ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 461

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 metai
2016m. gruodžio 10d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2016/C 461/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8230 – Nordea Bank / DNB / Relacom Management) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2016/C 461/02

Tarybos išvados dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo sudarymo kriterijų ir proceso

2

 

Europos Komisija

2016/C 461/03

Euro kursas

6

2016/C 461/04

Komisijos sprendimo dėl pakeisto pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano, kurį pateikė Lietuva pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnio 6 dalį, priėmimas

7

 

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija

2016/C 461/05

2016 m. spalio 21 d. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto darbo tvarkos taisyklės

8


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 461/06

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

12

2016/C 461/07

Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės ketaus gaminių inicijavimą

22

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 461/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8262 – Fosun International / Tom Tailor) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

33

2016/C 461/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8317 – KKR / Calsonic Kansei) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

34

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2016/C 461/10

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

35


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8230 – Nordea Bank / DNB / Relacom Management)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 461/01)

2016 m. gruodžio 5 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M8230. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/2


TARYBOS IŠVADOS

dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo sudarymo kriterijų ir proceso (*1)

(2016/C 461/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA:

1.

PATVIRTINA savo prioritetinį įsipareigojimą tęsti kovą su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu bei mokesčių vengimu ir pinigų plovimu, kurie lemia valstybių narių mokesčių bazių eroziją;

2.

LAIKOSI NUOMONĖS, kad koordinuotos politikos pastangos šioje srityje ES ir pasauliniu lygmeniu, pavyzdžiui, objektyvių kriterijų, skirtų mokesčių tikslais nebendradarbiaujantiems jurisdikciją turintiems subjektams nustatyti, apibrėžimas yra veiksmingų priemonių, kuriomis bus prisidėta prie ekonomikos augimo ir su mokesčiais susijusio tikrumo, dalis;

3.

PRIMENA 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos išvadas dėl apmokestinimo išorės strategijos ir dėl kovos su piktnaudžiavimu mokesčių sutartimis priemonių, visų pirma šių išvadų 6–10 punktus;

4.

NUTARIA, kad 2017 m. Taryba sudarys nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą;

5.

šiame kontekste PALANKIAI VERTINA Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ir Europos Komisijos iki šiol atliktą parengiamąjį darbą;

6.

PATVIRTINA prie šių išvadų pridėtą priedą ir PAŽYMI, kad būsimas darbas šioje srityje turėtų būti derinamas su pokyčiais Pasaulinio skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forume ir EBPO kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu įtraukioje sistemoje ir jais grindžiamas;

7.

RAGINA užtikrinti griežtus tarptautinius gero mokesčių valdymo standartus, susijusius su mokesčių skaidrumu, sąžiningu apmokestinimu ir kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu (BEPS) priemonėmis, ypač susijusiomis su mokesčių skaidrumu;

8.

mokesčių skaidrumo srityje ATKREIPIA DĖMESĮ Į daugiau nei 100 jurisdikciją turinčių subjektų įsipareigojimą įgyvendinti bendrą duomenų teikimo standartą ir atkreipia dėmesį į Pasaulinio skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumo vykdomą stebėseną ir į tarptautinių automatinio keitimosi informacija ir keitimosi informacija gavus prašymą standartų įvertinimą;

9.

sąžiningo apmokestinimo ir kovos su BEPS priemonių srityje ATKREIPIA DĖMESĮ Į EBPO kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu įtraukios sistemos darbą, įskaitant jai priklausančio Žalingos praktikos mokesčių srityje forumo darbą;

10.

PRAŠO Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) ir atitinkamo jos pogrupio ne vėliau kaip 2017 m. sausio mėn. užbaigti tikrintinų jurisdikciją turinčių subjektų atranką remiantis Europos Komisijos parengta rezultatų suvestine ir toliau nagrinėti galimybes taikyti apsaugos priemones ES lygmeniu, kurias Taryba turės patvirtinti vadovaudamasi 2016 m. gegužės mėn. Tarybos išvadomis.


(*1)  Taryba susitarė šias išvadas informaciniais tikslais paskelbti Oficialiajame leidinyje.


PRIEDAS

I.   JURISDIKCIJĄ TURINČIŲ SUBJEKTŲ TIKRINIMO KRITERIJAI SIEKIANT SUDARYTI NEBENDRADARBIAUJANČIŲ JURISDIKCIJĄ TURINČIŲ SUBJEKTŲ ES SĄRAŠĄ

Toliau išdėstyti gero mokesčių valdymo kriterijai turėtų būti naudojami jurisdikciją turintiems subjektams tikrinti siekiant sudaryti (laikantis tikrinimo gairių) mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą. Tikrinimo procedūros metu bendrai bus įvertinta jurisdikciją turinčių subjektų atitiktis mokesčių skaidrumo, sąžiningo apmokestinimo srityse ir BEPS priemonių įgyvendinimas.

Rengiantis būsimiems tikrinimams Taryba šiuos kriterijus prireikus pakoreguos atsižvelgdama į tarptautinių standartų raidą, būsimus tų standartų reitingus ir būtinybę užtikrinti, kad visi atitinkami jurisdikciją turintys subjektai šiose srityse nuolat ir sparčiai darytų pažangą.

1.   Mokesčių skaidrumo kriterijai

Kriterijai, kuriuos jurisdikciją turintis subjektas turėtų atitikti, kad būtų laikomas atitinkančiu mokesčių skaidrumo reikalavimus:

1.1.

pradinis kriterijus, susijęs su EBPO automatinio keitimosi informacija standartu (bendro duomenų teikimo standartu – BDTS): jurisdikciją turintis subjektas turėtų būti įsipareigojęs pradėti ir pradėjęs teisėkūros procesą, skirtą veiksmingai įgyvendinti BDTS, pirmą kartą pasikeičiant duomenimis vėliausiai 2018 m. (naudojant 2017 m. duomenis), ir iki 2017 m. pabaigos turi būti nustatęs priemones, kad būtų galima keistis informacija su visomis valstybėmis narėmis, pasirašydamas daugiašalį kompetentingų institucijų susitarimą arba dvišalius susitarimus;

būsimas kriterijus, susijęs su BDTS taikymu nuo 2018 m.: jurisdikciją turintis subjektas Pasaulinio forumo turi būti įvertintas bent kaip „iš esmės atitinkantis reikalavimus“, vertinant pagal automatinio keitimosi informacija standartą (BDTS) ir

1.2.

jurisdikciją turintis subjektas Pasaulinio forumo turi būti įvertintas bent kaip „iš esmės atitinkantis reikalavimus“, vertinant pagal EBPO keitimosi informacija gavus prašymą standartą, tinkamai atsižvelgus į skubos tvarką, ir

1.3.

(suverenių valstybių atveju) jurisdikciją turintis subjektas turėtų:

i)

būti ratifikavęs EBPO daugiašalę Konvenciją dėl tarpusavio administracinės pagalbos mokesčių srityje, su pakeitimais, sutikęs ją ratifikuoti, turėtų vykdyti šios Konvencijos ratifikavimo procesą arba būti prisiėmęs įsipareigojimą užtikrinti, kad ji įsigaliotų per pagrįstą laikotarpį, arba

ii)

ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. būti įdiegęs keitimosi priemonių tinklą, kuris būtų pakankamai platus, kad apimtų visas valstybes nares ir kuris sudarytų sąlygas veiksmingam keitimuisi informacija gavus prašymą ir automatiniam keitimuisi informacija;

(nesuverenių jurisdikciją turinčių subjektų atveju) jurisdikciją turintis subjektas turėtų:

i)

būti daugiašalės Konvencijos dėl tarpusavio administracinės pagalbos mokesčių srityje, su pakeitimais, šalimi, kai ši Konvencija jau yra įsigaliojusi arba kai planuojama, kad ji įsigalios per pagrįstą laikotarpį, arba

ii)

būti įdiegęs keitimosi priemonių tinklą arba ėmęsis reikiamų priemonių, kad tokios keitimosi priemonės būtų įdiegtos per pagrįstą laikotarpį, ir šis tinklas turėtų būti pakankamai platus, kad apimtų visas valstybes nares ir sudaryti sąlygas veiksmingam keitimuisi informacija gavus prašymą ir automatiniam keitimuisi informacija.

1.4.

Būsimas kriterijus: siekiant įgyvendinti būsimo visuotinio keitimosi tikrosios nuosavybės informacija iniciatyvą, tikrosios nuosavybės aspektas bus įtrauktas vėlesniame etape kaip ketvirtas skaidrumo kriterijus, taikomas atliekant tikrinimą.

Iki 2019 m. birželio 30 d. turėtų būti taikoma ši išimtis:

jurisdikciją turintis subjektas galėtų būti laikomas atitinkančiu mokesčių skaidrumo reikalavimus, jei jis tenkina bent du iš 1.1, 1.2 ar 1.3 kriterijų.

Ši išimtis netaikoma jurisdikciją turintiems subjektams, kurie ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. įvertinami kaip „neatitinkantys reikalavimų“ pagal 1.2 kriterijų arba kurie nebuvo įvertinti bent kaip „iš esmės atitinkantys reikalavimus“ pagal tą kriterijų.

Bus svarstoma, ar trečiąsias valstybes ir jurisdikciją turinčius subjektus, kurie bus įtraukti į šiuo metu EBPO ir G 20 narių rengiamą nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, įtraukti į ES sąrašą, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasirinkti tikrinimo procedūrai.

2.   Sąžiningas apmokestinimas

Kriterijai, kuriuos jurisdikciją turintis subjektas turėtų atitikti, kad būtų laikomas atitinkančiu sąžiningo apmokestinimo reikalavimus:

2.1.

jurisdikciją turintis subjektas turėtų neturėti lengvatinių mokesčių priemonių, kurios galėtų būti laikomos žalingomis atsižvelgiant į 1997 m. gruodžio 1 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucijoje dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso (1) išdėstytus kriterijus, ir

2.2.

jurisdikciją turintis subjektas turėtų nepadėti lengvatinių mokesčių struktūroms ar priemonėms, kuriomis siekiama pritraukti pelno, neatspindinčio realios ekonominės veiklos jurisdikciją turinčio subjekto teritorijoje.

3.   Kovos su BEPS priemonių įgyvendinimas

3.1.

Pradinis kriterijus, kurį jurisdikciją turintis subjektas turėtų atitikti, kad būtų laikomas atitinkančiu reikalavimus, susijusius su kovos su BEPS priemonių įgyvendinimu:

jurisdikciją turintis subjektas turėtų iki 2017 m. pabaigos įsipareigoti taikyti sutartus EBPO kovos su BEPS minimaliuosius standartus ir nuosekliai juos įgyvendinti.

3.2.

Būsimas kriterijus, kurį jurisdikciją turintis subjektas turėtų atitikti, kad būtų laikomas atitinkančiu reikalavimus, susijusius su kovos su BEPS priemonių įgyvendinimu (turi būti taikomas atlikus peržiūras Sutartų minimaliųjų standartų įtraukioje sistemoje):

jurisdikciją turintis subjektas turėtų gauti teigiamą įvertinimą (2) už veiksmingą sutartų EBPO kovos su BEPS minimaliųjų standartų įgyvendinimą.

II.   JURISDIKCIJĄ TURINČIŲ SUBJEKTŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS GAIRĖS SIEKIANT SUDARYTI MOKESČIŲ TIKSLAIS NEBENDRADARBIAUJANČIŲ JURISDIKCIJĄ TURINČIŲ SUBJEKTŲ ES SĄRAŠĄ

1.

Elgesio kodekso grupės (verslo apmokestinimas) atliekamas atitinkamų jurisdikciją turinčių subjektų tikrinimas remiantis šio priedo I dalyje išdėstytais kriterijais turėtų būti pradėtas skubiai, kad Taryba galėtų iki 2017 m. pabaigos patvirtinti mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą.

2.

Šią tikrinimo procedūrą vykdys ir prižiūrės Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas), padedama Tarybos Generalinio sekretoriato. Komisijos tarnybos padės Elgesio kodekso grupei (verslo apmokestinimas) atlikdamos būtiną tikrinimo procedūros parengiamąjį darbą laikydamosi šiuo metu Verslo apmokestinimo elgesio kodekso procedūroje apibrėžtų funkcijų, visų pirma atsižvelgdamos į ankstesnius ir šiuo metu vykdomus dialogus su trečiosiomis valstybėmis.

3.

Tikrinimo procedūros metu turėtų būti įvertintas Pasaulinio skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumo ir EBPO kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu įtraukios sistemos darbas.

4.

Ne vėliau kaip 2017 m. sausio mėn. atrinktiems tikrinti jurisdikciją turintiems subjektams turėtų būti išsiųsti laiškai, kuriais šie jurisdikciją turintys subjektai būtų pakviesti dalyvauti procedūroje, kartu užtikrinant tinkamą šios procedūros skaidrumą.

5.

Ne vėliau kaip 2017 m. vasario mėn. Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) turėtų prireikus paskirti valstybes nares ir (arba) jų ekspertus ar jų grupes dirbti kartu su Komisija tikrinant atitinkamus jurisdikciją turinčius subjektus.

6.

Ne vėliau kaip 2017 m. vasarą turėtų būti sudarytos rašytinės sutartys ir prireikus įvykti dvišalės diskusijos su atitinkamais jurisdikciją turinčiais subjektais, kad būtų dar intensyviau dalyvaujama dialoge ir ieškoma su šių jurisdikciją turinčių subjektų mokesčių sistemomis susijusių susirūpinimą keliančių klausimų sprendimų, taip pat gauta būtinų įsipareigojimų. Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) turėtų būti nuolat informuojama ir aktyviai dalyvauti šiame procese.

7.

Ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo mėn. dvišalių diskusijų ir jų dabartinės padėties rezultatai turėtų būti pateikti Elgesio kodekso grupei (verslo apmokestinimas).

8.

Iki 2017 m. pabaigos, atlikus būtinus parengiamuosius veiksmus Elgesio kodekso grupėje (verslo apmokestinimas), koordinuojant veiksmus su Mokesčių klausimų aukšto lygio darbo grupe, Taryba turėtų patvirtinti nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą.

9.

Darbas nagrinėjant galimybes imtis apsaugos priemonių ES lygmeniu remiantis 2016 m. gegužės mėn. Tarybos išvadomis turėtų būti užbaigtas laiku. Apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio atitinkamoms valstybių narių kompetencijos sritims, kaip antai galimybei taikyti papildomas priemones arba išlaikyti nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašus platesnio masto nacionaliniu lygmeniu.

10.

Kai bus užbaigtas įtraukimo į sąrašą procesas, į sąrašą įtrauktiems nebendradarbiaujantiems jurisdikciją turintiems subjektams nedelsiant turėtų būti išsiųsti laiškai, kuriuose būtų aiškiai paaiškintos tokio įtraukimo į sąrašą priežastys ir tai, kokių atitinkamo jurisdikciją turinčio subjekto veiksmų tikimasi, kad jis būtų išbrauktas iš šio sąrašo.

11.

Kadangi besivystančioms šalims gali trūkti pajėgumų įgyvendinti mokesčių skaidrumo standartus ir kovos su BEPS minimaliuosius standartus laikantis to paties, kaip ir išsivysčiusių šalių, tvarkaraščio, į šią padėtį ypač reikėtų atsižvelgti tikrinimo procedūros metu, jei tokie jurisdikciją turintys subjektai neužima aukštos pozicijos finansinės veiklos požiūriu ir neturi finansinių centrų.

12.

Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) turėtų toliau plėtoti atitinkamas priemones, susijusias su praktiniais šių gairių įgyvendinimo metodais ir sąlygomis siekiant veiksmingai įgyvendinti jurisdikciją turinčių subjektų tikrinimo procedūrą, kad Taryba galėtų sudaryti mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą.

13.

Inter alia, Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) turėtų ne vėliau kaip 2017 m. sausio mėn. remdamasi objektyviais kriterijais apibrėžti 1.3 kriterijuje nurodyto pagrįsto laikotarpio trukmę, taip pat 2.2 kriterijaus taikymo sritį. Taikant 2.2 kriterijų Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) kaip galimą rodiklį turėtų įvertinti pelno mokesčio sistemos nebuvimą arba nominalaus pelno mokesčio tarifo, kuris yra lygus arba beveik lygus nuliui, taikymą.

14.

Taryba laikydamasi šių gairių prireikus turėtų reguliariai atnaujinti nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą remdamasi informacija, kuri bus pateikta Komisijai ir (arba) Elgesio kodekso grupei (verslo apmokestinimas).


(1)  OL C 2, 1998 1 6, p. 2.

(2)  Sutarus dėl metodikos, kriterijaus formuluotę atitinkamai peržiūrės Taryba.


Europos Komisija

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/6


Euro kursas (1)

2016 m. gruodžio 9 d.

(2016/C 461/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,0559

JPY

Japonijos jena

121,48

DKK

Danijos krona

7,4369

GBP

Svaras sterlingas

0,83935

SEK

Švedijos krona

9,6910

CHF

Šveicarijos frankas

1,0756

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,9805

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,027

HUF

Vengrijos forintas

314,45

PLN

Lenkijos zlotas

4,4454

RON

Rumunijos lėja

4,4994

TRY

Turkijos lira

3,6707

AUD

Australijos doleris

1,4141

CAD

Kanados doleris

1,3914

HKD

Honkongo doleris

8,1934

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,4745

SGD

Singapūro doleris

1,5079

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 237,00

ZAR

Pietų Afrikos randas

14,5450

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,2931

HRK

Kroatijos kuna

7,5327

IDR

Indonezijos rupija

14 072,51

MYR

Malaizijos ringitas

4,6708

PHP

Filipinų pesas

52,615

RUB

Rusijos rublis

66,6988

THB

Tailando batas

37,664

BRL

Brazilijos realas

3,5815

MXN

Meksikos pesas

21,5825

INR

Indijos rupija

71,3410


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/7


Komisijos sprendimo dėl pakeisto pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano, kurį pateikė Lietuva pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnio 6 dalį, priėmimas

(2016/C 461/04)

2016 m. gruodžio 8 d. priimtas Komisijos sprendimas C(2016) 7891 dėl pakeisto pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano, kurį pateikė Lietuva pagal Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (1) 32 straipsnio 6 dalį.

Šį dokumentą galima rasti interneto svetainėje https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.


Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/8


Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patariamojo komiteto

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

2016 m. spalio 21 d.

(2016/C 461/05)

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO PATARIAMASIS KOMITETAS, ĮSTEIGTAS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 883/2004 DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO 75 STRAIPSNIO 1 DALIMI,

atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 75 straipsnį,

atsižvelgdamas į standartines ekspertų grupių darbo tvarkos taisykles, nustatytas 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo C(2016) 3301, nustatančio Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles, 3 priede,

siekdamas suteikti Patariamajam komitetui galimybę vykdyti jam 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1) 75 straipsnio 2 dalimi ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2) 89 straipsnio 2 dalimi pavestas užduotis,

laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 75 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų,

ABSOLIUČIA SAVO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA PRIĖMĖ ŠIAS PATARIAMOJO KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLES:

1 straipsnis

Posėdžių dažnumas, kvietimas į juos ir darbotvarkės projektas

1.   Patariamojo komiteto posėdžiai rengiami bent kartą per metus.

2.   Apie posėdžio datą pirmininkas kiekvienam nariui ir pakaitiniam nariui praneša likus ne mažiau kaip keturioms savaitėms iki posėdžio. Kartu jis siunčia svarstytinų klausimų darbotvarkės projektą. Tuo pačiu, jei tik įmanoma, pirmininkas pateikia visus parengiamuosius dokumentus.

3.   Skubos atvejais pirmininkas gali sutrumpinti 2 dalyje nurodytą keturių savaičių laikotarpį, tačiau pranešimas turi būti gautas likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki posėdžio.

4.   Jei bent trečdalis Patariamojo komiteto narių pateikia rašytinį prašymą sušaukti Patariamąjį komitetą ir konkrečių darbotvarkės pasiūlymų, pirmininkas prašymą patenkina per tris savaites laikydamasis 2 dalies nuostatų.

5.   Į darbotvarkės projektą įtraukiami Patariamojo komiteto kompetencijai priskiriami klausimai,

a)

kuriuos nagrinėti siūlo pirmininkas arba

b)

kuriuos įtraukti į darbotvarkės projektą raštu pirmininko paprašė ir atitinkamus dokumentus jam pateikė vienas ar keli nariai likus ne mažiau kaip dešimčiai dienų iki posėdžio. Šiuo atveju pirmininkas apie tokį prašymą nedelsdamas praneša kitiems Patariamojo komiteto nariams ir pakaitiniams nariams.

2 straipsnis

Posėdžių vieta

Paprastai Patariamojo komiteto ir pagal 9 straipsnį įsteigtų darbo grupių posėdžiai rengiami Europos Komisijos būstinėje.

3 straipsnis

Darbotvarkė

1.   Posėdžio pradžioje Patariamasis komitetas patvirtina darbotvarkę, sudarytą iš 1 straipsnio 5 dalyje nurodytame darbotvarkės projekte pateiktų klausimų ir visi kiti Patariamojo komiteto kompetencijai priskiriami klausimai, kuriuos nagrinėti siūlo pirmininkas.

2.   Posėdžio metu bet kuris narys gali pasiūlyti įtraukti klausimą į kito posėdžio darbotvarkę. Kito posėdžio pradžioje Patariamasis komitetas nusprendžia, ar pasiūlytą klausimą įtraukti į darbotvarkę.

4 straipsnis

Dalyvavimas posėdžiuose

Patariamojo komiteto posėdžiuose be pirmininko ir narių, paskirtų pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 75 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, gali dalyvauti šie asmenys:

a)

pakaitiniai nariai, paskirti pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 75 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą; jie dalyvauja svarstant 3, 5, 6, 7 ir 12 straipsniuose nurodytų sričių klausimus tik tuo atveju, jei jie teisėtai pakeičia Patariamojo komiteto narį;

b)

pirmininko paskirti Europos Komisijos personalo nariai;

c)

kiti socialinės apsaugos koordinavimo srities ekspertai, pirmininko pakviesti konsultuoti Patariamąjį komitetą, įskaitant Europos socialinių partnerių organizacijų koordinatorius.

5 straipsnis

Posėdžiai

1.   Kvorumą sudaro posėdyje dalyvaujančių narių arba teisėtai jiems atstovaujančių pakaitinių narių dauguma, atsižvelgiant į 7 straipsnio nuostatas.

2.   Patariamojo komiteto posėdžiai nėra vieši. Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui sutikus, Patariamasis komitetas gali absoliučia narių balsų dauguma nuspręsti, kad svarstymai būtų vieši.

6 straipsnis

Reikiama dauguma, nuomonių ir pasiūlymų priėmimas ir rašytinė procedūra

1.   Nepažeidžiant 5 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio ir šio straipsnio 3 dalies trečios pastraipos, Patariamasis komitetas sprendimą priima absoliučia narių arba jiems teisėtai atstovaujančių pakaitinių narių galiojančių balsų dauguma. Tušti biuleteniai ir susilaikymai laikomi galiojančiais balsais. Pirmininkas nebalsuoja.

2.   Reglamento (EB) Nr. 883/2004 75 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos nuomonės ir pasiūlymai paprastai pateikiami Patariamojo komiteto posėdyje.

Juose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai.

Kiekvienoje komiteto pateikiamoje nuomonėje ar pasiūlyme nurodomi balsavimo rezultatai. Mažumai paprašius, prie nuomonės arba pasiūlymo pridedamas raštiškas pareiškimas, kuriame pateikiama mažumos nuomonė.

Nuomonės ir pasiūlymai perduodami Europos Komisijai, Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai bei Patariamojo komiteto nariams ir pakaitiniams nariams.

3.   Patariamasis komitetas gali priimti nuomonę ar pasiūlymą ir kitus sprendimus rašytine procedūra, jei dėl tokios rašytinės procedūros susitarta ankstesniame Patariamojo komiteto posėdyje.

Tokiu atveju pirmininkas Patariamojo komiteto nariams pateikia tekstą, dėl kurio bus balsuojama. Nariams suteikiamas mažiausiai dešimties darbo dienų laikotarpis, per kurį jie turi galimybę pareikšti, kad atmeta pasiūlytą tekstą arba susilaiko nuo balsavimo. Per suteiktą laikotarpį nepateiktas atsakymas laikomas balsavimu „už“.

Pasibaigus suteiktam laikotarpiui, pirmininkas nariams praneša balsavimo rezultatus. Nuomonė, pasiūlymas arba kitas sprendimas, už kurį balsavo absoliuti Patariamojo komiteto narių dauguma, laikomi priimtais paskutinę laikotarpio, per kurį narių prašoma pateikti atsakymą, dieną.

7 straipsnis

Nario pakeitimas kitu nei jo pakaitinis narys asmeniu

1.   Narys, negalintis dalyvauti posėdyje ir kurio negali pakeisti jo pakaitinis narys, savo balsavimo teisę gali perduoti bet kuriam kitam savo kategorijos nariui arba pakaitiniam nariui. Apie tai nariai pirmininkui privalo raštu pranešti prieš posėdį.

2.   Nariams ir pakaitiniams nariams gali būti suteiktas tik vienas balsas pagal įgaliojimą.

3.   Balsas pagal įgaliojimą galioja tik tame posėdyje, kuriam jis yra suteiktas.

8 straipsnis

Posėdžių protokolai

1.   Visų darbotvarkės klausimų ir Patariamojo komiteto pateiktų nuomonių, pasiūlymų ir rekomendacijų svarstymo protokolas turi būti prasmingas ir išsamus. Protokolą rengia sekretoriatas, už jį atsakingas pirmininkas.

2.   Protokole pateikiamas dalyvių sąrašas, taip pat nurodomos, jei reikia, valstybių narių valdžios institucijos, organizacijos ar kiti viešieji subjektai, kuriems dalyviai priklauso.

3.   Protokolą tvirtina Patariamasis komitetas.

4.   Protokolas Patariamajam komitetui tvirtinti teikiamas tik tuo atveju, jei jo projektas nariams ir pakaitiniams nariams buvo išsiųstas likus bent penkiolikai dienų iki planuojamos posėdžio datos. Jeigu dokumentas nepateikiamas laiku, jis Patariamajam komitetui tvirtinti pateikiamas kito posėdžio metu.

5.   Pasiūlymai dėl protokolo projekto pakeitimų teikiami raštu ne vėliau kaip pradedant posėdį, kuriame jie turi būti patvirtinti.

9 straipsnis

Darbo grupės

1.   Komitetas gali sudaryti darbo grupes konkrečioms užduotims. Jis savo nuožiūra gali panaikinti tokias darbo grupes.

2.   Darbo grupės narius skiria Patariamasis komitetas.

Atrinkdamas profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijų atstovus Patariamasis komitetas siekia, kad darbo grupėse būtų teisingai atstovaujama įvairiems susijusiems sektoriams.

3.   Darbo grupėms pirmininkauja Patariamojo komiteto pirmininkas arba jo paskirtasis asmuo.

4.   Darbo grupės pirmininkas savo iniciatyva arba vieno ar kelių darbo grupės narių prašymu gali pakviesti ekspertus dalyvauti darbo grupės posėdžiuose.

5.   Darbo grupės posėdžiui reikalingi dokumentai pateikiami visiems Patariamojo komiteto nariams ir pakaitiniams nariams.

10 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Patariamajam komitetui sekretoriato paslaugas teikia Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas. Sekretoriatas, kurio veiklą prižiūri pirmininkas, organizuoja Patariamojo komiteto ir darbo grupių darbą bei padeda rengti nuomonių ir pasiūlymų projektus.

2.   Patariamajam komitetui, darbo grupėms ir sekretoriatui skirta korespondencija siunčiama šiam tikslui skirtu Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato e. pašto adresu (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu).

11 straipsnis

Skaidrumas

1.   Patariamasis komitetas ir jo darbo grupės turi būti įtraukti į ekspertų grupių registrą.

2.   Profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos turi būti įtrauktos į skaidrumo registrą.

3.   Sekretoriatas visus turimus atitinkamus dokumentus (pavyzdžiui, darbotvarkes, posėdžių protokolus ir dalyvių pareiškimus) skelbia ekspertų grupių registre arba šiame registre pateikdamas nuorodą į specialią interneto svetainę, kurioje juos galima rasti. Prieiga prie specialių interneto svetainių suteikiama be reikalavimo registruotis ar jokių kitų apribojimų. Visų pirma sekretoriatas likus pakankamai laiko iki posėdžio paskelbia darbotvarkę ir kitus susijusius aiškinamuosius dokumentus, po to jis paskelbia patvirtintą protokolą. Dokumentų skelbimo išimtys numatomos tik, kai manoma, kad paviešinus dokumentą būtų pakenkta viešajam arba privačiajam interesui, kaip apibrėžta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (3) 4 straipsnyje,

4.   Paraiškos dėl galimybės susipažinti su grupės turimais dokumentais nagrinėjamos vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001.

12 straipsnis

Įsigaliojimas, peržiūra ir panaikinimas

1.   Šios darbo tvarkos taisyklės įsigalioja jų priėmimo absoliučia Patariamojo komiteto narių balsų dauguma dieną.

Jos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Patariamasis komitetas dėl savo darbo tvarkos taisyklių peržiūros sprendžia absoliučia savo narių balsų dauguma.

3.   2010 m. spalio 22 d. Patariamojo komiteto darbo tvarkos taisyklės panaikinamos nuo 1 dalyje nurodytos datos.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 21 d.

Patariamojo komiteto pirmininkas

Jordi CURELL GOTOR


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1368/2014 (OL L 366, 2014 12 20, p. 15).

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

(3)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/12


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

(2016/C 461/06)

Paskelbus pranešimą apie artėjančią antidempingo priemonių, galiojančių tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno, galiojimo pabaigą (1), Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % Sąjungoje pagaminamų tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno, vardu 2016 m. rugsėjo 8 d. pateikė Europos Sąjungos besiūlių nerūdijančio plieno vamzdžių pramonės atstovai (toliau – pareiškėjas).

2.   Peržiūrimasis produktas

Peržiūrimasis produktas – tai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančio plieno (išskyrus vamzdžius ir vamzdelius su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkamus naudoti dujų arba skysčių tiekimui, skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose) (toliau – peržiūrimasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ir ex 7304 90 00 (TARIC kodai 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 ir 7304900091).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1331/2011 (3).

4.   Peržiūros pagrindas

4.1.    Priemonių galiojimo termino peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.

4.1.1.   Įtarimas dėl dempingo pasikartojimo tikimybės

Kadangi, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, Kinijos Liaudies Respublika (toliau – KLR arba nagrinėjamoji šalis) yra laikoma ne rinkos ekonomikos šalimi, iš KLR importuojamo produkto normaliąją vertę pareiškėjas nustatė remdamasis kaina keliose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, t. y. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Korėjos Respublikoje. Įtarimas dėl dempingo pasikartojimo tikimybės grindžiamas peržiūrimojo produkto taip nustatytų normaliųjų verčių palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis). Įtarimas dėl dempingo pasikartojimo tikimybės taip pat grindžiamas peržiūrimojo produkto taip nustatytų normaliųjų verčių palyginimu su pardavimo eksportui į Indiją, Pietų Korėją ir JAV kainomis (gamintojo kaina EXW sąlygomis), nes šiuo metu importo iš KLR į Sąjungą apimtis yra nedidelė.

Remdamasis šiuo palyginimu, iš kurio matyti, kad vykdomas dempingas, pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad yra tikimybė, jog nagrinėjamosios šalies dempingas pasikartos.

4.1.2.   Įtarimas dėl žalos pasikartojimo tikimybės

Pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala gali pasikartoti. Įtarimui pagrįsti pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad jei būtų leista nebetaikyti priemonių, dabartinis peržiūrimojo produkto importo į Sąjungą iš nagrinėjamosios šalies mastas veikiausiai padidėtų dėl nepanaudotų gamybos pajėgumų KLR ir ES rinkos patrauklumo dėl, inter alia, aukštesnio kainų lygio šioje rinkoje.

Galiausiai pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala nebedaroma visų pirma dėl to, kad taikomos priemonės, o jei būtų leista nebetaikyti priemonių ir vėl padidėtų importo iš nagrinėjamosios šalies dempingo kainomis mastas, Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.

5.   Procedūra

Pasikonsultavusi su pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį įsteigtu komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimui nagrinėjamosios šalies kilmės peržiūrimojo produkto dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala tęstųsi arba pasikartotų.

5.1.    Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą bus nagrinėjamas 2015 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Dempingo pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (4), taip pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimą (-us), po kurio (-ių) nustatytos galiojančios priemonės.

5.2.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Tirtinų KLR eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

Atranka

Atsižvelgdama į tai, kad KLR gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai, taip pat ir tie, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į KLR valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai bus atrenkami remiantis didžiausia tipiška gamybos, pardavimo ar eksporto apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir KLR valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai). Antidempingo muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems produktams, neviršys vidutinio svertinio dempingo skirtumo, nustatyto atrinktiems eksportuojantiems gamintojams (5).

5.2.2.   Ne rinkos ekonomikos nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams taikoma papildoma procedūra

Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Atsižvelgiant į skyriaus dėl ne rinkos ekonomikos nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams taikomo režimo nuostatas ir remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, iš KLR importuojamų produktų normalioji vertė bus nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje.

Atliekant ankstesnį tyrimą, normaliajai vertei KLR apskaičiuoti rinkos ekonomikos trečiąja šalimi buvo pasirinkta ES. Šiam tyrimui Komisija ketina pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas. Remiantis Komisijos turima informacija, kiti rinkos ekonomikos gamintojai gali būti įsikūrę, inter alia, Korėjos Respublikoje, Ukrainoje, Japonijoje, Norvegijoje ir Turkijoje. Siekdama galutinai parinkti rinkos ekonomikos trečiąją šalį, Komisija tikrins, ar tose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, kuriose, kaip nurodoma, peržiūrimasis produktas yra gaminamas, tas peržiūrimasis produktas yra tikrai gaminamas ir parduodamas. Suinteresuotosios šalys raginamos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos pateikti savo pastabas dėl panašios šalies pasirinkimo.

5.2.3.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (6)  (7)

Tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš KLR importuojantys nesusiję gamintojai, taip pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimą, po kurio nustatytos galiojančios priemonės.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug šiame priemonių galiojimo termino peržiūros tyrime dalyvaujančių nesusijusių importuotojų ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (toliau – atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo II priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška peržiūrimojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.3.    Žalos pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Siekiant nustatyti, ar yra tikimybė, kad Sąjungos pramonei daroma žala gali pasikartoti, šiame Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos peržiūrimojo produkto gamintojai.

5.3.1.   Sąjungos gamintojų tyrimas

Sąjungos gamintojų atranka

Atsižvelgdama į tai, kad yra daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (toliau – atranka). Atranka vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją 5.7 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant Sąjungos gamintojus, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos galiojančios priemonės, manantys, kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.4.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Jeigu tikimybė, kad dempingas ir jo daroma žala gali pasikartoti, bus patvirtinta, pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį bus sprendžiama, ar antidempingo priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, pranešti apie save. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį terminą turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.5.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.6.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti pateikti raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.7.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (8) grifu.

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas būtų veikiantis, oficialus kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnes taisykles ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtame dokumente dėl susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIUMBELGIË

E. paštas

:

TRADE-SSSPT-R657-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SSSPT-R657-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nebendradarbiavimas

Jei suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas tai suinteresuotajai šaliai gali būti mažiau palankus nei bendradarbiavimo atveju.

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, be kita ko, susijusių su dempingo ir jo daromos žalos pasikartojimo tikimybe, dempingu, žala, priežastiniu ryšiu ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų galiojančios priemonės nebus keičiamos – jos bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad reikia peržiūrėti priemones, kad vėliau jas būtų galima keisti, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirma nurodytu adresu.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (9).


(1)  OL C 117, 2016 4 2, p. 10.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(3)  2011 m. gruodžio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1331/2011, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 336, 2011 12 20, p. 6).

(4)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti peržiūrimąjį produktą, įskaitant visas jos susijusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant peržiūrimąjį produktą.

(5)  Vadovaujantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalimi, į visus nulinius ir de minimis skirtumus ir į skirtumus, nustatytus pagrindinio reglamento 18 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, nebus atsižvelgta.

(6)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais tuomet, jei: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(7)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.

(8)  Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimas) 6 straipsnį „riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(9)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/22


Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės ketaus gaminių inicijavimą

(2016/C 461/07)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo skundą, pateiktą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 5 straipsnį, kuriame teigiama, kad tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) ir Indijos kilmės ketaus gaminiai yra importuojami dempingo kaina ir dėl to daroma materialinė žala Sąjungos pramonei.

1.   Skundas

Skundą 2016 m. spalio 31 d. pateikė septyni Sąjungos gamintojai, t. y. „Fondatel Lecompte SA“, „Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd“, „Saint-Gobain PAM SA“, „Fonderies Dechaumont SA“, „Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG“, „Saint-Gobain Construction Products UK Ltd“ ir „Fundiciones de Odena SA“ (toliau – skundo pateikėjai), kurie pagamina daugiau nei 25 % visų Sąjungoje pagaminamų tam tikrų ketaus gaminių.

2.   Tiriamasis produktas

Šiame tyrime nagrinėjamas produktas – tam tikri žvyninio grafitinio ketaus (pilkojo ketaus) arba ketaus su rutuliniu grafitu (kaliojo ketaus) gaminiai bei jų dalys. Šie gaminiai yra naudojami:

požeminėms arba paviršinėms sistemoms ir (arba) požeminių arba paviršinių sistemų angoms uždengti, taip pat

patekti į požemines arba paviršines sistemas ir (arba) sudaryti sąlygas pamatyti požemines arba paviršines sistemas.

Šie gaminiai gali būti apdirbti, padengti, dažyti ir (arba) su kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, be kita ko, gelžbetoninėmis grindinio plokštėmis ar plytelėmis, išskyrus gaisrinius hidrantus (toliau – liejiniai arba tiriamasis produktas).

3.   Įtarimas dėl dempingo

Kaip įtariama, dempingo kaina importuojamas produktas – KLR ir Indijos kilmės (toliau – nagrinėjamosios šalys) tiriamasis produktas, kurio KN kodai šiuo metu yra ex 7325 10 00 ir ex 7325 99 10. Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

Įtarimas dėl Indijos vykdomo dempingo grindžiamas tiriamojo produkto vidaus rinkos kainos palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis).

Kadangi, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, KLR yra laikoma ne rinkos ekonomikos šalimi, iš KLR importuojamo produkto normaliąją vertę skundo pateikėjai nustatė remdamiesi kaina rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje, t. y. Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV). Be to, skundo pateikėjai taip pat nustatė normaliąją vertę pagal kainas Norvegijoje ir Indijoje (2). Įtarimas dėl dempingo grindžiamas tiriamojo produkto taip nustatytos normaliosios vertės palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis).

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuoti dempingo skirtumai yra reikšmingi nagrinėjamosioms šalims

4.   Įtarimas dėl žalos ir priežastinis ryšys

Skundo pateikėjai pateikė įrodymų, kad tiriamojo produkto importas iš nagrinėjamųjų šalių apskritai padidėjo absoliučiaisiais skaičiais ir pagal rinkos dalį.

Iš skundo pateikėjų pateiktų prima facie įrodymų matyti, kad importuojamo tiriamojo produkto kiekis, be kitų padarinių, turėjo neigiamos įtakos Sąjungos pramonės parduotam kiekiui ir rinkos daliai, ir dėl to padarė didelį neigiamą poveikį bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams.

5.   Procedūra

Informavusi valstybes nares ir nustačiusi, kad Sąjungos pramonė pateikė skundą ar kad toks skundas buvo pateiktas jos vardu ir kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą, Komisija inicijuoja tyrimą pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį.

Atliekant tyrimą bus nustatyta, ar nagrinėjamųjų šalių kilmės tiriamasis produktas yra importuojamas dempingo kaina ir ar šis importas dempingo kaina padarė žalos Sąjungos pramonei. Jei tyrimo išvados tai patvirtins, bus tiriama, ar priemonių nustatymas neprieštarautų Sąjungos interesams.

5.1.    Tiriamasis ir nagrinėjamasis laikotarpiai

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą bus nagrinėjamas 2015 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Dempingo nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti tiriamąjį produktą iš nagrinėjamųjų šalių eksportuojantys gamintojai (3).

5.2.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Tirtinų nagrinėjamųjų šalių eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

a)   Atranka

Atsižvelgdama į tai, kad KLR ir Indijoje gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai). Nepažeidžiant b punkto, antidempingo muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems produktams, neviršys vidutinio svertinio dempingo skirtumo, nustatyto atrinktiems eksportuojantiems gamintojams (4).

b)   Neatrinktoms bendrovėms taikomas individualus dempingo skirtumas

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai gali prašyti, kad Komisija jiems nustatytų individualų dempingo skirtumą. Norėdami, kad būtų nustatytas individualus dempingo skirtumas, eksportuojantys gamintojai turi paprašyti klausimyno ir tinkamai jį užpildę grąžinti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip. Komisija nagrinės, ar jiems gali būti nustatytas individualus muitas pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį. Tie ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantys gamintojai, kurie mano, kad jų tiriamasis produktas gaminamas ir parduodamas vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms, gali pateikti tinkamai pagrįstą prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – prašymas taikyti RER) ir tinkamai jį užpildę grąžinti per 5.2.2.2 skirsnyje nurodytus terminus.

Tačiau nustatyti individualų dempingo skirtumą prašantys eksportuojantys gamintojai turėtų žinoti, kad Komisija vis dėlto gali nuspręsti individualaus dempingo skirtumo jiems nenustatyti, jei, pavyzdžiui, eksportuojančių gamintojų būtų tiek daug, kad toks nustatymas pernelyg apsunkintų tyrimą ir trukdytų jį laiku užbaigti.

5.2.2.   Ne rinkos ekonomikos nagrinėjamųjų šalių eksportuojantiems gamintojams taikoma papildoma procedūra

5.2.2.1.   Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Atsižvelgiant į 5.2.2.2 skirsnio nuostatas ir remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, iš KLR importuojamų produktų normalioji vertė bus nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje. Šiuo tikslu Komisija parinks tinkamą rinkos ekonomikos trečiąją šalį. Komisija laikinai pasirinko Indiją. Remiantis Komisijos turima informacija, kiti rinkos ekonomikos gamintojai yra, inter alia, Norvegijoje, JAV, Turkijoje ir Irane. Siekdama galutinai parinkti rinkos ekonomikos trečiąją šalį, Komisija nagrinės, ar tose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, kuriose, kaip manoma, tiriamasis produktas yra gaminamas, tas tiriamasis produktas yra tikrai gaminamas ir parduodamas. Suinteresuotosios šalys raginamos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos teikti pastabas dėl šio panašios šalies pasirinkimo tinkamumo.

5.2.2.2.   Ne rinkos ekonomikos nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams taikomas režimas

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą atskiri KLR eksportuojantys gamintojai, kurie mano, kad jų tiriamasis produktas gaminamas ir parduodamas vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms, gali pateikti tinkamai pagrįstą prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – prašymas taikyti RER). RER bus taikomas, jei įvertinus prašymą taikyti RER paaiškės, kad įgyvendinti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstyti kriterijai (5). Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas RER, dempingo skirtumas bus apskaičiuotas, kiek įmanoma ir neribojant galimybės pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį remtis turimais faktais, naudojant jų pačių normaliąją vertę ir eksporto kainas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą.

Komisija visiems atrinktiems KLR eksportuojantiems gamintojams ir neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kurie nori prašyti, kad jiems būtų nustatytas individualus dempingo skirtumas, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir KLR valdžios institucijoms nusiųs prašymo taikyti RER formas. Komisija vertins tik tas prašymo taikyti RER formas, kurias pateiks atrinkti KLR eksportuojantys gamintojai ir neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai, kurių prašymas nustatyti individualų dempingo skirtumą buvo priimtas.

Visi eksportuojantys gamintojai, prašantys taikyti RER, užpildytą prašymo taikyti RER formą privalo pateikti per 21 dieną nuo pranešimo apie atranką ar sprendimą nevykdyti atrankos dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.2.3.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (6)  (7)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti tiriamąjį produktą iš nagrinėjamųjų šalių į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių nesusijusių importuotojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo II priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška tiriamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.3.    Žalos nustatymo ir Sąjungos gamintojų tyrimo procedūra

Nustatant žalą remiamasi tiesioginiais įrodymais ir objektyviai vertinama importo dempingo kaina apimtis, jo įtaka kainoms Sąjungos rinkoje ir poveikis Sąjungos pramonei. Siekiant nustatyti, ar Sąjungos pramonei padaryta žala, Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos tiriamojo produkto gamintojai.

Atsižvelgdama į tai, kad yra daug su šiuo tyrimu susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją 5.7 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, manantys, kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.4.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Nustačius, kad vykdomas dempingas ir dėl to padaryta žala, pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį bus sprendžiama, ar antidempingo priemonių priėmimas neprieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, pranešti apie save. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį terminą turi įrodyti, kad jų veikla ir tiriamasis produktas yra objektyviai susiję.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.5.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.6.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turėtų būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.7.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Atliekant prekybos apsaugos tyrimus Komisijai pateikta informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (8).

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas būtų veikiantis, oficialus, kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija susisieks su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodys pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba nebent siųstinus dokumentus dėl jų pobūdžio tenka siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas:

dėl dempingo aspektų

:

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-PRC@ec.europa.eu

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

dėl žalos aspektų

:

TRADE-AD637-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, be kita ko, susijusių su dempingu, žala, priežastiniu ryšiu ir Sąjungos interesais. Toks klausymas paprastai surengiamas ne vėliau kaip ketvirtos savaitės nuo negalutinių išvadų atskleidimo pabaigoje.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 6 straipsnio 9 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalį laikinosios priemonės gali būti nustatytos ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (9).


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  Skundo pateikėjai tvirtino, kad Indija negali būti laikoma tinkama panašia šalimi dėl rinkos iškraipymų, atsiradusių dėl subsidijų, visų pirma nustačius eksporto mokestį geležies rūdai ir dvilypę geležies rūdos krovinių vežimo geležinkeliais politiką, o dėl to sumažėjo tiriamojo produkto gamintojų pagrindinių žaliavų sąnaudos. Žr. 2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/387, kuriuo nustatomas galutinis kompensacinis muitas importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams (OL L 73, 2016 3 18, p. 1), 278 konstatuojamąją dalį.

(3)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamųjų šalių bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti tiriamąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant tiriamąjį produktą.

(4)  Vadovaujantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalimi, į visus nulinius ir de minimis skirtumus ir į skirtumus, nustatytus pagrindinio reglamento 18 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, nebus atsižvelgta.

(5)  Eksportuojantys gamintojai turi visų pirma įrodyti, kad: i) verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be reikšmingo valstybės kišimosi; ii) įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir naudojami visiems tikslams, rinkinį; iii) nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos; iv) bankroto ir nuosavybės įstatymais užtikrinamas teisinis tikrumas ir v) stabilumas ir valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(6)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais tuomet, jei: a) jie yra vienas kito įmonių vadovai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(7)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.

(8)  Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimas) 6 straipsnį „riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(9)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/33


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8262 – Fosun International / Tom Tailor)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 461/08)

1.

2016 m. lapkričio 24 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Fosun International Limited“ (toliau – „Fosun“, Kinija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Tom Tailor Holding AG“ (toliau – „Tom Tailor“, Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Fosun“: veikia draudimo, bankinės veiklos, investicijų, turto valdymo, vaistų gamybos, sveikatos priežiūros, plieno ir kalnakasybos pramonės, nekilnojamojo turto, vartojimo prekių ir produktų, skirtų tam tikram gyvenimo būdui, sektoriuose.

—   „Tom Tailor“: prekyba klasikiniais ir moderniais kasdieniais vyrų, moterų ir vaikų drabužiais Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Beniliukso šalyse ir Prancūzijoje Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita ir Bonita Men prekių ženklų pavadinimais.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti Komisijai faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8262 – Fosun International / Tom Tailor“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/34


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8317 – KKR / Calsonic Kansei)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 461/09)

1.

2016 m. gruodžio 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „KKR & Co. L.P.“ (toliau – KKR, Jungtinės Valstijos) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Calsonic Kansei Corporation“ (toliau – „Calsonic Kansei“, Japonija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

KKR yra pasaulinė investicijų bendrovė, siūlanti platų alternatyvaus turto fondų ir investicinių produktų įvairiuose sektoriuose pasirinkimą.

„Calsonic Kansei“ yra pasaulinė įvairių automobilių dalių tiekėja; be kita ko, ji tiekia kabinos modulius (Cockpit Module), klimato kontrolės sistemas, variklio aušinimo produktus, automobilių kompresorius ir išmetimo sistemas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8317 – KKR / Calsonic Kansei“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


KITI AKTAI

Europos Komisija

10.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/35


Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2016/C 461/10)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį (1).

PRODUKTO SU SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA ARBA SAUGOMA GEOGRAFINE NUORODA SPECIFIKACIJOS REIKŠMINGO PAKEITIMO PATVIRTINIMO PARAIŠKA

Pakeitimo patvirtinimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą

„MOGETTE DE VENDÉE“

ES Nr.: PGI-FR-02129–18.3.2016

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

„Vendée Qualité – Section Mogette“

Adresas: Maison de l’Agriculture

21 Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCE

Tel. +33 251368251

Faks. +33 251368454

El. p. contact@vendeequalite.fr

Sudėtis ir teisėtas interesas: „Mogette“ pupelių gamintojai, gamintojų, rinkėjų/rūšiuotojų, konservų gamintojų ir pramonininkų grupė, susijungusi į asociaciją, valdomą pagal 1901 m. liepos 1 d. įstatymą. Kalbama apie visus su SGN „Mogette de Vendée“ susijusius veiklos vykdytojus, todėl yra teisėta pateikti specifikacijos pakeitimo paraišką.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Prancūzija

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos dalis (-ys)

Produkto pavadinimas

Produkto apibūdinimas

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas etiketėmis

Kita: Pareiškėjų grupė/Kontrolės institucija/Nacionaliniai reikalavimai/Geografinė vietovė

4.   Pakeitimo (-ų) rūšis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis (arba lygiavertis) dokumentas nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, kuris negali būti laikomas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą

5.   Pakeitimas (-ai)

Dalis „Produkto apibūdinimas“

Išbrauktos augalo ypatybės, nes produktas su SGN yra sėkla. Sėklos apibūdinimas nekeičiamas.

Augalo ypatybės taip pat panaikinamos bendrojo dokumento 3.2. punkte.

„Mogette de Vendée“ apibūdinimas pateikiamas trijose pastraipose, kai kalbama apie sausas sėklas, pusiau sausas šaldytas sėklas arba pasterizuotas ar sterilizuotas „Mogette de Vendée“ pupeles. Kiekviename apibūdinime nurodomas pateikimo ir pakavimo būdas. Toks pertvarkymas patikslina „Mogette de Vendée“ apibūdinimą.

Iš dalies keičiamos kai kurios nuostatos:

dėl pateikimo būdo – išbraukiamas vartotojams pateikiamų įvairių pakuočių svoris („500 g, 1 kg, 2 kg ir kt.“ bei „1 kg ir kt.“). Toks redakcinis pakeitimas nekeičia pakavimo praktikos, jei ankstesnė redakcija neturėjo ribojančio poveikio.

Pagal šį pakeitimą iš bendrojo dokumento 3.6. punkto, tapusio 3.5. punktu, išbraukiami įvairių pakuočių svoriai.

Sakinys „pakuojamos dideliais kiekiais, jei skirtos perdirbti, arba pakuojamos pirkėjų didmenininkų, su kuriais sudaryta partnerystės sutartis“ panaikinamas, nes siekiama išvardyti neleistinas praktikas, o ne visas įmanomas. Toks panaikinimas nekeičia didmeninės prekybos praktikos, kuri ir toliau yra įmanoma.

Tas pat sakinys išbraukiamas iš bendrojo dokumento 3.6. punkto, tapusio 3.5. punktu.

Sakinys „visi veiksmai gali būti tiksliai atsekami ir vedama atsargų apskaita, įskaitant pakavimo datą, naudotą pupelių partijos numerį, pristatymo numerį, taip pat pakuotų ar pagamintų produktų partijų numerį ir jų kiekį“ panaikinamas, nes šios nuostatos pateikiamos 4 dalyje („Įrodymai, kad produktas yra iš konkrečios geografinės vietovės“).

Sausų pupelių drėgnio skalė 10–16 % padidinta iki 12–17 % siekiant optimaliai išsaugoti kokybę. Po kelerių specifikacijos įgyvendinimo metų iš tiesų paaiškėjo, kad pernelyg žemas drėgnis (< 12 %) nepalankus produkto kokybei: esant 10 % drėgniui, daugiau pupelių suskyla, o pupelių virimo laikas pailgėja; priešingai, aukštesnis pupelių drėgnis (17 %) palengvina virimą ir padidina jų minkštumą.

Todėl bendrojo dokumento 3.2. punkte nurodytas sausų pupelių drėgnis yra nuo 12 iki 17 %.

Kalbant apie pusiau sausas pupeles sakinys „jų vidutinis drėgnis yra 50 %“ panaikinamas. Šis drėgnio dydis buvo pateiktas kaip nuoroda, bet nereiškia siektinos vertės. Jis nepateikia daugiau informacijos apie aprašomą produktą.

Pastraipa:

„Virtų „Mogette de Vendée“ pupelių juslinių savybių sąraše, pateiktame 10 priede, pabrėžiamos tokios ypatingos produkto savybės:

pupelės burnoje tiesiog tirpsta, nekietos, truputį grūdėtos tekstūros, odelė minkšta,

pupelės yra vienodos (jos yra vienodo dydžio, formos ir spalvos, turi mažai trūkumų),

būdingas sūrokas ir salstelėjęs skonis, jaučiamas kaštonų ir porų poskonis.“

keičiamas tokia pastraipa:

„Pasterizuotų ar sterilizuotų „Mogette de Vendée“ pupelių savybės:

Pupelės yra baltos ar šviesiai kreminės spalvos (su atspalviais).

Jos gali būti šiek tiek suskilusios, priklausomai nuo sultingumo.

Pupelės pateikiamos sultyse, kurias sudaro tik vanduo (sūdytas arba ne).

Pupelės burnoje tiesiog tirpsta, jų forma ir dydis vienodi.

Be priedų, virtos ir pasterizuotos „Mogette de Vendée“ pupelės pateikiamos sandariuose dėkluose arba mažmeninei prekybai skirtuose maišeliuose ar kitokiose įvairaus svorio pakuotėse.

Be priedų, virtos ir sterilizuotos „Mogette de Vendée“ pupelės vartotojams pateikiamos stiklainiuose.“

Tokį pakeitimą nulėmė grupės atlikti darbai, skirti geriau apibūdinti „Mogette de Vendée“ pupelių juslines savybes. Pakeitimo tikslas – pateikti esminę juslinę informaciją. Be to, siekiant pertvarkyti pastraipas naujoje redakcijoje įtrauktos pateikimo sąlygos.

Dalis „Kilmės įrodymas“

Pridedama pastraipa „Registrų tvarkymas“. Joje patikslinama informacija, kuri turi būti nurodyta auginamos kultūros kortelėje: veislė, sėjos, rovimo ir (arba) kūlimo data, prieš tai augintos kultūros.

Įvairių produktų atsekamumo schemos keičiamos lentelėmis. Tokiu būdu pateikimas tampa paprastesnis ir aiškesnis. Vienoje lentelėje apibūdinamas sausų ir pusiau sausų šaldytų produktų atsekamumas. Kitoje lentelėje apibūdinamas pasterizuotų ir sterilizuotų produktų atsekamumas. Tokie formos pakeitimai nedaro poveikio atsekamumui užtikrinti įgyvendintoms priemonėms.

Atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų pakeitimus, santrumpa DLUO (optimali suvartojimo data) keičiama santrumpa DDM (minimalus tinkamumo vartoti laikas).

Dalis „Gamybos metodas“

Gamybos schemos:

Siekiant didesnio aiškumo kultūros auginimo ir sausų bei pusiau sausų šaldytų pupelių pakavimo schemos keičiamos supaprastintomis schemomis. Dvi schemos, kurių vienoje pateikiama be priedų, virtų ir pasterizuotų, o kitoje - sterilizuotų „Mogette de Vendée“ pupelių paruošimo schema, keičiamos bendra pasterizuotų ir sterilizuotų produktų gamybos schema.

Sklypo charakteristikos:

Dalis, kurioje apibūdinamas sklypas, yra sutrumpinta. Panaikintos neprivalomos apibūdinančios detalės, ši dalis performuluota, kad būtų suprantamesnė.

Išlaikytos, o tam tikrais atvejais patikslintos, tik išmatuojamos detalės. Tai yra:

Siektinos dumblo ir molio dirvožemyje vertės renkantis sklypą.

Šios siektinos vertės nekeičiamos kalbant apie netiesioginio surinkimo būdą (daugiausia 25 % molio ir mažiausiai 35 % dumblo sausų „Mogette de Vendée“ pupelių kultūrai bei daugiausiai 35 % molio ir mažiausiais 35 % dumblo pusiau sausų „Mogette de Vendée“ pupelių kultūrai).

Kadangi į specifikaciją įtrauktas tiesioginio surinkimo būdas, todėl kalbant apie sausas pupeles, šiam rinkimo būdui siektinos vertės patikslinamos taip: daugiausiai 35 % molio ir mažiausiai 35 % dumblo.

Prieš tai augintos kultūros (nekeičiama).

Reikalavimas atlikti granuliometrinę analizę siekiant nustatyti sklypo kokybę išbraukiamas iš specifikacijos, nes ši nuostata priskirtina prie kontrolės būdų, taigi prie kontrolės plano.

Panaikinamas reikalavimas pildyti kvalifikuotų ūkių referencinę kortelę ir registrą priklausomai nuo auginamų pupelių. Tokio registro pildymas nėra auginimo sąlyga, o priklauso grupės vidaus dokumentų valdymo sričiai.

Dalis „Dirvos paruošimas. Tręšimas“ supaprastinama, joje paliekamas tik objektyvus kriterijus, susijęs su tręšimu kalio chloridu (draudžiama 3 mėn. iki sėjos). Punktas, kuriame aprašomi dirvos paruošimo būdai siekiant „kokybiško dirvožemio“, nurodo žemdirbystės gerąją praktiką. Jis nėra susijęs su tikslu, todėl panaikinamas. Sakinys, kuriame nurodoma, kad tręšimas azoto trąšomis yra „pagrįstas ir kad trąšų kiekį gamintojas nustato pasinaudodamas ataskaitų metodu“, yra nuoroda į galiojančius teisės aktus, todėl jis panaikinamas.

Sėja:

Pastraipa:

„Sėja pradedama nuo gegužės 10 d. naudojant esamas veisles, tokiu būdu norima užtikrinti, kad sėjama į pakankamai įšilusią ir išdžiūvusią dirvą. Vienalaikio dygimo užtikrinimas suteikia papildomą garantiją, kad derlius bus vienodas. Prieš šią datą dirvožemis gali būti nepakankamai įšilęs, todėl „Mogette“ pupelės dygs netolygiai, netaisyklingai vystysis ir galutinis produktas nebus laukiamos kokybės. Jei abiejų kriterijų, temperatūros ir drėgmės, nesilaikoma, kultūra vėliau vystysis, daigai dygs nevienodu greičiu. Galutinė data nustatyta birželio 20 d., nes dėl Vandėjos klimato su ganėtinai lietingu rudeniu labai tikėtina, kad derliaus nuėmimas prasidės nuo spalio mėn. Sėjos laikotarpis yra nuo gegužės 10 d. iki birželio 20 d.“

keičiama taip:

„Sėjama nuo gegužės 10 d. iki birželio 20 d. Gamintojas gali pradėti sėją prieš gegužės 10 d., jei dirvožemio temperatūra sėjos gylyje (t. y. 1–4 cm) yra ne mažesnė kaip 12 °C.“

Tokia nuostata yra tikslesnė ir suteikia galimybę pradėti sėją prieš gegužės 10 d. tais metais, kai klimato sąlygos yra palankios iki šios dienos.

Veislės:

Pastraipa:

„Naudojamą sėklą iš oficialiame veislių kataloge nurodytų komercinių atmainų, kurios atitinka „Mogette de Vendée“ taikomus kriterijus ir turi tradiciniam Vandėjoje žinomam produktui būdingas savybes, nuolat atrenka „Mogette de Vendée“ tarpšakinė organizacija. Veislių sąrašas sudaromas metams ir pateikiamas augintojams.

Tarpšakinė organizacija savo pasirinkimą grindžia keliais argumentais:

Agronomine ir technine analize, kurią atlieka žemės ūkio specialistai, užtikrinantys gamybos stebėseną ir galintys išbandyti kitas veisles, kad papildytų sąrašą, taip pat iš pačių gamintojų gaunamomis pastabomis.

Žiemą pačių (t. y. gamintojų ir konservų gamintojų grupės bei pakviestų svečių) vykdomų surinktos produkcijos degustacijų rezultatais.

Kai kurios pasirinktos veislės gali tikti tik vienam iš dviejų derliaus nuėmimo tipų, šiuo atveju tokia savybė patikslinama tarpšakinės organizacijos sąraše.“

keičiama tikslesne veislių atrankos procedūra, pateikiama taip:

„Pupelės „Mogette de Vendée“ auginamos iš standartinių sėklų, kurios:

turi įrašą „EB taisyklės ir standartai“. Jos registruotos oficialiame Prancūzijos arba Europos kataloge ir yra kontroliuojamos oficialių tarnybų.

yra registruotos grupės pripažįstamų veislių sąraše.

Naudoti iš derliaus gautas sėklas draudžiama.

Naujos veislės registracijai taikoma procedūra, kuri leidžia užtikrinti, kad:

patikrinamos fizinės savybės, aprašytos šios specifikacijos skyriuje „Produkto apibūdinimas“,

išlaikomos tokios juslinės virtų pupelių savybės, kaip „tiesiog tirpsta burnoje“ ir „odelė minkšta“.

Nauja veislė į grupės pripažįstamų veislių sąrašą gali būti įrašyta tik tuomet, jei ji:

per dvi bandymų kampanijas ir grupei pateikus nuomonę atitinka pirmiau nurodytus kriterijus,

susilaukia palankios degustavimo komiteto, vadinamo ekspertų komitetu, nuomonės.

Jau įrašyta į sąrašą veislė gali būti iš jo išbraukta, jei ji susilaukia nepalankios grupės degustavimo komiteto, vadinamo ekspertų komitetu, nuomonės paėmus ir degustavus reprezentatyvius ėminius.

Ekspertų komitetą sudaro bent penki asmenys, tarp jų mažiausiai du iš trijų turi būti: vartotojai, asmenys, vykdę arba vykdantys žemės ūkio arba restoranų veiklą. Galutinius sprendimus dėl veislės įrašymo į pripažįstamų veislių sąrašą arba išbraukimo iš jo priima grupė. Leidžiamų veislių sąrašą galima gauti grupės būstinėje, be to, jis kiekvienais metais perduodamas kontrolės institucijai.“

Šio pakeitimo tikslas yra dėl sanitarinių paskatų naudoti tik sertifikuotas sėklas.

Sertifikuotų sėklų naudojimas iš tiesų yra veiksmingiausias būdas užtikrinti, kad bus naudojamos nuo visų ligų apsaugotos sėklos. Be to, tai padeda kovoti su riebaline dėmėtlige. Šią pupelių ligą ypač sudėtinga išnaikinti, ja metai iš metų užkrečiamas dirvožemis ir ji perduodama iš vieno sklypo į kitą. Jei neskiriamas ypatingas dėmesys, teritorijos dirvožemis gali būti greitai užkrėstas ir taip padaryta žala derliui bei teritorijos pupelių ateičiai.

Be to, sertifikuotų sėklų naudojimas turi tiesioginį poveikį produkto vienodumui, priešingai nei iš derliaus gautos sėklos, kurių kokybė ilgainiui gali suprastėti. „Mogette de Vendée“ sėklų gamintojas turi būti sertifikuotas, kad užtikrintų sveikas ir pastovių savybių sėklas. Jei sėklos gaunamos iš derliaus, kokybės suprastėjimo ir sanitarinis pavojus yra didesni, todėl daroma žala derliui.

Patikslinama naujos veislės įrašymo į sąrašą procedūra: įpareigojimas vykdyti dvi bandymo kampanijas, produkto fizinių ir juslinių savybių išsaugojimas, ekspertų komiteto nuomonė. Tokia procedūra susistemina įprastinę grupės praktiką.

Auginimas:

Šioje dalyje nėra jokios reikšminės informacijos, todėl ji panaikinama. Aprašytos nuostatos sudaro gerąją gamybos praktiką, išskyrus reikalavimus dėl dokumentų, kurie perkelti į dalį „Registrų pildymas“.

Sausų „Mogette de Vendée“ pupelių rinkimas ir pakavimas:

Tiesioginė derliaus nuėmimo technika, kuri jau leidžiama pusiau sausų pupelių gamybai, taikoma sausų pupelių derliaus nuėmimui. Technikos naujovės nuo šiol leidžia tiesioginį derliaus nuėmimo būdą (kūlimas be rovimo, bet su džiovinimo etapu) naudoti sausoms pupelėms. Prieš 20 metų tik pusiau sausos pupelės galėjo būti iškultos naudojant tiesioginį kūlimo metodą. Tokio metodo naudojimas sausoms pupelėms būtų pakeitęs jų savybes: sausos pupelės yra labai trapios, o tiesioginis kūlimas to meto įranga būtų pupeles suskaldęs. Tačiau kūlimo kamera patobulėjo. Anksčiau ji buvo trumpa ir kūlimas vykdavo mechaniškai, be galimybės patikslinti nustatymus. Dabar kūlimo kamera yra ilga (5 m). Todėl augalinės medžiagos ilgiau išlieka įrenginyje ir pupeles galima išgauti švelniai, jų nežalojant, tiesiog keičiant įvairius parametrus, pvz., kameros pasvirimą. Tokio tipo įranga leidžia prisitaikyti prie produkto drėgnio ir augalų kiekio: taigi ankštys ne visiškai išdžiūsta, kaip per džiovinimo ant žemės etapą. Derlių nuimant tiesioginiu būdu pupelės lieka ant žemės vidutiniškai papildomas 6–10 dienų. Toks džiovinimas yra progresyvesnis ir geriau valdomas nei netiesioginio rinkimo atveju, kai krūmai išraunami ir paliekami ant žemės (kai augalas paliekamas ant žemės, naktį jis gauna drėgmės). Todėl įtraukiama galimybė sausas pupeles nuimti tiesioginiu būdu, bet netiesioginio derliaus nuėmimo technika taip pat paliekama.

Nuostatos, susijusios su derliaus nuėmimo stadijos įvertinimu („kai dauguma žalių lapų sudžiuvo, o pupelės pasiekė atitinkamą (10–20 %) drėgnio lygį (numatomą)“), keičiamos objektyvesne ir lengviau kontroliuojama nuostata: „mažiausiai 90 % sausų ankščių“. Tokia nauja formuluotė nekeičia derliaus nuėmimo stadijos.

Pupelių, patenkančių į surinkimo punktus, drėgnis iš 10–20 % keičiamas į 12–25 %, taip siekiant atsižvelgti į vietinės džiovinimo įrangos modernizavimą. Dabartinės įrangos parametrų reguliavimo tikslumas iš tiesų nuo šiol leidžia optimaliomis sąlygomis išsaugant pupelių kokybę išdžiovinti produktą, kurio drėgnis siekia 25 %. Be to, patirtis rodo, kad 10 % drėgnis nėra tinkamas produkto kokybei. Esant tokiam drėgniui iš tiesų padaugėja suskilusių pupelių, o jų virimo laikas pailgėja. Todėl nustatomas mažiausias 12 % dydžio drėgnis.

Keičiami reikalavimai džiovinimui: 16–20 % drėgnis, kuomet džiovinimas yra privalomas, keičiamas didesniu nei 17 % drėgniu, nes didesnis drėgnio procentas palengvina pupelių virimą ir suteikia joms minkštumo.

Sausų pupelių išankstinio valymo etapas laikomas neprivalomu. Šis etapas neturi poveikio galutinio produkto kokybei. Siekiant patikslinti nuorodą „itin mažas nešvarumų procentas“ pridedamos tikslios fizinės savybės, kurias turi atitikti atrinktų pupelių partijos: daugiausiai 0,4 % (masės) svetimkūnių, dulkių, kitokių pupelių, augalų atliekų, vartojimui netinkamų pupelių ir daugiausiai 4 % (masės) dėmėtų, susisukusių, susiraukšlėjusių, suskilusių pupelių.

Pusiau sausų „Mogette de Vendée“ pupelių derliaus nuėmimas ir pakavimas:

Nuostatos, susijusios su derliaus nuėmimo stadijos įvertinimu („Kai dauguma augalų pasiekia tinkamą derliaus nuėmimo stadiją (…). Ankštys neturi būti pernelyg žalios: tokiu atveju nepavyks pasiekti pusiau sausų pupelių stadijos. Tačiau jos neturi būti ir pernelyg sausos.“) keičiamos tikslesne nuostata „stadijoje, kai mažiausiai 65 % pupelių tampa baltos“. Tokia nauja formuluotė nekeičia derliaus nuėmimo stadijos.

Panaikinamas 7.6 dalies pavadinimas „Pusiau sausų šaldytų „Mogette de Vendée“ pupelių gamyba“. Šios dalies turinys įtraukiamas į 5.4. dalį. „Pusiau sausų šaldytų „Mogette de Vendée“ pupelių derliaus nuėmimas ir pakavimas“.

Pridedamas reikalavimas dėl pusiau sausų produktų temperatūros priėmimo punkte: priimant produkto temperatūra turi būti mažesnė arba lygi 30 °C. Šis papildymas reikalingas produkto kokybei išsaugoti, nes juo siekiama užtikrinti, kad pupelėse nevyktų fermentacija ir jų kokybė nesuprastėtų.

Šiuo metu plovimo procesas vyksta trimis etapais: plovimas, pupelių sandėliavimas induose be vandens, plovimas. Panaikinamas reikalavimas atlikti 2 atskirus plovimus, kuriuos skiria sandėliavimo etapas:

viena vertus, siekiant palikti galimybę, jei tai reikalinga pupelių partijoms, atlikti 3 ar daugiau plovimų,

kita vertus, siekiant suteikti galimybę naudoti tobulesnį „nepertraukiamą“ pupelių plovimo ir homogenizavimo procesą.

Patikslinimas „pirmasis plovimas“ taip pat panaikinamas.

Visas šaldymo proceso aprašymas keičiamas metodo pavadinimu „Produktas šaldomas IQF būdu“, kurio apibrėžtis pateikiama specifikacijos išnašoje („angl. Individually Quick Frozen, IQF): nedideliems trapiems produktams taikoma šaldytų produktų gamybos technika, dėl kurios atskiri produktai nesulimpa vieni su kitais“). Šio metodo pavadinimas jau naudojamas galiojančios specifikacijos dalyje „Nacionaliniai reikalavimai“.

Siekiant patikslinti nuorodą „itin mažas nešvarumų procentas“ pridedamos tikslios fizinės savybės, kurias turi atitikti atrinktų pupelių partijos: daugiausiai 0,4 % (masės) svetimkūnių, dulkių, kitokių pupelių, augalų atliekų, vartojimui netinkamų pupelių ir daugiausiai 4 % (masės) dėmėtų, susisukusių, susiraukšlėjusių, suskilusių pupelių.

Be priedų, virtos ir pasterizuotos ar sterilizuotos „Mogette de Vendée“ pupelės:

Nuostatos dėl skysčio, kuriame pakuojamos pupelės, performuluojamos, kad būtų suprantamesnės. Iš tiesų, formuluotė „skystyje, kurį sudaro vanduo ir jūros druska (arba ne)“ neleidžia suprasti ar druska, ar jos jūrinė kilmė yra pasirinktini dalykai. Ši formuluotė keičiama taip: „skystyje, kurį sudaro vanduo su jūros druska arba be jos“.

Atsižvelgiant į teisės aktų ir reglamentų pakeitimus, ypač į Reglamentą (EB) Nr. 852/2004, pasterizavimo ir sterilizavimo apskaičiavimas paliekamas veiklos vykdytojams, kuriems tenka atsakomybė naudoti tokį terminį apdorojimą, kuris užtikrintų produkto bakteriologinį stabilumą iki galutinės suvartojimo dienos arba iki minimalios tinkamumo vartoti dienos. Todėl panaikinami tokie patikslinimai: „Pasterizavimo temperatūra turi būti apie 98 °C. Mažiausia pasterizavimo vertė yra 1 000.“ ir „Mažiausia sterilizavimo vertė yra 10.“

Formuluotė „Apvirimo laikas yra 30–40 min“ keičiama „Apvirimo laikas yra daugiausiai 40 min“. Ilgesnis apvirimo laikas iš tiesų turi neigiamą poveikį produkto tekstūrai, nes tokiu atveju pupelės lengvai susitraiško. Trumpas apvirimo laikas, priešingai, neturi poveikio produkto tekstūrai, nes pupelių sultingumą užtikrina tolesnis terminis apdorojimas. Todėl ir sterilizuotiems produktams, kaip šiuo atveju aptariamiems pasterizuotiems produktams, paliekamas tik didžiausias apvirimo laikas.

Kalbant apie sterilizuotus produktus patikslinama, kad jų pateikimas stiklainiuose privalomas tik tuomet, jei jie skirti parduoti vartotojams. Iš tiesų leidžiamas ir kitoms pateikimo būdas, jei produktai skirti, pavyzdžiui, didmenininkams.

Panaikinamas reikalavimas sterilizuotus produktus laikyti tamsioje vietoje, nes kai tik jie paskirstymo stadijoje patenka į lentynas, tokio reikalavimo įgyvendinti neįmanoma.

Panaikinami tokie bendrų taisyklių punktai: „Tuomet pakuotės ženklinamos etiketėmis“, „Pakuotės laikomos šaltai iki pristatymo į pardavimo vietą, palaikant žemesnę nei +4 °C temperatūrą“, „Tada stiklainiai ženklinami etiketėmis“.

Panaikinamos šios netikslios formuluotės, kurios nepateikia jokios siektinos vertės: „apvirimo kokybė tikrinama vizualiai“, „pasterizavimo temperatūra yra apie 98 °C“, „atliekamas virimo testas siekiant patikrinti „Mogette de Vendée“ savybių atitikimą“, „Pasterizavimas ir sterilizavimas suteikia vartotojams galimybę įsigyti kokybišką ir greitai paruošiamą produktą. Šie metodai išsaugo „Mogette de Vendée“ pupelių savybes“.

Panaikinamos kitos nuostatos dėl kontrolės plano: „Medžiagų apskaita ir „Mogette de Vendée“ partijų atsekamumas yra tikrinami. Atliekama dokumentų kontrolė siekiant patikrinti, ar įvairiuose proceso etapuose laikomasi specifikacijos. Žemesnei klasei priskirtos pupelės parduodamos pavadinimu „baltosios pupelės“.“

Dalis „Ryšys su kilmės vietove“

Dalis „Ryšys su kilmės vietove“ perrašytas siekiant geriau apibūdinti vietovės ypatumus, produkto ypatumus ir priežastinį ryšį.

Bendrojo dokumento 5 punktas suderintas su perrašytu specifikacijoje nurodytu ryšiu su kilmės vietove.

Šios dalies pakeitimas susijęs su sausų pupelių tiesioginio derliaus nuėmimo metodo įtraukimu ir sausų produktų džiovinimu sklype. Įtraukus tiesioginio derliaus nuėmimo metodą šiuo būdu nurinkti produktai nuo šiol džiovinami „pakėlus“, o ne tik palikus gulėti ant žemės. Taigi naujos derliaus nuėmimo galimybės įtraukimas suteikia galimybę surinkti pupeles po džiovinimo „lauke“„ant žemės“ (paliekamas netiesioginio nuėmimo metodas) arba išdžiovinus „pakėlus“ (pridedamas tiesioginio nurinkimo metodas). Taikant pastarąjį metodą surinktų „Mogette de Vendée“ pupelių auginimo ciklas (nuo sėjos iki derliaus nuėmimo) yra vidutiniškai 6–10 d. ilgesnis. Vis dėlto šis metodas nekeičia ryšio su kilmės vietove, nes jis susijęs su vietinės patirties pokyčiais ir įrangos, ypač derliaus nurinkimo įrangos, patobulinimais. Jis neturi įtakos produkto ypatumams.

Dalis „Ženklinimas etiketėmis“

Du tolesni sakiniai:

„SGN ženklinami produktai parduodami pavadinimu „Mogette de Vendée“.“

„Ant pakuočių yra įrašas „Indication géographique protégée“ (Saugoma geografinė nuoroda) ir (arba) Bendrijos logotipas.“

bendrajame dokumente panaikinami. Pavadinimas SGN „Mogette de Vendée“ ir Europos Sąjungos SGN simbolis nuo šiol privalomi pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012.

Dalis „Kita“

Pareiškėjų grupė:

Atnaujinamas pareiškėjų grupės pavadinimas bei grupės koordinatės:

pareiškėjų grupė „Vendée Qualité – Section Mogette“

grupės koordinatės:

Maison de l’Agriculture

21 Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCE

Tel. +33 251368251

Faks. +33 251368454

El. p. contact@vendeequalite.fr

Panaikinama informacija apie sektoriaus organizavimą, nes ji nėra susijusi su nuostatomis dėl „Mogette de Vendée“.

Dalis „Kita“

Nuorodos į kontrolės įstaigą:

Kontrolės įstaiga: įgyvendinant nacionaliniame lygmenyje galiojančius reikalavimus, skirtus suderinti specifikacijų rašymą, panaikinamas sertifikavimo institucijos pavadinimas ir duomenys. Nuo šiol šioje dalyje nurodomi Prancūzijos lygmenyje kompetentingų kontrolės institucijų duomenys, t. y. Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (pranc. INAO, Institut national de l’origine et de la qualité) ir Konkurencijos, vartojimo ir kovos su sukčiavimu generalinės direkcijos (pranc. DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) duomenys. Sertifikavimo institucijos pavadinimą ir duomenis galima rasti INAO interneto svetainėje ir Europos Komisijos duomenų bazėje.

Dalis „Kita“

Nacionaliniai reikalavimai:

Atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų ir reglamentavimo pokyčius ši dalis peržiūrėta ir reikalavimai sutelkti ties pagrindiniais kontroliuotinais punktais.

Dalis „Kita“

Geografinė vietovė:

Geografinę vietovę pristatantis žemėlapis keičiamas supaprastintu žemėlapiu. Nebepateikiamas įvairių veiklos vykdytojų pasiskirstymas, nes jis kinta.

Komunų sąrašas pagal kantonus keičiamas komunų sąrašu (susiliejimai, pavadinimų keitimas ir pan.).

Rašant galiojančią specifikaciją buvo praleistos trys komunos. Jos priklauso trims kantonams, kurių visa teritorija patenka į geografinę vietovę, tokią, kokia ji nurodyta registruotoje santraukoje.

Mortagne-sur-Sèvre kantono komunų sąraše praleista Mallièvre komuna. Montaigu kantono komunų sąraše praleista Montaigu komuna. Fontenay-le-Comte kantono komunų sąraše praleista Longève komuna. Taigi Montaigu, Mallièvre, Longèves komunos įtraukiamos į komunų sąrašą, nurodomą specifikacijoje. Gamybos geografinės vietovės ribos lieka nepakitusios.

Panaikinami komentarai dėl prie geografinės vietovės nepriskirtų teritorijų, nes jie nėra svarbūs apibūdinant saugomos nuorodos geografinę vietovę.

Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje, nurodytoje specifikacijos 3 skyriuje dėl geografinės vietovės nustatymo, nekeičiami, bet bendrajame dokumente patikslinami. Bendrojo dokumento 3.4. punkte, tapusiame 3.5. punktu, sakinys „„Mogette de Vendée“ pupelės turi būti auginamos geografinėje SGN vietovėje“ keičiamas taip: „Gamybos veiksmai, atliktini geografinėje vietovėje, yra „Mogette de Vendée“ pupelių auginimo veiksmai iki derliaus nurinkimo“. Toks pakeitimas padarytas siekiant suderinamumo su specifikacija.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„MOGETTE DE VENDÉE“

ES Nr.: PGI-FR-02129–18.3.2016

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Mogette de Vendée“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Prancūzija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto apibūdinimas

3.1.   Produkto rūšis

1.6 klasė. Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, apibūdinimas

„Mogette de Vendée“ – tai Phaseolus vulgaris veislės „lingot“ rūšies baltosios pupelės. Jos renkamos sausos (visiškai sunokusios) arba pusiau sausos.

Sėklos yra taisyklingos elipsės arba plačių inkstų formos, primena stačiakampį ir dažnai vienu nupjautu galu, jų ilgis 1–2 cm, o storis didesnis arba lygus 4,5 mm.

Sausų „Mogette de Vendée“ pupelių apibūdinimas:

Tolygiai balta spalva su vos matomomis gyslomis.

Odelė plona ir blizgi.

Sėklos yra sausos, jų drėgnis 12–17 %.

Tūkstančio sėklų svoris 400–650 g.

Pusiau sausų šaldytų „Mogette de Vendée“ pupelių apibūdinimas:

Pusiau sausos sėklos taisyklingos, elipsės ar plataus inksto formos, kiek didesnės nei sausos sėklos.

Jos baltos arba labai šviesiai žalsvos spalvos, priklausomai nuo sunokimo laipsnio.

Odelė lygi ir blizgi.

Šios pupelės yra šviežias produktas, kurio mirkyti nereikia.

Pupelė yra fiziologiškai sunokusi, bet dar neišdžiūvusi, jos drėgnis vidutiniškai 50 %.

Pasterizuotų arba sterilizuotų „Mogette de Vendée“ pupelių apibūdinimas:

Pupelės yra baltos šviesiai kreminės spalvos (su atspalviais).

Kai kurios pupelės gali būti šiek tiek įtrūkusios, priklausomai nuo jų sultingumo.

Pupelės pateikiamos vartoti tinkamame skystyje, kurį sudaro tik vanduo (pasūdytas arba ne).

Jos burnoje tiesiog tirpsta, yra vienodos formos ir dydžio.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Gamybos veiksmai, atliktini geografinėje vietovėje, yra „Mogette de Vendée“ pupelių auginimo veiksmai iki derliaus nurinkimo.

3.5.   Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

 

Draudžiamas palaidų sausų „Mogette de Vendée“ pupelių pardavimas vartotojams: produktas vartotojams turi būti pateikiamas maišeliuose, tinkleliuose ar kitose įvairaus svorio pakuotėse.

 

Draudžiamas palaidų pusiau sausų šaldytų „Mogette de Vendée“ pupelių pardavimas vartotojams: produktas vartotojams turi būti pateikiamas maišeliuose ar kitose įvairaus svorio pakuotėse.

 

Be priedų, virtos ir pasterizuotos „Mogette de Vendée“ pupelės pateikiamos sandariuose dėkluose arba mažmeninei prekybai skirtuose maišeliuose.

 

Be priedų, virtos ir sterilizuotos „Mogette de Vendée“ pupelės vartotojams pateikiamos stiklainiuose.

3.6.   Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, ženklinimo etiketėmis taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Atlanto Luaros departamentas

Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint Philbert-de-Grand-Lieu (išskyrus ežerą), Touvois, Vieillevigne komunos.

Vandėjos departamentas

Toliau išvardyti kantonai: Aizenay, Challans (išskyrus Bois-de-Cené, Chateauneuf, Sallertaine komunas), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (išskyrus Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond ir Vix komunas), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (išskyrus Angles, La Jonchère, St Benoist-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer komunas), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord, La Roche-sur-Yon Sud.

Toliau išvardytos komunos: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin.

5.   Ryšys su geografine vietove

Teritorijai, kurioje auginamos „Mogette de Vendée“, būdingos geologinės, klimato ir žmogiškųjų veiksnių savybės, kurios ir sudaro šios teritorijos ypatumą.

Armonikos pietinę aukštumų dalį pratęsiantis Vandėjos regionas yra kalvotas kraštas (70 % viso departamento paviršiaus), jo reljefas šiek tiek banguotas, kraštui būdingos susipynusios banguojančios gyvatvorės, kurios saugo nuo pavasarį dažnai užklumpančio šiaurės rytų vėjo. Šios vietovės dirvožemis yra rudos spalvos, vidutiniškai gylus, paprastai būna rudžemio (miško rudžemio) arba išplautžemių (Luvisols) tipo. Dirvožemyje yra tinkama molio ir dumblo pusiausvyra, taigi sukaupiamas vidutinis reikalingas vandens kiekis (120–160 mm).

Pavasarį vidutinė temperatūra švelni (15–16 °C gegužės mėn.), dienomis gali pasitaikyti nedideli temperatūros svyravimai. Šilčiausiais mėnesiais (nuo birželio iki rugpjūčio) mažiausia vidutinė temperatūra nuo žemyninės dalies link pakrantės siekia 12–16 °C, o didžiausia vidutinė temperatūra nuo Vandėjos salų link žemyninės dalies siekia 22–26 °C. Prie tokio itin švelnaus ir saulėto klimato prisideda pakankamas kritulių kiekis (vidutiniškai 1 000 mm visoje teritorijoje), o nuo birželio iki rugpjūčio kritulių kiekis siekia 120–150 mm. Rugpjūčio mėnesiui būdingas mažas kritulių kiekis, t. y. 44 mm visoje teritorijoje. Smarkūs ir dažni krituliai nuo spalio iki kovo mėn. padeda dirvožemiui atkurti vandens atsargas. Kalbant apie saulės šviesą šioje teritorijoje, Vandėjoje saulėtų dienų skaičius per metus yra 10 % didesnis, nei likusiame regione, ir sudaro 2 000–2 500 valandų/per metus.

Šioje baltosioms pupelėms auginti palankioje teritorijoje žmonės sukaupė patirtį, kuri perduodama ir tobulinama iš kartos į kartą siekiant užtikrinti kokybišką gamybą. Ši patirtis visų pirma gamintojams leidžia itin tiksliai ir atsakingai vykdyti pagrindinius sausų ir pusiau sausų pupelių auginimo etapus. Visų pirma veislių atrankos protokolas, kuriame numatyti kultūros bandymai, mainai ir degustacijos, leidžia metai iš metų užtikrinti ir išsaugoti „Mogette de Vendée“ autentiškumą. Be to, patirtis praverčia renkantis dirvą, kurios sudėtyje esantis molio ir dumblo lygis palankus „Mogette de Vendée“ pupelių auginimui. Galiausiai sėjai palankios datos nustatymas (kai dirva pakankamai sušilusi) ir optimalios kūlimo stadijos (90 % sausų ankščių sausoms pupelėms arba 65 % baltų pupelių pusiau sausoms pupelėms) nustatymas taip pat yra daugybės žemės apdirbimo, auginimo ir produkto pažinojimo metų vaisius.

„Mogette de Vendée“ yra „lingot“ rūšies taisyklingos ar inksto formos baltosios pupelės. Galutinis sausas produktas (12–17 % drėgnio) yra baltos spalvos. Tarp surinktų pusiau sausų pupelių yra baltų ir šviesiais žalių sėklų. Odelė minkšta, lygi ir blizgi, todėl išvirtos pupelės yra sultingos, o jų odelė nekieta. Pupelėms būdingas vienodas dydis, forma, spalva (sausos pupelės yra baltos spalvos, pusiau sausos – baltos ir žalsvos spalvos), o kalbant apie netobulumus – tarp jų pasitaiko mažai pupelių su trūkumais.

SGN „Mogette de Vendée“ ypatumas grindžiamas istoriškai susiklosčiusia produkto kokybe ir geru vardu. „Mogette de Vendée“ pupelių savitumą apsprendžia tiek vietovės dirvožemio ir klimato ypatybės, tiek konkreti patirtis, susijusi su šio produkto ir aplinkos, kurioje jis gaminamas, žinojimu. Ypatingas „Mogette de Vendée“ pupelių sultingumas ir sėklų vienodumas glaudžiai susiję su SGN vietovės dirvožemio ir klimato ypatybėmis bei šias pupeles auginančių vyrų ir moterų patirtimi.

Gausūs lietūs žiemą leidžia vietovės dirvožemiui atkurti vandens atsargas. Pavasarį tokios vandens atsargos ir nedideli šilumos pokyčiai dienos metu sudaro galimybę, kai tik dirvožemis sušyla iki idealios temperatūros (apie 12 °C), visiems augalams vienu laiku sudygti ir vienodai augti. Gamintojai pasitelkia savo patirtį rinkdamiesi dieną, atitinkančią optimalias sėjos sąlygas. Vietovėje augančios gyvatvorės turi apsaugos nuo vėjo funkciją ir apsaugo dirvožemį nuo išsausėjimo bei prisideda prie to, kad augalai augtų greitai ir tvarkingai. Toks tvarkingas augimas turi itin didelę reikšmę pupelių vienodumui surinkimo metu.

Vietovės dirvožemiui būdingas geras molio ir dumblo santykis, dėl kurio užtikrinamos vidutinės vandens atsargos, kurių pakanka siekiant natūraliu būdu sumažinti vandens stygių. Kai gamtinės sąlygos nebepatenkinamos, gamintojai naudojasi savo patirtimi ir laisto augalus. Toks reguliarus vandens tiekimas pupelių augalams, o tuo pačiu ir sėkloms, padeda ląstelių membranoms neprarasti savo savybių ir nesukietėti. Vandens tiekimas turi itin svarbų vaidmenį pupelių sultingumo ir vienodumo kriterijaus vystymuisi.

Dėl šilto ir saulėto vasaros oro pupelės gali būti džiovinamos natūraliai laukuose, paliekant ant žemės (jei prieš kūlimą krūmai išraunami), arba „pakėlus“ (tiesioginio kūlimo atveju), tokiu būdu sumažinami pupelių augimo etapų skirtumai ir taip pavyksta užauginti vienodo dydžio pupeles. Taigi itin svarbus yra rovimo ir (arba) kūlimo datos pasirinkimas, šis etapas turi būti pradėtas tuomet, kai pupelės pasiekia tinkamą sunokimo lygį (mažiausiais 90 % sausų ankščių sausų pupelių atveju ir 65 % baltų sėklų pusiau sausų pupelių atveju) ir tam tikrą drėgnio lygį (12–25 % sausoms pupelėms, apie 50 % pusiau sausoms pupelėms). Tik didžiulė patirtis ir auginamos kultūros išmanymas padeda nustatyti šį optimalų etapą, kuris labiausiai užtikrina produkto išskirtines savybes.

„Mogette de Vendée“ pupelės yra tradicinės gamybos produktas, jau seniai įsitvirtinęs šioje teritorijoje. Nuo XVII amžiaus pabaigos gydytojai rašė, kad Vandėjoje auginamos pupelės. „Atrodo, kad būtent šiame regione (…) amerikietiškos pupelės rado sau tinkamiausią žemę augti (…). Bėgant laikui geras „Mogettes“ pupelių vardas pasklido ir kituose Vandėjos regionuose, o 1931 m. UNA gidas gastronomams rekomenduoja ne tik Fontenay-le-Comte, Luçon ir Nalliers vietoves departamento pietuose, bet ir Pouzauges, esantį Haut Botage vietovėje“ (Prom’Agri, 1995; GUICHARD, O. ir kt., 1993).

1930 m. rašydamas apie Vandėjoje auginamas prekinės daržininkystės kultūras, Žemės ūkio departamento vadovas T. Sarrazin teigė, kad „pati svarbiausia kultūra yra pupelės, kurių auginama 9 000 hektarų, o vietos veislė, vadinama „Mogette“, yra pagrindinis Vandėjos kaimo žmonių maistas. Jos auginamos visame departamente.“ Ne tokioje senoje praeityje, t. y. 1966 m. laikraštyje galima buvo perskaityti apie tų metų pardavimus: „Kainos laikėsi nepaisant pigių importuotų pupelių, taip atsitiko dėl to, kad Vandėjos produkcijos kokybę pripažįsta ir vertina itin daug pirkėjų. (…) Vandėjos pupelių gamintojams pasisekė gyventi tokiame ypatingame regione, kur ši gamyba yra neprilygstamos kokybės (…).“ (COURADETTE, 1966).

„Mogette de Vendée“ produkto kokybę patvirtino ir Prancūzijos atsakingieji tarnautojai: „Tokiame regione kaip Vandėja (…) mes turime auginimo galimybių, susijusių su pupelėmis, su „lingot“ rūšimi, kurios yra unikalios pasaulyje. Vis tik reikėtų pripažinti, kad Vandėjos „lingot“ pupelės tarp šios rūšies pupelių yra neprilygstamos“, - vienoje savo kalboje nurodė M. Wallery-Masson, Nacionalinės sausų daržovių federacijos pirmininkas („Les légumes secs“, Ed. INVUFLEC, 1978). Be to, iki šių dienų galime rasti daugiau nei 20 metų senumo lankstinukus ar etiketes, kuriuose giriama „Mogette de Vendée“, „lingot“ ar Vandėjos pupelės; tai rodo „Mogette de Vendée“ dinamiškumą, komercinę reputaciją ir šio pavadinimo istoriją.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.