ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 72

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. vasario 26d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 72/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 72/02

Byla C-434/15: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 56 straipsnis — SESV 58 straipsnio 1 dalis — Paslaugos transporto srityje — Direktyva 2006/123/EB — Paslaugos vidaus rinkoje — Direktyva 2000/31/EB — Direktyva 98/34/EB — Informacinės visuomenės paslaugos — Tarpininkavimo paslauga, leidžianti naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle už mokestį nuosavą automobilį naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams užmegzti ryšį su asmenimis, norinčiais keliauti mieste — Reikalavimas turėti leidimą)

2

2018/C 72/03

Byla C-521/15: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė / Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1289 — Baudos skyrimas valstybei narei euro zonoje vykdant ekonomikos ir biudžeto priežiūrą — Manipuliavimas statistikos duomenimis apie konkrečios valstybės narės deficitą — Jurisdikcija — Reglamentas (ES) Nr. 1173/2011 — 8 straipsnio 1 ir 3 dalys — Deleguotasis sprendimas 2012/678/ES — 2 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 14 straipsnio 2 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 479/2009 — 3 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 11 ir 11a straipsniai — Teisė į gynybą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 41 straipsnio 1 dalis — Teisė į gerą administravimą — SESV 121, 126 ir 136 straipsniai — Protokolas Nr. 12 dėl perviršinio deficito procedūros — Pažeidimo buvimas — Klaidingas duomenų pateikimas — Baudos nustatymas — Baudžiamųjų nuostatų negaliojimo atgal principas)

3

2018/C 72/04

Byla C-664/15: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2000/60/EB — Europos Sąjungos politika vandens politikos srityje — 4 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnio 1 dalis — Pareiga neleisti prastėti vandens telkinių būklei ir skatinti visų susijusių šalių dalyvavimą įgyvendinant direktyvą — Orhuso konvencija — Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais — 6 straipsnis ir 9 straipsnio 3 ir 4 dalys — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Projektas, galintis turėti poveikio vandens būklei — Administracinė leidimo suteikimo procedūra — Aplinkos apsaugos organizacija — Prašymas pripažinti administracinės procedūros šalies statusą — Galimybė remtis iš Direktyvos 2000/60/EB kylančiomis teisėmis — Administracinės procedūros šalies statuso ir teisės apskųsti praradimas, jeigu vykstant šiai procedūrai laiku nepasiremiama tomis teisėmis)

4

2018/C 72/05

Byla C-677/15 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Apeliacinis skundas — Viešieji paslaugų pirkimai — Išorės paslaugų dėl programų ir projektų valdymo ir techninių konsultacijų informacijos technologijų srityje teikimas — Pakopinis mechanizmas — Laimėtojo nustatymo kriterijus sudarančių subkriterijų lyginamasis svoris — Lygių galimybių ir skaidrumo principai — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Motyvų trūkumas — Galimybės praradimas — Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė — Prašymas atlyginti žalą)

5

2018/C 72/06

Sujungtos bylos C-66/16 P–C-69/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anksčiau – Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Europos Komisija, SES Astra SA (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

6

2018/C 72/07

Byla C-70/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Europos Komisija, SES Astra SA (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Sąvoka valstybės pagalba — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

6

2018/C 72/08

Byla C-81/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Skaitmeninė televizija — Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose — Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams — Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Apibrėžimas — Valstybių narių diskrecija)

7

2018/C 72/09

Byla C-102/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vaditrans BVBA / Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Kelių transportas — Vairuotojo poilsio laikotarpiai — Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 — 8 straipsnio 6 ir 8 dalys — Galimybė kasdienio poilsio laikotarpiais ir sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais pasinaudoti ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje ir būnant transporto priemonėje — Draudimas pasinaudoti reguliariais kassavaitinio poilsio laikotarpiais)

8

2018/C 72/10

Byla C-158/16: 2017 m. gruodžio 20 d Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — 4 punktas — Nediskriminavimo principas — Sąvoka darbo sąlygos — Specialiųjų atostogų kaip tam tikro administracinio statuso suteikimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad asmeniui, išrinktam vykdyti viešosios valdžios funkcijas, specialiosios atostogos suteikiamos tik tuo atveju, jeigu jis yra statutinis valstybės tarnautojas, ir jomis negali pasinaudoti asmuo, kuris yra nestatutinis valstybės tarnautojas)

8

2018/C 72/11

Byla C-178/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešojo darbų pirkimo sutartys — Direktyva 2004/18/EB — 45 straipsnio 2 ir 3 dalys — Pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros sąlygos — Deklaracija apie tai, kad dėl konkurse dalyvaujančios bendrovės ankstesnių direktorių nėra priimta galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių — Ankstesnio direktoriaus neteisėti veiksmai — Teistumas — Konkurse dalyvaujančios įmonės visiškas ir faktinis atsiribojimas nuo šio direktoriaus — Įrodymas — Perkančiosios organizacijos atliekamas su šia pareiga susijusių reikalavimų vertinimas)

9

2018/C 72/12

Byla C-226/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Energija — Dujų sektorius — Dujų tiekimo saugumas — Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 — Gamtinių dujų įmonių pareiga imtis priemonių užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams — 2 straipsnio antros pastraipos 1 punktas — Saugomų vartotojų sąvoka — 8 straipsnio 2 dalis — Papildoma pareiga — 8 straipsnio 5 dalis — Gamtinių dujų įmonių galimybė jų pareigas vykdyti regioniniu arba Sąjungos lygmeniu — Nacionalinės teisės normos, kuriose dujų tiekėjams nustatyta papildoma dujų laikymo pareiga, kurios taikymo sritis apima vartotojus, nepriskirtus prie saugomų vartotojų, kaip jie suprantami pagal Reglamentą Nr. 994/2010 — Pareiga, susijusi su 80 % laikomų dujų, kuri turi būti vykdoma atitinkamos valstybės narės teritorijoje)

10

2018/C 72/13

Byla C-255/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Københavns Byret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarka — Nacionalinės teisės aktai, kuriais patikslinamas arba nustatomas draudimas neturint leidimo siūlyti žaidimų, loterijų ir lažybų paslaugas ir draudžiama reklamuoti neturint leidimo siūlomas žaidimų, loterijų ir lažybų paslaugas)

11

2018/C 72/14

Byla C-268/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Binca Seafoods GmbH / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 — Ekologiškų produktų gamyba ir ženklinimas — Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1358/2014 — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Sąvoka asmeninė nauda)

11

2018/C 72/15

Byla C-276/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės į gynybą paisymo principas — Teisė būti išklausytam — Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 — Bendrijos muitinės kodeksas — 244 straipsnis — Skolos muitinei išieškojimas — Adresato neišklausymas prieš priimant patikslintą pranešimą apie mokėtinus mokesčius — Adresato teisė, kad patikslinto pranešimo vykdymas būtų sustabdytas — Savaiminio sustabdymo pateikus administracinį skundą nebuvimas — Nuoroda į sąlygas, nustatytas Muitinės kodekso 244 straipsnyje)

12

2018/C 72/16

Byla C-277/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendroji reguliavimo sistema — Direktyva 2002/21/EB — 8 ir 16 straipsniai — Direktyva 2002/19/EB — 8 ir 13 straipsniai — Operatorius, pripažintas turinčiu didelę įtaką rinkoje — Kainų kontrolė — Nacionalinių reguliavimo institucijų nustatyti įpareigojimai — Įpareigojimas nustatyti sąnaudomis pagrįstas kainas — Nustatymas tarifų, kurie yra mažesni už atitinkamo operatoriaus teikiant balso skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugas patiriamas sąnaudas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 16 straipsnis — Laisvė užsiimti verslu — Proporcingumas)

13

2018/C 72/17

Byla C-291/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anksčiau – Carbòniques Montaner SL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 7 straipsnio 1 dalis — Prekių ženklo suteiktos teisės pasibaigimas — Lygiagretūs prekių ženklai — Prekių ženklų perleidimas Europos ekonominės erdvės (EEE) dalyje — Komercinė strategija, kuria po perleidimo sąmoningai skatinamas vienas bendras prekių ženklo įvaizdis — Nepriklausomi savininkai, kuriuos sieja glaudūs komerciniai ir ekonominiai ryšiai)

14

2018/C 72/18

Byla C-322/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas, įsisteigimo laisvė, laisvas kapitalo judėjimas ir laisvė užsiimti verslu — Apribojimai — Naujų žaidimų nuotolinio valdymo koncesijų suteikimas — Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai — Konstitucinio Teismo sprendimas — Nacionaliniam teismui tenkanti (arba ne) pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą)

15

2018/C 72/19

Byla C-334/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Albacete (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, buvusi Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas — Direktyva 2009/103/EB — 3 straipsnio 1 pastraipa — Sąvoka transporto priemonių eismas — Nacionalinės teisės aktų netaikymas motorinių transporto priemonių vairavimui keliuose ir teritorijose, kurios nėra pritaikytos eismui, išskyrus transporto priemones, kurios, nors nepritaikytos, vis dėlto tam įprastai naudojamos)

15

2018/C 72/20

Byla C-364/16 P: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Trioplast Industrier AB / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — Pramoninių plastikinių maišų rinka — Europos Komisijos apeliantei adresuotas oficialus pranešimas, kuriuo ji įpareigojama sumokėti delspinigius, skaičiuojamus nuo paskirtos baudos — Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

16

2018/C 72/21

Byla C-372/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Soha Sahyouni / Raja Mamisch (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 — Tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje — Privataus santuokos nutraukimo, religinės institucijos užregistruoto trečiojoje šalyje, pripažinimas — Minėto reglamento taikymo sritis)

16

2018/C 72/22

Byla C-393/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, atstovaujama Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, buvusios Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 — 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai — Taikymo sritis — Naudojimasis SKVN reputacija — SKVN netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas — Melaginga ar klaidinanti nuoroda — SKVN Champagne, naudojama maisto produkto pavadinime — Pavadinimas Champagner Sorbet — Maisto produktas, kurio sudėtyje yra šampano — Sudedamoji dalis, suteikianti maisto produktui pagrindinę savybę)

17

2018/C 72/23

Sujungtos bylos C-397/16 ir C-435/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas sujungtose bylose (Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof (Italija, Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Acacia Srl / bankrutuojanti Pneusgarda Srl, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — Bendrijos dizainas — 110 straipsnio 1 dalis — Apsaugos nebuvimas — Vadinamoji taisymo išlyga — Sąvoka sudėtinio gaminio sudedamoji dalis — Sudėtinio gaminio taisymas, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą — Priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad galėtų remtis vadinamąja taisymo išlyga — Automobilio ratlankio kopija, tapati originalaus ratlankio dizainui)

18

2018/C 72/24

Byla C-419/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Bolzano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įsisteigimo laisvė ir laisvas darbuotojų judėjimas — SESV 45 ir 49 straipsniai — Abipusis gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų pripažinimas — Direktyvos 75/363/EEB ir 93/16/EEB — Atlyginimas gydytojams rezidentams)

19

2018/C 72/25

Byla C-434/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Nowak / Data Protection Commissioner (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis — Direktyva 95/46/EB — 2 straipsnio a punktas — Asmens duomenų sąvoka — Egzaminuojamojo profesinio egzamino metu pateikti raštiški atsakymai — Egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos pastabos — 12 straipsnio a ir b punktai — Atitinkamo asmens teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti duomenis apie save apimtis)

20

2018/C 72/26

Byla C-442/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Florea Gusa / Minister for Social Protection, Airija, Attorney General (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — Savarankiškai dirbančio asmens veiklą nutraukęs asmuo — Savarankiškai dirbančio asmens statuso išlaikymas — Teisė gyventi šalyje — Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos nedarbo išmoka skiriama tik asmenims, turintiems teisę gyventi šios valstybės narės teritorijoje)

20

2018/C 72/27

Byla C-462/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 90 straipsnio 1 dalis — Kainos sumažinimas valstybių narių nustatytomis sąlygomis — Apmokestinamosios vertės sumažinimas — 1996 m. spalio 24 d. Sprendime Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) nustatyti principai — Nuolaidos, taikomos privačioms sveikatos draudimo kasoms)

21

2018/C 72/28

Byla C-467/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Lugano II konvencija — Lis pendens — Sąvoka teismas — Išankstinę taikinimo procedūrą pagrindinėje byloje vykdanti taikinimo institucija pagal Šveicarijos teisę)

22

2018/C 72/29

Byla C-492/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Patentų teisė — Žmonėms skirti vaistai — Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 — 18 straipsnis — Augalų apsaugos produktai — Reglamentas (EB) Nr. 1610/96 — 17 straipsnio 2 dalis — Papildomos apsaugos liudijimas — Galiojimo trukmė — Galiojimo pabaigos datos nustatymas — Teisingumo Teismo sprendimo poveikis — Galimybė ar pareiga ištaisyti galiojimo pabaigos datą)

22

2018/C 72/30

Byla C-500/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 135 straipsnio 1 dalies a punktas — Neapmokestinimas — Pažeidžiant Sąjungos teisę surinkti mokesčiai — PVM permokos grąžinimo kliūtys — ESS 4 straipsnio 3 dalis — Lygiavertiškumo, veiksmingumo ir lojalaus bendradarbiavimo principai — Subjektams suteiktos teisės — Mokestinės prievolės senaties termino pasibaigimas — Teisingumo Teismo sprendimo poveikis — Teisinio saugumo principas)

23

2018/C 72/31

Sujungtos bylos C-504/16 ir C-613/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deister Holding AG, buvusi Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) / Bundeszentralamt für Steuern (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tiesioginiai mokesčiai — Įsisteigimo laisvė — Direktyva 90/435/EBB — 1 straipsnio 2 dalis — 5 straipsnis — Patronuojančioji bendrovė — Kontroliuojančioji bendrovė — Mokestis prie šaltinio už kontroliuojančiajai patronuojančiajai bendrovei nerezidentei paskirstytą pelną — Atleidimas nuo mokesčio — Sukčiavimas, vengimas ir piktnaudžiavimas mokesčių srityje — Prezumpcija)

24

2018/C 72/32

Byla C-516/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Bendras rinkų organizavimas — Veiklos programa vaisių ir daržovių sektoriuje — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 361/2008 — 103b, 103d ir 103 g straipsniai — Europos Sąjungos finansinė pagalba — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 — 60 straipsnis ir IX priedo 23 punktas — Investicijos į gamintojų organizacijos ūkius ir (arba) patalpas — Sąvoka — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas)

24

2018/C 72/33

Byla C-529/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Muitinės kodeksas — 29 straipsnis — Muitinės vertės nustatymas — Tarpvalstybiniai susijusių bendrovių sandoriai — Išankstinis sandorių kainodaros susitarimas — Sutarta sandorių kainodara, kurią sudaro sąskaitoje faktūroje nurodyta suma ir pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui taikoma bendra koregavimo suma)

25

2018/C 72/34

Byla C-649/16: 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Valach ir kt. / Waldviertler Sparkasse Bank AG ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 — Taikymo sritis — Ieškinys dėl deliktinės atsakomybės, pareikštas kreditorių komiteto nariams, nepritarusiems restruktūrizavimo planui nemokumo byloje)

26

2018/C 72/35

Byla C-571/17 PPU: 2017 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dėl Samet Ardic išduoto Europos arešto orderio vykdymas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — Perdavimo tarp valstybių narių procedūros — Vykdymo sąlygos — Neprivalomo nevykdymo pagrindai — Pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR įterpto 4a straipsnio 1 dalis — Orderis, išduotas siekiant įvykdyti laisvės atėmimo bausmę — Sąvoka teisminis nagrinėjimas, per kurį priimtas sprendimas — Apimtis — Asmuo, kuris per procesą, kuris vyko jam dalyvaujant, galutinai nuteistas atimant laisvę — Bausmė, kurios dalies vykdymas vėliau buvo atidėtas taikant tam tikras sąlygas — Vėlesnis procesas, per kurį buvo atšauktas vykdymo atidėjimas dėl šių sąlygų nesilaikymo — Procesas dėl atšaukimo, įvykęs nedalyvaujant suinteresuotajam asmeniui)

27

2018/C 72/36

Byla C-648/17: 2017 m. lapkričio 20 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Balcia Insurance SE

27

2018/C 72/37

Byla C-696/17 P: 2017 m. gruodžio 8 d.Alex SCI pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-841/16, Alex / Komisija

28

2018/C 72/38

Byla C-14/18 P: 2018 m. sausio 5 d.Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-831/14 Alfamicro / Komisija

29

 

Bendrasis Teismas

2018/C 72/39

Byla T-76/15: 2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kenup Foundation ir kt. / EIT (Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra — EIT — Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 — Kvietimas teikti pasiūlymus siekiant paskirti žinių ir inovacijos bendriją — Ieškovų pasiūlymo atmetimas — Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 — Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013 — Neteisėtas įgaliojimų delegavimas)

31

2018/C 72/40

Byla T-747/15: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EDF / Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos valdžios institucijų EDF suteikta pagalba — Pagrindiniam tiekimo tinklui atnaujinti skirtų į apskaitą įtrauktų neapmokestintų atidėjinių perklasifikavimas į kapitalo injekciją — Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka — Res judicata galia — Privataus investuotojo kriterijus)

32

2018/C 72/41

Byla T-68/16: 2018 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deichmann / EUIPO – Munich (Kryžiaus vaizdas sportbačio šone) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis kryžių sportbačio šone — Pozicinis prekių ženklas — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio 1 dalis ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas)

32

2018/C 72/42

Byla T-204/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo METABOX paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai META4 ir ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai meta4 — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Žymenų panašumas — Galimybė supainioti)

33

2018/C 72/43

Byla T-273/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo METAPORN paraiška — Ankstesni Europos Sąjungos ir nacionaliniai žodiniai prekių ženklai META4 ir vaizdiniai prekių ženklai meta4 — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Paslaugų panašumas — Vienos kitas papildančių paslaugų sąvoka — Žymenų panašumas — Galimybė supainioti)

34

2018/C 72/44

Byla T-398/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Starbucks / EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo COFFEE ROCKS paraiška — Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai STARBUCKS COFFEE — Santykinis atmetimo pagrindas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis))

34

2018/C 72/45

Byla T-630/16: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dehtochema Bitumat / ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Rekomendacija 2003/361/EB — Susijusios įmonės sąvoka — Pareiškimo dėl neteisingo įmonės dydžio pateikimas — Taikomo administracinio mokesčio sumažinimas 50 % — ECHA kompetencija — Medžiagos gamybos nutraukimas)

35

2018/C 72/46

Byla T-804/16: 2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Electronics / EUIPO (Dual Edge) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Dual Edge paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

36

2018/C 72/47

Byla T-231/17: 2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SE / Taryba (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Darbo užmokestis — Šeimos išmokos — Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa — Išlaikomo vaiko sąvoka — Vaiko, kurį pareigūnas teismo sprendimu, paremtu valstybės narės teisės aktais dėl nepilnamečių apsaugos, yra įpareigotas išlaikyti sąvoka — Atsisakymas suteikti pareigūno anūkei išlaikomo vaiko statusą)

36

2018/C 72/48

Byla T-809/17: 2017 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Intercontact Budapest / CdT

37

2018/C 72/49

Byla T-816/17: 2017 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Liuksemburgas / Komisija

38

2018/C 72/50

Byla T-819/17: 2017 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sierra / EUIPO

39

2018/C 72/51

Byla T-823/17: 2017 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Etnia Dreams / EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Byla T-834/17: 2017 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje United Parcel Service / Komisija

41

2018/C 72/53

Byla T-835/17: 2017 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Eurofer / Komisija

42

2018/C 72/54

Byla T-837/17: 2017 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Negru / EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Byla T-3/18: 2018 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Holzer y Cia / EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Byla T-4/18: 2018 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Holzer y Cia / EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Byla T-5/18: 2018 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Byla T-6/18: 2018 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Byla T-7/18: 2018 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje inforsacom Informationssysteme / EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Byla T-9/18: 2018 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Addiko Bank / EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Byla T-12/18: 2018 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Zweirad-Center Stadler / EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 072/01)

Paskutinis leidinys

OL C 63, 2018 2 19

Skelbti leidiniai

OL C 52, 2018 2 12

OL C 42, 2018 2 5

OL C 32, 2018 1 29

OL C 22, 2018 1 22

OL C 13, 2018 1 15

OL C 5, 2018 1 8

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/2


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL

(Byla C-434/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 56 straipsnis - SESV 58 straipsnio 1 dalis - Paslaugos transporto srityje - Direktyva 2006/123/EB - Paslaugos vidaus rinkoje - Direktyva 2000/31/EB - Direktyva 98/34/EB - Informacinės visuomenės paslaugos - Tarpininkavimo paslauga, leidžianti naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle už mokestį nuosavą automobilį naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams užmegzti ryšį su asmenimis, norinčiais keliauti mieste - Reikalavimas turėti leidimą))

(2018/C 072/02)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Asociación Profesional Elite Taxi

Atsakovė: Uber Systems Spain, SL

Rezoliucinė dalis

SESV 56 straipsnis, aiškinamas atsižvelgiant į SESV 58 straipsnio 1 dalį, ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 2 straipsnio 2 dalies d punktas bei 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, su pakeitimais, padarytais 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, 1 straipsnio 2 punktas, į kurį daroma nuoroda 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) 2 straipsnio a punkte, turi būti aiškinami taip, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama tarpininkavimo paslauga, kurios tikslas naudojantis išmaniajam telefonui skirta programėle už užmokestį padėti užmegzti ryšį nuosavą transporto priemonę naudojantiems neprofesionaliems vairuotojams ir asmenims, pageidaujantiems keliauti mieste iš vienos vietos į kitą, turi būti laikoma neatsiejamai susijusia su transporto paslauga ir dėl tos priežasties kvalifikuojama kaip „paslauga transporto srityje“, kaip tai suprantama pagal SESV 58 straipsnio 1 dalį. Todėl ši paslauga nepatenka į SESV 56 straipsnio, Direktyvos 2006/123 ir Direktyvos 2000/31 taikymo sritį.


(1)  OL C 363, 2015 11 03.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/3


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-521/15) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1289 - Baudos skyrimas valstybei narei euro zonoje vykdant ekonomikos ir biudžeto priežiūrą - Manipuliavimas statistikos duomenimis apie konkrečios valstybės narės deficitą - Jurisdikcija - Reglamentas (ES) Nr. 1173/2011 - 8 straipsnio 1 ir 3 dalys - Deleguotasis sprendimas 2012/678/ES - 2 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 14 straipsnio 2 dalis - Reglamentas (EB) Nr. 479/2009 - 3 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 11 ir 11a straipsniai - Teisė į gynybą - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 41 straipsnio 1 dalis - Teisė į gerą administravimą - SESV 121, 126 ir 136 straipsniai - Protokolas Nr. 12 dėl perviršinio deficito procedūros - Pažeidimo buvimas - Klaidingas duomenų pateikimas - Baudos nustatymas - Baudžiamųjų nuostatų negaliojimo atgal principas))

(2018/C 072/03)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama A. Gavela Llopis, A. Rubio González ir M. A. Sampol Pucurull

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama E. Dumitriu-Segnana, A. F. Jensen ir A. de Gregorio Merino

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Europos Komisija, atstovaujama J. Baquero Cruz, J.-P. Keppenne, M. Clausen ir F. Simonetti

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Ispanijos Karalystė padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 406, 2015 12 7.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/4


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Byla C-664/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Direktyva 2000/60/EB - Europos Sąjungos politika vandens politikos srityje - 4 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnio 1 dalis - Pareiga neleisti prastėti vandens telkinių būklei ir skatinti visų susijusių šalių dalyvavimą įgyvendinant direktyvą - Orhuso konvencija - Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais - 6 straipsnis ir 9 straipsnio 3 ir 4 dalys - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 47 straipsnis - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Projektas, galintis turėti poveikio vandens būklei - Administracinė leidimo suteikimo procedūra - Aplinkos apsaugos organizacija - Prašymas pripažinti administracinės procedūros šalies statusą - Galimybė remtis iš Direktyvos 2000/60/EB kylančiomis teisėmis - Administracinės procedūros šalies statuso ir teisės apskųsti praradimas, jeigu vykstant šiai procedūrai laiku nepasiremiama tomis teisėmis))

(2018/C 072/04)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė:: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Kita kasacinio proceso šalis: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Rezoliucinė dalis

1.

1998 m. birželio 25 d. Orhuse pasirašytos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kuri Europos bendrijos vardu patvirtinta 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, 9 straipsnio 3 dalį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad tinkamai įsteigta ir pagal nacionalinės teisės reikalavimus veikianti aplinkos apsaugos organizacija turi galėti apskųsti teisme sprendimą suteikti leidimą projektui, kuris gali būti nesuderinamas su 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 4 straipsnyje įtvirtinta pareiga neleisti prastėti vandens telkinių būklei.

2.

Šios konvencijos, patvirtintos Sprendimu 2005/370, 9 straipsnio 3 dalies, siejamos su Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, nuostatas bei Direktyvos 2000/60 14 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad jomis draudžiamos nacionalinės proceso teisės normos, pagal kurias tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, aplinkos apsaugos organizacijai nesuteikiama teisė kaip procedūros šaliai dalyvauti leidimo suteikimo procedūroje, per kurią įgyvendinama Direktyva 2000/60, ir pagal kurią pasibaigus šiai procedūrai priimtus sprendimus teisme turi teisę apskųsti tik šį statusą turintys asmenys.

3.

Su sąlyga, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas patikrins reikšmingas faktines aplinkybes ir nacionalinės teisės nuostatas, tos pačios konvencijos, patvirtintos Sprendimu 2005/370, 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, siejamas su Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad pagal jas draudžiama tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, aplinkos apsaugos organizacijai taikyti nacionalinėje proceso teisėje nustatytą taisyklę dėl teisės praradimo praleidus terminą, pagal kurią jeigu asmuo nepateikia savo prieštaravimų laiku, tik prasidėjus procedūrai administracinėje institucijoje, ir vėliausiai per šioje procedūroje surengtą posėdį, jis netenka procedūros šalies statuso ir dėl to negali apskųsti šio sprendimo teisme.


(1)  OL C 111, 2016 3 29.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/5


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA

(Byla C-677/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešieji paslaugų pirkimai - Išorės paslaugų dėl programų ir projektų valdymo ir techninių konsultacijų informacijos technologijų srityje teikimas - Pakopinis mechanizmas - Laimėtojo nustatymo kriterijus sudarančių subkriterijų lyginamasis svoris - Lygių galimybių ir skaidrumo principai - Akivaizdžios vertinimo klaidos - Motyvų trūkumas - Galimybės praradimas - Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė - Prašymas atlyginti žalą))

(2018/C 072/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama N. Bambara, padedamo advokatų P. Wytinck ir B. Hoorelbeke

Kitos proceso šalys: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA, atstovaujamos dikigoroi M. Sfyri, C.-N. Dede ir D. Papadopoulou

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. spalio 7 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą European Dynamics Luxembourg ir kt. / VRDT (T-299/11, EU:T:2015:757) tiek, kiek:

jo rezoliucinės dalies 2 punkte Europos Sąjungai nurodyta atlyginti European Dynamics Luxembourg SA žalą, patirtą dėl prarastos galimybės, kad su ja bus sudaryta preliminarioji sutartis kaip su prie pirmosios pakopos priskirta kontrahente,

jo rezoliucinės dalies 4 ir 5 punktuose šalims nurodyta pranešti Bendrajam Teismui bendru sutarimu nustatytą žalos atlyginimo sumą, o jei joms nepavyktų susitarti – nurodyti Bendrajam Teismui jų reikalaujamas sumas.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Atmesti European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ir European Dynamics Belgium SA byloje T-299/11 pateiktą prašymą atlyginti žalą.

4.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ir European Dynamics Belgium SA pačios padengia savo patirtas bylinėjimosi apeliacinėje ir pirmoje instancijoje išlaidas.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/6


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anksčiau – Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Europos Komisija, SES Astra SA

(Sujungtos bylos C-66/16 P–C-69/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Skaitmeninė televizija - Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose - Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams - Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka - Valstybės pagalbos sąvoka - Pranašumas - Bendros ekonominės svarbos paslauga - Apibrėžimas - Valstybių narių diskrecija))

(2018/C 072/06)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantės: Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anksčiau – Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P), atstovaujamos advokatų J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo ir M. Bolsa Ferruz

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama P. Němečková, É. Gippini Fournier ir B. Stromsky, SES Astra SA, atstovaujama advokatų F. González Díaz, V. Romero Algarra, ir avocat F. Salerno

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinius skundus.

2.

Priteisti iš Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi SA, Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, Cellnex Telecom SA ir Retevisión I SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/6


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Europos Komisija, SES Astra SA

(Byla C-70/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Skaitmeninė televizija - Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose - Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams - Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka - Sąvoka „valstybės pagalba“ - Pranašumas - Bendros ekonominės svarbos paslauga - Apibrėžimas - Valstybių narių diskrecija))

(2018/C 072/07)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantės: Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal), atstovaujamos advokatų F. J. García Martínez ir B. Pérez Conde

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama P. Němečková, É. Gippini Fournier ir B. Stromsky, SES Astra SA, atstovaujama advokatų F. González Díaz, V. Romero Algarra ir F. Salerno

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. lapkričio 26 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Comunidad Autónoma de Galicia ir Retegal / Komisija (T-463/13 ir T-464/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:901).

2.

Panaikinti 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimą 2014/489/ES dėl valstybės pagalbos SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009), kurią Ispanijos Karalystė suteikė skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose (už Kastilijos–La Mančos ribų).

3.

Priteisti iš Europos Komisijos Comunidad Autónoma de Galicia (Galisijos autonominė sritis, Ispanija) ir Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) bylinėjimosi apeliacinėje ir pirmojoje instancijoje išlaidas.

4.

SES Astra SA padengia savo bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/7


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė / Europos Komisija

(Byla C-81/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Skaitmeninė televizija - Pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiuose ir mažiau urbanizuotuose regionuose - Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams - Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka - Valstybės pagalbos sąvoka - Pranašumas - Bendros ekonominės svarbos paslauga - Apibrėžimas - Valstybių narių diskrecija))

(2018/C 072/08)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. A. Sampol Pucurull, M. J. García-Valdecasas Dorrego ir A. Rubio González

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama P. Němečková, É. Gippini Fournier ir B. Stromsky

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Ispanijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/8


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vaditrans BVBA / Belgische Staat

(Byla C-102/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Kelių transportas - Vairuotojo poilsio laikotarpiai - Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 - 8 straipsnio 6 ir 8 dalys - Galimybė kasdienio poilsio laikotarpiais ir sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais pasinaudoti ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje ir būnant transporto priemonėje - Draudimas pasinaudoti reguliariais kassavaitinio poilsio laikotarpiais))

(2018/C 072/09)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vaditrans BVBA

Atsakovė: Belgische Staat

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, 8 straipsnio 6 ir 8 dalis reikia aiškinti taip, kad negalima pasinaudoti 8 straipsnio 6 dalyje nurodytais reguliariais kassavaitinio poilsio laikotarpiais būnant transporto priemonėje.

2.

Išnagrinėjus antrąjį klausimą, nebuvo nustatyta jokių veiksnių, kurie, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą baudžiamojoje teisėje taikomą teisėtumo principą, galėtų turėti įtakos Reglamento Nr. 561/2006 galiojimui.


(1)  OL C 165, 2016 5 10.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/8


2017 m. gruodžio 20 d Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Byla C-158/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 1999/70/EB - Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis - 4 punktas - Nediskriminavimo principas - Sąvoka „darbo sąlygos“ - Specialiųjų atostogų kaip tam tikro administracinio statuso suteikimas - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad asmeniui, išrinktam vykdyti viešosios valdžios funkcijas, specialiosios atostogos suteikiamos tik tuo atveju, jeigu jis yra statutinis valstybės tarnautojas, ir jomis negali pasinaudoti asmuo, kuris yra nestatutinis valstybės tarnautojas))

(2018/C 072/10)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Margarita Isabel Vega González

Atsakovė: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. kovo 18 d. Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 4 punkto 1 dalį reikia aiškinti taip, kad šioje nuostatoje vartojama sąvoka „darbo sąlygos“ apima darbuotojo, kuris išrenkamas vykdyti parlamento nario funkcijas, teisę pasinaudoti specialiosiomis atostogomis, numatytomis nacionalinės teisės aktuose, kurias suteikus darbo santykiai laikinai sustabdomi ir užtikrinama, kad darbuotojo darbo vieta būtų išsaugota ir jis toliau turėtų teisę būti paaukštintas, kol baigsis jo kaip parlamento nario mandatas.

2.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio Direktyvos 1999/70 priede, 4 punktą reikia aiškinti taip, kad jis draudžia nacionalinės teisės aktus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėje byloje, pagal kuriuos pagal terminuotą darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, norinčiam vykdyti politinį mandatą, absoliučiai draudžiama suteikti atostogas, pagal kurias jo darbo santykiai būtų sustabdyti, kol jis bus grąžintas į darbo vietą po to, kai baigsis toks mandatas, nors tokią teisę turi pagal neterminuotas darbo sutartis dirbantys darbuotojai.


(1)  OL C 211, 2016 6 13.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/9


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Byla C-178/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešojo darbų pirkimo sutartys - Direktyva 2004/18/EB - 45 straipsnio 2 ir 3 dalys - Pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros sąlygos - Deklaracija apie tai, kad dėl konkurse dalyvaujančios bendrovės ankstesnių direktorių nėra priimta galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių - Ankstesnio direktoriaus neteisėti veiksmai - Teistumas - Konkurse dalyvaujančios įmonės visiškas ir faktinis atsiribojimas nuo šio direktoriaus - Įrodymas - Perkančiosios organizacijos atliekamas su šia pareiga susijusių reikalavimų vertinimas))

(2018/C 072/11)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Atsakovės: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

dalyvaujant: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, konkrečiai jos 45 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c, d ir g punktai, taip pat vienodo požiūrio ir proporcingumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose perkančiajai organizacijai leidžiama:

taikant jos nustatytas sąlygas atsižvelgti į dar negalutinį apkaltinamąjį nuosprendį, paskelbtą konkurse dalyvaujančios įmonės direktoriui dėl su šios įmonės profesine etika susijusio pažeidimo, jei tas direktorius nustojo eiti savo pareigas vienų metų laikotarpiu iki skelbimo apie viešojo pirkimo procedūrą paskelbimo, ir

pašalinti šią įmonę iš atitinkamos viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros, motyvuojant tuo, kad nepranešusi apie šį dar negalutinį apkaltinamąjį nuosprendį ji visiškai ir tikrai neatsiribojo nuo to direktoriaus veiksmų.


(1)  OL C 232, 2016 6 27.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/10


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Byla C-226/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Energija - Dujų sektorius - Dujų tiekimo saugumas - Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 - Gamtinių dujų įmonių pareiga imtis priemonių užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams - 2 straipsnio antros pastraipos 1 punktas - „Saugomų vartotojų“ sąvoka - 8 straipsnio 2 dalis - Papildoma pareiga - 8 straipsnio 5 dalis - Gamtinių dujų įmonių galimybė jų pareigas vykdyti regioniniu arba Sąjungos lygmeniu - Nacionalinės teisės normos, kuriose dujų tiekėjams nustatyta papildoma dujų laikymo pareiga, kurios taikymo sritis apima vartotojus, nepriskirtus prie saugomų vartotojų, kaip jie suprantami pagal Reglamentą Nr. 994/2010 - Pareiga, susijusi su 80 % laikomų dujų, kuri turi būti vykdoma atitinkamos valstybės narės teritorijoje))

(2018/C 072/12)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Dalyvaujant: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Rezoliucinė dalis

1.

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB, 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiamos nacionalinės teisės normos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriose gamtinių dujų tiekėjams nustatyta dujų laikymo pareiga, kurios taikymo sritis apima vartotojus, nepriskirtus prie šio reglamento 2 straipsnio antros pastraipos 1 punkte išvardytų saugomų vartotojų, jeigu tenkinamos pirmojoje iš šių nuostatų numatytos sąlygos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

Reglamento Nr. 994/2010 8 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiamos valstybės narės teisės normos, kuriose nustatyta, jog tam, kad gamtinių dujų tiekėjai įvykdytų savo pareigą turėti dujų atsargų siekiant užtikrinti tiekimo saugumą krizės atveju, jie būtinai turi naudoti tik nacionalinėje teritorijoje esančią infrastruktūrą. Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar nacionalinės teisės akte kompetentingam ministrui suteikta teisė atsižvelgti į „kitas [suinteresuotiesiems tiekėjams] prieinamas reguliavimo priemones“ jiems tikrai užtikrina galimybę savo pareigas įvykdyti regioniniu arba Europos Sąjungos lygmeniu.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/11


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Københavns Byret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

(Byla C-255/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarka - Nacionalinės teisės aktai, kuriais patikslinamas arba nustatomas draudimas neturint leidimo siūlyti žaidimų, loterijų ir lažybų paslaugas ir draudžiama reklamuoti neturint leidimo siūlomas žaidimų, loterijų ir lažybų paslaugas))

(2018/C 072/13)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Københavns Byret

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

Rezoliucinė dalis

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, iš dalies pakeistos 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinė nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatytos baudžiamosios sankcijos už nacionalinėje teritorijoje neturint leidimo organizuojamus žaidimus, loterijas ar lažybas, nėra techninis reglamentas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, apie kurį reikia pranešti pagal šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalį. Kita vertus, nacionalinė nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatytos baudžiamosios sankcijos už nacionalinėje teritorijoje neturint leidimo organizuojamų žaidimų, loterijų ar lažybų reklamą, yra techninis reglamentas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, apie kurį reikia pranešti pagal minėtos direktyvos 8 straipsnio 1 dalį, nes iš šios nacionalinės nuostatos parengiamųjų darbų aiškiai matyti, kad ja siekiama aiškiai ir tikslingai išplėsti galiojančio reklamos draudimo taikymo sritį tiek, kad jis apimtų internete siūlomas žaidimų paslaugas; tai turi patikrinti nacionalinis teismas.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/11


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Binca Seafoods GmbH / Europos Komisija

(Byla C-268/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 - Ekologiškų produktų gamyba ir ženklinimas - Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 - Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1358/2014 - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Sąvoka „asmeninė nauda“))

(2018/C 072/14)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Binca Seafoods GmbH, atstovaujama Rechtsanwalt H. Schmidt

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Lewis, G. von Rintelen ir K. Walkerová

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. kovo 11 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį Binca Seafoods / Komisija (T-94/15, nepaskelbta Rink., EU:T:2016:164).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 279, 2016 8 1.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/12


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Byla C-276/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės į gynybą paisymo principas - Teisė būti išklausytam - Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 - Bendrijos muitinės kodeksas - 244 straipsnis - Skolos muitinei išieškojimas - Adresato neišklausymas prieš priimant patikslintą pranešimą apie mokėtinus mokesčius - Adresato teisė, kad patikslinto pranešimo vykdymas būtų sustabdytas - Savaiminio sustabdymo pateikus administracinį skundą nebuvimas - Nuoroda į sąlygas, nustatytas Muitinės kodekso 244 straipsnyje))

(2018/C 072/15)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Prequ' Italia Srl

Atsakovė pirmojoje instancijoje: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Rezoliucinė dalis

Bet kurio asmens teisę būti išklausytam prieš priimant jam nepalankų sprendimą reikia aiškinti taip, kad patikslinto pranešimo apie mokėtinus mokesčius, kurį muitinės institucijos priėmė iš anksto neišklausiusios suinteresuotojo asmens, adresato teisė į gynybą nepažeidžiama, jei nacionalinės teisės normose, kuriomis suinteresuotajam asmeniui leidžiama užginčyti šį aktą pateikiant administracinį skundą, tik numatyta galimybė prašyti sustabdyti šio akto vykdymą, kol jis galbūt bus pakeistas, ir pateikta nuoroda į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000, 244 straipsnį, nenumatant, kad administracinio skundo pateikimas savaime sustabdo ginčijamo akto vykdymą, nes muitinės institucijoms taikant šio reglamento 244 straipsnio antrą pastraipą neapribojamas vykdymo sustabdymas, jeigu yra rimto pagrindo manyti, kad ginčijamas sprendimas neatitinka muitų teisės aktų arba kad dėl jo suinteresuotajam asmeniui gali būti padaryta neatitaisomos žalos.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/13


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Byla C-277/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendroji reguliavimo sistema - Direktyva 2002/21/EB - 8 ir 16 straipsniai - Direktyva 2002/19/EB - 8 ir 13 straipsniai - Operatorius, pripažintas turinčiu didelę įtaką rinkoje - Kainų kontrolė - Nacionalinių reguliavimo institucijų nustatyti įpareigojimai - Įpareigojimas nustatyti sąnaudomis pagrįstas kainas - Nustatymas tarifų, kurie yra mažesni už atitinkamo operatoriaus teikiant balso skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose paslaugas patiriamas sąnaudas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 16 straipsnis - Laisvė užsiimti verslu - Proporcingumas))

(2018/C 072/16)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Polkomtel sp. z o.o.

Atsakovas: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dalyvaujant: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Rezoliucinė dalis

1.

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad kai NRI įpareigoja operatorių, kuris yra pripažintas turinčiu didelę įtaką tam tikroje rinkoje, nustatyti sąnaudomis pagrįstas kainas, ji, siekdama skatinti veiklos efektyvumą ir subalansuotą konkurenciją, gali už paslaugas, dėl kurių taikomas toks įpareigojimas, nustatyti kainas, mažesnes už operatoriaus patiriamas šių paslaugų teikimo sąnaudas, jei šios sąnaudos yra didesnės už efektyviai veikiančio operatoriaus sąnaudas, o tai turi patikrinti nacionalinis teismas.

2.

Direktyvos 2002/19 8 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio 3 dalis, siejamos su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsniu, turi būti aiškinamos taip, kad nacionalinė reguliavimo institucija gali operatorių, kuris pripažintas turinčiu didelę įtaką tam tikroje rinkoje ir kuris privalo nustatyti sąnaudomis pagrįstas kainas, įpareigoti kasmet nustatyti kainas pagal naujausius sąnaudų duomenis ir, prieš pradedant taikyti jas, pateikti tas kainas ir jas pagrindžiančią informaciją jai patikrinti, jei tokie įpareigojimai pagrįsti nustatytos problemos pobūdžiu, yra proporcingi ir pateisinami atsižvelgiant į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 8 straipsnyje nustatytus tikslus, o tai turi patikrinti nacionalinis teismas.

3.

Direktyvos 2002/19 13 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad kai operatoriui pagal šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalį buvo nustatytas įpareigojimas kainas grįsti sąnaudomis, jam gali būti nustatytas įpareigojimas koreguoti kainas prieš pradedant jas taikyti arba pradėjus jas taikyti.


(1)  OL C 335, 2016 9 12.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/14


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anksčiau – Carbòniques Montaner SL

(Byla C-291/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Prekių ženklai - Direktyva 2008/95/EB - 7 straipsnio 1 dalis - Prekių ženklo suteiktos teisės pasibaigimas - Lygiagretūs prekių ženklai - Prekių ženklų perleidimas Europos ekonominės erdvės (EEE) dalyje - Komercinė strategija, kuria po perleidimo sąmoningai skatinamas vienas bendras prekių ženklo įvaizdis - Nepriklausomi savininkai, kuriuos sieja glaudūs komerciniai ir ekonominiai ryšiai))

(2018/C 072/17)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Schweppes SA

Atsakovės: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anksčiau – Carbòniques Montaner SL

Dalyvaujant: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL

Rezoliucinė dalis

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 7 straipsnio 1 dalį, siejamą su SESV 36 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad ja draudžiama nacionalinio prekių ženklo savininkui drausti importuoti tapačias prekes, pažymėtas tuo pačiu prekių ženklu, iš kitos valstybės narės, kurioje šis prekių ženklas, iš pradžių priklausęs tam pačiam savininkui, dabar priklauso trečiajam asmeniui, kuris į jį įgijo teises po perleidimo, jeigu po tokio perleidimo:

savininkas, vienas arba koordinuodamas prekių ženklo strategiją su šiuo trečiuoju asmeniu, aktyviai ir sąmoningai reklamuoja vieną bendrą prekių ženklo įvaizdį, taip klaidindamas suinteresuotąją visuomenę dėl šiuo prekių ženklu žymimų prekių komercinės kilmės arba sustiprindamas jos supainiojimo galimybę,

arba

tarp savininko ir minėto trečiojo asmens egzistuoja ekonominiai ryšiai, t. y. jie koordinuoja savo komercinę politiką arba sudaro susitarimą, kad galėtų vykdyti bendrą prekių ženklo naudojimo kontrolę, ir dėl to turi galimybę tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti prekes, žymimas minėtu prekių ženklu, ir kontroliuoti jų kokybę.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/15


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Byla C-322/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvė teikti paslaugas, įsisteigimo laisvė, laisvas kapitalo judėjimas ir laisvė užsiimti verslu - Apribojimai - Naujų žaidimų nuotolinio valdymo koncesijų suteikimas - Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai - Konstitucinio Teismo sprendimas - Nacionaliniam teismui tenkanti (arba ne) pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą))

(2018/C 072/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Global Starnet Ltd

Atsakovės: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 267 straipsnio trečia pastraipa turi būti aiškinama taip, kad nacionalinis teismas, kurio sprendimai negali būti apskųsti, iš principo turi pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Europos Sąjungos teisės aiškinimo, net jeigu atitinkamos valstybės narės Konstitucinis Teismas per tokią pačią nacionalinę procedūrą įvertino nacionalinių taisyklių atitikties Konstitucijai klausimą, taikydamas tuos pačius norminius kriterijus, kurių turinys yra analogiškas Sąjungos teisėje.

2.

SESV 49 ir 56 straipsniai ir teisėtų lūkesčių apsaugos principas turi būti aiškinamai kaip nedraudžiantys nacionalinės teisės nuostatų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias asmenims, jau esantiems koncesininkais įstatymu įteisintų žaidimų, teikiamų per kompiuterinį tinklą, valdymo sektoriuje, pasirašant papildomą susitarimą prie galiojančios sutarties nustatomos naujos veiklos sąlygos, jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas mano, jog šios teisės nuostatos gali būti pateisinamos privalomaisiais bendrojo intereso pagrindais ir gali garantuoti siekiamų tikslų įgyvendinimą ir neviršyti to, kas būtina jiems pasiekti.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/15


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Albacete (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, buvusi Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

(Byla C-334/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - Direktyva 2009/103/EB - 3 straipsnio 1 pastraipa - Sąvoka „transporto priemonių eismas“ - Nacionalinės teisės aktų netaikymas motorinių transporto priemonių vairavimui keliuose ir teritorijose, kurios nėra „pritaikytos eismui“, išskyrus transporto priemones, kurios, nors nepritaikytos, vis dėlto tam „įprastai naudojamos“))

(2018/C 072/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Albacete

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: José Luís Núñez Torreiro

Atsakovės: AIG Europe Limited, Sucursal en España, buvusi Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

Rezoliucinė dalis

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo 3 straipsnio pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama taikyti nacionalinės teisės aktus, kaip antai aptariamus pagrindinėje byloje, pagal kuriuos į privalomąjį draudimą leidžiama neįtraukti žalos, patirtos vairuojant motorines transporto priemones keliuose ir teritorijose, kurios nėra „pritaikytos eismui“, išskyrus teritorijas, kurios, nors nepritaikytos, vis dėl to tam „įprastai naudojamos“.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/16


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Trioplast Industrier AB / Europos Komisija

(Byla C-364/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - Pramoninių plastikinių maišų rinka - Europos Komisijos apeliantei adresuotas oficialus pranešimas, kuriuo ji įpareigojama sumokėti delspinigius, skaičiuojamus nuo paskirtos baudos - Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo))

(2018/C 072/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Trioplast Industrier AB, atstovaujama advokatų T. Pettersson, F. Sjövall ir A. Johansson

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama V. Bottka ir P. Rossi

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Trioplast Industrier AB bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/16


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Soha Sahyouni / Raja Mamisch

(Byla C-372/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 - Tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje - Privataus santuokos nutraukimo, religinės institucijos užregistruoto trečiojoje šalyje, pripažinimas - Minėto reglamento taikymo sritis))

(2018/C 072/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Soha Sahyouni

Atsakovas: Raja Mamisch

Rezoliucinė dalis

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į šio reglamento dalykinę taikymo sritį nepatenka santuokos nutraukimas vienašališku vieno iš sutuoktinių pareiškimu religiniame teisme, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/17


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, atstovaujama Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, buvusios Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Byla C-393/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 - 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai - Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 - 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai - Taikymo sritis - Naudojimasis SKVN reputacija - SKVN netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas - Melaginga ar klaidinanti nuoroda - SKVN „Champagne“, naudojama maisto produkto pavadinime - Pavadinimas „Champagner Sorbet“ - Maisto produktas, kurio sudėtyje yra šampano - Sudedamoji dalis, suteikianti maisto produktui pagrindinę savybę))

(2018/C 072/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Atsakovė: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, atstovaujama Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, buvusios Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Dalyvaujant: Galana NV

Rezoliucinė dalis

1.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį reikia aiškinti taip, kad jie taikomi tuomet, kai saugoma kilmės vietos nuoroda, kaip antai „Champagne“, naudojama kaip dalis pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip antai „Champagner Sorbet“, neatitinkantis šios saugomos kilmės vietos nuorodos specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies.

2.

Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį reikia aiškinti taip, kad saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas kaip dalies pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip antai „Champagner Sorbet“, neatitinkantis šios saugomos kilmės vietos nuorodos specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies, yra naudojimasis saugomos kilmės vietos nuorodos reputacija, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, jeigu šio maisto produkto skonio kaip pagrindinės savybės iš esmės nelemia šios sudedamosios dalies buvimas jo sudėtyje.

3.

Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas kaip dalies pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip antai „Champagner Sorbet“, neatitinkantis šios saugomos kilmės vietos nuorodos specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies, nėra netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas.

4.

Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies c punktą ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad jie taikomi tiek melagingoms ar klaidinančioms nuorodoms, galinčioms sukelti klaidingą įspūdį apie atitinkamo produkto kilmę, tiek melagingoms ir klaidinančioms nuorodoms, susijusioms su šio produkto pobūdžiu arba pagrindinėmis savybėmis.


(1)  OL C 402, 2016 10 31.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/18


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas sujungtose bylose (Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof (Italija, Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Acacia Srl / bankrutuojanti Pneusgarda Srl, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(Sujungtos bylos C-397/16 ir C-435/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 - Bendrijos dizainas - 110 straipsnio 1 dalis - Apsaugos nebuvimas - Vadinamoji taisymo išlyga - Sąvoka „sudėtinio gaminio sudedamoji dalis“ - Sudėtinio gaminio taisymas, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą - Priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad galėtų remtis vadinamąja taisymo išlyga - Automobilio ratlankio kopija, tapati originalaus ratlankio dizainui))

(2018/C 072/23)

Proceso kalba: vokiečių ir italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)

Kitos apeliacinio proceso šalys: bankrutuojanti Pneusgarda Srl, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Rezoliucinė dalis

1.

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 110 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal joje numatytą vadinamąją taisymo išlygą kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas dizainas, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, naudojama šiam sudėtiniam gaminiui taisyti, siekiant atkurti jo pirminę išvaizdą, nereikalaujant, kad saugomas dizainas priklausytų nuo sudėtinio gaminio išvaizdos.

2.

Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal joje numatytą vadinamąją taisymo išlygą kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas dizainas, kurį sudaro sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, naudojama šiam sudėtiniam gaminiui taisyti, siekiant atkurti jo pirminę išvaizdą, su sąlyga, kad atsarginės dalies išvaizda vizualiai tokia pati kaip dalies, kuri iš pradžių buvo įmontuota į sudėtinį gaminį jo pateikimo rinkai momentu.

3.

Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog tam, kad galėtų remtis šioje nuostatoje įtvirtinta vadinamąja taisymo išlyga, sudėtinio gaminio dalies gamintojas arba pardavėjas privalo rūpintis tuo, kad vartojimo grandinės pabaigoje esantys vartotojai laikytųsi Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.


(1)  OL C 371, 2016 10 10.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/19


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Bolzano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Byla C-419/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Įsisteigimo laisvė ir laisvas darbuotojų judėjimas - SESV 45 ir 49 straipsniai - Abipusis gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų pripažinimas - Direktyvos 75/363/EEB ir 93/16/EEB - Atlyginimas gydytojams rezidentams))

(2018/C 072/24)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bolzano

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Sabine Simma Federspiel

Atsakovės: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Rezoliucinė dalis

1.

1975 m. birželio 16 d. Direktyvos 75/363/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gydytojų veiklą, derinimo, iš dalies pakeistos 1982 m. sausio 26 d. Tarybos direktyva 82/76/EEB, 2 straipsnio 1 dalies c punktas ir 1993 m. balandžio 5 d. Direktyvos 93/16/EEB, skirtos padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui, 24 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiami valstybės narės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos valstybės stipendija, skirta kitoje valstybėje narėje vykdytoms studijoms gydytojo specializacijai įgyti, suteikiama su sąlyga, kad gydytojas stipendijos gavėjas vykdys savo profesinę veiklą stipendiją suteikusioje valstybėje narėje ne mažiau kaip 5 metus per 10 metų nuo specializacijos įgijimo arba, jei jis nesilaikys šio įsipareigojimo, grąžins ne daugiau kaip 70 % išmokėtos stipendijos sumos su palūkanomis.

2.

SESV 45 ir 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiami valstybės narės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos valstybės stipendija, skirta kitoje valstybėje narėje vykdytoms studijoms gydytojo specializacijai įgyti, suteikiama su sąlyga, kad gydytojas stipendijos gavėjas vykdys savo profesinę veiklą stipendiją suteikusioje valstybėje narėje ne mažiau kaip 5 metus per 10 metų nuo specializacijos įgijimo arba, jei jis nesilaikys šio įsipareigojimo, grąžins ne daugiau kaip 70 % išmokėtos stipendijos sumos su palūkanomis, nebent šiuose teisės aktuose numatytomis priemonėmis neprisidedama prie veiksmingo visuomenės sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros tikslų įgyvendinimo ir viršijama tai, kas būtina šiems tikslams pasiekti, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 392, 2016 10 24.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/20


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Nowak / Data Protection Commissioner

(Byla C-434/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis - Direktyva 95/46/EB - 2 straipsnio a punktas - „Asmens duomenų“ sąvoka - Egzaminuojamojo profesinio egzamino metu pateikti raštiški atsakymai - Egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos pastabos - 12 straipsnio a ir b punktai - Atitinkamo asmens teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti duomenis apie save apimtis))

(2018/C 072/25)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Peter Nowak

Atsakovas: Data Protection Commissioner

Rezoliucinė dalis

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, egzaminuojamojo egzamino metu pateikti raštiški atsakymai ir egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos atitinkamos pastabos yra asmens duomenys, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.


(1)  OL C 364, 2016 10 03.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/20


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Florea Gusa / Minister for Social Protection, Airija, Attorney General

(Byla C-442/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2004/38/EB - Savarankiškai dirbančio asmens veiklą nutraukęs asmuo - Savarankiškai dirbančio asmens statuso išlaikymas - Teisė gyventi šalyje - Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos nedarbo išmoka skiriama tik asmenims, turintiems teisę gyventi šios valstybės narės teritorijoje))

(2018/C 072/26)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Florea Gusa

Atsakovė: Minister for Social Protection, Airija, Attorney General

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 7 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės pilietis, kuris maždaug ketverius metus teisėtai gyveno ir kaip savarankiškai dirbantis asmuo vykdė veiklą kitoje valstybėje narėje, bet nutraukė šią veiklą dėl tinkamai konstatuoto darbo nebuvimo, kurį lėmė nuo jo nepriklausančios priežastys, ir užsiregistravo kaip darbo ieškantis asmuo tos valstybės narės kompetentingoje užimtumo tarnyboje, išsaugo savarankiškai dirbančio asmens statusą pagal šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalies a punktą.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/21


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Byla C-462/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 90 straipsnio 1 dalis - Kainos sumažinimas valstybių narių nustatytomis sąlygomis - Apmokestinamosios vertės sumažinimas - 1996 m. spalio 24 d. Sprendime Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) nustatyti principai - Nuolaidos, taikomos privačioms sveikatos draudimo kasoms))

(2018/C 072/27)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Finanzamt Bingen-Alzey

Atsakovė: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Rezoliucinė dalis

Atsižvelgiant į principus, Teisingumo Teismo apibrėžtus 1996 m. spalio 24 d. Sprendime Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400, 28 ir 31 punktai) dėl PVM apmokestinamosios vertės nustatymo, ir į Sąjungos teisės vienodo požiūrio principą, 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 90 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal nacionalinę teisę farmacijos įmonės privataus sveikatos draudimo įmonei suteikta nuolaida pagal šį straipsnį sumažina šios farmacijos įmonės apmokestinamąją vertę, jei tarpininkaujant didmenininkams vaistai tiekiami vaistinėms, kurios juos tiekia privačiu sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, o privatus sveikatos draudimas kompensuoja šiems apdraustiesiems vaistų pirkimo kainą.


(1)  OL C 402, 2016 10 31.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/22


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall

(Byla C-467/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas - Lugano II konvencija - „Lis pendens“ - Sąvoka „teismas“ - Išankstinę taikinimo procedūrą pagrindinėje byloje vykdanti taikinimo institucija pagal Šveicarijos teisę))

(2018/C 072/28)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Stuttgart

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Brigitte Schlömp

Atsakovė: Landratsamt Schwäbisch Hall

Rezoliucinė dalis

Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašytos 2007 m. spalio 30 d., Bendrijos vardu patvirtintos 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 2009/430/EB, 27 ir 30 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad lis pendens atveju privalomos taikinimo procedūros pradėjimo taikinimo institucijoje pagal Šveicarijos teisę data laikoma bylos iškėlimo „teisme“ data.


(1)  OL C 428, 2016 11 21.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/22


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Byla C-492/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Intelektinė ir pramoninė nuosavybė - Patentų teisė - Žmonėms skirti vaistai - Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 - 18 straipsnis - Augalų apsaugos produktai - Reglamentas (EB) Nr. 1610/96 - 17 straipsnio 2 dalis - Papildomos apsaugos liudijimas - Galiojimo trukmė - Galiojimo pabaigos datos nustatymas - Teisingumo Teismo sprendimo poveikis - Galimybė ar pareiga ištaisyti galiojimo pabaigos datą))

(2018/C 072/29)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Incyte Corporation

Atsakovas: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo 18 straipsnis, siejamas su 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo 17 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad paraiškoje papildomos apsaugos liudijimui gauti nurodyta pirmojo leidimo pateikti rinkai data, kuria remdamasi nacionalinė institucija, įgaliota išduoti tokį liudijimą, apskaičiavo jo galiojimo trukmę, yra neteisinga esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai ši data lėmė minėto liudijimo galiojimo trukmės apskaičiavimo taisykles, neatitinkančias to, kas nustatyta Reglamento Nr. 469/2009 13 straipsnio 1 dalyje, išaiškintoje vėlesniame Teisingumo Teismo sprendime.

2.

Reglamento Nr. 469/2009 18 straipsnis, siejamas su Reglamento Nr. 1610/96 17 konstatuojamąja dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad esant situacijai, apibūdintai rezoliucinės dalies 1 punkte, papildomos apsaugos liudijimo savininkas pagal minėtą 18 straipsnį gali pateikti skundą dėl šiame liudijime nurodytos galiojimo trukmės ištaisymo, kol nesibaigė jo galiojimo trukmė.


(1)  OL C 454, 2016 12 5.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/23


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

(Byla C-500/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema - Direktyva 2006/112/EB - 135 straipsnio 1 dalies a punktas - Neapmokestinimas - Pažeidžiant Sąjungos teisę surinkti mokesčiai - PVM permokos grąžinimo kliūtys - ESS 4 straipsnio 3 dalis - Lygiavertiškumo, veiksmingumo ir lojalaus bendradarbiavimo principai - Subjektams suteiktos teisės - Mokestinės prievolės senaties termino pasibaigimas - Teisingumo Teismo sprendimo poveikis - Teisinio saugumo principas))

(2018/C 072/30)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

dalyvaujant: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Rezoliucinė dalis

Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai, siejami su ESS 4 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiamas nacionalinės teisės aktas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pagal kurį galima atmesti prašymą grąžinti pridėtinės vertės mokesčio permoką, kai apmokestinamasis asmuo pateikia šį prašymą suėjus 5 metų senaties terminui, nors pasibaigus šiam terminui Teisingumo Teismas nusprendė, jog pridėtinės vertės mokesčio, dėl kurio pateiktas prašymas dėl grąžinimo, nereikėjo mokėti.


(1)  OL C 22, 2017 1 23.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/24


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deister Holding AG, buvusi Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) / Bundeszentralamt für Steuern

(Sujungtos bylos C-504/16 ir C-613/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tiesioginiai mokesčiai - Įsisteigimo laisvė - Direktyva 90/435/EBB - 1 straipsnio 2 dalis - 5 straipsnis - Patronuojančioji bendrovė - Kontroliuojančioji bendrovė - Mokestis prie šaltinio už kontroliuojančiajai patronuojančiajai bendrovei nerezidentei paskirstytą pelną - Atleidimas nuo mokesčio - Sukčiavimas, vengimas ir piktnaudžiavimas mokesčių srityje - Prezumpcija))

(2018/C 072/31)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Deister Holding AG, buvusi Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)

Atsakovė: Bundeszentralamt für Steuern

Rezoliucinė dalis

1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvos 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, iš dalies pakeistos 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/98/EB, 1 straipsnio 2 dalis, siejama su šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi ir SESV 49 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia valstybės narės mokesčių teisės nuostatas, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias, kai patronuojančiosios bendrovės nerezidentės akcijų turi asmenys, kurie neturėtų teisės į mokesčio grąžinimą arba atleidimą nuo jo, jeigu tiesiogiai gautų dividendų iš patronuojamosios bendrovės rezidentės, neleidžiama atleisti nuo pajamų iš kapitalo mokesčio šiai patronuojančiajai bendrovei išmokėtų dividendų, jeigu tenkinama viena iš šiose nuostatose įtvirtintų sąlygų.


(1)  OL C 475, 2016 12 19.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/24


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria

(Byla C-516/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Žemės ūkis - Bendras rinkų organizavimas - Veiklos programa vaisių ir daržovių sektoriuje - Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 361/2008 - 103b, 103d ir 103 g straipsniai - Europos Sąjungos finansinė pagalba - Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 - 60 straipsnis ir IX priedo 23 punktas - Investicijos į gamintojų organizacijos ūkius ir (arba) patalpas - Sąvoka - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas))

(2018/C 072/32)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

Atsakovė: Agrarmarkt Austria

Rezoliucinė dalis

1.

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, IX priedo 23 punktas, kiek jame kalbama apie investicijas, įgyvendintas „gamintojų organizacijos <…> ūkiuose ir (arba) patalpose“, turi būti aiškinamas taip:

vien aplinkybė, jog investicija pagal veiklos programą, nurodytą šio reglamento 60 straipsnio 1 dalyje, buvo įgyvendinta sklype, kuris priklauso trečiajam asmeniui, o ne atitinkamai gamintojų organizacijai, remiantis tuo 23 punktu iš principo nėra pagalbos išlaidoms, kurių ši gamintojų organizacija patyrė vykdydama šią investiciją, padengti neatitikties reikalavimams pagrindas,

šio IX priedo 23 punktas susijęs su investicijomis į ūkius ir (arba) patalpas, kuriuos tiek teisiškai, tiek faktiškai kontroliuoja vien minėta gamintojų organizacija, todėl neįmanomas joks šios investicijos naudojimas trečiojo asmens naudai.

2.

Teisėtų lūkesčių apsaugos principas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kompetentingai nacionalinei institucijai nedraudžiama, pirma, atsisakyti išmokėti likusią dalį finansinės pagalbos, kurios gamintojų organizacija buvo prašiusi investicijai, galiausiai pripažintai neatitinkančia tos pagalbos skyrimo reikalavimų pagal Įgyvendinimo reglamento Nr. 543/2011 IX priedo 23 punktą, ir, antra, reikalauti, kad ši gamintojų organizacija grąžintų dėl šios investicijos jau gautą pagalbą.

3.

Tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad, neapribojus šio sprendimo poveikio laiko atžvilgiu, pagal ją nedraudžiama atsižvelgti į teisinio saugumo principą tam, kad nepasikartotų netinkamai išmokėtos pagalbos atvejai, su sąlyga, kad numatytos sąlygos yra tokios pačios kaip ir susigrąžinant grynai nacionalinę finansinę paramą, kad visapusiškai atsižvelgiama į Europos Sąjungos interesą ir kad yra nustatytas pagalbos gavėjo sąžiningumas.


(1)  OL C 462, 2016 12 12.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/25


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München

(Byla C-529/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendrasis muitų tarifas - Muitinės kodeksas - 29 straipsnis - Muitinės vertės nustatymas - Tarpvalstybiniai susijusių bendrovių sandoriai - Išankstinis sandorių kainodaros susitarimas - Sutarta sandorių kainodara, kurią sudaro sąskaitoje faktūroje nurodyta suma ir pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui taikoma bendra koregavimo suma))

(2018/C 072/33)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt München

Rezoliucinė dalis

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 82/97, 28–31 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos neleidžiama kaip muitinę vertę taikyti sutartą sandorių vertę, kurią sudaro, viena vertus, iš pradžių sąskaitoje faktūroje nurodyta ir deklaruota suma ir, kita vertus, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui atlikto bendro koregavimo suma, tačiau negalima žinoti, ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šis koregavimas bus atliekamas didinant, ar mažinant.


(1)  OL C 30, 2017 1 30.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/26


2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Peter Valach ir kt. / Waldviertler Sparkasse Bank AG ir kt.

(Byla C-649/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Taikymo sritis - Ieškinys dėl deliktinės atsakomybės, pareikštas kreditorių komiteto nariams, nepritarusiems restruktūrizavimo planui nemokumo byloje))

(2018/C 072/34)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai ir kasatoriai: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o.

Atsakovai ir kitos kasacinio proceso šalys: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Rezoliucinė dalis

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad ši nuostata taikoma deliktine atsakomybe grindžiamam ieškiniui, pareikštam kreditorių komiteto nariams dėl jų veiksmų balsuojant dėl restruktūrizavimo plano nemokumo byloje, todėl šis ieškinys nepatenka į šio reglamento dalykinę taikymo sritį.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/27


2017 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dėl Samet Ardic išduoto Europos arešto orderio vykdymas

(Byla C-571/17 PPU) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Europos arešto orderis - Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR - Perdavimo tarp valstybių narių procedūros - Vykdymo sąlygos - Neprivalomo nevykdymo pagrindai - Pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR įterpto 4a straipsnio 1 dalis - Orderis, išduotas siekiant įvykdyti laisvės atėmimo bausmę - Sąvoka „teisminis nagrinėjimas, per kurį priimtas sprendimas“ - Apimtis - Asmuo, kuris per procesą, kuris vyko jam dalyvaujant, galutinai nuteistas atimant laisvę - Bausmė, kurios dalies vykdymas vėliau buvo atidėtas taikant tam tikras sąlygas - Vėlesnis procesas, per kurį buvo atšauktas vykdymo atidėjimas dėl šių sąlygų nesilaikymo - Procesas dėl atšaukimo, įvykęs nedalyvaujant suinteresuotajam asmeniui))

(2018/C 072/35)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalis pagrindinėje byloje

Samet Ardic

Rezoliucinė dalis

Tuo atveju, kai suinteresuotasis asmuo asmeniškai dalyvavo baudžiamajame procese, per kurį buvo priimtas teismo nuosprendis, kuriuo jis galutinai pripažintas kaltu dėl nusižengimo ir kuriuo dėl šios priežasties jam buvo skirta laisvės atėmimo bausmė, kurios dalies vykdymas vėliau buvo atidėtas taikant tam tikras sąlygas, sąvoka „teisminis nagrinėjimas, per kurį buvo priimtas sprendimas“, kaip ji suprantama pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 4a straipsnio 1 dalį, turi būti aiškinama taip, kad ji neapima vėlesnio proceso, per kurį šis atidėjimas atšaukiamas dėl minėtų sąlygų nesilaikymo bandomuoju laikotarpiu, su sąlyga, kad pasibaigus šiam procesui priimtu sprendimu atšaukti atidėjimą nepakeičiamas iš pradžių skirtos bausmės pobūdis ar dydis.


(1)  OL C 402, 2017 11 27.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/27


2017 m. lapkričio 20 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Balcia Insurance“ SE

(Byla C-648/17)

(2018/C 072/36)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: „Balcia Insurance“ SE

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams“

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyvos 72/166/EEB (1) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu, suderinimo (Pirmoji direktyva) 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip: sąvoka „transporto priemonių [eismas]“ apima tokią kaip pagrindinėje byloje nagrinėjama situaciją, t. y., pastatytos transporto priemonės durelių atidarymą?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, ar 1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyvos 72/166/EEB 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip: sąvoka „transporto priemonių [eismas]“ apima tokią kaip pagrindinėje byloje nagrinėjama situaciją, t. y., kai žala trečiojo asmens nuosavybei padaryta transporto priemone naudojantis keleiviui?


(1)  OL L 103, 1972, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 10.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/28


2017 m. gruodžio 8 d.Alex SCI pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-841/16, Alex / Komisija

(Byla C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Alex SCI, atstovaujama advokato J. Fouchet

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti visą 2017 m. spalio 10 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį, išskyrus tą dalį, kurioje pripažinta, kad dėl 2016 m. rugsėjo 21 d. Komisijos sprendimo galima pareikšti ieškinį.

Atitinkamai:

panaikinti 2016 m. rugsėjo 21 d. Europos Komisijos sprendimą,

pripažinti neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka pagalbą, kurią bendrovei CABAB suteikė ERPF, Prancūzijos valstybė, Conseil régional d’Aquitaine ir Conseil général des Pyrénées Atlantiques,

priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 5 000 EUR išlaidų advokatui.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

A.   Priimtinumas

Apeliantė prašo patvirtinti Bendrojo Teismo sprendimą, kad galima pareikšti ieškinį dėl Komisijos sprendimo. 2016 m. rugsėjo 21 d. raštas yra aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Kiek tai susiję su Alex SCI teise ir suinteresuotumu pareikšti ieškinį, apeliantė prašo performuluoti Bendrojo Teismo nutartį. Jos komerciniai padėčiai yra padarytas poveikis, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnio 4 dalį.

B.   Esmė

Pirmasis pagrindas siejamas su išoriniu neteisėtumu dėl motyvų stokos. 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendime nenurodytas joks teisinis, tekstinis ar jurisprudencinis pagrindas, todėl vien iš jo teksto Alex SCI, atstovaujama savo vadovo, nesupranta šio sprendimo. Kadangi sprendimas iš tikrųjų nepakankamai motyvuotas tiek teisiniu, tiek faktiniu požiūriu, jis yra išoriškai neteisėtas.

Antrasis pagrindas siejamas su vidiniu neteisėtumu (valstybės pagalba, apie kurią nepranešta). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) įgyvendinama savo ekonominę strategiją norėjo įrengti vietovę „Technocité“, esančią Bajonoje, siekdama pastatyti specializuotą platformą, skirtą aeronautikos sričiai. Šiuo tikslu ji paprašė lėšų iš ERPF, Prancūzijos valstybės, Conseil régional d’Aquitaine ir Conseil général des Pyrénées Atlantiques, kad jie kofinansuotų jos projektą kiekvienas skirdamas po 1 000 000 EUR.

Pirma, kadangi valstybės pagalbą sudarantys elementai yra, šie pinigų pervedimai yra valstybės pagalba, apie kurią nepranešta, prieštaraujanti SESV 108 straipsniui.

Antra, šie pervedimai yra nesuderinami su bendrąja rinka. „Technocité“ projektas iš tiesų yra pramoninė ir ekonominė platforma, skirta labiausiai išvystytų technologijų plėtrai aeronautikos, kosmoso ir įmontuotų sistemų srityje. Šis sektorius yra labai atviras konkurencijai. Taigi ši pagalba prieštarauja SESV 107 straipsniui.

Galiausiai, kiek tai susiję su susitarimų dėl pagalbos mokėjimo nevykdymu, reikia priminti, kad šių susitarimų tikslas yra finansuoti projektą „Technocité aeronautikos polius“ tam, kad būtų įrengta ši vietovė ir iš jos padaryta „specializuota platforma, skirta labiausiai išvystytų technologijų tyrimams ir plėtrai aeronautikos, kosmoso ir įmontuotų sistemų srityje. „Technocité“ teritorija apima visokio pobūdžio veiklą, kurią vykdo įvairios bendrovės, kaip antai Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, t. y. bendrovės, veikiančios su aeronautika nesusijusiose srityse.

Galiausiai valstybės pagalba turi būti panaikinta, o sumos grąžintos (žr., be kita ko, Reglamento Nr. 734/2013 (1) ir Reglamento Nr. 2988/95 (2) 4 straipsnio 1 ir 4 dalis; Conseil d’État français (EB), 1992 m. birželio 2 d., Rink. p. 165; EB, 1998 m. lapkričio 6 d., Rink. p. 397; EBTT, 1996 m. liepos 11 d., SFEI byla C-39/94).


(1)  2013 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 734/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 204, p. 15).

(2)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340).


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/29


2018 m. sausio 5 d.Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-831/14 Alfamicro / Komisija

(Byla C-14/18 P)

(2018/C 072/38)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Apeliantė: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da , atstovaujama advokatų G. Gentil Anastácio ir D. Pirra Xarepe

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-831/14.

Grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl atitikimą SESV 263 straipsniui.

Priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Alfamicro nesutinka su Bendrojo Teismo sprendimu, kuriuo jis atmetė šios bendrovės pareikštą ieškinį ir įpareigojo ją sumokėti Komisijai 277 849,93 euro sumą ir 26,88 euro delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. Alfamicro tvirtina, kad Bendrasis Teismas turėjo nagrinėti ieškinį remdamasis ne SESV 272 straipsniu, o jos 263 straipsniu. Be to, Alfamicro teigia, kad Komisija, kurios poziciją patvirtino Bendrasis Teismas, savo administracinio pobūdžio sprendime nepaisė proporcingumo, sąžiningumo ir teisinio saugumo principų.

Alfamicro tvirtina, kad 2014 m. spalio 28 d. Komisijos rašto analizė ir kontekstas rodo, kad šis raštas yra administracinio sprendžiamojo pobūdžio, t. y. administracinis sprendimas. Šiame rašte vartojamos formuluotės, tai, kad jis pagrįstas Audito Rūmų auditu, tai, kad Komisija audito išvadomis rėmėsi dėl visų kitų sutarčių, kurių šalimi yra ieškovė, ir Komisijos priimti aktai dėl įskaitymo, leidžia daryti išvadą, kad sprendimas yra administracinis. Bendrojo Teismo sprendimas, pagrįstas aiškinimu, kad pareikštas ieškinys yra ne ieškinys dėl administracinio sprendimo panaikinimo, o ieškinys dėl teisių pripažinimo, smarkiai apriboja ieškovės teises į gynybą. Be to, Alfamicro teigia, kad Bendrasis Teismas rimtai pažeidė šalių lygiateisiškumo ir sutarties pusiausvyros principus.

93 % sumažinusi ieškovei skirtą dotaciją, Komisija nesiėmė tinkamų priemonių, kokių privalėjo imtis pagal dotacijos sutartį, todėl pažeidė proporcingumo principą. Patvirtindamas šiuos Komisijos veiksmus, Bendrasis Teismas nepaisė proporcingumo principo ir pats jį pažeidė. Be to, kai Komisija, turėdama pareigą imtis tinkamų priemonių, priima netinkamas ir savavališkas priemones, sukuriamas teisinis nesaugumas. Patvirtindamas Komisijos veiksmus, Bendrasis Teismas taip pat pažeidė teisinio saugumo principą.


Bendrasis Teismas

26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/31


2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kenup Foundation ir kt. / EIT

(Byla T-76/15) (1)

((Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra - EIT - Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ - Kvietimas teikti pasiūlymus siekiant paskirti žinių ir inovacijos bendriją - Ieškovų pasiūlymo atmetimas - Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 - Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013 - Neteisėtas įgaliojimų delegavimas))

(2018/C 072/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Liuneburgas, Vokietija), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Aidovščina, Slovėnija), Evotec AG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujamos iš pradžių advokatų U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß ir A. Richter, vėliau – U. Soltész, H. Weiß ir A. Richter, galiausiai – U. Soltész ir H. Weiß

Atsakovas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT), atstovaujamas M. Kern, padedamo advokačių P. de Bandt ir M. Gherghinaru

Ieškovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Maltos Respublika, atstovaujama M. E. Perici Calascione ir Stiftung Universität Lüneburg, atstovaujamo advokato F. Oehl

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimus, apie kuriuos buvo pranešta 2014 m. gruodžio 10 d. raštu, kuriais EIT paskyrė žinių ir inovacijos bendriją (ŽIB) „Inovacijos sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo srityse“ ir atmetė Kenup konsorciumo pasiūlymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimus, apie kuriuos pranešta 2014 m. gruodžio 10 d. raštu, kuriais Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) paskyrė žinių ir inovacijos bendriją (ŽIB) „Inovacijos sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo srityse“ ir atmetė Kenup konsorciumo pateiktą pasiūlymą.

2.

EIT padengia savo ir Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo ir Evotec AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 146, 2015 5 4.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/32


2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EDF / Komisija

(Byla T-747/15) (1)

((Valstybės pagalba - Prancūzijos valdžios institucijų EDF suteikta pagalba - Pagrindiniam tiekimo tinklui atnaujinti skirtų į apskaitą įtrauktų neapmokestintų atidėjinių perklasifikavimas į kapitalo injekciją - Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka - „Res judicata“ galia - Privataus investuotojo kriterijus))

(2018/C 072/40)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Électricité de France (EDF) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato M. Debroux

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier, B. Stromsky ir D. Recchia

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Prancūzijos Respublika, atstovaujama iš pradžių G. de Bergues, D. Colas ir J. Bousin, vėliau D. Colas ir J. Bousin

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimo (ES) 2016/154 dėl valstybės pagalbos SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) dėl pagrindiniam tiekimo tinklui atnaujinti skirtų į apskaitą įtrauktų neapmokestintų atidėjinių perklasifikavimo į kapitalą, kurią Prancūzija suteikė bendrovei EDF (OL L 34, 2016, p. 152), 1–5 straipsnius.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Électricité de France (EDF) padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos, išskyrus tas, kurias Europos Komisija patyrė dėl Prancūzijos Respublikos įstojimo į bylą.

3.

Prancūzijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Komisijos bylinėjimosi išlaidos, patirtos dėl jos įstojimo į bylą.


(1)  OL C 78, 2016 2 29.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/32


2018 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deichmann / EUIPO – Munich (Kryžiaus vaizdas sportbačio šone)

(Byla T-68/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis kryžių sportbačio šone - Pozicinis prekių ženklas - Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar Reglamento (ES) 2017/1001 18 straipsnio 1 dalis ir 58 straipsnio 1 dalies a punktas))

(2018/C 072/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Deichmann SE (Esenas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Onken

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Munich, SL (Capellades, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Güell Serra ir M. del Mar Guix Vilanova

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2015 m. gruodžio 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2345/2014-4), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Deichmann ir Munich.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Deichmann SE padengia Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir Munich, SL patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 111, 2016 3 29.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/33


2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METABOX))

(Byla T-204/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo METABOX paraiška - Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai META4 ir ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai „meta4“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Žymenų panašumas - Galimybė supainioti))

(2018/C 072/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Sun Media Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokato A. Schnider

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Meta4 Spain, SA (Las Rosas, Ispanija), atstovaujama advokato I. Temiño Ceniceros

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. vasario 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 307/2015-2), susijusio su protesto procedūra tarp Meta4 Spain ir Sun Media.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Sun Media Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 232, 2016 6 27.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/34


2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

(Byla T-273/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo METAPORN paraiška - Ankstesni Europos Sąjungos ir nacionaliniai žodiniai prekių ženklai META4 ir vaizdiniai prekių ženklai „meta4“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Paslaugų panašumas - Vienos kitas papildančių paslaugų sąvoka - Žymenų panašumas - Galimybė supainioti))

(2018/C 072/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Sun Media Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokato A. Schnider

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Meta4 Spain, SA (Las Rosas, Ispanija), atstovaujama advokato I. Temiño Ceniceros

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 3 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (sujungtos bylos R 653/2015-2 ir R 674/2015-2), susijusio su protesto procedūra tarp Meta4 Spain ir Sun Media.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Sun Media Ltd padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/34


2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Starbucks / EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Byla T-398/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo COFFEE ROCKS paraiška - Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai STARBUCKS COFFEE - Santykinis atmetimo pagrindas - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis)))

(2018/C 072/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Starbucks Corp. (Sietlas, Vašingtonas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatės J. Schmitt ir solisitorės I. Fowler

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo ir A. Kusturovic

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Hasmik Nersesyan (Borglonas, Belgija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 24 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 559/2015-4), susijusio su protesto procedūra tarp Starbucks Corp. ir Hasmik Nersesyan.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. gegužės 24 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 559/2015-4).

2.

Priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 335, 2016 9 12.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/35


2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dehtochema Bitumat / ECHA

(Byla T-630/16) (1)

((REACH - Medžiagos registracijos mokestis - Mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas - Rekomendacija 2003/361/EB - Susijusios įmonės sąvoka - „Pareiškimo dėl neteisingo įmonės dydžio“ pateikimas - Taikomo administracinio mokesčio sumažinimas 50 % - ECHA kompetencija - Medžiagos gamybos nutraukimas))

(2018/C 072/45)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bela prie Bezdezo, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato P. Holý

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), iš pradžių atstovaujama J.-P. Trnka, E. Maurage ir M. Heikkilä, vėliau J.-P. Trnka ir M. Heikkilä

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 7 d. ECHA sprendimą SME(2016) 3038, kuriame konstatuojama, kad ieškovė netenkina sąlygų, kad galėtų pasinaudoti vidutinėms įmonėms taikomu registracijos mokesčio sumažinimu, ir kuriame jai nustatytas administracinis mokestis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą sustabdyti 2016 m. liepos 7 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) sprendimo SME(2016) 3038 vykdymą kaip nepriimtiną.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Dehtochema Bitumat s. r. o. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 402, 2016 10 31.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/36


2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Electronics / EUIPO (Dual Edge)

(Byla T-804/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Dual Edge“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)))

(2018/C 072/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: LG Electronics, Inc. (Seulas, Pietų Korėja), atstovaujama advokato M. Graf

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Rajh

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 832/2016–2), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Dual Edge“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš LG Electronics, Inc. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 22, 2017 1 23.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/36


2018 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SE / Taryba

(Byla T-231/17) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Darbo užmokestis - Šeimos išmokos - Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa - „Išlaikomo vaiko“ sąvoka - „Vaiko, kurį pareigūnas teismo sprendimu, paremtu valstybės narės teisės aktais dėl nepilnamečių apsaugos, yra įpareigotas išlaikyti“ sąvoka - Atsisakymas suteikti pareigūno anūkei išlaikomo vaiko statusą))

(2018/C 072/47)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: SE, atstovaujamas advokato N. de Montigny

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir R. Meyer

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti 2016 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą, kuriuo šios institucijos Paskyrimų tarnyba atsisakė pripažinti, kad ieškovo anūkė yra jo „išlaikomas vaikas“, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalies 3 pastraipą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš SE bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 213, 2017 7 3.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/37


2017 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Intercontact Budapest / CdT

(Byla T-809/17)

(2018/C 072/48)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapeštas, Vengrija), atstovaujama advokatės É. Subasicz

Atsakovas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pirmiausia remiantis pateiktų pasiūlymų palyginimu nuspręsti, ar konkurso dalyviams skirti balai yra tinkami ir ar atitinka lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2017 m. liepos 10 d. atsakovo sprendimą, susijusį su viešojo pirkimo procedūros FL / GEN 16-01 y FL / GEN 16-02 rezultatais,

nepatenkinus ir antrojo reikalavimo, pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia,

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų pažeidimu, nes atsakovas, kiekvienoje procedūroje identiškas veiklas vertindamas skirtingai, viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros dalyviams taikė skirtingus vertinimo kriterijus (1).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad atsakovas piktnaudžiavo įgaliojimais, nes per viešųjų pirkimų procedūrą nepranešė ieškovei informacijos, kurios ši prašė (2).

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas viešųjų pirkimų procedūros skaidrumo reikalavimo pažeidimu, nes atsakovas viešojo pirkimo procedūros rezultatą Diario Oficial paskelbė tik praleidęs terminą ir nepateikė Sąjungos direktyvoje (3) nurodytos informacijos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad atsakovas pažeidė Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvą, nes nenurodė sprendimo apskundimo terminų ir taip apribojo galimybę jį skųsti (4).


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65) 1 ir 90 konstatuojamosios dalys.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012, p. 1) 113 straipsnis.

(3)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65) 50 straipsnis.

(4)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65) V priedo D dalies 16 punktas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/38


2017 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Liuksemburgas / Komisija

(Byla T-816/17)

(2018/C 072/49)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama D. Holderer ir advokatų D. Waelbroeck ir A. Steichen

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

pirmiausia panaikinti 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38944, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38944, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon, tiek, kiek juo įpareigojama grąžinti pagalbą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, kurį sudaro trys dalys, grindžiamas SESV 107 straipsnio pažeidimu, nes Komisija nenustatė, kad Amazon EU S.à.r.l (toliau – LuxOpCO) turi pranašumą.

Pirmoji dalis grindžiama tuo, kad nei išankstinis sprendimas dėl mokesčių, nei jo galiojimo pratęsimas 2011 m. nesuteikė jokio pranašumo, nes mokestis, kurį trečioji šalis būtų mokėjusi už nematerialiojo turto licenciją, būtų buvęs didesnis nei tas, kurį LuxOpCo mokėjo Amazon Europe Holding Technologies SCS (toliau – LuxSCS) pagal licencinę sutartį. Ieškovės teigimu, 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendime dėl valstybės pagalbos SA.38944, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon (toliau – ginčijamas sprendimas), nepagrįstai tvirtinama, kad LuxOpCo faktiškai sumokėtas mokestis nukrypsta nuo įprastos rinkos sąlygomis taikomos kainos.

Antroji dalis grindžiama tuo, kad ginčijamame sprendime pateiktoje analizėje, susijusioje su tariamai netinkamu transakcijos grynosios maržos metodo taikymu išankstiniame sprendime dėl mokesčių, padarytos akivaizdžios fakto ir teisės klaidos tiek dėl tiriamos šalies pasirinkimo, tiek dėl minėto metodo kriterijų taikymo.

Trečioji dalis grindžiama tuo, kad, atvirkščiai, būtent Komisijos ginčijamame sprendime taikyta sandorio kainodara lemia rezultatą, akivaizdžiai nukrypstantį nuo įprastų rinkos sąlygų principo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, kurį sudaro dvi dalys, grindžiamas SESV 107 straipsnio pažeidimu, nes Komisija nenustatė išankstinio sprendimo dėl mokesčių atrankumo.

Pirmoji dalis grindžiama tuo, kad Komisija darė klaidingą prielaidą, jog nagrinėjamas išankstinis sprendimas dėl mokesčių yra atrankus, nors, pagal jurisprudenciją, Komisija negali daryti išvados, jog esama pranašumo, kad preziumuotų, jog jis atrankus, tačiau privalo atlikdama atrankumo analizę pirmiausia apibrėžti taikytiną lyginamąjį pagrindą, po to nustatyti nukrypimus nuo jo.

Antroji dalis grindžiama tuo, kad Komisija nepateikė pagalbos, nurodytos papildomuose motyvuose, tariamo atrankumo įrodymų. Šios dvi papildomos išvados dėl atrankumo aiškiai negalioja, nes Komisija suklydo dėl lyginamųjų pagrindų ir, bet kuriuo atveju, nenustatė jokio nukrypimo nuo jų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas SESV 4 ir 5 straipsnių pažeidimu, nes Komisija vykdė paslėptą mokesčių derinimą, nustatydama savo pačios „geros“ sandorio kainos, kurią LuxOpCo turėtų sumokėti LuxSCS pagal nagrinėjamą licencinę sutartį, aiškinimą. Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Komisija iš tikrųjų manipuliavo su valstybės pagalba susijusiomis teisės normomis, kad įvykdytų paslėptą mokesčių derinimą sandorio kainodaros srityje, taip pažeisdama išimtinę valstybių narių kompetenciją tiesioginių mokesčių srityje.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 2015/1589 ir teisės į gynybą pažeidimu, nes priimdama sprendimą, kuriuo paprasčiausiai atmetė Amazon ex post pateiktus dokumentus ir dėl kurio pagrindinio argumento, būtent klaidos pasirenkant tikrinamą šalį transakcijos grynosios maržos metodui taikyti, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ar Amazon negalėjo pateikti pastabų anksčiau, Komisija veikė pažeisdama teisę į gynybą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, pateiktas papildomai, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 2015/1589 16 straipsnį, nes pagalbos susigrąžinimas prieštarauja teisinio saugumo principui, atsižvelgiant į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės sąžiningumą taikant sandorio kainodarą ir į tai, kad Komisijos naujo požiūrio į sandorio kainodarą, taikyto ginčijamame sprendime, nebuvo galima numatyti.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/39


2017 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sierra / EUIPO

(Byla T-819/17)

(2018/C 072/50)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Mercedes Sierra (Alikantė, Ispanija), atstovaujama advokato E. Fontes Vila

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo, kad būtų nurodyta atsakovei išbraukti iš ieškovės 2016 m. „Appraisal Report“ teiginius, kuriuose ji kritikuojama dėl bendravimo stiliaus remiantis tuo, kad jame neteisingai pateikiama informacija ir pažeidžiama asmens pagrindinė teisė laisvai reikšti idėjas ir nuomonę.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys yra pareikštas dėl EUIPO sprendimo, priimto dėl ieškovės veiklos įvertinimo už 2016 m.

Konkrečiai kalbant, ieškovė prašo, kad tam tikri teiginiai būtų išbraukti iš „Appraisal Report“.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi laisve išreikšti savo nuomonę darbe be sankcijos baimės.

Ieškovė mano, kad jos saviraiškos teisė buvo pažeista ir kad sprendimo nepaaukštinti jos į pareigūnus (kaip ji to nusipelnė atsižvelgiant į jos kruopštumą, darbo kokybę ir rezultatus) priežastys užkerta jai kelią pasinaudoti gynybos priemonėmis.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/40


2017 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Etnia Dreams / EUIPO – Poisson (Etnik)

(Byla T-823/17)

(2018/C 072/51)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Etnia Dreams, SL (Valensija, Ispanija), atstovaujama advokato P. Gago Comes

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Serge Poisson (Limal, Belgija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Etnik“ – Registracijos paraiška Nr. 15 721 301

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. spalio 19 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 880/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo tenkinti ieškinį ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų priimtas protestas Nr. B 2 791 229 ir atitinkamai atmesta Europos Sąjungos prekių ženklo „Etnik“ registracijos paraiška Nr. 15 721 301 dėl 3 ir 35 klasių pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, nes egzistuoja galimybė supainioti su Bendrijos prekių ženklu Nr. 11 017 241, kuris priklauso Etnia Dreams S.L.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Protesto pagrindas yra Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas.

Atsakovė turėjo taikyti Reglamento Nr. 2868/95 17 taisyklės 3 ir 4 dalių paskutinę dalį ir atitinkamai turėjo pranešti apie trūkumą, kad jis būtų ištaisytas per 2 mėnesių terminą.

Reglamento Nr. 207/2009 41 ir 42 straipsnių pažeidimas.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10, 41, 47 straipsnių ir 48 straipsnio 2 dalies pažeidimas.

Sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/41


2017 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje United Parcel Service / Komisija

(Byla T-834/17)

(2018/C 072/52)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Džordžija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitoriaus A. Ryan, advokatų F. Hoseinian ir W. Knibbeler

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

atlyginti UPS patirtą 1 742 mlrd. EUR žalą su palūkanomis,

kompensuoti UPS mokesčius, kuriais bus apmokestinta gauta žala pagal sprendimo dieną galiojantį mokesčio tarifą ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi šiame procese išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė siekia, kad remiantis SESV 340 straipsniu būtų atlyginta žala, patirta dėl Komisijos sprendimo C(2013) 431, byla COMP / M.6570 UPS / TNT Express (toliau – Sprendimas), kurį Bendrasis Teismas panaikino 2017 m. kovo 7 d. byloje T-194/13.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė tvirtina, kad Sprendime buvo padaryti pakankamai aiškūs teisės normų, kurios turėjo suteikti UPS teisių, pažeidimai. Ieškovė mano, kad kiekvienas pažeidimas atskirai parėmė Sprendimą ir neleido ieškovei perimti TNT bei gauti naudos iš pasiūlyto sandorio.

Ieškovė tvirtina, kad šie pažeidimai yra pakankamai aiškūs teisės pažeidimai susiję su Sprendime atlikta (1) kainų koncentracijos analize, (2) veiksmingumo analize, (3) FedEx konkurencingumo įvertinimu ir (4) konkurencijos intensyvumo įvertinimu.

Ieškovė mano, kad kiekvienas iš šių pažeidimų atskirai ar kartu lemia Sprendimo neteisėtumą ir Sąjungos atsakomybę pagal SESV 340 straipsnį.

Ieškovė taip pat nurodo, kad šie pažeidimai padarė ieškovei žalos, nes jei jų nebūtų buvę, UPS būtų perėmusi TNT. Jei kainų koncentracijos analizė, veiksmingumo analizė, FedEx konkurencingumo įvertinimas ir konkurencijos intensyvumo įvertinimas būtų buvę atlikti be klaidų, jokia apdairi ir rūpestinga administracija nebūtų draudusi pasiūlyto sandorio.

Todėl ieškovė mano, kad situacija, kokioje ji būtų buvusi, jei neteisėtas Sprendimas nebūtų priimtas, turėtų būti sudaryta kompensuojant jai pagal SESV 340 straipsnį.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/42


2017 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Eurofer / Komisija

(Byla T-835/17)

(2018/C 072/53)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Briuselis, Belgija), atstovaujama baristerio J. Killick ir advokatės G. Forwood

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento 2017/1795 (OL L 258, 2017, p. 24) 2 straipsnį,

taikyti prašomas proceso organizavimo priemones ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida ir teisės klaida nusprendus nevertinti bendrai Serbijos importo kartu su kitu tiriamu importu iš keturių valstybių pagal Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalį. (1)

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida ir teisės klaida nusprendus, kad prekybos apsaugos priemonės prieš Serbiją buvo „nebūtinos“, kaip tai suprantama pagal Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 2 dalį, net vertinant ne bendrai.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies, ieškovės teisės į informacijos atskleidimą ir jos teisės į gynybą pažeidimu, taip pat gero administravimo pareigos pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį pažeidimu, nes Komisija neatskleidė žalos skirtumo (priverstinis pardavimas mažesnėmis kainomis) ir priverstinio kainų sumažinimo skirtumo, kiek tai susiję su Serbijos importu, ir todėl atsisakė rūpestingai ir nešališkai išnagrinėti visus reikšmingus bylos aspektus.


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/43


2017 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Negru / EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Byla T-837/17)

(2018/C 072/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: rumunų

Šalys

Ieškovas: Alexandru Negru (Jasai, Rumunija), atstovaujamas advokato I.-M. Iliescu

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Sky plc (Isleworth, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėjas: ieškovas

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Europos Sąjungoje galiojanti vaizdinio prekių ženklo su žodiniu elementu „Skyprivate“ tarptautinė registracija

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. spalio 12 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 349/2017-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/43


2018 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Holzer y Cia / EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Byla T-3/18)

(2018/C 072/55)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Holzer y Cia, SA de CV (Meksikas, Meksika), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Annco, Inc. (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „ANN TAYLOR“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 9 865 651.

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 2 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2370/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

patenkinti ieškinį,

panaikinti ginčijamą sprendimą,

patvirtinti, kad Europos Sąjungos prekių ženklo „ANN TAYLOR“ Nr. 9 865 651 registracija galioja visoms prekėms, kurioms paraiškoje prašyta apsaugos,

nurodyti įstojusiai į bylą šaliai padengti bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Apeliacinė taryba suklydo, kai analizavo klaidinantį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą ir savininko žinojimą apie klaidinančiai panašaus prekių ženklo buvimą paraiškos pildymo metu; savininko ketinimus prekių ženklo paraiškos pildymo metu; įrodymų, kuriuos pateikė prašymą panaikinti registraciją pateikęs asmuo, įrodomąją galią ir įrodinėjimo pareigą.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/44


2018 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Holzer y Cia / EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

(Byla T-4/18)

(2018/C 072/56)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Holzer y Cia, SA de CV (Meksikas, Meksika), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Annco, Inc. (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „AT ANN TAYLOR“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 11 197 647.

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2371/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

patenkinti ieškinį,

panaikinti ginčijamą sprendimą,

patvirtinti, kad Europos Sąjungos prekių ženklo „AT ANN TAYLOR“ Nr. 11 197 647 registracija galioja visoms prekėms, kurioms paraiškoje prašyta apsaugos,

nurodyti įstojusiai į bylą šaliai padengti bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Apeliacinė taryba suklydo, kai analizavo klaidinantį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą ir savininko žinojimą apie klaidinančiai panašaus prekių ženklo buvimą paraiškos pildymo metu; savininko ketinimus prekių ženklo paraiškos pildymo metu; įrodymų, kuriuos pateikė prašymą panaikinti registraciją pateikęs asmuo, įrodomąją galią ir įrodinėjimo pareigą.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/45


2018 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

(Byla T-5/18)

(2018/C 072/57)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Hamburg Beer Company GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų O. Spieker, A. Schönfleisch ir M. Alber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Hamburg BEER COMPANY“ – Registracijos paraiška Nr. 15 272 743

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 6 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 436/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/46


2018 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg Beer Company)

(Byla T-6/18)

(2018/C 072/58)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Hamburg Beer Company GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų O. Spieker, A. Schönfleisch ir M. Alber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Hamburg Beer Company“ – Registracijos paraiška Nr. 15 272 784

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 29 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 437/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/46


2018 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje inforsacom Informationssysteme / EUIPO (Business and technology working as one)

(Byla T-7/18)

(2018/C 072/59)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: inforsacom Informationssysteme GmbH (Noi Izenburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų O. Spieker, A. Schönfleisch ir M. Alber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Business and technology working as one“ – Registracijos paraiška Nr. 15 272 586

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. spalio 20 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 808/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas,

Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/47


2018 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Addiko Bank / EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

(Byla T-9/18)

(2018/C 072/60)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Addiko Bank AG (Viena, Austrija), atstovaujama advokato A. Seling

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas STRAIGHTFORWARD BANKING – Registracijos paraiška Nr. 16 133 449

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. spalio 25 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1090/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/47


2018 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Zweirad-Center Stadler / EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Byla T-12/18)

(2018/C 072/61)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Ruess ir A. Doepner-Thiele

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Triumph Designs Ltd (Svodlinkotas, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Triumph“ – Registracijos paraiška Nr. 6 717 672.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 2 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 665/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ta apimtimi, kuria EUIPO atsisakė priimti prekių ženklo registracijos paraišką 9, 12 ir 25 klasės prekėms;

atmesti visą protestą ir leisti įregistruoti prekių ženklą šioms prekėms, arba, subsidiariai, grąžinti bylą EUIPO, kad ji priimtų atitinkamas priemones;

įpareigoti EUIPO ir kitą procedūros EUIPO Apeliacinėje taryboje šalį padengti ieškovės patirtas išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.