ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 134

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. balandžio 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 134/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 134/02

Byla C-518/15: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/88/EB — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — 2 straipsnis — Sąvokos darbo laikas ir poilsio laikas — 17 straipsnis — Nukrypti leidžiančios nuostatos — Ugniagesiai gelbėtojai — Budėjimo laikas — Budėjimas namuose)

2

2018/C 134/03

Byla C-16/16 P: 2018 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Belgijos Karalystė / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Vartotojų apsauga — Internetinių lošimų paslaugos — Vartotojų ir lošėjų apsauga, taip pat nepilnamečių dalyvavimo šiuose lošimuose prevencija — Komisijos rekomendacija 2014/478/ES — Teisiškai neįpareigojantis Sąjungos aktas — SESV 263 straipsnis)

3

2018/C 134/04

Byla C-103/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jessica Porras Guisado / Bankia SA ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 92/85/EEB — Priemonės, skirtos skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų darbo sauga ir sveikatos apsauga — 2 straipsnio a punktas — 10 straipsnio 1 – 3 punktai — Draudimas atleisti darbuotoją iš darbo nuo nėštumo pradžios iki motinystės atostogų pabaigos — Taikymo sritis — Išskirtiniai atvejai, nesusiję su aptariamos darbuotojos būkle — Direktyva 98/59/EB — Kolektyviniai atleidimai iš darbo — 1 straipsnio 1 dalies a punktas — Su darbuotojo asmeniu nesusijusios priežastys — Nėščios darbuotojos atleidimas iš darbo taikant kolektyvinio atleidimo iš darbo procedūrą — Atleidimo iš darbo motyvai — Darbuotojos pirmenybė likti įmonėje — Pirmenybė keisti darbo vietą)

3

2018/C 134/05

Byla C-326/16 P: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje LL / Europos Parlamentas (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — SESV 263 straipsnio šešta pastraipa — Priimtinumas — Ieškinio pareiškimo terminas — Skaičiavimas — Buvęs Europos Parlamento narys — Sprendimas dėl Parlamento nario padėjėjams skirtos išmokos susigrąžinimo — Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės — 72 straipsnis — Apskundimo procedūra Parlamente — Pranešimas apie asmens nenaudai priimtą sprendimą — Registruota pašto siunta, kurios gavėjas neatvyko atsiimti)

4

2018/C 134/06

Byla C-328/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/271/EEB — Miesto nuotekų valymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas — Nevykdymas — SESV 260 straipsnio 2 dalis — Piniginės sankcijos — Vienkartinė suma — Periodinė bauda)

5

2018/C 134/07

Byla C-336/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2008/50/EB — Aplinkos oro kokybė — 13 straipsnio 1 dalis — 22 straipsnio 3 dalis — XI priedas — Kietųjų dalelių KD10 koncentracija aplinkos ore — Ribinių verčių viršijimas tam tikrose zonose ir aglomeracijose — 23 straipsnio 1 dalis — Oro kokybės planai — Kuo trumpesnis viršijimo laikotarpis — Tinkamų veiksmų nebuvimas aplinkos oro kokybės apsaugos programose — Neteisingas perkėlimas)

6

2018/C 134/08

Byla C-396/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite) / Republika Slovenija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 184 ir 185 straipsniai — Pirkimo mokesčio atskaitos tikslinimas — Veiksnių, kuriais remiantis apskaičiuota atskaitytina suma, pasikeitimas — Sąvoka visiškai ar iš dalies neapmokėti sandoriai — Sprendimo, patvirtinančio susitarimą su kreditoriais, turinčio res judicata galią, poveikis)

7

2018/C 134/09

Sujungtos bylos C-398/16 ir C-399/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 ir 54 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Mokesčių teisės aktai — Pelno mokestis — Su vieno apmokestinamojo vieneto sudarymu susijusios lengvatos — Netaikymas tarpvalstybinėms grupėms)

7

2018/C 134/10

Byla C-545/16: 201801841 Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinės pozicijos — Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti — Subpozicijos 8704 10 10 ir 8704 21 91 — Reglamentas (ES) 2015/221 — Galiojimas)

8

2018/C 134/11

Byla C-572/16: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) INEOS Köln GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Sprendimas 2011/278/ES — Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo — 2013 – 2020 m. laikotarpis — Paraiška dėl leidimų suteikimo — Klaidingi duomenys — Koregavimas — Naikinamasis terminas)

9

2018/C 134/12

Byla C-628/16: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Vienas po kito einantys tų pačių prekių tiekimo sandoriai — Antro tiekimo vieta — Pirmo tiekėjo pateikta informacija — PVM mokėtojo kodas — Teisė į atskaitą — Apmokestinamojo asmens teisėti lūkesčiai, kad įgyvendintos teisės į atskaitą sąlygos)

9

2018/C 134/13

Byla C-132/17: 2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 2010/13/ES — Apibrėžtys — Sąvoka audiovizualinės žiniasklaidos paslauga — Taikymo sritis — Reklaminių vaizdo įrašų apie naujų lengvųjų automobilių modelius YouTube kanale)

10

2018/C 134/14

Byla C-182/17: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalis — Neapmokestinimas — Sąvoka viešosios teisės reguliuojama įstaiga — Komercinė bendrovė, kurios 100 % kapitalo turi savivaldybė ir kuri vykdo tam tikras šiai savivaldybei tenkančias viešąsias užduotis — Šių užduočių ir atlygio nustatymas šios bendrovės ir minėtos savivaldybės sudarytoje sutartyje)

11

2018/C 134/15

Byla C-185/17: 2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad – Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mitnitsa Varna / SAKSA ООD (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Prekių klasifikavimas — Suderintas Europos standartas EN 590:2013 — Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 43 subpozicija — Kriterijai, taikytini norint klasifikuoti prekę kaip gazolį)

11

2018/C 134/16

Byla C-658/17: 2017 m. lapkričio 24 d.Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WB

12

2018/C 134/17

Byla C-698/17 P: 2017 m. gruodžio 13 d.Toni Klement pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/14 RENV Toni Klement / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Byla C-711/17: 2017 m. gruodžio 19 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anke Hartog / British Airways plc

14

2018/C 134/19

Byla C-727/17: 2017 m. gruodžio 29 d.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Byla C-9/18: 2018 m. sausio 4 d.Oberlandesgericht Karlsruhe (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Strafverfahren / Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Byla C-71/18: 2018 m. vasario 2 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet / KPC Herning

16

2018/C 134/22

Byla C-90/18: 2018 m. vasario 8 d.Visoki upravni sud (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Byla C-129/18: 2018 m. vasario 19 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Bendrasis Teismas

2018/C 134/24

Byla T-166/15: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gramberg / EUIPO –Mahdavi Sabet (Mobiliojo telefono dėklas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos mobiliojo telefono dėklo dizainas — Dizaino atskleidimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 7 straipsnio 1 dalis — Bendrajam Teismui pirmą kartą pateikti įrodymai)

18

2018/C 134/25

Byla T-222/16: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansen Medical / EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MAGELLAN — Naudojimas iš tikrųjų — Įrodinėjimo pareiga — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnis ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas) — Anuliavimo skyriaus padarytas procedūrinis pažeidimas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis) — Žodinė proceso dalis — Reglamento Nr. 207/2009 77 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 96 straipsnis))

19

2018/C 134/26

Byla T-307/16: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CEE Bankwatch Network / Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su Komisijos sprendimu dėl Euratomo paskolos, siekiant paremti Ukrainos branduolinių jėgainių saugos didinimo programą, suteikimo — Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi dokumentų — Visuomenės intereso, susijusio su tarptautiniais santykiais, apsauga pagrįsta išimtis — Komercinių interesų apsauga pagrįsta išimtis — Viršesnis viešasis interesas — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Taikymas dokumentams, susijusiems su sprendimais, priimtais pagal EAEB sutartį)

19

2018/C 134/27

Byla T-338/16 P: 2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Zink / Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Darbo užmokestis — Ekspatriacijos išmoka — Ekspatriacijos išmokos nemokėjimas daug metų dėl administracijos klaidos — Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis — Protingas terminas)

20

2018/C 134/28

Byla T-260/15 R: 2018 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Iberdrola / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Ispanijos mokesčių teisės aktuose numatyta pagalbos schema — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

21

2018/C 134/29

Byla T-764/17: 2017 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Autoridad Portuaria de Vigo / Komisija

21

2018/C 134/30

Byla T-50/18: 2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Tassi / Teisingumo Teismas

22

2018/C 134/31

Byla T-51/18: 2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Kleani / Teisingumo Teismas

22

2018/C 134/32

Byla T-61/18: 2018 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Rodriguez Prieto / Komisija

23

2018/C 134/33

Byla T-63/18: 2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Torro Entertainment / EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Byla T-65/18: 2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Venesuela / Taryba

24

2018/C 134/35

Byla T-66/18: 2018 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Tsapakidou / Teisingumo Teismas

25

2018/C 134/36

Byla T-76/18: 2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje CN / Parlamentas

25

2018/C 134/37

Byla T-77/18: 2018 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje VE / ESMA

26

2018/C 134/38

Byla T-79/18: 2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje Bekat / EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Byla T-82/18: 2018 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Husky CZ / EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Byla T-83/18: 2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje CH / Parlamentas

28

2018/C 134/41

Byla T-88/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Byla T-89/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Byla T-90/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Byla T-91/18: 2018 m. vasario 16 d. pareikštas ieškinys byloje Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Byla T-94/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit Tiernahrungs / EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Byla T-96/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cabell / EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Byla T-97/18: 2018 m. vasario 16 d. pareikštas ieškinys byloje DeepMind Technologies / EUIPO ( STREAMS)

33

2018/C 134/48

Byla T-98/18: 2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit Tiernahrungs / EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Byla T-99/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Stamatopoulos / ENISA

34

2018/C 134/50

Byla T-102/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Knauf / EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Byla T-103/18: 2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje S & V Technologies / EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Byla T-104/18: 2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

36

2018/C 134/53

Byla T-105/18: 2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Deray / EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Byla T-107/18: 2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Aytekin / EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Byla T-116/07: 2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prancūzija / Komisija

39

2018/C 134/56

Byla T-288/07: 2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alcan France / Komisija

39


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 134/01)

Paskutinis leidinys

OL C 123, 2018 4 9

Skelbti leidiniai

OL C 112, 2018 3 26

OL C 104, 2018 3 19

OL C 94, 2018 3 12

OL C 83, 2018 3 5

OL C 72, 2018 2 26

OL C 63, 2018 2 19

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/2


2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ville de Nivelles / Rudy Matzak

(Byla C-518/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2003/88/EB - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Darbo laiko organizavimas - 2 straipsnis - Sąvokos „darbo laikas“ ir „poilsio laikas“ - 17 straipsnis - Nukrypti leidžiančios nuostatos - Ugniagesiai gelbėtojai - Budėjimo laikas - Budėjimas namuose))

(2018/C 134/02)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Ville de Nivelles

Kita apeliacinio proceso šalis: Rudy Matzak

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 17 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktį reikia aiškinti taip, kad valstybėms narėms neleidžiama dėl tam tikrų valstybinėse priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose įdarbintų ugniagesių gelbėtojų kategorijų nukrypti nuo pareigų, kylančių iš šios direktyvos nuostatų, įskaitant jos 2 straipsnį, kuriame, be kita ko, apibrėžtos sąvokos „darbo laikas“ ir „poilsio laikas“.

2.

Direktyvos 2003/88 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybėms narėms neleidžiama toliau taikyti ar priimti platesnės „darbo laiko“ sąvokos apibrėžties, nei nustatyta šios direktyvos 2 straipsnyje.

3.

Direktyvos 2003/88 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybės narės neįpareigotos nustatyti užmokesčio už pasyviojo budėjimo namuose laikotarpius, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, atsižvelgiant į tai, ar šie laikotarpiai kvalifikuotini kaip „darbo laikas“, ar kaip „poilsio laikas“.

4.

Direktyvos 2003/88 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad budėjimo laikas, kurį darbuotojas praleidžia namuose turėdamas pareigą per 8 minutes sureaguoti į savo darbdavio iškvietimus, smarkiai ribojančią galimybes užsiimti kita veikla, laikytinas „darbo laiku“.


(1)  OL C 414, 2015 12 14.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/3


2018 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Belgijos Karalystė / Europos Komisija

(Byla C-16/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Vartotojų apsauga - Internetinių lošimų paslaugos - Vartotojų ir lošėjų apsauga, taip pat nepilnamečių dalyvavimo šiuose lošimuose prevencija - Komisijos rekomendacija 2014/478/ES - Teisiškai neįpareigojantis Sąjungos aktas - SESV 263 straipsnis))

(2018/C 134/03)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Apeliantė: Belgijos Karalystė, atstovaujama L. Van den Broeck, M. Jacobs ir J. Van Holm, padedamų advokatų P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke ir J. Auwerx

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Wilman ir H. Tserepa-Lacombe

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Belgijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 145, 2016 4 25.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/3


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jessica Porras Guisado / Bankia SA ir kt.

(Byla C-103/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 92/85/EEB - Priemonės, skirtos skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų darbo sauga ir sveikatos apsauga - 2 straipsnio a punktas - 10 straipsnio 1 – 3 punktai - Draudimas atleisti darbuotoją iš darbo nuo nėštumo pradžios iki motinystės atostogų pabaigos - Taikymo sritis - Išskirtiniai atvejai, nesusiję su aptariamos darbuotojos būkle - Direktyva 98/59/EB - Kolektyviniai atleidimai iš darbo - 1 straipsnio 1 dalies a punktas - Su darbuotojo asmeniu nesusijusios priežastys - Nėščios darbuotojos atleidimas iš darbo taikant kolektyvinio atleidimo iš darbo procedūrą - Atleidimo iš darbo motyvai - Darbuotojos pirmenybė likti įmonėje - Pirmenybė keisti darbo vietą))

(2018/C 134/04)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Jessica Porras Guisado

Atsakovės: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Dalyvaujant: Ministerio Fiscal

Rezoliucinė dalis

1.

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) 10 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama taikyti nacionalinės teisės aktų, pagal kuriuos leidžiama atleisti nėščią darbuotoją dėl vykdomo kolektyvinio atleidimo iš darbo, kaip tai suprantama pagal 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo 1 straipsnio 1 dalies a punktą.

2.

Direktyvos 92/85 10 straipsnio 2 punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama taikyti nacionalinės teisės aktų, pagal kuriuos darbdaviui leidžiama atleisti nėščią darbuotoją dėl vykdomo kolektyvinio atleidimo iš darbo, jai nepateikiant jokių pagrindžiančių priežasčių, išskyrus tas, kuriomis grindžiamas kolektyvinis atleidimas iš darbo, jeigu nurodyti objektyvūs kriterijai, pasirinkti taikyti nustatant, kurie darbuotojai bus atleisti.

3.

Direktyvos 92/85 10 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal šią nuostatą draudžiama taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais iš principo prevenciškai nedraudžiama atleisti iš darbo nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios darbuotojos ir kuriuose tik numatyta, kad turi būti išmokėtas žalos atlyginimas, jeigu atleidimas iš darbo negalioja dėl to, kad jis neteisėtas.

4.

Direktyvos 92/85 10 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama taikyti nacionalinės teisės aktų, kuriuose, vykdant kolektyvinį atleidimą iš darbo, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 98/59, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms arba krūtimi maitinančioms darbuotojoms nenumatyta nei pirmenybės išsaugoti darbo vietas, nei pirmenybės būti paskirtoms į kitą darbo vietą prieš šį atleidimą iš darbo, tačiau valstybėms narėms nedraudžiama nėščioms, neseniai pagimdžiusioms arba krūtimi maitinančioms darbuotojoms suteikti aukštesnio apsaugos lygio.


(1)  OL C 165, 2016 5 10.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/4


2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje LL / Europos Parlamentas

(Byla C-326/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Ieškinys dėl panaikinimo - SESV 263 straipsnio šešta pastraipa - Priimtinumas - Ieškinio pareiškimo terminas - Skaičiavimas - Buvęs Europos Parlamento narys - Sprendimas dėl Parlamento nario padėjėjams skirtos išmokos susigrąžinimo - Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės - 72 straipsnis - Apskundimo procedūra Parlamente - Pranešimas apie asmens nenaudai priimtą sprendimą - Registruota pašto siunta, kurios gavėjas neatvyko atsiimti))

(2018/C 134/05)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Apeliantas: LL, atstovaujamas advokato J. Petrulionio

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas, atstovaujamas G. Corstens ir S. Toliušio

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. balandžio 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį LL / Parlamentas (T-615/15, nepaskelbta Rink., EU:T:2016:432).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl esmės.

3.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/5


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-328/16) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 91/271/EEB - Miesto nuotekų valymas - Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas - Nevykdymas - SESV 260 straipsnio 2 dalis - Piniginės sankcijos - Vienkartinė suma - Periodinė bauda))

(2018/C 134/06)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Zavvos, E. Manhaeve ir D. Triantafyllou

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiėmusi priemonių 2004 m. birželio 24 d. Sprendimui Komisija / Graikija (C-119/02, nepaskelbtas Rink., EU:C:2004:385) įvykdyti, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį.

2.

Tuo atveju, jeigu 1 punkte konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas išlieka šio sprendimo paskelbimo dieną, įpareigoti Graikijos Respubliką sumokėti Europos Komisijai 3 276 000 EUR periodinę baudą už kiekvieną pusmetį, kai vėluojama imtis visų priemonių, būtinų 2004 m. birželio 24 d. Sprendimui Komisija / Graikija (C-119/02, nepaskelbtas Rink., EU:C:2004:385) įvykdyti, skaičiuojant nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo iki visiško 2004 m. birželio 24 d. Sprendimo Komisija / Graikija (C-119/02, nepaskelbtas Rink., EU:C:2004:385) įvykdymo dienos; šios periodinės baudos faktinis dydis turi būti apskaičiuojamas kiekvieno šešių mėnesių laikotarpio pabaigoje su šiais laikotarpiais susijusią sumą sumažinant tokia procentine dalimi, kuri atitinka gyventojų ekvivalento vienetų, kurių atžvilgiu iš tikrųjų įvykdytas 2004 m. birželio 24 d. Sprendimas Komisija / Graikija (C-119/02, nepaskelbtas Rink., EU:C:2004:385), skaičių Thriasio Pedio regione tokio laikotarpio pabaigoje, palyginti su gyventojų ekvivalento vienetų, kurių atžvilgiu sprendimo šioje byloje paskelbimo dieną šiame regione nebuvo įvykdytas 2004 m. birželio 24 d. Sprendimas Komisija / Graikija (C-119/02, nepaskelbtas Rink., EU:C:2004:385), skaičiumi.

3.

Priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti Europos Komisijai 5 mln. eurų vienkartinę baudą.

4.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 402, 2016 10 31.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/6


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-336/16) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2008/50/EB - Aplinkos oro kokybė - 13 straipsnio 1 dalis - 22 straipsnio 3 dalis - XI priedas - Kietųjų dalelių KD10 koncentracija aplinkos ore - Ribinių verčių viršijimas tam tikrose zonose ir aglomeracijose - 23 straipsnio 1 dalis - Oro kokybės planai - „Kuo trumpesnis“ viršijimo laikotarpis - Tinkamų veiksmų nebuvimas aplinkos oro kokybės apsaugos programose - Neteisingas perkėlimas))

(2018/C 134/07)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Herrmann, K. Petersen ir E. Manhaeve

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, D. Krawczyk ir K. Majcher

Rezoliucinė dalis

1.

Lenkijos Respublika:

nuo 2007 m. iki 2015 m. imtinai viršijusi kietųjų dalelių KD10 koncentracijos dienos ribines vertes 35 oro kokybės vertinimo ir valdymo zonose ir kietųjų dalelių KD10 koncentracijos metines ribines vertes 9 oro kokybės vertinimo ir valdymo zonose,

oro kokybės planuose nenumačiusi tinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad kietųjų dalelių KD10 koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis,

nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 10 d. Radomo miesto, Pruškuvo-Žyrarduvo, ir Kendzežyno-Kozlės zonose ir nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 10 d. Ostruvo-Kempno zonoje viršijusi KD10 koncentracijos aplinkos ore dienos ribines vertes, padidintas leistinu nukrypimo dydžiu, ir

į nacionalinę teisę teisingai neperkėlusi 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 23 straipsnio 1 dalies antros pastraipos,

neįvykdė įsipareigojimų atitinkamai pagal siejamas Direktyvos 2008/50 13 straipsnio 1 dalies ir jos XI priedo, šios direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, o taip pat siejamas tos pačios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies ir jos XI priedo nuostatas.

2.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/7


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite) / Republika Slovenija

(Byla C-396/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema - Direktyva 2006/112/EB - 184 ir 185 straipsniai - Pirkimo mokesčio atskaitos tikslinimas - Veiksnių, kuriais remiantis apskaičiuota atskaitytina suma, pasikeitimas - Sąvoka „visiškai ar iš dalies neapmokėti sandoriai“ - Sprendimo, patvirtinančio susitarimą su kreditoriais, turinčio „res judicata“ galią, poveikis))

(2018/C 134/08)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (bankrutuojanti)

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 185 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad skolininko įsipareigojimų sumažėjimas, kuris kyla iš galutinai patvirtinto susitarimo su kreditoriais, yra veiksnių, kuriais remiantis buvo apskaičiuota atskaitytina suma, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, pasikeitimas.

2.

Direktyvos 2006/112 185 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad skolininko įsipareigojimų sumažėjimas dėl galutinio susitarimo su kreditoriais patvirtinimo nėra atvejis, kai sandoris yra visiškai ar iš dalies neapmokėtas, nesuteikiantis teisės į pirminės atskaitos tikslinimą, nes šis sumažinimas yra galutinis, tačiau tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

3.

Direktyvos 2006/112 185 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti taip, kad valstybė narė, įgyvendindama šioje nuostatoje numatytą teisę, neprivalo aiškiai numatyti atskaitos tikslinimo pareigos visiškai ar iš dalies neapmokėtų sandorių atveju.


(1)  OL C 335, 2016 9 12.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/7


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën

(Sujungtos bylos C-398/16 ir C-399/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 49 ir 54 straipsniai - Įsisteigimo laisvė - Mokesčių teisės aktai - Pelno mokestis - Su vieno apmokestinamojo vieneto sudarymu susijusios lengvatos - Netaikymas tarpvalstybinėms grupėms))

(2018/C 134/09)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Kita kasacinio proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 49 ir 54 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias valstybėje narėje įsteigtai patronuojančiajai bendrovei neleidžiama atskaityti palūkanų už paskolą, gautą iš susijusios bendrovės, siekiant finansuoti kapitalo įnašą į kitoje valstybėje narėje įsteigtą patronuojamąją bendrovę, nors jeigu patronuojamoji bendrovė būtų įsteigta toje pačioje valstybėje narėje, patronuojančioji bendrovė galėtų pasinaudoti šiuo atskaitymu, su ja sudariusi vieną apmokestinamąjį vienetą.

2.

SESV 49 ir 54 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje, pagal kurias valstybėje narėje įsisteigusiai patronuojančiajai bendrovei neleidžiama iš pelno atskaityti nuvertėjimo dėl valiutų kurso svyravimo, kiek tai susiję su jos turimomis kitoje valstybėje narėje įsteigtos patronuojamosios bendrovės akcijomis, jeigu pagal tas pačias teisės nuostatas atitinkamai neapmokestinamas vertės padidėjimas dėl minėto svyravimo.


(1)  OL C 371, 2016 10 10.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/8


201801841 Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-545/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendrasis muitų tarifas - Tarifinės pozicijos - Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti - Subpozicijos 8704 10 10 ir 8704 21 91 - Reglamentas (ES) 2015/221 - Galiojimas))

(2018/C 134/10)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Atsakovas: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Rezoliucinė dalis

Nagrinėjant pateiktus klausimus nebuvo nustatyta nieko, kas galėtų turėti įtakos 2015 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/221 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje galiojimui.


(1)  OL C 14, 2017 1 16.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/9


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) INEOS Köln GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-572/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje - Direktyva 2003/87/EB - 10a straipsnis - Sprendimas 2011/278/ES - Pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo - 2013 – 2020 m. laikotarpis - Paraiška dėl leidimų suteikimo - Klaidingi duomenys - Koregavimas - Naikinamasis terminas))

(2018/C 134/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: INEOS Köln GmbH

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Rezoliucinė dalis

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, 10a straipsnis ir 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Direktyvos 2003/87 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pagal kurią, kiek tai susiję su paraiškų dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo 2013–2020 m. laikotarpiu pateikimu, numatomas naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus pareiškėjas netenka bet kokios galimybės taisyti arba pildyti savo paraišką, jeigu dėl šio termino netampa praktiškai neįmanoma arba pernelyg sudėtinga pateikti tokią paraišką.


(1)  OL C 53, 2017 2 20.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/9


2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz

(Byla C-628/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Vienas po kito einantys tų pačių prekių tiekimo sandoriai - Antro tiekimo vieta - Pirmo tiekėjo pateikta informacija - PVM mokėtojo kodas - Teisė į atskaitą - Apmokestinamojo asmens teisėti lūkesčiai, kad įgyvendintos teisės į atskaitą sąlygos))

(2018/C 134/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Kreuzmayr GmbH

Atsakovė: Finanzamt Linz

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 32 straipsnio pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma antram iš dviejų vienas po kito einančių tos pačios prekės tiekimo sandorių, dėl kurių buvo atliktas tik vienas gabenimas Bendrijos viduje.

2.

Tuo atveju, kai antras tiekimas iš vienas po kito einančių sandorių grandinės, dėl kurio atliktas gabenimas Bendrijos viduje, yra tiekimas Bendrijos viduje, teisėtų lūkesčių apsaugos principas turi būti aiškinamas taip, kad galutinis įgijėjas, kuris klaidingai pasinaudojo teise į pirkimo pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, kaip pirkimo pridėtinės vertės mokesčio negali atskaityti pridėtinės vertės mokesčio, kurį jis sumokėjo remdamasis sąskaitomis faktūromis, išrašytomis ūkio subjekto tarpininko, kuris neteisingai kvalifikavo savo tiekimą kaip vidaus tiekimą.


(1)  OL C 95, 2017 3 27.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/10


2018 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV

(Byla C-132/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvė teikti paslaugas - Direktyva 2010/13/ES - Apibrėžtys - Sąvoka „audiovizualinės žiniasklaidos paslauga“ - Taikymo sritis - Reklaminių vaizdo įrašų apie naujų lengvųjų automobilių modelius YouTube kanale))

(2018/C 134/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Peugeot Deutschland GmbH

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: Deutsche Umwelthilfe eV

Rezoliucinė dalis

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 1 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad apibrėžtis „audiovizualinė žiniasklaidos paslauga“ neapima nei vaizdo įrašų kanalo, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame interneto vartotojai gali žiūrėti trumpus reklaminius vaizdo įrašus apie naujų lengvųjų automobilių modelius, nei vieno kurio iš šių vaizdo įrašų atskirai.


(1)  OL C 213, 2017 7 3.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/11


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-182/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 2 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalis - Neapmokestinimas - Sąvoka „viešosios teisės reguliuojama įstaiga“ - Komercinė bendrovė, kurios 100 % kapitalo turi savivaldybė ir kuri vykdo tam tikras šiai savivaldybei tenkančias viešąsias užduotis - Šių užduočių ir atlygio nustatymas šios bendrovės ir minėtos savivaldybės sudarytoje sutartyje))

(2018/C 134/14)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies c punktas su sąlyga, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas patikrins reikšmingas faktines aplinkybes, turi būti aiškinamas taip, kad pagal šią nuostatą pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamą paslaugą, suteiktą už atlygį, sudaro tokia veikla, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurią atlikdama bendrovė turi vykdyti tam tikras viešąsias užduotis pagal šios bendrovės ir savivaldybės sudarytą sutartį.

2.

Direktyvos 2006/112 13 straipsnio 1 dalis su sąlyga, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas patikrins reikšmingas faktines aplinkybes ir nacionalinę teisę, turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje numatyta neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklė netaikoma tokiai veiklai, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurią atlikdama bendrovė vykdo tam tikras viešąsias užduotis pagal šios bendrovės ir savivaldybės sudarytą sutartį, jei ši veikla yra ekonominė veikla, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL C 221, 2017 7 10.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/11


2018 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad – Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mitnitsa Varna / „SAKSA“ ООD

(Byla C-185/17) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendrasis muitų tarifas - Prekių klasifikavimas - Suderintas Europos standartas EN 590:2013 - Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 43 subpozicija - Kriterijai, taikytini norint klasifikuoti prekę kaip gazolį))

(2018/C 134/15)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad – Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Mitnitsa Varna

Kita kasacinio proceso šalis: „SAKSA“ ООD

dalyvaujant: Okrazhna prokuratura – Varna

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra, iš dalies pakeista 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1101/2014, turi būti aiškinama taip, kad mineralinės alyvos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, dėl jos distiliavimosi savybių negalima klasifikuoti kaip gazolio pagal šios nomenklatūros 2710 19 43 subpoziciją, net jeigu ši alyva tenkina 2013 m. rugsėjo mėn. redakcijos Suderintame standarte EN 590 įtvirtintus reikalavimus dėl gazolio, skirto arktinei ar atšiaurių žiemų klimato juostai.


(1)  OL C 213, 2017 7 3.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/12


2017 m. lapkričio 24 d.Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WB

(Byla C-658/17)

(2018/C 134/16)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Skundo pateikėja pagrindinėje byloje

WB

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 (1) dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo 46 straipsnio 3 dalies b punktas, siejamas su šio reglamento 39 straipsnio 2 dalimi, turi būti suprantamas taip, kad liudijimo, susijusio su teismo sprendimu paveldėjimo byloje, kurio pavyzdys pateiktas 2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1329/2014 (2), kuriuo nustatomos formos, nurodytos Reglamente Nr. 650/2012 1 priede, išdavimas taip pat yra galimas kalbant apie sprendimus, kuriais patvirtinamas paveldėtojo statusas, bet jie nėra (net iš dalies) vykdytini?

2.

Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies g punktas turi būti aiškinamas taip, kad paveldėjimo pažymėjimo aktas, kurį notaras parengia pagal neginčijamą visų paveldėjimo pažymėjimo išdavimo procedūros dalyvių prašymą ir kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl palikimo priėmimo patvirtinimo, kaip antai Lenkijos notaro parengtas paveldėjimo pažymėjimo aktas, yra teismo sprendimas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą?

ir ar todėl

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys turi būti suprantamas taip, kad tokį paveldėjimo pažymėjimo aktą rengiantis notaras turi būti pripažįstamas teismu, kaip tai suprantama pagal pirmiau nurodytą nuostatą?

3.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 2 dalies antras sakinys turi būti aiškinamas taip, kad pranešimas, kurį valstybė narė pateikia pagal reglamento 79 straipsnį, turi informacinę reikšmę ir nėra būtina sąlyga teismines funkcijas atliekantį teisinės profesijos atstovą, turintį kompetenciją paveldėjimo klausimais, pripažinti teismu, kaip tai suprantama pagal reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį, jeigu jis atitinka iš pastarosios nuostatos kylančias sąlygas?

4.

Jeigu į 1, 2 arba 3 klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies i punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokio nacionalinio procesinio dokumento, kuriuo patvirtinamas paveldėtojo statusas, kaip antai Lenkijos paveldėjimo pažymėjimo akto, pripažinimas teismo sprendimu, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies g punktą, užkerta kelią jį pripažinti autentišku dokumentu?

5.

Jei į 4 klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 1 dalies i punktas turi būti aiškinamas taip, kad paveldėjimo pažymėjimo aktas, kurį notaras parengė pagal neginčijamą visų paveldėjimo pažymėjimo išdavimo procedūros dalyvių prašymą, kaip antai Lenkijos notaro rengiamas paveldėjimo pažymėjimo aktas, yra autentiškas dokumentas, kaip tai suprantama pagal minėtą nuostatą?


(1)  OL L 201, 2012, p. 107.

(2)  2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1329/2014, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (OL L 359, 2014, p. 30).


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/13


2017 m. gruodžio 13 d.Toni Klement pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/14 RENV Toni Klement / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Toni Klement, atstovaujamas advokato J. Weiser

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

1.

panaikinti 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-211/14 RENV, ir

2.

priteisti iš kitos proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo apeliaciniame skunde apeliantas iš esmės remiasi trimis pagrindais.

Kaip pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantas nurodo tai, kad išvadai, jog erdvinis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, pagrįsti nurodyti netinkami motyvai. Skundžiamame sprendime nenurodyti motyvai, kurie patvirtintų, kad nagrinėjamas erdvinis prekių ženklas turi itin ryškų skiriamąjį požymį, nors jo forma yra tik techninio pobūdžio. Šiuo klausimu sprendime nurodyti motyvai nėra aiškūs ir suprantami, kiek tai susiję su svarbiausiu aspektu ir atitinkamomis teisės klaidomis.

Kaip antrąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantas nurodo tai, kad motyvai, kuriais grindžiama išvada dėl to, jog žodinis elementas „Bullerjan“, pridedamas prie nagrinėjamo prekių ženklo jį naudojant, turi skiriamąjį požymį, yra prieštaringi ir netinkami. Skundžiamame sprendime nenurodyta, kokį skiriamąjį požymį Teisingumo Teismas pripažino pridėto žodinio elemento atžvilgiu. Nesant išvados dėl pridėto elemento skiriamojo požymio neįmanoma nuspręsti, ar šis elementas turėjo įtakos nagrinėjamo prekių ženklo skiriamajam požymiui. Taigi, šiuo klausimu skundžiamas sprendimas yra prieštaringas. Teisingumo Teismas, viena vertus, nusprendė, kad remiantis žodiniu elementu lengviau nustatyti prekių komercinę kilmę, tačiau, kita vertus, nurodė, kad šis elementas neturi įtakos nagrinėjamo erdvinio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Faktas, kad remiantis žodiniu elementu lengviau nustatyti komercinę kilmę, ir faktas, kad šis elementas neturi įtakos skiriamajam požymiui, vienas kitą paneigia.

Kaip trečiąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantas nurodo tai, kad siekiant nustatyti nagrinėjamo erdvinio prekių ženklo skiriamąjį požymį pritaikytas neteisingas teisinis testas. Siekiant nustatyti erdvinio prekių ženklo skiriamąjį požymį, saugoma forma turi būti lyginama su rinkoje naudojamomis formomis. Teisingumo Teismas savo išvadą grindžia ne rinkoje naudojamomis formomis, bet „bendra orkaitės forma“. Tačiau tokia bendra forma neegzistuoja.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/14


2017 m. gruodžio 19 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anke Hartog / British Airways plc

(Byla C-711/17)

(2018/C 134/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Anke Hartog

Atsakovė: British Airways plc

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (1), 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą šio reglamento taikymo sąlygą reikia aiškinti taip, kad patvirtintą rezervavimą turintys keleiviai „atvyksta registruotis“, jeigu jie, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko stoja į eilę prie langelio, kurį oro vežėjas numatė atitinkamai registracijai?


(1)  OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/14


2017 m. gruodžio 29 d.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Byla C-727/17)

(2018/C 134/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Administracinė valdžios institucija: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar teisės nuostatą, įtvirtintą 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (1) 1 straipsnio 1 dalies f punkte, reikia aiškinti taip, kad prie „techninių reglamentų“, kurių projektas turi būti perduotas Komisijai remiantis šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi, turi būti priskirta teisės nuostata, įtvirtinanti apribojimą statyti vėjo jėgaines nustačius tokį minimalų atstumą tarp vėjo jėgainių ir gyvenamojo pastato arba mišrios paskirties, kuri apima ir gyvenamąją paskirtį, pastato, kuris turi būti lygus arba dešimt kartų viršyti vėjo jėgainių aukštį, matuojamą nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio statinio taško, įskaitant techninius komponentus, o ypač rotorių kartu su mentėmis?

2.

Ar teisės nuostata, įtvirtinta 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (2) 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte, turi būti aiškinama taip, kad prie teisės nuostatų, pagal kurias teisei teikti paslaugas ir paslaugų teikimo veiklai yra taikomas teritorinis apribojimas, visų pirma susijęs su ribojimais, nustatytais atsižvelgus į minimalų geografinį atstumą tarp teikėjų, apie kuriuos valstybė narė praneša Komisijai pagal šios direktyvos 15 straipsnio 7 dalį, priskiriama teisės nuostata, įtvirtinanti apribojimą statyti vėjo jėgaines nustačius tokį minimalų atstumą tarp vėjo jėgainių ir gyvenamojo pastato arba mišrios paskirties, kuri apima ir gyvenamąją paskirtį, pastato, kuris turi būti lygus arba dešimt kartų viršyti vėjo jėgainių aukštį, matuojamą nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio statinio taško, įskaitant techninius komponentus, o ypač rotorių kartu su mentėmis?

3.

Ar teisės nuostatos, įtvirtintos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (3), 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, turi būti aiškinamos kaip draudžiančios taikyti nacionalinės teisės nuostatą, įtvirtinančią apribojimą statyti vėjo jėgaines nustačius tokį minimalų atstumą tarp vėjo jėgainių ir gyvenamojo pastato arba mišrios paskirties, kuri apima ir gyvenamąją paskirtį, pastato, kuris turi būti lygus arba dešimt kartų viršyti vėjo jėgainės aukštį, matuojamą nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio statinio taško, įskaitant techninius komponentus, o ypač rotorių kartu su mentėmis?


(1)  OL L 241, 2015, p. 1.

(2)  OL L 376, 2006, p. 36.

(3)  OL L 140, 2009, p. 16.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/15


2018 m. sausio 4 d.Oberlandesgericht Karlsruhe (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Strafverfahren / Detlef Meyn

(Byla C-9/18)

(2018/C 134/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Karlsruhe

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltinamasis: Detlef Meyn

Prejudicinis klausimas

Ar pripažinimo pareiga pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), t. y. Trečiosios direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – Direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų), 2 straipsnio 1 dalį taip pat taikoma tuo atveju, kai Europos Sąjungos valstybės narė pakeičia vairuotojo pažymėjimą nepatikrinusi tinkamumo vairuoti, o ankstesnio vairuotojo pažymėjimo pripažinimas nebuvo privalomas (šiuo atveju ankstesnis vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje keičiant trečiosios šalies išduotą vairuotojo pažymėjimą; Direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų 11 straipsnio 6 dalies trečias sakinys)?


(1)  OL L 403, 2006, p. 18, 2006 m. gruodžio 30 d.; klaidų ištaisymas OL L 169, 2016 6 28, p. 18.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/16


2018 m. vasario 2 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteministeriet / KPC Herning

(Byla C-71/18)

(2018/C 134/21)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Skatteministeriet

Atsakovė: KPC Herning

Prejudicinis klausimas

Ar tai, kad valstybė narė tokiomis aplinkybėmis kaip pagrindinėje byloje žemės, ant kurios jos tiekimo metu yra pastatas, tiekimą laiko žemės statybai, apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), pardavimu, jeigu šalys ketina nugriauti visą pastatą ar jo dalį, kad atsirastų vietos naujam pastatui, yra suderinama su PVM direktyvos (1) 135 straipsnio 1 dalies j punktu, 12 straipsnio 1 dalies a punktu ir 2 dalimi, aiškinamais kartu su 135 straipsnio 1 dalies k punktu, 12 straipsnio 1 dalies b punktu ir 3 dalimi?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 37, 2006, p. 1).


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/16


2018 m. vasario 8 d.Visoki upravni sud (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Byla C-90/18)

(2018/C 134/22)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Visoki upravni sud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Atsakovas: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ir 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 311) 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jos draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriuose nenumatyta galimybės susipažinti su informacija, susijusia su valstybės lėšų panaudojimu, išimtis, nors prieiga prie šios informacijos apribojama dėl to, kad ji sudaro komercinę (banko) paslaptį?


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/17


2018 m. vasario 19 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Byla C-129/18)

(2018/C 134/23)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: SM

Kita kasacinio proceso šalis: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Įstojusios į bylą šalys: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) ir Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar vaikas, už kurio nuolatinę teisinę globą atsakingas Sąjungos pilietis arba piliečiai, ir kuriam taikoma „kefalah“ ar kokia nors lygiavertė sistema, nustatyta jo arba jos kilmės šalyje, yra „tiesioginis palikuonis“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38 (1) 2 straipsnio 2 dalies c punktą?

2.

Ar kitas direktyvos nuostatas ir visų pirma 27 ir 35 straipsnių nuostatas galima aiškinti taip, kad pagal jas neleidžiama tokiems vaikams įvažiuoti į šalį, jeigu jie yra išnaudojami arba tapę prekybos žmonėmis aukomis arba kyla tokia grėsmė?

3.

Ar tam, kad vaiką, kuris nėra EEE piliečio biologinis palikuonis, pripažintų tiesioginiu palikuoniu pagal 2 straipsnio 2 dalies c punktą, valstybė narė turi teisę kelti klausimą, ar vaiko globos paskyrimo EEE piliečiui procedūros užtikrino, kad būtų pakankamai atsižvelgta į to vaiko interesus?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).


Bendrasis Teismas

16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/18


2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gramberg / EUIPO –Mahdavi Sabet (Mobiliojo telefono dėklas)

(Byla T-166/15) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Registruotas Bendrijos mobiliojo telefono dėklo dizainas - Dizaino atskleidimas - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 7 straipsnio 1 dalis - Bendrajam Teismui pirmą kartą pateikti įrodymai))

(2018/C 134/24)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Claus Gramberg (Esenas, Vokietija), atstovaujamas iš pradžių advokato S. Kettler, vėliau advokatų F. Klopmeier ir G. Becker

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Hanne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sorouch Mahdavi Sabet (Paryžius, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2015 m. sausio 13 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 460/2013-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp C. Gramberg ir S. Mahdavi Sabet.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. sausio 13 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 460/2013-3).

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Claus Gramberg patirtos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant būtinąsias išlaidas, patirtas dėl procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje.


(1)  OL C 198, 2015 6 15.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/19


2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansen Medical / EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Byla T-222/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MAGELLAN - Naudojimas iš tikrųjų - Įrodinėjimo pareiga - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnis ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas) - Anuliavimo skyriaus padarytas procedūrinis pažeidimas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis) - Žodinė proceso dalis - Reglamento Nr. 207/2009 77 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 96 straipsnis)))

(2018/C 134/25)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Hansen Medical, Inc. (Mauntin Vju, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų R. Kunze, G. Würtenberger ir T. Wittmann

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Gája ir D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Šveicarija), atstovaujama advokatų R. Ingerl ir D. Wiedemann

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. vasario 3 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (bylos R 3092/2014-2 ir R 3118/2014-2), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Hansen Medical ir Covidien.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Hansen Medical, Inc. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/19


2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CEE Bankwatch Network / Komisija

(Byla T-307/16) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, susiję su Komisijos sprendimu dėl Euratomo paskolos, siekiant paremti Ukrainos branduolinių jėgainių saugos didinimo programą, suteikimo - Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi dokumentų - Visuomenės intereso, susijusio su tarptautiniais santykiais, apsauga pagrįsta išimtis - Komercinių interesų apsauga pagrįsta išimtis - Viršesnis viešasis interesas - Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 - Taikymas dokumentams, susijusiems su sprendimais, priimtais pagal EAEB sutartį))

(2018/C 134/26)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CEE Bankwatch Network (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato C. Kiss

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart ir C. Cunniffe

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama M. Holt ir D. Robertson, po to –S. Brandon

Dalykas

SESV 263 straipsniu pagrįsto prašymo panaikinti 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimą C(2016) 2319 final, kuriuo, remiantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331), atsisakyta leisti susipažinti su įvairiais dokumentais, susijusiais su 2013 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimu C(2013) 3496 final dėl Euratomo paskolos suteikimo, siekiant paremti Ukrainos branduolinių jėgainių saugos didinimo programą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CEE Bankwatch Network padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/20


2018 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Zink / Komisija

(Byla T-338/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Darbo užmokestis - Ekspatriacijos išmoka - Ekspatriacijos išmokos nemokėjimas daug metų dėl administracijos klaidos - Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis - Protingas terminas))

(2018/C 134/27)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Richard Zink (Bamakas, Malis), atstovaujamas advokatų N. de Montigny ir J.-N. Louis

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama T. Bohr ir F. Simonetti

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 11 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo Zink / Komisija (F-77/15, EU:F:2016:74) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. balandžio 11 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimą Zink / Komisija (F-77/15).

2.

Panaikinti 2014 m. liepos 23 d. Europos Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) sprendimą tiek, kiek šiuo sprendimu Komisija atsisakė išmokėti Richard Zink ekspatriacijos išmoką už laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. balandžio 30 d.

3.

Atmesti likusią ieškinio, pareikšto Tarnautojų teisme, užregistruoto numeriu F-77/15, dalį.

4.

Priteisti iš Komisijos apeliaciniame procese ir procese pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/21


2018 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Iberdrola / Komisija

(Byla T-260/15 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Valstybės pagalba - Ispanijos mokesčių teisės aktuose numatyta pagalbos schema - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas))

(2018/C 134/28)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Iberdrola, SA (Bilbao, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Ruiz Calzado ir J. Domínguez Pérez

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir P. Němečková

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas sustabdyti 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimo (ES) 2015/314 dėl valstybės pagalbos SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), kurią įgyvendino Ispanija – Finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų schema (OL L 56, 2015, p. 38) vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Panaikinti 2017 m. lapkričio 24 d. Nutartį Iberdrola / Komisija (T-260/15 R).

3.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/21


2017 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Autoridad Portuaria de Vigo / Komisija

(Byla T-764/17)

(2018/C 134/29)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigas, Ispanija), atstovaujama advokato J. Costas Alonso

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 3 tomas 45 p. 14) klaidų ištaisymą (pataisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25), apie kurį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 243 paskelbta 2017 m. rugsėjo 23 d.;

Panaikinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30, p. 206; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 75) klaidų ištaisymą (pataisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25), apie kurį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 243 paskelbta 2017 m. rugsėjo 21 d.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo, kad:

1.

Atkreiptinas dėmesys į Komisijos implicitinį sutikimą valstybių narių atžvilgiu skirtingai taikyti nuostatas dėl gyvūninės kilmės produktų importo labai konkrečiais atvejais, kaip antai yra Kinijos kilmės užšaldytų žuvų produktų konteineriuose atveju, nes tai daro neigiamą poveikį sąžiningai konkurencijai tarp valstybių narių.

2.

Didžiausia problema susijusi su gyvūninės kilmės produktų importu ir reikalavimu dėl vadinamojo iš trečiųjų šalių produktus gabenančių laivų „dvigubo sąrašo“.

3.

Maisto srityje veikiantis ūkio subjektas, kuris importuojas gyvūninės kilmės produktus ne iš Europos Sąjungos, iš trečiosios šalies žuvies produktus gali importuoti tik tuo atveju, jeigu, pirma, ši trečioji šalis, iš kurios kilęs produktas, ir, antra, ūkio subjektas, iš kurio buvo išsiųstas produktas ir kuriame produktas buvo gautas ar pagamintas, abu yra įtraukti į sąrašą.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/22


2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Tassi / Teisingumo Teismas

(Byla T-50/18)

(2018/C 134/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Smaro Tassi (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatės E. Kleani

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimą (referencinis numeris 20173192), kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas, pateiktas per viešojo pirkimo konkursą 2017/S 002-001564 dėl laisvai samdomų vertėjų vertimo raštu iš graikų kalbos;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė tvirtina, kad prie ginčijamo sprendimo nebuvo pridėtas koks nors kriterijų, apibrėžiančių per konkurso procedūrą reikalaujamą kokybišką vertimą, sąrašas ar koks nors taisymo lapas ar palyginimas, kurie galėtų paaiškinti, kodėl, atsakovo nuomone, ieškovės bandomasis vertimas nesurinko minimalaus reikalaujamo balo. Ieškovė teigia, kad šiuo požiūriu ginčijamas sprendimas nebuvo tinkamai pagrįstas ir atrankos procedūra buvo nepakankamai skaidri.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/22


2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Kleani / Teisingumo Teismas

(Byla T-51/18)

(2018/C 134/31)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Efterpi Kleani (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatės S. Tassi

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimą (referencinis numeris 20172046), kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas, pateiktas per viešojo pirkimo konkursą 2017/S 002-001564 dėl laisvai samdomų vertėjų vertimo raštu iš graikų kalbos;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė tvirtina, kad prie ginčijamo sprendimo nebuvo pridėtas koks nors kriterijų, apibrėžiančių per konkurso procedūrą reikalaujamą kokybišką vertimą, sąrašas ar koks nors taisymo lapas ar palyginimas, kurie galėtų paaiškinti, kodėl, atsakovo nuomone, ieškovės bandomasis vertimas nesurinko minimalaus reikalaujamo balo. Ieškovė teigia, kad šiuo požiūriu ginčijamas sprendimas nebuvo tinkamai pagrįstas ir atrankos procedūra buvo nepakankamai skaidri.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/23


2018 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Rodriguez Prieto / Komisija

(Byla T-61/18)

(2018/C 134/32)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

nuspręsti, kad

Komisija turi atlyginti žalą ir pervesti jam 68 831 EUR sumą turtinei žalai ir 100 000 EUR sumą neturtinei žalai atlyginti,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2017 m. kovo 28 d. sprendimą atmesti pagalbos prašymą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas iš esmės teigia, kad Komisija padarė tarnybinį nusižengimą, kai nepripažino jo, kaip informatoriaus, statusą, dėl ko ieškovui buvo padaryta neturtinė ir turtinė žala, kurią institucija turi atlyginti. Jeigu pirmajam pagrindui nebūtų pritarta, ieškovas teigia, kad institucija pažeidė PTN 24 straipsnį, kai atsisakė suteikti jam šioje nuostatoje numatytą pagalbą pasibaigus baudžiamajam procesui.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/23


2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Torro Entertainment / EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Byla T-63/18)

(2018/C 134/33)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Torro Entertainment (Plovdivas, Bulgarija), atstovaujama advokato A. Kostov

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa Marija, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas „TORRO Grande Meat in Style“ – Registracijos paraiška Nr. 14 744 452

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 20 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1776/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo atmesta apeliacija dėl Protestų skyriaus sprendimo,

nurodyti EUIPO ir Grupo Osborne S.A. padengti „Torro Entertainment“ Ltd. išlaidas, susijusias su bylinėjimusi Bendrajame Teisme, taip pat su apeliacija ir protesto procedūra.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas;

Pareigos pateikti motyvus ir rūpestingumo pareigos neįvykdymas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/24


2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Venesuela / Taryba

(Byla T-65/18)

(2018/C 134/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Venesuelos Bolivaro Respublika, atstovaujama advokatų F. Di Gianni ir L. Giuliano

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje tiek, kiek jo nuostatos susijusios su ieškove, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad nustatydama ribojamąsias priemones, prieš tai nepranešusi ieškovei apie savo ketinimą ir neišklausiusi ieškovės pozicijos dėl tariamai ribojamąsias priemones pateisinančių faktinių aplinkybių, Taryba pažeidė ieškovės teisę būti išklausytai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Taryba pažeidė pareigą motyvuoti ir pateikti pakankamai motyvų ribojamosioms priemonėms nustatyti.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą dėl faktinių aplinkybių, kuriomis grindžiamos ribojamosios priemonės.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad ribojamosios priemonės yra neteisėtos atsakomosios priemonės pagal tarptautinę paprotinę teisę.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/25


2018 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Tsapakidou / Teisingumo Teismas

(Byla T-66/18)

(2018/C 134/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Argyro Tsapakidou (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatės E. Kleani

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimą (referencinis numeris 20173939), kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas, pateiktas per viešojo pirkimo konkursą 2017/S 002-001564 dėl laisvai samdomų vertėjų vertimo raštu iš graikų kalbos;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė tvirtina, kad ginčijamu sprendimu pažeisti bendrieji ES teisės principai, pagal kuriuos administraciniai aktai turi būti pakankamai pagrįsti ir juose turi būti nurodyti principai, kuriais jie yra grindžiami. Ginčijamas sprendimas neatitinka šių kriterijų. Konkrečiai ieškovė teigia, kad atsakovo nurodytas pagrindimas yra nepakankamas, atsižvelgiant į konkurso specifikacijų 4.3.1. punktą. Be to, ieškovei pateikta informacija neleidžia jai įvertinti per bandomąjį vertimą gauto rezultato pagrįstumo. Ji negavo informacijos dėl vertinimo gairių ir kriterijų, kuriais remiantis buvo priimtas ginčijamas sprendimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/25


2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje CN / Parlamentas

(Byla T-76/18)

(2018/C 134/36)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: CN, atstovaujamas advokatų C. Bernard-Glanz ir A. Tymen

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu;

nurodyti pateikti atsakovui APNP išvadas, APNP liudytojų apklausos protokolus ir Europos Parlamento pirmininkui, remiantis APNP vidaus taisyklių 10 straipsniu, pateiktą bylos medžiagą;

panaikinti skundžiamą sprendimą ir, prireikus, sprendimą, kuriuo atmetamas reikalavimas;

priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 68 500 eurų įvairios ieškovui padarytos neturtinės žalos atlyginimui;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 41 straipsnio, Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – nuostatai) 25 straipsnio, motyvavimo pareigos, gero administravimo principo, gynybos teisių, teisės būti išklausytam ir rūpestingumo pareigos pažeidimu, padarytu šioje byloje priėmus skundžiamą sprendimą, konkrečiai Europos Parlamento sprendimą atmesti ieškovės paduotą pagalbos prašymą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, Chartijos 31 straipsnio, nuostatų 12a ir 24 straipsnių ir rūpestingumo pareigos pažeidimu.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/26


2018 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje VE / ESMA

(Byla T-77/18)

(2018/C 134/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: VE, atstovaujamas advokatų L. Levi ir N. Flandin

Atsakovė: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

panaikinti ieškovo 2016 m. vertinimo ataskaitą tiek, kiek joje ieškovo darbo rezultatai įvertinti kaip nepatenkinami,

kartu, ir tiek, kiek būtina, panaikinti 2017 m. lapkričio 6 d. ESMA sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo skundas,

priteisti ieškovo patirtos neturtinės žalos atlyginimą, kurio dydis ex aequo et bono įvertintas 10 000 Eurų, ir

priteisti visas jo advokatų dėl šio ieškinio patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Neteisėtumu grindžiamas pagrindas – vertinimo vadovą ESMA patvirtino prieš tai jo nepateikusi Personalo komitetui, kaip numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų (PTN) 110 straipsnyje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas PTN 43 straipsnio 1 dalies pažeidimu, nes atsakovė padarė kelias akivaizdžias vertinimo klaidas:

akivaizdžias vertinimo klaidas, susijusias su pagrindine ieškovo veikla, atsižvelgiant į „produktyvumo“, „kompetencijų“ ir „elgesio“ kriterijus, ir

vertinimo klaidas, kurias ESMA padarė vertindama kitą ieškovo veiklą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas rūpestingumo pareigos ir gero administravimo principo pažeidimu, kiek tai susiję su ieškovo sveikatos problemomis, su tuo, kad ieškovui nepakankamai patarta, su nepalankiomis darbo sąlygomis bei tinkamų mokymų nebuvimu.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/27


2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje Bekat / EUIPO – Borbet (ARBET)

(Byla T-79/18)

(2018/C 134/38)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Arif Oliver Bekat (Eslingenas, Vokietija), atstovaujamas advokato P. Kohl

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Borbet GmbH (Halenbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: ieškovas

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Sąjungos prekių ženklo ARBET paraiška – Registracijos paraiška Nr. 14 320 915

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 6 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1117/2017-4

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir 2017 m. gegužės 26 d. į bylą įstojusios šalies apeliaciją dėl 2017 m. kovo 30 d. Protestų skyriaus sprendimo,

priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per procesą Apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/27


2018 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Husky CZ / EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Byla T-82/18)

(2018/C 134/39)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Husky CZ s.r.o. (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato L. Lorenc

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Husky of Tostock Ltd (Vudbridžas, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas HUSKY, mėlynos, juodos ir baltos spalvų – Registracijos paraiška Nr. 4 442 431

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. sausio 18 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 812/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Apeliacinė taryba tinkamai neatsižvelgė į ieškovės pateiktus argumentus ir įrodymus, todėl netinkamai nusprendė, kokiomis ankstesnėmis teisėmis pagrįstas protestas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/28


2018 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje CH / Parlamentas

(Byla T-83/18)

(2018/C 134/40)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: CH, atstovaujama advokatų C. Bernard-Glanz ir A. Tymen

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu;

įpareigoti atsakovą pateikti APA komiteto išvadas, liudytojų apklausos APA komitete protokolus ir bylos medžiagą, pateiktą Europos Parlamento pirmininkui remiantis APA komiteto vidaus darbo tvarkos taisyklių 10 straipsniu;

panaikinti ginčijamą sprendimą ir, prireikus, sprendimą atmesti skundą;

įpareigoti atsakovą sumokėti 68 500 eurų ieškovės patirtai neturtinei žalai atlytinti;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Ieškinio pirmasis pagrindas susijęs su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 41 straipsnio, Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 25 straipsnio ir pareigos motyvuoti, gero administravimo, teisės būti išklausytam ir teisės į gynybą principų, taip pat rūpestingumo pareigos pažeidimu šioje byloje ginčijamame sprendime, t. y. Europos Parlamento sprendime atmesti ieškovės pagalbos prašymą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, Chartijos 31 straipsnio, Nuostatų 12bis ir 24 straipsnių bei rūpestingumo pareigos pažeidimu.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/29


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE)

(Byla T-88/18)

(2018/C 134/41)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italija), atstovaujama advokato G. Medri

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ARMONIE – Registracijos paraiška Nr. 16 430 068.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 15 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2063/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/29


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Byla T-89/18)

(2018/C 134/42)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Guiral Broto (Marbelja, Ispanija), atstovaujamas advokato J. de Castro Hermida

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gastro & Soul GmbH (Hildesheimas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Café del Sol“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 6 105 985.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1095/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir konstatuoti, kad protestas, grindžiamas ankstesniu prekių ženklu, t. y. Ispanijos prekių ženklu Nr. 2348110, priskiriamu 42 klasei pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją, kuris priklauso protesto pateikėjui Ramón Guiral Broto, yra pagrįstas,

patvirtinti protestų skyriaus sprendimą atmesti Vokietijos komercinės bendrovės Gastro & Soul GmbH pateiktą paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 6 105 985 CAFE DEL SOL, naudojamą 43 klasei pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją priskiriamoms „Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugoms ir laikinam apgyvendinimui“, dėl vartotojui kylančio pavojaus supainioti, kurį lemia dviejų prekės ženklų, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavimo, atsižvelgiant į didelį jų žodinį panašumą ir tą pačią taikymo sritį, arba, jeigu Bendrasis Teismas neturi tokios jurisdikcijos, grąžinti bylą nagrinėti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos apeliacinei tarybai ir nurodyti, kad protestas turi būti priimtas,

nepatenkinus šių prašymų, panaikinti ginčijamą sprendimą dėl nenuoseklumo ir ieškovo teisės į gynybą bei teisinio saugumo pažeidimo, nes per apeliacijos procedūrą R 1095/2017-4 jam buvo aiškiai neleista pateikti protestą padavusiam asmeniui priklausančio ankstesnio prekių ženklo išsamaus vertimo, o tai prieštarauja vienam iš pagrindinių tikslų ginčą perduoti nagrinėti EUIPO Apeliacinei tarybai, dėl kurio sprendimą yra priėmęs Bendrasis Teismas 2016 m. gruodžio 13 d. sprendime byloje T-548/15, ir pateikti naują apeliaciją EUIPO apeliacinei tarybai, kad būtų pašalintas šis trūkumas ir, dėl tos priežasties, išnagrinėti ginčą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/30


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Byla T-90/18)

(2018/C 134/43)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Guiral Broto (Marbelja, Ispanija), atstovaujamas advokato J. de Castro Hermida

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gastro & Soul GmbH (Hildesheimas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „Café del Sol“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 6 104 608.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1096/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir konstatuoti, kad protestas, grindžiamas ankstesniu prekių ženklu, t. y. Ispanijos prekių ženklu Nr. 2348110, priskiriamu 42 klasei pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją, kuris priklauso protesto pateikėjui Ramón Guiral Broto, yra pagrįstas,

patvirtinti protestų skyriaus sprendimą atmesti Vokietijos komercinės bendrovės Gastro & Soul GmbH pateiktą paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 6 104 608, naudojamą 43 klasei pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją priskiriamoms „Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugoms ir laikinam apgyvendinimui“, dėl vartotojui kylančio pavojaus supainioti, kurį lemia dviejų prekės ženklų, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavimo, atsižvelgiant į didelį jų žodinį panašumą ir tą pačią taikymo sritį, arba, jeigu Bendrasis Teismas neturi tokios jurisdikcijos, grąžinti bylą nagrinėti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos apeliacinei tarybai ir nurodyti, kad protestas turi būti priimtas,

nepatenkinus šių prašymų, panaikinti ginčijamą sprendimą dėl nenuoseklumo ir ieškovo teisės į gynybą bei teisinio saugumo pažeidimo, nes per apeliacijos procedūrą R 1096/2017-4 jam buvo aiškiai neleista pateikti protestą padavusiam asmeniui priklausančio ankstesnio prekių ženklo išsamaus vertimo, o tai prieštarauja vienam iš pagrindinių tikslų ginčą perduoti nagrinėti EUIPO Apeliacinei tarybai, dėl kurio sprendimą yra priėmęs Bendrasis Teismas 2016 m. gruodžio 13 d. sprendime byloje T-548/15, ir pateikti naują apeliaciją EUIPO apeliacinei tarybai, kad būtų pašalintas šis trūkumas ir, dėl tos priežasties, išnagrinėti ginčą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/31


2018 m. vasario 16 d. pareikštas ieškinys byloje Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)

(Byla T-91/18)

(2018/C 134/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Equity Cheque Capital Corporation (Viktorija, Kanada), atstovaujama baristerės I. Berkeley, solisitorių P. Wheeler ir C. Rani

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo DIAMOND CARD paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 775 422

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 14 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1544/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/32


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit Tiernahrungs / EUIPO (fit+fun)

(Byla T-94/18)

(2018/C 134/45)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krėfeldas, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Weber ir L. Thiel

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „fit+fun“ – Registracijos paraiška Nr. 15 996 432.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 7 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 847/2017-1.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/32


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cabell / EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Byla T-96/18)

(2018/C 134/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Robert W. Cabell (Rentonas, Vašingtono valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujamas advokato K. Bröcker

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Zorro Productions, Inc. (Berklis, Kalifornijos valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „ZORRO“ – ES prekių ženklas Nr. 5 399 787

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 19 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1637/2015-4

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

patenkinti ieškinį dėl Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos Nr. 5 399 787 pripažinimo iš dalies negaliojančia visoms ginčijamoms prekėms ir paslaugoms;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, siejami su 59 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimu.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/33


2018 m. vasario 16 d. pareikštas ieškinys byloje DeepMind Technologies / EUIPO ( STREAMS)

(Byla T-97/18)

(2018/C 134/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: DeepMind Technologies Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio T. St Quintin, solisitorių K. Gilbert ir G. Lodge

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas STREAMS  – Registracijos paraiška Nr. 15 166 176

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 27 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 35/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą, nes juo pažeistas Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnis, arba

panaikinti ginčijamą sprendimą tuo pačiu pagrindu,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/33


2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit Tiernahrungs / EUIPO (MULTIFIT)

(Byla T-98/18)

(2018/C 134/48)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krėfeldas, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Weber ir L. Thiel

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MULTIFIT paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 996 291

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 15 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 846/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/34


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Stamatopoulos / ENISA

(Byla T-99/18)

(2018/C 134/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Grigorios Stamatopoulos (Atėnai, Graikija), atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. liepos 25 d. ENISA žmogiškųjų išteklių grupės sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo paraiška ENISA finansų ir pirkimų skyriaus vadovo pareigoms užimti, pateikta pagal skelbimą apie laisvą darbo vietą ENISA-TA16-AD-2017-03, įpareigojant šią agentūrą dar kartą sąžiningai ir skaidriai įvertinti ieškovo paraišką,

priteisti iš atsakovės mažiausiai penkių tūkstančių (5 000) EUR kompensaciją, skirtą atlyginti neturtinę žalą, kurią ieškovas patyrė dėl ginčijamame akte padarytų pažeidimų, ir

nurodyti atsakovei padengti savo ir ieškovo su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu ieškovas teigia, kad ginčijamu aktu pažeista atsakovės pareiga nurodyti motyvus, nes jame nepakankamai motyvuotas sprendimas atmesti jo paraišką. Nors ENISA nurodė ieškovui jo surinktus balus už kiekvieną atrankos kriterijų ir bendrą balų skaičių, visų kandidatų vertinimas buvo lyginamasis, todėl kiekvienam pareiškėjui balai buvo skirti atlikus tokį lyginamąjį vertinimą. Ieškovas tvirtina, kad atsižvelgiant į tai, jog ENISA nenurodė jam konkrečių motyvų, susijusių su balais, kurie jam buvo skirti už kiekvieną kriterijų, įskaitant etapą praėjusių kandidatų, kuriems buvo leista dalyvauti pokalbyje ir laikyti testus, lyginamuosius pranašumus, ji nepateikė pakankamų motyvų, kurie leistų ieškovui įsitikinti, ar jam nepalankus aktas buvo pagrįstas ir ar verta iškelti bylą teisme, taip pat teismui leistų atlikti akto teisėtumo kontrolę.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu ieškovas teigia, kad vertindama jo gebėjimus atrankos komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, visų pirma nagrinėdama atrankos kriterijus: „geri organizaciniai įgūdžiai, tikslumas ir gebėjimas analizuoti, rinkti ir apibendrinti sudėtingą finansinę informaciją“; „puikūs derybiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai“; „geri žmonių valdymo ir konfliktų sprendimo įgūdžiai“; „geri bendravimo anglų kalba žodžiu ir raštu įgūdžiai“ ir „gebėjimas veiksmingai veikti esant dideliam darbo krūviui ir nuolat laikytis numatytų terminų neatsižvelgiant į darbo aplinkos pokyčius“.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu ieškovas tvirtina, kad ginčijamu aktu yra pažeisti vienodo požiūrio ir skaidrumo principai, nes atrankos komisija minimalų balų skaičių, siekiant patekti į pokalbio etapą ir laikyti testus, nustatė šališkai ir neteisėtai. Ieškovas teigia, kad pranešime apie laisvą darbo vietą nebuvo nustatyta jokių sąlygų dėl to, kada bus nustatytas minimalus balų skaičius ir į kokius kriterijus atrankos komisija turi atsižvelgti jį nustatydama. Todėl atrankos komisija niekada nenurodė motyvų, susijusių su tuo, kaip ji nustatė tą skaičių, ir apie tai kandidatus informavo tik po vertinimo užbaigimo.

4.

Galiausiai, turėdamas omenyje pirma nurodytus pažeidimus, ieškovas prašo atlyginti neturtinę žalą, kurią jis patyrė dalyvaudamas neaiškioje ir neteisėtoje procedūroje dėl to, kad nebuvo pakankamai motyvuotas jo prašymo atmetimas, o tai galima laikyti visišku jo negerbimu ir jo teisės į tinkamą administravimą nepaisymu.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/35


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Knauf / EUIPO (upgrade your personality)

(Byla T-102/18)

(2018/C 134/50)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Martin Knauf (Berlynas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Jaeger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Sąjungos prekių ženklo „upgrade your personality“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 750 029

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 18 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1011/2017-4

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

įregistruoti Sąjungos prekių ženklą „upgrade your personality“ šioms 9 ir 28 klasių prekėms:

9 klasė – Kompiuterių programinė įranga (įrašyta); kompiuterių programos (parsisiunčiamoji programinė įranga); programinė įranga; kompiuterinių žaidimų programinė įranga; vaizdo žaidimų programinė įranga; kompiuterių duomenų dorojimo programos; kompiuterinės grafikos programinė įranga; virtualiosios realybės programinė įranga; optinės duomenų laikmenos su įrašyta programine įranga; įrašytos magnetinės duomenų laikmenos; vaizdinių (video-) žaidimų kasetės; vaizdajuostės; įrašytos vaizdajuostės

28 klasė – žaidimų valdymo pultai.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/36


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje S & V Technologies / EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Byla T-103/18)

(2018/C 134/51)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: S & V Technologies GmbH (Henigsdorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų T. Schmitz ir M. Breuer

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Smoothline AG (Ciurichas, Šveicarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Smoothline“ –Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija Nr. 958 169

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 7 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 115//2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 95 straipsnio pažeidimas,

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/36


2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

(Byla T-104/18)

(2018/C 134/52)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Ispanija), atstovaujama advokatų P. Palacios Pesquera ir M. Rius Coma

Atsakovė: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti priimtinais šį ieškinį ir jame nurodytus pagrindus;

pritarti šiame ieškinyje nurodytiems pagrindams ir panaikinti ginčijamą sprendimą, pripažįstant, kad nereikia atlyginti sumų už TECNALIA atliktas užduotis;

priteisti iš REA bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl sprendimo, priimto prieštaravimo dėl atlyginimo pagal susitarimą dėl dotacijos FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement projektui procedūros. Sprendimas panaikinti susitarimą dėl dotacijos projektui FoodWatch pagrįstas tuo, kad ieškovė neinformavo apie esamą projektą BreadGuard, kuris, REA teigimu, savo tikslais, darbo metodais ir siekiamais rezultatais labai panašus į projektą FoodWatch.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su ginčijamo sprendimo motyvų trūkumu, nes nebuvo atsižvelgta į TECNALIA per prieštaravimo procedūrą pateiktus kaltinimus paneigiančius pagrindus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su susitarimo dėl dotacijos projektui FoodWatch II priedo Grant Agreement teksto turinio pažeidimu, nes atsakovė nenurodė ginčijamą sprendimą pagrindžiančias ekspertizės ataskaitas pasirašiusių nepriklausomų ekspertų tapatybių ir taip užkirto TECNALIA kelią juos nušalinti.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su kaltės principo pažeidimu, nes atsakovė neatsižvelgė į TECNALIA dalyvavimo veiksmuose, kuriais ji kaltinama, intensyvumo.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisėtumo principo pažeidimu, nes TECNALIA gerai įvykdė projektus, nepadarė pažeidimų ir įvykdė visus įsipareigojimus.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su proporcingumo principo pažeidimu, nes nebuvo atsižvelgta į kiekvieno dalyvio kaltės atliekant veiksmus, kuriais jie kaltinami, laipsnį.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/37


2018 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Deray / EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Byla T-105/18)

(2018/C 134/53)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: André Deray (Bri prie Marnos, Prancūzija), atstovaujamas advokatės S. Santos Rodríguez

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: ieškovas

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas LILI LA TIGRESSE – Registracijos paraiška Nr. 015 064 462

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 13 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1244/2017-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas,

priteisti iš EUIPO ir Charles Claire LLP išlaidas, kurias ieškovas patyrė per administracinę procedūrą EUIPO.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/38


2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Aytekin / EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Byla T-107/18)

(2018/C 134/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Erkan Aytekin (Ankara, Turkija), atstovaujamas advokato V. Martín Santos

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamūra, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Dienne“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 080 302

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 15 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1444/2017-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš atsakovės/į bylą įstojusios šalies ir/arba EUIPO padengti bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškovas patyrė nagrinėjant šią bylą, taip pat visas su procedūra EUIPO susijusias išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/39


2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prancūzija / Komisija

(Byla T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 140, 2007 6 23.


16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/39


2018 m. vasario 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alcan France / Komisija

(Byla T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 235, 2007 10 6.