ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. spalio 11d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos Komisija

2017/C 340/01

2017 m. spalio 3 d. Komisijos nuomonė dėl Europos Centrinio Banko rekomendacijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2017/C 340/02

Euro kursas

5

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2017/C 340/03

Nuomonės apie pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai ir vienkartinio duomenų pateikimo principas, santrauka

6

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2017/C 340/04

Prancūzijos Vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų – Pranešimas apie prašymą išplėsti koncesijos, vadinamos concession de Nonville, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti, teritoriją ( 1 )

10

2017/C 340/05

Lenkijos Respublikos Vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų Lelikuve

12

2017/C 340/06

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo ( 1 )

14

2017/C 340/07

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo ( 1 )

15


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2017/C 340/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8627 – GETEC / Briva / JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

16


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

NUOMONĖS

Europos Komisija

11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/1


KOMISIJOS NUOMONĖ

2017 m. spalio 3 d.

dėl Europos Centrinio Banko rekomendacijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis

(2017/C 340/01)

1.   ĮVADAS

1.

2017 m. birželio 22 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) pateikė rekomendaciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (1) (ECB/2017/18) 22 straipsnis. 2017 m. liepos 12 d. dėl tos rekomendacijos Taryba konsultavosi su Komisija.

2.

Komisijos kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 129 straipsnio 3 dalimi ir ECBS ir ECB statuto 40 straipsnio 1 dalimi.

3.

Komisija ECB iniciatyvą rekomenduoti teisėkūros institucijoms iš dalies pakeisti ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį, kad pinigų politikos tikslais ECB būtų leista reglamentuoti „finansinių priemonių tarpuskaitos sistemas“, vertina labai palankiai, nes ši iniciatyva papildo Komisijos 2017 m. birželio 13 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2), pritaikant ECB skirtą teisinę sistemą. Tai leistų ECB visapusiškai vykdyti pagal minėtąjį Komisijos pasiūlymą emisijos centriniams bankams nustatytas pareigas, susijusias su eurais išreikštų finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis.

2.   BENDROSIOS PASTABOS

4.

Komisija pritaria ECB nuomonei, kad pagrindinės sandorio šalys yra itin svarbios Sąjungai ir sutinka su ECB, kad pagrindinės sandorio šalies atliekama tarpuskaita vis dažniau yra tarpvalstybinio pobūdžio ir sisteminės svarbos. Po Reglamento (ES) Nr. 648/2012 priėmimo ir dėl su rinka ir reglamentavimu susijusių veiksnių pagrindinių sandorio šalių veiklos mastas ir aprėptis Sąjungoje ir visame pasaulyje sparčiai augo. Pagrindinės sandorio šalies atliekama tarpuskaita padeda mažinti sisteminę riziką, nes vykdomas patikimas sandorio šalies rizikos valdymas, yra daugiau skaidrumo ir veiksmingiau naudojamas įkaitas. G 20 šalių vadovai dar 2009 m. įsipareigojo, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis, ir tą įsipareigojimą įvykdė Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Nuo tada ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis padidėjo, o nustačius papildomas tarpuskaitos prievoles ir vis daugiau sandorio šalių, kurioms tarpuskaitos prievolė dar netaikoma, renkantis savanorišką tarpuskaitą kitų rūšių priemonių atveju, ta plėtra turėtų tęstis ir ateinančiais metais. 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tikslingai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, siekiant padidinti jo veiksmingumą ir proporcingumą, pagrindinėms sandorio šalims bus sukurta papildomų paskatų sandorio šalims siūlyti naudotis pagrindinės sandorio šalies atliekamos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugomis ir suteikta daugiau galimybių mažosioms finansų ir ne finansų sandorio šalims naudotis tarpuskaitos paslaugomis. Be to, visoje Sąjungoje tarpuskaitos rinkos gerai integruotos, bet labai koncentruotos tam tikrose turto klasėse ir labai glaudžiai susijusios tarpusavyje. Tačiau neišvengiama, kad padidėjusi pagrindinės sandorio šalies atliekamos tarpuskaitos dalis reiškia, jog yra didesnė su pagrindinėmis sandorio šalimis susijusios rizikos koncentracija. Komisija sutinka, kad šią problemą reikia deramai spręsti ir jau pasiūlė tam skirtų reglamentavimo priemonių.

5.

Todėl Komisija pritaria ECB nuomonei, kad dėl didėjančios pagrindinių sandorio šalių sisteminės svarbos galėtų kilti rizika, kuri galėtų daryti poveikį tarpuskaitos sistemoms, o tai turėtų neigiamą poveikį sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui ir galiausiai neigiamai atsilieptų pagrindiniam tikslui – palaikyti kainų stabilumą.

6.

Komisija taip pat sutinka su ECB, kad dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, apie kurį pranešta 2017 m. kovo 29 d., Sąjunga susidurs su papildomu svarbiu iššūkiu, nes Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatyti reikalavimai nebebus taikomi toje šalyje įsisteigusioms pagrindinėms sandorio šalims, o valstybių narių valiuta išreikštų finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atliekama trečiosiose šalyse, kiekis labai išaugs.

3.   KONKREČIOS PASTABOS

7.

Primenama, kad pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. SESV 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vieni iš pagrindinių uždavinių, kurie turi būti vykdomi per ECBS, – pinigų politikos nustatymas ir įgyvendinimas ir sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimas. Tie pagrindiniai uždaviniai taip pat nustatyti ECBS ir ECB statuto 3 straipsnio 1 dalyje. Jie padeda siekti pagrindinio ECBS tikslo – palaikyti kainų stabilumą; todėl jų vykdymas turi padėti jo siekti.

8.

ECBS ir ECB statuto 22 straipsnyje „Kliringo ir mokėjimo sistemos“ numatyta, kad ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis. 22 straipsnis yra ECBS ir ECB statuto IV skyriuje „ECBS pinigų politikos funkcijos ir operacijos“, kuriame yra ir kitos nuostatos, pagal kurias ECB gali vykdyti pagrindinius ECBS uždavinius.

9.

Komisija ECB rekomenduojamą ECBS ir ECB statuto 22 straipsnio pakeitimą vertina atsižvelgdama į 2015 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje Jungtinė Karalystė prieš ECB, T-496/11 (3). Bendrasis Teismas nusprendė, kad teisė priimti reglamentus pagal ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį – viena iš priemonių, kuriomis gali naudotis ECB, vykdydamas pagal SESV 127 straipsnio 2 dalį Eurosistemai pavestą uždavinį skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Šis uždavinys skirtas SESV 127 straipsnio 1 dalyje nurodytam pagrindiniam tikslui pasiekti. Tame pačiame sprendime Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, kad ECBS ir ECB statuto 22 straipsnyje vartojamas terminas „kliringo ir mokėjimo sistemos“ turi būti aiškinamas atsižvelgiant į uždavinį skatinti „sklandų mokėjimo sistemų veikimą“, vadinasi, Statuto 22 straipsnyje numatyta galimybė ECB priimti reglamentus, „kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas“, neturėtų būti suprantama kaip tokios teisės pripažinimas dėl visų tarpuskaitos/kliringo sistemų, įskaitant susijusias su vertybinių popierių sandoriais; tą galimybę veikiau reikia suprasti kaip taikomą tik mokėjimo tarpuskaitos/kliringo sistemoms.

10.

Savo rekomendacija ECB siekia pakeisti ECBS ir ECB statuto 22 straipsnio taikymo sritį, kad finansinių priemonių tarpuskaitos sistemos priklausytų jo reglamentavimo kompetencijai. Toks rekomenduojamas pakeitimas reikštų ECB reglamentavimo įgaliojimų išplėtimą ir leistų ECB priimti reglamentus dėl finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų. Tačiau reikėtų pažymėti, kad, remiantis ECBS ir ECB statuto 34 straipsnio 1 dalimi, ECB gali priimti tik reglamentus, reikalingus ECBS ir ECB statuto 22 straipsniui įgyvendinti.

11.

2017 m. birželio 13 d. pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, Komisija siekia emisijos centriniams bankams suteikti daugiau pareigų, susijusių su pagrindinėmis sandorio šalimis, kurioms suteiktas leidimas vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurios yra pripažintos. Pasiūlymas emisijos centriniams bankams suteikti daugiau pareigų yra susijęs su galima rizika, kurią netinkamas pagrindinės sandorio šalies veikimas galėtų kelti pagrindiniams ECBS uždaviniams – sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui – ir galiausiai neigiamai atsilieptų pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą – pasiekimui. Todėl Komisijos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto sustiprintas ECBS centrinių bankų vaidmuo yra suderinamas su pagrindiniu ECBS tikslu ir ECBS pagrindinių uždavinių vykdymu, kurį atlieka ECB.

12.

Kadangi nei Sutartyje, nei ECBS ir ECB statute nėra aiškios nuorodos į finansinių priemonių tarpuskaitos sistemas arba pagrindines sandorio šalis, siekiant teisinio tikrumo labai svarbu, kad ECB pagal ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį būtų suteikti aiškūs įgaliojimai priimti reikiamas priemones, susijusias su finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis, kad būtų pasiekti ECBS tikslai ir vykdomi jos pagrindiniai uždaviniai. Toks įgaliojimų suteikimas visų pirma yra reikalingas tam, kad ECB galėtų visapusiškai atlikti vaidmenį, emisijos centriniams bankams numatytą 2017 m. birželio 13 d. pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

13.

Komisija pažymi, kad ECB laikosi nuomonės, kad jam turėtų būti suteikti reglamentavimo įgaliojimai (Rekomendacijos ECB/2017/18 7 konstatuojamoji dalis). Šiuo klausimu Komisija primena, kad jos pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, reikalaujama, kad emisijos centriniai bankai dalyvautų priimant (privalomus) sprendimus įvairiais klausimais, kai suteikiami leidimai Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims, pripažįstamos trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys ir vykdoma nuolatinė pagrindinių sandorio šalių priežiūra. Be to, Komisijos 2017 m. birželio 13 d. pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto taip pat remiamasi tuo, kad emisijos centriniai bankai, vykdydami savo pinigų politikos uždavinius, galėtų turėti galimybę Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims ir sisteminės svarbos trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims (2 lygio pagrindinėms sandorio šalims) nustatyti papildomų reikalavimų (žr. visų pirma 21a straipsnio 2 dalį dėl Sąjungos pagrindinių sandorio šalių; 25 straipsnio 2b dalies b punktą ir 25 straipsnio b punkto 1 ir 2 papunkčius dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių). Tai gali būti aiškinama taip, kad emisijos centriniai bankai vykdo daugiau nei tik vertybinių popierių tarpuskaitos sistemų infrastruktūrų priežiūrą ir teisiniu požiūriu tai gali būti vertinama kaip dalyvavimas reglamentuojant jų veiklą. Todėl, atsižvelgdama į savo pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nustatytą sistemą, Komisija mano, kad būtų tikslinga, jog ECB būtų suteikti reikalingi įgaliojimai priimti sprendimus ir reglamentus, susijusius su finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis.

14.

Naujieji pagal ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį ECB suteikti įgaliojimai, susiję su pagrindinėmis sandorio šalimis, sąveikautų su kitų Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų įgaliojimais remiantis SESV III dalyje išdėstytomis nuostatomis dėl vidaus rinkos sukūrimo ar veikimo, įskaitant Komisijos arba Tarybos pagal joms suteiktus įgaliojimus priimtus aktus. Komisijos nuomone, labai svarbu aiškiai nustatyti ir išskirti skirtingų Sąjungos institucijų (reglamentavimo) įgaliojimų taikymo sritį, kad būtų išvengta lygiagrečių arba viena kitai prieštaraujančių taisyklių taikymo pagrindinėms sandorio šalims.

15.

Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktai, priimti remiantis SESV III dalyje išdėstytomis nuostatomis dėl vidaus rinkos sukūrimo ar veikimo, įskaitant Komisijos arba Tarybos pagal joms suteiktus įgaliojimus priimtus aktus, Sąjungos teisėje turėtų nustatyti bendrą finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų teisinę sistemą, ypač leidimų suteikimo pagrindinėms sandorio šalimis, jų pripažinimo ir priežiūros bendrą teisinę sistemą. Nors ECB dalyvavimas priimant sprendimus dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių ir naudojimasis jo reglamentavimo įgaliojimais nustatyti pagrindinėms sandorio šalims su jo pagrindiniais uždaviniais susijusius reikalavimus vyktų nepriklausomai pagal SESV 130 straipsnį ir tiek, kiek reikalinga pagrindiniam ECBS tikslui pasiekti, jam suteiktas naujas pareigas reikėtų vykdyti laikantis minėtosios bendros vidaus rinkos sistemos, kurią nustatė Europos Parlamentas ir Taryba arba Komisija arba Taryba, veikdami pagal tokius įgaliojimus, taip pat pagal tą sistemą nustatytų atitinkamų institucinių pareigų ir procedūrų.

16.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija laikosi nuomonės, kad būtų naudinga papildomai patikslinti ECB rekomenduojamą ECBS ir ECB statuto 22 straipsnio pakeitimą ir performuluoti jį pabrėžiant, kad ECB reglamentavimo ir sprendimų priėmimo įgaliojimais siekiama ECBS tikslų ir pagrindinių uždavinių vykdymo. Be to, pakeitime turėtų būti pabrėžta, kad tais įgaliojimais turi būti naudojamasi laikantis visų Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktų, priimtų remiantis SESV III dalyje išdėstytomis nuostatomis dėl vidaus rinkos sukūrimo ar veikimo, ir Komisijos priimtų deleguotųjų aktų ir Tarybos arba Komisijos pagal joms suteiktus įgaliojimus priimtų įgyvendinimo aktų.

4.   IŠVADA

Komisija palankiai vertina ECB rekomendaciją, kad reikia iš dalies pakeisti ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį, su sąlyga, kad atsižvelgiama į šios nuomonės 10–16 punktuose nurodytus pakeitimus.

Komisijos siūlomas pakeitimas yra pateikiamas šios nuomonės priede esančioje lentelėje. Tą lentelę reikėtų skaityti kartu su šios nuomonės tekstu.

Ši nuomonė teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Priimta Strasbūre 2017 m. spalio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL C 212, 2017 7 1, p. 14.

(2)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(3)  Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI):EU:T:2015:133.


PRIEDAS

SIŪLOMA FORMULUOTĖ

ECB rekomenduojamas tekstas

Komisijos siūlomas pakeitimas

Pakeitimas

22 straipsnis

„22 straipsnis

Tarpuskaitos sistemos ir mokėjimo sistemos

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų bei finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis.“

„22 straipsnis

Mokėjimo sistemos ir tarpuskaitos sistemos

22.1.   ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis.

22.2.   ECBS tikslams pasiekti ir jos uždaviniams vykdyti ECB gali priimti reglamentus, susijusius su finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis, kurie derėtų su Europos Parlamento ir Tarybos priimtais aktais ir pagal tokius aktus priimtomis priemonėmis.“


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/5


Euro kursas (1)

2017 m. spalio 10 d.

(2017/C 340/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1797

JPY

Japonijos jena

132,55

DKK

Danijos krona

7,4428

GBP

Svaras sterlingas

0,89410

SEK

Švedijos krona

9,5265

CHF

Šveicarijos frankas

1,1522

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,3745

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,900

HUF

Vengrijos forintas

310,65

PLN

Lenkijos zlotas

4,2931

RON

Rumunijos lėja

4,5753

TRY

Turkijos lira

4,3385

AUD

Australijos doleris

1,5155

CAD

Kanados doleris

1,4745

HKD

Honkongo doleris

9,2067

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6688

SGD

Singapūro doleris

1,6001

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 336,25

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,1484

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,7609

HRK

Kroatijos kuna

7,5035

IDR

Indonezijos rupija

15 912,97

MYR

Malaizijos ringitas

4,9783

PHP

Filipinų pesas

60,728

RUB

Rusijos rublis

68,2832

THB

Tailando batas

39,237

BRL

Brazilijos realas

3,7378

MXN

Meksikos pesas

21,9090

INR

Indijos rupija

76,9720


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/6


Nuomonės apie pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai ir vienkartinio duomenų pateikimo principas, santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

Pasiūlymas yra viena pirmųjų Europos Sąjungos priemonių, kurioje aiškiai minimas ir įgyvendinamas vienkartinio duomenų pateikimo principas, skirtas užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės viešojo administravimo institucijoms tą pačią informaciją pateiktų tik vieną kartą (institucijos turimą informaciją naudotų pakartotinai). Pasiūlyme numatyta, kad apsikeitimas įrodymais atlikti konkrečias tarpvalstybines procedūras (pavyzdžiui, prašyti pripažinti diplomą) būtų pradedamas naudotojui pateikus aiškų prašymą ir atliekamas techninėje sistemoje, sukurtoje Komisijos ir valstybių narių ir turinčioje įdiegtą peržiūros mechanizmą, užtikrinantį skaidrumą naudotojo atžvilgiu.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) palankiai vertina Komisijos pasiūlymą modernizuoti administracines paslaugas ir vertina jos rūpestį dėl galimo šio pasiūlymo poveikio asmens duomenų apsaugai. Nuomonė pateikiama konkrečiu Komisijos ir Parlamento reikalavimu. Ji taip pat paremta Estijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais, vienas kurių – skaitmeninė Europa ir laisvas duomenų judėjimas.

Be konkrečių rekomendacijų, kaip toliau gerinti teisės akto kokybę, EDAPP taip pat nori pasinaudoti šia galimybe ir pateikti svarbiausių problemų, susijusių su vienkartinio duomenų pateikimo principu, įžanginę apžvalgą, nors daugelis jų nebūtinai kyla iš dabartinio pasiūlymo. Konkretūs problemų pavyzdžiai: duomenų tvarkymo teisinė bazė, tikslo ribojimas ir duomenų subjektų teisės. EDAPP pabrėžia, kad, norint užtikrinti sėkmingą vienkartinio duomenų pateikimo principo įgyvendinimą visoje ES ir įgalinti teisėtą tarpvalstybinį apsikeitimą duomenimis, vienkartinio duomenų pateikimo principas turi būti įgyvendintas vadovaujantis aktualiais duomenų apsaugos principais.

EDAPP remia pasiūlyme nurodytas pastangas užtikrinti, kad asmenys ir toliau valdytų savo asmens duomenis, kad prieš kompetentingoms institucijoms apsikeičiant bet kokiais įrodymais būtų gautas aiškus naudotojo prašymas ir suteikti naudotojui galimybę peržiūrėti įrodymus, kuriais bus apsikeičiama. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas taip pat palankiai vertina Vidaus rinkos informacinės (toliau – VRI) sistemos reglamento keitimus, kuriais patvirtinamos ir atnaujinamos koordinuoto priežiūros mechanizmo, numatyto VRI sistemai, nuostatos, taip pat leisiančios Europos duomenų apsaugos valdybai (EDAV) gauti naudos iš VRI sistemos techninių galimybių keistis informacija, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Nuomonėje pateikiama rekomendacijų dėl įvairių problemų, sutelkiant dėmesį į tarpvalstybinio apsikeitimo įrodymais teisinį pagrindą, tikslo ribojimą, vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymo sritį ir naudotojų kontrolės praktinius dalykus. Kelios svarbiausios rekomendacijos: paaiškinti, kad pasiūlyme nėra teisinio pagrindo naudoti techninę sistemą apsikeisti informacija kitais tikslais, nei pateikti keturiose nurodytose direktyvose ar numatyti taikomuose ES arba nacionaliniuose tiesės aktuose, ir kad pasiūlymu nesiekiama apriboti tikslo ribojimo principo pagal BDAR. Taip pat paaiškinti įvairias problemas, susijusias su naudotoju kontrolės praktiniu įgyvendinimu. Kalbėdamas apie VRI reglamento keitimus, EDAPP rekomenduoja pridėti BDAR prie VRI reglamento priedo, kad VRI sistemą būtų galima naudoti duomenų apsaugos tikslais.

1.   ĮVADAS IR PAGRINDINĖ INFORMACIJA

2017 m. gegužės 2 d. Europos Komisija (Komisija) priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai teikti informaciją, atlikti procedūras, teikti pagalbą ir problemų sprendimo paslaugas, keičiančio Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012 (1) (pasiūlymas).

Pasiūlymo tikslas – palengvinti piliečių ir įmonių tarpvalstybinę veiklą, siūlant naudotojams patogią prieigą prie informacijos, procedūrų, pagalbos ir problemų sprendimo paslaugų, reikalingų norint pasinaudoti vidaus rinkos teisėmis, per bendruosius skaitmeninius vartus. Šiuo atžvilgiu pasiūlymas yra svarbi iniciatyva Komisijai siekiant sukurti stipresnę ir teisingesnę vidaus rinką ir bendrąją skaitmeninę rinką (2).

Pasiūlymo 4–6 straipsniuose išdėstytos bendrųjų skaitmeninių vartų teikiamos tinklo paslaugos. Jie labai panašūs į pasiūlymo pavadinimą ir apibūdina:

prieigą prie informacijos;

prieigą prie procedūrų;

prieigą prie pagalbos ir problemų sprendimo paslaugų.

Taip pat būtina pastebėti, kad pasiūlymo 36 straipsniu siekiama pakeisti kelias Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 (VRI reglamentas) (3), nustatančio VRI sistemos veikimo teisinį pagrindą, nuostatas (4).

Pasiūlymas yra viena pirmųjų ES priemonių, kurioje aiškiai minimas ir įgyvendinamas vienkartinio duomenų pateikimo principas (5). Pasiūlyme vienkartinio duomenų pateikimo principas ir jo pranašumai minimi paaiškinant, kad „piliečiams ir įmonėms atliekant tarpvalstybinį apsikeitimą įrodymais neturėtų reikėti pateikti tą pačią informaciją valdžios institucijoms daugiau nei vieną kartą“ (6). Pasiūlyme numatyta, kad apsikeitimą įrodymais konkrečioms procedūroms atlikti pradėtų naudotojas, pateikęs prašymą, ir apsikeitimas vyktų techninėje sistemoje, sukurtoje Komisijos ir valstybių narių (7) (daugiau informacijos ieškokite toliau esančiame 3 skirsnyje).

Ši nuomonė yra atsakymas į Komisijos prašymą ir atskirą vėlesnį Europos Parlamento (Parlamentas) prašymą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP), kaip nepriklausomam priežiūros specialistui, pateikti nuomonę apie pasiūlymą. EDAPP palankiai vertina tai, kad nuomonę paprašė pateikti abi institucijos. Nuomonė pateikiama po neoficialaus Komisijos konsultavimo, atlikto EDAPP prieš priimant pasiūlymą.

EDAPP atkreipia dėmesį ir palankiai vertina Komisijos pasiūlymą modernizuoti administracines paslaugas, kurios palengvins informacijos prieinamumą, kokybę ir pasiekiamumą visoje Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžia, kad vienkartinio duomenų pateikimo principas galėtų palengvinti šių tikslų įgyvendinimą, jei bus laikomasi taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės.

EDAPP dėkingas Komisijai ir Parlamentui už rūpestį dėl šio pasiūlymo galimo poveikio asmens duomenų apsaugai. Jis palankiai vertina tai, kad buvo atsižvelgta į daugelį jo neoficialių komentarų. Labiausiai jis remia:

pastangas užtikrinti, kad asmenys ir toliau valdytų savo asmens duomenis, prieš kompetentingoms institucijoms apsikeičiant bet kokiais įrodymais būtų iš naudotojo gautas aiškus prašymas (12 straipsnio 4 dalis) ir naudotojui būtų suteikta galimybė peržiūrėti įrodymus, kuriais bus apsikeičiama (12 straipsnio 2 dalies e punktas);

pastangas apibrėžti vienkartinio duomenų pateikimo principo dalykinę taikymo sritį (12 straipsnio 1 dalis);

aiškų reikalavimą naudoti anonimiškus ir (arba) apibendrintus duomenis renkant aktualų naudotojų grįžtamąjį ryšį ir statistiką (21–23 straipsniai);

be to, jis palankiai vertina pasiūlytą VRI reglamento keitimą, kuriuo patvirtinamos ir atnaujinamos nuostatos dėl koordinuoto priežiūros mechanizmo, numatyto VRI sistemai, siekiant užtikrinti nuoseklų ir darnų požiūrį (36 straipsnio 6 dalies b punktas);

galiausiai bendresnio pobūdžio nuostatos, rodančios įsipareigojimą užtikrinti pagrindines žmogaus teises, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, pavyzdžiui, nurodytos 29 straipsnyje bei 43 ir 44 konstatuojamosiose dalyse, taip pat yra vertinamos palankiai.

Šios nuomonės tikslas – pateikti konkrečias rekomendacijas dėl likusių duomenų apsaugos problemų ir toliau gerinti teisės akto kokybę (žr. toliau esantį 3 skirsnį). Iš trijų pirmiau nurodytų tinklo paslaugų šioje nuomonėje dėmesys bus skiriamas prieigai prie procedūrų (5 straipsnis), labiausiai – nuostatoms, susijusioms su tarpvalstybiniu apsikeitimu įrodymais tarp kompetentingų institucijų (12 straipsnis), nes jos yra aktualiausios asmens duomenų apsaugos atžvilgiu. Likusioji pasiūlymo dalis (įskaitant nuostatas dėl prieigos prie informacijos bei pagalbos ir problemų sprendimo paslaugų) kelia mažesnį susirūpinimą. Be to, EDAPP taip pat trumpai komentuoja atrinktus VRI reglamento keitimus.

EDAPP taip pat nori pasinaudoti šia galimybe ir pateikti svarbiausių problemų, susijusių su vienkartinio duomenų pateikimo principu, įžanginę apžvalgą, nors daugelis problemų nebūtinai kyla iš dabartinio pasiūlymo (žr. toliau esantį 2 skirsnį).

4.   IŠVADOS

EDAPP palankiai vertina Komisijos pasiūlymą modernizuoti administracines paslaugas, kurios palengvins informacijos prieinamumą, kokybę ir pasiekiamumą visoje ES. Taip pat vertina, kad Komisija ir Parlamentas nusprendė su juo pasikonsultuoti ir išsakė nuogąstavimus dėl šio pasiūlymo galimo poveikio asmens duomenų apsaugai.

Be konkrečių rekomendacijų, kaip toliau gerinti teisės akto kokybę, EDAPP taip pat nori pasinaudoti šia galimybe ir pateikti svarbiausių problemų, susijusių su vienkartinio duomenų pateikimo principu, įžanginę apžvalgą, nors daugelis problemų nebūtinai kyla iš dabartinio pasiūlymo. Jos yra susijusios su:

duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu;

tikslo ribojimu;

duomenų subjekto teisėmis.

EDAPP pabrėžia, kad, norint užtikrinti sėkmingą vienkartinio duomenų pateikimo principo įgyvendinimą visoje ES ir įgalinti teisėtą tarpvalstybinį apsikeitimą duomenimis, vienkartinio duomenų pateikimo principas turi būti įgyvendintas vadovaujantis aktualiais duomenų apsaugos principais.

Kalbėdamas apie pasiūlymą, EDAPP remia:

pastangas užtikrinti, kad asmenys ir toliau valdytų savo asmens duomenis, prieš kompetentingoms institucijoms apsikeičiant bet kokiais įrodymais būtų iš naudotojo gautas aiškus prašymas (12 straipsnio 4 dalis) ir naudotojui būtų suteikta galimybė peržiūrėti įrodymus, kuriais bus apsikeičiama (12 straipsnio 2 dalies e punktas);

pastangas apibrėžti vienkartinio duomenų pateikimo principo dalykinę taikymo sritį (12 straipsnio 1 dalis);

be to, jis palankiai vertina pasiūlytą VRI reglamento keitimą, kuriuo patvirtinamos ir atnaujinamos nuostatos dėl koordinuoto priežiūros mechanizmo, numatyto VRI sistemai, siekiant užtikrinti nuoseklų ir darnų požiūrį (36 straipsnio 6 dalies b punktas);

jis taip pat palankiai vertina ES institucijų įtraukimą į VRI sistemos veikėjų apibrėžtį pasiūlyme. Tai gali padėti Europos duomenų apsaugos valdybai (EDAV) gauti naudos iš VRI sistemos techninių galimybių keistis informacija.

Kalbėdamas apie duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, EDAPP rekomenduoja pridėti vieną ar kelias konstatuojamąsias dalis, siekiant paaiškinti, kad:

pasiūlyme nėra apsikeitimo įrodymais teisinio pagrindo ir kad kiekvienas apsikeitimas įrodymais pagal 12 straipsnio 1 dalį turi turėti atitinkamą teisinį pagrindą, nurodytą kitur, pavyzdžiui, keturiose direktyvose, išvardytose 12 straipsnio 1 dalyje, ar taikomuose ES arba nacionaliniuose tiesės aktuose;

techninės sistemos, nurodytos 12 straipsnyje, naudojimo apsikeisti įrodymais teisinis pagrindas yra užduoties atlikimas viešojo intereso labui, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktu;

remdamiesi BDAR 21 straipsnio 1 dalimi, naudotojai turi teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi techninėje sistemoje.

Kalbėdamas apie tikslo ribojimą, EDAPP rekomenduoja pridėti vieną ar kelias konstatuojamąsias dalis, siekiant paaiškinti, kad:

pasiūlyme nėra teisinio pagrindo naudoti techninę sistemą apsikeisti informacija kitais tikslais, nei pateikti keturiose nurodytose direktyvose ar numatyti taikomuose ES arba nacionaliniuose tiesės aktuose;

ir kad pasiūlymu nesiekiama apriboti tikslo ribojimo principo pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį ir 23 straipsnio 1 dalį.

Kalbėdamas apie aiškų prašymą, EDAPP rekomenduoja, kad pasiūlyme būtų paaiškinta (pageidautina, atskira nuostata):

kas daro prašymą aiškų ir kiek konkretus jis turi būti;

ar prašymą galima pateikti naudojant techninę sistemą, minimą 12 straipsnio 1 dalyje;

kokios pasekmės laukia, jei naudotojas nusprendžia nepateikti aiškaus prašymo;

ar galima atsiimti tokį prašymą. (Konkrečių rekomendacijų rasite pirmiau esančiame 3.3 skirsnyje).

Kalbėdamas apie peržiūrą, EDAPP rekomenduoja, kad:

pasiūlyme būtų paaiškinta, kokius pasirinkimus turi naudotojas, nusprendęs pasinaudoti galimybe peržiūrėti duomenis, kuriais bus apsikeičiama;

12 straipsnio 2 dalies e punkte turėtų būti paaiškinta, kad naudotojui galimybė peržiūrėti įrodymus prieš jiems tampant prieinamiems gavėjui suteikiama laiku ir kad jis gali atsiimti prašymą apsikeisti įrodymais (taip pat žr. mūsų susijusias rekomendacijas dėl aiškių prašymų);

tai galima padaryti, pavyzdžiui,12 straipsnio 2 dalies e punkto sakinio pabaigoje įterpiant toliau nurodytus žodžius: prieš duomenims tampant prieinamiems prašančiajai institucijai ir gali atsiimti prašymą bet kuriuo metu.

Kalbėdamas apie įrodymų apibrėžtį ir numatytas internetines procedūras, EDAPP rekomenduoja:

pakeisti 3 straipsnio 4 dalyje esančią nuorodą į 2 straipsnio 2 dalies b punktą nuoroda į 12 straipsnio 1 dalį arba pateikti kitą teisinį sprendimą, duosiantį panašų rezultatą;

EDAPP taip pat pabrėžia, kad palankiai vertina pasiūlyme nurodytas pastangas apriboti apsikeitimą informacija iki II priede ir nurodytose keturiose direktyvose pateiktų internetinių procedūrų;

todėl jis rekomenduoja, kad pasiūlymo taikymo sritis išliktų aiškiai apibrėžta ir II priedas bei nuorodos į keturias direktyvas pašalintas nebūtų.

Galiausiai EDAPP rekomenduoja:

pridėti BDAR prie VRI reglamento priedo, kad VRI sistemą būtų galima naudoti duomenų apsaugos tikslais;

įtraukti duomenų apsaugos priežiūros institucijas į pagalbos ir problemų sprendimo paslaugų sąrašą, nurodytą III priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai teikti informaciją, atlikti procedūras, teikti pagalbą ir problemų sprendimo paslaugas, keičiančio Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD) (toliau – pasiūlymas).

(2)  Pasiūlymo aiškinamasis memorandumas, 2 psl.

(3)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informavimo sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

(4)  Taip pat žr. EDAPP 2011 m. lapkričio 22 d. nuomonę apie Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informavimo sistemą

(VRI). Nuomonę rasite adresu https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_lt.pdf.

(5)  Pasiūlymo 14 straipsnyje rasite informacijos apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos, nustatytos Reglamentu… [EPK reglamentas], COM(2016) 823 final, 2016/0402(COD).

(6)  Pasiūlymo 28 konstatuojamoji dalis.

(7)  Pasiūlymo 12 straipsnio 1 ir 4 dalys.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/10


Prancūzijos Vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (1)

Pranešimas apie prašymą išplėsti koncesijos, vadinamos „concession de Nonville“, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti, teritoriją

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 340/04)

2016 m. gruodžio 16 d. prašymu, papildytu 2017 m. kovo 13 d., bendrovė BridgeOil SAS (49 rue Arsène et Louis Lambert, F-86100 Châtellerault) paprašė išplėsti koncesijos, vadinamos „concession de Nonville“, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti, teritoriją Senos ir Marnos departamento Darvault, Nemours, Nonville ir Treuzy-Levelay savivaldybėse.

Šio maždaug 12,71 km2 išplėtimo perimetras sudarytas iš tiesių, jungiančių šiuos taškus:

Taškas

NTF pradinis Paryžiaus dienovidinis

RGF93 pradinis Grinvičo dienovidinis

Rytų ilguma

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

Šiaurės platuma

A

0,450 gr

53,670 gr

2°44′30″

48°18′10″

B

0,470 gr

53,670 gr

2°45′34″

48°18′10″

C

0,470 gr

53,680 gr

2°45′34″

48°18′43″

D

0,510 gr

53,680 gr

2°47′44″

48°18′43″

E

0,510 gr

53,650 gr

2°47′44″

48°17′06″

F

0,500 gr

53,650 gr

2°47′12″

48°17′06″

G

0,500 gr

53,627 gr

2°47′12″

48°15′51″

H

0,485 gr

53,627 gr

2°46′23″

48°15′51″

I

0,485 gr

53,622 gr

2°46′23″

48°15′35″

J

0,470 gr

53,622 gr

2°45′34″

48°15′35″

K

0,470 gr

53,624 gr

2°45′34″

48°15′42″

L

0,466 gr

53,624 gr

2°45′21″

48°15′42″

M

0,466 gr

53,627 gr

2°45′21″

48°15′51″

N

0,429 gr

53,627 gr

2°43′22″

48°15′51″

O

0,429 gr

53,634 gr

2°43′22″

48°16′14″

P

0,421 gr

53,634 gr

2°42′56″

48°16′14″

Q

0,421 gr

53,646 gr

2°42′56″

48°16′53″

R

0,428 gr

53,646 gr

2°43′18″

48°16′53″

S

0,428 gr

53,649 gr

2°43′18″

48°17′03″

T

0,432 gr

53,649 gr

2°43′31″

48°17′03″

U

0,432 gr

53,653 gr

2°43′31″

48°17′16″

V

0,435 gr

53,653 gr

2°43′41″

48°17′16″

W

0,435 gr

53,655 gr

2°43′41″

48°17′22″

X

0,450 gr

53,655 gr

2°44′30″

48°17′22″

Prašymų pateikimas ir leidimo suteikimo kriterijai

Pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų pateikėjai turi atitikti sąlygas, nustatytas 2006 m. birželio 2 d. Nutarimo Nr. 2006–648 dėl kalnakasybos leidimų ir požeminio saugojimo leidimų 4 ir 5 straipsniuose (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Susidomėjusios įmonės per 90 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos gali pateikti konkurencinį prašymą, remdamosi taisyklėmis, aprašytomis „Pranešime apie kalnakasybos leidimų išdavimą Prancūzijoje“, paskelbtame 1994 m. gruodžio 30 d. Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C 374 11 puslapyje, ir nustatytomis minėtu Nutarimu.

Konkurenciniai prašymai siunčiami Ekologinės ir solidarios pertvarkos ministerijai (Ministère de la Transition écologique et solidaire) toliau nurodytu adresu. Sprendimai dėl pirminio ir konkurencinių prašymų bus priimti ne vėliau kaip 2020 m. sausio 27 d.

Veiklos ir jos sustabdymo sąlygos bei reikalavimai

Pareiškėjų prašoma remtis Kalnakasybos kodekso L161–1 ir L161–2 straipsniais ir 2006 m. birželio 2 d. Nutarimu Nr. 2006–649 dėl kalnakasybos, požeminio saugojimo darbų ir kasyklų bei požeminio saugojimo tvarkos (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Papildomos informacijos galima gauti Ekologinės ir solidarios pertvarkos ministerijoje – (bureau des ressources énergétiques du sous-sol) (Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, France, tel. +33 140819527).

Paminėtų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas galima rasti internete adresu http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  OL L 164, 1994 6 30, p. 3.


11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/12


Lenkijos Respublikos Vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų Lelikuve

(2017/C 340/05)

Proceso tikslas – suteikti Lelikuvo gamtinių dujų telkinio, esančio Žemutinės Silezijos vaivadijos Ceškuvo ir Miličiaus savivaldybėse paieškos arba žvalgybos koncesiją.

Pavadinimas

PL-1992 koordinačių sistema

X

Y

Lelikuvas

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

Paraiškos turi būti susijusios su nurodyta vietove.

Koncesijos paraiškų pateikimo Aplinkos ministerijai terminas – 91-a diena po pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 12:00 val. Vidurio Europos laiku arba Vidurio Europos vasaros laiku.

Paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

a)

siūlomą naudoti darbų technologiją (40 %);

b)

technines ir finansines paraiškos teikėjo galimybes (50 %);

c)

siūlomą mokestį už kasybos uzufruktą (10 %).

Minimalus kasybos uzufrukto Lelikuvo vietovėje mokestis:

1.

gamtinių dujų telkinių žvalgymui vykdyti:

trejų metų baziniu laikotarpiu – 10 000,00 PLN per metus,

ketvirtais ir penktais kasybos uzufrukto sutarties galiojimo metais – 10 000,00 PLN per metus,

šeštais ir vėlesniais kasybos uzufrukto sutarties galiojimo metais – 10 000,00 PLN per metus;

2.

gamtinių dujų telkinių tyrimui vykdyti:

trejų metų baziniu laikotarpiu – 20 000,00 PLN per metus,

ketvirtais ir penktais kasybos uzufrukto sutarties galiojimo metais – 20 000,00 PLN per metus,

šeštais ir vėlesniais kasybos uzufrukto sutarties galiojimo metais – 20 000,00 PLN per metus;

3.

gamtinių dujų telkinių tyrimui vykdyti:

penkerių metų baziniu laikotarpiu – 30 000,00 PLN per metus,

šeštais, septintais ir aštuntais kasybos uzufrukto sutarties galiojimo metais – 30 000,00 PLN per metus,

devintais ir vėlesniais kasybos uzufrukto sutarties galiojimo metais – 30 000,00 PLN per metus;

Pasiūlymų palyginimo procedūra bus užbaigta per 6 mėnesius nuo paraiškų pateikimo etapo pabaigos. Apie procedūros rezultatus dalyviai bus informuoti raštu.

Pasiūlymai rengiami lenkų kalba.

Už koncesijas atsakinga institucija, atsižvelgusi į atitinkamų institucijų nuomonę, konkurso laimėtojui suteikia gamtinių dujų telkinių žvalgymo arba tyrimo koncesiją ir sudaro su juo kasybos uzufrukto sutartį.

Kad įmonė galėtų vykdyti angliavandenilių žvalgymo arba tyrimo Lenkijos teritorijoje veiklą, ji turi turėti kasybos uzufruktą ir koncesiją.

Paraiškos teikiamos adresu:

Ministerstwo Środowiska [Aplinkos ministerija]

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [Geologijos ir geologinių koncesijų departamentas]

ul. Wawelska 52/54

00–922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Daugiau informacijos pateikiama

Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.mos.gov.pl

Geologijos ir geologinių koncesijų departamentas

Aplinkos ministerija

ul. Wawelska 52/54

00–922 Warszawa

POLSKA/POLAND

tel. +48 223692449

faksas +48 223692460

e. paštas: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/14


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 340/06)

Valstybė narė

Ispanija

Maršrutai

Gran Kanarija–Pietų Tenerifė

Gran Kanarija–El Hieras

Šiaurės Tenerifė–La Gomera

Gran Kanarija–La Gomera

SVPSĮ maršrutų Bendrijos oro vežėjams atnaujinimo data

2018 m. rugpjūčio 1 d.

Adresas, kuriuo galima gauti viešųjų paslaugų įsipareigojimo tekstą ir visą kitą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją arba dokumentus

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

E-28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA/ISPANIJA

Tel. +34 915977505

Faksas +34 915978643

El. paštas osp.dgac@fomento.es

Paslaugas su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų maršrutais galima teikti laisvos konkurencijos pagrindu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Jeigu nė vienas oro vežėjas nepateiks paslaugų programos pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, prieiga bus apribota vieninteliam oro vežėjui pagal atitinkamą viešojo konkurso procedūrą remiantis Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnio 9 dalimi.


11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/15


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 340/07)

Valstybė narė

Ispanija

Maršrutas

Almerija–Sevilija

SVPSĮ maršrutų Bendrijos oro vežėjams atnaujinimo data

2018 m. rugpjūčio 1 d.

Adresas, kuriuo galima gauti viešųjų paslaugų įsipareigojimo tekstą ir visą kitą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją arba dokumentus

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

E-28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA/ISPANIJA

Tel. +34 915977505

Faksas +34 915978643

El. paštas osp.dgac@fomento.es

Paslaugas su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų maršrutu galima teikti laisvos konkurencijos pagrindu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Jeigu nė vienas oro vežėjas nepateiks paslaugų programos pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, prieiga bus apribota vieninteliam oro vežėjui pagal atitinkamą viešojo konkurso procedūrą remiantis Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnio 9 dalimi.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

11.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/16


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8627 – GETEC / Briva / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 340/08)

1.

2017 m. spalio 3 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

įmone „GETEC Wärme und Effizienz AG“ (toliau – GETEC, Vokietija), kontroliuojama įmonių „EQT Fund Management SARL“ (Liuksemburgas) ir „GETEC Energy Holding GmbH“ (Vokietija),

įmone „Briva Group B.V.“ (toliau – „Briva“, Nyderlandais), kontroliuojama įmonės „Ten Brinke Group B.V.“ (Nyderlandai),

bendrąja įmone (toliau – BĮ, Vokietija).

Įmonės GETEC ir „Briva“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą BĮ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas, pagal valdymo sutartį arba kitokiais būdais.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   GETEC: teikia energijos taupymo paslaugas Vokietijoje,

—   „Briva“: rengia projektus, stato, parduoda arba nuomoja gyvenamosios, komercinės ir pramoninės paskirties nekilnojamąjį turtą daugiausia strateginiams investuotojams Vokietijoje ir Nyderlanduose.

BĮ rengs energijos gamybos ir paskirstymo sistemų koncepcijas, atsakys už šių sistemų plėtojimą, veikimą ir techninę priežiūrą, teiks prie individualių klientų poreikių pritaikytas energijos taupymo pastatuose paslaugas ir įgyvendins susijusias priemones, siekdama padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti naujų verslo modelių kūrimą.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8627 – GETEC / Briva / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.