ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 434

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. gruodžio 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

528-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. rugsėjo 20–21 d.

2017/C 434/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Skaitmeninės revoliucijos sveikatos priežiūros srityje poveikis sveikatos draudimui (nuomonė savo iniciatyva)

1

2017/C 434/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Europos Komisijos inicijuojama poveikio vertinimų ir įvertinimų skaidrumo, metodikos ir išteklių analizė Europos teisės aktų kokybei pagerinti (nuomonė savo iniciatyva)

11

2017/C 434/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Mokesčių sistema, palaikanti sąžiningą konkurenciją ir augimą (nuomonė savo iniciatyva)

18

2017/C 434/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl naujų ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) strateginių santykių plėtojimo aplinkybių ir pilietinės visuomenės vaidmens (nuomonė savo iniciatyva)

23

2017/C 434/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Socialinių partnerių ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo ir galimybės plėtojant naujas darbo formas (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos prašymu)

30

2017/C 434/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Įgūdžių, įskaitant skaitmeninius, ugdymas ir plėtojimas atsižvelgiant į naujas darbo formas: nauja politika ir besikeičiantys vaidmenys bei atsakomybė (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos prašymu)

36


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

528-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. rugsėjo 20–21 d.

2017/C 434/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ES muitų sąjungos ir jos valdymo tobulinimas(COM(2016) 813 final)

43

2017/C 434/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų planas. Geresni produktai, didesnis pasirinkimas(COM(2017) 139 final)

51

2017/C 434/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB)(COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS))Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB)(COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS))

58

2017/C 434/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl: Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)) Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD))

63


LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

528-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. rugsėjo 20–21 d.

15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/1


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Skaitmeninės revoliucijos sveikatos priežiūros srityje poveikis sveikatos draudimui“

(nuomonė savo iniciatyva)

(2017/C 434/01)

Pranešėjas

Alain COHEUR

Plenarinės asamblėjos sprendimas

2017 1 26

Teisinis pagrindas

Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalis

 

Nuomonė savo iniciatyva

 

 

Atsakingas skyrius

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 5

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

174/0/1

1.   Išvados

1.1.

EESRK nuomone, vykstant skaitmeninei revoliucijai sveikatos priežiūros srityje būtina palaikyti ir skatinti sveikatos draudimo sistemas, kurios būtų visiems naudingos, solidarios, įtraukios ir nediskriminacinės. Įtrauktis ir visiems vienodos galimybės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas (skaitmenines ir neskaitmenines) ir siekis tai užtikrinti iš tiesų yra visuotinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos.

1.2.

Kaip EESRK nurodė ankstesnėse savo nuomonėse (1), lygios galimybės naudotis paslaugomis – pagrindinis sveikatos politikos tikslas – gali būti padidintos skaitmeninio sektoriaus priemonėmis, jeigu bus įvykdyta keletas sąlygų:

vienoda teritorinė aprėptis (interneto prieiga, ryšio sparta) skiriant dėmesį vietovėms, kuriose operatoriai teikia mažai paslaugų,

su naudojimusi susijusios skaitmeninės atskirties tarp piliečių, sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos draudimo sistemų darbuotojų sumažinimas,

visos skaitmeninės struktūros (duomenų bazių, medicinos priemonių) tarpusavio sąveika, kuri padėtų užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą kiekvienoje struktūroje ir tarp jų,

sveikatos duomenų, kurie jokiu būdu negali būti naudojami be pacientų žinios, apsauga.

1.3.

Sparčiai vystantis nuotolinei medicinai, nanotechnologijoms, biotechnologijoms, informatikai, kognityviniams mokslams ir daugėjant susietųjų įrenginių negalima leisti, kad asmenys būtų laikomi paprasčiausiais prie interneto prijungtais kūnais, kuriuos būtų galima nuotoliniu būdu analizuoti, kontroliuoti ir stebėti visagale informacine programa. Technikos raida sveikatos srityje iš tikrųjų lemia priešingą reiškinį, t. y. skatina vėl grįžti prie tarpasmeninių ir socialinių ryšių, kuriais grindžiama medicinos ir slaugos praktika.

1.4.

EESRK atkreipia dėmesį į pernelyg didelės atsakomybės piliečiui savarankiškai rūpintis savo sveikata problemą, prie kurios prisideda pernelyg didelio individualizavimo problema. Kartu su prognozuojamąja medicina ir susietosiomis priemonėmis vis daugėja žinių apie riziką asmens sveikatai ir jos stebėseną, taip skatinama vykdyti labiau asmens poreikius atitinkančią politiką. Šios rizikos nustatymas ir skirtumai tarp asmenų kelia daug etikos klausimų, susijusių su solidaraus draudimo sistemos išsaugojimu.

2.   Rekomendacijos

2.1.

EESRK primena, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti skaitmeninę revoliuciją mūsų pažangiose sveikatos draudimo sistemose:

a)

skaitmeninė sritis turi padėti įgyvendinti mūsų pagrindines teises ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, o ne jas riboti. Skaitmeninė erdvė turi tapti individualių ir kolektyvinių gebėjimų didinimo priemone ir galingu svertu, kuris padėtų veiksmingai įgyvendinti teises ir plėtoti naujas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir valdymo formas;

b)

turi būti įtvirtintos solidarumo ir universalumo vertybės, kuriomis grindžiama mūsų sveikatos apsaugos sistema, o atsakomybė už jų išsaugojimą tenka mums visiems.

2.2.

Bet kuriuo atveju diegiant skaitmenines technologijas neturi kilti klausimų dėl grėsmių sveikatai ir visuomenei perskirstymo ir paskirstymo tarpusavyje principų, nes jie yra pagrindiniai kolektyvinio solidarumo ramsčiai.

2.3.

EESRK pabrėžia, kad būtina:

plėsti ir didinti piliečių galimybes siekti raštingumo skaitmeninių sveikatos priežiūros paslaugų srityje, siekiant paskatinti kritinį požiūrį į informavimą sveikatos klausimais,

užtikrinti kokybišką informavimą sveikatos klausimais, konkrečiai raginant diegti sveikatos priežiūros srities taikomųjų programų ženklinimo ir (arba) akreditavimo procedūras,

stiprinti pacientų, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos draudimo sistemų darbuotojų savitarpio pasitikėjimo ryšius,

diegti mokymo sistemą, kuri tiktų tiek naudotojams, tiek sveikatos priežiūros specialistams, kad būtų galima veiksmingai, saugiai ir apsaugotai naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir sudaryti palankias sąlygas sveikatos sistemos pokyčiams,

stiprinti socialinį dialogą, kuris yra būtina bendradarbiavimo sąlyga siekiant pasirengti būsimiems pokyčiams,

diegti saugaus asmens duomenų tvarkymo priemones, siekiant išvengti šių duomenų panaudojimo draudimo srityje (prieiga, išlaidų kompensavimo ir pan.) komerciniais tikslais, neatitinkančiais visuomenės sveikatos priežiūros tikslo,

skatinti dinamišką reguliavimo sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į visą ekosistemą (daugiašalius suinteresuotuosius subjektus) ir į sveikatos draudimo bendrovių, kaip patikimų trečiųjų šalių vaidmenį palaikant santykius su apdraustaisiais ir draudimo sistemos dalyviais,

remti kompensuojamųjų sveikatos priežiūros ir gerovės paslaugų, teikiamų atsižvelgiant į skaitmenines technikos inovacijas, raidą,

siekti pokyčių įtvirtinant „DPPP mediciną“ (2) šiuo tikslu plėtojant solidarias sveikatos draudimo įstaigų paslaugas atsižvelgiant į piliečių poreikius.

3.   Bendroji informacija

3.1.

Suklestėjus skaitmeninėms technologijoms, sveikatos priežiūros srityje vyksta iki šiol neregėto masto ir intensyvumo pokyčiai. Sparčiai daugėjant susietųjų įrenginių ir mobiliųjų programėlių sveikatos priežiūros srityje, naudojant didelius duomenų rinkinius, vystantis nanotechnologijoms, biotechnologijoms, informatikai ir kognityviniams mokslams, esant didelei naujų sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlai, skaitmeninimas lemia bendrą mūsų sveikatos priežiūros sistemos transformaciją.

3.2.

Skaitmeninės inovacijos sveikatos priežiūros srityje svarbios toli gražu ne vien techniniu ar moksliniu požiūriu, jos yra daugialypės, nes atnaujinami ir jų naudojimo būdai. Šios naujos naudojimo galimybės atsiranda kartu su plataus masto socialinėmis inovacijomis, todėl bus galima rasti naujų sveikatos ir socialinių poreikių sprendimų.

3.3.

Todėl sudėtingoje ekosistemoje tiesioginis poveikis daromas ryšiams tarp:

a.

piliečių (žiniomis apie jų sveikatos būklę);

b.

medicinos ir paramedicinos specialistų ir jų santykių su pacientu;

c.

įvairiomis formomis organizuojamos, valdomos ir finansuojamos sveikatos draudimo sistemos.

3.4.

Dėl asmens požiūrio į sveikatą: kiekvienas asmuo geriau suvokia sveikatos svarbą ir išmano rūpinimosi ja būdus. Iki šiol, kadangi buvo sudėtinga gauti medicininę informaciją ir trūko šios srities žinių, asmuo, susidūręs su ligos rizika, patekdavo į nežinią. Dabar pasinaudodamas įvairiomis priemonėmis (pvz., susietaisiais įrenginiais) jis gali įvertinti savo sveikatos būklę ir atitinkamai pritaikyti savo gyvenimo būdą.

3.5.

Naudodamasis informacijos šaltiniais kiekvienas gali valdyti savo sveikatos klausimus, tapti dalyviu, gebančiu nustatyti, palyginti, pasirinkti geriausiai jo poreikius atitinkančią sveikatos priežiūros paslaugą. „E. pacientas“ tampa aktyviu prognozuojamosios medicinos dalyviu, sveikatos duomenų teikėju ir aktyviu dalyviu sprendžiant savo bei kitų asmenų sveikatos klausimus. Todėl informuoto asmens sutikimas, kaip ir duomenų apsauga, sudaro centrinę integruoto duomenų valdymo ir panaudojimo ašį.

3.6.

Naujosiomis technologijomis pirmiausia skatinama akcentuoti ligų prevenciją, o ne gydymą. Pasinaudojant jomis taip pat bus galima sukurti veiksmingesnius, mažiau invazinius ir labiau individualizuotus gydymo būdus, parenkamus pagal kiekvieno genetinius ir biologinius ypatumus, ir užtikrinti informacijos, kuria remiantis priimami sprendimai dėl gydymo, pasiekiamumą tikruoju laiku.

3.7.

Sveikatos priežiūros specialistai turi įgyti naujų įgūdžių ir aprėpti naujas daugiaplanes veiklos sritis, būtent: kitą ryšių su pacientais palaikymo būdą, kuris labiau grindžiamas abipusio pasitikėjimo santykiu, laipsnišką su mokymais susijusių skaitmeninių priemonių įvaldymą, paslaugų teikimo techninio vaizdavimo pakeitimą, taip pat bendradarbiavimu grindžiamą požiūrį bei dalijimąsi duomenimis pasinaudojant sąveikiosiomis sistemomis.

3.8.

Vykstant šioms permainoms turi vykti socialinis dialogas; jis turėtų padėti stiprinti ir sveikatos priežiūros darbuotojų rengimo priemones.

3.9.

Sveikatos draudimo sistemos, turi užtikrinti galimybes naudotis pažangiomis ir kokybiškomis viešosiomis ir privačiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, o to ir toliau tikisi kiekvienas pilietis. Tokiomis aplinkybėmis bus daromas didelis poveikis sveikatos draudimui, nes ateityje bus siekiama kurti individualius sprendimus ir priemones prieš iškylant rizikai, vadovaujantis rizikos paskirstymo tarpusavyje principais, išsaugant tradicinę draudimo funkciją – sudaryti galimybę susirgusiems asmenims naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

3.10.

Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamos medicinos inovacijos gali iš esmės pakeisti sveikatos draudimo sritį. Dabartinė įvykių eiga veda į medicinos ir gydymo priemonių individualizavimą pasinaudojant dviem informacijos šaltiniais:

a.

genomo iššifravimas:

iššifruotą genomą panaudojus prognozavimui galima suteikti visiškai naują plotmę prevencijai (iššifravus genomą, rizika sveikatai tampa „žinoma“, todėl prevencija tampa prasmingesnė) ir įtraukti didesnius uždavinius į sveikatos draudimo sritį;

b.

e. sveikatos priemonės:

viena iš šių priemonių, be kita ko, yra susietieji įrenginiai, priskiriami „self data“ (savęs vertinimo sričiai) ir padedantys žmonėms sužinoti bei gerinti savo sveikatos būklę.

Image

Todėl reikia apsvarstyti tam tikrus klausimus ir pastabas.

a.

Ar šie nauji žinių šaltiniai galėtų paskatinti kurti naujus pasiūlymus ir individualiems poreikiams pritaikytas naujas paslaugas, labiau tinkamas apdraustiesiems?

b.

Ar rytoj turėsime sveikatos draudimą, susijusį su tikėtinomis ligomis, kurios mums bus prognozuotos iššifravus genomą?

c.

Ar įtvirtintas perėjimas nuo gydomojo požiūrio prie prevencinio požiūrio? Kokie bus padariniai sveikatos draudimo valdymui ir finansavimui sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis? Ar, pasitelkiant skaitmenines platformas, reikėtų kompensuoti individualių medicininės prevencijos programų išlaidas?

d.

Ar gerovė (3) nuo šiol pakeis sveikatą? Ar ši sveikatos priežiūros sistemos transformacija neverčia mąstyti apie ne tiek gydomąją, kiek visybinę mediciną?

e.

Ar vykstant šiems pokyčiams paciento ir gydytojo bei apdraustojo ir draudiko ryšio samprata iš esmės pasikeis pereinant nuo „vertikaliojo“ modelio prie „horizontalesnio“ modelio, pagal kurį pacientas keltų klausimų dėl „profaniškų žinių“ ir jas plėstų?

f.

Ar turint omenyje didžiųjų skaitmeninio sektoriaus bendrovių ekonominę galią, nereikėtų investicijas vėl kreipti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kuriems vadovautų valdžios institucijos?

4.   Skaitmeninimo padariniai piliečiams ir (arba) pacientams

4.1.

Skaitmenine transformacija asmenims suteikiama galimybė daryti poveikį savo sveikatos būklei, kartu žinant, kad esama tam tikrų kliūčių pasinaudoti šia galimybe. Atsiradus plačioms galimybėms pasinaudoti novatoriškomis ir individualiems poreikiams pritaikytomis žiniomis, sveikatos infrastruktūra ir paslaugomis, kiekvienas asmuo galėtų tapti aktyviu savo sveikatos priežiūros dalyviu bei padėti – kaip pagalbininkas, informacijos rengėjas, duomenų teikėjas – pagerinti kitų asmenų sveikatą.

4.2.

Toks individualiems poreikiams pritaikytas požiūris apibūdinama kaip „DPPP medicina“:

dalyvaujamoji: medicininius duomenis teikia ir seka patys pacientai, naudodamiesi vis daugėjančiais susietaisiais įrenginiais. Paciento ir gydytojo ryšys (kuris nebėra vienintelis medicininių žinių šaltinis) keičiasi. Pacientas tampa „aktyviu pacientu“;

prevencinė: pacientai reguliariai renka informaciją apie savo sveikatą ir yra skatinami vis sąmoningiau stengtis išlaikyti gerą sveikatą, nes taip atveriamas kelias labiau į prevenciją orientuotai sveikatos priežiūros sistemai;

pritaikytoji: dėl nuolatinio vis tikslesnių ir įvairesnių asmens duomenų srauto galima vystyti vis labiau individualiems poreikiams pritaikytą sveikatos priežiūros sistemą;

prognozuojamoji: galiausiai, dėl technologijų pažangos galima, pvz., suskaitmeninti visą asmenų genomą, taip atveriamos galimybės kurti vis geriau prognozuojamą sveikatos priežiūros sistemą.

4.3.

Raštingumas ir naujos – skaitmeninės – atskirties sveikatos priežiūros sistemoje rizika

4.3.1.

Sveikatos raštingumas – tai gebėjimas gauti, suprasti ir panaudoti informaciją siekiant paskatinti ir išsaugoti gerą sveikatą. Tam būtinas tam tikras asmeninių žinių, įgūdžių ir pasitikėjimo lygmuo, reikalingas norint imtis priemonių pagerinti asmeninei ir bendruomenės sveikatai, keičiant asmeninį gyvenimo būdą ir gyvenimo sąlygas.

4.3.2.

Skaitmeninėje erdvėje išryškėja socialinė nelygybė sveikatos priežiūros srityje ir stiprinamas priežastinis ryšys tarp asmens sveikatos būklės ir jo kognityvinių gebėjimų (pvz., gebėjimo susirasti ir suprasti kokybišką informaciją apie sveikatą) bei finansinių galimybių (kaip antai galimybės apsirūpinti pažangiausiais prietaisais). Ši nelygybė labiau liečia vyresnio amžiaus žmones, pažeidžiamiausius asmenis ir gyvenančius vietovėse, kuriose operatoriai teikia mažai skaitmeninių paslaugų.

4.3.3.

Siekiant pasinaudoti sveikatos priežiūros taikomosiomis programomis, būtina turėti tam tikro lygio žinių, kad būtų galima gauti informaciją sveikatos klausimais, ją suprasti, įvertinti ir panaudoti siekiant priimti kasdienius sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatos ugdymo sprendimus. Tačiau dėl žemo raštingumo lygio gali kilti daug pavojų sveikatos priežiūros srityje ir tai gali turėti poveikio tikėtinai sveiko gyvenimo trukmei, ankstyvai mirčiai, gyvenimo kokybei ir asmens bei visuomenės išlaidoms.

4.3.4.

Visgi negalima nekreipti dėmesio į atsirandančią medicinos ir paramedicinos specialistų skaitmeninę atskirtį. Ją galima pašalinti stiprinant švietimo sistemą ir parengiant mokymo programą, skirtą mokytis palaikyti naujus slaugytojo ir slaugomojo santykius skaitmeninėje erdvėje.

4.4.   Kitas didelis skaitmeninimo pavojus – pernelyg didelės atsakomybės suteikimas

4.4.1.

Dėl kiekybinės sveikatos priežiūros srities praktikos sudaromos palankios sąlygos individualiam sveikatos mikrovaldymui ir pernelyg didelei atsakomybei bei nyksta kolektyviškesnis požiūris. Asmenys tampa verslininkais, kurie patys atsakingi už savo gerą ar prastą sveikatą veikiančią elgseną, todėl gali nukrypti dėmesys nuo visuomenės sveikatos problemų, kurių priežastys susijusios su aplinka ar visuomeniniais bei ekonominiais aspektais.

4.4.2.

Dėl neprognozuojamo skaitmeninimo poveikio individualizavimui, didėjančios socialinės nelygybės sveikatos priežiūros srityje ir augančios sveikatos priežiūros komercializacijos gali kilti pavojus esamiems mūsų solidaraus ir visuotinio sveikatos draudimo modeliams.

5.   Skaitmeninimo poveikis sveikatos priežiūros specialistams ir jų tarpusavio ryšiams

5.1.   Elektroninis sveikatos įrašas – sveikatos priežiūros organizavimo pagrindas

5.1.1.

Skaitmeninėje erdvėje atsiranda priemonių sugriauti sveikatos priežiūros sistemoje esančias užtvaras, palengvinant bendrą naudojimąsi informacija tarp ligoninių, privačių gydytojų kabinetų, sveikatos priežiūros įstaigų tinklų ir namuose. Siekiant koordinuoti sveikatos priežiūros paslaugas ir visą paciento gydymą, reikia saugių ir sparčių priemonių įvairių subjektų surinktai informacijai perduoti. Kur kas paprasčiau organizuoti tęstinį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir tarpdisciplininį gydymą. Prieinamumas, prieigos sparta, keitimasis ir dalijimasis duomenimis yra gydytojų sprendimų priėmimą lengvinančios priemonės. Sveikatos priežiūros specialistams skaitmeninėmis priemonėmis keičiantis duomenimis sukuriama tiesioginė papildoma nauda paslaugų kokybei.

5.1.2.

Elektroniniai sveikatos įrašai tampa pacientui teikiamų paslaugų koordinavimo ir kokybės užtikrinimo priemone, nes įgaliotieji duomenų tvarkymo subjektai jais dalijasi, jeigu pacientas iš anksto duoda sutikimą kaupti tokius duomenis, išskyrus atvejus, kai jam reikalinga skubi pagalba arba kai jo nuomonės atsiklausti neįmanoma. Pagal elektroninių sveikatos įrašų tvarkymo taisykles pacientui suteikiamos visos specialios garantijos, susijusios su skaitmeniniais duomenimis, jo privataus gyvenimo apsauga ir prieiga prie tų duomenų. Reikia visapusiškai užtikrinti sveikatos įrašų ir administracinių dokumentų paslapties išsaugojimą.

5.1.3.

Elektroniniai sveikatos įrašai leidžia išvengti klaidų dėl prasto dokumentų (recepto, medicininio tyrimo protokolo) įskaitomumo, suteikia geresnių galimybių gauti žinių apie vaistus ir, atsižvelgiant į paciento ypatybes, parengti patikimesnius receptus. Suskaitmeninus medicinos praktiką, sumažėja klaidų ir jatrogeninė rizika.

5.1.4.

Suskaitmeninus sveikatos įrašus ir suaktyvinus priminimo ir įspėjimo funkcijas, sudaromos sąlygos gerinti prevenciją (skiepijimai, sveikatos tikrinimas), lėtinėmis ligomis sergančių ligonių priežiūrą ir žinias apie vaistus, taip pat pagerinti pacientams teikiamų paslaugų kokybę ir patobulinti paslaugų teikėjo diagnostikos ir gydymo skyrimo įgūdžius.

5.1.5.

Be to, informacijos apie pacientą skaitmeninimas leidžia patobulinti gydytojų sprendimų priėmimo procesus, todėl per artimiausius keletą metų iš esmės pasikeis medicinos praktika. Be dirbtiniu intelektu grindžiamos ekspertinės sistemos ar priemonių nebus galima atlikti jokios medicininės diagnostikos. Tokia revoliucija yra lygiagrečiai vykusios genomikos, neurologijos ir susietųjų įrenginių plėtros rezultatas ir jai vykstant nuo šiol visus duomenis gebės tvarkyti tik mašinos.

5.2.   Žmogaus vaidmens svarba plėtojant naują medicinos praktiką

5.2.1.

Vystantis technologijoms, įgalinama ir įtvirtinama nuotolinės medicinos plėtra, taip sudaroma galimybė medicinos ir paramedicinos praktikos naujovėms. Nuotolinė medicina pasižymi tokiais pranašumais: geriau užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas izoliuotų teritorijų gyventojams ir mažesnė būtinybė judėti silpnos sveikatos asmenims, užtikrinamas nuotolinis ligonių stebėjimas išvengiant hospitalizavimo, nuotoliniu būdu dalijamasi ekspertinėmis žiniomis, nuotoliniu būdu vykdomas švietimas gydymo klausimais, vykdant nuotolines konsultacijas ir nuotolinę ekspertizę atliekamas tarpdisciplininis derinimas.

5.2.2.

Nuotolinė medicina, profesinė komunikacija naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, dokumentų dematerializavimas, paplitusių įgūdžių bendrinimas ir dalijimasis intelektiniais bei medicininiais ir techniniais ištekliais turi padėti sveikatos priežiūros specialistams laimėti laiko, kurį tada galima skirti asmeniniams pokalbiams su pacientais ir taip iš esmės pagerinti ryšius su jais.

6.   Skaitmeninimo padariniai sveikatos draudimo valdymui

6.1.   Dideli duomenų rinkiniai (angl. big data)

6.1.1.

Palaipsniui informatizuojant mūsų sveikatos priežiūros sistemas, neabejotinai pavyko pagerinti administracinį ir finansinį kiekvieno piliečio draudimo bylų valdymą (taupyti vietą, laiką, vartojimo reikmenis, didinti produktyvumą, lengviau ir saugiau archyvuoti, prisidėti prie ekologijos), taip pat greičiau atlyginti paslaugų teikėjams ir ligoninėms, sustiprinti kontrolę ir sumažinti klaidų riziką pateikiant sąskaitas faktūras už paslaugas.

6.1.2.

Dematerializuojant administracines formas buvo sutrumpinti formų pateikimo terminai ir supaprastintas administravimas, nors paslaugų kokybė dėl to tiesiogiai nepagerėjo. Vis dėlto dematerializavimas padeda tobulinti medicinos praktiką, nes gydytojas gali daugiau dėmesio skirti gydymo menui ir mažiau – neišvengiamiems jo administravimo veiksmams.

6.1.2.1.

Šiuo metu dideli duomenų rinkiniai generuojami sukaupus visų pacientų ir (arba) apdraustųjų duomenis, įskaitant surinktus sveikatos priežiūros paslaugų taikomosiomis programomis. Taigi, galima išanalizuoti visus iš daugelio šaltinių surinktus duomenis. Tai reiškia, kad reikia turėti priemonių susieti duomenis tarpusavyje ir automatiškai bei veiksmingai išgauti naudingą informaciją iš nestruktūrizuotų duomenų.

6.1.3.

Naudojant šias programas, duomenys saugomi nebe pas gydytoją, ligoninėje ar sveikatos draudimo įstaigose, o debesų kompiuterijos prietaise ar debesijos duomenų saugyklos platformose, ir patronuojančioji įmonė nebūtinai turi būti įsteigta šalyje, kurioje sudaryta sveikatos draudimo sutartis, ir net nebūtinai Europoje.

6.1.4.

Sąveikumas laikomas tiek Europos (bendroji skaitmeninė rinka), tiek nacionalinio lygmens kertiniu akmeniu. Reikia sukurti ir įdiegti tam tikrą sveikatos priežiūros institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemą. Į tokią sąveikumo duomenų saugyklą sukeliami principai ir standartai, kurių reikia laikytis visiškai saugiai keičiantis sveikatos duomenimis ir įtraukiant visus e. sveikatos subjektus.

6.2.   Duomenų apsauga

6.2.1.

Užtikrinti piliečiui (pacientui) duomenų nuosavybę ir apsaugą yra svarbiausias uždavinys ir pagrindinė teisė, kurios turi būti paisoma. Pilietis (pacientas) turi turėti galimybę laisvai disponuoti savo duomenis. Todėl jis turi suteikti laisvą, sąmoningą ir tęstinį sutikimą rinkti ir naudoti jo duomenis. Be to, turi būti pripažinta faktinė teisė, pateikiant ankstesnę informaciją apie asmenis, ją perkelti ir plėtoti tokius sprendimus kaip „mėlynasis mygtukas“ (angl. blue button) (4).

6.2.2.

ES lygmeniu ši sritis reglamentuojama 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Be to, reikia atsižvelgti ir į Pasaulio gydytojų asociacijos deklaraciją dėl sveikatos duomenų bankams ir biobankams taikomų etinių nuostatų (Taipėjaus deklaracija).

6.3.   Sveikatos draudimas keičiasi

6.3.1.

Skaitmeninimas vyksta ir draudimo sektoriuje. Pirmiausia skaitmeninami pasiūlymai, turintys informacinę ir lyginamąją vertę (lyginamosios programos, draudimas internetu ir pan.) arba susiję su medicininių ir administracinių formų dematerializavimu, bet vėliau procesas apims ne vien šias sandorių grandis. Taikant naujuosius kiekybinius metodus, kurie populiarinami kaip „dideli duomenų rinkiniai“, radikaliai pasikeis draudimo, kaip ekonominės veiklos, modelis ir bus sukurta naujų draudimo produktų.

6.3.2.

Toks raidos posūkis daro stiprų ir logišką poveikį:

profesijoms, susijusioms su duomenų kūrimu, saugojimu, teikimu, tvarkymu, apdorojimu panaudojant algoritmus, ir profesijoms, turinčioms didelę pridėtinę vertę informacijos srityje,

paciento statusui: sveikatos priežiūros specialistų atžvilgiu pacientas tampa aktyvus savo sveikatos priežiūros dalyvis ir siekia būti nuo jų nepriklausomas.

6.3.3.

Vykstant technologijų raidai ir tobulinant sveikatos priežiūros taikomąsias programas kiekvienas asmuo nuo šiol galės „objektyviai vertinti“ savo fizinę veiklą, mitybą, santykius su kitais asmenimis ir kitus sveikatą lemiančius aspektus.

6.3.4.

Didelių su asmenimis susijusių duomenų kiekių panaudojimas faktiškai galėtų reikšti perėjimą nuo rizikos draudimo ir paskirstymo tarpusavyje modelio prie elgsenos draudimo ir individualios draudimo pasiūlos modelio, lemsiančio pernelyg didelį individualizavimą. Nors pelno siekiantys privatūs draudikai, atrodo, gali gana natūraliai užimti poziciją, savidraudos draugijoms ir viešiesiems sveikatos draudimo srities subjektams gali būti sudėtingiau reaguoti į pasikeitusią padėtį, nes jie patirtų įtampą atlikdami pagrindines savo užduotis.

6.3.5.

Dėl tokių pokyčių sveikatos draudimo paslaugų valdytojai tampa pažeidžiami, nes atsiduria iš pramonininkų, gydytojų, Vyriausybių, reguliavimo institucijų, investuotojų ir pacientų sudarytos daugiaplotmės ekosistemos kryžkelėje.

6.3.6.

Sveikatos draudimo paslaugų valdytojams teks susidurti su stipria inercija, susijusia su labai griežtu neskelbtinų sveikatos duomenų reglamentavimu, sudėtingu medicinos ir ligoninių sektoriaus veikimu ir finansavimu, gana nelanksčia ir nejautria vertės grandine (ją sudaro draudimo sutarties sudarymas, įmokų mokėjimas, išmokų už paslaugas mokėjimas), vis griežtesniu draudimo produktų reglamentavimu, o kartais – net su medicinos profesijų korporatyvizmu.

6.3.7.

Tačiau visi sveikatos draudimo valdytojai neturi arba nebeturi tokių pat finansinių veiksmų galimybių, o šiai veiklai reikalingų nuosavų lėšų poreikiai vis dažniau tampa kliūtimi ją plėtoti. Didžiųjų skaitmeninio sektoriaus bendrovių ekonominė galia, atveria tiesioginius kelius investuoti į tai, kur, jų manymu, yra rinka.

6.3.8.

Nors gerėja žinios apie riziką asmens sveikatai, labai svarbu išlaikyti kolektyvinio ir solidaraus draudimo principais grindžiamas mūsų sveikatos sistemas. Mūsų sveikatos draudimo sistemos buvo veiksmingiausios, kai buvo susietos asmens ir kolektyvinė apsauga nuo bet kokios rizikos.

6.4.   Kompensavimo mechanizmų pritaikymas

6.4.1.

Šiuo metu esama tik labai mažai pavyzdžių, kai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas tam tikram asmeniui, kompensuojama už naudojimąsi mobiliosiomis programėlėmis. Viena iš pagrindinių kliūčių šiuo metu yra ta, kad nėra būtent naujomis technologijomis grindžiamų tinkamų kompensavimo modelių.

6.4.2.

Veikia klasikinis valstybės kišimosi modelis, pagal kurį kompensavimo klausimai tenka nacionalinių įstaigų ir valdžios institucijų kompetencijai, nes jos priima sprendimus dėl kompensuojamų mobiliosios sveikatos paslaugų (5), bet sveikatos draudimo sistemų, įskaitant savidraudos draugijas, subjektai taip pat ėmėsi tam tikrų iniciatyvų (6).

6.4.3.

Taip pat esama naujoviškų kompensavimo sistemų, kaip antai skatinamųjų ir prevencinių programų, kuriomis siekiama padaryti poveikį prevencija, o ne gydymu vaistais.

6.5.   Nauji sveikatos draudimo bendrovių iššūkiai

6.5.1.

Didelį poveikį patirsiančioms viešosioms ir privačiosioms privalomojo sveikatos draudimo valdymo organizacijoms (įskaitant savidraudos draugijas) ateityje teks spręsti tokius uždavinius:

plėtoti prevencijos, diagnostikos ir tinkamo individualizuoto gydymo stebėsenos priemones ir kurti individualius sprendimus ir kelius prieš iškylant rizikai, vadovaujantis rizikos paskirstymo tarpusavyje principais, išsaugant tradicinę draudimo funkciją – sudaryti galimybę susirgusiems asmenims naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis,

tinkamai suderinti sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlą ir kintančius pacientų poreikius,

padėti pacientams, siekiant išvengti pasmerkimo ir kaltinimo pavojaus: savidraudos draugijos jau atlieka svarbų vaidmenį pacientų ligų prevencijos, gydymo ir būklės stebėsenos srityje; šį vaidmenį taip pat reikėtų išplėsti įtraukiant viešąsias sveikatos draudimo įstaigas,

didinant raštingumą (ir konkrečiai stiprinant įgūdžius) kovoti su socialine nelygybe sveikatos priežiūros srityje, kurią gali nulemti skaitmeninė atskirtis,

mažinti rizikingo elgesio atvejų ir prižiūrėti, kaip laikomasi sveikatos priežiūros specialistų nurodymų. Pagrindinis uždavinys yra veiksmingų ir poreikius atitinkančių priemonių kūrimas,

pirmenybę teikti apdraustųjų gyvenimo kokybei. Šis uždavinys taip pat susijęs su ekonominiais ir rizikos valdymo tikslais, taigi ir su sveikatos priežiūros išlaidų kontrole,

susisteminti elektroninį pacientų bylų valdymą ir ryšius su paslaugų teikėjais, be kita ko suskaitmeninant suteiktų paslaugų liudijimus, elektroninę paciento bylą, skaitmeninę sveikatos knygelę ir pan.,

kompensacijas pritaikyti prie sveikatos priežiūros specialistų naudojamų naujų pacientų gydymo ir stebėsenos formų,

tapti trečiaisiais patikėtiniais naudojant ir valdant sveikatos duomenų srautus, taip pat juos renkant atsižvelgiant į pavojų, kad šie duomenys be leidimo gali būti komercializuoti.

6.5.2.

Sveikatos savidraudos draugijos – sveikatos draudimo įmonių pirmtakės – nuo šiol gali siekti ištesėti pažadą – teikti nuolatinę ir individualizuotą pagalbą kiekvienam apdraustajam. Tiek siūlydamos savo produktus, tiek teikdamos pagalbą gerovės siekiančiam arba besigydančiam asmeniui, sveikatos savidraudos draugijos turi turėti galimybę bet kokiais ryšių kanalais dalyvauti savo apdraustųjų gyvenime ir teikti jiems unikalius, jų poreikius atitinkančius pasiūlymus.

7.   Skaitmeninę erdvę ardančių dalyvių poveikis sveikatos draudimui ir visuomenei

7.1.

Vis dėlto dėl visų pirmiau minėtų aspektų, iš kurių matyti, kokie sudėtingi uždaviniai laukia sveikatos priežiūros srityje naudojant skaitmenines technologijas, ir dėl atsirandančių naujų interneto paslaugų teikėjų mūsų sveikatos draudimo sistemos susidurs su didžiule konkurencija.

7.2.

Šias permainas iš dalies lėmė atsiradę jutikliai, kurie tapo ekonominiu požiūriu prieinami ir techniniu požiūriu „patikimi“, tačiau ypač ir visų pirma gebėjimas centralizuoti ir analizuoti duomenis, pasinaudojant išmaniaisiais telefonais arba interneto sąsajomis. Taip buvo sukurta mobiliųjų programėlių ekosistema; jos orientuojamos į tikslus, bendrumą ir žaidimizaciją. Pasinaudodami šia ekosistema mobiliosios aplinkos kūrėjai gali, pasitelkdami specialias tarnybas, nustatyti sveikatos duomenų valdymo standartus (7).

7.3.

Tenka nuogąstauti, kad ateityje šios naujosios medicinos, vis dažniau grindžiamos informacinėmis technologijomis ir jų iššifravimu, šeimininkais taps „GAFAMA“ („Google“, „Apple“, „Facebook“, „Amazon“, „Microsoft“ ir „Alibaba“) (8), o ateityje – ir kiti šios srities subjektai. Visgi skaitmenines technologijas galima laikyti svarbiausia skaitmeninės ekonomikos priemone, jos lyderiai jomis naudojasi siekdami valdyti visų sektorių ekosistemas.

7.4.

Šios platformos svarbios tuo, kad jų plėtros modelis grindžiamas masiniu su gyventojais susijusių produktų tiekimu ar paslaugų teikimu suteikiant jiems galimybę naudotis dideliu monetizuotų duomenų kiekiu. Monetizuojant duomenis galima teikti daug nemokamų paslaugų, kuriomis galima užtikrinti masinį lankymą ir sukurti užburtą ratą, kuriame kiekvienas bando vartotoją įtraukti į kuo uždaresnę ekosistemą. Kadangi paslaugų teikimo ribinės sąnaudos praktiškai beveik lygios nuliui, pagal interneto ekonominį modelį natūraliai remiami stambiausi subjektai, kuriems atitenka didelė dalis sukurtos vertės ir kurie dėl to turi milžiniškų galimybių investuoti.

7.5.

Tenka nuogąstauti, kad vien tik „GAFAMA“ sugebės pasinaudoti šiais nemokamai platinamais duomenimis, kryžmindama juos su visais kitur surenkamais asmenų elgesio duomenimis. Turint omenyje skaitmeninio sektoriaus dabartines ir būsimas didžiąsias bendroves, etiniais ir teisiniais sumetimais būtina išsaugoti piliečių, valdžios institucijų ir Europos institucijų (visų pirma socialinės apsaugos institucijų) savarankiškumą nustatant, renkant ir naudojant sveikatos duomenis.

7.6.

Todėl šios informacijos, ypač sveikatos duomenų, papildomą naudą pasisavina ir kontroliuoja šios platformos, o ne sveikatos priežiūros sistemos kūrėjai. Vėliau teliks pateikti šią informaciją „prašytojams“, kurie galės ja pasinaudoti.

7.7.

Penkiais parametrais (apimtis, sparta, įvairovė, tikrumas ir vertybės) grindžiama duomenų apsauga yra ekonominė vertybė, o jai apsaugoti reikalinga perspektyvi reglamentavimo sistema, kuri, siekiant išvengti bet kokio naudojimo grynai komerciniais tikslais, būtų susijusi su visa ekosistema („keliomis dalyvaujančiomis šalimis“).

2017 m. rugsėjo 20 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  OL C 458, 2014 12 19, p. 54; OL C 242, 2015 7 23, p. 48; OL C 13, 2016 1 15, p. 14; OL C 13, 2016 1 15, p. 40; OL C 288, 2017 8 31, p. 1.

(2)  Žr. 4.2 punktą.

(3)  „Gerovės, sveikatos ir priežiūros sritys sudaro normalios ir patologinės būsenos tęstinumą ir šis tęstinumas naudingas medicinai“.

(4)  „Mėlynojo mygtuko“ iniciatyvos pristatymas: „mėlynasis mygtukas“ buvo pradėtas naudoti 2010 m. JAV administracijoje, siekiant sukurti karo veteranų sveikatos duomenų stebėsenos, kontrolės ir parsisiuntimo platformą. Ši funkcija leidžia peržiūrėti gydymo ataskaitas, sveikatos draudimo duomenis ir paciento sveikatos istorijas (duomenis apie alergijas, medicininius tyrimus ir pan.) bei juos parsisiųsti. Šaltinis – http://www.va.gov/bluebutton/.

(5)  Prancūzija padarė pažangą, kai, vadovaudamasi Nacionalinės medicinos priemonių ir sveikatos technologijų vertinimo komisijos nuomone, perėmė DIABEO. DIABEO yra programinė įranga, susieta su nuotolinės medicininės priežiūros priemone ir mokymo naudotis šia programine įranga technine paslauga. DIABEO programine įranga siekiama padėti pacientui apskaičiuoti kasdienes lėtojo ir greitojo veikimo insulino dozes, atsižvelgiant į receptą išrašiusio gydytojo iš anksto nustatytus tikslus. Šią programą pacientas gali parsisiųsti į mobilųjį prietaisą (išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį) arba naudotis ja internetiniame portale.

(6)  Prancūzijos savidraudos draugijos MGEN sukurta ir Belgijos savidraudos draugijos „Solidaris“ perimta originali e. sveikatos programa „Vivoptim“ yra širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencijos ir gydymo programa, pagal kurią siūlomos įvairios individualizuotos paslaugos ir tuo tikslu naudojamos skaitmeninės priemonės ir susietieji įrenginiai, diegiant 3 gretutines programas ir 13 prevencijos programų, atitinkančių kiekvieno paciento padėtį, lūkesčius ir poreikius, nuo sveikiems asmenims skirtų prevencijos priemonių iki lėtinių ligų valdymo.

(7)  Iš esmės taikomųjų programų rinką yra pasidalijusios penkios didžiausios taikomųjų programų parduotuvės (90 % parsisiuntimų tenka „Play“ („Android“), „App Store“ („Apple“), „Windows Phone Store“ („Microsoft“), „App World“ („BlackBerry“) ir „Ovi“ („Nokia“)).

(8)  Rinkos milžinai „GAFAMA“ („Google“, „Apple“, „Facebook“, „Amazon“, „Microsoft“ ir „Alibaba“) siekia įgyti m. sveikatos kontrolės monopolį. Šios tarptautinės įmonės visiškai aprėpė visuomenės sveikatos sritį, nes įžvelgia joje ekonominės plėtros potencialą.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/11


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Europos Komisijos inicijuojama poveikio vertinimų ir įvertinimų skaidrumo, metodikos ir išteklių analizė Europos teisės aktų kokybei pagerinti“

(nuomonė savo iniciatyva)

(2017/C 434/02)

Pranešėjas

Denis MEYNENT

Plenarinės asamblėjos sprendimas

2017 1 26

Teisinis pagrindas

Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalis

Nuomonė savo iniciatyva

 

 

Atsakingas skyrius

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 5

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

142 / 0 / 5

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

Komitetas primena, kad svarbiausias programos REFIT tikslas (1) – gerinti ES teisės aktų kokybę ir veiksmingumą ir rengti paprastus, suprantamus ir nuoseklius teisės aktus nedarant poveikio jau nustatytiems strateginiams ES politikos tikslams ir nekenkiant piliečių, vartotojų, darbuotojų apsaugai ir socialiniam dialogui, taip pat aplinkai (2). Europinis reglamentavimas yra esminis integracijos veiksnys. Proporcingas reglamentavimas leidžia užtikrinti didelę apsaugą, ES teisės aktų priėmimą ir teisinį tikrumą visiems Europos subjektams ir piliečiams (3).

1.2.

Nepaisant pažangos, iki šiol pasiektos visų pirma Reglamentavimo patikros valdybos darbo rezultatais, Komitetas norėtų, kad ES poveikio vertinimo ekosistema būtų toliau tobulinama, kad pagerėtų jos kokybė ir kuriant bei įgyvendinant teisės aktus būtų skatinama atsižvelgti į organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę.

1.3.

Todėl svarbiausia, kad:

preliminarių ar papildomų tyrimų bendrosios sąlygos būtų skaidrios, prieinamos, jose būtų atsižvelgiama į įvairias nuomones ir skatinama kurti alternatyvius scenarijus, kuriuose būtų aiškiai įvardytos tikrosios įvairių galimybių pasekmės,

ES poveikio vertinimo registras, taip pat visi prieinami reikalingi duomenys (moksliniai, statistiniai ir kt.), įskaitant suinteresuotųjų subjektų nuomonę, ir ypač poveikio vertinimų santraukos būtų lengvai prieinami ir perskaitomi kitomis ES kalbomis,

būtų užtikrintas subalansuotas kiekvieno pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto poveikio vertinimas, o ekonominiams, socialiniams ir aplinkos aspektams, taip pat MVĮ ir labai mažoms įmonėms, būtų skiriamas deramas dėmesys.

1.4.

Komitetas pasisako už kokybinę analizę, kuri būtų atliekama lygiagrečiai su kiekybine analize ir kurią atliekant būtų atsižvelgiama į naudą, kurios tikimasi iš teisės aktų.

1.5.

Komitetas ragina Komisiją ir toliau atidžiai stebėti, kad sumažinus reglamentavimo ir administravimo naštą nenukentėtų bendras Sąjungos politikos veiksmingumas ir kokybė, ypač socialinių reikalų aplinkos ir vartotojų apsaugos srityse, taip pat MVĮ ir labai mažų įmonių atžvilgiu.

1.6.

Galiausiai Komitetas pageidauja, kad atliekant poveikio vertinimą:

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija taikytų vienodą poveikio vertinimo metodiką, kurios galėtų laikytis patariamieji organai, kad būtų palengvintas institucijų darbas ir būtų galima parengti pakeitimus bei nuomones,

Komitetas aktyviau dalyvautų kokybės kontrolės procese ir jam būtų suteikta galimybė įvertinti tam tikrą poveikio vertinimą metodiniu požiūriu ir atsižvelgiant į socialinius, aplinkos ar teritorinius aspektus. Todėl Komitetas primygtinai prašo konkrečiai ir sistemingai vadovautis SESV 9 straipsnio nuostatomis,

būtų reguliariai keičiamasi nuomonėmis su Reguliavimo patikros vadyba dėl poveikio vertinimo srities metodikos ir gerosios patirties, ypač susijusios su užimtumu ar teritorine sanglauda arba MVĮ ir labai mažoms įmonėms daromu poveikiu.

2.   Įžanga

2.1.

Poveikio vertinimas yra tęstinė ir kritiška ES planuojamo reglamentavimo teigiamų ir neigiamų padarinių ekonominei, socialinei ir aplinkos sritims analizė. Praėjus penkiolikai metų nuo taikymo pradžios, poveikio vertinimas tapo vienu iš pagrindinių Geresnio reglamentavimo darbotvarkės elementų.

2.2.

Poveikio vertinimo sistema pradedama taikyti labai ankstyvu politinio ciklo etapu. Poveikio vertinimas atliekamas prieš bet kokią naują iniciatyvą, kuri gali turėti ekonominio ir socialinio poveikio ar poveikio aplinkai. Esamų teisės aktų ar Sąjungos politikos sričių vertinimas ir tinkamumo patikrinimas (angl. Fitness check) taip pat atliekami reguliariai. Pradinio poveikio vertinimo (angl. inception impact assessment) etapu nubrėžiamos pagrindinės poveikio vertinimo gairės ir peržvelgiamos įvairios galimybės (nuo esamos padėties išlaikymo iki visiško suderinimo). Tada pradedamas poveikio vertinimas tiesiogine prasme, jo projektą peržiūri Reglamentavimo patikros valdyba. Užbaigus tam tikrų teisės aktų įgyvendinimo etapą, vertinimo metu nagrinėjamas jų veiksmingumas, efektyvumas, tinkamumas ir Europos pridėtinė vertė. Reglamentavimo patikros valdyba peržiūri svarbiausius ES teisės aktų vertinimus. Taigi geresnio reglamentavimo siekiama visos procedūros metu. Šis siekis įgyvendinamas visais etapais vis dažniau įtraukiant suinteresuotuosius subjektus, pasitelkiant daug konsultavimosi mechanizmų.

2.3.

2015 m. gegužės mėn. sudarytame Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (4) atspindimas trijų institucijų bendras požiūris į poveikio vertinimą. Vertindamas pažangą, Komitetas įvardija dvi pagrindines problemas:

nėra bendros metodikos: kiekviena institucija yra atsakinga už savo vertinimo metodo apibrėžimą, nors Komisijos poveikio vertinimas visada turi būti naudojamas kaip darbo pagrindas, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris,

Taryba ir Parlamentas yra įsipareigoję poveikio vertinimą atlikti prieš pateikiant „esminius“ pakeitimus, kai laikoma, kad tai yra būtina.

2.4.

2015 m. gegužės mėn. įsteigtai Reglamentavimo patikros valdybai galutinai suformuoti prireikė maždaug dvejų metų. Ji turi padidintus įgaliojimus ir plačią atsakomybę, į kurios sritį įtrauktas poveikio vertinimo projektų kokybės nagrinėjimas, esamų ES teisės aktų tinkamumo tikrinimas ir esminis vertinimas (5). Reglamentavimo patikros valdybai specializuojantis, pradėta labiau atsižvelgti į socialinį poveikį ir poveikį aplinkai. 2016 m. Reglamentavimo patikros valdyba peržiūrėjo 60 poveikio vertinimų. Iš jų 25, t. y. 42 proc., pradžioje įvertinti neigiamai ir jų autoriams buvo pavesta dar kartą pateikti juos valdybai. Šiuo metu Komitetas savo nuomonėse apsiriboja tiktai poveikio vertinimu. Ateityje jis galėtų vertinti ir tai, kaip pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atspindimas poveikio vertinimas ir į jį atsižvelgiama.

3.   Poveikio vertinimo proceso vertinimas

3.1.   Poveikio vertinimas įvairiais aspektais

3.1.1.

Poveikio vertinimas grindžiamas kriterijais ir testais, konkrečiai susijusiais su tokiu poveikiu:

ekonominei, socialinei ir aplinkos sritims,

vartotojams,

mažosioms ir labai mažoms įmonėms,

prekybai ir tarptautinėms investicijoms,

administravimo ir reglamentavimo naštai,

subsidiarumo ir proporcingumo aspektams,

regioninei ir teritorinei sanglaudai.

3.1.2.

Komisijos atliekami poveikio vertinimai iš principo yra integruoto pobūdžio ir kiekvienu atveju aprėpia didžiausią ir tinkamiausią poveikį ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos sritims.

3.1.3.

Bėgant metams Taryba ir kartais Europos Parlamentas prašė įtraukti papildomus kriterijus:

išorinio konkurencingumo (angl. competitiveness proofing),

pagarbos pagrindinėms teisėms,

pasiūlymų pritaikomumo skaitmeninės ekonomikos sąlygomis,

inovacijų principo paisymo.

3.1.4.

Taikydama tokius skirtingus kriterijus Komisija kartais privalo įvertinti įvairius tikslus ir problemas: nustatyti kriterijų hierarchiją; nuspręsti, kad tam tikram (-iems) kriterijui (-ams) turi būti teikiama pirmenybė prieš kitus kaip lemiamam (-iems) kriterijui (-ams); įvertinti politinius sprendimus atsižvelgiant į konkuruojančius kriterijus:

subsidiarumą versus derinimą,

konkurencingumą versus socialinę apsaugą ir kokybišką užimtumą,

atsargumo principą versus inovacijų principą ir pan.

3.1.5.

Komisijos poveikio vertinimo sistemos tyrime, kurį 2007 m. atliko privati Jungtinės Karalystės konsultacijų įmonė The Evaluation Partnership (TEP) (6), buvo paminėta keletas trūkumų konkrečiai socialinėje ir aplinkos apsaugos srityse. Pasak TEP, blogą poveikio vertinimų kokybę nulėmė laiko planavimo ir vertinimo kokybės kontrolės mechanizmų klaidos, nepakankama poveikio vertinimų stebėsena ir pagalba šioje srityje (mokymas, koordinavimas, duomenų neišsamumas arba trūkumas ir pan.). 2010 m. Audito Rūmai nurodė, kad „praktiškai Komisijos poveikio vertinimo darbas trijų ramsčių ir sąnaudų bei naudos požiūriu buvo netolydus“ (7).

3.1.6.

Todėl Komitetas dar kartą prašo kaip vertinimo pagrindą (8) sistemingai taikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį (9).

3.2.   Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys  (10) socialinės apsaugos ir užimtumo srityse

3.2.1.

Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinį (angl. toolbox) Komisija pateikė savo 2015 m. gegužės 19 d. komunikate (11) dėl geresnio reglamentavimo. Komunikate pateikiamas išsamus poveikio vertinimo vadovas, kurį sudaro 59 priemonės (įrankiai, kriterijai, testai ir pan.), kuriomis siekiama padėti ne tik Komisijai, bet ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms.

3.2.2.

Dvi iš siūlomų 59 priemonių konkrečiai susijusios su EESRK. Tai 7 priemonė (su socialinių partnerių iniciatyvomis susiję reikalavimai – angl. requirements for social partner initiatives) ir 25 priemonė (užimtumas, darbo sąlygos, pajamų paskirstymas ir nelygybė – angl. employment, working conditions, income distribution and inequality).

3.2.3.

Iš tikrųjų šios priemonės yra veikiau preliminarus sąrašas klausimų, kuriuos reikia kelti vertinant iniciatyvą, darančią poveikį socialiniams reikalams arba užimtumui. Klausimai yra bendro pobūdžio, neutralūs ir nelabai mobilizuojantys. Taigi, taikant 25 priemonę, be visų kitų, keliami ir šie klausimai:

ar pasirinkta priemone tiesiogiai kuriamos darbo vietos arba prarandamos darbo vietos konkrečiuose sektoriuose, konkrečioje profesinėje srityje, kompetencijų lygmeniu, regionuose, šalyse (ar tam tikroje šalių grupėje) ir ar tai turi pasekmių socialinėms ir (arba) specifinėms grupėms? Kokioms?

ar pasirinkta priemone daromas tiesioginis arba netiesioginis poveikis darbo vietų apsaugai, konkrečiai – darbo sutarčių kokybei, nedeklaruojamo darbo rizikai ar fiktyviam savarankiškam darbui?

ar pasirinkta priemone daromas poveikis pajamų ir turto nelygybei bei paskirstymui Sąjungoje ar kurioje nors jos dalyje?

3.2.4.

Dažnai šie klausimai užduodami siekiant aprašyti galimus neigiamus ir teigiamus padarinius. Jais nelabai skatinama išsamiau išnagrinėti, pavyzdžiui, užimtumo kokybę ar mastą.

3.2.5.

Be to, atrodo, kad tam tikrais atvejais Komisijos atliekamuose poveikio vertinimuose sistemingai ir išsamiai netaikomi socialiniai ir aplinkos kriterijai ir tai daroma jau ne vienerius metus (12), nors pati Komisija pabrėžia, kad į socialinį poveikį atsižvelgia 70 proc. poveikio vertinimų, o į poveikį aplinkai – 45 proc. atvejų.

3.3.   Tikslintina Komisijos metodika

3.3.1.

Generaliniai direktoratai (GD) yra atsakingi už vertinimo metodus ir modelius, kuriais Komisijos tarnybos remiasi rengdamos savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Dažniausiai generaliniai direktoratai atlieka poveikio vidaus vertinimus, remdamiesi poveikio vertinimo gairėmis (13) ir priemonių rinkiniu. Tam tikrais atvejais konkrečiam poveikio vertinimo aspektui išsamiau išnagrinėti atitinkamas GD pasitelkia išorės konsultantą, atrenkamą taikant atvirą ir skaidrią procedūrą.

3.3.2.

Iš 59 priemonių rinkinio tik dvi arba trys laikomos priemonėmis, galinčiomis padėti priimti sprendimą dėl užimtumo kokybės, socialinės apsaugos, darbo užmokesčio dydžio ir pan. aspektų. Akivaizdu, kad tai yra sritis, kurioje priemonių rinkinį reikėtų tobulinti.

3.4.   Ar poveikio vertinimo srityje palaipsniui pereinama prie sąnaudų mažinimo?

3.4.1.   Reglamentavimo ir administravimo naštos apskaičiavimas

3.4.1.1.

Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT) siekiama nustatyti nereikalingą naštą, nesuderinamumą ar neveiksmingas priemones ir imtis reikalingų veiksmų trūkumams ištaisyti. 2013 m. pagal programą REFIT sukartografuoti visi ES teisėkūros procedūra priimti aktai.

3.4.1.2.

ES Konkurencingumo taryba paprašė Komisijos parengti ir nustatyti naštos, ypač tenkančios MVĮ, mažinimo tikslus tose srityse, kuriose ji yra labai didelė (14).

3.4.1.3.

ES Konkurencingumo taryba 2016 m. gegužės 26 d. taip pat palankiai įvertino „Komisijos įsipareigojimą pagal Tarpinstitucinį susitarimą toliau vykdyti supaprastinimo ir administracinės naštos mažinimo pastangų kiekybinį įvertinimą, pateikti metinį naštos tyrimą, ir, jei galima, kiekybiškai įvertinti galimybes atskirais pasiūlymais arba teisės aktais sumažinti reglamentavimo naštą arba sutaupyti lėšų“ (15).

3.4.2.

Komitetas ragina Komisiją ir toliau atidžiai stebėti, kad, sumažinus reglamentavimo naštą nenukentėtų bendras ES politikos veiksmingumas ir kokybė, ypač socialinių reikalų, aplinkos ir vartotojų apsaugos srityse, taip pat MVĮ ir labai mažų įmonių atžvilgiu.

4.   Pasiūlymai ir rekomendacijos

4.1.

Nepaisant pasiektos pažangos, ES poveikio vertinimo ekosistemą dar reikia tobulinti. Mes siūlome septynias galimybes gerinti poveikio vertinimo kokybę ir skatinti, kuriant ir įgyvendinant teisės aktus, atsižvelgti į organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę.

4.2.   Skaidrios, prieinamos ir pliuralistinės poveikio vertinimo srities tyrimų bendrosios sąlygos

4.2.1.

Komitetas prašo Komisijos aiškiau nurodyti, kokią metodiką naudoja savo iniciatyvos poveikiui apskaičiuoti, kokia yra tyrimo taikymo sritis ir kokie galimi tyrimo apribojimai (teritorinės ribos, tikslinės grupės ir pan.).

4.2.2.

Jeigu svarbios poveikio vertinimo dalys ar jų skirsniai pavedamos išorės subjektams, Komitetas prašo skelbti konkurso laimėtojo pavardę.

4.2.3.

Svarbu, kad sąlygų aprašyme būtų aiškiai išdėstyti alternatyvūs scenarijai ir nurodomos visų įmanomų galimybių pasekmės, įskaitant:

ES ir jos įmonių konkurencingumą,

socialinę ir aplinkos apsaugą,

labai mažų ir mažųjų įmonių vystymąsi,

lyčių lygybę,

teritorinę sanglaudą ir pan.

4.2.4.

Svarbu, kad galiausiai būtų teikiama pirmenybė pasiūlymui, kuris geriausiai aprėptų įvairius aspektus, kaip nurodyta ES sutarties 3 straipsnio 3 dalyje (16) ir SESV 9 straipsnyje (17).

4.2.5.

Siekiant padėti vienai iš teisėkūros institucijų parengti pakeitimus, poveikio vertinimuose turi būti numatyti alternatyvūs keliai, pavyzdžiui, užimtumui, socialinei arba aplinkos apsaugai, teritorinei sanglaudai arba vartotojų politikai palankesni scenarijai.

4.3.   Europos poveikio vertinimų registro plėtra

4.3.1.

Skaidrumas yra būtina gero valdymo išankstinė sąlyga. Komisijos dokumentų registre (18) pateikiamas poveikio vertinimų sąrašas ir atitinkamos Reglamentavimo patikros valdybos nuomonės. Šis registras yra menkai žinomas visuomenei ir informacija jame skelbiama tik anglų kalba.

4.3.2.

Todėl Komitetas prašo Komisijos, bendradarbiaujant su tarpininkaujančiomis organizacijomis, geriau supažindinti su šia svetaine, joje skelbti suinteresuotųjų subjektų nuomones bei svarbius tyrimus, ypač poveikio vertinimų santraukas, ir sudaryti geresnes galimybes skaityti informaciją kitomis ES kalbomis.

4.4.   Reikalingas kokybinis metodas

4.4.1.

EESRK pasisako už tai, kad kiekybinis ar finansinis metodas būtų taikomas lygiagrečiai su kokybiniu, pagal kurį pirmenybė teikiama žmogiško artumo aspektui, lyčių lygybei ir sąlyčiui su tikrove. Daugiau dėmesio kokybiniam metodui reikėtų skirti dėl tokių konkrečių priežasčių:

sunku suprasti vidutinės trukmės ir ilgalaikį poveikį ES bendrajam interesui. Taikant sąnaudomis pagrįstą metodą sunku suvokti realią pažangą, susijusią su visuomene ar darniu vystymusi,

nėra prieinamų ar patikimų duomenų. Taikant ekonometrinius ir kiekybinius metodus negalima apskaičiuoti viso poveikio. Dažniausiai pasitenkinama tuo, kad duomenys, kurie dažnai yra daliniai ir neišsamūs, sukaupiami ir apibendrinami, o susidūrus su neišmatuojamais informacijos aspektais, kaip antai socialinio dialogo kokybės, socialinės apsaugos raidos, regioninės įtraukties laipsnio, realaus nepritekliaus ir atskirties lygio ir pan. aspektais, atsiduriama aklavietėje,

sunku palyginti duomenis. Kiekybiniai metodai iš esmės skiriasi. Imtys, ataskaitiniai metai, moksliniai duomenys priklauso nuo taikomo metodo. Todėl dažnai sunku palyginti metodus ir tinkamai aiškinti tyrimo rezultatus,

konfidencialumas. Konfidencialūs metodai grindžiami imtimis, visuomenės nuomonės tyrimais, dalinėmis apklausomis. Iš esmės šie metodai neaprėpia tam tikros konfidencialios informacijos apie įmonės socialinį klimatą, tam tikrą veiklos šaką ar sektorių.

4.4.2.

Poveikio vertinime visada turi būti teikiama pirmenybė sąnaudų ir naudos analizei. Sprendimai sumažinti susirgimų skaičių, neigiamą poveikį, taršą ar nelaimingų atsitikimų skaičių niekada negali būti priimami remiantis vien tik kiekybiniais duomenimis. Remiantis kiekybiniu vertinimu nepriimami sprendimai dėl teisingesnės konkurencijos, sąžiningos prekybos ar geresnių darbo sąlygų. Svarbiausia, kad Komisija pirmenybę teiktų kokybiniam vertinimui, kuris naudingas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

4.5.   Reikia suvienodinti metodiką: sukurti tyrimo matricą

4.5.1.

Nors Tarpinstituciniame susitarime padaryta išvada, kad kiekviena institucija gali kurti savą metodiką, Komitetas siūlo Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai nuodugniai aptarti šį klausimą, į diskusijas įtraukiant ir Komitetą.

4.5.2.

Svarbiausia ne pasiūlyti bendrą metodiką, o iš anksto susitarti dėl panašios metodinės matricos, t. y. bazinių metodinių aspektų, kaip antai apibrėžti tyrimo sritį, sukurti tyrimų strategiją, pasirinktinas priemones, prioritetines galimybes ir pan.

4.5.3.

Galiausiai, siekiant palengvinti visų institucijų darbą rengiant pakeitimus, reikėtų pirmenybę teikti dialogui dėl Komisijos pasirinktos metodikos.

4.5.4.

Tokiu atveju Komiteto pasiūlymai šioje srityje galbūt susilauktų palankesnio teisėkūros institucijų atgarsio.

4.6.   Tikslinis poveikio vertinimų kokybės vertinimas Komitete

4.6.1.

EESRK turi padalinį, kuriam paveda atlikti tam tikrų tikslinių ES teisės aktų kokybinį ex post vertinimą. Ateityje šis padalinys galėtų padėti Komiteto nariams: atlikti ir tam tikrų poveikio vertinimų įvertinimą, peržvelgti metodinius aspektus ir pateikti nuomonę dėl to, kaip galbūt reikėtų atsižvelgti į ekonominius, socialinius, aplinkos ir teritorinius aspektus. Atlikus tokį darbą, taip pat būtų lengviau rengti EESRK patariamąsias nuomones dėl tais pačiais poveikio vertinimais grindžiamų teisėkūros procedūra priimamų aktų projektų.

4.6.2.

EESRK ir Europos Komisija turėtų reguliariai palaikyti dialogą konsultacijų ir poveikio vertinimų klausimais.

4.7.   EESRK bendradarbiavimas su Reglamentavimo patikros valdyba

4.7.1.

Reikia apsvarstyti galimus neoficialaus, bet reguliaraus Reglamentavimo patikros valdybos ir Komiteto bendradarbiavimo būdus.

4.7.2.

Papildomai prie neoficialaus keitimosi nuomonėmis bei ad hoc bendradarbiavimo, svarbu skatinti dinamišką bendradarbiavimą su Komitetu dviem kryptimis:

reguliariai keistis nuomonėmis apie poveikio vertinimo metodiką ir gerosios patirties pavyzdžius Komisijos pasiūlymų esminių pakeitimų, supaprastinimo ir reglamentavimo naštos mažinimo klausimais,

tinkamai informuoti Komitetą prieš svarstant bet kokią Komisijos iniciatyvą, kurios poveikio vertinimas aprėptų esminius socialinius, užimtumo, aplinkos ir teritorinės sanglaudos aspektus. Šiuo tikslu Komitetas turėtų būti vienas iš adresatų, kuriems Komisija siunčia savo preliminarius vertinimus (angl. Inception Evaluation) ir poveikio vertinimus.

4.7.3.

Savo ruožtu Komitetas prireikus parengs savo pagrindinių rekomendacijų santrauką dėl paties poveikio vertinimo taikymo srities ir pateiks visus kitus duomenis arba informaciją, kuri gali būti aktuali Komisijos atliekamam poveikio vertinimų darbui, įskaitant Reguliavimo patikros valdybos veiklą.

4.7.4.

Komitetas taip pat pateiks savo ex post vertinimą dėl teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  Ši santrumpa reiškia reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą.

(2)  OL C 303, 2016 8 19, p. 45.

(3)  OL C 303, 2016 8 19, p. 45.

(4)  Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

(5)  2016 m. metinė ataskaita https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en#annual-reports.

(6)  The Evaluation Partnership Limited (2007), http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs_lt.htm.

(7)  „Poveikio įvertinimai ES institucijose: ar jie prisideda prie sprendimų priėmimo proceso?“, Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 3, 2010, 64 dalis, p. 36.

(8)  OL C 24, 2012 1 28, p. 29.

(9)  SESV 9 straipsnyje nurodyta: „Nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, ES atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“.

(10)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_lt.htm

(11)  „Geresnio reglamentavimo gairės“, SWD(2015) 111, 2015 m. gegužės 19 d.

(12)  A. Renda, L. Schrefler, G. Luchetta, R. Zavatta (2013), Assessing the costs and benefits of regulation. A CEPS – Economisti Associati Study for the European Commission.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf, citata, Isabelle Schömann pateikta leidinyje EU Refit machinery ‘cutting red tape’ at the cost of the acquis communautaire, politikos informacinis dokumentas 5/2015, ETUI, 2015.

(13)  Komisijos poveikio vertinimo gairės ir kita susijusi medžiaga pateikiamos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_lt.htm.

(14)  Tarybos išvadų dėl geresnio reglamentavimo siekiant stiprinti konkurencingumą 9 dalis, 2016 m. gegužės 18 d. dokumentas Nr. 8849/16.

(15)  2016 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadų dėl geresnio reglamentavimo siekiant stiprinti konkurencingumą 7 dalis, 2016 m. gegužės 18 d. dokumentas Nr. 8849/16.

(16)  „Sąjunga sukuria vidaus rinką. Ji siekia Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsauga ir aplinkos kokybės gerinimu. Ji skatina mokslo ir technikos pažangą.“

(17)  Žr. 6 išnašą.

(18)  Šį registrą galima peržiūrėti Europos Komisijos svetainėje šiuo adresu: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/18


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Mokesčių sistema, palaikanti sąžiningą konkurenciją ir augimą“

(nuomonė savo iniciatyva)

(2017/C 434/03)

Pranešėjas

Petru Sorin DANDEA

Plenarinės asamblėjos sprendimas

2017 1 26

Teisinis pagrindas

Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalis

 

Nuomonė savo iniciatyva

 

 

Atsakingas skyrius

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 7

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

149/6/18

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

Dėl tam tikrų įmonių skatinamo agresyvaus mokesčių planavimo, derinamo su mokesčių vengimu, valstybių narių biudžetai netenka labai daug įplaukų. EESRK rekomenduoja valstybėms narėms dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su šiuo labai žalingu reiškiniu, kuo skubiau diegiant reikalaujamas mokesčių reglamentavimo priemones.

1.2.

Puikiai suvokdamas, kad kovos su agresyviu mokesčių planavimu iniciatyvos gali būti rezultatyvios tik tuo atveju, jeigu yra įgyvendinamos pasaulio mastu, EESRK pataria Komisijai ir valstybėms narėms tęsti ir intensyvinti derybas su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai EBPO ir G20, siekiant parengti veiksmingo kovos su mokesčių vengimu reglamentavimo priemones.

1.3.

ESRK palankiai vertina Tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinti Komisijos pasiūlyti jurisdikcijų pripažinimo mokesčių rojais kriterijai. Jis mano, kad ši priemonė taps svarbiu etapu kovojant su agresyviu mokesčių planavimu tiktai tuo atveju, jeigu minėtas sąrašas bus papildytas nuobaudomis, taikytinomis šioms jurisdikcijoms bei įmonėms, kurios ir toliau naudotų vadinamą agresyvų mokesčių planavimą vykdydamos savo finansines operacijas. Šios nuobaudos galėtų apimti draudimą susijusioms įmonėms pasinaudoti viešosiomis lėšomis.

1.4.

Komitetas rekomenduoja valstybėms narėms nebeskatinti konkurencijos mokesčių srityje, pasitelkiant gausius mokesčių srities sprendimus, kurie nėra pagrįsti operacijų ekonominiu turiniu, bet tam tikroms įmonėms jais suteikiamos nepagrįstos privilegijos prieš konkurentes.

1.5.

EESRK mano, kad apmokestinimo taisyklių suderinimas ir supaprastinimas turi tapti valstybių narių prioritetu. Be to, derinimo pastangos turi būti papildytos visišku mokestinio pobūdžio kliūčių panaikinimu.

1.6.

Dėl globalizacijos darbo rinkos srityje mokesčių našta buvo perkelta kapitalui, todėl išaugo darbo sąnaudos ir padidėjo nelygybė. EESRK rekomenduoja valstybėms narėms, atliekant mokesčių srities reformas, numatyti galimybę perkelti mokesčių naštą iš užimtumo srities į finansų arba neigiamo poveikio aplinkai sritį.

1.7.

EESRK siūlo išplėsti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę (BKPMB), taikant ją visoje bendrojoje rinkoje ir dar platesniu mastu. Tokiu veiksmu būtų sukurta geriau prognozuojama apmokestinimo sistema, kuri būtų palankesnė verslo pasauliui, ir sumažintos tarpvalstybinių investicijų prisitaikymo sąnaudos.

1.8.

EESRK rekomenduoja, kad konsoliduojant BKPMB taikoma apmokestinamojo pelno padalijimo formulė visų pirma būtų grindžiama pelno apmokestinimu toje vietoje, kur vykdyta veikla, iš kurios gautas pelnas. Taip būtų lengviau pasiekti priemonei patvirtinti reikalingą sutarimą. Jeigu naujausios Europos kovos su mokesčių vengimu priemonės neduos jokių rezultatų ir nebūtų pasiekti BKPMB tikslai, būtų galima nustatyti minimalų pelno mokesčio tarifą siekiant išvengti lenktyniavimo dėl žemesnių standartų.

1.9.

Kalbant apie ES biudžeto nuosavus išteklius, EESRK rekomenduoja valstybėms narėms ieškoti sprendimų, kaip įgyvendinti aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais rekomendacijas. Padidinus ES nuosavus išteklius, bus galima skirti didesnę paramą plėtros ir sanglaudos politikai valstybėse narėse.

1.10.

Bendroji valiuta yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Dėl ES mokesčių sistemos susiskaidymo visas jos potencialas nėra iki galo išplėtotas. EESRK dar kartą siūlo panaudoti „mokesčių gyvatės“ modelį, panašų į „valiutų gyvatės“ (1) modelį, kuris buvo įdiegtas prieš įvedant bendrąją valiutą. Jis mano, kad pradžioje šis modelis galėtų būti taikomas trijų tipų mokesčių įplaukoms, iš kurių gaunama 90 proc. valstybių narių biudžetų pajamų: PVM, pajamų mokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

1.11.

EESRK mano, kad kvalifikuotos daugumos sistema tiesioginių mokesčių srityje būtų galima labiau paremti pastangas suderinti pagrindinių mokesčių bazės nustatymo taisykles (2). Būtų galima sparčiau siekti pažangos remiant mokesčių politiką, nes šis žingsnis teigiamai paveiktų vidaus rinką ir sukurtų didelį augimo potencialą, kadangi suderinta priemone būtų gerokai sumažintos įmonių reikalavimų laikymosi išlaidos ir būtų sukurta geriau prognozuojama ES mokesčių sistema.

2.   Bendra informacija

2.1.

Mokesčių sistema atlieka esminį vaidmenį kovojant už socialinį teisingumą ir teisingą ekonomiką. Taigi jai būdingas socialinis, kartų savitarpio santykių ir lyčių aspektas. Vyriausybės renka įplaukas, kurių lėšos naudojamos siekiant pakankamai ir nuolat finansuoti socialinės apsaugos ir socialinio draudimo sistemas bei piliečiams ir įmonėms teikiamas viešąsias paslaugas. Mokesčiai taip pat yra pagrindinė priemonė teisingiau paskirstyti pajamas ir turtą visuomenėje, taip sumažinant socialinę nelygybę.

2.2.

Dėl sukčiavimo mokesčių srityje ir mokesčių vengimo, taip pat agresyvaus mokesčių planavimo, kuriuo užsiima kai kurios tarpvalstybinę veiklą vykdančios didelės įmonės, bei juodosios rinkos veiklos didėja ekonominės krizės ir griežtų taupymo priemonių nulemta nelygybė, todėl tai yra labai pavojingi reiškiniai. Net ir apytiksliais paskaičiavimais, finansiniai nuostoliai, kuriuos patyrė valstybės narės dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo, vertinami šimtais milijardų eurų.

2.3.

Dėl globalizacijos padidėjo kapitalo judėjimo apimtys ir sparta. Tendencija perkelti kapitalą į vietas, kuriose dėl palankesnio apmokestinimo galima gauti didesnę grąžą, sukėlė problemų vyriausybėms, nes jos, kurdamos savo mokesčių politiką, į tokį tarptautinį kapitalo judėjimą buvo priverstos atsižvelgti labiau nei į savo nacionalinius ekonominius ir socialinius prioritetus.

2.4.

Pastaraisiais metais dėl valstybių narių (3) skatinamos konkurencijos mokesčių srityje buvo galutinai prarastos mokesčių įplaukos, ir tai padarė poveikį ne tik pagrindinių viešųjų paslaugų, bet ir viešųjų investicijų finansavimui, o jos yra vienas pagrindinių ekonomikos augimo variklių. Nors apmokestinimo lygio sumažinimas trumpuoju laikotarpiu gali atnešti naudos konkurenciją mokesčių srityje skatinančioms valstybėms, nustatyta, kad ilgalaikis biudžeto įplaukų sumažėjimas daro didžiulę žalą visos ekonomikos augimui (4). Valstybės narės skatina konkurenciją mokesčių srityje ne tik įvairiais atleidimais nuo vartojimo mokesčių ar pajamų mokesčio, bet ir priimdamos daugianacionalinėms įmonėms palankius mokesčių srities sprendimus.

2.5.

Dėl šiuo metu Europos Sąjungoje vyraujančio mokesčių reglamentavimo skirtumų, kai praktiškai kiekviena valstybė narė turi savą mokesčių sistemą, jos paprastai tampa labiau pažeidžiamos agresyvaus mokesčių planavimo atžvilgiu. Taigi nacionalinių biudžetų įplaukų nuostoliai gali būti dideli. Perteklinis apmokestinimo susiskaidymas kenkia bendrajai rinkai ir mažina ES konkurencingumą pagrindinių savo pasaulinių konkurenčių atžvilgiu. Mokesčių politiką suderinus ES lygmeniu, visų valstybių narių įplaukos gali padidėti, būtų sudaryta palankesnė aplinka verslui, supaprastėtų reglamentavimas ir sumažėtų reikalavimų laikymosi išlaidos. Suderinus apmokestinimą, turėtų nebelikti skirtingose valstybių narių mokesčių sistemose esančių spragų ir skirtumų.

2.6.

Visuomenės nuomonė labai aštriai reagavo į pastaraisiais metais kilusius skandalus, susijusius su labai turtingų įžymybių ir tarptautinių bendrovių veiksmais siekiant išvengti mokesčių. Vadinamieji „Panama Papers“, „LuxLeaks“ ar „Apple“ skandalai atskleidė finansines operacijas, kurių vertė siekia šimtus milijardų eurų ir kuriais siekta išvengti mokesčių mokėjimo valstybėse narėse.

2.7.

Atsisakius atleidimo nuo vartojimo mokesčių ir pajamų mokesčio, bet geriau suderinus apmokestinamąją bazę, gerokai padidėtų biudžeto įplaukos ir būtų paskatintos investicijos visoje vidaus rinkoje. Žinoma, kad dėl didelių prisitaikymo sąnaudų mažosios ir vidutinės įmonės turi nedideles galimybes patekti į kitų šalių rinkas ir jose investuoti.

2.8.

Tokiomis aplinkybėmis Europos Komisija Tarybos prašymu pateikė pasiūlymų dėl reglamentavimo priemonių, kuriomis būtų galima ne tik gerokai sumažinti mokesčių vengimo ir agresyvaus mokesčių planavimo mastą, bet ir išvengti dvigubo įmonių apmokestinimo ES. Tačiau, kadangi tiesioginis apmokestinimas vis dar priskirtas išimtinei valstybių narių kompetencijai, pasiekta nedidelė pažanga, o dėl tam tikrų Komisijos pasiūlytų priemonių Taryboje susitarti nepavyko.

2.9.

Vienos svarbiausių Europos Komisijos pasiūlytų kovos su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu priemonių yra automatinių informacijos mainų (EADR) tarp nacionalinių mokesčių administratorių mechanizmo tobulinimas, bendrosios nepiktnaudžiavimo taisyklės įtraukimas į bendrovių veiklos reglamentavimą, pareigos teikti gauto pelno ir nuo jo sumokėtų mokesčių ataskaitas pagal šalis nustatymas tarptautinėms bendrovėms ir grįžimas prie bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) nustatymo projekto. Be to, buvo imtasi daug priemonių siekiant sumažinti sukčiavimą PVM erdvėje ir pavyko 15 proc. sumažinti pajamų praradimą („PVM nepriemoka“).

2.10.

Be to, Komisija aktyviai dalyvavo EBPO vykusiame derybų procese, kurio rezultatu 2015 m. tapo vadinamojo BEPS susitarimo (dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo veiksmų plano) pasirašymas. Tai standartas, kuriuo siekiama sukurti griežtesnes tarptautinės prekybos apmokestinimo taisykles ir konkrečiai kovoti su agresyvaus mokesčių planavimo veiksmais. Valstybės narės šiuo metu diegia šiame standarte nustatytas priemones ir ėmėsi papildomų šios srities priemonių.

3.   Komiteto pasiūlymai

3.1.   Kova su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu

3.1.1.

Dėl tam tikrų įmonių skatinamo agresyvaus mokesčių planavimo valstybių narių biudžetai netenka didelės dalies įplaukų. EESRK laikosi nuomonės, kad agresyvus mokesčių planavimas mažina valstybių narių apmokestinimo bazes ir verčia valstybes nares didinti mokesčius, todėl pats savaime yra amoralus, daro didelį neigiamą poveikį vidaus rinkos veikimui ir iškreipia mokesčių sistemų lygybę mokesčių mokėtojų atžvilgiu. Iš tikrųjų daugeliu atvejų piliečiai ir mažosios įmonės moka didesnius mokesčius negu didžiosios bendrovės. EESRK rekomenduoja valstybėms narėms dėti daugiau pastangų siekiant kuo skubiau įdiegti taisykles, kuriomis būtų siekiama kovoti su šiuo labai žalingu reiškiniu.

3.1.2.

EBPO lygmeniu vykusiose derybose dalyvavo daugiau kaip šimtas šalių ir pavyko sukurti nemažai į Veiksmų planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) įtrauktų priemonių. Nuostatas, kuriomis siekiama kovoti su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu, pavyks sėkmingai įgyvendinti tiktai tuo atveju, jeigu jos taps tarptautiniu mastu priimtais standartais. EESRK rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms tęsti ir intensyvinti derybas su tarptautinėmis organizacijomis, siekiant sukurti veiksmingas kovos su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu reglamentavimo priemones ir tinkamai jas įgyvendinti.

3.1.3.

Taryba patvirtino Komisijos pasiūlytus jurisdikcijų, pripažintų mokesčių rojais, sąrašo sudarymo kriterijus. Jis mano, kad ši priemonė taps svarbiu etapu kovojant su agresyviu mokesčių planavimu tiktai tuo atveju, jeigu minėtas sąrašas bus papildytas nuobaudomis, taikytinomis šioms jurisdikcijoms bei įmonėms, kurios ir toliau naudotų vadinamą agresyvų mokesčių planavimą vykdydamos savo finansines operacijas. Šios nuobaudos galėtų apimti draudimą susijusioms įmonėms pasinaudoti viešosiomis lėšomis, net ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

3.1.4.

Sprendimų dėl mokesčių sistema įdiegta Komisijos iniciatyva 2015 m. kaip privalomų automatinių informacijos mainų dalis. Valstybės narės turėtų naudotis šia sistema, siekdamos išaiškinti sprendimus dėl mokesčių, kuriais, atleidžiant įmones nuo mokesčių ir taip suteikiant galimą nepagrįstą valstybės pagalbą, iškraipoma konkurencija rinkoje. Komitetas rekomenduoja valstybėms narėms nebeskatinti konkurencijos mokesčių srityje, pasitelkiant gausius mokesčių srities sprendimus, kurie nėra pagrįsti operacijų ekonominiu turiniu, bet tam tikroms įmonėms jais suteikiamos nepagrįstos privilegijos prieš konkurentes.

3.2.   Europos Sąjungos lygmens mokesčių reforma

3.2.1.

ES mokesčių sistemos susiskaidymas kenkia bendrajai rinkai, nes mažina tarpvalstybinio investavimo galimybes, ypač MVĮ atveju. EESRK mano, kad apmokestinimo taisyklių suderinimas ir supaprastinimas turi tapti valstybių narių prioritetu. Be to, derinimo pastangos turi būti papildytos visišku mokestinio pobūdžio kliūčių panaikinimu.

3.2.2.

Dėl globalizacijos darbo rinkos srityje mokesčių našta buvo perkelta kapitalui, todėl išaugo darbo sąnaudos ir padidėjo nelygybė. EESRK rekomenduoja perkelti mokesčių naštą iš užimtumo srities į finansų arba neigiamo poveikio aplinkai sritį.

3.2.3.

Komisija neseniai dar kartą pateikė pasiūlymą sukurti didelę bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę (BKPMB), kurios apyvarta viršytų 750 mln. EUR. Įgyvendinus šį Komisijos pasiūlymą, gali pavykti suderinti Europos Sąjungos įmonių pajamų apmokestinimo sistemą. Jei ši sistema bus veiksminga, sudarydama sąlygas kurti darbo vietas ir paskatinti investicijas dėl pagerėjusio biudžeto įplaukų surinkimo, taip pat leis sukurti labiau prognozuojamą bei verslui palankesnę apmokestinimo sistemą, tokiu atveju EESRK siūlo ją taikyti ES ir netgi platesniu mastu.

3.2.4.

EESRK laikosi nuomonės, kad konsoliduojant BKPMB taikoma apmokestinamojo pelno padalijimo formulė visų pirma turėtų būti grindžiama pelno apmokestinimu toje vietoje, kur vykdyta veikla, iš kurios gautas pelnas. Taip būtų lengviau pasiekti priemonei patvirtinti reikalingą sutarimą. Jeigu naujausios Europos kovos su mokesčių vengimu priemonės neduos jokių rezultatų ir nebūtų pasiekti BKPMB tikslai, būtų galima nustatyti minimalų pelno mokesčio tarifą siekiant išvengti lenktyniavimo dėl žemesnių standartų.

3.2.5.

Padidinus ES nuosavus išteklius, bus galima skirti didesnę paramą plėtros ir sanglaudos politikai valstybėse narėse. Būtent todėl EESRK rekomenduoja valstybėms narėms ieškoti sprendimų, kaip įgyvendinti aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais rekomendacijas.

3.2.6.

Turėdamas omenyje pastangas suderinti ES mokesčių sistemas, EESRK dar kartą siūlo panaudoti „mokesčių gyvatės“ modelį, panašų į „valiutų gyvatės“ modelį, kuris buvo įdiegtas prieš įvedant bendrąją valiutą. Jeigu politikos formuotojai nuspręs, kad šis mechanizmas gana sunkiai įgyvendinamas dėl to, kad valstybėse narėse galiojančios mokesčių sistemos yra sudėtingos, EESRK nuomone, pradžioje šis modelis galėtų būti taikomas trijų tipų mokesčių įplaukoms, iš kurių gaunama 90 proc. valstybių narių biudžetų pajamų: PVM, pajamų mokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

3.2.7.

Pagal Europos Sąjungos sutartį tiesioginį apmokestinimą toliau valdo valstybės narės. EESRK mano, kad kvalifikuotos daugumos sistema tiesioginių mokesčių srityje būtų galima labiau paremti pastangas suderinti pagrindinių mokesčių bazės nustatymo taisykles. Būtų galima sparčiau siekti pažangos remiant mokesčių politiką, nes šis žingsnis teigiamai paveiktų vidaus rinką ir sukurtų didelį augimo potencialą, kadangi suderinta priemone būtų gerokai sumažintos verslo pritaikymo sąnaudos ir būtų sukurta geriau prognozuojama ES mokesčių sistema.

3.2.8.

Euro zonoje – regione, kuriame cirkuliuoja bendroji valiuta ir kuris ateityje apims didžiąją dalį valstybių narių – būtinas mokesčių ir gerovės sistemų suderinimas. Atsižvelgiant į pinigų politikos ekspertų išreikštas nuomones, dėl euro zonos mokesčių sistemų susiskaidymo pastarosios ekonomikos ir finansų krizės padariniai buvo dar sunkesni. Jei nebus ieškoma išeičių iš problemiškos padėties, kai bendra valiuta naudojama ekonominėje zonoje, kurioje veikia skirtingos mokesčių sistemos, susilpnės bendroji rinka. Suderinus pagrindinių mokesčių bazes, sumažės įmonių prisitaikymo prie mokesčių sistemos sąnaudos ir atsiras papildomų lėšų, kurias jos galės skirti investicijoms, moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

3.2.9.

Pelno apmokestinimo srityje įdiegus diferencijuotą sistemą, kuri skatintų įmones pelną investuoti, būtų sudarytos palankios sąlygos ekonomikos augimui ir papildomų darbo vietų kūrimui ES. Be to, ekonomikos augimą būtų galima paskatinti nebeatleidžiant nuo mokesčių tų įmonių, kurios didžiąją savo pelno dalį skiria išmokėti dividendams.

3.2.10.

Euro zonoje pagal konvergencijos principą suderinus mokesčių sistemas ir taikant tinkamą apmokestinimą, bus gauta lėšų viešosioms investicijoms, o privačiajam sektoriui bus sudarytos palankesnės sąlygos investuoti.

2017 m. rugsėjo 20 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  OL C 230, 2015 7 14, p. 24, 1.11 punktas.

(2)  OL C 198, 2013 7 10, p. 34, 3.4 ir 3.6 punktai.

(3)  Business and Economics Research Journal, 6 tomas, nr. 2, 2015, p. 52–53.

(4)  COM(2009) 201 final, p. 5-6.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/23


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl naujų ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) strateginių santykių plėtojimo aplinkybių ir pilietinės visuomenės vaidmens

(nuomonė savo iniciatyva)

(2017/C 434/04)

Pranešėjas:

Mário SOARES

Bendrapranešėjis:

Josep PUXEU ROCAMORA

Plenarinės asamblėjos sprendimas

2017 3 30

Teisinis pagrindas

Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio 2 dalis

 

Nuomonė savo iniciatyva

 

 

Atsakingas skyrius

REX

 

 

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 21

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

179/15/31

1.   Išvados ir pasiūlymai

1.1.

Lotynų Amerikos ir Karibų regionas, šiandien susivienijęs į Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendriją (CELAC) jau daug amžių vadovaujasi tais pačiais bendrą pasaulio viziją formuojančiais principais ir vertybėmis kaip ir Europa. Todėl sustiprinus ES ir CELAC bloką ir įgyvendinant bendrą kovos su pasauliniais iššūkiais strategiją bus užtikrinta didesnė ir veiksmingesnė įtaka tarptautinėje arenoje.

1.2.

Europa ir jos valstybės narės yra didžiausios investuotojos LAK šalyse ir svarbiausios jų partnerės; amžiams bėgant užmegzta politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir istorinių ryšių, kuriuos taip pat atspindi kasmet vykstantys valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimai, parlamentinė asamblėja, sudaromi įvairūs susitarimai ir, visų svarbiausia, sukurtas platus socialinis tinklas.

1.3.

Dėl naujų pasaulinių iššūkių reikia šį bloką sustiprinti ir visų pirma apibrėžti naują strategiją, kuri būtų ne vien formalumas ir skambi deklaracija ir pasaulinėje arenoje nuskambėtų stipriu ir ryžtingu balsu. Naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis Lotynų Amerikos regionas pabrėžia, kad strateginę pirmenybę teikia ES išorės politikai.

1.4.

EESRK džiaugiasi galėdamas pranešti, kad Europos Parlamento užsienio reikalų komisija nagrinėja rezoliuciją šiuo klausimu, atsižvelgdama į tai, kad CELAC yra svarbi ES partnerė ir kad ES išorės veiksmų su CELAC prioritetai turėtų padėti sustiprinti politinį dialogą ir bendradarbiavimą migracijos, klimato kaitos, atsinaujinančiosios energijos, kovos su organizuotu nusikalstamumu srityse ir sutvirtinti politinius, kultūrinius ir socialinius bei ekonominius santykius.

1.4.1.

EESRK tikisi, kad kitame lapkričio 26–27 d. įvyksiančiame valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime bus aptarti iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduriama pasaulyje ir planetoje, ir bus parengta strategija siekiant sustiprinti strateginius, politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius abiejų regionų santykius.

1.4.2.

Jis ragina daryti pažangą siekiant bendro Europos Sąjungos ir CELAC susitarimo, į kurį būtų įtraukti veiklos principai politinio dialogo, bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi srityje. Tai galėtų būti pagrindas pasaulinio masto geopolitinei intervencijai ir padidintų mūsų regionų įtaką tarptautinėje arenoje;

1.4.3.

EESRK ragina visus ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų šalių politinius lyderius pripažinti ir vertinti pilietinės visuomenės dalyvavimą. Todėl svarbu:

kad visose derybose būtų formalizuojamas struktūrinis dialogas su pilietine visuomene, kurios dalyvavimas turi būti pagrįstas organizacijų reprezentatyvumo kriterijais ir skirtingų atstovaujamų sektorių pusiausvyra; konkrečiu derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų atveju reikėtų užtikrinti jos veiksmingą dalyvavimą visuose derybų etapuose ir taikant bei vertinant jų rezultatus;

kad nuo pat pradžių būtų numatomi reikalingi ir pakankami materialiniai ištekliai visoms susitarimuose numatytoms dalyvavimo priemonėms, kad pilietinė visuomenė galėtų atlikti jai pavestas užduotis;

mano, kad skaidrumas, formalus ir nuolatinis dialogas su valdžios institucijomis yra visų susijusių suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimo aukštos kokybės veiksmais pagrindas;

su pasirašytais susitarimais susijusi tolesnė veikla ir jų stebėsena sujungiamos į vieną institucinę ir tinkamai finansuojamą struktūrą pagal principą „vienam susitarimui – vienas pilietinės visuomenės organas“.

1.4.4.

Komitetas dar kartą patvirtina, kad pilietinės visuomenės prioritetiniai tikslai, be kita ko, yra demokratijos stiprinimas, darni žmogaus raida, teisingumas ir socialinė sanglauda, gamtos išteklių ir aplinkos apsauga, visiškas žmogaus teisių ir darbo standartų paisymas, deramo darbo ateitis ir kova su nelygybe.

1.4.5.

EESRK mano, kad jo užduotis yra aktyviai dalyvauti visuose pasaulio, kuriame būtų galima taikiai gyventi nepaisant skirtumų ir palaikant dialogą, kūrimo procesuose, kuriant pasaulį, kuriame visos šalys ir visos tautos galėtų rasti savo raidos kelią ir pagal savo kultūrą kurti demokratinę, įtraukią ir klestinčią visuomenę. EESRK pageidauja dalyvauti šiame procese.

2.   Sudėtingos ir kintančios pasaulinės aplinkybės

2.1.

Šiuo metu pasaulis susiduria su įvairiausiais sunkiai išsprendžiamais iššūkiais: spartėja klimato kaita, daugėja ginkluotų konfliktų, dėl kurių namus turi palikti tūkstančiai pabėgėlių, vėl įsitvirtina nacionalizmas ir vienašališkas požiūris į konfliktų sprendimą, netgi vėl kyla branduolinė grėsmė.

2.2.

Pasaulinė prekyba išsivystė taip, kad bent jau politiniu požiūriu galėtų paskatinti geresnę pusiausvyrą tarp skirtingų pasaulio šalių, tačiau ji išlaiko, o kartais net didina, skirtumus tarp turtingų ir vargšų net ir tame pačiame regione ar šalyje.

2.3.

Daugelyje pasaulio vietų nepakankamai paisoma žmogaus teisių ir tarptautinių Jungtinių Tautų ar TDO standartų, o moterų, vaikų, etninių, religinių ir kultūrinių mažumų teisės toliau pažeidinėjamos; be to, ne visada gerbiamos pagrindinės laisvės, todėl kyla grėsmė gyventojų saugumui ir gyvenimo kokybei.

2.4.

Paryžiuje pasirašytam susitarimui dėl klimato kaitos buvo plačiai pritarta net tokiose šalyse, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kinija, kurios tradiciškai nelinkusios įsipareigoti šioje srityje. Šiandien šiam susitarimui grėsmę kelia naujoji JAV administracija, kuri pranešė, kad ketina pasitraukti iš šio susitarimo, todėl sustabdomas Švariosios energijos planas – 2015 m. įgyvendinti pradėtas teisės aktas, kuriuo siekiama sumažinti energetikos sektoriuje išmetamų teršalų kiekį ir padidinti atsinaujinančiosios energijos gamybą.

2.5.

Po laikotarpio, kai pasaulis, atrodytų, buvo atgavęs šiokią tokią pusiausvyrą, 2007 m. prasidėjusi gili finansų krizė net ir išsivysčiusiose šalyse privertė pajusti nepakankamos rinkų kontrolės socialinius padarinius. Konfliktai ne sušvelnėjo, o dar labiau paaštrėjo ir pabrėžiami skirtingi šalių ir regionų interesai.

2.6.

Europoje vėl atsiskleidę dideli skirtumai, darantys poveikį ES ir Rusijos arba ES ir Turkijos (šalies, kuri vis dar vykdo derybas dėl stojimo į ES) bendradarbiavimui, rodo, kad ši trapi pusiausvyra buvo prarasta arba kad jai kyla grėsmė.

2.7.

Dėl naujos JAV administracijos išrinkimo, visų pirma nelabai aiškios jos veiklos krypties ir akivaizdžiai mažesnio palankumo ES, tarptautinės aplinkybės taps dar sudėtingesnės. Derybų dėl TPIP susitarimo sustabdymas, Jungtinių Tautų įspėjimas, kad vykdant jų veiklą ne visada bus vadovaujamasi šios organizacijos sprendimų priėmimui taikomais kriterijai, partnerystės susitarimo su Ramiojo vandenyno regiono šalimis neratifikavimas, bandymai keisti migracijos politiką ir abejojimas šalių sąjungininkių įprastine praktika kuria netikrumą ir prisideda prie tarptautinio nestabilumo.

2.8.

Šias ir kitas grėsmes galima pašalinti tik prisiimant derybose nustatytus ir įmanomus įsipareigojimus, tačiau tuo pat metu jie turi būti privalomi, kad būtų rasta tikrų sprendimų, kurie bus sudėtingesni ir privalės būti daugiašaliai.

3.   Europa – pasaulinė veikėja ir strateginė partnerė

3.1.

EESRK mano, kad jei Europa nori ir toliau atlikti vadovaujamąjį vaidmenį esamomis sudėtingomis tarptautinėmis aplinkybėmis, jai reikalingos partnerės ir sąjungininkės, kurios gali ne tik bendradarbiauti vystymosi ir prekybos srityje, bet ir iš esmės vadovaujasi tomis pat vertybėmis ir principais. Tai gali ir turi būti Europos Sąjungos pridėtinė vertė.

3.2.

Iki šiol Europa vykdė Lotynų Amerikai ir Karibų šalims skirtą strategiją, pagrįstą, be kita ko, šiais elementais:

socialinės sanglaudos skatinimu;

parama regioninei integracijai Lotynų Amerikoje;

Pietų šalių savitarpio bendradarbiavimo skatinimu;

asociacijos susitarimų pasirašymu, politiniu dialogu ir bendradarbiavimu, prekybos ir strateginės partnerystės susitarimais (susitarimai su Meksika ir Čile (2002 m.)), ekonominio bendradarbiavimo susitarimais su penkiolika Karibų šalių (2008 m.), asociacijos susitarimu su Centrine Amerika (2012 m.), daugiašaliu prekybos susitarimu su Peru ir Kolumbija (2010 m.) ir Ekvadoru (2014 m.), politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimu su Kuba, strategine partneryste su Brazilija (2008 m.) (1);

3.3.

Šios strategijos politinė išraiška yra Europos ir Lotynų Amerikos valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimas ir vėlesnis CELAC ir Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinės asamblėjos (EUROLAT) aukščiausio lygio susitikimas ir abiejų regionų strateginės partnerystės parlamentinis organas.

3.4.

Pasauliniu lygiu Europa tvirtai įsipareigojo siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT), darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimų tikslų. ES įsipareigojo:

ginti socialines, darbo ir kultūrines teises;

skatinti tvarų ir teisingesnį ekonomikos vystymąsi;

išsaugoti planetą ir kovoti su neigiamu klimato kaitos padariniais;

gerbti ir visiškai užtikrinti žmogaus teises;

padėti išsaugoti taiką, daugiašališkumą ir esamus konfliktus išspręsti derybų keliu.

3.5.

Šiuo požiūriu tvirtas ES ir CELAC blokas turėtų daugiau įtakos pasaulinėje arenoje ir labai padėtų išsaugoti šias vertybes, kuriomis vadovaujasi tiek ES, tiek CELAC apskritai; todėl atrodytų atėjo laikas paklausti, ar šios strategijos, kuri be abejonės, davė laimėjimų ir vertingų rezultatų, pakanka sprendžiant pasaulines problemas, su kuriomis susiduria abu regionai.

3.6.

EESRK mano, jog būtini rimti tarpregioniniai debatai, kurių metu būtų atvirai nurodyti ne tik pasiekti laimėjimai, bet ir išliekantys trūkumai ar apribojimai, padarytos išvados dėl ankstesnės veiklos, reaguojama į esamus iššūkius ir užtikrintas vadovavimasis bendromis vertybėmis ir principais ir tokiu būtų kuriami santykiai, pagrįsti atnaujintu ir platesniu bendradarbiavimu ir būsimu legitimumu.

4.   Naujas postūmis ES ir CELAC santykiams

4.1.

Tarptautinė padėtis suteikia naują galimybę užmegzti tvirtesnius ir veiksmingesnius Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių ir Europos ryšius, kuriuos vertėtų įtvirtinti būsimame ES ir MERCOSUR šalių susitarime (2). Šis susitarimas yra sudėtingas uždavinys ES, nes, jei jis bus priimtas, visas Lotynų Amerikos regionas, išskyrus Boliviją ir Venesuelą, užmegztų glaudžius politinius ir ekonominius ryšius su ES. Be to, Meksikai itin svarbu iš naujo derėtis dėl susitarimo, o Europa turi galimybę atlikti reikšmingesnį vaidmenį atsižvelgiant į numatomą Meksikos ir JAV prekybos sumažėjimą.

4.2.

ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių santykiai turi parodyti, kad jie naudingi visiems, tiek Europos, tiek Lotynų Amerikos bei Karibų valstybėms ir visų pirma jų gyventojams.

4.3.

Gamybinės investicijos abiejuose regionuose yra svarbus vystymosi politinių, socialinių, aplinkos ir ekonominių aspektų sąveikos elementas. ES ir jos valstybės narės vis dar yra pagrindinės investuotojos šiame regione. Lotynų Amerikos ir Karibų valstybės yra antra pagal dydį ES prekybos partnerė, o CELAC su Europos Sąjunga kartu sudaro trečdalį Jungtinių Tautų narių ir sukuria apie 25 proc. pasaulinio BVP.

4.4.

Glaudesnė Lotynų Amerikos ir Europos Sąjungos partnerystė suteiktų galimybę paspartinti ekonomikos augimą, struktūrinius pokyčius sektoriuose, kuriuose intensyviai naudojamasi žiniomis, sumažinti skurdą, padidinti socialinę įtrauktį ir apsaugoti aplinką.

Visa tai turėtų padėti:

gilinti asociacijos susitarimus siekiant atverti galimybes investicijoms, visų pirma į naują veiklą, pagrįstą intensyviu žinių naudojimu, ir kokybišką užimtumą;

skatinti steigti mažąsias ir vidutines įmones kuriant darbo vietas tinkluose;

investuoti į sritis, kurios sudaro palankias sąlygas tvariam augimui, deramam darbui, socialinei įtraukčiai ir aplinkos tvarumui;

skatinti inovacijas ir naujų technologijų demokratizaciją ir prisidėti prie plataus naujų technologijų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų (IRT), naudojimo;

kurti įtraukią ir aplinką tausojančią infrastruktūrą, kuri sudarytų palankesnes sąlygas naudotis pagrindinėmis paslaugomis pagal naują miestų plėtros programą ir skatintų teritorinę sanglaudą;

skatinti investuoti į klimato atšilimą švelninančias technologijas;

didinti aplinką tausojančios energijos naudojimą, naudoti netradicinius atsinaujinančiuosius šaltinius energijos vartojimui įvairinti ir pasinaudoti Europos įmonių patirtimi šioje srityje siekiant priartėti prie žaliosios ekonomikos;

skatinti ir stiprinti verslo organizacijas ir profesines sąjungas, kaip pagrindines socialinio dialogo veikėjas siekiant remti kuo darnesnį vietos gamybos tinklo vystymą, įskaitant neoficialios ekonomikos mažinimą.

4.5.

Tai sudarytų palankesnes sąlygas abiejų regionų ekonominei ir socialinei gerovei, kas be abejonės paskatintų darbo vietų kūrimą, pavyzdžiui:

atveriant naujas verslo galimybes įmonėms netradicinėse srityse, pavyzdžiui, naujų technologijų, žaliosios ekonomikos ir socialinių tinklų;

išplečiant tradicines rinkas į telekomunikacijų, automobilių, farmacijos pramonės, elektros energijos, bankininkystės ir kitus sektorius;

atveriant naujas rinkas MVĮ;

tiekiant gamtos išteklius ir maistą kartu taip pat padedant išsaugoti biologinę įvairovę ir aplinkos tvarumą;

skatinant socialinę ir solidariąją ekonomiką, kaip priemonę gerinti socialinę ir ekonominę struktūrą, panaikinant šešėlinę ekonomiką arba sumažinant migraciją.

4.6.

ES ir CELAC turi ne tik iššūkių, bet ir teigiamo vystymosi galimybių abiems regionams svarbiose srityse, kurios būtų iš esmės sustiprintos bendrais veiksmais, pavyzdžiui:

aukštos kokybės švietimu ir mokymu visiems;

deramu darbu moterims ir jaunimui;

judumu ir teisių pripažinimu, ypač tinkamai pasinaudojant įrodytais studentų mainų programos „Erasmus“ privalumais.

4.7.

EESRK mano, kad viešųjų veiksmų ir privataus sektoriaus ryšiu reikėtų siekti skatinti ekonomikos vystymąsi, geresnį įmonių bendradarbiavimą ir finansines investicijas į augimą; pabrėžia būtinybę kovoti su šešėline ekonomika, nepakankamu MVĮ išsivystymu ir mažu konkurencingumu; ragina sudaryti sąlygas ir pagerinti judumą tarp abiejų regionų užtikrinant abipusį darbo teisių nuoseklumą ir skatinant socialinės apsaugos sistemų koordinavimą.

4.8.

EESRK mano, jog itin svarbu gerinti abiejų regionų santykių supratimą, o ekonomiką, žmogaus teises ir darnų vystymąsi laikyti nedaloma visuma. Jei norime įgyvendinti veiksmų planą ir bendrą darbotvarkę, kurie padėtų atremti svarbiausius mūsų pasaulio iššūkius, pavyzdžiui, skurdo, klimato kaitos ir ginkluotų konfliktų, itin svarbus bendradarbiavimas ir tarpusavio parama.

5.   Pilietinės visuomenės dalyvavimas. Apribojimai ir perspektyvos

5.1.

Abiejų regionų organizuotos pilietinės organizacijų vertę, vaidmenį ir aktyvų dalyvavimą, tai, kad jos keičiasi patirtimi, kartu imasi projektų, kartu aktyviai dalyvauja sutartoje veikloje reikėtų gerbti, pripažinti ir laikyti pagrindiniais naujų strateginių santykių elementais.

5.2.

Savo ruožtu EESRK mano, kad abiejų regionų pilietinė visuomenė turi galimybę ir didelį iššūkį, nes šių dviejų regionų santykiams reikalinga atnaujinta dimensija, kuri nenuvertintų ir nepamirštų jau pasiektų rezultatų, tačiau skatintų laikytis gilesnio politinio ir strateginio požiūrio.

5.3.   Apribojimai

5.3.1.

Nors pastaraisiais metais organizuotos pilietinės visuomenės vaidmuo vis dažniau pripažįstamas kaip itin svarbus stiprinant abiejų regionų strategiją, tačiau iš tiesų ji vis dar susiduria su apribojimais, kurie užkerta kelią veiksmingesniam ir efektyvesniam dalyvavimui, visų pirma dėl to, kad:

organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas yra nepakankamai įtvirtintas instituciniu požiūriu;

trūksta ekonominių išteklių, kurie sudarytų sąlygas nuolat dalyvauti veikloje;

yra kliūčių oficialiai ir atvirai bendrauti su valdžios institucijomis;

skaidrumo stoka derybose dėl susitarimų, visų pirma prekybos susitarimų, labai sumažina galimybę nagrinėti šiuos susitarimus ir atitinkamoms valdžios institucijoms pateikti visuomenės pasiūlymų ir reikalavimų;

dėl priežiūros struktūrų gausėjimo pasirašytuose susitarimuose tampa sunku ir sudėtinga juos stebėti.

5.4.   Perspektyvos

5.4.1.

Siekiant įveikti šiuos apribojimus, reikalingas veiksmų planas ir darbotvarkė, kuri:

realistiškai, subalansuotai ir ryžtingai stiprintų abiejų regionų partnerystę kuriant visų subjektų pasitikėjimą ir užtikrinant didesnį proceso skaidrumą;

dalyviams suteiktų socialinio teisėtumo įtraukiant ir plėtojant abiejų regionų visuomenei iš tiesų aktualius klausimus;

apimtų priemones, kurios suteiktų galimybę ES ir CELAC veikti tarptautinėje arenoje užtikrinant bendrų vertybių ir joms būdingų principų laikymąsi;

asimetriją pripažintų iššūkiu, kurį reikia įveikti, siūlant pereinamųjų skirtumų panaikinimo arba atitaisymo priemonių.

5.5.

EESRK pabrėžia, kad visos ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių derybos būtų sėkmingos, itin svarbu formalizuoti struktūrinį dialogą su organizuota pilietine visuomene, užtikrinti veiksmingą jos dalyvavimą visuose derybų etapuose ir įgyvendinant bei vertinant jų rezultatus. Šiuo požiūriu EESRK labai teigiamai vertina ES ir Čilės jungtinio konsultacinio komiteto įsteigimą, prie kurio prisidėjo pats Komitetas ir Čilės pilietinės visuomenės organizacijos.

5.6.

EESRK patvirtina, kad Europos ir Lotynų Amerikos pilietinės visuomenės prioritetiniai tikslai, be kita ko, yra demokratijos stiprinimas, darni žmonijos raida, teisingumas ir socialinė sanglauda, gamtos išteklių ir aplinkos apsauga, visiškas žmogaus teisių ir deramo darbo paisymas.

5.7.

Ne kartą nurodyta, kad svarbi problema stebint ES santykius su Lotynų Amerika ir Karibų valstybėmis ir viena didžiausių kliūčių, neleidžiančių pilietinei visuomenei laiku parengti pasiūlymų, yra Europos bei Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių organizuotos pilietinės visuomenės struktūrinės ir plačios prieigos prie informacijos stoka. EESRK dar kartą patvirtina, kad prieiga prie informacijos turi būti viena iš pagrindinių sričių abiejų regionų santykių srityje, todėl būtina nustatyti aiškias taisykles ir procedūras dėl prieigos prie šios informacijos ir jos sklaidos.

5.8.

Jei susitarimus pasirašančios šalys iš tiesų vertina pilietinės visuomenės dalyvavimą, jos turi nuo pat pradžių numatyti reikalingų ir pakankamų materialinių išteklių visoms susitarimuose numatytoms dalyvavimo priemonėms, kad pilietinė visuomenė galėtų atlikti jai pavestas užduotis.

5.9.

EESRK teigiamai vertina, kad ES ir LAK fondas tapo tarptautine organizacija, kuri gali tapti svarbiu elementu darant naują postūmį abiejų regionų partnerystei, ir kartoja savo 2012 m. Santjago (Čilė) deklaracijoje pateiktą pasiūlymą ES ir CELAC valstybių vadovams, kad į šio fondo darbo programą reikėtų įtraukti tikrą ir veiksmingą partnerystę su institucijomis, atstovaujančiomis abiejų žemynų pilietinės visuomenės organizacijoms.

5.10.

EESRK ragina, kad priimama politika ir priemonėmis būtų siekiama padidinti abiejų regionų santykių nuoseklumą ir teigiamą poveikį, kad būtų užtikrinta jų kokybė ir aktualumas ir kad dalyvaujančios pilietinės visuomenės organizacijos prisiimtų atsakomybę už jas.

6.   Pilietinės visuomenės pasiūlymai

6.1.

2017 m. spalio 26–27 d. Salvadore vyks Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos aukščiausiojo lygio susitikimas (ES-CELAC). Atsižvelgiant į šąlančius JAV ir Lotynų Amerikos santykius, EESRK mano, kad šio aukščiausio lygio susitikimo metu daugiausiai dėmesio reikėtų skirti ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių politinių, prekybos ir strateginių ryšių stiprinimui.

6.2.

EESRK rekomenduoja abiejų regionų politiką formuojantiems asmenims vis aktyviau imtis priemonių ir atlikti vis svarbesnį vaidmenį skatinant apsaugoti planetą, kovoti su klimato kaitos poveikiu, išsaugoti biologinę įvairovę ir darnų vystymąsi, propaguoti žmonių gerovę, padėti panaikinti skurdą, užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, skatinti aukštos kokybės švietimą ir sveikatos priežiūrą visiems, užtikrinti lyčių lygybę ir gerbti skirtingas kultūras, ginti taiką, vertinti pasaulinių organizacijų vaidmenį ir išsaugoti daugiašališkumą.

6.3.

EESRK mano, kad jo užduotis yra aktyviai dalyvauti visuose pasaulio, kuriame būtų galima taikiai gyventi nepaisant skirtumų ir palaikant dialogą, kūrimo procesuose; kuriant pasaulį, kuriame visos šalys ir visos tautos galėtų rasti savo raidos kelią ir pagal savo kultūrą kurti demokratinę, įtraukią ir klestinčią visuomenę. EESRK pageidauja dalyvauti šiame procese.

6.4.

Jis ragina visus ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų šalių politinius lyderius pripažinti ir vertinti pilietinės visuomenės dalyvavimą siekiant įtraukti kuo didesnį gyventojų skaičių į sprendimų priėmimo procesus. Nenorėdamas nieko išskirti EESRK mano, kad labiau struktūrinio pobūdžio ir veiksmingesniam bendradarbiavimui sąlygas sudaro institucinis ir institucinio pobūdžio bendradarbiavimas.

6.5.

Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Lotynų Amerika ir Karibų valstybėmis politikos prioritetas turėtų būti skatinti deramą darbą; šiuo požiūriu reikėtų prisiimti konkrečių įsipareigojimų nepažeisti pagrindinių TDO konvencijų ir jomis vadovautis, o į ES ir LAKR derybas ir visas politikos sritis reikėtų įtraukti priemonių atitikčiai tikrinti dalyvaujant pilietinei visuomenei ir profesinėms sąjungoms.

6.6.

Esamomis geopolitinėmis aplinkybėmis EESRK mano, kad partnerystės, prekybos, politinio dialogo susitarimai ir strateginė partnerystė vis dar yra svarbios priemonės, tačiau ne vienintelė galima išeitis. Šiuo metu svarbu, kad tie, kurie vadovaujasi tomis pat kultūros, istorinėmis ir politinėmis vertybėmis ir vizija, suprastų būtinybę sudaryti strateginį bloką, galintį daryti įtaką tarptautinėje arenoje. Susitarimai turėtų būti šio supratimo padarinys, o ne priemonė jį pasiekti.

6.7.

EESRK ragina daryti pažangą siekiant bendro Europos Sąjungos ir CELAC susitarimo, į kurį būtų įtraukti veiklos principai politinio dialogo, bendradarbiavimo ir darnaus ir ekonomikos vystymosi srityje. Tai galėtų tapti geopolitinių veiksmų pagrindu pasauliniu mastu apibrėžiant intervencijos būdą, jei iškiltų grėsmė bendriems mūsų principams ir vertybėms.

6.8.

EESRK mano, kad itin svarbu pripažinti organizuotos pilietinės visuomenės, kaip subjekto, kuris padeda formuoti bendrą supratimą, sudarantį sąlygas, skatinantį ir pirmenybę teikiantį pasaulinės taikos užtikrinimui, darniam vystymuisi, sąžiningai prekybai ir visų tautų ir regionų gerovei, dalyvavimą.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 21 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  2016 m. atnaujintos derybos su MERCOSUR šalimis siekiant sudaryti asociacijos susitarimą.

(2)  Gyventojų skaičiaus požiūriu, MERCOSUR šalys turi 250 mln. gyventojų, taigi tai yra penktasis pagal dydį stipriausios ekonomikos šalių blokas, kurio BVP siekia 2 mlrd. EUR. MERCOSUR tenka daugiau nei 5 proc. ES TUI. ES TUI. ES yra pagrindinė investuotoja šiame regione. 2016 m. eksportas iš ES į MERCOSUR šalis sudarė 41 633 mln. EUR, o importas į ES iš MERCOSUR šalių – 40,33 mlrd. EUR tuo pat laikotarpiu. MERCOSUR yra dešimtoji pagal dydį ES eksporto rinka.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/30


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Socialinių partnerių ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo ir galimybės plėtojant naujas darbo formas“

(tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos prašymu)

(2017/C 434/05)

Pranešėja

Franca SALIS-MADINIER (FR-II)

Bendrapranešėjis

Jukka AHTELA

Konsultavimasis

ES Tarybai pirmininkaujanti Estija, 2017 3 17

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnis

 

 

Atsakingas skyrius

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius

Priimta skyriuje

2017 7 19

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

185/2/3

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK mano, kad šiuo laikotarpiu, kai vyksta didelės skaitmeninės, ekologinės ir demografinės permainos, lemiančios esminius pokyčius darbuotojams, darbdaviams ir jų kaip socialinių partnerių santykiams, labiau nei kada nors anksčiau būtina pripažinti socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų visais lygmenimis vaidmenį ir jį stiprinti.

1.2.

EESRK mano, kad dabartinės permainos yra tokio masto, kad joms apsvarstyti reikia bendrų, visapusiškų ir įtraukių diskusijų. Jų metodas grindžiamas socialiniu dialogu visais lygmenimis ir visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu siekiant nuolat ieškoti naujų svarbių sprendimų, teikti pasiūlymus ir kurti rytdienos pasaulį.

1.3.

Dalyviai, t. y. socialiniai partneriai, turi protingai vertinti sparčius ir plataus masto pokyčius, ryžtingai apriboti neigiamą jų poveikį ir tikėti, kad dalijimosi ekonomika gali paskatinti teigiamas permainas ir galimybes, kuriomis reikia pasinaudoti.

1.4.

EESRK yra įsitikinęs, kad pagrindiniai socialinio dialogo tikslai ir principai galioja ir naujojoje darbo rinkoje. Socialinis dialogas, kuris, be kita ko, apima darbuotojų informavimą, konsultavimąsi su jais ir jų dalyvavimą, turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir nacionalinės praktikos laikymusi.

1.5.

Komitetas savo nuomonėse nuolat pabrėžė didelę socialinio dialogo svarbą plėtojant naujas darbo formas (1). Socialiniam dialogui turi tekti pagrindinis vaidmuo įmonėse visais susijusiais lygmenimis, tačiau jis turi vykti visapusiškai gerbiant socialinių partnerių savarankiškumą.

1.6.

EESRK mano, kad šiuo metu negalima numatyti visų būsimų skaitmeninės ekonomikos galimybių ir iššūkių. Socialinio ir pilietinio dialogo vaidmuo yra ne priešintis šioms permainoms, o jas geriau nukreipti, kad jos būtų visapusiškai naudingos ekonomikos augimui, inovacijų skatinimui, įgūdžių stiprinimui, kokybiškų darbo vietų kūrimui ir tvariam bei solidariam socialinės apsaugos sistemos finansavimui.

1.7.

EESRK jau yra nurodęs, kad reikia svarstyti su interneto platformų darbuotojais susijusį profesinių sąjungų atstovavimo ir kolektyvinių derybų klausimą (2). Todėl reikia šalinti kliūtis naudotis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir TDO konvencijose įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis (3).

1.8.

Skaitmeninimas turi įtakos tradicinėms valdymo ir administravimo formoms, todėl reikia pereiti prie dalyvaujamojo valdymo ir nustatyti kolektyvines taisykles. Pagal šį naują valdymo modelį turi būti numatytos sąlygos darbuotojams pateikti savo poziciją ir dalyvauti sprendžiant problemas, aktyviau dalytis patirtimi siekiant stiprinti bendrą pagrindą, ugdyti profesinius įgūdžius ir optimaliai panaudoti žmogiškuosius išteklius inovacijų ir įmonių plėtros procesuose.

1.9.

Tačiau EESRK taip pat pripažįsta, kad dėl naujų darbo formų, kurioms kuriantis nebelieka tarpininkavimo ir nuolat vyksta spartūs pokyčiai, reikia keisti socialinio dialogo struktūrą ir taisykles.

1.10.

EESRK rekomenduoja gerbti socialinių partnerių, kurie per kolektyvines derybas įsipareigoja pasiūlyti novatoriškus socialinio dialogo būdus ir rasti tradicinių įmonių ir skaitmeninės ekonomikos darbdavių ir darbuotojų poreikius atitinkančius sprendimus, savarankiškumą.

1.11.

EESRK šioje nuomonėje pateikia keletą pradinės patirties pavyzdžių, novatoriškų sprendimų, profesinių sąjungų veiklos atvejų ir kolektyvinių derybų rezultatų, kurie padeda spręsti tokių permainų keliamus iššūkius.

1.12.

EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninimas ir jo poveikis užimtumui turėtų būti ES ir visų valstybių narių prioritetas ir pagrindinė socialinio dialogo tema. EESRK rekomenduoja:

stebėti skaitmeninimo plėtrą, tendencijas, grėsmes ir galimybes ir jų įtaką darbo santykiams, darbo sąlygoms ir socialiniam dialogui,

gerinti socialinio dialogo veiksmingumą ir svarbą vykstant darbo rinkos pokyčiams, taikant tinkamas priemones, pavyzdžiui, keistis informacija, atlikti perspektyvines studijas, dalytis geriausia praktika, taikyti atitinkamą teisinę ir neteisinę sistemą.

1.13.

Vykstant didžiuliams pokyčiams darbo pasaulyje tampa svarbus glaudesnio socialinių partnerių ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimo klausimas. EESRK jau yra pabrėžęs, kad reikia aiškiai suprasti, kuo skiriasi socialinis dialogas ir pilietinis dialogas, tačiau, nors šie dialogai negali būti sujungti į bendrą visumą, jų negalima ir visiškai atskirti (4). Be kita ko, viena iš šioje nuomonėje nurodomų iniciatyvų yra išsamios konsultacijos vyriausybiniu lygmeniu, į bendras diskusijas dėl skaitmeninimo poveikio įtraukiant kitus suinteresuotuosius pilietinės visuomenės subjektus.

2.   Įžanga

2.1.

Kaip ir 1985 m., kai socialiniams partneriams ir socialiniam dialogui buvo sukurtas teisinis pagrindas ir suteiktas svarbus vaidmuo Europos integracijos procese, EESRK rekomenduoja šiuo esminių pokyčių laikotarpiu stiprinti socialinių partnerių vaidmenį visais lygmenimis ir kartu pripažinti pilietinės visuomenės atstovų vaidmenį.

2.2.

Atsižvelgiant į tai, kad atsiranda naujų fragmentuoto darbo formų ir didėja netradiciniais būdais dirbančių asmenų skaičius, būtina šiuos darbuotojus labiau įtraukti, juos informuoti ir daugiau su jais konsultuotis, taip pat nustatyti kolektyvines teises ir nuostatas dėl darbo laiko ir socialinių teisių (5).

3.   Darbo platformose padėtis

3.1.

Eurobarometro duomenimis (6), 17 proc. Europos piliečių naudojasi skaitmeninėmis platformomis kaip klientai ir darbuotojai. Didžioji jų dalis turi aukštą kvalifikaciją ir yra miestų gyventojai. Tačiau tik 5 proc. šių piliečių skaitmeninėse platformose teikia paslaugas ir dirba reguliariai, o 18 proc. jų tai daro retkarčiais. Atvejai, kai darbas platformose yra pagrindinė veikla, vis dar reti, tačiau jų daugėja. Skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas daro gerokai didesnį poveikį darbui tradicinėse įmonėse, todėl norint, kad būtų atsižvelgta į darbą skaitmeninėse platformose, socialiniame dialoge turi būti skiriamas dėmesys šiems pokyčiams, dėl kurių iš esmės keičiasi darbo pobūdis ir organizavimas.

3.2.

EESRK prašo išanalizuoti patalkos darbuotojų (angl. crowd-workers) sutartinę padėtį ir naujas darbo santykių formas, taip pat tarpininkų įsipareigojimus derybose dėl darbo sąlygų. Būtina išsamiau paaiškinti šias darbo formas ir taikomą mokesčių ir socialinės apsaugos sistemą.

3.3.

EESRK rekomenduoja, kad Europos Komisija, EBPO ir TDO bendradarbiautų su socialiniais partneriais ir parengtų reikiamas nuostatas dėl internetu dirbančių asmenų ir dirbančiųjų pagal naujus darbo santykius deramų darbo sąlygų ir apsaugos. EESRK mano, kad būtų naudinga sukurti ES lygmens metodiką, bet kartu pažymi, kad didžiąją dalį darbo reikės atlikti nacionaliniu sektorių lygmeniu arba darbo vietoje (7).

3.4.

EESRK yra ypač susirūpinęs dėl keliamų abejonių profesinių sąjungų atstovavimu skaitmeninio sektoriaus darbuotojams ir jų teisėmis į kolektyvines derybas. Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra panašioje padėtyje kaip samdomi darbuotojai, būtų galima taikyti konkurencijos taisykles. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti atitinkamo darbuotojo statusą, o samdomų darbuotojų atveju būtina panaikinti kliūtis, kurios trukdo šiuos darbuotojus įtraukti į kolektyvines derybas ir jiems neleidžia būti atstovaujamiems profesinių sąjungų (8).

4.   Skaitmeninimas ir prioritetiniai socialinių partnerių socialinio dialogo klausimai

4.1.

EESRK mano, kad vieni pagrindinių socialinio dialogo klausimų skaitmeniniame amžiuje – užimtumas, profesinės veiklos keitimas, mokymasis visą gyvenimą (9), ypač profesinis mokymas, socialinė apsauga ir tvarus jos finansavimas (10), darbo ir darbo užmokesčio sąlygos, taip pat pajamų saugumas.

5.   Užimtumas ir profesinis mokymas

5.1.

Sunku įvertinti kiekybinius ir kokybinius užimtumo pokyčius, kurie vyks dėl skaitmeninimo, juo labiau kad poveikis skirtingiems sektoriams ir profesijoms gali būti nevienodas.

5.2.

Tačiau socialiniai partneriai turi iš anksto pasirengti pokyčiams, kad būtų galima pritaikyti darbuotojų įgūdžius naujoms profesijoms (11). Mokymosi visą gyvenimą ir jo turinio pritaikymo skaitmeniniams įgūdžiams klausimas yra prioritetinis. Kai kuriose valstybėse narėse užtikrinamos minimalios tesės į apmokamas mokymosi atostogas. Reikėtų įvertinti, ar tai prasmingas gebėjimų poreikių pritaikymo būdas darbuotojams ir darbdaviams ir ar reikalingos Europos lygmens priemonės siekiant apibendrinti su tuo susijusią ES patirtį (12).

6.   Socialinė apsauga

6.1.

Socialinės apsaugos sistemos veikimas turi būti peržiūrėtas ir prireikus keičiamas, nes ji buvo parengta tęstinės karjeros darbuotojams, kurių vis mažėja. Per dešimtį metų ne visą darbo dieną dirbančių europiečių padaugėjo 11 mln. (šiuo metu jų yra 44 mln.), o pagal laikinąsias sutartis dirbančių darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 mln. (iš viso 22 mln.) (13).

6.2.

Europos ir nacionaliniu lygmenimis priimtais politiniais sprendimais finansų ir mokesčių srityje turi būti užtikrintas mūsų socialinės apsaugos sistemų tvarumas ir šis klausimas turi būti svarstomas socialiniame dialoge.

7.   Teisiniai pavaldumo santykių pokyčiai

7.1.

EESRK vienoje savo nuomonių (14) teigė, kad būtini teisiniai pakeitimai dėl pačios darbo apibrėžties ir struktūrinio skirtumo tarp samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, kad skaitmeninio sektoriaus darbuotojai neliktų be apsaugos. EESRK ragina tiksliau apibrėžti statusą ir santykius skaitmeninėje ekonomikoje siekiant užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas galėtų naudotis atitinkamomis teisėmis ir socialine apsauga. Socialiniams partneriams tenka vienas pagrindinių vaidmenų užtikrinant, kad šio proceso rezultatai būtų naudingi, teisingi bei tvarūs ir kad būtų išaiškinti visi neaiškūs teisių ir apsaugos aspektai.

8.   Poveikis užimtumui

Skaitmeninimas daro didelį poveikį tiek esamiems, tiek naujiems subjektams. Vis labiau juntamas skaitmeninimo poveikis darbo metodams, pavyzdžiui, daugelyje sektorių sparčiai plinta nuotolinio darbo reiškinys. Pagal neseniai atliktą Eurofound tyrimą, visose 28 ES valstybėse narėse vidutiniškai apie 17 proc. darbuotojų dirba nuotoliniu būdu arba nefiksuotose vietose pasitelkdami informacines ir ryšių technologijas (IRT) (15).

8.1.

Didėjantis nuotoliniu būdu dirbančių asmenų ir mobiliųjų darbuotojų skaičius įpareigoja socialinius partnerius ieškoti naujų būdų ir novatoriškų metodų, kaip bendrauti su šiais darbuotojais, kurių fiziškai nėra įmonės patalpose.

9.   Darbo priežiūra ir kontrolė

9.1.

Nors kai kuriems darbuotojams IRT ir skaitmeninimas suteikia daug galimybių savarankiškai planuoti darbo laiką ir pasirinkti darbo vietą (nes jų darbas vertinamas pagal rezultatus, o ne pagal dirbtas valandas), kitiems šios technologijos reiškia, kad jų darbas yra labiau stebimas ir kontroliuojamas.

9.2.

Socialiniai partneriai, vykdydami socialinį dialogą, turi įveikti šiuos iššūkius, siekdami apsaugoti visų šių darbuotojų kolektyvinius interesus ir užtikrinti kokybišką darbą.

10.   Nuo IRT labai priklausomi darbuotojai ir pavojus sveikatai

10.1.

Kai kuriems darbuotojams vis intensyvesnis IRT naudojimas gali reikšti ir galimybę būti savarankišku ir geriau derinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą, tačiau netinkamai jomis naudojantis gali kilti pavojus sveikatai. Didėjantis stresą ir išsekimą patiriančių darbuotojų skaičius kelia nerimą ir yra brangiai kainuojantis reiškinys; socialinis dialogas turi padėti rasti šių problemų sprendimą. Rengiant Europos socialinių teisių ramstį papildančių priemonių dokumentų rinkinį, Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo (16).

10.2.

IRT (17) taip pat gali ištrinti aiškias ribas tarp profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo. Plataus masto dialogas siekiant apriboti nuolatinį darbuotojų pasiekiamumą ir jų mokymas veiksmingai naudotis IRT yra būtini sprendimai ir kartu naujos teisės, pavyzdžiui, teisė būti atsijungusiam nuo IRT, kuri neseniai buvo pripažinta Prancūzijoje.

11.   Darbuotojų dalyvavimas sprendimų priėmimo organuose

11.1.

Pastebima tendencija, kad dėl skaitmeninimo kai kurie darbuotojai tampa savarankiškesni, todėl kyla iššūkių įmonėms, jų organams ir valdymui, taip pat valdymo metodams ir tradicinei hierarchinei įmonių struktūrai. Šie pokyčiai lemia poreikį užtikrinti daugiau socialinio dialogo formų, informacijos, konsultacijų ir aktyvaus darbuotojų dalyvavimo. Darbuotojai gali patys prisidėti prie novatoriškos praktikos ir įmonei bei jos suinteresuotiesiems subjektams naudingų procesų plėtojimo.

11.2.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, EESRK mano, kad būtina užtikrinti didesnę darbuotojų įtaką ir aktyvesnį dalyvavimą priimant sprendimus. Ypač svarbus darbuotojų ir jų profesinių sąjungų pasitikėjimas ir jų indėlis visų atitinkamų lygmenų organuose – vietos ir (arba) stebėtojų bei valdančiosios tarybos lygmeniu. Labai svarbus jų dalyvavimas numatant pokyčius, valdant ir priimant su šiais pokyčiais susijusius sprendimus siekiant spręsti su skaitmenine transformacija susijusias problemas ir kurti inovacijų aplinką ir kultūrą. Remiantis Eurofound ataskaita, dauguma įmonių vadovų yra įsitikinę, kad įmonės, kuriose priimant sprendimus dalyvauja darbuotojai, įgyja konkurencinį pranašumą (18).

11.3.

EESRK mano, kad naujose darbo organizavimo formose būtina skirti dėmesį tinkamiems konsultavimosi su darbuotojais ir jų informavimo būdams. Nacionaliniu lygmeniu ir įmonėse socialiniai partneriai turi rasti tinkamiausius sprendimus, kaip užtikrinti darbuotojų dalyvavimą.

12.   Pirmieji valstybių narių socialinio dialogo dėl skaitmeninimo rezultatai: principai ir geroji patirtis

12.1.

Kai kuriose valstybėse narėse valdžios institucijos pradėjo dialogą dėl svarbių skaitmeninimo iššūkių ir problemų. Į jį įsitraukė profesinės sąjungos, darbdaviai, mokslininkai ir pilietinės visuomenės atstovai.

12.2.

EESRK toliau pristato tam tikrose valstybėse narėse įgyvendintas iniciatyvas, kurių buvo imtasi rengiantis naujoms darbo formoms. Šiose iniciatyvose dalyvauja socialiniai partneriai ir organizuotos pilietinės visuomenės dalyviai, įskaitant jaunimo ir kovos su skurdu organizacijas.

12.2.1.

2015 m. paskelbusi žaliąją knygą „Darbas 4.0 – kurkime naujas darbo formas“ Vokietija pirmoji atvėrė kelią dialogui su socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais dėl skaitmeninimo vykdymo.

12.2.2.

Prancūzijoje įsteigta nacionalinė taryba skaitmeninimo klausimais ir 2015 m. paskelbta B. Mettling ataskaita. Rengiant šią ataskaitą, kurioje pateikiamos įmonėms taikytinos rekomendacijos, dalyvavo profesinės sąjungos, darbdaviai ir piliečiai.

12.2.3.

Panašias iniciatyvas vyriausybės ir socialiniai partneriai, akademinė bendruomenė ir pilietinės visuomenės atstovai taip pat vykdo Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vengrijoje ir Danijoje.

EESRK mano, kad reikia stiprinti tokį daugiašalį suinteresuotųjų subjektų dialogą Europos lygmeniu ir kad Europos iniciatyvose turi būti atsižvelgiama į nurodytus poreikius ir klausimus siekiant geriau suderinti orientacinį pagrindą.

13.   Socialiniai partneriai, socialinio dialogo temų raida ir profesinių sąjungų veiksmai pereinant prie skaitmeninimo

13.1.

Daugelyje valstybių narių vykdyta eksperimentinė praktika (kai kuriuos jos pavyzdžius EESRK pristato toliau) rodo profesinių sąjungų praktikos raidą ir naujas teises, įgytas vykdant kolektyvines derybas dėl naujų darbo formų.

13.2.

Prancūzijoje nustatytos dvi naujos teisės: pirmoji – teisė būti atsijungusiam nuo IRT – buvo įtvirtinta 2016 m. rugpjūčio mėn. darbo įstatymu, ji apsaugo nuo neriboto darbo rizikos. Šia teise garantuojama, kad darbuotojai, naudojantys IRT, turi galimybę riboti savo prisijungimą.

13.3.

Teisė būti atsijungusiam nuo IRT įtvirtinama per socialinį dialogą įmonės lygmeniu, sudarant įmonės arba sektoriaus kolektyvinį susitarimą. Kai kuriose įmonėse deramasi ir dėl nuotolinio darbo ir darbo nefiksuotose darbo vietose sutarčių. Europoje pirmąjį susitarimą dėl skaitmeninių klausimų 2016 m. pasirašė vienos telekomunikacijų grupės socialiniai partneriai. Jame visų pirma numatyta su socialiniais partneriais sukurti tarybą, kuriai pavesta iš anksto nustatyti, kokių naujų įgūdžių turės įgyti darbuotojai atsižvelgiant į skaitmenines naujoves.

13.4.

Antroji nauja teisė Prancūzijoje – tai asmeninė darbuotojo paskyra. Visi darbuotojai (dirbantys pagal sutartis, savarankiškai dirbantys ir „fiktyviai“ savarankiškai dirbantys asmenys, taip pat darbuotojai, savo veiklai naudojantys skaitmenines platformas) gali turėti vieną perkeliamą paskyrą ir joje kaupti teisę į mokymą, socialinį draudimą, nedarbo pašalpą ir pensiją.

13.5.

Profesinių sąjungų veikloje taip pat esama naujovių: kai kurios jų sukūrė savarankiškiems darbuotojams skirtą platformą, kurioje siūlomos naujos paslaugos, pavyzdžiui, sveikatos draudimas, draudimo garantijos ir jų veiklai reikalingos teisinės paslaugos.

13.6.

2016 m. birželio mėn. Vokietijos profesinė sąjunga IG Metall ir Švedijos profesinė sąjunga Unionen sudarė partnerystę dėl darbo skaitmeninėse platformose stebėsenos ir vertinimo, kad būtų galima numatyti naujos ekonomikos keliamus pokyčius ir kurti profesinių sąjungų skaitmeninės komunikacijos priemones, kurios padėtų organizuoti savarankiškai dirbančius asmenis ir patalkos darbuotojus. Ši profesinių sąjungų platforma yra tarptautinė ir skirta skirtingų šalių darbuotojams. Vokietijoje taip pat sudarytas sektoriaus susitarimas dėl darbo nefiksuotose darbo vietose, kuriame atsižvelgiama į naujas darbo galimybes: nuotolinis darbas, mobilus darbas, darbas namuose.

13.7.

Italijos profesinės sąjungos su kai kuriomis įmonėmis sudarė susitarimus dėl netipinių darbuotojų, kuriuose numatytos socialinės ir sveikatos apsaugos garantijos, iki šiol taikytos tik tradiciniams darbuotojams, taip pat atitinkama teisinė pagalba.

13.8.

Danijoje, daugelyje kitų Europos Sąjunga šalių, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose profesinės sąjungos plačiai kritikavo naujas skaitmeninio darbo formas, nes jos nepatenka į darbą tradiciniuose sektoriuose reglamentuojančių teisės aktų ir apmokestinimo sistemos sritį. Diskusijose dėl skaitmeninės ekonomikos buvo svarstomas transporto bendrovės „Uber“, kuri yra darbo naudojant skaitmenines platformas pavyzdys, klausimas. Buvo iškelta užduotis „Uber“ vairuotojus pripažinti samdomais darbuotojais, taigi kartu įpareigoti „Uber“ juos deklaruoti, mokėti darbdavių mokamas socialinio draudimo įmokas ir laikytis darbo teisės aktų (19). Profesinių sąjungų tikslas – vesti derybas skaitmeninių platformų darbuotojų vardu dėl minimalaus darbo užmokesčio, algoritmų ir vertinimo kriterijų skaidrumo, taip pat dėl deramų darbo sąlygų (20).

13.9.

Nyderlanduose pagal lanksčias darbo sutartis arba savarankiškai dirbantys darbuotojai taip pat pradėjo jungtis į profesines sąjungas.

13.10.

Europos socialinis dialogas metalurgijos srityje leido pasiekti bendrą poziciją dėl skaitmeninimo poveikio ir vykdytinų veiksmų, kurią pasirašė šios pramonės profesinė sąjunga ir darbdavių organizacija CEEMET (Europos metalo, inžinerijos ir technologijų pramonės įmonių taryba) (21).

13.11.

Europos lygmeniu Business Europe, UNI Europa, CEEP ir UEAPME pasirašė bendrą deklaraciją dėl skaitmeninimo poveikio darbui ir atkreipė dėmesį į pagrindines problemas, su kuriomis susidurs ES vadovai ir socialiniai partneriai (22).

2017 m. rugsėjo 20 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  OL C 125, 2017 4 21, p. 10, OL C 303, 2016 8 19, p. 54 ir OL C 13, 2016 1 15, p. 161.

(2)  OL C 303, 2016 8 19, p. 54.

(3)  ES pagrindinių teisių chartijos 12 ir 28 straipsniai ir TDO konvencijos Nr. 87 ir Nr. 98; taip pat žr. 3.2 punktą ir tolesnius punktus.

(4)  OL C 458, 2014 12 19, p. 1.

(5)  Marianne Thyssen tai pripažino 2016 m. birželio mėn. bendroje Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos (CES) konferencijoje „Formuoti naują darbo pasaulį“.

(6)  Eurobarometro greitoji apklausa Nr. 438 (2016).

(7)  OL C 303, 2016 8 19, p. 54.

(8)  OL C 303, 2016 8 19, p. 54.

(9)  EESRK nuomonė „Įgūdžiai ir naujos darbo formos“ (žr. šio Oficialio leidinio p. 36).

(10)  Būtina pritaikyti su darbu platformose susijusią mokesčių ir įmokų sistemą, kad būtų finansuojamos socialinės apsaugos sistemos, žr. OL C 13, 2016 1 15, p. 161.

(11)  EESRK nuomonė „Įgūdžiai ir naujos darbo formos“ (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 36).

(12)  OL C 13, 2016 1 15, p. 161.

(13)  Diskusijoms skirtas dokumentas dėl socialinio Europos aspekto, 2017 m. balandžio mėn.

(14)  OL C 75, 2017 3 10, p. 33.

(15)  „Dirbti bet kada ir bet kur: koks poveikis darbo rinkai“ (Working anytime, anywhere: the effets of the world of work), Eurofound 2017 m. balandžio mėn.

(16)  2017 m. balandžio mėn. Europos Komisijos komunikatas „Dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo iniciatyva“.

(17)  Žr. Eurofound tyrimą „Dirbti bet kada ir bet kur: koks poveikis darbo rinkai“ (Working anytime, anywhere: the effets of the world of work), 2017 m.

(18)  „Darbo organizavimas ir darbuotojų dalyvavimas Europoje“ (Work organisation and employee involvement in Europe), 2013 m., taip pat žr. OL C 161, 2013 6 6, p. 35.

(19)  Anglijoje „Uber“ nuteista teismo sprendimu byloje Y. Aslam, J. Farrar ir kiti priešUber“;„Uber“ pateikė apeliacinį skundą.

(20)  „Ekonomikos skaitmeninimo socialinis poveikis“ (Les impacts sociaux de la digitalisation de l’économie), Christophe Degryse, Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI), Darbinis dokumentas, 2016 m. vasaris; „ReformsWatch“, ETUI internetinės informacijos tarnyba, 2016 m.; „Profesinės sąjungos turi organizuoti platformose dirbančių žmonių darbą“ (Trade unions must organise people working through plateforms, Gunhild Wallin, 2016 m. birželis ir „Skaitmeninimas ir profesinis gyvenimas: patirtis, įgyta dėl „Uber“ atvejų Europoje“ (Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around Europe), Eurofound, 2016 m. sausis.

(21)  An Industriall Europe & CEEMET joint position, 2016 m. gruodžio 8 d.

(22)  Europos socialinių partnerių deklaracija dėl skaitmeninimo, pasirašyta trišaliame aukščiausiojo lygio susitikime, 2016 m. kovo 16 d.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/36


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Įgūdžių, įskaitant skaitmeninius, ugdymas ir plėtojimas atsižvelgiant į naujas darbo formas: nauja politika ir besikeičiantys vaidmenys bei atsakomybė“

(tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos prašymu)

(2017/C 434/06)

Pranešėjas

Ulrich SAMM

Bendrapranešėjė

Indrė VAREIKYTĖ

Konsultavimasis

ES Tarybai pirmininkaujanti Estija, 2017 3 17

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnis

 

 

Atsakingas skyrius

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius

Priimta skyriuje

2017 7 19

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

198 / 5 / 16

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

Skaitmeninimas iš esmės pakeis mūsų profesinį gyvenimą. Turime dabar imtis priemonių užtikrinti reikiamus įgūdžius ateityje, kad Europa išliktų kompetentinga ir galėtų steigti naujas įmones ir kurti naujas darbo vietas, kad žmonės visą profesinį gyvenimą galėtų išlikti darbo rinkoje ir būtų užtikrinta gerovė visiems. Skaitmeninimo ir automatizavimo sparta taip pat kelia socialinių grėsmių; šį klausimą turime spręsti koordinuodami visų, tiek sprendimus priimančių asmenų, tiek socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų pastangas.

1.2.

Dėl veikiančių itin aukšto pralaidumo (gigabitinių) plačiajuosčio ryšio tinklų, ateityje atsiras vis daugiau netipinių darbo formų, pavyzdžiui, darbo ne visą darbo dieną (kelete vietų), darbo su daugeliu užsakovų, ir vadinamosios visuomenės patalkos, kai susibūrę į aukštos kvalifikacijos ir profesionalių specialistų tinklą darbuotojai siūlo savo įgūdžius interneto platformose. EESRK pabrėžia, kad, atsižvelgiant į šį netipinio darbo formų augimą, reikėtų teikti svarbų prioritetą socialinės apsaugos užtikrinimui ir skurdo (taip pat pagyvenusių žmonių skurdo) prevencijai.

1.3.

EESRK palankiai vertina tam tikras nacionalines profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės iniciatyvas, nustatančias gaires visuomenės patalkos pagrindu dirbantiems asmenims ir pavieniais atvejais jau padėjusias parengti visuomenės patalkos platformų elgesio kodeksą. EESRK pageidautų, kad Komisija į jį atsižvelgtų ir jį taikytų Europos mastu. Didėjančios vartotojų ir įmonių informacijos asimetrijos problemą reikės spręsti taikant tokius metodus kaip, pavyzdžiui, laisvųjų profesijų etikos kodeksai.

1.4.

Darbo pobūdis keičiasi ir tradicinėse įmonėse. Visų pirma daug žinių reikalaujantis darbas gali būti atliekamas vis mažiau varžomomis sąlygomis, o tai, viena vertus, atitinka daugelio darbuotojų išreikštą lankstumo siekį, tačiau, kita vertus, dėl to gali padidėti intensyvumas ir našta. Populiarėjančiai daugiavietei darbo aplinkai reikalingi nauji socialiniai gebėjimai.

1.5.

Darbo ateičiai didelės įtakos turės automatizavimas ir robotai. Jie gali pakeisti žmones, dirbančius monotonišką, sunkų ar pavojingą darbą, o nauja vadinamųjų pažangiųjų paramos robotų karta gali tapti fiziniais darbuotojų partneriais ir gali būti itin naudingi fizinę negalią turintiems žmonėms. Nors šiuolaikiniai robotai dažniausiai pakeičia darbininkus, tarnautojams taip pat bus daromas poveikis, kai bus naudojamasi dirbtiniu intelektu. Automatizavimas ir robotai gali stabilizuoti ekonomiką senstant visuomenei.

1.6.

Darbo vietose pradėjus naudoti daugiau robotų, bus daromas poveikis dideliam skaičiui darbo vietų. Galime tikėtis, kad, kaip ir anksčiau, dėl visuomenės turtėjimo augs ekonomika ir bus kuriamos naujos darbo vietos konkrečiose srityse, pavyzdžiui, kultūros, meno, turizmo, socialinio darbo, švietimo, komunikacijos, pramogų ar sveikatos priežiūros. Tačiau šios permainos gali vykti sparčiau nei praeityje, todėl gali atsirasti nukrypimų, dėl kurių reikės pradėti socialinį dialogą ankstyvajame etape.

1.7.

Visiems reikės mokytis visą gyvenimą, visų pirma ugdyti skaitmeninius įgūdžius, nes bus reikalaujama vis didesnio asmenų, įmonių ir visų švietimo ir mokymo sistemų lankstumo. Daug daugiau laiko reikės skirti ne tik formaliajam švietimui, bet ir profesiniam mokymui ir savaiminiam mokymuisi, kurį reikėtų kaip įmanoma remti visos ES suderinta sertifikatų ir standartų sistema. Šiuo požiūriu EESRK jau yra siūlęs apsvarstyti galimybę parengti Europos lygmens priemones dėl mokymosi atostogų.

1.8.

Pagrindinis ugdymas turėtų suteikti daugiau interaktyvaus skaitmeninio mokymosi galimybių. Tačiau skaitmeniniai įgūdžiai gali būti susiję ne tik su programavimu, bet ir su suvokimo, kas vyksta spustelėjus pelės klavišą, gerinimu: sistemos, jungčių supratimu, socialiniu poveikiu bei privatumo ir saugumo klausimais.

1.9.

Būsimi įgūdžiai turėtų atitikti visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Tai galima pasiekti tik socialiniams partneriams glaudžiai bendradarbiaujant su viešosiomis ir privačiomis švietimo sistemomis. Nepastovesnės rinkos kels sunkumų, nes įmonės ir darbuotojai turės prisitaikyti labai greitai. Tai – iššūkis visų pirma profesinio mokymo sistemoms.

1.10.

Viešosios ir privačios organizacijos (mokyklos, universitetai, prekybos rūmai, profesinės sąjungos, mokymo centrai) turi rengti profesinius mokymus naujų technologijų srityje, visų pirma skirtus tiems, kurie negeba organizuoti mokymų patys, pavyzdžiui, MVĮ, laisvųjų profesijų atstovai ir savarankiškai dirbantys asmenys.

1.11.

Geriausias atsakas ilgalaikėms permainoms, kurios gali paskatinti naujų ir nenumatytų problemų, kai šiandien turimi įgūdžiai gali greitai pasenti, yra bendrasis lavinimas. Kuo geresnis bendrasis lavinimas, tuo geriau pasirengiama nežinomybei. Platus bendrasis lavinimas taip pat yra geriausias pagrindas išmokti atskirti patikimą informaciją internete ir nebesikliauti netikromis naujienomis.

1.12.

EESRK teigiamai vertina įvairias atitinkamas Komisijos iniciatyvas, susijusias su mokymusi visą gyvenimą, skaitmeniniais įgūdžiais ir darbo vietomis, naujų įgūdžių darbotvarke ir programa „Erasmus+“. Komisijos sukurta gerosios patirties saugykla gali sudaryti sąlygas visos ES debatams, po kurių turėtų būti priimtos geriausia patirtimi pagrįstos gairės ir standartai. Šioje srityje svarbų vaidmenį gali atlikti ir atliks organizuota pilietinė visuomenė.

2.   Įžanga

2.1.

Skaitmeninės technologijos tampa vis svarbesnės mūsų ekonomikoje ir socialiniame gyvenime. Jos bus labai svarbios kuriant naujus ekonominius modelius (bendradarbiavimo, funkcionalumo, žiedinė, dalijimosi ekonomika). Be to, globalizacija, migracija, visuomenės senėjimas, klimato kaita ir tvarumą užtikrinančių sprendimų poreikis darys didelį poveikį visai socialinei aplinkai ir ypač mūsų profesiniam gyvenimui. Šioje tiriamojoje nuomonėje nagrinėjamos naujos šiuo metu besiplėtojančios darbo formos, daugiausia dėmesio skiriant būtiniems įgūdžiams, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, naujai politikai ir besikeičiantiems vaidmenims bei atsakomybei, o tuo pat metu rengiamoje kitoje EESRK tiriamojoje nuomonėje – naujos darbo formos ir socialinių partnerių bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo ir galimybės (1).

2.2.

Kad Europa išliktų konkurencinga, būtų galima kurti naujas įmones ir naujas darbo vietas ir užtikrinti gerovę visiems, pirmenybę reikėtų teikti tinkamų įgūdžių ugdymui. Skaitmeninimo ir automatizavimo sparta gyventojams, ypač darbuotojams, kelia baimę, o įmonėms – netikrumą dėl didelių susijusių iššūkių. Mūsų visuomenė turi neatidėliodama spręsti šiuos klausimus ir prisitaikyti prie pokyčių visiems viešosios politikos ir pilietinės visuomenės suinteresuotiesiems subjektams koordinuojant pastangas. Europa gali būti pasaulinė lyderė, kurios šiuolaikinis vystymasis būtų pagrįstas jos pačios vertybėmis.

2.3.

EESRK yra įsitikinęs, kad darbo ateitis turėtų būti pagrindiniu prioritetu diskusijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio  (2). Konkretūs klausimai jau išnagrinėti EESRK nuomonėse dėl bendrosios skaitmeninės rinkos ir MVĮ (3), naujų įgūdžių darbotvarkės (4), Europos gigabitinės visuomenės (5), skaitmeninio raštingumo, e. įgūdžių ir e. įtraukties didinimo (6), Pramonės 4.0 ir skaitmeninės pertvarkos (7), taip pat EESRK informaciniame pranešime „Programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio peržiūra“ (8).

3.   Darbas ateityje

3.1.

Itin aukšto pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklai atvers galimybę naudotis didele naujų taikomųjų programų ir aplinkos įvairove, pavyzdžiui, daiktų internetu, automatizavimu, debesijos kompiuterija, didelių duomenų naudojimu arba naujais verslo modeliais, pagrįstais paslaugų dominavimo logika. Tokia tendencija bus palanki skleisti šias profesines specializacijas orografinių ypatumų turinčiose sunkiai pasiekiamose ir (arba) atokiose vietovėse, nes šiuo metu tai yra išimtinė miestų aglomeracijų prerogatyva Tokios priemonės kaip, pavyzdžiui, medicininė konsultacija, stebėsena ir išvados pateikimas per atstumą, sudarys galimybę nuotoliniu būdu tiesiog jų namuose stebėti silpnos sveikatos asmenis ir netgi mažuose centruose užtikrinti labai aukšto lygio specialistų priežiūrą. Svarbu pripažinti, kad darbo metodai keisis beveik visoms grupėms ir profesijoms ir kad per ateinančius dešimtmečius įvyksiančių permainų prognozės žada nemažą netikrumą. Privalome suprasti, kad turime būti pasirengę nežinomybei.

3.2.

Ateityje didės įmonių organizavimo skirtumai. Viena vertus, yra tradicinės įmonės, kuriose dirba nuolatiniai darbuotojai ir kurios turi sukurti patrauklią darbo aplinką, vadinamąsias besirūpinančias įmones (9). Kita vertus, auga itin nepastovios struktūros, kurios taip pat vis dažniau yra pagrįstos vadinamaisiais visuomenės patalkos pagrindu dirbančiais asmenimis, įmonių skaičius. Dėl šios priežasties jos gali labai lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius. Visuomenės patalkos pagrindu dirbantys asmenys yra aukštos kvalifikacijos ir profesionalių specialistų tinklas, kuriam gali priklausyti ir tam tikras žemesnės kvalifikacijos specialistų, kurie siūlo savo paslaugas interneto platformose, skaičius. Be to, numatoma, kad susiformuos mišrių įmonių organizavimo formų. Pavyzdžiui, besirūpinančios įmonės gali pavesti dalį savo verslo visuomenės patalkos pagrindu dirbantiems asmenims. Didėjančios vartotojų ir įmonių informacijos asimetrijos problemą reikės spręsti taikant tokius metodus kaip, pavyzdžiui, laisvųjų profesijų etikos kodeksai.

3.3.

Visuomenės patalkos pagrindu dirbantys asmenys džiaugiasi savo laisve ir lanksčiomis darbo valandomis bei darbo vieta. Jie siūlo savo įgūdžius – kartais labai nedidelėms užduotims atlikti – už geriausią kainą rinkoje. Tačiau dėl socialinės apsaugos stygiaus tokio savarankiško darbo („skaitmeninių klajoklių“) srityje kyla didelė rizika. Mūsų visuomenės tendencija pereiti nuo įprastinio prie netipinio darbo, kuris apima ne tik visuomenės patalką, bet ir darbą ne visą darbo dieną (kelete vietų) arba darbą su daugeliu užsakovų, yra rimtas iššūkis mūsų socialinės apsaugos sistemoms  (10). Šiai naujai darbo rūšiai taip pat reikia įgyvendinti keturias darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros (11) sudedamąsias dalis: 1) lanksčios ir patikimos sutarčių sąlygos, 2) visapusiškas mokymasis visą gyvenimą, 3) aktyvi darbo rinkos politika ir 4) šiuolaikinės socialinės apsaugos sistemos.

3.4.

Darbo pobūdis keičiasi ir nuolatinių darbuotojų turinčiose tradicinėse įmonėse. Dabar ne taip ir svarbu, kur atliekamos daug žinių reikalaujančios užduotys ir darbas, pavyzdžiui, inžinerijos užduotys arba moksliniai tyrimai ir vystymosi projektai. Tokio tipo darbas gali būti atliekamas vis mažiau varžomomis sąlygomis, o tai, viena vertus, atitinka daugelio darbuotojų išreikštą lankstumo siekį, tačiau, kita vertus, dėl to gali padidėti intensyvumas ir našta. Pageidaujama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra tampa vienu iš esminių kriterijų renkantis darbdavį. Mūsų visuomenė juda daugiavietės darbo aplinkos link, kuriai reikalingi nauji visų jos darbuotojų socialiniai gebėjimai. Galimybė prisijungti prie interneto visą parą 7 dienas per savaitę gali padėti geriau suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, tačiau ji taip pat gali būti didelė našta ir kelti pavojų sveikatai.

3.5.

Darbo ateičiai didelės įtakos turės automatizavimas ir robotai. Nauda akivaizdi – didesnis našumas ir patikimumas bei pakeičiamas monotoniškas, sunkus arba pavojingas darbas. Nauja vadinamųjų pažangiųjų paramos robotų karta gali tapti fiziniais darbuotojų partneriais ir, visų pirma, gali būti itin naudingi fizinę negalią turintiems žmonėms. Dirbtinis intelektas leis automatizuoti sudėtingą darbą, o tai darys poveikį ne tik darbininkams, bet ir tarnautojams (draudimo sektoriaus, finansų paslaugų specialistams, vertėjams raštu, teisinėms konsultacijoms ir kt.) (12). Automatizavimas ir robotai gali stabilizuoti ekonomiką senstant visuomenei.

3.6.

Robotai pradžioje pakeičia žmones, tačiau vėliau gali būti sukurtos naujos darbo vietos. Viešuose forumuose neretai diskutuojama, kokiam darbo vietų skaičiui bus daromas poveikis ir kiek darbo vietų galima sukurti tuo pat metu. Tendencija aiški, tačiau skaičiai labai skiriasi. Pavyzdžiui, Pasaulio ekonomikos forumas prognozuoja, kad dėl radikalių rinkos pokyčių 2015–2020 m 15 pagrindinių išsivysčiusių ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių bus prarasta 5,1 mln. darbo vietų dirbtiniam intelektui, robotams, nanotechnologijoms ir kitiems socialiniams ir ekonominiams veiksniams pakeičiant darbuotojų žmonių poreikį, tačiau technologijų pažanga savo ruožtu turėtų sukurti apie 2 mln. naujų darbo vietų (13). Nėra abejonių, kad didės robotų našumas, o tai palanku ekonomikai ir mūsų visuomenei, nes bus sukuriamas didesnis BVP. Beveik neįmanoma numatyti, kaip BVP perteklius bus naudojamas naujoms darbo vietoms kurti (14). Galime pasimokyti iš praeities klaidų, kai dėl automatizavimo turtėjo visuomenė, augo ekonomika ir buvo kuriamos darbo vietos konkrečiose srityse, pavyzdžiui, kultūros, meno, turizmo, socialinio darbo, švietimo, komunikacijos, pramogų ar sveikatos priežiūros. Galime tikėtis, kad ši tendencija išliks, tačiau viskas gali vykti sparčiau nei anksčiau. Dėl šios priežasties gali atsirasti nukrypimų, dėl kurių gali prireikti užmegzti socialinį dialogą ankstyvuoju etapu.

3.7.

Be to, transporto sektoriaus skaitmeninimas ir robotizavimas iš esmės pakeis darbo pobūdį ir įgūdžių paklausą. EESRK pabrėžia, kad svarbu šių struktūrinių pokyčių klausimą spręsti skatinant teisingą ir sklandų perėjimą ir mažinant įgūdžių trūkumą (15).

4.   Įgūdžių ir kompetencijų ugdymas

4.1.

Įgūdžiai yra būtina išankstinė sąlyga siekiant žinias paversti rezultatais, kurie didintų mūsų gerovę, tačiau skaitmeninėje epochoje kils naujų iššūkių. Tikimės, kad išaugs netipines darbo sutartis turinčių darbuotojų skaičius, kuriems neretai trūksta galimybių pasinaudoti tradicinėmis, įmonėse įdiegtomis mokymo sistemomis. Techniniai ir socialiniai įgūdžiai, be kita ko, gebėjimas komunikuoti ir bendrauti su kitais žmonėmis įvairiose situacijose ir naudojantis įvairiomis techninėmis priemonėmis, taip pat verslumo įgūdžiai ir dėmesio sutelkimas į atsakomybę visuomenei jau yra išankstinė sąlyga, tačiau dauguma švietimo sistemų vis dar negali to užtikrinti, nes jos buvo sukurtos kitai epochai. Komitetas dar kartą ragina valstybes nares bendradarbiaujant su ES institucijomis ir agentūromis, taip pat su ES institucijomis ir agentūromis, padidinti savo gebėjimus ir taikyti inovatyvesnius sprendimus švietimo ir įgūdžių ugdymo srityje, įskaitant mokymą darbo vietoje ir perkvalifikavimą, nes Europai reikia keisti požiūrį į švietimo sektoriaus tikslus, jo veikimą ir jo vietos bei vaidmens visuomenėje suvokimą (16).

4.2.

Skaitmeninimas suteikia galimybių kurti prieinamas ir prie asmeninių poreikių pritaikytas technologijas, kurios gali pasiūlyti į besimokantįjį orientuotų mokymosi būdų ir sukurti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi tęstinumą. Skaitmeninius sprendimus galima įtraukti į mokymosi visą gyvenimą strategijas ir jie gali būti galinga priemonė mažinant pasiekimų ir galimybių atotrūkį. Tačiau tai labai priklauso nuo to, kaip skaitmeninės technologijos yra taikomos ir naudojamos mokymosi aplinkoje.

4.3.

Siekiant geresnės mokymosi patirties ir rezultatų, besimokančiam asmeniui švietimo sistema turi teikti didžiausią pirmenybę – tik pats besimokantis asmuo turėtų reguliuoti savo mokymąsi, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Taip besimokantys asmenys taptų aktyviais skaitmeninių įgūdžių turinčiais piliečiais, galinčiais pasinaudoti savo įgytomis žiniomis kontroliuodami savo mokymosi proceso pobūdį, vietą, spartą ir laiką pagal savo požiūrį ir vertybes, taip pat tokias vertybes kaip solidarumas ir pagarba skirtumams, kurie yra Europos tapatybės dalis. Taigi būsimos investicijos į technologijas turi būti glaudžiai susijusios su investicijomis į žmones ir platesnėmis galimybėmis jiems mokytis visą gyvenimą.

4.4.

Būsimi įgūdžiai taip pat turėtų atitikti visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Tai galima pasiekti tik įmonėms glaudžiai bendradarbiaujant su viešosiomis ir privačiomis švietimo institucijomis bei visomis atitinkamomis interesų grupėmis, įskaitant socialinius partnerius ir įmones. Nepastovesnės rinkos kels sunkumų, nes įmonės ir darbuotojai turės prisitaikyti labai greitai. 2010 m. (17) EESRK išreiškė savo paramą šakinių užimtumo ir gebėjimų tarybų steigimui Europos lygmeniu. Iki šiol šakinės tarybos įsteigtos tik dviejuose sektoriuose, kiti šakinių tarybų projektai 14 kitų sektorių vis dar ankstyvojoje stadijoje. EESRK pageidautų, kad Europos Komisija paaiškintų, kodėl ši raida tokia lėta ir kodėl trūksta būtinos sektorių ir nacionalinių institucijų paramos.

4.5.

Besimokančius asmenis reikia skatinti vadovautis inovacine žinių kūrimo praktika, susiejančią socialines, fizines, skaitmenines, virtualias ir mobilias mokymo erdves, ir išmokti mokytis. Pavyzdžiui, klausimais ir tyrimais pagrįstas mokymasis, reiškiniais pagrįstas mokymasis, besimokančius asmenis išjudinanti veikla, bendras mokymasis ir „atvirkštinis“ mokymasis (kai namų darbai atliekami mokymo įstaigoje, o mokymo programa nagrinėjama namie), skatina labai apgalvotus ir dalyvaujamuosius mokymosi procesus. Vienas iš galimų būdų sumažinti arba pašalinti atotrūkį tarp technologinių inovacijų ir pedagogikos yra susieti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi struktūras.

4.6.

Mokymasis visą gyvenimą yra būtinas visuomenei ir visiems atitinkamiems subjektams. Mokymasis visą gyvenimą prasideda nuo tvirto bendrojo lavinimo – jis svarbus asmeninei raidai, kuri paruošia žmogų naujiems ir nenumatytiems iššūkiams – ir tęsiasi daug ilgiau profesinio ir savaiminio mokymosi forma – savaiminį mokymąsi vertėtų remti visą ES apimančia suderinta sertifikatų ir standartų sistema ir atitinkamomis bendromis priemonėmis siekiant nustatyti mokymosi rezultatų palyginamumą ir lygiavertiškumą. Augant asmenų, įmonių ir visų švietimo ir mokymo sistemų lankstumo poreikiams, mokymosi reikalavimai taps dar svarbesni, todėl vis svarbesnį vaidmenį atliks tarpdalykinis požiūris.

4.7.

EESRK pakartoja savo pasiūlymą (18) įrodyti, kad reikalingos Europos lygmens priemonės siekiant užtikrinti, kad valstybių narių teigiama patirtis, susijusi su mokymosi atostogomis, būtų panaudota visoje ES.

4.8.

Esamos sistemos paprastai nėra pritaikytos prie skaitmeninės darbo rinkos struktūros, kurioje vyraus nestandartinės darbo vietos. Esamos sistemos, jei tokių yra, yra prieinamos standartiniams darbuotojams per mokymą darbo vietoje. Sistemas reikia atnaujinti, kad visi darbo rinkos dalyviai turėtų galimybę mokytis. ES turės sutelkti gerokai daugiau lėšų investicijoms į mokymą, nes priešingu atveju tinkamas mokymas taps išrinktųjų privilegija. Tai svarbus klausimas, nes tik naujausių įgūdžių turintys asmenys turi geresnes galimybes rasti deramą ir teisingai apmokamą darbą.

4.9.

Skaitmeninius įgūdžius reikėtų pradėti ugdyti dar mokyklos suole (19) ir pagrindinis ugdymas turėtų apimti daugiau interaktyvaus skaitmeninio mokymosi galimybių (20). Tačiau skaitmeniniai įgūdžiai gali būti susiję ne tik su programavimu, bet ir su suvokimo, kas vyksta spustelėjus pelės klavišą, gerinimu: sistemos, jungčių supratimu, socialiniu poveikiu bei privatumo ir saugumo klausimais.

4.10.

Svarbų vaidmenį pertvarkant ir remiant mokymą atlieka skaitmeninės priemonės, todėl besimokantys asmenys gali aktyviau dalyvauti ir pasiekti geresnių rezultatų (21). Kadangi ugdytojams ir mokytojams teks vis svarbesnis vaidmuo, jų gebėjimai turės būti pritaikyti prie naujų metodų, technologijų ir žinių naujoje švietimo aplinkoje. Todėl kokybiškas ugdytojų parengimas taps itin svarbus, kaip ir jų statusas profesinio lankstumo, darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir kt. požiūriu. Siekiant užtikrinti kokybinius pokyčius visos Europos švietimo sistemose, EESRK rekomenduoja sekti esamais sėkmingais pavyzdžiais ES (22) ir ragina daugiau investuoti į pradinį ir nuolatinį mokytojų ir kitų ugdytojų profesinį tobulėjimą.

4.11.

Reikia ne tik padėti formaliojo švietimo subjektams užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą, bet ir teikti papildomą paramą neformaliojo švietimo institucijoms. Jos gali pasiekti nepalankioje padėtyje esančias ir pažeidžiamas grupes ir suteikti joms mokymosi visą gyvenimą galimybių, įskaitant galimybę patvirtinti žinias, įgytas naudojantis skaitmeniniais, interneto ir atvirojo ugdymo ištekliais ir priemonėmis, bei įvairius vertinimo ir savęs vertinimo, formuojamuosius ir apibendrinamuosius metodus.

4.12.

Skaitmeninės technologijos gali ne tik didinti galimybes gerinti mokymo ir mokymosi procesus, bet ir plėtoti naujus vertinimo metodus, įskaitant savęs vertinimą, kuris gali papildyti tradicinius apibendrinamuosius metodus, t. y. metodus, kuriuos naudojant vertinimas tampa neatsiejama mokymosi dalimi taikant dirbtinį intelektą, mašininį intelektą, mokymosi analizę ir naujus būdus susieti vertinimą su mokymosi medžiaga. Naudojantis analitinėmis technologijomis užtikrinamas spartus grįžtamasis ryšys, suteikiantis vertinimo realiu laiku galimybę ir taip prisidedantis prie geriau prie asmeninių poreikių pritaikyto mokymosi.

4.13.

Universiteto lygmens mokslo ir mokslinių tyrimų srityje skaitmeninant kiekvieną mokslinių tyrimų dalyką reikia tvarkyti milžiniškus kiekius mokslinių duomenų. Tinkama duomenų infrastruktūra (nacionalinio ir tarptautinio lygmens) suteiks galimybę naudotis šiais duomenimis ir juos analizuoti nuotoliniu būdu. Europa planuoja sukurti reikiamą infrastruktūrą mokslui ir inovacijoms spartinti; numatoma, kad iki 2025 m. Europai reikės pusės milijonų duomenų specialistų  (23). Europa turi dėti bendras pastangas, kad išplėtotų tokių su pagrindiniais duomenimis susijusių žinių. Šioje srityje svarbų vaidmenį atlieka nacionalinis aukščiausio lygio švietimas ir jį reikėtų papildyti Europos programomis, pavyzdžiui, „Erasmus+“ ir Marie Skłodowska-Curie veiksmais.

5.   Viešosios politikos ir pilietinės visuomenės vaidmuo

5.1.

Europa turi nemažai gerų pavyzdžių, kaip spręsti skaitmeninėje epochoje reikalingų naujų įgūdžių klausimą. EESRK teigiamai vertina įvairias Komisijos iniciatyvas, susijusias su mokymusi visą gyvenimą, skaitmeniniais įgūdžiais ir darbo vietomis, naujų įgūdžių darbotvarke ir programa „Erasmus+“. Komisijos sukurta gerosios patirties saugykla gali sudaryti sąlygas visos ES debatams, po kurių turėtų priimtos geriausia patirtimi pagrįstos gairės ir standartai. Šiomis aplinkybėmis svarbų vaidmenį gali atlikti ir atliks organizuota pilietinė visuomenė.

5.2.

EESRK norėtų pabrėžti ES agentūrų, pavyzdžiui, Eurofound ir Cedefop, atliekamą labai vertinamą darbą. Dėl geresnio agentūrų tarpusavio bendradarbiavimo galėtų būti daromas didesnis poveikis ir galėtų būti pritraukta daugiau valstybių narių ir ES institucijų dėmesio.

5.3.

Sistema, pagal kurią bus ugdomi įgūdžiai ir gebėjimai būsimam darbui, turi būti kuriama jau dabar. Jei įmanoma, ji turėtų būti pagrįsta įgūdžių vertinimu ir poreikių numatymo veikla, nustatančia ilgalaikius poreikius visais lygmenimis ir Europos lygmeniu sustiprinant šakines užimtumo ir gebėjimų tarybas, siekiant išvengti įgūdžių trūkumo ir neatitikties. Tai neatidėliotina užduotis visiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant susijusias viešąsias ir privačias institucijas.

5.4.

Turėtų būti nustatyti aiškūs įvairių formaliojo švietimo lygmenų vaidmenys ir tarpusavio ryšiai, pavyzdžiui: kūrybiškumo ir vaizduotės skatinimas ikimokykliniu lygmeniu, kūrybiškumo derinimas su tvirtomis žiniomis, kritiško mąstymo lavinimas ir žinių pritaikymas mokyklos lygmeniu, specializuotų tarpdisciplininių įgūdžių ugdymas profesinio rengimo ir mokymo lygmeniu; tarpdisciplininių žinių ir mąstymo plėtra – aukštojo mokslo lygmeniu.

5.5.

Svarbus yra įmonių vykdomas darbuotojų profesinis rengimas ir mokymas. Šioje srityje lemiamas vaidmuo teks įmonių, universitetų ir profesinių įstaigų bendradarbiavimui. Atsiras vis daugiau organizacijų, kurios teiks neformaliojo švietimo paslaugas, t. y. organizuotą švietimo veiklą už nustatytos oficialios sistemos ribų. Pilietinė visuomenė, bendradarbiaudama su įvairiais asmenimis, įstaigomis ir interesų grupėmis, galėtų kurti naujus švietimo forumus.

5.6.

MVĮ reikia ypatingos išorės paramos, nes paprastai jų turimi mokymui skirti ištekliai yra riboti, ypač kai atsiranda naujų technologijų ir praktinės patirties įmonės viduje dar neturima. Institucijos, pavyzdžiui, prekybos rūmai ar laisvųjų profesijų organizacijos kartu su mokyklomis, universitetais ir privačiais mokymai centrais, taip pat viešojo ir privačiojo sektoriaus partneryste grindžiamomis institucijomis, galėtų padėti rengti švietimo programas.

5.7.

Vis svarbesnį vaidmenį atliks savaiminis mokymasis kaip iš tiesų visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu kiekvienas asmuo įgyja įgūdžių ir žinių iš kasdieninės patirties; šis sektorius gali būti kokybiškai tobulinamas valstybės finansuojamomis programomis, perduodamomis televizijos kanalais, interneto platformomis ar kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Siekiant įvertinti ir palyginti šiuos mokymosi pasiekimus, visų pirma keičiant darbą, labai padėtų standartai ir sertifikatai.

5.8.

Kalbant apie įvairias švietimo formas, reikia tobulinti esamas savaiminio mokymosi palyginamumo ir lygiavertiškumo nustatymo priemones. Esamos ankstesnio išsilavinimo, mokymosi rezultatų ir įgūdžių pripažinimo sistemos turi būti pertvarkytos, kad jos taptų visiems patikimu standartu ir galėtų padėti besimokantiems asmenims suvokti savo pačių turimą patirtį, gebėjimus ir žinias.

5.9.

Susirūpinimą kelia socialinės apsaugos ir kolektyvinių sutarčių klausimas, ypač visuomenės patalkos pagrindu ir pagal netipines darbo formas dirbantiems asmenims. Augančiam tokių „skaitmeninių klajoklių“ skaičiui kyla skurdo grėsmė senatvėje. Viešosios politikos srityje reikia parengti nuostatų šiam klausimui spręsti. Jau yra keletas socialinio dialogo iniciatyvų šiems klausimams spręsti. Vienas geras pavyzdys būtų Vokietijos profesinė sąjunga „IG Metall“, įsteigusi internetinę platformą faircrowdwork.org, suteikiančią gairių visuomenės patalkos pagrindu dirbantiems asmenims, kuri, kartu su kitais suinteresuotaisiais subjektais, parengė visuomenės patalkos pagrindu dirbantiems asmenims skirtų platformų elgesio kodeksą. EESRK pageidautų, kad nustatyti geriausios praktikos pavyzdžiai paplistų visoje Europoje.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  EESRK nuomonė Socialinių partnerių ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo ir galimybės plėtojant naujas darbo formas; priimta 2017 m. rugsėjo mėn. (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 30).

(2)  OL C 125, 2017 4 21, p. 10.

(3)  EESRK nuomonė savo iniciatyva Bendroji skaitmeninė rinka. Tendencijos ir galimybės MVĮ, planuojama priimti 2017 m. spalio mėn.

(4)  OL C 173, 2017 5 31, p. 45.

(5)  OL C 125, 2017 4 21, p. 51.

(6)  OL C 318, 2011 10 29, p. 9.

(7)  OL C 389, 2016 10 21, p. 50.

(8)  Programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio peržiūra; priimta 2017 m. gegužės 31 d., informacinis pranešimas.

(9)  Wilhelm Bauer, kt. (2012). Arbeitswelten 4.0. Wie wir morgen arbeiten und leben / Working Environments 4.0. How We Will Work and Live Tomorrow (Kaip dirbsime ir gyvensime rytoj). Dieter Spath, ed. Stuttgart, Fraunhofer Verlag.

(10)  OL C 303, 2016 8 19, p. 54; OL C 13, 2016 1 15, p. 161.

(11)  Žr. komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“, COM(2010) 682 final.

(12)  Žr. EESRK nuomonę Dirbtinio intelekto poveikis (skaitmeninei) bendrajai rinkai, gamybai, vartojimui, užimtumui ir visuomenei, priimta 2017 m. gegužės 31 d. (OL C 288, 2017 8 31, p. 1).

(13)  Pasaulio ekonomikos forumas. Ketvirtosios pramonės revoliucijos užimtumo, įgūdžių ir darbo jėgos strategija. Darbo vietų ateitis. Pasaulinių iššūkių perspektyvinė ataskaita, 2016 m. sausio mėn., p. 13.

(14)  OL C 181, 2012 6 21, p. 14.

(15)  Žr. EESRK nuomonę Transporto sektoriaus skaitmeninimo ir robotizavimo poveikis ES politikos rengimui, priimta 2017 m. liepos mėn. (OL C 345, 2017 10 13, p. 52).

(16)  OL C 173, 2017 5 31, p. 45.

(17)  OL C 347, 2010 12 18, p. 1.

(18)  OL C 13, 2016 1 15, p. 161.

(19)  OL C 451, 2014 12 16, p. 25.

(20)  Pavyzdžiui, Japonijoje žaidimų kūrimas yra įtrauktas į mokymo programą vaikams nuo 5 metų amžiaus, o Estijoje pagrindinio ir vaizdinio programavimo mokoma nuo antros klasės. Tokie pavyzdžiai galėtų tapti inovatyviais modeliais.

(21)  Naujų technologijų tyrimų institutas, Politikos santrauka dėl IRT mokymosi, inovacijų ir kūrybingumo, 2008 m. (Policy brief on ICT for Learning, Innovation and Creativity).

(22)  Tokiais kaip Suomijos švietimo sistema apskritai, Ørestad gimnazija Kopenhagoje (Danija), Egalia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Stokholme (Švedija) ir kt.

(23)  Komisijos aukšto lygio ekspertų grupė dėl Europos mokslinių tyrimų debesijos, Europos atvirojo mokslo debesijos kūrimas (Realising the European Open Science Cloud), 2016 m., p. 12.


III Parengiamieji aktai

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

528-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. rugsėjo 20–21 d.

15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/43


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „ES muitų sąjungos ir jos valdymo tobulinimas““

(COM(2016) 813 final)

(2017/C 434/07)

Pranešėjas

Dimitris DIMITRIADIS

Prašymas pateikti nuomonę

Europos Komisija, 2017 2 17

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnis

 

 

Atsakingas skyrius

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 5

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

162/0/3

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK mano, kad veiksminga muitų sąjunga yra esminė Europos integracijos proceso prielaida siekiant užtikrinti laisvą prekių judėjimą ir sustiprinti ES konkurencingumą ir jos prekybos ir derybinę galią, nepamirštant, kaip svarbu sukurti saugumo sąjungą, nes ji svariai prisideda prie kovos su naujomis ir precendento neturinčiomis grėsmėmis saugumui, kartu užtikrindama piliečių ir finansinių interesų saugumą.

1.2.

EESRK mano, kad pagrindinis naujų muitų teisės aktų tikslas – supaprastinti procedūras ir suderinti jas su naujausiais duomenimis ir kad veiksmingas Sąjungos muitinės kodekso taikymas padėtų padidinti ES ekonomikos konkurencingumą visame pasaulyje.

1.3.

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui tobulinti muitų sąjungos valdymą, tačiau mano, kad norint ją sukurti nuosekliai, reikia ją reformuoti įvairiais lygmenimis ir imtis ryžtingų veiksmų techninėje srityje, nekeičiant ES kompetencijų ar nepažeidžiant pusiausvyros tarp institucijų. Tačiau EESRK pabrėžia, kad ir kokių reformų būtų imamasi, jos neturėtų trukdyti padėti teisėtai prekybai arba apsaugoti pagrindines teises.

1.4.

EESRK mano, kad siekiant užtikrinti veiksmingą muitų teisės aktų taikymą visų pirma reikia dėti pastangas sumažinti galimybę valstybių narių administracijų juos skirtingai aiškinti. Prieš tai turi būti sukurtos sąveikios kompiuterizuotos sistemos ir pereita prie visiškai skaitmeninės aplinkos, naudojant įvairius išteklius, kuriais remiasi nacionalinių valdžios institucijų struktūra ir veikimas.

1.5.

EESRK mano, kad būtina pereiti prie automatinio centralizuoto muitinio įforminimo, siekiant palengvinti nusikalstamos veiklos prevencijos ir sustabdymo priemonių koordinavimą bei ginti ES finansinius interesus, kad būtų apsaugotos įmonių ir Europos vartotojų teisės, interesai ir užtikrintas jų saugumas. Dėl šios priežasties EESRK ragina įsteigti Europos prokuratūrą, kuri teigiamai prisidėtų prie šių tikslų įgyvendinimo.

1.6.

EESRK nuomone, būtina bendra Europos muitų strategija, apimanti dvejopą muitinių vaidmenį: sienų kontrolę bei mišrias užduotis – muitinės tikrinimus ir muitų surinkimą ir pagalbą užkertant kelią nusikalstamai veiklai ir kovojant su ja. Kartu ji turi numatyti materialinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimą investuojant į materialiųjų išteklių modernizavimą ir teikiant prioritetą personalo mokymui ir pasirengimui ES administracinės paramos priemonėmis, kurios turi būti parengtos taikant atitinkamus teisės aktus, ir kad būtų atidžiau stebimas jų taikymas.

1.7.

EESRK mano, kad strategija turi būti sukurta atsižvelgiant į įvairius ekonominės veiklos vykdytojus, kurie turi laikytis muitų teisės aktų, spartų naujų technologijų ir inovacijų diegimą, kartu užtikrinant asmenų ir įmonių privatumą ir intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teises ir taip pat atsižvelgiant į žmogiškąjį faktorių – muitinės varomąją jėgą. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

1.8.

EESRK mano, kad decentralizuotos veiklos modelio veikimas turi būti sustiprintas administraciniu bendradarbiavimu užtikrinant centrinį paramos įstaigos ar organizacijos, vadovaujamos Komisijos, koordinavimą ir dalyvaujant Muitų politikos grupei, siekiant padėti spręsti Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo klausimus. Šiai institucijai taip pat turėtų būti pavesti, be kita ko, veiksmai ir mokymo programos, skirtos konkrečiai saugumo klausimams, aukšto lygio specializacijai ir profesinės kompetencijos ugdymui muitų sektoriuje. Be to, ji galėtų parengti gaires siekiant greitai ir tiesiogiai reaguoti į naujus iššūkius.

1.9.

EESRK taip pat mano, kad itin svarbu išplėsti ir sustiprinti programas „Muitinė 2020“ ir „Fiscalis 2020“, kurios gali veikti kaip tikslinio finansavimo panaudojimo valdymo tikslais (mokymas, informacijos sklaida, operatyviniai veiksmai, įranga ir pan.) katalizatoriai.

1.10.

EESRK tikisi, kad su prekybos partneriais bus aktyviau sudaromi tarpusavio administracinės pagalbos susitarimai, kurie visapusiškai atspindėtų nuolat besiplečiantį bendradarbiavimą prekybos srityje su ES nepriklausančiomis šalimis ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) prekybos lengvinimo susitarimą (PLS).

1.11.

EESRK mano, kad būtina imtis svarbių priemonių apsaugos ir saugumo srityse, kur muitinė jau turi reaguoti į iššūkius. Todėl jis mano, kad muitinės ir policijos institucijų bendradarbiavimas turi turėti geresnį institucinį pagrindą ir būti centralizuotai koordinuojamas. Be to, turi būti sustiprintas Europos institucijų ir decentralizuotų tarnybų sektorinis bendradarbiavimas siekiant stiprinti Sąjungos veiksmus ir, pasitelkus valstybes nares, pozicijas prie išorės sienų. Bendradarbiavimu turėtų būti siekiama, be kita ko, kovoti su teroristų finansavimu ir neteisėta prekyba ginklais ir nuodugniau tikrinti dvejopo naudojimo prekes ir susijusias technologijas. Be to, klastojimo ir piratavimo problema turi būti sprendžiama veiksmingai ir efektyviai.

1.12.

EESRK mano, kad į visas priemones, kurių imamasi, turi būti būtinai įtrauktas atviras dialogas su visomis suinteresuotosiomis šalimis (įmonėmis, vartotojais, muitinės institucijomis, muitinės pareigūnais, profesinėmis sąjungomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis) siekiant susidaryti aiškesnį ir išsamesnį vaizdą apie spręstinus klausimus, kartu atsižvelgiant į visų šalių interesus.

1.13.

Galiausiai, EESRK mano, kad nesvarbu, kokio požiūrio bus laikomasi siekiant modernizuoti muitų sąjungą, reikia tinkamai atsižvelgti į Sąjungos išorės sienų pasikeitimus, kurie atsiras dėl „Brexit“.

2.   Bendrosios pastabos dėl muitų sąjungos

2.1.

Muitų sąjunga buvo gyvybiškai svarbi Europos integracijos proceso prielaida, visų pirma siekiant saugiai, skaidriai ir aplinkai bei vartotojui palankiai užtikrinti vienodą ir sklandų laisvo prekių judėjimo įgyvendinimą, kad būtų veiksmingai kovojama su tarpvalstybinio pobūdžio veikla, už kurią baudžiama pagal įstatymą (1).

2.2.

Muitų sąjunga yra bendrosios rinkos pagrindas ir todėl turi visapusiškai atspindėti jos poreikius. Be to, ji padeda didinti ES konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Muitai taip pat sudaro labai reikšmingą įnašą į Europos biudžetą. Konkrečiai, 2015 m. įplaukos siekė 18,6 mlrd. EUR, t. y. apie 13,6 proc. ES biudžeto.

2.3.

Be apsaugos priemonių draudimų pavidalu ir priemonių ES piliečių saugai ir saugumui užtikrinti, muitų sąjungai sukurti taip pat reikia įdiegti arba pertvarkyti priemones, pavyzdžiui, bendros prekybos politikos ir bendrųjų išorės tarifų priėmimą ir lengvatinio muitų tarifo taikymą sudarius ne tik ES asociacijos susitarimus su kaimyninėmis šalimis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis, bet taip pat ir laisvosios prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis.

2.4.

Muitų sąjungos tikslas – palengvinti teisėtą prekybą ir taip stengtis kovoti su sukčiavimu prekybos sandoriuose ir kartu blokuoti neteisėtą prekių ir finansinių sandorių, kurie galėtų būti naudojami neteisėtais ar terorizmo tikslais, judėjimą.

3.   Svarbiausios Komisijos komunikato nuostatos

3.1.

Komisija komunikato paskelbimu siekė pradėti dialogą apie muitų sąjungos modernizavimą, kad jis atspindėtų naują padėtį, kuri laikui bėgant kito:

dėl vidaus iššūkių, kurių kelia ES plėtra ir integracijos gilinimas ir dideli kokybiniai ir teisiniai skirtumai tarp viešųjų administracijų, kurie neišvengiamai lėmė pajamų sumažėjimą ir proporcingą veiklos poreikių padidėjimą,

dėl vis didėjančių išorės saugumo iššūkių ir grėsmių, kurių svarbiausias pavyzdys yra įvežtinis terorizmas ir tarpvalstybinis nusikalstamumas, taip pat su tarptautinės prekybos globalizacija susiję klausimai, pavyzdžiui, nuolat besikeičiantys verslo modeliai, tiekimo grandinės ir dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis auganti sandorių apimtis, taip pat interneto naudojimas,

siekiant įgyvendinti pagrindinių muitų sąjungos aspektų struktūrinę reformą ir nustatyti naują valdymo modelį.

3.2.

Komunikate Komisija pabrėžia būtinybę padidinti muitų sąjungos veiksmingumą modernizuojant jos struktūrą, siekiant stiprinti ES muitinių bendradarbiavimą ir sukurti struktūras, kurios galėtų prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir būtų lanksčios.

3.3.

Nagrinėjamu komunikatu nesiūloma išplėsti ES kompetencijos sričių, juo greičiau bandoma modernizuoti muitų sąjungos politiką, kad ji būtų lankstesnė ir veiksmingesnė, kad galėtų reaguoti į nuolat kintančią padėtį.

4.   Probleminiai aspektai, į kuriuos turi būti atsižvelgta

4.1.

Peržiūrint Sąjungos muitinės kodeksą padaryta esminių pakeitimų, siekiant supaprastinti ir palengvinti prekybą. Tačiau muitų teisės aktai ir teisės aktai, reglamentuojantys laisvą prekių judėjimą iš esmės tebėra labai sudėtingi ir šiuo metu juos sudaro maždaug 1 127 galiojantys dokumentai (susitarimai, direktyvos, reglamentai ir sprendimai) (2). Dėl to sunku remtis atitinkamomis nuostatomis, išskyrus atvejus, kai jau esi susipažinęs su Europos teise.

4.2.

Ankstesnis režimas akivaizdžiai turėjo daugiau neaiškumų, dėl kurių buvo palikta galimybė taikyti atitinkamas nacionalines teisines nuostatas su abejotinomis pasekmėmis, kenkiančiomis vienodam taikymui. Dėl išsamaus Sąjungos muitinės kodekso kodifikavimo Europos Sąjungos teisė yra tiesiogiai taikoma ir turi tiesioginį poveikį, nors ją vis dar įgyvendina tik nacionalinės muitinės sistemos, kurios labai skiriasi organizaciniu požiūriu, o tai lemia susiskaidymą, didesnę administracinę naštą, biurokratinius trikdžius ir vėlavimą (3). Be to, ypač ilgas pereinamasis laikotarpis sukuria netikrumą ir gali pakenkti verslui, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ), ir vartotojams.

4.3.

Muitinės institucijos tradiciškai yra atsakingos už muitų ir netiesioginių mokesčių surinkimą, tačiau šiuo metu jų taip pat prašoma padėti stiprinti Sąjungos išorės sienas ir kovoti su neteisėta praktika, kuri kenkia tiek iš išorės, tiek viduje.

4.4.

Dėl ES plėtros tapo sudėtingiau taikyti decentralizuotą valdymą, nes prireikė koordinavimo ir teko perkvalifikuoti 120 000 muitinės darbuotojų, kadangi iš esmės skiriasi muitinių sistemos, tikrinimo mechanizmai, logistikos infrastruktūra – reikalaujanti aukštųjų technologijų sistemų – muitinės įstaigų aprūpinimo darbuotojais ir ištekliais.

4.5.

Naujų technologijų taikymas Europos pramonėje ir bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas, kartu su siūloma PVM sistemos reforma reiškia pažangą, tačiau visa tai reikalauja, kad muitinės procedūros būtų lanksčios ir prisitaikančios prie modernių sandorių sudėtingumo. Tas pat pasakytina ir apie atsirandančius gamybos ir vartojimo modelius, didėjantį tarptautinės prekybos mastą ir pasaulinę grėsmę pasaulinės prekybos raidai, kuri yra ES prekybos politikos konteksto dalis.

5.   Muitų sąjungos valdymo koncepcija ir pagrindiniai principai

5.1.

Muitų valdymo koncepcija turėtų būti pagrįsta šiais elementais:

mišriomis užduotimis, t. y. atlikti ne tik muitinės kontrolę ir rinkti mokesčius (grynai finansinė užduotis), bet ir užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, terorizmui, organizuotam nusikalstamumui, aplinkos būklės blogėjimui ir didėjančiam pavojui, kurį kelia prekyba pavojingomis prekėmis, ir padėti kovoti su pasauline grėsme, darančia poveikį Sąjungai,

veiksmingesniu investicijų panaudojimu optimizuojant materialiuosius, technologinius ir žmogiškuosius išteklius, daug investuojant į įrangos modernizavimą ir teikiant pirmenybę darbuotojų mokymui ir rengimui, kad didėtų jų profesionalumas ir būtų užtikrinta jų atskaitomybė,

ES administracine parama atitinkamiems teisės aktams vienodai taikyti ir atidžiau stebėti jų įgyvendinimą,

nacionalinių muitinės institucijų tarpusavio sujungiamumo gerinimu,

oficialaus bendradarbiavimo sukonkretinimu, kad būtų galima gerinti atsako laiką ir užtikrinti kuo išsamesnį veiklos valdymą,

tarpsektoriniu muitinės pareigūnų ir teisėsaugos institucijų požiūriu į saugumą skatinant sinergiją ir keitimąsi informacija,

prisitaikant prie pokyčių, įdiegtų teisėkūros dokumentų rinkiniu, kuriuo steigiama bendroji skaitmeninė rinka ir pertvarkoma ES PVM sistema,

diegiant naujas technologijas ir inovacijas, kartu užtikrinant, kad būtų gerbiamas asmenų ir įmonių duomenų privatumas,

teikiant pirmenybę bet kokiam planui apsaugoti vartotojus ir sudaryti palankesnes sąlygas muitiniam įforminimui (remiantis principu „visų pirma galvokime apie mažuosius“),

gero administravimo principais, teisiniu tikrumu ir skaidrumu,

daugiausia dėmesio skiriant žmogiškiesiems ištekliams ir darbo vietų išsaugojimui.

6.   Būtinos bendrosios reformos

6.1.

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, kuriam EESRK pritaria, kad muitų sąjungos veiklos vizija turėtų būti atnaujinta, kad būtų formuojama nuosekli strategija su aiškiu grafiku, pagrįsta pirmiau išdėstytais principais ir toliau nagrinėjamais punktais.

6.2.

Turi būti atliktas naujo Sąjungos muitinės kodekso poveikio tyrimas ir vertinimas, kurio tarpinė versija turi būti parengta iki 2017 m. pabaigos, pagrįstas ankstesniais tyrimais, bet platesnis ir apimantis visas veiklos sritis (4), kad strategija investuotų į problemų, trūkumų, dubliavimosi atvejų, nenuoseklumo ir pasenusių priemonių šalinimą ir užtikrintų, kad tolesni proceso etapai turėtų patikimą pagrindą (5). Atliekant tyrimą taip pat reikėtų ypatingą dėmesį skirti jos poveikiui muitinių žmogiškiesiems ištekliams.

6.3.

Dėmesys turėtų būti sutelktas į muitinės ir administracinių institucijų keitimąsi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais sistemingai ir metodiškai naudojantis informacinėmis technologijomis. Šiuo tikslu reikėtų įvertinti, ar esamos duomenų bazės tenkina muitinės tikslus.

6.4.

Decentralizuotas ir verslui palankus modelis, pagrįstas valstybių narių administracinėmis struktūromis, gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei bus paisoma nacionalinių administracinių institucijų. Todėl reikia sukurti nuolatines, lanksčias institucines struktūras. Šiuo tikslu siūloma sukurti paramos organą ar organizaciją vadovaujant Europos Komisijai ir dalyvaujant Muitų politikos grupei, siekiant:

padėti teisės aktų įgyvendinimo klausimais – iš dalies per išsamų Sąjungos muitinės kodekso taikymo vadovą ir kitų dokumentų parengimą,

valdyti IT infrastruktūrą; taip pat įtraukti Europos mokymo muitų srityje institutą (6), kuriam, remiantis ES muitinės kompetencijos programa, bus pavesta:

užtikrinti aukštą specializacijos lygį ir kelti profesinę kvalifikaciją muitų sektoriuje, remiantis Europos mokymo programomis,

organizuoti operatyvinius veiksmus ir mokymo programas, pagrindinį dėmesį skiriant saugumo klausimams,

parengti išsamų Sąjungos muitinės kodekso taikymo vadovą, jo įgyvendinimo nuostatas ir atitinkamus teisės aktus,

kartu administruoti elektronines sistemas siekiant užtikrinti galimybę naudotis informacija ir procedūromis vienoje platformoje, kad trečiųjų šalių subjektams būtų lengviau tvarkyti reikalus. Šiuo tikslu turėtų būti nedelsiant pereita prie elektroninės aplinkos, sukuriant bendrą atskaitos tašką procedūroms supaprastinti, kaip nustatyta Sąjungos muitinės kodekse,

galbūt parengti gaires, kurių tikslas – greitai ir tiesiogiai reaguoti į naujus iššūkius.

EESRK toliau laikosi savo pozicijos dėl šios organizacijos ir rekomenduoja sukurti Europos skubios pagalbos grupę, kad būtų teikiama parama specializuotam ir svarbiam muitinės institucijų, ypač tų, kurios yra prie Sąjungos išorės sienų, darbui.

6.5.

EESRK mano, kad Komisijos Muitų politikos grupė, kuri veikia neformaliai, ir kurios dabartiniai įgaliojimai yra minimalūs, o jos įtaka – nereikšminga, galėtų atlikti svarbų vaidmenį naujoje muitų valdymo epochoje (7). Todėl EESRK rekomenduoja parengti darbo tvarkos taisykles ir primygtinai ragina valstybes nares bendradarbiauti, kad šis organas galėtų veikti kuo veiksmingiau. Kitas, EESRK nuomone, svarbus klausimas yra kur kas labiau sustiprinti valstybių narių ir ekspertų grupių dabartinį bendradarbiavimą muitų politikos srityje.

6.6.

EESRK mano, kad programa „Muitinė 2020“ padėjo pasiekti teigiamų rezultatų skleidžiant ir perduodant informaciją apie muitų sąjungą tiek muitinės darbuotojams, tiek įmonėms. Tai yra naudinga ES ir šalių kandidačių bei potencialių šalių kandidačių bendradarbiavimo priemonė (8), o jos išplėtimas ir tolesnis taikymas pasibaigus iš pradžių nustatytam laikotarpiui padėtų vykdyti bendrus veiksmus (9), susijusius su šiais klausimais:

atitinkamo personalo nuolatiniu aukštos kokybės mokymu ir informavimu, paremtu Europos duomenimis ir modeliais,

investavimo ir finansavimo elementu, siekiant atnaujinti ir modernizuoti infrastruktūrą, skirtą neinvaziniam aptikimui ir laboratoriniams tyrimams, taip pat investuoti į nacionalinių įstaigų darbuotojus, kad būtų užbaigta kurti viena bendra skaitmeninė sistema.

6.7.

Be to, EESRK mano, kad programa „Fiscalis 2020“, kuria siekiama pagerinti valstybių narių mokesčių sistemas, taip pat galėtų padėti parengti bendrų priemonių ir skatinti glaudesnį mokesčių ir muitinių administracijų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu lygiu.

6.8.

EESRK remia Komisijos pastangas, kurias, pavyzdžiui, atspindi komunikatas dėl veiksmų plano PVM srityje, stiprinti abipusį bendradarbiavimą ir šiuo tikslu sukurti priemonių rinkinį, kuriuo galėtų naudotis teisėkūros ir kitos valstybių narių valdžios institucijos siekdamos kovoti su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su PVM. Ši priemonė turėtų būti naudinga palengvinant perėjimą prie galutinės PVM sistemos ES tarpvalstybinėje prekyboje, pagrįstos paskirties šalies principu.

6.9.

EESRK remia su modeliais susijusias iniciatyvas, kurios yra dalis Pasaulio muitinių organizacijoje (PMO) vykstančio dialogo, ir todėl palankiai vertina įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso įvedimą ir vieno bendro akreditavimo ir sertifikavimo įdiegimą. Todėl ragina Komisiją išnagrinėti galimybę patobulinti šias iniciatyvas siekiant dar labiau sumažinti administracinę naštą ir kliūtis įmonėms.

6.10.

Atsižvelgdamas į tai, EESRK mano, kad būtina laikytis ir įgyvendinti PPO prekybos lengvinimo susitarimą, kuriuo supaprastinamos ir paaiškinamos tarptautinės importo ir eksporto procedūros, muitinės formalumai ir tranzito reikalavimai. Be to, EESRK laikosi nuomonės, kad itin svarbu imtis ryžtingesnių veiksmų sudarant susitarimus dėl tarpusavio administracinės pagalbos su prekybos partneriais, kurie visapusiškai atspindi nuolat besiplečiantį bendradarbiavimą prekybos srityje su ES nepriklausančiomis šalimis.

6.11.

EESRK palankiai vertina pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos, kuris, deja, labai vėluoja: jo priėmimas, su Europos Parlamento pozicija, išdėstyta pirmojo svarstymo metu, taip pat EESRK jau pateikti argumentai (10) padidintų nuoseklumą ir teisinį tikrumą.

6.12.

EESRK mano, kad reikia sukurti bendrą Europos portalą remiantis bendro audito principu, siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą ir iš esmės supaprastinti muitinio įforminimo procedūras. Šiuo tikslu būtina nedelsiant sukurti ES sertifikatų duomenų bazę ir automatizuotą sertifikatų patikrinimą.

6.13.

EESRK susirūpinimą kelia su „Brexit“ susiję ES sienų pokyčiai. Nepaisant to, visiškai palaikome skaidrias ir sąžiningas derybas. Manome, kad turi būti užtikrintas Šiaurės Airijos taikos proceso tęstinumas ir kad turi būti išvengta realios sienos atsiradimo, tačiau taip, kad tai neturėtų žalingo poveikio Sąjungai ir jos interesams.

7.   Reikalingos konkrečios reformos (policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, sveikatos, saugos ir aplinkosaugos priemonės),

7.1.

Šiuo atveju, ypatingą dėmesį reikėtų skirti ES išorės sienų apsaugai nuo grėsmės kuriant sinergijas su kaimyninėmis šalimis arba šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis ir su jų muitinės institucijomis, kad būtų galima valdyti riziką, kurią kelia išskirtinės saugumo situacijos (sukčiavimas ir su tuo susijusi neteisėta veikla, terorizmas, incidentai, susiję su sanitarija, veterinarija ir fitosanitarija, ar su aplinka), kartu, dėl tų pačių priežasčių, analizuojant galimybes sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, visų pirma su galimais ir esamais prekybos partneriais.

7.2.

Turėtų būti atliktas išsamus būtinybės peržiūrėti kitus konkrečius teisės aktus, kurie galioja jau daugiau nei dešimt metų be jokių pakeitimų ir daro esminį poveikį muitų valdymui, tyrimas. REFIT platforma galėtų būti naudinga priemonė siekiant įvertinti, ar muitinės teisės aktų reguliavimo sistema „atitinka paskirtį“ šiuo atžvilgiu. Tačiau EESRK pabrėžia, kad ir kokių reformų bebūtų imamasi, jos neturėtų trukdyti padėti teisėtai prekybai arba apsaugoti pagrindines teises.

7.3.

EESRK palankiai vertina pastangas parengti ir įgyvendinti ES strategiją ir veiksmų planą dėl muitinės rizikos valdymo ir atkreipia dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau pastangų tose srityse, kurios, kaip pažymėta 2016 m. Komisijos pažangos ataskaitoje, nepriklauso muitinių kompetencijai.

7.4.

Be to, EESRK palankiai vertina pastangas dvišaliu lygmeniu, tačiau mano, kad muitinės, teismų ir policijos institucijų bendradarbiavimas turi turėti geresnį institucinį pagrindą, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su teroristų finansavimu ir neteisėta prekyba ginklais, apsaugoti intelektinės nuosavybės teises, dvejopo naudojimo prekes ir susijusias technologijas taikant rizika grindžiamą kontrolę, kaip nurodyta Muitinės rizikos valdymo sistemoje (MRVS) ir deramai atsižvelgus į ES strategiją ir veiksmų planą dėl muitinės rizikos valdymo bei Komisijos kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planą. Be to, reikia dėti daugiau pastangų, kad klastojimo ir piratavimo problema būtų sprendžiama efektyviai ir veiksmingai.

7.5.

Būtina tęsti 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės keitimo procesą, pagrįstą viešųjų konsultacijų išvadomis ir Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijomis.

7.6.

Šiuo tikslu reikėtų peržiūrėti šalių, kurios atsisako imtis atitinkamų priemonių siekiant kovoti su pinigų plovimu, juodąjį sąrašą. Europos Parlamentas sąrašą atmetė kaip deramai neatspindintį dabartinės padėties: tikrinimai turėtų būti paspartinti, kaip kad numatyta ir atitinkamoje direktyvoje (ketvirtoji pinigų plovimo prevencijos direktyva), kuri šiuo metu yra peržiūrima.

7.7.

EESRK ragina Tarybą ir Parlamentą pagaliau įsteigti Europos prokuratūrą (EPPO), kuri būtų atsakinga už tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir patrauktų baudžiamojon atsakomybėn asmenis už nusikaltimus Sąjungos finansiniams interesams, ir kviečia visus narius sutelkti pastangas siekiant šio tikslo.

7.8.

Komitetas taip pat mano, kad Europos institucijų ir tarnybų (decentralizuotų arba kitokių), pavyzdžiui, Europos policijos biuro (Europolo), Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX), Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA), Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio (Eurojusto), Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO), tarpsektorinis bendradarbiavimas turėtų būti dar glaudesnis ir stiprinamas remiantis strategija dėl integruoto sienų valdymo ir Reglamentu (ES) 2016/1624 ir, konkrečiai, Europos saugumo darbotvarke, siekiant:

stiprinti tarpžinybinį dialogą ir muitinių dalyvavimą, siekiant stiprinti Sąjungos veiksmus ir, pasitelkus valstybes nares, pozicijas prie išorės sienų nusikalstamos veiklos finansavimo prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais,

sukurti išankstinio perspėjimo informacijos ir keitimosi duomenimis sistemą (dalytis tiekimo grandinės duomenimis ir atitinkama su rizika susijusia informacija), visiškai atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, deramai atsižvelgiant į atnaujintą vidaus saugumo strategiją (2015–2020 m.),

modernizuoti muitinės kontrolę ir plėtoti muitinių bendradarbiavimo ES lygmeniu koordinavimą,

rinkti ir registruoti geriausios patirties pavyzdžius, keistis jais, siekiant dalytis pajėgumais ir gebėjimais bei juos sutelkti,

pasirengti pereiti prie pažangaus sienų valdymo.

2017 m. rugsėjo 20 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  OL C 229, 2012 7 31, p. 68.

(2)  Savęs vertinimo tyrimas (muitų sąjungos veikimo vertinimas, atliktas nacionalinių muitinės institucijų). Tyrimas dėl muitų sąjungos vertinimo (konkrečioji sutartis Nr. 13 įgyvendinanti Bendrąją sutartį Nr. TAXUD/2010/CC/101, Mokesčių ir muitų sąjungos GD, 2013 m.).

(3)  Žr., pvz., EESRK nuomonę dėl Sąjungos muitinės kodekso (OL C 271, 2013 9 19, p. 66).

(4)  Europos Komisijos komunikatas dėl ES muitų sąjungos valdymo reformos (Mokesčių ir muitų sąjungos GD, A1–07/2015).

(5)  2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl su ES muitinės kodekso įgyvendinimu susijusių problemų sprendimo (2016/2017(RSP)) P8_TA(2017)0011.

(6)  EESRK taip pat įtraukė tokį pasiūlymą į savo nuomonę dėl Sąjungos muitinės kodekso, OL C 229, 2012 7 31, p. 68, Europos mokymo muitų srityje instituto pavidalu. Europos Komisija neatsižvelgė į pasiūlymą Sąjungos muitinės kodekse.

(7)  Muitų politikos grupė ir jos tikrieji nariai (ES muitinių administracijų generalinių direktorių lygio) (E00944).

(8)  Joje dalyvavo 28 ES šalys ir šešios šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės.

(9)  Žr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en.

(10)  OL C 487, 2016 12 28, p. 57.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/51


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų planas. Geresni produktai, didesnis pasirinkimas“

(COM(2017) 139 final)

(2017/C 434/08)

Pranešėjas

Michael IKRATH

Bendrapranešėjis

Carlos TRIAS PINTÓ

Konsultavimasis

Europos Komisija, 2017 4 26

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnis

 

 

Atsakingas skyrius

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 5

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

136 / 0 / 2

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK palankiai vertina tai, kad šiame etape Europos Komisija susilaiko nuo reguliavimo priemonių, ir remia jos pasiryžimą taikyti atitinkamas konkurencijos taisykles, jei tai pasirodytų būtina siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir vartotojų apsaugą.

1.2.

EESRK pritaria Europos Komisijos iniciatyvai, kuria siekiama stiprinti bendrąją rinką įgyvendinant veiksmų planą. Šiuo tikslu reikės, pirma, laipsniškai plėsti ekonominę ir pinigų sąjungą ir, antra, dar labiau suderinti finansinius produktus ir paslaugas kartu su skaitmeninėmis inovacijomis, išlaikant sąžiningas ir nuo technologijų bei verslo modelių nepriklausančias konkurencijos sąlygas.

1.3.

EESRK ragina valstybes nares dėti daug daugiau pastangų, kad būtų griežtai, suderintai, koordinuotai ir sistemingai taikomi įvairūs dabartiniai Europos mastu įgyvendinami standartai, siekiant užtikrinti, kad jais būtų visapusiškai atsižvelgiama į vartotojus, kartu apsaugant juos nuo daugybės rizikos veiksnių, susijusių su naujais finansiniais scenarijais.

1.4.

EESRK pažymi, kad ypatingą dėmesį reikia skirti tradiciniams mažmeniniams bankams (vadinamajai „nuobodžiajai bankininkystei“), nes jie yra pagrindiniai tarpininkai prekiaujant tokiais produktais ir paslaugomis. Tradiciškai šie bankai, ypač regioniniai ir vietos bankai, yra pelnę didelį ES vartotojų, kurie nėra linkę dažnai keisti paslaugų teikėjų, pasitikėjimą. Nepaisant to, tarpvalstybiniai produktai turėtų būti skatinami siekiant pabrėžti bendrosios rinkos ir laisvo asmenų ir prekių judėjimo idėją.

1.5.

Be to, reikia spręsti vartotojams opius klausimus, kaip antai kalbų, teisės aktų skirtumai, didesni mokesčiai nerezidentams, atsisakymas parduoti tam tikras finansines paslaugas ir produktus nerezidentams, mokesčių skirtumai, pernelyg griežtas pinigų plovimo srities teisės aktų taikymas, užsienio valiutos keitimo rizika.

1.6.

EESRK ragina Komisiją atlikti tyrimą siekiant nustatyti, kiek ekonomiškai pažeidžiamų skolininkų yra paėmę tarpvalstybines vartojamąsias paskolas, kurių jie negali gauti gimtojoje šalyje (angl. loan shopping), prisiimdami aukštą pernelyg didelio įsiskolinimo riziką.

1.7.

Siekiant geresnio finansinių produktų ir paslaugų palyginamumo ir skaidrumo, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos visose valstybėse narėse, EESRK rekomenduoja imtis veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad produktų ir paslaugų apmokestinimo tvarka daugiau nebekeltų kliūčių sąžiningai konkurencijai.

1.8.

EESRK primygtinai ragina Komisiją numatyti tinkamas, nepriklausomas, privalomai sertifikuojamas palyginimo priemones, skirtas įvairiems finansiniams produktams skirtingose teisinėse jurisdikcijose, kurios sudaro Europos Sąjungą, palyginti.

1.9.

EESRK rekomenduoja reguliuoti didžiąsias ne Europoje įsisteigusias informacinių technologijų įmones, kaip antai „Google“, „Apple“ ir kt., kurios naudodamosi savo klientų duomenų bazėmis gali tiesioginės prekybos tikslais siūlyti individualiam vartotojui pritaikytus produktus, išvengdamos ES vartotojų apsaugos taisyklių ir kitų teisės aktų.

1.10.

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad skaitmeninimas nuolat ir pastoviai keičia vartotojų elgseną. Todėl jis palankiai vertina ir remia Komisijos pastangas skatinti bendrąją skaitmeninę rinką, ypatingą dėmesį skiriant finansinėms paslaugoms. Komisija teisingai stengiasi sutelkti dėmesį į kliūtis, kurios trukdo tarpvalstybiniam skaitmeninio turinio platinimui (geografinis blokavimas). Tai, EESRK nuomone, yra vienintelė galimybė sukurti tikrą bendrą vartotojams skirtų finansinių paslaugų rinką.

1.11.

Komitetas mano, kad finansinių paslaugų technologijų („FinTech“) srityje tvaraus reguliavimo sumetimais ir siekiant kuo labiau išsaugoti finansinį stabilumą turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos visiems svarstomų finansinių paslaugų teikėjams ir kad pirmiausia būtina užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiamos tos pačios garantijos, kurias suteikia tradicinės bankininkystės sektorius.

1.12.

EESRK rekomenduoja Komisijai šalia veiksmų plane jau įvardytų vartotojams skirtų produktų apibrėžti papildomus produktus, kurie yra paprasti, pasižymi tomis pačiomis savybėmis, taigi yra palyginami ir skaidrūs. Juos visoje Europos Sąjungoje galima siūlyti kaip „populiariausius produktus“ per įvairias platinimo sistemas („FinTech“, tradiciniuose bankų padaliniuose ir kt.) ir taip skatinti vartotojų pasitikėjimą šiais produktais. Turėdami patikimos informacijos apie produktą ir produkto skaidrumą, vartotojai gali nerizikuodami pasirinkti geriausią teikėją iš visų, veikiančių Europos Sąjungoje.

1.13.

Reikia stiprinti įvairių tos pačios finansinės paslaugos valdyme dalyvaujančių subjektų nepriklausomumą, vengiant bet kokio interesų konflikto, nes tai skatina gerą valdymą ir veiksmingą finansinių paslaugų priežiūrą.

1.14.

EESRK pabrėžia, kad reikia periodiškai peržiūrėti kiekvieno standarto poveikį vartotojams skirtų finansinių produktų ir paslaugų plėtojimui, kartu deramai stiprinti priežiūros institucijų išteklius. Jis taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad tarpvalstybiniams sandoriams reikalingi veiksmingi alternatyvaus ginčų sprendimo ir elektroninio ginčų sprendimo mechanizmai, nes tai yra pagrindinis veiksnys siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą.

1.15.

Galiausiai, jei norime, kad piliečių ir įmonių naudai pasiekti rezultatai veiksmingai ir efektyviai mažintų išlaidas, Komitetas laikosi nuomonės, kad visi veiksmai ir dokumentai šiuo klausimu privalo remtis programos REFIT principais ir į juos atsižvelgti. Nepažeidžiant šioje srityje keliamų aiškių tikslų, svarbu, kad visi su šiais klausimais susiję būsimi teisės aktai ir taisyklės išliktų paprasti ir šalintų nereikalingą naštą. Be to, kad būtų sukurta tikra ir nesuskaidyta bendroji rinka, privaloma vengti bet kokio pernelyg didelio reglamentavimo nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu.

2.   Bendro pobūdžio informacija

2.1.

Šio veiksmų plano tikslas – suteikti Europos vartotojams didesnį pasirinkimą ir daugiau galimybių naudotis finansinėmis paslaugomis visoje Europos Sąjungoje.

2.2.

Jis apima finansines paslaugas, kurios yra svarbi kasdienio vartotojų gyvenimo dalis, pavyzdžiui, taupymą einamosiose sąskaitose, mokėjimo paslaugas, kredito korteles, hipotekos kreditą bei kitas paskolas ir įvairių rūšių draudimą.

2.3.

Veiksmų planas yra neatsiejamas tvirtesnės ir teisingesnės bendrosios rinkos kūrimo elementas. Kalbant apie finansines paslaugas, tai reiškia, kad privaloma didinti finansinių paslaugų teikėjų konkurenciją ir vartotojų pasirinkimo galimybes, kad vartotojams būtų siūlomos žemesnės kainos bei kokybiškesni produktai ir kad jiems duotų naudos inovacijos.

2.4.

Vartotojams turėtų būti suteikta galimybė laisvai pasirinkti iš įvairių visoje ES siūlomų finansinių paslaugų ir produktų; valstybė narė, kurioje įsikūręs paslaugų teikėjas, nebeturėtų būti laikoma svarbiu veiksniu.

2.5.

Finansinių paslaugų ir produktų teikėjams turėtų būti leidžiama naudotis visą ES apimančios rinkos (bendrosios rinkos) teikiamais privalumais.

2.6.

ES jau priėmė keletą priemonių, kuriomis siekiama sukurti vartotojams skirtų finansinių paslaugų bendrąją rinką, pavyzdžiui, direktyvas dėl mokėjimo sąskaitų (1), hipotekos kredito (2) ir draudimo produktų platinimo (3), kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą (4), Europos vidaus rinkos strategiją (5) ir Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją (6).

2.7.

Svarstomas veiksmų planas, kuris yra pagrįstas konsultacijomis dėl Komisijos žaliosios knygos (7), buvo parengtas siekiant nustatyti ir įveikti likusias kliūtis.

2.8.

Veiksmų plane dėmesys sutelkiamas į tris sritis:

padidinti vartotojų pasitikėjimą ir suteikti jiems daugiau galių,

skatinti šalinti teisines ir reguliavimo kliūtis,

nuolat remti novatoriškų skaitmeninių paslaugų plėtrą.

Nustatyta dvylika įgyvendinimo veiksmų.

2.9.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tik 7 proc. vartotojų finansines paslaugas yra pirkę kitoje valstybėje narėje, veiksmų plane pirmenybė teikiama finansinių paslaugų technologijų („FinTech“) ir internetinio verslo plėtojimui.

3.   Bendrosios pastabos

3.1.

EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant sukurti ES bendrąją finansinių paslaugų rinką būtina suderinti įvairius ES finansų rinkos projektus. Pavyzdžiui, kapitalo rinkų sąjunga yra aktuali visoms ES valstybėms narėms, tačiau trijų ramsčių bankų sąjunga yra skirta tik euro zonai, o į „naujųjų“ valstybių narių rinkas neatsižvelgiama. Tai reiškia, kad ilgai lauktas tarpvalstybinis finansinių paslaugų ir produktų teikimas susiduria su nematomomis sienomis.

3.2.

Todėl EESRK mano, kad tikslinga, stiprinant bendrąją finansinių paslaugų rinką, dar labiau išplėsti ekonominę ir pinigų sąjungą: šio veiksmų plano visapusiškai įgyvendinti bus neįmanoma, jeigu visos šalys palaipsniui neįsives bendros valiutos, ypač skaitmeninėje srityje. Taip pat kyla pavojus, kad šią padėtį išnaudos alternatyvios skaitmeninės valiutos, pavyzdžiui, bitkoinai, o tai gali kenkti saugumui, duomenų apsaugai ir vartotojų pasitikėjimui tarpvalstybinėmis finansinėmis paslaugomis.

3.3.

EESRK nurodo, kad šiuo metu vartotojai prekybą finansinėmis paslaugomis laiko vietos ir regioniniu verslo modeliu. Atitinkamai, kadangi vis dar tvyro netikrumas dėl naujos finansinės aplinkos, Komitetas sutinka su Komisijos išvada, kad „dauguma mažmeninių finansinių paslaugų vartotojų ir toliau dažniausiai pirks vietos paslaugas“ (8).

3.4.

EESRK nuomone, skirtinga apmokestinimo tvarka valstybėse narėse yra didelė kliūtis, trukdanti užtikrinti finansinių produktų palyginamumą ir skaidrumą. Pagrindinių produktų patrauklumas dažnai yra susijęs su jiems taikomomis mokesčių paskatomis, tačiau jomis gali pasinaudoti tik vietos mokesčių mokėtojai. Be to, kova su mokesčių vengimu, kurią vykdant užsienio bankuose atidarytų sąskaitų savininkai yra įtariami nesąžiningumu mokant mokesčius, yra didelė kliūtis tarpvalstybiniu mastu veikiančiai finansų rinkai. Todėl EESRK ragina Komisiją į veiksmų planą įtraukti papildomų pasiūlymų.

3.5.

Nepaisant didelių Komisijos pastangų, „Eurobarometro“ apklausos Nr. 446 duomenimis, tik 7 proc. ES piliečių jau yra pasinaudoję tarpvalstybinėmis finansinėmis paslaugomis. Be to, nėra aišku, kiek ekonomiškai pažeidžiamų skolininkų yra paėmę tarpvalstybines vartojamąsias paskolas, kurių jie negali gauti gimtojoje šalyje (angl. loan shopping), prisiimdami aukštą pernelyg didelio įsiskolinimo riziką. Todėl EESRK siūlo šiuo klausimu atlikti tyrimą.

3.6.

Vis dėlto negalima nepaminėti fakto, kad tokia tarpvalstybinė paklausa yra pasienio regionuose, kuriuose kalbama ta pačia kalba. Net ir nacionalinėse rinkose savo paslaugų teikėją pakeičia mažiau nei trečdalis vartotojų. Viena iš pagrindinių tai lemiančių priežasčių – gyventojai yra labiau patenkinti būtent vietos ir regioniniais tradiciniais mažmeniniais bankais („Eurobarometro“ apklausa Nr. 446). Atsižvelgdamas į tai, EESRK norėtų pažymėti, kad nuo finansų krizės pradžios regioniniai mažmeniniai bankai patiria itin didelį spaudimą pelningumo požiūriu. Todėl reikia apsvarstyti klausimą, kaip bankai padengs dideles išlaidas, susijusias su santykinai mažu klientų iš kitų valstybių narių skaičiumi. EESRK primygtinai ragina Komisiją išnagrinėti kitas tokios mažos vartotojų, perkančių finansinius produktus kitose valstybėse narėse, procentinės dalies priežastis; tai, pavyzdžiui, kalbų, teisės aktų skirtumai, didesni mokesčiai nerezidentams, atsisakymas parduoti tam tikras finansines paslaugas ir produktus nerezidentams, mokesčių skirtumai, pernelyg griežtas pinigų plovimo srities teisės aktų taikymas, užsienio valiutos keitimo rizika.

3.7.

Atsižvelgdamas į tai, EESRK mano, kad būtina labai stengtis išsaugoti būtent šį svarbų vietos ir regioninių mažmeninių bankų atliekamą vaidmenį, t. y. finansinių paslaugų teikėjų, kuriais pasitiki vartotojai. Šiuo tikslu reikia daug labiau diferencijuoto bankų reguliavimo, nuosekliai taikant proporcingumo principą (9). Tik laikantis tokios sąlygos šie bankai galės sėkmingai veikti kaip inovacijų lyderiai arba inovacijų sekėjai.

3.8.

EESRK nuomone, tai yra būtina išankstinė sąlyga norint pasiekti pagrįstus Komisijos tikslus, t. y. kad finansų sektorius galėtų naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, reikalingomis bendrajai rinkai kurti, ir kad šis sektorius ir toliau išliktų finansiškai patikimas ir saugus vartotojams ir investuotojams.

3.9.

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad skaitmeninimas nuolat ir pastoviai keičia vartotojų elgseną. Todėl jis palankiai vertina ir remia Komisijos pastangas skatinti bendrąją skaitmeninę rinką, ypatingą dėmesį skiriant finansinėms paslaugoms. Komisija teisingai stengiasi sutelkti dėmesį į kliūtis, kurios trukdo tarpvalstybiniam skaitmeninio turinio platinimui (geografinis blokavimas). Tai, EESRK nuomone, yra gera galimybė sukurti tikrą bendrą vartotojams skirtų finansinių paslaugų rinką. Tačiau reikia ir kitų priemonių (kaip aprašyta 3.6 punkte).

3.10.

EESRK pritaria Komisijos nuomonei, kad, viena vertus, būsimas darbas turėtų būti orientuotas daugiausia į tinkamą anksčiau priimtų teisės aktų įgyvendinimą (žr. 2.6 punktą). Kita vertus, reikia imtis papildomų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad galimybės naudotis ES masto finansinių paslaugų bendrosios rinkos privalumais būtų sudarytos ir vartotojams.

3.11.

Šiuo požiūriu EESRK palankiai vertina tai, kad į veiksmų planą įtrauktos plataus užmojo priemonės, ir tikisi, kad nacionalinių teisės aktų leidėjai, priežiūros institucijos ir vartotojų organizacijos visapusiškai dalyvaus jas įgyvendinant. Šioje srityje svarbus vaidmuo tenka ir socialiniams partneriams.

3.12.

Be to, EESRK palankiai vertina tai, kad rinkos dalyviams suteikiama daugiau galimybių plėtoti savo individualias finansines paslaugas, ypač susijusias su skaitmeninėmis inovacijomis. Tokiu būdu, laikantis bendro tikslo, pakankamai atsižvelgiama į šiuo metu valstybėse narėse esančias labai įvairias rinkos sąlygas.

3.13.

EESRK rekomenduoja Komisijai šalia veiksmų plane jau įvardytų vartotojams skirtų produktų apibrėžti papildomus lengvai palyginamus ir visiškai skaidrius produktus, kurie yra paprasti ir pasižymi tomis pačiomis savybėmis. Juos visoje Europos Sąjungoje galima siūlyti kaip „populiariausius produktus“ per įvairias platinimo sistemas („FinTech“, tradiciniuose bankų padaliniuose ir kt.) ir taip skatinti vartotojų pasitikėjimą šiais produktais. Turėdami patikimos informacijos apie produktą ir produkto skaidrumą (suderinta terminija, pernelyg specializuotų aprašymų vengimas, paprastos ir suprantamos sutarčių sąlygos) vartotojai gali nerizikuodami pasirinkti geriausią paslaugų teikėją iš visų, veikiančių Europos Sąjungoje.

3.14.

EESRK nuomone, siekiant toliau plėtoti stipresnę bendrąją finansinių paslaugų rinką itin svarbus bus veiksmingas naujų interneto technologijų ir palyginamų bei skaidrių vartotojams skirtų produktų susiejimas.

3.15.

Todėl EESRK palankiai vertina tai, kad birželio 1 d. paskelbtame Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl ekonominės ir pinigų sąjungos ateities nurodomi pagrindiniai aspektai, susiję su finansinių produktų ir paslaugų suderinimu Europos Sąjungoje. Tai visų pirma pasakytina apie vienodų sąlygų sudarymą skirtingose valstybėse narėse, taigi ir finansinių paslaugų teikėjams. Todėl Sąjungos pasiūlymai dėl EPS supaprastina įvairių „tarpvalstybinių“ finansinių produktų palyginamumą ir pristatymą.

3.16.

Šiuo požiūriu EESRK taip pat mano, kad svarbu toliau raginti reglamentuoti „FinTech“. Per 2008–2010 m. finansų krizę labai griežtas reglamentavimas (susitarimas „Bazelis III“ ir KRD IV) buvo vienas iš veiksnių, lėmusių tai, kad tradiciniai mažmeniniai bankai daugiau nebegalėjo tinkamai vykdyti savo pagrindinių funkcijų (skolinti MVĮ ir privatiems asmenims); tačiau „FinTech“ siūlomiems dalykams šis reglamentavimas netaikomas. Todėl EESRK ragina – prieš nustatant vartotojams skirtų tarpvalstybinių finansinių paslaugų veiksmų planą – sudaryti vienodas sąlygas tradiciniams mažmeniniams bankams ir „FinTech“ taikomo reglamentavimo požiūriu (10).

3.16.1.

Būtina, kad Komisija spręstų vartotojams susirūpinimą dėl „FinTech“ keliančius klausimus, kaip antai asmens duomenų ir privatumo apsauga, teisių gynimo mechanizmai, per didelio įsiskolinimo rizika, galimi šių platformų nemokumo padariniai, nepriklausomų ir atsakingų konsultacijų dėl jų siūlomų produktų ir paslaugų nebuvimas, skaitmeninėje srityje neraštingų vartotojų finansinės atskirties rizika, didžiųjų duomenų naudojimas, įskaitant netinkamą jų naudojimą, šių produktų prieinamumas ir pasiekiamumas, – kad būtų galima susigrąžinti per krizę prarastą vartotojų pasitikėjimą finansų įstaigomis.

3.17.

EESRK ragina valstybes nares užtikrinti, kad įgyvendinant kiekvieną veiksmų plane numatytą priemonę visada būtų laikomasi Direktyvos dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų ir Europos prieinamumo akto nuostatų.

3.18.

Veiksmų planu norimas veiksmingumas bus pasiektas tik tada, jeigu kartu palaipsniui (kokybiškai ir kiekybiškai) bus stiprinamos finansų institucijų priežiūros funkcijos, pradedant vykdyti sistemingą finansinių paslaugų teikėjų elgsenos stebėseną, įgyvendinant persvarstytą Mokėjimo paslaugų direktyvą (MPD2) ir FPRD II ir užtikrinant sudėtingą privatumo ir skaidrumo pusiausvyrą bei aiškiai atskiriant konsultacijų dėl produkto ir jo rinkodaros funkcijas. Visa tai turėtų būti derinama skiriant ypatingą dėmesį kredito reitingų agentūroms ir nepriklausomų finansų tarpininkų paslaugoms, kaip EESRK pabrėžė savo nuomonėje dėl žaliosios knygos.

3.19.

Siekiant kovoti su finansiniu neraštingumu, kuris gali tapti pernelyg didelio įsiskolinimo ir finansinės bei socialinės atskirties priežastimi, reikia užtikrinti švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą.

4.   Konkrečios pastabos

4.1.

Atsižvelgdamas į 3 punkte pateiktas pastabas, EESRK rekomenduoja Komisijai sutelkti dėmesį į tai, kad būtų galima sparčiai įgyvendinti priemones, susijusias su finansinių paslaugų lyginamųjų svetainių kokybės ir patikimumo didinimu (4 veiksmas), nacionalinių vartotojų apsaugos taisyklių nagrinėjimu (8 veiksmas), „FinTech“ (10 veiksmas) ir elektroninėmis atpažinties priemonėmis (11 veiksmas).

4.2.   (11 veiksmas)

EESRK mano, kad nesuderintas galiojančių kovos su pinigų plovimu nuostatų įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu (pvz., gyvenamosios vietos reikalavimas) yra lemiama kliūtis, trukdanti toliau plėtoti bendrąją mažmeninės prekybos rinką. Reikia dėti visas įmanomas pastangas siekiant įvesti elektroninės atpažinties priemones, kad bendrojoje rinkoje būtų galima kuo greičiau užmegzti naujus santykius su klientais. Siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą elektroninės atpažinties procedūromis, reikia spręsti saugumo ir atsakomybės klausimus.

4.3.

Todėl EESRK itin palankiai vertina priemones, siūlomas pagal 11 veiksmą, kaip antai skatinti taikyti eIDAS reglamentą (Reglamentą dėl elektroninės atpažinties) – pavyzdžiui, į jo taikymo sritį įtraukiant ir įmonių santykius su vartotojais (angl. B2C), – taip pat aktyviau naudotis naujomis skaitmeninio prisijungimo priemonėmis (pvz., vaizdinės atpažinties procedūromis). Šiuo požiūriu EESRK remia atitinkamą Europos Parlamento poziciją (11) dėl penktosios direktyvos dėl pinigų plovimo (12). Visos šios skaitmeninės procedūros neturėtų pakenkti duomenų ir privatumo apsaugai.

4.4.   (10 veiksmas)

Siekdamas užtikrinti, kad finansinių inovacijų diegimas būtų neatsiejamas nuo vartotojų apsaugos, EESRK ragina sukurti sistemą, skirtą naujoms finansinėms paslaugoms išbandyti (13); po išbandymo, atlikto bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais, tokios paslaugos galėtų papildyti standartinių finansinių produktų asortimentą (kaip nurodyta 3.12 punkte).

4.5.   (8 veiksmas)

EESRK pritaria pagal 8 veiksmą siūlomoms priemonėms, kuriomis siekiama nustatyti ir pašalinti nepagrįstą valstybių narių perteklinį reglamentavimą. Vis dėlto, vartotojų apsaugos taisyklės neturėtų būti silpninamos.

4.6.

EESRK taip pat rekomenduoja peržiūrėti šiuo metu taikomus specialius teisės aktus dėl finansinių paslaugų, atsižvelgiant į jų poveikį pageidaujamai bendrajai rinkai ir į jų skaitmeninį tinkamumą. Vartotojams teikiama informacija turėtų būti suprantama, paprasta ir tinkama, kad vartotojai galėtų rinktis pagal tikrus savo poreikius. Pernelyg dideli įpareigojimai, susiję su informacija, konsultacijomis ir dokumentų pateikimu, ypatingai kenkia bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimui finansinių paslaugų srityje. Todėl reikėtų taikyti holistinį požiūrį.

4.7.   (1 veiksmas)

Kalbant apie pagal 1 veiksmą pateiktą pasiūlymą išplėsti Reglamento dėl tarptautinių mokėjimų (14) taikymą mokėjimams ne eurais, EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad pastarieji paslaugų teikėjams kainuoja gerokai daugiau negu mokėjimai eurais. Todėl EESRK mano, kad kainos skirtumas, palyginti su mokėjimais tik eurais, yra pagrįstas. Atitinkamai Komitetas ragina taikyti ne eurais vykdomų sandorių kainas, kurios leidžia padengti faktines išlaidas. Laikantis proporcingumo principo, šios kainos taip pat turėtų būti susietos su vykdančiojo teikėjo dydžiu ir tokių pervedimų dažnumu.

4.8.   (2 veiksmas)

Komisija turėtų padidinti skaidrumo reikalavimus, taikomus dinaminiam valiutos konvertavimui.

4.9.   (3 veiksmas)

EESRK iš esmės pritaria šiai Komisijos priemonei, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad daugelio rinkos dalyvių iki šiol neteisingai įgyvendinamas SEPA reglamentas (15) kelia problemų, už kurias nėra atsakingi vartotojai ir finansinių paslaugų teikėjai. Todėl EESRK ragina Komisiją pirmenybę teikti visapusiškam SEPA reglamento 9 straipsnio (IBAN diskriminacijos draudimas) taikymui. Tai vienintelis būdas išplėsti paslaugų teikėjo keitimo galimybes, kad tai būtų veiksminga visoje bendrojoje rinkoje.

4.10.   (4 veiksmas)

EESRK mano, kad būtina laikytis „Pagrindinių lyginamųjų priemonių principų“, ir ragina Komisiją, bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma, vartotojų organizacijomis, atidžiai stebėti esamas interneto svetaines. Lyginamosios svetainės turėtų atitikti tam tikrus nepriklausomumo ir skaidrumo kriterijus. Jos taip pat turėtų būti privalomai sertifikuojamos.

EESRK siūlo su suinteresuotaisiais subjektais išnagrinėti galimybę sukurti Europos masto lyginamąją svetainę, kuri apimtų pirmiau nurodytus populiariausius tarpvalstybinius produktus (žr. 3.13 punktą).

4.11.   (9 veiksmas)

EESRK remia siūlomas priemones, skirtas suderinti kreditingumo vertinimą Europos lygmeniu, nes kitaip ekonomiškai nepalankioje padėtyje esantiems vartotojams imant tarpvalstybines vartojamąsias paskolas kiltų įsiskolinimo rizika. Todėl EESRK remia minimalius suderintus kreditingumo vertinimų kriterijus, apimančius dabartinius suvienodintus kreditingumo patikrinimo standartus (Direktyva 2008/48/EB (16) ir Direktyva 2014/17/ES (17)). Būtina užtikrinti, kad tai nesukeltų abejonių dėl pagal susitarimą „Bazelis III“ taikomų naujų, algoritmais pagrįstų kreditingumo vertinimo modelių („Credit tech“).

4.12.   (7 veiksmas)

EESRK remia Komisijos pastangas rasti būdų, kaip užkirsti kelią pernelyg dideliam vartotojų įsiskolinimui. Todėl didelis dėmesys turėtų būti skiriamas finansiniam švietimui ir mokymuisi visą gyvenimą, taip pat atsakingo skolinimo taisyklėms ir teisės aktams dėl vartotojų nemokumo (18). Siekdamas skatinti platesnio užmojo ir labiau suderintą finansinį švietimą, EESRK rekomenduoja Komisijai, persvarstant Europos bendrųjų gebėjimų metmenis, apibrėžti finansinį švietimą kaip papildomą gebėjimą. Šiuo požiūriu ypatinga atsakomybė tenka socialiniams partneriams.

4.13.

Taip pat svarbu, kad Komisija didelį dėmesį skirtų greitosioms vartojamosioms paskoloms, kurioms dažnai trūksta skaidrumo ir kurias teikiant numatomos įvairios nesąžiningos sąlygos ir taikoma klaidinanti komercinė praktika, reklamuojant pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse (per spaudą, radiją ir televiziją). Atsižvelgdamas į tai, EESRK ragina valstybių narių priežiūros institucijas, bendradarbiaujant su vartotojų organizacijomis, tinkamai stebėti tokių bendrovių elgesį rinkoje.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 214.

(2)  OL L 60, 2014 2 28, p. 34.

(3)  OL L 26, 2016 2 2, p. 19.

(4)  COM(2015) 468 final, EESRK nuomonė (OL C 133, 2016 4 14, p. 17).

(5)  COM(1999) 624 final.

(6)  COM(2016) 176 final.

(7)  COM(2015) 630 final.

(8)  Žalioji knyga „Mažmeninės finansinės paslaugos bendrojoje rinkoje“, COM(2007) 226, 10 punktas, p. 6.

(9)  OL C 209, 2017 6 30, p. 36.

(10)  OL C 246, 2017 7 28, p. 8.

(11)  A8-0056/2017.

(12)  COM(2016) 450, EESRK nuomonė (OL C 34, 2017 2 2, p. 121).

(13)  Žr. OL C 246, 2017 7 28, p. 8, 1.4.1 punktas.

(14)  OL L 266, 2009 10 9, p. 11.

(15)  OL L 257, 2014 8 28, p. 214.

(16)  OL L 133, 2008 5 22, p. 66.

(17)  OL L 60, 2014 2 28, p. 34.

(18)  OL C 311, 2014 9 12, p. 38.


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/58


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė

„Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB)“

(COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS))

„Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB)“

(COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS))

(2017/C 434/09)

Pranešėjas

Michael MCLOUGHLIN

Konsultavimasis

Europos Sąjungos Taryba, 2016 11 21

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnis

Atsakingas skyrius

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 7

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

182/2/11

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymų dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) tikslams.

1.2.

EESRK rekomenduoja kiek įmanoma labiau stengtis BKPMB įgyvendinti bendru sutarimu, atsižvelgiant į subsidiarumo ir valstybių suverenumo požiūriu jautrų šių klausimų pobūdį.

1.3.

EESRK supranta priežastis, dėl kurių Komisija nusprendė pasirinkti dviejų etapų laipsnišką modelį, tačiau primygtinai ragina kuo greičiau, kai tik bus susitarta dėl bendros bazės, įgyvendinti antrąjį etapą, nes tik po konsolidavimo įmonės pajus esminius privalumus. Jau pirmasis etapas duos tam tikros naudos kovojant su agresyviu mokesčių planavimu, tačiau konsolidavimas padės galutinai pasiekti šį tikslą.

1.4.

EESRK pažymi, kad Komisija pateikė atnaujintą BKPMB pasiūlymą, kuriuo pajamos priskiriamos ten, kur sukuriama vertė, tiek siekdama padėti bendrajai rinkai, tiek norėdama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu. EESKR ragina valstybes nares stengtis užbaigti abu laipsniško modelio etapus, nes tai padės veiksmingai kovoti su sukčiavimu ir skatins ekonomikos augimą.

1.5.

Kaip ir 2011 m., EESRK rekomenduoja persvarstyti BKPMB paskirstymo formulę. Komisija ir valstybės narės turėtų pagalvoti, ar į paskirstymo formulę tikrai nereikia įtraukti intelektinės nuosavybės. Paskirstymo formulėje taip pat gali tekti keisti „pardavimų pagal paskirties vietą“ veiksnį, kad būtų užtikrintas teisingas įgyvendinimas. Komitetas yra susirūpinęs, kad taikant šiuos siūlomus pardavimus daugelis mažesnių eksportuojančių valstybių narių neteks nemažai apmokestinamų pajamų, nes jos teks didesnėms daug vartojančioms ES valstybėms narėms. EESRK mano, kad pasiūlymu reikėtų siekti, kad formulė būtų teisinga ir sistemingai vengti bet kokio disbalanso.

1.6.

EESRK ragina laikytis atsargumo pasiūlymų dėl nuvertėjimo pasistengiant užtikrinti, kad jie atitiktų tikrąją įmonių patirtį. Tam tikrų klasių turtui, kuris dėl sparčių technologinių pokyčių labai greitai sensta, taikomi nusidėvėjimo atskaitymai gali būti pernelyg maži.

1.7.

EESRK teigiamai vertina faktą, kad pasiūlymu taikyti vienodas sąlygas skolos ir nuosavo kapitalo finansavimui, mokesčių požiūriu buvo pripažintas nuosavo kapitalo finansavimas įmonių investicijų tikslais. Tačiau ekonominių sunkumų patiriančioms įmonėms neturėtų tekti dar didesnė mokesčių našta.

1.8.

EESRK rekomenduoja, kad įgyvendinant pasiūlymus valstybių narių atžvilgiu, reikėtų laikytis teisingos pusiausvyros, todėl reikėtų investicijų pritraukimo, darbo vietų išlaikymo ir kūrimo požiūriu išsamiai išanalizuoti pasiūlymų poveikį kiekvienai atskirai valstybei narei. EESRK pabrėžia, kad tai bus įmanoma tik valstybėms narėms pateikus reikiamą informaciją.

1.9.

Kadangi buvo pareikšta, jog bus siekiama užtikrinti tikrumą ir paprastumą, EESRK rekomenduoja, kai įmanoma, pasiūlymais dėl BKPMB mažinti sudėtingumą. Tai itin svarbu įmonės balanse nurodyto nematerialiojo turto atžvilgiu.

1.10.

EESRK ragina Komisiją spręsti lankstumo poreikio klausimą ir užtikrinti, kad valstybės ir įmonės galėtų reaguoti į besikeičiančias pasaulio ar šalies ekonomines aplinkybes, tuo pat metu laikydamosi ES procedūrų ir tarpusavyje bendradarbiaudamos.

1.11.

BKPMB būtų veiksmingesnė ir, labiau tikėtina, kad susilauktų reikiamo vieningo palaikymo, jeigu būtų išspręsti keletas svarbių susirūpinimą keliančių klausimų, išdėstytų šioje nuomonėje.

2.   Komisijos pasiūlymas

2.1.

Atnaujintas pasiūlymas dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) yra bendras taisyklių, taikomų apskaičiuojant apmokestinamą įmonių pelną ES, rinkinys, kuriuo siekiama svariai prisidėti prie augimo, konkurencingumo ir teisingumo bendrojoje rinkoje. Taikant BKPMB, tarpvalstybinę veiklą vykdančios įmonės, skaičiuodamos savo apmokestinamas pajamas, laikytųsi vienos bendros ES sistemos, o ne skirtingų nacionalinių taisyklių. Įmonės pateiktų vieną visos savo ES vykdomos veiklos mokesčių deklaraciją ir vienoje valstybėje narėje patiriamus nuostolius atskaitytų iš kitoje valstybėje narėje gaunamo pelno. Grupės vidaus sandoriai nebebūtų apmokestinami grupės subjekto lygmeniu, taigi BKPMB srityje nebeliktų sandorių kainodaros problemų. Konsoliduotas apmokestinamas pelnas pagal paskirstymo formulę būtų padalijamas tarp valstybių narių, kuriose grupė vykdo veiklą. Tada kiekviena valstybė narė jai tenkančią pelno dalį apmokestintų taikydama savo nacionalinį pelno mokesčio tarifą.

2.2.

Palyginti su 2011 m., naujuose pasiūlymuose atsirado ir naujų nuostatų. Pirma, 2016 m. pasiūlymuose siūloma taisykles privalomai, o ne neprivalomai taikyti konsoliduotoms įmonių grupėms, kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 750 mln. EUR; antra, juose siūlomos taisyklės, skirtos skatinti įmones finansuojant investicijas didinti nuosavą kapitalą, o ne šališkai teikti pirmenybę skolos finansavimui; ir trečia, nustatomas itin didelis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) išlaidų atskaitymas. Pasiūlymuose dėl bendros bazės yra nuostata dėl tarpvalstybinės nuostolių užskaitos ir vėlesnio atskaitymo sugrąžinimo mechanizmo, kuris bus taikomas laikinai, kol neįvyks konsolidavimas. Prie antro pasiūlymuose numatyto etapo bus pereita pasiekus politinį susitarimą dėl pasiūlymų dėl bendros bazės. Iki to laiko reikės laukti, kol antras etapas bus svarstomas Taryboje.

2.3.

Dabartinį Komisijos pasiūlymą sudaro du atskiri pasiūlymai dėl Tarybos direktyvų. Vienas pasiūlymas yra dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB), kitas – dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB). 2011 m. ir 2016 m. pasiūlymai labiausiai skiriasi tuo, kad pirminio pasiūlymo dvi dalys atskirtos ir pateiktos dviem atskirais pasiūlymais. Komisija siūlo taikyti laipsnišką modelį, pirmiausia susitariant dėl BPMB, o vėliau – dėl BKPMB.

2.4.

Komisija naują pasiūlymą dėl BKPMB pateikė siekdama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu ir norėdama padėti bendrajai rinkai, pripažindama, kad šis pasiūlymas „toks, koks pateikiamas, be laipsniško modelio greičiausiai nebūtų priimtas“. Tačiau Komisija pabrėžia, kad konsolidavimas yra neatsiejama pasiūlymų dalis. Tai, kad BKPMB yra privaloma įmonėms, kurių apyvarta didesnė nei 750 mln. EUR, yra dalis strategijos, kuria siekiama didinti augimo perspektyvas ir kovoti su agresyviu mokesčių planavimu. Komisija mano, kad šie pasiūlymai verslui apskritai patrauklesni prievolių vykdymo ir sudėtingumo požiūriais, taip pat dėl to, kad mokesčio lengvata skatinamas nuosavas kapitalas, o ne skola. Pasiūlymų privalumu Komisija laiko ir tai, kad vienoje valstybėje narėje patirtus nuostolius galima atskaityti iš kitoje valstybėje gauto pelno.

2.5.

Komisija teigia, kad dabartinė tarptautinių įmonių apmokestinimo sistema „nebeatitinka šiuolaikinių aplinkybių“. Jos nuomone, neatitikimus gali lemti tai, kad nacionalinės taisyklės rengiamos neatsižvelgiant į tarptautines aplinkybes. Nors 2016 m. pasiūlymai privalomi didesnėms grupėms, juose kartu nustatoma neprivalomo prievolių vykdymo sistema tam tikriems subjektams, kuriems taikoma ES įmonių apmokestinimo tvarka ir kurių apyvarta mažesnė nei 750 mln. EUR. Komisija mano, kad šiais pasiūlymais pajamos priskiriamos ten, kur sukuriama vertė.

2.6.

Komisija pripažįsta, kad šie pasiūlymai yra plataus užmojo, todėl juos įgyvendinti reikėtų etapais. Iš tiesų, Komisija teigia, kad dėl sudėtingų diskusijų konsolidavimo klausimais gali būti vėluojama imtis kitų svarbių sričių, dėl kurių gali būti lengviau sutariama. Tačiau abu pasiūlymai vis tiek teikiami kartu, kaip viena iniciatyva. Komisija taip pat teigia, kad konsolidavimas tebėra esminė iniciatyvos dalis ir didžiausios mokestinės kliūtys, kurių kyla tam tikroms grupėms, gali būti įveiktos tik konsolidavimu.

3.   Pasiūlymo nauda

3.1.

Pasiūlymuose yra daug naudingų dalykų įmonėms ir piliečiams. Stambioms įmonėms ir toms, kurios nuspręs taikyti siūlomą sistemą, sumažės reikalavimų laikymosi išlaidos ir sudėtingumas. Šie dalykai taip pat yra svarbūs baigiant kurti bendrąją rinką ir siekiant užtikrinti visiems vienodas veiklos sąlygas. Gerai įgyvendinta BKPMB gali atlikti svarbų vaidmenį kovojant su agresyviu mokesčių planavimu ir sugrąžinant piliečių pasitikėjimą mokesčių sistema. Bendrai nustatoma mokesčio bazė užtikrins, kad visos ES valstybės laikytųsi panašios strategijos ir, kas ypač svarbu, suskaičiuotų tuos pačius dalykus ir taikytų tokias pat mokesčio atskaitas. Tarptautinės įmonės dabar gali naudoti skirtingas mokesčio bazes ir skirtingus mokesčių tarifus skirtingose valstybėse narėse, o kartais pasitelkti ir lengvatinio apmokestinimo subjektus, kad faktiškai mokėtų labai mažus mokesčius. BKPMB sprendžia šias problemas.

3.2.

Agresyvus mokesčių planavimas reiškia mažesnes mokestines pajamas. Mokesčių planavimo mastas kelia didelį susirūpinimą ES piliečiams. ES ėmėsi daug priemonių, kad spręstų šią problemą, buvo priimtas ir veiksmų planas. Vienas iš BKPMB iniciatyvos tikslų yra išsiaiškinti, kaip šią strategiją įgyvendinti plačiau, užtikrinant veiksmingą įmonių apmokestinimą visoje ES.

3.3.

Įvedus BKPMB ženkliai sumažės sandorių kainodara ES, o tai padės kovoti su praktika, prisidedančia prie agresyvaus mokesčių planavimo. Pavyzdžiui, dažnai naudojamas toks turtas kaip intelektinė nuosavybė, nes dažnai sunku nustatyti jos vertę arba ją įvertina pati įmonė, nominaliai atspindėdama atviros rinkos kainą. Toks turtas dažnai tampa vidaus prekybos įmonės struktūroje objektu.

3.4.

BKPMB gali kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, nustatant, kur vykdoma tikroji ekonominė veikla. Įmonės gali įdarbinti nemažai žmonių ir (arba) turėti nemažai turto valstybėje narėje, tačiau toje valstybėje narėje visai neturės pelno arba jis bus labai mažas. Šiuo metu visą ES apimančią struktūrą turinčios įmonės gali savo veiklą organizuoti taip, kad didžioji jų ES gaunamo pelno dalis patektų į jų buveinę Europoje toje jurisdikcijoje, kuri taiko mažiausius tarifus ir (arba) siūlo dosniausias atskaitas. Dėl šios praktikos ir nematerialiajam turtui taikomos sandorių kainodaros gali atsitikti taip, kad tarptautinėms įmonėms, daugelyje jurisdikcijų turinčioms didžiulę apyvartą, pritaikomi labai maži mokesčio tarifai. Pasiūlymais dėl BKPMB galima spręsti šiuos klausimus. Pasiūlymuose pateiktą formulę, kurios pagrindiniai veiksniai yra pardavimai, darbo jėga ir turtas, norima taikyti ten, kur vykdoma ekonominė veikla. Sprendžiant šiuos klausimus tam tikrą vaidmenį turės atlikti ir nacionaliniai mokesčių administratoriai.

3.5.

Priimta BKPMB turėtų spręsti visoms įmonėms iškylančias konkurencingumo problemas. Pasiūlymu reikėtų įvertinti įvairias problemas, su kuriomis susiduria MVĮ ir didelės įmonės.

4.   Bendrosios pastabos

4.1.

EESRK palankiai vertina pasiūlymus dėl bendros pelno mokesčio bazės ir dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, nes šios priemonės, supaprastindamos didesnių įmonių mokesčių reikalus, sustiprins bendrąją rinką ir padės kovoti su agresyviu mokesčių planavimu. Platesnės ekonominės ir politinės aplinkybės Europoje ir pasaulyje nuo 2011 m. gerokai pasikeitė. Ankstesniu pasiūlymu dėl BKPMB nepadaryta jokios reikšmingos pažangos. Komitetas tikisi, kad naujieji pasiūlymai, kuriais atsižvelgiama į pasaulinius poslinkius, bus sėkmingesni.

4.2.

Kol vyksta diskusija dėl BKPMB, svarbu, kad svarbiausiu tikslu išliktų konsolidavimas. Kai įmanoma, pasiūlymui būtų naudingas mažesnis sudėtingumas. EESRK ragina Komisiją siekti kuo didesnio bendro sutarimo įgyvendinant abu pasiūlymo aspektus.

4.3.   BKPMB paskirstymo sistema

4.3.1.

Yra keletas problemų, susijusių su paskirstymo formule. EESRK yra susirūpinęs, kad nebuvo mėginama tinkamai paaiškinti ar apibrėžti, kaip bendroji formulė (trečdalis turto, trečdalis darbo, trečdalis pardavimų pagal paskirties vietą) atitinka tikrąją įmonės ekonominę padėtį, kai reikia paskirstyti apmokestinamą pelną tarp valstybių narių. Dėl dabartinio pasiūlymo galimi dideli pasikeitimai susiję su vieta, kurioje sukaupiamas pelnas, o tai turės didelį ir nežinomą poveikį įmonėms ir valstybėms narėms. Mokestinės pajamos yra pamatinė ekonomikos valdymo dalis, taigi poveikis gali būti rimtas. EESRK mano, kad pasiūlymu reikėtų siekti, kad formulė būtų teisinga ir sistemingai vengti bet kokio disbalanso.

4.3.2.

Nors ir svarbu sutelkti dėmesį į tokius dalykus kaip įrenginiai, mašinos ir darbuotojai, tai neleidžia pamatyti viso šiuolaikinės pramonės vaizdo. Pavyzdžiui, bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje pabrėžiama intelektinės nuosavybės svarba. Be to, su kapitalo rinkų sąjunga susiję pokyčiai gali būti orientuoti į finansinį turtą.

4.3.3.

Komiteto susirūpinimas pirmiausia susijęs su šiais aspektais:

1)

su pasiūlymu į turto veiksnį formulėje neįtraukti intelektinės nuosavybės. Intelektinė nuosavybė yra toks ekonominis veiksnys, kurį nesunku kilnoti apskaičiuojant pelną. EESRK pripažįsta, kad ją sunku įvertinti, todėl šis turtas neįtrauktas į Komisijos pasiūlymą, ir ragina valstybes nares svarstyti, koks būtų geriausias būdas spręsti šį svarbų klausimą. Tai ypač aktualu atsižvelgiant į tai, kad intelektinė nuosavybė yra labai svarbus ekonominės vertės kūrimo variklis ir ji vis labiau diktuoja šiuolaikinės ekonomikos raidos kryptį. Šis sprendimas taip pat nesuderinamas su Komisijos nuolatiniu bendrosios skaitmeninės rinkos akcentavimu;

2)

su pasiūlymu į formulę įtraukti „pardavimus pagal paskirties vietą“. Komitetas yra susirūpinęs, kad taikant šiuos siūlomus pardavimus daug mažesnių eksportuojančių valstybių narių neteks nemažai apmokestinamų pajamų, nes jos teks didesnėms daug vartojančioms ES valstybėms narėms. Neaišku, kokios bus šio veiksnio ekonominės ir socialinės pasekmės, todėl būtų naudinga kiekybiškai įvertinti jo poveikį ir, prireikus, jį reikėtų iš naujo persvarstyti.

3)

Visoje ES įdiegus pelno mokesčio apskaičiavimo ir konsolidavimo sistemą, verslo aplinka ES labai pasikeistų ir būtų galima sustiprinti bendrąją rinką. Todėl šią sistemą reikėtų nuodugniai išnagrinėti ir atlikti jos nacionalinio poveikio vertinimus. Vienas iš šiuo metu visoms didžiosioms tarptautinėms įmonėms taikomų svarbių taisyklių rinkinių yra tarptautiniai finansų ir apskaitos standartai. Bet koks verslo planavimo proceso nukrypimas nuo šių taisyklių įmonėms lemtų papildomą naštą, o ne galimybę sutaupyti. Kadangi Komisija BKPMB paskirstymo formulę parengė tik šiuo konkrečiu tikslu, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ji neatitinka kai kurių tarptautinių apskaitos standartų.

4)

Kadangi mokesčių srityje nepaprastai svarbus terminų aiškumas ir nuoseklumas, Komitetas rekomenduoja direktyvoje pateikti visus svarbius elementus ir ypač apibrėžtis.

4.4.   Skolos ir nuosavo kapitalo finansavimas

4.4.1.

Kalbant apie įmonių finansavimą, Komisijos pasiūlymuose daug dėmesio skiriama skolos ir nuosavo kapitalo traktavimui mokesčių tikslais. Žvelgiant plačiau, nuosavo kapitalo skatinimą, kaip pramonės strategijos elementą, galima laikyti vertingu, nes taip įvairinama įmonės rizika ir planuojant išvengiama daugybės svyravimo aspektų.

4.4.2.

Tačiau vertinant konkrečiau, Komitetui susirūpinimą kelia tai, kad pasirinktas sprendimas gali būti procikliškas ir dėl sunkiais laikais sumažėjusio nuosavo kapitalo arba įsiskolinimo, kai nėra kitų alternatyvų, gali padidėti apmokestinamos pajamos, taigi įmonės padėtis jai sunkiausiu metu gali dar labiau pablogėti. Tai vėliau turėtų poveikį darbo vietoms ir augimui. Todėl, EESRK nuomone, būtina gerai apgalvoti pasirinktą sprendimą.

5.   Konkrečios pastabos

5.1.

Komisija mano, kad jos pasiūlymais labai remiamas verslas ir siekiama sukurti lengvesnį ir veiksmingesnį prievolių vykdymo ir verslo veiklos režimą. Nors bendrosios rinkos ir įmonių poreikių viešinimas gali būti laikomas vienais pagrindinių ES tikslų, egzistenciniu lygmeniu Europos Sąjungą valstybės narės įsteigė tam, kad būtų tenkinami jų poreikiai. Komisija, pasiremdama tarptautinių duomenų bazių analize ir valstybių narių duomenimis, turėtų bent jau atlikti sisteminį vertinimą, kaip siūlomi pokyčiai paveiks mokestines pajamas, investicijas ir užimtumą kiekvienoje valstybėje narėje. EESRK ragina valstybes nares leisti Komisijai susipažinti su reikiamais duomenimis ir siūlo poveikio vertinimą atlikti abiem BKPMB etapams.

5.2.

Nors pasiūlymuose svarbus sandorių kainodaros pašalinimas, aišku, kad sandorių kainodara vis tiek išliktų grupėms vykdant veiklą tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų. Dėl to neišvengiamai daugeliui įmonių turės būti taikoma speciali ir atskira tvarka. Todėl reikia atkreipti dėmesį į grupių sudarymą ES viduje ir už jos ribų ir į mišrias struktūras. Tuomet galimybių išvengti mokesčių, susijusių su mokesčio baze arba dabartiniais šalių mokestinės tvarkos neatitikimais, gali sumažėti ir mokesčiams apeiti bus panaudotos įmonės struktūros ir grupės.

5.3.

EESRK ragina pasiekus susitarimą dėl BKPMB diskutuojant dėl BKPMB laikytis Europos procedūrų. Nors politika turėtų kažkiek lanksčiai reaguoti į besikeičiančias sąlygas, reikia organizuoto mechanizmo, kuris leistų koreguoti politiką priklausomai nuo ekonominių aplinkybių.

5.4.

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros traktavimas mokesčių tikslais iš esmės vertintinas labai palankiai. Dėl itin didelio šios srities išlaidų atskaitymo savaime gerokai suaktyvės veikla ir bus prisidėta prie konkurencingumo didinimo. Reikėtų šiuo atveju siūlomas priemones įvertinti pažvelgus į bendrą kontekstą, palyginant su tuo, ką jau siūlo valstybės narės (esama labai įvairių galimybių). Nors augimo ir investicijų skatinimo lengvata yra svarbi, taip pat svarbu, kad kaip nauja paskata ši lengvata ir iš tiesų itin didelis mokesčių atskaitymas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, juos įgyvendinus, netaptų naujais būdais apeiti mokesčius.

5.5.

Komisija turi apsvarstyti galimus konfliktus, kurių gali kilti tarp mokesčių administratorių ir pagrindinio mokesčių administratoriaus. Konfliktų dėl grupės patronuojamųjų įmonių apmokestinimo ir pelno paskirstymo tikrai gali kilti, o jiems teks skirti visą tą laiką, kuris bus sutaupytas pašalinus sandorių kainodaros problemas.

5.6.

Turi būti aiškiai nurodyta, kaip valstybės narės vykdys grupės patronuojamosios įmonės auditą, jeigu suinteresuotos valstybės narės mokesčių administratoriai norėtų jį atlikti.

5.7.

Nuostatos dėl nuvertėjimo laikotarpių gali neatitikti tam tikros verslo praktikos, šioje srityje reikėtų lankstumo. Daug įmonių savo įrangą (pavyzdžiui, kompiuterius) keičia kasmet arba kas dvejus metus, kad ji nepasentų, o ateityje dėl sparčių technologinių pokyčių tam tikrų rūšių turtas bus keičiamas dar dažniau.

5.8.

Svarbu apskaitos kodų arbitražu siekti, kad nebūtų vengiama mokesčių, nes iki įvykstant konsolidavimui tokia veikla dar gali būti įmanoma.

5.9.

Pasiūlymai taip pat leidžia tarptautinėms kompanijoms nenurodyti tarpinių subjektų, įskaitant ir veikiančių mokesčių rojuje, nes pastarasis būna įsisteigęs už ES ribų. Tokiu atveju šią problemą reikia spręsti kitokiais būdais, pavyzdžiui, taisyklėmis dėl sandorių kainodaros, dėl kontroliuojamųjų užsienio bendrovių, ir taikant bendrą kovos su mokesčių vengimu principą.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/63


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl:

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais

(COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD))

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų

(COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD))

(2017/C 434/10)

Pranešėjas:

Petru Sorin DANDEA

Konsultavimasis

Europos Parlamentas, COM(2017) 208 final – 2017 5 31; COM(2017) 331 final – 2017 9 11

Europos Sąjungos Taryba, COM(2017) 208 final – 2017 6 6; COM(2017) 331 final – 2017 8 22

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 ir 304 straipsniai

 

 

Atsakingas skyrius

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius

Priimta skyriuje

2017 9 7

Priimta plenarinėje sesijoje

2017 9 20

Plenarinė sesija Nr.

528

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

145/0/2

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK palankiai vertina šią iniciatyvą, kuri apima du pasiūlymus dėl reglamentų, ir ragina Komisiją kuo sparčiau visiškai įgyvendinti Europos rinkos infrastruktūros reglamentą (ERIR).

1.2.

EESRK labai palankiai vertina tai, kad dabartiniu Komisijos pasiūlymu įgyvendinami programoje REFIT išdėstyti pasiūlymai ir kad jis buvo pateiktas po plataus masto viešų konsultacijų. Jose buvo užtikrintas visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir po konsultacijų buvo pateiktas pasiūlymas supaprastinti ir patobulinti taisykles bei sumažinti atitikties išlaidas, nepakenkiant finansiniam stabilumui.

1.3.

EESRK svarbia laiko Komisijos pasiūlytų priemonių atitiktį Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planui, visų pirma jo nuostatoms dėl pakeitimo vertybiniais popieriais.

1.4.

EESRK mano, kad Komisijos iniciatyva yra pagrįsta, ir palankiai vertina tai, kad Europos rinkos infrastruktūros reglamente išliko jo pradinis tikslas, atsižvelgiant į tai, kad pasaulio mastu ne biržos išvestinių finansinių priemonių nominalioji vertė viršija 544 trln. EUR.

1.5.

EESRK rekomenduoja standartizuoti išvestinių finansinių priemonių sandorių ir priemonių rūšis, nes taip galėtų gerokai pagerėti duomenų kokybė.

1.6.

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti tarpuskaitos ribą mažosioms sandorio šalims, nes jos susiduria su sunkumais pasinaudoti tarpuskaita.

1.7.

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui pratęsti išimtį dėl pagrindinės sandorio šalies atliekamos tarpuskaitos prievolės taikymo pensijų fondams, nes iki šiol nebuvo rastas sprendimas dėl galimybės suteikti jiems reikalingą likvidumą, nepakenkiant fondo narių interesams.

1.8.

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti naują priežiūros mechanizmą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijoje (EVPRI). EESRK rekomenduoja, kad Komisija skirtų reikiamų finansinių išteklių EVPRI naujame skyriuje dirbančių darbuotojų mokymui, atsižvelgiant į atliktinos priežiūros veiklos sudėtingumą.

2.   Europos Komisijos pasiūlymas

2.1.

Komisija gegužės ir birželio mėn. pateikė du pasiūlymus dėl reglamentų (1), kuriais iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (ERIR).

2.2.

Prie abiejų pasiūlymų buvo pridėti Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai ir poveikio vertinimai.

2.3.

Pirmajame pasiūlyme dėl reglamento Komisija siūlo paprastesnes ir veiksmingesnes išvestinėms finansinėms priemonėms taikomas taisykles. Komisija nori atkreipti dėmesį į didelius ir naujai kylančius sunkumus, susijusius su ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita. Pasiūlyme svarstomi keturi elementai: ataskaitų teikimo reikalavimai, ne finansų sandorio šalys, finansų sandorio šalys ir pensijų fondai.

2.4.

Antrajame pasiūlyme dėl reglamento Komisija siūlo vykdyti tvirtesnę pagrindinių sandorio šalių priežiūrą išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Pasiūlymu siekiama toliau didinti ES finansinį stabilumą sukuriant naują mechanizmą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijoje išvestinių finansinių priemonių rinkai prižiūrėti.

3.   Bendrosios ir konkrečios pastabos

3.1.

Europos rinkos infrastruktūros reglamento pakeitimas yra Komisijos pastangų užtikrinti geresnį išvestinių finansinių priemonių reglamentavimą dalis. Pastaraisiais metais nemažai reglamento nuostatų buvo įgyvendintos priėmus deleguotuosius teisės aktus, direktyvas ir reglamentus. EESRK palankiai vertina šią iniciatyvą ir ragina Komisiją kuo greičiau visiškai įgyvendinti Europos rinkos infrastruktūros reglamentą (ERIR).

3.2.

EESRK labai palankiai vertina tai, kad dabartiniu Komisijos pasiūlymu įgyvendinami programoje REFIT išdėstyti pasiūlymai ir kad jis buvo pateiktas po plataus masto viešų konsultacijų. Jose buvo užtikrintas visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir po konsultacijų buvo pateiktas pasiūlymas supaprastinti ir patobulinti taisykles bei sumažinti atitikties išlaidas, nepakenkiant finansiniam stabilumui.

3.3.

EESRK svarbia laiko Komisijos pasiūlytų priemonių atitiktį Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planui, visų pirma jo nuostatoms dėl pakeitimo vertybiniais popieriais.

3.4.

Komisijos iniciatyva nesumenkina pradinio ERIR tikslo – prižiūrėti ir stebėti ne biržos išvestines finansines priemones, siekiant sušvelninti sisteminę riziką, taip pat sumažinti tokios rūšies priemonės, ypač spekuliacinio pobūdžio, apimtį. EESRK mano, kad Komisijos iniciatyva yra pagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad pasaulio mastu ne biržos išvestinių finansinių priemonių nominalioji vertė viršija 544 trln. EUR.

3.5.

Komisijos pasiūlyti ataskaitų teikimo reikalavimų pakeitimai sumažins administracinę naštą ir supaprastins ataskaitų teikimo procedūrą daugumai sandorio šalių. Komisija mano, kad taip pagerės ir pateikiamų duomenų kokybė. EESRK tikisi, kad sandorių ir priemonių rūšių standartizavimas galėtų gerokai pagerinti duomenų kokybę.

3.6.

Komisija siūlo nustatyti tarpuskaitos ribą mažosioms sandorio šalims. Kadangi joms sunku pasinaudoti tarpuskaita, Komisijos pasiūlymu remiami šie maži subjektai, kurie gali būti maži bankai ar investiciniai fondai. EESRK pritaria šiam Komisijos pasiūlymui.

3.7.

Pasiūlyme dėl reglamento Komisija nori pratęsti išimtį dėl pagrindinės sandorio šalies atliekamos tarpuskaitos prievolės taikymo pensijų fondams, turintiems ne biržos išvestinių finansinių priemonių portfelių. Atsižvelgdamas į tai, kad pensijų fondai nėra likvidūs, kad pagrindinės sandorio šalys galėtų atlikti tarpuskaitą, ir į tai, kad jie labai svarbūs užtikrinant vyresnio amžiaus žmonių pajamas, EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui.

3.8.

Antruoju pasiūlymu dėl reglamento nustatomos naujos taisyklės ir atsakomybės sritys, susijusios su pagrindinių sandorio šalių priežiūra tiek pačioje ES, tiek už jos ribų. Pasiūlymu nustatoma platesnio masto centrinių bankų ir priežiūros institucijų bendradarbiavimo sistema. EESRK palankiai vertina šį Komisijos pasiūlymą.

3.9.

Siūlomu reglamentu numatoma sukurti naują EVPRI priežiūros mechanizmą, kuriam bus suteikti priežiūros įgaliojimai ES ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu. Komisija siekia sustiprinti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, ypač tų, kurios gali atlikti svarbų vaidmenį atliekant tarpuskaitos operacijas ES viduje. EESRK rekomenduoja, kad Komisija skirtų reikiamų finansinių išteklių EVPRI naujame skyriuje dirbančių darbuotojų mokymui, atsižvelgiant į jų atliktinos priežiūros veiklos sudėtingumą.

3.10.

Atsižvelgdamas į ne biržos išvestinių finansinių priemonių keliamas problemas, susijusias su piliečių santaupomis, taip pat į sisteminę riziką, EESRK dar kartą primena savo pasiūlymą (2) dėl finansinio švietimo programų. Komisija galėtų finansuoti tokias programas, skirtas mažmeniniams investuotojams.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 20 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  COM(2017) 208 final – Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais; ir COM(2017) 331 final – Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų.

(2)  Žr. EESRK nuomonės Finansinių priemonių rinkos 4.7 punktą (OL C 143, 2012 5 22, p. 74).