ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 309

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. rugsėjo 18d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 309/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 309/02

Byla C-599/14 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Nyderlandų Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Kova su terorizmu — Dėl tam tikrų asmenų ir subjektų priimtos ribojamosios priemonės — Lėšų įšaldymas — Bendroji pozicija 2001/931/BUSP — 1 straipsnio 4 ir 6 dalys — Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 — 2 straipsnio 3 dalis — Organizacijos palikimas su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir subjektų sąraše — Sąlygos — Sprendimų dėl lėšų įšaldymo faktinis pagrindas — Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas — Pareiga motyvuoti)

2

2017/C 309/03

Nuomonė 1/15: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) nuomonė – Europos Parlamentas (Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikta nuomonė — Kanados ir Europos Sąjungos susitarimo projektas — Keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimas iš Sąjungos į Kanadą — Tinkami teisiniai pagrindai — SESV 16 straipsnio 2 dalis, 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas ir 87 straipsnio 2 dalies a punktas — Suderinamumas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi)

3

2017/C 309/04

Byla C-79/15 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Hamas, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Kova su terorizmu — Dėl tam tikrų asmenų ir subjektų priimtos ribojamosios priemonės — Lėšų įšaldymas — Bendroji pozicija 2001/931/BUSP — 1 straipsnio 4 ir 6 dalys — Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 — 2 straipsnio 3 dalis — Organizacijos palikimas su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir subjektų sąraše — Sąlygos — Sprendimų dėl lėšų įšaldymo faktinis pagrindas — Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas — Pareiga motyvuoti)

4

2017/C 309/05

Byla C-517/15 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — SESV 101 ir 102 straipsniai — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 30 straipsnis — Europos Komisijos sprendimas, nustatantis neteisėtą kartelį Europos automobilių stiklo rinkoje — Šio sprendimo nekonfidencialios versijos paskelbimas — Prašymo užtikrinti tam tikros informacijos konfidencialumą atmetimas — Bylas nagrinėjančio pareigūno įgaliojimai — Sprendimas 2011/695/ES — 8 straipsnis — Konfidencialumas — Prašyme neskirti baudos arba ją sumažinti pateikta informacija — Prašymo užtikrinti konfidencialumą atmetimas iš dalies — Teisėti lūkesčiai — Vienodas požiūris)

5

2017/C 309/06

Byla C-560/15: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Telekomunikacijų paslaugos — Direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/77/EB — Teisių naudotis skaitmeniniais radijo dažniais antžeminėms radijo ir televizijos transliacijoms suteikimas — Vykstančios neatlygintino atrankos konkurso (vadinamo beauty contest) procedūros panaikinimas ir šios procedūros pakeitimas į aukcioną — Nacionalinės teisės aktų leidėjo įsikišimas — Nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumas — Išankstinės konsultacijos — Sutarties skyrimo kriterijai — Teisėti lūkesčiai)

5

2017/C 309/07

Byla C-670/15: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), inicijuotoje Jan Šalplachta (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Teisė kreiptis į teismą kilus tarptautiniams ginčams — Direktyva 2003/8/EB — Minimalios bendros teisinės pagalbos kilus tokiems ginčams taisyklės — Taikymo sritis — Valstybės narės teisės normos, kuriose numatyta, kad prie teisinės pagalbos prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidos neatlyginamos)

6

2017/C 309/08

Byla C-696/15 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Čekijos Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Transportas — Direktyva 2010/40/ES — Kelių transporto intelektinių transporto sistemų diegimas — 7 straipsnis — Įgaliojimų suteikimas Europos Komisijai — Ribos — Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 885/2013 — Informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimas — Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 886/2013 — Duomenys ir procedūros, skirtos naudotojams nemokamai su kelių sauga susijusiai minimaliai universaliai eismo informacijai teikti — SESV 290 straipsnis — Aiškus įgaliojimų delegavimo tikslų, turinio, taikymo srities ir trukmės apibrėžimas — Atitinkamos srities esminė nuostata — Kontrolės įstaigos įsteigimas)

7

2017/C 309/09

Byla C-80/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Montreuil (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnio 1 dalis — Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Nemokamas apyvartinių taršos leidimų suteikimas — Sprendimas 2011/278/ES — Galiojimas — Gero administravimo principas — Išlydyto metalo santykinio taršos rodiklio nustatymas — Rėmimasis geležies ir plieno GPGBID ir gairėse pateiktais duomenimis siekiant nustatyti išlydyto metalo santykinius taršos rodiklius — Panašių gaminių sąvoka — Etaloniniai įrenginiai — Pareiga motyvuoti)

7

2017/C 309/10

Byla C-84/16 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Continental Reifen Deutschland GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas XKING — Nacionalinės ir tarptautinės registracijos prekių ženklų, turinčių žodinį elementą X, savininko protestas — Apeliacinės tarybos atmestas protestas — Galimybė supainioti — Įrodymų iškraipymas)

8

2017/C 309/11

Byla C-112/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroniniai ryšiai — Telekomunikacijų paslaugos — Direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/77/EB — Vienodas požiūris — Kiekvienam analoginių radijo dažnių turinčiam operatoriui skirtinų skaitmeninių radijo dažnių skaičiaus nustatymas — Atsižvelgimas į neteisėtai naudotus analoginius radijo dažnius — Turėtų analoginių radijo dažnių skaičiaus ir gautų skaitmeninių radijo dažnių skaičiaus atitikimas)

9

2017/C 309/12

Byla C-175/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Prašymas priimti prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/88/EB — 17 straipsnis — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — Papildomos išmokos — Vaikų gerovės apsaugos asociacija — Vaikų kaimo įtėviai — Laikinas tikrųjų įtėvių nebuvimas — Įtėvius pavaduojančios darbuotojos — Sąvoka)

10

2017/C 309/13

Byla C-182/16 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas STICK MiniMINI Beretta — Europos Sąjungos žodinio prekių ženklo Mini Wini savininko protestas — Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) apeliacinės tarybos atmestas protestas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Galimybė supainioti — Atitinkamos visuomenės pastabumo lygis — Nepriklausoma išskirtinė pozicija — Dominuojantis pobūdis — Vizualaus panašumo vertinimo kriterijai — Pareiga motyvuoti)

10

2017/C 309/14

Sujungtos bylos C-196/16 ir C-197/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) ir kt./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 85/337/EEB — Direktyva 2011/92/ES — Galimybė veikiančio elektros energijos gamybos iš biodujų įrenginio poveikio aplinkai vertinimą, siekiant gauti naują leidimą, atlikti a posteriori)

11

2017/C 309/15

Byla C-225/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Mossa Ouhrami (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas — Direktyva 2008/115/EB — 11 straipsnio 2 dalis — Sprendimas dėl draudimo atvykti, priimtas prieš įsigaliojant direktyvai ir ilgesniam laikotarpiui, negu numatyta šioje direktyvoje — Draudimo atvykti laikotarpio pradžia)

12

2017/C 309/16

Byla C-348/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prieglobsčio politika — Direktyva 2013/32/ES — 12, 14, 31 ir 46 straipsniai — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Skundas dėl sprendimo atmesti tarptautinės pagalbos prašymą — Galimybė teismui priimti sprendimą neišklausius prašytojo)

12

2017/C 309/17

Byla C-386/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UAB Toridas/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 138 straipsnio 1 dalis — Sandorio kvalifikavimas kaip tiekimo Bendrijos viduje — Prekių tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimas — Pirkėjo ketinimas nusipirktas prekes parduoti apmokestinamajam asmeniui kitoje valstybėje narėje prieš jas išsiunčiant iš pirmosios valstybės narės teritorijos — Prekių dalies perdirbimo prieš jas išsiunčiant galimas poveikis)

13

2017/C 309/18

Byla C-471/16 P: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas meissen, paraiška — Protesto atmetimas — Pirmą kartą pateikti įrodymai — Iškraipymas — Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 7 straipsnio 3 dalis — 8 straipsnio 5 dalis — Ryšys tarp lyginamų prekių ženklų)

14

2017/C 309/19

Byla C-490/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A.S./Slovėnijos Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 — Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas — Nepaprastai didelio skaičiaus trečiųjų šalių piliečių, siekiančių gauti tarptautinę apsaugą, atvykimas — Valstybės narės viešosios valdžios institucijų organizuojamas sienos kirtimas siekiant tranzitu vykti į kitą valstybę narę — Įsileidimas dėl humanitarinių priežasčių — 13 straipsnis — Neteisėtas išorinės sienos kirtimas — 12 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo neteisėto sienos kirtimo dienos — 27 straipsnis — Teisių gynimo priemonės — Teisminės kontrolės apimtis — 29 straipsnis — Šešių mėnesių terminas, skirtas perdavimui įvykdyti — Terminų skaičiavimas — Skundo pateikimas — Stabdomasis poveikis)

14

2017/C 309/20

Byla C-519/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 — Pašarų ir maisto oficiali kontrolė — Oficialios kontrolės finansavimas — 26 ir 27 straipsniai — Finansavimas iš bendrųjų mokesčių — Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai — Prekybos maisto produktais vietoms taikomas mokestis)

15

2017/C 309/21

Byla C-646/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) inicijuotoje Khadija Jafari, Zainab Jafari (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 — Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas — Nepaprastai didelio skaičiaus trečiųjų šalių piliečių, siekiančių gauti tarptautinę apsaugą, atvykimas — Valstybės narės viešosios valdžios institucijų organizuojamas sienos kirtimas siekiant tranzitu vykti į kitą valstybę narę — Įsileidimas dėl humanitarinių priežasčių — 2 straipsnio m punktas — Sąvoka viza — 12 straipsnis — Vizos išdavimas — 13 straipsnis — Neteisėtas išorinės sienos kirtimas)

16

2017/C 309/22

Byla C-670/16: 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Minden (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 — Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas — 20 straipsnis — Nustatymo procedūros pradžia — Tarptautinės apsaugos prašymo pateikimas — Kompetentingų institucijų gautas valdžios institucijų parengtas pranešimas — 21 straipsnio 1 dalis — Terminas pateikti prašymą perimti savo žinion — Atsakomybės perkėlimas kitai valstybei narei — 27 straipsnis — Teisių gynimo priemonė — Teisminės kontrolės apimtis)

17

2017/C 309/23

Byla C-262/17: 2017 m. gegužės 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Solvay Chimica Italia SpA e a./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Byla C-263/17: 2017 m. gegužės 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Whirlpool Europe Srl ir kt./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Byla C-273/17: 2017 m. gegužės 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje a Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Byla C-297/17: 2017 m. gegužės 23 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bashar Ibrahim/Vokietijos Federacinė Respublika

20

2017/C 309/27

Byla C-299/17: 2017 m. gegužės 23 d.Landgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Byla C-312/17: 2017 m. gegužės 29 d.Landesarbeitsgericht Hamm (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Surjit Singh Bedi/Vokietijos Federacinė Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, procese dalyvaujanti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės vardu

22

2017/C 309/29

Byla C-318/17: 2017 m. gegužės 30 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mahmud Ibrahim ir kt./Vokietijos Federacinė Respublika

23

2017/C 309/30

Byla C-319/17: 2017 m. gegužės 30 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nisreen Sharqawi ir kt./Vokietijos Federacinė Respublika

24

2017/C 309/31

Byla C-328/17: 2017 m. gegužės 31 d.Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA ir kt./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Byla C-331/17: 2017 m. birželio 1 d.Corte d’appello di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Byla C-342/17: 2017 m. birželio 8 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Byla C-368/17: 2017 m. birželio 16 d.Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hüsken ir kt./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Byla C-374/17: 2017 m. birželio 21 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Byla C-389/17: 2017 m. birželio 29 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB EVP International ir Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Byla C-400/17: 2017 m. birželio 30 d.Tribunalul Dolj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – Dolžo filialas

28

2017/C 309/38

Byla C-402/17 P: 2017 m. liepos 4 d.JYSK sp. z o.o. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-403/15 JYSK sp. z o.o./Komisija

29

2017/C 309/39

Byla C-413/17: 2017 m. liepos 10 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB Roche Lietuva ir VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Byla C-431/17: 2017 m. liepos 17 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Monachos Eirinaios (vienuolis Ireneos), tikrasis vardas Antonios Iakumakis/Atėnų advokatūra

30

2017/C 309/41

Byla C-443/17: 2017 m. liepos 24 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Byla C-458/17 P: 2017 m. liepos 31 d.Rami Makhlouf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-410/16, Rami Makhlouf/Europos Sąjungos Taryba

31

 

Bendrasis Teismas

2017/C 309/43

Byla T-371/17 R: 2017 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Qualcomm ir Qualcomm Europe/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Antimonopolinės taisyklės — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 18 straipsnio 3 dalis — Sprendimas dėl prašymo pateikti informacijos — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skubos nebuvimas)

33

2017/C 309/44

Byla T-429/17: 2017 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Byla T-438/17: 2017 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Byla T-456/17: 2017 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Byla T-459/17: 2017 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Byla T-464/17: 2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje TP/Komisija

36

2017/C 309/49

Byla T-465/17: 2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Byla T-469/17: 2017 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Byla T-470/17: 2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Byla T-471/17: 2017 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Byla T-488/17: 2017 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Byla T-489/17: 2017 m. rugpjūčio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Windspiel Manufaktur/EUIPO (Butelio kamščio vaizdas)

40

2017/C 309/55

Byla T-13/16: 2017 m. liepos 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Byla T-260/17: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2017/C 309/01)

Paskutinis leidinys

OL C 300, 2017 9 11

Skelbti leidiniai

OL C 293, 2017 9 4

OL C 283, 2017 8 28

OL C 277, 2017 8 21

OL C 269, 2017 8 14

OL C 256, 2017 8 7

OL C 249, 2017 7 31

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/2


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Nyderlandų Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Europos Komisija

(Byla C-599/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Bendra užsienio ir saugumo politika - Kova su terorizmu - Dėl tam tikrų asmenų ir subjektų priimtos ribojamosios priemonės - Lėšų įšaldymas - Bendroji pozicija 2001/931/BUSP - 1 straipsnio 4 ir 6 dalys - Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 - 2 straipsnio 3 dalis - Organizacijos palikimas su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir subjektų sąraše - Sąlygos - Sprendimų dėl lėšų įšaldymo faktinis pagrindas - Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 309/02)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama E. Finnegan, B. Driessen irG. Étienne

Kitos proceso šalys: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), atstovaujama advokatų T. Buruma ir A. M. van Eik; Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. K. Bulterman ir J. Langer; Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama S. Brandon, C. Crane, J. Kraehling ir V. Kaye, padedamų baristerės M. Gray; Europos Komisija, atstovaujama D. Gauci ir M. F. Castillo de la Torre

Apeliantės pusėje įstojusi į bylą šalis: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, F. Fize, D. Colas ir B. Fodda

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2015 3 16.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/3


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) nuomonė – Europos Parlamentas

(Nuomonė 1/15) (1)

((Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikta nuomonė - Kanados ir Europos Sąjungos susitarimo projektas - Keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimas iš Sąjungos į Kanadą - Tinkami teisiniai pagrindai - SESV 16 straipsnio 2 dalis, 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas ir 87 straipsnio 2 dalies a punktas - Suderinamumas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi))

(2017/C 309/03)

Proceso kalba: visos oficialiosios kalbos

Prašymą pateikusi šalis

Europos Parlamentas, atstovaujamas F. Drexler, A. Caiola ir D. Moore

Rezoliucinė dalis

1.

Tarybos sprendimas dėl Kanados ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimo ir tvarkymo sudarymo Sąjungos vardu turi būti grindžiamas kartu ir SESV 16 straipsnio 2 dalimi, ir 87 straipsnio 2 dalies a punktu.

2.

Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimo ir tvarkymo prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 21 straipsniams ir 52 straipsnio 1 daliai, nes šiame susitarime nenumatyta neperduoti neskelbtinų duomenų iš Europos Sąjungos į Kanadą ir tokių duomenų nenaudoti ir nesaugoti.

Tam, kad Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimo ir tvarkymo neprieštarautų Pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniams ir 52 straipsnio 1 daliai, jame turi būti:

a)

aiškiai ir tiksliai apibrėžti keleivio duomenų įrašo duomenys, kurie gali būti perduoti iš Europos Sąjungos į Kanadą;

b)

numatyta, kad automatizuotai tvarkant keleivio duomenų įrašo duomenis būtų naudojami konkretūs, patikimi ir nediskriminuojantys modeliai ir kriterijai; numatyta, kad būtų naudojamos tik Kanados eksploatuojamos kovai su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais skirtos duomenų bazės;

c)

nustatytos objektyviais kriterijais pagrįstos materialinės ir procedūrinės sąlygos, kurios būtų taikomos kompetentingai Kanados institucijai naudojant keleivio duomenų įrašo duomenis per oro keleivių buvimo Kanadoje laikotarpį ir jiems išvykus iš šios šalies, taip pat perduodant tokius duomenis kitoms valdžios institucijoms, išskyrus atvejus, kai atliekama iš anksto nustatytų modelių ir kriterijų, kuriais paremtas automatizuotas keleivio duomenų įrašo duomenų tvarkymas, patikra; numatyta, kad prieš taip naudojant ar perduodant tokius duomenis teismas arba nepriklausomas administracinis subjektas, kurių sprendimas leisti naudojimą būtų priimtas gavus motyvuotą minėtų institucijų prašymą, jų pateiktą visų pirma vykdant prevencijos, atskleidimo arba baudžiamojo persekiojimo procedūras, atliktų kontrolę, išskyrus tinkamai pagrįstus skubos atvejus;

d)

numatyta, kad, oro keleiviams išvykus, gali būti saugomi tik tų keleivių duomenų įrašo duomenys, kurių atžvilgiu egzistuoja objektyvių elementų, leidžiančių manyti, kad šie keleiviai gali kelti riziką kovojant su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais;

e)

numatyta, kad kompetentinga Kanados institucija gali perduoti keleivio duomenų įrašo duomenis trečiosios šalies valdžios institucijoms, jeigu Europos Sąjunga ir ši trečioji šalis yra sudariusios Kanados ir Europos Sąjungos susitarimui dėl keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimo ir tvarkymo lygiavertį susitarimą arba Europos Komisija pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 25 straipsnio 6 dalį yra priėmusi sprendimą, apimantį valdžios institucijas, kurioms numatyta perduoti keleivio duomenų įrašo duomenis;

f)

numatyta oro keleivių teisė būti individualiai informuotiems tuo atveju, kai su jais susiję keleivio duomenų įrašo duomenys naudojami jiems būnant Kanadoje, jau išvykus iš šios šalies ir tuo atveju, kai kompetentinga Kanados institucija atskleidžia šiuos duomenis kitoms valdžios institucijoms arba privatiems asmenimis; ir

g)

užtikrinta, kad Kanados ir Europos Sąjungos susitarime dėl keleivio duomenų įrašo duomenų perdavimo ir tvarkymo įtvirtintų taisyklių, susijusių su oro keleivių apsauga tvarkant su jais susijusius keleivio duomenų įrašo duomenis, laikymosi kontrolę atliktų nepriklausoma priežiūros institucija.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/4


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Hamas, Europos Komisija

(Byla C-79/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Bendra užsienio ir saugumo politika - Kova su terorizmu - Dėl tam tikrų asmenų ir subjektų priimtos ribojamosios priemonės - Lėšų įšaldymas - Bendroji pozicija 2001/931/BUSP - 1 straipsnio 4 ir 6 dalys - Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 - 2 straipsnio 3 dalis - Organizacijos palikimas su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir subjektų sąraše - Sąlygos - Sprendimų dėl lėšų įšaldymo faktinis pagrindas - Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 309/04)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama B. Driessen, G. Étienne, M. Bishop

Kitos proceso šalys: Hamas, atstovaujama advokatės L. Glock; Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis ir R. Tricot

Apeliantės pusėje įstojusi į bylą šalis: Prancūzijos Respublika, atstovaujama D. Colas, F. Fize ir G. de Bergues

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. gruodžio 17 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Hamas/Taryba (T-400/10, EU:T:2014:1095).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 146, 2015 5 4.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/5


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Europos Komisija

(Byla C-517/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - SESV 101 ir 102 straipsniai - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 30 straipsnis - Europos Komisijos sprendimas, nustatantis neteisėtą kartelį Europos automobilių stiklo rinkoje - Šio sprendimo nekonfidencialios versijos paskelbimas - Prašymo užtikrinti tam tikros informacijos konfidencialumą atmetimas - Bylas nagrinėjančio pareigūno įgaliojimai - Sprendimas 2011/695/ES - 8 straipsnis - Konfidencialumas - Prašyme neskirti baudos arba ją sumažinti pateikta informacija - Prašymo užtikrinti konfidencialumą atmetimas iš dalies - Teisėti lūkesčiai - Vienodas požiūris))

(2017/C 309/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH, atstovaujamos advokatų L. Garzaniti, F. Hoseinian ir A. Burckett St Laurent

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel ir F. van Schaik

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd ir AGC Glass Germany GmbH padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/5


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Byla C-560/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos - Telekomunikacijų paslaugos - Direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/77/EB - Teisių naudotis skaitmeniniais radijo dažniais antžeminėms radijo ir televizijos transliacijoms suteikimas - Vykstančios neatlygintino atrankos konkurso (vadinamo „beauty contest“) procedūros panaikinimas ir šios procedūros pakeitimas į aukcioną - Nacionalinės teisės aktų leidėjo įsikišimas - Nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumas - Išankstinės konsultacijos - Sutarties skyrimo kriterijai - Teisėti lūkesčiai))

(2017/C 309/06)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Europa Way Srl, Persidera SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

dalyvaujant: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl

Rezoliucinė dalis

1.

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva), iš dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, 3 straipsnio 3a dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės aktų leidėjui tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, panaikinti kompetentingos nacionalinės reguliavimo institucijos organizuotą atrankos, kam skirti radijo dažnius, konkursą po to, kai jis buvo sustabdytas ministro sprendimu.

2.

Direktyvos 2002/21, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/140, 9 straipsnis, 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva), iš dalies pakeistos Direktyva 2009/140, 3, 5 ir 7 straipsniai ir 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyvos 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose 2 ir 4 straipsniai turi būti aiškinami taip, jog pagal juos nedraudžiama, kad neatlygintinas atrankos, kam suteikti radijo dažnius, konkursas, kuris buvo pradėtas siekiant kompensuoti tam tikrų operatorių neteisėtą pašalinimą iš rinkos, būtų pakeistas atlygintina konkurso procedūra, grindžiama radijo dažnių skyrimo planu, kuris buvo pakeistas sumažinant šių dažnių skaičių, jei naujas atrankos konkursas pagrįstas objektyviais, skaidriais, nediskriminaciniais ir proporcingais kriterijais ir atitinka iš dalies pakeistos Direktyvos 2002/21 8 straipsnio 2–4 dalyse nustatytus tikslus. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas aplinkybes, turi patikrinti, ar nustatytos atlygintino atrankos konkurso sąlygos leidžia naujiems subjektams veiksmingai patekti į skaitmeninės televizijos rinką ir nėra nepagrįstai palankios analoginės arba skaitmeninės televizijos rinkoje jau veikiantiems operatoriams.

3.

Teisėtų lūkesčių apsaugos principas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama panaikinti radijo dažnių skyrimo konkurso tik dėl to, kad operatoriams, kaip antai apeliantėms pagrindinėje byloje, kuriems buvo leista dalyvauti minėtame konkurse ir kuriems, kaip vieninteliams dalyviams, būtų suteiktos teisės naudotis radijo dažniais skaitmeninės antžeminėms radijo ir televizijos transliacijoms, jei konkursas nebūtų buvęs panaikintas.


(1)  OL C 38, 2016 2 1.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/6


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), inicijuotoje Jan Šalplachta

(Byla C-670/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Teisė kreiptis į teismą kilus tarptautiniams ginčams - Direktyva 2003/8/EB - Minimalios bendros teisinės pagalbos kilus tokiems ginčams taisyklės - Taikymo sritis - Valstybės narės teisės normos, kuriose numatyta, kad prie teisinės pagalbos prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidos neatlyginamos))

(2017/C 309/07)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalis pagrindinėje byloje

Jan Šalplachta

Rezoliucinė dalis

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/8/EB, numatančios teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles, 3, 8 ir 12 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad valstybės narės, kurioje vyksta teismas ir kurioje fizinis asmuo, kurio nuolatinė ar įprasta gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, pateikė teisinės pagalbos kilus tarptautiniam ginčui prašymą, garantuojama teisinė pagalba apima ir šio asmens patirtas prie šio prašymo pridėtų būtinų dokumentų vertimo išlaidas.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/7


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Čekijos Respublika/Europos Komisija

(Byla C-696/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Transportas - Direktyva 2010/40/ES - Kelių transporto intelektinių transporto sistemų diegimas - 7 straipsnis - Įgaliojimų suteikimas Europos Komisijai - Ribos - Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 885/2013 - Informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimas - Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 886/2013 - Duomenys ir procedūros, skirtos naudotojams nemokamai su kelių sauga susijusiai minimaliai universaliai eismo informacijai teikti - SESV 290 straipsnis - Aiškus įgaliojimų delegavimo tikslų, turinio, taikymo srities ir trukmės apibrėžimas - Atitinkamos srities esminė nuostata - Kontrolės įstaigos įsteigimas))

(2017/C 309/08)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller ir J. Pavliš

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Buchet, P.J.O. Van Nuffel, J. Hottiaux ir Z. Malůšková

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Čekijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2016 2 29.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/7


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Montreuil (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Byla C-80/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Direktyva 2003/87/EB - 10a straipsnio 1 dalis - Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema - Nemokamas apyvartinių taršos leidimų suteikimas - Sprendimas 2011/278/ES - Galiojimas - Gero administravimo principas - Išlydyto metalo santykinio taršos rodiklio nustatymas - Rėmimasis geležies ir plieno GPGBID ir gairėse pateiktais duomenimis siekiant nustatyti išlydyto metalo santykinius taršos rodiklius - „Panašių gaminių“ sąvoka - Etaloniniai įrenginiai - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 309/09)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Montreuil

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Atsakovas: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Rezoliucinė dalis

Išnagrinėjus pateiktus klausimus nenustatyta nieko, kas galėtų paveikti 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, galiojimą.


(1)  OL C 136, 2016 4 18.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/8


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Continental Reifen Deutschland GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-84/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos Sąjungos prekių ženklas - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas XKING - Nacionalinės ir tarptautinės registracijos prekių ženklų, turinčių žodinį elementą „X“, savininko protestas - Apeliacinės tarybos atmestas protestas - Galimybė supainioti - Įrodymų iškraipymas))

(2017/C 309/10)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Continental Reifen Deutschland GmbH, atstovaujama advokatų S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, Köhn-Gerdes ir J. Schumacher

Kitos proceso šalys: Compagnie générale des établissements Michelin, atstovaujama advokato E. Carrillo, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Fischer

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Continental Reifen Deutschland GmbH padengia savo ir Compagnie générale des établissements Michelin patirtas bylinėjimosi išlaidas

3.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2016 6 13.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/9


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Byla C-112/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Elektroniniai ryšiai - Telekomunikacijų paslaugos - Direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/77/EB - Vienodas požiūris - Kiekvienam analoginių radijo dažnių turinčiam operatoriui skirtinų skaitmeninių radijo dažnių skaičiaus nustatymas - Atsižvelgimas į neteisėtai naudotus analoginius radijo dažnius - Turėtų analoginių radijo dažnių skaičiaus ir gautų skaitmeninių radijo dažnių skaičiaus atitikimas))

(2017/C 309/11)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Persidera SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

dalyvaujant: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Elettronica Industriale SpA, Television Broadcasting System Spa, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Rete A SpA, Centro Europa 7 Srl, Prima TV SpA, Sky Italia Srl, Elemedia SpA

Rezoliucinė dalis

1.

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva), iš dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, 9 straipsnis, 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/140, 3, 5 ir 7 straipsniai ir 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyvos 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose 2 ir 4 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią, esamus analoginius kanalus keičiant skaitmeniniais tinklais, atsižvelgiama į neteisėtai valdomus analoginius kanalus, nes taip pratęsiamas ar net sustiprinamas nepagrįstas konkurencinis pranašumas.

2.

Nediskriminavimo ir proporcingumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią, taikant tą patį keitimo kriterijų, vienam operatoriui skiriamų skaitmeninių tinklų skaičius, palyginti su eksploatuotais analoginiais kanalais, proporcingai daugiau sumažinamas negu jo konkurentams, jeigu tai nėra objektyviai pagrįsta ir proporcinga jo tikslui. Televizijos pasiūlos tęstinumas yra teisėtas tikslas, kuriuo galima pagrįsti tokį skirtingą požiūrį. Tačiau nuostata, pagal kurią jau rinkoje esantiems operatoriams skiriama daugiau skaitmeninių radijo dažnių, negu pakanka jų televizijos paklausai užtikrinti, viršija tai, kas būtina minėtam tikslui pasiekti, taigi yra neproporcinga.


(1)  OL C 175, 2016 5 17.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/10


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry

(Byla C-175/16) (1)

((Prašymas priimti prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2003/88/EB - 17 straipsnis - Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga - Darbo laiko organizavimas - Papildomos išmokos - Vaikų gerovės apsaugos asociacija - „Vaikų kaimo įtėviai“ - Laikinas tikrųjų „įtėvių“ nebuvimas - „Įtėvius“ pavaduojančios darbuotojos - Sąvoka))

(2017/C 309/12)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Kita kasacinio proceso šalis: SOS-Lapsikylä ry

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 17 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ši nuostata negali būti taikoma tokiam darbui pagal darbo sutartį, kaip nagrinėjamasis pagrindinėje byloje, kai juo siekiama globoti vaikus į šeimą panašioje aplinkoje, pavaduojant pirmiausia už šį darbą atsakingą asmenį, jeigu nėra nustatyta, kad visas darbo laikas neskaičiuojamas ar nenustatomas arba jį gali nusistatyti darbuotojas, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 191, 2016 5 30.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/10


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA

(Byla C-182/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „STICK MiniMINI Beretta“ - Europos Sąjungos žodinio prekių ženklo Mini Wini savininko protestas - Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) apeliacinės tarybos atmestas protestas - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Galimybė supainioti - Atitinkamos visuomenės pastabumo lygis - Nepriklausoma išskirtinė pozicija - Dominuojantis pobūdis - Vizualaus panašumo vertinimo kriterijai - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 309/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, atstovaujama Rechtsanwalt S. Labesius,

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Rajh, Salumificio Fratelli Beretta SpA, atstovaujama avvocati G. Ghisletti, F. Braga ir P. Pozzi

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 296, 2016 8 16.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/11


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) ir kt./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

(Sujungtos bylos C-196/16 ir C-197/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Direktyva 85/337/EEB - Direktyva 2011/92/ES - Galimybė veikiančio elektros energijos gamybos iš biodujų įrenginio poveikio aplinkai vertinimą, siekiant gauti naują leidimą, atlikti a posteriori))

(2017/C 309/14)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16), Marcello Bartolini (C-197/16), Filippo Bruè (C-197/16), Sergio Forti (C-197/16), Stefano Piatti (C-197/16), Gaetano Silvetti (C-197/16), Gianfranco Silvetti (C-197/16), Rocco Tirabasso (C-197/16), Sante Vagni (C-197/16), Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co. (C-197/16), Suolificio Elefante Srl (C-197/16), Suolificio Roxy Srl (C-197/16), Aldo Alessandrini (C-197/16)

Atsakovės: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

Dalyvaujant: VBIO1 Società Agricola Srl (C-196/16), Regione Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – (ARPAM) – Dipartimento Provinciale di Macerata, ARPAM, VBIO2 Società Agricola Srl (C-197/16), Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche (ASUR Marche) (C-197/16), ASUR Marche – Area Vasta 3 (C-197/16), Comune di Colmurano (C-197/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16)

Rezoliucinė dalis

Jeigu pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistą 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB, reikalaujamas poveikio aplinkai vertinimas neatliktas, pagal Sąjungos teisę, pirma, reikalaujama, kad valstybės narės pašalintų neteisėtas šio neatlikimo pasekmes, ir, antra, nedraudžiama ištaisyti padėties atliekant šio poveikio vertinimą po to, kai atitinkamas įrenginys jau pastatytas ir pradėtas eksploatuoti, jeigu:

šį ištaisymą leidžiančios nacionalinės taisyklės nesudaro galimybės suinteresuotiesiems asmenims apeiti Sąjungos teisės taisyklių ar jų nesilaikyti ir

ištaisant padėtį atliktu vertinimu atsižvelgta ne tik į būsimą, bet ir į užbaigus įrenginį atsiradusį jo poveikį aplinkai.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/12


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Mossa Ouhrami

(Byla C-225/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimas - Direktyva 2008/115/EB - 11 straipsnio 2 dalis - Sprendimas dėl draudimo atvykti, priimtas prieš įsigaliojant direktyvai ir ilgesniam laikotarpiui, negu numatyta šioje direktyvoje - Draudimo atvykti laikotarpio pradžia))

(2017/C 309/15)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Mossa Ouhrami

Rezoliucinė dalis

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 11 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje numatytas draudimo atvykti laikotarpis, kuris iš principo neviršija penkerių metų, turi būti skaičiuojamas nuo datos, kai suinteresuotasis asmuo faktiškai išvyko iš valstybių narių teritorijos.


(1)  OL C 232, 2016 6 27.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/12


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Byla C-348/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prieglobsčio politika - Direktyva 2013/32/ES - 12, 14, 31 ir 46 straipsniai - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 47 straipsnis - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Skundas dėl sprendimo atmesti tarptautinės pagalbos prašymą - Galimybė teismui priimti sprendimą neišklausius prašytojo))

(2017/C 309/16)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Moussa Sacko

Atsakovė: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Rezoliucinė dalis

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, konkrečiai jos 12 14, 31 ir 46 straipsniai, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, aiškintina taip, kad pagal ją nacionaliniam teismui, kuriam pateiktas skundas dėl sprendimo atmesti aiškiai nepagrįstą tarptautinės apsaugos prašymą, nedraudžiama atmesti tokį skundą neišklausius paties prašytojo, jeigu, atsižvelgiant į faktines aplinkybes, nekyla jokių abejonių dėl šio sprendimo pagrįstumo, su sąlyga, kad, pirma, nagrinėjant bylą pirmąja instancija, laikantis šios direktyvos 14 straipsnio, prašytojui buvo suteikta galimybė atvykti asmeninio pokalbio dėl savo tarptautinės apsaugos prašymo, ir, jeigu toks pokalbis įvyko, jo ataskaita arba stenograma buvo pridėtos prie bylos pagal direktyvos 17 straipsnio 2 dalį, ir, antra, teismas, kuriam pateiktas skundas, gali skirti žodinį bylos nagrinėjimą, jeigu mano, kad jis būtinas, kad būtų atliktas direktyvos 46 straipsnio 3 dalyje numatytas išsamus ir ex nunc faktinis ir teisinis nagrinėjimas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/13


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UAB „Toridas“/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Byla C-386/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema - Direktyva 2006/112/EB - 138 straipsnio 1 dalis - Sandorio kvalifikavimas kaip tiekimo Bendrijos viduje - Prekių tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimas - Pirkėjo ketinimas nusipirktas prekes parduoti apmokestinamajam asmeniui kitoje valstybėje narėje prieš jas išsiunčiant iš pirmosios valstybės narės teritorijos - Prekių dalies perdirbimo prieš jas išsiunčiant galimas poveikis))

(2017/C 309/17)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė ir atsakovė pirmojoje instancijoje: UAB „Toridas“

Kita apeliacinio proceso šalis ir pareiškėja pirmojoje instancijoje: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

dalyvaujant: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 138 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal šią nuostatą neturi būti neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu pirmoje valstybėje narėje įsisteigusio apmokestinamojo asmens vykdomas prekių tiekimas, kai prieš sudarydamas šį tiekimo sandorį pirkėjas, kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas įsiregistravęs antroje valstybėje narėje, informuoja tiekėją, kad prekės bus iš karto parduotos trečioje valstybėje narėje įsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui – dar prieš jas išgabenant iš pirmosios valstybės narės ir nugabenant šiam trečiam apmokestinamajam asmeniui, su sąlyga, kad šis antrasis tiekimas buvo įvykdytas, o prekės paskui buvo išgabentos iš pirmosios valstybės narės į trečio apmokestinamojo asmens valstybę narę. Pirmo prekes įsigijusio asmens įsiregistravimas kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo valstybėje narėje, kuri nėra pirmojo tiekimo vieta ar galutinio įsigijimo vieta, nėra nei sandorio Bendrijos viduje kvalifikavimo kriterijus, nei savaime įrodymas, kurio pakanka sandorio, kaip įvykdyto Bendrijos viduje, pobūdžiui įrodyti.

2.

Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad tarpinio pirkėjo užsakymu prieš išgabenant į galutinio pirkėjo valstybę narę įvykdytas prekių perdirbimas esant dviejų vienas po kito vykdomų tiekimų grandinei, kaip antai nagrinėjamai pagrindinėje byloje, neturi įtakos pirmojo tiekimo galimo neapmokestinimo sąlygoms, kai šis perdirbimas įvykdytas atlikus pirmąjį tiekimą.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/14


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Meissen Keramik GmbH

(Byla C-471/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas „meissen“, paraiška - Protesto atmetimas - Pirmą kartą pateikti įrodymai - Iškraipymas - Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų - Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 - 7 straipsnio 3 dalis - 8 straipsnio 5 dalis - Ryšys tarp lyginamų prekių ženklų))

(2017/C 309/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, atstovaujama advokatų O. Spuhler ir M. Geitz

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer, Meissen Keramik GmbH, atstovaujama advokatų M. Vohwinkel ir K. Gennen

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 454, 2016 12 5.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/14


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A.S./Slovėnijos Respublika

(Byla C-490/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 - Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas - Nepaprastai didelio skaičiaus trečiųjų šalių piliečių, siekiančių gauti tarptautinę apsaugą, atvykimas - Valstybės narės viešosios valdžios institucijų organizuojamas sienos kirtimas siekiant tranzitu vykti į kitą valstybę narę - Įsileidimas dėl humanitarinių priežasčių - 13 straipsnis - Neteisėtas išorinės sienos kirtimas - 12 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo neteisėto sienos kirtimo dienos - 27 straipsnis - Teisių gynimo priemonės - Teisminės kontrolės apimtis - 29 straipsnis - Šešių mėnesių terminas, skirtas perdavimui įvykdyti - Terminų skaičiavimas - Skundo pateikimas - Stabdomasis poveikis))

(2017/C 309/19)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: A.S.

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 27 straipsnio 1 dalis, siejama su šio reglamento 19 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinama taip, kad tarptautinės apsaugos prašytojas, skųsdamas jo atžvilgiu priimtą sprendimą dėl perdavimo, gali remtis šio reglamento 13 straipsnyje įtvirtinto atsakomybės kriterijaus dėl neteisėto valstybės narės sienos kirtimo klaidingu taikymu.

2.

Reglamento Nr. 604/2013 13 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad jei pirmosios valstybės narės valdžios institucijos, susidūrusios su nepaprastai dideliu skaičiumi trečiosios šalies piliečių, siekiančių tranzitu keliauti per jos teritoriją tam, kad kitoje valstybėje narėje pateiktų tarptautinės apsaugos prašymą, toleravo trečiosios šalies piliečio, kuris netenkina šioje pirmoje valstybėje narėje iš esmės nustatytų atvykimo sąlygų, atvykimą į jos teritoriją, turi būti laikoma, kad toks asmuo „neteisėtai kirto“ pirmosios valstybės narės sieną, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

3.

Reglamento Nr. 604/2013 13 straipsnio 1 dalies antras sakinys, siejamas su šio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad skundo dėl sprendimo perduoti pateikimas neturi įtakos šio 13 straipsnio 1 dalyje numatyto termino skaičiavimui.

Šio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad tokio skundo pateikimas reiškia, kad šiose nuostatose nustatytas terminas prasideda tik tada, kai dėl šio skundo priimamas galutinis sprendimas, įskaitant, kai teismas, į kurį kreiptasi, nusprendžia Teisingumo Teismui pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, su sąlyga, kad tokiam skundui buvo suteiktas stabdomasis poveikis pagal to paties reglamento 27 straipsnio 3 dalį.


(1)  OL C 419, 2016 11 14.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/15


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Byla C-519/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 - Pašarų ir maisto oficiali kontrolė - Oficialios kontrolės finansavimas - 26 ir 27 straipsniai - Finansavimas iš bendrųjų mokesčių - Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai - Prekybos maisto produktais vietoms taikomas mokestis))

(2017/C 309/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Superfoz – Supermercados Lda

Atsakovė: Fazenda Pública

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, iš dalies pakeisto 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014, 26 ir 27 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos nedraudžiama tokį mokestį, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, nustatyti tik mažmeninės prekybos maisto produktais vietoms, kai įplaukos iš šio mokesčio nėra konkrečiai skirtos oficialiai kontrolei, kuri vykdoma šių mokesčio mokėtojų atžvilgiu arba jų naudai, finansuoti.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/16


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) inicijuotoje Khadija Jafari, Zainab Jafari

(Byla C-646/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 - Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas - Nepaprastai didelio skaičiaus trečiųjų šalių piliečių, siekiančių gauti tarptautinę apsaugą, atvykimas - Valstybės narės viešosios valdžios institucijų organizuojamas sienos kirtimas siekiant tranzitu vykti į kitą valstybę narę - Įsileidimas dėl humanitarinių priežasčių - 2 straipsnio m punktas - Sąvoka „viza“ - 12 straipsnis - Vizos išdavimas - 13 straipsnis - Neteisėtas išorinės sienos kirtimas))

(2017/C 309/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Khadija Jafari, Zainab Jafari

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 12 straipsnį, siejamą su šio reglamento 2 straipsnio m punktu, reikia aiškinti taip, kad tai, jog pirmosios valstybės narės valdžios institucijos, susidūrusios su nepaprastai dideliu skaičiumi trečiosios šalies piliečių, siekiančių tranzitu keliauti per šios valstybės narės teritoriją tam, kad kitoje valstybėje narėje pateiktų tarptautinės apsaugos prašymą, faktiškai toleruoja tokių piliečių, kurie netenkina šioje pirmoje valstybėje narėje nustatytų atvykimo sąlygų, atvykimą į savo teritoriją, neturi būti laikoma „viza“, kaip tai suprantama pagal 12 straipsnį.

2.

Reglamento Nr. 604/2013 13 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad jei pirmosios valstybės narės valdžios institucijos, susidūrusios su nepaprastai dideliu skaičiumi trečiosios šalies piliečių, siekiančių tranzitu keliauti per jos teritoriją tam, kad kitoje valstybėje narėje pateiktų tarptautinės apsaugos prašymą, faktiškai toleravo trečiosios šalies piliečio, kuris netenkina šioje pirmoje valstybėje narėje nustatytų atvykimo sąlygų, atvykimą į jos teritoriją, turi būti laikoma, kad toks asmuo „neteisėtai kirto“ pirmosios valstybės narės sieną, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.


(1)  OL C 53, 2017 2 20.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/17


2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Minden (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-670/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 - Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas - 20 straipsnis - Nustatymo procedūros pradžia - Tarptautinės apsaugos prašymo pateikimas - Kompetentingų institucijų gautas valdžios institucijų parengtas pranešimas - 21 straipsnio 1 dalis - Terminas pateikti prašymą perimti savo žinion - Atsakomybės perkėlimas kitai valstybei narei - 27 straipsnis - Teisių gynimo priemonė - Teisminės kontrolės apimtis))

(2017/C 309/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Minden

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Tsegezab Mengesteab

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 27 straipsnio 1 dalis, siejama su šio reglamento 19 konstatuojamąja dalimi, aiškintina taip, kad tarptautinės apsaugos prašytojas, skųsdamas sprendimą jį perduoti, gali remtis tuo, kad suėjo minėto reglamento 21 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, net jeigu prašoma valstybė narė yra pasiruošusi perimti šį prašytoją savo žinion.

2.

Reglamento Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad prašymas perimti savo žinion negali būti pateiktas laiku, praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo dienos, net jeigu toks prašymas pateiktas per mažiau nei du mėnesius nuo pranešimo apie atitiktį sistemoje „Eurodac“ gavimo, kaip tai apibrėžta šioje nuostatoje.

3.

Reglamento Nr. 604/2013 20 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad tarptautinės apsaugos prašymas laikomas pateiktu, kai institucija, atsakinga už pareigų, kylančių pagal šį reglamentą, vykdymą, gauna viešosios valdžios institucijos išduotą rašytinį dokumentą, kuriuo patvirtinta, kad trečiosios valstybės pilietis paprašė tarptautinės apsaugos, o atitinkamais atvejais ir tada, kai ši institucija gauna tik pagrindinę tokiame dokumente pateiktą informaciją, o ne patį dokumentą ar jo kopiją.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/17


2017 m. gegužės 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Solvay Chimica Italia SpA e a./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Byla C-262/17)

(2017/C 309/23)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA

Atsakovė: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2009/72 (1) nuostatas, konkrečiai 3 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 28 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad privataus asmens sukurta ir valdoma sistema, prie kurios prijungtas nedidelis gamybos ir vartojimo vienetų skaičius, kuri yra prijungta prie viešojo tinklo, neišvengiamai yra elektros tinklas, o taip pat ir „skirstymo sistema“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, todėl neįmanoma prie šio klasifikavimo nepriskirti tokias ypatybes turinčių privačių sistemų, sukurtų prieš įsigaliojant šiai direktyvai ir iš pradžių numatytų gamybos sau tikslais?

2.

Jei į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar vienintelė šios direktyvos leidžiama galimybė pasinaudoti privataus elektros tinklo teikiama nauda yra priskirti jį USS kategorijai, numatytai direktyvos 28 straipsnyje, ar vis dėlto nacionalinės teisės aktuose galima nustatyti kitą skirstymo sistemų kategoriją, kuriai butų taikomos paprastesnės taisyklės, skirtingos nuo taikomų USS?

3.

Neatsižvelgiant į ankstesnius klausimus, ar direktyvą reikia aiškinti taip, kad pareiga prisijungti trečiąsias šalis bet kuriuo atveju taikoma uždaroms skirstymo sistemoms, numatytoms 28 straipsnyje?

4.

Neatsižvelgiant į ankstesnius klausimus, ar privataus elektros tinklo kvalifikavimas kaip uždaros skirstymo sistemos, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2009/72/EB 28 straipsnį, leidžia nacionalinių teisės aktų leidėjui tokios sistemos naudai numatyti bendros skirstymo sistemų schemos išimtis tik aiškiai susijusias su direktyvos 28 straipsniu ir 26 straipsnio 4 dalimi, ar vis dėlto valstybė narė, atsižvelgiant į direktyvos 29 ir 30 konstatuojamąsias dalis, gali arba turi nustatyti kitas bendrų taisyklių, reglamentuojančių skirstymo sistemas, išimtis, kad užtikrintų šiose konstatuojamose dalyse numatytų tikslų siekimą?

5.

Jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad valstybė narė gali arba turi nustatyti taisykles, kuriomis atsižvelgiama į uždarų skirstymo sistemų specifinį pobūdį, ar Direktyvos 2009/72/EB nuostatos, konkrečiai 29 ir 30 konstatuojamosios dalys, 15 straipsnio 7 dalis, 37 straipsnio 6 dalies b punktas ir 26 straipsnio 4 dalis, draudžia nacionalinę normą, kaip nagrinėjamą šioje byloje, kuri nustato uždaroms skirstymo sistemos dispečerinio valdymo ir atskyrimo taisykles visiškai tokias pačias, kaip taikomos viešiems tinklams, ir kurioje, kiek tai susiję su bendrais elektros energijos sistemos mokesčiais, numatyta, kad šių sumų mokėjimas iš dalies proporcingas ir uždaros sistemos viduje suvartotai elektros energijai?


(1)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, p. 55).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/18


2017 m. gegužės 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Whirlpool Europe Srl ir kt./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Byla C-263/17)

(2017/C 309/24)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA

Atsakovė: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2009/72 (1) nuostatas, konkrečiai 3 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 28 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad privataus asmens sukurta ir valdoma sistema, prie kurios prijungtas nedidelis gamybos ir vartojimo vienetų skaičius, kuri yra prijungta prie viešojo tinklo, neišvengiamai yra elektros tinklas, o taip pat ir „skirstymo sistema“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, todėl neįmanoma prie šio klasifikavimo nepriskirti tokias ypatybes turinčių privačių sistemų, sukurtų prieš įsigaliojant šiai direktyvai ir iš pradžių numatytų gamybos sau tikslais?

2.

Jei į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar vienintelė šios direktyvos leidžiama galimybė pasinaudoti privataus elektros tinklo teikiama nauda yra priskirti jį USS kategorijai, numatytai direktyvos 28 straipsnyje, ar vis dėlto nacionalinės teisės aktuose galima nustatyti kitą skirstymo sistemų kategoriją, kuriai butų taikomos paprastesnės taisyklės, skirtingos nuo taikomų USS?

3.

Neatsižvelgiant į ankstesnius klausimus, ar direktyvą reikia aiškinti taip, kad pareiga prisijungti trečiąsias šalis bet kuriuo atveju taikoma uždaroms skirstymo sistemoms, numatytoms 28 straipsnyje?

4.

Neatsižvelgiant į ankstesnius klausimus, ar privataus elektros tinklo kvalifikavimas kaip uždaros skirstymo sistemos, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2009/72/EB 28 straipsnį, leidžia nacionalinių teisės aktų leidėjui tokios sistemos naudai numatyti bendros skirstymo sistemų schemos išimtis tik aiškiai susijusias su direktyvos 28 straipsniu ir 26 straipsnio 4 dalimi, ar vis dėlto valstybė narė, atsižvelgiant į direktyvos 29 ir 30 konstatuojamąsias dalis, gali arba turi nustatyti kitas bendrų taisyklių, reglamentuojančių skirstymo sistemas, išimtis, kad užtikrintų šiose konstatuojamose dalyse numatytų tikslų siekimą?

5.

Jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad valstybė narė gali arba turi nustatyti taisykles, kuriomis atsižvelgiama į uždarų skirstymo sistemų specifinį pobūdį, ar Direktyvos 2009/72/EB nuostatos, konkrečiai 29 ir 30 konstatuojamosios dalys, 15 straipsnio 7 dalis, 37 straipsnio 6 dalies b punktas ir 26 straipsnio 4 dalis, draudžia nacionalinę normą, kaip nagrinėjamą šioje byloje, kuri nustato uždaroms skirstymo sistemos dispečerinio valdymo ir atskyrimo taisykles visiškai tokias pačias, kaip taikomos viešiems tinklams, ir kurioje, kiek tai susiję su bendrais elektros energijos sistemos mokesčiais, numatyta, kad šių sumų mokėjimas iš dalies proporcingas ir uždaros sistemos viduje suvartotai elektros energijai?


(1)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, p. 55).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/19


2017 m. gegužės 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje a Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Byla C-273/17)

(2017/C 309/25)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Sol Gas Primari Srl

Atsakovė: Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2009/72 (1) nuostatas, konkrečiai 3 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 28 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad privataus asmens sukurta ir valdoma sistema, prie kurios prijungtas nedidelis gamybos ir vartojimo vienetų skaičius, kuri yra prijungta prie viešojo tinklo, neišvengiamai yra elektros tinklas, o taip pat ir „skirstymo sistema“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, todėl neįmanoma prie šio klasifikavimo nepriskirti tokias ypatybes turinčių privačių sistemų, sukurtų prieš įsigaliojant šiai direktyvai ir iš pradžių numatytų gamybos sau tikslais?

2.

Jei į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar vienintelė šios direktyvos leidžiama galimybė pasinaudoti privataus elektros tinklo teikiama nauda yra priskirti jį USS kategorijai, numatytai direktyvos 28 straipsnyje, ar vis dėlto nacionalinės teisės aktuose galima nustatyti kitą skirstymo sistemų kategoriją, kuriai butų taikomos paprastesnės taisyklės, skirtingos nuo taikomų USS?

3.

Neatsižvelgiant į ankstesnius klausimus, ar direktyvą reikia aiškinti taip, kad pareiga prisijungti trečiąsias šalis bet kuriuo atveju taikoma uždaroms skirstymo sistemoms, numatytoms 28 straipsnyje?

4.

Neatsižvelgiant į ankstesnius klausimus, ar privataus elektros tinklo kvalifikavimas kaip uždaros skirstymo sistemos, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2009/72/EB 28 straipsnį, leidžia nacionalinių teisės aktų leidėjui tokios sistemos naudai numatyti bendros skirstymo sistemų schemos išimtis tik aiškiai susijusias su direktyvos 28 straipsniu ir 26 straipsnio 4 dalimi, ar vis dėlto valstybė narė, atsižvelgiant į direktyvos 29 ir 30 konstatuojamąsias dalis, gali arba turi nustatyti kitas bendrų taisyklių, reglamentuojančių skirstymo sistemas, išimtis, kad užtikrintų šiose konstatuojamose dalyse numatytų tikslų siekimą?

5.

Jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad valstybė narė gali arba turi nustatyti taisykles, kuriomis atsižvelgiama į uždarų skirstymo sistemų specifinį pobūdį, ar Direktyvos 2009/72/EB nuostatos, konkrečiai 29 ir 30 konstatuojamosios dalys, 15 straipsnio 7 dalis, 37 straipsnio 6 dalies b punktas ir 26 straipsnio 4 dalis, draudžia nacionalinę normą, kaip nagrinėjamą šioje byloje, kuri nustato uždaroms skirstymo sistemos dispečerinio valdymo ir atskyrimo taisykles visiškai tokias pačias, kaip taikomos viešiems tinklams, ir kurioje, kiek tai susiję su bendrais elektros energijos sistemos mokesčiais, numatyta, kad šių sumų mokėjimas iš dalies proporcingas ir uždaros sistemos viduje suvartotai elektros energijai?


(1)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, p. 55).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/20


2017 m. gegužės 23 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bashar Ibrahim/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-297/17)

(2017/C 309/26)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Bashar Ibrahim

Kita kasacinio proceso šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 2013/32/ES (1) 52 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą pereinamojo laikotarpio nuostatą draudžiama taikyti nacionalinės teisės normą, pagal kurią, į nacionalinę teisę perkėlus palyginti su pirmtake platesnę Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę, tarptautinės apsaugos prašymas laikomas nepriimtinu, kai kitoje valstybėje narėje prašytojui suteikta papildoma apsauga, jei nacionalinės teisės norma, nacionalinėje teisėje nesant pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikytina ir prieš 2015 m. liepos 20 d. pateiktiems prašymams?

Ar pagal Direktyvos 2013/32/ES 52 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą pereinamojo laikotarpio nuostatą valstybėms narėms visų pirma leidžiama Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę įgyvendinti atgaline data, kai dėl to nepriimtinais būtų laikomi ir prieš šios platesnės teisės perkėlimą į nacionalinę teisę pateikti prašymai suteikti prieglobstį, dėl kurių perkėlimo metu dar nebuvo priimtas galutinis sprendimas?

2.

Ar Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnyje valstybėms narėms suteikiama pasirinkimo teisė prašymą suteikti prieglobstį atmesti kaip nepriimtiną dėl kitos tarptautinės atsakomybės (Dublino reglamentas) arba remiantis Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punktu?

3.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Sąjungos teisę valstybei narei draudžiama tarptautinės apsaugos prašymą atmesti kaip nepriimtiną dėl papildomos apsaugos suteikimo kitoje valstybėje narėje, į nacionalinę teisę perkėlus Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę, kai:

a)

prašytojas reikalauja jam kitoje valstybėje narėje suteiktą papildomą apsaugą sustiprinti suteikiant pabėgėlio statusą ir prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra kitoje valstybėje narėje turėjo ir tebeturi sisteminių trūkumų arba

b)

tarptautinės apsaugos įgyvendinimas, konkrečiai užsieniečių, kuriems suteikta papildoma apsauga, gyvenimo sąlygos prašytojui papildomą apsaugą jau suteikusioje kitoje valstybėje narėje,

pažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį ar Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį arba

neatitinka Direktyvos 2011/95/ES 20 ir paskesniuose straipsniuose nustatytų reikalavimų, bet dar nepažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnio arba Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio?

4.

Jei į trečiojo klausimo b punktą būtų atsakyta teigiamai: ar tai taikytina ir tuomet, kai užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga, neteikiamos pragyvenimą užtikrinančios paslaugos arba, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, jos teikiamos gerokai mažesnio masto, jei šiuo požiūriu šie asmenys netraktuojami kitaip negu šios valstybės narės piliečiai?

5.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

a)

Ar reglamentas „Dublinas III“ taikomas per tarptautinės apsaugos suteikimo procedūrą, kai prašymas suteikti prieglobstį buvo pateiktas prieš 2014 m. sausio 1 d., o prašymas atsiimti prieglobsčio prašytoją – tik po 2014 m. sausio 1 d. ir prašytojui prieš tai (2013 m. vasario mėn.) prašomoje valstybėje narėje buvo suteikta papildoma apsauga?

b)

Ar iš Dublino sistemos kyla, kad – pagal nerašytą principą – atsakomybė pereina atsiimti prašytoją prašančiai valstybei narei, kai atsakinga valstybė narė, kurios to prašoma, į laiku pateiktą prašymą dėl atsiėmimo pagal Dublino sistemą atsakė neigiamai ir vietoj to nurodė tarpvalstybinę readmisijos sutartį?


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, p. 60).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/21


2017 m. gegužės 23 d.Landgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

(Byla C-299/17)

(2017/C 309/27)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Atsakovė: Google Inc.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionalinė nuostata, pagal kurią tik komerciniams paieškos sistemų operatoriams ir komerciniams turinio rengimo paslaugų teikėjams, bet ne kitiems – taip pat komerciniams – naudotojams draudžiama padaryti viešai prieinamus spaudos gaminius arba jų dalis (išskyrus atskirus žodžius ir labai trumpas teksto ištraukas), pagal Direktyvos 98/34/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 98/48/EB (1), 1 straipsnio 2 ir 5 punktus yra taisyklė, kuri nėra konkrečiai skirta minėtame punkte nurodytoms paslaugoms?

Jei taip nėra:

2.

Ar nacionalinė nuostata, pagal kurią tik komerciniams paieškos sistemų operatoriams ir komerciniams turinio rengimo paslaugų teikėjams, bet ne kitiems – taip pat komerciniams – naudotojams draudžiama padaryti viešai prieinamus spaudos gaminius arba jų dalis (išskyrus atskirus žodžius ir labai trumpas teksto ištraukas), yra techninis reglamentas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 98/34/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 98/48/EB, 1 straipsnio 11 punktą, t. y. privaloma taisyklė, susijusi su paslaugos teikimu?


(1)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, su pakeitimais, padarytais 1998 m. liepos 20d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 217, 1998, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 21 t., p. 8).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/22


2017 m. gegužės 29 d.Landesarbeitsgericht Hamm (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Surjit Singh Bedi/Vokietijos Federacinė Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, procese dalyvaujanti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės vardu

(Byla C-312/17)

(2017/C 309/28)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesarbeitsgericht Hamm

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir apeliantas: Surjit Singh Bedi

Atsakovės ir kitos apeliacinio proceso šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, procese dalyvaujanti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės vardu

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2000/78/EB (1), nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama kolektyvinės sutarties nuostata, kurioje numatyta, kad laikinoji išmoka, kuria siekiama darbo netekusiems darbuotojams užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, kol jie įgis teisę į pensiją pagal valstybinę pensijų sistemą ir taip bus užtikrinta jų ekonominė apsauga ir kuri apskaičiuojama pagal kolektyvinėje sutartyje nustatytą bazinį darbo užmokestį, nustojama mokėti įgijus teisę į išankstinę senatvės pensiją ir ją taikant orientuojamasi į galimybę gauti išankstinę senatvės pensiją dėl negalios?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/23


2017 m. gegužės 30 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mahmud Ibrahim ir kt./Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-318/17)

(2017/C 309/29)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai, apeliantai ir kasatoriai: Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, pagal įstatymą atstovaujamas tėvų Fadwa ir Mahmud Ibrahim, Ahmad Ibrahim, pagal įstatymą atstovaujamas tėvų Fadwa ir Mahmud Ibrahim

Atsakovė, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 2013/32/ES (1) 52 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą pereinamojo laikotarpio nuostatą draudžiama taikyti nacionalinės teisės normą, pagal kurią, į nacionalinę teisę perkėlus palyginti su pirmtake platesnę Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę, tarptautinės apsaugos prašymas laikomas nepriimtinu, kai kitoje valstybėje narėje prašytojui suteikta papildoma apsauga, jei nacionalinės teisės norma, nacionalinėje teisėje nesant pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikytina ir prieš 2015 m. liepos 20 d. pateiktiems prašymams?

Ar pagal Direktyvos 2013/32/ES 52 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą pereinamojo laikotarpio nuostatą valstybėms narėms visų pirma leidžiama Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę įgyvendinti atgaline data, kai dėl to nepriimtinais būtų laikomi ir prieš šios platesnės teisės perkėlimą į nacionalinę teisę pateikti prašymai suteikti prieglobstį, dėl kurių perkėlimo metu dar nebuvo priimtas galutinis sprendimas?

2.

Ar Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnyje valstybėms narėms suteikiama pasirinkimo teisė prašymą suteikti prieglobstį atmesti kaip nepriimtiną dėl kitos tarptautinės atsakomybės (Dublino reglamentas) arba remiantis Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punktu?

3.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Sąjungos teisę valstybei narei draudžiama tarptautinės apsaugos prašymą atmesti kaip nepriimtiną dėl papildomos apsaugos suteikimo kitoje valstybėje narėje, į nacionalinę teisę perkėlus Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę, kai:

a)

prašytojas reikalauja jam kitoje valstybėje narėje suteiktą papildomą apsaugą sustiprinti suteikiant pabėgėlio statusą ir prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra kitoje valstybėje narėje turėjo ir tebeturi sisteminių trūkumų arba

b)

tarptautinės apsaugos įgyvendinimas, konkrečiai užsieniečių, kuriems suteikta papildoma apsauga, gyvenimo sąlygos prašytojui papildomą apsaugą jau suteikusioje kitoje valstybėje narėje,

pažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį ar Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį arba

neatitinka Direktyvos 2011/95/ES 20 ir paskesniuose straipsniuose nustatytų reikalavimų, bet dar nepažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnio arba Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio?

4.

Jei į trečiojo klausimo b punktą būtų atsakyta teigiamai: ar tai taikytina ir tuomet, kai užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga, neteikiamos pragyvenimą užtikrinančios paslaugos arba, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, jos teikiamos gerokai mažesnio masto, jei šiuo požiūriu šie asmenys netraktuojami kitaip negu šios valstybės narės piliečiai?

5.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

a)

Ar reglamentas „Dublinas III“ taikomas per tarptautinės apsaugos suteikimo procedūrą, kai prašymas suteikti prieglobstį buvo pateiktas prieš 2014 m. sausio 1 d., o prašymas atsiimti prieglobsčio prašytoją – tik po 2014 m. sausio 1 d. ir prašytojui prieš tai (2013 m. vasario mėn.) prašomoje valstybėje narėje buvo suteikta papildoma apsauga?

b)

Ar iš Dublino sistemos kyla, kad – pagal nerašytą principą – atsakomybė pereina atsiimti prašytoją prašančiai valstybei narei, kai atsakinga valstybė narė, kurios to prašoma, į laiku pateiktą prašymą dėl atsiėmimo pagal Dublino sistemą atsakė neigiamai ir vietoj to nurodė tarpvalstybinę readmisijos sutartį?


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, p. 60).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/24


2017 m. gegužės 30 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nisreen Sharqawi ir kt./Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-319/17)

(2017/C 309/30)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai, apeliantai ir kasatoriai: Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, pagal įstatymą atstovaujamas motinos Nisreen Sharqawi, Hosam Fattayrji, pagal įstatymą atstovaujamas motinos Nisreen Sharqawi

Atsakovė, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 2013/32/ES (1) 52 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą pereinamojo laikotarpio nuostatą draudžiama taikyti nacionalinės teisės normą, pagal kurią, į nacionalinę teisę perkėlus palyginti su pirmtake platesnę Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę, tarptautinės apsaugos prašymas laikomas nepriimtinu, kai kitoje valstybėje narėje prašytojui suteikta papildoma apsauga, jei nacionalinės teisės norma, nacionalinėje teisėje nesant pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikytina ir prieš 2015 m. liepos 20 d. pateiktiems prašymams?

Ar pagal Direktyvos 2013/32/ES 52 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą pereinamojo laikotarpio nuostatą valstybėms narėms visų pirma leidžiama Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę įgyvendinti atgaline data, kai dėl to nepriimtinais būtų laikomi ir prieš šios platesnės teisės perkėlimą į nacionalinę teisę pateikti prašymai suteikti prieglobstį, dėl kurių perkėlimo metu dar nebuvo priimtas galutinis sprendimas?

2.

Ar Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnyje valstybėms narėms suteikiama pasirinkimo teisė prašymą suteikti prieglobstį atmesti kaip nepriimtiną dėl kitos tarptautinės atsakomybės (Dublino reglamentas) arba remiantis Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punktu?

3.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Sąjungos teisę valstybei narei draudžiama tarptautinės apsaugos prašymą atmesti kaip nepriimtiną dėl papildomos apsaugos suteikimo kitoje valstybėje narėje, į nacionalinę teisę perkėlus Direktyvos 2013/32/ES 33 straipsnio 2 dalies a punkte suteikiamą teisę, kai:

a)

prašytojas reikalauja jam kitoje valstybėje narėje suteiktą papildomą apsaugą sustiprinti suteikiant pabėgėlio statusą ir prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra kitoje valstybėje narėje turėjo ir tebeturi sisteminių trūkumų arba

b)

tarptautinės apsaugos įgyvendinimas, konkrečiai užsieniečių, kuriems suteikta papildoma apsauga, gyvenimo sąlygos prašytojui papildomą apsaugą jau suteikusioje kitoje valstybėje narėje,

pažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį ar Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį arba

neatitinka Direktyvos 2011/95/ES 20 ir paskesniuose straipsniuose nustatytų reikalavimų, bet dar nepažeidžia Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnio arba Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio?

4.

Jei į trečiojo klausimo b punktą būtų atsakyta teigiamai: ar tai taikytina ir tuomet, kai užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga, neteikiamos pragyvenimą užtikrinančios paslaugos arba, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, jos teikiamos gerokai mažesnio masto, jei šiuo požiūriu šie asmenys netraktuojami kitaip negu šios valstybės narės piliečiai?

5.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

a)

Ar reglamentas „Dublinas III“ taikomas per tarptautinės apsaugos suteikimo procedūrą, kai prašymas suteikti prieglobstį buvo pateiktas prieš 2014 m. sausio 1 d., o prašymas atsiimti prieglobsčio prašytoją – tik po 2014 m. sausio 1 d. ir prašytojui prieš tai (2013 m. vasario mėn.) prašomoje valstybėje narėje buvo suteikta papildoma apsauga?

b)

Ar iš Dublino sistemos kyla, kad – pagal nerašytą principą – atsakomybė pereina atsiimti prašytoją prašančiai valstybei narei, kai atsakinga valstybė narė, kurios to prašoma, į laiku pateiktą prašymą dėl atsiėmimo pagal Dublino sistemą atsakė neigiamai ir vietoj to nurodė tarpvalstybinę readmisijos sutartį?


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, p. 60).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/25


2017 m. gegužės 31 d.Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA ir kt./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Byla C-328/17)

(2017/C 309/31)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Atsakovai: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos Nr. 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (1) 1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis ir 2 straipsnio 1 dalies b punktu draudžiamas nacionalinės teisės aktas, kuriuo galimybė apskųsti konkurso procedūros aktus pripažįstama tik tiems ūkio subjektams, kurie pateikė prašymą dalyvauti pačiame konkurse, net ir tuo atveju, jei ieškiniu siekiama iš esmės užginčyti procedūrą, kai remiantis konkurso technine specifikacija labai tikėtina, jog konkursas dėl sutarties sudarymo nebus laimėtas?


(1)  1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/26


2017 m. birželio 1 d.Corte d’appello di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(Byla C-331/17)

(2017/C 309/32)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte d’appello di Roma

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Martina Sciotto

Kita proceso šalis: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Sąjungos teisės aktus (konkrečiai 1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (1) priede, 5 punktą) draudžiama nacionalinės teisės nuostata (kaip antai 2010 m. balandžio 30 d. Dekreto-įstatymo Nr. 64, su pakeitimais pertvarkyto į 2010 m. birželio 29 d. Įstatymą Nr. 100, 3 straipsnio 6 dalis), kuri dėl to, kad pagal ją lyrinės simfoninės muzikos fondų darbuotojų terminuotiems darbo santykiams bendrai netaikoma taisyklė, kad įprasta darbo santykių forma yra neterminuoti darbo santykiai, turi būti aiškinama taip, kad tie santykiai visiškai liberalizuojami, nenumatant, net ir tuo atveju, kai paeiliui darbo sutartys sudaromos ilgiau nei trejus metus (ar kitą laikotarpį), priemonių pakeisti terminuotus darbo santykius į neterminuotus ir (arba) atlyginti žalą?


(1)  OLL 175, p. 43.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/26


2017 m. birželio 8 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

(Byla C-342/17)

(2017/C 309/33)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Atsakovė: Comune di Padova

Prejudiciniai klausimai

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 56 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama taikyti tokias Padujos komunos nutarimo dėl laidojimo paslaugų 52 straipsnio nuostatas:

„Laidojantis asmuo jokiais atvejais negali prašyti trečiųjų asmenų saugoti laidojimo urną. Šis draudimas taip pat taikomas ir tuo atveju, kad dar būdamas gyvas mirusysis aiškiai išreiškė savo valią. [3 dalis]

Urna turi būti saugoma tik laidojančio asmens gyvenamojoje vietoje <…> [4 dalis]

Jokiais atvejais laidojimo urnos negali būti saugomos siekiant pelno, todėl draudžiama verstis ekonomine veikla, kuri apima laidojimo urnų saugojimą, net jei tai ne vienintelė veiklos sritis, nesvarbu, koks būtų saugojimo pagrindas ir trukmė. Šis draudimas taip pat taikomas ir tuo atveju, kai dar būdamas gyvas mirusysis aiškiai išreiškė savo valią. [10 dalis]“?


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/27


2017 m. birželio 16 d.Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hüsken ir kt./Lufthansa CityLine GmbH

(Byla C-368/17)

(2017/C 309/34)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Hüsken ir kt.

Atsakovė: Lufthansa CityLine GmbH

2017 m. liepos 6 d. Teisingumo Teismo nutartimi byla išbraukta iš Teisingumo Teismo registro.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/27


2017 m. birželio 21 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt B/A-Brauerei

(Byla C-374/17)

(2017/C 309/35)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Finanzamt B

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: A-Brauerei

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 107 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šią nuostatą draudžiama pagalba yra tuomet, kai pagal valstybės narės teisės normą nekilnojamojo turto įsigijimo mokestis netaikomas dėl reorganizavimo (susijungimo) vykdomam apmokestinamajam įsigijimo sandoriui, jei reorganizavimo sandoryje dalyvauja tam tikri teisės subjektai (kontroliuojančioji įmonė ir kontroliuojamoji bendrovė) ir kontroliuojančioji įmonė valdant 100 % kontroliuojamosios bendrovės kapitalo dalyvauja penkerius metus prieš teisinį sandorį ir penkerius metus po teisinio sandorio?


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/28


2017 m. birželio 29 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „EVP International“ ir Lietuvos bankas

(Byla C-389/17)

(2017/C 309/36)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UAB „EVP International“

Kita šalis: Lietuvos bankas

Prejudiciniai klausimai

Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB (1) dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičiančios Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 2000/46/EB, 5 straipsnio 2 dalis, skaitoma kartu su 6 straipsnio 1 dalies a punktu, turi būti aiškinama taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, su elektroninių pinigų leidimu (ne)susijusiomis mokėjimo paslaugomis laikomos:

a)

mokėjimo operacija, kai elektroninių pinigų įstaigai (išleidėjui) pateiktu elektroninių pinigų turėtojo prašymu (nurodymu), nominalia verte grąžinami turimi elektroniniai pinigai (grąžinamos lėšos) pervedami į trečiojo asmens banko sąskaitą;

b)

mokėjimo operacija, kai prekių ir (ar) paslaugų pirkėjas (mokėtojas) pardavėjo nurodymu perveda (įmoka) lėšas už prekes ir (ar) paslaugas elektroninių pinigų įstaigai (elektroninių pinigų išleidėjui), kuri, gavusi šias lėšas, pardavėjo (elektroninių pinigų turėtojui) naudai išleidžia elektroninius pinigus nominalia gautų lėšų verte.


(1)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB, OL 2009, L 267, p. 7


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/28


2017 m. birželio 30 d.Tribunalul Dolj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – Dolžo filialas

(Byla C-400/17)

(2017/C 309/37)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Dolj

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă

Atsakovai: SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – Dolžo filialas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 93/13 (1) 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad didelis neatitikimas tarp iš sutarties kylančių šalių teisių ir pareigų apima ir situaciją, kai vykdant periodinio ar tęstinio vykdymo sutartį dėl didelių valiutos kurso pokyčių, kurių nei viena šalis negalėjo numatyti, vartotojo įsipareigojimai tampa pernelyg dideli palyginti su prisiimtaisiais sutarties sudarymo momentu?

2.

Ar sutarties sąlygos aiškumas ir suprantamumas pagal Direktyvos 93/13 4 straipsnio 2 dalį turi būti aiškinami taip, kad tokioje sutarties sąlygoje turi būti numatyti tik šios sąlygos įtraukimo į sutartį motyvai ir jos įgyvendinimo mechanizmas, ar vis dėlto turi būti taip pat numatytos visos įmanomos pasekmės, dėl kurių gali kisti vartotojo mokėtina kaina, pavyzdžiui, valiutų keitimo rizika?

3.

Ar aiškinant Direktyvos 93/13 6 straipsnio 1 dalį žodžių junginys „nebūtų privalomos vartotojui“ gali būti suprantamas taip, kad didelio neatitikimo tarp šalių teisių ir pareigų, atsiradusio dėl valiutos kurso pokyčių, atveju nacionalinis teismas gali atleisti vartotoją nuo pareigos prisiimti visą valiutos keitimo riziką?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/29


2017 m. liepos 4 d.JYSK sp. z o.o. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-403/15 JYSK sp. z o.o./Komisija

(Byla C-402/17 P)

(2017/C 309/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: JYSK sp. z o.o., atstovaujama advokato H. Sønderby Christensen,

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė teigia, kad Bendrojo Teismo sprendimas, kuriuo juos ieškinys pripažintas nepriimtinu dėl to, kad ji tiesiogiai ir konkrečiai nesusijusi su 2015 m. gegužės 11 d. sprendimu C (2015) 3228 final, turi būti panaikintas, nes pažeidžia veiksmingos teisminės gynybos principą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė tvirtina, kad netiesioginė galimybė kreiptis į Teisingumo Teismą Lenkijos teismams pateikiant prašymą priimti prejudicinį sprendimą neužtikrina Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje numatytos apsaugos.

Apeliantė tvirtina, kad ji tiesiogiai ir konkrečiai susijusi su nurodytu Komisijos sprendimu.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/29


2017 m. liepos 10 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Roche Lietuva“ ir VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(Byla C-413/17)

(2017/C 309/39)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UAB „Roche Lietuva“

Kita šalis: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2004/18  (1) 2, 23 straipsnių ir VI priedo nuostatos (kartu ar atskirai, bet jomis neapsiribojant) turi būti aiškinamos ir suprantamos taip, kad kai perkančioji organizacija – asmens sveikatos priežiūros įstaiga – viešojo pirkimo konkurso būdu siekia įsigyti prekes (medicinos diagnostikos įrangą ir priemones) ar tam tikras teises į jas tam, kad pati galėtų atlikti tyrimus, jos diskrecija apima teisę nustatyti tik tokias techninės specifikacijos sąlygas prekėms, kuriomis (sąlygomis) ne izoliuotai apibūdinamos atskiros įrangos ir (ar) priemonių veikimo (techninės) ir naudojimo (funkcinės) savybės, bet apibrėžiami atliktinų tyrimų kokybiniai parametrai ir tyrimų laboratorijos darbo veiksmingumas, kurių turinys turi būti atskirai aprašytas to paties viešojo pirkimo nuostatose?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, OL 2004, L 134, p. 114, Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 6, tomas 7, p. 132.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/30


2017 m. liepos 17 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Monachos Eirinaios (vienuolis Ireneos), tikrasis vardas Antonios Iakumakis/Atėnų advokatūra

(Byla C-431/17)

(2017/C 309/40)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Monachos Eirinaios (vienuolis Ireneos), tikrasis vardas Antonios Iakumakis

Atsakovas: Atėnų advokatūra

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 98/5/EB (1) 3 straipsnis turi būti suprantamas taip, kad nacionalinis įstatymų leidėjas gali uždrausti Graikijos bažnyčios vienuolio įtraukimą į valstybės narės, kitos nei ta, kurioje jam suteiktas profesinis vardas, kompetentingos institucijos tvarkomą sąrašą kaip advokato, siekiančio šioje valstybėje užsiimti profesine veikla naudodamas kilmės šalyje suteiktą profesinį vardą, motyvuodamas tuo, kad pagal nacionalinę teisę Graikijos bažnyčios vienuoliai negali būti įtraukiami į praktikuojančių advokatų sąrašus, nes dėl jų statuso nėra garantijų, kurios pripažįstamos būtinomis norint užsiimti advokato veikla?


(1)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998, p. 36; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 83).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/30


2017 m. liepos 24 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Byla C-443/17)

(2017/C 309/41)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Abraxis Bioscience LLC

Atsakovas: Comptroller General of Patents

Prejudicinis klausimas

Ar PAL reglamento (1) 3 straipsnio d punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo leidžiama išduoti papildomos apsaugos liudijimą, jei leidimas pateikti į rinką, nurodytas 3 straipsnio b dalyje, yra pirmasis leidimas pagrindinio patento taikymo srityje pateikti produktą į rinką kaip medicinos produktą ir jei tas produktas yra naujas senos veikliosios medžiagos junginys?


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, p. 1).


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/31


2017 m. liepos 31 d.Rami Makhlouf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-410/16, Rami Makhlouf/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Rami Makhlouf, atstovaujamas advokato E. Ruchat

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Pripažinti šį apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu

ir atitinkamai

panaikinti 2017 m. gegužės 18 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-410/16, Rami Makhlouf/Europos Sąjungos Taryba, ECLI:EU:T:2017:349;

ir

dėl naujų teisės nuostatų:

panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Sprendimą (BUSP) 2016/850 (1) ir vėlesnius jo įgyvendinimo aktus, kiek tai susiję su apeliantu,

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas pažeidė apelianto teisę būti išklausytam prieš priimant naujas ribojamąsias priemones, įtvirtintą Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje.

Antrasis pagrindas grindžiamas teisės klaida ir faktinių aplinkybių iškraipymu, nes tas teismas neatsižvelgė į straipsnius, kuriais apeliantas grindė savo ieškinį dėl panaikinimo siekdamas įrodyti, kad jis nerėmė Sirijos režimo.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas nepripažino neteisėtomis Sprendimo 2013/255/BUSP (2) 27 ir 28 straipsnių nuostatų, pagal kurias priklausymas Al-Assad šeimai arba Makhlouf šeimai yra nepriklausomas kriterijus, pateisinantis sankcijos skyrimą, kartu perkeliant įrodinėjimo pareigą.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas teisės klaida ir motyvų nenurodymu, nes tas teismas nusprendė, jog sąvoka „svarbus verslininkas“ yra pakankamai aiški, kad apeliantą būtų galima įtraukti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus, ir nepagrindė motyvų, dėl kurių jis manė, jog apeliantas turėjo kokios nors įtakos Sirijos režimui.


(1)  2016 m. gegužės 27 d. Sprendimas BUSP/2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 141, 2016, p. 125).

(2)  Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, 2013, p. 14).


Bendrasis Teismas

18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/33


2017 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Qualcomm ir Qualcomm Europe/Komisija

(Byla T-371/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Konkurencija - Antimonopolinės taisyklės - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 18 straipsnio 3 dalis - Sprendimas dėl prašymo pateikti informacijos - Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - Skubos nebuvimas))

(2017/C 309/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Qualcomm, Inc. (San Diegas, Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), Qualcomm Europe, Inc. (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos advokatų M. Pinto de Lemos Fermiano Rato ir M. Davilla

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Van Vliet, G. Conte, C. Urraca Caviedes ir M. Farley

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo prašoma sustabdyti 2017 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimo, susijusio su procedūra pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205) 18 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 1 dalies d punktą, vykdymą [byla AT.39711 – Qualcomm (agresyvi kainodara)].

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/33


2017 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Byla T-429/17)

(2017/C 309/44)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Laboratoires Majorelle (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato G. Odinot

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Jardin Majorelle (Marakešas, Marokas)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, pareiškėja: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „LABORATOIRES MAJORELLE“ – Registracijos paraiška Nr. 11 371 655

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 12 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1238/2016-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

leisti registruoti Bendrijos prekių ženklą „LABORATOIRES MAJORELLE“:

3 klasei: muilas; kosmetika; kosmetiniai preparatai; dušo preparatai asmeninės higienos ar dezodoravimo reikmėms; odos priežiūros kosmetiniai preparatai; negydomieji odos priežiūros preparatai; odos valikliai; odos priežiūros preparatai;

5 klasė: odos gydymo farmaciniai preparatai; dietinės medžiagos medicinos reikmėms; vaistažolės; dietiniai ir maisto papildai; maisto papildai, skirti medicinos reikmėms; dietiniai maisto papildai; farmaciniai preparatai;

10 klasė: chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai, rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai; ortopedijos gaminiai; žaizdų siuvimo medžiagos; chirurginiai aparatai ir instrumentai; medicinos aparatai ir instrumentai;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 pažeidimas, atsižvelgiant į protestą pagrindžiančių ankstesnių teisių realumą, ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymų nagrinėjimą ir galimybės supainioti visapusišką vertinimą.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/34


2017 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(Byla T-438/17)

(2017/C 309/45)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: The Scotch Whisky Association (Edinburgas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų F. Rodríguez Domínguez ir J. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: José Estévez, SA (Cheres de la Frontera, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „JOHN COR“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 10 965 937

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 16 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1289/2016-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalies ir 76 straipsnio 1 dalies pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/35


2017 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

(Byla T-456/17)

(2017/C 309/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Victor Lupu (Bukareštas, Rumunija), atstovaujama advokato P. Acsinte

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulgarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Djili soy original DS“ – Registracijos paraiška Nr. 8 810 558

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 3 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 516/2011-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

patvirtinti protestą dėl EUIPO registracijos 008404551 „Djili DS“ ir (arba) panaikinti EUIPO registraciją 008404551 „Djili DS“;

subsidiariai, panaikinti penktosios Apeliacinės tarybos sprendimą 03/05/2017 dėl skundo R 516/2011-5 ir įpareigoti atnaujinti procedūrą Apeliacinėje taryboje bei nurodyti Apeliacinės tarybai palikti savo procedūrą sustabdytą tol, kol jai bus pateiktas rašytinis, motyvuotas ir pasirašytas galutinis sprendimas dėl skundo Nr. 2794/1/2016 dėl panaikinimo;

priteisti iš EUIPO ir Ibryam Dzhihangir bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos žmogaus teisių konvencijos pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimas;

1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 20 taisyklės 7 dalies a ir c punktų pažeidimas;

Mutatis mutandis Tarybos reglamento 207/2009 53 straipsnio 2 dalies c ir d punktų pažeidimas, kiek tai susiję su ieškovui priklausančių autorių teisių į pakuotės „Djili“ paveikslėlį ir raudonos spalvos užrašą ant mėlynos pakuotės, ant kurios pavaizduota papūga, ir kiek tai susiję su ieškovui priklausančių autorių teisių į produktų prekių ženklo naudojimą, kaip tai suprantama pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą byloje C-17/06 „Celine“;

Kitos bylai svarbios teisės nuostatos.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/36


2017 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

(Byla T-459/17)

(2017/C 309/47)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Fifth Avenue Entertainment LLC (Orlandas, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama baristerio B. Brandreth ir advokato D. Cañadas Arcas

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Commodore Entertainment Corporation (Sent Polas, Minesota, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „THE COMMODORES“ – Registracijos paraiška Nr. 13 370 077

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 22 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 851/2016-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti sumokėti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies c punkto pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/36


2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje TP/Komisija

(Byla T-464/17)

(2017/C 309/48)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: TP, atstovaujamas advokato W. Limuti

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ir atšaukti ginčijamą sprendimą, panaikinti visus jo pagrindu priimtus ir parengiamuosius aktus, net dar nežinomus, ir visus jo padarinius ieškovui, įskaitant padarinius jo teisinei ir turtinei padėčiai; nurodyti, pirma, kad klausimas būtų išspręstas taip, kad ieškovas, gavęs svarbią informaciją, galėtų pateikti savo argumentus, ir antra, kad naujas sprendimas būtų priimtas laikantis pasitikėjimo, teisėtumo ir skaidrumo principų,

patenkinti ieškinį ir pripažinti pareigūno patirtą ne tik turtinę, bet ir neturtinę (psichinę ir fizinę) žalą, nurodytą prie bylos medžiagos pridėtame medicininės ir teisinės ekspertizės akte; šiame akte pripažinta, jog ieškovei padaryta vidutinio sunkumo žala pasireiškia gebėjimų prisitaikyti sutrikimu, nerimu ir chroniška depresine nuotaika dėl darbe patirtos traumos, kurią galima įvertinti 20 %.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys pareikštas dėl sprendimo atmesti ieškovo skundą. Skunde ieškovas ginčijo Individualių įmokų administravimo ir mokėjimo biuro iš jo darbo užmokesčio išskaičiuotų sumų, Tribunale di Treviso (Trevizo teismas) priėmus sprendimą dėl ieškovo ir jo buvusios sutuoktinės santuokos nutraukimo, teisėtumą.

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi šiais pagrindais.

1.

Pareigūnui suteiktos teisės būti išklausytam ir pateikti pastabų pažeidimas.

2.

Ieškovo teisės gauti gynybai svarbią informaciją pažeidimas.

3.

Ieškovo teisės sužinoti svarbios informacijos nepateikimo motyvus pažeidimas.

4.

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (1) 7 straipsnio 1 dalies pažeidimas ir klaidingas taikymas, teisės gauti informaciją dėl ieškovo atžvilgiu pradėtos procedūros ir pareigos motyvuoti sprendimus pažeidimas.

5.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnio pažeidimas ir ieškovo teisės į tai, kad institucija jį apgintų ir suteiktų pagalbą tais atvejais, kai jis patyria kitų asmenų smurtą.

6.

Ieškovui padarytos psichinės ir fizinės žalos buvimas ir priežastinis ryšys tarp administracijos elgesio ir patirtos žalos.


(1)  – OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/37


2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje VKR Holding/EUIPO (VELUX)

(Byla T-465/17)

(2017/C 309/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: VKR Holding A/S (Søborg, Danija), atstovaujama advokato J. Heebøll

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas VELUX – Registracijos paraiška Nr. T 2 299 611.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 23 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1927/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą atmesti apeliaciją ir leisti registracijos paraišką Nr. T 2 299 611, susijusią su Europos Sąjungos prekių ženklu 000651869 (VELUX),

nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą Apeliacinei tarybai nagrinėti iš naujo.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2868/95 34 straipsnio 2 dalies ir 28 taisyklės pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/38


2017 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(Byla T-469/17)

(2017/C 309/50)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: The Scotch Whisky Association (Edinburgas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų F. Rodríguez Domínguez ir J. Gracia Albero

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: José Estévez, SA (Cheres de la Frontera, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „JOHN COR“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 10 965 937

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 31 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1290/2016-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalies ir 76 straipsnio 1 dalies pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies g ir j punktais, pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/38


2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

(Byla T-470/17)

(2017/C 309/51)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Vokietija), atstovaujama advokato J. Klink

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Senso Tecnologie Srl (Roma, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „sensotek“ – Registracijos paraiška Nr. 10 648 871.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 16 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1953/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/39


2017 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje Edison/EUIPO (EDISON)

(Byla T-471/17)

(2017/C 309/52)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Edison SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų F. Boscariol de Roberto, D. Martucci ir I. Gatto

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „EDISON“ – Registracijos paraiška Nr. 3 315 991.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1355/2016-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Klaidingas neįtraukimas į 4 klasę „Elektros energija“ dėl to, kad nepriskirta prie aštunto leidimo Nicos klasifikacijos „degalų (tarp jų variklių benzinas)“, „variklių degalų“ ir „apšvietimo medžiagų“.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/40


2017 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

(Byla T-488/17)

(2017/C 309/53)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Ghost – Corporate Management SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatės S. de Barros Araújo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „Dry zone“ – Registracijos paraiška Nr. 15 498 322

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. birželio 5 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 0683/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

išnagrinėjus ieškinį panaikinti visą 2017 m. birželio 5 d. antrosios apeliacinės tarybos sprendimą ir ginčijamą sprendimą pakeisti kitu sprendimu, kuriame ieškinys nr. R 683/2017-2, MUE nr. 015498322 Dry Zone būtų pripažintas pareikštu laiku, ir išnagrinėti bylą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Pirmasis pagrindas: 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 60 straipsnio ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), iš dalies pakeisto 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015, p. 21), 72 taisyklės 1 dalies pažeidimas.

Antrasis pagrindas: ieškovės procesinių apsaugos priemonių pažeidimas, nes nepatikrinta, ar egzistuoja nuo jos nepriklausančios arba nenugalimos jėgos atvejams priskiriamos faktinės aplinkybės, taip pažeidžiant proporcingumo principą.

Trečiasis pagrindas: teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio saugumo principų pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/40


2017 m. rugpjūčio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Windspiel Manufaktur/EUIPO (Butelio kamščio vaizdas)

(Byla T-489/17)

(2017/C 309/54)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Windspiel Manufaktur GmbH (Daunas, Vokietija), atstovaujama O. Löffel

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: pozicinis Sąjungos prekių ženklas (Butelio kamščio vaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 15 024 987

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. birželio 1 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1374/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/41


2017 m. liepos 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

(Byla T-13/16) (1)

(2017/C 309/55)

Proceso kalba: vokiečių

Ketvirtosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/41


2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

(Byla T-260/17) (1)

(2017/C 309/56)

Proceso kalba: anglų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 221, 2017 7 10.