ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. sausio 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 14/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 14/02

Byla C-449/14 P: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Europos Komisija, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Ispanijos Karalystė, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pagalbos schema, taikoma nacionaliniam visuomeniniam radijo transliuotojui — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai — Kompensacija — SESV 106 straipsnio 2 dalis — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Finansavimo tvarkos pakeitimas — Mokestinės priemonės — Mokamos televizijos operatoriams nustatytas mokestis — Sprendimas, kuriuo pakeista pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Atsižvelgimas į finansavimo tvarką — Privalomas tarpusavio ryšys tarp mokesčio ir pagalbos schemos — Tiesioginė pajamų iš mokesčio įtaka pagalbos dydžiui — Su viešąja paslauga susijusios užduoties vykdymo grynųjų sąnaudų padengimas — Mokesčio mokėtojo ir pagalbos gavėjo konkurenciniai ryšiai — Nacionalinės teisės iškraipymas)

2

2017/C 14/03

Byla C-504/14: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Gamtos apsauga — Direktyva 92/43/EEB — 6 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 12 straipsnio 1 dalies b ir d punktai — Laukinė fauna ir flora — Natūralių buveinių išsaugojimas — Jūriniai vėžliai Caretta caretta — Jūrinių vėžlių apsauga Kiparisijos įlankoje — Bendrijos svarbos teritorija Kiparisijos kopos — Rūšių apsauga)

3

2017/C 14/04

Byla C-2/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 97/67/EB — 9 straipsnis — Pašto paslaugos Europos Sąjungoje — Įpareigojimas prisidėti prie pašto sektoriaus reguliavimo institucijos veiklos sąnaudų finansavimo — Apimtis)

4

2017/C 14/05

Byla C-30/15 P: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Simba Toys GmbH & Co. KG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Seven Towns Ltd (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro kubo languotu paviršiumi forma — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atmetimas)

4

2017/C 14/06

Byla C-156/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Augstākā tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SIA Private Equity Insurance Group/AS Swedbank (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2002/47/EB — Taikymo sritis — Finansinio įkaito, atitinkamų finansinių įsipareigojimų ir finansinio įkaito pateikimo sąvokos — Galimybė realizuoti finansinį įkaitą neatsižvelgiant į iškeltą bankroto bylą — Atsiskaitomosios sąskaitos sutartis, kurioje numatyta finansinio įkaito sąlyga)

5

2017/C 14/07

Byla C-174/15: 2016 m.lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Saugomų kūrinių nuomos ir panaudos teisės — Direktyva 2006/115/EB — 1 straipsnio 1 dalis — Kūrinių kopijų teikimas panaudai — 2 straipsnio 1 dalis — Objektų teikimas panaudai — Knygos skaitmeninės kopijos teikimas panaudai — Viešosios bibliotekos)

6

2017/C 14/08

Byla C-199/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/18/EB — 45 straipsnis — SESV 49 ir 56 straipsniai — Viešieji pirkimai — Pašalinimo iš viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūros sąlygos — Įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu — Bendrasis tinkamą socialinių įmokų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas — Trūkumų ištaisymas)

7

2017/C 14/09

Byla C-216/15: 2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2008/104/EB — Darbas per laikinojo įdarbinimo įmones — Taikymo sritis — Sąvoka darbuotojas — Sąvoka ekonominė veikla — Neturintys darbo sutarties slaugos darbuotojai, ne pelno siekiančios asociacijos paskirti į sveikatos priežiūros įstaigą)

7

2017/C 14/10

Byla C-258/15: 2016 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Direktyva 2000/78/EB — 2 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis — Diskriminacija dėl amžiaus — Galimybė į Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūno pareigas priimti tik pretendentus, kuriems dar nesuėjo 35 metai — Esminio ir lemiamo profesinio reikalavimo sąvoka — Siekiamas tikslas — Proporcingumas)

8

2017/C 14/11

Byla C-268/15: 2016 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fernand Ullens de Schooten/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pagrindinės laisvės — SESV 49, 56 ir 63 straipsniai — Situacija, kurios visi elementai susiję su viena valstybe nare — Valstybės narės deliktinė atsakomybė už privatiems asmenims padarytą žalą dėl Sąjungos teisės pažeidimų, priskirtinų nacionalinės teisės aktų leidėjui ir nacionaliniams teismams)

9

2017/C 14/12

Byla C-297/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ferring Lægemidler A/S, veikianti Ferring BV vardu/Orifarm A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 7 straipsnio 2 dalis — Farmacijos produktai — Paralelinis importas — Rinkų padalijimas — Būtinumas perpakuoti prekių ženklu pažymėtą prekę — Farmacijos produktas, kurį prekių ženklo savininkas tiekia eksporto rinkai ir importo rinkai tokiose pačiose pakuotėse)

9

2017/C 14/13

Byla C-301/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės — 2 ir 3 straipsniai — Atgaminimo teisė ir teisė viešai paskelbti — Apimtis — Neplatinamos knygos, kurios nėra arba nebėra skelbiamos — Nacionalinės teisės aktai, kuriais kolektyvinio teisių administravimo asociacijai pavedama įgyvendinti teisę skaitmenine forma naudoti neplatinamas knygas siekiant komercinių tikslų — Teisinė autorių sutikimo prezumpcija — Mechanizmo, užtikrinančio veiksmingą ir individualų autorių informavimą, nebuvimas)

10

2017/C 14/14

Sujungtos bylos C-313/15 ir C-530/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eco-Emballages SA/Sphère France SAS ir kt. (C-313/15), Melitta France SAS ir kt./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Direktyva 94/62/EB — 3 straipsnis — Pakuotės ir pakuočių atliekos — Sąvoka — Ritiniai, vamzdeliai ar cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga (tūtelės) — Direktyva 2013/2/ES — Galiojimas — Europos Komisijos atliktas pakuočių pavyzdžių sąrašo, pateikto Direktyvos 94/62/EB I priede, pakeitimas — Sąvokos pakuotė nepaisymas — Įgyvendinimo įgaliojimų pažeidimas)

11

2017/C 14/15

Byla C-316/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma Timothy Martin Hemming, veikiančio komerciniu pavadinimu Simply Pleasure Ltd, ir kt./Westminster City Council (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 2006/123/EB — 13 straipsnio 2 dalis — Leidimų išdavimo procedūros — Išlaidų, patirtų dėl tokių procedūrų, sąvoka)

12

2017/C 14/16

Byla C-348/15: 2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas — Direktyva 85/337/EEB — Direktyva 2011/92/ES — Taikymo sritis — Konkretaus nacionalinio teisės akto sąvoka — Neatliktas poveikio aplinkai vertinimas — Galutinis sutikimas — Poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo legalizavimas a posteriori priimtu teisės aktu — Bendradarbiavimo principas — ESS 4 straipsnis)

13

2017/C 14/17

Byla C-417/15: 2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Taikymo sritis — 24 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa — Išimtinė jurisdikcija procesuose dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą — 7 straipsnio 1 punkto a papunktis — Specialioji jurisdikcija bylose, kylančiose iš sutarčių — Ieškinys dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sandorio panaikinimo ir įrašo apie nuosavybės teisę išbraukimo iš nekilnojamojo turto registro)

13

2017/C 14/18

Byla C-432/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies c punktas — Sąvoka paslaugų teikimas už atlygį — Apmokestinamojo asmens žirgo davimas žirgų lenktynių organizatoriui — Atlygio įvertinimas — Teisė atskaityti išlaidas, susijusias su apmokestinamojo asmens žirgo parengimu lenktynėms — Bendrosios išlaidos, susijusios su visa ekonomine veikla — III priedo 14 punktas — Teisei naudotis sporto infrastruktūra taikomas lengvatinis PVM tarifas — Taikymas lenktyninių žirgų žirgyno eksploatavimui — Sandoris, kurį sudaro vienas teikimas ar keli savarankiški paslaugų teikimai)

14

2017/C 14/19

Byla C-548/15: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl amžiaus principai — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 2, 3 ir 6 straipsniai — Taikymo sritis — Skirtingas požiūris dėl amžiaus — Nacionalinės teisės aktas, apribojantis išlaidų už mokslą, patirtų sulaukus tam tikro amžiaus, atskaitymą — Galimybė gauti profesinį mokymą)

15

2017/C 14/20

Byla C-452/16 PPU: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Krzysztof Marek Poltorak, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 1 straipsnio 1 dalis — Sąvoka teisminis sprendimas — 6 straipsnio 1 dalis — Sąvoka išduodančioji teisminė institucija — Europos arešto orderis, kurį išdavė Rikspolisstyrelsen (Nacionalinės policijos generalinis direktoratas, Švedija), kad būtų įvykdyta laisvės atėmimo bausmė)

16

2017/C 14/21

Byla C-453/16 PPU: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Halil Ibrahim Özçelik, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 8 straipsnio 1 dalies c punktas — Sąvoka arešto orderis — Savarankiška Sąjungos teisės sąvoka — Nacionalinis arešto orderis, kurį išdavė policijos įstaiga ir kurį patvirtino prokuroras tam, kad būtų vykdomas persekiojimas)

17

2017/C 14/22

Byla C-477/16 PPU: 2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Ruslano Kovalkovo, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 1 straipsnio 1 dalis — Sąvoka teisminis sprendimas — 6 straipsnio 1 dalis — Sąvoka išduodančioji teisminė institucija — Europos arešto orderis, išduotas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, kad būtų įvykdyta laisvės atėmimo bausmė)

17

2017/C 14/23

Sujungtos bylos C-369/15–C-372/15: 2016 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis bylose (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Nemokamų leidimų suteikimo metodas — Bendro įvairiems sektoriams taikomo pataisos koeficiento apskaičiavimo metodas — Sprendimas 2013/448/ES — 4 straipsnis — II priedas — Galiojimas — Bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento taikymas sektorių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiams — Sprendimas 2011/278/ES — 10 straipsnio 9 dalis — Galiojimas)

18

2017/C 14/24

Byla C-351/16 P: 2016 m. birželio 24 d.100 % Capri Italia Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Byla C-524/16: 2016 m. spalio 12 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Byla C-525/16: 2016 m. spalio 13 d.Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Byla C-526/16: 2016 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

21

2017/C 14/28

Byla C-527/16: 2016 m. spalio 14 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Byla C-528/16: 2016 m. spalio 17 d.Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Byla C-530/16: 2016 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

24

2017/C 14/31

Byla C-542/16: 2016 m. spalio 26 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag ir kt./Ingvar Mattsson įpėdiniai, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Byla C-544/16: 2016 m. spalio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marcandi Limited, prekybinis pavadinimas Madbid/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Byla C-545/16: 2016 m. spalio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Byla C-579/16 P: 2016 m. lapkričio 16 d.Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-386/14 FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija

28

 

Bendrasis Teismas

2017/C 14/35

Sujungtos bylos T-694/13 ir T-2/15: 2016 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ipatau/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Baltarusijai taikomos ribojamosios priemonės — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Atvykimo į Sąjungos teritoriją ir keliavimo per ją tranzitu apribojimai — Ieškovo palikimas asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Vertinimo klaida — Proporcingumas)

30

2017/C 14/36

Byla T-328/15 P: 2016 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsteens/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Sutarties pratęsimas — Sutarties pratęsimo laikotarpio apribojimas — Teisė į gynybą)

30

2017/C 14/37

Byla T-349/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo P PRO PLAYER paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai P ir P PROTECTIVE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2017/C 14/38

Byla T-769/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Dolokorn paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas DOLOPUR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

32

2017/C 14/39

Sujungtos bylos T-268/15 ir T-272/15: 2016 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Apoca Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos vaizdinio ir žodinio prekių ženklų PARKWAY paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

32

2017/C 14/40

Byla T-455/15: 2016 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (kėdės kontūrai) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

33

2017/C 14/41

Byla T-602/15: 2016 m. lapkričio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Jenkinson/Taryba ir kt. (Arbitražinė išlyga — Sąjungos tarptautinių misijų darbuotojai — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — Reikalavimas atlyginti žalą — Akivaizdus jurisdikcijos nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

34

2017/C 14/42

Byla T-41/16: 2016 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cyprus Turkish Chamber of Industry ir kt./Europos Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Saugomos kilmės vietos nuorodos Halloumi arba Hellim registracijos paraiška — Komisijos laiškai dėl ieškovių dalyvavimo protesto procedūroje, susijusioje su registracijos procedūra — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

34

2017/C 14/43

Byla T-116/16: 2016 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Port autonome du Centre et de l’Ouest ir kt./Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Pelno mokestis — Belgijos suteikta pagalba Belgijos uostams — Komisijos raštas, kuriame siūloma imtis naudingų priemonių — Neskundžiamas aktas — Nepriimtinumas)

35

2017/C 14/44

Byla T-405/16: 2016 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje The Regents of the University of California/BAVT – Nador Cott Protection ir CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Byla T-701/16 P: 2016 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-91/15 AV/Komisija

37

2017/C 14/46

Byla T-747/16: 2016 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Byla T-752/16: 2016 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Novolipetsk Steel/Komisija

38

2017/C 14/48

Byla T-753/16: 2016 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Severstal/Komisija

39

2017/C 14/49

Byla T-754/16: 2016 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (elipsės formos silueto vaizdas)

40

2017/C 14/50

Byla T-762/16: 2016 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje ArcelorMittal Belval & Differdange ir ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Byla T-764/16: 2016 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Paulini/ECB

42

2017/C 14/52

Byla T-769/16: 2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Picard/Komisija

44

2017/C 14/53

Byla T-771/16: 2016 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Byla T-776/16: 2016 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Byla T-777/16: 2016 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Byla T-779/16: 2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Žibintai)

46

2017/C 14/57

Byla T-781/16: 2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Puma ir kiti/Komisija

47

2017/C 14/58

Byla T-782/16: 2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Timberland Europe/Komisija

48

2017/C 14/59

Byla T-788/16: 2016 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje De Geoffroy ir kt./Parlamentas

49

2017/C 14/60

Byla T-789/16: 2016 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Byla T-790/16: 2016 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje C & J Clark International/Komisija

51

2017/C 14/62

Byla T-791/16: 2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

52

2017/C 14/63

Byla T-806/16: 2016 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Byla T-808/16: 2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Byla T-815/16: 2016 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Byla T-392/16: 2016 m. spalio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axium/Parlamentas

55

2017/C 14/67

Byla T-565/16: 2016 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Maubert/Taryba

55


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2017/C 014/01)

Paskutinis leidinys

OL C 6, 2017 1 9

Skelbti leidiniai

OL C 475, 2016 12 19

OL C 462, 2016 12 12

OL C 454, 2016 12 5

OL C 441, 2016 11 28

OL C 428, 2016 11 21

OL C 419, 2016 11 14

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/2


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Europos Komisija, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Ispanijos Karalystė, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE)

(Byla C-449/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Pagalbos schema, taikoma nacionaliniam visuomeniniam radijo transliuotojui - Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai - Kompensacija - SESV 106 straipsnio 2 dalis - Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka - Finansavimo tvarkos pakeitimas - Mokestinės priemonės - Mokamos televizijos operatoriams nustatytas mokestis - Sprendimas, kuriuo pakeista pagalbos schema pripažįstama suderinama su vidaus rinka - Atsižvelgimas į finansavimo tvarką - Privalomas tarpusavio ryšys tarp mokesčio ir pagalbos schemos - Tiesioginė pajamų iš mokesčio įtaka pagalbos dydžiui - Su viešąja paslauga susijusios užduoties vykdymo grynųjų sąnaudų padengimas - Mokesčio mokėtojo ir pagalbos gavėjo konkurenciniai ryšiai - Nacionalinės teisės iškraipymas))

(2017/C 014/02)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, atstovaujama advokatų H. Brokelmann ir M. Ganino

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama C. Urraca Caviedes, B. Stromsky ir G. Valero Jordana, Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA, atstovaujamos abogados F. González Díaz, F. Salerno ir V. Romero Algarra, Ispanijos Karalystė, atstovaujama A. Sampol Pucurull, Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE), atstovaujama abogados A. Martínez Sánchez ir J. Rodríguez Ordóñez

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA padengia ne tik savo, bet ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su pagrindiniu apeliaciniu skundu.

3.

Telefónica de España SA ir Telefónica Móviles España SA padengia ne tik savo, bet ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su priešpriešiniu apeliaciniu skundu.

4.

Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) ir Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 395, 2014 11 10.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/3


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

(Byla C-504/14) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Gamtos apsauga - Direktyva 92/43/EEB - 6 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 12 straipsnio 1 dalies b ir d punktai - Laukinė fauna ir flora - Natūralių buveinių išsaugojimas - Jūriniai vėžliai Caretta caretta - Jūrinių vėžlių apsauga Kiparisijos įlankoje - Bendrijos svarbos teritorija Kiparisijos kopos - Rūšių apsauga))

(2017/C 014/03)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia ir C. Hermes

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Rezoliucinė dalis

1.

Kadangi Graikijos Respublika:

toleravo pastatų statybą Agiannaki (Graikija) 2010 m., nesant pakankamo reglamentavimo – kitų pastatų Agiannaki naudojimą 2006 m. ir penkiasdešimties poilsio namų tarp Agiannaki ir Elaia (Graikija) statybos darbus, taip pat leido 2012 m. statyti trejus poilsio namus Vounaki (Graikija);

toleravo patekimo į Kiparisijos (Graikija) teritorijoje esantį paplūdimį infrastruktūros plėtrą, t. y. penkių naujų kelių į Agiannaki paplūdimį atidarymą ir tam tikrų esamų privažiavimų ir kelių dengimą bitumine danga;

nesiėmė priemonių, pakankamų tam, kad užtikrintų neorganizuoto stovyklavimo prie Kalo Nero (Graikija) paplūdimio ir Elaia draudimo laikymąsi;

nesiėmė priemonių, reikalingų tam, kad būtų apribota tarp Elaia ir Kalo Nero, t. y. paplūdimiuose, kur dauginasi jūriniai vėžliai Caretta caretta, esančių barų veikla, ir nepasirūpino tuo, kad šių barų daromas neigiamas poveikis netrikdytų šios rūšies;

nesiėmė priemonių, reikalingų tam, kad Kiparisijos teritorijoje sumažintų paplūdimiuose, kur dauginasi jūriniai vėžliai Caretta caretta, esančios įrangos ir įvairių įrenginių skaičių ir leido įrengti pakylą prie viešbučio „Messina Mare“;

nesiėmė priemonių, reikalingų tam, kad būtų pakankamai apribota šviesos tarša Kiparisijos teritorijoje esančiuose paplūdimuose, kur dauginasi jūriniai vėžliai Caretta caretta, ir

nesiėmė priemonių, reikalingų tam, kad būtų pakankamai apribota žvejyba Kiparisijos teritorijoje esančių paplūdimių, kur dauginasi jūriniai vėžliai Caretta caretta, pakrančių vandenyse,

ji neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, iš dalies pakeistos 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/105/EB, 6 straipsnio 2 dalies d punktą.

2.

Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalį, nes išdavė leidimus dėl namų, pastatytų Agiannaki 2010 m., trejų poilsio namų, pastatytų Vounaki 2012 m., ir pakylos įrengimo prie viešbučio „Messina Mare“.

3.

Kadangi Graikijos Respublika:

nepriėmė išsamių, nuoseklių ir griežtų įstatymų ir kitų reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktų, skirtų jūriniams vėžliams Caretta caretta apsaugoti Kiparisijos teritorijoje;

per nustatytą terminą nesiėmė visų konkrečių priemonių, reikalingų tam, kad būtų užkirstas kelias tyčiniam jūrinių vėžlių Caretta caretta trikdymui šios rūšies dauginimosi laikotarpiu, ir

nesiėmė priemonių, reikalingų tam, kad būtų laikomasi draudimo bloginti šios rūšies dauginimosi vietų būklę ar naikinti jas,

ji neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43 12 straipsnio 1 dalies b ir d punktus.

4.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

5.

Europos Komisija ir Graikijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 7, 2015 1 12.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/4


2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(Byla C-2/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 97/67/EB - 9 straipsnis - Pašto paslaugos Europos Sąjungoje - Įpareigojimas prisidėti prie pašto sektoriaus reguliavimo institucijos veiklos sąnaudų finansavimo - Apimtis))

(2017/C 014/04)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: DHL Express (Austria) GmbH

Atsakovai: Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Rezoliucinė dalis

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, iš dalies pakeistos 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, 9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos ketvirta įtrauka turi būti aiškinama taip: ji nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, kurios, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, visus pašto paslaugų teikėjus, įskaitant tuos, kurie neteikia pašto universaliųjų paslaugų, įpareigoja prisidėti prie kompetentingos šio sektoriaus reguliavimo institucijos finansavimo.


(1)  OL C 127, 2015 4 20.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/4


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Simba Toys GmbH & Co. KG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Seven Towns Ltd

(Byla C-30/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos Sąjungos prekių ženklas - Erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro kubo languotu paviršiumi forma - Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia - Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atmetimas))

(2017/C 014/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Simba Toys GmbH & Co. KG, atstovaujama Rechtsanwalt O. Ruhl

Kitos proceso šalyss: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Botis ir A. Folliard-Monguiral; Seven Towns Ltd, atstovaujama ügyvédek K. Szamosi ir M. Borbás

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. lapkričio 25 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje Simba Toys/VRDT – Seven Towns (Kubo languotu paviršiumi forma) (T-450/09, EU:T:2014:983).

2.

Panaikinti 2009 m. rugsėjo 1 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1526/2008-2), susijusį su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Simba Toys GmbH & Co. KG ir Seven Towns Ltd.

3.

Seven Towns Ltd. ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba padengia savo ir Simba Toys GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą pirmojoje instancijoje byloje T-450/09 ir šiame apeliaciniame procese.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/5


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Augstākā tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SIA „Private Equity Insurance Group“/AS „Swedbank“

(Byla C-156/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2002/47/EB - Taikymo sritis - „Finansinio įkaito“, „atitinkamų finansinių įsipareigojimų“ ir finansinio įkaito „pateikimo“ sąvokos - Galimybė realizuoti finansinį įkaitą neatsižvelgiant į iškeltą bankroto bylą - Atsiskaitomosios sąskaitos sutartis, kurioje numatyta finansinio įkaito sąlyga))

(2017/C 014/06)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: „Private Equity Insurance Group“ SIA

Kita kasacinio proceso šalis: „Swedbank“ AS

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito turi būti aiškinama taip, kad ji finansinio įkaito, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, pagal kurį į banko sąskaitą įneštos lėšos pateikiamos kaip finansinis įkaitas bankui, siekiant užtikrinti visus jo reikalavimus sąskaitos turėtojui, gavėjui suteikia teisę realizuoti šį įkaitą neatsižvelgiant į bankroto bylos iškėlimą įkaito davėjui, tik jeigu, pirma, lėšos, kurios yra minėtas įkaitas, į atitinkamą sąskaitą buvo pervestos prieš iškeliant šią bylą arba jeigu šios lėšos į tą sąskaitą buvo pervestos šios bylos iškėlimo dieną, o bankas turi įrodyti, kad nežinojo, jog buvo iškelta minėta byla, arba pagrįstai negalėjo to žinoti, ir jeigu, antra, šios sąskaitos turėtojui buvo kliudoma disponuoti šiomis lėšomis po to, kai jos buvo pervestos į šią sąskaitą.


(1)  OL C 198, 2015 6 15.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/6


2016 m.lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht

(Byla C-174/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Saugomų kūrinių nuomos ir panaudos teisės - Direktyva 2006/115/EB - 1 straipsnio 1 dalis - Kūrinių kopijų teikimas panaudai - 2 straipsnio 1 dalis - Objektų teikimas panaudai - Knygos skaitmeninės kopijos teikimas panaudai - Viešosios bibliotekos))

(2017/C 014/07)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vereniging Openbare Bibliotheken

Atsakovė: Stichting Leenrecht

dalyvaujant: Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 1 dalies b punktas ir 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas sąvoka „panauda“ apima knygos skaitmeninės kopijos panaudą, kai ši kopija įkeliama į viešosios bibliotekos serverį ir atitinkamam naudotojui suteikiama galimybė tą kopiją parsisiųsti į savo kompiuterį, per panaudos laikotarpį galima parsisiųsti tik vieną kopiją, o šiam laikotarpiui pasibaigus naudotojas nebegali naudotis parsisiųsta kopija.

2.

Sąjungos teisė, visų pirma Direktyvos 2006/115 6 straipsnis, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybei narei nedraudžiama Direktyvos 2006/115 6 straipsnio 1 dalies taikymo susieti su sąlyga, kad viešosios bibliotekos suteikta naudotis skaitmeninė knygos kopija rinkai būtų pateikta, kai ją Sąjungoje pirmą kartą pardavė ar kitaip jos nuosavybę perleido pats viešo platinimo teisių turėtojas arba tai padaryta jam sutikus, kaip tai suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 4 straipsnio 2 dalį.

3.

Direktyvos 2006/115 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama taikyti joje numatytą viešosios panaudos išimtį, kai viešoji biblioteka suteikia naudotis skaitmeninę knygos kopiją, jeigu ši kopija gauta iš neteisėto šaltinio.


(1)  OL C 213, 2015 6 29.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/7


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Byla C-199/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2004/18/EB - 45 straipsnis - SESV 49 ir 56 straipsniai - Viešieji pirkimai - Pašalinimo iš viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūros sąlygos - Įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu - Bendrasis tinkamą socialinių įmokų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas - Trūkumų ištaisymas))

(2017/C 014/08)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Ciclat Soc. Coop.

Kitos apeliacinio proceso šalys: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

dalyvaujant: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Team Service SCARL, veikiančiai pagal de ATI-Snam Lazio Sud Srl ir Ati-Linda Srl įgaliojimus, Consorzio Servizi Integrati

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis nedraudžia nacionalinės teisės normų, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriomis perkančioji organizacija, konstatavusi jos iniciatyva prašytame ir socialinės apsaugos įstaigų išduotame sertifikate pažeidimą socialinio draudimo įmokų srityje, įpareigojama jį laikyti pašalinimo iš konkurso pagrindu, jei šis pažeidimas egzistavo paraiškos dalyvauti konkurso procedūroje pateikimo dieną, nors nebeegzistavo perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti sutartį priėmimo arba jos iniciatyva vykdomo patikrinimo dieną.


(1)  OL C 262, 2015 8 10.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/7


2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH

(Byla C-216/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2008/104/EB - Darbas per laikinojo įdarbinimo įmones - Taikymo sritis - Sąvoka „darbuotojas“ - Sąvoka „ekonominė veikla“ - Neturintys darbo sutarties slaugos darbuotojai, ne pelno siekiančios asociacijos paskirti į sveikatos priežiūros įstaigą))

(2017/C 014/09)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė, apeliantė ir kasatorė: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

Pareiškėja, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Ruhrlandklinik gGmbH

Rezoliucinė dalis

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones 1 straipsnio 1 ir 2 dalį reikia aiškinti taip, kad į šios direktyvos taikymo sritį patenka ne pelno siekiančios asociacijos už finansinę kompensaciją savo nario paskyrimas į įmonę naudotoją dirbti pagrindinį darbą už darbo užmokestį jai vadovaujant, nes šis narys dėl to yra apsaugotas atitinkamoje valstybėje narėje, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, net jei šis narys pagal nacionalinę teisę neturi darbuotojo statuso, nes nėra sudaręs darbo sutarties su šia asociacija.


(1)  OL C 270, 2015 8 17.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/8


2016 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Byla C-258/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - Direktyva 2000/78/EB - 2 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis - Diskriminacija dėl amžiaus - Galimybė į Baskų krašto autonominės srities policijos pareigūno pareigas priimti tik pretendentus, kuriems dar nesuėjo 35 metai - Esminio ir lemiamo profesinio reikalavimo sąvoka - Siekiamas tikslas - Proporcingumas))

(2017/C 014/10)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Gorka Salaberria Sorondo

Atsakovė: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Rezoliucinė dalis

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio įdarbinimo ir darbo srityse bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis, siejama su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad pretendentams į policijos pajėgų pareigūnų, vykdančių visas šioms pajėgoms pavestas operatyvines ar vykdomąsias funkcijas, pareigas neturi būti suėję 35 metai.


(1)  OL C 270, 2015 8 17.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/9


2016 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fernand Ullens de Schooten/État belge

(Byla C-268/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pagrindinės laisvės - SESV 49, 56 ir 63 straipsniai - Situacija, kurios visi elementai susiję su viena valstybe nare - Valstybės narės deliktinė atsakomybė už privatiems asmenims padarytą žalą dėl Sąjungos teisės pažeidimų, priskirtinų nacionalinės teisės aktų leidėjui ir nacionaliniams teismams))

(2017/C 014/11)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Fernand Ullens de Schooten

Atsakovė apeliaciniame procese: État belge

Rezoliucinė dalis

Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės deliktinės atsakomybės režimas už žalą, padarytą dėl šios teisės pažeidimo, netaikytinas esant privatiems asmenims dėl nurodomo SESV 49, 56 ar 63 straipsniuose numatytos pagrindinės laisvės pažeidimo nacionalinės teisės aktu, vienodai taikomu šios valstybės ir kitų valstybių narių piliečiams, tariamai padarytai žalai, jei, esant situacijai, kurios visi elementai susiję su viena valstybe nare, nėra jokio ryšio tarp pagrindinės bylos dalyko ar aplinkybių ir šių straipsnių.


(1)  OL C 279, 2015 8 24.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/9


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ferring Lægemidler A/S, veikianti Ferring BV vardu/Orifarm A/S

(Byla C-297/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prekių ženklai - Direktyva 2008/95/EB - 7 straipsnio 2 dalis - Farmacijos produktai - Paralelinis importas - Rinkų padalijimas - Būtinumas perpakuoti prekių ženklu pažymėtą prekę - Farmacijos produktas, kurį prekių ženklo savininkas tiekia eksporto rinkai ir importo rinkai tokiose pačiose pakuotėse))

(2017/C 014/12)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sø- og Handelsretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ferring Lægemidler A/S, veikianti Ferring BV vardu

Atsakovė: Orifarm A/S

Rezoliucinė dalis

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti tam, kad paralelinis importuotojas toliau prekiautų vaistu, to importuotojo perpakuotu į naują pakuotę ir pakartotinai pažymėtu prekių ženklu, jeigu, pirma, importo valstybėje 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyje šiuo vaistu galima prekiauti supakuotu į tokią pačią pakuote, kuria juo prekiaujama eksporto valstybėje Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyje, ir, antra, importuotojas neįrodė, kad importuota preke galima prekiauti tik ribotoje importo valstybės rinkos dalyje, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/10


2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(Byla C-301/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Intelektinė ir pramoninė nuosavybė - Direktyva 2001/29/EB - Autorių teisės ir gretutinės teisės - 2 ir 3 straipsniai - Atgaminimo teisė ir teisė viešai paskelbti - Apimtis - „Neplatinamos“ knygos, kurios nėra arba nebėra skelbiamos - Nacionalinės teisės aktai, kuriais kolektyvinio teisių administravimo asociacijai pavedama įgyvendinti teisę skaitmenine forma naudoti neplatinamas knygas siekiant komercinių tikslų - Teisinė autorių sutikimo prezumpcija - Mechanizmo, užtikrinančio veiksmingą ir individualų autorių informavimą, nebuvimas))

(2017/C 014/13)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Marc Soulier, Sara Doke

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

dalyvaujant: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert ir kt.

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostatomis, kaip antai nagrinėjamomis pagrindinėje byloje, patikėti patvirtintoms autorinių atlyginimų rinkimo ir paskirstymo asociacijoms įgyvendinti teisę leisti skaitmenine forma atgaminti ir viešai paskelbti vadinamąsias neplatinamas knygas, t. y. Prancūzijoje iki 2001 m. sausio 1 d. išleistas knygas, kurios nebeplatinamos siekiant parduoti ir nebeleidžiamos nei spausdinta, nei skaitmenine forma, kartu leidžiant šių knygų autoriams arba jų teisių perėmėjams prieštarauti dėl šio įgyvendinimo arba jį nutraukti minėtose nuostatose apibrėžtomis sąlygomis.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/11


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eco-Emballages SA/Sphère France SAS ir kt. (C-313/15), Melitta France SAS ir kt./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15)

(Sujungtos bylos C-313/15 ir C-530/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Direktyva 94/62/EB - 3 straipsnis - Pakuotės ir pakuočių atliekos - Sąvoka - Ritiniai, vamzdeliai ar cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga (tūtelės) - Direktyva 2013/2/ES - Galiojimas - Europos Komisijos atliktas pakuočių pavyzdžių sąrašo, pateikto Direktyvos 94/62/EB I priede, pakeitimas - Sąvokos „pakuotė“ nepaisymas - Įgyvendinimo įgaliojimų pažeidimas))

(2017/C 014/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

(Byla C-313/15)

Ieškovė: Eco-Emballages SA

Atsakovės: Sphère France SAS, Carrefour Import SAS, SCA Tissue France SAS, Melitta France SAS, SCA Hygiène Products SAS, Wepa France SAS, anksčiau – Wepa Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Délipapier SAS, Scamark SAS, CMC France SARL, Schweitzer SAS, Paul Hartmann SA, Wepa France SAS, anksčiau – Wepa Lille SAS, Système U Centrale Nationale SA, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

Dalyvaujant: Group’Hygiène syndicat professionnel (C-313/15)

(Byla C-530/15)

Ieškovės: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, anksčiau – Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, SCA Tissue France SAS, Group’Hygiène syndicat professionnel

Atsakovė: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Dalyvaujant: Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

Rezoliucinė dalis

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, iš dalies pakeistos 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB, 3 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad vartotojams parduodamos ritinių, vamzdelių ar cilindrų formos tūtelės, apvyniotos lanksčiais produktais, yra „pakuotės“, kaip tai suprantama pagal tą nuostatą.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.

OL C 414, 2015 12 14.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/12


2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma Timothy Martin Hemming, veikiančio komerciniu pavadinimu „Simply Pleasure Ltd“, ir kt./Westminster City Council

(Byla C-316/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvė teikti paslaugas - Direktyva 2006/123/EB - 13 straipsnio 2 dalis - Leidimų išdavimo procedūros - Išlaidų, patirtų dėl tokių procedūrų, sąvoka))

(2017/C 014/15)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: The Queen, prašoma Timothy Martin Hemming, veikiančio komerciniu pavadinimu „Simply Pleasure Ltd“, James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, veikiančios komerciniu pavadinimu „Janus“, Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd, Swish Publications Ltd

Atsakovė: Westminster City Council

dalyvaujant: The Architects’ Registration Board, The Solicitors’ Regulation Authority, The Bar Standards Board, The Care Quality Commission, The Farriers’ Registration Council, The Law Society, The Bar Council, The Local Government Association, Her Majesty’s Treasury

Rezoliucinė dalis

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 13 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, draudžiamas reikalavimas pateikiant prašymą išduoti ar pratęsti leidimą sumokėti mokestį, kurio dalį sudaro su atitinkamos leidimų išdavimo tvarkos valdymu ir priežiūra susijusios sąnaudos, net jeigu ši dalis grąžinama atmetus tą paraišką.


(1)  OL C 311, 2015 9 21.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/13


2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung

(Byla C-348/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas - Direktyva 85/337/EEB - Direktyva 2011/92/ES - Taikymo sritis - „Konkretaus nacionalinio teisės akto“ sąvoka - Neatliktas poveikio aplinkai vertinimas - Galutinis sutikimas - Poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo legalizavimas a posteriori priimtu teisės aktu - Bendradarbiavimo principas - ESS 4 straipsnis))

(2017/C 014/16)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Stadt Wiener Neustadt

Atsakovė: Niederösterreichische Landesregierung

dalyvaujant: .A.S.A. Abfall Service AG

Rezoliucinė dalis

1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad į jos taikymo sritį patenka projektas, kuriam taikoma teisės akto nuostata, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, pagal kurią sutikimas dėl projekto yra laikomas teisėtai duotu tuo atveju, kai sprendimas dėl šio projekto priimtas pažeidžiant poveikio aplinkai vertinimo pareigą, bet pasibaigus terminui pareikšti ieškinį dėl jo panaikinimo. Sąjungos teisė draudžia tokią teisės akto nuostatą tiek, kiek joje numatyta, kad turi būti laikoma, jog buvo atliktas išankstinis tokio projekto poveikio aplinkai vertinimas.


(1)  OL C 363, 2015 11 3.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/13


2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Byla C-417/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas - Taikymo sritis - 24 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa - Išimtinė jurisdikcija procesuose dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą - 7 straipsnio 1 punkto a papunktis - Specialioji jurisdikcija bylose, kylančiose iš sutarčių - Ieškinys dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sandorio panaikinimo ir įrašo apie nuosavybės teisę išbraukimo iš nekilnojamojo turto registro))

(2017/C 014/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Wolfgang Schmidt

Atsakovė: Christiane Schmidt

Rezoliucinė dalis

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad ieškinys dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sandorio panaikinimo dėl dovanotojo neveiksnumo priklauso ne šio reglamento 24 straipsnio 1 punkte numatytai išimtinei valstybės narės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, teismo jurisdikcijai, o specialiajai jurisdikcijai, numatytai minėto reglamento 7 straipsnio 1 punkto a papunktyje.

Ieškinys dėl žymų apie apdovanotojo nuosavybės teisę išbraukimo iš nekilnojamojo turto registro priklauso išimtinei jurisdikcijai, numatytai to paties reglamento 24 straipsnio 1 punkte.


(1)  OL C 363, 2015 11 3.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/14


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

(Byla C-432/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis - Direktyva 2006/112/EB - 2 straipsnio 1 dalies c punktas - Sąvoka „paslaugų teikimas už atlygį“ - Apmokestinamojo asmens žirgo davimas žirgų lenktynių organizatoriui - Atlygio įvertinimas - Teisė atskaityti išlaidas, susijusias su apmokestinamojo asmens žirgo parengimu lenktynėms - Bendrosios išlaidos, susijusios su visa ekonomine veikla - III priedo 14 punktas - Teisei naudotis sporto infrastruktūra taikomas lengvatinis PVM tarifas - Taikymas lenktyninių žirgų žirgyno eksploatavimui - Sandoris, kurį sudaro vienas teikimas ar keli savarankiški paslaugų teikimai))

(2017/C 014/18)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė (atsakovė pirmojoje instancijoje): Odvolací finanční ředitelství

Kita proceso šalis (pareiškėja pirmojoje instancijoje): Pavlína Baštová

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad paslaugos teikimas už atlygį, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nėra tai, kad savininkas, pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas asmuo, duoda žirgą žirgų lenktynių organizatoriui tam, kad šis žirgas dalyvautų šiose lenktynėse, jeigu už šį davimą nemokamas joks dalyvio mokestis arba joks kitas tiesioginis atlygis ir jeigu vien žirgų, kurie užėmė aukštas vietas lenktynėse, savininkai gauna prizus, net jeigu jie nustatyti iš anksto. Tačiau toks žirgo davimas yra paslaugų teikimas už atlygį, jeigu už jį organizatorius sumoka atlygį, nepriklausantį nuo aptariamo žirgo užimtos vietos lenktynėse.

2.

Direktyvą 2006/112 reikia aiškinti taip, kad teise atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą už sandorius, susijusius su apmokestinamajam asmeniui, kuris veisia ir treniruoja savo ir svetimus lenktyninius žirgus, priklausančių žirgų parengimu dalyvauti žirgų lenktynėse ir jų dalyvavimu jose, galima pasinaudoti, nes su šiais sandoriais susijusios išlaidos sudaro dalį bendrųjų išlaidų, susijusių su jo veikla, su sąlyga, kad išlaidos, patirtos dėl kiekvieno iš nagrinėjamų sandorių, yra tiesioginiu ir nedelsiant atsirandančiu ryšiu susijusios su šia veikla. Taip gali būti tuo atveju, kai taip patirtos išlaidos yra susijusios su lenktyniniais žirgais, kurie yra konkrečiai skirti parduoti ar kurių dalyvavimas žirgų lenktynėse yra objektyviai vertinant priemonė reklamuoti ekonominę veiklą; tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Tuo atveju, jeigu teisė į atskaitą egzistuoja, prizo, kurį galbūt apmokestinamasis asmuo gauna už vieno iš jo žirgų užimtą vietą žirgų lenktynėse, negalima įtraukti į pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamąją vertę.

3.

Direktyvos 2006/112 98 straipsnį, siejamą su šios direktyvos III priedo 14 punktu, reikia aiškinti taip, kad vienos sudėtinės paslaugos, kurią sudaro kelios dalys, susijusios su, be kita ko, žirgų treniravimu, sportinės infrastruktūros naudojimu, žirgų laikymu arklidėje, šėrimu ir kita žirgų priežiūra, teikimui negali būti taikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas, kai sporto infrastruktūros naudojimas, kaip jis suprantamas pagal šios direktyvos III priedo 14 punktą, ir žirgų treniravimas yra šios sudėtinės paslaugos lygiavertės dalys arba kai treniravimas yra minėtos paslaugos viena pagrindinė dalis; tai turi nustatyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 371, 2015 11 9.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/15


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-548/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl amžiaus principai - Direktyva 2000/78/EB - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - 2, 3 ir 6 straipsniai - Taikymo sritis - Skirtingas požiūris dėl amžiaus - Nacionalinės teisės aktas, apribojantis išlaidų už mokslą, patirtų sulaukus tam tikro amžiaus, atskaitymą - Galimybė gauti profesinį mokymą))

(2017/C 014/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: J.J. de Lange

Kita kasacinio proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 3 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokia apmokestinimo tvarka, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią asmens patirtų profesinio mokymo išlaidų apmokestinimas skiriasi pagal amžių, patenka į šios direktyvos taikymo sritį ratione materiae, nes ja siekiama skatinti galimybę jaunimui mokytis.

2.

Direktyvos 2000/78 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiama tokia apmokestinimo tvarka, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią asmenims, kuriems nėra suėję 30 metų, tam tikromis sąlygomis leidžiama iš savo apmokestinamųjų pajamų visiškai atskaityti profesinio mokymo išlaidas, nors ši teisė į atskaitymą ir apribojama minėto amžiaus sulaukusiems asmenims, nes, pirma, šią tvarką objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, susijęs su užimtumo politikos ir darbo rinkos sritimi, ir, antra, šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar taip yra pagrindinėje byloje.


(1)  OL C 38, 2016 2 1.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/16


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Krzysztof Marek Poltorak, vykdymo

(Byla C-452/16 PPU) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Europos arešto orderis - Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR - 1 straipsnio 1 dalis - Sąvoka „teisminis sprendimas“ - 6 straipsnio 1 dalis - Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ - Europos arešto orderis, kurį išdavė Rikspolisstyrelsen (Nacionalinės policijos generalinis direktoratas, Švedija), kad būtų įvykdyta laisvės atėmimo bausmė))

(2017/C 014/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalis pagrindinėje byloje

Krzysztof Marek Poltorak

Rezoliucinė dalis

Sąvoka „teisminė institucija“, kaip ji suprantama pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 6 straipsnio 1 dalį, yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka ir šio 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad policijos įstaigos, kaip antai Rikspolisstyrelsen (Nacionalinės policijos generalinis direktoratas, Švedija), neapima sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“, kaip ji suprantama pagal to 6 straipsnio 1 dalį, todėl jos išduoto Europos arešto orderio, siekiant įvykdyti nuosprendį dėl laisvės atėmimo bausmės, negalima laikyti „teisminiu sprendimu“, kaip tai suprantama pagal Pagrindų sprendimo 2002/584, iš dalies pakeisto Pamatiniu sprendimu 2009/299, 1 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/17


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Halil Ibrahim Özçelik, vykdymo

(Byla C-453/16 PPU) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Europos arešto orderis - Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR - 8 straipsnio 1 dalies c punktas - Sąvoka „arešto orderis“ - Savarankiška Sąjungos teisės sąvoka - Nacionalinis arešto orderis, kurį išdavė policijos įstaiga ir kurį patvirtino prokuroras tam, kad būtų vykdomas persekiojimas))

(2017/C 014/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Halil Ibrahim Özçelik

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 8 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad prokuratūros atliekamas prieš tai policijos įstaigos siekiant vykdyti baudžiamąjį persekiojimą išduoto nacionalinio arešto orderio patvirtinimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, yra „teismo sprendimas“, kaip tai suprantama pagal tą nuostatą.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/17


2016 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl Ruslano Kovalkovo, vykdymo

(Byla C-477/16 PPU) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Europos arešto orderis - Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR - 1 straipsnio 1 dalis - Sąvoka „teisminis sprendimas“ - 6 straipsnio 1 dalis - Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ - Europos arešto orderis, išduotas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, kad būtų įvykdyta laisvės atėmimo bausmė))

(2017/C 014/22)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Openbaar Ministerie

Kita šalis: Ruslanas Kovalkovas

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 6 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „teisminė institucija“ yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka, o šio 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia vykdomosios valdžios instituciją, kaip antai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją, skirti „išduodančiąja teismine institucija“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, todėl jos išduoto Europos arešto orderio, siekiant įvykdyti nuosprendį dėl laisvės atėmimo bausmės, negalima laikyti „teisminiu sprendimu“, kaip tai suprantama pagal Pagrindų sprendimo 2002/584, iš dalies pakeisto Pamatiniu sprendimu 2009/299, 1 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/18


2016 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis bylose (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado

(Sujungtos bylos C-369/15–C-372/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje - Direktyva 2003/87/EB - 10a straipsnis - Nemokamų leidimų suteikimo metodas - Bendro įvairiems sektoriams taikomo pataisos koeficiento apskaičiavimo metodas - Sprendimas 2013/448/ES - 4 straipsnis - II priedas - Galiojimas - Bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento taikymas sektorių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiams - Sprendimas 2011/278/ES - 10 straipsnio 9 dalis - Galiojimas))

(2017/C 014/23)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys

Ieškovės: Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)

Atsakovė: Administración del Estado

dalyvaujant: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)

Rezoliucinė dalis

1.

Remiantis 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, su pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/29/EB, nuostatomis, aiškinamomis atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, 15 straipsnio 3 dalį, ir 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies, nuostatomis negalima teigti, kad nustatydama didžiausią metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kvotų kiekį, Europos Komisija atsižvelgė tik į tas emisijas, kurios priskiriamos elektros energijos gamintojams.

2.

Išnagrinėjus trečio klausimo b punktą neaptikta jokių aspektų, darančių įtakos Sprendimo 2011/278 15 straipsnio 3 dalies galiojimui.

3.

Išnagrinėjus ketvirtą klausimą neaptikta jokių aspektų, darančių įtakos Sprendimo 2011/278 10 straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos galiojimui.

4.

Sprendimo 2013/448 4 straipsnis ir II priedas yra negaliojantys.

5.

Sprendimo 2013/448 4 straipsnio ir II priedo pripažinimo negaliojančiais pasekmės yra ribotos laiko atžvilgiu taip, kad, pirma, šis pripažinimas pasekmes sukels tik po dešimties mėnesių nuo 2016 m. balandžio 28 d. Sprendimo Borealis Polyolefine ir kt. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ir C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311) priėmimo, kad Europos Komisija galėtų priimti reikiamas priemones, ir, antra, kad iki šio termino pabaigos negaliojančių nuostatų pagrindu priimtos priemonės negali būti ginčijamos.


(1)  OL C 311, 2015 9 21.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/19


2016 m. birželio 24 d.100 % Capri Italia Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

(Byla C-351/16 P)

(2017/C 014/24)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: 100 % Capri Italia Srl, atstovaujama advokatų P. Pozzi, G. Ghisletti, F. Braga

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI)

2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą ir nurodė, kad 100 % Capri Italia Srl pati padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/19


2016 m. spalio 12 d.Corte dei Conti (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

(Byla C-524/16)

(2017/C 014/25)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte dei Conti

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Atsakovas: Francesco Faggiano

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Bendrijos teisės nuostatos, įtvirtintos 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 (1) ir 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/1998 (2), turi būti aiškinamos kaip neleidžiančios pensiją jau gaunančiam asmeniui pateikti prašymą sudėti kelioms pensinio draudimo įstaigoms mokėtų draudimo įmokų, konkrečiai valstybėje, kurios pilietis jis yra, ir kitoje Sąjungos valstybėje narėje laikotarpius?

2.

Ar 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/1971 49 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, kaip Italijos 2000 m. gruodžio 23 d. Įstatymo Nr. 388 71 straipsnis, pagal kurį prašymą sudėti kelioms pensinio draudimo įstaigoms mokėtų draudimo įmokų, konkrečiai valstybėje, kurios pilietis jis yra, ir kitoje Sąjungos valstybėje narėje, laikotarpius gali pateikti tik tie asmenys, kurie dar neįgijo teisės į pensiją pagal nė vieną socialinio draudimo sistemą?


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

(2)  1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/98 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, siekiant išplėsti jų taikymo sritį, kad apimtų valstybės tarnautojams taikomas specialias sistemas (OL L 209, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 308).


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/20


2016 m. spalio 13 d.Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

(Byla C-525/16)

(2017/C 014/26)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Atsakovė: Autoridade da Concorrência

Kita šalis: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Prejudiciniai klausimai

(i)

Jeigu per pažeidimo nagrinėjimo procedūrą įrodomos faktinės aplinkybės, susijusios su įmonės, užimančios dominuojančią padėtį, palyginti su viena iš įmonių mažmenininkių, galimai taikomų diskriminacinių tarifų, kurie pastarajai daro žalą jos konkurentų atžvilgiu, poveikiu arba nustatomi tokių veiksmų požymiai, ar tam, kad dėl tokių veiksmų būtų galima pripažinti patekimą į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnio c punktą, būtina įvertinti šio poveikio įmonės, kuri jį patyrė, konkurencinei padėčiai ir (arba) pajėgumui sunkumą, svarbą ir apimtį, ypač atsižvelgiant į jos pajėgumą padengti didmeninės paslaugos srityje patirtų sąnaudų skirtumą?

(ii)

Jeigu per pažeidimo nagrinėjimo procedūrą įrodoma, kad dominuojančią padėtį užimančios įmonės taikomi diskriminaciniai tarifai daro mažareikšmį poveikį įmonės mažmenininkės, kuri jį patyrė, patirtoms sąnaudoms, gautoms pajamoms ir gautam pelnui, arba nustatomi tokio poveikio požymiai, ar vertinimas, kad nėra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir draudžiamų veiksmų požymių, atitinka SESV 102 straipsnio c punktą ir Sprendimuose British Airways  (1) ir Clearstream  (2) įtvirtintą praktiką?

(iii)

Arba, atvirkščiai, ar tokios aplinkybės nepakanka, kad būtų išvengta veiksmų kvalifikavimo kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir draudžiamų veiksmų pagal SESV 102 straipsnio c punktą, ir ji svarbi tik tuo momentu, kai nustatoma pažeidimą padariusios įmonės atsakomybė arba jai skirtina sankcija?

(iv)

Ar SESV 102 straipsnio c punkte vartojamas žodžių junginys „dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį“turi būti aiškinamas kaip reiškiantis reikalavimą, kad dėl diskriminacijos įgytą pranašumą savo ruožtu turi sudaryti tam tikras minimalus paveiktos įmonės sąnaudų struktūros procentinis dydis?

(v)

Ar SESV 102 straipsnio c punkte vartojamas žodžių junginys „dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį“turi būti aiškinamas kaip reiškiantis reikalavimą, kad dėl diskriminacijos įgytą pranašumą savo ruožtu turi sudaryti tam tikras minimalus nagrinėjamos didmeninės paslaugos srityje konkuruojančių įmonių patirtų vidutinių sąnaudų skirtumas?

(vi)

Ar SESV 102 straipsnio c punkte vartojamas žodžių junginys „patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį“gali būti aiškinamas kaip reiškiantis reikalavimą, kad dėl diskriminacijos įgytą pranašumą nagrinėjamoje rinkoje ir nagrinėjamos paslaugos srityje turi sudaryti vertės, didesnės nei <…> nurodytos lentelėse Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7, tam, kad veiksmus būtų galima kvalifikuoti kaip draudžiamus?

(vii)

Jeigu į kurį nors iš iv–vi punktuose pateiktų klausimų būtų atsakyta teigiamai, kaip turi būti nustatoma ta minimali nepalankios padėties svarbos riba, susijusi su sąnaudų struktūra arba vidutinėmis sąnaudomis, konkuruojančių įmonių patirtomis teikiant nagrinėjamą mažmeninę paslaugą?

(viii)

Jei tokia minimali riba nustatoma, ar tai, kad ji nepasiekiama kiekvienais metais leidžia paneigti Sprendime Clearstream nurodytą prielaidą, kad „dėl to, kad faktiškai turinti monopolį aukštesnės pakopos rinkoje įmonė nepertraukiamai penkerius metus taikė komerciniam partneriui už lygiavertes paslaugas kitokias kainas, šis partneris atsidūrė nepalankioje konkurencinėje padėtyje (3)?


(1)  C-95/04 P, EU:C:2007:166.

(2)  T-301/04, EU:T:2009:317.

(3)  194 ir 195 punktai.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/21


2016 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

(Byla C-526/16)

(2017/C 014/27)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Owsiany-Hornung ir C. Zadra

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad Lenkijos Respublika neįvykdė pareigų pagal Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 2 straipsnio 1 dalį bei 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, siejamas su šios direktyvos II ir III priedais, nes netaikė būtinumo atlikti poveikio aplinkai vertinimą nustatymo procedūros projektams dėl naudingų iškasenų gavybos ar jų atsargų paieškos naudojant iki 5 000 m. gylio gręžinius, išskyrus gręžimą vandens gavybos vietose, saugomose vidaus vandenų teritorijose ir gamtosaugos objektuose, kaip antai nacionaliniuose parkuose, gamtos rezervatuose, kraštovaizdžio parkuose ir „Natura 2000“ teritorijose“ bei šių teritorijų saugomose išorės zonose, kur būtinumo atlikti poveikio aplinkai vertinimą nustatymo procedūra taikoma 1 000 m. ir gilesniems gręžiniams, dėl to, kad nustatė šios procedūros taikymo kriterijų gręžiniams, esantiems už vandens gavybos vietų, saugomų vidaus vandenų teritorijų, kitų minėtų gamtosaugos objektų ir jų saugomų išorės zonų ribų, kuriuo neatsižvelgta į visus direktyvos III priede išvardytus esminius atrankos kriterijus,

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija kaltina Lenkijos Respubliką pažeidus Direktyvos 2011/92 2 straipsnio 1 dalį bei 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, siejamas su jos II ir III priedais.

Pagal Direktyvos 2011/92 2 straipsnio 1 dalį valstybės narės įpareigojamos „užtikrinti, kad, prieš išduodant sutikimą planuojamai veiklai, projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, be kita ko, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, bus reikalaujama sutikimo planuojamai veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo“.

Pagal Direktyvos 2011/92 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės, išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba remdamosi jų pačių nustatytomis ribomis ar kriterijais (taikydamos vadinamąją „screening“ procedūrą), nusprendžia, ar turi būti vertinamas direktyvos II priede išvardytų projektų poveikis aplinkai.

Pagal Direktyvos 2011/92 4 straipsnio 3 dalį, nustatant „screening“ procedūros taikymo ribas ar kriterijus „atsižvelgiama į aktualius atrankos kriterijus, įtvirtintus III priede“.

Naudingų iškasenų atsargų paieškos ir gavybos gręžiniams taikomas Direktyvos 2011/92 II priedas, kuriame jie pripažįstami „giluminiais gręžiniais“, kaip tai suprantama pagal jo 2 punkto d papunktį.

Tai projektai, kurių bendro vertinimo pagrindu neįmanoma nustatyti, ar jie neturės jokio poveikio aplinkai.

Komisija mano, kad šiems projektams valstybės narės privalo taikyti „screening“ procedūrą, atsižvelgdamos į Direktyvos 2011/92 III priede išvardytus esminius kriterijus.

Tačiau pagal Lenkijos teisės aktus, kuriais Direktyvą 2011/92 perkeliama į vidaus teisę, „screening“ procedūra netaikoma naudingų iškasenų atsargų paieškos ir gavybos projektams naudojant iki 5 000 m. gylio gręžinius (išskyrus gręžimą vadinamosiose „jautriose teritorijose“, t. y. vandens gavybos vietose, saugomose vidaus vandenų teritorijose ir gamtosaugos objektuose, kaip antai nacionaliniuose parkuose, gamtos rezervatuose, kraštovaizdžio parkuose ir „Natura 2000“ teritorijose" bei šių teritorijų saugomose išorės zonose, kur „screening“ procedūra taikoma 1 000 m. ir gilesniems gręžiniams).

Dėl to didžiajai daliai naudingų iškasenų atsargų paieškai ir gavybai naudojamų gręžinių, esančių už „jautrių teritorijų“ ribų, „screening“ procedūra netaikoma.

Komisijos nuomone, toks netaikymas, kuriuo neatsižvelgiama į visus esminius kriterijus, įtvirtintus Direktyvos 2011/92 III priede, neatitinka šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies bei 4 straipsnio 2 ir 3 dalies, siejamų su jos II ir III priedais.


(1)  OL L 26, p. 1.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/22


2016 m. spalio 14 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Byla C-527/16)

(2017/C 014/28)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Į pagrindinę bylą įstojusios šalys: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 5 straipsnyje įtvirtinta privalomoji teisinė dokumentų galia, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 19 straipsnio 2 dalį, taip pat taikoma teismuose nagrinėjamose bylose, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį?

2.

Jei į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)

Ar nurodyta privalomoji galia taikoma ir tuo atveju, kai po procedūros Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinėje komisijoje nepasiekiamas joks susitarimas ir ginčijami dokumentai neatšaukiami?

b)

Ar nurodyta privalomoji galia taikoma ir tuo atveju, kai A 1 dokumentas išduodamas tik kai priimančioji valstybė narė oficialiai konstatuoja privalomąjį draudimą pagal savo teisės aktus? Ar privalomoji galia tokiais atvejais taip pat yra atgalinė?

3.

Jei, esant tam tikroms sąlygoms, privalomoji dokumentų galia pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 19 straipsnio 2 dalį yra ribota:

ar pažeidžiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas pakeisti kitą asmenį, jei keičiantį asmenį komandiruoja ne tas pats, o kitas darbdavys? Ar svarbi aplinkybė,

a)

kad šio darbdavio buveinė registruota toje pačioje valstybėje narėje kaip ir pirmojo darbdavio arba

b)

kad pirmasis ir antrasis komandiruojantieji darbdaviai tarpusavyje susiję asmeniniais ir (arba) organizaciniais ryšiais?


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/23


2016 m. spalio 17 d.Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Byla C-528/16)

(2017/C 014/29)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d’État

Šalys pagrindinėje byloje

Skundą pateikę asmenys: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar mutagenezės būdu gauti organizmai yra genetiškai modifikuoti organizmai, kaip tai suprantama pagal 2001 m. kovo 12 d. Direktyvos 2001/18/EB (1) 2 straipsnį, nors pagal direktyvos 3 straipsnį ir I B priedą jiems netaikomi įpareigojimai, nustatyti genetiškai modifikuotų organizmų išleidimui į aplinką ir pateikimui į rinką? Visų pirma ar mutagenezės metodai, be kita ko, naujieji kryptingosios mutagenezės metodai, kuriuos taikant naudojami genų inžinerijos rezultatai, gali būti laikomi I A priede išvardytais metodais, į kuriuos daroma nuoroda 2 straipsnyje? Ar todėl 2001 m. kovo 12 d. Direktyvos 2001/18 2 ir 3 straipsnius bei I A ir I B priedus reikia aiškinti taip, kad pagal juos atsargumo, poveikio vertinimo ir atsekamumo priemonės netaikomos visiems mutagenezės būdu gautiems organizmams ir sėkloms, o gal tik organizmams, gautiems tradiciniais atsitiktinės mutagenezės metodais, taikant jonizuojančiąją spinduliuotę arba paveikiant mutageninėmis cheminėmis medžiagomis, buvusiomis prieš priimant minėtas nuostatas?

2.

Ar mutagenezės būdu išveistos veislės yra genetiškai modifikuotos veislės, kaip tai suprantama pagal 2002 m. birželio 13 d. Direktyvos 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (2) 4 straipsnį, kuriems nėra netaikomi šioje direktyvoje numatyti įpareigojimai? O gal šios direktyvos taikymo sritis yra tokia pat kaip ir ta, kuri kyla iš 2001 m. kovo 12 d. direktyvos 2 ir 3 straipsnių bei I B priedo, ir ar pagal ją mutagenezės būdu gautoms veislėms taip pat netaikomi 2002 m. birželio 13 d. direktyvoje numatyti įpareigojimai, nustatyti genetiškai modifikuotų veislių įtraukimui į bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą?

3.

Ar Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką 2 ir 3 straipsniai ir I B priedas, jeigu pagal juos šioje direktyvoje numatyti įpareigojimai netaikomi mutagenezei, yra išsamaus derinimo priemonė, kuria valstybėms narėms draudžiama mutagenezės būdu gautiems organizmams taikyti visus direktyvoje numatytus įpareigojimus ar jų dalį ar visus kitus įpareigojimus, o gal valstybės narės, perkeldamos šias nuostatas į nacionalinę teisę, turi diskreciją apibrėžti sistemą, kuri gali būti taikoma mutagenezės būdu gautiems organizmams?

4.

Ar 2001 m. kovo 12 d. Direktyvos 2001/18/EB 2 ir 3 straipsnių bei I A ir I B priedų galiojimą, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalimi užtikrinamą atsargumo principą, kiek pagal šias nuostatas mutagenezės būdu gautiems genetiškai modifikuotiems organizmams netaikomos atsargumo, poveikio vertinimo ir atsekamumo priemonės, galima kvestionuoti atsižvelgiant į genų inžinerijos rezultatų raidą, naujų taikant šiuos metodus išveistų augalų veislių atsiradimą ir neaiškią esamą mokslinę informaciją apie jų poveikį ir galimą iš to kylantį pavojų aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai?


(1)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 77).

(2)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 36 t., p. 281).


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/24


2016 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika

(Byla C-530/16)

(2017/C 014/30)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama W. Mölls ir J. Hottiaux

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad:

nesiėmusi priemonių, būtinų užtikrinti saugos institucijos nepriklausomybę nuo geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojo, pareiškėjo ar perkančiosios įmonės ir

nesiėmusi priemonių, būtinų užtikrinti tyrimo įstaigos nepriklausomybę nuo geležinkelio įmonės ir geležinkelio infrastruktūros valdytojo,

Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (1) 16 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija Lenkijos Respubliką kaltina dėl to, kad ji neteisingai į nacionalinę teisę perkėlė tyrimo įstaigos (Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK); Nacionalinė geležinkelių avarijų tyrimų komisija) nepriklausomybės organizaciniu, teisiniu ir sprendimų priėmimo požiūriu principą, kaip to reikalauja Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnio 1 dalis. PKBWK neturi statuso, užtikrinančio jai tokią nepriklausomybę. Komisija tvirtina, kad PKBWK yra sudėtinė Transporto ministerijos dalis, neturinti jokių nepriklausomybės nuo jos ir nuo infrastruktūros valdytojo garantijų. Be to, PKBWK neveikia savo vardu, Transporto ministras skiria ir atleidžia PKBWK pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių ir nuolatinius bei ad hoc narius. Galiausiai Transporto ministras, nepriėmė atitinkamo patvarkymo ir nesuteikė PKBWK išteklių, leidžiančių šiai institucijai atlikti savo funkcijas.

Komisija taip pat kaltina Lenkijos Respubliką dėl to, kad ji neteisingai įgyvendino Direktyvos 2004/49/EB 16 straipsnio 1 dalį, nes neužtikrino saugos institucijos (Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Geležinkelių transporto tarnybos pirmininkas) nepriklausomybės organizaciniu, teisiniu ir sprendimų priėmimo požiūriu nuo bet kokios kitos geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojo, pareiškėjo ar perkančiosios įmonės.


(1)  OL L 164, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 227–250.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/25


2016 m. spalio 26 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag ir kt./Ingvar Mattsson įpėdiniai, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Byla C-542/16)

(2017/C 014/31)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Leif Göran Erik Nilsson įpėdiniai

Kitos proceso šalys: Ingvar Mattsson įpėdiniai, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Prejudiciniai klausimai

1.

a)

Ar Direktyva 2002/92 (1) taikoma veiklai, kai draudimo tarpininkas neketina sudaryti faktinės draudimo sutarties? Ar turi reikšmės aplinkybė, ar tokio ketinimo nebuvo jau prieš pradedant veiklą, ar tai nutiko vėliau?

b)

Ar esant 1 klausimo a dalyje nurodytai situacijai turi reikšmės aplinkybė, kad tarpininkas, greta fiktyvio0073 veiklos, taip pat vykdė tikrą draudimo tarpininkavimo veiklą?

c)

Ar taip pat esant 1 klausimo a dalyje nurodytai situacijai turi reikšmės aplinkybė, jog klientui iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad veikla yra parengiamasis darbas siekiant sudaryti draudimo sutartį? Ar turi kokios nors reikšmės kliento suvokimas (pagrįstas ar nepagrįstas), ar buvo vykdomas draudimo tarpininkavimas?

2.

a)

Ar Direktyva 2002/92 reglamentuojamos ekonominės ar kitokios konsultacijos, suteiktos ryšium su draudimo tarpininkavimu, kurios pačios nesusijusios su faktiniu draudimo sutarties pasirašymu ar pratęsimu? Kas šiuo aspektu konkrečiai taikoma konsultacijoms dėl kapitalo įdėjimo pagal kaupiamąjį gyvybės draudimą?

b)

Kai konsultacijos, kaip antai nurodytos 2 klausimo a dalyje, savaime yra konsultacijos dėl investicijų pagal Direktyvą 2004/39 (2), ar joms taip pat arba vietoje Direktyvos 2002/92 taikomos Direktyvos 2004/39 nuostatos? Jeigu tokioms konsultacijoms taip pat taikoma Direktyva 2004/39, ar vienas iš šių teisės aktų yra viršesnis už kitą?


(1)  2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/92 dėl draudimo tarpininkavimo (OL L 9, 2003, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 330).

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 263).


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/26


2016 m. spalio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marcandi Limited, prekybinis pavadinimas „Madbid“/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-544/16)

(2017/C 014/32)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Marcandi Limited, prekybinis pavadinimas „Madbid“

Atsakovai: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal teisingą 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 2 straipsnio 1 dalies, 24, 62, 63, 65 ir 73 straipsnių aiškinimą tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis:

a)

Madbid kreditų suteikimas vartotojams už tam tikrą pinigų sumą yra:

i)

Teisingumo Teismo [2010 m. gruodžio 16 d. Sprendimo MacDonald Resorts Ltd/Commissioners for Her Majesty‘s Revenue and Customs (C-270/09, EU:C:2010:780)] 23–42 punktuose nurodyto pobūdžio „išankstiniai veiksmai“, nepatenkantys į 2 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, arba

ii)

Madbid paslaugų teikimas, kaip tai suprantama pagal 2 straipsnio 1 dalies c punktą, o būtent teisės dalyvauti internetiniuose aukcionuose suteikimas;

b)

jeigu teisės dalyvauti internetiniuose aukcionuose suteikimas yra Madbid paslaugų teikimas, ar tai yra paslaugų teikimas „už atlygį“, kaip tai suprantama pagal 2 straipsnio 1 dalies c punktą, o būtent – už tam tikrą už jas mokamą sumą (t. y., už pinigus, kuriuos Madbid gauna iš vartotojo už kreditus);

c)

ar atsakymas į 1 b klausimą būtų kitoks, jeigu už pinigų sumą, kurią vartotojas sumoka už kreditus, jam taip pat suteikiama teisė įsigyti tokios pačios vertės prekių, jeigu vartotojas nelaimi aukciono;

d)

jeigu Madbid neteikia paslaugų už atlygį, kai suteikia vartotojams kreditų už tam tikrą pinigų sumą, ar ji teikia tokias paslaugas kuriuo nors kitu metu;

ir į kokius principus reikėtų atsižvelgti norint pateikti atsakymą į šiuos klausimus?

2.

Kokį atlygį pagal teisingą 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies, 14, 62, 63, 65 ir 73 straipsnių bei 79 straipsnio b punkto aiškinimą Madbid gauna už prekių tiekimą vartotojams, kaip tai suprantama pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą ir 73 straipsnį, tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis?

Visų pirma, atsižvelgiant į atsakymą į pirmąjį klausimą:

a)

ar vartotojo Madbid už kreditus mokama pinigų suma yra „[išankstinis] apmokėjimas“ už tiekiamas prekes, kaip tai suprantama pagal 65 straipsnį, todėl „prievolė apskaičiuoti“ PVM atsiranda gavus atlygį, o Madbid iš vartotojo gautas atlygis yra atlygis už prekių tiekimą;

b)

jeigu vartotojas perka prekių naudodamasis funkcijomis „pirkti dabar“ („Buy Now“) arba „uždirbta nuolaida“ („Earned Discount“), ar jo kainos pasiūlymams aukcionuose teikti panaudotų kreditų vertė, kuria, jeigu pasiūlymas atmetamas, didinama uždirbta nuolaida arba mažinama taikant „pirkti dabar“ funkciją siūloma kaina, laikoma:

i)

„kainos nuolaida“, kaip tai suprantama pagal 79 straipsnio b punktą, todėl už Madbid prekių tiekimą mokamas atlygis yra tik vartotojo perkant prekes Madbid faktiškai sumokėta pinigų suma; ar

ii)

dalis atlygio už prekių tiekimą, todėl atlygis už Madbid tiekiamas prekes apima ir vartotojo perkant prekes Madbid sumokėtą pinigų sumą, ir pinigų sumą, kurią vartotojas sumokėjo už kreditus, panaudotus kainos pasiūlymams, kurie buvo atmesti, aukcionuose teikti;

c)

jeigu vartotojas, laimėjęs internetinį aukcioną, pasinaudoja teise nusipirkti prekes, ar atlygis už tokių prekių tiekimą yra tik aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina (su siuntimo ir aptarnavimo mokesčiais), ar vis dėlto kreditų, kuriuos laimėtojas panaudojo pasiūlymui tame aukcione teikti, vertė taip pat yra atlygio už Madbid vykdomą tokių prekių tiekimą vartotojui dalis;

arba kokius principus reikėtų taikyti siekiant atsakyti į šiuos klausimus?

3.

Jeigu dvi valstybės narės taiko skirtingas to paties sandorio apmokestinimo PVM taisykles, kiek vienos iš tokių valstybių narių teismai, aiškindami atitinkamas ES teisės ir nacionalinės teisės nuostatas, turėtų atsižvelgti į siekį vengti:

a)

sandorio dvigubo apmokestinimo ir (arba)

b)

sandorio neapmokestinimo;

ir kokią įtaką šiam klausimui daro mokesčių neutralumo principas?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/28


2016 m. spalio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-545/16)

(2017/C 014/33)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Atsakovas: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/221 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (1) negalioja tiek, kiek pagal jį šiame reglamente nurodytos transporto priemonės klasifikuojamos joms priskiriant KN kodą 8704 21 91, o ne KN kodą 8704 10?

2.

Ar konkrečiai Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/221 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje negalioja tiek, kiek: jis neleistinai apriboja 8704–10 subpozicijos apimtį; jame atsižvelgiama į neleistinus faktorius; jis yra nenuoseklus vidiniu požiūriu; jame tinkamai neatsižvelgiama į Aiškinamąsias pastabas, KN pozicijas ir Kombinuotosios nomenklatūros bendrąsias aiškinimo taisykles (BAT) ir/arba neatsižvelgiama į būtinus reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje dėl KN 8704 10 subpozicijos?


(1)  2015 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/221 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 37, p. 1).


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/28


2016 m. lapkričio 16 d.Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-386/14 FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija

(Byla C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, K. Blanck-Putz, A. Bouchagiar

Kitos proceso šalys: FIH Holding A/S ir FIH Erhvervsbank A/S

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtą sprendimą byloje T-386/14 FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija, apie kurį Komisijai buvo pranešta 2016 m. rugsėjo 16 d.,

pačiam nuspręsti dėl pirmojoje instancijoje pateikto ieškinio ir jį atmesti kaip nepagrįstą ir

priteisti iš atsakovių apeliacinėje instancijoje (ieškovių pirmojoje instancijoje) bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Subsidiariai apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtą sprendimą byloje T-386/14 FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija, apie kurį Komisijai buvo pranešta 2016 m. rugsėjo 16 d.,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų antrąjį ieškinio pirmojoje instancijoje pagrindą ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų pirmojoje ir apeliacinėje instancijose klausimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad nustatydama valstybės pagalbos buvimą 2012 m. priemonėse Komisija turėjo taikyti rinkos ekonomikos kreditoriaus kriterijų išlaidoms, kurios būtų atsiradusios, jeigu Danija nebūtų priėmusi šių priemonių. Toks Bendrojo Teismo sprendimas yra teisinė klaida, nes aptariamos išlaidos yra tiesioginė pasekmė to, kad Danija suteikė anksčiau valstybės pagalbą FIH, o iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad Komisija negali atsižvelgti į tokias išlaidas, kai ji nagrinėja, ar valstybė narė veikė taip, kaip tai būtų daręs rinkos ūkio subjektas.


Bendrasis Teismas

16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/30


2016 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ipatau/Taryba

(Sujungtos bylos T-694/13 ir T-2/15) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Baltarusijai taikomos ribojamosios priemonės - Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas - Atvykimo į Sąjungos teritoriją ir keliavimo per ją tranzitu apribojimai - Ieškovo palikimas asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Vertinimo klaida - Proporcingumas))

(2017/C 014/35)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Vadzim Ipatau (Minskas, Baltarusija), atstovaujamas advokato M. Michalausko

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama F. Naert ir B. Driessen

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2013 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimą 2013/534/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 288, 2013, p. 69), 2013 m. spalio 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1054/2013, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis (OL L 288, 2013, p. 1), 2014 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimą 2014/750/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 311, 2014, p. 39) ir 2014 m. spalio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1159/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis (OL L 311, 2014, p. 2), kiek šie aktai susiję su ieškovu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Vadzim Ipatau padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 93, 2014 3 29.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/30


2016 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsteens/Komisija

(Byla T-328/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Sutarties pratęsimas - Sutarties pratęsimo laikotarpio apribojimas - Teisė į gynybą))

(2017/C 014/36)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Kita proceso šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama J. Currall, G. Berscheid ir T. Bohr, vėliau – G. Berscheid ir T. Bohr

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo Alsteens/Komisija (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimą Alsteens/Komisija (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31) tiek, kiek Tarnautojų teismas atmetė pirmojoje instancijoje pateiktus pirmąjį ir trečiąjį panaikinimo pagrindus ir reikalavimą atlyginti žalą.

2.

Atmesti Komisijos Tarnautojų teisme nurodytą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą.

3.

Panaikinti 2011 m. lapkričio 18 d. Europos Komisijos sprendimą tiek, kiek juo laikinojo tarnautojo Geoffroy Alsteens sutarties pratęsimo laikotarpis apribotas 2012 m. kovo 31 d.

4.

Grąžinti bylą kitai Bendrojo Teismo kolegijai nei ta, kuri priėmė sprendimą dėl šio apeliacinio skundo, kad ji nuspręstų dėl G. Alsteens reikalavimo atlyginti žalą.

5.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


(1)  OL C 279, 2015 8 24.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/31


2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Byla T-349/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo P PRO PLAYER paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai „P“ ir P PROTECTIVE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 014/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsbergas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Körber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Stoyanova-Valchanova ir M. Fischer

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nasau, Bahamos), atstovaujama advokatų O. Günzel ir V. Ahmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. balandžio 28 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2439/2014-4), susijusio su protesto procedūra tarp Perry Ellis International Group Holdings ir CG Verwaltunggsgesellschaft.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CG Verwaltungsgesellschaft mbH padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bei Perry Ellis International Group Holdings Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/32


2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)

(Byla T-769/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Dolokorn“ paraiška - Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas DOLOPUR - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 014/38)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: SeNaPro GmbH (Pommelsbrunn, Vokietija), atstovaujama advokato A. Schröder

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama E. Strittmatter ir A. Folliard–Monguiral

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH (Rotenmanas, Austrija), atstovaujama advokato C. Ofner

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. spalio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2643/2014-1), susijusio su protesto procedūra tarp Paltentaler Splitt & Marmorwerke ir SeNaPro.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš SeNaPro GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2016 2 29.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/32


2016 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Apoca Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY)

(Sujungtos bylos T-268/15 ir T-272/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Europos Sąjungos vaizdinio ir žodinio prekių ženklų PARKWAY paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas - Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2017/C 014/39)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Apoca Parking Holdings GmbH (Štutgartas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Lohmann

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama H. Kunz

Dalykas

Du ieškiniai, pareikšti dėl dviejų 2015 m. kovo 25 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 2063/2014-4 ir R 2062/2014-4), susijusių su prašymais įregistruoti vaizdinį ir žodinį žymenis PARKWAY kaip Europos Sąjungos prekių ženklus.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Priteisti iš Apoca Parking Holdings GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 245, 2015 7 27.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/33


2016 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (kėdės kontūrai)

(Byla T-455/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas - Nereikalingumas priimti sprendimą))

(2017/C 014/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Vitra Collections AG (Mutencas, Šveicarija), atstovaujama advokatų V. von Bomhard ir J. Fuhrmann

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), iš pradžių atstovaujama P. Bullock, vėliau – D. Hanf, o galiausiai – D. Hanf ir S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Consorzio Origini per l’Internazionalizzazione (Florencija, Italija), atstovaujama advokato S. Rizzo

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. kovo 18 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 664/2011-5), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Consorzio Origini ir Vitra Collections AG.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Vitra Collections AG ir Consorzio Origini per l’Internazionalizzazione kiekviena padengia savo ir po pusę Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 320, 2015 9 28.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/34


2016 m. lapkričio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Jenkinson/Taryba ir kt.

(Byla T-602/15) (1)

((Arbitražinė išlyga - Sąjungos tarptautinių misijų darbuotojai - Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys - Reikalavimas atlyginti žalą - Akivaizdus jurisdikcijos nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2017/C 014/41)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Liam Jenkinson (Kilarnis, Airija), atstovaujamas advokatų N. de Montigny ir J.-N. Louis

Atsakovės: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Vitro ir M. Bishop; Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara ir S. Bartelt; Europos išorės veiksmų tarnyba, atstovaujama S. Marquardt, E. Chaboureau ir G. Pasqualetti; Eulex Kosovo, atstovaujama advokatų D. Fouquet ir E. Raoult

Dalykas

SESV 272 straipsniu pagrįstas prašymas, pirma, ieškovo sutartinius santykius perkvalifikuoti į neterminuotą darbo sutartį ir atlyginti žalą, kurią ieškovas patyrė dėl piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir atleidžiant iš darbo, antra, pripažinti, kad Taryba, Komisija ir EIVT diskriminavo ieškovą, ir todėl priteisti žalos atlyginimą; jei šie reikalavimai būtų nepatenkinti – prašymas, pagrįstas deliktine Europos institucijų atsakomybe

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Liam Jenkinson bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/34


2016 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cyprus Turkish Chamber of Industry ir kt./Europos Komisija

(Byla T-41/16) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Saugomos kilmės vietos nuorodos „Halloumi“ arba „Hellim“ registracijos paraiška - Komisijos laiškai dėl ieškovių dalyvavimo protesto procedūroje, susijusioje su registracijos procedūra - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas))

(2017/C 014/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nikosija, Kipras), Animal Breeders and Producers Association (Nikosija), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd (Nikosija), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nikosija), Fatma Garanti (Güzelyurt), atstovaujamos solisotoriaus B. O’Connor, advokatų S. Gubel ir E. Bertolotto

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Lewis, P. Aalto ir J. Guillem Carrau

Dalykas

SESV 263 straipsniu pagrįstas ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų panaikinti du 2015 m. lapkričio 18 d. [Ares (2015) 5171539] ir 2016 m. sausio 15 d. [Ares (2016) 220922] Europos Komisijos laiškai dėl ieškovių dalyvavimo protesto procedūroje, susijusioje su sūrio pavadinimo „halloumi“ arba „hellim“ registracijos kaip saugomos kilmės vietos nuorodos procedūra.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nereikia priimti sprendimo dėl Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento ir Kipro Respublikos prašymų leisti įstoti į bylą.

3.

Cyprus Turkish Chamber of Industry, Animal Breeders and Producers Association, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association ir Fatma Garanti padengia savo pačių ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas per procedūrą dėl laikinųjų priemonių taikymo.

4.

Cyprus Turkish Chamber of Industry, Animal Breeders and Producers Association, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative, Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association, Fatma Garanti, Komisija, Taryba, Parlamentas ir Kipro Respublika padengia savo pačių bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymais leisti įstoti į bylą.


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/35


2016 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Port autonome du Centre et de l’Ouest ir kt./Komisija

(Byla T-116/16) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Valstybės pagalba - Pelno mokestis - Belgijos suteikta pagalba Belgijos uostams - Komisijos raštas, kuriame siūloma imtis naudingų priemonių - Neskundžiamas aktas - Nepriimtinumas))

(2017/C 014/43)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Luvjeras, Belgija), Port autonome de Namur (Namiūras, Belgija), Port autonome de Charleroi (Šarlerua, Belgija), Port autonome de Liège (Lježas, Belgija), Région wallonne (Belgija), atstovaujamos advokato J. Vanden Eynde

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Noë ir B. Stromsky

Dalykas

SESV 263 straipsniu pagrįstas prašymas panaikinti tariamą sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38393 (2015/E) – Uostų Belgijoje apmokestinimas, pridėtą prie 2016 m. sausio 22 d. Komisijos rašto, kuriame siūloma Belgijos Karalystei imtis naudingų priemonių.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Le Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, le Port autonome de Namur, le Port autonome de Charleroi, le Port autonome de Liège ir Région wallonne padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 175, 2016 5 17.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/36


2016 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje The Regents of the University of California/BAVT – Nador Cott Protection ir CVVP (Tang Gold)

(Byla T-405/16)

(2017/C 014/44)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: The Regents of the University of California (Riversaidas, Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų J. Muñoz-Delgado Mérida, S. Poza Martínez, M. Esteve Sanz ir J. Lissen Arbeloa

Atsakovė: Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

Kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalys: Nador Cott Protection SARL (Sen Rafaelis, Prancūzija) ir Club de Variedades Vegetales Protegidas (Valensija, Ispanija)

Su procedūra BAVT susijusi informacija

Ginčijamos augalų veislės teisinės apsaugos Bendrijoje savininkė: ieškovė

Augalų veislės teisinė apsauga Bendrijoje, dėl kurios kilo ginčas: augalų veislės teisinė apsauga Bendrijoje Nr. EU 38924, veislės pavadinimas: Tang Gold, rūšis: Citrus reticulata Bianco

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. balandžio 29 d. BAVT apeliacinės tarybos sprendimas byloje R A006/2014

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Kiek tai susiję su Protokole CPVO-TP 201/2 nurodyta savybe Nr. 68, pripažinti veislei Nadorcott, „labai aukštą“ raiškos laipsnį ir skirti 9 balus, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, pripažinti „aukštą“ raiškos laipsnį ir skirti 7 balus, nurodyti tai ataskaitoje apie skirtumus nuo panašių veislių, kuri yra Tang Gold veislės oficialaus aprašymo dalis.

Pripažinti aiškius skirtumus tarp veislių Tang Gold ir Nardorcott, kiek tai susiję su Protokole CPVO-TP 201/2 nurodytomis savybėmis Nr. 5, 6, 14, 15, 16, 37, 50, 60 ir 65, konstatuoti šį faktą ir pataisyti ataskaitą apie skirtumus nuo panašių veislių, kuri yra Tang Gold veislės oficialaus aprašymo dalis, įtraukiant nurodytus skirtumus.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2100/94 57, 62, 67, 75 ir 81 straipsnių pažeidimas.

Reglamento Nr. 874/09 49 straipsnio pažeidimas.

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Valensijos žemės ūkio tyrimų institutas, IVIA) ataskaitos „Sėklų mažinimo naudojant indukcinę metagenėzę svarba“ klaidingas aiškinimas.

Savybės Nr. 68 nepriklausomumas nuo aplinkos.

The Regents of the University of California (UCR) pateiktų duomenų dėl sėklų kiekio Nadorcott veislėje palyginamumas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/37


2016 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 21 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-91/15 AV/Komisija

(Byla T-701/16 P)

(2017/C 014/45)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr ir C. Ehrbar

Kita proceso šalis: AV (Cadrezzate, Italija)

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

grąžinti bylą Tarnautojų teismui, bylas nagrinėjančiam pirmąja instancija;

atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su dviem Tarnautojų teismo padarytomis teisės klaidomis. Visų pirma, Tarnautojų teismas panaikino ginčijamą sprendimą, t. y. 2014 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimą taikyti kitai proceso šaliai medicininę išlygą, numatytą kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 32 straipsnyje ir atsisakyti jai leisti pasinaudoti neįgalumo pašalpa, nors sprendimo panaikinimas dėl protingo termino principo pažeidimo yra tik išimtis. Antra, Tarnautojų teismas klaidingai manė, kad pernelyg ilgas sprendimo priėmimo laikotarpis galėjo turėti įtakos pačiam sprendimo turiniui. Todėl apeliantė nurodo pareigos motyvuoti pažeidimą, kiek tai susiję su šiuo antruoju aspektu.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisės klaida dėl to, kad, kadangi Tarnautojų teismas, panaikinęs ginčijamą sprendimą, nes administracinės procedūros terminai pernelyg ilgi, turėjo įtakos paties sprendimo turiniui, skundžiamu sprendimu pažeidžiamas res judicata principas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/37


2016 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Vincenti/EUIPO

(Byla T-747/16)

(2017/C 014/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Guillaume Vincenti (Alikantė, Ispanija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti EUIPO sprendimą nepripažinti ieškovo visiško nuolatinio nedarbingumo, dėl kurio jis negali atlikti savo pareigų, ir atsisakymą pripažinti, kad jis turi išeiti į pensiją.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė pažeidė atitinkamas Tarnybos nuostatų normas, būtent jų 7–9, 13, 33 ir 78 straipsnius, šių nuostatų VIII priedo 13–16 straipsnius ir konkrečiai Tarnybos nuostatų 53 straipsnį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos ir gero administravimo principą (ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis, 41 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai), taip pat ieškovo procesines teises, kai grindė ginčijamą sprendimą iškraipytais faktais.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė pažeidė ES Pagrindinių teisių chartijos 3 straipsnio 1 dalį.

Pagrįsdamas nurodytus ieškinio pagrindus, ieškovas, be kita ko, tvirtina, kad Paskyrimų tarnyba pagal atitinkamas Tarnybos nuostatų sąlygas taikydama invalidumo nustatymo procedūrą neturi jokios diskrecijos pripažinti arba nepripažinti nuolatinio nedarbingumo, dėl kurio pareigūnas negali atlikti savo pareigų, nes Invalidumo komiteto sprendimas yra privalomas ir, net remiantis prielaida, kad Paskyrimų tarnyba pagal šią procedūrą turi diskreciją, ieškovo atveju nebuvo jokios pagrįstos priežasties nepripažinti jo nuolatinio nedarbingumo.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/38


2016 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Novolipetsk Steel/Komisija

(Byla T-752/16)

(2017/C 014/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: PAO Novolipetsk Steel (Lipeckas, Rusija), atstovaujama advokato B. Evtimov ir solisitoriaus D. O’Keeffe

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1328, kuriuo tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos Federacijos kilmės plokštiems šaltai valcuotiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, kurio visas tekstas paskelbtas 2016 m. rugpjūčio 4 d. Oficialiame leidinyje (OL L 210), kiek jis susijęs su ieškove;

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę į gynybą, procesinį lygiateisiškumą ir gero administravimo principą, pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento (1) 18 straipsnį, Antidempingo susitarimo (ADS) (2) 6.8 straipsnį ir jo II priedą, proporcingumo principą, padarė teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą, nes ji ieškovę laikė nebendradarbiaujančia gamintoja ir rėmėsi turima informacija.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 ir 5 dalis, ADS 3.1 straipsnį, iškraipė jai pateiktus įrodymus ir padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, nes klaidingai įvertino žalos rodiklius ir nevykdė objektyvaus Sąjungos pramonės padėties tyrimo.

Ieškovė tvirtina, kad Komisija rėmėsi tik pasirinktais Sąjungos pramonės padėties ekonominiais rodikliais ir neatsižvelgė į esminės svarbos rodiklius, kurie būtų atskleidę kitokią, pozityvesnę Sąjungos pramonės padėtį.

Taip pat ieškovė tvirtina, kad Komisijos požiūris buvo šališkas, nes ji sureikšmino išvadas dėl žalos ir iškraipė jai pateiktus įrodymus netirdama susijusių produktų „laisvos“ ir „uždaros“ rinkų kaip visumos, todėl pažeidė savo pareigą atlikti objektyvų vertinimą pagal Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 dalį.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 7 dalį, nes ji klaidingai įvertino priežastinį ryšį tarp tariamo importo dempingo kaina ir Sąjungos pramonės situacijos. Ieškovė taip pat tvirtina, kad Komisija neįvykdė savo pareigos prie tariamo importo dempingo kaina nepriskirti jokių kitų žalą sukeliančių veiksnių, ir nepastebėjo kitų veiksnių, kurie tiek bendrai, tiek atskirai, galėjo nutraukti priežastinį ryšį.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija klaidingai nustatė žalos pašalinimo lygį, pažeisdama Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį, 9 straipsnio 4 dalį ir padarydama akivaizdžią vertinimo klaidą. Konkrečiai kalbant, anot ieškovės, Komisija nustatė nepagrįstą ir pernelyg didelę pelno normą Sąjungos pramonei ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai siekdama nustatyti žalos dydį ir pagal analogiją taikė koregavimą pagal pagrįstą pardavimą, bendrąsias ir administracines išlaidas ir nepriklausomo importuotojo pelną, kaip numatyta Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalyje.


(1)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, p. 51).

(2)  PPO antidempingo susitarimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/39


2016 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Severstal/Komisija

(Byla T-753/16)

(2017/C 014/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: PAO Severstal (Čerepovecas, Rusija), atstovaujama advokato B. Evtimov ir solisitoriaus D. O’Keeffe

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1328, kuriuo tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos Federacijos kilmės plokštiems šaltai valcuotiems plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, kurio visas tekstas paskelbtas 2016 m. rugpjūčio 4 d.,Oficialiame leidinyje (OL L 210), kiek jis susijęs su ieškove;

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento (1) 18 straipsnį, Antidempingo susitarimo (ADS) (2) 6.8 straipsnį ir jo II priedą, nes ji ieškovę laikė iš dalies nebendradarbiaujančia gamintoja ir rėmėsi tik turima informacija, bei padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Be to, anot ieškovės, dalinio nebendradarbiavimo padariniai akivaizdžiai neatitiko nustatytų nedidelių trūkumų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė ieškovės teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir jos teisę į gynybą, nes apribojo ieškovės galimybę ginčyti nepalankias Komisijos išvadas. Anot ieškovės, Komisija iš esmės atmetė/neatsižvelgė į jokią ieškovės pateiktą papildomą informaciją arba argumentus dėl jos dalinio nebendradarbiavimo statuso.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija nenustatė teisingo dempingo skirtumo pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 12 dalį po to, kai ji pažeidė 2 straipsnio 3 dalį, 2 straipsnio 4 dalį, klaidingai aiškino 2 straipsnio 9 dalį ir padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, ir kad Komisija neatliko teisingo palyginimo pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 ir 5 dalis, Antidempingo susitarimo (ADS) 3.1 straipsnį, iškraipė jai pateiktus įrodymus ir padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, neteisingai įvertindama žalos rodiklius ir nevykdydama objektyvaus Sąjungos pramonės padėties tyrimo. Anot ieškovės, Komisija rėmėsi tik pasirinktais Sąjungos pramonės padėties ekonominiais rodikliais ir neatsižvelgė į esminės svarbos rodiklius, kurie būtų atskleidę kitokią, pozityvesnę Sąjungos pramonės padėtį. Taip pat ieškovė tvirtina, kad Komisijos požiūris buvo šališkas, nes ji sureikšmino išvadas dėl žalos ir iškraipė jai pateiktus įrodymus netirdama susijusių produktų „laisvos“ ir „uždaros“ rinkų, kaip visumos su visais rodikliais, ir pasirinkdama atlikti atskirą „trijų būdų įvertinimą“, kuris iškraipė visapusį įvertinimą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 7 dalį, nes ji klaidingai įvertino priežastinį ryšį tarp tariamo importo dempingo kaina ir Sąjungos pramonės situacijos. Ieškovė taip pat tvirtina, kad Komisija neįvykdė savo pareigos prie tariamo importo dempingo kaina nepriskirti jokių kitų žalą sukeliančių veiksnių ir nepastebėjo kitų veiksnių, kurie tiek bendrai, tiek atskirai, galėjo nutraukti priežastinį ryšį.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su teiginiu, kad Komisija klaidingai nustatė žalos pašalinimo lygį ir taip pažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį, 9 straipsnio 4 dalį ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Konkrečiai kalbant, anot ieškovės, Komisija nustatė nepagrįstą ir pernelyg didelę pelno normą Sąjungos pramonei ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai siekdama nustatyti žalos dydį ir pagal analogiją taikė koregavimą pagal pagrįstą pardavimą, bendrąsias ir administracines išlaidas ir nepriklausomo importuotojo pelną, kaip numatyta Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalyje.


(1)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, p. 51).

(2)  PPO antidempingo susitarimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/40


2016 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (elipsės formos silueto vaizdas)

(Byla T-754/16)

(2017/C 014/49)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų E. Ochoa Santamaría ir V. Rodríguez Pombo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Xuebo Ye (Vendžou, Kinija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas (elipsės formos silueto vaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 13 088 191

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. rugpjūčio 31 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2608/2015-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį ir visus prie jo pridėtus dokumentus ir kopijas priimtinais,

priimti pateiktus įrodymus,

patenkinti ieškinį, panaikinti ginčijamą sprendimą ir atsisakyti registruoti Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 13 088 191, taikant Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/41


2016 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje ArcelorMittal Belval & Differdange ir ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

(Byla T-762/16)

(2017/C 014/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Ešas prie Alzeto, Liuksemburgas) ir ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburgas, Vokietija), atstovaujamos advokatų H. Scheidmann ir M. Kottmann

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugsėjo 26 d. ECHA sprendimą (nuoroda: ATD/52/2016),

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2016 m. rugpjūčio 19 d. ECHA sprendimą (nuoroda: ATD/52/2016), kiek jame atsisakoma leisti ieškovėms susipažinti su jų bylos medžiaga,

priteisti iš ECHA bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinį ieškovės grindžia dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos pažeidimu.

Ieškovės teigia, kad ginčijamame sprendime netinkamai pritaikyta minėta nuostata, nes jame prieita prie klaidingos išvados, kad atskleidus informaciją bus pažeisti komerciniai interesai. Jos taip pat teigia, kad sprendime neatsižvelgta į viršesnius viešuosius interesus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies antros įtraukos pažeidimu.

Ieškovės tvirtina, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia nurodytą nuostatą ir, priešingai, nei nurodyta minėtame sprendime, dokumentai, su kuriais prašoma leisti susipažinti, yra su ieškovėmis susijusios bylos medžiagos dalis, taigi, jie patenka į šios nuostatos taikymo sritį.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/42


2016 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Paulini/ECB

(Byla T-764/16)

(2017/C 014/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Jörn Paulini (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą, iš dalies pakeistą 2016 m. vasario 10 d., kuriuo ieškovui pranešta apie jo kasmetinės užmokesčių ir priedų peržiūros (toliau – ASBR) įvertinimą 2015 m.,

priteisti ieškovui kompensaciją už materialinę žalą, kaip nurodyta ieškinio 99–103 punktuose,

priteisti ieškovui kompensaciją už jo patirtą moralinę žalą, įvertintą 10 000 EUR,

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2015 m. ASBR gairių neteisėtumu tiek, kiek jomis pažeidžiamas nediskriminavimo principas, Įdarbinimo sąlygų 51 straipsnis ir ES pagrindinių teisių chartijos 12 ir 21 straipsniai. Subsidiariai nurodomas skundžiamo sprendimo neteisėtumas tiek, kiek juo pažeidžiamos 2015 m. ASBR gairės ir padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

Ieškovas mano, kad 2015 m. ASBR gairės neteisėtos tuo požiūriu, kad pagal jas nepalankiau vertinami darbuotojai, kurie dėl objektyviai nuo jų nepriklausančių priežasčių, kaip antai ligos atostogų, darbo ne visą dieną dėl negalios arba atleidimo nuo pareigų veiklai Personalo komitete vykdyti (arba kartu dėl abiejų priežasčių) gali ribotai atlikti savo pareigas, palyginti su jų kolegomis, kurie savo pareigas gali atlikti visą laiką. Todėl skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis neteisėtomis ASBR gairėmis, yra neteisėtas.

Subsidiariai, jeigu 2015 m. ASBR gairės būtų teisėtos, ieškovas vis dėlto mano, kad skundžiamu sprendimu pažeidžiamos šios gairės, nes jo nebuvimo darbe laikotarpis prieš jį panaudotas kaip diskriminacinis veiksnys ir netgi turėjo būti pasitelktas kaip teigiama elgesio nuostata siekiant pagerinti ASBR įvertinimą. Visi pagal 2015 m. ASBR gaires vertintini veiksniai turėjo lemti akivaizdžiai geresnį ASBR įvertinimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas skundžiamo sprendimo neteisėtumu, kiek tai susiję su atleidimo nuo darbo dėl atstovavimo darbuotojams formule, nes pagal ją nėra neutralizuojamas nebuvimas darbe dėl ligos ir todėl pažeidžiamas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas, nediskriminavimo principas, ES pagrindinių teisių chartijos 12 ir 21 straipsniai ir Įdarbinimo sąlygų 51 straipsnis. Jeigu remiantis 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu nėra galimybės neutralizuoti ligos atostogų, subsidiariai tvirtinama, kad 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas tuo požiūriu yra neteisėtas.

Ieškovo manymu, ECB turėjo neutralizuoti jo nebuvimą darbe dėl ligos 2015 m. sausio ir vasario mėn., kai apskaičiavo ASBR įvertinimą už jo, kaip Personalo komiteto nario, veiklą pagal formulę, nurodytą 2008 m. gruodžio 18 d. sprendime dėl ASBR formulės darbuotojams, vykdantiems veiklą Personalo komitete.

Jeigu pagal 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą tokia galimybė būtų neįmanoma, ieškovas subsidiariai ginčija šio sprendimo teisėtumą tuo aspektu, nes Personalo komiteto nariai, kurių nebuvimo darbe laikotarpis turėjo būti perskirstytas dėl neatvykimo į darbą dėl ligos, vertinami nepalankiau nei jų kolegos, dirbantys visą darbo laiką, nepaisant panašių darbo rezultatų, taigi jie yra nepalankesnėje padėtyje dėl savo veiklos Personalo komitete.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2008 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimo pažeidimu, kiek tai susiję su apvalinimo praktika, nes pagal 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą apvalinimas negali būti taikomas Personalo komiteto nariams. Jeigu pagal 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą apvalinimas gali būti taikomas Personalo komiteto nariams, subsidiariai tvirtinama, kad jis šiuo aspektu yra akivaizdžiai nepateisinamas ir netinkamas.

Antrajame ieškinio pagrinde ieškovas ginčija 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo teisėtumą, jeigu jis aiškintinas kaip neleidžiantis ECB neutralizuoti ieškovo ligos atostogų taikant ASBR įvertinimui apskaičiuoti nustatytą formulę. Tame ieškinio pagrindine jis ginčijo minėto sprendimo teisėtumą tik tuo aspektu. Be to, ECB taiko praktiką, pagal kurią suapvalina formulės rezultatą, kad jį būtų galima suskaidyti į pakopas, tuomet tas suapvalintas pakopas vėl paverčia procentais, kad galėtų nustatyti darbuotojams priklausančio darbo užmokesčio padidėjimą.

Ieškovas ginčija šią praktiką, kuri neturi teisinio pagrindo taikytinose taisyklėse, o ypač 2008 m. gruodžio 18 d. sprendime. Jeigu būtų pripažinta, kad pagal 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą galima apvalinti Personalo komiteto narių ASBR įvertinimą, subsidiariai tvirtinama, kad šis sprendimas šiuo aspektu yra neteisėtas, nes akivaizdžiai nepateisinamas ir netinkamas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/44


2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Picard/Komisija

(Byla T-769/16)

(2017/C 014/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Maxime Picard (Hetanž Grandas, Prancūzija), atstovaujamas advokato M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti sprendimą, kuriuo iš anksto nustatomi tam tikri jo teisių į pensiją aspektai, arba vengimą priimti tokį sprendimą, kuris būtinas remiantis Tarnybos nuostatais dėl 2016 m. sausio 4 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) 4 skyriaus 1 sektoriaus „Pensijos“ pareigūno ieškovui išsiųstos žinutės, kurioje, atsakant į tos pačios dienos jo prašymą, jam nurodoma, kad jo teisės į pensiją pasikeitė nuo 2014 m. birželio 1 d. jį perkėlus į II pareigų grupę, todėl amžius, kurio sulaukęs jis galės eiti į pensiją yra 66 metai, o teisių į pensiją įgijimo tarifas nuo 2014 m. birželio 1 d. yra 1,8 %,

panaikinti, kiek būtina, 2016 m. liepos 26 d. Komisijos Žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato E direktorato direktoriaus sprendimą tiek, kiek juo kaip nepriimtinas dėl jam nepalankaus akto nepriėmimo arba kaip nepagrįstas atmetamas 2016 m. balandžio 1 d. ieškovo skundas dėl sprendimo arba dėl sprendimo nepriėmimo dėl 2016 m. sausio 4 d. žinutės,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su teisės klaida ir su Pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 77 straipsnio 2 ir 5 pastraipų ir jų XIII priedo 21 straipsnio antros pastraipos ir 22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, kurios taikomos pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (RAA) 109 straipsnį, pažeidimu, kurie padaryti 2016 m. sausio 4 d. žinutėje, nes tarnybos pradžios data, į kurią atsižvelgiama taikant Tarnybos nuostatų nuostatas, buvo 2014 m. birželio 1 d., kai įsigaliojo sutartis, pagal kurią ieškovas perėjo į II pareigų grupę (II PG) pagal RAA 87 straipsnio 4 dalį, nors turėjo būti atsižvelgta į 2008 m. liepos 1 d. datą, kai jis iš pradžių pradėjo tarnybą Komisijoje kaip I pareigų grupei priskirtas sutartininkas.

Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

Pirmoji dalis susijusi su tuo, kad Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) 4 skyriaus 1 sektorius ir Komisijos Žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato (ŽĮGD) E direktorato direktorius nusprendė, kad dėl to, jog 2014 m. gegužės 19 d. sutartis, pagal kurią ieškovas perėjo į II PG ir taip buvo iš naujo įdarbintas, Tarnybos nuostatų 22 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 21 straipsnio antra pastraipa jam netaikomos, todėl taikomos Tarnybos nuostatų 77 straipsnio 5 ir 2 pastraipos, nors XIII priedo 21 ir 22 straipsniuose kaip tarnybos pradžios data nurodyta pirmojo įdarbinimo data.

Antra dalis, susijusi su klaida, kuria PMO 4 skyriaus 1 sektorius ir ŽĮGD E direktorato direktorius taip pat padarė nuspręsdami, kad dėl to, jog 2014 m. gegužės 19 d. sutartis, pagal kurią ieškovas perėjo į II PG, yra karjeros tęstinumo nutraukimas, Tarnybos nuostatų 22 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 21 straipsnio antra pastraipa jam netaikomos, todėl taikomos Tarnybos nuostatų 77 straipsnio 5 ir 2 pastraipos, nors ši sutartis yra dalis jo tęstinės karjeros, nes jos tikslas ir pasekmės buvo perkėlimas į kitą pareigų grupę tik formaliai pakeitus jo funkcijas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/45


2016 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

(Byla T-771/16)

(2017/C 014/53)

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovė: Toontrack Music AB (Umeo, Švedija), atstovaujama advokato L.-E. Ström

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: ES žodinis prekių ženklas EZMIX – Registracijos paraiška Nr. 13 945 423

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. liepos 27 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2436/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą remiantis 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b punktu, 7 straipsnio 1 dalies c punktu, 7 straipsnio 2 dalimi, 43 ir 65 straipsniais ir

įpareigoti EUIPO atlyginti savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto, 7 straipsnio 1 dalies c punkto, 7 straipsnio 2 dalies ir 43 straipsnio pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/45


2016 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

(Byla T-776/16)

(2017/C 014/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Vokietija), atstovaujama advokato C. Thiele

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: iCell AB (Elvdalenas, Švedija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „iCell.“ – Registracijos paraiška Nr. 12 877 676

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. rugsėjo 15 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2496/2015-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą patenkinat visą protestą ir atmetant Sąjungos prekių ženklo paraišką Nr. 12 877 676,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/46


2016 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

(Byla T-777/16)

(2017/C 014/55)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Vokietija), atstovaujama advokato C. Thiele

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: iCell AB (Elvdalenas, Švedija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „iCell. Insulation Technology Made in Sweden“ – Registracijos paraiška Nr. 12 882 023

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. liepos 28 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 181/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies pakeisti ginčijamą sprendimą taip: patvirtinti visą protestą bei atsisakyti įregistruoti Sąjungos prekių ženklą Nr. 12882023,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/46


2016 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Žibintai)

(Byla T-779/16)

(2017/C 014/56)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Lothar Rühland (Wendeburg, Vokietija), atstovaujamas advokatų H. P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus ir J. Engberding

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: 8 seasons design GmbH (Ešveileris, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizaino, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: ieškovas

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos dizainas „Žibintai“ Nr. 1 402 341-0006

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. liepos 8 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 878/2015-3

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

atmesti prašymą pripažinti Bendrijos dizaino Nr. 001402341-006 registraciją negaliojančia.

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 6 straipsniu, pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/47


2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Puma ir kiti/Komisija

(Byla T-781/16)

(2017/C 014/57)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Puma SE (Hercogenaurachas, Vokietija) ir 8 kiti ieškovai, atstovaujami advokato E. Vermulst

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1395, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas, galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.“, „Buildyet Shoes Mfg.“, „DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Stella Footwear Co Ltd“, „Dongguan Taiway Sports Goods Limited“, „Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.“, „Jianle Footwear Industrial“, „Sihui Kingo Rubber Shoes Factory“, „Synfort Shoes Co. Ltd.“, „Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.“, „Wei Hao Shoe Co. Ltd.“, „Wei Hua Shoe Co. Ltd.“, „Win Profile Industries Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 225, p. 52);

panaikinti 2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1647, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „Best Royal Co. Ltd“, „Lac Cuong Footwear Co., Ltd“, „Lac Ty Co., Ltd“, „Saoviet Joint Stock Company“ („Megastar Joint Stock Company“), „VMC Royal Co Ltd“, „Freetrend Industrial Ltd.“ ir jos susijusios bendrovės „Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd.“, „Fulgent Sun Footwear Co., Ltd“, „General Shoes Ltd“, „Golden Star Co, Ltd“, „Golden Top Company Co., Ltd“, „Kingmaker Footwear Co. Ltd.“, „Tripos Enterprise Inc.“, „Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 245, p. 16);

panaikinti 2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1731, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „General Footwear Ltd“ (Kinija), „Diamond Vietnam Co Ltd“ ir „Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 262, p. 4) ir

priteisti iš Europos Komisijos ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad visų pirma Komisija neturėjo kompetencijos priimti ginčijamus reglamentus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija, pažeisdama SESV 296 straipsnį, nenurodė aiškaus teisinio pagrindo ginčijamiems reglamentams priimti ir pažeidė ieškovų teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad su avalyne susijusios užbaigtos procedūros atnaujinimas ir nebegaliojančio antidempingo muito nustatymas atgaline data ieškovų tiekėjams i) neturi teisinio pagrindo, pagrįstas akivaizdžia SESV 266 straipsnio ir Pagrindinio reglamento taikymo klaida ir pažeidė šį reglamentą, ii) nesuderinamas su teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio saugumo ir netaikymo atgaline data principais ir iii) nesuderinamas su SESV 266 straipsniu, pažeidė SESV 5 straipsnio 4 dalį ir pagrįstas Komisijos piktnaudžiavimu įgaliojimais.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad dėl muito nustatymo atgaline data trimis ginčijamais reglamentais diskriminuojami ieškovai.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad rinkos ekonomikos režimo ir ieškovų tiekėjų individualaus režimo prašymų vertinimo tvarka buvo diskriminuojanti ir pagrįsta Komisijos piktnaudžiavimu įgaliojimais.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/48


2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Timberland Europe/Komisija

(Byla T-782/16)

(2017/C 014/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Timberland Europe BV (Enschedė, Nyderlandai), atstovaujama advokato E. Vermulst

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1395, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas, galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.“, „Buildyet Shoes Mfg.“, „DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Stella Footwear Co Ltd“, „Dongguan Taiway Sports Goods Limited“, „Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.“, „Jianle Footwear Industrial“, „Sihui Kingo Rubber Shoes Factory“, „Synfort Shoes Co. Ltd.“, „Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.“, „Wei Hao Shoe Co. Ltd.“, „Wei Hua Shoe Co. Ltd.“, „Win Profile Industries Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14(OL L 225, p. 52),

panaikinti 2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1647, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „Best Royal Co. Ltd“, „Lac Cuong Footwear Co., Ltd“, „Lac Ty Co., Ltd“, „Saoviet Joint Stock Company“ („Megastar Joint Stock Company“), „VMC Royal Co Ltd“, „Freetrend Industrial Ltd.“ ir jos susijusios bendrovės „Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd.“, „Fulgent Sun Footwear Co., Ltd“, „General Shoes Ltd“, „Golden Star Co, Ltd“, „Golden Top Company Co., Ltd“, „Kingmaker Footwear Co. Ltd.“, „Tripos Enterprise Inc.“, „Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 245, p. 16),

panaikinti 2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1731, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „General Footwear Ltd“ (Kinija), „Diamond Vietnam Co Ltd“ ir „Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 262, p. 4) ir

priteisti iš Europos Kosmisijos ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija neturėjo kompetencijos iš pradžių priimti ginčijamų reglamentų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija nenurodė tikslaus teisinio pagrindo priimdama ginčijamus reglamentus ir taip pažeidė SESV 296 straipsnį ir ieškovės teisę į gynybą bei teisę į veiksmingą teisminę apsaugą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad užbaigtos avalinės procedūros atnaujinimas ir baigusių galioti antidempingo muitų ieškovės tiekėjams pritaikymas atgaline data i) neturi pagrindo, yra pagrįsti akivaizdžia SESV 266 straipsnio ir Pagrindinio reglamento taikymo klaida ir jais pažeidžiamas Pagrindinis reglamentas, ii) yra nesuderinami su teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio saugumo ir negaliojimo atgaline data principais ir iii) yra nesuderinami su SESV 266 straipsniu, pažeidė SESV 5 straipsnio 4 dalį ir yra įgyvendinti Komisijai piktnaudžiaujant įgaliojimais.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad muitų taikymas atgaline data trijuose ginčijamuose reglamentuose yra diskriminuojantis ieškovę.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs tuo, kad rinkos ekonomika ir ieškovės tiekėjų prašymai nagrinėti individualiai buvo vertinami diskriminuojant ir tai buvo padaryta Komisijai piktnaudžiaujant įgaliojimais.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/49


2016 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje De Geoffroy ir kt./Parlamentas

(Byla T-788/16)

(2017/C 014/59)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Dominique De Geoffroy (Briuselis, Belgija) ir 14 kitų ieškovų, atstovaujamų advokatų N. de Montigny ir J.-N. Louis

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. kovo 21 d. paskelbtas Parlamento gaires dėl atostogų (Guidelines on leave);

panaikinti 2016 m. birželio 13 d. sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti Stéphane Grosjean prašomas atostogas;

panaikinti 2016 m. balandžio 12 d. sprendimą, kuriuo patenkintas Françoise Joostens atostogų prašymas, įskaitant vis dėlto 3,5 atostogų dienų kvotą;

panaikinti 2016 m. birželio 2 d. sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti Françoise Joostens prašomas atostogas;

bet kuriuo atveju priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai nurodo šešis pagrindus.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu nurodoma, kad atsakovas visiškai nepateikė motyvų, nes neatsakė į ieškovų prieštaravimus dėl 2016 m. kovo 21 d. paskelbtų Parlamento Guidelines dėl atostogų (toliau – ginčijamos Guidelines).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, nes ginčijamos Parlamento Guidelines buvo priimtos pažeidus Pareigūnų tarnybos nuostatus ir teises, suteiktas pagal vidaus teisės normas dėl atostogų valdymo, ir ieškovų įgytas teises.

Abu ieškovai, kuriems skirti trys ginčijami individualūs sprendimai, atitinkamai 2016 m. birželio 2 d., 2016 m. birželio 13 d. ir 2016 m. balandžio 12 d. sprendimai, kurių pirmieji du susiję su atsisakymu suteikti prašomas atostogas, o paskutiniu sprendimu nors ir patenkinamas vienas iš atostogų prašymų, įskaitoma vis dėlto 3,5 atostogų dienų kvota, nurodo tą patį ieškinio pagrindą, siekdami panaikinti šiuos sprendimus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Parlamento darbuotojų nesikonsultavimu, kai buvo priimamos ginčijamos Parlamento Guidelines, o tai yra Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 27 straipsnio pažeidimas.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu nurodomas pusiausvyros tarp institucijos interesų ir vertėjų interesų nebuvimas, proporcingumo principo nepaisymas, piktnaudžiavimas teise, vertinimo klaida ir gero administravimo ir rūpestingumo pareigos principų pažeidimas, kuriuos padarė institucija atsakovė priimdama ginčijamas Guidelines.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su vertėjų ir kitų pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų diskriminacija, kurią sukėlė ginčijamų Guidelines priėmimas.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimais, teisinio saugumo principo ir galimybės nuspėti minėtose Guidelines nurodytas išimtis ir specialius atvejus pažeidimais.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/50


2016 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Byla T-789/16)

(2017/C 014/60)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato C. Jonas

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas INVOICE AUCTION – Registracijos paraiška Nr. 13 821 095

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. rugpjūčio 3 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2201/2015-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/51


2016 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje C & J Clark International/Komisija

(Byla T-790/16)

(2017/C 014/61)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: C & J Clark International Ltd (Somersetas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų A. Willems ir S. De Knop

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu,

panaikinti 2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1395, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas, galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.“, „Buildyet Shoes Mfg.“, „DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Stella Footwear Co Ltd“, „Dongguan Taiway Sports Goods Limited“, „Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.“, „Jianle Footwear Industrial“, „Sihui Kingo Rubber Shoes Factory“, „Synfort Shoes Co. Ltd.“, „Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.“, „Wei Hao Shoe Co. Ltd.“, „Wei Hua Shoe Co. Ltd.“, „Win Profile Industries Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 225, p. 52);

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad veikdama be teisinio pagrindo Komisija pažeidė suteikimo principą pagal SESV 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nesiimdama būtinų priemonių 2016 m. vasario 4 d. Teisingumo Teismo sprendimui C & J Clark International, C-659/13 ir C-34/14, EU:C:2016:74 įvykdyti Komisija pažeidė SESV 266 straipsnį.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nustatydama antidempingo muitą avalinės importui, „vykdytam [negaliojančių reglamentų] taikymo laikotarpiu“, Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento (1) 1 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį ir teisinio tikrumo (negaliojimo atgaline data) principą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nustatydama antidempingo muitą ir iš naujo neįvertindama Sąjungos intereso Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 21 straipsnį ir bet kuriuo atveju būtų akivaizdžiai klaidinga teigti, kad antidempingo muito nustatymas atitiko Sąjungos interesą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad priimdama aktą, kuris viršija tai, kas būtina jo tikslui pasiekti, Komisija pažeidė ESS 5 straipsnio 1 ir 4 dalis.


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, p. 21).


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/52


2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

(Byla T-791/16)

(2017/C 014/62)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Real Madrid Club de Fútbol (Madridas, Ispanija), atstovaujamas advokatų J. Pérez-Bustamante ir F. Löwhagen

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu;

panaikinti visą 2016 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimą, priimtą byloje SA.33754 (2013/C) (anksčiau 2013/NN);

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ginčijamame sprendime Komisija konstatavo, kad Real Madrid CF ir Madrido savivaldybės sudarytas žemės sklypų perleidimo sandoris buvo valstybės pagalba, nes buvo nustatyta per didelė 18,4 milijonų EUR sandorio dalyko – sklypų – vertė.

Ginčijamas sprendimas priimtas byloje, pradėtoje po to, kai Madrido savivaldybė nesilaikė 1998 m. Konvencijos dėl įgyvendinimo, pagal kurią ji buvo įsipareigojusi perleisti Las Tablas vietovėje esantį B–32 sklypą Real Madrid CF. Madrido savivaldybė ir Real Madrid CF susitarė ir 2011 m. sudarė taikos sutartį, pagal kurią minėtų sklypų perleidimas buvo kaip kompensacija Real Madrid CF.

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu:

Šiuo klausimu ieškovas tvirtina, kad Komisija padarė akivaizdžių klaidų, kai konstatavo, kad pagal 2011 m. taikos sutartį ieškovas gauna ekonominės naudos, kuri buvo valstybės pagalba. 2011 m. taikos sutartimi Madrido savivaldybė tik pripažino savo atsakomybę dėl 1998 m. Konvencijos dėl įgyvendinimo pažeidimo. Be to, Komisija, taikydama privataus rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą, neatsižvelgė į aplinkybę, kad kitos galimybės, kaip antai ieškinys teisme, Madrido savivaldybei būtų daug daugiau kainavusios.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies ir gero teisingumo vykdymo principo pažeidimu.

Ieškovas nurodo, kad Komisija padarė sunkių vertinimo klaidų, kai savo išvadose rėmėsi įrodomosios galios neturinčia ekspertize ir atmetė kitus į bylą įtrauktus pasiūlymus dėl B–32 sklypo, nesikonsultavusi su savo ekspertu ar kitus kvalifikuotu ekspertu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies ir 296 straipsnio, taip pat gero teisingumo vykdymo principo pažeidimu, padarytu nustatant Real Madrid FC vadovaujantis 2011 m. taikos sutartimi.

Šiuo klausimu pažymėtina, kad ieškovas teigia, jog Komisija nenustatė ieškovui pagal 2011 m. taikos sutartį kaip kompensacija perduoto nekilnojamojo turto vertės, o tik nenurodžiusi motyvų ir neatsakiusi į ieškovo šiuo klausimu išsamiai išdėstytus argumentus, atsižvelgė į joms Madrido savivaldybės nurodytą vertę, nors Komisija visiškai tiesiogiai atmetė kitus vertinimus (kaip antai B–32 sklypo), atliktus Madrido vyriausybės remiantis tuo pačiu metodu.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/53


2016 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

(Byla T-806/16)

(2017/C 014/63)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Agricola J.M., SL (Žirona, Ispanija), atstovaujama advokatės J. Clos Creus

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Miguel Torres, SA (Vilafranka el Penedesas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas CLOS DE LAPKRIČIO TORRE – Registracijos paraiška Nr. 13 029 533

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. liepos 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2099/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. liepos 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimą,

panaikinti 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutarį, kurią Protestų skyrius patenkino protestą dėl visų 33 klasės prekių „Alkoholiniai gėrimai, išskyrus alų“ ir atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką dėl visų ginčijamų prekių,

pakeisti ankstesnius sprendimus ir įregistruoti ieškovės prekių ženklą visoms 33 klasės prekėms,

priteisti iš EUIPO šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir teismo praktikos panašiose bylose pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/54


2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Byla T-808/16)

(2017/C 014/64)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Jean Patou Worldwide Ltd (Votfordas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio S. Baran

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Emboga, SA (Petrel, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai HISPANITAS JOY IS A CHOICE – Registracijos paraiška Nr. 12 789 971

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. birželio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 235/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ieškovės patirtąsias nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/55


2016 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Byla T-815/16)

(2017/C 014/65)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: For Tune sp. z o.o. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokatės K. Popławska

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Simplicity trade GmbH (Eldė, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „opus AETERNATUM“ – Registracijos paraiška Nr. 11 024 296

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. rugsėjo 14 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 152/2016-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/55


2016 m. spalio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axium/Parlamentas

(Byla T-392/16) (1)

(2017/C 014/66)

Proceso kalba: prancūzų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 326, 2016 9 5.


16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/55


2016 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Maubert/Taryba

(Byla T-565/16) (1)

(2017/C 014/67)

Proceso kalba: prancūzų

Bendrojo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 27, 2016 1 25 (byla, iš pradžių užregistruota Europos Sąjungos tarnautojų teisme numeriu F-137/15, perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui 2016 m. rugsėjo 1 d.).