ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. rugpjūčio 27d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 301/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 301/02

Byla C-390/16: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Szombathelyi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Dániel Bertold Lada (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pamatinis sprendimas 2008/675/TVR — Atsižvelgimas į ankstesnį kitoje valstybėje narėje priimtą apkaltinamąjį nuosprendį naujoje baudžiamojoje byloje — Speciali kitoje valstybėje narėje priimto apkaltinamojo nuosprendžio pripažinimo procedūra — Ankstesnio sprendimo peržiūrėjimas ir perkvalifikavimas — Abipusio pripažinimo principas — SESV 82 straipsnio 1 dalis)

2

2018/C 301/03

Byla C-544/16: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marcandi Limited, veikianti komerciniu pavadinimu Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies c punktas — Kreditų, leidžiančių teikti pasiūlymus internetiniuose aukcionuose, suteikimas — Paslaugų teikimas už atlygį — Išankstinis sandoris — 73 straipsnis — Apmokestinamoji vertė)

3

2018/C 301/04

Byla C-626/16: 2018 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Slovakijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Atliekų sąvartynai — Direktyva 1999/31/EB — Esami sąvartynai — 14 straipsnis — Galutinis sprendimas tęsti ar nutraukti eksploatavimą — 13 straipsnis — Uždarymo procedūra — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — SESV 260 straipsnio 2 dalis — Piniginės sankcijos — Periodinė bauda ir vienkartinė suma)

4

2018/C 301/05

Byla C-27/17: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos apeliacinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) likviduojama AB flyLAL-Lithunian Airlines / Starptautiskā lidosta Rīga VAS, ,,Air Baltic Corporation AS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Specialioji jurisdikcija — 5 straipsnio 3 punktas — Byla, susijusi su civilinės teisės pažeidimu, deliktu ar kvazideliktu — Vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis — Žalos atsiradimo vieta ir vieta, kurioje atsirado žalą lėmusi aplinkybė — Prašymas atlyginti žalą, tariamai padarytą skirtingose valstybėse narėse įvykdytais antikonkurenciniais veiksmais — 5 straipsnio 5 punktas — Filialo veikla — Sąvoka)

4

2018/C 301/06

Byla C-28/17: 2018 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NN A/S / Skatteministeriet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 straipsnis — Pelno mokestis — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nuolatinės buveinės, esančios nacionalinėje teritorijoje, priklausančios kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei, patirtų nuostolių perkėlimui tai pačiai grupei priklausiančiai bendrovei rezidentei nustatyta sąlyga, kad nuostoliai negali būti panaudoti užsienio mokesčio tikslais)

5

2018/C 301/07

Byla C-43/17 P: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Liam Jenkinson / Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Eulex Kosovo (Apeliacinis skundas — Arbitražinė išlyga — Europos Sąjungos tarptautinių misijų personalas — Jurisdikcija priimti sprendimus dėl ginčų, susijusių su darbo sutartimis — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — Arbitražinės išlygos, pagal kurias paskutinėje sutartyje nustatyta Sąjungos teismų jurisdikcija, o ankstesnėse sutartyse – Briuselio (Belgija) teismų jurisdikcija — Sprendimas neatnaujinti paskutinės sutarties — Prašymas perkvalifikuoti visus sutartinius santykius į neterminuotą darbo sutartį — Prašymas atlyginti žalą dėl piktnaudžiavimo atleidžiant iš darbo — Atsižvelgimas į sutartinius santykius, buvusius iki paskutinės sutarties — Europos Sąjungos Bendrojo Teismo jurisdikcija)

6

2018/C 301/08

Byla C-213/17: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 — Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas — 17, 18, 23 ir 24 straipsniai — Valstybėje narėje tebevykstanti anksčiau pradėta tarptautinės apsaugos procedūra — Kitoje valstybėje narėje pateiktas naujas prašymas — Prašymo atsiimti nepateikimas per numatytus terminus — Atitinkamo asmens perdavimas, siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn)

7

2018/C 301/09

Byla C-217/17 P: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Mast-Jägermeister SE / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) (Apeliacinis skundas — Bendrijos dizainas — Dizainų, vaizduojančių puodelius, paraiška — Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — 36 straipsnio 1 dalies c punktas — Grafinis vaizdas — 45 ir 46 straipsniai — Padavimo datos suteikimas — Sąlygos — Reglamentas (EB) Nr. 2245/2002 — 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalys)

8

2018/C 301/10

Byla C-320/17: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 2, 9 ir 168 straipsniai — Ekonominė veikla — Kontroliuojančiosios bendrovės tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas valdant savo patronuojamąsias bendroves — Kontroliuojančiosios bendrovės nekilnojamojo turto nuoma savo patronuojamajai bendrovei — Pirkimo mokesčio atskaita — Kontroliuojančiosios bendrovės sumokėtas PVM už išlaidas, patirtas siekiant įsigyti kitų įmonių kapitalo dalių)

8

2018/C 301/11

Byla C-339/17: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tekstilės pluoštų pavadinimai ir susiję ženklinimo ir žymėjimo reikalavimai — Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 — 7 ir 9 straipsniai — Gryni tekstilės gaminiai — Daugiapluoščiai tekstilės gaminiai — Ženklinimo arba žymėjimo tvarka)

9

2018/C 301/12

Byla C-532/17: 2018 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Wirth ir kt. / Thomson Airways Ltd. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 2 straipsnio b punktas — Taikymo sritis — Sąvoka skrydį vykdantis oro vežėjas — Lėktuvo nuomos su įgula sutartis (wet lease))

10

2018/C 301/13

Byla C-325/17: 2018 m. birželio 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje Windrush Aka LLP / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Jerry Dammers (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis prekių ženklas The Specials — Naudojimas iš tikrųjų — Prekių ženklo savininko sutikimas)

11

2018/C 301/14

Byla C-24/18: 2018 m. gegužės 31 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pagrindinės laisvės — SESV 49 ir 63 straipsniai — Išimtinai vidaus situacija — Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes nenurodymas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis — Akivaizdus nepriimtinumas)

11

2018/C 301/15

Byla C-130/18: 2018 m. birželio 27 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) flightright GmbH / Eurowings GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Oro transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 1 dalies c punktas — Teisė į kompensaciją atšaukus skrydį — Kelionė kitu maršrutu, neleidžianti keleiviui pasiekti galutinės paskirties vietos mažiau kaip dviem valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atšaukto skrydžio atvykimo laiką — Atvykimas daugiau nei dviem, bet mažiau nei trim valandom vėliau)

12

2018/C 301/16

Byla C-40/18 P: 2018 m. sausio 12 d.Acquafarm S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-458/16 Acquafarm / Komisija

12

2018/C 301/17

Byla C-170/18 P: 2018 m. kovo 2 d.CJ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-692/16 CJ / Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

13

2018/C 301/18

Byla C-297/18: 2018 m. gegužės 2 d.Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Humbert Jörg Köfler ir kt.

14

2018/C 301/19

Byla C-378/18: 2018 m. birželio 8 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Byla C-390/18: 2018 m. birželio 13 d.Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš YA ir AIRBNB Ireland UC – kitos šalys: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Byla C-394/18: 2018 m. birželio 14 d.Corte di appello di Napoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia ir kt.

15

2018/C 301/22

Byla C-395/18: 2018 m. birželio 14 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Byla C-400/18: 2018 m. birželio 18 d.Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Infohos / Belgijos valstybė

17

2018/C 301/24

Byla C-402/18: 2018 m. birželio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tedeschi Srl, veikianti savo vardu ir kaip laikinosios įmonių grupės įgaliotinė, Consorzio Stabile Istant Service, veikiantis savo vardu ir kaip laikinosios įmonių grupės įgaliotojas / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Byla C-405/18: 2018 m. birželio 19 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Byla C-410/18: 2018 m. birželio 22 d.Tribunal administratif (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Byla C-416/18 P: 2018 m. birželio 26 d. Mykola Yanovych Azarov pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-190/16, Mykola Yanovych Azarov / Europos Sąjungos Taryba

19

2018/C 301/28

Byla C-421/18: 2018 m. birželio 27 d.Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

20

2018/C 301/29

Byla C-456/18 P: 2018 m. liepos 12 d. Vengrijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-554/15 ir T-555/15 Vengrija / Europos Komisija

21

 

Bendrasis Teismas

2018/C 301/30

Byla T-643/13: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rogesa / Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų keitimosi sistema — Prašymas leisti susipažinti su informacija, susijusia su 10 % veiksmingiausių plieno pramonės įrenginių nustatymu — Atsisakymas leisti susipažinti — Trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga pagrįsta išimtis — Viršesnis viešasis interesas — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Informacijos, susijusios su dujų ar teršalų išmetimu į aplinką, sąvoka — Terminų laikymasis)

23

2018/C 301/31

Byla T-185/15: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Buonotourist / Komisija (Valstybės pagalba — Įmonė, eksploatuojanti susisiekimo autobusais tinklą Kampanijos regione — Pranašumas — Visuotinės ekonominės svarbos paslauga — Kompensacija dėl tarifų už įpareigotą teikti viešąją paslaugą, sumokėta po galutinės instancijos teismo sprendimo priėmimo — Sprendimas, kuriuo valstybės pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka — Esama ir nauja pagalba — Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 — Pareigos pranešti išimties taikymo sąlygos — Reglamento (EB) Nr. 659/99 4 straipsnio 5 dalis ir 7 straipsnio 6 dalis — Komisijos ir nacionalinių teismų atitinkama kompetencija valstybės pagalbos kontrolės srityje — Aukštesniojo nacionalinio teismo sprendimo res judicata galia — Materialinės teisės normų taikymas laiko atžvilgiu — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas)

24

2018/C 301/32

Byla T-186/15: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CSTP Azienda della Mobilità/ / Komisija (Valstybės pagalba — Įmonė, eksploatuojanti susisiekimo autobusais tinklą Kampanijos regione — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Kompensacija už su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl tarifų, sumokėta po galutinės instancijos teismo sprendimo — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Esama ir nauja pagalba — Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 — Pareigos pranešti išimties taikymo sąlygos — Reglamento (EB) Nr. 659/99 4 straipsnio 5 dalis ir 7 straipsnio 6 dalis — Atitinkama Komisijos ir nacionalinių teismų kompetencija valstybės pagalbos kontrolės srityje — Aukštesnės instancijos nacionalinio teismo sprendimo res judicata galia — Materialinės teisės normų taikymas laiko atžvilgiu — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas)

25

2018/C 301/33

Byla T-240/16: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Teisinis pagrindas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Nuosavybės teisė — Teisė į gerą reputaciją — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

26

2018/C 301/34

Byla T-644/16: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth / Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Komisijos dokumentai, susiję su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmo ir investicinių teismų sistemos, nustatytų Sąjungos prekybos susitarimuose, suderinamumu su Sąjungos teise — Dalinis atsisakymas leisti susipažinti — Visuomenės intereso, susijusio su tarptautiniais santykiais, apsauga pagrįsta išimtis — Išimtis, susijusi su teisinių nuomonių apsauga — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo proceso apsauga — Viršesnis viešasis interesas)

27

2018/C 301/35

Byla T-707/16: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Enoitalia / EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ANTONIO RUBINI — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas RUTINI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2018/C 301/36

Byla T-13/17: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Europa Terra Nostra / Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamentas — Sprendimas skirti subsidiją politiniam fondui — Išankstinis finansavimas, atitinkantis 33 % maksimalios skirtos subsidijos sumos — Pareiga pateikti banko garantiją dėl išankstinio finansavimo — Finansinis reglamentas — Finansinio reglamento taikymo taisyklės — Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių — Proporcingumas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

28

2018/C 301/37

Byla T-16/17: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje APF / Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamentas — Sprendimas, kuriuo subsidija suteikiama politinei partijai — Išankstinis 33 % maksimalios suteiktos subsidijos sumos finansavimas — Pareiga pateikti išankstinio finansavimo banko garantiją — Finansinis reglamentas — Finansinio reglamento taikymo taisyklės — Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių — Proporcingumas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

29

2018/C 301/38

Byla T-54/17: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CLF / Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamentas — Sprendimas, kuriuo subsidija suteikiama politinei partijai — Išankstinis 33 % maksimalios suteiktos subsidijos sumos finansavimas — Pareiga pateikti išankstinio finansavimo banko garantiją — Finansinis reglamentas — Finansinio reglamento taikymo taisyklės — Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

29

2018/C 301/39

Byla T-57/17: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pegasus / Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamentas — Sprendimas skirti dotaciją politiniam fondui — 33 % didžiausios suteiktos dotacijos sumos dydžio išankstinis finansavimas — Pareiga pateikti banko garantiją išankstiniam finansavimui gauti — Finansinis reglamentas — Finansinio reglamento taikymo taisyklės — Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

30

2018/C 301/40

Byla T-694/17: 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Link Entertainment / EUIPO – García Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas AVORY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 60 straipsnio 1 dalies a punktas))

31

2018/C 301/41

Byla T-147/15: 2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Čekijos Respublika / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Europos Sąjungos nuosavi ištekliai — Valstybių narių finansinė atsakomybė — Prašymas atleisti nuo pareigos skirti nuosavus išteklius — Komisijos raštas — Aktas dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

31

2018/C 301/42

Byla T-478/15: 2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Rumunija / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Europos Sąjungos nuosavi ištekliai — Finansinė valstybių narių atsakomybė — Pareiga sumokėti Komisijai sumą, atitinkančią prarastą nuosavų išteklių sumą — Komisijos raštas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

32

2018/C 301/43

Byla T-452/17: 2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje TL / EDAPP (Ieškinys dėl panaikinimo — Asmens duomenų apsauga — Bendrojo Teismo jurisprudencijos viešumas — Prašymas užtikrinti anonimiškumą ir pašalinti iš interneto Bendrojo Teismo sprendimą — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Patvirtinamasis aktas — Naujų ir esminių faktinių aplinkybių nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

33

2018/C 301/44

Byla T-476/17 R: 2018 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Arysta LifeScience Netherlands / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Augalų apsaugos produktai — Veiklioji medžiaga diflubenzuronas — Leidimo pateikti rinkai patvirtinimo sąlygos — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas — Interesų palyginimas)

34

2018/C 301/45

Byla T-577/17: 2018 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje thyssenkrupp Electrical Steel ir thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Muitų sąjunga — Laikinojo įvežimo perdirbti leidimas — Neigiamo poveikio esminiams Sąjungos gamintojų interesams grėsmė — Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 6 dalis — Ekonominių sąlygų tikrinimas — Komisijos išvadų apimtis — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

34

2018/C 301/46

Byla T-719/17 R: 2018 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje FMC / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Augalų apsaugos produktai — Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1496 — Veikliosios medžiagos DPX KE 459 (metilflupirsulfurono) patvirtinimo neatnaujinimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas — Interesų palyginimas)

35

2018/C 301/47

Byla T-757/17: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kerstens / Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Drausminė procedūra — Apeliacine tvarka priimto Bendrojo Teismo sprendimo vykdymas — Sprendimo skirti papeikimą panaikinimas — Drausminių procedūrų, per kurias buvo skirta panaikinta nuobauda, atnaujinimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Neigiamo poveikio neturintis aktas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Ikiteisminės procedūros nesilaikymas — Akivaizdus nepriimtinumas)

36

2018/C 301/48

Byla T-784/17 R: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Strabag Belgium / Parlamentas (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Nutartis sustabdyti Europos Parlamento sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl generalinio rangovo darbų Europos Parlamento pastatuose Briuselyje atlikimo pagrindų sutarties su kitais penkiais konkurso dalyviais vykdymą — Prašymas dėl pakeitimo — Procedūros reglamento 159 straipsnis — Nepriimtinumas)

36

2018/C 301/49

Byla T-29/18: 2018 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Planet / Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su sutartimi Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II) — Numanomas atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais — Aiškus sprendimas, priimtas po ieškinio pateikimo — Ginčijamo akto atšaukimas — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

37

2018/C 301/50

Byla T-104/18 R: 2018 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Susitarimas dėl dotacijos, sudarytas pagal Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007 – 2013 m.) — Sumokėtų sumų susigrąžinimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2018/C 301/51

Byla T-244/18 R: 2018 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Synergy Hellas / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Susitarimas dėl dotacijos, sudarytas pagal šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą (2002-2006) — Išmokėtų sumų susigrąžinimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2018/C 301/52

Byla T-299/18 R: 2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Strabag Belgium / Parlamentas (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Prašymas sustabdyti vykdymą — Laukimo laikotarpis — Neįprastai mažos vertės pasiūlymas — Fumus boni juris — Skubos nebuvimas)

39

2018/C 301/53

Byla T-352/18: 2018 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Germann Avocats ir XJ  (*1) / Komisija

39

2018/C 301/54

Byla T-397/18: 2018 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Hugo’s Hotel / EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Byla T-400/18: 2018 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Baden-Württemberg / BPV

41

2018/C 301/56

Byla T-403/18: 2018 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Pharmadom / EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Byla T-414/18: 2018 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Hypo Vorarlberg Bank / BPV

42

2018/C 301/58

Byla T-424/18: 2018 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Puma / EUIPO – Carrefour (Susikertančių linijų vaizdas)

43

2018/C 301/59

Byla T-427/18: 2018 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Geske / EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Byla T-434/18: 2018 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Vans / EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Byla T-447/18: 2018 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje TUIfly / Komisija

45

2018/C 301/62

Byla T-742/17: 2018 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kim ir kt. / Taryba

47


 


LT

 

Siekiant apsaugoti asmens duomenis ir (arba) užtikrinti konfidencialumą, kai kurios rūšies informacija, pateikta šiame numeryje, nebegali būti atskleista ir todėl buvo paskelbta nauja autentiška versija.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 301/01)

Paskutinis leidinys

OL C 294, 2018 8 20

Skelbti leidiniai

OL C 285, 2018 8 13

OL C 276, 2018 8 6

OL C 268, 2018 7 30

OL C 259, 2018 7 23

OL C 249, 2018 7 16

OL C 240, 2018 7 9

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/2


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Szombathelyi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Dániel Bertold Lada

(Byla C-390/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Pamatinis sprendimas 2008/675/TVR - Atsižvelgimas į ankstesnį kitoje valstybėje narėje priimtą apkaltinamąjį nuosprendį naujoje baudžiamojoje byloje - Speciali kitoje valstybėje narėje priimto apkaltinamojo nuosprendžio pripažinimo procedūra - Ankstesnio sprendimo peržiūrėjimas ir perkvalifikavimas - Abipusio pripažinimo principas - SESV 82 straipsnio 1 dalis))

(2018/C 301/02)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szombathelyi Törvényszék

Šalis pagrindinėje byloje

Dániel Bertold Lada

Rezoliucinė dalis

2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose, siejamą su SESV 82 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama, jog valstybėje narėje asmeniui iškėlus naują baudžiamąją bylą, kurią nagrinėjant norima atsižvelgti į kitos valstybės narės teismo galutinį apkaltinamąjį nuosprendį, anksčiau priimtą tam pačiam asmeniui dėl skirtingų veikų, šis nuosprendis pirmosios valstybės narės teismų pirmiausia būtų pripažintas pagal specialią pripažinimo procedūrą, kaip antai nagrinėjamą šioje byloje.


(1)  OL C 350, 2016 9 26.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/3


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marcandi Limited, veikianti komerciniu pavadinimu „Madbid“ / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-544/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema - Direktyva 2006/112/EB - 2 straipsnio 1 dalies c punktas - Kreditų, leidžiančių teikti pasiūlymus internetiniuose aukcionuose, suteikimas - Paslaugų teikimas už atlygį - Išankstinis sandoris - 73 straipsnis - Apmokestinamoji vertė))

(2018/C 301/03)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Marcandi Limited, veikianti komerciniu pavadinimu „Madbid“

Atsakovai: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokių kreditų, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurie operatoriaus klientams leidžia teikti pasiūlymus per jo organizuojamus aukcionus, suteikimas yra paslaugų teikimas už atlygį, kurį sudaro už tuos kreditus sumokėta suma.

2.

Direktyvos 2006/112 73 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, kreditų, naudojamų teikiant pasiūlymus, vertė nėra įtraukta į apmokestinamojo asmens už prekes, kurias jis tiekia vartotojams, laimėjusiems jo organizuojamą aukcioną, arba vartotojams, kurie nusipirko prekę pasinaudoję funkcija „pirkti dabar“ arba „uždirbta nuolaida“, gautą atlygį.

3.

Jei aiškindami reikšmingas Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas valstybės narės teismai konstatuoja, kad tas pats sandoris yra kitaip apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, priklausomai nuo to, ar pagal vidaus teisę jų sprendimus galima apskųsti teismine tvarka, jie gali ar net privalo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.


(1)  OL C 14, 2017 1 16.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/4


2018 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Slovakijos Respublika

(Byla C-626/16) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Atliekų sąvartynai - Direktyva 1999/31/EB - Esami sąvartynai - 14 straipsnis - Galutinis sprendimas tęsti ar nutraukti eksploatavimą - 13 straipsnis - Uždarymo procedūra - Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas - Neįvykdymas - SESV 260 straipsnio 2 dalis - Piniginės sankcijos - Periodinė bauda ir vienkartinė suma))

(2018/C 301/04)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Sanfrutos Cano ir A. Tokár

Atsakovė: Slovakijos Respublika, atstovaujama B. Ricziová

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiėmusi visų priemonių 2013 m. balandžio 25 d. Sprendimui Komisija / Slovakija (C-331/11, nepaskelbtas Rink., EU:C:2013:271) įvykdyti, Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį.

2.

Tuo atveju, jeigu 1 punkte konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas išlieka šio sprendimo paskelbimo dieną, priteisti iš Slovakijos Respublikos sumokėti Europos Komisijai į „Nuosavų Europos Sąjungos išteklių“ sąskaitą 5 000 EUR periodinę baudą už kiekvieną dieną, kai vėluojama imtis būtinų priemonių 2013 m. balandžio 25 d. Sprendimui Komisija / Slovakija (C-331/11, nepaskelbtas Rink., EU:C:2013:271) įvykdyti, skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos iki visiško 2013 m. balandžio 25 d. Sprendimo Komisija / Slovakija (C-331/11, nepaskelbtas Rink., EU:C:2013:271) įvykdymo.

3.

Priteisti iš Slovakijos Respublikos sumokėti Europos Komisijai 1 000 000 EUR vienkartinę sumą.

4.

Priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2017 3 13.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/4


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos apeliacinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) likviduojama AB „flyLAL-Lithunian Airlines“ / Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, ,,Air Baltic Corporation AS

(Byla C-27/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Specialioji jurisdikcija - 5 straipsnio 3 punktas - Byla, susijusi su civilinės teisės pažeidimu, deliktu ar kvazideliktu - Vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis - Žalos atsiradimo vieta ir vieta, kurioje atsirado žalą lėmusi aplinkybė - Prašymas atlyginti žalą, tariamai padarytą skirtingose valstybėse narėse įvykdytais antikonkurenciniais veiksmais - 5 straipsnio 5 punktas - Filialo veikla - Sąvoka))

(2018/C 301/05)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos apeliacinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: likviduojama AB „flyLAL-Lithunian Airlines“

Atsakovės: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation AS“

dalyvaujant: AB „ŽIA Valda“, AB „VA Reals“, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktą reikia aiškinti taip, kad, nagrinėjant ieškinį dėl antikonkurenciniais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis“, be kita ko, reiškia dėl pardavimų sumažėjimo negautų pajamų vietą, tai yra šių veiksmų paveiktos rinkos, kurioje nukentėjusioji šalis tvirtina patyrusi šį pardavimų sumažėjimą, vietą.

2.

Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 punktas turi būti aiškinamas taip, kad, nagrinėjant ieškinį dėl antikonkurenciniais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, sąvoka „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis“ gali būti suprantama kaip SESV 101 straipsniui prieštaraujančio antikonkurencinio susitarimo sudarymo vieta arba kaip vieta, kurioje buvo siūlomos ir taikomos grobuoniškos kainos, jeigu ši veikla yra SESV 102 straipsnio pažeidimas.

3.

Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 5 punktas turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „ginčas, susijęs su filialo veikla“ apima ieškinį dėl piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi taikant grobuoniškas kainas tariamai padarytos žalos atlyginimo, kai dominuojančią padėtį užimančios įmonės filialas iš tikrųjų ir reikšmingai dalyvavo piktnaudžiavimo veikloje.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/5


2018 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NN A/S / Skatteministeriet

(Byla C-28/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 49 straipsnis - Pelno mokestis - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nuolatinės buveinės, esančios nacionalinėje teritorijoje, priklausančios kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei, patirtų nuostolių perkėlimui tai pačiai grupei priklausiančiai bendrovei rezidentei nustatyta sąlyga, kad nuostoliai negali būti panaudoti užsienio mokesčio tikslais))

(2018/C 301/06)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: NN A/S

Atsakovė: Skatteministeriet

Rezoliucinė dalis

SESV 49 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis iš esmės nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias grupės bendrovės rezidentės gali iš savo bendro pelno atskaityti šios grupės patronuojamosios bendrovės nerezidentės nuolatinės buveinės rezidentės nuotolius tik tuo atveju, kai valstybėje narėje, kurioje ši patronuojamoji bendrovė turi buveinę, taikomos taisyklės neleidžia atskaityti šių nuotolių iš jos pelno, kai šių teisės nuostatų taikymas suderintas su sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, leidžiančios šioje valstybėje narėje atskaityti tokią patronuojamosios bendrovės mokėtino pajamų mokesčio sumą, kuri atitinka valstybėje narėje, kur yra nuolatinė buveinė, už jos veiklą sumokėto pajamų mokesčio sumą, taikymu. Vis dėlto SESV 49 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, jei dėl jų taikymo ši grupė praranda bet kokią realią galimybę atskaityti šiuos nuostolius iš savo bendro pelno, nors šių nuostolių neįmanoma atskaityti iš patronuojamosios bendrovės pelno valstybėje narėje, kurios teritorijoje ji įsteigta, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 121, 2017 4 18.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/6


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Liam Jenkinson / Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Eulex Kosovo

(Byla C-43/17 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Arbitražinė išlyga - Europos Sąjungos tarptautinių misijų personalas - Jurisdikcija priimti sprendimus dėl ginčų, susijusių su darbo sutartimis - Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys - Arbitražinės išlygos, pagal kurias paskutinėje sutartyje nustatyta Sąjungos teismų jurisdikcija, o ankstesnėse sutartyse – Briuselio (Belgija) teismų jurisdikcija - Sprendimas neatnaujinti paskutinės sutarties - Prašymas perkvalifikuoti visus sutartinius santykius į „neterminuotą darbo sutartį“ - Prašymas atlyginti žalą dėl piktnaudžiavimo atleidžiant iš darbo - Atsižvelgimas į sutartinius santykius, buvusius iki paskutinės sutarties - Europos Sąjungos Bendrojo Teismo jurisdikcija))

(2018/C 301/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Liam Jenkinson, atstovaujamas advokatų N. de Montigny ir J.-N. Louis

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Vitro ir M. Bishop; Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama G. Gattinara, L. Radu Bouyon ir S. Bartelt, vėliau G. Gattinara, A. Aresu ir L. Radu Bouyon; Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), atstovaujama S. Marquardt, R. Spac ir E. Orgován;, Eulex Kosovo, atstovaujama advokato M. Vicente Hernandez, vėliau advokato E. Raoult

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. lapkričio 9 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį Jenkinson / Taryba ir kt. (T-602/15, EU:T:2016:660).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/7


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-213/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 - Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas - 17, 18, 23 ir 24 straipsniai - Valstybėje narėje tebevykstanti anksčiau pradėta tarptautinės apsaugos procedūra - Kitoje valstybėje narėje pateiktas naujas prašymas - Prašymo atsiimti nepateikimas per numatytus terminus - Atitinkamo asmens perdavimas, siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn))

(2018/C 301/08)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: X

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 23 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybė narė, kuriai buvo pateiktas naujas tarptautinės apsaugos prašymas, yra atsakinga už jo nagrinėjimą tais atvejais, jei ši valstybė narė nepateikė prašymo atsiimti per šio reglamento 23 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus, nors, pirma, kita valstybė narė buvo atsakinga už anksčiau pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą ir, antra, pasibaigus šiems terminams pastarosios valstybės narės teisme tebebuvo nagrinėjamas apeliacinis skundas, pateiktas dėl sprendimo atmesti vieną iš šių prašymų.

2.

Reglamento Nr. 604/2013 18 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybei narei pateikus prašymą atsiimti trečiosios šalies pilietį, kuris, neturėdamas leidimo gyventi šalyje, yra jos teritorijoje, nereikalaujama, kad ši valstybė narė sustabdytų skundo dėl sprendimo atmesti anksčiau pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą nagrinėjimą, o prašomai valstybei narei sutikus patenkinti šį prašymą atsiimti – skundo nagrinėjimą nutraukti.

3.

Reglamento Nr. 604/2013 24 straipsnio 5 dalį reikia aiškinti taip, kad, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, valstybė narė, pateikdama prašymą atsiimti pagal šio reglamento 24 straipsnį, kai prašomoje valstybėje narėje pasibaigė terminai, numatyti minėto reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, neprivalo pranešti pastarosios valstybės narės institucijoms, kad prašančiosios valstybės narė teisme tebenagrinėjamas skundas dėl sprendimo atmesti anksčiau pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą.

4.

Reglamento Nr. 604/2013 17 straipsnio 1 dalį ir 24 straipsnį reikia aiškinti taip, kad, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas dėl perdavimo, kai pirmoji valstybė narė, vykdydama Europos arešto orderį, perdavė tarptautinės apsaugos prašytoją antrajai valstybei narei ir šis buvo pastarosios teritorijoje, tačiau nebuvo pateikęs joje naujo tarptautinės apsaugos prašymo, ši antroji valstybė narė gali prašyti pirmosios valstybės narės atsiimti šį prašytoją ir ji neprivalo nuspręsti nagrinėti jo pateikto prašymo.


(1)  OL C 239, 2017 7 24.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/8


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Mast-Jägermeister SE / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-217/17 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Bendrijos dizainas - Dizainų, vaizduojančių puodelius, paraiška - Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 - 36 straipsnio 1 dalies c punktas - Grafinis vaizdas - 45 ir 46 straipsniai - Padavimo datos suteikimas - Sąlygos - Reglamentas (EB) Nr. 2245/2002 - 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalys))

(2018/C 301/09)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Mast-Jägermeister SE, atstovaujama advokato C. Drzymalla

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Hanne

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Mast-Jägermeister SE bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 300, 2017 9 11.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/8


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances

(Byla C-320/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 2, 9 ir 168 straipsniai - Ekonominė veikla - Kontroliuojančiosios bendrovės tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas valdant savo patronuojamąsias bendroves - Kontroliuojančiosios bendrovės nekilnojamojo turto nuoma savo patronuojamajai bendrovei - Pirkimo mokesčio atskaita - Kontroliuojančiosios bendrovės sumokėtas PVM už išlaidas, patirtas siekiant įsigyti kitų įmonių kapitalo dalių))

(2018/C 301/10)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Marle Participations SARL

Atsakovas: Ministre de l'Économie et des Finances

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos turi būti aiškinama taip, kad kontroliuojančiosios bendrovės nekilnojamojo turto nuoma patronuojamajai bendrovei reiškia „dalyvavimą valdant“ šią patronuojamąją bendrovę, kuris turi būti laikomas ekonomine veikla, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalį, dėl kurios atsiranda teisė į pridėtinės vertės mokesčio (PVM) už šios bendrovės išlaidas, patirtas siekiant įsigyti šios patronuojamosios bendrovės kapitalo dalių, atskaitą, su sąlyga, kad šis paslaugų teikimas yra nuolatinis, atliekamas už atlygį ir yra apmokestinamas, o tai reiškia, kad ši nuoma nėra neapmokestinama ir kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp paslaugų teikėjo suteiktos paslaugos ir gauto atlygio iš paslaugos gavėjo. Su patronuojamųjų bendrovių kapitalo dalių įsigijimu susijusios išlaidos, kurias patiria kontroliuojančioji bendrovė, kuri dalyvauja jas valdant išnuomodama nekilnojamojo turto ir kuri vykdo ekonominę veiklą, turi būti laikomos sudarančiomis dalį bendrųjų išlaidų, ir turi būti atskaitomas iš principo visas už šias išlaidas sumokėtas PVM.

2.

Išlaidos, susijusios su kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamųjų bendrovių kapitalo dalių įsigijimu, kurias patiria kontroliuojančioji bendrovė, dalyvaujanti valdant tik kai kurias patronuojamąsias bendroves ir, atvirkščiai, kitų patronuojamųjų bendrovių atžvilgiu nevykdanti ekonominės veiklos, turi būti laikomos tik iš dalies priklausančiomis bendrosioms išlaidoms, ir gali būti atskaityta dalis už šias išlaidas sumokėto PVM, susijusi su ekonomine veikla pagal paskirstymo kriterijus, nustatytus valstybių narių, kurios, naudodamosi šia diskrecija, privalo atsižvelgti į minėtos direktyvos tikslą ir struktūrą ir pagal tai numatyti skaičiavimo būdą, kuris objektyviai atspindėtų realų pirkimo išlaidų priskyrimą ekonominei ir neekonominei veiklai; tai turi patikrinti nacionalinis teismas.


(1)  OL C 269, 2017 8 14.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/9


2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH

(Byla C-339/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tekstilės pluoštų pavadinimai ir susiję ženklinimo ir žymėjimo reikalavimai - Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 - 7 ir 9 straipsniai - Gryni tekstilės gaminiai - Daugiapluoščiai tekstilės gaminiai - Ženklinimo arba žymėjimo tvarka))

(2018/C 301/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Princesport GmbH

Atsakovė: Verein für lauteren Wettbewerb eV

Rezoliucinė dalis

1.

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB, 4 straipsnio ir 14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos nuostatos, siejamos su šio reglamento 10 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad jose įtvirtinta bendra pareiga ženklinti arba žymėti visus tekstilės gaminius, įskaitant šio reglamento 7 straipsnyje nurodytus tekstilės gaminius, siekiant nurodyti jų pluoštų sudėtį.

2.

Reglamento Nr. 1007/2011 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją grynų tekstilės gaminių etiketėse ar žymenyse neprivaloma naudoti vienos iš trijų joje nurodytų žymų, t. y. „100 %“, „grynas“ arba „visas“. Kai naudojamos, šios žymos gali būti naudojamos kartu.

3.

Reglamento Nr. 1007/2011 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pareiga atitinkamo tekstilės gaminio etiketėje arba žymenyje nurodyti visų sudėtyje esančių pluoštų pavadinimus ir masę procentais netaikoma gryniems tekstilės gaminiams.


(1)  OL C 283, 2017 8 28.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/10


2018 m. liepos 4 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Wirth ir kt. / Thomson Airways Ltd.

(Byla C-532/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Transportas - Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 - 2 straipsnio b punktas - Taikymo sritis - Sąvoka „skrydį vykdantis oro vežėjas“ - Lėktuvo nuomos su įgula sutartis („wet lease“)))

(2018/C 301/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai ir kitos apeliacinio proceso šalys: Wolfgang Wirth, Theodor Mülder, Ruth Mülder, Gisela Wirth

Atsakovė ir apeliantė: Thomson Airways Ltd

Rezoliucinė dalis

Sąvoką „skrydį vykdantis oro vežėjas“, kaip tai suprantama pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, visų pirma jo 2 straipsnio b punktą, reikia aiškinti taip, kad ji neapima oro vežėjo, kuris, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, išnuomoja orlaivį su įgula kitam oro vežėjui pagal lėktuvo nuomos su įgula sutartį („wet lease“), bet neprisiima šių skrydžių veiklos atsakomybės, įskaitant tuo atveju, kai keleiviams išduotame rezervacijos patvirtinime nurodyta, kad šį skrydį vykdo šis pirmasis vežėjas.


(1)  OL C 402, 2017 11 27.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/11


2018 m. birželio 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje Windrush Aka LLP / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Jerry Dammers

(Byla C-325/17) (1)

((Apeliacinis skundas - Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis - Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis prekių ženklas „The Specials“ - Naudojimas iš tikrųjų - Prekių ženklo savininko sutikimas))

(2018/C 301/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Windrush Aka LLP, atstovaujama QC S. Malynicz, įgalioto solisitorių S. Britton ir S. Tregear

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Botis ir J. Crespo Carrillo, Jerry Dammers, atstovaujamas baristerio B. Brandreth, įgalioto solisitoriaus C. Fehler

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2

Priteisti iš Windrush Aka LLP bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 347, 2017 10 16.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/11


2018 m. gegužės 31 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács

(Byla C-24/18) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pagrindinės laisvės - SESV 49 ir 63 straipsniai - Išimtinai vidaus situacija - Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes nenurodymas - Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2018/C 301/14)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Šalys

Ieškovas: István Bán

Atsakovės: KP 2000 kft., Edit Kovács

Rezoliucinė dalis

2017 m. gruodžio 12 d.Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Budapešto II ir III apygardos teismas, Vengrija) sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą akivaizdžiai nepriimtinas.


(1)  OL C 221, 2018 6 25.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/12


2018 m. birželio 27 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Byla C-130/18) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis - Oro transportas - Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 - 5 straipsnio 1 dalies c punktas - Teisė į kompensaciją atšaukus skrydį - Kelionė kitu maršrutu, neleidžianti keleiviui pasiekti galutinės paskirties vietos mažiau kaip dviem valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atšaukto skrydžio atvykimo laiką - Atvykimas daugiau nei dviem, bet mažiau nei trim valandom vėliau))

(2018/C 301/15)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: flightright GmbH

Atsakovė: Eurowings GmbH

Rezoliucinė dalis

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis turi būti aiškinamas taip, kad keleivis, kuriam apie jo skrydžio atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko, turi teisę į šioje nuostatoje numatytą kompensaciją, jeigu vežėjo pasiūlyta kelionė kitu maršrutu leido šiam keleiviui pasiekti galutinę paskirties vietą daugiau kaip dviem, bet ne daugiau kaip trim valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atšaukto skrydžio atvykimo laiką.


(1)  OL C 182, 2018 5 28.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/12


2018 m. sausio 12 d.Acquafarm S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-458/16 Acquafarm / Komisija

(Byla C-40/18 P)

(2018/C 301/16)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Acquafarm S.L., atstovaujama advokato A. Pérez Moreno

Kita proceso šalis: Europos Komisija

2018 m. liepos 12 d. nutartimi Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą ir nurodė Acquafarm S.L. padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/13


2018 m. kovo 2 d.CJ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-692/16 CJ / Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(Byla C-170/18 P)

(2018/C 301/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: CJ, atstovaujamas Δικηγόρος V. Kolias

Kita proceso šalis: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

visiškai panaikinti 2017 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-692/16 CJ / ECDC (ECLI:EU:T:2017:894);

jeigu apeliacinis skundas pripažįstamas pagrįstu, panaikinti naują 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimą nutraukti sutartį ir priteisti apeliantui atlyginimus ir piniginę kompensaciją, kuriuos jis prašė priteisti Bendrajame Teisme, bei įstatymais nustatyto dydžio palūkanas;

priteisti iš ECDC visas bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas neteisingai aiškino jo argumentą, iškraipė įrodymus ir suklydo teisiškai kvalifikuodamas faktus, nes nusprendė, kad nuo panaikinto sprendimo nutraukti sutartį priėmimo iki naujo sprendimo nutraukti sutartį priėmimo aplinkybės iš esmės nepasikeitė taip, kad ECDC negalėtų iš naujo priimti panaikinto sprendimo nutraukti sutartį.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas neteisingai aiškino jo argumentą, nenurodė pakankamų motyvų, suklydo teisiškai kvalifikuodamas faktus ir neteisingai aiškino SESV 266 straipsnį, nes nusprendė, kad naujas sprendimas nutraukti sutartį nebuvo neproporcingas pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas suteikė res judicata galios apimčiai pernelyg plačią prasmę.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas:

neteisingai aiškino Tarnautojų Teismo sprendimą sujungtose bylose F-159/12 ir F-161/12 CJ / ECDC ir per plačiai aiškino atitinkamą res judicata galią,

neteisingai aiškino Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnio 3 dalį dėl informatorių apsaugos, nes neužtikrino šios nuostatos veiksmingumo.

Penktasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas neteisingai aiškino ES deliktinės atsakomybės taisyklę ir – subsidiariai – neteisingai teisiškai kvalifikavo faktus nuspręsdamas, kad ginčijamas sprendimas nebuvo motyvuotas neturtinę žalą apeliantui sukeliančiu būdu.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/14


2018 m. gegužės 2 d.Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Humbert Jörg Köfler ir kt.

(Byla C-297/18)

(2018/C 301/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Kita proceso šalis: Finanzpolizei

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią už neatsargius pažeidimus numatytos didelės administracinės baudos, konkrečiai didelės minimalios baudos, nenustatant jų ribų, o nesumokėjimo atveju – kelerių metų laisvės atėmimo bausmės?


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/14


2018 m. birželio 8 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

(Byla C-378/18)

(2018/C 301/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovas, apeliantas ir kasatorius: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pareiškėjas, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Reinhard Westphal

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar senaties terminas pagal Reglamento (EB) Nr. 2419/2001 (1) 49 straipsnio 6 dalį pradedamas skaičiuoti nuo pagalbos išmokėjimo dienos, ar jam taikoma Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (2) 3 straipsnio 1 dalis (šioje byloje – antros pastraipos pirmas sakinys)?

2.

Ar senaties taikymo normos, įtvirtintos Reglamento (EB) Nr. 2419/2001 49 straipsnio 6 dalyje arba Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje, yra nuostatos, pagal kurias skiriamos administracinės nuobaudos, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 2 straipsnio 2 dalies antrą sakinį?

3.

Ar Reglamento (EB) Nr. 2419/2001 52a straipsnio nuostata dėl Reglamento (EB) Nr. 2419/2001 49 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos senatį reglamentuojančios normos taikymo atgaline data pagal analogiją gali būti taikoma ir Reglamento (EB) Nr. 2419/2001 49 straipsnio 6 daliai?

Tuo atveju, jeigu taikytinas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmas sakinys (pirmasis klausimas), į toliau pateiktus klausimus atsakyti nereikia; jeigu netaikytinas – nereikia atsakyti į trečiąjį klausimą, jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai.


(1)  2001 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2419/2001, nustatantis išsamias integruotos administravimo ir kontrolės sistemos taikymo tam tikroms Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3508/92 nustatytoms Bendrijos pagalbos schemoms taisykles (OL L 327, 2001, p. 11; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 34 t., p. 308).

(2)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/15


2018 m. birželio 13 d.Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš YA ir AIRBNB Ireland UC – kitos šalys: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Byla C-390/18)

(2018/C 301/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

YA ir AIRBNB Ireland UC

Kitos šalys: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar paslaugoms, kurias bendrovė AirBnb Ireland UC Prancūzijoje teikia per Airijoje eksploatuojamą elektroninę platformą, taikoma nuostata dėl laisvės teikti paslaugas, numatyta 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB (1) 3 straipsnyje?

2.

Ar galima prieš bendrovę AirBnb Ireland UC remtis ribojamosiomis taisyklėmis dėl vertimosi nekilnojamojo turto agento profesija, nustatytomis 1970 m. sausio 2 d. Įstatyme Nr. 70-9 dėl nekilnojamojo turto operacijų tarpininkų (vadinamasis Hoguet įstatymas)?“


(1)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 178, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/15


2018 m. birželio 14 d.Corte di appello di Napoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia ir kt.

(Byla C-394/18)

(2018/C 301/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte di appello di Napoli

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė pirmojoje instancijoje ir apeliantė: I.G.I. Srl

Ieškovai pirmojoje instancijoje ir kitos apeliacinio proceso šalys: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar skaidomosios bendrovės kreditoriai, kurių skoliniai reikalavimai atsirado iki bendrovės skaidymo, kurie nepateikė prieštaravimo pagal CK 2503 straipsnį (t. y. nepasinaudojo įgyvendinant direktyvos [82/891/EEB] (1) 12 straipsnį nustatyta apsaugos priemone), gali pateikti actio Pauliana dėl skaidymo pagal CK 2901 straipsnį po to, kai įvyko skaidymas, kad jis būtų pripažintas neveiksmingu jų atžvilgiu, ir dėl to vykdant išieškojimą jiems turėtų būti teikiama pirmenybė prieš įgyjančiųjų bendrovių kreditorius ir akcininkus?

2.

Ar direktyvos 19 straipsnyje vartojama negaliojimo sąvoka skirta tik ieškiniams, susijusiems su skaidymo akto galiojimu, ar ir ieškiniams, kurie, nors nedaro įtakos jo galiojimui, nulemia jo santykinį neveiksmingumą ar netaikymą?


(1)  1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL L 378, p. 47; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 50).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/16


2018 m. birželio 14 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Byla C-395/18)

(2018/C 301/22)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA

Atsakovės: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 2014/24/ES (1) 57 straipsnį ir 71 straipsnio 6 dalį draudžiamos nacionalinės teisės normos, kaip antai 2016 m. Įstatyminio dekreto Nr. 50 80 straipsnio 5 dalis, kurioje nurodyta, kad pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūros, kai vykstant šiai procedūrai nustatoma, jog yra pašalinimo pagrindas, susijęs su vienu iš trijų jo pasiūlyme nurodytų subrangovų, užuot nustatant konkurso dalyviui reikalavimą pakeisti nurodytą subrangovą?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir Teisingumo Teismas nuspręstų, kad sprendimas pašalinti pasiūlymą pateikusį asmenį yra vienas iš sprendimų, kurį valstybei narei leidžiama priimti, ar pagal proporcingumo principą, nustatytą ES sutarties 5 straipsnyje, primintą Direktyvos 2014/24/ES 101 konstatuojamojoje dalyje ir Teisingumo Teismo pripažintą bendruoju Europos Sąjungos teisės principu, draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai 2016 m. Įstatyminio dekreto Nr. 50 80 straipsnio 5 dalis, kurioje numatyta, kad, kai vykstant pirkimo procedūrai nustatoma, jog yra pašalinimo pagrindas, susijęs su nurodytu subrangovu, pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas visais atvejais pašalinamas iš pirkimo procedūros, net kai kiti subrangovai nėra pašalinami ir atitinka reikalavimus paslaugoms, pavestoms pagal subrangos sutartį, teikti, arba kai pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas nurodo, kad atsisako pasitelkti subrangovus, nes pats atitinka reikalavimus paslaugoms teikti?


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/17


2018 m. birželio 18 d.Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Infohos / Belgijos valstybė

(Byla C-400/18)

(2018/C 301/23)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Infohos

Kita kasacinio proceso šalis: Belgijos valstybė

Prejudicinis klausimas

Ar 1977 m. gegužės 17 d. Direktyvos 77/388/EEB (1) 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies f punktą (dabar – 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB (2) 132 straipsnio 1 dalies f punktas) reikia aiškinti taip, kad pagal jį valstybėms narėms leidžiama šioje teisės normoje numatytą atleidimą nuo mokesčio susieti su išimtinumo sąlyga, pagal kurią nepriklausomos grupės, teikiančios paslaugas ir ne nariams, privalo sumokėti visą PVM sumą ir už nariams suteiktas paslaugas?


(1)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL OL 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).

(2)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/17


2018 m. birželio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tedeschi Srl, veikianti savo vardu ir kaip laikinosios įmonių grupės įgaliotinė, Consorzio Stabile Istant Service, veikiantis savo vardu ir kaip laikinosios įmonių grupės įgaliotojas / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Byla C-402/18)

(2018/C 301/24)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Tedeschi Srl, veikianti savo vardu ir kaip laikinosios įmonių grupės įgaliotinė, Consorzio Stabile Istant Service, veikiantis savo vardu ir kaip laikinosios įmonių grupės įgaliotojas

Kita apeliacinio proceso šalis: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Kita apeliacinio proceso šalis, pateikusi priešpriešinį apeliacinį skundą: C. M. Service Srl

Prejudicinis klausimas

Ar pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principus, nustatytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49 ir 56 straipsniuose, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 (1) 25 straipsnyje ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24 (2) 71 straipsnyje, kuriuose nenustatyti jokie subrangos sutarčių daliai ir subrangovams taikomų kainų sumažinimui taikytini apribojimai, ir pagal ES teisėje įtvirtintą proporcingumo principą draudžiama taikyti nacionalinės teisės normą viešųjų pirkimų srityje, kaip antai Italijos teisės normą, įtvirtintą Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (2006 m. balandžio 12 d. Įstatyminis dekretas Nr. 163) 118 straipsnio 2 ir 4 dalyse, pagal kurią subrangos sutarčių suma negali viršyti 30 procentų visos sutarties sumos, o pagal subrangos sutartis teikiamoms paslaugoms konkurso laimėtojas turi taikyti su juo sudarytoje sutartyje nurodytas vieneto kainas, sumažintas ne daugiau kaip dvidešimčia procentų?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/18


2018 m. birželio 19 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Byla C-405/18)

(2018/C 301/25)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja (kasatorė): AURES Holdings a.s.

Kita kasacinio proceso šalis: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar galima manyti, kad paprastas įmonės administracijos buveinės perkėlimas iš vienos valstybės narės į kitą patenka į įsisteigimo laisvės sąvoką, kaip ji suprantama [SESV] 49 straipsnį (1)?

2.

Jei taip, ar [SESV] 49, 52 ir 54 straipsniams prieštarauja tai, kad pagal nacionalinę teisę neleidžiama kitos valstybės narės įmonei, kuri į Čekijos Respubliką perkelia savo verslo vietą arba administracijos buveinę, reikalauti leisti atskaityti mokesčių nuostolius, susidariusius toje kitoje valstybėje narėje?


(1)  OL C 326, 2012, p. 47.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/19


2018 m. birželio 22 d.Tribunal administratif (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Byla C-410/18)

(2018/C 301/26)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Nicolas Aubriet

Atsakovas: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Prejudicinis klausimas

Ar iš dalies pakeisto 2014 m. liepos 24 d. Įstatymo dėl valstybės finansinės pagalbos aukštojo mokslo studijoms 3 straipsnio 5 dalies b punkte numatyta sąlyga, taikoma Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje nuolat negyvenantiems studentams, neatsižvelgiant į jokius kitus sąsajos kriterijus, t. y. kad jie turi būti darbuotojų, prašymo suteikti finansinę pagalbą pateikimo metu dirbusių ar vykdžiusių veiklą Liuksemburge bent penkerius metus per referencinį septynerių metų laikotarpį, vaikai, yra būtina Liuksemburgo teisės aktų leidėjo nurodytam tikslui pasiekti, t. y. padidinti aukštojo mokslo diplomą turinčių asmenų dalį?


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/19


2018 m. birželio 26 d. Mykola Yanovych Azarov pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-190/16, Mykola Yanovych Azarov / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Mykola Yanovych Azarov, atstovaujamas advokatų A. Egger ir G. Lansky

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas prašo:

panaikinti 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-190/16,

priimti galutinį sprendimą ir panaikinti 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (1) ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (2), kiek jie susiję su apeliantu, taip pat priteisti iš Tarybos bylinėjimosi Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas,

nepatenkinus antrojo reikalavimo, subsidiariai grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis ją išnagrinėtų atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo sprendime padarytus teisinius vertinimus, ir atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas nurodo tokius apeliacinio skundo pagrindus:

1.

Bendrasis Teismas klaidingai konstatavo, kad Taryba nepažeidė pagrindinių teisių. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą vertindamas įsikišimą į teisę į nuosavybę ir laisvę užsiimti verslu. Visų pirma jis padarė teisės klaidą, kai priemones kvalifikavo kaip tinkamas ir proporcingas. Be to, Bendrasis Teismas pažeidė procedūrinius reikalavimus ir procesines teises.

2.

Bendrasis Teismas klaidingai konstatavo, kad Taryba nepiktnaudžiavo įgaliojimais. Pirma, Bendrasis Teismas neatliko konkrečiai su apeliantu susijusios kontrolės. Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą priėjęs prie išvados, kad konkrečių įrodymų trūkumas yra nereikšmingas.

3.

Bendrasis Teismas klaidingai konstatavo, kad Taryba nepažeidė teisės į gerą administravimą. Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą vertindamas Tarybos pareigą būti nešališkai. Antra, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į pareigos motyvuoti apimtį.

4.

Bendrasis Teismas klaidingai konstatavo, kad Taryba nepadarė „akivaizdžios vertinimo klaidos“.

5.

Bendrasis Teismas pažeidė teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nes rėmėsi vien politiniais motyvais.


(1)  OL L 60, 2016, p. 76.

(2)  OL L 60, 2016, p. 1.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/20


2018 m. birželio 27 d.Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

(Byla C-421/18)

(2018/C 301/28)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Atsakovas: JN

Prejudicinis klausimas

Ar advokatūros ieškinys, kuriuo siekiama, kad iš vieno advokatūros nario būtų priteista sumokėti jam privalomas metines profesines įmokas, yra ieškinys „byloje, kylančioje iš sutarčių“, kaip tai suprantama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 1 dalį?


(1)  OL L 351, 2012, p. 1.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/21


2018 m. liepos 12 d. Vengrijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-554/15 ir T-555/15 Vengrija / Europos Komisija

(Byla C-456/18 P)

(2018/C 301/29)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér ir G. Koós

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliaciniu skundu Vengrija prašo Teisingumo Teismo:

panaikinti 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-554/15 ir T-555/15.

iš dalies panaikinti 2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą C(2015) 4805 dėl Vengrijos tabako pramonės įmonėms taikomos sveikatos priežiūros įmokos tiek, kiek tame sprendime nurodyta netaikyti progresinių mokesčių tarifų ir nemažinti šios įmokos investicijų atveju, kaip nustatyta Vengrijos parlamento patvirtintame a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (2014 m. Įstatymas Nr. XCIV dėl tabako pramonės įmonių sveikatos priežiūros įmokos už 2015 m.).

iš dalies panaikinti 2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą C(2015) 4808 dėl 2014 m. Vengrijos maisto grandinės patikros mokesčio pakeitimo tiek, kiek jame nurodyta nebetaikyti progresinių mokesčių tarifų už maisto grandinės patikrą.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vengrijos vyriausybė apeliacinį skundą grindžia trimis argumentais, remdamasi Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytais kriterijais.

Pirma, Vengrijos vyriausybė apeliacinį skundą grindžia tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai pritaikė teisės aktus, nagrinėdamas tarpusavyje susijusius ieškinio pagrindus.

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino pareigą motyvuoti, SESV 296 straipsnį ir Chartijos 41 straipsnio 1 dalį.

Trečia, Vengrijos vyriausybė teigia, kad buvo padaryta vertinimo klaida, dėl kurios neteisingai įvertinti Vengrijos suformuluoti kaltinimai ir netinkamai išaiškinti jos ieškinyje išdėstyti argumentai.

Pasak Vengrijos vyriausybės, priimdama ginčijamus sprendimus Komisija visiškai nesilaikė reikiamų procedūros ir motyvavimo taisyklių, faktinės aplinkybės buvo išdėstytos netiksliai ir Komisija padarė akivaizdžia vertinimo klaidą bei viršijo jai suteiktus įgaliojimus. Nors Bendrasis Teismas turėjo jurisdikciją išnagrinėti visa tai, kas nurodyta, jis neatliko tokios vertinimo arba jį atliko netinkamai.

Vengrijos vyriausybė tvirtina, kad dėl šios priežasties Bendrasis Teismas visų pirma klaidingai išaiškino Reglamento (EB) Nr. 659/1999 (1) 11 straipsnio 1 dalį ir neteisingai pritaikė Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl šio straipsnio. Antra, Bendrasis Teismas padarė vertinimo klaidą, kai, pasak Vengrijos vyriausybės, neteisingai išaiškino suformuluotą teiginį dėl proporcingumo ir vienodo požiūrio principų reikalavimų ir padarė neteisingą išvadą, kad suderinamumas su ankstesniais Komisijos sprendimais ir jos praktika neturi esmės teisinio saugumo požiūriu. Taip pat Bendrasis Teismas tinkamai neatsižvelgė į Vengrijos vyriausybės teiginį dėl to, ar buvo tenkinamos sąlygos dėl valstybės pagalbos ir neatsižvelgė į šį reikšmingą teiginį netaikymo tikslais. Galiausiai Bendrasis Teismas taip pat nesilaikė pareigos motyvuoti padarydamas priešingą Komisijos per teismo posėdį išreikštai nuomonei išvadą, kad nurodymo netaikyti sprendimų būtina sąlyga buvo tai, kad Vengrija neketino jų įgyvendinti, o tai tinkamai nurodyta Komisijos sprendimuose.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83,1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).


Bendrasis Teismas

27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/23


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rogesa / Komisija

(Byla T-643/13) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų keitimosi sistema - Prašymas leisti susipažinti su informacija, susijusia su 10 % veiksmingiausių plieno pramonės įrenginių nustatymu - Atsisakymas leisti susipažinti - Trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga pagrįsta išimtis - Viršesnis viešasis interesas - Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 - Informacijos, susijusios su dujų ar teršalų išmetimu į aplinką, sąvoka - Terminų laikymasis))

(2018/C 301/30)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dilingenas, Vokietija), atstovaujama advokatų S. Altenschmidt ir P.-A. Schütter

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama F. Clotuche-Duvieusart ir B. Martenczuk, po to – F. Clotuche-Duvieusart ir H. Krämer

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. rugsėjo 25 d. Komisijos sprendimą atsisakyti leisti ieškovei susipažinti su dokumentais, kuriuose pateikiama informacija, susijusi su skaičiavimo pagrindais, kuriuos Komisija taikė nustatydama 10 % veiksmingiausių įrenginių kaip atskaitos tašką apibrėžiant principus, pagal kuriuos nustatomi ex ante santykiniai taršos rodikliai, kaip tai numatyta 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, 10a straipsnyje.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/24


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Buonotourist / Komisija

(Byla T-185/15) (1)

((Valstybės pagalba - Įmonė, eksploatuojanti susisiekimo autobusais tinklą Kampanijos regione - Pranašumas - Visuotinės ekonominės svarbos paslauga - Kompensacija dėl tarifų už įpareigotą teikti viešąją paslaugą, sumokėta po galutinės instancijos teismo sprendimo priėmimo - Sprendimas, kuriuo valstybės pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka - Esama ir nauja pagalba - Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 - Pareigos pranešti išimties taikymo sąlygos - Reglamento (EB) Nr. 659/99 4 straipsnio 5 dalis ir 7 straipsnio 6 dalis - Komisijos ir nacionalinių teismų atitinkama kompetencija valstybės pagalbos kontrolės srityje - Aukštesniojo nacionalinio teismo sprendimo „res judicata“ galia - Materialinės teisės normų taikymas laiko atžvilgiu - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas))

(2018/C 301/31)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italija), atstovaujama advokatų G. Capo ir L. Visone

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Armati, G. Conte ir P.-J. Loewenthal

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma, Italija), atstovaujama advokato M. Malena

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/1075 dėl valstybės pagalbos SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN), kurią suteikė Italija – Įmonei „Buonotourist“ skirta papildoma kompensacija už viešąją paslaugą (OL L 179, 2015, p. 128).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Buonotourist Srl padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 190, 2015 6 8.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/25


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CSTP Azienda della Mobilità/ / Komisija

(Byla T-186/15) (1)

((Valstybės pagalba - Įmonė, eksploatuojanti susisiekimo autobusais tinklą Kampanijos regione - Pranašumas - Bendros ekonominės svarbos paslauga - Kompensacija už su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl tarifų, sumokėta po galutinės instancijos teismo sprendimo - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka - Esama ir nauja pagalba - Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 - Pareigos pranešti išimties taikymo sąlygos - Reglamento (EB) Nr. 659/99 4 straipsnio 5 dalis ir 7 straipsnio 6 dalis - Atitinkama Komisijos ir nacionalinių teismų kompetencija valstybės pagalbos kontrolės srityje - Aukštesnės instancijos nacionalinio teismo sprendimo „res judicata“ galia - Materialinės teisės normų taikymas laiko atžvilgiu - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas))

(2018/C 301/32)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: CSTP Azienda della Mobilità SpA (Salernas, Italija), atstovaujama advokatų G. Capo ir L. Visone

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Armati, G. Conte ir P.-J. Loewenthal

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Asstra Associazione Trasporti (Roma, Italija), atstovaujama advokato M. Malena

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/1074 dėl valstybės pagalbos SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN), kurią suteikė Italija – CSTP skirta papildoma kompensacija už viešąją paslaugą (OL L 179, 2015, p. 112).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CSTP Azienda della Mobilità SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

3.

Asstra Associazione Trasporti padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 190, 2015 6 8.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/26


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev / Taryba

(Byla T-240/16) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Teisinis pagrindas - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Nuosavybės teisė - Teisė į gerą reputaciją - Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas))

(2018/C 301/33)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Andriy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas QC B. Kennelly, baristerio J. Pobjoy, solisitorių R. Gherson ir T. Garner

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama P. Mahnič Bruni ir J.-P. Hix

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 76), ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 1), ir, antra, 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 34), ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 1), tiek, kiek ieškovo pavardė buvo palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tiek, kiek Andriy Klyuyev pavardė buvo palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

A. Klyuyev padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Sąjungos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su ieškinyje nurodytu prašymu panaikinti.

4.

Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos A. Klyuyev bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su pareiškime dėl reikalavimų patikslinimo nurodytu daliniu prašymu panaikinti Sprendimą 2017/381 ir Įgyvendinimo reglamentą 2017/374.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/27


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth / Komisija

(Byla T-644/16) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Komisijos dokumentai, susiję su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmo ir investicinių teismų sistemos, nustatytų Sąjungos prekybos susitarimuose, suderinamumu su Sąjungos teise - Dalinis atsisakymas leisti susipažinti - Visuomenės intereso, susijusio su tarptautiniais santykiais, apsauga pagrįsta išimtis - Išimtis, susijusi su teisinių nuomonių apsauga - Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo proceso apsauga - Viršesnis viešasis interesas))

(2018/C 301/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato O. Brouwer ir solisitoriaus N. Frey

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Clotuche-Duvieusart ir J. Baquero Cruz

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimą C(2016) 4286 final dėl atsisakymo leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmo ir investicinių teismų sistemos, nustatytų Sąjungos prekybos susitarimuose, suderinamumu su Sąjungos teise.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

ClientEarth padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 402, 2016 10 31.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/27


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Enoitalia / EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

(Byla T-707/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ANTONIO RUBINI - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas RUTINI - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2018/C 301/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Enoitalia SpA (Calmasino di Bardolino, Italija), atstovaujama advokato S. Rizzo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama E. Zaera Cuadrado

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentina)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. birželio 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1085/2015-5), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp La Rural Viñedos y Bodegas ir Enoitalia.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Enoitalia SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 419, 2016 11 14.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/28


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Europa Terra Nostra / Parlamentas

(Byla T-13/17) (1)

((Institucinė teisė - Europos Parlamentas - Sprendimas skirti subsidiją politiniam fondui - Išankstinis finansavimas, atitinkantis 33 % maksimalios skirtos subsidijos sumos - Pareiga pateikti banko garantiją dėl išankstinio finansavimo - Finansinis reglamentas - Finansinio reglamento taikymo taisyklės - Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių - Proporcingumas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais))

(2018/C 301/36)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europa Terra Nostra eV (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato P. Richter

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas N. Görlitz, C. Burgos ir S. Alves

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento sprendimą FINS-2017-30 dėl nustatytos maksimalios subsidijos sumos išankstinio finansavimo sumažinimo 33 % ir reikalavimo taikyti garantiją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Europa Terra Nostra eV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2017 2 27.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/29


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje APF / Parlamentas

(Byla T-16/17) (1)

((Institucinė teisė - Europos Parlamentas - Sprendimas, kuriuo subsidija suteikiama politinei partijai - Išankstinis 33 % maksimalios suteiktos subsidijos sumos finansavimas - Pareiga pateikti išankstinio finansavimo banko garantiją - Finansinis reglamentas - Finansinio reglamento taikymo taisyklės - Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių - Proporcingumas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais))

(2018/C 301/37)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Alliance for Peace and Freedom (APF) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato P. Richter

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas N. Görlitz, C. Burgos ir S. Alves

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento sprendimą FINS-2017-15, susijusį su subsidijos suteikimu ieškovei, tiek, kiek šiuo sprendimu išankstinio maksimalios subsidijos sumos finansavimas apribotas 33 % ir jos pervedimas siejamas su banko garantijos pateikimu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Alliance for Peace and Freedom (APF) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2017 2 27.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/29


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CLF / Parlamentas

(Byla T-54/17) (1)

((Institucinė teisė - Europos Parlamentas - Sprendimas, kuriuo subsidija suteikiama politinei partijai - Išankstinis 33 % maksimalios suteiktos subsidijos sumos finansavimas - Pareiga pateikti išankstinio finansavimo banko garantiją - Finansinis reglamentas - Finansinio reglamento taikymo taisyklės - Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių - Proporcingumas - Vienodas požiūris))

(2018/C 301/38)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Coalition for Life and Family (CLF) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato P. Richter

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas N. Görlitz, S. Alves ir C. Burgos

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento sprendimą FINS-2017-16, susijusį su subsidijos suteikimu ieškovei, tiek, kiek šiuo sprendimu išankstinio maksimalios subsidijos sumos finansavimas apribotas 33 % ir jos pervedimas siejamas su banko garantijos pateikimu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Coalition for Life and Family (CLF) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2017 3 13.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/30


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pegasus / Parlamentas

(Byla T-57/17) (1)

((Institucinė teisė - Europos Parlamentas - Sprendimas skirti dotaciją politiniam fondui - 33 % didžiausios suteiktos dotacijos sumos dydžio išankstinis finansavimas - Pareiga pateikti banko garantiją išankstiniam finansavimui gauti - Finansinis reglamentas - Finansinio reglamento taikymo taisyklės - Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių - Proporcingumas - Vienodas požiūris))

(2018/C 301/39)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Pegasus (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato P. Richter

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas N. Görlitz, S. Alves ir C. Burgos

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento sprendimą FINS-2017-31 dėl dotacijos skyrimo ieškovei tiek, kiek šiuo sprendimu išankstinio finansavimo suma apribota iki 33 % didžiausios dotacijos sumos dydžio ir jos išmokėjimas susietas su reikalavimu pateikti banko garantiją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Pegasus bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2017 3 13.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/31


2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Link Entertainment / EUIPO – García Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)

(Byla T-694/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS - Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas AVORY - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Paslaugų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 60 straipsnio 1 dalies a punktas)))

(2018/C 301/40)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Link Entertainment, SLU (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato E. Estella Garbayo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sandra García-Sanjuan Machado (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato E. Torner Lasalle

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. liepos 28 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1758/2016-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp S. García-Sanjuan Machado ir Link Entertainment.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Link Entertainment, SLU bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 402, 2017 11 27.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/31


2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Čekijos Respublika / Komisija

(Byla T-147/15) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Europos Sąjungos nuosavi ištekliai - Valstybių narių finansinė atsakomybė - Prašymas atleisti nuo pareigos skirti nuosavus išteklius - Komisijos raštas - Aktas dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas))

(2018/C 301/41)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil ir J. Očková

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Caeiros ir Z. Malůšková

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. sausio 20 d. rašte Ares (2015)217973 išdėstytą Komisijos Biudžeto generalinio direktorato „Nuosavų išteklių ir finansinio programavimo“ direktorato direktoriaus numanomą sprendimą, kuriuo Komisija atmetė pagal 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas), Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 94/728/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 30, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 169), 17 straipsnio 2 dalį pateiktą prašymą atleisti nuo pareigos skirti 53 976 340 CZK dydžio nuosavus išteklius ir paragino Čekijos valdžios institucijas imtis reikiamų priemonių ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po devynioliktos antrojo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį aptariamas raštas buvo atsiųstas, dienos į Komisijos sąskaitą įnešti 53 976 340 CZK, nes priešingu atveju reikės mokėti delspinigius pagal to reglamento 11 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nereikia priimti sprendimo dėl Slovakijos Respublikos prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Priteisti iš Čekijos Respublikos padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Čekijos Respublika, Komisija ir Slovakijos Respublika padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su pastarosios prašymu leisti įstoti į bylą.


(1)  OL C 213, 2015 6 29.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/32


2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Rumunija / Komisija

(Byla T-478/15) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Europos Sąjungos nuosavi ištekliai - Finansinė valstybių narių atsakomybė - Pareiga sumokėti Komisijai sumą, atitinkančią prarastą nuosavų išteklių sumą - Komisijos raštas - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas))

(2018/C 301/42)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Rumunija, iš pradžių atstovaujama R.-H. Radu, A. Buzoianu ir E. Gane, vėliau – R.-H. Radu, E. Gane, A. Wellman ir M. Chicu

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama A. Caeiros ir A. Ştefănuc, vėliau – A. Caeiros ir G.-D. Balan

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti Komisijos Biudžeto generalinio direktorato sprendimą, išdėstytą 2015 m. birželio 11 d. rašte Ares (2015) 2453089, kuriuo jis nurodo Rumunijai pervesti Komisijai prarastus tradicinius nuosavus išteklius atitinkančią bruto sumą – 1 079 513,09 EUR, iš kurios reikia atskaityti 25 % surinkimo išlaidoms padengti, ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po devynioliktos antrojo mėnesio dienos, einančio po mėnesio, kurį buvo išsiųstas šis raštas, o praleidus šį terminą – mokėti palūkanas pagal 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 169), 11 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nereikia priimti sprendimo dėl Slovakijos Respublikos prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Rumunija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

4.

Rumunija, Komisija ir Slovakijos Respublika kiekviena padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su Slovakijos Respublikos prašymu leisti įstoti į bylą.


(1)  OL C 346, 2015 10 19.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/33


2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje TL / EDAPP

(Byla T-452/17) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Asmens duomenų apsauga - Bendrojo Teismo jurisprudencijos viešumas - Prašymas užtikrinti anonimiškumą ir pašalinti iš interneto Bendrojo Teismo sprendimą - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Patvirtinamasis aktas - Naujų ir esminių faktinių aplinkybių nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2018/C 301/43)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: TL (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų T. Léonard ir M. Cock

Atsakovas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP), atstovaujamas A. Buchta, M. Pérez Asinari, C. Gayrel ir M. Guglielmetti

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. gegužės 16 d. EDAPP sprendimą atmesti prašymą, kuriuo iš esmės siekiama, kad, pirma, būtų iš naujo išnagrinėta EDAPP kompetencija dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skelbimo internete nurodant bylos šalies pavardę ir, antra, būtų užtikrintas teismo sprendimo [konfidencialu] anonimiškumas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

TL ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas kiekvienas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 347, 2017 10 16.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/34


2018 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Arysta LifeScience Netherlands / Komisija

(Byla T-476/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Augalų apsaugos produktai - Veiklioji medžiaga diflubenzuronas - Leidimo pateikti rinkai patvirtinimo sąlygos - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas - Interesų palyginimas))

(2018/C 301/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdamas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų C. Mereu ir M. Grunchard

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Lewis, I. Naglis ir G. Koleva

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas sustabdyti 2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/855, kuriuo dėl veikliosios medžiagos diflubenzurono patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 128, 2017, p. 10), vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/34


2018 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje thyssenkrupp Electrical Steel ir thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisija

(Byla T-577/17) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Muitų sąjunga - Laikinojo įvežimo perdirbti leidimas - Neigiamo poveikio esminiams Sąjungos gamintojų interesams grėsmė - Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 6 dalis - Ekonominių sąlygų tikrinimas - Komisijos išvadų apimtis - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas))

(2018/C 301/45)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelzenkirchenas, Vokietija) ir thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergas, Prancūzija), atstovaujamos advokato M. Günes

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir F. Clotuche-Duvieusart

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti tariamą Komisijos sprendimą, esantį 2017 m. gegužės 2 d. skyriaus „Kitos nei tranzitas specialiosios procedūros“ muitinės ekspertų grupės šeštojo posėdžio ataskaitoje, kurioje padaryta išvada, kad, išdavus Euro-Mit Staal BV prašytą laikinojo įvežimo perdirbti tam tikrus orientuoto grūdėtumo elektrotechninio plieno gaminius leidimą, nekiltų neigiamo poveikio esminiams Sąjungos gamintojų interesams grėsmė.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nėra pagrindo priimti sprendimą dėl Euro-Mit Staal BV prašymo įstoti į bylą.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos thyssenkrupp Electrical Steel GmbH ir thyssenkrupp Electrical Steel Ugo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

4.

Euro-Mit Staal BV padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymu įstoti į bylą.


(1)  OL C 347, 2017 10 16.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/35


2018 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje FMC / Komisija

(Byla T-719/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Augalų apsaugos produktai - Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1496 - Veikliosios medžiagos DPX KE 459 (metilflupirsulfurono) patvirtinimo neatnaujinimas - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas - Interesų palyginimas))

(2018/C 301/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: FMC Corp. (Filadelfija, Pensilvanija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų D. Waelbroeck, I. Antypas ir A. Accarain

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Koleva, A. Lewis ir I. Naglis

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas sustabdyti 2017 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1496, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, neatnaujinamas veikliosios medžiagos DPX KE 459 (metilflupirsulfurono) patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 218, 2017, p. 7), vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/36


2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kerstens / Komisija

(Byla T-757/17) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Drausminė procedūra - Apeliacine tvarka priimto Bendrojo Teismo sprendimo vykdymas - Sprendimo skirti papeikimą panaikinimas - Drausminių procedūrų, per kurias buvo skirta panaikinta nuobauda, atnaujinimas - Ieškinys dėl panaikinimo - Neigiamo poveikio neturintis aktas - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Ikiteisminės procedūros nesilaikymas - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2018/C 301/47)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Petrus Kerstens (Overeisė, Belgija), atstovaujamas advokato C. Mourato

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Mongin ir R. Striani

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo prašoma, pirma, panaikinti 2017 m. kovo 27 d. ir balandžio 6 d. Komisijos raštus ir, antra, priteisti kompensaciją už ieškovo tariamai patirtą neturtinę žalą dėl drausminių procedūrų CMS 15/017 ir CMS 12/063 pasekmių ir trukmės.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Petrus Kerstens bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2018 1 29.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/36


2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Strabag Belgium / Parlamentas

(Byla T-784/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Viešojo darbų pirkimo sutartys - Nutartis sustabdyti Europos Parlamento sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl generalinio rangovo darbų Europos Parlamento pastatuose Briuselyje atlikimo pagrindų sutarties su kitais penkiais konkurso dalyviais vykdymą - Prašymas dėl pakeitimo - Procedūros reglamento 159 straipsnis - Nepriimtinumas))

(2018/C 301/48)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Strabag Belgium (Antverpenas, Belgija), atstovaujama advokatų M. Schoups, K. Lemmens ir M. Lahbib

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas Z. Nagy ir B. Simon

Dalykas

Bendrojo Teismo procedūros reglamento 159 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies pakeisti 2018 m. sausio 18 d. Nutartį Strabag Belgium / Parlamentas (T-784/17 R, nepaskelbta Rink., apskųsta apeliacine tvarka, EU:T:2018:17).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą iš dalies pakeisti 2018 m. sausio 18 d. Nutartį Strabag Belgium / Parlamentas (T-784/17 R, nepaskelbta Rink., apskųsta apeliacine tvarka, EU:T:2018:17).

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/37


2018 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Planet / Komisija

(Byla T-29/18) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, susiję su sutartimi „Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)“ - Numanomas atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais - Aiškus sprendimas, priimtas po ieškinio pateikimo - Ginčijamo akto atšaukimas - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2018/C 301/49)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Planet AE Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato V. Christianos

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Ehrbar ir M. Konstantinidis

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti Komisijos numanomą sprendimą, kuriuo atmesta 2017 m. lapkričio 6 d. ieškovo kartotinė paraiška dėl galimybės susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su sutartimi „Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)“.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 112, 2018 3 26.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/38


2018 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

(Byla T-104/18 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Susitarimas dėl dotacijos, sudarytas pagal Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007 – 2013 m.) - Sumokėtų sumų susigrąžinimas - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas))

(2018/C 301/50)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Fundación Tecnalia Research & Innovation (San Sebastianas, Ispanija), atstovaujama advokatų P. Palacios Pesquera ir M. Rius Coma

Atsakovė: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA), atstovaujama S. Payan-Lagrou ir V. Canetti, padedamų advokato J. Rivas Andrés

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas sustabdyti REA sprendimo, kuriuo reikalaujama sugrąžinti visą projektui Food-Watch skirtą dotaciją, vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/38


2018 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Synergy Hellas / Komisija

(Byla T-244/18 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Susitarimas dėl dotacijos, sudarytas pagal šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą (2002-2006) - Išmokėtų sumų susigrąžinimas - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas))

(2018/C 301/51)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato K. Damis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Katsimerou ir A. Kyratsou

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas ieškinys, kuriuo prašoma sustabdyti 2018 m. vasario 19 d. Komisijos sprendimo C(2018) 1115 final dėl 76 282,08 euro sumos su palūkanomis susigrąžinimo iš ieškovo, vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/39


2018 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Strabag Belgium / Parlamentas

(Byla T-299/18 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Viešojo darbų pirkimo sutartys - Prašymas sustabdyti vykdymą - Laukimo laikotarpis - Neįprastai mažos vertės pasiūlymas - „Fumus boni juris“ - Skubos nebuvimas))

(2018/C 301/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Strabag Belgium (Antverpenas, Belgija), atstovaujama advokatų M. Schoups, K. Lemmens ir M. Lahbib

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas P. López-Carceller, Z. Nagy ir B. Simon

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas, kuriuo siekiama sustabdyti 2018 m. balandžio 19 d. Parlamento sprendimo, kuriuo paliekamas galioti jo paties 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą ir sudaryti preliminarią pagrindinio rangovo darbų sutartį su penkiais konkurso dalyviais dėl Parlamento pastatų Briuselyje (Belgija) (konkursas 06/D 20/2017/M036), vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/39


2018 m. birželio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Germann Avocats ir  XJ (*1)/ Komisija

(Byla T-352/18)

(2018/C 301/53)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Germann Avocats LLC (Ženeva, Šveicarija),  XJ (*1) , atstovaujami advokato N. Skandamis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

panaikinti 2018 m. balandžio 2 d. ieškovų gautame rašte išdėstytą atsakovės sprendimą atmesti jų pateiktą bendrą pasiūlymą dėl papildomo tyrimo dėl profesinių sąjungų praktikos, susijusios su nediskriminavimu ir įvairove darbo vietoje (konkursas JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042),

nurodyti atsakovei užtikrinti teisės požiūriu pakankamą skaidrumą, pateikiant reikšmingą informaciją ir atliekant kiekybinę ir kokybinę analizę visų pirma dėl konkurso laimėtojo konkurencinės padėties, kiek tai susiję su įvairovės klausimu atitinkamose rinkose nagrinėjamo konkurso atveju,

priteisti iš atsakovės atlyginti ieškovams 35 000 EUR dydžio žalą kartu su palūkanomis, kurią jie tariamai patyrė dėl jų teisėtų lūkesčių pažeidimo, galimybės įvykdyti atitinkamą sutartį netekimo ir kitų teisių ir principų pažeidimo,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad atsakovė pažeidė pareigą motyvuoti vertindama konkursui JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042 pateiktą ieškovų pasiūlymą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad atsakovė padarė kelias akivaizdžias vertinimo klaidas vertindama šiam konkursui pateiktą ieškovų pasiūlymą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad atsakovė pažeidė pareigą užtikrinti ieškovų teisėtus lūkesčius dėl vienodas sąlygas konkurentams užtikrinančios konkurencingos rinkos padėties, be kita ko, toleruodama realų ar galimą piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje ir (arba) sudarydama jam palankias sąlygas, ir kad atsakovė pažeidė vienodo požiūrio, gero administravimo, skaidrumo ir sąžiningumo principus vykstant procedūrai, kuriai pasibaigus priimtas ginčijamas sprendimas.


(*1)  Informacija ištrinta arba pakeista pagal asmens duomenų apsaugos ir (arba) konfidencialumo reikalavimus.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/40


2018 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Hugo’s Hotel / EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Byla T-397/18)

(2018/C 301/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Hugo’s Hotel Ltd (St. Julians, Malta), atstovaujama advokato R. Sladden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: H’ugo’s GmbH (Miunchenas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Hugo’s Burger Bar“ (raudona, juoda ir balta spalvomis) paraiška – Registracijos paraiška Nr. 14 608 806.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 2 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1879/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą,

pripažinti paraišką Nr. 014608806 registruotina.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/41


2018 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Baden-Württemberg / BPV

(Byla T-400/18)

(2018/C 301/55)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Landesbank Baden-Württemberg (Štutgartas, Vokietija), atstovaujamas advokatų H. Berger ir K. Rübsamen

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. balandžio 12 d. Bendros pertvarkymo valdybos plenariniame posėdyje priimtą sprendimą apskaičiuoti ex ante įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą 2018 m. (SRB/ES/SRF/2018/03), įskaitant priedą, kiek jis susijęs su ieškovo įnašu,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais, kurie iš esmės identiški arba panašūs į pateiktus byloje T-411/17 Landesbank Baden-Württemberg /BPV (1).


(1)  OL C 277, 2017, p. 51.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/42


2018 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Pharmadom / EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

(Byla T-403/18)

(2018/C 301/56)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Pharmadom (Bulonė-Bijankūras, Prancūzija), atstovaujama advokatės M-P. Dauquaire

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Objectif Pharma (Vandoeuvre-lès-Nancy, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „WS wellpharma shop“ paraiška – Paraiška registruoti Nr. 14 494 751.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 23 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1448/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

atmesti Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką visoms nurodytoms prekėms ir paslaugoms;

priteisti iš EUIPO ir iš Objectif Pharma, jei ji įstotų į bylą, bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/42


2018 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Hypo Vorarlberg Bank / BPV

(Byla T-414/18)

(2018/C 301/57)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Hypo Vorarlberg Bank AG (Brėgencas, Austrija), atstovaujama advokato G. Eisenberger

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2018 m. balandžio 12 d. Bendros pertvarkymo valdybos plenariniame posėdyje priimtą sprendimą apskaičiuoti ex ante įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą 2018 m. (SRB/ES/SRF/2018/03) („Decision of the Single Resolution Board of 12 April 2018 on the calculation of the 2018 ex ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2018/03)“), įskaitant jo priedą, kiek jis susijęs su ieškovei nustatytu įnašo dydžiu; ir

Priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi šiais motyvais.

1.

Esminių procedūrų reikalavimų pažeidimas, kadangi pranešimas apie ginčijamą sprendimą buvo neišsamus;

2.

Esminių procedūrų reikalavimų pažeidimas, kadangi ginčijamas sprendimas nebuvo pakankamai pagrįstas;

3.

Esminių procedūrų reikalavimų pažeidimas, kadangi nebuvo surengta apklausa ir pažeista teisė būti išklausytam;

4.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 (1), kaip ginčijamo sprendimo pagrindo, pažeidimas.

Ketvirtajame pagrinde ieškovė teigia, kad Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4–7 ir 9 straipsniais bei I priedu, kuriais grindžiamas ginčijamas sprendimas, nustatoma neskaidri įnašų apskaičiavimo sistemą ir taip pažeidžiami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 16, 17 ir 47 straipsniai bei jos 20 ir 21 straipsniai, o taip pat proporcingumo ir teisinio saugumo principai.


(1)  2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015 1 17, p. 44; klaidų ištaisymas OL L 182, 2017 7 13, p. 55).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/43


2018 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Puma / EUIPO – Carrefour (Susikertančių linijų vaizdas)

(Byla T-424/18)

(2018/C 301/58)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Puma SE (Herzogenaurachas, Vokietija), atstovaujama P. Trieb ir M. Schunke

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Carrefour SA (Bulonė-Bijankūras, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo (Susikertančių linijų vaizdas) registracijos paraiška – Registracijos paraiška Nr. 14 572 697.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 4 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 945/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/44


2018 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Geske / EUIPO (SATISFYERMEN)

(Byla T-427/18)

(2018/C 301/59)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: André Geske (Liubekė, Vokietija), atstovaujamas advokato R. Albrecht

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas SATISFYERMEN – Registracijos paraiška Nr. 16 886 541.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 10 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2603/2017-1.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/45


2018 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Vans / EUIPO (ULTRARANGE)

(Byla T-434/18)

(2018/C 301/60)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vans, Inc. (Kosta Mesa, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų M. Hirsch ir M. Metzner

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas ULTRARANGE – Registracijos paraiška Nr. 16 665 663.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. balandžio 25 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2544/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/45


2018 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje TUIfly / Komisija

(Byla T-447/18)

(2018/C 301/61)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: TUIfly GmbH (Langenhagenas, Vokietija), atstovaujama advokatų L. Giesberts ir M. Gayger

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos sprendimo (ES) 2018/628 dėl valstybės pagalbos SA.24221(2011/C) (ex 2011/NN), kurią Austrija teikė Klagenfurto oro uostui, „Ryanair“ ir kitoms oro transporto bendrovėms, kurios naudojasi tuo oro uostu (OL L 107, 2018, p. 1), 7 ir 8 straipsnius, taip pat jo 9, 10 ir 11 straipsnius tiek, kiek pastarieji straipsniai susiję su 7 ir 8 straipsniais,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi tokiais pagrindais.

1.

Sprendimu pažeistas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis, gero administravimo principas ir ieškovės teisė į gynybą, nes Komisija nesuteikė prieigos prie tyrimo dokumento ir nesudarė jai sąlygų tinkamai apsiginti.

2.

Sprendimu pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis, nes Komisija neįrodė, kad ieškovei buvo suteiktas atrankusis pranašumas.

3.

Sprendimu pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis, nes taikydama rinkos ekonomikos investuotojo principą Komisija procedūriniu požiūriu viršijo savo diskrecijos ribas.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad atlikdama tikrinimą Komisija procedūriniu požiūriu klaidingai taikė griežtą 2014 m. Aviacijos gairių kriterijų, nors reikšmingos bylos aplinkybės susiklostė anksčiau 2003–2009 m.

4.

Sprendimu pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis, nes taikydama rinkos ekonomikos investuotojo principą Komisija nepakankamai ištyrė aplinkybes ir taip viršijos savo diskrecijos ribas.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad Komisija, remdamasi tuo, kad nebuvo išsamaus verslo plano dėl susitarimų su ieškove, neteisėtai priėjo prie išvados, kad tariamai nėra Klagenfurto oro uosto (toliau – KLU) pelningumo strategijos, ir sprendime konstatavo akivaizdžiai prieštaringus faktus dėl ilgalaikės KLU pelningumo strategijos.

5.

Sprendimu pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis, nes vėliau parengtoje ex ante pelningumo analizėje taikydama rinkos ekonomikos investuotojo principą Komisija nepakankamai ištyrė situaciją ir taip viršijos savo diskrecijos ribas.

Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Komisija į valstybės pagalbos reikalavimus atitinkančią paramą KLU, kuria siekiama finansuoti jo rinkodaros priemones, klaidingai neatsižvelgė kaip į oro uosto pajamas. Be to, Komisija nepakankamai ištyrė ieškovės teikiamų paslaugų rinkos vertę ir į ją neatsižvelgė sprendime, nors tai yra įprasta rinkos kaina ieškovės teikiamos paslaugos.

6.

Sprendimu pažeista SESV 107 straipsnio 3 dalis, nes Komisija, pažeisdama procedūrinius reikalavimus, per pagrįstumo vertinimą taikė neproporcingai griežtą kriterijų, neatitikusį rinkodaros susitarimų sudarymo metu galiojusios jos teisinės praktikos.

7.

Sprendimu pažeista SESV 107 straipsnio 3 dalis, nes Komisija neišsamiai ištyrė situaciją dėl tariamos pagalbos pagrįstumo.

Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Komisija, vertindama paramos ieškovei pagrįstumą, neatsižvelgė į valstybės pagalbos reikalavimus atitinkančią paramą KLU. Be to, vertindama atitiktį SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktui, Komisija neatsižvelgė į rinkodaros susitarimų reikšmę regioninės ir transporto politikos požiūriu ir į su tuo susijusį didelį teigiamą poveikį regiono ekonomikai.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/47


2018 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kim ir kt. / Taryba

(Byla T-742/17) (1)

(2018/C 301/62)

Proceso kalba: anglų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 13, 2018 1 15.