ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 200

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. birželio 11d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 200/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 200/02

Byla C-191/16: 2018 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąjungos pilietybė — SESV 18 ir 21 straipsniai — Valstybės narės piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti, išdavimas Jungtinėms Amerikos Valstijoms — Europos Sąjungos ir šios trečiosios valstybės susitarimas dėl ekstradicijos — Sąjungos teisės taikymo sritis — Draudimas išduoti, taikomas tik valstybės narės piliečiams — Judėjimo laisvės apribojimas — Nebaudžiamumo prevencija grindžiamas pateisinimas — Proporcingumas — Pranešimas Sąjungos piliečio kilmės valstybei narei)

2

2018/C 200/03

Byla C-258/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oro transportas — Monrealio konvencija — 31 straipsnis — Oro vežėjų atsakomybė už įregistruotą bagažą — Oro vežėjui teikiamo rašytinio skundo formos ir turinio reikalavimai — Elektroniniu būdu paduotas ir oro vežėjo informacinėje sistemoje užregistruotas skundas — Skundas, kurį gavėjo vardu paduoda oro vežėjo darbuotojas)

3

2018/C 200/04

Sujungtos bylos C-316/16 ir C-424/16: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom (Vokietija, Jungtinė Karalystė) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pilietybė — Teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje — Direktyva 2004/38/EB — 28 straipsnio 3 dalies a punktas — Didesnė apsauga nuo išsiuntimo iš šalies — Sąlygos — Teisė nuolat gyventi šalyje — Gyvenimas priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų iki sprendimo išsiųsti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos priėmimo — Įkalinimo laikotarpis — Padariniai dešimties metų gyvenimo šalyje tęstinumui — Sąsaja su bendru integracinių ryšių vertinimu — Momentas, kada toks vertinimas atliekamas, ir kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti)

4

2018/C 200/05

Byla C-320/16: 2018 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Tribunal de grande instance de Lille (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Uber France SAS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Paslaugos transporto srityje — Direktyva 2006/123/EB — Paslaugos vidaus rinkoje — Direktyva 98/34/EB — Informacinės visuomenės paslaugos — Informacinės visuomenės paslaugų taisyklė — Sąvoka — Tarpininkavimo paslauga, leidžianti nuosavą automobilį naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams, naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle, už mokestį užmegzti ryšį su asmenimis, norinčiais važiuoti mieste — Baudžiamosios sankcijos)

5

2018/C 200/06

Byla C-414/16: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris — Skirtingas požiūris dėl religijos ar įsitikinimų — Bažnyčių ar kitų organizacijų, kurių veiklos normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, profesinė veikla — Religijos ar įsitikinimų pripažinimas esminiais, teisėtais ir pateisinamais profesiniais reikalavimais atsižvelgiant į organizacijos veiklos normas — Sąvoka — Veiklos pobūdis ir jos vykdymo sąlygos — SESV 17 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10, 21 ir 47 straipsniai)

6

2018/C 200/07

Byla C-478/16 P: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Neregistruoto prekių ženklo ar kito prekyboje naudojamo žymens savininko protestas — Apeliacinės tarybos vertinimas — Nauji arba papildomi įrodymai — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 76 straipsnio 2 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 — 50 taisyklės 1 dalies trečia pastraipa)

7

2018/C 200/08

Byla C-525/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — SESV 102 straipsnio antros pastraipos c punktas — Sąvoka konkurencijos atžvilgiu nepalanki padėtis — Diskriminacinės kainos žemesnės pakopos rinkoje — Autorių teisėms gretutinių teisių administravimo organizacija — Mokestis, kurį turi mokėti televizijos signalo ir jo turinio perdavimo mokamos paslaugos nacionaliniai tiekėjai)

7

2018/C 200/09

Byla C-532/16: 2018 m. balandžio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / AB SEB bankas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) — Teisės į pirkimo mokesčio atskaitą ribojimas — Pirkimo mokesčio atskaitos tikslinimas — Žemės tiekimas — Klaidingas apmokestinamos veiklos kvalifikavimas — Mokesčio nurodymas pirminėje sąskaitoje faktūroje — Tiekėjo atliktas tokio nurodymo pakeitimas)

8

2018/C 200/10

Byla C-541/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Danijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 — 2 straipsnio 6 punktas — 8 straipsnis — Kabotažo operacijos — Sąvoka — Europos Komisijos parengtame dokumente Klausimai ir atsakymai pateikta apibrėžtis — Teisinė galia — Nacionalinės įgyvendinimo priemonės, ribojančios pakrovimo ir iškrovimo vietų skaičių vykdant vieną kabotažo operaciją — Diskrecija — Apribojimas — Proporcingumas)

9

2018/C 200/11

Byla C-550/16: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisė į šeimos susijungimą — Direktyva 2003/86/EB — 2 straipsnio pradžia ir f punktas — Sąvoka nelydimas nepilnametis — 10 straipsnio 3 dalies a punktas — Pabėgėlio teisė į susijungimą su tėvais — Pabėgėlis, kuris atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo padavimo momentu neturi 18 metų, bet kuris yra pilnametis sprendimo suteikti jam prieglobstį priėmimo ir jo prašymo dėl šeimos susijungimo momentu — Lemiama data nustatant, ar suinteresuotasis asmuo turi nepilnamečio statusą“)

9

2018/C 200/12

Byla C-565/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas (Eirinodikeio Lerou Leros (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina pradėta byla) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Valstybės narės teismas, kuriam nepilnamečio vaiko vardu buvo pateiktas prašymas leisti atsisakyti priimti palikimą — Jurisdikcija tėvų pareigų srityje — Jurisdikcijos prorogacija — 12 straipsnio 3 dalies b punktas — Pritarimas jurisdikcijai — Sąlygos)

10

2018/C 200/13

Byla C-580/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — Įsigijimo Bendrijos viduje vieta — 42 straipsnis — Prekių įsigijimas Bendrijos viduje, vėliau dėl jų sudarant kitą tiekimo sandorį — 141 straipsnis — Neapmokestinimas — Trišalis sandoris — Supaprastinimo priemonės — 265 straipsnis — Sumuojamosios ataskaitos tikslinimas)

11

2018/C 200/14

Byla C-645/16: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Savarankiškai dirbantys prekybos agentai — Direktyva 86/653/EEB — Prekybos agento teisė į kompensaciją arba nuostolių atlyginimą nutraukus komercinio atstovavimo sutartį — 17 straipsnis — Teisės į kompensaciją nutraukus komercinio atstovavimo sutartį per šioje sutartyje nustatytą bandomąjį laikotarpį netaikymas)

12

2018/C 200/15

Byla C-8/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Biosafe – Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso – Pavimentos SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 63, 167, 168, 178 – 180, 182 ir 219 straipsniai — Mokesčių neutralumo principas — Teisė į PVM atskaitą — Nacionalinės teisės aktuose numatytas terminas pasinaudoti šia teise — Po mokesčių perskaičiavimo valstybei sumokėto papildomo PVM, dėl kurio išduoti pirmines sąskaitas faktūras ištaisantys dokumentai, atskaita — Data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas)

12

2018/C 200/16

Byla C-13/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anksčiau – Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Kosmetikos gaminiai — Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 — 10 straipsnio 2 dalis — Kosmetikos gaminio saugos įvertinimas — Už šį vertinimą atsakingo asmens kvalifikacija — Studijų lygiavertiškumo pripažinimas — Į farmaciją, toksikologiją ar mediciną panašios disciplinos — Valstybių narių diskrecija)

13

2018/C 200/17

Byla C-65/17: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešasis paslaugų pirkimas — Socialinės ir sveikatos paslaugos — Sutarčių sudarymas ne pagal viešųjų pirkimų taisykles — Būtinumas laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio principų — Aiškaus tarptautinio susidomėjimo sąvoka — Direktyva 92/50/EEB — 27 straipsnis)

14

2018/C 200/18

Byla C-75/17 P: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Fiesta Hotels & Resorts, SL / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 4 dalis — 65 straipsnis — Neregistruotas komercinis pavadinimas GRAND HOTEL PALLADIUM — Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Pagal nacionalinę teisę įgyta ankstesne teise grindžiamas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia — Sąlygos — Žymuo, kuris nėra tik vietinės reikšmės — Teisė uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą)

14

2018/C 200/19

Byla C-110/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — SESV 63 straipsnis — EEE susitarimo 40 straipsnis — Belgijos gyventojams taikomas pajamų mokestis — Pajamų iš nekilnojamojo turto nustatymas — Dviejų skirtingų apskaičiavimo metodų taikymas, nelygu, kur yra nekilnojamasis turtas — Apskaičiavimas remiantis kadastrine verte, kiek tai susiję su Belgijoje esančiu nekilnojamuoju turtu — Apskaičiavimas remiantis realia nuomos verte, kiek tai susiję su kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje narėje esančiu nekilnojamuoju turtu — Skirtingas požiūris — Laisvo kapitalo judėjimo apribojimas)

15

2018/C 200/20

Byla C-148/17: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklų teisė — Direktyva 2008/95/EB — 14 straipsnis — Prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia arba jo savininko teisių panaikinimas a posteriori — Data, kurią turi būti įvykdytos panaikinimo arba registracijos pripažinimo negaliojančia sąlygos — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — Europos Sąjungos prekių ženklas — 34 straipsnio 2 dalis — Prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę — Šio prašymo poveikis ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui)

16

2018/C 200/21

Byla C-152/17: 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų tvarka — Direktyva 2004/17/EB — Pareiga peržiūrėti kainą sudarius sutartį — Tokios pareigos nebuvimas Direktyvoje 2004/17/EB ir nekildinimas iš bendrųjų principų, kuriais grindžiamas SESV 56 straipsnis ir Direktyva 2004/17/EB — Su geležinkelių veikla susijusios valymo ir priežiūros paslaugos — ESS 3 straipsnio 3 dalis — SESV 26, 57, 58 ir 101 straipsniai — Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais grindžiamas atsakymo į prejudicinį klausimą būtinumas, nenurodymas — Nepriimtinumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnis — Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis neįgyvendinama Sąjungos teisė — Kompetencijos nebuvimas)

16

2018/C 200/22

Sujungtos bylos C-195/17 C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ir C-290/17–C-292/17: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Helga Krüsemann ir kt. (C-195/17), Thomas Neufeldt ir kt. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe ir kt. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce ir kt. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer ir kt. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke ir kt. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell ir kt. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe ir kt. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 3 dalis — 7 straipsnio 1 dalis — Teisė į kompensaciją — Atleidimas — Sąvoka ypatingos aplinkybės — Laukinis streikas)

17

2018/C 200/23

Byla C-227/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Subpozicijos 9021 10 10, 9021 10 90 ir 9021 90 90 — Stuburo fiksavimo sistema — Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Byla C-302/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Krajský súd v Bratislave (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema — Tikslai — Leidimų skyrimas nemokamai — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias perleistiems ir nepanaudotiems leidimams taikomas mokestis)

19

2018/C 200/25

Byla C-323/17: 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (High Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Specialios saugomos teritorijos — 6 straipsnio 3 dalis — Išankstinis vertinimas siekiant nustatyti, ar būtina vertinti plano arba projekto poveikį specialiai saugomai teritorijai — Priemonės, į kurias šiuo tikslu gali būti atsižvelgiama)

19

2018/C 200/26

Byla C-441/17: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga — 6 straipsnio 1 ir 3 dalys — 12 straipsnio 1 dalis — Direktyva 2009/147/EB — Laukinių paukščių apsauga — 4 ir 5 straipsniai — Teritorija Natura 2000 Puszcza Białowieska — Miškų tvarkymo plano pakeitimas — Eksploatuotinos medienos kiekio padidinimas — Planas ar projektas, kurie tiesiogiai nebūtini teritorijai tvarkyti, bet gali ją reikšmingai paveikti — Tinkamas poveikio teritorijai vertinimas — Pavojus teritorijos vientisumui — Veiksmingas apsaugos priemonių įgyvendinimas — Poveikis saugomų rūšių perėjimo ir poilsio vietoms)

20

2018/C 200/27

Byla C-124/18 P: 2018 m. vasario 15 d.Red Bull GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-101/15 ir T-102/15, Red Bull GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

21

2018/C 200/28

Byla C-207/18: 2018 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

22

2018/C 200/29

Byla C-208/18: 2018 m. kovo 23 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

23

2018/C 200/30

Byla C-250/18: 2018 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika

24

 

Bendrasis Teismas

2018/C 200/31

Byla T-554/14: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Messi Cuccittini / EUIPO – J M.-E.V. e hijos (MESSI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MESSI paraiška — Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai MASSI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

26

2018/C 200/32

Byla T-561/14: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje One of Us ir kt. / Komisija (Institucinė teisė — Europos piliečių iniciatyva — Tyrimų politika — Visuomenės sveikata — Vystomasis bendradarbiavimas — Veiklos, kurią vykdant naikinami žmogaus embrionai, finansavimas iš Sąjungos lėšų — Komisijos komunikatas pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies c punktą — Ieškinys dėl panaikinimo — Procesinis veiksnumas — Aktas, kurį galima ginčyti — Nepriimtinumas iš dalies — Teisminė kontrolė — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida)

26

2018/C 200/33

Byla T-43/15: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CRM/ Komisija (Saugoma geografinė nuoroda — Piadina Romagnola arba Piada Romagnola — Registracijos procedūra — Kompetencijos pasidalijimas tarp Komisijos ir nacionalinės valdžios institucijų — Produkto gero vardo ir jo geografinės kilmės sąsaja — Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 2 dalies b punktas — Komisijos atliekamos registracijos paraiškos kontrolės apimtis — Reglamento Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis, 8 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis ir 50 straipsnio 1 dalis — Nacionalinio teismo atlikto specifikacijos panaikinimo padariniai procedūrai Komisijoje — Komisijos pareiga atlikti tyrimą — Gero administravimo principas — Veiksminga teisminė gynyba)

27

2018/C 200/34

Byla T-251/15: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Espírito Santo Financial (Portugal) / ECB (Galimybė susipažinti su dokumentais — Sprendimas 2004/258/EB — Dokumentai, susiję su 2014 m. rugpjūčio 1 d. ECB sprendimu dėl Banco Espírito Santo SA — Implicitinis atsisakymas leisti susipažinti — Eksplicitinis atsisakymas leisti susipažinti — Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi informacijos — Išimtis, susijusi su ECB sprendimą priėmusių organų pasitarimo konfidencialumu — Išimtis, susijusi su Sąjungos ar valstybės narės finansine, monetarine ar ekonomine politika — Išimtis, susijusi su Sąjungos ar valstybės narės finansinės sistemos stabilumu — Išimtis, susijusi su komercinių interesų apsauga — Išimtis, susijusi su vidaus naudojimui skirtomis nuomonėmis — Pareiga motyvuoti)

28

2018/C 200/35

Sujungtos bylos T-554/15 ir T-555/15: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vengrija / Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba, suteikta pagal 2014 m. Vengrijos įstatymą Nr. XCIV dėl tabako pramonės įmonių mokamo sveikatos priežiūros mokesčio — Pagalba, suteikta dėl 2014 m. padaryto 2008 m. Vengrijos įstatymo dėl maisto grandinės ir jos oficialios priežiūros pakeitimo — Metinės apyvartos progresiniai mokesčiai — Sprendimas pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą — Tuo pačiu metu paskelbtas įsakymas sustabdyti priemonės taikymą — Ieškinys dėl panaikinimo — Įsakymo sustabdyti priemonės taikymą atskyrimas — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Pareiga motyvuoti — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Teisė į gynybą — Lojalaus bendradarbiavimo principas — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 11 straipsnio 1 dalis)

29

2018/C 200/36

Byla T-752/15: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Pagalbos ir konsultavimo paslaugos techniniam personalui ir IT darbuotojams IV (STIS IV) — Pareiškėjo pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Neįprastai mažos vertės pasiūlymas — Sutarties sudarymo kriterijai — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Deliktinė atsakomybė)

29

2018/C 200/37

Sujungtos bylos T-133/16–T-136/16: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ir kt. / ECB (Ekonominė ir pinigų politika — Rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra — Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 3 dalis — Asmuo, faktiškai vadovaujantis kredito įstaigos veiklai — Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalis ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-13 straipsnio antra pastraipa — Principas, pagal kurį kredito įstaigos valdymo organo vadovas negali tuo pačiu metu vykdyti priežiūros ir tos pačios įstaigos generalinio direktoriaus funkcijų — Direktyvos 2013/36 88 straipsnio 1 dalies e punktas ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-58 straipsnis)

30

2018/C 200/38

Byla T-190/16: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Teisė į gynybą — Gero administravimo principas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Nuosavybės teisė — Laisvė užsiimti verslu — Akivaizdi vertinimo klaida)

31

2018/C 200/39

Byla T-248/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walfood / EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CHATKA — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CHATKA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 64 straipsnio 2 ir 3 dalys))

32

2018/C 200/40

Byla T-288/16: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Convivo / EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas M’Cooky — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas MR.COOK — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Galimybė supainioti)

32

2018/C 200/41

Byla T-312/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walfood / EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas CHATKA — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CHATKA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys))

33

2018/C 200/42

Byla T-426/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Perfumes y Aromas Artesanales / EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdino Europos Sąjungos prekių ženklo Aa AROMAS artesanales paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Paslaugų tapatumas arba panašumas — Žymenų panašumas — Atitinkama visuomenė — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

34

2018/C 200/43

Byla T-468/16: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verein Deutsche Sprache/ Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su Komisijos sprendimu pakeisti Berlaymont pastato spaudos centro vaizdą dėl nuorodų pateikimo tik prancūzų ir anglų kalbomis — Dalinis atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Komisijos pareiškimas, susijęs su dokumentų neegzistavimu — Teisėtumo prezumpcija — Teisės klaida — Pareiga motyvuoti)

34

2018/C 200/44

Byla T-747/16: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vincenti / EUIPO (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Invalidumo komisijos nuomonė — Paskyrimų tarnybos diskrecija — Pareigūnų tarnybos nuostatų 53 ir 78 straipsniai — Vertinimo klaida — Pareiga motyvuoti)

35

2018/C 200/45

Byla T-756/16: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Euro Castor Green / EUIPO – Netlon France (Nepermatomas treliažas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis treliažą — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Negaliojimo pagrindas — Ankstesnio dizaino atskleidimas — Naujumo nebuvimas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 5, 6 straipsniai ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

36

2018/C 200/46

Byla T-763/16: 2018 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PY / EUCAP Sahel Niger (Arbitražinė išlyga — Europos Sąjungos tarptautinių misijų personalas — Ginčai dėl darbo sutarčių — Vidaus tyrimo procedūros — Nukentėjusiųjų apsauga pranešus apie priekabiavimo atvejį — Sutartinė atsakomybė)

36

2018/C 200/47

Byla T-831/16: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kabushiki Kaisha Zoom / EUIPO – Leedsworld (ZOOM) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ZOOM paraiška — Ankstesnis vaizdinis ir žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ZOOM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

37

2018/C 200/48

Byla T-183/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Menta y Limón Decoración / EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Vyro tautiniais regiono rūbais atvaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame atvaizduojamas vyras tautiniais regiono rūbais — Ankstesnis nacionalinis pramoninis dizainas — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies d punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies d punktas) — Draudimas naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą pagal nacionalinę teisę — EUIPO taikoma nacionalinė teisė)

38

2018/C 200/49

Byla T-207/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Senetic / EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas hp — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Nesąžiningumas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas))

38

2018/C 200/50

Byla T-208/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Senetic / EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas HP — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Nesąžiningumas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas))

39

2018/C 200/51

Byla T-213/17: 2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Romantik Hotels & Restaurants / EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ROMANTIK — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis))

40

2018/C 200/52

Byla T-220/17: 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pfalzmarkt für Obst und Gemüse / EUIPO (100 % Pfalz) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo 100 % Pfalz paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis))

40

2018/C 200/53

Byla T-221/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mémora Servicios Funerarios / EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MEMORAME paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas mémora ir ankstesni nacionaliniai žodiniai prekių ženklai MÉMORA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

41

2018/C 200/54

Byla T-297/17: 2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VSM / EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo WE KNOW ABRASIVES paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Apeliacinės tarybos jurisdikcija, kai apeliacija susijusi tik su dalimi paslaugų, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti — Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 71 straipsnio 1 dalis) — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo pobūdžio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

42

2018/C 200/55

Byla T-354/17: 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Genomic Health / EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Vienodas požiūris)

42

2018/C 200/56

Byla T-212/18: 2018 m. kovo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Romańska / Frontex

43

2018/C 200/57

Byla T-226/18: 2018 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Global Silicones Council ir kt. / Komisija

44

2018/C 200/58

Byla T-231/18: 2018 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam / EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Byla T-240/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Polskie Linie Lotnicze LOT / Komisija

46

2018/C 200/60

Byla T-245/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Benavides Torres / Taryba

47

2018/C 200/61

Byla T-246/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Moreno Pérez / Taryba

48

2018/C 200/62

Byla T-247/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lucena Ramírez / Taryba

48

2018/C 200/63

Byla T-248/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cabello Rondón / Taryba

49

2018/C 200/64

Byla T-249/18: 2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Saab Halabi / Taryba

50


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 200/01)

Paskutinis leidinys

OL C 190, 2018 6 4

Skelbti leidiniai

OL C 182, 2018 5 28

OL C 166, 2018 5 14

OL C 161, 2018 5 7

OL C 152, 2018 4 30

OL C 142, 2018 4 23

OL C 134, 2018 4 16

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/2


2018 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-191/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Sąjungos pilietybė - SESV 18 ir 21 straipsniai - Valstybės narės piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti, išdavimas Jungtinėms Amerikos Valstijoms - Europos Sąjungos ir šios trečiosios valstybės susitarimas dėl ekstradicijos - Sąjungos teisės taikymo sritis - Draudimas išduoti, taikomas tik valstybės narės piliečiams - Judėjimo laisvės apribojimas - Nebaudžiamumo prevencija grindžiamas pateisinimas - Proporcingumas - Pranešimas Sąjungos piliečio kilmės valstybei narei))

(2018/C 200/02)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Romano Pisciotti

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland

Rezoliucinė dalis

1.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai Sąjungos pilietis, dėl kurio buvo gautas JAV ekstradicijos prašymas, siekiant įvykdyti šį prašymą buvo laikinai sulaikytas ne jo pilietybės valstybėje narėje, šio piliečio situacija patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, kai šis pilietis pasinaudojo savo teise laisvai judėti Europos Sąjungoje ir minėtas ekstradicijos prašymas buvo įvykdytas vadovaujantis 2003 m. birželio 25 d. ES ir JAV susitarimu dėl ekstradicijos.

2.

SESV 18 ir 21 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai Sąjungos pilietis, dėl kurio buvo gautas JAV ekstradicijos prašymas pagal 2003 m. birželio 25 d. ES ir JAV susitarimą dėl ekstradicijos, siekiant įvykdyti šį prašymą buvo laikinai sulaikytas ne jo pilietybės valstybėje narėje, pagal minėtus straipsnius nedraudžiama, kad prašomoji valstybė narė, suteikusi valstybės narės, kurios pilietis yra asmuo, kompetentingoms institucijoms galimybę pagal Europos arešto orderį prašyti perduoti šį pilietį, tačiau, šiai valstybei narei nesiėmus jokių priemonių šiuo klausimu, pagal savo konstitucinę teisę normą darytų skirtumą tarp savo ir kitų valstybių narių piliečių ir, nors ji neleidžia išduoti savo piliečių, leistų vykdyti šio asmens ekstradiciją.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/3


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(Byla C-258/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Oro transportas - Monrealio konvencija - 31 straipsnis - Oro vežėjų atsakomybė už įregistruotą bagažą - Oro vežėjui teikiamo rašytinio skundo formos ir turinio reikalavimai - Elektroniniu būdu paduotas ir oro vežėjo informacinėje sistemoje užregistruotas skundas - Skundas, kurį gavėjo vardu paduoda oro vežėjo darbuotojas))

(2018/C 200/03)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Finnair Oyj

Kita kasacinio proceso šalis: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje sudarytos ir Europos bendrijos vardu 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu 2001/539/EB patvirtintos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo 31 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad per šio straipsnio 2 dalyje nurodytus terminus skundas turi būti pateiktas raštu, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, nes priešingu atveju bet koks ieškinys vežėjui yra nepriimtinas.

2.

Skundas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, užregistruotas oro vežėjo informacinėje sistemoje, turi būti laikomas atitinkančiu 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje sudarytos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo 31 straipsnio 3 dalyje numatytą rašytinės formos reikalavimą.

3.

1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje sudarytos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo 31 straipsnio 2 ir 3 dalys turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas nedraudžiama rašytinės formos reikalavimą laikyti įvykdytu, jei oro vežėjo atstovas žinant keleiviui raštu –popieriuje arba elektroniniu būdu – užregistruoja pranešimą apie skundą šio vežėjo informacinėje sistemoje, su sąlyga, kad minėtas keleivis iki šios konvencijos 31 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pabaigos gali patikrinti, ar skundo, kurį surašo ir informacinėje sistemoje užregistruoja oro vežėjo atstovas, tekstas yra teisingas, ir prireikus tą skundą iš dalies pakeisti, papildyti ar net visiškai pakeisti.

4.

1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje sudarytos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo 31 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jame nekeliama kitų esminių skundo reikalavimų, be to, kad oro vežėjas turi būti informuotas apie atsiradusią žalą.


(1)  OL C 260, 2016 7 18.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/4


2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom (Vokietija, Jungtinė Karalystė) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16)

(Sujungtos bylos C-316/16 ir C-424/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Europos Sąjungos pilietybė - Teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje - Direktyva 2004/38/EB - 28 straipsnio 3 dalies a punktas - Didesnė apsauga nuo išsiuntimo iš šalies - Sąlygos - Teisė nuolat gyventi šalyje - Gyvenimas priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų iki sprendimo išsiųsti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos priėmimo - Įkalinimo laikotarpis - Padariniai dešimties metų gyvenimo šalyje tęstinumui - Sąsaja su bendru integracinių ryšių vertinimu - Momentas, kada toks vertinimas atliekamas, ir kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti))

(2018/C 200/04)

Proceso kalba: vokiečių ir anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovsai: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)

Atsakovai: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 28 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad galimybė pasinaudoti šioje nuostatoje numatyta apsauga nuo išsiuntimo iš šalies siejama su sąlyga, kad suinteresuotasis asmuo turi teisę nuolat gyventi šalyje, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 16 straipsnį ir 28 straipsnio 2 dalį.

2.

Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad, kai Sąjungos piliečiui skiriama laisvės atėmimo bausmė ir dėl jo priimamas sprendimas išsiųsti iš šalies, šioje nuostatoje įtvirtinta „gyven[imo] priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų“ sąlyga turi būti aiškinama taip, kad ji gali būti įvykdyta, jei, bendrai įvertinus suinteresuotojo asmens situaciją atsižvelgiant į visus reikšmingus aspektus, manytina, kad, nepaisant sulaikymo, suinteresuotojo asmens integraciniai ryšiai su priimančiąja valstybe nare nenutrūko. Tokie aspektai, be kita ko, yra integracinių ryšių, užmegztų su priimančiąja valstybe nare iki sulaikymo, tvirtumas, nusikalstamos veikos, už kurią skirta laisvės atėmimo bausmė, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis padaryta ši veika, taip pat suinteresuotojo asmens elgesys bausmės atlikimo laikotarpiu.

3.

Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tai, ar asmuo tenkina „gyven[imo] priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų“ sąlygą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, turi būti vertinama pradinio sprendimo išsiųsti iš šalies priėmimo dieną.


(1)  OL C 343, 2016 9 19,

OL C 350, 2016 9 26.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/5


2018 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Tribunal de grande instance de Lille (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Uber France SAS

(Byla C-320/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Paslaugos transporto srityje - Direktyva 2006/123/EB - Paslaugos vidaus rinkoje - Direktyva 98/34/EB - Informacinės visuomenės paslaugos - Informacinės visuomenės paslaugų taisyklė - Sąvoka - Tarpininkavimo paslauga, leidžianti nuosavą automobilį naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams, naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle, už mokestį užmegzti ryšį su asmenimis, norinčiais važiuoti mieste - Baudžiamosios sankcijos))

(2018/C 200/05)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de grande instance de Lille

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Uber France SAS,

dalyvaujant Nabil Bensalem

Rezoliucinė dalis

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, iš dalies pakeistos 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, 1 straipsnis ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 2 straipsnio 2 dalies d punktas turi būti aiškinami taip, kad nacionalinės teisės norma, numatanti baudžiamąsias sankcijas už klientų ryšio užmezgimo su asmenimis, kurie, neturėdami tam leidimo, teikia atlygintinas asmenų vežimo keliais paslaugas naudodami mažiau kaip dešimties vietų transporto priemones, sistemos organizavimą, yra susijusi su „paslauga transporto srityje“ tiek, kiek taikoma tarpininkavimo paslaugai, kuri teikiama naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle ir yra bendros paslaugos, kurios pagrindinis elementas yra vežimo paslauga, sudėtinė dalis. Tokia paslauga nepatenka į šių direktyvų taikymo sritį.


(1)  OL C 296, 2016 8 16.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/6


2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Byla C-414/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 2000/78/EB - Vienodas požiūris - Skirtingas požiūris dėl religijos ar įsitikinimų - Bažnyčių ar kitų organizacijų, kurių veiklos normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, profesinė veikla - Religijos ar įsitikinimų pripažinimas esminiais, teisėtais ir pateisinamais profesiniais reikalavimais atsižvelgiant į organizacijos veiklos normas - Sąvoka - Veiklos pobūdis ir jos vykdymo sąlygos - SESV 17 straipsnis - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10, 21 ir 47 straipsniai))

(2018/C 200/06)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vera Egenberger

Atsakovė: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 4 straipsnio 2 dalis, siejama su jos 9 ir 10 straipsniais ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad jei bažnyčia ar kita organizacija, kurios veiklą reguliuojančios normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, grįsdama aktą ar sprendimą atmesti asmens kandidatūrą į darbo vietą jos vidaus struktūroje, teigia, kad dėl atitinkamos veiklos pobūdžio ar vykdymo sąlygų religija yra esminis, teisėtas ir pateisinamas profesinis reikalavimas, atsižvelgiant į šios bažnyčios ar organizacijos veiklą reguliuojančias normas, tokiam teiginiui prireikus turi būti galima taikyti veiksmingą teismo kontrolę, per kurią būtų tikrinama, ar nagrinėjamu atveju laikytasi šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų.

2.

Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje numatytas esminis, teisėtas ir pateisinamas profesinis reikalavimas reiškia reikalavimą, kuris, atsižvelgiant į atitinkamos bažnyčios ar organizacijos veiklą reguliuojančias normas, yra būtinas ir objektyviai nulemtas atitinkamos profesinės veiklos pobūdžio ar vykdymo sąlygų ir kuris negali apimti tikslų, nesuderinamų su šiomis normomis arba su šios bažnyčios ar organizacijos teise į autonomiją. Šis reikalavimas turi atitikti proporcingumo principą.

3.

Jeigu dviejų privačių asmenų ginčą nagrinėjantis nacionalinis teismas neturi galimybės aiškinti taikytinos nacionalinės teisės taip, kad ši atitiktų Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 2 dalį, jis, neviršydamas savo įgaliojimų, turi suteikti teisinę apsaugą, kuria asmenys naudojasi pagal Chartijos 21 ir 47 straipsnius, ir užtikrinti visišką šių straipsnių veiksmingumą, prireikus netaikydamas bet kurios jiems prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos.


(1)  OL C 419, 2016 11 14.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/7


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev

(Byla C-478/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos Sąjungos prekių ženklas - Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas - Santykiniai atmetimo pagrindai - Neregistruoto prekių ženklo ar kito prekyboje naudojamo žymens savininko protestas - Apeliacinės tarybos vertinimas - Nauji arba papildomi įrodymai - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - 76 straipsnio 2 dalis - Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 - 50 taisyklės 1 dalies trečia pastraipa))

(2018/C 200/07)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov ir D. Stoyanova-Valchanova

Kitos proceso šalys: Group OOD, atstovaujama advokati D. Dragiev ir A. Andreev, Kosta Iliev, atstovaujamas advokat S. Ganeva

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2017 3 13.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/7


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência

(Byla C-525/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Konkurencija - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - SESV 102 straipsnio antros pastraipos c punktas - Sąvoka „konkurencijos atžvilgiu nepalanki padėtis“ - Diskriminacinės kainos žemesnės pakopos rinkoje - Autorių teisėms gretutinių teisių administravimo organizacija - Mokestis, kurį turi mokėti televizijos signalo ir jo turinio perdavimo mokamos paslaugos nacionaliniai tiekėjai))

(2018/C 200/08)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Atsakovė: Autoridade da Concorrência

dalyvaujant: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Rezoliucinė dalis

Sąvoka „konkurencijos atžvilgiu nepalanki padėtis“, kaip ji suprantama pagal SESV 102 straipsnio antros pastraipos c punktą, turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai dominuojančią padėtį užimanti įmonė taiko diskriminacines kainas prekybos partneriams žemesnės pakopos rinkoje, ji apima situaciją, kai šie veiksmai gali iškraipyti šių prekybos partnerių tarpusavio konkurenciją. Tam, kad būtų konstatuota tokia „konkurencijos atžvilgiu nepalanki padėtis“, nereikalaujama įrodyti faktinio ir apskaičiuojamo konkurencinės padėties pablogėjimo, bet šis konstatavimas turi būti grindžiamas visų reikšmingų konkretaus atvejo aplinkybių analize, kuri leidžia padaryti išvadą, kad minėti veiksmai turi įtakos vieno ar kelių prekybos partnerių sąnaudoms, pelnui ar kitam reikšmingam interesui, todėl šie veiksmai gali padaryti neigiamą poveikį šiai padėčiai.


(1)  OL C 14, 2017 1 16.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/8


2018 m. balandžio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / AB SEB bankas

(Byla C-532/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) - Teisės į pirkimo mokesčio atskaitą ribojimas - Pirkimo mokesčio atskaitos tikslinimas - Žemės tiekimas - Klaidingas „apmokestinamos veiklos“ kvalifikavimas - Mokesčio nurodymas pirminėje sąskaitoje faktūroje - Tiekėjo atliktas tokio nurodymo pakeitimas))

(2018/C 200/09)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Atsakovė: AB SEB bankas

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 184 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad šiame straipsnyje nustatyta pareiga tikslinti nepagrįstą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą taip pat taikoma tuo atveju, kai pirminė atskaita buvo negalima, nes sandoris, dėl kurio ji atlikta, buvo neapmokestinamas PVM. Vis dėlto Direktyvos 2006/112 187–189 straipsnius reikia aiškinti taip, kad šiuose straipsniuose numatytas nepagrįstos PVM atskaitos tikslinimo mechanizmas netaikomas tokiais atvejais, būtent tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai pirminė PVM atskaita buvo nepateisinama, nes susijusi su neapmokestinamu PVM žemės tiekimo sandoriu.

2.

Direktyvos 2006/112 186 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tais atvejais, kai pirminė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaita buvo negalima, valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės principų, būtent teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų, turi nustatyti datą, kada atsiranda pareiga tikslinti nepagrįstą PVM atskaitą, ir laikotarpį, už kurį turi būti atliekamas tikslinimas. Nacionalinis teismas turi patikrinti, ar tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, buvo laikomasi šių principų.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/9


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Danijos Karalystė

(Byla C-541/16) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 - 2 straipsnio 6 punktas - 8 straipsnis - Kabotažo operacijos - Sąvoka - Europos Komisijos parengtame dokumente „Klausimai ir atsakymai“ pateikta apibrėžtis - Teisinė galia - Nacionalinės įgyvendinimo priemonės, ribojančios pakrovimo ir iškrovimo vietų skaičių vykdant vieną kabotažo operaciją - Diskrecija - Apribojimas - Proporcingumas))

(2018/C 200/10)

Proceso kalba: danų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Hottiaux, L. Grønfeldt ir U. Nielsen

Atsakovė: Danijos Karalystė, atstovaujama C. Thorning J. Nymann-Lindegren ir M. Søndahl Wolff

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/9


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-550/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisė į šeimos susijungimą - Direktyva 2003/86/EB - 2 straipsnio pradžia ir f punktas - Sąvoka „nelydimas nepilnametis“ - 10 straipsnio 3 dalies a punktas - Pabėgėlio teisė į susijungimą su tėvais - Pabėgėlis, kuris atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo padavimo momentu neturi 18 metų, bet kuris yra pilnametis sprendimo suteikti jam prieglobstį priėmimo ir jo prašymo dėl šeimos susijungimo momentu - Lemiama data nustatant, ar suinteresuotasis asmuo turi „nepilnamečio“ statusą“))

(2018/C 200/11)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: A, S

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rezoliucinė dalis

2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 2 straipsnio pradžia ir jo f punktas, siejami su šios direktyvos 10 straipsnio 3 dalies a punktu, turi būti aiškinami taip, kad „nepilnamečiu“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, turi būti laikomas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris atvykimo valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo šioje valstybėje narėje pateikimo momentu neturi 18 metų, bet vykstant prieglobsčio procedūrai sulaukia pilnametystės ir vėliau jam suteikiamas pabėgėlio statusas.


(1)  OL C 38, 2017 2 6.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/10


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas (Eirinodikeio Lerou Leros (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina pradėta byla)

(Byla C-565/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - Valstybės narės teismas, kuriam nepilnamečio vaiko vardu buvo pateiktas prašymas leisti atsisakyti priimti palikimą - Jurisdikcija tėvų pareigų srityje - Jurisdikcijos prorogacija - 12 straipsnio 3 dalies b punktas - Pritarimas jurisdikcijai - Sąlygos))

(2018/C 200/12)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Eirinodikeio Lerou Leros

Šalys pagrindinėje byloje

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Rezoliucinė dalis

Tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai nepilnamečio vaiko tėvai, kurie nuolat su juo gyvena vienoje iš valstybių narių, jo vardu kitos valstybės narės teismui pateikia prašymą leisti atsisakyti priimti palikimą, 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 12 straipsnio 3 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad:

bendras vaiko tėvų teismui, kurį jie pasirenka, pateiktas prašymas reiškia, kad jie nedviprasmiškai išreiškė pritarimą dėl šio teismo,

prokuroras, kuris pagal nacionalinę teisę yra visateisė tėvų pradėtos bylos šalis, laikytinas bylos šalimi, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2201/2003 12 straipsnio 3 dalies b punktą. Jo protestas dėl vaiko tėvų pasirinkto teismo, pareikštas po kreipimosi į teismą dienos, neleidžia pripažinti, kad visos bylos šalys iki šios dienos išreiškė pritarimą dėl jurisdikcijos prorogacijos. Nesant tokio prieštaravimo, šios šalies sutikimas gali būti laikomas numanomu ir galima manyti, kad tenkinama sąlyga dėl nedviprasmiško visų šalių išreikšto pritarimo jurisdikcijos prorogacijai teismui priėmus bylą savo žinion, ir

dėl to, kad palikėjo mirties dieną jo gyvenamoji vieta buvo valstybėje narėje, kuriai priklauso pasirinktas teismas, ir kad joje yra ir paveldėjimo objektu esantis turtas bei skolos, kurios turi būti padengtos iš palikimo, nesant informacijos, kuri patvirtintų, kad jurisdikcijos prorogacija gali pakenkti vaiko padėčiai, galima manyti, kad tokia jurisdikcijos prorogacija atitinka vaiko interesą.


(1)  OL C 22, 2017 1 23.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/11


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt

(Byla C-580/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - Įsigijimo Bendrijos viduje vieta - 42 straipsnis - Prekių įsigijimas Bendrijos viduje, vėliau dėl jų sudarant kitą tiekimo sandorį - 141 straipsnis - Neapmokestinimas - Trišalis sandoris - Supaprastinimo priemonės - 265 straipsnis - Sumuojamosios ataskaitos tikslinimas))

(2018/C 200/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Firma Hans Bühler KG

Atsakovė: Finanzamt de Graz-Stadt

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies pakeistos 2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2010/45/ES, 141 straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, kad jame nurodyta sąlyga tenkinama tuomet, kai apmokestinamasis asmuo yra įsisteigęs ir įregistruotas kaip pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas valstybėje narėje, iš kurios siunčiamos ar gabenamos prekės, bet tik jei šis apmokestinamasis asmuo konkrečiam prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandoriui naudoja kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

2.

Direktyvos 2006/112, iš dalies pakeistos Direktyva 2010/45, 42 ir 265 straipsnius, siejamus su PVM direktyvos 263 straipsniu, reikia aiškinti kaip draudžiančius tai, kad valstybės narės mokesčių administratorius taikytų Direktyvos 2006/112, iš dalies pakeistos Direktyva 2010/45, 41 straipsnio pirmą pastraipą vien dėl to, jei įsigijimo Bendrijos viduje, skirto kitam tiekimui valstybės narės teritorijoje, atveju kaip PVM mokėtojas šioje valstybėje įregistruotas apmokestinamasis asmuo laiku nepateikė Direktyvos 2006/112, iš dalies pakeistos Direktyva 2010/45, 265 straipsnyje numatytos sumuojamosios ataskaitos.


(1)  OL C 78, 2017 3 17.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/12


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL

(Byla C-645/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Savarankiškai dirbantys prekybos agentai - Direktyva 86/653/EEB - Prekybos agento teisė į kompensaciją arba nuostolių atlyginimą nutraukus komercinio atstovavimo sutartį - 17 straipsnis - Teisės į kompensaciją nutraukus komercinio atstovavimo sutartį per šioje sutartyje nustatytą bandomąjį laikotarpį netaikymas))

(2018/C 200/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Atsakovė: Demeures terre et tradition SARL

Rezoliucinė dalis

1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad šiame straipsnyje, atitinkamai jo 2 ir 3 dalyse, numatyti kompensacijos ir nuostolių atlyginimo mechanizmai komercinio atstovavimo sutarties nutraukimo atveju taikomi, jeigu ši sutartis nutraukiama per joje nustatytą bandomąjį laikotarpį.


(1)  OL C 70, 2017 3 6.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/12


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Biosafe – Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso – Pavimentos SA

(Byla C-8/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 63, 167, 168, 178 – 180, 182 ir 219 straipsniai - Mokesčių neutralumo principas - Teisė į PVM atskaitą - Nacionalinės teisės aktuose numatytas terminas pasinaudoti šia teise - Po mokesčių perskaičiavimo valstybei sumokėto papildomo PVM, dėl kurio išduoti pirmines sąskaitas faktūras ištaisantys dokumentai, atskaita - Data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas))

(2018/C 200/15)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal de Justiça

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Kita proceso šalis: Flexipiso – Pavimentos SA

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 112, 167, 168, 178–180, 182 ir 219 straipsniai bei mokesčių neutralumo principas turi būti aiškinami kaip draudžiantys valstybės narės teisės aktus, pagal kuriuos tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, t. y. po mokesčių perskaičiavimo valstybei buvo sumokėtas papildomas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir dėl jo išduoti dokumentai, kuriais ištaisytos pirminės sąskaitos faktūros praėjus keleriems metams po aptariamo prekių tiekimo, buvo atsisakyta leisti pasinaudoti teise į PVM atskaitą, nes minėtuose teisės aktuose įtvirtintas terminas pasinaudoti šia teise prasidėjo nuo šių pirminių sąskaitų faktūrų išrašymo dienos ir jau pasibaigė.


(1)  OL C 95, 2017 3 27.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/13


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anksčiau – Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

(Byla C-13/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Kosmetikos gaminiai - Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 - 10 straipsnio 2 dalis - Kosmetikos gaminio saugos įvertinimas - Už šį vertinimą atsakingo asmens kvalifikacija - Studijų lygiavertiškumo pripažinimas - Į farmaciją, toksikologiją ar mediciną panašios disciplinos - Valstybių narių diskrecija))

(2018/C 200/16)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fédération des entreprises de la beauté

Atsakovai: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anksčiau – Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje numatytas studijų lygiavertiškumo pripažinimas gali būti susijęs ne tik su studijomis trečiosiose valstybėse.

2.

Reglamento Nr. 1223/2009 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja kiekvienai valstybei narei leidžiama nustatyti disciplinas, laikomas „panašiomis“ į farmaciją, toksikologiją ar mediciną, ir šio reglamento reikalavimus atitinkančius kvalifikacijos lygius, jeigu ji laikosi šio reglamento nustatytų tikslų, visų pirma tikslo užtikrinti, kad už kosmetikos gaminių saugos vertinimą atsakingas asmuo turėtų kvalifikaciją, kuri leistų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.


(1)  OL C 95, 2017 3 27.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/14


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Byla C-65/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešasis paslaugų pirkimas - Socialinės ir sveikatos paslaugos - Sutarčių sudarymas ne pagal viešųjų pirkimų taisykles - Būtinumas laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio principų - „Aiškaus tarptautinio susidomėjimo“ sąvoka - Direktyva 92/50/EEB - 27 straipsnis))

(2018/C 200/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Oftalma Hospital Srl

Kitos kasacinio proceso šalys: C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

dalyvaujant: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)

Rezoliucinė dalis

1.

Perkančioji organizacija, sudarydama 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB, 9 straipsnyje nurodytą viešojo paslaugų pirkimo sutartį, kuriai dėl to iš esmės taikomi tik šios direktyvos 14 ir 16 straipsniai, vis dėlto privalo laikytis ir SESV pagrindinių taisyklių bei bendrųjų principų, visų pirma vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl pilietybės principų bei iš jų kylančios skaidrumo pareigos, jeigu sprendimo dėl jos sudarymo dieną tokia sutartis kelia aiškų tarptautinį susidomėjimą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

Direktyvos 92/50 27 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma šios direktyvos I B priede nurodytų paslaugų viešojo pirkimo sutartims.


(1)  OL C 144, 2017 5 8.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/14


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Fiesta Hotels & Resorts, SL / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Residencial Palladium, SL

(Byla C-75/17 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos Sąjungos prekių ženklas - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - 8 straipsnio 4 dalis - 65 straipsnis - Neregistruotas komercinis pavadinimas GRAND HOTEL PALLADIUM - Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ - Pagal nacionalinę teisę įgyta ankstesne teise grindžiamas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia - Sąlygos - Žymuo, kuris nėra tik vietinės reikšmės - Teisė uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą))

(2018/C 200/18)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Fiesta Hotels & Resorts, SL, atstovaujama abogados J.-B. Devaureix ir J. C. Erdozain López

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo ir D. Botis, Residencial Palladium, SL, atstovaujama abogado D. Solana Giménez

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Fiesta Hotels & Resorts, SL, bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2017 5 15.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/15


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė

(Byla C-110/17) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvas kapitalo judėjimas - SESV 63 straipsnis - EEE susitarimo 40 straipsnis - Belgijos gyventojams taikomas pajamų mokestis - Pajamų iš nekilnojamojo turto nustatymas - Dviejų skirtingų apskaičiavimo metodų taikymas, nelygu, kur yra nekilnojamasis turtas - Apskaičiavimas remiantis kadastrine verte, kiek tai susiję su Belgijoje esančiu nekilnojamuoju turtu - Apskaičiavimas remiantis realia nuomos verte, kiek tai susiję su kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje narėje esančiu nekilnojamuoju turtu - Skirtingas požiūris - Laisvo kapitalo judėjimo apribojimas))

(2018/C 200/19)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama W. Roels ir N. Gossement

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama P. Cottin, M. Jacobs ir L. Cornelis

Rezoliucinė dalis

1.

Palikdama galioti nuostatas, pagal kurias vertinant pajamas iš nekilnojamojo turto, kuris nenuomojamas arba nuomojamas fiziniams asmenims, jo nenaudojantiems profesinei veiklai, arba juridiniams asmenims, leidžiantiems šiuo turtu naudotis fiziniams asmenims privačiais tikslais, apmokestinamoji vertė yra apskaičiuojama remiantis kadastrine verte, kiek tai susiję su nacionalinėje teritorijoje esančiu nekilnojamuoju turtu, ir remiantis realia nuomos verte, kiek tai susiję su užsienyje esančiu nekilnojamuoju turtu, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 63 straipsnį ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnį.

2.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 121, 2017 4 18.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/16


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Byla C-148/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prekių ženklų teisė - Direktyva 2008/95/EB - 14 straipsnis - Prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia arba jo savininko teisių panaikinimas „a posteriori“ - Data, kurią turi būti įvykdytos panaikinimo arba registracijos pripažinimo negaliojančia sąlygos - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - Europos Sąjungos prekių ženklas - 34 straipsnio 2 dalis - Prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo pirmenybę - Šio prašymo poveikis ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui))

(2018/C 200/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Rezoliucinė dalis

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 14 straipsnis, siejamas su 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 34 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiamas nacionalinės teisės aiškinimas, pagal kurį ankstesnio nacionalinio prekių ženklo, kurio pirmenybę prašoma suteikti Europos Sąjungos prekių ženklui, registracijos negaliojimas arba šio prekių ženklo savininko teisių panaikinimas gali būti pripažįstamas a posteriori, tik jei tokio negaliojimo arba panaikinimo sąlygos buvo įvykdytos ne tik šio ankstesnio nacionalinio prekių ženklo atsisakymo dieną arba jo registracijos galiojimo pasibaigimo dieną, bet ir teismo sprendimo dėl šio pripažinimo priėmimo dieną.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/16


2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Byla C-152/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų tvarka - Direktyva 2004/17/EB - Pareiga peržiūrėti kainą sudarius sutartį - Tokios pareigos nebuvimas Direktyvoje 2004/17/EB ir nekildinimas iš bendrųjų principų, kuriais grindžiamas SESV 56 straipsnis ir Direktyva 2004/17/EB - Su geležinkelių veikla susijusios valymo ir priežiūros paslaugos - ESS 3 straipsnio 3 dalis - SESV 26, 57, 58 ir 101 straipsniai - Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais grindžiamas atsakymo į prejudicinį klausimą būtinumas, nenurodymas - Nepriimtinumas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnis - Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis neįgyvendinama Sąjungos teisė - Kompetencijos nebuvimas))

(2018/C 200/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Atsakovė: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, iš dalies pakeista 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1251/2011, ir bendrieji principai, kuriais ji grindžiama, turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia nacionalinės teisės normų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias nenumatoma periodinės kainų peržiūros po sutarčių šia direktyva reglamentuojamuose sektoriuose sudarymo.


(1)  OL C 213, 2017 7 3.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/17


2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Helga Krüsemann ir kt. (C-195/17), Thomas Neufeldt ir kt. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe ir kt. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce ir kt. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer ir kt. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke ir kt. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell ir kt. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe ir kt. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH

(Sujungtos bylos C-195/17 C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ir C-290/17–C-292/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Transportas - Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju - Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 - 5 straipsnio 3 dalis - 7 straipsnio 1 dalis - Teisė į kompensaciją - Atleidimas - Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ - „Laukinis streikas“))

(2018/C 200/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Helga Krüsemann ir kt. (C-195/17), Thomas Neufeldt ir kt. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe ir kt. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce ir kt. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer ir kt. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke ir kt. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell ir kt. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe ir kt. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)

Atsakovė: TUIfly GmbH

Rezoliucinė dalis

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalis, siejama su jo 14 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinama taip, kad reikšmingos orlaivių įgulų narių dalies spontaniškas neatvykimas į darbą („laukinis streikas“), kaip antai nagrinėjamas pagrindinėse bylose, dėl to, kad skrydžius vykdantis oro vežėjas netikėtai pranešė apie įmonės restruktūrizavimą, po to, kai raginimą paskelbė ne įmonės darbuotojų atstovai, bet spontaniškai patys darbuotojai, kurie į darbą neatvyko dėl laikinojo nedarbingumo, nepatenka į sąvoką „ypatingos aplinkybės“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą.


(1)  OL C 221, 2017 7 10.

OL C 231, 2017 7 17.

OL C 239, 2017 7 24.

OL C 283, 2017 8 28.

OL C 249, 2017 7 31.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/18


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss

(Byla C-227/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 - Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - Subpozicijos 9021 10 10, 9021 10 90 ir 9021 90 90 - Stuburo fiksavimo sistema - Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1214/2014))

(2018/C 200/23)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Medtronic GmbH

Atsakovė: Finanzamt Neuss

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1754, I priede esanti Kombinuoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad tokių stuburo fiksavimo sistemų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, klasifikavimas priskiriant prie kombinuotosios nomenklatūros 9021 90 90 subpozicijos yra negalimas, jei šios sistemos gali būti klasifikuojamos priskiriant prie kitos kombinuotosios nomenklatūros 9021 pozicijos subpozicijos. Šių sistemų galimas klasifikavimas priskiriant prie kombinuotosios nomenklatūros 9021 10 10 subpozicijos ar 9021 10 90 subpozicijos priklauso nuo pagrindinės joms būdingos funkcijos, o tai turi nustatyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į objektyvias tokių sistemų savybes ir požymius, taip pat į tai, kam jos skirtos ir kam konkrečiai naudojamos.


(1)  OL C 249, 2017 7 31.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/19


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Krajský súd v Bratislave (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Byla C-302/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Direktyva 2003/87/EB - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema - Tikslai - Leidimų skyrimas nemokamai - Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias perleistiems ir nepanaudotiems leidimams taikomas mokestis))

(2018/C 200/24)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd v Bratislave

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: PPC Power a.s.

Atsakovai: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Rezoliucinė dalis

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, reikia aiškinti taip: jai prieštarauja tokios nacionalinės teisės nuostatos, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias nemokamai skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimai, kuriuos į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą įtrauktos įmonės pardavė arba jų nepanaudojo, apmokestinami 80 % tų leidimų vertės dydžio mokesčiu.


(1)  OL C 269, 2017 8 14.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/19


2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (High Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta

(Byla C-323/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Direktyva 92/43/EEB - Natūralių buveinių apsauga - Specialios saugomos teritorijos - 6 straipsnio 3 dalis - Išankstinis vertinimas siekiant nustatyti, ar būtina vertinti plano arba projekto poveikį specialiai saugomai teritorijai - Priemonės, į kurias šiuo tikslu gali būti atsižvelgiama))

(2018/C 200/25)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Irlande)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: People Over Wind, Peter Sweetman

Kita apeliacinio proceso šalis: Coillte Teoranta

Rezoliucinė dalis

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad, siekiant nustatyti, ar vėliau būtina atlikti plano ar projekto poveikio atitinkamai teritorijai tinkamą vertinimą, išankstinio vertinimo etape nereikia atsižvelgti į priemones, kuriomis siekiama išvengti plano ar projekto kenksmingo poveikio šiai teritorijai arba jį sumažinti.


(1)  OL C 277, 2017 8 21.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/20


2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-441/17) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Direktyva 92/43/EEB - Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga - 6 straipsnio 1 ir 3 dalys - 12 straipsnio 1 dalis - Direktyva 2009/147/EB - Laukinių paukščių apsauga - 4 ir 5 straipsniai - Teritorija Natura 2000 Puszcza Białowieska - Miškų tvarkymo plano pakeitimas - Eksploatuotinos medienos kiekio padidinimas - Planas ar projektas, kurie tiesiogiai nebūtini teritorijai tvarkyti, bet gali ją reikšmingai paveikti - Tinkamas poveikio teritorijai vertinimas - Pavojus teritorijos vientisumui - Veiksmingas apsaugos priemonių įgyvendinimas - Poveikis saugomų rūšių perėjimo ir poilsio vietoms))

(2018/C 200/26)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann ir E. Kružíková

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama aplinkos ministro J. Szyszko, B. Majczyna ir D. Krawczyk, padedamų eksperto K. Tomaszewski

Rezoliucinė dalis

1.

Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų:

pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, iš dalies pakeistos 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES, 6 straipsnio 3 dalį tiek, kiek patvirtino miškų tvarkymo plano priedą, susijusį su Belovežo girios rajonu, neįsitikinusi, kad šis priedas nekelia pavojaus Bendrijos svarbos teritorijos ir specialios apsaugos teritorijos PLC200004 Puszcza Białowieska vientisumui,

pagal Direktyvos 92/43, iš dalies pakeistos Direktyva 2013/17, 6 straipsnio 1 dalį ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, iš dalies pakeistos Direktyva 2013/17, 4 straipsnio 1 ir 2 dalis tiek, kiek nenustatė būtinų apsaugos priemonių, kurios atitiktų į Direktyvos 92/43, iš dalies pakeistos Direktyva 2013/17, I priedą įtrauktiems natūralių buveinių tipams ir į šios direktyvos II priedą įtrauktoms rūšims, taip pat į Direktyvos 2009/147, iš dalies pakeistos Direktyva 2013/17, I priedą įtrauktoms paukščių rūšims ir šiame priede nenurodytoms nuolat aptinkamoms migruojančioms rūšims, kurioms buvo įsteigta Bendrijos svarbos teritorija ir speciali apsaugos teritorija PLC200004 Puszcza Białowieska, keliamus ekologinius reikalavimus,

pagal Direktyvos 92/43, iš dalies pakeistos Direktyva 2013/17, 12 straipsnio 1 dalies a ir d punktus tiek, kiek neužtikrino griežtos minėtos direktyvos IV priede numatytų vabalų saprofitų rūšių (šviesiųjų blizgiavabalių (Buprestis splendens), purpurinių plokščiavabalių (Cucujus cinnaberinus), raudonkrūčių niūravabalių (Phryganophilus ruficollis) ir eglinių pūzravabalių (Pytho kolwensis)) apsaugos, t. y. neužtikrino, kad būtų uždrausta juos tyčia žudyti, trikdyti ir pažeisti ar naikinti jų veisimosi vietas Belovežo girios rajone, ir

pagal Direktyvos 2009/147, iš dalies pakeistos Direktyva 2013/17, 5 straipsnio b ir d punktus tiek, kiek neužtikrino šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytų paukščių rūšių, visų pirma paprastųjų žvirblinių pelėdų (Glaucidium passerinum), paprastųjų lutučių (Aegolius funereus), baltanugarių margųjų genių (Dendrocopos leucotos) ir tripirščių genių (Picoides tridactylus), apsaugos, t. y. neužtikrino, kad šių rūšių paukščiai nebūtų žudomi ar trikdomi perėjimo ir jauniklių auginimo metu ir kad jų lizdai ir kiaušiniai nebūtų tyčia sunaikinti, pažeisti arba pašalinti Belovežo girios rajone.

2.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 338, 2017 10 9.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/21


2018 m. vasario 15 d.Red Bull GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-101/15 ir T-102/15, Red Bull GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-124/18 P)

(2018/C 200/27)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Red Bull GmbH, atstovaujama advokato A. Renck ir abogada S. Petivlasova

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Marques, Optimum Mark sp. z o.o.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą sujungtose bylose T-101/15 ir T-102/15,

panaikinti 2014 m. gruodžio 2 d. atsakovės Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimus bylose R 2037/2013-1 ir R 2036/2013-1 ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nurodydama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas, vertindamas spalvų derinio prekių ženklus pateikė tokį Reglamento Nr. 2017/1001 (1) 7 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimą, kuriuo pažeidė vienodo požiūrio ir proporcingumo principus. Bendrasis Teismas, vadovaudamasis klaidinga prielaida, kad tokie spalvų derinio prekių ženklai dėl savo pobūdžio savaime yra mažiau tikslūs, neteisingai nustatė naują ir neproporcingą reikalavimą, keliamą jų grafiniam vaizdui. Pirma, ši prielaida neturi jokio teisinio pagrindo ir neatitinka nė vieno teisės aktuose nustatyto tikslo, be to, dėl tokios prielaidos spalvų derinio prekių ženklai neteisėtai ir neproporcingai diskriminuojami, palyginti su visų kitų rūšių prekių ženklais, kaip antai vienspalviais, žodiniais, stilizuotais prekių ženklais ir pan. Antra, skundžiamame sprendime nustatytas kriterijus prieštarauja pačiam spalvų derinio prekių ženklo pobūdžiui, kuris, kaip Teisingumo Teismas aiškiai pripažino Sprendime Libertel (2), nėra apribotas erdviniu požiūriu. Skundžiamame sprendime spalvų derinio prekių ženklai per se praktiškai apribojami iki spalvotų vaizdinių prekių ženklų, pozicinių prekių ženklų arba prekių ženklų su raštais. Trečia, skundžiamas sprendimas lemia, kad daugiau kaip 85 % atsakovės registre esančių spalvų derinio prekių ženklų, priskirtinų prie ginčijamos prekių ženklo rūšies, gali būti pripažinti negaliojančiais.

Nurodydama antrąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 4 straipsnį dėl to, kad netinkamai ir neleistinai aiškino Sprendimą Heidelberger Bauchemie (3), nes spalvų derinio prekių ženklų grafiniam vaizdui nustatė tris kumuliatyvius reikalavimus, t. y. i) konkretūs nagrinėjamų spalvų atspalviai, ii) nagrinėjamų spalvų proporcijos ir iii) spalvų išdėstymas erdvėje. Šie reikalavimai nebuvo reikšmingi šiam sprendimui ir daro neproporcingai didelį poveikį pačiai prekių ženklų ar žymenų, kuriuos sudaro spalvų derinys, arba vienos spalvos žymenų kategorijai ar klasei. Be to, trečiasis naujai nustatytas reikalavimas tariamai pateisinamas dėl „riboto spalvų gebėjimo perteikti tam tikrą konkrečią reikšmę“. Vis dėlto iki šiol pastarasis reikalavimas būdavo tikrinamas vertinant prekių ženklo registruojamumą pagal skiriamuosius požymius, o ne vertinant grafinio vaizdo reikalavimą, o tai reiškia, kad tai nuo pat pradžių lemia registracijos negaliojimą nesant galimybės įrodyti įgytus skiriamuosius požymius arba kitaip ištaisyti trūkumus. Skundžiamu sprendimu taip pat pažeidžiamas Reglamento Nr. 2017/1001 4 straipsnis, nes reikalaujama „aiškaus“ nagrinėjamos rūšies prekių ženklo aprašymo ir faktinis tokių prekių ženklų apibrėžimas neteisėtai susiaurinamas iki prekių ženklų su erdviniu (kitaip tariant, vaizdiniu) išdėstymu, atitinkančiu numanomą faktinį vėlesnį prekių ženklo panaudojimą.

Nurodydama trečiąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos principą, nes savo sprendime neįvertino ir neatsižvelgė į tai, kad paraiška dėl pirmojo ginčijamo prekių ženklo buvo pateikta iki sprendimo Heidelberger Bauchemie priėmimo, taigi ir neatsižvelgė į galimybę taikyti principus, kuriuos Teisingumo Teismas suformulavo sprendimuose Lambretta (4) ir Cactus (5). Be to, jis pažeidė šį principą, nes visapusiškai neįvertino leistinų ir patikimų šaltinių, taikytinų taisyklių ir nuostatų, ES jurisprudencijos ir atsakovės gairių, kad galėtų nustatyti, ar visų reikšmingų šios bylos aplinkybių sutaptis leidžia daryti išvadą, kad atsakovė suteikė apeliantei tikslias, besąlygines ir nuoseklias garantijas, kuriomis apeliantė vadovavosi jų laikydamasi, o tai sukėlė apeliantei pagrįstus teisėtus lūkesčius.

Nurodydama ketvirtąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė proporcingumo principą, nes neatsižvelgė į abiejų ginčijamų prekių ženklų anuliavimo neproporcingumą išimtinėmis šios bylos aplinkybėmis. Visų pirma, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad tikslumo ir aiškumo, kaip ir teisinio tikrumo, tikslai galėjo būti teisėtai pasiekti, jeigu apeliantė būtų buvusi paraginta ir jai būtų buvę leista paaiškinti abiejų prekių ženklų aprašymą, kad jie liktų registre, o ne anuliuoti abi registracijas.

Nurodydama penktąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė savo Procedūros reglamento taisykles, nes neteisingai taikė jų 134 straipsnio 1 dalį ir priteisė iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Išimtinės šios bylos aplinkybės ir teisingumo principas reikalauja pagal Procedūros reglamento 135 straipsnio 1 dalį nepriteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidų (o jas priteisti iš atsakovės).


(1)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).

(2)  2003 m. gegužės 6 d. Sprendimas Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.

(3)  2004 m. birželio 24 d. Sprendimas Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.

(4)  2017 m. vasario 16 d. Sprendimas Brandconcern BV / EUIPO ir Scooters India (Lambretta), C-577/14 P, EU:C:2017:122.

(5)  2017 m. spalio 11 d. Sprendimas EUIPO / Cactus SA (Cactus), C-501/15 P, EU:C:2017:750.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/22


2018 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-207/18)

(2018/C 200/28)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier, G. von Rintelen ir J. Samnadda

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad iki 2016 m. balandžio 10 d. nepriėmusi 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (1) įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, ar bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 43 straipsnį.

Vadovaujantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Ispanijos Karalystei 123 928,64 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas įsipareigojimo priimti teisės nuostatas, skirtas Direktyvai 2014/26/ES įgyvendinti, arba bet kuriuo atveju apie jas pranešti Komisijai neįvykdymas, paskelbimo dienos.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kaip nustatyta Direktyvos 2014/26/ES 43 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. balandžio 10 d., ir nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

Kadangi Ispanijos Karalystė nesiėmė veiksmų užtikrinti visišką Direktyvos 2014/26/ES perkėlimą į nacionalinę teisę ir nepranešė Komisijai apie direktyvos perkėlimo priemones, Komisija nusprendė pareikšti Teisingumo Teisme šį ieškinį.

Komisija siūlo skirti Ispanijos Karalystei 123 928,64 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos; baudos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, trukmę ir atgrasomąjį poveikį, taip pat į šios valstybės narės mokumą.


(1)  OL L 84, 2014, p. 72.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/23


2018 m. kovo 23 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

(Byla C-208/18)

(2018/C 200/29)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší soud České republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Jana Petruchová

Atsakovė: FIBO Group Holdings Limited

Prejudicinis klausimas

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 17 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad toks asmuo, kaip antai ieškovė pagrindinėje byloje, kuris užsiima prekyba FOREX tarptautinėje valiutų rinkoje, aktyviai teikdamas pavedimus, nors ir per trečiąją šalį, kuri šią veiklą vykdo profesionaliai, pagal šią nuostatą turi būti laikomas vartotoju?


(1)  OL L 351, 2012, p. 1.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/24


2018 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika

(Byla C-250/18)

(2018/C 200/30)

Proceso kalba: kroatų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Mataija, E. Sanfrutos Cano

Atsakovė: Kroatijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98 (1) 5 straipsnio 1 dalį, nes tiksliai nenurodė, kad akmens užpildas, pristatomas į Biljane Donje sąvartyną, yra atlieka, o ne šalutinis produktas, ir kad turi būti vertinamas kaip atlieka.

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98 13 straipsnį, nes nesiėmė būtinų priemonių, jog užtikrintų, kad į Biljane Donje pristatomos atliekos būtų tvarkomos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir nekenktų aplinkai.

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98 15 straipsnio 1 dalį, nes nesiėmė būtinų priemonių, jog užtikrintų, kad į Biljane Donje pristatomų atliekų turėtojas pats atliktų atliekų apdorojimą arba patikėtų apdorojimo atlikimą prekiautojui, įstaigai ar įmonei, kuri atlieka atliekų apdorojimo operacijas, arba organizavimą privačiam arba valstybiniam atliekų surinkėjui.

Priteisti iš Kroatijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl Direktyvos 2008/98 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo:

Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti kumuliaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medžiaga ar objektas, gaunamas gamybos procese, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio objekto gamyba, kad galėtų būti laikomas ne atlieka, o šalutiniu produktu. Kroatijos Respublika neteisingai taikė 5 straipsnio 1 dalį į Biljane Donje pristatomoms atliekoms, nes nustatė, kad tai buvo ne atliekos, o šalutiniai produktai, nors nebuvo aiškus tolesnis medžiagos ar objekto naudojimas, kaip tai suprantama pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Dėl Direktyvos 2008/98 13 straipsnio pažeidimo:

Pagal direktyvos 13 straipsnį valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekų tvarkymas būtų atliekamas nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant aplinkai. Nors Kroatijos valdžios institucijos konstatavo, kad Biljane Donje sąvartynas yra vietoje, kuri neskirta ir neparuošta atliekų laikymui, be to, yra žemės sklype, kuriame nėra jokios apsaugos priemonės nuo išplitimo į vandenį ar į orą, iki šiol Kroatijos institucijos nesiėmė jokių priemonių dėl šio sąvartyno. Tokia nekintanti situacija jau tęsiasi ilgą laiką, o tai neišvengiamai kenkia aplinkai. Taigi Kroatijos Respublika nesiėmė visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog į Biljane Donje pristatomos atliekos būtų tvarkomos nekeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nekenkiant aplinkai.

Dėl Direktyvos 2008/98 15 straipsnio 1 dalies pažeidimo:

Vadovaudamosi direktyvos 15 straipsnio 1 dalimi valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pirminis atliekų gamintojas ar kitas turėtojas pats atliktų atliekų apdorojimą arba patikėtų apdorojimo atlikimą prekiautojui, įstaigai ar įmonei, kuri atlieka atliekų apdorojimo operacijas, arba organizavimą privačiam arba valstybiniam atliekų surinkėjui, pagal direktyvos 4 ir 13 straipsnius. Kroatijos valdžios institucijos neužtikrino, kad atliekų turėtojas atliktų tokių atliekų apdorojimą ar kad patikėtų tai padaryti kuriam nors iš 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų. Tai matyti iš tos aplinkybės, kad tos atliekos ieškinio pareiškimo momentu ir toliau buvo neteisėtai pristatomos į Biljane Donje, kur jau laikomos ilgą laiką. Kroatijos institucijos nesiėmė veiksmingų priemonių tam, kad atliekų turėtojas pats ar naudodamasis direktyvos 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų paslaugomis atliktų atliekų apdorojimą.


(1)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).


Bendrasis Teismas

11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/26


2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Messi Cuccittini / EUIPO – J M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Byla T-554/14) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MESSI paraiška - Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai MASSI - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 200/31)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barselona, Ispanija), iš pradžių atstovaujamas advokatų J. L. Rivas Zurdo ir M. Toro Gordillo, vėliau – advokatų J.-B. Devaureix ir J.-Y. Teindas Maillard

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), iš pradžių atstovaujama O. Mondéjar Ortuño, po to – S. Palmero Cabezas

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granoljersas, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Güell Serra ir M. Ceballos Rodríguez

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. balandžio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1553/2013-1), susijusio su protesto procedūra tarp J-M.-E.V. e hijos ir L.A. Messi Cuccittini.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. balandžio 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1553/2013-1).

2.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos M. Lionel Andrés Messi Cuccittini patirtos bylinėjimosi išlaidos.

3.

J-M.-E.V. e hijos, SRL padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 339, 2014 9 29.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/26


2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje One of Us ir kt. / Komisija

(Byla T-561/14) (1)

((Institucinė teisė - Europos piliečių iniciatyva - Tyrimų politika - Visuomenės sveikata - Vystomasis bendradarbiavimas - Veiklos, kurią vykdant naikinami žmogaus embrionai, finansavimas iš Sąjungos lėšų - Komisijos komunikatas pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies c punktą - Ieškinys dėl panaikinimo - Procesinis veiksnumas - Aktas, kurį galima ginčyti - Nepriimtinumas iš dalies - Teisminė kontrolė - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2018/C 200/32)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: European Citizens’ Initiative One of Us ir kiti ieškovai, kurių pavardės nurodytos sprendimo priede, iš pradžių atstovaujami advokato C. De La Hougue, vėliau – advokato J. Paillot ir galiausiai – baristerio P. Diamond

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Laitenberger ir H. Krämer

Ieškovų pusėje į bylą įstojusi šalis: Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Szwarc, A. Miłkowska ir B. Majczyna

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas U. Rösslein ir E. Waldherr, vėliau – U. Rösslein ir R. Crowe; Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama E. Rebasti ir K. Michoel

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos komunikatą COM(2014) 355 final dėl Europos piliečių iniciatyvos „Uno di noi“.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

European Citizens’ Initiative One of Us ir kiti ieškovai, kurių pavardės nurodytos priede, padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Lenkijos Respublika, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 409, 2014 11 17.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/27


2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CRM/ Komisija

(Byla T-43/15) (1)

((Saugoma geografinė nuoroda - Piadina Romagnola arba Piada Romagnola - Registracijos procedūra - Kompetencijos pasidalijimas tarp Komisijos ir nacionalinės valdžios institucijų - Produkto gero vardo ir jo geografinės kilmės sąsaja - Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 2 dalies b punktas - Komisijos atliekamos registracijos paraiškos kontrolės apimtis - Reglamento Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis, 8 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis ir 50 straipsnio 1 dalis - Nacionalinio teismo atlikto specifikacijos panaikinimo padariniai procedūrai Komisijoje - Komisijos pareiga atlikti tyrimą - Gero administravimo principas - Veiksminga teisminė gynyba))

(2018/C 200/33)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: CRM Srl (Modena, Italija), iš pradžių atstovaujama advokatų G. Forte, C. Marinuzzi ir A. Franchi, vėliau – advokatų G. Forte ir C. Marinuzzi,

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama D. Bianchi, J. Guillem Carrau ir F. Moro, vėliau – D. Bianchi, A. Lewis ir F. Moro

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato M. Scino; Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italija), atstovaujamas advokatų A. Improda ir P. Rodilosso

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1174/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Piadina Romagnola / piada romagnola (SGN)] (OL L 316, 2014, p. 3).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CRM srl padengia dvi trečiąsias savo bylinėjimosi išlaidų ir iš jos priteisiamos dvi trečiosios Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų, kurias ji patyrė nagrinėjant šią bylą.


(1)  OL C 89, 2015 3 16.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/28


2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Espírito Santo Financial (Portugal) / ECB

(Byla T-251/15) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Sprendimas 2004/258/EB - Dokumentai, susiję su 2014 m. rugpjūčio 1 d. ECB sprendimu dėl Banco Espírito Santo SA - Implicitinis atsisakymas leisti susipažinti - Eksplicitinis atsisakymas leisti susipažinti - Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi informacijos - Išimtis, susijusi su ECB sprendimą priėmusių organų pasitarimo konfidencialumu - Išimtis, susijusi su Sąjungos ar valstybės narės finansine, monetarine ar ekonomine politika - Išimtis, susijusi su Sąjungos ar valstybės narės finansinės sistemos stabilumu - Išimtis, susijusi su komercinių interesų apsauga - Išimtis, susijusi su vidaus naudojimui skirtomis nuomonėmis - Pareiga motyvuoti))

(2018/C 200/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lisabona, Portugalija), iš pradžių atstovaujama advokatų R. Oliveira, N. Cunha Barnabé ir S. Estima Martins, vėliau – advokatų L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo ir D. Castanheira Pereira

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, iš pradžių atstovaujamas F. Malfrère ir S. Lambrinoc, vėliau – F. Malfrère ir T. Filipova, padedamų advokatų H.-G. Kamann ir P. Gey

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti, pirma, 2015 m. balandžio 1 d. ECB sprendimą iš dalies atsisakyti leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su jo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu dėl Banco Espírito Santo SA ir, antra, implicitinį sprendimą atsisakyti leisti susipažinti su minėtais dokumentais.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. balandžio 1 d. Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimą iš dalies atsisakyti leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su 2014 m. rugpjūčio 1 d. ECB sprendimu dėl Banco Espírito Santo SA, kiek juo atsisakyta leisti susipažinti su kredito suma, nurodyta 2014 m. liepos 28 d. ECB valdybos sprendimo protokolo ištraukose, taip pat su informacija, užtušuota 2014 m. liepos 28 d. ir rugpjūčio 1 d. ECB valdybos pasiūlymuose.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA ir ECB kiekvienas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 245, 2015 7 27.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/29


2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vengrija / Komisija

(Sujungtos bylos T-554/15 ir T-555/15) (1)

((Valstybės pagalba - Pagalba, suteikta pagal 2014 m. Vengrijos įstatymą Nr. XCIV dėl tabako pramonės įmonių mokamo sveikatos priežiūros mokesčio - Pagalba, suteikta dėl 2014 m. padaryto 2008 m. Vengrijos įstatymo dėl maisto grandinės ir jos oficialios priežiūros pakeitimo - Metinės apyvartos progresiniai mokesčiai - Sprendimas pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą - Tuo pačiu metu paskelbtas įsakymas sustabdyti priemonės taikymą - Ieškinys dėl panaikinimo - Įsakymo sustabdyti priemonės taikymą atskyrimas - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Priimtinumas - Pareiga motyvuoti - Proporcingumas - Vienodas požiūris - Teisė į gynybą - Lojalaus bendradarbiavimo principas - Reglamento (EB) Nr. 659/1999 11 straipsnio 1 dalis))

(2018/C 200/35)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M. Fehér ir G. Koós

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, P.-J. Loewenthal ir K. Talabér-Ritz

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas iš dalies panaikinti, pirma, 2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą C(2015) 4805 final dėl valstybės pagalbos SA.41187 (2015/NN) – Vengrija – Tabako pramonės įmonių mokamas sveikatos priežiūros mokestis (OL C 277, 2015, p. 24) ir, antra, 2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimą C(2015) 4808 final dėl valstybės pagalbos SA.40018 (2015/C) (ex 2014/NN) – Vengrijos maisto grandinės patikros mokesčio 2014 m. pakeitimas (OL C 277, 2015, p. 12).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/29


2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki / Komisija

(Byla T-752/15) (1)

((Viešasis paslaugų pirkimas - Konkurso procedūra - Pagalbos ir konsultavimo paslaugos techniniam personalui ir IT darbuotojams IV (STIS IV) - Pareiškėjo pasiūlymo atmetimas - Pareiga motyvuoti - Neįprastai mažos vertės pasiūlymas - Sutarties sudarymo kriterijai - Akivaizdžios vertinimo klaidos - Deliktinė atsakomybė))

(2018/C 200/36)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujamos advokatų M. Sfyri, C. N. Dede ir D. Papadopoulou

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama S. Delaude, A. Kyratsou ir S. Lejeune, vėliau – S. Delaude, A. Kyratsou ir A. Katsimerou

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu pagrįstas prašymas panaikinti 2015 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovių pasiūlymas, pateiktas per viešojo pirkimo procedūrą Nr. DIGIT/R3/PO/2015/0008 Pagalbos ir konsultavimo paslaugos techniniam personalui ir IT darbuotojams IV (STIS IV) dėl 3 dalies „sprendimų, susijusių su interneto ir informacinių sistemų infrastruktūromis, kūrimas ir bandymai, įskaitant ir techninę pagalbą“, ir antra, SESV 268 straipsniu pagrįstas prašymas atlyginti ieškovių dėl šio sprendimo patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš European Dynamics Luxembourg SA ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 68, 2016 2 22.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/30


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ir kt. / ECB

(Sujungtos bylos T-133/16–T-136/16) (1)

((Ekonominė ir pinigų politika - Rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra - Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies e punktas ir 3 dalis - Asmuo, faktiškai vadovaujantis kredito įstaigos veiklai - Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalis ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-13 straipsnio antra pastraipa - Principas, pagal kurį kredito įstaigos valdymo organo vadovas negali tuo pačiu metu vykdyti priežiūros ir tos pačios įstaigos generalinio direktoriaus funkcijų - Direktyvos 2013/36 88 straipsnio 1 dalies e punktas ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-58 straipsnis))

(2018/C 200/37)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė byloje T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Provanso Eksas, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Ieškovė byloje T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Ieškovė byloje T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Sentas, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Ieškovė byloje T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amjenas, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Mele ir H. Savoie

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas A. Karpf ir C. Hernández Saseta, padedamų advokato A. Heinzmann

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci, K.-P. Wojcik ir A. Steiblytės

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiami prašymai panaikinti 2016 m. sausio 29 d. ECB sprendimus

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 ir ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, priimtus taikant 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013, p. 63), 4 straipsnio 1 dalies e punktą, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (OL L 141, 2014, p. 1), 93 straipsnį ir Prancūzijos pinigų ir finansų kodekso L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 ir R. 612-29-3 straipsnius.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ir Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie padengia savo pačių ir Europos Centrinio Banko (ECB) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 175, 2016 5 17.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/31


2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov / Taryba

(Byla T-190/16) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Teisė į gynybą - Gero administravimo principas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Nuosavybės teisė - Laisvė užsiimti verslu - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2018/C 200/38)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Mykola Yanovych Azarov (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokatų G. Lansky ir A. Egger

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir F. Naert

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 76), ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 1), tiek, kiek ieškovo pavardė buvo palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Mykola Yanovych Azarov bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 222, 2016 6 20.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/32


2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walfood / EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Byla T-248/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CHATKA - Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CHATKA - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 64 straipsnio 2 ir 3 dalys)))

(2018/C 200/39)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Walfood SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato E. Cornu

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Romanov Holding, SL (La Moralecha, Ispanija), atstovaujama advokatų S. García Cabezas ir R. Fernández Iglesias

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 21 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 150/2015-5), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Romanov Holding ir Walfood.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Walfood SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/32


2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Convivo / EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky)

(Byla T-288/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija - Žodinis prekių ženklas „M’Cooky“ - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „MR.COOK“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Galimybė supainioti))

(2018/C 200/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Convivo GmbH (Viena, Austrija), atstovaujama advokato C. Düchs

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama L. Rampini ir D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Porcesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca (Kitas, Ekvadoras)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 7 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje (R 1039/2015-2), susijusio su protesto procedūra tarp Porcesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca ir Convivo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Convivo GmbH padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 260, 2016 7 18.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/33


2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Walfood / EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Byla T-312/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija - Žodinis prekių ženklas CHATKA - Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas CHATKA - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys)))

(2018/C 200/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Walfood SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato E. Cornu

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Romanov Holding, SL (La Moralecha, Ispanija), atstovaujama advokatų S. García Cabezas ir R. Fernández Iglesias

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 21 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2780/8014-5), susijusio su protesto procedūra tarp Romanov Holding ir Walfood.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Walfood SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/34


2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Perfumes y Aromas Artesanales / EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Byla T-426/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdino Europos Sąjungos prekių ženklo „Aa AROMAS artesanales“ paraiška - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Paslaugų tapatumas arba panašumas - Žymenų panašumas - Atitinkama visuomenė - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 200/42)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Ispanija), atstovaujama advokato J. Botella Reyna

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama E. Zaera Cuadrado ir A. Schifko

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Aromas Selective, SL (Dos Hermanasas, Ispanija), atstovaujama advokatų I. Temiño Ceniceros ir J. Oria Sousa-Montes

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 20 d EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 766/2015-5), susijusio su protesto procedūra tarp Aromas Selective ir Perfumes y Aromas Artesanales.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Perfumes y Aromas Artesanales, SL, padengia savo, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir Aromas Selective, SL, patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant būtinąsias išlaidas, kurias pastaroji patyrė EUIPO apeliacinėje taryboje.


(1)  OL C 364, 2016 10 3.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/34


2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verein Deutsche Sprache/ Komisija

(Byla T-468/16) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, susiję su Komisijos sprendimu pakeisti Berlaymont pastato spaudos centro vaizdą dėl nuorodų pateikimo tik prancūzų ir anglų kalbomis - Dalinis atsisakymas suteikti galimybę susipažinti - Komisijos pareiškimas, susijęs su dokumentų neegzistavimu - Teisėtumo prezumpcija - Teisės klaida - Pareiga motyvuoti))

(2018/C 200/43)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmundas, Vokietija), atstovaujama advokato W. Ehrhardt

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Erlbacher ir F. Clotuche-Duvieusart

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimą C(2016) 3714 final dėl pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331) pateikto ieškovės prašymo leisti susipažinti su keliais dokumentais, susijusiais su Komisijos sprendimu dėl Berlaymont pastato spaudos centro Briuselyje vaizdo pakeitimo, susijusio su nuorodų pateikimu tik anglų ir prancūzų kalbomis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Verein Deutsche Sprache eV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 371, 2016 10 10.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/35


2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vincenti / EUIPO

(Byla T-747/16) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Socialinė apsauga - Invalidumo komisijos nuomonė - Paskyrimų tarnybos diskrecija - Pareigūnų tarnybos nuostatų 53 ir 78 straipsniai - Vertinimo klaida - Pareiga motyvuoti))

(2018/C 200/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Guillaume Vincenti (Alikantė, Ispanija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Lukošiūtės

Dalykas

Pagal SESV 270 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2015 m. gruodžio 18 d. EUIPO sprendimą nepripažinti ieškovo visiško nuolatinio nedarbingumo, taip pat nepripažinti, kad jis turi išeiti į pensiją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Guillaume Vincenti bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 14, 2017 1 16.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/36


2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Euro Castor Green / EUIPO – Netlon France (Nepermatomas treliažas)

(Byla T-756/16) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis treliažą - Ankstesnis Bendrijos dizainas - Negaliojimo pagrindas - Ankstesnio dizaino atskleidimas - Naujumo nebuvimas - Individualių savybių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 5, 6 straipsniai ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2018/C 200/45)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Euro Castor Green (Banjolė, Prancūzija), atstovaujama advokato B Lafont

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Netlon France (Saint Saulve, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Berto

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. rugpjūčio 11 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 754/2014-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Netlon France ir Euro Castor Green.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Euro Castor Green bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/36


2018 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PY / EUCAP Sahel Niger

(Byla T-763/16) (1)

((Arbitražinė išlyga - Europos Sąjungos tarptautinių misijų personalas - Ginčai dėl darbo sutarčių - Vidaus tyrimo procedūros - Nukentėjusiųjų apsauga pranešus apie priekabiavimo atvejį - Sutartinė atsakomybė))

(2018/C 200/46)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: PY, atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir A. Tymen

Atsakovė: EUCAP Sahel Niger (Niamėjus, Nigeris), atstovaujama advokatų E. Raoult ir M. Vicente Hernandez

Dalykas

SESV 272 straipsniu grindžiamas prašymas įpareigoti EUCAP Sahel Niger atlyginti ieškovui žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad EUCAP Sahel Niger pažeidė sutartį.

Rezoliucinė dalis

1.

EUCAP Sahel Niger turi sumokėti PY 10 000 EUR sumą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

EUCAP Sahel Niger turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir tris ketvirtadalius PY patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/37


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kabushiki Kaisha Zoom / EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Byla T-831/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ZOOM paraiška - Ankstesnis vaizdinis ir žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ZOOM - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Prekių panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 200/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokijas, Japonija), atstovaujama advokato M. de Arpe Tejero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral, K. Sidat Humphreys ir D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Leedsworld, Inc. (Niu Kensingtonas, Pensilvanija, Jungtinės Valstijos)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. rugsėjo 7 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1235/2015-5), susijusio su protesto procedūra tarp Kabushiki Kaisha Zoom ir Leedsworld.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. rugsėjo 7 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1235/2015-5), susijusį su protesto procedūra tarp Kabushiki Kaisha Zoom ir Leedsworld.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 22, 2017 1 23.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/38


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Menta y Limón Decoración / EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Vyro tautiniais regiono rūbais atvaizdas)

(Byla T-183/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame atvaizduojamas vyras tautiniais regiono rūbais - Ankstesnis nacionalinis pramoninis dizainas - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies d punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies d punktas) - Draudimas naudoti Europos Sąjungos prekių ženklą pagal nacionalinę teisę - EUIPO taikoma nacionalinė teisė))

(2018/C 200/48)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Ispanija), atstovaujama advokato E. Estella Garbayo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama iš pradžių S. Palmero Cabezas, vėliau – J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (La Palmos Santa Krusas, Ispanija), atstovaujama advokato M. J. Sanmartín Sanmartín

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. sausio 9 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 510/2015-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Menta y Limón Decoración ir Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Menta y Limón Decoración, SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2017 5 15.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/38


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Senetic / EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

(Byla T-207/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „hp“ - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) - Nesąžiningumas - Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 200/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Senetic S.A. (Katovicai, Lenkija), atstovaujama advokatės M. Krekora

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: HP Hewlett Packard Group LLC (Hjustonas, Teksasas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų T. Raab ir C. Tenkhoff

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. vasario 1 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1001/2016-5), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Senetic ir HP Hewlett Packard Group.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Senetic S.A. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 168, 2017 5 29.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/39


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Senetic / EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

(Byla T-208/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas HP - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a punktas) - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) - Nesąžiningumas - Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 200/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Senetic S.A. (Katovicai, Lenkija), atstovaujama advokatės M. Krekora

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: HP Hewlett Packard Group LLC (Hjustonas, Teksasas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų T. Raab ir C. Tenkhoff

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. vasario 1 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1002/2016-5), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Senetic ir HP Hewlett Packard Group.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Senetic S.A. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 168, 2017 5 29.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/40


2018 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Romantik Hotels & Restaurants / EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

(Byla T-213/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ROMANTIK - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis)))

(2018/C 200/51)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Romantik Hotels & Restaurants AG (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokatų S. Hofmann ir W. Göpfert

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Lenz ir D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Hotel Preidlhof GmbH (Naturns, Italija), atstovaujama advokato A. Wittwer

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. vasario 3 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1257/2016-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Hotel Preidlhof ir Romantik Hotels & Restaurants.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Romantik Hotels & Restaurants AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 168, 2017 5 29.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/40


2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pfalzmarkt für Obst und Gemüse / EUIPO (100 % Pfalz)

(Byla T-220/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „100 % Pfalz“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis)))

(2018/C 200/52)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG (Muterštatas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Gehweiler ir C. Weber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Söder ir D. Walicka

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. vasario 7 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1549/2016-1), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį „100 % Pfalz“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 178, 2017 6 6.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/41


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mémora Servicios Funerarios / EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

(Byla T-221/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MEMORAME paraiška - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „mémora“ ir ankstesni nacionaliniai žodiniai prekių ženklai MÉMORA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Prekių ir paslaugų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 200/53)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragosa, Ispanija), atstovaujama advokatų C. Marí Aguilar ir J. Gallego Jiménez

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Georges Chatenoud (Tivjė, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. vasario 10 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1308/2016-4), susijusio su protesto procedūra tarp Mémora Servicios Funerarios ir G. Chatenoud.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Mémora Servicios Funerarios SLU bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 239, 2017 7 24.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/42


2018 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VSM / EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Byla T-297/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo WE KNOW ABRASIVES paraiška - Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis - Apeliacinės tarybos jurisdikcija, kai apeliacija susijusi tik su dalimi paslaugų, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti - Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 71 straipsnio 1 dalis) - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo pobūdžio nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)))

(2018/C 200/54)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hanoveris, Vokietija), atstovaujama advokato M. Horak

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama W. Schramek ir A. Söder

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. kovo 6 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1595/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį WE KNOW ABRASIVES kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. kovo 6 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1595/2016-4), kiek juo atsisakyta įregistruoti žodinį žymenį WE KNOW ABRASIVES 35 klasės paslaugoms, atitinkančioms šį aprašymą: „Reklamos paslaugos; komercinės veiklos valdymo paslaugos; raštinių paslaugos; didmeninės prekybos statybiniais metalo produktais paslaugos; verslo administravimo paslaugos“.

2.

Atmesti likusius VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG reikalavimus.

3.

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken ir EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/42


2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Genomic Health / EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

(Byla T-354/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Aprašomasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Vienodas požiūris))

(2018/C 200/55)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Genomic Health, Inc. (Redvud Sitis, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorės A. Reid

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Ivanausko ir K. Sidat Humphrey

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. vasario 14 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1682/2016-5), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Genomic Health, Inc. padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 249, 2017 7 31.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/43


2018 m. kovo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Romańska / Frontex

(Byla T-212/18)

(2018/C 200/56)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Karolina Romańska (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokatės A. Tetkowska

Atsakovė: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

panaikinti 2017 m. birželio 14 d. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, kurios buveinė yra Varšuvoje, sprendimą, taikant kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnį, nutraukti sutartį su Karolina Romańska;

pripažinti, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra psichologiškai priekabiavo prie Karolina Romańska ir ją diskriminavo;

įpareigoti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą nutraukti prieš Karolina Romańska vykdomą psichologinį priekabiavimą ir diskriminavimą bei pradėti vykdyti nediskriminavimo ir psichologinio nepriekabiavimo politiką;

nurodyti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai sumokėti Karolina Romańska 100 000 eurų sumą siekiant kompensuoti patirtą neturtinę žalą;

nurodyti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai sumokėti Karolina Romańska 4 402 PLN sumą padarytai žalai atlyginti;

priteisti iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Ieškovė teigia, kad atsakovė (agentūra) prie jos psichologiškai priekabiavo ir ją diskriminavo. Dirbant pas atsakovę (agentūra) prie ieškovės buvo psichologiškai priekabiaujama, ji buvo žeminama, kaltinama už kitų darbuotojų padarytas klaidas, viešai žeminama ir su ja buvo netinkamai elgiamasi, o vadovybė apie tai žinojo, bet nesikišo.

2.

Dėl psicholiginio priekabiavimo dirbant pas atsakovę (agentūra) jai kilo sveikatos sutrikimų. 2016 m. balandžio mėn. ieškovė staiga patyrė stiprių sveikatos sutrikimų – tai patvirtinama medicininiais dokumentais. Nuo tada ieškovė nuolat gydosi. Gydytojai nustatė, kad sveikatos sutrikimų priežastis yra nervinė įtampa, kuri kilo pirmiausia dėl psichologinio priekabiavimo darbe ir išsekimo. Dėl to, kaip matyti iš medicininių dokumentų, ieškovė patyrė gydymo išlaidų.

3.

Dėl psichologinio priekabiavimo ir diskriminavimo iš atsakovės (agentūra) ji negavo jokios pagalbos. Dėl patiriamo psichologinio priekabiavimo ir diskriminavimo agentūroje, kuri yra atsakove šioje byloje, ieškovė prašė pagalbos pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus. Ji pasiūlė atsakovei keletą priimtinų sprendimų. Kiek tai susiję su ieškovės sveikatos būkle, atsakovė tylėjo ir nesiėmė jokių veiksmų, ir, nors ji ir žinojo apie ieškovės žalingą situaciją, leido šiai situacijai tęstis.

4.

Ieškovė buvo atsakovės diskriminuojama dėl lyties, pilietybės ir priklausomybės profesinei sąjungai. Ji ne kartą dalyvavo konkursuose aukštesnėms pareigybėms užimti. Nepaisant to, kad ji turėjo platų išsilavinimą, mokėjo keletą užsienio kalbų, buvo puikiai vertinama ir tai, jog ji ir toliau mokėsi, ji niekuomet nebuvo paaukštinta. To priežastimi buvo diskriminavimas. Atsakydama į tai, kad ieškovė dažnai skundėsi atsakovei dėl psichologinio priekabiavimo ir diskriminacijos, atsakovė pasiūlė ieškovei komandiruotę, kuriai ji visiškai pasiruošė, įskaitant tai, kad ji išmoko ne tik užsienio kalbos pagrindus, bet ir galėjo šia kalba bendrauti; nepaisant to, likus keturioms dienoms iki komandiruotės, atsakovė ją panaikino. Atsakovė komandiruotės panaikinimą grindė tuo, kad ieškovė palaikė santykius su viena iš profesinių sąjungų.

5.

Ieškovės teigimu, ji buvo atleista be pagrindo. Ieškovės sutarties panaikinimas buvo nepagrįstas ir iš esmės nemotyvuotas. Sutartis buvo panaikinta, nes ieškovė priešinosi agentūroje vykdomam psichologiniam priekabiavimui ir diskriminavimui.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/44


2018 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Global Silicones Council ir kt. / Komisija

(Byla T-226/18)

(2018/C 200/57)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Global Silicones Council (Vašingtonas, Jungtinės Valstijos), Wacker Chemie AG (Miunchenas, Vokietija), Momentive Performance Materials GmbH (Lėverkuzenas, Vokietija), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almerė, Nyderlandai), Elkem Silicones France SAS (Lionas, Prancūzija), atstovaujamos solisitoriaus M. Navin-Jones

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu panaikinti ginčijamą aktą;

remiantis SESV 277 straipsniu pripažinti REACH reglamento XIII priedą ir (arba) reikšmingas šio priedo nuostatas (konkrečiai 1.1.2 ir (arba) 1.2.2 skirsnius) neteisėtais ir netaikytinais nagrinėjamu atveju tiek, kiek jais užkertamas kelias D4 ir D5 savybių teisėtam vertinimui ir (arba) išvadai apie šias savybes ar šis vertinimas ir išvada iškreipiami;

tuo atveju, jeigu a) 2015 m. balandžio mėn. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Valstybių narių komiteto nuomonė, b) 2016 m. kovo mėn. ECHA Rizikos vertinimo komiteto nuomonė, c) 2016 m. birželio mėn. ECHA Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonė, d) 2012 m. lapkričio mėn. ECHA PBT ekspertų grupės išvados (sprendimai) ir (arba) e) atitinkamos ECHA rekomendacijos nelaikomi parengiamaisiais aktais, kuriais remiantis priimtas ginčijamas aktas, remiantis SESV 277 straipsniu pripažinti šiuos aktus neteisėtais ir netaikytinais;

įpareigoti atsakovę padengti ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas ir

imtis visų kitų teisės požiūriu reikalingų priemonių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vienuolika pagrindų.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisėtumu, akivaizdžiomis teisės ir faktų klaidomis, akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, teisinio tikrumo principo pažeidimu, savavališku sprendimų priėmimu ir nepakankamu motyvavimu, kiek tai susiję su rizikos vertinimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisėtumu, akivaizdžiomis teisės ir faktų klaidomis, akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, teisinio tikrumo principo pažeidimu ir savavališku sprendimų priėmimu, kiek tai susiję su pavojaus vertinimu. Tai apima neteisėtumu grindžiamą prieštaravimą pagal SESV 277 straipsnį, kiek tai susiję su reikšmingomis REACH reglamento XIII priedo nuostatomis ir (arba) ankstesniais aktais ir priemonėmis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisėtumu, akivaizdžiomis teisės ir faktų klaidomis, teisinio tikrumo principo pažeidimu, savavališku sprendimų priėmimu ir tinkamo motyvavimo stoka, kiek tai susiję su pavojaus vertinimu, konkrečiai įrodymų įrodomosios galios nustatymu. Tai apima neteisėtumu grindžiamą prieštaravimą pagal SESV 277 straipsnį, kiek tai susiję su reikšmingomis REACH reglamento XIII priedo nuostatomis ir (arba) ankstesniais aktais ir priemonėmis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisinio tikrumo stoka, gero administravimo principo pažeidimu, motyvavimo stoka, kiek tai susiję su pavojaus vertinimu, konkrečiai įrodymų įrodomosios galios nustatymu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į gynybą (įskaitant teisę būti išklausytam) nepaisymu, tinkamo motyvavimo stoka ir teisingu bylos nagrinėjimu, kiek tai susiję su pavojaus ir rizikos vertinimu, konkrečiai įrodymų įrodomosios galios nustatymu.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad aktas akivaizdžiai viršija diskreciją, akivaizdžia klaida įgyvendinant diskrecinius įgaliojimus ir institucijų įgaliojimų pusiausvyros pažeidimu, kiek tai susiję su pavojaus ir rizikos vertinimu.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisėtumu, akivaizdžiomis teisės ir faktų klaidomis, akivaizdžiomis klaidomis įgyvendinant diskrecinius įgaliojimus, akivaizdžiu diskrecijos ribų viršijimu, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimu, motyvavimo stoka, kiek tai susiję su pavojaus ir rizikos vertinimu, taip pat akivaizdžiomis reikšmingų faktinių aplinkybių ir teisės nuostatų vertinimo klaidomis.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimu, tinkamo motyvavimo stoka, akivaizdžiomis faktų ir teisės klaidomis, kiek tai susiję su apribojimų pagal REACH reglamentą priėmimu, taikymu, reikšme ir taikymo sritimi.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu, kiek tai susiję su apribojimų pagal REACH reglamentą taikymu ir taikymo sritimi.

10.

Dešimtasis ieškinio pagrindas grindžiamas esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu, neteisėtumu, akivaizdžiomis klaidomis įgyvendinant diskrecinius įgaliojimus, akivaizdžiomis faktų ir teisės klaidomis, teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimu, gero administravimo principo pažeidimu, motyvavimo stoka prieš priimant apribojimus pagal REACH reglamentą.

11.

Vienuoliktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad, remiantis SESV 277 straipsniu, reikšmingos REACH reglamento XIII priedo nuostatos, taip pat kiti reikšmingi ankstesni aktai ir priemonės, kuriais užkertamas kelias D4 ir D5 savybių teisėtam vertinimui ir (arba) išvadai apie šias savybes ir (arba) šis vertinimas ir (arba) išvada iškreipiami, yra netaikytini.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/46


2018 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam / EUIPO – Lupu (Djili)

(Byla T-231/18)

(2018/C 200/58)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovas, Bulgarija), atstovaujama advokato C. Romiţan

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Victor Lupu (Bukareštas, Rumunija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „Djili“ – Registracijos paraiška Nr. 15 497 662.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. sausio 31 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1902/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

atmesti Lupu Victor protestą,

nurodyti kitai procedūros Apeliacinėje taryboje šaliai Lupu Victor padengti bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Apeliacinė taryba klaidingai konstatavo, kad tarp ženklų nebuvo garsinio panašumo.

Apeliacinė taryba klaidingai konstatavo, kad šiuo atveju nebuvo reikšminga atlikti konceptualaus palyginimo.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/46


2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Polskie Linie Lotnicze „LOT“ / Komisija

(Byla T-240/18)

(2018/C 200/59)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokato M. Jeżewski

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2017) 8776 final byloje M.8672 (EASYJET / CERTAIN AIR BERLIN ASSETS);

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą Bendrajame Teisme;

įpareigoti Komisiją pateikiant atsiliepimą į ieškinį atsakyti į tam tikrus ieškovės klausimus dėl nagrinėjamos koncentracijos pasekmių konkurencijai tyrimo ir pateikti tam tikrus įrodymus, kuriais remiamasi jos sprendime.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė ES sutarties nuostatas ir jų įgyvendinimo nuostatas, konkrečiau kalbant, Reglamento 139/2004/EB (1) nuostatas, nes neišsamiai įvertino neigiamas koncentracijos pasekmes konkurencijos požiūriu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija klaidingai įvertino koncentracijos pasekmes galimybei teikti keleivinio oro transporto paslaugas iš tam tikrų oro uostų ir į juos ir taip padarė rimtą ir akivaizdžią koncentracijos vertinimo klaidą. Teisingai atlikus analitinį koncentracijos tyrimą turėjo būti padaryta išvada, kad koncentracijos įgyvendinimas sukels daug negatyvių pasekmių konkurencijai, ir pasekmės konkurencijai bus labiau neigiamos nei koncentracijos neįgyvendinimas priešingu atveju.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė „Gaires dėl horizontalių susijungimų vertinimo“, nes neištyrė, ar koncentracijos sukeltas efektyvumo išaugimas atstoja jos neigiamas pasekmes konkurencijai.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė ES sutarties nuostatas ir jų įgyvendinimo nuostatas, nes nenustatė bendrovei easyJet įpareigojimų, leidžiančių užkirsti kelią reikšmingam koncentracijos sukeltam veiksmingos konkurencijos iškraipymui.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė ES sutarties nuostatas ir jų įgyvendinimo nuostatas, nes neįvertino koncentracijos įtakos vidaus rinkai atsižvelgiant į Air Berlin2017 m. rugpjūčio 15 d. Vokietijos Federacinės Respublikos 150 mln. EUR paskolos forma suteiktą valstybės pagalbą. Ją patvirtino Komisija savo 2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimu C(2017) 6080 final byloje dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Air Berlin suteiktos valstybės pagalbos patvirtinimo.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė SESV 296 straipsnį, nes nepakankamai pagrindė savo sprendimą, be kita ko, neatliko išsamios bylos faktinių aplinkybių analizės, neatsižvelgė į daug veiksnių, būtinų siekiant tinkamai įvertinti tikrąją koncentracijos įtaką konkurencijai, neįvertino koncentracijos įtakos vidaus rinkai, atsižvelgiant į anksčiau Air Berlin suteiktą valstybės pagalbą ir nepateikė motyvų, kodėl neatliko tokio vertinimo.


(1)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 40).


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/47


2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Benavides Torres / Taryba

(Byla T-245/18)

(2018/C 200/60)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Antonio José Benavides Torres (Venesuela), atstovaujamas advokatų L. Giuliano ir F. Di Gianni

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/90, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje ir 2018 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/88, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kiek jų nuostatos susijusios su ieškovu, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba pažeidė gero administravimo principą, ieškovo teises į gynybą ir į veiksmingą teisminę apsaugą, kai per protingą terminą nesuteikė galimybės susipažinti su įrodymais, tariamai pagrindžiančiais jo įtraukimą į sąrašą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes neįrodė, kad ieškovas, eidamas Bolivaro nacionalinės gvardijos vyriausiojo vado pareigas, yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tariamai įvykdė Bolivaro nacionalinė gvardija, ir kenkė teisinės valstybės principo laikymuisi Venesueloje.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/48


2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Moreno Pérez / Taryba

(Byla T-246/18)

(2018/C 200/61)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Maikel José Moreno Pérez (Venesuela), atstovaujamas advokatų L. Giuliano ir F. Di Gianni

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/90, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje ir 2018 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/88, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kiek jų nuostatos susijusios su ieškovu, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba pažeidė gero administravimo principą, ieškovo teises į gynybą ir į veiksmingą teisminę apsaugą, kai per protingą terminą nesuteikė galimybės susipažinti su įrodymais, tariamai pagrindžiančiais jo įtraukimą į sąrašą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes neįrodė, kad ieškovas, eidamas Venesuelos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir buvusio pirmininko pavaduotojo pareigas, rėmė vyriausybės veiksmus ir politiką, kuriais buvo kenkiama demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje, ir sudarė jiems palankias sąlygas, taip pat yra atsakingas už veiksmus ir pareiškimus, kuriais buvo uzurpuota Nacionalinės Asamblėjos valdžia.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/48


2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lucena Ramírez / Taryba

(Byla T-247/18)

(2018/C 200/62)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Tibisay Lucena Ramírez (Venesuela), atstovaujama advokatų L. Giuliano ir F. Di Gianni

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/90, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje ir 2018 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/88, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kiek jų nuostatos susijusios su ieškove, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba pažeidė gero administravimo principą, ieškovės teises į gynybą ir į veiksmingą teisminę apsaugą, kai per protingą terminą nesuteikė galimybės susipažinti su įrodymais, tariamai pagrindžiančiais jos įtraukimą į sąrašą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes neįrodė, kad ieškovė savo veiksmais ir politika kenkė demokratinių ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/49


2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cabello Rondón / Taryba

(Byla T-248/18)

(2018/C 200/63)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Diosdado Cabello Rondón (Venesuela), atstovaujamas advokatų L. Giuliano ir F. Di Gianni

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/90, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje ir 2018 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/88, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kiek jų nuostatos susijusios su ieškovu, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba pažeidė gero administravimo principą, ieškovo teises į gynybą ir į veiksmingą teisminę apsaugą, kai per protingą terminą nesuteikė galimybės susipažinti su įrodymais, tariamai pagrindžiančiais jo įtraukimą į sąrašą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes neįrodė, kad ieškovas kenkė demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje.


11.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/50


2018 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Saab Halabi / Taryba

(Byla T-249/18)

(2018/C 200/64)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Tarek William Saab Halabi (Venesuela), atstovaujamas advokatų L. Giuliano ir F. Di Gianni

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/90, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje ir 2018 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/88, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, kiek jų nuostatos susijusios su ieškovu, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba pažeidė gero administravimo principą, ieškovo teises į gynybą ir į veiksmingą teisminę apsaugą, kai per protingą terminą nesuteikė galimybės susipažinti su įrodymais, tariamai pagrindžiančiais jo įtraukimą į sąrašą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba neįrodė jo įtraukimo į sąrašą sąlygų egzistavimo ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes neįrodė, kad, eidamas generalinio prokuroro ir ankstesnes ombudsmeno bei Respublikinės moralės tarybos pirmininko pareigas, ieškovas kenkė demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje.