ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 22

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. sausio 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 22/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 22/02

Byla C-472/15 P: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA / Europos Komisija, Italijos Respublika (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Eksporto kreditų draudimas — Valstybės įmonės savo dukterinės bendrovės įsipareigojimų perdraudimas — Kapitalo injekcijos dukterinės bendrovės nuostoliams padengti — Valstybės pagalbos sąvoka — Priskyrimas valstybei — Privataus investuotojo kriterijus)

2

2018/C 22/03

Sujungtos bylos C-596/15 P ir C-597/15 P: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Visuomenės sveikata — Vartotojų apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Teiginiai apie maisto produktų sveikumą — 13 straipsnio 3 dalis — Leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašas — Botaninės medžiagos — Neįvertinti sveikumo teiginiai — Ieškinys dėl neveikimo — SESV 265 straipsnis — Europos Komisijos pozicijos apibrėžimas — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Locus standi)

3

2018/C 22/04

Byla C-658/15: 2017 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hollands Bezit NV ir kt. / Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/39/EB — Finansinių priemonių rinkos — 4 straipsnio 1 dalies 14 punktas — Reguliuojamos rinkos sąvoka — Taikymo sritis — Sistema, kurioje dalyvauja, viena vertus, investuotojams atstovaujantys brokeriai ir, kita vertus, open end investicinių bendrovių agentai, privalantys įvykdyti su jų fondais susijusius pavedimus)

3

2018/C 22/05

Byla C-671/15: 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra žemės ūkio politika — SESV 42 straipsnis — Reglamentas (EB) Nr. 2200/96 — Reglamentas (EB) Nr. 1182/2007 — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 — Antikonkurenciniai veiksmai — SESV 101 straipsnis — Reglamentas Nr. 26 — Reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 — Gamintojų organizacijos — Gamintojų organizacijų asociacijos — Šių organizacijų ir asociacijų uždaviniai — Minimalių pardavimo kainų nustatymo praktika — Susitarimų dėl rinkai pateikiamo kiekio praktika — Keitimosi strategine informacija praktika — Prancūzijos trūkažolių rinka)

4

2018/C 22/06

Byla C-691/15 P: 2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Bilbaína de Alquitranes, SA ir kt. (Apeliacinis skundas — Aplinka — Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 — Tam tikrų cheminių medžiagų ir tam tikrų mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas — Reglamentas (ES) Nr. 944/2013 — Aukštos temperatūros akmens anglių deguto klasifikavimas — Ūmaus toksiškumo vandens aplinkai (H400) ir lėtinio toksiškumo vandens aplinkai (H410) kategorijos — Rūpestingumo pareiga — Akivaizdi vertinimo klaida)

5

2018/C 22/07

Byla C-122/16 P: 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje British Airways plc / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Europos krovininio oro transporto rinka — Komisijos sprendimas, susijęs su susitarimais ir suderintais veiksmais dėl krovininio oro transporto paslaugų kainos tam tikrų elementų — Motyvavimo trūkumai — Europos Sąjungos teismo iniciatyva nurodytas viešąja tvarka grindžiamas pagrindas — Draudimas priimti sprendimą ultra petita — Ieškinio reikalavimai iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą — Draudimas Europos Sąjungos Bendrajam Teismui panaikinti visą ginčijamą sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisinę gynybą)

6

2018/C 22/08

Byla C-165/16: 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąjungos pilietybė — SESV 21 straipsnis — Direktyva 2004/38/EB — Naudos gavėjai — Dviguba pilietybė — Sąjungos pilietis, įgijęs priimančiosios valstybės narės pilietybę ir išsaugojęs savo kilmės valstybės pilietybę — Sąjungos piliečio šeimos nario, trečiosios valstybės piliečio, teisė gyventi šioje valstybėje narėje)

7

2018/C 22/09

Byla C-224/16: 2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga — Išorinis tranzitas — Prekių gabenimas keliais naudojant TIR knygelę — SESV 267 straipsnis — Teisingumo Teismo jurisdikcija aiškinti TIR konvencijos 8 ir 11 straipsnius — Neužbaigta TIR operacija — Garantuojančiosios asociacijos atsakomybė — TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalis — Pareiga prieš pateikiant garantuojančiajai asociacijai reikalavimą sumokėti reikalauti mokėjimo, jei įmanoma, iš tiesiogiai atsakingo asmens ar asmenų — TIR konvencijos priede išdėstytos aiškinamosios pastabos — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 — 457 straipsnio 2 dalis — Bendrijos muitinės kodeksas — 203 ir 213 straipsniai — Asmenys, kurie įsigijo prekę ar laikė ją žinodami arba pagrįstai turėdami žinoti, kad ji buvo paimta iš muitinės priežiūros)

8

2018/C 22/10

Byla C-246/16: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Apmokestinamoji vertė — Šeštoji direktyva 77/388/EEB — 1 straipsnio C skirsnio 1 dalies antra pastraipa — Teisės sumažinti apmokestinamąją vertę ribojimas kontrahento nesumokėjimo atveju — Valstybių narių diskrecija perkeliant — Ūkio subjekto išankstinio finansavimo laikotarpio proporcingas pobūdis)

9

2018/C 22/11

Byla C-250/16 P: 2017 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH / Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Arbitražinė išlyga — Šeštoji pamatinė mokslo tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programa (2002–2006) — Dalies apeliantei išmokėtų sumų grąžinimas — Fiksuotos kompensacijos)

9

2018/C 22/12

Byla C-251/16: 2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosnan (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) — Šeštoji direktyva 77/388/EEB — 4 straipsnio 3 dalies a punktas ir 13 straipsnio B dalies g punktas — Kitų nei 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų pastatų ir žemės, kurioje jie pastatyti, tiekimo neapmokestinimas — Draudimo piktnaudžiauti principas — Taikymas nesant šį principą perkeliančių nacionalinių nuostatų — Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai)

10

2018/C 22/13

Byla C-292/16: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Helsingin hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), pradėtoje A Oy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įsisteigimo laisvė — Tiesioginiai mokesčiai — Pelno mokestis — Direktyva 90/434/EEB — 10 straipsnio 2 dalis — Turto perleidimas — Užsienyje įsteigtos nuolatinės buveinės perleidimas gaunančiajai bendrovei nerezidentei pagal turto perleidimo sandorį — Valstybės narės, kurioje yra perleidžiančioji bendrovė, teisė apmokestinti šios buveinės pelną arba turto vertės padidėjimą, atsiradusį dėl turto perleidimo — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas pelno ar turto vertės padidėjimo apmokestinimas nedelsiant tais metais, kai turtas buvo perleistas — Mokėtino mokesčio rinkimas tais mokestiniais metais, kai įvyko turto perleidimo sandoris)

11

2018/C 22/14

Byla C-308/16: 2017 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 12 straipsnio 1 ir 2 dalys — 135 straipsnio 1 dalies j punktas — Apmokestinamieji sandoriai — Pastatų tiekimo neapmokestinimas — Sąvoka pirmas panaudojimas — Sąvoka pertvarkymas

11

2018/C 22/15

Sujungtos bylos C-374/16 ir C-375/16: 2017 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas bylose (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rochus Geissel, kaip likvidatorius, atstovaujantis RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16), ir Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 168 straipsnio a punktas, 178 straipsnio a punktas ir 226 straipsnio 5 punktas — Pirkimo mokesčio atskaita — Rekvizitai, kurie privalo būti nurodyti sąskaitose faktūrose — Apmokestinamojo asmens teisėti lūkesčiai dėl teisės į atskaitą egzistavimo sąlygų)

12

2018/C 22/16

Byla C-381/16: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Salvador Benjumea Bravo de Laguna / Esteban Torras Ferrazzuolo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — Europos Sąjungos prekių ženklas — 16 straipsnis — Prekių ženklas kaip nuosavybės objektas — Europos Sąjungos prekių ženklo prilyginimas nacionaliniam prekių ženklui — 18 straipsnis — Savininko patikėtinio arba atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas — Nacionalinė teisės nuostata, suteikianti galimybę pateikti ieškinį dėl nuosavybės teisių į įregistruotą nacionalinį prekės ženklą, kuriuo pažeidžiamos savininko teisės ar įstatyminė arba sutartinė pareiga, pripažinimo — Atitiktis Reglamentui Nr. 207/2009)

13

2018/C 22/17

Sujungtos bylos C-427/16 ir C-428/16: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CHEZ Elektro Bulgaria AD / Yordan Kotsev (C-427/16) ir FrontEx International EAD / Emil Yanakiev (C-428/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Konkurencija — Laisvė teikti paslaugas — Advokatų profesinės organizacijos nustatyti minimalūs honorarų dydžiai — Draudimas teismui priteisti mažesnį už šiuos minimalius dydžius honorarą — Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį pridėtinės vertės mokestis (PVM) laikomas paslaugos, suteiktos verčiantis laisvąja profesija, kainos dalimi)

13

2018/C 22/18

Byla C-507/16: 2017 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Entertainment Bulgaria System EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Direktyva 2006/112/EB — 168 straipsnio a punktas, 169 straipsnio a punktas, 214 straipsnio 1 dalies d ir e punktai, 289 ir 290 straipsniai — Galimybė atskaityti mokėtiną ar sumokėtą pirkimo pridėtinės vertės mokestį (PVM) — Kitose valstybėse narėse vykdomi pardavimo sandoriai — Atleidimo nuo mokesčio valstybėje narėje, kurioje pasinaudojama teise į atskaitą, tvarka)

14

2018/C 22/19

Byla C-547/16: 2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Konkurencija — SESV 101 straipsnis — Įmonių susitarimai — Verslo ryšiai tarp degalinių operatorių ir naftos bendrovių — Ilgalaikis susitarimas dėl išimtinio degalų tiekimo — Sprendimas, kuriuo Europos Komisija pripažįsta įmonės įsipareigojimus privalomais — Nacionalinių teismų susaistymo su Komisijos sprendimu dėl įsipareigojimų ribos — Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis)

15

2018/C 22/20

Byla C-424/17 P: 2017 m. liepos 14 d. Vilislav Andreev Kaleychev pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-58/17, Kaleychev / Europos Žmogaus Teisių Teismas

16

2018/C 22/21

Byla C-455/17: 2017 m. liepos 31 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Benedikt Brisch / TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Byla C-456/17: 2017 m. liepos 31 d.Oberlandesgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gabriela Verena Glanzmann ir kt. / Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Byla C-470/17: 2017 m. rugpjūčio 7 d.Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Teresa Coria Garcia ir kt. / Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Byla C-549/17 P: 2017 m. rugsėjo 19 d. Ukrainos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-346/14 DEP, Yanukovych / Taryba

17

2018/C 22/25

Byla C-550/17 P: 2017 m. rugsėjo 19 d. Ukrainos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-347/14 DEP, Yanukovych / Taryba

17

2018/C 22/26

Byla C-551/17 P: 2017 m. rugsėjo 19 d. Ukrainos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-348/14 DEP, Yanukovych / Taryba

18

2018/C 22/27

Byla C-577/17: 2017 m. spalio 2 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Byla C-589/17: 2017 m. spalio 10 d.Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Byla C-597/17: 2017 m. spalio 16 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgisch Syndicaat van Chiropraxie ir kt.

19

2018/C 22/30

Byla C-598/17: 2017 m. spalio 16 d.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A-Fonds / Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Byla C-601/17: 2017 m. spalio 18 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dirk Harms ir kt. / Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Byla C-604/17: 2017 m. spalio 23 d.Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PM / AH

21

2018/C 22/33

Byla C-606/17: 2017 m. spalio 20 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IBA Molecular Italy Srl / Azienda ULSS n. 3 ir kt.

22

2018/C 22/34

Byla C-612/17: 2017 m. spalio 24 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federazione Italiana Golf (FIG) / Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Byla C-613/17: 2017 m. spalio 24 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) / Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

23

2018/C 22/36

Byla C-616/17: 2017 m. spalio 26 d.Tribunal correctionnel de Foix (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur de la République / Mathieu Blaise ir kt.

24

2018/C 22/37

Byla C-618/17: 2017 m. spalio 30 d.Tribunal d'Instance de Limoges (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BNP Paribas Personal Finance SA, Solfea teisių perėmėja / Roger Ducloux, Josée Ducloux, mergautinė pavardė – Lecay

25

2018/C 22/38

Byla C-619/17: 2017 m. lapkričio 3 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Byla C-620/17: 2017 m. lapkričio 2 d.Székesfehérvári Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe / Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Byla C-621/17: 2017 m. lapkričio 3 d.Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gyula Kiss / CIB Bank Zrt. ir kt.

29

2018/C 22/41

Byla C-623/17: 2017 m. spalio 31 d.Investigatory Powers Tribunal – London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ir kt.

29

2018/C 22/42

Byla C-630/17: 2017 m. lapkričio 9 d.Općinski sud u Rijeci (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anica Milivojević / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Byla C-678/17: 2017 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

31

 

Bendrasis Teismas

2018/C 22/44

Sujungtos bylos T-101/15 ir T-102/15: 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Red Bull / EUIPO – Optimum Mark (Mėlynos ir sidabro spalvų derinys) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungos prekių ženklas, kurį sudaro mėlynos ir sidabro spalvų derinys — Absoliutus atmetimo pagrindas — Pakankamai aiškus ir tikslus grafinis vaizdas — Sisteminio išdėstymo, kuriame spalvos susiejamos iš anksto nustatytu ir nuosekliu būdu, reikalingumas — Teisėti lūkesčiai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 4 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 4 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas))

33

2018/C 22/45

Byla T-31/16: 2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje adp Gauselmann / EUIPO (Juwel) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Juwel paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

33

2018/C 22/46

Byla T-239/16: 2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Polskie Zdroje / EUIPO (perlage) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo perlage paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 3 dalis))

34

2018/C 22/47

Byla T-254/16: 2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Steel Invest & Finance (Luxembourg) / Komisija (Valstybės pagalba — Plieno pramonė — Pagalba, kurią Belgija suteikė kelioms plieno sektoriaus įmonėms — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir nurodoma ją susigrąžinti — Pareiga motyvuoti — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas — Privataus investuotojo kriterijus)

35

2018/C 22/48

Byla T-475/16: 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FTI Touristik / EUIPO – Prantner ir Giersch (Fl) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Fl paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas fly.de — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

35

2018/C 22/49

Byla T-633/16: 2017 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bilde / Parlamentas (Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimus reglamentuojančios taisyklės — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas — Generalinio sekretoriaus įgaliojimai — Electa una via — Teisė į gynybą — Įrodinėjimo pareiga — Pareiga motyvuoti — Teisėti lūkesčiai — Politinės teisės — Vienodas požiūris — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Parlamento narių nepriklausomumas — Fakto klaida — Proporcingumas)

36

2018/C 22/50

Byla T-634/16: 2017 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Montel / Parlamentas (Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimus reglamentuojančios taisyklės — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas — Generalinio sekretoriaus įgaliojimai — Electa una via — Teisė į gynybą — Įrodinėjimo pareiga — Pareiga motyvuoti — Teisėti lūkesčiai — Politinės teisės — Vienodas požiūris — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Parlamento narių nepriklausomumas — Fakto klaida — Proporcingumas)

37

2018/C 22/51

Byla T-687/16: 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO –Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas STYLO & KOTON — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas) — Nesąžiningumo nebuvimas)

37

2018/C 22/52

Byla T-798/16: 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hanso Holding / EUIPO (REAL) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo REAL paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis))

38

2018/C 22/53

Byla T-895/16: 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toontrack Music / EUIPO (SUPERIOR DRUMMER) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SUPERIOR DRUMMER paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/ 2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai))

39

2018/C 22/54

Byla T-909/16: 2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratorios Ern / EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo NRIM Life Sciences paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas RYM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/2001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

39

2018/C 22/55

Byla T-50/17: 2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mackevision Medien Design / EUIPO (TO CREATE REALITY) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo TO CREATE REALITY paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

40

2018/C 22/56

Byla T-670/16: 2017 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Digital Rights Ireland / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Laisvės, teisingumo ir saugumo erdvė — Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis — Asmens duomenų perdavimas į Jungtines Valstijas — Pagal Airijos teisę įsteigta ne pelno bendrovė — Asmens duomenų apsaugos nebuvimas juridinių asmenų atveju — Duomenų valdytojas — Ieškinys narių ir rėmėjų vardu — Ieškinys visuomenės interesais — Nepriimtinumas)

40

2018/C 22/57

Byla T-423/17 R: 2017 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Nexans France ir Nexans / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Elektros kabeliai — Prašymo konfidencialiai tvarkyti tam tikrą sprendime, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas, pateiktą informaciją atmetimas — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skubos nebuvimas)

41

2018/C 22/58

Byla T-526/17: 2017 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Ruiz Jayo ir kt. / BPV

42

2018/C 22/59

Byla T-693/17: 2017 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje García Gómez ir kt. / BPV

42

2018/C 22/60

Byla T-719/17: 2017 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje DuPont de Nemours ir kt. / Komisija

43

2018/C 22/61

Byla T-727/17: 2017 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje PP ir kt. / EIVT

45

2018/C 22/62

Byla T-728/17: 2017 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Marinvest ir Porting / Komisija

46

2018/C 22/63

Byla T-731/17: 2017 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Escribà Serra ir kt. / BPV

48

2018/C 22/64

Byla T-734/17: 2017 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ViaSat / Komisija

48

2018/C 22/65

Byla T-738/17: 2017 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje STIF-IDF / Komisija

49

2018/C 22/66

Byla T-748/17: 2017 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje TrekStor / EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

50

2018/C 22/67

Byla T-749/17: 2017 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje TrekStor Ltd / EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

50

2018/C 22/68

Byla T-750/17: 2017 m. lapkričio10 d. pareikštas ieškinys byloje Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Komisija

51

2018/C 22/69

Byla T-756/17: 2017 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje CMS Hasche Sigle / EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Byla T-758/17: 2017 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Perfect Bar / EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Byla T-759/17: 2017 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Perfect Bar / EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Byla T-760/17: 2017 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Byla T-762/17: 2017 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Grammer / EUIPO (Geometrinės figūros atvaizdavimas)

55

2018/C 22/74

Byla T-763/17: 2017 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Septona / EUIPO – Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Byla T-765/17: 2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Kiku / CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Byla T-766/17: 2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Eglo Leuchten / EUIPO – Di-Ka (Šviestuvų dizainas)

57

2018/C 22/77

Byla T-767/17: 2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Eglo Leuchten / EUIPO Briloner Leuchten (Sieninė lempa)

58

2018/C 22/78

Byla T-769/17: 2017 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje roelliroelli confectionery schweiz / EUIPO –Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Byla T-772/17: 2017 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Café del Mar ir kt. / EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Byla T-773/17: 2017 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Café del Mar ir kt. / EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Byla T-774/17: 2017 m. lapkričio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Café del Mar ir kt. /EUIPO – Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Byla T-777/17: 2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Pan / EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Byla T-509/16: 2017 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Baradel ir kt. / EIF

62

2018/C 22/84

Byla T-244/17: 2017 m. lapkričio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje António Conde & Companhia / Komisija

62


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 022/01)

Paskutinis leidinys

OL C 13, 2018 1 15

Skelbti leidiniai

OL C 5, 2018 1 8

OL C 437, 2017 12 18

OL C 424, 2017 12 11

OL C 412, 2017 12 4

OL C 402, 2017 11 27

OL C 392, 2017 11 20

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/2


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA / Europos Komisija, Italijos Respublika

(Byla C-472/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Eksporto kreditų draudimas - Valstybės įmonės savo dukterinės bendrovės įsipareigojimų perdraudimas - Kapitalo injekcijos dukterinės bendrovės nuostoliams padengti - Valstybės pagalbos sąvoka - Priskyrimas valstybei - Privataus investuotojo kriterijus))

(2018/C 022/02)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantės: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA, atstovaujamos advokatų M. Siragusa ir G. Rizza

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, G. Conte ir D. Grespan, Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato S. Fiorentino

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) ir Sace BT SpA ne tik savo, bet ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas per apeliacinį procesą.

3.

Italijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 381, 2015 11 16.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/3


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) / Europos Komisija

(Sujungtos bylos C-596/15 P ir C-597/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Visuomenės sveikata - Vartotojų apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 - Teiginiai apie maisto produktų sveikumą - 13 straipsnio 3 dalis - Leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašas - Botaninės medžiagos - Neįvertinti sveikumo teiginiai - Ieškinys dėl neveikimo - SESV 265 straipsnis - Europos Komisijos pozicijos apibrėžimas - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - „Locus standi“))

(2018/C 022/03)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P), atstovaujamos advokatų M. Weidner, T. Guttau ir N. Hußmann

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama S. Grünheid ir M. Wilderspin

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį Bionorica / Komisija (T-619/14, nepaskelbta Rink., EU:T:2015:723).

2.

Atmesti byloje T-619/14 Bionorica SE pareikštą ieškinį dėl neveikimo kaip nepriimtiną.

3.

Atmesti byloje C-597/15 P pareikštą apeliacinį skundą.

4.

Bionorica SE ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmojoje instancijoje byloje T-619/14 ir apeliaciniame procese byloje C-596/15 P.

5.

Diapharm GmbH & Co. KG padengia apeliaciniame procese byloje C-597/15 P patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 16, 2016 1 18.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/3


2017 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hollands Bezit NV ir kt. / Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

(Byla C-658/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2004/39/EB - Finansinių priemonių rinkos - 4 straipsnio 1 dalies 14 punktas - „Reguliuojamos rinkos“ sąvoka - Taikymo sritis - Sistema, kurioje dalyvauja, viena vertus, investuotojams atstovaujantys brokeriai ir, kita vertus, „open end“ investicinių bendrovių agentai, privalantys įvykdyti su jų fondais susijusius pavedimus))

(2018/C 022/04)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Robeco Hollands Bezit NV, Robeco Duurzaam Aandelen NV, Robeco Safe Mix NV, Robeco Solid Mix NV, Robeco Balanced Mix NV, Robeco Growth Mix NV, Robeco Life Cycle Funds NV, Robeco Afrika Fonds NV, Robeco Global Stars Equities, Robeco All Strategy Euro Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities

Atsakovas: Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB, 4 straipsnio 1 dalies 14 punktas turi būti aiškinamas taip, kad prie „reguliuojamos rinkos“ sąvokos, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, priskiriama prekybos sistema, kurioje daug fondų agentų ir brokerių atitinkamai atstovauja open end tipo investicinėms bendrovėms ir investuotojams ir kurios vienintelis tikslas yra padėti šioms investicinėms bendrovėms atlikti pareigą įvykdyti minėtų investuotojų pateiktus vienetų pirkimo ir pardavimo pavedimus.


(1)  OL C 98, 2016 3 14.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/4


2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir kt.

(Byla C-671/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra žemės ūkio politika - SESV 42 straipsnis - Reglamentas (EB) Nr. 2200/96 - Reglamentas (EB) Nr. 1182/2007 - Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 - Antikonkurenciniai veiksmai - SESV 101 straipsnis - Reglamentas Nr. 26 - Reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 - Gamintojų organizacijos - Gamintojų organizacijų asociacijos - Šių organizacijų ir asociacijų uždaviniai - Minimalių pardavimo kainų nustatymo praktika - Susitarimų dėl rinkai pateikiamo kiekio praktika - Keitimosi strategine informacija praktika - Prancūzijos trūkažolių rinka))

(2018/C 022/05)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Président de l’Autorité de la concurrence

Atsakovai: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Fraileg SARL, Prim’Santerre SARL, Union des endiviers, anciennement Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), Soleil du Nord SARL, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles, Groupe Perle du Nord SAS, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Rezoliucinė dalis

SESV 101 straipsnį, siejamą su 1962 m. balandžio 4 d. Tarybos reglamento Nr. 26 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais 2 straipsniu, 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo 11 straipsnio 1 dalimi, 2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais, iš dalies pakeisto 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, 2 straipsniu, 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/2007, nustatančio konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiančio direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2202/96, 3 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 491/2009, 122 straipsnio pirma pastraipa ir 175 bei 176 straipsniais, reikia aiškinti taip:

veiksmams, kurie yra kolektyvinis minimalios pardavimo kainos nustatymas, susitarimas dėl rinkai pateiktino kiekio ar keitimosi strategine informacija, kaip antai nagrinėjamiems pagrindinėje byloje, negali būti netaikomas SESV 101 straipsnio 1 dalyje numatytas kartelių draudimas, jei dėl jų buvo susitarta tarp skirtingų gamintojų organizacijų ar gamintojų organizacijų asociacijų, taip pat su valstybių narių nepripažįstamais subjektais siekiant Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo apibrėžto tikslo bendrai organizuojant atitinkamą rinką, pavyzdžiui, su profesinėmis organizacijomis, neturinčiomis gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos ar tarpšakinės organizacijos statuso, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos teisės aktus, ir

veiksmams, kurie yra susitarimai dėl kainų, pateikimo rinkai kiekių ar keitimosi strategine informacija, kaip antai nagrinėjamiems pagrindinėje byloje, gali būti netaikomas SESV 101 straipsnio 1 dalyje numatytas kartelių draudimas, jei dėl jų buvo susitarta tarp valstybės narės pripažintos tos pačios gamintojų organizacijos ar tos pačios gamintojų organizacijų asociacijos narių ir jei jie griežtai būtini siekiant atitinkamai gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai laikantis Europos Sąjungos teisės aktų patikėto tikslo ar tikslų.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/5


2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Bilbaína de Alquitranes, SA ir kt.

(Byla C-691/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Aplinka - Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 - Tam tikrų cheminių medžiagų ir tam tikrų mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas - Reglamentas (ES) Nr. 944/2013 - Aukštos temperatūros akmens anglių deguto klasifikavimas - Ūmaus toksiškumo vandens aplinkai (H400) ir lėtinio toksiškumo vandens aplinkai (H410) kategorijos - Rūpestingumo pareiga - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2018/C 022/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama K. Talabér-Ritz ir P.-J. Loewenthal

Kitos proceso šalys: Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH, atstovaujamos advokatų K. Van Maldegem, C. Mereu ir M. Grunchard ir advocate P. Sellar; Europos cheminių medžiagų agentūra, atstovaujama N. Herbatschek, W. Broere ir M. Heikkilä, GrafTech Iberica, SL, atstovaujama advokatų C. Mereu, K. Van Maldegem ir M. Grunchard ir advocate P. Sellar

Apeliantės pusėje įstojusios į bylą šalys: Danijos Karalystė, atstovaujama C. Thorning ir N. Lyshøj, Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, J. Möller ir R. Kanitz, Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. Bulterman ir C. S. Schillemans ir J. Langer

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Komisija padengia ne tik savo, bet ir Bilbaína de Alquitranes SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica SA, SGL Carbon GmbH (Vokietija), SGL Carbon GmbH (Austrija), SGL Carbon, SGL Carbon SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG ir Tokai erftcarbon GmbH bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su procesu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame priimta 2016 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojo nutartis Komisija / Bilbaína de Alquitranes ir kt. (C-691/15 P-R, nepaskelbta Rink., EU:C:2016:597).

3.

Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika ir Nyderlandų Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

4.

GrafTech Iberica SL ir Europos cheminių medžiagų agentūra padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 106, 2016 3 21.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/6


2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje British Airways plc / Europos Komisija

(Byla C-122/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Europos krovininio oro transporto rinka - Komisijos sprendimas, susijęs su susitarimais ir suderintais veiksmais dėl krovininio oro transporto paslaugų kainos tam tikrų elementų - Motyvavimo trūkumai - Europos Sąjungos teismo iniciatyva nurodytas viešąja tvarka grindžiamas pagrindas - Draudimas priimti sprendimą ultra petita - Ieškinio reikalavimai iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą - Draudimas Europos Sąjungos Bendrajam Teismui panaikinti visą ginčijamą sprendimą - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis - Teisė į veiksmingą teisinę gynybą))

(2018/C 022/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: British Airways plc, atstovaujama QC J. Turner ir baristerio R. O’Donoghue, kuriuos įgaliojo solicitorė A. Lyle-Smythe,

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama N. Khan ir A. Dawes

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš British Airways plc bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 191, 2016 5 30.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/7


2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department

(Byla C-165/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Sąjungos pilietybė - SESV 21 straipsnis - Direktyva 2004/38/EB - Naudos gavėjai - Dviguba pilietybė - Sąjungos pilietis, įgijęs priimančiosios valstybės narės pilietybę ir išsaugojęs savo kilmės valstybės pilietybę - Sąjungos piliečio šeimos nario, trečiosios valstybės piliečio, teisė gyventi šioje valstybėje narėje))

(2018/C 022/08)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Toufik Lounes

Atsakovas: Secretary of State for the Home Department

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti [d]irektyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, turi būti aiškinama taip, kad tokioje situacijoje, kai Europos Sąjungos pilietis pasinaudojo savo judėjimo laisve, atvyko į kitą valstybę narę, kurios pilietis jis nėra, ir joje apsigyveno pagal šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalį arba 16 straipsnio 1 dalį, vėliau įgijo šios valstybės narės pilietybę, kartu išsaugodamas ir savo kilmės valstybės pilietybę, po kelerių metų susituokė su trečiosios valstybės piliečiu ir su juo toliau gyvena minėtos valstybės narės teritorijoje, šis trečiosios valstybės pilietis negali pasinaudoti išvestine teise gyventi minėtoje valstybėje narėje remdamasis minėtos direktyvos nuostatomis. Vis dėlto jis gali pasinaudoti tokia teise gyventi šalyje, remdamasis SESV 21 straipsnio 1 dalimi, tokiomis sąlygomis, kurios neturi būti griežtesnės nei Direktyvoje 2004/38 numatytos šios teisės suteikimo trečiosios valstybės piliečiui, kuris yra Sąjungos piliečio, pasinaudojusio laisvo judėjimo teise ir apsigyvenusio kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje, šeimos narys, sąlygos.


(1)  OL C 191, 2016 5 30.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/8


2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas

(Byla C-224/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Muitų sąjunga - Išorinis tranzitas - Prekių gabenimas keliais naudojant TIR knygelę - SESV 267 straipsnis - Teisingumo Teismo jurisdikcija aiškinti TIR konvencijos 8 ir 11 straipsnius - Neužbaigta TIR operacija - Garantuojančiosios asociacijos atsakomybė - TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalis - Pareiga prieš pateikiant garantuojančiajai asociacijai reikalavimą sumokėti reikalauti mokėjimo, jei įmanoma, iš tiesiogiai atsakingo asmens ar asmenų - TIR konvencijos priede išdėstytos aiškinamosios pastabos - Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 - 457 straipsnio 2 dalis - Bendrijos muitinės kodeksas - 203 ir 213 straipsniai - Asmenys, kurie įsigijo prekę ar laikė ją žinodami arba pagrįstai turėdami žinoti, kad ji buvo paimta iš muitinės priežiūros))

(2018/C 022/09)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)

Atsakovas: Nachalnik na Mitnitsa Burgas

Rezoliucinė dalis

1.

Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti prejudicinį sprendimą dėl 1975 m. lapkričio 14 d. Ženevoje pasirašytos ir Europos ekonominės bendrijos vardu 1978 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2112/78 (šio reglamento pakeista ir konsoliduota redakcija, paskelbta 2009 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimu 2009/477/EB) patvirtintos Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 8 ir 11 straipsnių išaiškinimo.

2.

Europos ekonominės bendrijos vardu Reglamentu (EEB) Nr. 2112/78 (šio reglamento pakeista ir konsoliduota redakcija, paskelbta Sprendimu 2009/477/EB) patvirtintos Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 8 straipsnio 7 dalis turi būti aiškinama taip, kad tokiu atveju kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje muitinė laikėsi šioje nuostatoje numatytos pareigos prieš pateikiant garantuojančiajai asociacijai reikalavimą sumokėti atitinkamus importo muitus ir mokesčius reikalauti, jei įmanoma, kad juos sumokėtų TIR knygelės turėtojas kaip tiesiogiai už šių sumų sumokėjimą atsakingas asmuo.

3.

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006, 203 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka ir 213 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad vien to, jog gavėjas įsigijo ar laikė krovinį ir žinojo, jog jis atgabentas naudojant TIR knygelę, ir to, jog neįrodyta, kad šis krovinys buvo pateiktas ir deklaruotas paskirties muitinės įstaigoje, nepakanka, kad būtų galima padaryti išvadą, jog toks gavėjas žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti, kad toks krovinys buvo paimtas iš muitinės priežiūros, kaip tai numatyta pirmojoje iš šių nuostatų, todėl pagal antrąją nuostatą jis turi būti laikomas solidariai atsakingu už šią skolą muitinei.


(1)  OL C 243, 2016 7 4.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/9


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Byla C-246/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Apmokestinamoji vertė - Šeštoji direktyva 77/388/EEB - 1 straipsnio C skirsnio 1 dalies antra pastraipa - Teisės sumažinti apmokestinamąją vertę ribojimas kontrahento nesumokėjimo atveju - Valstybių narių diskrecija perkeliant - Ūkio subjekto išankstinio finansavimo laikotarpio proporcingas pobūdis))

(2018/C 022/10)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Enzo Di Maura

Atsakovė: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 11 straipsnio C skirsnio 1 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti taip, kad valstybė narė negali susieti pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamosios vertės sumažinimo su bankroto procedūros nesėkmingu pobūdžiu, kai tokia procedūra gali trukti ilgiau nei dešimt metų.


(1)  OL C 260, 2016 7 18.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/9


2017 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH / Europos Komisija

(Byla C-250/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Arbitražinė išlyga - Šeštoji pamatinė mokslo tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programa (2002–2006) - Dalies apeliantei išmokėtų sumų grąžinimas - Fiksuotos kompensacijos))

(2018/C 022/11)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, atstovaujama advokato M. Núñez Müller

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir F. Moro

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 222, 2016 6 20.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/10


2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosnan

(Byla C-251/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) - Šeštoji direktyva 77/388/EEB - 4 straipsnio 3 dalies a punktas ir 13 straipsnio B dalies g punktas - Kitų nei 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų pastatų ir žemės, kurioje jie pastatyti, tiekimo neapmokestinimas - Draudimo piktnaudžiauti principas - Taikymas nesant šį principą perkeliančių nacionalinių nuostatų - Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai))

(2018/C 022/12)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston

Kita apeliacinio proceso šalis: T. G. Brosnan

Rezoliucinė dalis

1.

Draudimo piktnaudžiauti principas turi būti aiškinamas taip, kad, nepaisant nacionalinės priemonės, kuria šis principas įgyvendinamas vidaus teisinėje sistemoje, jis gali būti tiesiogiai taikomas siekiant atsisakyti neapmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu nekilnojamojo turto pardavimo, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, įvykdyto prieš paskelbiant 2006 m. vasario 21 d. Sprendimą Halifax ir kt. (C-255/02, EU:C:2006:121), ir tai nėra draudžiama pagal teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus.

2.

1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, jei pagrindinėje byloje nagrinėjamus sandorius reikėtų iš naujo apibrėžti pagal draudimo piktnaudžiauti principą, tie iš šių sandorių, kurie nebuvo sudaryti piktnaudžiaujant, gali būti apmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu remiantis reikšmingomis tokį apmokestinimą numatančių nacionalinės teisės aktų nuostatomis.

3.

Draudimo piktnaudžiauti principas turi būti aiškinamas taip, kad siekiant, remiantis 2006 m. vasario 21 d. Sprendimo Halifax ir kt. (C-255/02, EU:C:2006:121) 75 punktu, nustatyti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą, reikia atskirai atsižvelgti į nuomos sutarčių, galiojusių prieš įvykdant pagrindinėje byloje aptariamo nekilnojamojo turto pardavimą, tikslą.

4.

Draudimo piktnaudžiauti principas turi būti aiškinamas taip, kad nekilnojamojo turto tiekimu, kaip antai nagrinėjamu pagrindinėje byloje, gali būti įgyjamas mokestinis pranašumas, prieštaraujantis reikšmingų Šeštosios direktyvos 77/388/EEB nuostatų tikslui, jeigu šio nekilnojamojo turto savininkas ar nuomininkas, prieš tai, kai šis turtas buvo parduotas tretiesiems pirkėjams, dar nebuvo juo faktiškai pasinaudojęs. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar taip yra pagrindinėje byloje.

5.

Draudimo piktnaudžiauti principas turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas esant situacijai, kaip antai nagrinėjamai pagrindinėje byloje, kuri susijusi su galimu nekilnojamojo turto tiekimo neapmokestinimu pridėtinės vertės mokesčiu.


(1)  OL C 243, 2016 7 4.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/11


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Helsingin hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), pradėtoje A Oy

(Byla C-292/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Įsisteigimo laisvė - Tiesioginiai mokesčiai - Pelno mokestis - Direktyva 90/434/EEB - 10 straipsnio 2 dalis - Turto perleidimas - Užsienyje įsteigtos nuolatinės buveinės perleidimas gaunančiajai bendrovei nerezidentei pagal turto perleidimo sandorį - Valstybės narės, kurioje yra perleidžiančioji bendrovė, teisė apmokestinti šios buveinės pelną arba turto vertės padidėjimą, atsiradusį dėl turto perleidimo - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas pelno ar turto vertės padidėjimo apmokestinimas nedelsiant tais metais, kai turtas buvo perleistas - Mokėtino mokesčio rinkimas tais mokestiniais metais, kai įvyko turto perleidimo sandoris))

(2018/C 022/13)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Helsingin hallinto-oikeus

Šalis pagrindinėje byloje

A Oy

Rezoliucinė dalis

SESV 49 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias tuo atveju, kai bendrovė rezidentė pagal turto perleidimo sandorį perleidžia užsienyje esančią savo nuolatinę buveinę bendrovei nerezidentei, dėl šio perleidimo atsiradęs turto vertės padidėjimas apmokestinamas nedelsiant ir neleidžiama atidėti mokėtino mokesčio rinkimo, o esant panašiai vidaus situacijai toks turto vertės padidėjimas apmokestinamas tik pardavus perleistą turtą, kiek šiose teisės nuostatose nenumatyta atidėti šio mokesčio rinkimo.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/11


2017 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Byla C-308/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema - Direktyva 2006/112/EB - 12 straipsnio 1 ir 2 dalys - 135 straipsnio 1 dalies j punktas - Apmokestinamieji sandoriai - Pastatų tiekimo neapmokestinimas - Sąvoka „pirmas panaudojimas“ - Sąvoka „pertvarkymas“)

(2018/C 022/14)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Kozuba Premium Selection sp. z o.o.

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 12 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 135 straipsnio 1 dalies j punktas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią pastatų tiekimas neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, jeigu jie pirmą kartą buvo panaudoti pagal apmokestinamąjį sandorį. Šias nuostatas reikia aiškinti taip, kad pagal jas nedraudžiama tokioje nacionalinės teisės normoje nustatyti šio neapmokestinimo sąlygos, kad esamo pastato „pagerinimo“ atveju patirtos išlaidos neturi viršyti 30 % pradinės jo vertės, jei sąvoka „pagerinimas“ aiškinama taip pat, kaip ir Direktyvos 2006/112 12 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „pertvarkymas“, t. y. kad turi būti padaryta esminių atitinkamo pastato pakeitimų, susijusių su jo naudojimo būdu ar gerokai keičiančių panaudojimo sąlygas.


(1)  OL C 335, 2016 9 12.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/12


2017 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas bylose (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rochus Geissel, kaip likvidatorius, atstovaujantis RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16), ir Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16)

(Sujungtos bylos C-374/16 ir C-375/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 168 straipsnio a punktas, 178 straipsnio a punktas ir 226 straipsnio 5 punktas - Pirkimo mokesčio atskaita - Rekvizitai, kurie privalo būti nurodyti sąskaitose faktūrose - Apmokestinamojo asmens teisėti lūkesčiai dėl teisės į atskaitą egzistavimo sąlygų))

(2018/C 022/15)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Rochus Geissel, kaip likvidatorius, atstovaujantis RGEX GmbH i.L. (C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)

Atsakovai: Finanzamt Neuss (C-374/16), Igor Butin (C-375/16)

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktą ir 178 straipsnio a punktą kartu su šios direktyvos 226 straipsnio 5 punktu reikia aiškinti taip, kad jie draudžia nacionalinės teisės nuostatas, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias teisė į pirkimo PVM atskaitą priklauso nuo sąskaitoje faktūroje nurodyto adreso, kuriuo ją išrašęs asmuo vykdo savo ekonominę veiklą.


(1)  OL C 392, 2016 10 24.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/13


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Salvador Benjumea Bravo de Laguna / Esteban Torras Ferrazzuolo

(Byla C-381/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - Europos Sąjungos prekių ženklas - 16 straipsnis - Prekių ženklas kaip nuosavybės objektas - Europos Sąjungos prekių ženklo prilyginimas nacionaliniam prekių ženklui - 18 straipsnis - Savininko patikėtinio arba atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas - Nacionalinė teisės nuostata, suteikianti galimybę pateikti ieškinį dėl nuosavybės teisių į įregistruotą nacionalinį prekės ženklą, kuriuo pažeidžiamos savininko teisės ar įstatyminė arba sutartinė pareiga, pripažinimo - Atitiktis Reglamentui Nr. 207/2009))

(2018/C 022/16)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir apeliantas: Salvador Benjumea Bravo de Laguna

Atsakovas ir kita apeliacinio proceso šalis: Esteban Torras Ferrazzuolo

Rezoliucinė dalis

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 16 ir 18 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama Europos Sąjungos prekių ženklui taikyti tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjama šioje pagrindinėje byloje, kuria remdamasis asmuo, kuriam buvo padaryta žala įregistruojant prekių ženklą, kurio registracijos paraiška buvo pateikta pažeidžiant jo teises arba įstatyminę ar sutartinę pareigą, turi teisę reikalauti pripažinti nuosavybės teises į prekių ženklą, jeigu nagrinėjamoms aplinkybėms netaikomas šio reglamento 18 straipsnis.


(1)  OL C 335, 2016 9 12.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/13


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD / Yordan Kotsev (C-427/16) ir „FrontEx International“ EAD / Emil Yanakiev (C-428/16)

(Sujungtos bylos C-427/16 ir C-428/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Konkurencija - Laisvė teikti paslaugas - Advokatų profesinės organizacijos nustatyti minimalūs honorarų dydžiai - Draudimas teismui priteisti mažesnį už šiuos minimalius dydžius honorarą - Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį pridėtinės vertės mokestis (PVM) laikomas paslaugos, suteiktos verčiantis laisvąja profesija, kainos dalimi))

(2018/C 022/17)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD (C-427/16) ir „FrontEx International“ EAD (C-428/16)

Atsakovai: Yordan Kotsev (C-427/16) ir Emil Yanakiev (C-428/16)

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 101 straipsnio 1 dalis, siejama su ESS 4 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinama taip, jog toks nacionalinės teisės aktas, koks nagrinėjamas pagrindinėse bylose, pagal kurį, viena vertus, advokatui ir jo klientui draudžiama susitarti dėl užmokesčio dydžio, mažesnio nei advokatų profesinės organizacijos, pavyzdžiui, Vissh advokatski savet (Aukščiausioji advokatų taryba, Bulgarija) nutarime nustatytas minimalus dydis, antraip šis advokatas būtų traukiamas drausminėn atsakomybėn, ir, kita vertus, teismui draudžiama nurodyti atlyginti honorarą, kuris yra mažesnis už tokį nustatytą minimalų dydį, gali apriboti konkurenciją vidaus rinkoje, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį. Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar atsižvelgiant į konkrečią taikymo tvarką toks teisės aktas iš tikrųjų atitinka teisėtus tikslus ir ar jame nustatyti apribojimai neviršija to, kas būtina užtikrinant šių teisėtų tikslų įgyvendinimą.

2.

SESV 101 straipsnio 1 dalį, siejamą su ESS 4 straipsnio 3 dalimi ir 1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 77/249/EEB, skirta padėti advokatams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas, reikia aiškinti taip, kad jai neprieštarauja toks nacionalinės teisės aktas, koks nagrinėjamas pagrindinėse bylose, pagal kurį nacionalinis teismas priteisia juridiniams asmenims ir individualiems verslininkams advokato užmokestį, jeigu juos gynė juriskonsultas.

3.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 78 straipsnio pirmos pastraipos a punktas turi būti aiškinamas taip, kad jam prieštarauja toks nacionalinės teisės aktas, koks nagrinėjamas pagrindinėse bylose, pagal kurį pridėtinės vertės mokestis laikomas įregistruotų advokatų užmokesčio dalimi, jeigu dėl to toks užmokestis du kartus apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu.


(1)  OL C 371, 2016 10 10.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/14


2017 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Entertainment Bulgaria System EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

(Byla C-507/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Direktyva 2006/112/EB - 168 straipsnio a punktas, 169 straipsnio a punktas, 214 straipsnio 1 dalies d ir e punktai, 289 ir 290 straipsniai - Galimybė atskaityti mokėtiną ar sumokėtą pirkimo pridėtinės vertės mokestį (PVM) - Kitose valstybėse narėse vykdomi pardavimo sandoriai - Atleidimo nuo mokesčio valstybėje narėje, kurioje pasinaudojama teise į atskaitą, tvarka))

(2018/C 022/18)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Entertainment Bulgaria System EOOD

Atsakovė: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies pakeista 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2009/162/ES turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja valstybės narės teisės aktas, pagal kurį šios valstybės narės teritorijoje įsteigtam apmokestinamajam asmeniui neleidžiama atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, mokėtino arba sumokėto šioje valstybėje narėje už kitose valstybėse narėse įsteigtų apmokestinamųjų asmenų suteiktas paslaugas, kurios buvo panaudotos teikiant paslaugas kitose valstybėse narėse nei ta, kur šis apmokestinamasis asmuo yra įsteigtas, motyvuojant tuo, kad jis įregistruotas kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas susiklosčius vienai iš Direktyvos 2006/112, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/162, 214 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose numatytų situacijų. Tačiau Direktyvos 2006/112, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/162, 168 straipsnio a punktas ir 169 straipsnio a punktas turi būti aiškinami taip, kad jiems neprieštarauja valstybės teisės aktas, pagal kurį šios valstybės narės teritorijoje įsteigtam apmokestinamajam asmeniui, kuriam toje valstybėje taikoma atleidimo nuo mokesčio tvarka, neleidžiama pasinaudoti teise į pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, mokėtino arba sumokėto šioje valstybėje už kitose valstybėse narėse įsteigtų apmokestinamųjų asmenų suteiktas paslaugas, kurios buvo panaudotos teikiant paslaugas kitose valstybėse narėse nei ta, kur šis apmokestinamasis asmuo yra įsteigtas, atskaitą.


(1)  OL C 441, 2016 11 28.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/15


2017 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Byla C-547/16) (1)

((Konkurencija - SESV 101 straipsnis - Įmonių susitarimai - Verslo ryšiai tarp degalinių operatorių ir naftos bendrovių - Ilgalaikis susitarimas dėl išimtinio degalų tiekimo - Sprendimas, kuriuo Europos Komisija pripažįsta įmonės įsipareigojimus privalomais - Nacionalinių teismų susaistymo su Komisijos sprendimu dėl įsipareigojimų ribos - Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis))

(2018/C 022/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González

Atsakovė: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Rezoliucinė dalis

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų [SESV 101 ir 102] straipsniuose, įgyvendinimo 16 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Europos Komisijos sprendimas dėl įsipareigojimų, kurį ji priima pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį atsižvelgdama į tam tikrus įmonių susitarimus, neužkerta kelio nacionaliniams teismams patikrinti minėtų susitarimų atitiktį konkurencijos taisyklėms ir prireikus pripažinti juos negaliojančiais pagal SESV 101 straipsnio 2 dalį.


(1)  OL C 22, 2017 1 23


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/16


2017 m. liepos 14 d. Vilislav Andreev Kaleychev pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-58/17, Kaleychev / Europos Žmogaus Teisių Teismas

(Byla C-424/17 P)

(2018/C 022/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Vilislav Andreev Kaleychev, atstovaujamas адвокат K. Mladenova

Kita proceso šalis: Europos Žmogaus Teisių Teismas

2017 m. lapkričio 22 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/16


2017 m. liepos 31 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Benedikt Brisch / TUIfly GmbH

(Byla C-455/17)

(2018/C 022/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hannover

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Benedikt Brisch

Atsakovė: TUIfly GmbH

2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi Teisingumo Teismas išbraukė bylą iš registro.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/16


2017 m. liepos 31 d.Oberlandesgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gabriela Verena Glanzmann ir kt. / Deutsche Lufthansa AG

(Byla C-456/17)

(2018/C 022/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai ir apeliantai: Gabriela Verena Glanzmann, Sara Glanzmann, Loris Glanzmann

Atsakovė: Deutsche Lufthansa AG

2017 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo nutartimi ši byla buvo išbraukta iš Teisingumo Teismo bylų registro.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/17


2017 m. rugpjūčio 7 d.Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Teresa Coria Garcia ir kt. / Austrian Airlines AG

(Byla C-470/17)

(2018/C 022/23)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Teresa Coria Garcia, Marina Velasco Coria, Miriam Coria Garcia

Atsakovė: Austrian Airlines AG

2017 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo nutartimi byla išbraukta iš Teisingumo Teismo registro.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/17


2017 m. rugsėjo 19 d. Ukrainos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-346/14 DEP, Yanukovych / Taryba

(Byla C-549/17 P)

(2018/C 022/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ukraina, atstovaujama advokatės M. Kostytska

Kitos proceso šalys: Viktor Fedorovych Yanukovych, Europos Sąjungos Taryba, Lenkijos Respublika, Europos Komisija

2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) pripažino, kad apeliacinis skundas nepriimtinas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/17


2017 m. rugsėjo 19 d. Ukrainos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-347/14 DEP, Yanukovych / Taryba

(Byla C-550/17 P)

(2018/C 022/25)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ukraina, atstovaujama advokatės M. Kostytska

Kitos proceso šalys: Olga Stanislavivna Yanukovych, kaip Viktor Viktorovych Yanukovych paveldėtoja, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) pripažino, kad apeliacinis skundas nepriimtinas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/18


2017 m. rugsėjo 19 d. Ukrainos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-348/14 DEP, Yanukovych / Taryba

(Byla C-551/17 P)

(2018/C 022/26)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ukraina, atstovaujama advokatės M. Kostytska

Kitos proceso šalys: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) pripažino, kad apeliacinis skundas nepriimtinas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/18


2017 m. spalio 2 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Byla C-577/17)

(2018/C 022/27)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Kitos proceso šalys: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mj. Prince Nomamidobo

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar prašoma valstybė narė, kuri yra atsakinga pagal reglamento „Dublinas III“ (1) III skyriaus kriterijus, gali patenkinti prašymą atsiimti prieglobsčio prašytoją pagal reglamento „Dublinas III“ 23 straipsnio 1 dalį ir tada, kai yra pasibaigęs reglamento „Dublinas III“ 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas atsakymo terminas, o prašoma valstybė narė per nustatytą laikotarpį jau buvo atmetusi prašymą atsiimti ir netenkinusi prašymo nagrinėti pakartotinai, grindžiamo Įgyvendinimo reglamento (2) 5 straipsnio 2 dalimi?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar tuo atveju, kai valstybė narė, kuri yra atsakinga pagal reglamento „Dublinas III“ III skyriaus kriterijus, per nustatytą laikotarpį atmeta prašymą atsiimti prieglobsčio prašytoją, prašančioji valstybė narė, kurioje pateiktas naujas prašymas, privalo nagrinėti šį prašymą, kad būtų užtikrintas prašymo išnagrinėjimas kurioje nors valstybėje narėje pagal reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 1 dalį?


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).

(2)  2003 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (OL L 222, 2003, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 200 ir klaidų ištaisymas OL L 197, 2017, p. 20).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/19


2017 m. spalio 10 d.Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

(Byla C-589/17)

(2018/C 022/28)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Prenatal S.A.

Kita proceso šalis: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas C(2008)6317 final, kuriame nuspręsta, kad pagrįsta a posteriori įtraukti muitus į apskaitą ir kuriame nepagrįstas atsisakymas juos išieškoti konkrečiu atveju, susijusiu su tekstilės gaminių, kurių kilmės šalis deklaruota Jamaika, importu (byla REM 03/07), prieštarauja Sąjungos teisei, ypač BMK 220 straipsnio 2 dalies b punktui ir 239 straipsniui?

2.

Ar, kai prašoma atsisakyti išieškoti muitų ir Komisija praneša apie sprendimą, kad bylos faktinės ir teisinės aplinkybės panašios į kitos ankstesnės bylos, kurią ji jau išnagrinėjo, aplinkybes, arba apie sprendimą, kad yra nagrinėjamas panašus atvejis, kuris nors iš šių sprendimų laikytinas valstybės narės, kurioje prašoma atsisakyti išieškoti muitus, institucijoms privalomu teisės aktu ir dėl to jį gali apskųsti asmuo, pateikęs prašymą neišieškoti muitų [1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (1), 239 straipsnis] arba neįtraukti jų į apskaitą (BMK 220 straipsnio 2 dalies b punktas)?

3.

Jeigu Komisijos sprendimas nelaikytinas privalomu teisės aktu, ar nacionalinės institucijos privalo įvertinti tai, ar nagrinėjamo atvejo faktinės arba teisinės aplinkybės yra panašios?

4.

Teigiamai atsakius į minėtą klausimą, jeigu atlikta tokia analizė ir nustatyta, kad tokių aplinkybių nėra, ar reikia taikyti 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), 905 straipsnio 1 dalį ir dėl to Komisija privalo priimti tokioms institucijoms privalomą teisinį sprendimą?


(1)  OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.

(2)  OL L 253, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/19


2017 m. spalio 16 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgisch Syndicaat van Chiropraxie ir kt.

(Byla C-597/17)

(2018/C 022/29)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten ir kt., Plast.Surg. ir kt., Belgian Society for Private Clinics ir kt.

Atsakovė: Ministerraad

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 132 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad nuostatos riboja jose numatytą neapmokestinimą tiek tradicinės, tiek netradicinės praktikos atveju, tik gydytojų ir paramedikų profesijomis, kurioms taikomas nacionalinis reglamentavimas, susijęs su sveikatos priežiūros profesijomis, ir kurios atitinka šiame nacionaliniame reglamentavime nustatytus reikalavimus, o asmenims, kurie neatitinka tų reikalavimų, bet priklauso chiropraktikų ar osteopatų profesinėms sąjungoms ir atitinka šių sąjungų nustatytus reikalavimus, šis neapmokestinimas netaikomas?

2.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies b, c ir e punktus, 134 ir 98 straipsnius, kartu su šios direktyvos III priedo 3 ir 4 punktu, ypač atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, reikia aiškinti taip:

a)

kad jie draudžia nacionalines nuostatas, kuriose numatyta, kad lengvatinis PVM tarifas taikomas medicinos priemonėms ir vaistiniams preparatams, naudojamiems per terapines operacijas ar gydymą, o medicinos priemonėms ir vaistiniams preparatams, naudojamiems vien per estetines operacijas ar gydymą ir glaudžiai su tuo susijusiems, taikomas standartinis PVM tarifas;

b)

ar vis dėlto, kad jie leidžia ir (ar) nustato vienodą abiejų minėtų atvejų vertinimą?

3.

Ar Konstitucinis teismas turi laikinai palikti galioti naikintinų nuostatų ir nuostatų, kurios prireikus turi būti panaikintos visos ar iš dalies, <…> padarinius, jei iš primojo ar antrojo prejudicinio klausimo matyti, kad jos prieštarauja ES teisei, tam, kad įstatymų leidėjas šias nuostatas suderintų su šia teise?


(1)  OL L 347, 2006, p. 1.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/20


2017 m. spalio 16 d.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A-Fonds / Inspecteur van de Belastingdienst

(Byla C-598/17)

(2018/C 022/30)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: A-Fonds

Atsakovas: Inspecteur van de Belastingdienst

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tuomet, kai apmokestinamasis asmuo pagal EB sutarties 56 straipsnį (dabar – SESV 63 straipsnis) sėkmingai remiasi teise į laisvą kapitalo judėjimą, esamos pagalbos schemos taikymo srities išplėtimas yra nauja pagalbos priemonė, laikytina esamos pagalbos pakeitimu?

2.

Jei atsakymas būtų teigiamas, ar nacionalinio teismo pareigų vykdymas pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį draudžia suteikti apmokestinamajam asmeniui mokesčių lengvatą, kurią gauti šis apmokestinamasis asmuo turi teisę pagal EB sutarties 56 straipsnį (dabar – SESV 63 straipsnis), ar turi būti pranešta Komisijai apie numatomą teismo sprendimą suteikti šią lengvatą, o gal nacionalinis teismas turi imtis bet kokių kitų veiksmų ar priemonių, atsižvelgdamas į jam pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį priskirtą priežiūros funkciją?


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/21


2017 m. spalio 18 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dirk Harms ir kt. / Vueling Airlines SA

(Byla C-601/17)

(2018/C 022/31)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Dirk Harms, Ann-Kathrin Harms, Nick-Julius Harms, Tom-Lukas Harms, Lilly-Karlotta Harms, Emma-Matilda Harms – paskutinieji keturi ieškovai atstovaujami tėvų Dirk Harms ir Ann-Kathrin Harms

Atsakovė: Vueling Airlines SA

Prejudicinis klausimas

Ar teisė „7 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą“ pagal Reglamento Nr. 261/2004 (1) 8 straipsnio 1 dalies a punktą reiškia teisę atgauti sumą, kurią keleivis sumokėjo už atitinkamą bilietą, ar turi būti vadovaujamasi suma, kurią iš tikrųjų gavo atsakovė – oro vežėja – tuo atveju, kai rezervavimo procese dalyvauja tarpininkas, pasiimantis skirtumą tarp keleivio sumokėtos ir oro vežėjo gautos sumos ir to neatskleidžiantis?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/21


2017 m. spalio 23 d.Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PM / AH

(Byla C-604/17)

(2018/C 022/32)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven kasatsionen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: PM

Kita proceso šalis: AH

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Reglamentą (ЕB) Nr. 2201/2003 (1), neįvykdžius jo 8 ir 12 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, leidžiama, kad bylas dėl tėvų pareigų nagrinėtų valstybės narės teismas, kuriam pagal reglamento 3 straipsnį teismingą byla dėl santuokos nutraukimo, jeigu pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę jis privalo kartu su pareiškimu dėl santuokos nutraukimo savo iniciatyva išnagrinėti vaiko globos teisių, bendravimo teisių, išlaikymo ir naudojimosi šeimos turtu esančia gyvenamąja patalpa klausimus?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/22


2017 m. spalio 20 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IBA Molecular Italy Srl / Azienda ULSS n. 3 ir kt.

(Byla C-606/17)

(2018/C 022/33)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: IBA Molecular Italy Srl

Kitos proceso šalys: Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar į Sąjungos teisės nuostatų, reglamentuojančių viešojo darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių sudarymą, ir ypač Direktyvos 2004/18/EB (1) 1 ir 2 straipsnių taikymo sritį patenka sudėtingos operacijos, kurias atlikdama viešojo administravimo įstaiga – perkančioji organizacija – siekia tiesiogiai konkrečiam ūkio subjektui skirti tikslinį finansavimą, išimtinai skirtą gaminti preparatus, kurie bus tiekiami neatlygintinai (neorganizuojant viešojo pirkimo procedūros) įvairioms įstaigoms, neturinčioms mokėti jokio atlygio už šiuos preparatus nurodytam tiekėjui? Ar esant šiai situacijai pagal nurodytas Sąjungos teisės nuostatas draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis leidžiama tiesiogiai skirti tikslinį finansavimą, skirtą preparatams, kurie bus tiekiami (neorganizuojant viešojo pirkimo procedūros) įvairioms įstaigoms, neturinčioms mokėti jokio atlygio už šiuos preparatus nurodytam tiekėjui, gaminti?

2.

Ar pagal Sąjungos teisės nuostatas, reglamentuojančias viešojo darbų, paslaugų ir prekių sutarčių sudarymą, ypač Direktyvos 2004/18/EB 1 ir 2 straipsnius ir [SESV] 49, 56, 105 ir paskesnius straipsnius draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis „klasifikuotos“ privačios ligoninės prilyginamos valstybinėms ligoninėms, jas įtraukiant į nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros programavimo sistemą, reguliuojamą specialių sutarčių, kurios skiriasi nuo įprastų akreditavimo santykių su kitais privačiais subjektais, dalyvaujančiais sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemoje, nors jos neatitinka reikalavimų, kad būtų galima jas pripažinti viešosios teisės reglamentuojamomis įstaigomis ar sudaryti su jomis sutartis tiesiogiai remiantis in house modeliu, taip pašalinant jas iš nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sutarčių sudarymą, taikymo srities, įskaitant atvejus, kai šie subjektai įpareigojami pagaminti ir neatlygintinai tiekti viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms specifinius preparatus, būtinus sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, ir gauna tokiems preparatams gaminti skirtą tikslinį finansavimą iš viešųjų lėšų?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/23


2017 m. spalio 24 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federazione Italiana Golf (FIG) / Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Byla C-612/17)

(2018/C 022/34)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte dei Conti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Federazione Italiana Golf (FIG)

Atsakovai: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar sąvoka „viešoji kontrolė bendromis taisyklėmis, taikomomis visiems tos ekonominės veiklos rūšies vienetams“, nurodyta Reglamento (ES) 549/2013 (1) 20.15 dalyje (t. y. 2010 m. Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistema (ESS)), turi būti suprantama plačiai kaip apimanti ir sportą reglamentuojančių gairių parengimo įgaliojimus (t. y. soft law) ir įstatyme numatytus pripažinimo įgaliojimus, teisinio subjektiškumo įgijimo ir veikimo sporto sektoriuje tikslais, kai abu įgaliojimai paprastai priskirtini visoms Italijos nacionalinėms sporto federacijoms?

2.

Ar bendras kontrolės rodiklis, nurodytas Reglamento (ES) 549/2013 (t. y. 2010 m. ESS) 20.15 dalyje („gebėjimas nustatyti institucinio vieneto bendrąją veiklos politiką ar programą“) turi būti suprantamas iš esmės kaip gebėjimas vadovauti, prižiūrėti ir riboti ne pelno subjektų valdymo veiklą, o gal jį galima suprasti ne techniškai kaip apimantį išorės priežiūros įgaliojimus, išskyrus tuos, kuriuos apibrėžia specialūs kontrolės rodikliai 20,15 dalies a, b, c, d ir e punktuose (pavyzdžiui, įgaliojimai patvirtinti biudžetą, paskirti auditorius, patvirtinti įstatus ir tam tikros rūšies reglamentus, sportą reglamentuojančių gairių parengimo įgaliojimai ar pripažinimo sporto tikslais įgaliojimai)?

3.

Ar remiantis bendromis Reglamento (ES) 549/2013 (t. y. 2010 m. ESS) 20.15, 4.125 ir 4.126 dalių nuostatomis galima atsižvelgti į nario mokesčius nustatant viešosios kontrolės egzistavimą, nurodant, kad didelė minėtų mokesčių suma kartu su kitomis nuosavomis pajamomis gali patvirtinti, kad atsižvelgiant į konkretaus atvejo ypatumus yra didelis ne pelno organizacijos gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus?


(1)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje Tekstas svarbus EEE (OL L 174, p. 1).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/23


2017 m. spalio 24 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) / Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

(Byla C-613/17)

(2018/C 022/35)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte dei Conti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

Atsakovas: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar sąvoka „viešoji kontrolė bendromis taisyklėmis, taikomomis visiems tos ekonominės veiklos rūšies vienetams“, nurodyta Reglamento (ES) 549/2013 (1) 20.15 dalyje (t. y. 2010 m. Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistema (ESS)), turi būti suprantama plačiai kaip apimanti ir sportą reglamentuojančių gairių parengimo įgaliojimus (t. y. soft law) ir įstatyme numatytus pripažinimo įgaliojimus, teisinio subjektiškumo įgijimo ir veikimo sporto sektoriuje tikslais, kai abu įgaliojimai paprastai priskirtini visoms Italijos nacionalinėms sporto federacijoms?

2.

Ar bendras kontrolės rodiklis, nurodytas Reglamento (ES) 549/2013 (t. y. 2010 m. ESS) 20.15 dalyje („gebėjimas nustatyti institucinio vieneto bendrąją veiklos politiką ar programą“) turi būti suprantamas iš esmės kaip gebėjimas vadovauti, prižiūrėti ir riboti ne pelno subjektų valdymo veiklą, o gal jį galima suprasti ne techniškai kaip apimantį išorės priežiūros įgaliojimus, išskyrus tuos, kuriuos apibrėžia specialūs kontrolės rodikliai 20,15 dalies a, b, c, d ir e punktuose (pavyzdžiui, įgaliojimai patvirtinti biudžetą, paskirti auditorius, patvirtinti įstatus ir tam tikros rūšies reglamentus, sportą reglamentuojančių gairių parengimo įgaliojimai ar pripažinimo sporto tikslais įgaliojimai)?

3.

Ar remiantis bendromis Reglamento (ES) 549/2013 (t. y. 2010 m. ESS) 20.15, 4.125 ir 4.126 dalių nuostatomis galima atsižvelgti į nario mokesčius nustatant viešosios kontrolės egzistavimą, nurodant, kad didelė minėtų mokesčių suma kartu su kitomis nuosavomis pajamomis gali patvirtinti, kad atsižvelgiant į konkretaus atvejo ypatumus yra didelis ne pelno organizacijos gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus?


(1)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje Tekstas svarbus EEE (OL L 174, p. 1).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/24


2017 m. spalio 26 d.Tribunal correctionnel de Foix (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur de la République / Mathieu Blaise ir kt.

(Byla C-616/17)

(2018/C 022/36)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal correctionnel de Foix

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Procureur de la République

Atsakovai: Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat, Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009, susijusiame su augalų apsaugos produktų pateikimu į rinką ir panaikinančiame Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1) paisoma atsargumo principo, jei jame nėra tiksliai apibrėžta, kas yra veiklioji medžiaga, paliekant pareiškėjui nuspręsti, ką savo produkte įvardinti kaip veikliąją medžiagą, ir paliekant jam galimybę visą dėmesį savo prašymo duomenų rinkinyje skirti vienai medžiagai, nors jo galutinio parduodamo produkto sudėtyje jų yra kelios?

2.

Ar autorizuojant produkto pateikimą į rinką užtikrinami atsargumo ir nešališkumo principai, jei konkrečios autorizavimo bylos nagrinėjimui būtini tyrimai, analizės ir vertinimai atliekami tik pačių pareiškėjų, kurie pateikdami duomenis gali būti šališki, neatlikus jokios nepriklausomos priešpriešinės analizės ir, prisidengiant būtinybe apsaugoti pramoninę paslaptį, nepaskelbus paraiškų dėl autorizacijos ataskaitų?

3.

Ar Europos reglamente paisoma atsargumo principo, jei jame neatsižvelgiama į veikliųjų medžiagų daugetą ir jų derinio naudojimą, ypač jei jame nenumatytas joks specialus ir išsamus veikliųjų medžiagų mišinio tame pačiame produkte tyrimas Europos lygmeniu?

4.

Ar Europos reglamente paisoma atsargumo principo, jei 3 ir 4 skyriuose nenumatyti komerciniams tikslams skirtų pesticidų tokios formuliacijos, kokios jie pateikiami į rinką ir turi poveikį gyventojams ir aplinkai, toksiškumo (genotoksiškumo, kancerogeniškumo, endokrininės sistemos pažeidimų ir kt.) tyrimai, numatant tik trumpus tyrimus, kuriuos visada atlieka pats pareiškėjas?


(1)  OL L 309, p. 1.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/25


2017 m. spalio 30 d.Tribunal d'Instance de Limoges (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BNP Paribas Personal Finance SA, Solfea teisių perėmėja / Roger Ducloux, Josée Ducloux, mergautinė pavardė – Lecay

(Byla C-618/17)

(2018/C 022/37)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'Instance de Limoges

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BNP Paribas Personal Finance SA, Solfea teisių perėmėja

Atsakovai: Roger Ducloux, Josée Ducloux, mergautinė pavardė – Lecay

Prejudiciniai klausimai

Jei bendros kredito kainos metinė norma yra 5,97377 %, ar pagal 1998 m. vasario 16 d. Direktyvoje 98/7/EB (1) ir 2008 m. balandžio 23 d. Direktyvoje 2008/48/EB (2) nustatytą taisyklę, kurios versijoje prancūzų kalba nurodyta, jog „le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1“ („skaičiavimo rezultatas išreiškiamas bent vieno ženklo po kablelio tikslumu. Jeigu skaičius, einantis po dešimtosios dalies, yra lygus 5 arba yra didesnis, tos dešimtosios dalies skaitmuo padidinamas vienetu“), 5,95 % bendros kredito kainos metinę normą leidžiama laikyti tikslia norma?


(1)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/7/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo (OL L 101, 1998, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 36).

(2)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008, p. 66).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/26


2017 m. lapkričio 3 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras

(Byla C-619/17)

(2018/C 022/38)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Ministerio de Defensa

Kita proceso šalis: Ana de Diego Porras

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio Direktyvos 1999/70 (1) priede, 4 punktą reikia aiškinti taip, kad juo draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos nutraukiant darbo sutartį su pagal interinidad [trumpalaikė darbo sutartis, siekiant pavaduoti nuolatinį darbuotoją ar užimti laisvą darbo vietą] terminuotą darbo sutartį įdarbintu darbuotoju, pavaduojančiu teisę išsaugoti savo darbo vietą turintį darbuotoją, kai darbo sutartis nutraukiama dėl to, kad į darbą grįžta pavaduotas darbuotojas, nenumatyta jokia kompensacija, nors tokia kompensacija numatyta tais atvejais, kai darbo sutartis nutrūksta dėl kitų teisės aktuose numatytų pagrindų?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar į Bendrojo susitarimo 5 punkto taikymo sritį patenka tokia priemonė, kaip antai nustatyta Ispanijos teisės aktų leidėjo, pagal kurią pasibaigus laikinai darbo sutarčiai darbuotojas turi teisę gauti 12 darbo dienų užmokesčio už kiekvienus išdirbtus metus dydžio kompensaciją, nors laikinai įdarbinant buvo sudaryta tik viena sutartis?

3.

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar teisės akto nuostata, pagal kurią nutraukiant darbo sutartį pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams pripažįstama teisė gauti 12 darbo dienų užmokesčio už kiekvienus išdirbtus metus dydžio kompensaciją, tačiau tokia teisė nenumatyta pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, su kuriais sudaryta interinidad (trumpalaikė) darbo sutartis, siekiant pavaduoti darbuotoją, turintį teisę į savo darbo vietos išsaugojimą, prieštarauja Bendrojo susitarimo 5 punktui?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/26


2017 m. lapkričio 2 d.Székesfehérvári Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe / Fővárosi Törvényszék

(Byla C-620/17)

(2018/C 022/39)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Székesfehérvári Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

Atsakovas: Fővárosi Törvényszék

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagrindiniai Europos Sąjungos teisės principai ir normos (ypač ESS 4 straipsnio 3 dalis ir vienodo aiškinimo reikalavimas), kaip juos yra išaiškinęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, visų pirma Sprendime Köbler, turi būti aiškinami taip, kad valstybės narės teismo, kurio priimtu paskutinės instancijos sprendimu pažeidžiama Sąjungos teisė, atsakomybė gali būti pripažinta remiantis vien nacionaline teise arba vadovaujantis vien nacionalinėje teisėje įtvirtintais kriterijais? Jeigu atsakymas būtų neigiamas, ar pagrindiniai Europos Sąjungos teisės principai ir normos, ypač Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime Köbler įtvirtinti trys „valstybės“ atsakomybės pripažinimo kriterijai, turi būti aiškinami taip, kad valstybės narės atsakomybės už Sąjungos teisės pažeidimą, kurį padarė šios valstybės narės teismai, sąlygų įvykdymas turi būti vertinamas remiantis nacionaline teise?

2.

Ar pagrindiniai Europos Sąjungos teisės principai ir normos (ypač ESS 4 straipsnio 3 dalis ir veiksmingos teisminės gynybos reikalavimas), ypač Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, priimti dėl valstybės narės atsakomybės, be kita ko, bylose Francovich, Brasserie du pêcheur ir Köbler, turi būti suprantami taip, kad valstybės narės paskutinės instancijos teismų priimtų sprendimų, kuriais pažeidžiama Sąjungos teisė, res judicata galia neleidžia pripažinti valstybės narės atsakomybės?

3.

Ar, atsižvelgiant į Direktyvą 89/665/EEB, iš dalies pakeistą Direktyva 2007/66/EB, ir į Direktyvą 92/13/EEB, Sąjungos teisės požiūriu yra reikšminga viešųjų pirkimų peržiūros procedūra, taikoma pirkimams, kurių vertė viršija Bendrijos ribines vertes, ir joje priimto administracinio sprendimo teisminė kontrolė? Jeigu atsakymas būtų teigiamas, ar reikšminga yra Sąjungos teisė ir Teisingumo Teismo jurisprudencija (be kita ko, Sprendimai Kühne & Heitz, Kapferer ir ypač Impresa Pizzarotti), kiek tai susiję su būtinybe leisti „teisminę peržiūrą“ kaip ekstraordinarinę teisių gynimo priemonę, kuri nacionalinėje teisėje numatyta kaip administracinio sprendimo, priimto per peržiūros viešųjų pirkimų srityje procedūrą, teisminės kontrolės priemonė?

4.

Ar Direktyvos dėl peržiūros viešųjų pirkimų srityje procedūrų (būtent: Direktyva 89/665/EEB, iš dalies pakeista Direktyva 2007/66/EB, ir Direktyva 92/13/EEB) turi būti aiškinamos taip, kad jas atitinka nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias nacionaliniai teismai, nagrinėjantys pagrindinę bylą, ir net nacionaliniai teismai, nagrinėjantys dėl sprendimo pagrindinėje byloje pateiktus prašymus dėl teisminės peržiūros, gali neatsižvelgti į aplinkybę, kuri turi būti nagrinėjama vadovaujantis Teisingumo Teismo sprendimu, priimtu pagal prašymą priimti prejudicinį sprendimą su peržiūra viešųjų pirkimų srityje susijusioje byloje?

5.

Ar 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, ypač jos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, taip pat 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, ypač jos 1 ir 2 straipsniai, atsižvelgiant ypač į Sprendimus Willy Kempter, Pannon GSM ir VB Pénzügyi Lízing, taip pat Kühne & Heitz, Kapferer ir Impresa Pizzarotti, turi būti aiškinami taip, kad šias direktyvas ir veiksmingos teisminės gynybos ir lygiavertiškumo bei efektyvumo principus atitinka tokie nacionalinės teisės aktai arba toks jų taikymas, kai nepaisant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, – priimto dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, pateiktą prieš antrosios instancijos teismui priimant sprendimą, – kuriame pateiktas reikšmingas Europos Sąjungos teisės išaiškinimas, bylą nagrinėjantis teismas juo nesivadovauja dėl praleisto termino, o vėliau prašymą dėl teisminės peržiūros nagrinėjantis teismas jį pripažįsta nepriimtinu?

6.

Jeigu remiantis nacionaline teise tam, kad būtų atstatytas konstitucingumas remiantis nauju Konstitucinio Teismo sprendimu, teisminė peržiūra turi būti leidžiama, ar, vadovaujantis lygiavertiškumo bei Sprendime Transportes Urbanos įtvirtintu principu, neturėtų būti leidžiama teisminė peržiūra tuo atveju, jeigu dėl nacionalinės teisės nuostatų, reglamentuojančių procesinius terminus, pagrindinėje byloje negalėjo būti atsižvelgta į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą?

7.

Ar 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, ypač jos 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, taip pat 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo, ypač jos 1 ir 2 straipsniai, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą C-2/06, pagal kurį asmuo neprivalo konkrečiai nurodyti Teisingumo Teismo jurisprudencijos, turi būti aiškinamos taip, kad minėtomis direktyvomis reglamentuojamos peržiūros procedūros viešųjų pirkimų srityje gali būti pradėtos pateikiant skundą, kuriame turi būti aiškiai apibrėžtas viešųjų pirkimų teisės normų pažeidimas, be to, konkrečiai nurodyta pažeista viešųjų pirkimų teisės nuostata, – konkretus straipsnis ir jo dalis – kitaip tariant, pateikus skundą viešųjų pirkimų srityje gali būti nagrinėjami tik tie pažeidimai, kuriuos pareiškėjas nurodė pateikdamas nuorodą į konkrečią viešųjų pirkimų teisės normą – konkretų straipsnį ir jo dalį, ir kompetentinga institucija ar teismas nagrinėja skundą atsižvelgdamas į jo turinį, nors vykstant bet kuriai kitai administracinės ar civilinės teisenos procedūrai pakanka, kad privatus asmuo nurodytų faktines aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus?

8.

Ar Sprendimuose Köbler ir Traghetti įtvirtintas pakankamai akivaizdaus pažeidimo reikalavimas turi būti aiškinamas taip, kad tokio pažeidimo nėra, kai paskutinės instancijos teismas, atvirai nepaisydamas suformuotos ir labai detaliai nurodytos Teisingumo Teismo jurisprudencijos (kurią taip pat patvirtina įvairios teisinės nuomonės) atmeta asmens siūlymą pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl būtinybės leisti teisminę peržiūrą, remdamasis absurdišku argumentu, jog Sąjungos teisėje – šiuo atveju konkrečiai Direktyvose 89/665/EEB ir 92/13/ EEB – nėra nuostatų, reglamentuojančių „teisminę peržiūrą“, nepaisant to, kad ji buvo labai detaliai aptarta reikšmingoje Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, įskaitant Sprendimą Impresa Pizzarotti, kuriame konkrečiai nustatyta, kad viešųjų pirkimų procedūrose teisminė peržiūra yra būtina? Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą CILFIT, C-283/81, kaip išsamiai nacionalinis teismas turi motyvuoti sprendimą neleisti teisminės peržiūros, nukrypdamas nuo Teisingumo Teismo įtvirtinto teisiškai privalomo aiškinimo?

9.

Ar ESS 19 ir ESS 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti veiksmingos teisminės gynybos ir lygiavertiškumo principai, SESV 49 straipsnyje įtvirtinta įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas, 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, ir direktyvos 89/665/EEB, 92/13/EEB ir 2007/66/EB, turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia kompetentingoms institucijoms ir teismams, akivaizdžiai nepaisant taikytinos Sąjungos teisės, atmesti vieną po kito ieškovo skundus dėl to, kad jam neleista dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje, – turint omenyje, kad šiems skundams parengti kartais tenka surašyti daug dokumentų, skiriant daug laiko ir pinigų, dalyvauti teismo posėdžiuose, ir nors teoriškai yra galimybė pripažinti atsakomybę dėl vykdant teismines funkcijas padarytos žalos, taikytini teisės aktai nesuteikia ieškovui galimybės teismo reikalauti atlyginti dėl neteisėtų priemonių patirtą žalą?

10.

Ar Sprendimuose Köbler, Traghetti ir Saint Giorgio įtvirtinti principai turi būti aiškinami taip, kad negali būti atlyginta žala, padaryta dėl to, kad nepaisant suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos, valstybės narės paskutinės instancijos teismas atsisakė priimti asmens per nustatytą terminą pateiktą prašymą dėl teisminės peržiūros, kai per šią peržiūros procedūrą jis būtų galėjęs reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo?


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/29


2017 m. lapkričio 3 d.Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gyula Kiss / CIB Bank Zrt. ir kt.

(Byla C-621/17)

(2018/C 022/40)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gyula Kiss

Atsakovai: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (1) (toliau – direktyva) 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtintas aiškios ir suprantamos kalbos reikalavimas turi būti aiškinamas taip, kad šį reikalavimą tenkina su vartotojais sudarytos paskolos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kurioje konkrečiai nurodyti vartotojo mokėtini mokesčiai, komisiniai mokesčiai ir kitos rinkliavos (toliau – mokesčiai), jų apskaičiavimo metodas ir mokėjimo momentas, tačiau kurioje išsamiai nenurodytos konkrečios paslaugos, už kurias tie mokesčiai mokėtini; ar vis dėlto jis turi būti aiškinamas taip, kad sutartyje taip pat turi būti nurodytos šios konkrečios paslaugos? Pastaruoju atveju, ar pakanka, kad suteiktos paslaugos turinį galima nuspėti iš mokesčio pavadinimo?

2.

Ar direktyvos 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad nagrinėjamu atveju dėl sutartyje vartojamos su mokesčiais susijusios formuluotės, kai remiantis sutartimi neįmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kokios konkrečios paslaugos teikiamos už šiuos mokesčius, pažeidžiant sąžiningumo reikalavimą atsiranda ryškus neatitikimas tarp iš sutarties kylančių šalių teisių ir pareigų vartotojo nenaudai?


(1)  OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/29


2017 m. spalio 31 d.Investigatory Powers Tribunal – London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ir kt.

(Byla C-623/17)

(2018/C 022/41)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Investigatory Powers Tribunal – London

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Privacy International

Atsakovai: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Prejudiciniai klausimai

Ar tokiomis aplinkybėmis, kai:

a.

SŽT (1) galimybės naudoti joms pateikiamus BCD (2) yra labai svarbios Jungtinės Karalystės nacionaliniam saugumui, įskaitant kovos su terorizmu, šnipinėjimu ir branduolinių ginklų platinimu sritis, apsaugoti;

b.

esminis ypatumas SŽT naudojant BCD yra dar nežinomų grėsmių nacionaliniam saugumui atskleidimas, taikant netikslines masines technikas, paremtas BCD surinkimu į vieną vietą. Jų pagrindinė nauda yra tai, kad greitai nustatomas taikinys ir vykdomi parengiamieji darbai, taip pat suteikiamas pagrindas imtis veiksmų kilus neišvengiamai grėsmei;

c.

elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjas vėliau neprivalo saugoti BCD (ilgiau, nei to reikalaujama pagal įprastas veiklos taisykles) ir juos saugo tik valstybė (SŽT);

d.

nacionalinis teismas nustatė (taikydamas tam tikras išlygas), kad garantijos, susijusios su tuo, kaip SŽT naudoja BCD, atitinka EŽTK (3) reikalavimus;

e.

nacionalinis teismas pripažino, kad [2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo Tele2 Sverige ir Watson ir kt., C-203/15 ir C-698/15 (EU:C:2016:970)] 119–125 punktuose sukonkretintų reikalavimų (toliau – Sprendimo Watson reikalavimai), jeigu jie būtų taikomi, nustatymas pakenktų priemonėms, kurių SŽT ėmėsi nacionaliniam saugumui užtikrinti, ir taip kiltų grėsmė Jungtinės Karalystės nacionaliniam saugumui.

1.

Ar, atsižvelgiant į ESS 4 straipsnį ir Direktyvos 2002/58/EB (4) dėl privatumo ir elektroninių ryšių (toliau – E. privatumo direktyva) 1 straipsnio 3 dalį, Secretary of State (valstybės sekretorius) įpareigojimas nurodyti elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjui, kad jis turi teikti masinius ryšių duomenis valstybės narės saugumo ir žvalgybos tarnyboms (SŽT), patenka į Sąjungos teisės ir E. privatumo direktyvos taikymo sritį?

2.

Jei atsakymas į 1 klausimą yra teigiamas, ar kuris nors iš Sprendimo Watson reikalavimų arba bet kokie kiti reikalavimai, be nustatytųjų EŽTK, taikomi tokiam Secretary of State nurodymui? O jei taip, kaip ir kiek šie reikalavimai taikomi, atsižvelgiant į SŽT būtinybę naudoti masinio duomenų gavimo ir automatizuoto tvarkymo technikas norint apsaugoti nacionalinį saugumą, ir kiek tokioms galimybėms, jei jos atitinka EŽTK, galima iš esmės sukliudyti nustatant tokius reikalavimus?


(1)  Saugumo ir žvalgybos tarnybos.

(2)  Bulk Communications Data (masiniai ryšių duomenys).

(3)  Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

(4)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 13 t., p. 514).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/30


2017 m. lapkričio 9 d.Općinski sud u Rijeci (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anica Milivojević / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Byla C-630/17)

(2018/C 022/42)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Općinski sud u Rijeci

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Anica Milivojević

Atsakovė: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 63 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiamos Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Įstatymas dėl Kroatijos Respublikoje su leidimo neturinčiu kreditoriumi sudarytų tarptautinį elementą turinčių paskolos sutarčių negaliojimo; Narodne novine Nr. 72/2017) nuostatos, būtent to įstatymo 10 straipsnio nuostatos, pagal kurias negalioja paskolos sutartys ir kiti teisiniai dokumentai, kurie yra tarp skolininko (kaip tai suprantama pagal minėto įstatymo 1 straipsnį ir 2 straipsnio antrą įtrauką) ir leidimo neturinčio kreditoriaus (kaip tai suprantama pagal to paties įstatymo 2 straipsnio antrą įtrauką) sudarytos paskolos sutarties pasekmė ar ja pagrįsti, net jeigu buvo parengti prieš įsigaliojant minėtam įstatymui, ir jie negalioja nuo jų sudarymo momento ir dėl to sutarties šalys privalo viena kitai grąžinti tai, ką gavo pagal negaliojančią sutartį, o kai neįmanoma grąžinti to, ką yra gavusios, arba kai įvykdytos prievolės pobūdis prieštarauja grąžinimui, privalo sumokėti atitinkamą piniginę kompensaciją atsižvelgiant į priimant teismo sprendimą taikytas kainas?

2.

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija), būtent jo 4 straipsnio 1 dalį ir 25 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jie draudžia Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Narodne novine Nr. 72/2017) 8 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, pagal kurias kilus ginčams dėl tarptautinį elementą turinčių paskolos sutarčių, kaip tai suprantama pagal minėtą įstatymą, skolininkas gali iškelti leidimo neturinčiam kreditoriui bylą tos valstybės, kur pastarasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar registruotą buveinę, teismuose arba, neatsižvelgiant į tai, kur yra leidimo neturinčio kreditoriaus nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruotos buveinės vieta, skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos ar registruotos buveinės vietos teismuose, o leidimo neturintis kreditorius, kaip tai suprantama pagal minėtą įstatymą, gali iškelti bylą skolininkui tik tos valstybės, kur pastarasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar registruotą buveinę, teismuose?

3.

Ar laikoma, kad sutartis yra sudaryta su vartotoju, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalį ir kitas Sąjungos teisės nuostatas, kai paskolos gavėjas yra fizinis asmuo, kuris sudarė paskolos sutartį siekdamas investuoti į atostogų apartamentus su tikslu verstis būsto nuoma, teikiant privataus turistų apgyvendinimo paslaugas?

4.

Ar Reglamento Nr. 1215/2012 24 straipsnio 1 punkto nuostatas reikia aiškinti taip, kad Kroatijos Respublikos teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą dėl paskolos sutarties ir atitinkamų garantinių raštų pripažinimo negaliojančiais ir dėl hipotekos įrašymo į nuosavybės registrą panaikinimo, kai, siekiant užtikrinti iš paskolos sutarties kylančių prievolių įvykdymą, minėta hipoteka buvo užtikrinta Kroatijos Respublikoje esančiu skolininko nekilnojamuoju turtu?


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/31


2017 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-678/17)

(2018/C 022/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad per nustatytą terminą nesiėmusi visų priemonių susigrąžinti iš Apple Sales International ir Apple Operations Europe valstybės pagalbą, kuri pagal 2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos sprendimo (ES) 2017/1283 dėl valstybės pagalbos SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), kurią Airija suteikė bendrovei „Apple“<…> (1), 1 straipsnį pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal to sprendimo 2 ir 3 straipsnius ir SESV 108 straipsnio 2 dalį.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis 2016 m. rugpjūčio 30 d. Europos Komisijos sprendimu byloje SA.38373, Airija turėjo per keturis mėnesius susigrąžinti neteisėtą ir su vidaus rinka nesuderinamą valstybės pagalbą, suteiktą Apple Sales International („ASI“) ir Apple Operations Europe („AOE“). Pagalba suteikta dviem 1991 m. sausio 29 d. ir 2007 m. gegužės 23 d. Airijos patvirtintais nutarimais dėl mokesčių ASI ir AOE naudai, dėl kurių šios bendrovės galėjo iki 2014 m. nustatyti jų kasmet turimo mokėti pelno mokesčio dydį Airijoje.

Airija nesusigrąžino, kaip privalėjo, valstybės pagalbos per keturis mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą. Be to, Airija iki šiol nesiėmė visų Komisijos sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių.


(1)  OL L 187, 2017, p. 1.


Bendrasis Teismas

22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/33


2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Red Bull / EUIPO – Optimum Mark (Mėlynos ir sidabro spalvų derinys)

(Sujungtos bylos T-101/15 ir T-102/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Europos Sąjungos prekių ženklas, kurį sudaro mėlynos ir sidabro spalvų derinys - Absoliutus atmetimo pagrindas - Pakankamai aiškus ir tikslus grafinis vaizdas - Sisteminio išdėstymo, kuriame spalvos susiejamos iš anksto nustatytu ir nuosekliu būdu, reikalingumas - Teisėti lūkesčiai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 4 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 4 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalies a punktas)))

(2018/C 022/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austrija), atstovaujama advokato A. Renck

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Marques (Lesteris, Jungtinė Karalystė), iš pradžių atstovaujama solisitorių R. Mallinson ir F. Delord, vėliau – R. Mallinson

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Optimum Mark sp. z o.o. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokatų R. Skubisz, M. Mazurek, J. Dudzik ir E. Jaroszyńska-Kozłowska

Dalykas

Du ieškiniai, pareikšti dėl dviejų 2014 m. gruodžio 2 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 2037/2013-1 ir R 2036/2013-1), susijusių su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūromis tarp Optimum Mark ir Red Bull.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Red Bull GmbH padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias patyrė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) ir Optimum Mark sp. z o.o.

3.

Marques padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/33


2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje adp Gauselmann / EUIPO (Juwel)

(Byla T-31/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Juwel“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 022/45)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: adp Gauselmann GmbH (Espelkampas, Vokietija), atstovaujama advokatės P. Koch Moreno

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Schifko ir A. Söder

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. lapkričio 16 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2571/2014-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Juwel“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš adp Gauselmann GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 106, 2016 3 21.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/34


2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Polskie Zdroje / EUIPO (perlage)

(Byla T-239/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „perlage“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 3 dalis)))

(2018/C 022/46)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Polskie Zdroje sp. z o.o. sp.k. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokato T. Gawrylczyk

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Walicka

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 16 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1129/2015-5), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „perlage“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Polskie Zdroje sp. z o.o. sp.k. padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 243, 2016 7 4.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/35


2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Steel Invest & Finance (Luxembourg) / Komisija

(Byla T-254/16) (1)

((Valstybės pagalba - Plieno pramonė - Pagalba, kurią Belgija suteikė kelioms plieno sektoriaus įmonėms - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir nurodoma ją susigrąžinti - Pareiga motyvuoti - Valstybės pagalbos sąvoka - Pranašumas - Privataus investuotojo kriterijus))

(2018/C 022/47)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato E. van den Broucke

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama É. Gippini Fournier ir K. Herrmann, po to – É. Gippini Fournier, V. Bottka ir G. Luengo

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2016 m. sausio 20 d. Komisijos sprendimą (ES) 2016/2041 dėl valstybės pagalbos SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), kurią Belgija suteikė grupei Duferco (OL L 314, 2016, p. 22).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/35


2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FTI Touristik / EUIPO – Prantner ir Giersch (Fl)

(Byla T-475/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Fl“ paraiška - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „fly.de“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 022/48)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: FTI Touristik GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatės A. Parr

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Walicka

Kitos procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalys, įstojusios į bylą Bendrajame Teisme: Harald Prantner (Hamburgas, Vokietija) ir Daniel Giersch (Monakas, Monakas) atstovaujami advokatų S. Eble ir Y.-A. Wolff

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. birželio 16 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 480/2015-5), susijusio su protesto procedūra tarp FTI Touristik ir H. Prantner bei D. Giersch.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš FTI Touristik GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/36


2017 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bilde / Parlamentas

(Byla T-633/16) (1)

((Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimus reglamentuojančios taisyklės - Išmokos Parlamento narių padėjėjams - Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas - Generalinio sekretoriaus įgaliojimai - Electa una via - Teisė į gynybą - Įrodinėjimo pareiga - Pareiga motyvuoti - Teisėti lūkesčiai - Politinės teisės - Vienodas požiūris - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Parlamento narių nepriklausomumas - Fakto klaida - Proporcingumas))

(2018/C 022/49)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Dominique Bilde (Lagarde, Prancūzija), atstovaujama advokato G. Sauveur

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas G. Corstens ir S. Seyr

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer, R. Meyer ir A. Jensen

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą susigrąžinti iš ieškovės 40 320 EUR sumą, nepagrįstai sumokėtą kaip išmoką Parlamentų narių padėjėjams, pranešimą apie šį sprendimą ir Europos Parlamento finansų direktorato generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. ir liepos 6 d. laiškuose esančias šio sprendimo įgyvendinimo priemones, taip pat su tuo susijusią 2016 m. birželio 29 d. debeto avizą ir, antra, SESV 268 straipsniu pagrįstas prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovė tariamai patyrė dėl, be kita ko, šio sprendimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Dominique Bilde padengia savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/37


2017 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Montel / Parlamentas

(Byla T-634/16) (1)

((Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimus reglamentuojančios taisyklės - Išmokos Parlamento narių padėjėjams - Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas - Generalinio sekretoriaus įgaliojimai - Electa una via - Teisė į gynybą - Įrodinėjimo pareiga - Pareiga motyvuoti - Teisėti lūkesčiai - Politinės teisės - Vienodas požiūris - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Parlamento narių nepriklausomumas - Fakto klaida - Proporcingumas))

(2018/C 022/50)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Sophie Montel (Sen Vitas, Prancūzija), atstovaujama advokato G. Sauveur

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas G. Corstens ir S. Seyr

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer, R. Meyer A. Jensen

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. birželio 24 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą susigrąžinti iš ieškovės 77 276,42 EUR sumą, nepagrįstai sumokėtą kaip išmoką Parlamentų narių padėjėjams, pranešimą apie šį sprendimą ir Europos Parlamento finansų direktorato generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. ir 6 d. laiškuose esančias šio sprendimo įgyvendinimo priemones, taip pat su tuo susijusią 2016 m. liepos 4 d. debeto avizą ir, antra, SESV 268 straipsniu pagrįstas prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovė tariamai patyrė dėl, be kita ko, šio sprendimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. birželio 24 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą susigrąžinti iš Sophie Montel 77 276,42 EUR sumą, nepagrįstai sumokėtą kaip išmoką Parlamentų narių padėjėjams, ir su tuo susijusią 2016 m. liepos 4 d. debeto avizą, kiek tai susiję su sumomis, išmokėtomis laikotarpiu nuo 2015 m. vasario mėn. iki balandžio mėn.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

S. Montel, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba kiekvienas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/37


2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO –Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

(Byla T-687/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „STYLO & KOTON“ - Absoliutus atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas) - Nesąžiningumo nebuvimas))

(2018/C 022/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Stambulas, Turkija), atstovaujama advokatų J. Güell Serra ir E. Stoyanov Edissonov

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Joaquín Nadal Esteban (Alkobendasas, Ispanija), atstovaujama advokato J. Donoso Romero

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. birželio 14 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1779/2015-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret ir J. Nadal Esteban.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 410, 2016 11 7.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/38


2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hanso Holding / EUIPO (REAL)

(Byla T-798/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo REAL paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis)))

(2018/C 022/52)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Hanso Holding AS (Trumsė, Norvegija), atstovaujama advokato M. Wirtz

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama L. Rampini

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2405/2015-2), susijusio su prašymu įregistruoti vaizdinį žymenį REAL kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Hanso Holding AS bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/39


2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toontrack Music / EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

(Byla T-895/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SUPERIOR DRUMMER paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/ 2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)))

(2018/C 022/53)

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovė: Toontrack Music AB (Umeo, Švedija), atstovaujama advokato L.-E. Ström

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama S. Palmero Cabezas

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. spalio 3 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2438/2015-5), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį SUPERIOR DRUMMER kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Toontrack Music AB bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 46, 2017 2 13.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/39


2017 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratorios Ern / EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences)

(Byla T-909/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „NRIM Life Sciences“ paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas RYM - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/2001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2018/C 022/54)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Laboratorios Ern, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato S. Correa Rodríguez

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Anil K. Sharma (Hilingdonas, Jungtinė Karalystė)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. rugsėjo 26 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2376/2015–5), susijusio su protesto procedūra tarp Laboratorios Ern ir A. K. Sharma.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Laboratorios Ern, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 53, 2017 2 20.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/40


2017 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mackevision Medien Design / EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Byla T-50/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo TO CREATE REALITY paraiška - Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 022/55)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Štutgartas, Vokietija), atstovaujama advokatų E. Stolz, U. Stelzenmüller ir J. Weiser

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Graul ir S. Hanne

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gruodžio 20 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 995/2016-5), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį TO CREATE REALITY kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/40


2017 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Digital Rights Ireland / Komisija

(Byla T-670/16) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Laisvės, teisingumo ir saugumo erdvė - Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis - Asmens duomenų perdavimas į Jungtines Valstijas - Pagal Airijos teisę įsteigta ne pelno bendrovė - Asmens duomenų apsaugos nebuvimas juridinių asmenų atveju - Duomenų valdytojas - Ieškinys narių ir rėmėjų vardu - Ieškinys visuomenės interesais - Nepriimtinumas))

(2018/C 022/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Airija), atstovaujama solisitoriaus E. McGarr

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Kranenborg ir D. Nardi

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (OL L 207, 2016, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Ieškinys yra nepriimtinas.

2.

Nebereikia priimti sprendimo dėl Čekijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Business Software Alliance (BSA), Microsoft Corporation, Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs ir Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) prašymų įstoti į bylą.

3.

Priteisti iš Digital Rights Ireland Ltd bylinėjimosi išlaidas, išskyrus tas, kurios susijusios su prašymais įstoti į bylą.

4.

Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Airija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Nyderlandų Karalystė, Prancūzijos Respublika, BSA, Microsoft Corporation, Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs ir UFC – Que choisir padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymais įstoti į bylą.


(1)  OL C 410, 2016 11 7.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/41


2017 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Nexans France ir Nexans / Komisija

(Byla T-423/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Konkurencija - Elektros kabeliai - Prašymo konfidencialiai tvarkyti tam tikrą sprendime, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas, pateiktą informaciją atmetimas - Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - Skubos nebuvimas))

(2018/C 022/57)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Nexans France (Kurbevua, Prancūzija) ir Nexans (Kurbevua), atstovaujamos advokatų G. Forwood, A. Rogers, A. Oh ir M. Powell

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama H. van Vliet, G. Meessen ir I. Zaloguin

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais pagrįstas prašymas sustabdyti 2017 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimo C(2017) 3051 final dėl konfidencialumo prašymo (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) vykdymą tiek, kiek šis prašymas buvo atmestas dėl informacijos, gautos po kratos, atliktos pas ieškoves ir kitą ūkio subjektą, ir nurodyti Komisijai neskelbti jos 2014 m. balandžio 2 d. Sprendimo C(2014) 2139 final (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) versijos, kurioje pateikta ši informacija.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Panaikinti 2017 m. liepos 12 d. Nutartį Nexans France ir Nexans / Komisija (T-423/17 R).

3.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/42


2017 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Ruiz Jayo ir kt. / BPV

(Byla T-526/17)

(2018/C 022/58)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: María Concepción Ruiz Jayo (Madridas, Ispanija) ir 3499 kiti ieškovai, atstovaujami advokatų S. Rodríguez Bajón, F. Cremades García ir M. Ruiz Núñez

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo, kad šis:

laikytų paduotu šį ieškinį dėl panaikinimo ir pripažintų jį pagrįstu;

pripažintų, kad Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 yra netaikytinas arba, subsidiariai, pripažintų, kad yra netaikytini minėto Reglamento (ES) Nr. 806/2014 21 straipsnis, 22 straipsnio 2 dalies a punktas, 24 straipsnis, taip pat 18 ir 23 straipsniai;

panaikintų ginčijamą sprendimą BPV/SRB;

priteistų iš BPV/SRB ieškovų naudai žalos, padarytos taikant Sąjungos teisei prieštaraujančias teisės normas, atlyginimą;

Subsidiariai, priteistų iš BPV akcininkų ir kreditorių naudai kompensaciją, laikant ieškovų Banco Popular įvertinimą galutiniu, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 806/2014, atliktą siekiant nustatyti, ar akcininkai ir kreditoriai būtų buvę traktuojami palankiau, jeigu pertvarkomas subjektas būtų iniciajavęs įprastą bankroto bylą;

priteistų iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pateiktas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimo SRB/EES/2017/08, patvirtinančio Banco Popular Español, S.A. pertvarkymo schemą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos / Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL / Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt. / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt. / Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015 / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/42


2017 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje García Gómez ir kt. / BPV

(Byla T-693/17)

(2018/C 022/59)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Abel García Gómez (Torevjecha, Ispanija) ir 2 199 kiti ieškovai, atstovaujami advokatų J. Cremades García, S. Rodríguez Bajón ir M. F. Ruiz Núñez

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo, kad šis:

laikytų paduotu šį ieškinį dėl panaikinimo ir pripažintų jį pagrįstu;

pripažintų, kad Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 yra netaikytinas arba, subsidiariai, pripažintų, kad yra netaikytini minėto Reglamento (ES) Nr. 806/2014 21 straipsnis, 22 straipsnio 2 dalies a punktas, 24 straipsnis, taip pat 18 ir 23 straipsniai;

panaikintų ginčijamą sprendimą BPV/SRB;

priteistų iš BPV/SRB ieškovų naudai žalos, padarytos taikant Sąjungos teisei prieštaraujančias teisės normas, atlyginimą;

Subsidiariai, priteistų iš BPV akcininkų ir kreditorių naudai kompensaciją, laikant ieškovų Banco Popular įvertinimą galutiniu, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 806/2014, atliktą siekiant nustatyti, ar akcininkai ir kreditoriai būtų buvę traktuojami palankiau, jeigu pertvarkomas subjektas būtų inicijavęs įprastą bankroto bylą;

priteistų iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pateiktas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimo SRB/EES/2017/08, patvirtinančio Banco Popular Español, S.A. pertvarkymo schemą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos / Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL / Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt. / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt. / Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015 / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda / Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/43


2017 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje DuPont de Nemours ir kt. / Komisija

(Byla T-719/17)

(2018/C 022/60)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH (Noi Izenburgas, Vokietija) ir 12 kitų, atstovaujamų advokatų D. Waelbroeck, I. Antypas ir A. Accarain

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/1496, kuriuo neatnaujinamas veikliosios medžiagos metilflupirsulfurono patvirtinimas ir neatnaujinami leidimai pateikti į rinką šią medžiagą savo sudėtyje turinčius augalų apsaugos produktus (1),

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas Augalų apsaugos produktų reglamento (1107/ 2009) (2), Pratęsimo reglamento (1141/ 2010) (3), Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento (1272/ 2008) (4) ir Bandymų su gyvūnais direktyvos (2010/ 63) (5) pažeidimu:

ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas priimtas pažeidžiant Pratęsimo reglamentą (1141/2010) ir Pratęsimo gaires (SANC0/10387/2010 rev. 8) tiek, kiek EFSA iš naujo įvertino metilflupirsulfurono pavojingumą, nepaisant to, kad nepasikeitė mokslo žinios ir taikytini teisės aktai;

ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas priimtas pažeidžiant Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (1272/2008) ir Komisijos gaires dėl gruntinio vandens metabolitų (SANC0/221/2000 rev.10) tiek, kiek nustatydama trijų gruntinio vandens metabolitų toksiškumą EFSA rėmėsi savo pačios pasiūlymu klasifikuoti metilflupirsulfuroną kaip pavojingą;

ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas priimtas pažeidžiant Augalų apsaugos reglamente (1107/2009) ir Bandymų su gyvūnais direktyvoje (2010/63) numatytas ES bandymų su gyvūnais taisykles tiek, kiek EFSA papildomuose genotoksiškumo tyrimuose nustatė duomenų trūkumą, tinkamai neatsižvelgdama į įrodymų visumą ir nepaisydama to, kad nėra įrodytos būtinybės atlikti papildomus bandymus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad vadovautasi naujomis ir nepatvirtintomis gairėmis pažeidžiant teisinio tikrumo principą, teises į gynybą ir įvairias ES teisės nuostatas:

Ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas priimtas pažeidžiant teisinio tikrumo principą, pratęsimo prašančio subjekto teises į gynybą ir įvairias ES teisės nuostatas, nes EFSA atliko dviejų metabolitų genotoksiškumo vertinimą remdamasi nauja ir nepatvirtinta, šiuo metu peržiūrima moksline nuomone, ir tai lėmė, kad pratęsimo byloje EFSA nustatė tariamą duomenų trūkumą, nesuteikiant ieškovėms galimybės vėliau pateikti trūkstamus duomenis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad neatliktas visapusiškas rizikos vertinimas, pažeidžiant teises į gynybą ir įvairias ES teisės nuostatas:

Ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas priimtas pažeidžiant pratęsimo prašančio subjekto teises į gynybą ir įvairias ES teisės nuostatas, nes nuspręsdama uždrausti metilflupirsulfuroną Komisija rėmėsi tik EFSA išvadomis, neatsižvelgdama į visą esamą mokslinę informaciją, įrodančią metilflupirsulfurono saugumą, ir ypač į pratęsimo prašančio subjekto savo iniciatyva atliktus papildomus tyrimus, kad būtų pateikti trūkstami duomenys ir atsakyta į EFSA nustatytus susirūpinimą keliančius įtarimus, taip pat į ataskaitą rengiančios valstybės narės vertinimą ir kitų valstybių narių komentarus, pateiktus peržiūrint patvirtinimo pratęsimą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu:

Ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas yra aiškiai neproporcingas atsižvelgiant į bendras metilflupirsulfurono saugumo charakteristikas ir kad į susirūpinimą keliančius įtarimus, kuriais grindžiamas ginčijamas reglamentas, Komisija galėjo atsižvelgti taikydama mažiau ribojančias priemones, neuždrausdama naudoti metilflupirsulfurono, pvz., pasinaudojant Augalų apsaugos produktų reglamento (1107/2009) 6 straipsnio f punkte numatyta patvirtinamosios informacijos pateikimo procedūra arba rizikos mažinimo priemonėmis, priimtomis ES valstybių narių nacionaliniu lygmeniu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, grindžiamas nediskriminavimo principo pažeidimu:

Ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė nediskriminavimo principą, nes tariami susirūpinimą keliantys įtarimai, kuriais grindžiamas ginčijamas reglamentas, Komisijos sprendimų priėmimo praktikoje buvo nuosekliai sprendžiami mažiau ribojančiomis priemonėmis. Vis dėlto, Komisija iki šiol niekada nesirėmė tokiais susirūpinimą keliančiais įtarimais visiškam medžiagos naudojimo draudimui pateisinti.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, grindžiamas gero administravimo principų ir DuPont teisėtų lūkesčių pažeidimu:

Ieškovės teigia, kad Komisija netinkamai vykdė metilflupirsulfurono patvirtinimo peržiūrėjimo procedūrą, dėl kurios DuPont turėjo skirti daug išteklių mokslinių duomenų, kurie, kaip vėliau paaiškėjo, buvo visiškai nereikalingi, nes Komisija netikėtai pakeitė savo poziciją dėl tam tikrų susirūpinimą keliančių įtarimų, parengimui. Be to, ieškovės teigia, kad ginčijamu reglamentu kenkiama konkurencijos politikos tikslams, kuriais buvo pagrįsta prekyba metilflupirsulfuronu ir kuriuos pati Komisija nustatė DOW/DuPont, siekdama, kad ši neįgytų dominuojančios pozicijos EEE grūdų herbicidų rinkoje. Tokia netinkama metilflupirsulfurono patvirtinimo peržiūros procedūra lemia Komisijos rūpestingumo pareigos, gero administravimo principų ir DuPont teisėtų lūkesčių pažeidimą.


(1)  2017 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1496, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, neatnaujinamas veikliosios medžiagos DPX KE 459 (metilflupirsulfurono) patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 218, 2017, p. 7).

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009, p. 1).

(3)  2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (OL L 322, 2010, p. 10).

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008, p. 1 ir klaidų ištaisymai OL L 349, 2016, p. 1 ir OL L 16, 2011, p. 1).

(5)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010, p. 33 ir klaidų ištaisymai OL L 182, 2016, p. 58 ir OL L 28, 2015, p. 49).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/45


2017 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje PP ir kt. / EIVT

(Byla T-727/17)

(2018/C 022/61)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: PP, PQ ir UQ, atstovaujami advokatės N. de Montigny

Atsakovė: Europos išorės veiksmų tarnyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti

2017 m. vasario 3 d., vasario 6 d. ir kovo 20 d. ieškovams skirtus skaičiavimo žiniaraščius, kuriuos EIVT Žmogiškųjų išteklių skyrius jiems perdavė paštu, ir, jei reikia, atsiskaitymo lapelius, kuriais vadovaujantis buvo skirta mokymosi išmoka,

ir galiausiai, jei reikia, 2016 m. gruodžio 15 d. elektroniniu laišku pateiktą Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo jie informuojami:

kad priimtas prašymas atlyginti mokesčius už mokslą, viršijančius maksimalią B tipo mokymosi išmokos ribą 2016–2017 mokslo metams ir

kad kiekviena suma, viršijanti maksimalią ribą, bet kokiu atveju negali viršyti 9 704,16 EUR,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, nes ginčijamas atsakovės sprendimas nustatyti žemesnę nei statute įtvirtinta grąžintinos mokesčių už mokslą sumos ribą ir 2015 m. balandžio 15 d. raštas, kuriuo pagrįstos Gairės, pažeidžia Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir jų X priedą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su individualaus sprendimo neteisėtumu dėl šių priežasčių:

apdairumo, teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo, gero administravimo principų ir įgytų teisių pažeidimo,

teisės į šeimą ir teisės į mokslą pažeidimo,

vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimo,

interesų nesuderinimo ir neproporcingos priemonės taikymo.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/46


2017 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Marinvest ir Porting / Komisija

(Byla T-728/17)

(2018/C 022/62)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovės: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovėnija) ir Porting d.o.o. (Izola-Isola, Slovėnija), atstovaujamos advokatų G. Cecovini Amigoni ir L. Daniele

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. liepos 27 d. Europos Komisijos sprendimą C (2017) 5049 final (Valstybės pagalba SA. 45220 (2016/FC) – Slovėnija – Įtariama pagalba Komunala Izola d.o.o.), apie kurį Marinvest ir Porting pranešta 2017 m. rugpjūčio 16 d.;

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl 2017 m. liepos 27 d. Europos Komisijos sprendimo C (2017) 5049 final (Valstybės pagalba SA. 45220 (2016/FC) – Slovėnija – Įtariama pagalba Komunala Izola d.o.o.), apie kurį Marinvest ir Porting pranešta 2017 m. rugpjūčio 16 d.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į rungimosi principu grindžiamą procedūrą pažeidimu, nes ginčijamame sprendime remtasi visiškai naujomis aplinkybėmis, kurių Komisija nenurodė raginime pateikti pastabas, Chartijos 41 straipsnio, bendrojo rungimosi principo ir Reglamento Nr. 2015/1589 24 straipsnio 2 dalies pažeidimu.

Reglamento Nr. 2015/1589 24 straipsnio 2 dalyje, palyginti su Reglamento Nr. 659/1999 20 straipsnio 2 dalimi, yra nauja nuostata, pagal kurią suinteresuotosioms šalims (kurios pateikė skundą) pripažįstama teisė pateikti pastabas jau pirminio patikrinimo stadijoje. 24 straipsnio 2 dalis yra Chartijos 41 straipsnyje nustatytos pagrindinės teisės į gerą administravimą ir bendrojo rungimosi principo specialaus taikymo išraiška.

Nagrinėjamu atveju Marinvest ir Porting teisės, nustatytos 24 straipsnio 2 dalyje, buvo šiurkščiai pažeistos. Iš tiesų Komisija paragino skundą pateikusias šalis pateikti pastabas 2017 m. vasario 17 d. ir Marinvest ir Porting pareiškė savo nuomones dėl šiame raginime nurodyto pirminio patikrinimo. Vis dėlto Komisija savo galutinį sprendimą, kuris ginčijamas, visiškai pagrindė aplinkybėmis, kurių nebuvo nurodžiusi 2017 m. vasario 14 d. raginime ir dėl kurių skundą pateikusios šalys negalėjo pateikti savo nuomonės.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į rungimosi principu grindžiamą procedūra pažeidimu, nes ieškovėms nebuvo leista susipažinti su bylos medžiaga ir nesuteikta galimybė būti išklausytoms prieš priimant galutinį sprendimą, Chartijos 41 straipsnyje įtvirtintos teisės į gerą administravimą, bendrojo rungimosi principo, Reglamento Nr. 2015/1589 24 straipsnio 2 dalies pažeidimu ir motyvavimo stoka.

Skundą pateikusios šalys paprašė leisti joms susipažinti su Slovėnijos valdžios institucijų Komisijai perduotais dokumentais ir susitikti su Komisijos tarnybomis, kad pateiktų būtinus paaiškinimus, pirmiausia dėl ginčijamų priemonių poveikio konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai. Komisija priėmė ginčijamą sprendimą prieš tai nepateikusi skundą pateikusioms šalims prašytus dokumentus ir jų neišklaususi. Todėl ji pažeidė Reglamento Nr. 2015/1589 24 straipsnio 2 dalį, aiškintiną atsižvelgiant į Chartijos 41 straipsnį ir bendrąjį rungimosi principą.

Skundą pateikusių šalių galimybė pateikti pastabas dėl Komisijos atlikto pirminio patikrinimo pagal 24 straipsnio 2 dalį būtinai apima teisę susipažinti su bylos medžiaga ir prašyti Komisijos organizuoti susitikimą. Tokios prerogatyvos iš esmės glaudžiai susijusios su nurodyta pagrindine teise. Nagrinėjamu atveju atsisakymas suteikti šias teises nebuvo motyvuotas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas netinkamu valstybės pagalbos sąvokos išaiškinimu, kiek tai susiję su žalos tarpvalstybinei prekybai sąlyga, SESV 107 straipsnio 1 dalies, Komisijos pranešimo dėl valstybės pagalbos sąvokos, bendrojo teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu ir motyvavimo stoka.

Remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija ir Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalvos sąvokos, vien tai, kad įmonė, gaunanti paramą, yra nedidelė, a priori nereiškia, kad negali būti daroma įtaka valstybių narių tarpusavio prekybai. Poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai gali daryti valstybės subsidija, suteikta tik vietos ar regionines paslaugas teikiančiai ir jokių paslaugų už savo kilmės valstybės ribų neteikiančiai įmonei, jeigu tokias paslaugas galėtų teikti kitų valstybių narių įmonės (be kita ko, pasinaudodamos įsisteigimo laisve) ir ta galimybė nėra vien hipotetinė.

Komisija visiškai ignoravo aplinkybę, kad Marinvest ir Porting yra 100 % kontroliuojamos Italijoje įsteigtos įmonės Altan Prefabbricati. Ši įmonė labai daug investavo į Marina d’Isola, kuri šiuo metu valdoma jos patronuojamųjų bendrovių įgyvendinant SESV 49 straipsnyje nustatytą įsisteigimo laisvę, statybas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidingu valstybės pagalbos sąvokos išaiškinimu, kiek tai susiję su žalos konkurencijai ir tarpvalstybinei prekybai sąlyga, neteisingai konstatuotomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų iškraipymu ir motyvavimo stoka.

Ginčijamame sprendime Komisija pašalino žalos valstybių narių tarpusavio prekybai buvimo galimybę ir iš esmės rėmėsi tuo, kad Marina di Komunala Izola teikiamos paslaugos negalėjo pritraukti potencialių, ieškovių teikiamomis paslaugomis suinteresuotų klientų.

Komisija klaidingai konstatavo faktines aplinkybes. Šalia Marinvest ir Porting pramoginių laivų ir jachtų uosto yra kita įmonės pagalbos gavėjos (Komunala Izola) valdoma struktūra, kuri teikia analogiškas paslaugas; ji siūlo 505 stovėjimo vietas ir yra reklamuojama pagalbos gavėjos interneto svetainėje visiems potencialiems suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant reklamą italų kalba.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/48


2017 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Escribà Serra ir kt. / BPV

(Byla T-731/17)

(2018/C 022/63)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Juan Escribà Serra (Girona, Ispanija) ir 8 kiti ieškovai, atstovaujami advokatų R. Vallina Hoset ir A. Lois Perreau de Pinninck

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti Bendros pertvarkymo valdybos deliktinę atsakomybę ir įpareigoti ją atlyginti nuostolius, kurie ieškovams buvo padaryti Bendros pertvarkymo valdybos veikimu ir neveikimu, dėl kurių ieškovai prarado visas savo investicijas į BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. obligacijas ir teises;

nurodyti Bendrai pertvarkymo valdybai sumokėti toliau nurodytiems ieškovams 1 726 504 eurų nuostoliams atlyginti („reikalaujama sumokėti suma“):

Ramón Romaguera Amat: 1 071 602,94 EUR;

Cerámica Puigdemont: 260 437,16 EUR;

Maria Dolors Guell Parnau: 52 524,35 EUR;

Enrique Escribà Nadal: 70 838,57 EUR;

Joan Escribà Serra ir Maria Dolors Nadal Casaponsa: 151 796,93 EUR;

Laia Escribà Nadal y Maria Dolors Nadal Casaponsa: 25 299,49 EUR;

José Sabater Comas ir Ma Inmaculada Urgellés Bosch: 94 004,56 EUR;

padidinti reikalaujamą sumokėti sumą, priskaičiuojant palūkanas nuo 2017 m. birželio 7 d. iki sprendimo paskelbimo šioje byloje;

padidinti reikalaujamą sumokėti sumą priskaičiuojant delspinigius, skaičiuojamus nuo šio sprendimo paskelbimo iki visos sumos sumokėjimo, taikant palūkanų normą, kurią ECB taiko pagrindinėms savo refinansavimo operacijoms, padidintą dviem procentiniais punktais;

priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai panašūs į tuos, kurie nurodyti byloje T-659/17, Vallina Fonseca / BPV.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/48


2017 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ViaSat / Komisija

(Byla T-734/17)

(2018/C 022/64)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: ViaSat, Inc. (Karlsbadas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, ir S. Semey

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos implicitinį atmetimo sprendimą, kurį lemia tai, kad Europos Komisija pagal Reglamento Nr. 1049/2001 8 straipsnio 3 dalį per nustatytą terminą neatsakė į ieškovės pakartotinį prašymą leisti susipažinti su 2017 m. liepos 10 d. dokumentais, susijusį su prašymu leisti susipažinti su dokumentais, kuris 2017 m. gegužės 2 d. užregistruotas numeriu 2017/2592, kiek tai susiję su informacija, kuri buvo pateikta arba kuria buvo apsikeista paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl visos Europos sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos,

nurodyti Komisijai padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant visų į bylą įstojusių šalių išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija neįvykdė jai pagal SESV 296 straipsnio 2 dalį tenkančios pareigos motyvuoti.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija neatliko konkretaus ir individualaus prašomų dokumentų nagrinėjimo.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/49


2017 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje STIF-IDF / Komisija

(Byla T-738/17)

(2018/C 022/65)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų B. Le Bret ir C. Rydzynski

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek jo 3 straipsnyje „C2 išmokos, kurias suteikė STIF pagal CT2“, kvalifikuojamos kaip „neteisėtai įgyvendinta pagalbos schema“, tačiau suderinama su vidaus rinka,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu šioje byloje ginčijamame sprendime, t. y. 2017 m. vasario 2 d. Komisijos sprendime (ES) 2017/1470 dėl pagalbos schemų SA.26763 2014/C (ex 2012/NN), kurias Prancūzija taikė autobusų transporto įmonėms Il de Franso regione (OL L 209, 2017, p. 24). Šį pažeidimą padarė Komisija kvalifikuodama C2 įmokas pagal CT2 valstybės pagalba, nurodydama, kad priemonė suteikė ekonominį pranešimą jos gavėjams.

Ieškovė, be kita ko, mano, kad Komisija savo analizėje padarė kelias teisės ir vertinimo klaidas, kai nusprendė, kad netenkinama ketvirtasis Altmark jurisprudencijoje nustatytas kriterijus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su nepakankamu ginčijamo sprendimo motyvavimu, kiek tai susiję su ketvirtojo Altmark jurisprudencijoje nustatyto kriterijaus nesilaikymu ir ekonomine nauda.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/50


2017 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje TrekStor / EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

(Byla T-748/17)

(2018/C 022/66)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: TrekStor Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokatų O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Beats Electronics LLC (Kalver Sitis, Kalifornija, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „i.Beat“ – ES prekių ženklas Nr. 5 009 139

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 12 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas sujungtose bylose R 2175/2016-4 ir R 2213/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo atmesta ieškovės apeliacija, pateikta dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. atsakovės Protestų skyriaus sprendimo, taigi paliktas galioti prašymą panaikinti registraciją pateikusio asmens prašymas panaikinti registraciją ir panaikinti ieškovės teises į Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 005009139.

Atmesti prašymą panaikinti registraciją pateikusios asmens prašymą panaikinti registraciją.

Nurodyti prašymą panaikinti registraciją pateikusiam asmeniui ir EUIPO padengti bylinėjimosi išlaidas, taip pat tas, kurias ieškovė būtinai patyrė nagrinėjant apeliaciją EUIPO apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 2017/1001 18 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/50


2017 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje TrekStor Ltd / EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(Byla T-749/17)

(2018/C 022/67)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: TrekStor Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokatų O. Spieker, M. Alber ir A. Schönfleisch

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Beats Electronics LLC (Kalver Sitis, Kalifornija, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „i.Beat jess“ –Sąjungos prekių ženklas Nr. 4 728 895

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 12 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2234/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo paliktas galioti prašymą panaikinti registraciją pateikusio asmens prašymas panaikinti registraciją ir panaikinti ieškovės teises į Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 4 728 895.

Atmesti prašymą panaikinti registraciją pateikusios asmens prašymą panaikinti registraciją.

Nurodyti EUIPO padengti bylinėjimosi išlaidas, taip pat tas, kurias ieškovė būtinai patyrė nagrinėjant apeliaciją EUIPO apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 2017/1001 18 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/51


2017 m. lapkričio10 d. pareikštas ieškinys byloje Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Komisija

(Byla T-750/17)

(2018/C 022/68)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokato P. Hoffman

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos sprendimą nesuteikti galimybės susipažinti su Europos Komisijos pastabomis ir išsamia Maltos Respublikos nuomone, pateiktomis per pranešimo procedūrą 2016/398/PL dėl Lenkijos azartinių lošimų įstatymo pataisų,

nurodyti Komisijai padengti savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi aštuoniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas faktų iškraipymu ir SESV 296 straipsnio pažeidimu

Ieškovė tvirtina, kad sprendimas grindžiamas įvairiais faktų požiūriu neteisingais teiginiais, įskaitant teiginius, kad priemonė, apie kurią buvo pranešta, buvo atsakymas į Komisijos oficialų pranešimą ir kad ja buvo ketinama parodyti Lenkijos žingsnius siekiant ištaisyti pažeidimą, apie kurį kalbama tame pranešime, t. y. tam tikras sąlygas, taikomas azartinių lošimų paslaugų teikimo licencijos išdavimui Lenkijoje, nors iš tiesų minėtas sąlygas Lenkija išbraukė daugiau nei prieš dvejus metus ir priemonė, apie kurią pranešta, nebuvo niekaip susijusi su Komisijos oficialiu pranešimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Direktyvos 2015/1535 (1) 3, 7 ir 9 konstatuojamųjų dalių ir 5 straipsnio 4 dalies ir Reglamento Nr. 1049/2001 (2) 4 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos pažeidimu.

Ieškovė tvirtina, kad atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą Prancūzija / Schlyter  (3), C-331/15 P, Komisija pažeidė Direktyvai 2015/1535 būdingą skaidrumo principą, kai taikė bendrąją prezumpciją ir neįrodė, jog atskleidus prašomus dokumentus būtų konkrečiai ir realiai pakenkta procedūrai dėl įsipareigojimų neįvykdymo.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos ir SESV 296 straipsnio pažeidimu

Ieškovė tvirtina, kad dėl procedūrų dėl įsipareigojimų neįvykdymo trukmės ir tariamo Komisijos negalėjimo imtis atitinkamų veiksmų per protingą laikotarpį, Komisija negali grįsti savo neigiamo atsakymo būtinybe apsaugoti tų procedūrų tikslus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos ir SESV 296 straipsnio pažeidimu, taip pat faktų iškraipymu

Ieškovė tvirtina, kad prašomiems dokumentams netaikoma jokia bendroji prezumpcija. Komisijos teiginys, kad pranešimo procedūra ir procedūra dėl įsipareigojimų neįvykdymo yra „neatsiejamos“, yra faktiškai neteisingas ir pernelyg neapibrėžtas. Bet kuriuo atveju ji negali įrodyti, kad dokumentams taikoma bendroji prezumpcija, nes tai priklauso vien nuo to, ar jie yra dalis bylos dėl įsipareigojimų neįvykdymo. Teisingas kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar tam tikras dokumentas yra tos bylos medžiagos dalis, yra tai, ar Komisija jį gavo per planuojamą arba vykstančią procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo, t. y. parengė, gavo ar pareikalavo pateikti ir pan. dokumentą per tokias procedūras arba siekdama jas pradėti. Jos teigimu, šiuo atveju toks kriterijus neįvykdytas.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies ir SESV 296 straipsnio pažeidimu

Vien tai, kad Komisija ketina atsižvelgti į išsamią Maltos nuomonę ir ja pasinaudoti palaikydama dialogą su Lenkija per vykstančią procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo, negali pateisinti jos atsisakymo atskleisti tą nuomonę.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pažeidimu

Ieškovė teigia, kad, turint omenyje procedūros dėl įsipareigojimų neįvykdymo trukmę ir prašomų dokumentų turinį, pobūdį ir kontekstą, jų atskleidimas niekaip negali pakenkti tos procedūros apsaugai, o tai paneigia bendrąją neatskleidimo prezumpciją.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies ir SESV 296 straipsnio pažeidimu

Ieškovė teigia, kad Komisija bet kuriuo atveju turėjo iš dalies atskleisti prašomus dokumentus, t. y. pašalinusi informaciją apie azartinių lošimų paslaugas internetu, dėl kurių vyksta procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies ir SESV 296 straipsnio pažeidimu

Ieškovė teigia, kad yra viršesnis viešasis interesas žinoti Komisijos reakciją į priemonę, apie kurią pranešta ir kuria pažeidžiamos pagrindinės ES laisvės ir teisės. Anot jos, Komisija nepaaiškino, kodėl mano, kad šis interesas ne toks svarbus kaip interesas neatskleisti.


(1)  2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (Tekstas svarbus EEE) (OL L 241, 2015 p. 1).

(2)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

(3)  2017 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas Prancūzija / Schlyter (C-331/15 P, EU: C:2017:639).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/53


2017 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje CMS Hasche Sigle / EUIPO (WORLD LAW GROUP)

(Byla T-756/17)

(2018/C 022/69)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato P.-C. Thielen

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „WORLD LAW GROUP“ – Registracijos paraiška Nr. 14 667 844.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 329/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą dėl prekių ženklo paraiškos Nr. 14 667 844, kiek juo atmesta prekių ženklo paraiška;

priteisti iš EUIPO jos pačios ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/53


2017 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Perfect Bar / EUIPO (PERFECT BAR)

(Byla T-758/17)

(2018/C 022/70)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Perfect Bar LLC (San Diegas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų F. Miazzetto, J. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „PERFECT BAR“ – Registracijos paraiška Nr. 15 374 085.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 5 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2439/2016-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir leisti įregistruoti prašomą prekių ženklą, t. y. Sąjungos prekių ženklą, Registracijos paraiška Nr. 15 374 085 „PERFECT BAR“;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Bendrajame Teisme ir EUIPO.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/54


2017 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Perfect Bar / EUIPO (PERFECT Bar)

(Byla T-759/17)

(2018/C 022/71)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Perfect Bar LLC (San Diego, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų F. Miazzetto, J. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „PERFECT Bar“ – Registracijos paraiška Nr. 15 376 064

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 5 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2440/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir leisti registruoti prašomą prekių ženklą, t. y. Europos Sąjungos prekių ženklą „PERFECT BAR“ (paraiškos Nr. 015376064);

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas Bendrajame Teisme ir EUIPO.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/55


2017 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)

(Byla T-760/17)

(2018/C 022/72)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Meesenburg Großhandel KG (Flensburgas, Vokietija), atstovaujama advokato D. Freiherr von Oldershausen

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Triotherm+“ – Registracijos paraiška Nr. 15 186 471

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 13 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1786/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/55


2017 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Grammer / EUIPO (Geometrinės figūros atvaizdavimas)

(Byla T-762/17)

(2018/C 022/73)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Grammer AG (Ambergas, Vokietija), atstovaujama advokatų J. Bühling ir D. Graetsch

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas (Geometrinės figūros atvaizdavimas) – Registracijos paraiška Nr. 15 389 621

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 6 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2250/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/56


2017 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Septona / EUIPO – Intersnack Group (welly)

(Byla T-763/17)

(2018/C 022/74)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Septona AVEE (Inofita, Graikija), atstovaujama advokato V. Wellens

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „welly“ – Registracijos paraiška Nr. 13 085 519

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. liepos 12 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1525/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/56


2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Kiku / CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Byla T-765/17)

(2018/C 022/75)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Kiku GmbH (Girlan, Italija), atstovaujama advokatų G. Würtenberger ir R. Kunze

Atsakovė: Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Drezdenas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: obuolių veislės „Pinova“ augalų veislių teisinė apsauga – Sertifikatas Nr. EU 1298

Procedūra CPVO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugpjūčio 16 d. CPVO apeliacinės tarybos sprendimas byloje A005/2016

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš CPVO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2100/94 20 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 10 straipsniu ir 16 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/57


2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Eglo Leuchten / EUIPO – Di-Ka (Šviestuvų dizainas)

(Byla T-766/17)

(2018/C 022/76)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austrija), atstovaujama advokato H. Lauf

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG (Arnsbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizaino, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Sąjungos dizainas Nr. 2435768-0033.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 26 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 738/2016-3.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio 1 dalies b punkto ir 2 dalies pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/58


2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Eglo Leuchten / EUIPO Briloner Leuchten (Sieninė lempa)

(Byla T-767/17)

(2018/C 022/77)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austrija), atstovaujama advokato H. Lauf

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Briloner Leuchten GmbH (Brilonas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizaino, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos dizainas Nr. 2435768-0036

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 26 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 746/2016-3

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnio 1 dalies b punkto ir 6 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/58


2017 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje roelliroelli confectionery schweiz / EUIPO –Tanner (ALPRAUSCH)

(Byla T-769/17)

(2018/C 022/78)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: roelliroelli confectionery schweiz GmbH (Sankt Galenas, Šveicarija), atstovaujama advokatų S. Overhage ir R. Böhm

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: André Tanner (Schindellegi, Šveicarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė žodinio prekių ženklo ALPRAUSCH registracija Nr. 1 218 671

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugpjūčio 1 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1596/2016-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/59


2017 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Café del Mar ir kt. / EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Byla T-772/17)

(2018/C 022/79)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovai: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Ispanija), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) ir Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany), atstovaujami advokatų F. Miazzetto ir J. L. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ramón Guiral Broto (Marbelja, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Café del Mar“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 2 090 520

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 4 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1540/2015-5

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

pripažinti vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriame yra žodiniai elementai „Café del Mar“ (Nr. 2 090 520), registraciją negaliojančia,

su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės, o su procedūra EUIPO anuliavimo skyriuje ir apeliacinėse tarybose susijusias bylinėjimosi išlaidas – iš prekių ženklo, kurio registraciją prašoma pripažinti negaliojančia, savininkės.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 52 straipsnio 1 dalies b punkto ir 53 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/60


2017 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Café del Mar ir kt. / EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Byla T-773/17)

(2018/C 022/80)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovai: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Ispanija), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) ir Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany), atstovaujami advokatų F. Miazzetto ir J. L. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ramón Guiral Broto (Marbelja, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Café del Mar“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 1 054 303

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 4 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1542/2015-5

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

pripažinti, kad vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Café del Mar“ Nr. 1 054 303, yra negaliojantis;

įpareigoti atsakovę atlyginti šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas, o prekių ženklo, kuri prašoma pripažinti negaliojančiu, savininką – atlyginti dėl procedūrų EUIPO Anuliavimo skyriuje ir Apeliacinėse tarybose patirtas išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 52 straipsnio 1 dalies b punkto ir 53 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/60


2017 m. lapkričio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Café del Mar ir kt. /EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(Byla T-774/17)

(2018/C 022/81)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovai: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Ispanija), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) ir Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany), atstovaujami advokatų F. Miazzetto ir J. L. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ramón Guiral Broto (Marbelja, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „C del M“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 5 889 126

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 4 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1618/2015-5

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

pripažinti, kad vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „C del M“ Nr. 5 889 126, yra negaliojantis;

įpareigoti atsakovę atlyginti šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas, o prekių ženklo, kuri prašoma pripažinti negaliojančiu, savininką – atlyginti dėl procedūrų EUIPO Anuliavimo skyriuje ir Apeliacinėse tarybose patirtas išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/61


2017 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Pan / EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

(Byla T-777/17)

(2018/C 022/82)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Xianhao Pan (Roma, Italija), atstovaujama advokato M. Oliva

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Entertainment One UK Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas TOBBIA – ES prekių ženklas Nr. 11 775 509

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 14 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1776/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą ginčijamą sprendimą.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Motyvų nenurodymas, prekės ženklų ryšio vertinimo metodo nesilaikymas, taip pat nepakankamas ženklų panašumo tikimybės įvertinimas;

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 53 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/62


2017 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Baradel ir kt. / EIF

(Byla T-509/16) (1)

(2018/C 022/83)

Proceso kalba: prancūzų

Devintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 274, 2013 9 21 (byla iš pradžių užregistruota Europos Sąjungos tarnautojų teisme numeriu F-72/13, o 2016 m. rugsėjo 1 d. perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui).


22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/62


2017 m. lapkričio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje António Conde & Companhia / Komisija

(Byla T-244/17) (1)

(2018/C 022/84)

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.