ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 441

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. gruodžio 7d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 441/01

Komisijos pranešimas. Priemonės, laikomos tokiomis pat veiksmingomis kaip nustatytosios Kovos su mokesčių vengimu direktyvos 4 straipsnyje

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 441/02

Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų turinčių subjektų ES sąrašas. Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ataskaita, kurioje siūlomi 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadų II priedo pakeitimai

3

2018/C 441/03

Tarybos išvados dėl darbo su jaunimu vaidmens migracijos ir pabėgėlių reikalų kontekste

5

 

Europos Komisija

2018/C 441/04

Euro kursas

11

2018/C 441/05

Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2018 m. birželio 20 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su byla M.8451 – Tronox / Cristal. Pranešėjo valstybė narė – Slovėnija

12

2018/C 441/06

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (M.8451 – Tronox / Cristal)

13

2018/C 441/07

2018 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimo santrauka. Sprendimo dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu santrauka (Byla M.8451 – Tronox / Cristal) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4120)  ( 1 )

15

2018/C 441/08

2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje nurodytos produkto Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (SGN) specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

20


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 441/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

31


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/1


KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Priemonės, laikomos tokiomis pat veiksmingomis kaip nustatytosios Kovos su mokesčių vengimu direktyvos 4 straipsnyje

(2018/C 441/01)

1.   Bendrosios pastabos

Pagal Kovos su mokesčių vengimu direktyvos (toliau – KMVD) (1) 4 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės įvestų palūkanų apribojimo taisykles. Tos taisyklės į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2018 m. gruodžio 31 d. (2)

Pagal KMVD 11 straipsnio 6 dalį „<…> valstybės narės, 2016 m. rugpjūčio 8 d. turinčios nacionalines tikslines taisykles, skirtas užkirsti kelią BEPS rizikai, kurios yra tokios pat veiksmingos kaip šioje direktyvoje nustatyta palūkanų ribojimo taisyklė, gali taikyti šias tikslines taisykles iki tol, kol baigsis pirmieji ištisi fiskaliniai metai po EBPO narių tarpusavio susitarimo dėl minimalaus standarto, susijusio su kovos su BEPS 4 veiksmu, paskelbimo oficialioje interneto svetainėje dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d.“

KMVD 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „11 straipsnio 6 dalyje nurodytos valstybės narės anksčiau nei 2017 m. liepos 1 d. pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną norint įvertinti nacionalinių tikslinių taisyklių, kuriomis siekiama užkirsti kelią mokesčių BEPS rizikai, veiksmingumą“.

2.   Priemonės, laikomos tokiomis pat veiksmingomis kaip numatytosios KMVD 4 straipsnyje

Toliau nurodytas taisykles, apie kurias pranešė atitinkamos valstybės narės, Komisijos tarnybos laiko tokiomis pat veiksmingomis kaip KMVD 4 straipsnyje nurodytos palūkanų ribojimo taisyklės. Pagal KMVD 11 straipsnio 6 dalį atitinkamos valstybės narės gali toliau taikyti šias taisykles:

Graikija – Įstatymo Nr. 4172/2013 49 straipsnį,

Prancūzija – Bendrojo mokesčių kodekso (code général des impôts) 212a straipsnį (rabot),

Slovakija – Pajamų mokesčio akto (Act No. 595/2003 Coll) 21a skirsnį,

Slovėnija – Įmonių pelno mokesčio akto (zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2) 32 straipsnį ir

Ispanija – 1) Įmonių pelno mokesčio įstatymo (Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades - territorio comun) 16 ir 63 straipsnius ir 2) Navaros regioninio (Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades - Navarra) 24 straipsnį.

3.   Veiksmingumo lygiavertiškumo vertinimo kriterijai

Pagal KMVD nustatytus standartus Komisijos tarnybos įvertino priemonių, apie kurias pranešė valstybės narės, 1) teisinį panašumą ir 2) ekonominį lygiavertiškumą.

Priemonių, apie kurias pranešta, veiksmingumo lygiavertiškumo vertinimo pagrindinė prielaida buvo ta, kad visų pirma tik priemonės, kuriomis užtikrinamas viršijančių skolinimosi sąnaudų atskaitymo sumos ribojimas, susijęs su mokesčių mokėtojo pelningumu, gali būti laikomos tokiomis pat veiksmingomis kovojant su pernelyg dideliu palūkanų atskaitymu.

Taisyklių, apie kurias pranešta, ir KMVD 4 straipsnyje nustatytų taisyklių ekonominio lygiavertiškumo analizė atliekama remiantis dviem kriterijais.

Visų pirma laikomasi būtiniausio reikalavimo, kad taikant priemonę, apie kurią pranešta, valstybės biudžeto pajamos nebūtų daug mažesnės, negu taikant 4 straipsnyje numatytą palūkanų ribojimo taisyklę.

Antra, nacionalinė priemonė, apie kurią pranešta, laikoma tokia pat veiksminga kaip nustatytoji KMVD 4 straipsnyje, jei ją taikant užtikrinama, kad daugeliui didelių įmonių (visoms įmonėms, išskyrus mažąsias ir vidutines įmones) būtų nustatytas panašus ar didesnis mokestinis įsipareigojimas, palyginti su pagal KMVD palūkanų ribojimo taisyklę apskaičiuotu rezultatu.


(1)  2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (OL L 193, 2016 7 19, p. 1).

(2)  Pagal KMVD 11 straipsnio 1 dalį.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/3


Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų turinčių subjektų ES sąrašas. Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ataskaita, kurioje siūlomi 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadų II priedo pakeitimai

(2018/C 441/02)

Pakeitimams įsigaliojant jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną, 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadų dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo II priedas (1) su pakeitimais, padarytais 2018 m. sausio mėn. (2), kovo mėn. (3), gegužės mėn. (4), spalio mėn. (5) ir lapkričio mėn. (6), pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

Dabartinė bendradarbiavimo su ES padėtis, susijusi su prisiimtais įsipareigojimais įgyvendinti gero mokesčių srities valdymo principus

1.   Skaidrumas

1.1.   Įsipareigojimas įgyvendinti automatinį keitimąsi informacija pasirašant daugiašalį kompetentingų institucijų susitarimą arba pagal dvišalius susitarimus

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2018 m. įgyvendinti automatinį keitimąsi informacija:

Antigva ir Barbuda, Dominika, Grenada, Kataras, Kiurasao, Maršalo Salos, Naujoji Kaledonija, Omanas, Palau ir Taivanas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2019 m. įgyvendinti automatinį keitimąsi informacija:

Turkija

1.2.   Narystė Pasauliniame skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forume ir įvertinimas „patenkinama“

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2018 m. tapti Pasaulinio forumo nariais ir (arba) būti įvertinti „patenkinama“:

Angilija, Kiurasao, Maršalo Salos, Naujoji Kaledonija ir Palau

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2019 m. tapti Pasaulinio forumo nariais ir (arba) būti įvertinti „pakankama“:

Fidžis, Jordanija, Namibija, Turkija ir Vietnamas

1.3.   EBPO daugiašalės Konvencijos dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje pasirašymas ir ratifikavimas arba visas ES valstybes nares apimančių susitarimų tinklas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2018 m. pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl savitarpio administracinės pagalbos arba būti sudarę visas ES valstybes nares apimančių susitarimų tinklą:

Antigva ir Barbuda, Dominika, Kataras, Naujoji Kaledonija, Omanas, Palau ir Taivanas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2019 m. pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl savitarpio administracinės pagalbos arba būti sudarę visas ES valstybes nares apimančių susitarimų tinklą:

Armėnija, Bosnija ir Hercegovina, Botsvana, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Esvatinis, Fidžis, Jamaika, Jordanija, Juodkalnija, Maldyvai, Marokas, Mongolija, Namibija, Serbija, Tailandas, Vietnamas ir Žaliasis Kyšulys

2.   Sąžiningas apmokestinimas

2.1.   Žalingų mokesčių režimų buvimas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2018 m. iš dalies pakeisti arba panaikinti nustatytus mokesčių režimus:

Antigva ir Barbuda, Aruba, Barbadosas, Belizas, Botsvana, Dominika, Fidžis, Grenada, Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas, Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao, Jordanija, Kiurasao, Korėjos Respublika, Kuko Salos, Labuano sala, Malaizija, Maldyvai, Marokas, Mauricijus, Panama, Seišeliai, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Šveicarija, Tailandas, Taivanas, Tunisas, Turkija, Urugvajus ir Žaliasis Kyšulys

Šis jurisdikciją turintis subjektas yra įsipareigojęs pakeisti arba panaikinti nustatytus mokesčių režimus per 12 mėnesių nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos:

Namibija

2.2.   Mokesčių režimų, padedančių lengvatinių mokesčių struktūroms, kurios pritraukia pelno be realios ekonominės veiklos, buvimas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2018 m. išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su ekonominiu turiniu:

Angilija, Bahamos, Bahreinas, Bermuda, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos, Džersis, Gernsis, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kaimanų Salos, Maršalo Salos, Meno Sala, Terkso ir Kaikoso Salos ir Vanuatu

3.   Kovos su BEPS priemonės

3.1.   Narystė BEPS įtraukioje sistemoje arba BEPS minimaliųjų standartų įgyvendinimas

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2018 m. tapti įtraukios sistemos nariais arba įgyvendinti BEPS minimaliuosius standartus:

Farerų Salos, Grenlandija, Kuko Salos, Maršalo Salos, Naujoji Kaledonija, Palau, Taivanas ir Vanuatu

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję ne vėliau kaip 2019 m. tapti įtraukios sistemos nariais arba įgyvendinti BEPS minimaliuosius standartus:

Albanija, Armėnija, Bosnija ir Hercegovina, Esvatinis, Fidžis, Jordanija, Juodkalnija, Marokas, Namibija ir Žaliasis Kyšulys

Šie jurisdikciją turintys subjektai yra įsipareigoję tapti įtraukios sistemos nariais arba įgyvendinti BEPS minimaliuosius standartus, jeigu ir kai toks įsipareigojimas taps aktualus:

Nauru, Niujė

“.

(1)  OL C 438, 2017 12 19, p. 5.

(2)  OL C 29, 2018 1 26, p. 2.

(3)  OL C 100, 2018 3 16, p. 4 ir OL C 100, 2018 3 16, p. 5.

(4)  OL C 191, 2018 6 5, p. 1.

(5)  OL C 359, 2018 10 5, p. 3.

(6)  OL C 403, 2018 11 9, p. 4.


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/5


Tarybos išvados dėl darbo su jaunimu vaidmens migracijos ir pabėgėlių reikalų kontekste

(2018/C 441/03)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

ATKREIPIA DĖMESĮ Į:

1.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnio 2 dalį (1), kurioje teigiama, kad Sąjunga savo veiksmais siekia „skatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime“;

2.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79 straipsnio 4 ir 5 dalis (2), kuriose teigiama, kad Europos Parlamentas ir Taryba gali nustatyti paskatų teikimo priemones, siekiant skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą. Tai neturi įtakos valstybių narių teisei nustatyti į jų teritoriją iš trečiųjų šalių ieškoti darbo atvykstančių trečiųjų šalių piliečių priėmimo apimtis;

3.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (3), ypač principus, pripažįstamus, inter alia, 21 straipsnyje (Diskriminacijos uždraudimas), 23 straipsnyje (Moterų ir vyrų lygybė) ir 24 straipsnyje (Vaiko teisės).

4.

Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintą sistemą (2010–2018 m.) (4) ir į dabartinį 2016–2018 m. darbo planą jaunimo srityje (5);

5.

Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Komisijos komunikatą „2020 m. Europa“, kuriame pripažįstama, kad „darbas su jaunimu atlieka neformaliojo mokymosi galimybių suteikimo visam jaunimui funkciją“ (6);

6.

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl darbo su jaunimu (7), kurioje raginama gerinti darbo su jaunimu išmanymą ir stiprinti darbo su jaunimu vaidmenį, visų pirma skatinant, remiant ir plėtojant darbą su jaunimu įvairiais lygiais;

7.

Deklaraciją dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą (2015 m. Paryžiaus deklaracija) (8);

8.

Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją CM/Rec (2016)7 dėl jaunimo galimybių naudotis savo teisėmis (9);

9.

Europos Komisijos komunikatą dėl trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plano (10);

10.

Europos Komisijos komunikatą dėl vaikų migrantų apsaugos (11) ir Tarybos išvadas dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos (12), kuriose pabrėžiama būtinybė apsaugoti visus vaikus, neatsižvelgiant į jų statusą, ir visada pirmiausia atsižvelgti į vaiko, įskaitant nelydimus vaikus ir nuo savo šeimos atskirtus vaikus, interesus, visapusiškai laikantis JT vaiko teisių konvencijos ir jos fakultatyvinio protokolo;

11.

ES darbo su jaunimu, orientuoto į pabėgėlius ir trečiųjų šalių pilietybę turinčius jaunuolius, ekspertų grupės politikos rekomendacijas;

PRIPAŽĮSTA, KAD:

1.

darbas su jaunimu yra plati sąvoka, apimanti labai įvairią jaunimo, su jaunimu vykdomą ir jam skirtą socialinio, kultūrinio, šviečiamojo ar politinio pobūdžio veiklą. Tokia veikla taip pat apima sportą ir jaunimui skirtas paslaugas. Darbas su jaunimu priklauso užklasinio ugdymo, taip pat specialios laisvalaikio veiklos, kurią organizuoja su jaunimu dirbantys asmenys (13) – specialistai arba savanoriai, taip pat ir jaunimo lyderiai, sričiai ir yra grindžiamas neformaliojo mokymosi procesais bei savanorišku dalyvavimu (14). Darbas su jaunimu iš esmės yra socialinė praktika – dirbama su jaunuoliais ir visuomenėmis, kuriose jie gyvena, palengvinamos galimybės jaunuoliams aktyviai dalyvauti ir įsitraukti į savo bendruomenes ir sprendimų priėmimo procesą (15);

2.

darbe su jaunimu daugiausia orientuojamasi į jaunuolius, kurie yra visos susijusios politikos, metodų ir veiklos centre. Jaunuoliai, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius (16), laikomi kompetentingais asmenimis, kurie turi gebėjimų bei stipriųjų pusių ir yra pajėgūs kurti savo ateitį;

3.

darbo su jaunimu realijos ir praktika skiriasi priklausomai nuo vietos, regioninio ir nacionalinio konteksto. Visomis siūlomo bendradarbiavimo formomis siekiama prisidėti prie šio įvairialypio paveikslo ir nesiekiama jo apriboti derinimo priemonėmis;

4.

pagrindiniai darbo su jaunimu principai, be kita ko, yra šie – svarbu propaguoti Europos vertybes, lyčių lygybę ir kovoti su visų formų diskriminacija, gerbti teises ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principų, atsižvelgiant į galimus jaunuolių gyvenimo sąlygų, poreikių, siekių, interesų ir požiūrių skirtumus, atsirandančius dėl įvairių veiksnių, ir pripažįstant, kad visas jaunimas yra visuomenės turtas (17). Gebėjimas darbe su jaunimu atsižvelgti į asmens poreikius yra ypač vertingas aspektas siekiant atpažinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių gebėjimus ir stipriąsias puses;

5.

ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams, susiduriantiems su daugialypės marginalizacijos pavojumi dėl to, kad jie yra migrantų kilmės ir kartu atsiranda kitų galimų diskriminacijos priežasčių, pvz., dėl jų etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, religijos, tikėjimo ar politinių įsitikinimų;

6.

darbo su jaunimu tikslas – užtikrinti, kad pereinant iš paauglystės į suaugusiųjų pasaulį būtų pasirinkta teigiama kryptis (18). Jaunuoliai, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, išgyvena šį perėjimo laikotarpį. Darbo su jaunimu tikslas – įtraukti visus jaunuolius į visuomenę, kartu pasiūlant priemonių ir galimybių, kad jie galėtų daryti įtaką visuomenei kaip aktyvūs piliečiai. Šis įtraukus darbo su jaunimu pobūdis turėtų būti taikomas siekiant prisidėti prie jaunų pabėgėlių ir trečiųjų šalių piliečių įtraukties naujoje priimančiojoje visuomenėje, kartu pagarbiai suvokiant, kad jų įtraukties procesas prasideda kitame taške nei vietos jaunuolių;

7.

darbas su jaunimu taip pat apibūdinamas kaip jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų partnerystė švietimo srityje (19). Šis mokymasis vyksta neformaliojo mokymosi ir savišvietos aplinkoje. Darbu su jaunimu siekiama plėsti jaunuolių, kurie yra įsitraukę į darbo su jaunimu veiklą, akiratį, skatinti dalyvavimą ir socialinį jaunuolių įsipareigojimą, visų pirma suteikiant galimybių tapti aktyviems, skatinant jaunus asmenis būti kritiškiems ir kūrybingiems reaguojant į savo patirtį ir į juos supantį pasaulį (20). Teikiant šią paramą jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams, darbo su jaunimu metu, taikant tarpkultūrinio mokymosi požiūrį, tikslinei grupei perteikiamas priimančiosios visuomenės kultūros supratimas ir vertybės, ir atvirkščiai;

8.

dalyvaujant darbo su jaunimu veikloje ir projektuose ir juos formuojant gerinami visų dalyvaujančių asmenų – jaunuolių, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, taip pat su jaunimu dirbančių asmenų – įgūdžiai, gebėjimai ir pajėgumai. Jaunuoliai nusprendžia įsitraukti į darbo su jaunimu veiklą dar ir dėl to, kad jie nori atsipalaiduoti, rasti draugų, užmegzti naujus ryšius, gerai praleisti laiką ir rasti palaikymą (21). Todėl darbo su jaunimu erdvėse turi būti laikomasi pagarbos, turi būti smagu ir turi būti sukurta maloni, dalyvaujamoji, subalansuota lyčių požiūriu ir demokratiškai struktūrizuota aplinka, kurioje iš tiesų gali būti jaučiama pagarba kitam asmeniui, įvairovei, žmogaus teisėms ir demokratinėms vertybėms. Tokiose saugiose ir nediskriminuojančiose aplinkose, nereikalaujant registracijos ar finansinio įnašo, kuriose asmenys gerbiami nepaisant individualių skirtumų, daugiausia dėmesio skiriant jaunuolių pasitikėjimo savimi ugdymui ir stiprinimui, jaunuoliai turi turėti galimybę išsakyti ir įvertinti savo nuomonę, daryti klaidas ir iš jų mokytis ir mokytis iš savo bendraamžių;

9.

galimybė būti įvairove grindžiamo socialinio tinklo dalimi kartu su šia savarankiško ir savanoriško dalyvavimo galimybe gali būti lemiamas aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime veiksnys. Darbo su jaunimu veikla yra parenkama atsižvelgiant į gyvenimo realijas bei jaunimo poreikius ir yra grindžiama pagarba ir pasitikėjimu pagrįstais jaunuolių ir su jaunimu dirbančių asmenų santykiais. Šių santykių pradžios ir pabaigos neturėtų nulemti išorinis veiksnys – tai turėtų įvykti tik pačių jaunuolių, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, iniciatyva;

10.

darbo su jaunimu metodais su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunuoliams, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, suteikiama įgūdžių rinkti nešališką informaciją ir sudaroma galimybė stiprinti savus savistabos, tarpkultūrinio sąmoningumo, kritinio mąstymo ir atsparumo gebėjimus;

11.

darbas su jaunimu padeda plėtoti kompetencijas konfliktų prevencijos srityje;

12.

darbas su jaunimu siūlo pilietinio dalyvavimo ir politinio aktyvumo kryptis, suteikiant informacijos apie sprendimų priėmimo procesus ir galimybę susisiekti su politinės atsakomybės asmenimis, taip pat išbandant demokratines struktūras aktyviai dalyvaujant darbo su jaunimu veikloje. Šis savanoriškas dalyvavimas pagarbioje ir neformalioje aplinkoje gali jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams suteikti pozityvų tapatybės ir priklausymo jausmą ir sudaryti jiems galimybę prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje;

13.

siekdami palaikyti jaunuolius ir praplėsti jų veiklos aprėptį, su jaunimu dirbantys asmenys turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kitais subjektais ir suinteresuotaisiais subjektais vietos lygmeniu. Pasitelkus dalijimąsi informacija, tinklaveiką ir bendradarbiavimą, darbas su jaunimu gali jaunuoliams atverti individualias galimybes kitose srityse, kaip antai formaliojo švietimo, darbo rinkos, būsto ar sveikatos priežiūros srityse. Jaunuolių skatinimas pasinaudoti šiomis galimybėmis kitose srityse yra ypač svarbus darbo su jaunais pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais atveju;

PABRĖŽIA, KAD DARBUI SU JAUNIMU YRA REIKALINGA:

A.   Žinios ir mokymas

Su jaunimu dirbantys asmenys turi turėti specialių žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kad galėtų užmegzti ilgalaikius ryšius su jaunuoliais, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, visais jų proceso etapais; specialios žinios taip pat reikalingos bendraujant su nelydimais nepilnamečiais; žinios, metodai ir mokymas turi būti grindžiami tarpkultūriniu sąmoningumu bei svarstymais ir turi būti reguliariai įvertinami ir atnaujinami atsižvelgiant į kintančius poreikius ir nuovokas.

B.   Stabilios sistemos ir erdvės

Stabilios sistemos, kiek tai susiję su juridinėmis teisėmis, tvariomis erdvėmis ir priemonėmis, laikantis vietos, regioninių ir nacionalinių darbo su jaunimu kokybės standartų; tai apima saugias erdves ir galimybes jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams dalyvauti įtraukių formų darbo su jaunimu veikloje.

C.   Politika

Politika, kuria būtų sudarytos galimybės jaunuolių, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, savarankiškumui ir jo rėmimui, taip pat jų aktyviam dalyvavimui formuojant politiką.

D.   Tinklaveika ir moksliniai tyrimai

Įvairių formų į temas orientuoti, įvairius sektorius apimantys su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo srities suinteresuotųjų subjektų kontaktai ir keitimasis nuomonėmis tiek tiesiogiai, tiek internete yra itin svarbus veiksnys. Siekiant nuolat tobulinti metodus ir susijusią politiką, būtina turėti objektyvios kokybiškos informacijos apie tikslinės grupės poreikius ir pokyčius politikos srityje.

PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ, KARTU LAIKANTIS SUBSIDIARUMO PRINCIPO IR, KAI TIKSLINGA, ĮTRAUKIANT REGIONINĮ IR VIETOS LYGMENIS:

A.   Pagerinti „žinias ir mokymą“

1.

skatinant nustatyti ir platinti gerosios patirties pavyzdžius iš įvairių sektorių, kuriuose dirbama su jaunais pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais, kartu pripažįstant, kad šia gerąja patirtimi prisidedama prie konfliktų prevencijos;

2.

suteikiant su jaunimu dirbantiems asmenims reikiamų priemonių, skirtų teikti informacijai ir mokymui tokiais klausimais kaip žmogaus teisės, teisinės sistemos, susijusios su nacionalinėmis ir vietos lygmens migracijos ir prieglobsčio procedūromis, atitinkamos kalbos, kitos vietos kultūros, tarpkultūrinis dialogas, emocinė sveikata ir gerovė, taip pat sauga, saugumas ir informacija apie galimybes jaunuoliams ir su jaunimu dirbantiems asmenims gauti psichologinę paramą ir t. t.;

3.

suteikiant informacijos apie pozityvų integracijos procesų naratyvą ir naujas įkvepiančio pavyzdžio iniciatyvas, kartu pripažįstant, kad integracijos procesas prasideda nuo pirmosios atvykimo dienos ir kad tai yra abipusis procesas tiek jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams, tiek juos priimančiai visuomenei. Šis „informavimo nuo pat pirmosios dienos procesas“ galėtų būti pradėtas nuo temų, susijusių su Europos vertybėmis, žmogaus teisėmis, demokratinėmis vertybėmis ir lyčių lygybės klausimais;

4.

nustatant tinkamas bendraamžių mokymo ir bendraamžių konsultuojamojo ugdymo galimybes jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams, taip pat su jaunimu dirbantiems asmenims;

5.

stiprinant su jaunimu dirbančių asmenų gebėjimus didinti (savo pačių, taip pat ir tikslinių grupių) atsparumą ir, kiek tai susiję su jų pačių gerovės didinimu ir psichinės sveikatos gerinimu, sudaryti palankesnes galimybes jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams, taip pat ir su jaunimu dirbantiems asmenims, gauti pagrindinę psichosocialinę paramą;

6.

mokant su jaunimu dirbančius asmenis palengvinti vietos gyventojų ir jaunų pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių piliečių tarpkultūrinį dialogą lygiomis teisėmis; tai apima įgūdžius palaikyti pokalbį sudėtingomis temomis išreiškiant palaikymą ir pagarbą, taip pat deeskaluoti ar išspręsti konfliktus demokratiniais metodais;

7.

nagrinėjant formaliojo ir (arba) neformaliojo mokymo metodų, skirtų su jaunimu dirbantiems asmenims, kurie aktyviai dirba su jaunais pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais, nustatymo būdus; sėkmingas dalyvavimas turėtų būti įvertintas tam tikros formos pripažinimu/pažymėjimu;

B.   Užtikrinti ir išplėsti „stabilias sistemas ir erdves“

8.

remiant visų rūšių darbą su jaunimu siekiant užmegzti ryšį su jaunais pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais, suteikti jiems galimybę užsiimti pilietine visuomenine veikla ir į ją juos įtraukti, jeigu įmanoma, kaip aktyvius ir lygiaverčius dalyvius;

9.

remiant esamas jaunimo organizacijas ar jaunimo iniciatyvas, kurioms vadovauja jauni pabėgėliai ir kiti trečiųjų šalių piliečiai, aktyvias sėkminguose integracijos procesuose, ir užtikrinant jų matomumą;

10.

kuriant esamų jaunimo organizacijų, jaunimo klubų ir tarnybų, kurie jau yra užmezgę gerus ryšius, turi žinių ir praktinės patirties darbo su jaunais pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais srityje, tinklus ir sukuriant atitinkamų subjektų tinklą;

11.

sudarant galimybes jauniems pabėgėliams ir kitiems trečiųjų šalių piliečiams aktyviai dalyvauti visose esamose vietos, regioninėse, nacionalinėse ir europinėse jaunimo programose;

12.

remiant vietos renginių ir projektų, kurie skirti vietos gyventojų (neatsižvelgiant į jų kilmę) gebėjimams ir talentams atskleisti, organizavimą;

13.

įgalinant darbo su jaunimu struktūras, kai įmanoma ir taikytina, veikti kaip paramos sąsajai tarp viešųjų tarnybų, vietos gyventojų ir jaunų pabėgėlių bei kitų trečiųjų šalių piliečių. Todėl valdžios institucijos atsakomybės lygmeniu turėtų:

a)

skatinti vykdyti programas, veiksmus ir projektus, kuriais kovojama su išankstinėmis nuostatomis bei stereotipais ir atsižvelgiama į galimas vietos gyventojų baimes;

b)

skatinti kultūrų dialogą ir religijų dialogą užtikrinant paramą ir matomumą;

c)

užtikrinti „gerų naujienų“ ir teigiamų naratyvų matomumą;

d)

teikti programas, veiksmus ir projektus, kuriais būtų didinamas informuotumas apie vietos priimančiųjų visuomenių, taip pat jaunų pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių piliečių kilmės regionų kultūrą, vertybes ir įpročius;

e)

kurti saugias erdves, kuriose vietos bendruomenė, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, galėtų palaikyti pagarbų dialogą siekiant spręsti su diskriminacija, ksenofobija ir rasistinėmis bei antisemitinėmis pažiūromis susijusias problemas, užkirsti šiems reiškiniams kelią ir (arba) juos įveikti. Kai tikslinga, šių saugių erdvių veikla gali būti viešinama informacijos ir komunikacijos priemonėmis;

f)

remti visų šiame procese dalyvaujančių subjektų (Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų arba privačių iniciatyvų) indėlį ir jį pripažinti;

14.

priimančiosiose struktūrose ar pabėgėlių priėmimo centruose kuriant saugias, vaikams ir jaunuoliams pritaikytas erdves, laikantis principo atsižvelgti į vaikų ir jaunimo interesus. Šiose erdvėse, bendradarbiaudami su kitų sektorių specialistais, turėtų dirbti atitinkamų įgūdžių turintys darbo su jaunimu specialistai, kad mokymasis, susijęs su naujų priimančiųjų visuomenių taisyklėmis bei vertybėmis ir jaunų pabėgėlių bei kitų trečiųjų šalių piliečių poreikiais ir ankstesne patirtimi, galėtų vykti nuo pat pirmos dienos;

C.   stiprinti „Politiką“

15.

kai tikslinga, rengiant strategijas ir sistemas, kuriomis būtų įgalėjami ir integruojami jauni pabėgėliai ir kiti trečiųjų šalių piliečiai, taip sudarant jiems sąlygas tapti aktyviais visuomenės nariais, taip pat įgalėjant juos tapti jaunimo darbuotojais ir remiant juos pasirinkus šį kelią; tai gali būti padaryta sudarant galimybes mokytis tokiomis temomis kaip demokratinės vertybės, lyčių lygybė ir dalyvavimo klausimai, taip pat atveriant kelius aktyviam dalyvavimui socialiniame ir politiniame gyvenime. Mokymo metu, be kita ko, turėtų būti skiriama dėmesio priimančiosios šalies ir kilmės šalies sistemų ir vertybių panašumų ir skirtumų apmąstymui;

16.

siekiant nustatyti aiškią įvairių sektorių, kuriuos apima integracijos procesas, bendradarbiavimo sistemą, kurioje būtų aiškiai apibrėžti ir vertinami visų dalyvaujančių sektorių, įskaitant jaunimo pilietinės visuomenės organizacijas, kurioms vadovauja jauni pabėgėliai ir kiti trečiųjų šalių piliečiai, vaidmenys ir sinergija;

D.   investuoti į „Tinklaveiką ir mokslinius tyrimus“

17.

remiant su jaunimu dirbančių asmenų ir kitų įvairią patirtį turinčių ir įvairiuose sektoriuose dirbančių specialistų, susiduriančių su jaunais pabėgėliais ir kitais trečiųjų šalių piliečiais, dialogo užmezgimą, kad būtų nustatyti pagrindiniai bendradarbiavimo klausimai ir galimybės, ir nagrinėjant, kokį vaidmenį darbas su jaunimu galėtų atlikti stiprinant gebėjimus šiose politikos srityse, kartu užtikrinant, kad darbas su jaunimu ir sprendimų dėl teisinio statuso vykdymo užtikrinimas ir toliau būtų atskirti;

18.

kuriant tarpsektorinius tinklus ir partnerystes, rengiant seminarus ar konferencijas, kur gali susitikti ir palaikyti dialogą įvairių sektorių politikos formuotojai, su jaunimu dirbantys asmenys ir jaunuoliai, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius;

19.

remiant mokslinių tyrimų projektus ir įrodymais grindžiamą darbą su jaunimu su migracijos klausimais susijusiame sektoriuje;

PRAŠO EUROPOS KOMISIJOS

A.   pagerinti „Žinias ir mokymą“

1.

nustatant informacijos ir mokymo poreikius Europos darbo su jaunimu sektoriuje ir suteikiant galimybes keistis informacija ar patirtimi (tiesiogiai ir internetu) Europos lygmeniu tokiomis temomis kaip, be kita ko, žmogaus teisių ir prieglobsčio klausimai, kultūrų dialogas, atitinkamos kalbos ir atsparumo didinimas;

2.

stiprinant jaunų pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių piliečių, taip pat įvairią patirtį turinčių su jaunimu dirbančių asmenų, tarpusavio konsultavimo, lavinimo ir mokymo galimybes, suteikiant kalbų mokymosi galimybes ir įgalėjant šiuo atžvilgiu, taip pat galimybes dalyvauti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi ir mobilumo programose;

3.

toliau nustatant, remiant ir platinant Sąjungos lygmeniu esamas ir novatoriškas priemones, metodikas ir gerosios darbo su jaunimu patirties pavyzdžius visuose su migracijos klausimais susijusiuose sektoriuose;

B.   užtikrinti ir išplėsti „Sistemas ir erdves“

4.

imantis veiksmų jaunų pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių piliečių aktyviam dalyvavimui dabartinėse ir būsimose europinėse programose užtikrinti;

5.

toliau skatinant ir remiant tarpsektorines partnerystes ir iniciatyvas, visų pirma įtraukiant darbo su jaunimu institucijas, švietimo ir mokymo įstaigas, socialines ir užimtumo tarnybas ir socialinius partnerius, kurie padeda jaunuoliams, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, įgyti ir ugdyti gyvenimo įgūdžius;

C.   stiprinti „Politiką“

6.

toliau skatinant ir remiant tarpsektorinį požiūrį padedant jaunuoliams, įskaitant jaunus pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius, plėtoti savo talentus, įgyti ir plėtoti kompetencijas, būtinas siekiant palengvinti jų sėkmingą perėjimą į suaugusiųjų pasaulį, aktyvų pilietiškumą ir profesinį gyvenimą;

7.

teikiant turimą informaciją tais atvejais, kai dabartinės jaunuolių, ypač jaunų pabėgėlių ir kitų trečiųjų šalių piliečių, gyvenimo sąlygos gali neatitikti Vaiko teisių konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, ir siūlant, kai to reikia, veiksmus padėčiai pagerinti;

D.   investuoti į „Tinklaveiką ir mokslinius tyrimus“

8.

didinant paramą tarpsektoriniam dialogui ir tinklaveikos galimybėms Europos lygmeniu (internetinėms priemonėms, seminarams, konferencijoms), kad būtų stiprinami su jaunimu dirbančių asmenų, suinteresuotųjų subjektų ir partnerių, dirbančių su migracijos klausimais susijusioje srityje, gebėjimai;

9.

naudojantis dialogo priemonėmis ES lygmeniu (pavyzdžiui, Europos jaunimo strategija ir ES jaunimo dialogu, kaip aprašyta Komisijos komunikate „Įtraukti. Susieti. Suteikti galių“), kad būtų sukurta suinteresuotųjų subjektų bendravimo ir bendradarbiavimo galimybių su migracijos klausimais susijusioje srityje;

10.

remiant Europos mokslinių tyrimų ir duomenų vertinimo priemones, skirtas įrodymais grindžiamam darbui su jaunimu su migracijos klausimais susijusioje srityje.

(1)  OL C 115, 2008 5 9, p. 13. Žr. 165 straipsnio 2 dalį, EB sutarties ex 149 straipsnį.

(2)  OL C 115, 2008 5 9, p. 13. Žr. 79 straipsnio 4 dalį, EB sutarties ex 63 straipsnio 3 ir 4 punktus.

(3)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(4)  OL C 311, 2009 12 19, p. 1.

(5)  OL C 417, 2015 12 15, p. 1.

(6)  Strategija „Europa 2020“, 2010 3 3,

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

(7)  OL C 202, 2016 6 7, p. 389.

(8)  Paryžiaus deklaracija, 2015 m. kovo 17 d, http://ec.europa.eu/education/news/20150316-paris-education_en

(9)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806a93e2

(10)  COM(2016) 377 final, 2016 6 7.

(11)  COM(2017) 211 final, 2017 4 12.

(12)  Dok. 7775/17, 2017 4 3.

(13)  Terminas „su jaunimu dirbantis asmuo“ apibrėžiamas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

(14)  Pagal Tarybos rezoliuciją dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2009 m. lapkričio mėn.) (OL C 311, 2009 12 19, p. 1).

(15)  Europos Taryba, Darbo su jaunimo standartai, https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work1

(16)  Terminas „jauni pabėgėliai ir kiti trečiųjų šalių piliečiai“ šiose Tarybos išvadose ir migracijos bei pabėgėlių reikalų kontekste reiškia jaunas moteris ir vyrus iki 30 metų amžiaus, teisėtai gyvenančius vienoje iš ES valstybių narių.

(17)  OL C 327, 2010 12 4, p. 1.

(18)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work

(19)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work

(20)  According to National Occupational Standards for Youth Work Scotland, Lifelong Learning UK (Pagal nacionalinius darbo su jaunimu profesinius standartus, Škotija, Mokymasis visą gyvenimą, JK) www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx

(21)  National Occupational Standards for Youth Work Scotland, Lifelong Learning UK (Nacionaliniai darbo su jaunimu profesiniai standartai, Škotija, Mokymasis visą gyvenimą, JK) www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx


Europos Komisija

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/11


Euro kursas (1)

2018 m. gruodžio 6 d.

(2018/C 441/04)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1351

JPY

Japonijos jena

128,04

DKK

Danijos krona

7,4635

GBP

Svaras sterlingas

0,88930

SEK

Švedijos krona

10,2355

CHF

Šveicarijos frankas

1,1304

ISK

Islandijos krona

138,40

NOK

Norvegijos krona

9,7028

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,890

HUF

Vengrijos forintas

323,75

PLN

Lenkijos zlotas

4,2881

RON

Rumunijos lėja

4,6548

TRY

Turkijos lira

6,0947

AUD

Australijos doleris

1,5745

CAD

Kanados doleris

1,5229

HKD

Honkongo doleris

8,8669

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6517

SGD

Singapūro doleris

1,5560

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 273,03

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,9797

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,8239

HRK

Kroatijos kuna

7,3965

IDR

Indonezijos rupija

16 481,65

MYR

Malaizijos ringitas

4,7271

PHP

Filipinų pesas

60,012

RUB

Rusijos rublis

75,9421

THB

Tailando batas

37,282

BRL

Brazilijos realas

4,4370

MXN

Meksikos pesas

23,3643

INR

Indijos rupija

80,4950


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/12


Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2018 m. birželio 20 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su byla M.8451 – Tronox / Cristal

Pranešėjo valstybė narė – Slovėnija

(2018/C 441/05)

Sandoris

1.

Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su Komisija, kad sandoris, apie kurį pranešta, yra koncentracija, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

Produkto ir geografinė rinka

2.

Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su sprendimo projekte Komisijos pateiktomis atitinkamų produktų ir geografinių rinkų apibrėžtimis dėl:

2.1.

titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai;

2.2.

titano dioksido pigmento, skirto naudoti galutiniam vartojimui skirtuose gaminiuose;

2.3.

titano žaliavų ir

2.4.

cirkonio.

Konkurencijos vertinimas

3.

Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su Komisijos vertinimu, kad sandoriu, apie kurį pranešta ir kurį iš pradžių siūlė pranešančioji šalis, gali būti daromas nekoordinuotas horizontalusis poveikis, dėl kurio būtų labai ribojama veiksminga konkurencija EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje.

4.

Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su Komisijos vertinimu, kad neatrodo, jog sandoris, apie kurį pranešta, darys horizontalųjį poveikį, dėl kurio būtų labai ribojama veiksminga konkurencija šiose rinkose:

4.1.

EEE titano dioksido pigmento, skirto naudoti masiniuose gaminiuose (dangose ir plastikuose), rinkoje arba rinkose;

4.2.

pasaulinėje chlorido titano žaliavų rinkoje;

4.3.

pasaulinėje chlorido ilmenito rinkoje;

4.4.

pasaulinėje natūralaus rutilo rinkoje;

4.5.

pasaulinėje leukokseno rinkoje ir

4.6.

pasaulinėje arba EEE cirkonio rinkoje.

5.

Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su Komisijos vertinimu, kad neatrodo, jog sandoris, apie kurį pranešta, darys nehorizontalųjį poveikį, dėl kurio būtų labai ribojama veiksminga konkurencija rinkose, kurioms turi poveikį šios vertikaliosios sąsajos:

5.1.

EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje ir pasaulinėje arba EEE chlorido titano žaliavų rinkoje,

5.2.

pasaulinėje leukokseno rinkoje ir bet kurioje iš galimų EEE titano dioksido pigmento rinkų bei

5.3.

pasaulinėje chlorido ilmenito rinkoje ir bet kurioje iš galimų EEE titano dioksido pigmento rinkų.

Įsipareigojimai

6.

Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su Komisijos vertinimu, kad galutiniais įsipareigojimais, kuriuos 2018 m. birželio 1 d. pasiūlė pranešančioji šalis, išsprendžiamos Komisijos nustatytos konkurencijos problemos EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje.

Suderinamumas su vidaus rinka

7.

Todėl Patariamasis komitetas (7 valstybės narės) sutinka su Komisija, kad sandoris, apie kurį pranešta, turi būti paskelbtas suderinamas su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį bei 8 straipsnio 2 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį.

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/13


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (1)

(M.8451 – Tronox / Cristal)

(2018/C 441/06)

Įvadas

1.

2017 m. lapkričio 15 d., perdavus bylą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (toliau – Susijungimų reglamentas) 4 straipsnio 5 dalį, Komisija gavo pagal Susijungimų reglamento 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Tronox Limited“ (toliau – įmonė „Tronox“ arba pranešančioji šalis) pirkdama akcijas įgytų, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonės „The National Titanium Dioxide Company Ltd“ (toliau – įmonė „Cristal“) titano dioksido veiklos kontrolę (toliau – siūlomas sandoris). Šioje galutinėje ataskaitoje įmonės „Tronox“ ir „Cristal“ kartu vadinamos šalimis.

Procedūra

2.

Per pirmą Komisijos tyrimo etapą kilo didelių abejonių, ar siūlomas sandoris suderinamas su vidaus rinka ir EEE rinkos veikimu. 2017 m. gruodžio 20 d. Komisija priėmė sprendimą pradėti bylos nagrinėjimą pagal Susijungimų reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą. 2018 m. sausio 8 d. įmonė „Tronox“ pateikė savo atsakymą dėl šio sprendimo.

3.

2018 m. sausio 19 d., įmonės „Tronox“ prašymu, Komisija priėmė sprendimą, kuriuo 10 darbo dienų pratęstas galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo terminas.

4.

2018 m. vasario 22 d. Komisija priėmė sprendimą pagal Susijungimų reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 802/2004 9 straipsnio 1 dalį nuo 2018 m. vasario 20 d. sustabdyti Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą. Terminas pradėtas skaičiuoti toliau 2018 m. vasario 27 d., kai pranešančioji šalis pateikė prašomą informaciją.

5.

2018 m. kovo 14 d. Komisija sušaukė susitikimą padėčiai aptarti, kad informuotų pranešančiąją šalį apie preliminarius II etapo rinkos tyrimo rezultatus.

6.

2018 m. kovo 16 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą. Apie jį tą pačią dieną buvo informuota pranešančioji šalis. Jame buvo nurodyta, kad siūlomu sandoriu būtų labai apribota veiksminga konkurencija pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 3 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį: i) EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje dėl nekoordinuojamo poveikio ir ii) EEE rutilo titano dioksido pigmento, skirto naudoti gaminant dangas ir plastikus, rinkose (bei galimuose jų segmentuose) ir EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje dėl koordinuojamo poveikio. Todėl Komisija padarė preliminarią išvadą, kad koncentracija, apie kurią pranešta, yra nesuderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu.

7.

Pranešančiajai šaliai leista susipažinti su byla 2018 m. kovo 19 d. ir vėliau ją atnaujinus.

8.

Vėliau pranešančioji šalis siuntė įvairių el. laiškų Konkurencijos generaliniam direktoratui (toliau – Konkurencijos GD) ir teiravosi dėl papildomų galimybių susipažinti su tam tikrais Komisijos bylos dokumentais. Atsižvelgdamas į pranešančiosios šalies nusiskundimus dėl nepakankamų galimybių susipažinti su dokumentais, Konkurencijos GD leido papildomai susipažinti su atitinkamais dokumentais.

9.

2018 m. balandžio 16 d. gavau šalių el. laišką, kuriuo mano dėmesys buvo atkreiptas į problemas, susijusias su teisėmis į gynybą, ir kuriame pagal įgaliojimų 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas leisti papildomai susipažinti su tam tikra konkrečia informacija. Todėl visų pirma kreipiausi į Konkurencijos GD prašydamas (iš naujo) apsvarstyti šalių prašymą. 2018 m. balandžio 18 d. Konkurencijos GD suteikė papildomą galimybę susipažinti su tam tikra prašoma informacija ir 2018 m. balandžio 25 d. šalys mane informavo nebeprašančios susipažinti su likusia informacija, nurodyta jų prašyme.

10.

Sutikau, kad dvi įmonės, kurios abi yra įmonių „Tronox“ ir „Cristal“ klientės, būtų išklausytos kaip suinteresuotieji tretieji asmenys šioje byloje. Abiem suinteresuotiesiems tretiesiems asmenims pateikta nekonfidenciali prieštaravimo pareiškimo versija ir numatytas laikotarpis, per kurį reikėjo pateikti savo atsakymus.

11.

2018 m. balandžio 10 d. oficialiame žodiniame nagrinėjime dalyvavo šalys, taip pat jų nepriklausomi konsultantai teisės ir ekonomikos klausimais, atitinkamos Komisijos tarnybos ir trijų valstybių narių (Belgijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės) konkurencijos institucijų ir ELPA priežiūros institucijos atstovai. Nė vienas iš dviejų į bylą priimtų suinteresuotųjų trečiųjų asmenų nedalyvavo oficialiame žodiniame nagrinėjime.

12.

2018 m. balandžio 24 d., pranešančiosios šalies prašymu, Komisija pratęsė galutinio sprendimo priėmimo terminą 10 darbo dienų, kad būtų galima aptarti taisomąsias priemones.

Sprendimo projektas

13.

2018 m. gegužės 16 d. pranešančioji šalis pateikė pirmąjį įsipareigojimų rinkinį. Atitinkamai pagal Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą peržiūros laikotarpis buvo dar kartą pratęstas. Remdamasi grįžtamąja informacija, gauta po šių įsipareigojimų rinkos tyrimo, pranešančioji šalis 2018 m. birželio 1 d. pateikė galutinį įsipareigojimų rinkinį (toliau – galutiniai įsipareigojimai).

14.

Sprendimo projekte Komisija daro išvadą, kad siūlomu sandoriu dėl nekoordinuojamo poveikio būtų labai ribojama veiksminga konkurencija EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 3 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį. Sprendimo projekte nustatyta, kad galutiniai įsipareigojimai yra pakankami ir tinkami, kad būtų pašalintas didelis veiksmingos konkurencijos apribojimas, kuris atsirastų dėl siūlomo sandorio. Todėl galutinių įsipareigojimų pakanka, kad siūlomas sandoris būtų suderinamas su vidaus rinka ir EEE susitarimu.

15.

Sprendimo projektą peržiūrėjau pagal Sprendimo 2011/695/ES 16 straipsnio 1 dalį ir padariau išvadą, kad jame nagrinėjami tik tie prieštaravimai, dėl kurių šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę.

Išvada

16.

Darau išvadą, kad šioje byloje šalys galėjo veiksmingai naudotis savo procesinėmis teisėmis.

Briuselis, 2018 m. birželio 22 d.

Joos STRAGIER


(1)  Pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas (OL L 275, 2011 10 20, p. 29) (toliau – įgaliojimai) 16 ir 17 straipsnius.


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/15


Komisijos sprendimo santrauka

2018 m. liepos 4 d.

Sprendimo dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu santrauka

(Byla M.8451 – Tronox / Cristal)

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4120)

(tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 441/07)

2018 m. liepos 4 d. Komisija, vadovaudamasi 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1), ypač to reglamento 8 straipsnio 2 dalimi, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Visas nekonfidencialus sprendimo tekstas bylos originalo kalba skelbiamas Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje šiuo adresu: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

I.   ŠALYS

(1)

2017 m. lapkričio 15 d., perdavus bylą pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 (toliau – Susijungimų reglamentas) 4 straipsnio 5 dalį, Komisija gavo pagal šio reglamento 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją: pagal susitarimą įmonė „Tronox Limited“ (toliau – įmonė „Tronox“, Australija) pirkdama akcijas įgytų, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visišką įmonės „The National Titanium Dioxide Company Ltd“ (toliau – įmonė „Cristal“, Saudo Arabija) titano dioksido veiklos kontrolę (toliau – sandoris) (2). Šioje santraukoje įmonė „Tronox“ taip pat vadinama pranešančiąja šalimi, o įmonės „Tronox“ ir „Cristal“ kartu – šalimis. Įmonė, kuri pradėtų veikti įvykdžius sandorį, vadinama susijungusiu subjektu.

(2)

Įmonė „Tronox“ vykdo neorganinių mineralinių išteklių, įskaitant titano žaliavų ir cirkonio, kasybos ir titano dioksido pigmento gamybos veiklą. Ji turi du pagrindinius verslo padalinius: i) titano dioksido pigmento ir ii) elektrolitinių ir specializuotų cheminių produktų, iš kurių tik pirmasis yra aktualus vertinant sandorį. Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. įmonė „Tronox“ taip pat vykdė šarminių cheminių produktų veiklą, tačiau yra pardavusi šią veiklą įmonei „Genesis Energy LP“. Įmonės „Tronox“ akcijomis prekiaujama Niujorko vertybinių popierių biržoje. Jos didžiausia akcininkė – įmonė „Exxaro“ – bendrovės nekontroliuoja.

(3)

Įmonė „Cristal“ taip pat vykdo titano žaliavų ir cirkonio kasybos bei titano dioksido pigmento gamybos veiklą. Įmonė „Cristal“ yra privataus kapitalo įmonė, kurios akcijos priklauso įmonei „Tasnee“ (biržinei Saudo Arabijos akcinei bendrovei), įmonei „Gulf Investment Corporation“ (ji priklauso šešioms Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėms) ir fiziniam asmeniui.

(4)

Įmonės „Tronox“ ir „Cristal“ yra dvi iš penkių pagrindinių pasaulinių titano dioksido pigmento gamintojų. Be to, joms abiems priklauso mineralinio smėlio kasyklos, kuriose jos išgauna titano žaliavas titano dioksido pigmento gamybai. Todėl jos yra vertikaliai integruotos ir taip pat parduoda titano žaliavas tiek kitiems titano dioksido pigmento gamintojams, tiek kitiems sektoriams, kuriuose naudojamos titano žaliavos.

II.   SANDORIS

(5)

Sandoris būtų vykdomas perleidžiant akcijas po įmonės „Cristal“ vidaus reorganizacijos. Įvykdžius sandorį, įmonė „Tronox“ įgytų visišką įmonės „Cristal“ titano dioksido veiklos kontrolę. Todėl sandoris būtų laikomas koncentracija pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

(6)

Sandoris nėra Sąjungos masto, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 1 straipsnyje. Tačiau pranešančioji šalis, remdamasi Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalimi, paprašė perduoti bylą Komisijai motyvuodama tuo, kad koncentraciją galima patikrinti remiantis mažiausiai trijų valstybių narių nacionalinės konkurencijos teisės aktais. 2017 m. kovo 29 d. pranešančioji šalis pateikė argumentuotą pareiškimą. Jį Komisija tą pačią dieną perdavė visoms valstybėms narėms. Nė viena valstybė narė nepareiškė prieštaravimo dėl šio prašymo per 15 darbo dienų, todėl laikoma, kad koncentracija yra Sąjungos masto ir apie ją reikia pranešti vadovaujantis Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalimi.

III.   PROCEDŪRA

(7)

2017 m. gruodžio 20 d., atsižvelgdama į I etapo rinkos tyrimo rezultatus (3), Komisija nustatė, kad kyla didelių abejonių, ar sandoris yra suderinamas su vidaus rinka ir Europos ekonominės erdvės susitarimu (toliau – EEE susitarimas) dėl įvairių titano dioksido pigmento rinkų, ir priėmė sprendimą pradėti procedūrą pagal Susijungimų reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą (4).

(8)

Atlikdama išsamų (II etapo) rinkos tyrimą, Komisija išsiuntė antrą tikslingesnių klausimynų rinkinį šalių konkurentams, vykdantiems titano dioksido pigmento gamybos veiklą, ir titano dioksido pigmentą perkantiems klientams, kurie vykdo dangų, plastikų ir popieriaus laminato gamybos veiklą. Be to, Komisija surengė telefonines konferencijas su didžiausiais šalių konkurentais ir svarbiais klientais, veikiančiais kiekvienoje iš trijų plačių galutiniam vartojimui skirtų gaminių sričių.

(9)

2018 m. kovo 16 d. Komisija pateikė prieštaravimo pareiškimą pranešančiajai šaliai, kuriame išdėstė savo abejones.

IV.   VERTINIMO SANTRAUKA

(10)

Šalių veikla sutampa titano dioksido pigmento gamybos, titano dioksido žaliavų kasybos ir cirkonio gamybos srityse. Toliau pateikiamos apibendrintos Komisijos išvados dėl visų trijų sričių.

1.   Titano dioksido pigmentas

1.1.   Rinkos apibrėžtys

(11)

Titano dioksidas yra neorganinė cheminė medžiaga, naudojama įvairiems pramoniniams ir vartotojams skirtiems produktams sudrumsti, pašviesinti ir išbalinti. Jis naudojamas įvairiuose galutiniam vartojimui skirtuose gaminiuose. Titano dioksidas gali būti vienos iš dviejų kristalinių formų: rutilo ir anatazo. Anatazo titano dioksidas gali būti pagaminamas tik taikant sulfato metodą, o rutilo titano dioksidas – taikant sulfato arba chlorido metodą. Šalių veikla sutampa tik rutilo titano dioksido atžvilgiu, nes įmonė „Tronox“ gamina titano dioksido pigmentą taikydama tik chlorido metodą, o tai reiškia, kad ji negali pagaminti anatazo titano dioksido pigmento.

(12)

Komisija mano, kad gali būti tikslinga titano dioksido pigmento gamybos rinkos segmentus išskirti pagal: i) kristalinę formą, ii) gamybos metodą ir (arba) iii) galutiniam vartojimui skirtus gaminius, kuriuose naudojamas titano dioksido pigmentas.

(13)

Komisija daro išvadą, kad yra atskira titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinka, nes popieriaus laminato gamybai naudojamos titano dioksido pigmento markės skiriasi nuo kitų gaminių (tiek masinių, tiek kitų specializuotų gaminių) gamybai naudojamų markių. Be to, taikant sulfato metodą pagamintos markės, skirtos naudoti popieriaus laminato gamybai, negali tinkamai pakeisti markių, pagamintų taikant chlorido metodą, ir nėra markių, pagamintų taikant chlorido ir sulfato metodą, pasiūlos pakeičiamumo.

(14)

Komisija taip pat daro išvadą, kad yra atskira titano dioksido pigmento, skirto naudoti masiniuose gaminiuose, rinka, kurią sudaro galutiniam vartojimui skirtas pigmentas, naudojamas gaminant dangas ir plastikus. Atsižvelgdama į visus turimus įrodymus, Komisija taip pat daro išvadą, kad rutilo formos titano dioksido pigmento markės, pagamintos taikant chlorido ir sulfato metodą ir skirtos naudoti galutiniam vartojimui skirtuose gaminiuose, priklauso vienai ir tai pačiai produkto rinkai. Tačiau į klausimą, ar atskiras siauresnes rinkas galima apibrėžti pagal galutiniam vartojimui skirtus produktus (tarp masinių gaminių), galima neatsakyti, nes konkurencijos vertinimo rezultatas bet kuriuo atveju yra toks pats.

(15)

Komisija daro išvadą, kad visos atitinkamos titano dioksido pigmento rinkos ir jų galimi segmentai yra EEE masto.

1.2.   Konkurencijos vertinimas

(16)

Remdamasi rinkos tyrimo rezultatais ir kita turima informacija, Komisija mano, kad koncentracija, apie kurią pranešta, būtų labai ribojama veiksminga konkurencija EEE titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje, nes rinkoje veiklą vykdančių konkurentų skaičius sumažėtų nuo keturių iki trijų. Sandoriu būtų panaikintas svarbus konkurencinis spaudimas ir būtų sutelkti du artimi konkurentai jau itin koncentruotoje rinkoje, kuriai būdingas klientų poreikis pirkti iš įvairių šaltinių, tai, kad tiekėjai turi galią didinti kainas dėl sunkumų, su kuriais susiduria klientai norėdami pakeisti tiekėjus, ir didelės kliūtys patekti į rinką ir joje plėstis. Komisija toliau vertina atsveriamosios pirkėjo galios nebuvimą, pigmento, pagaminto taikant sulfato metodą, kaimyninių rinkų konkurencinio spaudimo nebuvimą ir tikėtiną neigiamą koncentracijos poveikį galimam portfelio racionalizavimui.

(17)

Komisija taip pat daro išvadą, kad koncentracija, apie kurią pranešta, labai neribos veiksmingos konkurencijos bet kurioje titano dioksido pigmento, skirto naudoti masiniuose gaminiuose, rinkoje arba jos segmentuose. Susijungęs subjektas nebus didžiausias šių rinkų dalyvis, o klientų atsakymai Komisijai atliekant rinkos tyrimą patvirtina, kad yra daug stiprių tiekėjų, siūlančių šalių produktų alternatyvas.

(18)

Komisija taip pat vertino, ar sandoris gali turėti koordinuojamą poveikį vienoje arba keliose galimose EEE titano dioksido pigmento rinkose dėl to, kad rinkoms, kurioms sandoris turės poveikį, būdingos tam tikros savybės, dėl kurių gali atsirasti koordinavimas. Tačiau Komisija nenustatė pakankamai įrodymų, kad galėtų daryti išvadą, jog dėl sandorio likę pagrindiniai titano dioksido pigmento tiekėjai galėtų vykdyti koordinavimą. Visų pirma negalima nustatyti, kad yra aiškus pagrindinis centras, kurį tiekėjai galėtų naudoti savo elgesiui koordinuoti.

1.3.   Veiksmingumo didinimas

(19)

Pranešančioji šalis tvirtina, kad koncentracija būtų gerokai padidintas veiksmingumas, kuris būtų didesnis už bet kokį galimą neigiamą poveikį.

(20)

Komisija išsamiai įvertino visus pranešančiosios šalies pateiktus argumentus ir ji nepriėjo prie išvados, kad koncentracija, apie kurią pranešta, būtų pakankamai padidintas veiksmingumas, kad EEE klientai titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, rinkoje gautų naudos. Be to, negalima pakankamai patikrinti veiksmingumo padidinimo, kuris, pranešančiosios šalies tvirtinimu, atsirastų dėl veiksmingo pajėgumų sustiprinimo, titano žaliavų gamybos padidinimo ir kintamųjų sąnaudų sumažėjimo ir (arba) jis atsiras ne dėl susijungimo.

2.   Titano žaliavos

2.1.   Rinkos apibrėžtis

(21)

Titano žaliavos yra daug titano turinčios naudingosios iškasenos, išgaunamos iš mineralinio smėlio. Trys pagrindinės gamtinių titano žaliavų rūšys yra ilmenitas, leukoksenas ir rutilas. Atitinkama rinka galėtų būti vieno atskiro produkto rinka, sudaryta iš visų titano žaliavų, arba ji gali būti suskirstyta pagal jų tinkamumą skirtingiems titano dioksido pigmento gamybos metodams (atskiriant chlorido ir sulfato titano žaliavas) arba pagal atskiras titano žaliavų rūšis. Tačiau šioje byloje nebūtina tiksliai apibrėžti titano žaliavų produkto rinkos, nes koncentracija, apie kurią pranešta, nesukuriama konkurencijos problemų titano žaliavų rinkose nė pagal vieną iš šių galimų apibrėžčių.

(22)

Šioje byloje taip pat nebūtina tiksliai apibrėžti titano žaliavų geografinės rinkos, nes sandoriu nesukuriamos konkurencijos problemos, nesvarbu, ar atitinkamos titano žaliavų rinkos būtų tik EEE masto, ar platesnės.

2.2.   Konkurencijos vertinimas

(23)

Tiek įmonė „Tronox“, tiek įmonė „Cristal“ vykdo veiklą titano žaliavų kasybos srityje ir šias žaliavas daugiausia naudoja savo reikmėms gamindamos titano dioksido pigmentą, nors jas parduoda ir prekybos rinkoje.

(24)

Dėl šalių veiklos, vykdomos titano žaliavų srityje, EEE nebus paveiktų rinkų nė pagal vieną galimą produkto rinkos apibrėžtį. Dėl alternatyvios prielaidos dėl pasaulinės geografinės rinkos Komisija nustatė, kad paveiktos rinkos yra (5) galima pasaulinė chlorido titano žaliavų rinka ir trys galimi jos segmentai, t. y. i) pasaulinė chlorido ilmenito rinka, ii) pasaulinė natūralaus rutilo rinka ir iii) pasaulinė leukokseno rinka.

(25)

Nors susijungęs subjektas būtų didžiausias chlorido titano žaliavų gamintojas, gamybos rinkoje liktų ir kitų stiprių dalyvių. Be to, rinkos tyrimu buvo patvirtinta, kad šalys nėra ypač artimos konkurentės. Nors dėl sandorio neišvengiamai liks vienu chlorido titano žaliavų tiekėjų mažiau, nei įmonė „Cristal“, nei „Tronox“ nebūtų laikoma kritiniu tiekėju.

(26)

Todėl Komisija daro išvadą, kad sandoriu nebus labai ribojama veiksminga konkurencija titano žaliavų rinkoje dėl horizontalaus poveikio, nepriklausomai nuo tikslios rinkos apibrėžties.

(27)

Be to, koncentracija sukuriamos kelios vertikalios sąsajos, nes abi šalys vykdo veiklą galutinės grandies titano dioksido pigmento rinkoje ir pradinės grandies titano žaliavų rinkoje. Bendros šalių rinkos dalys sudaro daugiau nei [30–40] proc. titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, galutinės grandies EEE rinkoje ir chlorido ilmelito ir leukokseno pradinės grandies pasaulinėse rinkose. Vis dėlto Komisija daro išvadą, kad dėl šių sąsajų nebus labai ribojama veiksminga konkurencija dėl vertikaliojo poveikio.

3.   Cirkonis

3.1.   Rinkos apibrėžtis

(28)

Cirkonis yra neskaidri cirkonio iškasena, dažnai randama mineralinio smėlio telkiniuose, kuriuose yra ilmenito ir rutilo, todėl jis paprastai kasamas kaip šių titano žaliavų gretutinis produktas. Nors rinkos dalyviai paprastai pripažįsta, kad aukščiausios ir standartinės markės cirkonis skiriasi, Komisija daro išvadą, kad šioje byloje nebūtina nustatyti tikslios rinkos apibrėžties, nes sandoriu nesukuriama konkurencijos problemų šiose rinkose nė pagal vieną galimą produkto rinkos apibrėžtį.

(29)

Šioje byloje taip pat nebūtina tiksliai apibrėžti cirkonio geografinės rinkos, nes sandoriu nesukuriamos konkurencijos problemos nė pagal vieną galimą geografinės rinkos – pasaulinės ar EEE masto – apibrėžtį.

3.2.   Konkurencijos vertinimas

(30)

Susijungusio subjekto cirkonio rinkos dalis būtų gana panaši į dabartinės rinkos lyderės – įmonės „Iluka“ – rinkos dalį. Be to, „Rio Tinto“ yra dar vienas stambus tiekėjas ir yra keletas mažesnių rinkos dalyvių.

(31)

Iš rinkos tyrimo rezultatų matyti, kad šalys nėra vertinamos kaip ypač artimos konkurentės šioje rinkoje, yra bent tam tikras kaimyninių rinkų konkurencinis spaudimas ir, svarbiausia, likę nepriklausomi cirkonio tiekėjai toliau darys konkurencinį spaudimą susijungusiam subjektui. Komisija taip pat mano, kad kliūtys patekti į cirkonio rinką nėra itin didelės. Todėl Komisija daro išvadą, kad sandoriu nebūtų labai ribojama veiksminga konkurencija cirkonio rinkoje, nepriklausomai nuo taikomos tikslios produkto arba geografinės rinkos apibrėžties.

V.   TAISOMOSIOS PRIEMONĖS

(32)

Siekdama spręsti titano dioksido pigmento, pagaminto taikant chlorido metodą ir skirto naudoti popieriaus laminato gamybai, EEE rinkoje nustatytas konkurencijos problemas, pranešančioji šalis pasiūlė parduoti įmonės „Tronox“ popieriaus laminato markės verslą (toliau – įsipareigojimai).

(33)

Įsipareigojimus sudaro įmonės „Tronox“ titano dioksido pigmento markės, skirtos popieriaus laminato gaminiams, gamybos technologijos ir sutarčių su klientais pasaulinis pardavimas. Gamyba būtų perduodama pereinamuoju laikotarpiu, per kurį įmonė „Tronox“ šią markę gamintų pirkėjo vardu pagal pereinamojo laikotarpio tiekimo susitarimą. Į įsipareigojimus taip pat įtraukta nuostata dėl išankstinio pirkėjo nustatymo, t. y. sandoris negali būti užbaigtas, kol Komisija nepatvirtins tinkamo pirkėjo.

(34)

Po rinkos tyrimo Komisija mano, kad parduodamo verslo mastas ir pereinamojo laikotarpio tiekimo susitarimo sąlygos yra tinkami norint užtikrinti, kad parduodamas verslas išliktų veiksminga konkurencine jėga, jeigu jį įsigys tinkamas pirkėjas.

(35)

Įsipareigojimuose nustatyta, kad pirkėjas turėtų turėti įrodymais pagrįstos patirties titano dioksido gamybos taikant chlorido metodą srityje, turimų pajėgumų markei gaminti tokiu pat mastu kaip įmonė „Tronox“, ir būti suinteresuotas veiklą plėtoti EEE. Komisija dar turi atskiru sprendimu patvirtinti tinkamą parduodamo verslo pirkėją pagal pranešančiosios šalies pasiūlymą.

VI.   IŠVADA

(36)

Dėl pirmiau nurodytų motyvų Komisija daro išvadą, kad siūloma koncentracija, papildyta įsipareigojimais ir taikant konkrečias sąlygas, įskaitant Komisijos pritarimą tinkamam parduodamo verslo pirkėjui, nebus labai ribojama veiksminga konkurencija vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje.

(37)

Todėl pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį koncentracija skelbiama suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu laikantis tam tikrų sąlygų ir įpareigojimų.

(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 438, 2017 12 19.

(3)  Vadovaujantis ES susijungimų kontrolės bylų nagrinėjimo geriausios patirties 5.1 punktu, pranešančioji šalis buvo informuota apie I etapo rinkos tyrimo rezultatus 2017 m. gruodžio 6 d. susitikime padėčiai aptarti.

(4)  Vadovaujantis ES susijungimų kontrolės bylų nagrinėjimo geriausios patirties 45 ir 46 punktais, Komisija pateikė įvairių svarbių dokumentų pranešančiajai šaliai 2017 m. gruodžio 21 d.

(5)  Pagal pardavimo ir (arba) gamybos kiekius.


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2018 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje nurodytos produkto „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (SGN) specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

(2018/C 441/08)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 50 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 53 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

Italija pateikė produkto „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (SGN) specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 4 dalį;

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnį išnagrinėjo tą paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas;

(3)

kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį būtų galima teikti pranešimus apie prieštaravimą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turėtų būti paskelbta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (2) 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta registruoto pavadinimo „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (SGN) produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiška kartu su iš dalies pakeistu bendruoju dokumentu ir nuoroda į atitinkamos produkto specifikacijos paskelbimą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta registruoto pavadinimo „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (SGN) produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiška kartu su iš dalies pakeistu bendruoju dokumentu ir nuoroda į atitinkamos produkto specifikacijos paskelbimą, pateikiama šio sprendimo priede.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsniu, per tris mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos galima paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytam pakeitimui.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


PRIEDAS

PRODUKTO SU SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA ARBA SAUGOMA GEOGRAFINE NUORODA SPECIFIKACIJOS REIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Pakeitimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą

„Vitellone bianco dell’Appennino centrale“

ES Nr. PGI-IT-1552-AM02 – 26.9.2017

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

Consorzio di tutela „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“

Via delle Fascine, 4

06132 San Martino in Campo

Perugia (PG)

ITALIA

info@vitellonebianco.it

Asociacija „Consorzio di tutela Vitellone bianco dell’Appennino centrale“ turi teisę teikti pakeitimo paraišką pagal 2013 m. spalio 14 d. Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos dekreto Nr. 12511 13 straipsnio 1 dalį.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos dalis (-ys)

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas

Kita: patikros dokumentas; pakavimas; nuorodų į teisės aktus atnaujinimas.

4.   Pakeitimo (-ų) pobūdis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis (arba lygiavertis) dokumentas nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

5.   Pakeitimas (-ai)

Produkto aprašymas

Specifikacijos 5.4 straipsnis ir bendrojo dokumento 3.2 punktas

1.

Išbraukti parametrai, susiję su susitraukimu verdant (mažiau kaip 35 %) ir išvirto produkto kietumo laipsniu (mažiau kaip 2,5 kg/cm2).

Šis pakeitimas reikalingas atsižvelgiant į trumpiausią analizės, kurią būtinai reikia atlikti laboratorijoje, vykdymo laiką. Šviežia jautiena yra produktas, kurio laikymo laikas yra labai trumpas. Tai ypač pasakytina apie kai kurias anatomines dalis.

Skerdenas turi būti įmanoma išvežti iš skerdyklos per ne ilgiau kaip dvi paras po skerdimo ypač todėl, kad skerdyklų šaldymo kameros yra fiziškai suprojektuotos skerdenoms atšaldyti, o ne joms laikyti ar brandinti.

Šiuo metu šių analizių rezultatai išsiunčiami net po daugiau kaip septynių parų. Tai sukelia rimtų su prekyba ir sertifikavimu susijusių problemų, nes produktas turi būti išvežtas į pjaustymo vietą per ne ilgiau kaip 48 valandas nuo paskerdimo. Vadinasi, šis laikotarpis yra nesuderinamas su laikotarpiu, per kurį turi būti atliktos analizės. Galimas ir kitas sprendimas – sumažinti sertifikuoto produkto klasę jį priskiriant įprastam produktui, tačiau tai sukeltų didelių ekonominių nuostolių.

Gamybos būdas

Produkto specifikacijos 4.1 straipsnis

2.

Sakiniai

„Nuo atsivedimo iki atjunkymo veršeliai gali būti auginami šiais būdais: ganomi, laikomi besaičiame tvarte, laikomi pririšti.

Nuo atjunkymo iki skerdimo gyvūnai turi būti auginami tik besaičiame tvarte arba pririšti.“

pakeičiami taip:

„Nuo atsivedimo iki atjunkymo veršeliai gali būti auginami šiais būdais: ganomi, laikomi besaičiame tvarte, laikomi pusiau atvirame ore.

Nuo atjunkymo iki skerdimo gyvūnai turi būti auginami tik besaičiame tvarte, pririšti arba pusiau atvirame ore.“

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatančia būtiniausius veršelių apsaugos standartus, nuoroda į „pririšti“, taikoma veršelio auginimo etapams nuo atsivedimo iki atjunkymo, išbraukiama.

Kalbant apie visą veršelio auginimo laiką, t. y. nuo atsivedimo iki paskerdimo, įterpiama nuoroda į laikymą pusiau atvirame ore siekiant patikslinti iki šiol vartotą sąvoką „besaitis tvartas“.

Galvijai, auginami pusiau atvirame ore esančiame aptvare, gali laisvai judėti tam tikroje zonoje, apribotoje fizinėmis priemonėmis, kuriomis jiems neleidžiama išeiti už jos ribų.

Specifikacijos 4.1 straipsnis. Bendrojo dokumento 3.3 punktas

3.

Pastraipa

„Vėliau jie minta šviežiais ir (arba) konservuotais pašarais iš natūralių ar dirbtinių pievų arba nustatytai geografinei vietovei būdingomis pašarinėmis žolėmis. Be to, leidžiama naudoti paprastus ar sudėtinius pašarų koncentratus ir juos papildyti mineralų ir vitaminų priedais.“

pakeičiama taip:

„Vėliau jų mitybos pagrindą sudaro švieži ir (arba) konservuoti pašarai iš nurodytai geografinei vietovei būdingų natūralių, dirbtinių ir žolinių kultūrų pievų; be to, leidžiama naudoti paprastus ar sudėtinius pašarų koncentratus ir juos papildyti pašarų priedais.“

Nuoroda į „mineralų ir vitaminų priedus“ pakeičiama nuoroda į „pašarų priedus“. Dėl šio pakeitimo gyvūnams skiriami papildai gali būti papildyti kitomis nei vitaminai ir mineralai maistinėmis medžiagomis.

Specifikacijos 4.2 straipsnis. Bendrojo dokumento 3.3 punktas

4.

Pastraipa

„Keturis mėnesius prieš skerdimą draudžiama galvijus šerti siloso pašarais.

Galvijams šerti negali būti naudojami šie šalutiniai pramonės produktai:

šviežios runkelių išspaudos;

sumaltos nugenėtos alyvmedžių šakos;

švieži arba džiovinti alyvmedžių lapai;

apelsinų minkštimas;

džiovintas citrusinių vaisių minkštimas;

džiovintas apelsinų minkštimas;

alyvuogių išspaudos;

alyvuogių odelės;

pomidorų odelės ir sėklos;

distiliavimo likučiai;

salyklo daigeliai;

alaus gamybos salyklojai;

švieži arba džiovinti salyklojai;

švieži arba džiovinti žlaugtai;

neapdorotos arba prekinės sėlenos;

mėsos miltai;

taukų likučiai;

žuvų miltai;

kraujas;

gyvūniniai riebalai;

obuolių išspaudos;

švieži arba konservuoti vaisiai;

konditerijos gaminių atliekos.“

pakeičiama taip:

„Keturis mėnesius prieš skerdimą draudžiama galvijus šerti silosu.

Galvijams šerti negali būti naudojami šie šalutiniai pramonės produktai:

mėsos miltai;

taukų likučiai;

žuvų miltai;

kraujas;

gyvūniniai riebalai:

konditerijos gaminių atliekos.

Šie šalutiniai pramonės produktai leidžiami tik kaip koncentruotų gyvūnų pašarų sudedamosios dalys:

šviežios runkelių išspaudos;

susmulkintos nugenėtos alyvmedžių šakos;

švieži arba džiovinti alyvmedžių lapai;

apelsinų minkštimas;

džiovintas citrusinių vaisių minkštimas;

dehidratuotas apelsinų minkštimas;

alyvuogių išspaudos;

alyvuogių odelės;

pomidorų odelės ir sėklos;

distiliavimo likučiai;

salyklo daigeliai;

alaus gamybos salyklojai;

švieži arba dehidratuoti salyklojai;

švieži arba dehidratuoti žlaugtai;

neapdorotos arba prekinės sėlenos;

obuolių išspaudos;

švieži arba konservuoti vaisiai.“

Šiuo pakeitimu leidžiama pašaruose naudoti kai kurias šiuo metu uždraustas sudedamąsias dalis (šalutinius pramonės produktus). Iš pradžių specifikacijoje nustatytu draudimu gyvūnų pašaruose naudoti tam tikrus šalutinius produktus buvo siekiama neleisti tokių šalutinių produktų pašaruose naudoti iš karto taip, kaip jie pateikti, nes dėl to kilo pavojus, kad pašaro davinys bus netinkamai subalansuotas.

Tačiau siūlomu pakeitimu patikslinta, kad šalutiniai pramonės produktai leidžiami tik jei jie naudojami kaip sudėtinė pašarų dalis. Šie pašaruose naudojami džiovinti šalutiniai produktai įeina į jau subalansuoto davinio, kurio maistinės savybės yra konkrečiai nustatytos ir aiškiai nurodytos pašaro etiketėje, sudėtį.

Specifikacijos 4.3 straipsnis. Bendrojo dokumento 3.4 punktas

5.

Sakinys

„Turi būti skerdžiama gamybos vietovėje esančiose pritaikytose skerdyklose.“

pakeičiamas taip:

„Turi būti skerdžiama tinkamose skerdyklose.“

Prievolė skersti gyvūnus geografinėje vietovėje išbraukiama. Šis pakeitimas susijęs su būtinybe turėti prieigą prie geriau organizuotų ir geresnės struktūros skerdyklų, esančių netoli auginimo vietovės, kad skerstinus gyvūnus reikėtų vežti kuo trumpesnį atstumą, kuris atitiktų gyvūnų gerovės teisės aktuose nustatytus atstumus, ir kad būtų galima naudotis skerdyklomis, kuriose paisoma tam tikrų religinių ritualų.

Bendrojo dokumento 3.4 punktas buvo iš dalies pakeistas panaikinant nuorodą į skerdimo etapą.

Produkto specifikacijos 5.3 straipsnis

1.

Sakinys

„Kadangi būtina pagerinti patinų skerdenų minkštumą, atsižvelgiant į tai, kad patinai sukaupia mažiau riebalų, įskaitant tarpraumeninius, nei patelės, patinų skerdenų priekiniai ketvirčiai turi būti brandinami bent 4 paras, o užpakaliniai ketvirčiai – 10 parų.“

pakeičiamas taip:

„Kadangi būtina pagerinti patinų skerdenų minkštumą, atsižvelgiant į tai, kad patinai sukaupia mažiau riebalų, įskaitant tarpraumeninius, nei patelės, visos patinų skerdenų išpjovos turi būti brandinamos ne trumpiau kaip keturias paras, išskyrus viršutinį kumpį, intervencinį paslėpsnį, užpakalinę nuokartą ir nugarinės išpjovą – jų brandinimas turi trukti bent 10 parų.“

Patikslinama, kad tik viršutinio kumpio, intervencinio paslėpsnio, užpakalinės nuokartos ir nugarinės išpjovos brandinimas turi trukti bent 10 parų, o visų kitų išpjovų brandinimas – ne trumpiau kaip keturias paras.

Šis pakeitimas yra būtinas todėl, kad užpakalinės išpjovos nepasižymi tomis pačiomis fizinėmis savybėmis ir nėra panaudojamos visos vienodai. Dėl savo pobūdžio kai kurios iš šių išpjovų dažniau perdirbamos į maltą mėsą, kuriai dėl sveikatos priežasčių taikomi trumpesni brandinimo laikotarpiai, nei šiuo metu reikalaujama specifikacijoje.

Ilgas brandinimo laikotarpis būtinas tam tikroms didesnėms išpjovoms, kuriose yra nedaug jungiamojo audinio ir kurios specialiai verdamos trumpiau, tokioms kaip viršutinis kumpis, intervencinis paslėpsnis, užpakalinė nuokarta ir nugarinės išpjova. Minimalu jų brandinimo laikotarpis lemia produkto kokybę.

Ženklinimas

Specifikacijos 6.3 straipsnis. Bendrojo dokumento 3.6 punktas

2.

Punktai

„—

užrašas „Saugoma geografinė nuoroda“ (Indicazione Geografica Protetta) ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose nustatytas Bendrijos logotipas (galima naudoti santrumpą „SGN“),

gyvūno veislė;“

pakeičiami taip:

„—

Europos Sąjungos logotipas, numatytas galiojančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose. Taip pat galima vartoti užrašą „Saugoma geografinė nuoroda“ ir (arba) santrumpą „SGN“,

gyvūno veislė, išskyrus atvejus, kai gyvūnų siuntas sudaro kelių veislių gyvūnai.“

Etiketėje Europos Sąjungos logotipas tampa privalomas.

Įterpiama nuostata, kad prievolė etiketėje nurodyti veislę taikoma tik jei gyvūnų siuntas sudaro tos pačios veislės gyvūnai. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į etikečių matmenis, kurie kartais būna riboti, ir į tai, kad jose kartais trūksta vietos, dėl ko tampa sudėtinga ant pakuotės nurodyti dvi ar tris veisles.

3.

Išbraukiamas sakinys

„—

Tačiau draudžiama pateikti aiškiai nenumatytų papildomų apibūdinimų.“

Draudimas etiketėje teikti apibūdinimus, kurie nėra aiškiai numatyti, išbraukiamas. Šis pakeitimas grindžiamas galimybe etiketėje pateikti papildomos informacijos, pvz., nurodyti specialius galvijų šėrimo būdus (pvz., „be pridėtų gyvūninių riebalų“, „be GMO“ ir t. t.) ar įmonės sertifikavimo sistemas.

Kita

Specifikacijos 6.2 straipsnis. Bendrojo dokumento 3.6 punktas

4.

Į patikros dokumente pateiktą informacijos sąrašą įtraukta „veislė“.

Šiuo pakeitimu papildomas patikros dokumente, kuriuo remiantis galima patikrinti prekinio pavadinimo atitikties sąlygas, esančios informacijos sąrašas. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų registruojama su gyvūno veisle susijusi informacija.

Buvo atnaujinta ir atitinkama bendrojo dokumento dalis.

Pakavimas

Specifikacijos 6.4 straipsnis. Bendrojo dokumento 3.5 punktas

5.

Sakinys

„Šviežia ar užšaldyta mėsa, kuri parduodama iš anksto padalyta į dalis, turi būti fasuojama kuriuo nors iš šių būdų: iš anksto sufasuojama arba pakuojama į vakuumines ar modifikuotos atmosferos pakuotes.“

pakeičiamas taip:

„Šviežia ar užšaldyta mėsa, kuri parduodama iš anksto padalyta į dalis, turi būti pakuojama kuriuo nors iš šių būdų: iš anksto supakuojama ar sufasuojama, pakuojama į vakuumines ar modifikuotos atmosferos pakuotes.“

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė šiuos produktus parduoti pardavimo vietoje paruoštose pakuotėse, nes šitaip sufasuotų produktų pardavimas, ypač didelėse mažmeninės prekybos vietose, laikomas įprastu.

Buvo atnaujintas ir atitinkamas bendrojo dokumento punktas.

6.

Sakinys

„Pakuojama tik patvirtintose pjaustymo įmonėse stebint atsakingai kontrolės tarnybai, suteikiančiai leidimus įvairias pakuotes ženklinti saugomos geografinės nuorodos logotipu.“

pakeičiamas taip:

„Pakuojama tik patvirtintose mėsinėse ir pjaustymo įmonėse, kurias kontroliuoja atsakinga kontrolės tarnyba, suteikianti leidimus įvairias pakuotes ženklinti saugomos geografinės nuorodos logotipu.“

Atsižvelgiant į ankstesnį pakeitimą, manoma, kad į įstaigų, kurioms leidžiama atlikti pakavimo veiksmus, sąrašą naudinga įtraukti ir mėsines.

Buvo atnaujintas ir atitinkamas bendrojo dokumento punktas.

Nuorodų į teisės aktus atnaujinimas

7.

Specifikacijos 1 straipsnyje ir 7 straipsnyje pateiktos nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 510/2006 buvo pritaikytos prie galiojančio teisės akto.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Vitellone bianco dell’Appennino centrale“

ES Nr. PGI-IT-1552-AM02 – 26.9.2017

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Vitellone bianco dell’Appennino centrale“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.1 klasė. Šviežia mėsa (ir subproduktai)

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

SGN „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“ mėsa – tai 12–24 mėnesių grynaveislių Chianina, Marchigiana ir Romagnola galvijų patinų ir patelių, atvestų ir užaugintų tradicinėje gamybos geografinėje vietovėje mėsa.

Galvijai turi būti atvesti veisliniame ūkyje ir tinkamai užregistruoti nacionalinės gyvūnų kilmės knygos jaunų galvijų kilmės registre, kad būtų patvirtintas veislės grynumas – svarbus genetinis veiksnys fizinėms ir juslinėms mėsos savybėms užtikrinti.

Išorinės skerdenos mėsos dalys neturi būti joms nebūdingos (rausvai raudonos ar pereinančios į juodumą) spalvos. Matomo riebalų sluoksnio spalva neturi būti gelsvo pelenų atspalvio ar išvagota beveik sodriai geltonos spalvos gyslelėmis.

Vidutiniai kokybiniai mėsos, žymimos nuoroda „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“, parametrai yra šie:

pH nuo 5,2 iki 5,8,

eterinių aliejų (neapdorotame produkte) mažiau kaip 3 %,

pelenų (neapdorotame produkte) mažiau kaip 2 %,

baltymų (neapdorotame produkte) mažiau kaip 20 %,

cholesterolio mažiau kaip 50 mg šimte gramų,

nesočiųjų ir sočiųjų riebalų rūgščių santykis didesnis kaip 1,0,

susitraukimas natūraliomis sąlygomis mažesnis kaip 3 %,

kietumo laipsnis (žalios mėsos) mažesnis kaip 3,5 kg/cm2,

spalva (2667 K dienos šviesoje): L – daugiau kaip 30,

C – daugiau kaip 20,

H – nuo 25 iki 45.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Apeninų veislės Bianca veršelius natūraliai žindo motina iki atjunkymo. Vėliau jų mitybos pagrindą sudaro žoliniai augalai ir (arba) pašarai iš nurodytai geografinei vietovei būdingų natūralių, dirbtinių ar žolinių kultūrų pievų. Be to, leidžiama naudoti paprastus ar sudėtinius pašarų koncentratus ir juos papildyti pašarų priedais.

Davinys apskaičiuojamas taip, kad būtų užtikrintas didelis arba vidutiniškai didelis maistinių medžiagų kiekis: didesnis kaip 0,8 pašarinio vieneto viename sausosios medžiagos kilograme – galvijų patinams ir didesnis kaip 0,7 pašarinio vieneto viename sausosios medžiagos kilograme – galvijų patelėms.

Šie šalutiniai pramonės produktai leidžiami tik kaip koncentruotų gyvūnų pašarų sudedamosios dalys:

šviežios runkelių išspaudos,

susmulkintos nugenėtos alyvmedžių šakos,

švieži arba džiovinti alyvmedžių lapai,

apelsinų minkštimas,

džiovintas citrusinių vaisių minkštimas,

dehidratuotas apelsinų minkštimas,

alyvuogių išspaudos,

alyvuogių odelės,

pomidorų odelės ir sėklos,

distiliavimo likučiai,

salyklo daigeliai,

alaus gamybos salyklojai,

švieži arba dehidratuoti salyklojai,

švieži arba džiovinti žlaugtai,

neapdorotos arba prekinės sėlenos,

obuolių išspaudos,

švieži arba konservuoti vaisiai.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Specialūs gamybos veiksmai, kurie turi būti atliekami nustatytoje geografinėje vietovėje – veršiuko atvedimas ir auginimas (įskaitant nujunkymo ir penėjimo laikotarpius).

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Šviežia ar užšaldyta mėsa, kuri parduodama iš anksto padalyta į dalis, turi būti sufasuota kuriuo nors iš šių būdų: iš anksto supakuota ar sufasuota, supakuota į vakuumines ar modifikuotos atmosferos pakuotes.

Pakuojama tik patvirtintose mėsinėse ir pjaustymo įmonėse, kurias kontroliuoja atsakinga kontrolės tarnyba, suteikianti leidimus įvairias pakuotes ženklinti saugomos geografinės nuorodos logotipu.

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Vartoti pateikiama „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“ mėsa turi būti žymima specialiu identifikavimo ženklu su užrašu SGN „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“.

Žymėjimą identifikavimo ženklu skerdykloje atlieka kontrolės įstaigos atstovas.

Be privalomos informacijos, reikalaujamos galiojančiuose teisės aktuose, etiketėje turi būti pateikiama ši informacija:

1)

nuorodos numeris arba atsekamumo kodas;

2)

pavadinimas „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ ir (arba) logotipas;

3)

Europos Sąjungos logotipas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose. Taip pat galima vartoti užrašą „Saugoma geografinė nuoroda“ ir (arba) santrumpą „SGN“;

4)

gyvūno veislė, išskyrus atvejus, kai gyvūnų siuntas sudaro kelių veislių gyvūnai.

Gali būti pateikta ir kita patikros dokumente – elektroniniame dokumente, kuris būtinas atitikties reikalavimų laikymuisi nustatyti, – numatyta informacija ir duomenys: gyvūno identifikavimo numeris (registracijos numeris); ūkis, kuriame jis buvo atvestas; veisimo ir (arba) penėjimo ūkis (-iai); gyvūno pervežimai; atvedimo data; veislė; lytis; paskerdimo data ir eilės numeris; gyvūno kategorija; skerdenos ir numatomos išpjovos svoris; skerdenos struktūra ir riebalų sluoksnis pagal EB klasifikaciją; skerdyklos, kurioje gyvūnas paskerstas, pavadinimas ir adresas; pjaustymo įmonės, kurioje skerdena padalyta į dalis, pavadinimas ir adresas; gauto produkto kategorija (skerdena, skerdenos pusė, šeštoji dalis, ketvirtis, atskiros išpjovos arba įvairios išpjovos); gavėjo pavadinimas ir adresas (mėsinė, pjaustymo įmonė, prekybininkas); už sertifikavimą atsakingo eksperto vardas ir pavardė.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Nuoroda „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ žymimos mėsos gavybos geografinė vietovė apima provincijų ir savivaldybių teritoriją, kuri driekiasi išilgai centrinės Italijos Apeninų kalnų grandinės.

Gavybos vietovė apima toliau išvardytų dabartinių provincijų teritorijas: Bolonijos, Ravenos, Forli Čezenos, Riminio, Ankonos, Askoli Pičeno, Fermo, Mačeratos, Pezaro Urbino, Teramo, Peskaros, Kječio, L’Akvilos, Kampobaso, Izernijos, Benevento, Avelino, Frozinonės, Riečio, Viterbo, Ternio, Perudžos, Groseto, Sienos, Areco, Florencijos, Prato, Livorno, Pizos, Pistojos; Romos (tik Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant’Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda ir Vivaro Romano savivaldybes), Latinos (tik Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino ir Spigno Saturnia savivaldybes) ir Kazertos (tik Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D’Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola ir Vitulazio savivaldybes).

5.   Ryšys su geografine vietove

Apeninų kalnų vietovių ekosistema išsiskiria savo klimatu, temperatūros svyravimais ir bendru kritulių kiekiu. Tokiomis aplinkos sąlygomis, taip pat susijusiomis su dirvožemių morfologija ir ypatinga jų padėtimi, auga įvairi ir labai savita pievų augalija. Pievų išskirtinumą lemia tokios svarbiausios augalijos sudėtinės dalys kaip aromatinės ir pigmentinės medžiagos.

Teritorijoje vyrauja kalvotos ir kalnuotos vietovės. Mažesniame aukštyje esančiose vietovėse daugiausia auga miškai, kuriuos vėliau, artėjant prie Apeninų kalnų grandinės sudaromos skiriamosios ribos, pakeičia ganyklos ir kuriuose esantys nedideli žemės plotai naudojami įvairioms reikmėms: sėjai, miškams ir ganykloms.

Šioje vietovėje vyrauja Apeninų pusiasalio Viduržemio jūros klimatui būdingos aplinkos sąlygos: čia per metus vidutiniškai iškrenta apie 1 200 mm kritulių (išskirtiniais atvejais per metus gali iškristi iki 2 000 mm kritulių), vidutinė metinė temperatūra svyruoja nuo 0 °C žiemą iki 24 °C vasarą (žemiausia galima temperatūra – 10 °C, o aukščiausia – daugiau kaip 30 °C).

Svarbūs kokybinių „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ mėsos savybių vertinimo aspektai – baltymų kiekis ir nesočiųjų bei sočiųjų riebalų rūgščių santykis.

Mėsos, įskaitant ant prekystalio supjaustytą mėsą, išorinės dalys negreitai tamsėja, todėl susidaro labai mažai apdorojimo atliekų.

Nustatytos geografinės vietovės ir produkto ryšį lemia genofondo, auginimo būdo ir klimato sąlygų visuma.

Gyvūnai daugiausia auginami tradiciniais auginimo būdais: pririšti tvarte arba pusiau palaidi penėjimo etape. Auginimo ir penėjimo etapais gyvūnai daugiausia šeriami ūkyje užaugintais pašarais. Daugelyje ūkių naudojamas „uždaro rato“ auginimo būdas – tvarte veislinės karvės atsivestas veršiukas auginamas tol, kol pasiekia skerdimui tinkamą svorį.

Pagrindines produkto savybes visų pirma lemia tai, kad gyvūnai priklauso vienai iš trijų vietos veislių ir jau daug šimtmečių auginami nustatytoje vietovėje naudojant tradicinius įtvirtintus auginimo būdus.

Mėsa greitai reaguoja į aplinkos poveikį, todėl ji išsiskiria ne tik juslinėmis, bet ir raumenų masės, taip pat skaidulinio ir riebalinio audinio savybėmis. Kadangi gyvūnai daugiausia auginami laisvėje, jų biologinis ciklas glaudžiai susijęs su juos supančia geografine aplinka.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Valdžios institucijos pradėjo nacionalinę prieštaravimų pateikimo procedūrą, paskelbdamos SGN „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“ pakeitimo paraišką 2017 m. birželio 8 d. Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje Nr. 131.

Visą produkto specifikacijos tekstą galima rasti interneto svetainėje

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

arba

Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos interneto svetainėje (www.politicheagricole.it) ekrano dešinėje viršuje spustelėjus nuorodą „Qualità“ (Kokybė), po to ekrano kairėje – „Prodotti DOP, IGP e STG“ (SKVN, SGN ir GTG nuorodomis žymimi gaminiai) ir galiausiai – „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (ES nagrinėjamos specifikacijos).


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/31


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 441/09)

1.   

2018 m. lapkričio 23 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

Autolaunch Ltd. (tolia – „Autolaunch“) (Airija), kurią kontroliuoja „Magna International Inc.“ (toliau – „Magna“),

„Beijing Electric Vehicle Co., Ltd.“ (toliau – „BJEV“) (Kinija), priklausanti „Beijing Automotive Group Co., Ltd.“ (toliau – „BAIC Group“),

„Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.“ (toliau – „Tech-JV“),

„Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd.“ (toliau – „CM-JV“).

Įmonės „Autolaunch“ ir BJEV įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonių „Tech-JV“ ir „CM-JV“ kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Autolaunch“ gamina įrankius ir teikia susijusias paslaugas. Ji yra 100 % „Cosma Tooling Ireland Unlimited“ patronuojamoji bendrovė, kurią tiesiogiai valdo pasaulinė automobilių tiekėja „Magna“.

BJEV daugiausia veikia transporto sistemų integravimo ir derinimo, transporto priemonių valdymo sistemų, elektrinių pavarų sistemų ir grynųjų elektrinių keleivinių transporto priemonių sistemų gamybos ir tobulinimo sektoriuose. BJEV yra „BAIC Group“ visiškai priklausanti patronuojamoji įmonė.

„Tech-JV“ teiks elektra varomų transporto priemonių inžinerijos paslaugas, o „CM-JV“ Kinijoje gamins ir tieks elektra varomas transporto priemones.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.