ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 277

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. rugpjūčio 21d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 277/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 277/02

Byla C-258/14: 2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eugenia Florescu ir kt./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 143 straipsnis — Valstybės narės einamųjų mokėjimų balanso sunkumai — Europos Sąjungos finansinė pagalba — Europos Sąjungos ir pagalbą gaunančios valstybės narės sudarytas susitarimo memorandumas — Socialinė politika — Vienodo požiūrio principas — Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudžiama kartu gauti ir senatvės pensiją, ir darbo užmokestį už darbą viešojoje institucijoje — Skirtingas asmenų, kurių mandato trukmė numatyta konstitucijoje, ir karjeros teisėjų vertinimas)

2

2017/C 277/03

Byla C-368/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Ilves Jakelu Oy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 97/67/EB — 9 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Pašto paslaugos — Universaliųjų paslaugų ir pagrindinių reikalavimų sąvokos — Bendrieji ir individualūs leidimai — Leidimas teikti pašto paslaugas vykdant individualiai suderėtas sutartis — Nustatytos sąlygos)

3

2017/C 277/04

Byla C-436/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 3 straipsnio 1 dalis — Sanglaudos fondo teikiamas finansavimas — Regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas — Pažeidimai — Sąvoka daugiametė programa — Visiškas daugiametės programos užbaigimas — Senaties terminas)

4

2017/C 277/05

Byla C-513/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo UAB Agrodetalė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vidaus rinka — EB tipo patvirtinimas — Direktyva 2003/37/EB — Taikymo sritis — Žemės ar miškų ūkio traktoriai — Iš trečiosios šalies importuotų naudotų ar nenaujų transporto priemonių teikimas rinkai ir registravimas Europos Sąjungoje — Naujos transporto priemonės ir eksploatacijos pradžios sąvokos)

5

2017/C 277/06

Byla C-549/15: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Linköping (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją — Transporto sektoriuje naudojami biodegalai — Direktyva 2009/28/EB — 18 straipsnio 1 dalis — Masės balanso sistema, skirta įsitikinti, kad biodujos atitinka nustatytus tvarumo kriterijus — Galiojimas — SESV 34 ir 114 straipsniai — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama, kad masės balansas būtų atliekamas vietoje su aiškiomis ribomis — Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, pripažįstančios, kad ši sąlyga gali būti tenkinama, kai tvarios biodujos perduodamos nacionaliniu dujotiekių tinklu, praktika — Šios valdžios institucijos įpareigojimas, pagal kurį atmetama galimybė, jog ta pati sąlyga gali būti tenkinama tada, kai iš kitų valstybių narių tvarios biodujos importuojamos nacionaliniais jungtiniais dujotiekių tinklais — Laisvas prekių judėjimas)

5

2017/C 277/07

Byla C-587/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Eismo įvykis, 2006 m. sukeltas transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra skirtingose valstybėse narėse — Valstybių narių nacionalinių draudikų biurų tarybos vidaus nuostatai — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas — Direktyva 2009/103/EB — Netaikymas ratione temporis — Direktyvos 72/166/EEB, 84/5/EEB ir 2000/26/EB — Netaikymas ratione materiale — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis — Netaikymas — Sąjungos teisės neįgyvendinimas)

6

2017/C 277/08

Byla C-591/15: 2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 355 straipsnio 3 punktas — Gibraltaro statusas — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Išimtinai vidaus situacija — Nepriimtinumas)

7

2017/C 277/09

Byla C-610/15: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — Sąvoka — Dalijimosi rinkmenomis internete platforma — Dalijimasis saugomomis rinkmenomis be savininko leidimo)

8

2017/C 277/10

Byla C-621/15: 2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 85/374/EEB — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — 4 straipsnis — Farmacijos laboratorijos — Vakcina nuo hepatito B — Išsėtinė sklerozė — Vakcinos trūkumo bei priežastinio ryšio tarp trūkumo ir patirtos žalos įrodymai — Įrodinėjimo pareiga — Įrodinėjimo būdai — Mokslininkų sutarimo nebuvimas — Pagrįstos, tikslios ir neprieštaringos prielaidos, kurias turi įvertinti bylą iš esmės nagrinėjantis teismas — Priimtinumas — Sąlygos)

8

2017/C 277/11

Byla C-678/15: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/39/EB — Finansinių priemonių rinkos — 4 straipsnis 1 dalies 2 punktas — Sąvoka investicinės paslaugos — I priedo A skirsnio 1 punktas — Pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, priėmimas ir perdavimas — Galimas tarpininkavimo pasirašant portfelio valdymo sutartį įtraukimas)

9

2017/C 277/12

Byla C-685/15: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Online Games Handels GmbH ir kt./Landespolizeidirektion Oberösterreich Prašymas prejudicinį sprendimą — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Azartiniai lošimai — Valstybės narės ribojamosios teisės normos — Baudžiamojo pobūdžio administracinės sankcijos — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Proporcingumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Nacionalinės teisės norma, numatanti teismo pareigą ex officio ištirti aplinkybes, dėl kurių į jį kreiptasi, nagrinėjant baudžiamojo pobūdžio administracinius nusižengimus — Atitiktis)

10

2017/C 277/13

Byla C-9/16: 2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Amtsgericht Kehl (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš A (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 — Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas) — 20 ir 21 straipsniai — Vidaus sienų kirtimas — Patikrinimai teritorijoje — Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys atlikti patikrinimus 30 km ruože prie valstybių, kurios yra Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo šalys, bendros sienos, siekiant nustatyti tikrinamų asmenų tapatybę — Galimybė atlikti patikrinimą neatsižvelgiant į atitinkamo asmens elgesį ar ypatingų aplinkybių buvimą — Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys taikyti tam tikras asmenų kontrolės priemones geležinkelio stotyse)

10

2017/C 277/14

Byla C-19/16 P: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) — Kova su terorizmu — Specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, tinklu Al-Qaida ir Talibanu — Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 — Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie įrašyti į Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto parengtą sąrašą, priklausančių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Pakartotinis šių asmenų įtraukimas į Reglamento Nr. 881/2002 I priede esantį sąrašą po to, kai pirminis jų įrašymas buvo panaikintas — Juridinio asmens nustojimas egzistuoti vykstant procesui — Procesinis veiksnumas)

11

2017/C 277/15

Byla C-20/16: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas darbuotojų judėjimas — Kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė gautos pajamos — Neapmokestinimo tvarka taikant progresinę išlygą gyvenamosios vietos valstybėje narėje — Senatvės pensijos draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, mokamos iš kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė gautų pajamų — Šių įmokų atskaita — Tiesioginio ryšio su neapmokestinamomis pajamomis nebuvimo sąlyga)

12

2017/C 277/16

Byla C-26/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 138 straipsnio 2 dalies a punktas — Naujos transporto priemonės tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygos — Pirkėjo gyvenamoji vieta paskirties valstybėje narėje — Laikinoji registracija paskirties valstybėje narėje — Sukčiavimo mokesčių srityje pavojus — Pardavėjo sąžiningumas — Pardavėjo rūpestingumo pareiga)

12

2017/C 277/17

Byla C-38/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Nepagrįstai sumokėto PVM grąžinimas — Teisė į PVM atskaitą — Tvarka — Vienodo požiūrio ir mokesčių neutralumo principai — Veiksmingumo principas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatytas senaties terminas)

13

2017/C 277/18

Byla C-49/16: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Apribojimai — Koncesijos suteikimo organizuoti internetinius azartinius lošimus sąlygos — Praktinis neįmanomumas gauti tokį leidimą privatiems ūkio subjektams, įsisteigusiems kitose valstybėse narėse)

14

2017/C 277/19

Byla C-75/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Ordinario di Verona (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūros — Direktyva 2008/52/EB — Direktyva 2013/11/ES — 3 straipsnio 2 dalis — Vartotojų pateiktas prieštaravimas vykdant kredito įstaigos inicijuotą įsakymo sumokėti procedūrą — Teisė kreiptis į teismą — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas privalomas naudojimasis mediacijos procedūra — Pareiga naudotis advokato paslaugomis — Ieškinio priimtinumo sąlyga)

15

2017/C 277/20

Byla C-126/16: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Midden-Nederland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vakvereniging ir kt./Smallsteps BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2001/23/EB — 3 – 5 straipsniai — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių išlaikymas — Išimtys — Nemokumo procedūra — pre-pack procedūra — Tolesnė įmonės veikla)

15

2017/C 277/21

Byla C-249/16: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Saale Kareda/Stefan Benkö (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose — Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 — 7 straipsnio 1 punktas — Sąvokos bylos, kylančios iš sutarčių ir paslaugų teikimo sutartis — Atgręžtinis reikalavimas vieno solidariojo kredito sutarties bendraskolio kitam — Kredito sutarties vykdymo vietos nustatymas)

16

2017/C 277/22

Byla C-279/16 P: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija, Latvijos Respublika (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — EŽŪOGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP — Išlaidų nefinansavimas Europos Sąjungos lėšomis — Ispanijos Karalystės patirtos išlaidos)

17

2017/C 277/23

Byla C-349/16: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T.KUP SAS/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Dempingas — Reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 — Tam tikros Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynės su odiniais batviršiais importas — Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1294/2009 galiojimas — Baigiančių galioti priemonių peržiūros procedūra — Nesusiję importuotojai — Atranka — Europos Sąjungos interesas)

17

2017/C 277/24

Byla C-422/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Trier (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — 78 straipsnis ir VII priedo III dalis — Sprendimas 2010/791/ES — Apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai — Pienas ir pieno produktai — Pavadinimai, vartojami reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant)

18

2017/C 277/25

Sujungtos bylos C-444/16 ir C-445/16: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Mons (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 78/660/EEB — Tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės — Tikros ir teisingos padėties principas — Rizikos ribojimo principas — Akcijų pasirinkimo sandorį išleidusi bendrovė, šio pasirinkimo sandorio perleidimo kainą įtraukusi į apskaitą kaip pajamas finansiniais metais, kuriais šis pasirinkimo sandoris baigtas vykdyti, arba pasibaigus šio sandorio galiojimo laikotarpiui)

19

2017/C 277/26

Byla C-449/16: 2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Genova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — 3 straipsnis — Šeimos išmokos — Direktyva 2011/98/ES — 12 straipsnis — Teisė į vienodą požiūrį — Trečiosios šalies piliečiai, turintys vieną leidimą)

19

2017/C 277/27

Byla C-662/16 P: 2016 m. gruodžio 21 d.Laboratoire de la mer pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-109/16, Laboratoire de la mer/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

20

2017/C 277/28

Byla C-37/17 P: 2017 m. sausio 24 d. Rudolf Keil pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-330/15 Rudolf Keil/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

20

2017/C 277/29

Byla C-87/17 P: 2017 m. vasario 17 d.CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

20

2017/C 277/30

Byla C-177/17: 2017 m. balandžio 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Byla C-178/17: 2017 m. balandžio 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Byla C-207/17: 2017 m. balandžio 21 d.Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Byla C-216/17: 2017 m. balandžio 24 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. Arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) ir kt.

23

2017/C 277/34

Byla C-270/17: 2017 m. gegužės 18 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Byla C-271/17: 2017 m. gegužės 18 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Byla C-272/17: 2017 m. gegužės 18 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Byla C-322/17: 2017 m. gegužės 30 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Byla C-323/17: 2017 m. gegužės 30 d.High Court (Ireland) (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Byla C-345/17: 2017 m. birželio 12 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Byla C-382/17: 2017 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

27

2017/C 277/41

Byla C-383/17: 2017 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

28

2017/C 277/42

Byla C-415/17: 2017 m. liepos 10 d pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Kroatijos Respublika

28

 

Bendrasis Teismas

2017/C 277/43

Byla T-67/14: 2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viraj Profiles/Taryba (Dempingas — Tam tikrų Indijos kilmės nerūdijančio plieno vielų importas — Gamybos sąnaudų nustatymas — Pardavimo, administracinės ir kitos bendrosios išlaidos — Pareiga motyvuoti — Žala — Priežastinis ryšys — Skundas — Tyrimo pradžia — Akivaizdi vertinimo klaida)

30

2017/C 277/44

Byla T-74/14: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos pagalba, suteikta SNCM — Pagalba restruktūrizacijai ir priemonės, kurių imtasi įgyvendinant privatizavimo planą — Rinkos ekonomikos privataus investuotojo į kriterijus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka — Formalaus tyrimo procedūros atnaujinimas — Pareiga motyvuoti)

30

2017/C 277/45

Byla T-343/14: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas CIPRIANI — Nesąžiningumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas — Teisės į žinomo asmens pavardę pažeidimo nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies a punktas)

31

2017/C 277/46

Byla T-1/15: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SNCM/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos pagalba, suteikta SNCM — Pagalba restruktūrizacijai ir priemonės, kurių imtasi įgyvendinant privatizavimo planą — Rinkos ekonomikos privataus investuotojo į kriterijus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka — Valstybių narių socialinė politika — Formalaus tyrimo procedūros atnaujinimas — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris — Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis)

32

2017/C 277/47

Byla T-215/15: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Nuosavybės teisė — Teisė užsiimti ekonomine veikla — Proporcingumas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Gero administravimo principas — Akivaizdi vertinimo klaida)

32

2017/C 277/48

Byla T-221/15: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Gero administravimo principas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Nuosavybės teisė)

33

2017/C 277/49

Byla T-234/15: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Systema Teknolotzis/Komisija (Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007–2013 m.) — Dotacijų susitarimai projektams PlayMancer, Mobiserv ir PowerUp — SESV 299 straipsnis — Vykdomasis sprendimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, kurį galima ginčyti — Priimtinumas — Proporcingumas — Rūpestingumo pareiga — Pareiga motyvuoti)

34

2017/C 277/50

Byla T-287/15: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas real — Naudojimas iš tikrųjų — Forma, kuri skiriasi dėl elementų, nekeičiančių skiriamojo požymio — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas — Trečiųjų asmenų atliekamas prekių ženklo naudojimas — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 2 dalis — Naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Pareiga motyvuoti)

34

2017/C 277/51

Byla T-333/15: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas NN — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas NN — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas ir 42 straipsnio 2 dalis — Forma, kuri skiriasi elementais, pakeičiančiais skiriamąjį požymį)

35

2017/C 277/52

Byla T-392/15: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir kt./Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Išorės paslaugų teikimas vystant Europos Sąjungos geležinkelių agentūros informacines sistemas — Konkurso dalyvio pasiūlymo įvertinimas — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Neįprastai mažos kainos pasiūlymas)

36

2017/C 277/53

Byla T-623/15: 2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio prekių ženklo JEDE FLASCHE ZÄHLT! Paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

36

2017/C 277/54

Byla T-3/16: 2017 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo DRIVEWISE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 2 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

37

2017/C 277/55

Byla T-27/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Vaisiai ir daržovės — Teisės klaida — Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 3 straipsnio 1 ir 3 dalys — Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 52 straipsnio 1 ir 2 dalys — Teisėtumo principas — Teisinis saugumas — Vienodas požiūris — Nediskriminavimo principas — Pareiga motyvuoti)

37

2017/C 277/56

Byla T-63/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje E-Control/ACER (Energija — Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos — Nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimai, kuriais patvirtinami tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų paskirstymo metodai — Suderinamumas su Reglamentu (EB) Nr.o714/2009 — ACER nuomonė — Sprendimo, kurį galima apskųsti ACER, sąvoka — Reglamento (EB) Nr. 713/2009 19 straipsnis — ACER apeliacinės komisijos sprendimas atmesti skundą kaip nepriimtiną — Teisės klaida — Pareiga motyvuoti)

38

2017/C 277/57

Byla T-81/16: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pirelli Tyre/EUIPO (Dvi lenktos juostelės ant padangos šoninės sienelės) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriame pavaizduotos dvi perimetru einančios juostelės ant padangos šoninės sienelės, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis)

39

2017/C 277/58

Byla T-90/16: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Murphy/EUIPO – Nike Innovate (elektroninio laikrodžio apyrankė) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, kuris vaizduoja elektroninio laikrodžio apyrankę — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individuali savybė — Skirtingas bendras įspūdis — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 6/2002 62 straipsnis)

39

2017/C 277/59

Byla T-306/16: 2017 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gamet/EUIPO – Metal-Bud II Robert Gubała (durų rankena) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, kuriame pavaizduota durų ranka — Ankstesnis dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Dizainerio laisvės mastas — Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Įrodymai, pateikti siekiant pagrįsti protestą pasibaigus nustatytam terminui — Įrodymų pateikimas pirmą kartą apeliacinėje taryboje — Apeliacinės tarybos diskrecija — Reglamento Nr. 6/2002 63 straipsnis)

40

2017/C 277/60

Byla T-359/16: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo TestBild paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai test — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Žymenų panašumas — Būdingas skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2017/C 277/61

Byla T-406/16: 2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JAPRAG — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas JAPAN-RAG — Santykinis atmetimo pagrindas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2017/C 277/62

Sujungtos bylos T-427/16–T-429/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE IR KT.) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ir AN IDEAL HUSBAND — Naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Tinkamo pagrindo dėl nenaudojimo nebuvimas)

42

2017/C 277/63

Byla T-448/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mister Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Mr. KEBAB paraiška — Ankstesnis vaizdinis Ispanijos prekių ženklas MISTER KEBAP — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2017/C 277/64

Byla T-470/16: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje X-cen-tek/EUIPO (Trikampio pavaizdavimas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio trikampį, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2017/C 277/65

Byla T-479/16: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo AROMASENSATIONS paraiška — Santykinis atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2017/C 277/66

Byla T-506/16: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB (Viešoji tarnyba — EIB darbuotojai — Sutartinis darbo santykių pobūdis — Darbo užmokestis — Darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio didėjimo sistemos reforma — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Proporcingumas — Rūpestingumo pareiga — EIB vidaus darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis)

44

2017/C 277/67

Byla T-508/16: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB (Viešoji tarnyba — EIB darbuotojai — Sutartinis darbo santykių pobūdis — Darbo užmokestis — Premijų sistemos reforma — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Proporcingumas — Rūpestingumo pareiga — EIB vidaus darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis — Vienodas požiūris)

45

2017/C 277/68

Byla T-282/17: 2017 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje  UI ( *1 ) /Taryba

46

2017/C 277/69

Byla T-338/17: 2017 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Air France/Komisija

46

2017/C 277/70

Byla T-377/17: 2017 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje SQ/EIB

48

2017/C 277/71

Byla T-399/17: 2017 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dalli/Komisija

49

2017/C 277/72

Byla T-402/17: 2017 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Byla T-403/17: 2017 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Byla T-411/17: 2017 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Baden-Württemberg/BVP

51

2017/C 277/75

Byla T-413/17: 2017 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Karl Storz/EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Byla T-414/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/BVP

53

2017/C 277/77

Byla T-416/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Byla T-417/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Kipras/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Byla T-418/17: 2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Byla T-419/17: 2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Byla T-420/17: 2017 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Portigon/BVP

56

2017/C 277/82

Byla T-425/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Capo d’Anzio/Komisija

57

2017/C 277/83

Byla T-426/17: 2017 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Byla T-427/17: 2017 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Byla T-428/17: 2017 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer))

60

2017/C 277/86

Byla T-778/15: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje It Works/EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Byla T-53/17: 2017 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Austrian Power Grid/ACER

61


 


LT

 

Siekiant apsaugoti asmens duomenis, kai kurios rūšies informacija, pateikta šiame numeryje, nebegali būti atskleista, todėl buvo paskelbta nauja autentiška versija.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2017/C 277/01)

Paskutinis leidinys

OL C 269, 2017 8 14

Skelbti leidiniai

OL C 256, 2017 8 7

OL C 249, 2017 7 31

OL C 239, 2017 7 24

OL C 231, 2017 7 17

OL C 221, 2017 7 10

OL C 213, 2017 7 3

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/2


2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eugenia Florescu ir kt./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu ir kt.

(Byla C-258/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 143 straipsnis - Valstybės narės einamųjų mokėjimų balanso sunkumai - Europos Sąjungos finansinė pagalba - Europos Sąjungos ir pagalbą gaunančios valstybės narės sudarytas susitarimo memorandumas - Socialinė politika - Vienodo požiūrio principas - Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudžiama kartu gauti ir senatvės pensiją, ir darbo užmokestį už darbą viešojoje institucijoje - Skirtingas asmenų, kurių mandato trukmė numatyta konstitucijoje, ir karjeros teisėjų vertinimas))

(2017/C 277/02)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Iulia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (kaip Mircea Bădilă paveldėtoja), Anca Vidrighin (kaip Mircea Bădilă paveldėtoja), Eugenia Elena Bădilă (kaip Mircea Bădilă paveldėtoja)

Atsakovės: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Statul român, Ministerul Finanțelor Publice

Rezoliucinė dalis

1.

Susitarimo memorandumą, sudarytą 2009 m. birželio 23 d. Bukarešte ir Briuselyje, reikia laikyti Europos Sąjungos institucijų priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį, dėl kurio Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gali pateikti išaiškinimą.

2.

Susitarimo memorandumą, sudarytą 2009 m. birželio 23 d. Bukarešte ir Briuselyje, reikia aiškinti taip, kad juo neįpareigojama priimti tokio nacionalinės teisės akto, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame numatytas draudimas viešojo sektoriaus pensiją gauti kartu su pajamomis iš viešosiose institucijose vykdomos veiklos, jei šios pensijos dydis viršija vidutinio bendrojo nacionalinio darbo užmokesčio dydį, kuriuo remiantis sudaromas valstybės socialinės apsaugos biudžetas.

3.

ESS 6 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame numatytas draudimas kartu gauti grynąją viešojo sektoriaus pensiją ir pajamų iš viešosiose institucijose vykdomos veiklos, jei šios pensijos dydis viršija tam tikrą ribą.

4.

2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad ši nuostata netaikoma tokiam nacionalinės teisės akto, kaip nagrinėjamo pagrindinėje byloje, aiškinimui, pagal kurį minėtame akte numatomas draudimas viešojo sektoriaus darbuotojams kartu gauti grynąją pensiją ir pajamų iš viešosiose institucijose vykdomos veiklos, jei šios pensijos dydis viršija bendrąjį vidutinį nacionalinį darbo užmokestį, kuriuo remiantis sudaromas valstybės socialinės apsaugos biudžetas, ir jis taikomas karjeros teisėjams, tačiau netaikomas asmenims, kuriems suteiktas mandatas pagal nacionalinę konstituciją.


(1)  OL C 292, 2014 9 1.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/3


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Ilves Jakelu Oy

(Byla C-368/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 97/67/EB - 9 straipsnis - Laisvė teikti paslaugas - Pašto paslaugos - Universaliųjų paslaugų ir pagrindinių reikalavimų sąvokos - Bendrieji ir individualūs leidimai - Leidimas teikti pašto paslaugas vykdant individualiai suderėtas sutartis - Nustatytos sąlygos))

(2017/C 277/03)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ilves Jakelu Oy

dalyvaujant: Liikenne- ja viestintäministeriö

Rezoliucinė dalis

1.

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, iš dalies pakeistos 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tokia kaip pagrindinėje byloje nagrinėjama pašto siuntų pristatymo veikla yra paslauga, kuri nepriskiriama prie universaliųjų paslaugų, jeigu ji neapima apibrėžtos kokybės visoje teritorijoje visiems naudotojams prieinamomis kainomis nenutrūkstamai teikiamų pašto paslaugų. Pašto paslaugų, kurių neapima universaliosios paslaugos, teikimas gali būti susietas tik su reikalavimu gauti bendrąjį leidimą.

2.

Direktyvos 97/67, iš dalies pakeistos Direktyva 2008/06, 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pašto paslaugų, kurių neapima universaliosios paslaugos, teikimas gali būti susietas su reikalavimais, kaip antai numatytais šios iš dalies pakeistos direktyvos 9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antroje įtraukoje.


(1)  OL C 311, 2015 9 21.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/4


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

(Byla C-436/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga - Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 - 3 straipsnio 1 dalis - Sanglaudos fondo teikiamas finansavimas - Regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas - Pažeidimai - Sąvoka „daugiametė programa“ - Visiškas daugiametės programos užbaigimas - Senaties terminas))

(2017/C 277/04)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja pirmojoje instancijoje: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

Atsakovė pirmojoje instancijoje ir apeliantė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

dalyvaujant: Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, UAB „Skirnuva“, UAB „Parama“, UAB „Alkesta“, UAB „Dzūkijos statyba“

Rezoliucinė dalis

1.

Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

2.

Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas.

Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.


(1)  OL C 337, 2015 10 12.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/5


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo UAB „Agrodetalė“

(Byla C-513/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Vidaus rinka - EB tipo patvirtinimas - Direktyva 2003/37/EB - Taikymo sritis - Žemės ar miškų ūkio traktoriai - Iš trečiosios šalies importuotų naudotų ar nenaujų transporto priemonių teikimas rinkai ir registravimas Europos Sąjungoje - „Naujos transporto priemonės“ ir „eksploatacijos pradžios“ sąvokos))

(2017/C 277/05)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

UAB „Agrodetalė“

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB, iš dalies pakeista 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES, aiškintina taip, kad valstybėje narėje pirmą kartą teikiant rinkai ir registruojant naudotus ar nenaujus traktorius, importuotus iš trečiosios šalies, turi būti laikomasi šioje direktyvoje numatytų techninių reikalavimų.

2.

Direktyvos 2003/37, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/44, 23 straipsnio 1 dalies b punktas aiškintinas taip, kad šios direktyvos nuostatos taikomos į Europos Sąjungą iš trečiosios šalies importuotoms naudotoms T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms, jeigu jos pirmą kartą pradėtos eksploatuoti Sąjungoje nuo 2009 m. liepos 1 d.


(1)  OL C 414, 2015 12 14.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/5


2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Linköping (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet

(Byla C-549/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją - Transporto sektoriuje naudojami biodegalai - Direktyva 2009/28/EB - 18 straipsnio 1 dalis - „Masės balanso“ sistema, skirta įsitikinti, kad biodujos atitinka nustatytus tvarumo kriterijus - Galiojimas - SESV 34 ir 114 straipsniai - Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama, kad masės balansas būtų atliekamas vietoje su aiškiomis ribomis - Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, pripažįstančios, kad ši sąlyga gali būti tenkinama, kai tvarios biodujos perduodamos nacionaliniu dujotiekių tinklu, praktika - Šios valdžios institucijos įpareigojimas, pagal kurį atmetama galimybė, jog ta pati sąlyga gali būti tenkinama tada, kai iš kitų valstybių narių tvarios biodujos importuojamos nacionaliniais jungtiniais dujotiekių tinklais - Laisvas prekių judėjimas))

(2017/C 277/06)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Förvaltningsrätten i Linköping

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: E.ON Biofor Sverige AB

Atsakovė: Statens energimyndighet

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 18 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nesiekiama įpareigoti valstybių narių leisti joms priklausančiais nacionaliniais jungtiniais dujotiekių tinklais importuoti biodujas, atitinkančias šios direktyvos 17 straipsnyje nurodytus tvarumo kriterijus ir skirtas naudoti kaip biodegalai.

2.

Išnagrinėjus antrąjį klausimą nenustatyta nieko, kas galėtų turėti įtakos Direktyvos 2009/28 18 straipsnio 1 dalies galiojimui.

3.

SESV 34 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiamas toks įpareigojimas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriuo nacionalinės valdžios institucija siekia užkirsti ūkio subjektui kelią taikyti masės balanso sistemą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2009/28 18 straipsnio 1 dalį, nacionaliniais jungtiniais dujotiekių tinklais perduodamoms tvarioms biodujoms, remdamasi jos priimta norma, pagal kurią toks masės balansas turi būti taikomas „vietoje su aiškiomis ribomis“, nors ši institucija, vadovaudamasi ta norma, pripažįsta, kad masės balanso sistema gali būti taikoma tvarioms biodujoms, perduodamoms valstybės narės, kurioje yra ši valdžios institucija, nacionaliniu dujotiekių tinklu.


(1)  OL C 7, 2016 1 11.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/6


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

(Byla C-587/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas - Eismo įvykis, 2006 m. sukeltas transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra skirtingose valstybėse narėse - Valstybių narių nacionalinių draudikų biurų tarybos vidaus nuostatai - Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas - Direktyva 2009/103/EB - Netaikymas „ratione temporis“ - Direktyvos 72/166/EEB, 84/5/EEB ir 2000/26/EB - Netaikymas „ratione materiale“ - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis - Netaikymas - Sąjungos teisės neįgyvendinimas))

(2017/C 277/07)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Atsakovai: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

Rezoliucinė dalis

Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos priimti prejudicinio sprendimo dėl tų prašymą priimti tokį sprendimą pateikusio teismo pateiktų klausimų, kurie susiję su Biurų tarybos vidaus nuostatų, priimtų Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų asocijuotų valstybių nacionalinių draudikų biurų 2002 m. gegužės 30 d. susitarimu, – šis susitarimas pridėtas prie 2003 m. liepos 28 d. Europos Komisijos sprendimo dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą, – aiškinimu.

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo netaikoma pagrindinei bylai ratione temporis,

1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyva 72/166/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu, suderinimo, iš dalies pakeista 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB, 1983 m. gruodžio 30 d. Tarybos direktyva 84/5/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo, iš dalies pakeista Direktyva 2005/14, ir 2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB netaikomos šiai bylai ratione materiae, taigi

minėtai bylai taip pat netaikomas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis, nes nėra įgyvendinama Sąjungos teisė, kaip tai suprantama pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį,

todėl pirmiau nurodytos direktyvos ir Chartijos 47 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad nagrinėjamu atveju jiems neprieštarauja pasekmės, kylančios iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo jurisprudencijos, pagal kurią reiškiant regresinį ieškinį pareiga įrodyti visus atsakovų pagrindinėje byloje civilinės atsakomybės už 2006 m. liepos 20 d. eismo įvykį elementus iš esmės tenka Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui.


(1)  OL C 27, 2016 1 25.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/7


2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Byla C-591/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 355 straipsnio 3 punktas - Gibraltaro statusas - SESV 56 straipsnis - Laisvė teikti paslaugas - Išimtinai vidaus situacija - Nepriimtinumas))

(2017/C 277/08)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: The Queen, prašoma The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Atsakovės: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Rezoliucinė dalis

SESV 355 straipsnio 3 dalį kartu su SESV 56 straipsniu reikia aiškinti taip, kad ūkio subjektų, įsisteigusių Gibraltare, paslaugų teikimas Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems ar gyvenantiems asmenims atsižvelgiant į Sąjungos teisę yra situacija, kurios visi elementai susiję su viena valstybe nare.


(1)  OL C 27, 2016 1 25.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/8


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

(Byla C-610/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Intelektinė ir pramoninė nuosavybė - Direktyva 2001/29/EB - Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas - 3 straipsnio 1 dalis - Viešas paskelbimas - Sąvoka - Dalijimosi rinkmenomis internete platforma - Dalijimasis saugomomis rinkmenomis be savininko leidimo))

(2017/C 277/09)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Stichting Brein

Atsakovės: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Rezoliucinė dalis

Sąvoka „viešas paskelbimas“, kaip ji suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalį, turi būti aiškinama taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė pagrindinėje byloje, ji apima dalijimosi rinkmenomis internete platformos, kuri, naudojantis su saugomais kūriniais susijusių metaduomenų indeksavimu ir paieškos sistema, leidžia jos naudotojams surasti šiuos kūrinius ir dalytis jais peer-to-peer tinkle, pateikimą ir administravimą.


(1)  OL C 48, 2016 2 8.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/8


2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

(Byla C-621/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 85/374/EEB - Atsakomybė už gaminius su trūkumais - 4 straipsnis - Farmacijos laboratorijos - Vakcina nuo hepatito B - Išsėtinė sklerozė - Vakcinos trūkumo bei priežastinio ryšio tarp trūkumo ir patirtos žalos įrodymai - Įrodinėjimo pareiga - Įrodinėjimo būdai - Mokslininkų sutarimo nebuvimas - Pagrįstos, tikslios ir neprieštaringos prielaidos, kurias turi įvertinti bylą iš esmės nagrinėjantis teismas - Priimtinumas - Sąlygos))

(2017/C 277/10)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės: N. W, L. W, C. W

Kitos kasacinio proceso šalys: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

Rezoliucinė dalis

1.

1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo 4 straipsnį reikia aiškinti taip: pagal jį nedraudžiamos nacionalinės įrodinėjimo taisyklės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias gavęs ieškinį dėl vakcinos gamintojo atsakomybės už tariamą jos trūkumą naudodamasis šiuo klausimu turima diskrecija bylą iš esmės nagrinėjantis teismas gali nuspręsti, kad, nors ryšys tarp atitinkamos vakcinos suleidimo ir ligos, kuria susirgo nukentėjusysis, medicinos tyrimais nėra nei patvirtintas, nei paneigtas, tam tikros ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės yra pagrįstos, tikslios ir neprieštaringos prielaidos, galinčios įrodyti vakcinos trūkumą ir priežastinį ryšį tarp jo ir minėtos ligos. Tačiau nacionaliniai teismai turi pasirūpinti, kad dėl minėtų įrodinėjimo taisyklių konkretaus taikymo nebūtų neatsižvelgiama į minėtame 4 straipsnyje nustatytą įrodinėjimo pareigos pasiskirstymą, nei padaryta žala šioje direktyvoje nustatytos atsakomybės sistemos veiksmingumui.

2.

Direktyvos 85/374 4 straipsnį reikia aiškinti taip: pagal jį draudžiamos prezumpcijomis grindžiamos įrodinėjimo taisyklės, pagal kurias, kai ryšio egzistavimas tarp vakcinos suleidimo ir ligos, kuria susirgo nukentėjęs asmuo, nėra medicinos tyrimais nei patvirtintas, nei paneigtas, priežastinis ryšys tarp vakcinai priskirto trūkumo ir nukentėjusio asmens patirtos žalos visada laikomas įrodytu, kai esama tam tikrų iš anksto apibrėžtų faktinių priežastingumo prielaidų.


(1)  OL C 48, 2016 2 8.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/9


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz

(Byla C-678/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2004/39/EB - Finansinių priemonių rinkos - 4 straipsnis 1 dalies 2 punktas - Sąvoka „investicinės paslaugos“ - I priedo A skirsnio 1 punktas - Pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, priėmimas ir perdavimas - Galimas tarpininkavimo pasirašant portfelio valdymo sutartį įtraukimas))

(2017/C 277/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Mohammad Zadeh Khorassani

Atsakovė: Kathrin Pflanz

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB, 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas, siejamas su šios direktyvos I priedo A skirsnio 1 punktu, turi būti aiškinamas taip, kad investicinė pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, priėmimo ir perdavimo paslauga neapima tarpininkavimo sudarant sutartį dėl portfelio valdymo veiklos.


(1)  OL C 106, 2016 3 21.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/10


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Online Games Handels GmbH ir kt./Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Byla C-685/15) (1)

(Prašymas prejudicinį sprendimą - SESV 49 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - SESV 56 straipsnis - Laisvė teikti paslaugas - Azartiniai lošimai - Valstybės narės ribojamosios teisės normos - Baudžiamojo pobūdžio administracinės sankcijos - Privalomieji bendrojo intereso pagrindai - Proporcingumas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 47 straipsnis - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Nacionalinės teisės norma, numatanti teismo pareigą ex officio ištirti aplinkybes, dėl kurių į jį kreiptasi, nagrinėjant baudžiamojo pobūdžio administracinius nusižengimus - Atitiktis))

(2017/C 277/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Atsakovė: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Rezoliucinė dalis

SESV 49 ir 56 straipsniai, kaip jie aiškinami, be kita ko, 2014 m. balandžio 30 d. Sprendime Pfleger ir kt. (C-390/12, EU:C:2014:281), atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama nacionalinė proceso tvarka, pagal kurią sprendimą dėl naudojimosi Europos Sąjungos pagrindine laisve, kaip antai įsisteigimo laisve arba laisve teikti paslaugas Europos Sąjungos viduje, apribojančios teisės normos atitikties Sąjungos teisei baudžiamojo pobūdžio administraciniame procese priimti turintis teismas, nagrinėdamas administracinių nusižengimų buvimą, turi ex officio ištirti nagrinėjamos bylos aplinkybes, jeigu tokios tvarkos pasekmė nėra tai, kad tas teismas turi pakeisti atitinkamos valstybės narės kompetentingas institucijas, kurios turi pateikti įrodymus, būtinus tam, kad minėtas teismas galėtų patikrinti, ar šis apribojimas yra pateisinamas.


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/10


2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Amtsgericht Kehl (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš A

(Byla C-9/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 - Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas) - 20 ir 21 straipsniai - Vidaus sienų kirtimas - Patikrinimai teritorijoje - Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys atlikti patikrinimus 30 km ruože prie valstybių, kurios yra Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo šalys, bendros sienos, siekiant nustatyti tikrinamų asmenų tapatybę - Galimybė atlikti patikrinimą neatsižvelgiant į atitinkamo asmens elgesį ar ypatingų aplinkybių buvimą - Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys taikyti tam tikras asmenų kontrolės priemones geležinkelio stotyse))

(2017/C 277/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Kehl

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

A

dalyvaujant: Staatsanwaltschaft Offenburg

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 67 straipsnio 2 dalis ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), iš dalies pakeisto 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013, 20 ir 21 straipsniai turi būti aiškinami kaip draudžiantys nacionalinės teisės aktus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėje byloje, pagal kuriuos, siekiant užkirsti kelią ar sustabdyti neteisėtą patekimą į atitinkamos valstybės narės teritoriją ar buvimą joje arba užkirsti kelią konkretiems nusikaltimams, keliantiems pavojų sienų saugumui, valstybės narės policijos pareigūnai įgaliojami tos valstybės narės ir kitų valstybių, kurios yra 1990 m. birželio 19 d. Šengene (Liuksemburgas) pasirašytos Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo šalys, pasienio 30 km ruože nustatyti kiekvieno asmens tapatybę, neatsižvelgiant į jo elgesį ar ypatingų aplinkybių buvimą, nebent šiuose aktuose numatytas šių įgaliojimų reglamentavimas, būtinas siekiant užtikrinti, kad praktinis naudojimasis jais nesukeltų patikrinimams kertant sieną lygiaverčio poveikio, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

SESV 67 straipsnio 2 dalis ir Reglamento Nr. 562/2006, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 610/2013, 20 ir 21 straipsniai turi būti aiškinami kaip nedraudžiantys nacionalinės teisės aktų, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje, pagal kuriuos valstybės narės policijos pareigūnai įgaliojami traukiniuose ir tos valstybės narės geležinkelio įrenginiuose tikrinti kiekvieno asmens tapatybę ar sienos kirtimo dokumentus, taip pat šiuo tikslu trumpam sulaikyti ir apklausti kiekvieną asmenį, jeigu šie patikrinimai grindžiami svarbia informacija ar pasienio policijos patirtimi, su sąlyga, kad pagal nacionalinę teisę nustatyti tų patikrinimų patikslinimai ir apribojimai, lemiantys jų išsamumą, dažnumą ir atrankumą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 136, 2016 4 18.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/11


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-19/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) - Kova su terorizmu - Specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, tinklu „Al-Qaida“ ir Talibanu - Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 - Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie įrašyti į Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto parengtą sąrašą, priklausančių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas - Pakartotinis šių asmenų įtraukimas į Reglamento Nr. 881/2002 I priede esantį sąrašą po to, kai pirminis jų įrašymas buvo panaikintas - Juridinio asmens nustojimas egzistuoti vykstant procesui - Procesinis veiksnumas))

(2017/C 277/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd, atstovaujami solisitorės N. Garcia-Lora, baristerio E. Grieves

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama F. Ronkes Agerbeek, D. Gauci ir J. Norris-Usher, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama G. Étienne, J.–P. Hix ir H. Marcos Fraile

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah ir Taher Nasuf padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 106, 2016 3 21.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/12


2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

(Byla C-20/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvas darbuotojų judėjimas - Kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė gautos pajamos - Neapmokestinimo tvarka taikant progresinę išlygą gyvenamosios vietos valstybėje narėje - Senatvės pensijos draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, mokamos iš kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė gautų pajamų - Šių įmokų atskaita - Tiesioginio ryšio su neapmokestinamomis pajamomis nebuvimo sąlyga))

(2017/C 277/15)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai ir kasatoriai: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt Offenburg

Rezoliucinė dalis

SESV 45 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiami tokie valstybės narės teisės aktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos toje valstybėje narėje gyvenantis ir kitos valstybės narės administracijoje dirbantis mokesčių mokėtojas iš savo gyvenamosios vietos valstybės narės pajamų mokesčio bazės negali atskaityti senatvės pensijos ir sveikatos draudimo įmokų, atskaitytų nuo jo darbo užmokesčio darbo vietos valstybėje narėje, – kitaip nei panašių įmokų, sumokėtų pagal gyvenamosios vietos valstybės narės socialinio draudimo sistemą, kai pagal šių dviejų valstybių narių sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo darbo užmokestis neturi būti apmokestinamas gyvenamosios vietos valstybėje narėje ir jis padidina tik kitoms pajamoms taikytiną mokesčio tarifą.


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/12


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-26/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Direktyva 2006/112/EB - 138 straipsnio 2 dalies a punktas - Naujos transporto priemonės tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygos - Pirkėjo gyvenamoji vieta paskirties valstybėje narėje - Laikinoji registracija paskirties valstybėje narėje - Sukčiavimo mokesčių srityje pavojus - Pardavėjo sąžiningumas - Pardavėjo rūpestingumo pareiga))

(2017/C 277/16)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rezoliucinė dalis

1.

Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 138 straipsnio 2 dalies a punktą draudžiama tai, jog pagal nacionalinės teisės nuostatas naujos transporto priemonės tiekimas Bendrijos viduje būtų neapmokestinamas tik su sąlyga, kad šios transporto priemonės įgijėjas yra įsisteigęs arba nuolat gyvena minėtos transporto priemonės paskirties valstybėje narėje.

2.

Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad negalima atsisakyti neapmokestinti naujos transporto priemonės tiekimo jos tiekimo valstybėje narėje vien dėl to, jog ši transporto priemonė buvo tik laikinai įregistruota paskirties valstybėje narėje.

3.

Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 2 dalies a punktas tai, kad naujos transporto priemonės, kurią įgijėjas išgabeno į kitą valstybę narę ir ją laikinai joje įregistravo, pardavėjas privalėtų vėliau sumokėti pridėtinės vertės mokestį, kai nenustatoma, jog laikinoji registracija pasibaigė, o šis mokestis buvo arba bus sumokėtas paskirties valstybėje narėje.

4.

Direktyvos 2006/112 138 straipsnio 2 dalies a punktas, taip pat teisinio saugumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principas draudžia tai, kad naujos transporto priemonės, kurią įgijėjas išgabeno į kitą valstybę narę ir ją laikinai joje įregistravo, pardavėjas privalėtų vėliau sumokėti pridėtinės vertės mokestį dėl įgijėjo sukčiavimo mokesčių srityje, nebent nustatyta, atsižvelgiant į objektyvius įrodymus, kad minėtas pardavėjas žinojo arba turėjo žinoti, jog sudarydamas sandorį įgijėjas sukčiavo, ir nesiėmė visų jo valioje esančių pagrįstų priemonių išvengti savo dalyvavimo sukčiaujant. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar taip yra šiuo atveju, visapusiškai įvertindamas visus pagrindinėje byloje pateiktus įrodymus ir jos faktines aplinkybes.


(1)  OL C 136, 2016 4 18.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/13


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-38/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Nepagrįstai sumokėto PVM grąžinimas - Teisė į PVM atskaitą - Tvarka - Vienodo požiūrio ir mokesčių neutralumo principai - Veiksmingumo principas - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatytas senaties terminas))

(2017/C 277/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Compass Contract Services Limited

Atsakovė: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Rezoliucinė dalis

Mokesčių neutralumo, vienodo požiūrio ir veiksmingumo principai nedraudžia tokių nacionalinės teisės aktų, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, pagal kuriuos, sutrumpinant senaties terminus, pirma, prašymams grąžinti nepagrįstai sumokėtą pridėtinės vertės mokestį ir, antra, prašymams atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį pateikti numatyti skirtingi pereinamieji laikotarpiai, ir taip prašymams, susijusiems su dviem atskaitiniais trijų mėnesių laikotarpiais, taikomi skirtingi senaties terminai pagal tai, ar prašymas pateikiamas grąžinti nepagrįstai sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, ar atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį.


(1)  OL C 106, 2016 3 21.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/14


2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(Byla C-49/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvė teikti paslaugas - Apribojimai - Koncesijos suteikimo organizuoti internetinius azartinius lošimus sąlygos - Praktinis neįmanomumas gauti tokį leidimą privatiems ūkio subjektams, įsisteigusiems kitose valstybėse narėse))

(2017/C 277/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Unibet International Ltd.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuose numatyta koncesijų ir leidimų organizuoti internetinius azartinius lošimus tvarka, jei juose yra diskriminacinių nuostatų kitose valstybėse narėse įsisteigusių ūkio subjektų atžvilgiu arba jei jose yra įtvirtintos nediskriminacinės nuostatos, tačiau jos taikomos nesilaikant skaidrumo arba įgyvendinamos taip, kad tam tikriems kitose valstybėse narėse įsisteigusiems konkurso dalyviams trukdoma ar tampa sudėtingiau pateikti savo kandidatūrą.

2.

SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiamos sankcijos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, paskirtos dėl nacionalinės teisės, įtvirtinančios koncesijų ir leidimų organizuoti azartinius lošimus tvarką, pažeidimų, jei paaiškėja, kad tokia nacionalinė teisė prieštarauja šiam straipsniui.


(1)  OL C 136, 2016 4 18.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/15


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Ordinario di Verona (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa

(Byla C-75/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Vartotojų apsauga - Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūros - Direktyva 2008/52/EB - Direktyva 2013/11/ES - 3 straipsnio 2 dalis - Vartotojų pateiktas prieštaravimas vykdant kredito įstaigos inicijuotą įsakymo sumokėti procedūrą - Teisė kreiptis į teismą - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas privalomas naudojimasis mediacijos procedūra - Pareiga naudotis advokato paslaugomis - Ieškinio priimtinumo sąlyga))

(2017/C 277/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Ordinario di Verona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Atsakovas: Banco Popolare – Società Cooperativa

Rezoliucinė dalis

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS), reikia aiškinti taip: ja nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad sprendžiant šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus ginčus privaloma taikyti mediacijos procedūrą ir jos taikymas yra su tais pačiais ginčais susijusio ieškinio priimtinumo sąlyga, jei toks reikalavimas netrukdo šalims pasinaudoti teise kreiptis į teismą.

Tačiau minėta direktyva turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad taikant mediaciją vartotojams privaloma naudotis advokato paslaugomis ir kad vartotojai gali atsisakyti pirmiausia taikyti mediaciją, tik jei įrodo, kad toks sprendimas tinkamai pagrįstas.


(1)  OL C 156, 2016 5 2.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/15


2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Midden-Nederland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vakvereniging ir kt./Smallsteps BV

(Byla C-126/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2001/23/EB - 3 – 5 straipsniai - Įmonių perdavimas - Darbuotojų teisių išlaikymas - Išimtys - Nemokumo procedūra - „pre-pack“ procedūra - Tolesnė įmonės veikla))

(2017/C 277/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Midden-Nederland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Atsakovė: Smallsteps BV

Rezoliucinė dalis

2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, ypač jos 5 straipsnio 1 dalis, turi būti aiškinama taip, kad darbuotojų apsauga, užtikrinama pagal šios direktyvos 3 ir 4 straipsnius, turi būti išlaikoma tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai įmonė perduodama paskelbus bankrotą taikant pre-pack procedūrą, parengtą iki šio paskelbimo ir įvykdytą tuoj pat po bankroto paskelbimo, pagal kurią, be kita ko, teismo paskirtas „prižiūrimas administratorius“ nagrinėja galimos šios įmonės tolimesnės veiklos, vykdytinos trečiojo asmens, galimybes ir pasirengia iškart po bankroto paskelbimo imtis veiksmų siekiant taip tęsti šios įmonės veiklą ir, be to, kad šiuo klausimu nėra svarbu, kad šios procedūros tikslas yra ir padidinti visų nagrinėjamų įmonės kreditorių dėl perdavimo gautas pajamas.


(1)  OL C 165, 2016 5 10.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/16


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Saale Kareda/Stefan Benkö

(Byla C-249/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose - Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - 7 straipsnio 1 punktas - Sąvokos „bylos, kylančios iš sutarčių“ ir „paslaugų teikimo sutartis“ - Atgręžtinis reikalavimas vieno solidariojo kredito sutarties bendraskolio kitam - Kredito sutarties vykdymo vietos nustatymas))

(2017/C 277/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Saale Kareda

Atsakovas: Stefan Benkö

Rezoliucinė dalis

1.

2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad atgręžtinis reikalavimas vieno solidariojo kredito sutarties bendraskolio kitam priskirtinas „byloms, kylančioms iš sutarčių“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

2.

Reglamento Nr. 1215/2012 7 straipsnio 1 punkto b papunkčio antra įtrauka turi būti aiškinama taip, kad kredito sutartis, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, sudaryta tarp kredito įstaigos ir dviejų solidariųjų bendraskolių, turi būti laikoma „paslaugų teikimo sutartimi“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

3.

Reglamento Nr. 1215/2012 7 straipsnio 1 punkto b papunkčio antrą įtrauką reikia aiškinti taip, kad, kredito įstaigai suteikus kreditą dviem solidariesiems bendraskoliams, „vieta valstybėje narėje, kurioje paslaugos buvo arba turėtų būti suteiktos pagal sutartį“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, yra vieta, jeigu nesusitarta kitaip, kurioje yra pagrindinė šios įstaigos buveinė, tai taikoma ir nustatant teismo, gavusio nagrinėti atgręžtinį reikalavimą vieno bendraskolio kitam, teritorinę jurisdikciją.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/17


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija, Latvijos Respublika

(Byla C-279/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Ieškinys dėl panaikinimo - EŽŪOGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP - Išlaidų nefinansavimas Europos Sąjungos lėšomis - Ispanijos Karalystės patirtos išlaidos))

(2017/C 277/22)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. J. García-Valdecasas Dorrego ir V. Ester Casas

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir I. Galindo Martín, Latvijos Respublika

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 279, 2016 8 1.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/17


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T.KUP SAS/Belgische Staat

(Byla C-349/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Dempingas - Reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 - Tam tikros Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynės su odiniais batviršiais importas - Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1294/2009 galiojimas - Baigiančių galioti priemonių peržiūros procedūra - Nesusiję importuotojai - Atranka - Europos Sąjungos interesas))

(2017/C 277/23)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: T.KUP SAS

Atsakovė: Belgische Staat

Rezoliucinė dalis

Atliktame tyrime nebuvo nustatyta jokios aplinkybės, galinčios paveikti 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1294/2009, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą tam tikrai importuojamai Vietnamo ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas tam tikrai iš Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao importuojamai avalynei su batviršiais iš odos, deklaruojamai kaip Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao kilmės arba ne, galiojimą.


(1)  OL C 335, 2016 9 12.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/18


2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Trier (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH

(Byla C-422/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 - 78 straipsnis ir VII priedo III dalis - Sprendimas 2010/791/ES - Apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai - „Pienas“ ir „pieno produktai“ - Pavadinimai, vartojami reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant))

(2017/C 277/24)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Trier

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Atsakovė: TofuTown.com GmbH

Rezoliucinė dalis

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 78 straipsnio 2 dalis ir VII priedo III dalis turi būti aiškinamos kaip draudžiančios tai, kad pavadinimas „pienas“ ir pavadinimai, kurie pagal šį reglamentą skirti tik pieno produktams, prekiaujant arba reklamuojant būtų vartojami grynai augaliniam produktui apibūdinti, net tuomet, kai šie pavadinimai papildomi aiškinamaisiais ir apibūdinamaisiais žodžiais, kurie nurodo nagrinėjamo produkto augalinę kilmę, nebent šis produktas nurodytas 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimo 2010/791/ES, kuriame pateikiamas Tarybos reglamento Nr. 1234/2007 XII priedo III punkto 1 papunkčio antroje pastraipoje nurodytų produktų sąrašas, I priede.


(1)  OL C 350, 2016 9 26.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/19


2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Mons (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge

(Sujungtos bylos C-444/16 ir C-445/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 78/660/EEB - Tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės - Tikros ir teisingos padėties principas - Rizikos ribojimo principas - Akcijų pasirinkimo sandorį išleidusi bendrovė, šio pasirinkimo sandorio perleidimo kainą įtraukusi į apskaitą kaip pajamas finansiniais metais, kuriais šis pasirinkimo sandoris baigtas vykdyti, arba pasibaigus šio sandorio galiojimo laikotarpiui))

(2017/C 277/25)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)

Kita apeliacinio proceso šalis: État belge

Rezoliucinė dalis

Tikros ir teisingos padėties ir rizikos ribojimo principai, įtvirtinti atitinkamai 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos [EB 50 straipsnio 2 dalies g punktu], dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių, iš dalies pakeistos 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB, 2 straipsnio 3 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalies c punkte, turi būti aiškinami taip, jog pagal juos nedraudžiamas toks apskaitos metodas, pagal kurį akcijų pasirinkimo sandorį išleidusi bendrovė šio pasirinkimo sandorio perleidimo kainą įtraukia į apskaitą kaip pajamas mokestiniais metais, kuriais šis pasirinkimo sandoris baigtas vykdyti, arba pasibaigus šio sandorio galiojimo laikotarpiui.


(1)  OL C 410, 2016 6 7.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/19


2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Genova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Byla C-449/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 - 3 straipsnis - Šeimos išmokos - Direktyva 2011/98/ES - 12 straipsnis - Teisė į vienodą požiūrį - Trečiosios šalies piliečiai, turintys vieną leidimą))

(2017/C 277/26)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte d'appello di Genova

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Atsakovai: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Rezoliucinė dalis

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių 12 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią vieną leidimą, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio c punktą, turintis trečiosios šalies pilietis negali gauti tokios išmokos, kaip 1998 m. gruodžio 23 d. legge n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Įstatymas Nr. 448 dėl stabilizavimui ir vystymui skirtų viešųjų finansų nuostatų) nustatyta išmoka šeimoms, turinčioms tris ar daugiau nepilnamečių vaikų.


(1)  OL C 410, 2016 11 7.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/20


2016 m. gruodžio 21 d.Laboratoire de la mer pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-109/16, Laboratoire de la mer/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-662/16 P)

(2017/C 277/27)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Laboratoire de la mer, atstovaujama advokato J. Blanchard

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2017 m. birželio 20 d. nutartimi Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nutarė, kad apeliacinis skundas nepriimtinas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/20


2017 m. sausio 24 d. Rudolf Keil pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-330/15 Rudolf Keil/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-37/17 P)

(2017/C 277/28)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Rudolf Keil, atstovaujamas advokato J. Sachs

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2017 m. gegužės 31 d. nutartimi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą ir nurodė apeliantui pačiam padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/20


2017 m. vasario 17 d.CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla C-87/17 P)

(2017/C 277/29)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH, atstovaujama advokato A. Schuster

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) 2017 m. liepos 5 d. nutartimi atmetė apeliacinį skundą ir nutarė, kad apeliantė turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/21


2017 m. balandžio 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

(Byla C-177/17)

(2017/C 277/30)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Demarchi Gino S.a.s.

Kita proceso šalis: Ministero della Giustizia

Prejudicinis klausimas

Ar remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antroje pastraipoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu principu, pagal kurį kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų nešališkas teismas – kuris [ESS] 6 straipsnio 3 dalyje pripažintas Sąjungos teisės principu, – kartu su SESV 67 straipsnyje įtvirtintu principu, pagal kurį Sąjunga sukuria bendrą teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės, ir iš SESV 81 ir 82 straipsnių kylančiu principu, pagal kurį Sąjunga tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir baudžiamosiose bylose plėtoja teismų bendradarbiavimą, kuris grindžiamas teisminių ir neteisminių sprendimų tarpusavio pripažinimo principu, draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Italijos Įstatymo Nr. 89/2001 5 sexies straipsnis, pagal kurį asmenys, jau pripažinti turintys teisę iš Italijos valstybės gauti „teisingą atlyginimą“ dėl nepagrįstai ilgos teismo proceso trukmės, kad jį gautų turi įvykdyti kelis reikalavimus, laukti, kol pasibaigs Įstatymo Nr. 89/2001 5 sexies straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, ir, kol jis nepasibaigė, negali imtis jokių teismo sprendimo vykdymo teismine tvarka veiksmų ir vėliau negali reikalauti, kad būtų atlyginta dėl pavėluoto mokėjimo padaryta žala net tais atvejais, kai teisė į „teisingą atlyginimą“ buvo pripažinta būtent dėl nepagrįstai ilgos tarpvalstybinio pobūdžio civilinės bylos nagrinėjimo trukmės, arba kai atitinkamoje byloje nagrinėjamas klausimas patenka į Europos Sąjungos kompetencijos sritį ir (arba) kai byloje pagal Europos Sąjungos teisę taikomas teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo principas?


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/21


2017 m. balandžio 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

(Byla C-178/17)

(2017/C 277/31)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Graziano Garavaldi

Kita proceso šalis: Ministero della Giustizia

Prejudicinis klausimas

Ar remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antroje pastraipoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu principu, pagal kurį kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų nešališkas teismas – kuris [ESS] 6 straipsnio 3 dalyje pripažintas Sąjungos teisės principu, – kartu su SESV 67 straipsnyje įtvirtintu principu, pagal kurį Sąjunga sukuria bendrą teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės, ir iš SESV 81 ir 82 straipsnių kylančiu principu, pagal kurį Sąjunga tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir baudžiamosiose bylose plėtoja teismų bendradarbiavimą, kuris grindžiamas teisminių ir neteisminių sprendimų tarpusavio pripažinimo principu, draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Italijos Įstatymo Nr. 89/2001 5 sexies straipsnis, pagal kurį asmenys, jau pripažinti turintys teisę iš Italijos valstybės gauti „teisingą atlyginimą“ dėl nepagrįstai ilgos teismo proceso trukmės, kad jį gautų turi įvykdyti kelis reikalavimus, laukti, kol pasibaigs Įstatymo Nr. 89/2001 5 sexies straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, ir, kol jis nepasibaigė, negali imtis jokių teismo sprendimo vykdymo teismine tvarka veiksmų ir vėliau negali reikalauti, kad būtų atlyginta dėl pavėluoto mokėjimo padaryta žala net tais atvejais, kai teisė į „teisingą atlyginimą“ buvo pripažinta būtent dėl nepagrįstai ilgos tarpvalstybinio pobūdžio civilinės bylos nagrinėjimo trukmės, arba kai atitinkamoje byloje nagrinėjamas klausimas patenka į Europos Sąjungos kompetencijos sritį ir (arba) kai byloje pagal Europos Sąjungos teisę taikomas teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo principas?


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/22


2017 m. balandžio 21 d.Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Byla C-207/17)

(2017/C 277/32)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Rotho Blaas Srl

Atsakovė: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamentas (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas  (1), ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 924/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas  (2), bei Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/519, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009  (3) 11 straipsnio 2 dalį, tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, o jo taikymas išplečiamas tam tikroms iš Malaizijos siunčiamoms geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės, yra negaliojantys, neteisėti arba nesuderinami su 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI straipsniu ir 2011 m. liepos 28 d. PPO GST sprendimu?

2.

Jei Reglamentas (EB) Nr. 91/2009, kuriuo nustatomas antidempingo muitas, ir su juo susiję įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 924/2012 bei (ES) Nr. 2015/519 būtų pripažinti negaliojančiais, neteisėtais arba nesuderinamais, ar ginčijamomis priemonėmis nustatytų antidempingo muitų panaikinimas sukelia teisinių padarinių nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/278 (4) įsigaliojimo dienos, ar nuo tos dienos, kai įsigaliojo ginčijama priemonė, t. y. „Pagrindinis“ reglamentas (EB) Nr. 91/2009?


(1)  2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentas (OL L 29, p. 1).

(2)  2012 m. spalio 4 d. Tarybos reglamentas (OL L 275, p. 1).

(3)  2015 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (OL 82, p. 78).

(4)  2016 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/278, kuriuo panaikinamas galutinis antidempingo muitas, kuris buvo nustatytas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms ir kurio taikymas buvo išplėstas tam tikroms iš Malaizijos siunčiamoms importuojamoms geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės (OL L 52, p. 24).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/23


2017 m. balandžio 24 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. Arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) ir kt.

(Byla C-216/17)

(2017/C 277/33)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Kitos apeliacinio proceso šalys: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2004/18/ES (1) [1] straipsnio 5 dalį ir 32 straipsnį bei Direktyvos 2014/24/ES (2) 33 straipsnį galima aiškinti taip, kad jais leidžiama sudaryti preliminariąją sutartį, kurioje:

a)

perkančioji organizacija veikia savo ir kitų konkrečiai nurodytų perkančiųjų organizacijų vardu, tačiau šios tiesiogiai nedalyvauja pasirašant tą preliminariąją sutartį;

b)

paslaugų kiekis, kurio preliminariosios sutarties nepasirašiusios perkančiosios organizacijos galės reikalauti, sudariusios paskesnes sutartis, numatytas toje pačioje preliminarioje sutartyje, nėra nustatytas?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai,

ar Direktyvos 2004/18/ES [1] straipsnio 5 dalį ir 32 straipsnį bei Direktyvos 2014/24/ES 33 straipsnį galima aiškinti taip, kad jais leidžiama sudaryti preliminariąją sutartį, kurioje:

a)

perkančioji organizacija veikia savo ir kitų konkrečiai nurodytų perkančiųjų organizacijų vardu, tačiau šios tiesiogiai nedalyvauja pasirašant tą preliminariąją sutartį;

b)

paslaugų kiekis, kurio preliminariosios sutarties nepasirašiusios perkančiosios organizacijos galės reikalauti, sudariusios paskesnes sutartis, numatytas toje pačioje preliminarioje sutartyje, nustatomas atsižvelgiant į įprastus tų perkančiųjų organizacijų poreikius?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, p. 65).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/24


2017 m. gegužės 18 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

(Byla C-270/17)

(2017/C 277/34)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltintoja: Openbaar Ministerie

Nuteistasis: Tadas Tupikas

Prejudicinis klausimas

Ar apeliacinis procesas,

kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės ir

per kurį dėl asmens buvo priimtas (naujas) apkaltinamasis nuosprendis ir (arba) patvirtintas pirmojoje instancijoje paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis,

o EAO išduotas tam, kad būtų vykdomas šis apkaltinamasis nuosprendis,

yra „teisminis nagrinėjimas, po kurio [per kurį] priimtas sprendimas“, kaip tai suprantama pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR (1) 4a straipsnio 1 dalį?


(1)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/24


2017 m. gegužės 18 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Byla C-271/17)

(2017/C 277/35)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltintoja: Openbaar Ministerie

Nuteistasis: Sławomir Andrzej Zdziaszek

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar toks procesas

kuriame Europos arešto orderį išdavusios valstybės narės teismas nusprendžia dėl atskirų laisvės atėmimo bausmių, anksčiau skirtų asmeniui galutiniais sprendimais, subendrinimo į vieną laisvės atėmimo bausmę ir (arba) dėl bendros laisvės atėmimo bausmės, anksčiau skirtos asmeniui galutiniu teismo sprendimu, pakeitimo, ir

kuriame teismas nebenagrinėja kaltės klausimo,

kaip antai procesas, kuriame buvo priimtas 2014 m. kovo 25 d.„cumulative sentence“ [sprendimas skirti subendrintą bausmę], yra „teisminis nagrinėjimas, po kurio [per kurį] buvo priimtas sprendimas“, kaip tai suprantama pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR (1) 4a straipsnio 1 dalies įvadinį sakinį?

2.

Ar vykdančioji teisminė institucija,

kai prašomas perduoti asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, per kurį buvo priimtas sprendimas,

tačiau kai nei EAO, nei papildomoje informacijoje, kurios buvo prašoma pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 15 straipsnio 2 dalį, Europos arešto orderį išdavusi teisminė institucija nepranešė apie venos ar kelių Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 4a straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų aplinkybių taikymą pasinaudodama vienos ar kelių EAO formos 3 dalies d punkto kategorijų formuluote,

gali vien tik dėl šios priežasties nuspręsti, kad netenkinama nei viena Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 4a straipsnio 1 dalies įvadiniame sakinyje ir a–d punktuose nurodyta sąlyga, ir tik dėl to atsisakyti vykdyti EAO?

3.

Ar apeliacinis procesas,

kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės ir

per kurį dėl asmens buvo priimtas (naujas) apkaltinamasis nuosprendis ir (arba) patvirtintas pirmojoje instancijoje paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis,

o EAO išduotas tam, kad būtų vykdomas šis apkaltinamasis nuosprendis,

yra „teisminis nagrinėjimas, po kurio [per kurį] priimtas sprendimas“, kaip tai suprantama pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 4a straipsnio 1 dalį?


(1)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/25


2017 m. gegužės 18 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-272/17)

(2017/C 277/36)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: K.M. Zyla

Kita kasacinio proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama valstybės narės teisės nuostata, pagal kurią darbuotojas, kuris remiantis Reglamentu Nr. 1408/71 (1) arba Reglamentu Nr. 883/2004 (2) tik tam tikrą kalendorinių metų dalį priklauso šios valstybės narės bendrojo socialinio draudimo sistemai, kai renkamos atitinkamos socialinio draudimo įmokos, turi teisę tik į atsižvelgiant į draudimo laikotarpį pro rata temporis apskaičiuotą su įmoka susijusią bendrojo mokesčio kredito dalį, jeigu šis darbuotojas likusią kalendorinių metų dalį toje valstybėje narėje nepriklauso bendrojo socialinio draudimo sistemai, tuo laikotarpiu gyvena kitoje valstybėje narėje ir (beveik) visas savo metines pajamas gavo pirmojoje valstybėje narėje?


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/26


2017 m. gegužės 30 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

(Byla C-322/17)

(2017/C 277/37)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Eugen Bogatu

Kita apeliacinio proceso šalis: Minister for Social Protection

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal [Reglamentą Nr. 883/2004 (1)] ir ypač jo 67 straipsnį, taikomą kartu su to reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, reikalaujama, kad norėdamas įgyti teisę į išmoką šeimai, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio z punkte, asmuo turi dirbti pagal darbo sutartį arba savarankiškai kompetentingoje valstybėje narėje (kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio s punkte) arba gauti reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas pinigais?

2.

Ar reglamento 11 straipsnio 2 dalyje esančią nuorodą į „išmokas pinigais“ reikėtų aiškinti kaip susijusią tik su laikotarpiu, per kurį prašytojas faktiškai gauna išmokas pinigais, arba su bet kuriuo laikotarpiu, per kurį prašytojas yra apdraustas, kad ateityje galėtų gauti išmoką pinigais, neatsižvelgiant į tai, ar tokia išmoka jau buvo gauta tuo metu, kai teikiamas prašymas dėl išmokos šeimai?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72, klaidų ištaisymas OL L 188, 2013 7 9, p. 10).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/26


2017 m. gegužės 30 d.High Court (Ireland) (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

(Byla C-323/17)

(2017/C 277/38)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Ireland)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: People Over Wind, Peter Sweetman

Kita apeliacinio proceso šalis: Coillte Teoranta

Prejudicinis klausimas

Ar, arba kokiomis aplinkybėmis, gali būti svarstomos poveikio mažinimo priemonės atliekant atrankinę atitinkamo įvertinimo pagal Buveinių direktyvos (1) 6 straipsnio 3 dalį patikrą?


(1)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/27


2017 m. birželio 12 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sergejs Buivids

(Byla C-345/17)

(2017/C 277/39)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Sergejs Buivids

Kita kasacinio proceso šalis: Datu valsts inspekcija

Prejudiciniai klausimai

Ar tokiems veiksmams, kaip nagrinėjamoje byloje, t. y. policijos darbuotojų filmavimui policijos nuovadoje atliekant procesinius veiksmus ir nufilmuotos medžiagos įkėlimui į interneto svetainę www.youtube.com, taikoma Direktyva 95/46 (1)?

Ar Direktyvą 95/46 reikia aiškinti taip: minėtus veiksmus galima laikyti asmens duomenų tvarkymu žurnalistikos poreikiams, kaip jei suprantami pagal direktyvos 9 straipsnį?


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/27


2017 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

(Byla C-382/17)

(2017/C 277/40)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Costa de Oliveira ir L. Nicolae

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad iki 2012 m. birželio 17 d. neparengusi, neįgyvendinusi ir netvarkiusi savo administracijos veiklos, susijusios su vėliavos valstybės įsipareigojimais, operatyvinių sričių kokybės valdymo sistemos, sertifikuojamos pagal taikomus tarptautinius kokybės standartus, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/21/EB dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi (1) 8 straipsnio 1 dalį,

priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje aiškiai nustatyta, kad iki 2012 m. birželio 12 d. valstybės narės parengia, įgyvendina ir tvarko aptariamą sertifikuotą kokybės valdymo sistemą.

Šiuo metu yra 2017 m. birželio mėn., o Portugalijos Respublika iki šiol neįgyvendino minėto straipsnio.

Tokiais veiksmais Portugalijos valdžios institucijos daro žalos direktyva siekiamiems tikslams ir kelia pavojų saugiai laivybai ir aplinkos apsaugai. Be to, Portugalijos valdžios institucijų veiksmai kelia riziką, kad Portugalijos laivynui gali būti skurtas nesąžiningas konkurencinis pranašumas palyginti su kitų valstybių narių laivynais.


(1)  – OL L 131, 2009, p. 132.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/28


2017 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

(Byla C-383/17)

(2017/C 277/41)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Costa de Oliveira ir L. Nicolae

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad nepateikusi Komisijai jokios visų jos vardu veikiančių pripažintų organizacijų stebėsenos veiklos rezultatų ataskaitos, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (1) 9 straipsnio 2 dalį,

priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvos 9 straipsnio 2 dalyje aiškiai nustatyta, kad kiekviena valstybė narė bent kas dvejus metus privalo atlikti visų jos vardu veikiančių organizacijų stebėseną ir ne vėliau kaip tų metų, kurie eina po metų, kuriais buvo atliekama stebėsena, kovo 31 d. pateikia kitoms valstybėms narėms bei Komisijai tokios stebėsenos veiklos rezultatų ataskaitą.

Kadangi terminas direktyvai perkelti į nacionalinę teisę baigėsi 2011 m. birželio 17 d., remiantis 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis Portugalijos Respublika pirmą ataskaitą turėjo pateikti ne vėliau kaip 2013 m. kovo 31 d., nes ji galėjo pasirinkti pirmąją stebėseną atlikti 2011 m. arba 2012 m.

Tačiau šiuo metu yra 2017 m. birželio mėn., o Portugalijos Respublika dar nėra pateikusi jokios ataskaitos.


(1)  OL L 131, 2009, p. 47.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/28


2017 m. liepos 10 d pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Kroatijos Respublika

(Byla C-415/17)

(2017/C 277/42)

Proceso kalba: kroatų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk, M. Mataija ir G. von Rintelen

Atsakovė: Kroatijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad iki 2016 m. birželio 17 d. nepriėmusi reikiamų nuostatų 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (OL L 158, 2014, p. 196), įgyvendinti arba bet kuriuo atveju nepranešusi Komisijai apie šias nuostatas, Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 2 straipsnį,

nurodyti Kroatijos Respublikai pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį mokėti 9 275,20 EUR dydžio periodinę baudą už kiekvieną dieną nuo sprendimo, kuriuo konstatuojamas pareigos pranešti apie minėtos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones neįvykdymas, paskelbimo dienos,

priteisti iš Kroatijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kroatijos Respublika neįvykdė pareigos pranešti apie Direktyvos 2014/56/ES perkėlimo į nacionalinę teisę priemones per šios direktyvos 2 straipsnyje numatytą terminą.


Bendrasis Teismas

21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/30


2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viraj Profiles/Taryba

(Byla T-67/14) (1)

((Dempingas - Tam tikrų Indijos kilmės nerūdijančio plieno vielų importas - Gamybos sąnaudų nustatymas - Pardavimo, administracinės ir kitos bendrosios išlaidos - Pareiga motyvuoti - Žala - Priežastinis ryšys - Skundas - Tyrimo pradžia - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2017/C 277/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Viraj Profiles Ltd (Maharaštra, Indija), atstovaujama advokatų V. Akritidis ir Y. Melin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama B. Driessen, vėliau – H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen, C. Hipp ir D. Reich

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir A. Stobiecka-Kuik

Dalykas

SESV 263 straipsniu pagrįstas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1106/2013, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančio plieno vieloms, galutinis surinkimas (OL L 298, 2013, p. 1), kiek jis susijęs su ieškove.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1106/2013, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės nerūdijančio plieno vieloms, galutinis surinkimas, kiek jis susijęs su Viraj Profiles Ltd.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir Viraj Profiles patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 112, 2014 4 14.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/30


2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija/Komisija

(Byla T-74/14) (1)

((Valstybės pagalba - Prancūzijos pagalba, suteikta SNCM - Pagalba restruktūrizacijai ir priemonės, kurių imtasi įgyvendinant privatizavimo planą - Rinkos ekonomikos privataus investuotojo į kriterijus - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka - Formalaus tyrimo procedūros atnaujinimas - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 277/44)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama iš pradžių G. de Bergues, D. Colas, E. Belliard ir J. Bousin, vėliau D. Colas, E. Belliard ir J. Bousin

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci ir B. Stromsky

Dalykas

Prašymas pagal SESV 263 straipsnį dėl 2013 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimo C(2013) 7066 final, dėl valstybės pagalbos SA.16237 (C 58/2002) (buvusi N 118/2002), kurią Prancūzija suteikė SNCM, panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Prancūzijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/31


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Byla T-343/14) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas CIPRIANI - Nesąžiningumo nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas - Teisės į žinomo asmens pavardę pažeidimo nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies a punktas))

(2017/C 277/45)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Arrigo Cipriani (Venecija, Italija), atstovaujamas advokatų A. Vanzetti, G. Sironi ir S. Bergia

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Hotel Cipriani Srl (Venecija), iš pradžių atstovaujama solisitoriaus C. Hoole, vėliau – baristerių T. Alkin ir B. Brandreth, solisitorių W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall ir A. Ward, ir galiausiai – baristerio B. Brandreth, solisitorių A. Poulter ir P. Brownlow

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 14 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 224/2012-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Arrigo Cipriani ir Hotel Cipriani.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Arrigo Cipriani padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir Hotel Cipriani Srl patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 261, 2014 8 11.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/32


2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SNCM/Komisija

(Byla T-1/15) (1)

((Valstybės pagalba - Prancūzijos pagalba, suteikta SNCM - Pagalba restruktūrizacijai ir priemonės, kurių imtasi įgyvendinant privatizavimo planą - Rinkos ekonomikos privataus investuotojo į kriterijus - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka - Valstybių narių socialinė politika - Formalaus tyrimo procedūros atnaujinimas - Pareiga motyvuoti - Vienodas požiūris - Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis))

(2017/C 277/46)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marselis, Prancūzija), atstovaujama advokatų F.-C. Laprévote, C. Froitzheim ir A. Dupuis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci ir B. Stromsky

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marselis), atstovaujama advokato C. Bonnefoi

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Corsica Ferries France (Bastja, Prancūzija), atstovaujama advokatų N. Flandin ir S. Rodrigues

Dalykas

Prašymas pagal SESV 263 straipsnį dėl 2013 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimo C(2013) 7066 final, dėl valstybės pagalbos SA.16237 (C 58/2002) (buvusi N 118/2002), kurią Prancūzija suteikė SNCM, panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) padengia Europos Komisijos, Corsica Ferries France ir savo bylinėjimosi išlaidas.

3.

Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 56, 2015 2 16.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/32


2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov/Taryba

(Byla T-215/15) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Nuosavybės teisė - Teisė užsiimti ekonomine veikla - Proporcingumas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Gero administravimo principas - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2017/C 277/47)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Mykola Yanovych Azarov (Kijevas, Ukraina), atstovaujama advokatų G. Lansky ir A. Egger

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir F. Naert

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 25), ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 1), tiek, kiek šiais aktais ieškovo pavardė paliekama asmenų, kuriems taikomos aptariamos ribojamosios priemonės sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Mykola Yanovych Azarov padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 221, 2015 7 6.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/33


2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov/Taryba

(Byla T-221/15) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Gero administravimo principas - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida - Nuosavybės teisė))

(2017/C 277/48)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Sergej Arbuzov (Kijevas, Ukraina), atstovaujama advokatų M. Machytková ir V. Fišar

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir A. Westerhof Löfflerová

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 25), 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 1), 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 76) ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 1), tiek, kiek šie teisės aktai susiję su ieškovu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Sergej Arbuzov padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 279, 2015 8 24.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/34


2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Systema Teknolotzis/Komisija

(Byla T-234/15) (1)

((Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007–2013 m.) - Dotacijų susitarimai projektams „PlayMancer“, „Mobiserv“ ir „PowerUp“ - SESV 299 straipsnis - Vykdomasis sprendimas - Ieškinys dėl panaikinimo - Aktas, kurį galima ginčyti - Priimtinumas - Proporcingumas - Rūpestingumo pareiga - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 277/49)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato E. Georgilas

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Estrada de Solà ir L. Di Paolo, padedamų advokato E. Politis

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2015 m. kovo 10 d. Komisijos sprendimą C(2015) 1677 final, kuris laikytinas vykdomuoju dokumentu, skirtu iš ieškovės 716 334,05 EUR sumai su palūkanomis išieškoti

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 270, 2015 8 17.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/34


2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real)

(Byla T-287/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „real“ - Naudojimas iš tikrųjų - Forma, kuri skiriasi dėl elementų, nekeičiančių skiriamojo požymio - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas - Trečiųjų asmenų atliekamas prekių ženklo naudojimas - Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 2 dalis - Naudojimo iš tikrųjų įrodymas - Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 277/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Tayto Group Ltd (Korbis, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų G. Würtenberger ir R. Kunze

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų J.-C. Plate ir R. Kaase

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. kovo 16 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2285/2013-4), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Tayto Group ir MIP Metro Group Intellectual Property.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Tayto Group Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 279, 2015 8 24.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/35


2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN)

(Byla T-333/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija - Žodinis prekių ženklas „NN“ - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas „NN“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas ir 42 straipsnio 2 dalis - Forma, kuri skiriasi elementais, pakeičiančiais skiriamąjį požymį))

(2017/C 277/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Josel, SL (Barselona, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokato J. L. Rivas Zurdo, vėliau advokato J. Güell Serra

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nationale-Nederlanden Nederland BV (Haga, Nyderlandai), iš pradžių atstovaujama advokatų E. Morée ir A. Janssen, vėliau advokatų A. Janssen, R. Sjoerdsma irt C. Jehoram

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. balandžio 14 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1531/2014-4), susijusio su protesto procedūra tarp Josel ir Nationale-Nederlanden Nederland.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Josel, SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 262, 2015 8 10.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/36


2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir kt./Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

(Byla T-392/15) (1)

((Viešasis paslaugų pirkimas - Konkurso procedūra - Išorės paslaugų teikimas vystant Europos Sąjungos geležinkelių agentūros informacines sistemas - Konkurso dalyvio pasiūlymo įvertinimas - Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas - Pareiga motyvuoti - Neįprastai mažos kainos pasiūlymas))

(2017/C 277/52)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija) ir European Dynamics Belgium SA (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamos advokatų I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede ir D. Papadopoulou, vėliau M. Sfyri, C.-N. Dede ir D. Papadopoulou

Atsakovė: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, iš pradžių atstovaujama J. Doppelbauer, vėliau – G. Stärkle ir Z. Pyloridou, padedamų advokato V. Christianos

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti Europos Sąjungos geležinkelių agentūros sprendimą dėl pasiūlymų, ieškovių pateiktų dėl viešojo pirkimo konkurso ERA/2015/01/OP „ESP EISD 5 – Išorės paslaugos, vystant [jos] informacinę sistemą“ dalių Nr. 1 ir Nr. 2, įvertinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ir European Dynamics Belgium bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 328, 2015 10 5.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/36


2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

(Byla T-623/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio prekių ženklo JEDE FLASCHE ZÄHLT! Paraiška - Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 277/53)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Lidl Stiftung & Co. KG (Nekarzulmas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. Wolter, A. Marx ir A. Berger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Eberl ir A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. birželio 7 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 479/2015-4), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį JEDE FLASCHE ZÄHLT! kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Lidl Stiftung & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 16, 2016 1 18.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/37


2017 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE)

(Byla T-3/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo DRIVEWISE paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 2 dalis - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

(2017/C 277/54)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Allstate Insurance Company (Nortfildas, Ilinojus, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų G. Würtenberger ir N. Martzivanou

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Folliard-Monguiral ir K. Doherty

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. spalio 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 956/2015-2), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį DRIVEWISE kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Allstate Insurance Company bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2016 2 29.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/37


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija

(Byla T-27/16) (1)

((EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Vaisiai ir daržovės - Teisės klaida - Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 3 straipsnio 1 ir 3 dalys - Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 52 straipsnio 1 ir 2 dalys - Teisėtumo principas - Teisinis saugumas - Vienodas požiūris - Nediskriminavimo principas - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 277/55)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama J. Kraehling ir G. Brown, padedamų baristerių S. Lee ir M. Gray

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Sauka ir K. Skelly

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/2098 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 303, 2015, p. 35), kuriuo Komisija, be kita ko, pritaikė 2008–2012 finansiniams metams 1 849 194,86 eurų dydžio finansinę pataisą po to, kai buvo nuspręsta nefinansuoti tam tikrų su Jungtinės Karalystės vaisių ir daržovių augintojų organizacijų 2008 ir 2009 m. veiklos programomis susijusių išlaidų dėl minėtų programų pagrindinių kontrolės priemonių sistemos trūkumų.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 111, 2016 3 29.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/38


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje E-Control/ACER

(Byla T-63/16) (1)

((Energija - Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos - Nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimai, kuriais patvirtinami tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų paskirstymo metodai - Suderinamumas su Reglamentu (EB) Nr.o714/2009 - ACER nuomonė - Sprendimo, kurį galima apskųsti ACER, sąvoka - Reglamento (EB) Nr. 713/2009 19 straipsnis - ACER apeliacinės komisijos sprendimas atmesti skundą kaip nepriimtiną - Teisės klaida - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 277/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Viena, Austrija), atstovaujama advokato F. Schuhmacher

Atsakovė: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), atstovaujama E. Tremmel

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, T. Müller ir J. Vláčil, Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, ir Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancinas-Jeziorna, Lenkija), atstovaujama iš pradžių advokatų M. Motylewski ir A. Kulińska, vėliau advokatų H. Napieła ir K. Figurska

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. gruodžio 16 d. ACER apeliacinės komisijos sprendimą byloje A-001-2015, kuriuo atmestas skundas dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. ACER nuomonės Nr. 09/2015 dėl nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų, kuriais patvirtinami tarpvalstybinio perdavimo Centrinėje ir Rytų Europoje pajėgumų paskirstymo metodai, suderinamumo su 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (OL L 211, 2009, p. 15), ir ypač su šio reglamento I priede pateiktomis gairėmis dėl turimų nacionalinių sistemų sujungimo perdavimo pajėgumų valdymo ir paskirstymo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) padengia savo ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) bylinėjimosi išlaidas.

3.

Čekijos Respublika, Lenkijos Respublika, Austrijos Respublika ir Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. kiekviena padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 156, 2016 5 2.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/39


2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pirelli Tyre/EUIPO (Dvi lenktos juostelės ant padangos šoninės sienelės)

(Byla T-81/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriame pavaizduotos dvi perimetru einančios juostelės ant padangos šoninės sienelės, paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis - Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis))

(2017/C 277/57)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Pirelli Tyre SpA (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų T.M. Müller ir F. Togo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama L. Rampini

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. gruodžio 9 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1019/2015-1), susijusio su prašymu įregistruoti prekių ženklą, kurį sudaro dvi lenktos juostelės ant padangos šoninės sienelės.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Pirelli Tyre SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 156, 2016 5 2.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/39


2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Murphy/EUIPO – Nike Innovate (elektroninio laikrodžio apyrankė)

(Byla T-90/16) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Registruotas Bendrijos dizainas, kuris vaizduoja elektroninio laikrodžio apyrankę - Ankstesnis Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas - Individuali savybė - Skirtingas bendras įspūdis - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 6/2002 62 straipsnis))

(2017/C 277/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Thomas Murphy (Dublinas, Airija), atstovaujamas SC N. Travers, baristerio J. Gormley ir solisitoriaus M. O’Connor

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nike Innovate CV (Bivertonas, Oregonas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų C. Spintig, S. Pietzcker ir M. Prasse

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. lapkričio 19 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 736/2014-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp T. Murphy ir Nike Innovate.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Thomas Murphy bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 156, 2016 5 2.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/40


2017 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (durų rankena)

(Byla T-306/16) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Įregistruotas Bendrijos dizainas, kuriame pavaizduota durų ranka - Ankstesnis dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas - Individualių savybių nebuvimas - Dizainerio laisvės mastas - Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas - Įrodymai, pateikti siekiant pagrįsti protestą pasibaigus nustatytam terminui - Įrodymų pateikimas pirmą kartą apeliacinėje taryboje - Apeliacinės tarybos diskrecija - Reglamento Nr. 6/2002 63 straipsnis))

(2017/C 277/59)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Gamet S.A. (Torunė, Lenkija), atstovaujama advokatės A. Rolbiecka

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Ivanausko

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Firma produkcyjno-handlowa „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Aukštieji Sviontnikai, Lenkija), atstovaujama advokato M. Mikosza

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 17 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2040/2014-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Firma produkcyjno-handlowa „Metal-Bud II“ Robert Gubała ir Gamet.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Gamet S.A. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  – OL C 296, 2016 8 16.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/41


2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild)

(Byla T-359/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „TestBild“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai „test“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Prekių ir paslaugų panašumas - Žymenų panašumas - Būdingas skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 277/60)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Axel Springer SE (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų K. Hamacher ir G. Müllejans

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Stiftung Warentest (Berlynas), iš pradžių atstovaujama advokatų R. Mann, J. Smid, T. Brach, H. Nieland ir A.-K. Kornrumpf, vėliau advokato J. Smid

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 555/2015-4), susijusio su protesto procedūra tarp Stiftung Warentest ir Axel Springer.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. gegužės 4 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 555/2015-4) tiek, kiek jame konstatuota galimybė supainioti šias prekes: „spausdinimo prekės, visų pirma testų žurnalai, vartotojams skirta informacija, prospektai, katalogai, knygos, žurnalai ir periodiniai leidiniai; mokymo medžiaga (išskyrus aparatūrą)“, priskirtinas peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmėms 16 klasei.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 296, 2016 8 16.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/41


2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

(Byla T-406/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JAPRAG - Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas JAPAN-RAG - Santykinis atmetimo pagrindas - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 277/61)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Dogg Label (Marselis, Prancūzija), atstovaujama advokato M. Angelier

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Patrick Chemoul (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamas advokato E. Hoffman

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 13 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2336/2015-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Dogg Label ir P. Chemoul.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. gegužės 13 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2336/2015-2).

2.

Dogg Label, EUIPO ir Patrick Chemoul padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 364, 2016 10 3.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/42


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE IR KT.)

(Sujungtos bylos T-427/16–T-429/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ir AN IDEAL HUSBAND - Naudojimo iš tikrųjų nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Tinkamo pagrindo dėl nenaudojimo nebuvimas))

(2017/C 277/62)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Isabel Martín Osete (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato V. Wellens

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Danielle Rey (Tulūza, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Wallaert ir J. Cockain-Barere

Dalykas

Ieškiniai dėl 2016 m. balandžio 21 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (bylos R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 ir R 1526/2015-2), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp D. Rey ir I. Martín Osete.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Priteisti iš Isabel Martín Osete bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/43


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mister Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB)

(Byla T-448/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Mr. KEBAB“ paraiška - Ankstesnis vaizdinis Ispanijos prekių ženklas MISTER KEBAP - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 277/63)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Mr. Kebab s. r. o. (Košice-Západ, Slovakija), atstovaujama advokato L. Vojčík

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral ir R. Cottrellovú

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis: Mister Kebap, SL (Finestrat, Ispanija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 11 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 987/2015-2), susijusio su protesto procedūra tarp Mister Kebap ir Mr. Kebab.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Mr. Kebab s. r. o. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/43


2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje X-cen-tek/EUIPO (Trikampio pavaizdavimas)

(Byla T-470/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio trikampį, paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 277/64)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Vardenburgas, Vokietija), atstovaujama advokato

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. birželio 17 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2565/2015-4), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį, vaizduojantį trikampį, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš X-cen-tek bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/44


2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)

(Byla T-479/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo AROMASENSATIONS paraiška - Santykinis atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 277/65)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Colgate-Palmolive Co. (Niujorkas, Niujorko valstija, JAV), atstovaujama advokatų M. Zintler ir A. Stolz

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Folliard-Monguiral ir M. Simandlova

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. birželio 6 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2482/2015-2), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį AROMASENSATIONS kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Colgate-Palmolive Co. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/44


2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB

(Byla T-506/16) (1)

((Viešoji tarnyba - EIB darbuotojai - Sutartinis darbo santykių pobūdis - Darbo užmokestis - Darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio didėjimo sistemos reforma - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas - Akivaizdi vertinimo klaida - Proporcingumas - Rūpestingumo pareiga - EIB vidaus darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis))

(2017/C 277/66)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Jean-Pierre Bodson (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti 483 ieškovai, kurių pavardės nurodytos sprendimo priede, atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų bankas (EIB), iš pradžių atstovaujamas C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli ir T. Gilliams, vėliau – T. Gilliams ir G. Faedo, padedamų advokato P.-E. Partsch

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas prašymas, pirma, panaikinti 2013 m. balandžio mėn. ir paskesniuose atlyginimo lapeliuose esančius sprendimus taikyti ieškovams 2012 m. gruodžio 18 d. EIB valdybos sprendimą, 2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto sprendimą ir 2013 m. vasario 5 d. internete paskelbtą straipsnį, kuriuo darbuotojams pranešta apie šių dviejų sprendimų priėmimą, ir, antra, nurodyti EIB sumokėti ieškovams sumą, atitinkančią taikant minėtus sprendimus išmokėto darbo užmokesčio ir pagal ankstesnę sistemą mokėtino darbo užmokesčio skirtumą, ir žalos atlyginimą žalai, kurią jie patyrė dėl perkamosios galios praradimo, atlyginti.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Jean-Pierre Bodson ir kitų Europos investicijų banko (EIB) darbuotojų, kurių pavardės nurodytos priede, bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 207, 2013 7 20 (byla, iš pradžių įregistruota Europos Sąjungos tarnautojų teisme numeriu F-45/13, perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui 2016 m. rugsėjo 1 d.).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/45


2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB

(Byla T-508/16) (1)

((Viešoji tarnyba - EIB darbuotojai - Sutartinis darbo santykių pobūdis - Darbo užmokestis - Premijų sistemos reforma - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas - Akivaizdi vertinimo klaida - Proporcingumas - Rūpestingumo pareiga - EIB vidaus darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis - Vienodas požiūris))

(2017/C 277/67)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Jean-Pierre Bodson (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti 450 ieškovų, kurių pavardės nurodytos sprendimo priede, atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų bankas (EIB), iš pradžių atstovaujamas C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli ir T. Gilliams, vėliau – T. Gilliams ir G. Faedo, padedamų advokato P.-E. Partsch

Dalykas

SESV 271 straipsniu grindžiamas prašymas, pirma, panaikinti 2013 m. balandžio mėn. premijų lapeliuose esančius sprendimus taikyti ieškovams 2010 m. gruodžio 14 d. EIB valdybos sprendimą ir 2010 m. lapkričio 9 d., 2011 m. birželio 29 d., 2011 m. lapkričio 16 d. ir 2013 m. vasario 20 d. EIB valdymo komiteto sprendimus ir, antra, nurodyti EIB sumokėti ieškovams sumą, atitinkančią taikant minėtus sprendimus išmokėto darbo užmokesčio ir pagal ankstesnę sistemą mokėtino darbo užmokesčio arba, nepatenkinus šio reikalavimo, pagal tinkamai įgyvendintą naują sistemą mokėtino darbo užmokesčio skirtumą ir žalos atlyginimą turtinei žalai, kurią ieškovai patyrė dėl perkamosios galios praradimo, ir jų patirtai neturtinei žalai atlyginti.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Jean-Pierre Bodson ir kitų Europos investicijų banko (EIB) darbuotojų, kurių pavardės nurodytos priede, bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2013 9 21 (byla, iš pradžių įregistruota Europos Sąjungos tarnautojų teisme numeriu F-61/13, perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui 2016 m. rugsėjo 1 d.).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/46


2017 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje  UI (*1) /Taryba

(Byla T-282/17)

(2017/C 277/68)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas:  UI (*1) , atstovaujamas advokato J. Diaz Cordova

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

įpareigoti atsakovę paskirti jį į AST/SC 2 kategorijos pareigas Tarybos generaliniame sekretoriate (DG A3).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas iš esmės ginčija procedūrų, dėl kurių, ieškovo teigimu, jis nepagrįstai nepaskirtas į atitinkamas pareigas, teisėtumą. Ieškovas visų pirma pažymi, kad atsakovas parengė papildomą dokumentą, į kurį, ieškovo teigimu, neturėjo būti atsižvelgta vertinant atsakovą ir kuris pateiktas praėjus daug laiko po jo bandomojo laikotarpio pabaigos. Ieškovas teigia, kad jį vertindamas atsakovas pažeidė tam tikras pagrindines teises, tarp jų – teisę į privatų gyvenimą, ryšių konfidencialumą ir teisę teikti skundus.


(*1)  Informacija ištrinta pagal asmenų apsaugos reikalavimus, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/46


2017 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Air France/Komisija

(Byla T-338/17)

(2017/C 277/69)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Bendrovė Air France (Tramble an Fransas, Prancūzija), atstovaujama advokatų A. Wachsmann ir S. Thibault-Liger

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pirma, remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti visą 2017 m. kovo 17 d. Europos Komisijos sprendimą C(2017) 1742 final, Byla AT.39258 – Krovinių vežimas oro transportu, kiek jis jai taikomas, ir to sprendimo rezoliucinę dalį pagrindžiančius motyvus remiantis pirmuoju, antruoju ir trečiuoju jos pateiktais pagrindais,

nepatenkinus šio reikalavimo ir jeigu Bendrasis Teismas nepanaikintų viso Sprendimo C(2017) 1742 final remdamasis pirmuoju, antruoju ir trečiuoju pagrindais:

pirma,

panaikinti Sprendimo (2017) 1742 final 1 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies c punktą, 2 dalies c punktą, 3 dalies c punktą ir 4 dalies c punktą tiek, kiek jai inkriminuotas vienas ir tęstinis pažeidimas grindžiamas nepriimtinais Lufthansa prašyme atleisti nuo baudos ar ją sumažinti pateiktais įrodymais ir jį pagrindžiančius motyvus, sprendimo 3 straipsnio b punktą, kiek jame jai skiriama 182 920 000 eurų bauda, ir sprendimo 4 straipsnį bei dėl tos priežasties remiantis SESV 261 straipsniu sumažinti šios baudos dydį pagal jos pateiktą pirmąjį pagrindą,

panaikinti Sprendimo (2017) 1742 final 1 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies c punktą, 2 dalies c punktą, 3 dalies c punktą ir 4 dalies c punktą tiek, kiek juose į jai inkriminuojamo vieno ir tęstinio pažeidimo apimtį kaip pažeidimą dariusios neįtraukiamos sprendimo motyvuose nurodytos oro bendrovės, ir jį pagrindžiančius motyvus, sprendimo 3 straipsnio b punktą, kiek jame jai skiriama 182 920 000 eurų bauda, ir sprendimo 4 straipsnį bei dėl tos priežasties remiantis SESV 261 straipsniu sumažinti šios baudos dydį pagal jos pateiktą antrąjį pagrindą,

panaikinti Sprendimo (2017) 1742 final 1 straipsnio pirmos pastraipos 2 dalies c punktą ir 3 dalies c punktą tiek, kiek juose konstatuojama, jog jai inkriminuotas vienas ir tęstinis pažeidimas apima krovinių vežimo į EEE paslaugas (vežimas inbound EEE), ir jį pagrindžiančius motyvus, sprendimo 3 straipsnio b punktą, kiek jame jai skiriama 182 920 000 eurų bauda, ir sprendimo 4 straipsnį bei dėl tos priežasties remiantis SESV 261 straipsniu sumažinti šios baudos dydį pagal jos pateiktą trečiąjį pagrindą,

antra, panaikinti Sprendimo (2017) 1742 final 1 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies c punktą, 2 dalies c punktą, 3 dalies c punktą ir 4 dalies c punktą tiek, kiek jame konstatuojama, kad atsisakymas ekspeditoriams mokėti komisinius yra atskiras vieno ir tęstinio jai inkriminuoto pažeidimo elementas, ir jį pagrindžiančius motyvus, sprendimo 3 straipsnio b punktą, kiek jame jai skiriama 182 920 000 eurų bauda, ir sprendimo 4 straipsnį bei dėl tos priežasties remiantis SESV 261 straipsniu sumažinti šios baudos dydį pagal jos pateiktą ketvirtąjį pagrindą,

ir, trečia, panaikinti Sprendimo (2017) 1742 final 3 straipsnio b punktą, kiek jame jai skiriama 182 920 000 eurų bauda, nes į šios baudos skaičiavimą įtraukti jos krovinių vežimo tarifai ir 50 % jos pajamų, susijusių su krovinių vežimo į EEE paslaugomis (pajamos inbound EEE) (pagal jos pateiktą penktąjį pagrindą), pervertintas jai inkriminuoto pažeidimo sunkumas (pagal šeštąjį pagrindą), nustatyta klaidinga jai inkriminuoto pažeidimo trukmė (pagal septintąjį pagrindą) ir taikomas nepakankamas baudos sumažinimas pagal reguliavimo schemas (pagal aštuntąjį pagrindą), ir jį pagrindžiančius motyvus bei remiantis SESV 261 straipsniu sumažinti šią baudą iki tinkamo dydžio,

bet kuriuo atveju, priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi aštuoniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su 2002 m. pranešimo atleisti nuo baudos ar ją sumažinti ir jame įtvirtintų teisėtų lūkesčių, vienodo požiūrio ir Air France ir Lufthansa nediskriminavimo dėl Lufthansa prašyme atleisti nuo baudos pateiktų įrodymų priimtinumo principų pažeidimu. Šis pagrindas sudarytas iš keturių dalių:

pirma dalis susijusi su pirmojo pagrindo priimtinumu,

antra dalis, susijusi su Lufthansa atleidimo nuo baudos panaikinimu,

trečia dalis susijusi su jos prašyme atleisti nuo baudos pateiktų įrodymų nepriimtinumu,

ketvirta dalis susijusi su tuo, kad Lufthansa prašyme atleisti nuo baudos pateiktų įrodymų nepriimtinumas būtinai turi lemti sprendimo panaikinimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su pareigos motyvuoti ir vienodo požiūrio, nediskriminavimo ir apsaugos nuo Komisijos savavališko kišimosi dėl to, kad į sprendimo rezoliucinę dalį neįtrauktos veiksmuose dalyvavusios oro bendrovės, principų pažeidimu. Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

pirma dalis susijusi su argumentu, kad veiksmuose dalyvavusių oro bendrovių neįtraukimas į sprendimo rezoliucinę dalį yra nemotyvuotas,

antra dalis susijusi su argumentu, kad veiksmuose dalyvavusių oro bendrovių neįtraukus į sprendimo rezoliucinę dalį buvo pažeisti vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai bei apsaugos nuo Komisijos savavališko kišimosi principas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Komisijos teritorinę kompetenciją ribojančių taisyklių pažeidimu, kuris buvo padarytas vežimą į EEE įtraukus į vieną ir tęstinį pažeidimą. Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

pirma dalis susijusi su tuo, kad veiksmai, susiję su įvežimų į EEE, nebuvo įgyvendinami EEE,

antra dalis: Komisija neįrodė su vežimu į EEE susijusių veiksmų kvalifikuoto poveikio EEE egzistavimo.

4.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su motyvų prieštaringumu ir akivaizdžia vertinimo klaida, padaryta konstatavime, kad atisakymas mokėti komisinius ekspeditoriams yra atskiras vieno ir tęstinio pažeidimo elementas. Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

pirmoje dalyje teigiama, kad šiame konstatavime išdėstyti prieštaringi motyvai,

antroje dalyje teigiama, kad šiame konstatavime padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

5.

Penktasis pagrindas susijęs klaidingomis pardavimų vertėmis, į kurias atsižvelgta apskaičiuojant Air France baudą, ir yra sudarytas iš dviejų dalių:

pirma dalis, susijusi su tuo, kad tarifų įtraukimas į pardavimų vertę grindžiamas motyvų prieštaravimu, keliomis teisės klaidomis ir viena akivaizdžia vertinimo klaida,

antra dalis, susijusi su tuo, kad 50 % pajamų inbound EEE įtraukimas į pardavimų vertes pažeidžia 2006 m. baudų apskaičiavimo gaires ir non bis in idem principą.

6.

Šeštasis pagrindas susijęs su klaidingu pažeidimo sunkumo vertinimu ir sudarytas iš dviejų dalių:

pirma dalis susijusi su argumentu, kad veiksmų sunkumo pervertinimas grindžiamas keliomis akivaizdžiomis vertinimo klaidomis ir bausmių proporcingumo bei vienodo požiūrio principų pažeidimu,

antra dalis susijusi su argumentu, kad veiksmų sunkumo pervertinimą lėmė kontaktų, susiujusių su už EEE ribų įgyvendintų veiksmų įtraukimas i pažeidimo apimtį taip pažeidžiant Komisijos teritorinės kompetencijos taisykles.

7.

Septintasis pagrindas susijęs su pažeidimo trukmės skaičiavimo klaidingumu.

8.

Aštuntasis pagrindas susijęs su nemotyvavimu ir nepakankamu 15 % dydžio sumažinimu, kurį Komisija skyrė pagal reguliavimo schemas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/48


2017 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje SQ/EIB

(Byla T-377/17)

(2017/C 277/70)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: SQ, atstovaujama advokatų N. Cambonie ir P. Walter

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek jame Pirmininkas nepagrįstai nusprendė, kad, pirma, Komunikacijos departamento direktoriaus veiksmai ieškovės atžvilgiu, nurodyti ataskaitos 20–24, 25, 31, 34, 46, 50 ir 51 punktuose, nelaikytini psichologiniu priekabiavimu, antra, nėra pagrindo pradėti drausminę procedūrą prieš minėtą direktorių, trečia, skundžiamas sprendimas, kuriame ieškovė pripažįstama patyrusi psichologinį priekabiavimą, privalo likti visiškai konfidencialus;

nurodyti EIB ieškovei atlyginti, pirma, neturtinę žalą, kurią ji patyrė dėl Komunikacijos departamento direktoriaus psichologinio priekabiavimo veiksmų, nustatytų ginčijamame sprendime, ir jai sumokėti 121 992 (šimtą dvidešimt vieną tūkstantį ir devynis šimtus devyniasdešimt du) eurus, antra, jos patirtą neturtinę žalą, kurią galima atskirti nuo ginčijamo sprendimo neteisėtumo, kuriuo grindžiamas jo dalinis panaikinimas, ir jai sumokėti 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų ir, trečia, neturtinę žalą, kurią ji patyrė dėl to, kad Personalo generalinė direktorė pažeidė pranešimo procedūros, kurią vykdė vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas, nepriklausomumą, ir dėl Personalo generalinės direktorės bauginimo veiksmų ieškovės atžvilgiu arba atsakomųjų veiksmų grėsmės ir jai sumokėti 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų;

priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaidomis ir akivaizdžiomis vertinimo klaidomis kvalifikuojant tam tikrus veiksmus, dėl kurių skundžiasi ieškovė, padarytomis 2017 m. kovo 20 d. Europos Investicijų Banko (EIB) sprendime (toliau – ginčijamas sprendimas). Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

pirmoji dalis siejama su teisės klaidomis, padarytomis taikant reikalavimą, pagal kurį psichologinio priekabiavimo veiksmai privalo būti pasikartojantys;

antroji dalis siejama su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, padarytomis dėl to, kad tam tikri veiksmai, dėl kurių skundžiamasi, galėtų, objektyviai vertinant, pakenkti asmens savigarbai ir pasitikėjimui savimi.

2.

Antrąjį ieškinio pagrindą, susijusį su klaidomis dėl drausminės procedūros nepradėjimo, sudaro dvi dalys:

pirmoji dalis, kuri pateikiama kaip pagrindinė, yra susijusi su teisės klaida;

antroji dalis, kuri pateikiama kaip papildoma, yra susijusi su akivaizdžia vertinimo klaida ir (arba) su proporcingumo principo pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaidomis ir akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, susijusiomis su įsipareigojimu ieškovei užtikrinti skundžiamo sprendimo, kuriame ji pripažįstama patyrusi Komunikacijos direktoriaus psichologinį priekabiavimą, konfidencialumą.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/49


2017 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dalli/Komisija

(Byla T-399/17)

(2017/C 277/71)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: John Dalli (Sent Džuliansas, Malta), atstovaujamas advokatų L. Levi ir S. Rodrigues

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

nurodyti atlyginti žalą, be kita ko, neturtinę žalą, kuri laikinai buvo įvertinta 1 000 000 eurų,

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem neteisėtumo pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) veiksmų neteisėtumu.

Konkrečiai kalbant, OLAF atliko šiuos neteisėtus veiksmus: priėmė neteisėtą sprendimą pradėti tyrimą; padarė klaidų kvalifikuodama tyrimą ir neteisėtai praplėtė tyrimo apimtį; pažeidė principus įrodymų surinkimo srityje (įskaitant įrodymų iškraipymą ir falsifikavimą), pažeidė teisę į gynybą ir įvairias Europos Sąjungos teisės nuostatas (pavyzdžiui, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 4, 8 straipsnius ir 11 straipsnio 7 dalį, Komisijos sprendimo Nr. 1999/396 4 straipsnį, Tyrimo procedūrų gairių OLAF darbuotojams 18 straipsnį ir OLAF priežiūros komiteto darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 5 dalį, taip pat pažeidė nekaltumo prezumpcijos principą ir teisę į asmens duomenų apsaugą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Komisijos veiksmų neteisėtumu.

Komisija atliko šiuos neteisėtus veiksmus: pažeidė gero administravimo principą ir nepaisė pareigos veikti objektyviai, nešališkai, lojaliai ir laikantis nepriklausomumo principo, taip pat pažeidė OLAF nepriklausomumą.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/50


2017 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

(Byla T-402/17)

(2017/C 277/72)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vienna International Hotelmanagement AG (Viena, Austrija), atstovaujama advokato M. Zrzavy

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Vienna House“– Registracijos paraiška Nr. 14 501 357

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 25 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 333/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/51


2017 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

(Byla T-403/17)

(2017/C 277/73)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vienna International Hotelmanagement AG (Viena, Austrija), atstovaujama advokato M. Zrzavy

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kurį sudaro raudonos spalvos žodinis elementas „VIENNA HOUSE“ – Registracijos paraiška Nr. 14 501 308.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 25 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 332/2016-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/51


2017 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Baden-Württemberg/BVP

(Byla T-411/17)

(2017/C 277/74)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Landesbank Baden-Württemberg (Štutgartas, Vokietija), atstovaujamas advokatų H. Berger ir K. Rübsamen

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. balandžio 11 d. Bendros pertvarkymo valdybos plenariniame posėdyje priimtą sprendimą apskaičiuoti ex ante įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą 2017 m. (SRB/ES/SRF/2017/05), įskaitant priedą, kiek jis susijęs su ieškovo įnašu, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: SESV 296 straipsnio 2 dalies ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 41 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies c punkto pažeidimas, nes sprendimas nepakankamai motyvuotas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: teisės būti išklausytam pagal Chartijos 41 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą pažeidimas, nes ieškovas nebuvo išklausytas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: pagrindinės teisės į veiksmingą teisinę gynybą pagal Chartijos 47 straipsnio 1 dalį pažeidimas, nes sprendimas negali būti peržiūrimas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Direktyvos 2014/59/ES (1) 103 straipsnio 7 dalies h punkto, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 113 straipsnio 7 dalies, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 (3) 6 straipsnio 5 dalies pirmo sakinio, Chartijos 16 ir 20 straipsnių ir proporcingumo principo pažeidimas, nes taikytas Institucinės užtikrinimo sistemos (IUS) indikatoriaus koeficientas.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: Chartijos 16 straipsnio ir proporcingumo principo pažeidimas, nes taikytas rizikos koregavimo koeficientas.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas: Deleguotojo reglamento (EU) 2015/63 4–7 ir 9 straipsnių ir šio reglamento priedo neteisėtumas.


(1)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 Tekstas svarbus EEE (OL L 173, 2014, p. 190).

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 Tekstas svarbus EEE (OL L 176, 2013, p. 1).

(3)  2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015, p. 44).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/52


2017 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Karl Storz/EUIPO (3D)

(Byla T-413/17)

(2017/C 277/75)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tutlingenas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Gruber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinė vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodiniai elementai „3D“, registracija Europos Sąjungoje – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija Nr. 1 272 627

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 11 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1502/2016-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. balandžio 11 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1502/2016-2 ir užregistruoti prekių ženklą „3D“, IR 1 272 627, Europos Sąjungoje visoms paraiškoje nurodytoms prekėms, įskaitant prekes, kurioms dar vis taikomas ginčijamas sprendimas;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto, siejamo su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/53


2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/BVP

(Byla T-414/17)

(2017/C 277/76)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Brėgencas, Austrija), atstovaujamas advokato G. Eisenberger

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. balandžio 11 d. Bendros pertvarkymo valdybos plenariniame posėdyje priimtą sprendimą apskaičiuoti ex ante įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą 2017 m. (SRB/ES/SRF/2017/05) (Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)) ir bet kokiu atveju tiek, kiek jis susijęs su ieškove, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: akivaizdus esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas, nes nepilnai supažindinta su sprendimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: akivaizdus esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas, nes sprendimas nepakankamai motyvuotas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/53


2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (fino)

(Byla T-416/17)

(2017/C 277/77)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikosija, Kipras), atstovaujama QC S. Malynicz ir solisitorės V. Marsland

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Papouis Dairies LTD (Nikosija, Kipras)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis spalvotas Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „fino“ – Registracijos paraiška Nr. 11 180 791

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 20 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2759/2014-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos proceso šalies jų ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/54


2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Kipras/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

(Byla T-417/17)

(2017/C 277/78)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Kipro Respublika, atstovaujama QC S. Malynicz ir solisitoriaus V. Marsland

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Papouis Dairies LTD (Nikosija, Kipras)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis spalvotas ES prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „fino Cyprus Halloumi Cheese“ – Registracijos paraiška Nr. 11 180 791

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 20 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2650/2014-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies jų pačių ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/55


2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(Byla T-418/17)

(2017/C 277/79)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Eduard Meier GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų S. Schicker ir M. Knitter

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Safari Club“ – Registracijos paraiška Nr. 13 186 036.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 2 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1158/2016-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/55


2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Byla T-419/17)

(2017/C 277/80)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Mendes SA (Luganas, Šveicarija), atstovaujama advokato G. Carpineti

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Actial Farmaceutica Srl (Roma, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „VSL#3“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 1 437 789.

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 3 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1306/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą remiantis Bendrijos prekių ženklų reglamento 51 straipsnio 1 dalies b punktu;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti ginčijamą EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą remiantis Bendrijos prekių ženklų reglamento 51 straipsnio 1 dalies c punktu;

bet kuriuo atveju nurodyti, kad ieškovei priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos arba bent jau kad kiekviena šalis padengia visas savo bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/56


2017 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Portigon/BVP

(Byla T-420/17)

(2017/C 277/81)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Portigon AG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų D. Bliesener ir V. Jungkind

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. balandžio 11 d. Bendros pertvarkymo valdybos plenariniame posėdyje priimtą sprendimą apskaičiuoti ex ante įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą 2017 m. (SRB/ES/SRF/2017/05), kiek jis susijęs su ieškove, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Reglamento (ES) Nr. 806/2014 (1) 70 straipsnio 2 dalies 1-3 pastraipų, siejamų su Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/81 (2) 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir Direktyvos 2014/59/ES (3) 103 straipsnio 7 dalimi, pažeidimas.

Atsakovė neteisėtai nustatė ieškovei pareigą sumokėti įnašą į fondą, nes Reglamente (ES) Nr. 806/2014 ir Direktyvoje 2014/59/EU pertvarkomoms įstaigoms nenumatyta pareiga mokėti įnašus SESV 114 straipsniu draudžiama rinkti įnašus iš tokių įstaigų, kaip antai ieškovė, kurios pertvarko savo likusį verslą. Ieškovės atžvilgiu neįvykdytos priemonių pagal SESV 114 straipsnio 1 dalį priėmimo sąlygos. SESV 114 straipsnio 2 dalis taip pat prieštarauja įnašų nustatymui.

Atsakovė neteisėtai nustatė ieškovei pareigą sumokėti įnašą į fondą, nes įstaiga nepatiria rizikos, negali būti atliekamas pertvarkymas pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 ir įstaiga nėra reikšmingas finansų sistemos stabilumui. Tai pažeidžia Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnio 7 dalies a, d ir g punktus.

Ieškovė nuo 2012 m. nebevykdo jokios naujos veiklos ir pagal Europos Komisijos sprendimą dėl pagalbos yra pertvarkoma. Didžiąją savo likusių įsipareigojimų dalį ji perdavė kitam teisės subjektui kaip patikėtiniui, kuris perėmė šio verslo pelną ir riziką.

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63 (4) pažeidžia SESV 114 straipsnį ir Direktyvą 2014/59/ES kaip esminė nuostata dėl įnašų apskaičiavimo (SESV 290 straipsnio 1 dalies antras sakinys). Be to, atsakovei negali būti perduodamas rizikos indikatorių nustatymo klausimas (SESV 290 straipsnio 1 dalis).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 16 ir 20 straipsnių pažeidimas, nes remiantis ypatinga ieškovės situacija, palyginti su kitomis įnašus privalančiomis mokėti kredito įstaigomis, sprendimas pažeidžia bendrąjį lygybės principą. Be to, sprendimu neproporcingai pažeidžiama ieškovės verslo laisvė.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas (subsidiarus): Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalies, siejamos su Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnio 7 dalimi, pažeidimas, nes apskaičiuodama įnašus atsakovė neteisėtai neatsižvelgė į ieškovės patikėjimo teise perduotą apskaitytiną verslą, kuris nesukelia rizikos, kaip į įnašo nustatymui reikšmingus įsipareigojimus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas (subsidiarus): Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 6 dalies, siejamos su Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 5 straipsnio 3 ir 4 dalimis, pažeidimas, nes atsakovė neteisėtai apskaičiavo ieškovės įnašus remdamasi išvestinių sandorių bruto vertinimu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas (subsidiarus): Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 6 dalies, siejamos su Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 6 straipsnio 8 dalimi, pažeidimas, nes apskaičiuodama įnašus atsakovė neteisėtai laikė ieškovę reorganizuojama įstaiga ir turėjo taikyti minimalios vertės rizikos indikatorių pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 6 straipsnio 5 dalies c punktą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas: Chartijos 41 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto pažeidimas, nes ieškovė nebuvo išklausyta.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas: Chartijos 41 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies c punkto pažeidimas, nes sprendimas nepakankamai motyvuotas.


(1)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).

(2)  2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/81, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą taikymo sąlygos (OL L 15, 2015, p. 1).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014, p. 190).

(4)  2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015, p. 44).


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/57


2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Capo d’Anzio/Komisija

(Byla T-425/17)

(2017/C 277/82)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Capo d’Anzio SpA (Ancijus, Italija), atstovaujama advokato S. Carloni

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsniu panaikinti 2017 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą C (2017) 2953 final, kuriuo reikalaujama grąžinti jai pagal finansinės pagalbos susitarimą LIFE10 ENV/IT/000369 – LCA4PORTS iš pradžių avansu sumokėtus 193 120 eurų ir palūkanas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė ieškinį grindžia šiais pagrindais:

1.

Bendrovė Società Capo d’Anzio 2011 m. spalio 14 d. pasirašė finansinės pagalbos susitarimą LIFE10 – ENV/IT/000369, pagal kurį Europos Komisija jai suteikė finansinę pagalbą (45,94 % visos sumos, bet daugiausia 485 300 eurų) Ancijaus uosto plėtros poveikio aplinkai tyrimo projektui, kuris buvo numatytas pagal kompetentingų institucijų patvirtintus vykdymo, restruktūrizavimo ir plėtros planus.

2.

Nors iš pradžių buvo laikomasi visų sutartinių ir įstatyminių nuostatų, vykdant šiame projekte numatytas veiklas Komisija nustatė, kad neįvykdyti keli formalūs reikalavimai, dėl kurių nusprendė sustabdyti projektą ir todėl ginčijamu sprendimu nurodė grąžinti sumokėtą sumą.

3.

Pažeisti Bendrųjų nuostatų 11 ir paskesni straipsniai, kuriais reglamentuojama procedūra, kurios reikia laikytis, kai sustabdomas projektas, paskui nutraukiamas finansinės pagalbos susitarimas ir reikalaujama grąžinti avansu sumokėtą sumą.

4.

Šiuo atveju Komisija pripažįsta, kad gavo ieškovės pranešimus, kuriuose įrodyta, kad jos ekonominiai-finansiniai sunkumai yra laikini, ir kuriuose aiškiai nurodyta, kad šie sunkumai yra neteisėtų veiksmų ir situacijų, kurio nepatenka į jos įtakos zoną, pasekmė.

5.

Ieškovė nuolat ir sąžiningai pranešinėjo apie jai nepriskiriamus sunkumus. Galiausia 2015 m. lapkričio 2 d. laišku ir su juo susijusiu vėlesniu 2015 m. gruodžio 7 d. laišku ji prašė atsižvelgti į šiuos sunkumus priimant su sutartimi susijusius sprendimus, ir paprašė susitikimo, kad galėtų išdėstyti savo priežastis. Šiuo atveju ji aiškiai įsipareigojo bet kokiu atveju grąžinti avansą, nes negali pateikti reikalaujamos galutinės ataskaitos apie projektą.

6.

Užuot atsižvelgusi į šį pateisinimą ir prašydama detalesnių paaiškinimų, kad suteiktų ieškovės prašomą teisę į gynybą, Komisija taikė Bendrąsias nuostatas ir todėl ieškovės elgesį prilygino kaltam nevykdymui.

7.

Ieškovė turėjo teisę į prašytą susitikimą su Komisija, kad galėtų įrodyti, jog nėra jos kalto nevykdymo, ir taip patvirtinti savo teisę nebūti baudžiamai už jai nepriskirtinas aplinkybes.

8.

Todėl Komisija savo veiksmais apribojo ieškovės teise ir pažeidė bendruosius teisės principus, pagal kuriuos sutarties nutraukimas buvo susietas su kaltu nevykdymu.

9.

Dėl procesinių ir materialinių teisės nuostatų pažeidimo ginčijamas sprendimas tapo neteisėtas ir dėl to buvo panaikintas iš dalies suteiktas finansavimas, nors ieškovė iš esmės tinkamai naudojo iš Komisijos gautas sumas, kad galėtų sumokėti šį projektą vykdantiems specialistams. Tačiau Komisija pirmiausia rėmėsi visiškai formalia aplinkybe, kad ieškovė negalėjo laiku pateikti ataskaitos apie atliktą veiklą.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/59


2017 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Byla T-426/17)

(2017/C 277/83)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Item Industrietechnik GmbH (Zolingenas, Vokietija), atstovaujama advokatų G. Hasselblatt, V. Töbelmann ir M. Vitt

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas EFUSE – Registracijos paraiška Nr. 15 463 003.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 18 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1881/2016-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/59


2017 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Byla T-427/17)

(2017/C 277/84)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Item Industrietechnik GmbH (Zolingenas, Vokietija), atstovaujama advokatų G. Hasselblatt, V. Töbelmann ir M. Vitt

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas EFUSE – Registracijos paraiška Nr. 15 463 011.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 18 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1882/2016-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/60


2017 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer))

(Byla T-428/17)

(2017/C 277/85)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Vokietija), atstovaujama advokato T.-C. Leisenberg

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „ALPINEWELTEN Die Bergführer“ – Registracijos paraiška Nr. 15 187 826

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. balandžio 25 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1339/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/60


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje It Works/EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

(Byla T-778/15) (1)

(2017/C 277/86)

Proceso kalba: anglų

Ketvirtosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/61


2017 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Austrian Power Grid/ACER

(Byla T-53/17) (1)

(2017/C 277/87)

Proceso kalba: anglų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 95, 2017 3 27.