ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 47

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. vasario 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Euronest parlamentinė asamblėja

2018/C 47/01

EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklės, priimtos 2011 m. gegužės 3 d. Briuselyje, iš dalies pakeistos 2012 m. balandžio 3 d. Baku, 2013 m. gegužės 29 d. Briuselyje, 2015 m. kovo 18 d. Jerevane ir 2017 m. lapkričio 1 d. Kijeve

1

2018/C 47/02

EURONEST parlamentinės asamblėjos nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklės, priimtos EURONEST parlamentinės asamblėjos 2011 m. gegužės 3 d. ir iš dalies pakeistos 2013 m. gegužės 29 d. Briuselyje, 2015 m. kovo 18 d. Jerevane ir 2017 m. lapkričio 1 d. Kijeve

15


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Euronest parlamentinė asamblėja

8.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/1


EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklės,

priimtos 2011 m. gegužės 3 d. Briuselyje, iš dalies pakeistos 2012 m. balandžio 3 d. Baku, 2013 m. gegužės 29 d. Briuselyje, 2015 m. kovo 18 d. Jerevane ir 2017 m. lapkričio 1 d. Kijeve

(2018/C 047/01)

1 straipsnis

Pobūdis ir tikslai

1.   EURONEST parlamentinė asamblėja – tai parlamentinė Europos Sąjungos ir jos Rytų Europos partnerių Rytų partnerystės institucija, kuriai iš esmės galėtų būti pritaikytas Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis; ji pagrįsta abipusiais interesais ir įsipareigojimais, taip pat diferencijavimo principais, bendra atsakomybe ir atsakingumu.

2.   EURONEST parlamentinė asamblėja yra parlamentinis forumas, kuriuo skatinama sukurti sąlygas, būtinas Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių politinei asociacijai ir tolesnei ekonominei integracijai spartinti. Asamblėja prisideda prie Rytų partnerystės stiprinimo, plėtojimo ir matomumo kaip parlamentinio konsultavimosi, partnerystės priežiūros ir stebėsenos institucija.

3.   Jei laikomasi steigiamajame dokumente nustatytų narystės kriterijų, dalyvavimas EURONEST parlamentinėje asamblėjoje, išlaikančioje integracijos ir atvirumo principą, savanoriškas.

4.   EURONEST parlamentinė asamblėja padeda praktiškai palaikyti, skatinti ir stiprinti Rytų partnerystę, daugiausia dėmesio skirdama keturioms teminėms platformoms, t. y.:

a)

klausimams, susijusiems su pagrindinėmis vertybėmis, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat klausimams, susijusiems su rinkos ekonomika, tvariu vystymusi ir geru valdymu;

b)

Europos Sąjungos ir jos Rytų Europos partnerių tolesnei ekonominei integracijai, kuria būtų remiamos Rytų Europos partnerių socialinės ir ekonominės reformos, taip pat prekybos ir investicijų liberalizavimui, kuriuo siekiama atitikties ES teisės aktams ir standartams, taip pat norima sukurti glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškų laisvosios prekybos zonų tinklą;

c)

tarpusavio paramai energetikos srityje, saugumo priemonėms ir Rytų Europos partnerių energetikos politikos ir teisėkūros derinimui;

d)

žmonių tarpusavio ryšių skatinimui, taip pat Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių piliečių, ypač jaunimo, bendravimui lengvinti; bendradarbiavimo kultūros srityje ir kultūrų dialogo skatinimui, taip pat paramai švietimo, mokslinių tyrimų, informacinės visuomenės ir žiniasklaidos plėtros srityse.

Šiomis aplinkybėmis EURONEST parlamentinė asamblėja stengiasi tinkamai koordinuoti savo nuolatinių komitetų ir keturių teminių platformų darbą. Bendru komitetų ir teminių platformų pirmininkų sutarimu EURONEST parlamentinės asamblėjos komitetų atstovai gali dalyvauti platformų posėdžiuose ir atvirkščiai.

2 straipsnis

Sudėtis

1.   EURONEST parlamentinė asamblėja yra jungtinė asamblėja, kurią sudaro:

a)

60 Europos Parlamento narių;

b)

po 10 narių iš visų dalyvaujančių Rytų Europos partnerių parlamentų.

2.   Europos Parlamento ir Rytų Europos partnerių parlamentų deleguoti EURONEST parlamentinės asamblėjos nariai turėtų būti atitinkamai skiriami Europos Parlamento ir Rytų Europos partnerių parlamentų nustatyta tvarka siekiant kuo labiau atspindėti įvairių frakcijų ir delegacijų, kurioms atstovaujama EURONEST parlamentinėje asamblėjoje, pasiskirstymą. Ta pačia tvarka kiekvienas dalyvaujantis parlamentas gali nuspręsti į EURONEST parlamentinę asamblėją paskirti pavaduojančius narius.

3.   EURONEST parlamentinės asamblėjos organizacijos pagrindą sudaro dviejų Asamblėjos komponentų sudarytos parlamentinės delegacijos. EURONEST parlamentinės asamblėjos nariai taip pat gali sudaryti savo frakcijas joje.

4.   Skirdami narius į EURONEST parlamentinę asamblėją ir jos organus, dalyvaujantieji parlamentai skatina lyčių lygybę.

5.   EURONEST parlamentinė asamblėja užtikrina, kad skiriant visų jos organų narius būtų vadovaujamasi pusiausvyros principu frakcijų ir narių pilietybės požiūriu.

6.   Visos laisvos vietos kiekvienu atveju priklauso parlamentams, kuriems jos yra paskirtos.

3 straipsnis

Atsakomybė

1.   EURONEST parlamentinė asamblėja – tai parlamentinis diskusijų, konsultavimosi, priežiūros ir stebėsenos forumas visais su Rytų partneryste susijusiais klausimais. Todėl EURONEST parlamentinė asamblėja, inter alia, priima rezoliucijas, rekomendacijas ir nuomones, skirtas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui, institucijoms ir ministrų konferencijoms, susijusioms su Rytų partnerystės plėtojimu, taip pat Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių institucijoms.

2.   EURONEST parlamentinė asamblėja remia ir skatina kuo labiau naudotis ES programomis, kuriose gali dalyvauti Rytų Europos partnerės.

4 straipsnis

Pirmininkavimas ir Biuras

1.   Du EURONEST parlamentinės asamblėjos komponentai iš savo narių renka Biurą, kurį sudaro du vienodą statusą turintys pirmininkai (kurie priklauso kiekvienam iš abiejų EURONEST parlamentinės asamblėjos komponentų) ir keletas pirmininkų pavaduotojų (po vieną iš kiekvienos dalyvaujančios Rytų Europos partnerės, kuris yra iš kitos nei atitinkamas pirmininkas šalies, ir tokio paties Europos Parlamento narių skaičiaus). Jų rinkimo tvarką ir kadencijos trukmę nustato kiekvienas Asamblėjos komponentas atskirai.

2.   Biuro narį, negalintį dalyvauti kitame Biuro posėdyje, gali pavaduoti EURONEST parlamentinės asamblėjos narys, priklausantis tai pačiai Europos Parlamento frakcijai arba tai pačiai Rytų Europos partnerės delegacijai. Pirmininkams prieš posėdį raštu pranešama apie pavaduojantį narį. Jeigu pavaduojamas vienas iš pirmininkų, jį pavaduojantis narys eina jo pareigas kaip Biuro narys, bet ne kaip pirmininkas.

3.   Biuras atsakingas už EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo koordinavimą, jos veiklos, priimtų rezoliucijų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, santykių su Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimu, ministrų konferencijomis bei aukšto lygio pareigūnų ir ambasadorių grupėmis, taip pat pilietinės visuomenės ir kitų institucijų atstovais užmezgimą. Biuras atstovauja Asamblėjai santykių su kitomis institucijomis srityje.

4.   Biuro posėdžiai jo pirmininkų iniciatyva rengiami ne rečiau kaip du kartus per metus, vienas iš jų turi būti rengiamas EURONEST parlamentinės asamblėjos plenarinės sesijos metu. Biuro kvorumas yra tada, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių iš Rytų Europos partnerių komponento ir pusė narių iš Europos Parlamento komponento.

5.   Biuras EURONEST parlamentinei asamblėjai sudaro jos darbotvarkės projektą ir nustato Asamblėjos organizavimo tvarką.

6.   Biuras yra atsakingas už reikalus, susijusius su komitetų ir darbo grupių sudėtimi ir funkcijomis. Be to, jis įgalioja komitetus rengti pranešimus, pasiūlymus dėl rezoliucijų ir rekomendacijas. Biuras taip pat gali perduoti svarstyti įvairius klausimus komitetams, kurie konkrečiais klausimais gali parengti pranešimus.

7.   Biuras priima sprendimus dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei Biuro narys ar pavaduojantis narys, atstovaujantis Rytų Europos partnerių delegacijai, savo delegacijos vardu pareiškia, kad sprendimo, kurį Biuras ketina priimti, turinys turėtų įtakos gyvybiškai svarbiems jo šalies interesams ir pateikia raštišką paaiškinimą, kuriame išdėsto tai patvirtinančias aplinkybes, Biuro nariai turi pasiekti konsensusą, kad šis sprendimas būtų priimtas. Šia galimybe galima pasinaudoti tik išskirtiniais atvejais, kai siūlomas sprendimas daro konkretų poveikį šalies išlikimui, saugumui ir gyvybingumui, ir tik dėl tos sprendimo dalies, kuri darytų poveikį gyvybiškai svarbiems tos Rytų Europos šalies partnerės interesams. Šios galimybės negalima taikyti tuo atveju, kai siekiama sutrukdyti Biurui priimti visą sprendimą, arba techninio ar procedūrinio pobūdžio sprendimams.

8.   Jei apskaičiuojant, ar yra dalyvaujančių narių kvorumas, arba skaičiuojant balsus, kurių reikia, kad būtų pasiekta dviejų trečdalių balsų dauguma, rezultatas nėra sveikas skaičius, jis suapvalinamas.

5 straipsnis

Santykiai su Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimu, Ministrų Taryba, Europos Komisija ir ministrų konferencijomis

1.   Asamblėjos biuras visose srityse užmezga glaudžius ryšius su Rytų partnerystės institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

2.   Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, Ministrų Tarybos, Europos Komisijos ir ministrų konferencijų atstovai, atsakingi už Rytų partnerystės plėtojimą ir stiprinimą, Biuro kvietimu dalyvauja EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijose ir jos organų posėdžiuose.

6 straipsnis

Stebėtojai

1.   Biuro siūlymu, EURONEST parlamentinė asamblėja gali leisti ES trejeto parlamentų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti EURONEST parlamentinės asamblėjos posėdžiuose.

2.   Be to, Biuras gali pakviesti kitų institucijų ar įstaigų atstovus, taip pat kitus asmenis dalyvauti EURONEST parlamentinės asamblėjos, jos komitetų ir darbo grupių sesijose ir posėdžiuose.

3.   Biuras taip pat gali organizuoti neformalų ir ad hoc bendradarbiavimą su ES valstybių narių nacionaliniais parlamentais.

7 straipsnis

EURONEST parlamentinės asamblėjos plenarinės sesijos

1.   EURONEST parlamentinė asamblėja šaukiama jos pirmininkų ir posėdžiauja iš esmės kartą per metus pakaitomis vienoje iš Rytų Europos partnerių šalių ir Europos Parlamente (vienoje iš jo darbo vietų) Europos Parlamento arba Rytų Europos partnerės, kurioje vyksta sesija, parlamento kvietimu. Tais metais, kai vyksta Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimai, EURONEST parlamentinė asamblėja šaukiama likus nedaug laiko iki aukščiausiojo lygio susitikimo dienos.

2.   Biuro prašymu, Asamblėjos pirmininkai gali sušaukti neeilinę EURONEST parlamentinės asamblėjos sesiją.

3.   Pirmąjį kiekvienos EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijos posėdį pradeda Europos Parlamento pirmininkas arba Rytų Europos partnerės, kurioje vyksta sesija, parlamento pirmininkas.

8 straipsnis

Pirmininkavimas sesijoms

1.   Pirmininkai bendrai sprendžia, kuris iš jų pirmininkaus kiekvienai EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijai. Posėdžio pirmininkas gali nutarti, kad per sesiją vietoj jo pirmininkaus kitas pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas.

2.   Posėdžio pirmininkas paskelbia sesijų pradžią, pertrauką ir pabaigą. Be to, jis prižiūri, kad būtų laikomasi Darbo tvarkos taisyklių, palaiko tvarką, suteikia žodį kalbėtojams, riboja kalbėjimo laiką, teikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus.

3.   Posėdžio pirmininkas sprendžia sesijų metu iškylančius klausimus, įskaitant tuos, kurie nenumatyti Darbo tvarkos taisyklėse. Prireikus jis tariasi su Biuru.

4.   Posėdžio pirmininkui leidžiama diskusijose kalbėti tik pristatant svarstomą klausimą arba raginant kalbėtojus laikytis tvarkos. Jei jis nori dalyvauti diskusijose, jis turi perduoti pirmininkavimą kitam pirmininkui arba pirmininko pavaduotojui.

9 straipsnis

Darbotvarkė

1.   EURONEST parlamentinės asamblėjos pirmininkai teikia Asamblėjai tvirtinti Biuro parengtą Asamblėjos plenarinės sesijos darbotvarkės projektą.

2.   Į kiekvienos plenarinės sesijos darbotvarkės projektą įtraukiami dviejų kategorijų klausimai:

a)

nuolatinių komitetų teikiami pranešimai; iš esmės per vieną sesiją vienas komitetas galės pateikti ne daugiau kaip vieną pranešimą. Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie gali būti pateikiami ir pranešime, teikiami likus keturioms savaitėms iki sesijos pradžios. Didžiausia galima pasiūlymų dėl rezoliucijų teksto apimtis nurodyta šių Darbo tvarkos taisyklių II priede. Komitetų pirmininkų prašymu Biuras gali nuspręsti, dėl kiek pranešimų bus balsuojama per sesiją, atsižvelgiant į jų rengimo pažangą;

b)

skubos tvarka svarstomi klausimai, kuriuos siūlo nuolatinis komitetas arba teikia pats Biuras; skubos tvarka svarstomi klausimai į darbotvarkę įtraukiami tik išimties tvarka ir vienos sesijos darbotvarkėje jų gali būti ne daugiau kaip trys.

3.   Pasiūlymą dėl rezoliucijos skubos tvarka svarstomu klausimu gali pateikti ne mažiau kaip 10 EURONEST parlamentinės asamblėjos narių, priklausančių mažiausiai dviem delegacijoms ar Europos Parlamento frakcijai. Sesijoje pasiūlymai dėl rezoliucijų turi būti teikiami tik į sesijos darbotvarkę įtrauktais skubos tvarka svarstomais klausimais, o vieno pasiūlymo dėl rezoliucijos tekstas negali būti ilgesnis kaip 1 000 žodžių. Pasiūlymai dėl rezoliucijų skubos tvarka svarstomais klausimais turi būti pateikti likus keturiasdešimt aštuonioms valandoms iki sesijos, kurioje dėl jų bus diskutuojama ir balsuojama, pradžios.

4.   Pasiūlymai dėl rezoliucijos skubos tvarka svarstomais klausimais pateikiami Biurui, kuris pasirūpina, kad kiekvienas pasiūlymas atitiktų 3 dalyje nustatytus kriterijus, būtų įtrauktas į darbotvarkę ir išverstas į EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo kalbas. Biuro pasiūlymai teikiami tvirtinti EURONEST parlamentinei asamblėjai.

10 straipsnis

Kvorumas

1.   Kvorumas yra tada, kai į EURONEST parlamentinės asamblėjos posėdžių salę susirenka ne mažiau kaip trečdalis jos Rytų Europos partnerių komponento narių ir trečdalis Europos Parlamento komponento narių.

2.   Visi balsai laikomi galiojančiais, kad ir kiek būtų balsuotojų, išskyrus atvejus, kai prieš balsuojant posėdžio pirmininkas išankstiniu ne mažiau kaip penkiolikos dalyvaujančių narių prašymu konstatuoja, kad balsavimo metu kvorumo nėra. Jei pagal paskaičiavimą kvorumo nėra, balsavimas įtraukiamas į kitos sesijos darbotvarkę.

11 straipsnis

Susodinimo posėdžių salėje tvarka

1.   Visi Asamblėjos nariai posėdžių salėje susodinami abėcėlės tvarka pagal pavardes neatsižvelgiant į jų pilietybę. Biuro nariai susodinami priekyje.

2.   Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, Ministrų Tarybos, Europos Komisijos ir ministrų konferencijų atstovai ir stebėtojai susodinami atskirai nuo narių.

12 straipsnis

Oficialios ir darbo kalbos

1.   EURONEST parlamentinės asamblėjos oficialios kalbos yra Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių oficialios kalbos. Darbo kalbos yra anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys galėtų visapusiškai dalyvauti jos veikloje, bet kurioje darbo vietoje atitinkamos Europos Parlamento tarnybos, jų paprašius, gali teikti kalbinę pagalbą, jeigu šalies, kurioje vyksta sesija, parlamentas sutinka.

2.   Šalies, kurioje vyksta posėdis, parlamentas pasirūpina, kad darbo dokumentai EURONEST parlamentinės asamblėjos nariams būtų pateikiami jos darbo kalbomis ir, kai įmanoma, visomis oficialiomis kalbomis.

3.   Iš esmės visi nariai, kiek tai įmanoma, diskusijose gali kalbėti viena iš EURONEST parlamentinės asamblėjos oficialių kalbų. Pranešimai verčiami žodžiu į EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo kalbas ir, jeigu tai nepažeidžia Europos Parlamento daugiakalbystės kodekso, į atitinkamas Europos Sąjungos oficialias kalbas, kai EURONEST parlamentinės asamblėjos posėdžiai vyksta Europos Parlamento darbo vietose.

4.   Komitetų ir prireikus darbo grupių posėdžiai bei klausymai vyksta darbo kalbomis, nepažeidžiant šiose Darbo tvarkos taisyklėse numatytų galimybių.

5.   EURONEST parlamentinės asamblėjos priimti aktai visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o Rytų Europos partnerių parlamentai oficialiomis kalbomis juos skelbia tokia forma, kurią kiekviena partnerė laiko tinkama.

13 straipsnis

Diskusijų viešumas

EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijos yra viešos, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia kitaip.

14 straipsnis

Teisė kalbėti

1.   EURONEST parlamentinės asamblėjos narys gali kalbėti, kai posėdžio pirmininkas suteikia žodį.

2.   Gavus posėdžio pirmininko leidimą kalbėti, žodis suteikiamas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, Ministrų Tarybos, Europos Komisijos, ministrų konferencijų ir stebėtojų atstovams.

3.   Jei kalbėtojas nukrypsta nuo temos, posėdžio pirmininkas paragina kalbėtoją laikytis tvarkos. Jei kalbėtojas nepaklūsta, posėdžio pirmininkas gali nebesuteikti kalbėtojui teisės kalbėti tiek laiko, kiek, jo manymu, dera.

15 straipsnis

Pareiškimai dėl darbo tvarkos

1.   Asamblėjos narys gali pateikti pareiškimą dėl darbo tvarkos arba pasiūlymą dėl procedūros ir jis turės pirmumo teisę kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutes.

2.   Gavęs prašymą, posėdžio pirmininkas gali suteikti žodį vienam kalbėtojui, norinčiam paprieštarauti pasiūlymui dėl procedūros, ir leisti jam kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutes.

3.   Daugiau asmenų kalbėti neleidžiama.

4.   Posėdžio pirmininkas paskelbia savo sprendimą dėl pareiškimų dėl darbo tvarkos ar pasiūlymo dėl procedūros. Prireikus jis tariasi su Biuru.

16 straipsnis

Balsavimo teisės ir balsavimo procedūros

1.   Kiekvienas narys turi vieno asmeninio neperleidžiamo balso teisę.

2.   EURONEST parlamentinėje asamblėjoje balsuojama elektroniniu būdu. Jei balsuoti elektroniniu būdu neįmanoma, EURONEST parlamentinėje asamblėjoje balsuojama pakeliant ranką. Jei balsavimo rankų pakėlimu rezultatas kelia abejonių, balsuojama pakartotinai, naudojant spalvotas korteles.

3.   Balsus skaičiuoja Balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro vienodas skaičius atstovų iš abiejų EURONEST parlamentinės asamblėjos komponentų sekretoriatų. Balsų skaičiavimo komisiją sudaro Biuras prieš prasidedant kiekvienai sesijai ir ji praneša balsų skaičiavimo rezultatus tiesiogiai pirmininkams.

4.   EURONEST parlamentinė asamblėja gali nuspręsti balsuoti slaptai, jei ne mažiau kaip penkiolika Asamblėjos narių dieną prieš balsavimą iki 18.00 val. pateikia tokį rašytinį prašymą.

5.   EURONEST parlamentinė asamblėja priima sprendimus paprasta balsavusių narių balsų dauguma. Jei prieš prasidedant balsavimui mažiausiai vienas dešimtadalis narių, priklausančių bent dviem Europos Parlamento frakcijoms ar bent dviem EURONEST parlamentinės asamblėjos Rytų Europos partnerių komponento delegacijoms, pateikia prašymą, kad kiekvienas Asamblėjos komponentas balsuotų atskirai, Rytų Europos partnerių komponento atstovai ir Europos Parlamento komponento atstovai balsuoja atskirai, bet vienu metu (1). Svarstomas dokumentas laikomas patvirtintu, jei už jį balsavo dviejų trečdalių kiekviename Asamblėjos komponente atskirai balsavusiųjų dauguma.

6.   Kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų, jei jis susijęs su dviem ar daugiau klausimų arba jei tekstą galima padalyti į dvi ar daugiau dalių, turinčių atskirą prasmę ir (arba) savarankišką norminę vertę, Europos Parlamento frakcija arba ne mažiau kaip penki EURONEST parlamentinės asamblėjos nariai gali paprašyti balsuoti dalimis. Prašymas pirmininkams turi būti pateikiamas raštu ne vėliau kaip iki dienos prieš balsavimą 18 val., išskyrus atvejus, kai pirmininkai nustato kitokį pateikimo terminą.

17 straipsnis

EURONEST parlamentinės asamblėjos rezoliucijos ir rekomendacijos

1.   EURONEST parlamentinė asamblėja gali priimti rezoliucijas ir rekomendacijas, skirtas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui, institucijoms, įstaigoms, grupėms ir ministrų konferencijoms Rytų partnerystės stiprinimo klausimais arba skirtas Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių institucijoms su įvairiomis partnerystės sritimis susijusiais klausimais.

2.   EURONEST parlamentinė asamblėja balsuoja dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, įtrauktų į nuolatinių komitetų pateiktus pranešimus.

3.   EURONEST parlamentinė asamblėja tam tikrais atvejais taip pat balsuoja dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų skubos tvarka svarstomais klausimais.

4.   Tam tikrais atvejais posėdžio pirmininkas kviečia autorius, pateikusius panašius pasiūlymus dėl rezoliucijų skubos tvarka svarstomais klausimais, parengti bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pasibaigus diskusijoms, EURONEST parlamentinė asamblėja pirmiausia balsuoja dėl kiekvieno pasiūlymo ir atitinkamų pakeitimų. Pateikus bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos, visi kiti pasiūlymai tuo pačiu klausimu, pateikti tų pačių autorių, nebesvarstomi. Taip pat priėmus bendrą rezoliuciją visi kiti dokumentai tuo pačiu klausimu nebesvarstomi. Jei bendra rezoliucija nepriimama, likę pasiūlymai dėl rezoliucijos teikiami balsuoti ta tvarka, kokia jie buvo pateikti.

18 straipsnis

Pranešimai Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimams

EURONEST parlamentinės asamblėjos biuras pateikia Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui ar prireikus Rytų partnerystės ministrų susitikimui skirtą pranešimą, parengtą remiantis EURONEST parlamentinėje asamblėjoje priimtomis rezoliucijomis ir rekomendacijomis. Asamblėjos pirmininkai pranešimą perduoda kartu atitinkamoms institucijoms.

19 straipsnis

Pareiškimai

Asamblėjos biuras gali skubos tvarka teikti pareiškimus bet kokiais su Rytų partneryste susijusiais klausimais ir reaguodamas į įvykusią gaivalinę nelaimę, ištikusią krizę ar prasidėjusį konfliktą, dėl kurių manoma, kad yra tinkama ar būtina skubiai oficialiai paraginti susijusias šalis susilaikyti nuo jėgos panaudojimo ir (arba) pradėti politines derybas arba būti solidarioms su nukentėjusiais asmenimis ir šalimis. Tokie pareiškimai turėtų būti grindžiami EURONEST parlamentinės asamblėjos jau priimtomis rezoliucijomis ir rekomendacijomis ir kuo skubiau siunčiami susipažinti visiems EURONEST parlamentinės asamblėjos nariams. Asamblėjos pirmininkai viešai paskelbia šiuos pareiškimus.

20 straipsnis

Pakeitimai

1.   Sesijose svarstomų tekstų pakeitimus gali teikti mažiausiai penki EURONEST parlamentinės asamblėjos nariai arba frakcija, kaip nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje. Pakeitimai turi būti susiję su tekstu, kurį norima pakeisti, ir yra teikiami raštu. Vadovaudamasis šiais kriterijais, Biuras gali paskelbti pakeitimus priimtinais.

2.   Galutinė pakeitimų pateikimo data yra skelbiama sesijos pradžioje.

3.   Balsuojant pirmenybė teikiama pakeitimams, o ne tekstui, su kuriuo jie susiję.

4.   Jei buvo pateikta du ar daugiau tos pačios teksto dalies pakeitimų, pirmiausia teikiamas balsuoti tas pakeitimas, kurio turinys labiausiai nukrypsta nuo pirminio teksto. Gali būti patvirtinami tik tie žodiniai pakeitimai, kuriais ištaisomos faktinės ar kalbos klaidos. Jokie kiti žodiniai pakeitimai netvirtinami.

5.   Asamblėja nesvarsto pakeitimų (įskaitant žodinius pakeitimus), dėl kurių buvo pateikta prieštaravimų, susijusių su gyvybiškai svarbiais interesais.

21 straipsnis

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

1.   Kiekvienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys Rytų partnerystės vykdomosioms institucijoms, aukščiausiojo lygio susitikimui pirmininkaujančiai valstybei, Europos Sąjungos Ministrų Tarybai ar Europos Komisijai gali pateikti klausimus, į kuriuos atsakoma raštu.

2.   Šie klausimai turi būti susiję su Rytų partneryste ir visų pirma su jos keturiomis teminėmis platformomis. Šie klausimai pateikiami raštu Biurui, kuris sprendžia, ar klausimai priimtini, ir, jeigu taip, perduoda juos atitinkamoms institucijoms ir konkrečiai pareikalauja rašytinį atsakymą pateikti per du mėnesius nuo klausimo pateikimo dienos.

22 straipsnis

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu

1.   Laiką, kada kiekvienoje sesijoje teikiami klausimai Rytų partnerystės vykdomosioms institucijoms, aukščiausiojo lygio susitikimui pirmininkaujančiai valstybei, Europos Sąjungos Ministrų Tarybai ir Europos Komisijai, nustato Biuras, kad būtų užtikrintas minėtųjų institucijų aukščiausiojo lygio atstovų dalyvavimas.

2.   Kiekvienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys gali pateikti vieną klausimą, į kurį atsakoma žodžiu. Šie klausimai turi būti susiję su Rytų partneryste ir visų pirma su jos keturiomis teminėmis platformomis. Jei klausimą pateikia keli nariai, tik vienas iš jų bus kviečiamas išdėstyti klausimą žodžiu. Klausimai, kurių tekstas negali būti ilgesnis kaip 100 žodžių, pateikiami Biurui raštu iki jo nustatyto termino. Biuras sprendžia, ar klausimai priimtini. Visų pirma Biuras paskelbia nepriimtinais tuos klausimus, kurie yra susiję su temomis, jau įtrauktomis į sesijos darbotvarkę. Priimtinais paskelbti klausimai perduodami atitinkamoms institucijoms. Asamblėjos pirmininkai nustato klausimų žodžiu pateikimo eilės tvarką ir apie tai praneša klausimų autoriams.

3.   Klausimams, į kuriuos atsakoma žodžiu, kiekvienoje sesijoje EURONEST parlamentinė asamblėja skiria ne daugiau kaip dvi valandas. Į klausimus, į kuriuos dėl laiko stokos nebuvo atsakyta žodžiu, atsakoma raštu, jei klausimo autorius neatsiima savo klausimo. Į klausimą žodžiu atsakoma tik dalyvaujant klausimo autoriui.

4.   Rytų partnerystės vykdomųjų institucijų, aukščiausiojo lygio susitikimui pirmininkaujančios valstybės, Europos Sąjungos Ministrų Tarybos ir Europos Komisijos atstovų prašoma glaustai atsakyti į pateiktus klausimus. Dvidešimties ar daugiau EURONEST parlamentinės asamblėjos narių prašymu gali būti leista diskutuoti apie atsakymus. Šioms diskusijoms skirtą laiką nustato posėdžio pirmininkas.

23 straipsnis

Prašymai pateikti EURONEST parlamentinės asamblėjos nuomonę

Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, ministrų konferencijų, Europos Komisijos ar kitų atitinkamų ES arba Rytų partnerystės institucijų prašymu EURONEST parlamentinė asamblėja Biurui rekomendavus gali parengti nuomones ir pasiūlymus dėl konkrečių priemonių, susijusių su įvairiomis Rytų partnerystės veiklos sritimis, patvirtinimo. Tokiais atvejais prašymas pateikiamas Biurui, kuris gali prašymą kartu su rekomendacija perduoti EURONEST parlamentinei asamblėjai.

24 straipsnis

Posėdžių protokolai

Plenarinių sesijų, Biuro, nuolatinių komitetų ir darbo grupių posėdžių protokolų projektai kartu su lankomumo įrašais ir priimtų sprendimų tekstais rengiami ir laikomi delegacijos, kurios šalyje vyksta sesijos ir posėdžiai, sekretoriate. Parengtų posėdžių protokolų projektų kopija išsiunčiama kitoms delegacijoms.

25 straipsnis

Nuolatiniai komitetai

1.   Siekdama nuodugniau išnagrinėti konkrečius Rytų partnerystės veiklos aspektus, EURONEST parlamentinė asamblėja įsteigia šiuos keturis nuolatinius komitetus:

Politinių reikalų, žmogaus teisių ir demokratijos komitetą,

Ekonominės integracijos, teisės aktų derinimo ir atitikties ES politikos sritims komitetą,

Energetinio saugumo komitetą,

Socialinių reikalų, užimtumo, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komitetas.

2.   Atsižvelgiant į bendrą EURONEST parlamentinės asamblėjos veiklos tvarką, nuolatiniai komitetai pagal 2 straipsnį sudaromi iš Asamblėjos narių ir veikia griežtai derindami savo veiksmus. Nuolatinių komitetų įgaliojimai, atsakomybė, narystė ir procedūros nustatytos I priede.

3.   Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisykles Biuro siūlymu tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja.

26 straipsnis

Laikinieji ir tyrimo komitetai

Biuro ar Asamblėjos narių, įskaitant ne mažiau kaip trečdalį Rytų Europos partnerių komponento narių ir trečdalį Europos Parlamento komponento narių, siūlymu EURONEST parlamentinė asamblėja bet kuriuo metu gali sudaryti laikinuosius ir tyrimo komitetus; nusprendusi juos sudaryti, Asamblėja nustato jų atsakomybės sritis, sudėtį ir įgaliojimus. Vienu metu negali veikti daugiau negu du tokie komitetai. Tyrimo komitetai savo darbą privalo baigti per vienus metus, išskirtiniais atvejais jų kadencija gali būti pratęsta dar šešiems mėnesiams.

27 straipsnis

Darbo grupės ir klausymai

1.   Biuras gali nutarti sudaryti darbo grupes, atsakingas už konkrečius Rytų partnerystės aspektus, arba, jei nėra biudžeto apribojimų, nusiųsti faktų nustatymo misiją į Rytų Europos partneres ar Europos Sąjungos šalis arba į tarptautines organizacijas. Visais atvejais sprendimą dėl darbo grupių ar misijų organizavimo tvarkos, atsakomybės ir sudėties priima Biuras. Šioms darbo grupėms ar misijoms gali būti pavedama rengti EURONEST parlamentinei asamblėjai skirtus pranešimus, pasiūlymus dėl rezoliucijų ar rekomendacijas. Sudarytos darbo grupės tęsia savo veiklą, kol EURONEST parlamentinė asamblėja nenusprendžia kitaip. Darbo grupę sudaro vienodas narių skaičius iš kiekvieno Asamblėjos komponento.

2.   Darbo grupių narį, negalintį dalyvauti posėdyje, gali pavaduoti EURONEST parlamentinės asamblėjos narys, priklausantis tai pačiai Europos Parlamento frakcijai arba tai pačiai Rytų Europos partnerės delegacijai. Atitinkamos darbo grupės pirmininkams prieš posėdį raštu pranešama apie pavaduojantį narį.

3.   Siekdama geresnio Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių tautų tarpusavio supratimo bei geresnio visuomenės informuotumo su Rytų partneryste susijusiais klausimais, EURONEST parlamentinė asamblėja gali rengti reguliarius klausymus. Šie klausymai, už kurių rengimą atsakingas Biuras, suteikia galimybę kviesti asmenis, galinčius suteikti EURONEST parlamentinei asamblėjai tiesioginę informaciją apie rūpimą politinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę padėtį.

28 straipsnis

Santykiai su parlamentiniais asociacijos komitetais, parlamentinio bendradarbiavimo komitetais ir delegacijomis

1.   EURONEST parlamentinė asamblėja gali pakviesti su ja bendradarbiauti parlamentinius asociacijos komitetus, parlamentinio bendradarbiavimo komitetus ir delegacijas, sudarytas pagal galiojančius susitarimus, taip pat kitus vėliau sudarytus komitetus ir delegacijas.

2.   Tai pasakytina apie esamų parlamentinių asociacijos komitetų, parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir delegacijų posėdžius per EURONEST parlamentinės asamblėjos sesiją.

29 straipsnis

Organizavimo, dalyvavimo, vertimo žodžiu ir raštu išlaidų finansavimas

1.   Nedarant poveikio 12 straipsnio 1 daliai, už praktinius sesijos ar posėdžio organizavimo klausimus atsako šalies, kurioje vyksta EURONEST parlamentinės asamblėjos sesija, Biuro, vieno iš komitetų ar darbo grupių posėdis, parlamentas.

2.   Biuro siūlymu, EURONEST parlamentinė asamblėja gali rekomenduoti, kad kiti parlamentai skirtų finansinį indėlį, kuriuo bus padengiamos EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijos arba komiteto ar darbo grupės posėdžio organizavimo išlaidos.

3.   Dalyvių kelionės, pragyvenimo ir vietos transporto išlaidas padengia institucija, kurios nariai jie yra.

4.   Organizavimo išlaidas atlygina šalies, kurioje vyksta EURONEST parlamentinės asamblėjos sesija, Biuro arba vieno iš komitetų ar darbo grupių posėdis, parlamentas, laikydamasis tolesnėse dalyse išdėstytų nuostatų.

5.   Kai EURONEST parlamentinės asamblėjos sesija, Biuro arba vieno iš komitetų ar darbo grupės posėdžiai rengiami Europos Parlamento darbo vietose, šis, nepažeisdamas 12 straipsnio 1 dalies nuostatų, dėl savo kalbų įvairovės pasirūpina vertimu žodžiu į Europos Sąjungos oficialias kalbas, atsižvelgdamas į kiekvieno posėdžio reikalavimus ir vadovaudamasis Europos Parlamento daugiakalbystės kodeksu.

6.   Kai EURONEST parlamentinės asamblėjos sesija, Biuro arba vieno iš komitetų ar darbo grupės posėdžiai rengiami ne Europos Parlamento darbo vietose, šis, nepažeisdamas 12 straipsnio 1 dalies, dėl savo kalbų įvairovės pasirūpina vertimu žodžiu tik į EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo kalbas ir Europos Sąjungos oficialias kalbas, kuriomis kalbės Europos Parlamento nariai, vadovaudamiesi Europos Parlamento daugiakalbystės kodeksu.

7.   Europos Parlamentas prisiima atsakomybę už EURONEST parlamentinėje asamblėjoje priimtų oficialių dokumentų vertimą į Europos Sąjungos oficialias kalbas. Rytų Europos partnerių parlamentams sutikus, dėl savo kalbų įvairovės ši institucija taip pat pasirūpina EURONEST parlamentinės asamblėjos posėdžiams ar jos institucijų posėdžiams parengtų ar juose priimamų dokumentų vertimu į EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo kalbas. Rytų Europos partnerių parlamentai prisiima atsakomybę už EURONEST parlamentinėje asamblėjoje priimtų oficialių dokumentų vertimą į atitinkamas savo šalių oficialias kalbas.

30 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Parengti ir sklandžiai vykdyti Asamblėjos veiklą EURONEST parlamentinei asamblėjai padeda sekretoriatas, kurį sudaro pareigūnai, atstovaujantys abiem EURONEST parlamentinės asamblėjos komponentams.

Sekretoriatas teikia pagalbą organizuojant plenarinių sesijų, Biuro, komitetų ir darbo grupių veiklą. Siekiant užtikrinti profesionalią ir nešališką pagalbą Asamblėjai, abu jos komponentai skatina glaudų bendradarbiavimą ir gebėjimų stiprinimą, taip pat tarpusavio keitimąsi profesine patirtimi tarp įvairių sekretoriato komponentų.

2.   Sekretoriato pareigūnų darbo užmokestį ir kitas išlaidas padengia atitinkami parlamentai.

3.   Šalies, kurioje vyksta EURONEST parlamentinės asamblėjos sesija ar Biuro, komiteto arba darbo grupės posėdis, parlamentas teikia pagalbą organizuojant tą sesiją ar posėdį.

31 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkai arba jų prašymu Biuras sprendžia klausimus, susijusius su Darbo tvarkos taisyklių aiškinimu.

32 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

1.   Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja, remdamasi Biuro pasiūlymais.

2.   Siūlomi pakeitimai tvirtinami dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei prieš prasidedant balsavimui mažiausiai vienas dešimtadalis narių, priklausančių bent dviem Europos Parlamento frakcijoms ar bent dviem EURONEST parlamentinės asamblėjos Rytų Europos partnerių komponento delegacijoms, pateikia prašymą, kad kiekvienas Asamblėjos komponentas balsuotų atskirai, Rytų Europos parterių komponento atstovai ir Europos Parlamento komponento atstovai balsuoja atskirai. Svarstomas dokumentas laikomas patvirtintu, jei už jį balsavo dviejų trečdalių kiekviename Asamblėjos komponente atskirai balsavusiųjų dauguma.

3.   Jeigu balsuojant nenurodoma kitaip, Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai įsigalioja pirmąją kitos sesijos po jų patvirtinimo dieną.


(1)  Atsižvelgiant į darbo grupės EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklių klausimu pasiūlymą, kuriam 2015 m. kovo 17 d. pritarė EURONEST parlamentinės asamblėjos biuras, siekiant sudaryti galimybę naudoti elektroninę įrangą, Asamblėjos komponentai balsuoja paeiliui, o balsavimo rezultatai paskelbiami tik tuomet, kai pabalsuoja abu Asamblėjos komponentai.


I PRIEDAS

NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI, ATSAKOMYBĖ, NARYSTĖ IR PROCEDŪROS

1 straipsnis

Asamblėja įsteigia keturis nuolatinius parlamentinius komitetus, kuriems suteikiami šie įgaliojimai ir pavedama atsakomybė:

Politinių reikalų, žmogaus teisių ir demokratijos komitetą,

Ekonominės integracijos, teisės aktų derinimo ir atitikties ES politikos sritims komitetą,

Energetinio saugumo komitetą,

Socialinių reikalų, užimtumo, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komitetą.

I.   Politinių reikalų, žmogaus teisių ir demokratijos komitetas

Šis komitetas yra atsakingas už:

1)

stabilių demokratinių institucijų plėtrą, valdymo klausimus ir politinių partijų vaidmenį;

2)

politinio dialogo skatinimą, daugiašales pasitikėjimo stiprinimo priemones ir pagalbą taikiai sprendžiant ginčus;

3)

ryšius su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei parlamentinėmis asamblėjomis sprendžiant komiteto kompetencijai priskirtus klausimus;

4)

taiką, saugumą, stabilumą;

5)

rinkimų standartus, žiniasklaidos vaidmenį bei reguliavimą ir kovą su korupcija.

Komitetas stengiasi tinkamai koordinuoti savo ir Rytų partnerystės pirmosios teminės platformos darbą.

II.   Ekonominės integracijos, teisės aktų derinimo ir atitikties ES politikos sritims komitetas

Šis komitetas yra atsakingas už:

1)

ekonominių, finansinių ir komercinių ES ir Rytų Europos partnerių santykių, taip pat santykių su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis stebėseną;

2)

santykius su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis (konkrečiai su Pasaulio prekybos organizacija) ir organizacijomis, regionų lygmeniu skatinančiomis integraciją ekonomikos ir prekybos srityse;

3)

tarptautinės teisės dokumentuose numatytų sektorių reguliavimo aplinkos derinimą ar standartizavimą;

4)

klausimus, susijusius su partnerystės finansavimu, įskaitant finansavimą įgyvendinant Europos investicijų banko priemones bei kitas šios rūšies priemones ir sistemas;

5)

tvarų vystymąsi, gamtos išteklius, klimato kaitą ir aplinkos valdymą;

6)

skatinimą sujungti transporto ir telekomunikacijų tinklus;

7)

investicijas į regioninius veiksmus ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Komitetas stengiasi tinkamai koordinuoti savo ir Rytų partnerystės antrosios teminės platformos darbą.

III.   Energetinio saugumo komitetas

Šis komitetas yra atsakingas už:

1)

tarpusavio paramos energetikos srityje ir energetinio saugumo priemonių kūrimo ir diegimo stebėseną;

2)

paramą stiprinant ryšius energetinio saugumo klausimais ir gerinant pasirengimą energetinių krizių atvejams;

3)

Rytų Europos partnerių energetikos politikos ir teisėkūros derinimo stebėseną ir energijos tiekimo bei tranzito maršrutų įvairinimą;

4)

paramą kuriant tarpusavyje sujungtą ir diversifikuotą energijos rinką, įskaitant atsinaujinančią energiją.

Komitetas stengiasi tinkamai koordinuoti savo ir Rytų partnerystės trečiosios teminės platformos darbą.

IV.   Socialinių reikalų, užimtumo, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komitetas

Šis komitetas yra atsakingas už:

1)

bendradarbiavimo kultūros ir švietimo srityse skatinimą rėmimą, kultūrų dialogo skatinimą ir ryšius su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis ir agentūromis;

2)

socialinę ir žmogaus raidą, jaunimo ir lyčių lygybės klausimus;

3)

socialinę įtrauktį, socialinę apsaugą, socialinį dialogą, socialinę infrastruktūrą ir paslaugas, tarp jų sveikatos apsaugą;

4)

migraciją ir judumą;

5)

darbo rinką ir užimtumo politiką;

6)

informacinės visuomenės plėtros stebėseną;

7)

paramą bendradarbiavimui kalbų mokymosi, jaunimo ir mokslinių tyrimų srityse;

8)

ryšius su Pilietinės visuomenės forumu, taip pat su ES ir Rytų Europos partnerių nevyriausybinėmis organizacijomis.

Komitetas stengiasi tinkamai koordinuoti savo ir Rytų partnerystės ketvirtosios teminės platformos darbą.

2 straipsnis

1.   Kiekvienas nuolatinis komitetas turi ne daugiau kaip trisdešimt narių ir, kiek įmanoma, po vienodą narių skaičių iš abiejų Asamblėjos komponentų; komitetų sudėtis atspindi EURONEST parlamentinės asamblėjos sudėtį. Komitetų dydį ir sudėtį Biuro siūlymu tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja.

2.   Kiekvienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys turi teisę būti vieno iš nuolatinių komitetų nariu. Išskirtiniais atvejais narys gali priklausyti dviem nuolatiniams komitetams.

3.   Nariai skiriami kiekvieno parlamento nustatoma tvarka siekiant kuo labiau atspindėti įvairių frakcijų ir delegacijų, kurioms atstovaujama Europos Parlamento ir Rytų Europos partnerių komponentuose, pasiskirstymą.

3 straipsnis

1.   Kiekvienas komitetas iš savo narių renka biurą, kurį sudaro du vienodą statusą turintys pirmininkai (po vieną iš abiejų EURONEST parlamentinės asamblėjos komponentų) ir keturi pirmininko pavaduotojai (po du iš abiejų EURONEST parlamentinės asamblėjos komponentų), kurių rinkimo tvarką ir kadencijos trukmę nustato kiekvienas Asamblėjos komponentas.

2.   Abu pirmininkai kartu nusprendžia, kuris iš jų pirmininkaus kiekvienam komiteto posėdžiui.

3.   Komitetai gali paskirti pranešėjus išnagrinėti jų kompetencijai priklausančius konkrečius klausimus ir parengti pranešimus, kurie bus pateikti EURONEST parlamentinei asamblėjai gavus Biuro įgaliojimą pagal Darbo tvarkos taisykles.

4.   Nuolatiniai komitetai gali aptarti savo darbotvarkės klausimus nerengdami pranešimo ir gali Biurui raštu pranešti, kad svarstomi klausimai buvo aptarti.

5.   Komitetai EURONEST parlamentinei asamblėjai atsiskaito apie savo veiklą.

4 straipsnis

1.   Komitetų posėdžiai jų pirmininkų šaukiami daugiausia du kartus per metus, vienas iš jų turi būti rengiamas vykstant EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijai. Posėdžiai pakaitomis rengiami vienoje iš Rytų Europos šalių partnerių ir Europos Parlamente (vienoje iš jo darbo vietų). Komitetai gali rengti bendrus posėdžius, jei pirmininkai taip nusprendžia.

2.   Kiekvienas narys gali teikti pakeitimus svarstyti komitete.

3.   Dėl procedūros pažymėtina, kad komitetų posėdžiams mutatis mutandis taikomos EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklės. Komitete kvorumas yra tada, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis kiekvieno Asamblėjos komponento narių.

4.   Jeigu komitetas nenusprendžia kitaip, visi posėdžiai vyksta viešai.


II PRIEDAS

TEKSTŲ ILGUMAS

Versti ir dauginti pateikiamų tekstų ilgumui taikomos šios didžiausios ribos:

aiškinamosios dalys, parengiamieji darbo dokumentai, darbo grupių posėdžių bei faktų nustatymo misijų protokolai: 6 puslapiai,

pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikiami pranešimuose, ir pasiūlymai dėl rezoliucijų skubos tvarka svarstomais klausimais: 4 puslapiai, įskaitant konstatuojamąsias dalis, bet neįskaitant nurodomųjų dalių.

Puslapį sudaro 1 500 spaudos ženklų be tarpų.

Šį priedą Biuras gali keisti.


8.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/15


EURONEST parlamentinės asamblėjos nuolatinių komitetų

darbo tvarkos taisyklės, priimtos EURONEST parlamentinės asamblėjos 2011 m. gegužės 3 d. ir iš dalies pakeistos 2013 m. gegužės 29 d. Briuselyje, 2015 m. kovo 18 d. Jerevane ir 2017 m. lapkričio 1 d. Kijeve

(2018/C 047/02)

EURONEST parlamentinė asamblėja, remdamasi savo Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Biuro pasiūlymą, patvirtina šias Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisykles.

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklėse nustatoma vienoda darbo tvarka, kurios turi laikytis visi keturi EURONEST parlamentinės asamblėjos nuolatiniai komitetai (toliau – komitetai):

Politinių reikalų, žmogaus teisių ir demokratijos komitetas;

Ekonominės integracijos, teisės aktų derinimo ir atitikties ES politikos sritims komitetas;

Energetinio saugumo komitetas;

Socialinių reikalų, užimtumo, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komitetas.

2.   Nedarant poveikio Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklėms, komitetų posėdžiams mutatis mutandis taikomos EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Sudėtis

1.   Komitetas turi ne daugiau kaip trisdešimt narių, iš jų:

15 Europos Parlamento narių;

15 narių iš dalyvaujančių Rytų Europos partnerių parlamentų (1).

Komiteto sudėtis atspindi EURONEST parlamentinės asamblėjos sudėtį.

2.   Kiekvienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys turi teisę būti vieno iš nuolatinių komitetų nariu. Išskirtiniais atvejais narys gali priklausyti dviem nuolatiniams komitetams.

3.   Nariai skiriami kiekvieno parlamento nustatoma tvarka siekiant kuo labiau atspindėti įvairių frakcijų ir delegacijų, kurioms atstovaujama Europos Parlamento ir Rytų Europos partnerių komponentuose, pasiskirstymą.

4.   Komitetų dydį ir sudėtį Biuro siūlymu tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja.

3 straipsnis

Pirmininkavimas ir biuras

1.   Kiekvienas komitetas iš savo narių renka biurą, kurį sudaro du vienodą statusą turintys pirmininkai (po vieną iš abiejų Asamblėjos komponentų) ir keturi pirmininko pavaduotojai (po du iš abiejų Asamblėjos komponentų), kurių rinkimo tvarką ir kadencijos trukmę nustato kiekvienas Asamblėjos komponentas atskirai.

2.   Abu pirmininkai kartu nusprendžia, kuris iš jų pirmininkaus kiekvienam komiteto posėdžiui.

4 straipsnis

Pavaduojantys nariai

1.   Kiekvieną tikrąjį narį, negalintį dalyvauti komiteto posėdyje, gali pavaduoti pavaduojantis narys iš to paties Asamblėjos komponento abiejų šių narių susitarimu. Prieš prasidedant posėdžiui pirmininkas informuojamas apie bet kokių pavaduojančių narių dalyvavimą.

2.   Pavaduojantis narys komitete turi tokias pačias teises ir pareigas kaip tikrasis narys.

5 straipsnis

Posėdžiai

1.   Komitetų posėdžiai jų pirmininkų šaukiami daugiausia du kartus per metus, vienas iš jų turi būti rengiamas vykstant EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijai.

2.   Komiteto biuro siūlymu pirmininkai parengia ir pateikia kiekvieno komiteto posėdžio darbotvarkės projektą.

3.   Komitetų posėdžiai vyksta EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo kalbomis. Jeigu pirmininkai nenusprendžia kitaip, visi posėdžiai vyksta viešai.

4.   Pirmininkas pirmininkauja posėdžiui, užtikrina, kad būtų laikomasi Darbo tvarkos taisyklių, palaiko tvarką, suteikia žodį kalbėtojams, paskelbia diskusijas baigtomis, teikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus.

5.   Komiteto narys gali kalbėti tik tada, kai pirmininkas suteikia jam žodį. Kalbėtojas nenutraukiamas, nebent esama pareiškimų dėl darbo tvarkos. Jei kalbėtojas nukrypsta nuo temos, pirmininkas paragina jį laikytis tvarkos. Jei kalbėtojas nepaklūsta, pirmininkas gali nebesuteikti jam teisės kalbėti iki diskusijos atitinkama tema pabaigos.

6.   Bet kurį komiteto narį, trukdantį posėdžiui, pirmininkas paragina laikytis tvarkos. Jei tvarka pažeidžiama pakartotinai, pirmininkas gali pašalinti posėdžiui trukdantį narį iš posėdžių salės iki posėdžio pabaigos.

7.   Du ar daugiau komitetų jų biurų susitarimu gali rengti bendrus posėdžius atitinkamiems komitetams bendrai aktualia tema.

6 straipsnis

Pranešimai ir skubos tvarka svarstomi klausimai

1.   Komitetai gali paskirti pranešėjus išnagrinėti jų kompetencijai priklausančius konkrečius klausimus ir gavus Biuro leidimą parengti pranešimus, kurie bus pateikti EURONEST parlamentinei asamblėjai, arba nuomones, kurios bus pateiktos kitiems komitetams. Tokių pranešimų skaičius ribojamas, t. y. iš esmės per vieną sesiją vienas komitetas gali pateikti ne daugiau kaip vieną pranešimą. Komitetų pirmininkų prašymu Biuras gali nuspręsti, dėl kiek pranešimų bus balsuojama per sesiją, atsižvelgiant į jų rengimo pažangą.

2.   Išimties tvarka komitetas gali siūlyti EURONEST parlamentinei asamblėjai svarstyti klausimą skubos tvarka. Kaip nustatyta EURONEST parlamentinės asamblėjos darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 2 dalies b punkte, skubos tvarka svarstomų klausimų skaičius ribojamas.

3.   Be to, komitetai gali aptarti kitus savo darbotvarkės klausimus nerengdami pranešimo ir EURONEST parlamentinės asamblėjos biurui raštu pranešti, kad atitinkami klausimai buvo aptarti.

4.   Komitetai EURONEST parlamentinei asamblėjai atsiskaito apie savo veiklą.

7 straipsnis

Kvorumas ir balsavimas

1.   Kvorumas yra tada, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis kiekvieno Asamblėjos komponento narių. Per bendrus komitetų posėdžius kvorumas yra tada, kad posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip ketvirtadalis kiekvieno Asamblėjos komponento narių.

2.   Visi balsavimo rezultatai laikomi galiojančiais, kad ir kiek būtų balsuotojų. Vis dėlto bet kuris komiteto narys prieš balsuojant gali pateikti prašymą nustatyti, ar yra kvorumas. Jei pateikus tokį prašymą nustatoma, kad kvorumo nėra, balsavimas atidedamas.

3.   Komitetas arba komitetai, jei rengiamas bendras posėdis, priima sprendimus dviejų trečdalių balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Per balsavimą komitete arba komitetuose, jei rengiamas bendras posėdis, kiekvienas narys turi vieno asmeninio neperleidžiamo balso teisę.

4.   Jei balsuojama pakeliant ranką, balsus skaičiuoja Balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro vienodas skaičius atstovų iš kiekvieno EURONEST parlamentinės asamblėjos komponento sekretoriatų. Balsų skaičiavimo komisiją skiria komiteto pirmininkai prieš prasidedant kiekvienam atitinkamam posėdžiui ir ji praneša balsų skaičiavimo rezultatus tiesiogiai pirmininkams.

5.   Kiekvienas narys, laikydamasis pirmininkų paskelbto pakeitimų pateikimo termino, gali teikti pakeitimus, kurie svarstomi komitete arba komitetuose, jei rengiamas bendras posėdis. Pakeitimai turi būti susiję su tekstu, kurį norima pakeisti, ir yra teikiami raštu. Gali būti priimami svarstyti tik tie žodiniai pakeitimai, kuriais ištaisomos faktinės ar kalbos klaidos. Jokie kiti žodiniai pakeitimai nepriimtini.

6.   Jei prieš prasidedant balsavimui mažiausiai trys komiteto nariai, priklausantys bent dviem Europos Parlamento frakcijoms ar bent dviem EURONEST parlamentinės asamblėjos Rytų Europos partnerių komponento delegacijoms, pateikia prašymą kiekvienam Asamblėjos komponentui balsuoti atskirai, Rytų Europos partnerių komponento atstovai ir Europos Parlamento komponento atstovai balsuoja atskirai, bet vienu metu. Svarstomas dokumentas patvirtinamas, jei už jį balsavo dviejų trečdalių kiekviename Asamblėjos komponente atskirai balsavusiųjų dauguma. Ta pati nuostata taikoma, kai rengiamas bendras posėdis.

7.   Kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų, jei jis susijęs su dviem ar daugiau klausimų arba jei tekstą galima padalyti į dvi ar daugiau dalių, turinčių atskirą prasmę ir (arba) savarankišką norminę vertę, Europos Parlamento frakcija arba ne mažiau kaip vienas EURONEST parlamentinės asamblėjos narys gali paprašyti balsuoti dalimis. Prašymas pirmininkams turi būti pateikiamas raštu ne vėliau kaip iki dienos prieš balsavimą 18 val., išskyrus atvejus, kai pirmininkai nustato kitokį pateikimo terminą; toks prašymas apsvarstomas ir paprastai patenkinamas. Ta pati nuostata taikoma, kai rengiamas bendras posėdis.

8 straipsnis

Kiti klausimai

1.   Šalies, kurioje vyksta komiteto posėdis, parlamentas atsako už praktinius komiteto posėdžio organizavimo klausimus, teikia pagalbą jį rengiant ir padengia su posėdžio organizavimu susijusias išlaidas.

2.   Vis dėlto Biuro siūlymu EURONEST parlamentinė asamblėja gali rekomenduoti, kad kiti parlamentai skirtų finansinį indėlį, kuriuo padengiamos komiteto posėdžio organizavimo išlaidos.

9 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkai arba jų prašymu komiteto biuras turi teisę spręsti visus klausimus, susijusius su Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių aiškinimu.

10 straipsnis

Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių keitimas

1.   Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių pakeitimus tvirtina EURONEST parlamentinė asamblėja, remdamasi Biuro pasiūlymais.

2.   Pakeitimai priimami dviejų trečdalių balsavusių narių balsų dauguma. Jei prieš prasidedant balsavimui mažiausiai vienas dešimtadalis narių, priklausančių bent dviem Europos Parlamento frakcijoms ar bent dviem EURONEST parlamentinės asamblėjos Rytų Europos partnerių komponento delegacijoms, pateikia prašymą, kad kiekvienas Asamblėjos komponentas balsuotų atskirai, Rytų Europos partnerių komponento atstovai ir Europos Parlamento komponento atstovai balsuoja atskirai. Svarstomas dokumentas laikomas patvirtintu, jei už jį balsavo dviejų trečdalių kiekviename Asamblėjos komponente atskirai balsavusiųjų dauguma.

3.   Jeigu balsuojant nenurodoma kitaip, Nuolatinių komitetų darbo tvarkos taisyklių pakeitimai įsigalioja nedelsiant po jų patvirtinimo.


(1)  Prisijungus tolesnei Rytų Europos partnerei (Baltarusijai), vietos tarp Rytų Europos partnerių bus perskirstytos iš naujo.