ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 393

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. lapkričio 21d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2017/C 393/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2017/C 393/02

Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2163, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

2

2017/C 393/03

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

3

 

Europos Komisija

2017/C 393/04

Euro kursas

4

2017/C 393/05

Komisijos pranešimas dėl kiekybinės informacijos apie sudedamąsias dalis (KISD) pateikimo principo taikymo

5


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2017/C 393/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

13

2017/C 393/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8612 – CZ/DT / Carl Zeiss Smart Optics) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

15

2017/C 393/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

17


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports)

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 393/01)

7.11.2017 Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32017M8634. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/2


Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2163, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

(2017/C 393/02)

Toliau pateikta informacija yra skirta asmeniui, įtrauktam į Tarybos sprendimo 2014/145/BUSP (1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2163 (2), priedą ir į Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 (3), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153 (4), dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, I priedą.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad į pirmiau nurodytus priedus įtrauktas asmuo turėtų būti įtrauktas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Sprendime 2014/145/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, sąrašą. To asmens įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos atitinkamame tų priedų įraše.

Atitinkamo asmens dėmesys atkreipiamas į tai, kad jis turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 269/2014 II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (žr. reglamento 4 straipsnį).

Atitinkamas asmuo gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti jį į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas sanctions@consilium.europa.eu.

Atitinkamo asmens dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jis turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  OL L 304, 2017 11 21, p. 50.

(3)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.

(4)  OL L 304, 2017 11 21, p. 3.


21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/3


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

(2017/C 393/03)

Duomenų subjektų dėmesys atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (1) 12 straipsnį:

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas yra Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 (2), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153 (3).

Už šį tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Europos Sąjungos Taryba, kuriai atstovauja Tarybos generalinio sekretoriato C generalinio direktorato (užsienio reikalai, plėtra ir civilinė sauga) generalinis direktorius, o tarnyba, kuriai pavesta atlikti šį duomenų tvarkymo veiksmą, yra C generalinio direktorato 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas sanctions@consilium.europa.eu

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, nustatytos Reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2153, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka tame reglamente nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose numatytiems apribojimams, į prašymus susipažinti su duomenimis, taip pat į prašymus ištaisyti duomenis arba nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi, bus atsakoma pagal Tarybos sprendimo 2004/644/EB (4) 5 skirsnį.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kurių turtas įšaldomas, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Duomenų subjektai gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.


(1)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(2)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.

(3)  OL L 304, 2017 11 21, p. 3.

(4)  OL L 296, 2004 9 21, p. 16.


Europos Komisija

21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/4


Euro kursas (1)

2017 m. lapkričio 20 d.

(2017/C 393/04)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1781

JPY

Japonijos jena

132,10

DKK

Danijos krona

7,4414

GBP

Svaras sterlingas

0,88940

SEK

Švedijos krona

9,9585

CHF

Šveicarijos frankas

1,1676

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,7298

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,568

HUF

Vengrijos forintas

312,44

PLN

Lenkijos zlotas

4,2311

RON

Rumunijos lėja

4,6514

TRY

Turkijos lira

4,6211

AUD

Australijos doleris

1,5592

CAD

Kanados doleris

1,5066

HKD

Honkongo doleris

9,2036

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7243

SGD

Singapūro doleris

1,5972

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 291,10

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,5582

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,8155

HRK

Kroatijos kuna

7,5648

IDR

Indonezijos rupija

15 932,62

MYR

Malaizijos ringitas

4,8869

PHP

Filipinų pesas

59,761

RUB

Rusijos rublis

70,1470

THB

Tailando batas

38,606

BRL

Brazilijos realas

3,8388

MXN

Meksikos pesas

22,3489

INR

Indijos rupija

76,6975


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/5


Komisijos pranešimas dėl kiekybinės informacijos apie sudedamąsias dalis (KISD) pateikimo principo taikymo

(2017/C 393/05)

TURINYS

1.

Įvadas 5

2.

Pareiga pateikti KISD 5

3.

Nuostatos, leidžiančios nesilaikyti pareigos pateikti KISD 7

4.

KISD išraiškos formos 10

5.

KISD vieta ženklinant 12

Komisijos pranešimo tikslas – įmonėms ir nacionalinėms institucijoms pateikti gaires dėl kiekybinės informacijos apie sudedamąsias dalis (KISD) pateikimo (angl. Quantitative Ingredients Declaration, QUID) principo taikymo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 (1) dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (toliau – Reglamentas). Šiuo pranešimu pakeičiamos ir papildomos gairės dėl kiekybinės informacijos apie sudedamąsias dalis pateikimo, kurios buvo patvirtintos vadovaujantis Tarybos direktyvos 79/112/EEB (2) 7 straipsniu.

Šiame pranešime atsižvelgta į darbo grupės dėl Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams posėdyje įvykusias Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (SANTE) atstovų diskusijas su valstybių narių ekspertais.

Šis pranešimas nedaro poveikio aiškinimui, kurį gali pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

1.   Įvadas

1.

Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 (toliau – Reglamentas) nustatytas reikalavimas ant visų fasuotų maisto produktų nurodyti tam tikrų sudedamųjų dalių arba tam tikrų kategorijų sudedamųjų dalių, naudojamų gaminant arba ruošiant atitinkamą maisto produktą, kiekį (Reglamento 9 straipsnio 1 dalies d punktas ir 22 straipsnis).

2.

Reikalavimas pateikti KISD netaikomas iš vienos sudedamosios dalies sudarytiems maisto produktams, kadangi visais atvejais vienos sudedamosios dalies kiekis atitiks 100 % maisto produkto kiekio.

3.

Yra kitų konkrečių atvejų, kai pateikti KISD ant fasuotų maisto produktų nebūtina (Reglamento VIII priedas). Be to, KISD nebūtina pateikti ant vadinamųjų nefasuotų maisto produktų (maisto produktų, kurie pateikiami pardavimui nefasuoti arba vartotojo prašymu pakuojami pardavimo vietoje arba yra fasuoti tiesioginiam pardavimui), nebent valstybės narės yra patvirtinusios nacionalines taisykles, pagal kurias šią informaciją būtina nurodyti ant tokių maisto produktų (Reglamento 44 straipsnis).

4.

Galiausiai, reikalavimas pateikti KISD, t. y. nurodyti sudedamųjų dalių kiekį, netaikomas elementams, kurių natūraliai yra maisto produktuose ir kurie nebuvo įdėti į tam tikrą maisto produktą kaip sudedamosios dalys, pvz., kofeinui (kavoje) ir vitaminams bei mineralams (vaisių sultyse).

2.   Pareiga pateikti KISD

5.

Reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „[a]tskiros sudedamosios dalies arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių, naudotų maisto produktui gaminti ar ruošti, kiekis nurodomas, kai sudedamoji dalis arba atitinkamų sudedamųjų dalių kategorija:

a)

nurodyta maisto produkto pavadinime arba paprastai vartotojams asocijuojasi su tuo maisto produktu;

b)

ženklinant išskiriama žodžiais, piešiniais ar grafiniais ženklais; arba

c)

labiausiai atspindi maisto produkto savybes ir leidžia jį atskirti nuo kitų produktų, su kuriais jis gali būti supainiotas dėl jo pavadinimo ar išvaizdos“.

6.

Kalbant apie Reglamento 22 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal šią nuostatą pateikti KISD būtina, jeigu sudedamoji dalis nurodyta maisto produkto pavadinime, pvz., „pica su kumpiu ir grybais“, „jogurtas su braškėmis“, „lašišos putėsiai“, „šokoladiniai ledai“ (ledai su šokoladu). Šiais atvejais reikia nurodyti pabrauktų maisto produkto pavadinime nurodytų sudedamųjų dalių kiekį.

7.

Pagal Reglamento 22 straipsnio 1 dalies a punktą KISD taip pat būtina pateikti, jeigu maisto produkto pavadinime nurodyta tam tikra sudedamųjų dalių kategorija, pvz., „pyragėlis su daržovėmis“, „žuvies piršteliai“, „riešutų duona“, „pyragas su vaisių įdaru“. Šiais atvejais reikia nurodyti bendrą daržovių, žuvies, riešutų ar vaisių kiekį maisto produkte.

8.

Jeigu tai yra sudėtinės sudedamosios dalys  (3), turėtų būti taikomos šios nuostatos:

a.

jeigu maisto produkto pavadinime nurodyta sudėtinė sudedamoji dalis (pvz., sausainiai su kreminiu įdaru), turėtų būti pateikta tos sudėtinės sudedamosios dalies (t. y. kreminio įdaro) KISD;

b.

jeigu maisto produkto pavadinime nurodyta tam tikra sudėtinės sudedamosios dalies sudedamoji dalis (pvz., sausainiai su kreminiu įdaru su kiaušiniais), be kiekybinės informacijos apie sudėtinę sudedamąją dalį, tokia informacija turėtų būti pateikta ir apie tą sudedamąją dalį (kiaušinius).

9.

Pagal Reglamento 22 straipsnio 1 dalies a punktą KISD taip pat būtina pateikti tais atvejais, kai sudedamoji dalis arba sudedamųjų dalių kategorija vartotojui paprastai asocijuojasi su tam tikru maisto produktu. Ši nuostata veikiausiai bus taikoma tais atvejais, kai maisto produktai pavadinti įprastiniais pavadinimais (4) be papildomų aprašomųjų pavadinimų (5). Tokiais atvejais sprendžiant, su kokiomis sudedamosiomis dalimis tikriausiai bus siejamas tik įprastiniu pavadinimu pavadintas maisto produktas, galima atsižvelgti į jo aprašomąjį pavadinimą. Tokiu atveju turėtų būti pateikta kiekybinė informacija apie pagrindines arba svarbias sudedamąsias dalis, nes paprastai būtent jos vartotojams asocijuojasi su tam tikro maisto produkto pavadinimu.

Pavyzdžiai

Įprastiniai pavadinimai

Aprašomojo pavadinimo pavyzdys

Sudedamoji dalis, kurios KISD reikia pateikti

„Lancashire hot pot“

Aviena ir bulvės su svogūnais, morkomis ir riebiu padažu

Aviena

„Chilli con carne“

Malta jautiena su raudonosiomis pupelėmis, pomidorais, paprikomis, svogūnais ir aitriąja paprika

Malta jautiena

„Forloren skildpadde“

Veršiena, maltos mėsos kukuliai ir žuvies kukuliai su svogūnais, morkomis ir chereso padažu

Veršiena

„Damų piršteliai“

Sausainiai su kiaušiniais

Kiaušiniai

„Brandade“

Bulvių ir atlantinės menkės patiekalas

Atlantinė menkė

„Cassoulet“

Patiekalas su pupelėmis, dešrelėmis ir mėsos gabaliukais

Mėsa

„Königinpastete“

Veršienos troškinys su smidrais ir grybais tešloje

Veršiena

„Königsberger Klopse“

Maltos mėsos kukuliai su baltu padažu su kaparėliais

Mėsa

„Gulaschsuppe“

Sriuba su jautiena, svogūnais ir paprika

Jautiena

„Hutspot“

Morkų ir svogūnų patiekalas

Morkos ir svogūnai

„Kåldolmar“

Į kopūsto lapą susukta malta mėsa su ryžiais

Mėsa

„Kroppkakor“

Bulvių ir kvietinių miltų tešlos rutuliukai, įdaryti kepta ir rūkyta malta kiauliena

Kiauliena

„Janssonin kiusaus“ arba „Janssons frestelse“

Bulvių ir ančiuvių patiekalas

Ančiuviai

Vis dėlto, aiškinant šią nuostatą, nereikėtų suprasti, kad kiekvienas pavadinimas, kuriuo maisto produktas parduodamas, galiausiai sietinas su tam tikra sudedamąja dalimi, todėl reikia pateikti tos sudedamosios dalies KISD. Kiekvieną atvejį reikėtų vertinti atskirai. Pavyzdžiui, nebūtina nurodyti gaminant sidrą sunaudotų obuolių kiekio. Taip pat tai nereiškia, kad automatiškai būtina nurodyti mėsos kiekį ant tokių produktų, kaip vytintas kumpis.

10.

Reglamento 22 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta: „Atskiros sudedamosios dalies arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių, naudotų maisto produktui gaminti ar ruošti, kiekis nurodomas, kai sudedamoji dalis arba atitinkamų sudedamųjų dalių kategorija: <…> b) ženklinant išskiriama žodžiais, piešiniais ar grafiniais ženklais; <…>.“

11.

Pagal Reglamento 22 straipsnio 1 dalies b punktą, reikalavimas pateikti KISD taikomas:

i)

kai etiketėje atkreipiamas dėmesys į tam tikrą sudedamąją dalį arba sudedamųjų dalių kategoriją, ją nurodant ne maisto produkto pavadinime, o kitoje vietoje, pvz., pateikiama tokia informacija:

„su vištiena“,

„pagaminta su sviestu“,

„su kremu“;

arba kai etiketėje, bet ne maisto produkto pavadinime, kitokio šrifto, spalvos ir (arba) stiliaus raidėmis atkreipiamas dėmesys į tam tikrą sudedamąją dalį arba sudedamųjų dalių kategoriją;

ii)

kai atitinkama iliustracija atkreipiamas dėmesys į pasirinktą vieną ar daugiau sudedamųjų dalių, pvz.,

orkaitėje troškinta žuvis, ant kurios pakuotės – tik žuvies, iš kurios pagamintas maisto produktas, reljefiškas paveikslas arba iliustracija;

iii)

kai dėmesys į sudedamąją dalį atkreipiamas jo kilmę primenančiu paveikslėliu, pvz.,

karvės paveikslėliu arba piešiniu atkreipiamas dėmesys į pieno produktus, iš kurių pagamintas maisto produktas, pvz., pieną, sviestą.

12.

Yra vaizdinių elementų, kuriems neturėtų būti taikoma ši nuostata. Pavyzdžiui:

kai paveikslėlyje pavaizduotas parduodamas maisto produktas; kai vaizdiniame elemente parodyta, kaip galima patiekti atitinkamą maisto produktą, jeigu vaizdinio elemento pobūdis yra aiškus ir jame niekaip kitaip neatkreipiamas dėmesys į parduodamą maisto produktą ir (arba) kurią nors iš jo sudedamųjų dalių;

kai paveikslėlyje pavaizduotos visos maisto produkto sudedamosios dalys, neatkreipiant dėmesio į kurią nors vieną konkrečią sudedamąją dalį;

kai maisto produkto ruošinio pakuotės vaizdiniame elemente, neatkreipiant dėmesio į kurią nors konkrečią sudedamąją dalį, parodyta, kaip paruošti maisto produktą pagal nurodymus.

13.

Reglamento 22 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta: „Atskiros sudedamosios dalies arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių, naudotų maisto produktui gaminti ar ruošti, kiekis nurodomas, kai sudedamoji dalis arba atitinkamų sudedamųjų dalių kategorija: <…> c) labiausiai atspindi maisto produkto savybes ir leidžia jį atskirti nuo kitų produktų, su kuriais jis gali būti supainiotas dėl jo pavadinimo ar išvaizdos.“

14.

Šios nuostatos tikslas – patenkinti vartotojų poreikius tose valstybėse narėse, kuriose reglamentuojama tam tikrų maisto produktų sudėtis ir (arba) tam tikri pavadinimai vartotojams asocijuojasi su konkrečia maisto produktų sudėtimi.

Maisto produktų, kuriems ši nuostata veikiausiai turės įtakos, yra labai nedaug, kadangi ji skirta produktams, kurių sudėtis kiekvienoje valstybėje narėje gali labai skirtis, bet kurie paprastai parduodami tuo pačiu pavadinimu.

Per įvykusias diskusijas su valstybių narių ekspertais lig šiol nustatyti šie produktai:

majonezas,

marcipanas.

Kad reikalavimas pateikti KISD būtų taikomas, turi būti įvykdytos toliau išdėstytos dvi sąlygos. Sudedamoji dalis arba jos kategorija turi būti būtina tam, kad būtų galima

apibūdinti maisto produktą ir

atskirti jį nuo kitų produktų, su kuriais jis gali būti supainiotas dėl jo pavadinimo ar išvaizdos.

3.   Nuostatos, leidžiančios nesilaikyti pareigos pateikti KISD

15.

Reglamento VIII priede nurodyti atvejai, kai nebūtina pateikti KISD.

16.

Reglamento VIII priedo 1 punkto a papunkčio i dalyje nurodyta, kad „1. Kiekio nurodyti nereikia: a) kai sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos: i) grynasis svoris be skystos terpės nurodomas remiantis IX priedo 5 dalimi; <…>“.

Reglamento IX priedo 5 punkte nurodyta, kad „[k]ai kietas maisto produktas pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir grynasis maisto produkto svoris be skystos terpės. Jei maisto produktas yra glazūruotas, grynasis maisto produkto svoris nurodomas be glazūros.

Šioje dalyje skysta terpė – toliau nurodyti produktai, kurie gali būti mišinyje, užšaldyti arba greitai užšaldyti, jei skystis yra tik to ruošinio pagrindinių dalių priedas ir todėl nėra lemiamas veiksnys perkant: vanduo, vandeniniai druskos tirpalai, sūrymas, maistinių rūgščių vandeniniai tirpalai, actas, cukrų vandeniniai tirpalai, kitų saldinimo medžiagų vandeniniai tirpalai, vaisių arba daržovių sultys, kai produktai yra vaisiai arba daržovės.“

Todėl, atsižvelgiant į minėtas Reglamento nuostatas, produktams, kurių etiketėje, vadovaujantis IX priedo 5 punktu, turi būti nurodytas grynasis svoris be skystos terpės ir grynasis svoris, netaikomas reikalavimas atskirai pateikti KISD. Sudedamosios dalies arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių kiekį galima apskaičiuoti pagal nurodytą grynąjį svorį be skystos terpės.

Pavyzdžiai: tunai savo sultyse, ananasai sirupe.

Pagal analogiją tokiu pačiu principu galima vadovautis, kai skystyje (skystoje terpėje) (pvz., saulėgrąžų aliejuje) parduodamo produkto, kuriam netaikomas IX priedo 5 punktas, etiketėje pateikta neprivaloma informacija apie grynąjį svorį be skystos terpės. Sudedamosios dalies arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių kiekį galima apskaičiuoti pagal nurodytą grynąjį svorį be skystos terpės. Todėl tokiu atveju neturėtų būti privaloma pateikti KISD.

Nuo reikalavimo pateikti KISD neatleidžiama, kai nurodomas iš kelių sudedamųjų dalių sudarytų produktų grynasis svoris ir grynasis svoris be skystos terpės, jei pavadinime nurodyta arba kaip nors akcentuota viena arba kelios iš tų sudedamųjų dalių. Kiekvienos sudedamosios dalies kiekio negalima apskaičiuoti pagal jau nurodytą svorį.

Pavyzdys – skystyje (skystoje terpėje) parduodamos alyvuogės ir paprikos. Tokiu atveju būtina atskirai pateikti alyvuogių ir paprikų KISD.

17.

Reglamento VIII priedo 1 punkto a papunkčio ii dalyje nurodyta, kad „1. Kiekio nurodyti nereikia: a) kai sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos: <…> ii) kiekius ženklinant pagal Sąjungos nuostatas jau privaloma nurodyti; <…>“.

Šiame punkte minimos Sąjungos nuostatos nurodytos toliau pateiktoje lentelėje. KISD nebūtina pateikti, jeigu teisės aktais jau nustatytas reikalavimas etiketėje nurodyti sudedamosios dalies arba atitinkamos kategorijos sudedamųjų dalių kiekį. Vis dėlto, jeigu nektarai ir džemai pagaminti iš dviejų ar daugiau vaisių, į kuriuos žodžiais arba paveikslėliais atskirai atkreipiamas dėmesys maisto produkto etiketėje arba kurie atskirai nurodyti maisto produkto pavadinime, tų sudedamųjų dalių kiekis arba procentinė dalis taip pat turi būti nurodyti.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/4/EB (6)

Kavos ekstraktai ir cikorijos ekstraktai

(2 straipsnis)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/36/EB (7)

Kakavos ir šokolado produktai

(3 straipsnis)

Tarybos direktyva 2001/112/EB (8)

Vaisių sultys ir tam tikri panašūs produktai

(3 straipsnio 7 dalis: vaisių kiekis nektare)

Tarybos direktyva 2001/113/EB (9)

Vaisių džemai, želė ir marmeladai bei kaštonų tyrė

(2 straipsnis)

18.

Reglamento VIII priedo 1 punkto a papunkčio iii dalyje nurodyta, kad „[k]iekio nurodyti nereikia: a) kai sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos: <…> iii) mažais kiekiais naudojamos kaip kvapiosios medžiagos; <…>“.

Reikėtų suprasti, kad šis reikalavimas pateikti KISD netaikomas ne tik kvapiosioms medžiagoms, kurių apibrėžtis pateikta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1334/2008 (10) – jis netaikomas bet kurioms sudedamosioms dalims (arba sudedamųjų dalių kategorijoms), kurios naudojamos mažais kiekiais maisto produktui paskaninti (pvz., česnakams, prieskoninėms žolelėms, prieskoniams).

Reglamente neapibrėžta sąvoka „maži kiekiai“. Tai reikėtų įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Pavyzdžiai: duona su česnakais, krevečių kokteilio skonio traškučiai, vištienos skonio traškučiai.

19.

Reglamento VIII priedo 1 punkto a papunkčio iv dalyje nurodyta, kad „[k]iekio nurodyti nereikia: a) kai sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos: <…> iv) nors ir nurodytos maisto produkto pavadinime, tačiau negali nulemti šalies, kurioje produktas parduodamas, vartotojo pasirinkimo, nes kiekio skirtumai nėra esminis kriterijus, pagal kurį būtų galima spręsti apie maisto produkto savybes arba atskirti jį nuo kitų panašių maisto produktų; <…>“.

Vadovaujantis šia nuostata, reikalavimas pateikti KISD netaikomas, kai maisto produkto pavadinime paminėtos sudedamosios dalies kiekis neturi įtakos vartotojo sprendimui nusipirkti produktą.

Nuo šio reikalavimo atleidžiama tik tais atvejais, kai sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorija nurodyta maisto produkto pavadinime. Nuo jo taip pat atleidžiama, kai ant skirtingų pakuotės pusių pakartota ta pati maisto produkto pavadinimo formuluotė. Nuo reikalavimo nurodyti sudedamųjų dalių kiekį neturėtų būti atleidžiama, jeigu sudedamosios dalies pavadinimas yra išryškintas, ypač kai tas pavadinimas yra ne maisto produkto pavadinimo, o informacijos, kuria siekiama atkreipti pirkėjo dėmesį į tai, kad tame maisto produkte yra šios sudedamosios dalies, dalis.

Pavyzdžiui, šio reikalavimo galima netaikyti šių rūšių maisto produktams:

salykliniam viskiui (viskiui) ir panašiems produktams, kaip antai iš grūdų gaminamai degtinei,

tipiniams likeriams, kurių pavadinime nurodyta tik ta sudedamoji dalis, kuri naudojama siekiant suteikti alkoholiui tam tikrą aromatą,

vynuogių išspaudų alkoholiniams gėrimams, alkoholiniams gėrimams iš vaisių, maceruotiems ir distiliuotiems alkoholiniams gėrimams (kurių pavadinime pirmiausia nurodyti vaisiai) ir Geist tipo brendžiams (kurių pavadinime pirmiausia nurodyti vaisiai arba žaliava, iš kurių jie pagaminti), kurie nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 (11) II priedo 6, 9, 16 ir 17 punktuose,

sojų padažui,

šiaudeliams su druska,

šiaudeliams su aguonomis,

šiaudeliams su sezamais,

gruzdintiems kukurūzams,

medaus alui.

20.

Reglamento VIII priedo 1 punkto b papunktyje nurodyta: „Kiekio nurodyti nereikia: b) kai pagal konkrečias Sąjungos nuostatas sudedamosios dalies arba sudedamosios dalies kategorijos kiekis tiksliai nustatytas, bet nenumatyta jo nurodyti ženklinant; <…>.“

Sąjungos teisės aktuose nėra nuostatų dėl tikslių sudedamųjų dalių kiekių, kurių nereikia nurodyti ženklinant. Pagal Reglamento VIII priedo 1 punkto b papunktį reikalaujama, kad kiekis būtų tiksliai nustatytas. Todėl jeigu maisto produkte yra minimalus tam tikros sudedamosios medžiagos kiekis, tai neturėtų būti vertinama kaip pagrindas, vadovaujantis šia nuostata, netaikyti reikalavimo nurodyti sudedamosios dalies kiekį.

21.

Reglamento VIII priedo 1 punkto c papunktyje nurodyta, kad „[k]iekio nurodyti nereikia: c) VII priedo A dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais“.

22.

Reglamento VII priedo A dalies 4 punkte nurodyta, kad „[v]aisiai, daržovės ar grybai, iš kurių nė vienas nėra vyraujantis pagal svorį ir kurie naudojami kintančiomis dalimis mišinyje, kuris yra maisto produkto sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių sąraše gali būti skirstomi į grupes „vaisiai“, „daržovės“ ar „grybai“, pridedant žodžius „įvairiomis dalimis“, po kurių iš karto pateikiamas esančių vaisių, daržovių ar grybų sąrašas. Tokiais atvejais mišinys į sudedamųjų dalių sąrašą įtraukiamas pagal 18 straipsnio 1 dalį, remiantis visa esančių vaisių, daržovių ar grybų mase.“

Šiuo atveju nereikia pateikti kiekvieno to mišinio elemento KISD, jeigu nė vienas iš tų elementų nėra aiškiai vyraujantis pagal svorį ir tie elementai naudojami daugiausia kintančiomis dalimis.

23.

Reglamento VII priedo A dalies 5 punkte nurodyta, kad „[p]rieskonių ir prieskoninių augalų mišiniai, kuriuose pagal svorį neišsiskiria nė vienas prieskonis ar prieskoninis augalas, gali būti išvardyti kitokia tvarka; tokiu atveju sudedamųjų dalių sąraše įrašomi žodžiai „įvairiomis dalimis““.

Šiuo atveju nereikia pateikti kiekvieno to mišinio elemento KISD, jeigu nė vienas iš tų elementų nėra aiškiai vyraujantis pagal svorį.

24.

Reglamento VIII priedo 2 punkte nurodyta, kad „22 straipsnio 1 dalies a ir b punktai netaikomi, kai: a) sudedamajai daliai ar sudedamųjų dalių kategorijai taikoma nuoroda „su saldikliu (saldikliais)“ arba „su cukrumi (cukrais) ir saldikliu (saldikliais)“, jei pagal III priedą ši nuoroda pateikiama su maisto produkto pavadinimu; arba b) įdėta vitaminų ir mineralinių medžiagų, jei tas medžiagas reikia nurodyti maistingumo deklaracijoje“.

Vadovaujantis tuo pačiu principu, neturėtų būti reikalaujama pateikti su 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktais susijusios kiekybinės informacijos apie įdėtas maisto medžiagas ir kitas poveikį maistingumui ar fiziologinį poveikį turinčias medžiagas, kurios yra maisto papildų sudedamosios dalys, kai informacija apie maistingumą pateikta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB (12) 8 straipsniu.

4.   KISD išraiškos formos

25.

Reglamento VIII priedo 3 punkto a papunktyje nurodyta, kad „[s]udedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos kiekis nurodomas: a) išreiškiant procentiniu dydžiu, atitinkančiu sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kiekį jos (jų) naudojimo metu; <…>“.

Nurodomas sudedamosios dalies kiekis apskaičiuojamas remiantis receptu tuo metu, kad sudedamosios dalys dedamos į maisto produktą, t. y. naudojamas tas pats metodas, kuris taikomas nustatant sudedamųjų dalių eilės tvarką jų sąraše (Reglamento 18 straipsnio 1 dalis).

26.

Reglamento VIII priedo 4 punkte išvardyti atvejai, kai leidžiama netaikyti 3 punkto a papunktyje nustatyto principo, visų pirma maisto produktams, kurie dėl apdorojimo neteko drėgmės, taip pat lakiosioms sudedamosioms dalims ir koncentruotiems bei dehidratuotiems maisto produktams ir sudedamosioms dalims.

Tiksliau

27.

Reglamento VIII priedo 4 punkto a papunktyje nurodyta: „Nukrypstant nuo 3 punkto: jei maisto produktai prarado drėgmę juos termiškai ar kitaip apdorojus, kiekis išreiškiamas procentiniu dydžiu, kuris atitinka įdėtą sudedamosios dalies (sudedamųjų dalių) kiekį, susijusį su galutiniu produktu, išskyrus jei visų ženklinant nurodytų sudedamųjų dalių kiekis arba jų visas kiekis viršija 100 %, nes tokiu atveju kiekis nurodomas remiantis sudedamosios dalies (sudedamųjų dalių), įdėtų paruošti 100 g galutinio produkto, kiekiu;“.

Ant maisto produktų, kurie pagaminti netenka drėgmės (pvz., pyragų, sausainių, pyragų su įdaru, vytintos mėsos produktų), KISD turi būti pateikta remiantis sudedamųjų dalių kiekiu jų sumaišymo etape ir išreikšta galutinio produkto kiekio procentine dalimi. Pavyzdžiui:

sviestinių sausainių, ant kurių pakuotės reikia pateikti tik jų sudėtyje esančio sviesto KISD, atveju reikia skaičiuoti taip:

Sudedamųjų dalių svoris:

miltai – 100 g;

cukrus – 40 g;

sviestas – 50 g;

kiaušiniai – 10 g;

Bendras sudedamųjų dalių svoris jų sumaišymo etape – 200 g;

Bendras galutinio produkto svoris iškepus – 170 g;

Sviestinių sausainių sudėtyje esančio sviesto kiekis apskaičiuojamas taip: (50/170)*100 = 29,4 % sviesto.

Kadangi apskaičiuotas sviestinių sausainių sudėtyje esančio sviesto kiekis neviršija 100 %, sviesto KISD reikia nurodyti kaip galutinio produkto kiekio procentinę dalį (t. y. 29,4 %).

Jeigu apskaičiuotas sudedamosios dalies kiekis galutiniame produkte viršija 100 %, sudedamosios dalies KISD reikia nurodyti remiantis sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių), kurių reikia 100 g galutinio produkto paruošti, svoriu. Pavyzdžiui:

iš kiaulienos pagaminto vytinto mėsos produkto (saliamio), ant kurio pakuotės reikia pateikti tik jo sudėtyje esančios kiaulienos KISD, atveju reikia skaičiuoti taip:

Sudedamųjų dalių svoris:

kiauliena – 120 g;

druska – 4,1 g;

pieno milteliai – 3 g;

kitos sudedamosios dalys – 2,9 g.

Bendras sudedamųjų dalių svoris jų sumaišymo etape – 130 g;

Bendras galutinio produkto svoris – 100 g;

Vytinto mėsos produkto sudėtyje esančios kiaulienos kiekis apskaičiuojamas taip: (120/100)*100 = 120 % kiaulienos.

Jeigu apskaičiuotas kiaulienos kiekis galutiniame produkte viršija 100 %, sudedamosios dalies procentinę dalį reikia pakeisti informacija apie kiaulienos, kurios reikia 100 g saliamio pagaminti, svorį (pvz., KISD būtų galima išreikšti taip: „100 g saliamio pagaminti sunaudota 120 g kiaulienos.“).

28.

Reglamento VIII priedo 4 punkto b papunktyje nurodyta: „Nukrypstant nuo 3 punkto: <…> b) lakiųjų sudedamųjų dalių kiekis nurodomas pagal jų svorio galutiniame produkte santykį;“.

Maisto produktuose esančių lakiųjų sudedamųjų dalių (pvz., brendžio pyrage arba pudinge) KISD turi būti pateikta remiantis tų sudedamųjų dalių kiekiu jų sumaišymo etape ir išreikšta galutinio produkto svorio procentine dalimi.

29.

Reglamento VIII priedo 4 punkto c papunktyje nurodyta: „Nukrypstant nuo 3 punkto: <…> c) sudedamųjų dalių, įdėtų koncentruota ar dehidratuota forma ir atgamintų gamybos metu, kiekis gali būti nurodomas pagal svorį, buvusį prieš jas koncentruojant bei dehidratuojant;“.

Pirmiau išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata turi būti aiškinama kartu su reglamento VII priedo A dalies 2 punktu, kuriame nurodyta, kad „[k]oncentruotos ar dehidratuotos sudedamosios dalys, atgamintos gamybos proceso metu, gali būti išvardytos pagal kiekį, buvusį prieš jas koncentruojant bei dehidratuojant“. Taigi, kai maisto tvarkymo subjektas, naudodamasis VII priedo A dalies 2 punkto nuostata, išvardija sudedamąsias dalis, vadovaudamasis VIII priedo 4 punkto c papunkčio nuostata, jis taip pat turi pateikti KISD.

30.

Reglamento VIII priedo 4 punkto d papunktyje nurodyta: „Nukrypstant nuo 3 punkto: <…> d) koncentruotų ar dehidratuotų maisto produktų, kuriuos ketinama atgaminti pridedant vandens, sudedamųjų dalių kiekis gali būti nurodytas pagal jų svorio atgamintame produkte santykį.“

Pirmiau išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata turi būti aiškinama kartu su Reglamento VII priedo A dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad „[k]oncentruotų arba dehidratuotų maisto produktų, kuriuos ketinama atgaminti pridedant vandens, sudedamosios dalys | Gali būti išvardytos pagal jų dalį atgamintame produkte, tačiau sudedamųjų dalių sąraše turi būti įrašyti žodžiai „atgaminto produkto sudedamosios dalys“ arba „paruošto vartoti produkto sudedamosios dalys““. Taigi, kai maisto tvarkymo subjektas, naudodamasis VII priedo A dalies 3 punkto nuostata, išvardija sudedamąsias dalis, vadovaudamasis VIII priedo 4 punkto d papunkčio nuostata, jis taip pat turi pateikti KISD.

31.

KISD turėtų būti susijusi su sudedamųjų dalių sąraše nurodytomis sudedamosiomis dalimis. Pateikiant tokių sudedamųjų dalių, kaip „vištiena“, „pienas“, „kiaušiniai“, „bananai“, kiekybinę informaciją, reikėtų nurodyti žalios (neapdorotos) sudedamosios dalies kiekį, kadangi nurodytame pavadinime nepateikiama jokios informacijos apie jos apdorojimą, o tai reiškia, kad naudota žalia (neapdorota) sudedamoji dalis. Jeigu iš sudedamųjų dalių pavadinimo matyti, kad naudotos apdorotos formos sudedamosios dalys, pvz., „kepta višta“, „pieno milteliai“, „cukruoti vaisiai“, reikia pateikti tokios formos sudedamosios dalies kiekybinę informaciją, kokios ji naudota.

32.

Reglamento VII priedo A dalies 1 punkte nurodyta, kad įdėtas vanduo ir lakieji produktai turi būti išvardyti pagal jų svorį galutiniame produkte. Tačiau ši nuostata netaikoma įdėtam vandeniui, jeigu jo kiekis neviršija 5 % galutinio produkto svorio. Ši nukrypti leidžianti nuostata netaikoma mėsai, mėsos pusgaminiams, neperdirbtiems žuvininkystės produktams ir neperdirbtiems dvigeldžiams moliuskams.

Vis dėlto, skaičiuojant maisto produkto, į kurį įdėta vandens, sudedamųjų dalių kiekį, reikia atsižvelgti į įdėto vandens, kurio kiekis nesiekia 5 % galutinio produkto svorio, kiekį.

33.

Ženklinant nurodomi kiekiai – tai vidutinis sudedamosios dalies arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių kiekis, kurį reikia nurodyti. Vidutinis kiekis – tai sudedamosios dalies ar tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių kiekis, kuris gaunamas laikantis recepto ir gerosios gamybos praktikos reikalavimų ir kuris suteikia gamintojui galimybę neviršyti norminių gamybos skirtumų.

5.   KISD vieta ženklinant

34.

KISD yra Reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti privalomi duomenys, kuriuos reikia pateikti etiketėje vadovaujantis 13 straipsnyje „Privalomų duomenų pateikimas“ nustatytomis taisyklėmis.

35.

Reglamento VIII priedo 3 punkto b papunktyje teigiama: „Sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos kiekis nurodomas: <…> b) maisto produkto pavadinime arba iš karto po jo arba sudedamųjų dalių sąraše, susijusiame su atitinkama sudedamąja dalimi arba sudedamųjų dalių kategorija.“

36.

Sudedamųjų dalių, kurių kategorijos nenurodytos VII priedo B dalyje, ir kurių dėl to negalima po vieną išvardyti sudedamųjų dalių sąraše, kiekybinę informaciją reikia pateikti maisto produkto pavadinime arba iš karto po jo.

37.

Maisto produktų, kuriems šiuo metu netaikomas reikalavimas nurodyti sudedamąsias dalis, KISD turi būti pateikta maisto produkto pavadinime arba iš karto po jo, nebent sudedamųjų dalių sąrašas neprivalomąja tvarka pateiktas ženklinant – tokiu atveju KISD gali būti pateikta sudedamųjų dalių sąraše.


(1)  OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

(2)  OL L 33, 1979 2 8, p. 1.

(3)  Pagal Reglamento 2 straipsnio 2 dalies h punktą „sudėtinė sudedamoji dalis – sudedamoji dalis, kuri pati yra iš daugiau nei vienos sudedamosios dalies sudarytas produktas“.

(4)  Sąvoka „įprastinis pavadinimas“ apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies o punkte.

(5)  Sąvoka „aprašomasis pavadinimas“ apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies p punkte.

(6)  OL L 66, 1999 3 13, p. 26.

(7)  OL L 197, 2000 8 3, p. 19.

(8)  OL L 10, 2002 1 12, p. 58.

(9)  OL L 10, 2002 1 12, p. 67.

(10)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(11)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(12)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 393/06)

1.

2017 m. lapkričio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Foncière des Régions“ (toliau – FDR, Prancūzija),

„Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC“ (toliau – „Starwood“, JAV),

„Le Méridien Hotel“ Nicoje (toliau – „Le Méridien Nice“, Prancūzija).

FDR įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, išskirtinę „Lehwood Nice SAS“, kuriai priklauso „Le Méridien Nice“ turtas, kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

Įgydama išskirtinę „Lehwood“ kontrolę, FDR netiesiogiai įgys ir bendrą „Le Méridien Nice“ bei „Starwood“, kuri yra „Marriott International, Inc.“ asocijuotoji įmonė, pagal valdymo susitarimą netiesiogiai valdoma „Le Méridien Nice“, kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   FDR– Prancūzijos investicijų į nekilnojamąjį turtą grupė, kurios komercinio turto portfelį daugiausia sudaro biurų bei gyvenamieji pastatai ir viešbučiai,

—   „Starwood“– grupei „Marriott“ visiškai priklausanti patronuojamoji įmonė. „Marriott“ yra diversifikuota apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonė, viešbučių ir pakaitinio naudojimosi turto valdytoja ir franšizės davėja. 2016 m. pabaigoje „Marriott“ buvo apie 6 080 turto objektų visame pasaulyje valdytoja ir franšizės davėja,

—   „Le Méridien Nice“– 4 žvaigždučių viešbutis Nicoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel in Nice

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8612 – CZ/DT / Carl Zeiss Smart Optics)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 393/07)

1.

2017 m. lapkričio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Carl-Zeiss-Stiftung“ (Vokietija),

„Carl Zeiss AG“ (Vokietija), kontroliuojama įmonės „Carl-Zeiss-Stiftung“,

„Deutsche Telekom AG“ (Vokietija),

„Carl Zeiss Smart Optics, Inc.“ (JAV), kontroliuojama įmonių „Carl Zeiss AG“ ir „Deutsche Telekom AG“.

Įmonės „Carl Zeiss AG“ ir „Deutsche Telekom AG“ įgyja, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Carl Zeiss Smart Optics, Inc.“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Carl-Zeiss-Stiftung“ kontroliuoja įmones „Carl Zeiss AG“ ir „Schott AG“. Įmonė „Carl Zeiss AG“ yra optikos ir optinės elektronikos technologijų koncernas. Įmonė „Schott AG“ yra specialiojo stiklo ir stiklo keramikos elektronikos technologijų koncernas.

„Deutsche Telekom AG“ yra visame pasaulyje, daugiau nei 50 šalių, veiklą vykdanti telekomunikacijų ir informacinių technologijų įmonė. Ji parduoda produktus ir teikia paslaugas fiksuotojo ryšio ir plačiajuosčio ryšio, mobiliojo ryšio, interneto, interneto protokolo televizijos ir informacinių bei ryšių technologijų srityse. Be to, įmonė didmenines telekomunikacijų paslaugas teikia kitiems telekomunikacijų ir interneto paslaugų teikėjams.

„Carl Zeiss Smart Optics“ tikslas yra išmaniųjų akinių kūrimas ir komercializacija.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 393/17


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 393/08)

1.

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnio 5 dalį perdavus bylą, 2017 m. lapkričio 14 d. Komisija gavo pagal to reglamento 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Zukunft Ventures GmbH“ (toliau – ZV, Vokietija), kontroliuojama įmonės „ZF Friedrichshafen AG“ (toliau – ZF, Vokietija),

„Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG“ (toliau – MAGURA, Vokietija), kontroliuojama įmonės „MAGENWIRTH Technologies GmbH“ (Vokietija),

„Brake Force One GmbH“ (toliau – BFO, Vokietija),

„Unicorn Energy GmbH“ (toliau – „Unicorn“, Vokietija), kontroliuojama įmonės „Preiß BeteiligungsGmbH“ (Vokietija),

įsteigta nauja bendrąja įmone (toliau – JV, Vokietija).

ZV, MAGURA, BFO ir „Unicorn“ pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3 dalies 4 punkte, bendrą JV kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   įmonė ZV: turi akcijų novatoriškuose startuoliuose ir technologijų bendrovėse, kurios vykdo veiklą įmonę ZF dominančiose technologijų srityse. Įmonė ZF vykdo veiklą pavarų ir varymo technologijų bei aktyviųjų ir pasyviųjų saugumo technologijų srityse visame pasaulyje,

—   įmonė MAGURA: kuria, gamina ir tiekia dviračių, e. dviračių, minamų elektrinių dviračių ir motociklų hidraulines stabdžių sistemas ir kitus aukštųjų technologijų komponentus,

—   įmonė BFO: užsiima dviračių transporto priemonių stabdžių sistemų technologinės plėtros veikla. Be to, ji kuria e. dviračius Vokietijos automobilių pramonės sektoriui,

—   įmonė „Unicorn“: užsiima elektrinių lengvųjų transporto priemonių varomųjų sistemų technologinės plėtros veikla,

—   bendroji įmonė: vykdys elektrinių lengvųjų transporto priemonių, įskaitant naujojo miesto judumo transporto priemonių segmentą (dviračius, e. dviračius, minamuosius elektrinius dviračius, e. motorolerius, galutinės kelio atkarpos judumą iki L7e klasės), stabdžių antiblokavimo sistemų (ABS) ir varomųjų sistemų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, gamybos ir tiekimo veiklą.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.