovumo laiko atžvilgiu, priesaikai prilyginamame pareiškime, Bendrasis Teismas iškraipė faktines aplinkybes, susijusias su ankstesniojo prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų.

5.

Tai, kad Bendrasis Teismas, vertindamas naudojimo, dėl kurio išsaugoma teisė, klausimą, daugiausia rėmėsi subjektyvia apeliantės licencijos gavėjo situacija ir kartu daugiausia atsižvelgė visų pirma į komercinės veiklos apimtį bei licencijos gavėjo gamybos ir pardavimo pajėgumus, pažeidžia bendrąjį vienodo požiūrio principą.

6.

Bendrasis vienodo požiūrio principas pažeistas ir dėl to, kad Bendrasis Teismas nukrypo nuo ankstesnių Bendrojo Teismo ir Teisingumo Teismo sprendimų, kuriuose Bendrasis Teismas ir Teisingumo Teismas panašiais atvejais patvirtino naudojimą iš tikrųjų.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009, p. 1).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/16


2018 m. spalio 1 d.Giudice di pace di L’Aquila (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia

(Byla C-618/18)

(2019/C 25/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Giudice di pace di L’Aquila

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Gabriele Di Girolamo

Atsakovė: Ministero della Giustizia

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar galiojančios Europos Sąjungos teisės bendrieji principai – Sąjungos teisės viršenybės, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, procesinės lygybės, veiksmingos teisminės gynybos, teisės į nepriklausomą teismą ir apskritai į teisingą teismo procesą, kurie užtikrinami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, siejamu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsniu, atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo jurisprudenciją, susijusią su Italijos valstybės atsakomybe už akivaizdų Bendrijos teisės pažeidimą, kurį padarė paskutinės instancijos teismas (2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimas Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513; 2006 m. birželio 13 d. Sprendimas Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391 ir 2011 m. lapkričio 24 d. Sprendimas Komisija / Italija, C-379/10, EU:C:2011:775), turi būti aiškinami taip, kad tokiomis nuostatomis ir minėta Teisingumo Teismo jurisprudencija draudžiama valstybei narei priimti jai pačiai ir jos administracinėms institucijoms palankų, kaip šioje byloje, reglamentavimą, koks įtvirtintas Įstatyme Nr. 18/2015, kuriame skelbiama, kad ketinama įgyvendinti minėtus ES Teisingumo Teismo sprendimus, tačiau iš tikrųjų juo siekiama susilpninti minėtų sprendimų poveikį ir daryti poveikį nacionalinei jurisprudencijai, kuria remiantis naujai suformuluotose legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati (1988 m. balandžio 13 d. Įstatymas Nr. 117 dėl teisėjų civilinės atsakomybės) 2 straipsnio 3 ir 3bis dalyse įtvirtinta atsakomybė už tyčinę klaidą arba sunkų nusižengimą „įstatymo arba Europos Sąjungos teisės akivaizdaus pažeidimo atveju“. Pagal šį nacionalinį reglamentavimą nacionalinis teismas turi pasirinkimo galimybę – kurios įgyvendinimas lemia civilinės ir drausminės atsakomybės atsiradimą prieš valstybę tose bylose, kuriose pagrindinė bylos šalis yra pati administracinė institucija – kaip šiuo atveju, pažeisti nacionalinės teisės normas jų netaikant, bet taikant Europos Sąjungos teisę, kurios išaiškinimą pateikė Teisingumo Teismas, arba pažeisti Europos Sąjungos teisę taikant nacionalinės teisės normas, kuriomis neužtikrinama veiksminga teisminė apsauga ir kurios nesuderinamos su Direktyvos 2003/88 1 straipsnio 3 dalimi ir 7 straipsniu, Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikiamo Direktyvoje 1999/70, 2 ir 4 punktais ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalimi, kurių išaiškinimas pateiktas Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, suformuotoje 2012 m. kovo 1 d. Sprendime O’Brien, C-393/10, EU:C:2012:110 ir 2017 m. lapkričio 29 d. Sprendime King, C-214/16, EU:C:2017:914)?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai ir atsižvelgiant į Italijos Corte costituzionale (Konstitucinis teismas) poziciją 2017 m. gruodžio 14 d. Sprendime Nr. 269/2017, priimtame po to, kai buvo priimtas 2010 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas M.A.S. ir M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnį, SESV 267 straipsnį ir Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnį: ar sprendimą, kurį Teisingumo Teismas turi priimti dėl šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą, kuriame nurodomas Europos Sąjungos teisės ir legge 13 aprile 1988, n.117 (1988 m. balandžio 13 d. Įstatymo Nr. 117) 2 straipsnio 3 ir 3bis dalių nesuderinamumas, pagrindinėje byloje, kurioje atsakovė yra valstybinė administracinė institucija, nacionalinis teismas turi laikyti prilygstančiu tiesiogiai veikiančiai ir tiesiogiai taikomai Europos Sąjungos teisės normai ir netaikyti su juo nesuderinamos nacionalinės teisės nuostatos?

3.

Tik jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai: ar Magistrato Ordinario (bendrosios kompetencijos teismo teisėjas) arba togato („mantiją dėvintis“ teisėjas) gali būti laikomas nuolatiniu darbuotoju, kurį galima prilyginti giudice di pace (taikos teisėjas), kuris yra pagal terminuotą sutartį dirbantis darbuotojas, kai jo darbo stažas yra toks pats kaip Magistrato Ordinario (bendrosios kompetencijos teismo teisėjas), kad būtų galima taikyti Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikiamo Direktyvoje 1999/70 (1), 4 punktą, jeigu jų vykdomos teisminės funkcijos yra vienodos, tačiau atrankos procedūra, taikoma asmenims, norintiems vykdyti Magistrato Ordinario (bendrosios kompetencijos teismo teisėjas) funkcijas (reikalaujama kvalifikacijos ir išlaikyti egzaminus, įdarbinama nuolatiniam darbui, suteikiama nuolatinė apsauga nuo atleidimo, išskyrus retus rimtų tarnybinių pareigų pažeidimo atvejus) skiriasi nuo atrankos procedūros taikomos asmenims, norintiems vykdyti giudice di pace (taikos teisėjas) funkcijas (reikalaujama kvalifikacijos, įdarbinama terminuotam laikotarpiui, tačiau sutartis gali būti pratęsiama po teigiamo periodinio Consiglio superiore della magistratura (Vyriausioji teisėjų taryba) įvertinimo arba nedelsiant nutraukiama neigiamo giudice onorario (garbės teisėjas) veiklos įvertinimo atveju)?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/17


2018 m. spalio 12 d.Landgericht Kiel (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KH / Sparkasse Südholstein

(Byla C-639/18)

(2019/C 25/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Kiel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: KH

Atsakovas: Sparkasse Südholstein

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar yra sudaroma sutartis „pagal paslaugų teikėjo organizuotą nuotolinės prekybos ar paslaugų teikimo sistemą“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2002/65/EB (1) 2 straipsnio a punktą, jei ja tik keičiamas su paslaugų teikėju turimoje paskolos sutartyje nustatytas palūkanų dydis (papildomas susitarimas dėl palūkanų), tuo atveju, kai filialų sistemą turintis bankas paskolos sutartis nekilnojamajam turtui finansuoti su nekilnojamojo turto įkeitimu sudaro tik savo veiklai skirtose patalpose, tačiau esamuose komerciniuose santykiuose sutartis dėl jau sudarytų paskolų sutarčių keitimo sudaro iš dalies naudodamas išimtinai nuotolinio ryšio priemones?

2.

Ar tai yra „su finansinėmis paslaugomis susijusi sutartis“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio a punktą, kai egzistuojančioje paskolos sutartyje keičiamas tik sutartų palūkanų dydis (papildomas susitarimas dėl palūkanų), nepratęsiant paskolos trukmės ir nekeičiant jos dydžio?


(1)  2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB (OL L 271, 2002, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,: 6 sk., 4 t., p. 321).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/18


2018 m. spalio 12 d.Tribunale di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LG ir kt. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Byla C-641/18)

(2019/C 25/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Genova

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: LG ir kt.

Atsakovės: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gruodžio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 44/2001 (1) 1 dalis ir 2 dalis, atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, EŽTK 6 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2009/15/EB (2) 16 konstatuojamąją dalį turi būti aiškinamos kaip draudžiančios valstybės narės teismui atsisakyti nagrinėti ieškinį dėl prašymo atlyginti žalą fizinio asmens mirties atveju, patirtą nuskendus keleiviniam keltui ir dėl atsakomybės už neatsargų elgesį, remiantis toje valstybėje narėje įsteigtų privačiojo sektoriaus organizacijų ir juridinių asmenų, vykdančių klasifikavimo ir (arba) sertifikavimo veiklą Sąjungai nepriklausančios valstybės vardu, imunitetu nuo jurisdikcijos?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 131, 2009, p. 47).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/18


2018 m. spalio 15 d.Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OD / Ryanair D.A.C.

(Byla C-646/18)

(2019/C 25/22)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: OD

Atsakovė: Ryanair D.A.C.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (1) 26 straipsnyje numatytas ir įtvirtintas numanomo susitarimo dėl jurisdikcijos pagrindas reikalauja kokios nors objektyvios sąsajos tarp ginčo dalyko arba ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) ir teismo, į kurį kreiptasi?

2.

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 26 straipsnio 1 dalyje numatytas ir įtvirtintas numanomo susitarimo dėl jurisdikcijos pagrindas visais aspektais reikalauja savarankiško ir visoms valstybėms narėms bendro aiškinimo, kuris, dėl tos priežasties, negali priklausyti nuo valstybių narių vidaus jurisdikcijos taisyklių nustatomų apribojimų, kaip, pavyzdžiui, jo negaliojimas bylose, kurios pagal Ispanijos civilinio proceso įstatymą dėl jų nedidelės sumos turi būti nagrinėjamos žodinio proceso tvarka?


(1)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/19


2018 m. spalio 17 d.Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Byla C-648/18)

(2019/C 25/23)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė ir atsakovė pirmojoje instancijoje: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Atsakovė apeliaciniame procese ir pareiškėja pirmojoje instancijoje: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 35 straipsniu draudžiama Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Įstatymas Nr. 123/2012 dėl elektros energijos ir gamtinių dujų) 23 straipsnio 1 dalį ir 28 straipsnio c punktą aiškinti taip, kad Rumunijos elektros gamintojai privalo visą pagamintą elektros energiją parduoti tik Rumunijos konkurencinėje ir centralizuotoje rinkoje, jeigu yra galimybė eksportuoti elektros energiją ne tiesiogiai, bet tarpininkaujant prekybos bendrovėms?


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/19


2018 m. spalio 22 d.Giudice di pace di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UX / Governo della Repubblica italiana

(Byla C-658/18)

(2019/C 25/24)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Giudice di pace di Bologna

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UX

Atsakovė: Governo della Repubblica italiana (Italijos Respublikos Vyriausybė)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar giudice di pace (taikos teisėjas), kuris yra prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas, patenka į sąvokos „ES bendrosios kompetencijos teismas, kompetentingas pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pagal SESV 267 straipsnį“, apibrėžtį, net jeigu nacionalinėje teisės sistemoje dėl mažų garantijų jis neturi tokių pat darbo sąlygų kaip magistrato professionale (profesionalus teisėjas), nors atlieka tas pačias nacionalinėje teismų sistemoje įtvirtintas teismines funkcijas, ir dėl to pažeidžiamos visų Europos teismų nepriklausomumo ir nešališkumo garantijos, minimos Teisingumo Teismo sprendimuose Wilson (EU:C:2006:587, 47–53 punktai), Associaçâo Juises Sindical dos Portugueses (EU:C:2018:117, 32 ir 41–45 punktai), Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586, 50–54 punktai)?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar giudice di pace (taikos teisėjas) dirbanti ieškovė patenka į sąvokos „pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas“ aprėptį pagal Direktyvos 2003/88 (1) 1 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį, Direktyva 1999/70 (2) įgyvendinamo Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 2 punktą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalį, kaip juos išaiškino Teisingumo Teismas sprendimuose O’Brien (EU:C:2012:110) ir King (EU:C:2017:914), o jei taip, ar, siekiant taikyti tokias pat darbo sąlygas, kokios yra nurodytos Direktyva 1999/70 įgyvendinamo Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 4 punkte, magistrato ordinario (bendrosios kompetencijos teismo teisėjas) arba magistrato professionale (profesionalus teisėjas) gali būti laikomas nuolatiniu darbuotoju, kurį galima prilyginti pagal terminuotą sutartį dirbančiam giudice di pace (taikos teisėjas)?

3.

Jeigu į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų atsakyta teigiamai, ar su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, siejamu su SESV 267 straipsniu, atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl Italijos valstybės atsakomybės už galutinės instancijos teismo padarytą akivaizdų Sąjungos teisės pažeidimą, suformuotą sprendimuose Köbler (EU:C:2003:513), Traghetti del Mediterraneo (EU:C:2006:391) ir Komisija/ Italijos Respublika (EU:C:2011:775), nesuderinamos legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati (1988 m. balandžio 13 d. Įstatymas Nr. 117 dėl teisėjų civilinės atsakomybės) 2 straipsnio 3 ir 3a dalys, kuriose įtvirtinta atsakomybė už tyčinę klaidą arba sunkų nusižengimą „įstatymo arba Europos Sąjungos teisės akivaizdaus pažeidimo atveju“, ir pagal kurias nacionalinis teismas turi pasirinkimo galimybę – kurios įgyvendinimas lemia civilinės ir drausminės atsakomybės atsiradimą prieš valstybę tose bylose, kuriose pagrindinė bylos šalis yra pati administracinė institucija – kaip šiuo atveju, pažeisti nacionalinės teisės normas jų netaikant, bet taikant Europos Sąjungos teisę, kurios išaiškinimą pateikė Teisingumo Teismas, arba pažeisti Europos Sąjungos teisę taikant nacionalinės teisės normas, kuriomis neužtikrinama veiksminga teisminė apsauga ir kurios nesuderinamos su Direktyvos 2003/88 1 straipsnio 3 dalimi ir 7 straipsniu, Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateikiamo Direktyvoje 1999/70, 2 ir 4 punktais ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalimi?

4.

Ar, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu, 4 straipsnio 2, 3 6 dalimis, 6 straipsnio 1 ir 9 dalimis, 10 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 1 dalimi, siejamomis su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, pažeidimu, kuriuo galima pagrįsti ieškinį dėl SESV 340 dalies 2 pastraipoje numatytos Europos Sąjungos deliktinės atsakomybės, gali būti laikomas Komisijos elgesys atsisakant pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą arba pateikti Teisingumo Teismui <…> ieškinį dėl valstybės įsipareigojimų nevykdymo pažeidžiant Sąjungos teisę, jei, kaip šiuo atveju, buvo nustatytos tokios aplinkybės:

2016 m. birželio mėn. Komunikatu GD EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), kurį Italijos valdžios institucijos gavo 2016 m. birželio 10 d., Komisija, gavusi neigiamą rezultatą ir pranešdama apie ketinimą pradėti pažeidimo procedūrą, baigė nagrinėti bylą „EU Pilot 7779/15/EMPL“ ir patvirtino, kad su ES teise nesuderinama nacionalinės teisės sistemoje nustatyta tvarka, kuria reglamentuojamos giudice di pace (taikos teisėjas) teikiamos paslaugos, susijusios su piktnaudžiavimu pakartotiniu terminuotų sutarčių sudarymu, skirtingu nei magistrato ordinario (bendrosios kompetencijos teismo teisėjas) arba magistrato professionale (profesionalus teisėjas) traktavimu mokant darbo užmokestį ir skiriant kasmetines atostogas bei motinystės atostogas, ir kad ši pažeidimo nagrinėjimo procedūra niekada nebuvo atlikta;

pati Komisija 2016 m. gruodžio 21 d. Komunikate (C (2016) 8600 final pažymėjo, kad ji turi diskreciją spręsti, ar ir kada pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą arba bylą perduoti Teisingumo Teismui, kurio jurisprudencijoje pripažįstama, jog piliečiai negali laimėti bylų prieš Komisiją, jeigu pastaroji atsisako pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą?

5.

Neatsižvelgiant į atsakymus į visus keturis pirmiau išdėstytus klausimus, ar, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu, 4 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 6 straipsnio 1 ir 9 dalimis, 10 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 1 dalimi, aiškinamomis kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, SESV 268, 274 ir 340 straipsniai gali būti aiškinami taip, kad nacionaliniai teismai negali būti laikomi neturinčiais jurisdikcijos nagrinėti tokią bylą, kokia nagrinėjama šiuo atveju, kurioje Sąjungos teisės nuostatos, kuria įtvirtintas teismo savarankiškumo ir nešališkumo principas, neįtraukimas į nacionalinę teisės sistemą buvo pripažintas viena iš nustatyto Komisijos padaryto savo kaip Sutarčių sergėtojos pareigų ir uždavinių nevykdymo šalutinių priežasčių bei Komisijos diskrecijos nuspręsti, ar ir kada pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą arba kreiptis į Teisingumo Teismą, kurio jurisprudencijoje pripažįstama, kad piliečiai negali laimėti bylos prieš Komisiją, jeigu ši atsisako pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą, todėl Teisingumo Teismo išimtinė kompetencija priimti sprendimą ginče dėl Sąjungos deliktinės atsakomybės tampa neveiksminga?


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).

(2)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/21


2018 m. spalio 22 d.Landgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sundair GmbH / WV ir kt.

(Byla C-660/18)

(2019/C 25/25)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Sundair GmbH

Kitos apeliacinio proceso šalys: WV, XU, YT, atstovaujamas XU ir ZS

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (1), 7 straipsnio 1 dalies b punktą, siejamą su 5 straipsnio 1 dalies c punktu, reikia aiškinti taip, kad atitinkami keleiviai turi teisę į kompensaciją atšaukus skrydį taip pat tuo atveju, kai skrydį vykdanti oro transporto įmonė neturi galiojančios veiklos licencijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 261/2004 2 straipsnio a punkte, galiojančios veiklos licencijos neturėjimas yra bent viena iš skrydžio atšaukimo priežasčių, o keleiviai užsakydami bilietus nežinojo apie veiklos licencijos neturėjimą?


(1)  OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/22


2018 m. spalio 22 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-661/18)

(2019/C 25/26)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: CTT — Correios de Portugal

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal neutralumo, veiksmingumo, lygiavertiškumo ir proporcingumo principus draudžiamas toks PVM kodekso (1) 98 straipsnio 2 dalies aiškinimas, pagal kurį ši nuostata netaikoma jau atliktų atskaitų keitimui ar tikslinimui?

2.

Ar pagal šiuos principus draudžiamos tokios teisės nuostatos, kaip PVM kodekso 23 straipsnio 1 dalies b punktas ir 6 dalis, kurios aiškinamos taip, kad apmokestinamasis asmuo, kuris pasirinko koeficiento metodą ir (arba) teisės į mišrios paskirties prekių ar paslaugų pirkimo mokesčio atskaitai apskaičiuoti paskirstymo kriterijų ir atliko korekcijas, remdamasis atitinkamų metų, su kuriais susijusi atskaita, galutinėmis vertėmis, pagal šios nuostatos 6 dalį negali atgaline data iš dalies pakeisti šių duomenų, apskaičiuodamas pirminę, pagal šią taisyklę jau patikslintą, atskaitą iš naujo, kiek tai susiję su mokėtino PVM apskaičiavimu atgaline data už veiklą, kuri iš pradžių buvo laikoma neapmokestinama?


(1)  Pridėtinės vertės mokesčio kodeksas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/22


2018 m. spalio 25 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad

(Byla C-667/18)

(2019/C 25/27)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Atsakovė: Ministerraad

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (1) 201 straipsnio 1 dalies a punkte vartojama sąvoka „teismo procesas“ aiškintina taip, kad ji apima neteisminę ir teisminę tarpininkavimo procedūras, kaip jos suprantamos pagal Belgijos Gerechtelijk Wetboek (Teismų kodeksas) 1723/1–1737 straipsnius?


(1)  OL L 335, 2009, p. 1.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/23


2018 m. spalio 29 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CO / Comune di Gesturi

(Byla C-670/18)

(2019/C 25/28)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: CO

Atsakovė: Comune di Gesturi

Prejudicinis klausimas

Ar vadovaujantis 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 78 (1) 1 ir 2 straipsniuose įtvirtintu nediskriminavimo principu yra draudžiama 2012 m. liepos 6 d.decreto-legge n. 95 (Dekretas įstatymas Nr. 95) (su daliniais pakeitimais pertvarkytas į 2012 m. rugpjūčio 7 d.legge n. 135 (Įstatymas Nr. 135) ir iš dalies pakeistas 2014 m. birželio 24 d.decreto-legge n. 90 (Dekretas įstatymas Nr. 90), kuris pertvarkytas į 2014 m. rugpjūčio 11 d.legge n. 114 (Įstatymas Nr. 114), 6 straipsniu) 5 straipsnio 9 punkto nuostata, pagal kurią viešojo administravimo institucijoms draudžiama tyrimo ir konsultavimo užduotis skirti į pensiją išėjusiems buvusiems privačių ar viešųjų įstaigų darbuotojams?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/23


2018 m. spalio 29 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DN / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-672/18)

(2019/C 25/29)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: DN

Atsakovas: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2009 m. spalio 19 d. direktyvos (1) 8 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas kapitalo prieaugį, susidariusį perleidus dėl apsikeitimo gautus vertybinius popierius, ir atidėtą kapitalo prieaugį draudžiama apmokestinti taikant skirtingas apmokestinimo bazės ir tarifo taisykles?

2.

Ar šios nuostatos visų pirma turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama atidėtam kapitalo prieaugiui netaikyti apmokestinimo bazės sumažinimo, kuriuo siekiama atsižvelgti į vertybinių popierių turėjimo laikotarpį, turint omenyje tai, kad ši apmokestinimo bazės taisyklė nebuvo taikoma tuo metu, kai kapitalo prieaugis gautas, ir taikoma kapitalo prieaugiui, susidariusiam perleidus vertybinius popierius, gautus apsikeitus vertybiniais popieriais, atsižvelgiant į apsikeitimo datą, o ne į apsikeisti skirtų vertybinių popierių įsigijimo datą.


(1)  2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (OL L 310, p. 34)


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/24


2018 m. spalio 30 d.Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Byla C-673/18)

(2019/C 25/30)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris (Paryžiaus apeliacinis teismas, Prancūzija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Santen SAS

Atsakovas: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar sąvoka „kitoks pritaikymas“, kaip ji suprantama pagal ESTT 2012 m. liepos 19 d. Sprendimą Neurim, C-130/11, turi būti suprantama siaurai, t. y.:

būti taikoma tik tais atvejais, kai pritaikymas žmonėms vyksta po pritaikymo veterinarijos srityje,

ar turi būti taikoma indikacijai, susijusiai su nauja terapine sritimi, naujos medicinos šakos prasme, lyginant su ankstesniu LPR, arba vaistui, kuriame veiklioji medžiaga atlieka kitą funkciją nei vaiste, dėl kurio buvo suteiktas pirmasis LPR;

arba, apskritai, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 469/2009 (1) tikslus – sukurti suderintą sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į visus susijusius interesus, įskaitant visuomenės sveikatą, būti vertinama taikant griežtesnius kriterijus nei kriterijai, taikomi vertinant išradimo patentabilumą;

ar, priešingai, ji turėtų būti suprasta plačiąja prasme, t. y. įskaitant ne tik skirtingas terapines indikacijas ir ligas, bet ir skirtingą farmacinę formą bei sudėtį, dozavimą ir (arba) skirtingus vartojimo metodus.

2.

Ar pagal sąvoką „panaudojimas patenka į pagrindinio patento teikiamos apsaugos taikymo sritį“, kaip ji suprantama pagal ESTT 2012 m. liepos 19 d. Sprendimą Neurim, pagrindinio patento taikymo sritis turėtų atitikti LPR, kuriuo remiamasi, taikymo sritį, todėl ji turėtų būti taikoma tik naujam medicininiam panaudojimui, atitinkančiam minėto LPR terapinę indikaciją?


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, p. 1).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/25


2018 m. lapkričio 5 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-677/18)

(2019/C 25/31)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Amoena Ltd

Atsakovas: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar MKK (1) ir (arba) Europos Komisija padarė akivaizdžią klaidą priskirdami MB (2):

a)

Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros (3) 62 skyriui, 6212 tarifo pozicijai, kurioje konkrečiai nurodytos „liemenėlės“, o KN kodas yra 6212 10 90;

užuot pasirinkę

b)

90 skyrių su 9021 tarifo pozicija bei KN kodą 9021 10 10, kaip dirbtinių kūno dalių reikmenis pagal KN 90 skyriaus 2 aiškinamosios pastabos b punktą?

2.

Ar KĮR (4) neteisėtai susiaurinama dirbtinių kūno dalių reikmenų klasifikavimo pagal 9021 tarifo poziciją ir KN 90 skyriaus 2 aiškinamosios pastabos b punktą taikymo sritis, todėl juo viršijami Europos Komisijos įgaliojimai?

3.

Ar KĮR pažeidžiamas lojalaus bendradarbiavimo principas, nustatytas Europos Sąungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje, nes:

a)

Europos Komisija privalo gerbti nacionalinių teismų sprendimus, tačiau sykiu privalo skatinti vienodą (ir teisingą) Muitinės kodekso ir KN taikymą;

b)

Jungtinės Karalystės Supreme Court vienbalsiai padarė išvadą, kad MB turėtų būti priskirtos KN 90 skyriui, 9021 tarifo pozicijai; ir

c)

Supreme Court sprendimas buvo pateiktas Europos Komisijai ir visoms valstybėms narėms kartu su Supreme Court motyvų santrauka?


(1)  Muitinės kodekso komitetas (MKK).

(2)  Pomastektominės liemenėlės (MB).

(3)  KN.

(4)  2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1167 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 170, 2017, p. 50) (KĮR).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/26


2018 m. lapkričio 5 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Byla C-678/18)

(2019/C 25/32)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Prejudicinis klausimas

Ar BDR (1) 90 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad pagal ją jurisdikcija skirti laikinąsias priemones, įskaitant apsaugos priemones, imperatyviai suteikta visiems joje nurodytiems valstybės narės teismams, ar vis dėlto valstybėms narėms suteikiama teisė – visai ar iš dalies – išimtinę jurisdikciją dėl tokių priemonių skyrimo suteikti tik teismams, kurie pagal BDR 80 straipsnio 1 dalį paskirti kaip Bendrijos dizainų teismai (pirmosios ir antrosios instancijų)?


(1)  2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/26


2018 m. lapkričio 5 d.Okresní soud v Ostravě (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OPR-Finance s.r.o. / GK

(Byla C-679/18)

(2019/C 25/33)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresní soud v Ostravě

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: OPR-Finance s.r.o.

Atsakovė: GK

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal kartu aiškinamas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB (1) 8 ir 23 straipsnių nuostatas draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta, kad sankcija už kreditoriaus pareigos įvertinti vartotojo kreditingumą prieš sudarant kredito sutartį neįvykdymą yra kredito sutarties, susijusios su vartotojo pareiga grąžinti kreditoriui pagrindinę sumą atsižvelgiant į vartotojo finansinį pajėgumą tinkamu metu, negaliojimas, jeigu tokia sankcija (kredito sutarties negaliojimas) vis dėlto taikoma tik tada, kai vartotojas ja pasiremia (t. y. ginčija sutarties galiojimą) per trejų metų senaties terminą?

2.

Ar pagal kartu aiškinamas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 8 ir 23 straipsnių nuostatas reikalaujama, kad nacionalinis teismas savo iniciatyva taikytų sankciją, kuri nacionalinės teisės akte numatyta už kreditoriaus pareigos įvertinti vartotojo kreditingumą neįvykdymą (t. y. net ir tuo atveju, kai vartotojas šia sankcija aktyviai nesiremia)?


(1)  OL L 133, 2008, p. 66.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/27


2018 m. lapkričio 7 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SY / Associated Newspapers Ltd

(Byla C-687/18)

(2019/C 25/34)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SY

Atsakovė: Associated Newspapers Ltd

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai Data Protection Act 1998 (1998 m. Duomenų apsaugos įstatymas, toliau – DPA) 32 straipsnio 4 ir 5 dalys, kuriose nustatyta, kad kai duomenų valdytojas tvirtina, jog visi asmens duomenys, su kuriais susijusi byla prieš šį duomenų valdytoją, tvarkomi i) tik žurnalistiniais sumetimais, meninės ar literatūrinės raiškos tikslais ir ii) siekiant paskelbti žurnalistinę, literatūrinę ar meninę medžiagą, kurios duomenų valdytojas anksčiau neskelbė, tokios bylos nagrinėjimas turi būti sustabdytas ta apimtimi, kokia ji susijusi su nepaskelbtais asmens duomenimis, iki a) Information Commissioner (Informacijos komisaras) nusprendžia, kad i) arba ii) sąlygos nėra įvykdytos, b) duomenų tvarkytojo reikalavimas atsiimamas arba c) asmens duomenys yra paskelbiami, suderinamos su Direktyvos 95/46/EB (1) 9, 22 ir 23 straipsniais bei su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 47 straipsniais?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/28


2018 m. lapkričio 6 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš TX ir UW

(Byla C-688/18)

(2019/C 25/35)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

TX ir UW

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos (ES) 2016/343 (1) 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, siejamas su šios direktyvos 35 ir 44 konstatuojamosiomis dalimis, buvo pažeista kaltinamojo teisė dalyvauti nagrinėjant bylą, kai vienas iš teismo posėdžių baudžiamajame procese įvyko kaltinamajam nedalyvaujant, šis buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį ir neatvykimo pasekmes ir šis buvo ginamas pasirinkto advokato, jei:

a)

šis kaltinamasis neatvyko dėl nuo jo priklausančios priežasties (t. y. nusprendė nedalyvauti konkrečiame teismo posėdyje);

b)

šis kaltinamasis neatvyko dėl nuo jo nepriklausančios priežasties (t. y. ligos), vėliau buvo informuotas apie jam nedalyvaujant atliktus veiksmus ir, žinodamas faktinę padėtį, nusprendė ir pareiškė, jog:

nekvestionuoja šių veiksmų teisėtumo remdamasis savo neatvykimu ir nereikalauja jų atlikti dar kartą [dalyvaujant jam pačiam];

nori dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, ir dėl to teismas dar kartą apklausė kaltinamojo nurodytą asmenį ir kaltinamajam suteikė galimybę tinkamai dalyvauti šioje apklausoje.


(1)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlameno ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų (OL L 65, 2016, p. 1).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/28


2018 m. lapkričio 5 d.Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XT / Ellinikos Dimosio

(Byla C-689/18)

(2019/C 25/36)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: XT

Atsakovas: Ellinikos Dimosio

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Įstatymo Nr. 4111/2013 44 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata, galiojusi 2013 finansiniais metais (2012 metais), pagal kurią nuo prabangos prekių mokesčio yra atleidžiami asmenys, kurie yra savininkai ir valdytojai senesnių nei dešimties metų asmeninės paskirties autotransporto priemonių (kurių variklio darbinis tūris yra 1 929 kubiniai centimetrai arba didesnis) laikotarpį skaičiuojant nuo jų eksploatavimo pradžios Graikijoje datos, o ne nuo galimos jų eksploatavimo pradžios kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje datos, yra nustatomas mokestis, kurio poveikis yra lygiavertis muitui tarp Europos Sąjungos valstybių, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 28–30 straipsnius?

2.

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar ta pačia minėta teisės nuostata nustatomas vidinis (netiesioginis) mokestis, taikomas iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių importuojamiems gaminiams, yra didesnis už mokestį, kuris panašiems nacionaliniams gaminiams taikomas pagal tos pačios sutarties 110 straipsnį?


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/29


2018 m. lapkričio 12 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-703/18)

(2019/C 25/37)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)f

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Healthspan Limited

Atsakovai: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Kai klientas sudaro sutartį a) su tiekėju dėl prekių įsigijimo; ir b) su trečiąja šalimi, pristatymo bendrove, (toliau – pristatymo bendrovė) dėl siuntimo ir pristatymo, ar laikoma, kad prekės yra tiekiamos iš vietos, kurioje jos yra, kai pradedamas prekių siuntimas arba gabenimas klientui, todėl visada taikomas 32 (1) (o ne 33) straipsnis?

2.

Jei atsakymas į 1 klausimą yra neigiamas, ar prekės yra gabenamos „tiekėjo arba jo vardu“, kai klientas sudaro sutartį su pristatymo bendrove ir yra viena iš toliau nurodytų sąlygų? Jei taip, kuri (-ios) sąlyga (-os) taikomos:

a)

klientas neturi kitos realios galimybės, kaip tik naudotis pristatymo bendrovės paslaugomis.

b)

klientas bendrauja tik su tiekėju, bet ne su pristatymo bendrove.

c)

tiekėjas ir pristatymo bendrovė susitaria dėl pristatymo bendrovės taikomos kainos nedalyvaujant klientui.

d)

tiekėjas sumažina klientui taikomą pristatymo mokestį suteikdamas nuolaidą prekių kainai.

e)

tiekėjas renka pristatymo mokesčius iš kliento ir [juos] perduoda trečiajai šaliai, pristatymo bendrovei.

f)

sutarčių sąlygos, kuriose nustatyta, kada nuosavybės teisė į prekes pereina klientui, nėra tikslingos ekonominiu požiūriu, tačiau praktiškai jos nėra svarbios, nes tiekėjas atlygina klientui išlaidas, patirtas dėl bet kokio prekių sugadinimo pristatymo metu.

g)

Dėl pristatymo mokesčių, kai kyla problemų dėl pradinio pristatymo:

i)

pagal savo sutartį su klientu tiekėjas yra įpareigotas grąžinti kliento jau sumokėtus mokesčius;

ii)

pagal savo sutartį su klientu tiekėjas nėra įpareigotas atlyginti šiuos mokesčius, tačiau praktiškai tai daro;

iii)

bet kuriuo atveju grąžinimo išlaidos tenka tiekėjui (o ne pristatymo bendrovei); ir (arba)

iv)

pagal savo sutartį su klientu tiekėjas yra įpareigotas sumokėti ir pakeistų prekių siuntimo išlaidas, ir susijusį pristatymo mokestį; arba

v)

pagal savo sutartį su klientu tiekėjas yra įpareigotas sumokėti pakaitos prekių siuntimo išlaidas, bet ne jų pristatymo mokestį, tačiau praktiškai jį sumoka [?]

3.

Jei atsakymas į 2 klausimą yra neigiamas, ar pristatymo bendrovė veikia tiekėjo vardu, jei tenkinamas daugiau nei vienas iš pirmiau nurodytų punktų? Jei taip, į kokius veiksnius reikia atsižvelgti ir kokią reikšmę reikia teikti kiekvienam veiksniui?

4.

Jei atsakymas į 2 arba 3 klausimą yra teigiamas, ar pristatymo bendrovė veikia tiekėjo vardu, kai tiekėjas tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja gabenant arba siunčiant prekes, kaip nuo 2021 m. bus pagal Direktyvą 2017/2455 (2)? Kitaip tariant, ar ta Direktyva numatytais pakeitimais tiesiog suprantamiau išreiškiama dabartinio 33 straipsnio prasmė?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1) 32 straipsnis

(2)  2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, 2017, p. 7).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/30


2018 m. lapkričio 12 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš LD, ME, NF, OG, PH ir RI

(Byla C-704/18)

(2019/C 25/38)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalys pagrindinėje byloje

LD, ME, NF, OG, PH ir RI

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 267 straipsnis turi būti aiškinamas kaip leidžiantis nacionaliniam teismui nesivadovauti prejudiciniu sprendimu nagrinėjant pagrindinę bylą, dėl kurios jis buvo priimtas, kai šis teismas remiasi faktinėmis aplinkybėmis, į kurias Teisingumo Teismas atsižvelgė priimdamas prejudicinį sprendimą?


Bendrasis Teismas

21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/31


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stichting Woonlinie ir kt. / Komisija

(Sujungtos bylos T-202/10 RENV II ir T-203/10 RENV II) (1)

((Valstybės pagalba - Socialinis būstas - Pagalbos schema, skirta socialinio būsto bendrovėms - Esama pagalba - Valstybės narės įsipareigojimai - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta suderinama su vidaus rinka - Reglamento (EB) Nr. 659/1999 17 straipsnis - Bendros ekonominės svarbos paslauga - SESV 106 straipsnio 2 dalis - Viešosios paslaugos užduoties apibrėžimas))

(2019/C 25/39)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovės byloje T-202/10 RENV II: Stichting Woonlinie (Vaudrichemas, Nyderlandai), Woningstichting Volksbelang (Veikas prie Diurstedės, Nyderlandai) ir Stichting Woonstede (Edė, Nyderlandai), atstovaujamos advokatų L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries ir F. van Orden

Ieškovės byloje T-203/10 RENV II: Stichting Woonpunt (Mastrichtas, Nyderlandai), Woningstichting Haag Wonen (Haga, Nyderlandai) ir Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhovene, Nyderlandai), atstovaujamos advokatų L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries ir F. van Orden

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Noë ir P.J. Loewenthal

Ieškovių pusėje į bylą įstojusi šalis: Belgijos Karalystė, atstovaujama J.-C. Halleux ir L. Van den Broeck

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Vorburgas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų M. Meulenbelt ir B. Natens

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2009 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimą C(2009) 9963 final, susijusį su valstybės pagalba E 2/2005 ir N 642/2009 – Nyderlandai – Esama pagalba ir speciali pagalba, skirta būsto bendrovių projektams.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Priteisti iš Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang ir Stichting Woonstede jų ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas bylose T-202/10, T-202/10 RENV, T-202/10 RENV II, C-133/12 P ir C-414/15 P, taip pat Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) bylinėjimosi išlaidas bylose T-202/10, T-202/10 RENV ir T-202/10 RENV II.

3.

Priteisti iš Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen ir Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl jų ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas bylose T-203/10, T-203/10 RENV, T-203/10 RENV II, C-132/12 P ir C-415/15 P, taip pat IVBN bylinėjimosi išlaidas bylose T-203/10, T-203/10 RENV ir T-203/10 RENV II.

4.

Belgijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 179, 2010 7 3.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/32


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Telekom / Komisija

(Byla T-207/10) (1)

((Valstybės pagalba - Mokesčių sistema, pagal kurią įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma dalį jos susigrąžinti - Nuostata, pagal kurią leidžiama ir toliau taikyti dalį schemos - Prašymas pripažinti, kad nereikia priimti sprendimo - Išlikęs suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Teisėti lūkesčiai - Komisijos suteiktos konkrečios garantijos - Lūkesčių teisėtumas - Teisėtų lūkesčių taikymo sritis „ratione temporis“))

(2019/C 25/40)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Deutsche Telekom AG (Bona, Vokietija), atstovaujama iš pradžių advokatų A. Cordewener ir J. Schönfeld, vėliau – advokato J. Schönfeld

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių B. Martenczuk, T. Maxian Rusche ir C. Urraca Caviedes, vėliau – T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes ir galiausiai T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes ir K. Blanck-Putz

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Ebro Foods, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan ir R. Calvo Salinero, vėliau – J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro ir R. Calvo Salinero, Banco Santander, SA (Santanderas, Ispanija), atstovaujamas iš pradžių advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan ir R. Calvo Salinero, vėliau – J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro ir R. Calvo Salinero, Iberdrola, SA (Bilbao, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller ir J. Domínguez Pérez, vėliau – advokatų J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez ir S. Völcker, ir Telefónica, SA (Madridas), atstovaujama iš pradžių advokatų J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller ir J. Domínguez Pérez, vėliau – advokatų J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez ir S. Völcker

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2009 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimo 2011/5/EB dėl Ispanijos įgyvendinto perviršinės vertės mokesčio mažinimo įsigyjant didelę užsienio bendrovės akcijų dalį Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 7, 2011, p. 48) 1 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Deutsche Telekom AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 195, 2010 7 17.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/33


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje World Duty Free Group / Komisija

(Byla T-219/10 RENV) (1)

((Valstybės pagalba - Su pelno mokesčiu susijusios nuostatos, pagal kurias įmonėms, reziduojančioms mokesčių tikslais Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, susidariusį įsigijus bendrovių, reziduojančių mokesčių tikslais užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo tokia valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Atrankinis pobūdis - Referencinė sistema - Leidžianti nukrypti nuostata - Skirtingas požiūris - Skirtingo vertinimo pateisinimas - Įmonės priemonės naudos gavėjos - Teisėti lūkesčiai))

(2019/C 25/41)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: World Duty Free Group, SA, buvusi Autogrill España, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes ir P. Němečková

Ieškovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, Airija, iš pradžių atstovaujama G. Hodge ir E. Creedon, vėliau G. Hodge ir D. Browne, padedamų baristerių B. Doherty Barry ir A. Goodman, ir Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. Sampol Pucurull

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2009 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimo 2011/5/EB dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 7, 2011, p. 48) 1 straipsnio 1 dalį ir papildomai šio sprendimo 4 straipsnį

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

World Duty Free Group, SA padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Vokietijos Federacinė Respublika, Airija ir Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 179, 2010 7 3.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/34


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banco Santander / Komisija

(Byla T-227/10) (1)

((Valstybės pagalba - Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Atrankumas - Referencinė sistema - Leidžianti nukrypti nuostata - Skirtingas požiūris - Skirtingo požiūrio pateisinimas - Įmonės, priemonės naudos gavėjos - Teisėti lūkesčiai))

(2019/C 25/42)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Banco Santander, SA (Santanderas, Ispanija), atstovaujamas iš pradžių advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan ir R. Calvo Salinero, vėliau – advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal ir C. Urraca Caviedes

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2009 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimo 2011/5/EB dėl Ispanijos įgyvendinto perviršinės vertės mokesčio mažinimo įsigyjant didelę užsienio bendrovės akcijų dalį Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 7, 2011, p. 48) 1 straipsnio 1 dalį, o nepatenkinus šio reikalavimo – šio sprendimo 4 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Banco Santander, SA padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 195, 2010 7 17.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/34


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sigma Alimentos Exterior / Komisija

(Byla T-239/11) (1)

((Valstybės pagalba - Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Atrankumas - Referencinė sistema - Leidžianti nukrypti nuostata - Skirtingas požiūris - Skirtingo požiūrio pateisinimas))

(2019/C 25/43)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų A. Morillo Méndez ir M. Ferre Navarrete, vėliau – advokatų A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio ir C. Cañizares Pacheco

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių R. Lyal, C. Urraca Caviedes ir P. Němečková, vėliau – R. Lyal ir C. Urraca Caviedes

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimo 2011/282/ES dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 135, 2011, p. 1) 1 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Sigma Alimentos Exterior, SL padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 204, 2011 7 9.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/35


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banco Santander ir Santusa / Komisija

(Byla T-399/11 RENV) (1)

((Valstybės pagalba - Su pelno mokesčiu susijusios nuostatos, pagal kurias įmonėms, reziduojančioms mokesčių tikslais Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, susidariusį įsigijus bendrovių, reziduojančių mokesčių tikslais užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo tokia valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Atrankinis pobūdis - Referencinė sistema - Leidžianti nukrypti nuostata - Skirtingas požiūris - Skirtingo vertinimo pateisinimas - Įmonės priemonės naudos gavėjos - Teisėti lūkesčiai))

(2019/C 25/44)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Banco Santander, SA (Santanderas, Ispanija), Santusa Holding, SL (Boadilja del Montė, Ispanija), atstovaujamos advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes ir P. Němečková

Ieškovų pusėje į bylą įstojusios šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, Airija, atstovaujama iš pradžių G. Hodge ir E. Creedon, vėliau – G. Hodge ir M. Browne, ir Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. Sampol Pucurull

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimo 2011/282/ES dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 135, 2011, p. 1) 1 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Banco Santander, SA ir Santusa Holding, SL padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Vokietijos Federacinė Respublika, Airija ir Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/36


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axa Mediterranean / Komisija

(Byla T-405/11) (1)

((Valstybės pagalba - Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Atrankumas - Referencinė sistema - Leidžianti nukrypti nuostata - Skirtingas požiūris - Skirtingo požiūrio pateisinimas - Įmonės, priemonės naudos gavėjos - Teisėti lūkesčiai))

(2019/C 25/45)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Axa Mediterranean Holding, SA (Maljorkos Palma, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan ir R. Calvo Salinero, vėliau – advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro ir R. Calvo Salinero, ir galiausiai advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, C. Urraca Caviedes ir P. Němečková

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimo 2011/282/ES dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 135, 2011, p. 1) 1 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Axa Mediterranean Holding, SA padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/37


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prosegur Compañía de Seguridad / Komisija

(Byla T-406/11) (1)

((Valstybės pagalba - Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti - Valstybės pagalbos sąvoka - Atrankumas - Referencinė sistema - Leidžianti nukrypti nuostata - Skirtingas požiūris - Skirtingo požiūrio pateisinimas - Įmonės, priemonės naudos gavėjos - Teisėti lūkesčiai))

(2019/C 25/46)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro ir M. Muñoz de Juan, vėliau – advokatų J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ir A. Lamadrid de Pablo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, C. Urraca Caviedes ir P. Němečková

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimo 2011/282/ES dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 135, 2011, p. 1) 1 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Prosegur Compañía de Seguridad, SA padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/37


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CHEMK ir KF / Komisija

(Byla T-487/14) (1)

(„Dempingas - Rusijos kilmės ferosilicio importas - Galutinis antidempingo muitas - Priemonių galiojimo termino peržiūra - Eksporto kainos nustatymas - Vienas ekonominis subjektas - Antidempingo muito atsispindėjimas perpardavimo Sąjungoje kainose - Taikymas kitos metodikos, nei naudota per ankstesnį tyrimą - Dempingo ir žalos išlikimas ar pasikartojimas - Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 9 dalis, 3 straipsnis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys (dabar – Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 9 dalis, 3 straipsnis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys)))

(2019/C 25/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Čeliabinskas, Rusija) ir Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) (Novokuzneckas, Rusija), atstovaujamos advokatų B. Evtimov ir M. Krestiyanova

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama M. França, J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik ir A. Demeneix

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Euroalliages (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 360/2014, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės ferosiliciui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 107, 2014, p. 13), tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) ir Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), be savo bylinėjimosi išlaidų, padengti Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Euroalliages padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2014 8 25.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/38


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje RFA International / Komisija

(Byla T-113/15) (1)

((Dempingas - Rusijos kilmės ferosilicio importas - Prašymų grąžinti sumokėtą antidempingo muitą atmetimas - Normaliosios vertės ir eksporto kainos nustatymas - Vienas ekonominis subjektas - Antidempingo muito atsispindėjimas perpardavimo Sąjungoje kainose - Taikymas kitos metodikos, nei naudota per ankstesnį tyrimą - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 9 dalis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys (dabar – Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 9 dalis ir 11 straipsnio 9 ir 10 dalys) - PPO antidempingo susitarimo 18.3.1 straipsnis))

(2019/C 25/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: RFA International, LP (Kalgaris, Kanada), atstovaujama advokatų B. Evtimov ir M. Krestiyanova

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir A. Stobiecka-Kuik

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti visus ar iš dalies 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimus C(2014) 9805 galutinis, C(2014) 9806 galutinis, C(2014) 9807 galutinis, C(2014) 9808 galutinis, C(2014) 9811 galutinis, C(2014) 9812 galutinis ir C(2014) 9816 galutinis dėl prašymų grąžinti antidempingo muitus, sumokėtus už Rusijos kilmės ferosilicio importą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš RFA International, LP bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 155, 2015 5 11.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/39


2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Barata / Parlamentas

(Byla T-854/16) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2015 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Atestacijos procedūra - Neįtraukimas į galutinį pareigūnų, kuriems leista dalyvauti mokymų programoje, sąrašą - Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida - Vienodas požiūris - Teisė į gynybą))

(2019/C 25/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: João Miguel Barata (Evere, Belgija), atstovaujamas advokatų G. Pandey, D. Rovetta ir solisitoriaus J. Grayston

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas D. Nessaf ir Í. Ní Riagáin Düro

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2016 m. sausio 29 d. Parlamento sprendimą ir 2016 m. kovo 29 d. patvirtinamąjį sprendimą neįtraukti ieškovo į pareigūnų, kuriems 2015 m. leista dalyvauti 2015 m. pareigūnų atestacijos procedūros mokymų programoje, sąrašą, antra, sprendimą atmesti 2016 m. rugpjūčio 25 d. skundą, trečia, pranešimą apie vidinį konkursą 2015/023, kuris personalui išplatintas 2015 m. rugsėjo 18 d., ir ketvirta, pareigūnų, atrinktų dalyvauti aptariamoje mokymų programoje, sąrašo projektą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš João Miguel Barata bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 38, 2017 2 6.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/39


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Haufe-Lexware / EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)

(Byla T-546/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Leshare“ paraiška - Ankstesnis žodinis tarptautinis prekių ženklas LEXWARE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Žymenų panašumas))

(2019/C 25/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Breisgau Freiburgas, Vokietija), atstovaujama advokato N. Hebeis

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer ir D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Pekinas, Kinija),

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. birželio 15 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1691/2016-4), susijusio su protesto procedūra tarp Haufe-Lexware ir Le Shi Holdings (Beijing).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Haufe-Lexware GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 338, 2017 10 9.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/40


2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje St. Andrews Links / EUIPO (ST ANDREWS)

(Byla T-790/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ST ANDREWS paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Geografinė kilmė - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)))

(2019/C 25/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: St. Andrews Links Ltd (Sent Andrusas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato B. Hattier

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama K. Kompari

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. spalio 2 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 92/2017-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį ST ANDREWS kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš St. Andrews Links Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 42, 2018 2 5.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/41


2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje St. Andrews Links / EUIPO (ST ANDREWS)

(Byla T-791/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ST ANDREWS paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Geografinė kilmė - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)))

(2019/C 25/52)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: St. Andrews Links Ltd (Sent Andrusas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato B. Hattier

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama K. Kompari

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. spalio 2 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 93/2017-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį ST ANDREWS kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš St. Andrews Links Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 42, 2018 2 5.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/41


2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DRH Licensing & Managing / EUIPO – Merck (Flexagil)

(Byla T-831/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Flexagil“ - Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas - Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui))

(2019/C 25/53)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: DRH Licensing & Managing AG (Ciurichas, Šveicarija), atstovaujama advokato S. Salomonowitz

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama W. Schramek ir M. Fischer

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis: Merck KGaA (Darmštatas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. spalio 17 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2043/2016-4), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp DRH Licensing & Managing ir Merck.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš DRH Licensing & Managing AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2018 2 12.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/42


2018 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Asahi Intecc / EUIPO – Celesio (Celeson)

(Byla T-36/18) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija - Žodinis prekių ženklas „Celeson“ - Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CELESIO - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2019/C 25/54)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Asahi Intecc Co., Ltd (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato T. Schmidpeter

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Rajh ir D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Celesio AG (Štutgartas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. lapkričio 20 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1004/2017-4), susijusio su protesto procedūra tarp Celesio ir Asahi Intecc.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Asahi Intecc Co., Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 104, 2018 3 19.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/42


2018 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Bonnafous / Komisija

(Byla T-646/18)

(2019/C 25/55)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Laurence Bonnafous (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų A. Blot ir S. Rodrigues

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

todėl,

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 2018 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimą atmesti kartotinę paraišką susipažinti su dokumentu (2018 m. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos žmogiškųjų išteklių audito ataskaita, vidaus registracijos numeris ARES(2018)361356, data: 2018 m. sausio 21 d.), ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad pažeistas Reglamentas Nr. 1049/2001, SESV 15 straipsnio 3 dalis ir Chartijos 42 straipsnis, motyvuojant tuo, kad Komisija nevykdė pareigų, jai tenkančių įgyvendinant visuomenės teisę susipažinti su institucijų dokumentais ir skaidrumo reikalavimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad pažeistas SESV 296 straipsnis ir Chartijos 41 straipsnis, t. y. pareiga motyvuoti, nes ginčijamame sprendime atlikta analizė pagrįsta bendro pobūdžio teiginiais ir abstrakčiais motyvais.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad pažeistas proporcingumo principas, motyvuojant tuo, kad Komisija atsisakė leisti susipažinti su prašomu dokumentu klaidingai remdamasi bendrąja neatskleidimo prezumpcija.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/43


2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Armani / EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(Byla T-653/18)

(2019/C 25/56)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Giorgio Armani SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokato S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Felipe Domingo Asunción (Madridas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Sąjungos prekių ženklo „GIORGIO ARMANI le Sac 11“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 826 623.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 13 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2462/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą, pripažįstant, kad ieškovės Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija yra pagrįsta, todėl protestas atmetamas ir nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas tinkamas registruoti; arba alternatyviai panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš EUIPO ir, prireikus, iš į bylą įstojusios šalies padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą EUIPO.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Procedūroms EUIPO taikomų procedūros taisyklių ir ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio ir 47 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/44


2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Armani / EUIPO – Asunción (le Sac 11)

(Byla T-654/18)

(2019/C 25/57)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Giorgio Armani SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokato S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Felipe Domingo Asunción (Madridas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Sąjungos prekių ženklo „le Sac 11“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 612 593.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 13 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2464/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą, pripažįstant, kad ieškovės Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija yra pagrįsta, todėl protestas atmetamas ir nagrinėjamas Europos Sąjungos prekių ženklas tinkamas registruoti; arba alternatyviai panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš EUIPO ir, prireikus, iš į bylą įstojusios šalies padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą EUIPO.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Procedūroms EUIPO taikomų procedūros taisyklių ir ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio ir 47 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/45


2018 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Aupicon ir kt. / EIVT

(Byla T-655/18)

(2019/C 25/58)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Delphine Aupicon (Gaboronas, Bostvana) ir dešimt kitų ieškovų, atstovaujamų advokato N. de Montigny

Atsakovė: Europos išorės veiksmų tarnyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gruodžio 19 d. Europos išorės veiksmų tarnybos už biudžetą ir administravimą atsakingo generalinio direktoriaus sprendimą ADMIN(2017) 26, nustatantį šalis, kuriose gyvenimo sąlygos laikomos lygiavertėmis gyvenimo Europos Sąjungoje sąlygoms, nesuteikiančioms teisės į Pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 10 straipsnyje nustatytos išmokos dėl gyvenimo sąlygų mokėjimą – 2018 finansiniai metai,

atsižvelgiant į poreikį, panaikinti 2018 m. sausio mėn. ieškovių atlyginimo lapelius,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 1 straipsnio trečios pastraipos pažeidimu dėl to, kad EIVT nepriėmė bendrųjų įgyvendinimo nuostatų pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas, viena vertus, akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, kurias padarė EIVT analizuodama kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgta vertinant išmoką dėl gyvenimo sąlygų, ir, kita vertus, tinkamo motyvavimo nepateikimu.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/46


2018 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Hästens Sängar / EUIPO (Kvadratų derinio vaizdas)

(Byla T-658/18)

(2019/C 25/59)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Hästens Sängar AB (Šiopingas, Švedija), atstovaujama advokatų M. Johansson ir R. Wessman

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Tarptautinis vaizdinis mėlynos ir baltos spalvų prekių ženklas, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje (Kvadratų derinio vaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 1 340 047

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 442/2018-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, grindžiamas tuo, kad Apeliacinė taryba netinkamai išnagrinėjo ir (arba) nenurodė savo sprendimo dėl įvairių paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų pagrindų,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 94, 95 straipsnių ir 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, grindžiamas tuo, kad aptariamas prekių ženklas nėra sudarytas iš pasikartojančio derinio arba erdvinio ženklo,

Klaidingu susijusio viešojo intereso vertinimu, pripažintinu kaip Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, grindžiamas tuo, kad Apeliacinė taryba neteisingai įvertino skiriamąjį požymį.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/46


2018 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Securitec / Komisija

(Byla T-661/18)

(2019/C 25/60)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Securitec (Livange, Liuksemburgas), atstovaujama advokato P. Peuvrel

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad šis ieškinys dėl panaikinimo atitinka formos reikalavimus,

iš esmės pripažinti, kad ieškinys dėl panaikinimo pagrįstas,

todėl panaikinti 2018 m. rugsėjo 7 d. priimtą sprendimą atmesti,

taip pat panaikinti 2018 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimą,

pripažinti kitus teisinius įpareigojimus šioje srityje,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas ir bet kokio pobūdžio kitas per šį procesą jų patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas pareigos motyvuoti nesilaikymu, pirma, 2018 m. rugsėjo 7 d. Komisijos sprendime atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą dalyvaujant konkurse Nr. HR/R1/PR/2017/059 „Saugumo Europos Komisijos Belgijoje ir Liuksemburge užimamų ir (arba) valdomų pastatų saugumo įrengimų priežiūra“ (OL 2018/S 209-476275), ir antra, 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendime, kuriuo atsisakoma pateikti ieškovei paaiškinimus, kurių ji prašė apie minėtą konkursą. Iš tikrųjų sprendime atmesti ieškovės pasiūlymą tik nurodoma, kad pasiūlyme nenurodyta žemiausia kaina, nors kainos kriterijus nebuvo vienintelis specifikacijose nurodytas skyrimo kriterijus. Nepakankamas motyvavimas prilygintinas motyvavimo nebuvimui, todėl sprendimas turi būti panaikintas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo neteisėtumu. Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad mažiausios kainos kriterijus nebuvo vienintelis ir kad reikėjo, be kita ko, jog atrinktas pasiūlymas būtų teisėtas ir atitiktų reikalavimus. Tačiau, ieškovės nuomone, laimėjusioji organizacija neturėjo NEDAP sertifikatų, kurie buvo būtini pagal specifikacijas. Todėl sutarties skyrimas šiai bendrovei buvo neteisėtas, taigi reikia panaikinti ginčijamą sprendimą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimu ginčijamame sprendime, ypač kalbant apie neproporcinga mažiausiai 900 000 EUR apyvartos reikalavimą įmonėms, kurios dalyvauja konkurso dalyje Nr. 4 Liuksemburge, ir atsižvelgiant į tai, kad Komisija neatsakė į ieškovės 2018 m. birželio 28 d. raštą šiuo klausimu.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/47


2018 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Nissin Foods Holdings / EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

(Byla T-663/18)

(2019/C 25/61)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Nissin Foods Holdings Co. Ltd (Osaka, Japonija), atstovaujama QC S. Malynicz, baristerio G. Messenger, solisitorių K. Gilbert ir G. Lodge

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: The GB Foods, SA (Ljobregato l’Hospitaletas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Soba JAPANESE FRIED NOODLES“, pateiktas raudona, juoda, pilka ir balta spalvomis – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 9 377 904

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 111/2018-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

nurodyti EUIPO ir kitai procedūros Apeliacinėje taryboje šaliai padengti savo išlaidas ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/48


2018 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje 6Minutes Media / EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

(Byla T-666/18)

(2019/C 25/62)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: 6Minutes Media GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Koch ir T. Hilser

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ad pepper media International NV (Niurnbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „ad pepper“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 1 307 966

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. birželio 20 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 839/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jei ši įstotų į Bendrojo Teismo nagrinėjamą bylą, bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ieškovės patirtas išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 18 straipsnio 1 dalies a punktu, pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/49


2018 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje 6Minutes Media / EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

(Byla T-668/18)

(2019/C 25/63)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: 6Minutes Media GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Koch ir T. Hilser

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ad pepper media International NV (Niurnbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „ADPepper“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 1 109 990

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. birželio 20 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 840/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jei ši įstotų į Bendrojo Teismo nagrinėjamą bylą, bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ieškovės patirtas išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio 2 dalies pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 18 straipsnio 1 dalies a punktu, pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/50


2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Neoperl / EUIPO (keturių užpildytų skylių vaizdavimas taisyklingame skylių trafarete)

(Byla T-669/18)

(2019/C 25/64)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Neoperl AG (Reinachas, Šveicarija), atstovaujama advokato H. Börjes-Pestalozza

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: pozicinis Sąjungos prekių ženklas (keturių užpildytų skylių vaizdavimas taisyklingame skylių trafarete) – Registracijos paraiška Nr. 16 259 665

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 10 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2059/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/50


2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Pyke / EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

(Byla T-672/18)

(2019/C 25/65)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Pyke Srl (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta ir R. Perotti

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Paglieri SpA (Alesandrija, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo CLIOMAKEUP paraiška – Registracijos paraiška Nr. 11 698 446

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2675/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas,

priteisti iš Paglieri bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/51


2018 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Vattenfall Europe Nuclear Energy / Komisija

(Byla T-674/18)

(2019/C 25/66)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų U. Karpenstein ir R. Sangi

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2018 m. liepos 4 d. Europos Komisijos raštą byloje dėl valstybės pagalbos State aid SA.51169 (2018/PN) – 16 Atomgesetz-Änderungsgesetz (16 Atominės energijos įstatymas – Pakeitimo įstatymas) (16. AtG-Novelle);

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais pagrindais.

1.

SESV 107 straipsnio 1 dalies (siejamos su SESV 108 straipsnio 3 dalimi) pažeidimas

Ieškovė tvirtina, kad ginčijamu raštu pažeidžiama SESV 107 straipsnio 1 dalis, siejama su SESV 108 straipsnio 3 dalimi, nes – darant prielaidą, kad šis raštas yra privalomas – šiuo raštu pagal nacionalinį Įstatymą dėl nuostolių atlyginimo atleidžiama nuo pareigos pranešti apie valstybės pagalbos skyrimą, nepaisant to, kad remiantis šiuo įstatymu vienas iš ieškovės konkurentų, kuris pagal Bundesverfassungsgericht (Federalinis Konstitucinis Teismas) sprendimą neturėjo teisės į žalos atlyginimą, buvo pasirinktas būti finansuotu iš valstybės lėšų

2.

Tarybos reglamento (ES) 2015/1589 (1) 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Ieškovė teigia, kad tiek, kiek valstybė narė mano, kad jos nustatyta priemonė nėra pagalba, Reglamente 2015/1589 yra numatytas SESV 288 straipsnyje įtvirtintas oficialus sprendimas tuo atveju, jeigu atlikusi išankstinį patikrinimą Komisija padaro išvadą, jog priemonė, apie kurią pranešta, nėra pagalba. Ginčijamu raštu pažeidžiamas šis reikalavimas.


(1)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/52


2018 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Trifolio-M ir kt. / EFSA

(Byla T-675/18)

(2019/C 25/67)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Vokietija), Oxon Italia SpA (Milanas, Italija) ir Mitsui AgriScience International (Woluwe-Saint-Pierre, Belgija), atstovaujamos advokatų C. Mereu ir S. Englebert

Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 11 d. EFSA sprendimą, kuriuo įvertinti ieškovių konfidencialumo prašymai, pateikti dėl veikliosios medžiagos azadirachtino, kaip pesticido, rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros,

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas grindžiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (1) 63 straipsnio pažeidimu.

Ieškovės teigia, kad atsakovė neteisingai aiškino tai, kas sudaro su pramoninėmis ir komercinėmis paslaptimis susijusią informaciją, kuri turi būti laikoma konfidencialia, ir neteisingai taikė Reglamento Nr. 1107/2009 63 straipsnį, nes padarė akivaizdžią ieškovių konfidencialumo prašymų vertinimo klaidą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas pagrindinių ES teisės principų pažeidimu, nes atsakovė nenurodė savo sprendimo motyvų, neužtikrino vienodo ES teisės taikymo ir nesilaikė proporcingumo principo.


(1)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009, p. 1).


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/53


2018 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

(Byla T-678/18)

(2019/C 25/68)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Italija), atstovaujama advokatų M. Pizzigati ir A. Mayr

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: DMC Srl (San Vendemiano, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis prekių ženklas GIUSTI WINE, kurio tarptautinė registracija galioja Europos Sąjungoje

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 3 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1154/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/53


2018 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Showroom / EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

(Byla T-679/18)

(2019/C 25/69)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: lenkų

Šalys

Ieškovė: Showroom sp. z o.o. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama radca prawny M. Janicka-Kapłon

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: E-Gab NV (Ternat, Belgija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, paraišką pateikęs asmuo: ieškovė Bendrajame Teisme (kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis)

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas SHOWROOM – Registracijos paraiška Nr. 11 110 376

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 5 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1834/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir E-GAB (jeigu pastaroji įstos į bylą) bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, kurias ieškovė patyrė vykstant procedūrai EUIPO apeliacinėje taryboje ir protestų skyriuje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/54


2018 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje SLL Service / EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

(Byla T-680/18)

(2019/C 25/70)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: SLL Service GmbH (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Schmitt

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Elfa International AB (Vestervikas, Švedija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinis prekių ženklas, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje LUMIN8 – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija Nr. 1 276 543

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 28 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2752/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/55


2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje „Korporaciya „Masternet““ / EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

(Byla T-681/18)

(2019/C 25/71)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: ZAO „Korporaciya „Masternet““ (Maskva, Rusija), atstovaujama advokato N. Bürglen

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Stayer Ibérica, SA (Pintas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas STAYER – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 4 675 881

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 7 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1940/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/55


2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Twitter / EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

(Byla T-682/18)

(2019/C 25/72)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Twitter, Inc (San Fransiskas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitoriaus I. Fowler ir advokato J. Schmitt

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PERISCOPE paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 837 794

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 3 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2315/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jame nustatyta, a) kad ankstesnis Prancūzijos prekių ženklas Nr. 3 366 460 buvo iš tikrųjų naudojamas „programinei įrangai ir kompiuterių programoms“, priskiriamoms prie 9 klasės prekių ir b) kad egzistuoja nagrinėjamų prekių ženklų supainiojimo galimybė, kiek tai susiję su 9, 41, 42 ir 45 prekių ir paslaugų klasėmis;

priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jeigu ši įstos į bylą.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Tarybos reglamento (EB) 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimas;

Tarybos reglamento (EB) 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/56


2018 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

(Byla T-683/18)

(2019/C 25/73)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Santa Conte (Neapolis, Italija), atstovaujama advokatų C. Demichelis, E. Ortaglio ir G. Iorio Fiorelli

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio juodos, žaliųjų alyvuogių, šviesiai žalios ir baltos spalvų Europos Sąjungos prekių ženklo CANNABIS STORE AMSTERDAM paraiška – Registracijos paraiška Nr. 16 176 968

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 31 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2181/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir išlaidas, kurias ieškovė patyrė per procedūrą pas ekspertą ir per procedūrą EUIPO antrojoje apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 71 straipsnio 1 dalies ir susijusios 95 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimas.

Neatsižvelgimas į faktinę aplinkybę, kuri svarbi registruojant ginčijamą prekių ženklą.

Nešališkumo ir rūpestingumo trūkumas vertinant ginčijamo prekių ženklo reikšmę ir atitinkamos visuomenės suvokimą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies f punkto ir susijusios 7 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimas.

Klaidingas susijusios visuomenės ir ginčijamo prekių ženklo suvokimo nustatymas.

Prieštaravimo viešajai tvarkai nebuvimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/57


2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Apple / EUIPO – Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

(Byla T-685/18)

(2019/C 25/74)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Apple Inc. (Kupertinas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių J. Olsen ir P. Andreottola

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (La Hulpe, Belgija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SWIFT paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 370 861

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 30 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 476/2018-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

patenkinti visą ieškovės apeliaciją dėl ginčijamo sprendimo,

priteisti iš EUIPO ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/58


2018 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje LegalCareers / EUIPO (LEGALCAREERS)

(Byla T-686/18)

(2019/C 25/75)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: LegalCareers GmbH (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Nielen

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas LEGALCAREERS – Registracijos paraiška Nr. 9 978 594

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 17 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 234/2018-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/59


2018 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pilatus Bank / ECB

(Byla T-687/18)

(2019/C 25/76)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Pilatus Bank plc (Ta'Xbiex, Malta), atstovaujamas advokatų O. Behrends, M. Kirchner ir L. Feddern

Atsakovas: ECB

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 10 d. ECB sprendimus tiek, kiek bet koks Pilatus Bank plc pranešimas ECB turi būti atliktas per „kompetentingą asmenį“ ar, kaip priedas, turi būti pateiktas „kompetentingo asmens“ patvirtinimas;

įpareigoti atsakovą padengti visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi devyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB sprendimai neturi teisinio pagrindo tiek pagal nacionalinę, tiek pagal Europos teisę.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė ieškovo materialines ir procesines teises pagal Bendro priežiūros mechanizmo reglamentą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir teisės viršenybės principą, konkrečiai prieigos prie bylos teisę, teisę pasinaudoti gynybos priemonėmis, teisę būti atstovaujamam advokato ir susirašinėjimo su advokatu konfidencialumo teisę.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė ieškovo teisę į veiksmingą gynybą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė proporcingumo principą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB piktnaudžiavo įgaliojimais.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė reikalavimą tinkamai motyvuoti sprendimą.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė ieškovo teisę būti išklausytam.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ECB pažeidė nemo auditur principą.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/59


2018 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Exploitatiemaatschappij De Berghaaf / EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

(Byla T-688/18)

(2019/C 25/77)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV (Barneveldas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų R. Pansch, S. Klopschinski ir M. von Rospatt

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Brigade Electronics Group plc (Kentas, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo CORNEREYE paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 175 284

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. liepos 24 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1966/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio 1 dalies pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/60


2018 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Byla T-689/18)

(2019/C 25/78)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Executive Selling (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų V. Bouchara ir A. Maier

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis žymuo EXECUTIVE SELLING, kurio tarptautinė registracija galioja Europos Sąjungoje – Registracijos paraiška Nr. 1 343 783

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 14 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 313/2018-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Prašomas įregistruoti prekių ženklas, kaip visuma, neapibūdina nurodytų paslaugų savybės. EUIPO analizė prieštarauja taikomiems teisės aktams ir jurisprudencijai, o registruoti prašomas žymuo yra visiškai skiriamasis, todėl gali atlikti esminę prekių ženklo funkciją.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/61


2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Werner / EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Byla T-695/18)

(2019/C 25/79)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Stefan Werner (Baldham, Vokietija), atstovaujamas advokato T. Büttner

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Merck KGaA (Darmštatas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: ieškovas

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas fLORAMED – Registracijos paraiška Nr. 15 336 639

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 17 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 197/2018-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir 2017 m. lapkričio 24 d. Protesto skyriaus sprendimą, kuriuo buvo atmesta registracijos paraiška visoms joje nurodytoms prekėms, dėl kurių buvo patenkintas 2016 m. spalio 7 d. protestą reiškiančios šalies protestas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/61


2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Aldi / EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

(Byla T-697/18)

(2019/C 25/80)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Aldi GmbH & Co. KG (Miulheimas prie Rūro, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen ir M. Minkner

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Aleš Titlbach (Meziboržis, Čekijos Respublika)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinis prekių ženklas ALTISPORT, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija Nr. 1 226 617

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 19 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2683/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/62


2018 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Kalypso Media Group / EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Byla T-700/18)

(2019/C 25/81)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Kalypso Media Group GmbH (Vormsas, Vokietija), atstovaujama Rechtsanwalt T. Boddien

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Wizards of the Coast LLC (Potaketas, Rod Ailandas, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Sąjungos prekių ženklo DUNGEONS paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 271 838

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 21 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 599/2018-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.