ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 459

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. gruodžio 9d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2016/C 459/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8046 – TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8136 – BASF / Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Centrinis Bankas

2016/C 459/05 CON/2016/49

2016 m. spalio 12 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (CON/2016/49)

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2016/C 459/06

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2217

7

 

Europos Komisija

2016/C 459/07

Euro kursas

9

2016/C 459/08

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Europos vertinimo dokumentų nuorodų skelbimas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 22 straipsniu)  ( 1 )

10

 

Audito Rūmai

2016/C 459/09

Specialioji ataskaita Nr. 28/2016 – Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymas Europos Sąjungoje: imtasi reikšmingų priemonių, tačiau reikia nuveikti daugiau

15

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2016/C 459/10

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

16


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 459/11

Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atsparių plienų inicijavimą

17

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2016/C 459/12

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

28


 

Klaidų ištaisymas

2016/C 459/13

Kvietimo teikti paraiškas – Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms 2017 m. – klaidų ištaisymas ( OL C 401, 2016 10 29 )

31


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8046 – TUI/Transat France)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 459/01)

2016 m. spalio 20 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M8046. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8136 – BASF / Chemetall)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 459/02)

2016 m. spalio 28 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M8136. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/2


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 459/03)

2016 m. gruodžio 2 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M8281. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/2


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 459/04)

2016 m. gruodžio 5 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M8289. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


III Parengiamieji aktai

Europos Centrinis Bankas

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2016 m. spalio 12 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB

(CON/2016/49)

(2016/C 459/05)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2016 m. rugpjūčio 19 d. ir 2016 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) atitinkamai gavo Tarybos ir Europos Parlamento prašymus pateikti nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos Sąjungos veikimo sutarties 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, kurios priklauso ECB kompetencijai. Tiksliau, ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Sutarties 127 straipsnio 2 ir 5 dalimis ir 128 straipsnio 1 dalimi, nes pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių poveikį tam tikriems Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams, įskaitant sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą, prisidedant prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su finansų sistemos stabilumu ir teisės leisti euro banknotus Sąjungoje suteikimu. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Pastabos

1.1.   Virtualiosios valiutos konvertavimo platformų ir depozicinės piniginės paslaugų teikėjų reglamentavimas

1.1.1.

Pasiūlyta direktyva išplečia įpareigotųjų subjektų, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (2), sąrašą, kad būtų įtraukti teikėjai, kurie profesinėje veikloje labiausiai užsiima virtualiųjų valiutų ir dekretinių (pasiūlytoje direktyvoje laikomų teisėta mokėjimo priemone paskelbtų (3)) valiutų konvertavimo paslaugomis bei piniginės paslaugų teikėjai, siūlantys virtualiosioms valiutoms gauti reikalingų kredencialų saugojimo paslaugą (toliau – depozicinės piniginės paslaugų teikėjai) (4). Pasiūlyta direktyva taip pat reikalauja, kad valstybės narės užtikrintų, jog virtualiųjų ir dekretinių valiutų konvertavimo paslaugų teikėjai ir depozicinės piniginės paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami (5). ECB labai pritaria šioms nuostatoms, kurios yra suderintos su Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijomis (6), atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu teroristai ir kitos kriminalinės grupuotės gali pervesti pinigus virtualiųjų valiutų tinkluose maskuodami pervedimus arba pasinaudodami tam tikru šių konvertavimo platformų anonimiškumo laipsniu. Naudojant virtualiąsias valiutas taip pat kyla didesnė rizika, palyginti su tradicinėmis mokėjimo priemonėmis, nes galimybė pervesti virtualią valiutą yra grįsta internetu ir ją riboja tik tam tikrą virtualiąją valiutą palaikančio kompiuterių tinklo ir IT infrastruktūros pajėgumai.

Šiomis aplinkybėmis ECB taip pat pamini, kad skaitmeninės valiutos nebūtinai turi būti konvertuojamos į teisiškai įtvirtintas valiutas. Jos taip pat gali būti naudojamos pirkti prekes ir paslaugas, nereikalaujant konvertuoti į teisiškai įtvirtintą valiutą arba naudotis depozicinės piniginės paslaugų teikėju. Tokioms operacijoms nebūtų taikomos jokios pasiūlyme numatytos kontrolės priemonės, todėl galėtų būti sudarytos sąlygos atlikti finansinę neteisėtą veiklą.

1.1.2.

ECB pripažįsta, kad technologinė pažanga, susijusi su išsklaidytąja operacijų knygos technologija, kuria pagrįstos alternatyvios mokėjimo priemonės, pavyzdžiui, virtualiosios valiutos, gali padidinti veiksmingumą, pasiekiamumą ir mokėjimo bei pervedimo metodų pasirinkimo spektrą. Tačiau Sąjungos teisėkūros subjektai turėtų būti atsargūs ir neskatinti privačiai sukurtų skaitmeninių valiutų naudojimo, nes tokios alternatyvios mokėjimo priemonės nėra nei teisiškai įtvirtintos kaip valiutos, nei jos yra teisėta mokėjimo priemonė, kurią leidžia centriniai bankai bei kitos valdžios institucijos (7). ECB turi keletą pastabų dėl pasiūlyme nurodytų dekretinių ir virtualiųjų valiutų skirtumų, vienas iš jų yra su virtualiosiomis valiutomis susijęs kintamumas, kuris paprastai yra didesnis nei centrinių bankų išleistų valiutų arba valiutų, kurioms išleisti leidimus išduoda centriniai bankai, nes šis kintamumas ne visada susijęs su ekonominiais ar finansiniais veiksniais. Kitos problemos: a) skirtingai nuo teisiškai įtvirtintų valiutų turėtojų, virtualiosios valiutos vienetų turėtojai paprastai nėra užtikrinti, kad jie ateityje galės iškeisti savo vienetus į prekes ir paslaugas arba į teisiškai įtvirtintą valiutą, ir b) ūkio subjektų pasikliovimas virtualiosios valiutos vienetais, jei jų kiekis ateityje labai padidėtų, iš principo galėtų daryti įtaką centrinio banko pinigų pasiūlos kontrolei taip galimai sukeltų riziką kainų stabilumui, nors pagal esamą praktiką ši rizika yra ribota. Todėl nors Sąjungos teisėkūros subjektų iniciatyva, suderinta su FATF rekomendacijomis, reglamentuoti virtualiąsias valiutas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu aspektais ir derama, šiame konkrečiame kontekste jie neturėtų stengtis skatinti plačiau vartoti virtualiąsias valiutas.

1.1.3.

Terminas „virtualiosios valiutos“ yra apibrėžtas pasiūlytoje direktyvoje ir reiškia „skaitmeninį vertės pakaitalą, kurio neišdavė nei bankas, nei valdžios įstaiga, kuris nebūtinai susietas su dekretine valiuta, bet pripažįstamas fizinių arba juridinių asmenų, kaip mokėjimo priemonė, ir gali būti pervedamas, saugomas ir parduodamas elektroniniu būdu“ (8).

ECB dėl šios apibrėžties norėtų pateikti keletą konkrečių pastabų.

Pirma, pagal Sąjungos poziciją, virtualiosios valiutos neatitinka valiutų sampratos (9). Pagal Sutartis ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 nuostatas, euro yra bendra Sąjungos įsteigtos Ekonominės ir pinigų sąjungos, t. y. tų valstybių narių, kurios įsivedė eurą, valiuta (10). ECB, nuosekliai atsižvelgdamas į šį požiūrį, kurį kitos jurisdikcijos, reglamentuojančios virtualiosios valiutos konvertavimo platformas, įskaitant Kanadą, Japoniją ir Jungtines Amerikos Valstijas, jau įtvirtinto arba svarsto, rekomenduoja tiksliau apibrėžti virtualiąsias valiutas, tokiu būdu, kuriuo aiškiai nurodoma, kad virtualiosios valiutos nėra nei teisiškai įtvirtintos valiutos, nei pinigai (11).

Antra, atsižvelgiant į tai, kad virtualiosios valiutos iš tikrųjų nėra valiutos, būtų tiksliau jas traktuoti kaip mainų nei mokėjimo priemonę. Be to, pasiūlytos direktyvos apibrėžtyje, pagal kurią virtualiosios valiutos apibrėžiamos kaip mokėjimo priemonė, neatsižvelgiama į tai, kad kai kuriomis aplinkybėmis virtualiosios valiutos gali būti naudojamos kitiems nei mokėjimo priemonės tikslams (12). Kaip pažymėjo Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB), išsklaidytoji operacijų knygos technologija, kuria pagrįsta daug skaitmeninių valiutos schemų, galėtų būti taikoma ne tik mokėjimams, bet ir daug plačiau (13). Šiuo požiūriu FATF pažymėjo, kad virtualiosios valiutos, naudojamos ne mokėjimo tikslais, gali apimti kaupimo priemones taupymo arba investavimo tikslais, pavyzdžiui, išvestines priemones, biržos prekes ir vertybinius popierius (14). Naujesnės skaitmeninės valiutos, kurios yra paremtos sudėtingesne išsklaidytąja operacijų knygos arba operacijų blokų grandinės (angl. block chain) technologija, pasižymi dideliu panaudojimo spektru, kuris yra platesnis nei mokėjimo tikslai (15), pavyzdžiui, internetiniai kazino. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, ECB siūlo, kad pasiūlytos direktyvos pasiūlytoje termino apibrėžtyje taip pat būtų numatyti kiti galimi virtualiųjų valiutų panaudojimo būdai.

ECB siūlo pasiūlytoje direktyvoje pateiktą virtualiųjų valiutų apibrėžtį pakoreguoti atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas pastabas.

1.2.   Banko ir mokėjimo sąskaitų centriniai registrai

1.2.1.

Pagal pasiūlytą direktyvą, valstybės narės turi įdiegti automatinius centralizuotus mechanizmus arba centrines elektroninių duomenų paieškos sistemas, leidžiančias laiku identifikuoti bet kokius fizinius arba juridinius asmenis, turinčius arba kontroliuojančius mokėjimo sąskaitas, ir jų teritorijoje kreditų institucijos turimas banko sąskaitas (16). Prie pasiūlytos direktyvos pridėtame aiškinamajame memorandume apie tai paaiškinama, kad valstybės narės gali pačios apsispręsti, ar kurti centrinį bankų registrą, ar paieškos sistemą pagal tai, kas labiausiai tinka jų esamai sistemai (17). Todėl valstybės narės gali pačios nuspręsti paskirti savo nacionalinį centrinį banką (NCB) banko (ir mokėjimo) sąskaitų centrinio registro administratoriumi. Be to, pagal pasiūlytą direktyvą, toks centrinis registras teiktų atvirą prieigą finansinės žvalgybos padaliniams ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

1.2.2.

ECB pirmiau yra pareiškęs savo nuomonę, kad siekiant įvertinti, ar Sutarties piniginio finansavimo draudimas yra pažeistas, Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS) esančiam NCB patikėti uždaviniai, susiję su banko sąskaitų centrinio registro sukūrimu, nelaikytini centrinio banko uždaviniais, taip pat jie nepadeda vykdyti tokių uždavinių (18). ECB mano, kad Direktyvos (ES) 2015/849 30 straipsnyje nustatytas uždavinys sukurti centrinį registrą neabejotinai yra Vyriausybinis uždavinys, kadangi jo paskirtis yra kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Siekdamas išsaugoti ECBS narių finansinį nepriklausomumą ir išsklaidyti susirūpinimą dėl piniginio finansavimo, susijusio su Vyriausybinio uždavinio atlikimu, ECB pabrėžia, kad nacionaliniai teisės aktai, įgyvendinantys pasiūlytą direktyvą, centrinio sąskaitų registro tvarkymo uždavinio atžvilgiu turėtų numatyti išlaidų padengimo mechanizmą, nustatant aiškias visų NCB patirtų išlaidų, susijusių su centrinio registro tvarkymu ir prieigos suteikimu, stebėsenos, paskirstymo ir sąskaitų išrašymo procedūras.

2.   Techninės pastabos ir redagavimo pasiūlymai

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu yra pateikiami atskirame techniniame darbo dokumente. Techninis darbo dokumentas pateiktas anglų kalba ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. spalio 12 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 450 final.

(2)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

(3)  Žr. pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamąją dalį.

(4)  Žr. pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamąją dalį ir 1 straipsnio 1 dalį.

(5)  Žr. pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 16 punktą.

(6)  Žr. FAFT „Tarptautinius kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartus: FAFT rekomendacijos“ (angl. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations) (2012 m. vasaris). Taip pat žr. FAFT ataskaitą „Pagrindinės virtualiųjų valiutų apibrėžtys ir galima AML/CFT rizika“ (angl. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks) (2014 m. birželis) ir FAFT „Rizika grįsto metodo gairės – virtualiosios valiutos“ (angl. Guidance for a Risk-Based Approach - Virtual Currencies) (2015 m. birželis). Visi dokumentai paskelbti FATF interneto svetainėje www.fatf-gafi.org.

(7)  Žr. prie pasiūlytos direktyvos pridėto aiškinamojo memorandumo p. 13 ir pasiūlytos direktyvos 6 ir 7 konstatuojamąsias dalis. Taip pat žr. 2016 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto ataskaitą dėl virtualiųjų valiutų (2016/2007 (INI)).

(8)  Žr. pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 2 punkto c papunktį. Apibrėžtis yra grįsta EBI interneto svetainėje www.eba.europa.eu paskelbtos 2014 m. liepos 4 d. Europos bankininkystės institucijos (EBI) nuomonės (EBA/Op/2014/08) dėl virtualiųjų valiutų 19 punkte pasiūlyta apibrėžtimi.

(9)  Žr. „valiutos“ apibrėžtį 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (OL L 151, 2014 5 21, p. 1), 2 straipsnio a punkte.

Taip pat žr. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) personalo diskusijų pranešimą „Virtualiosios valiutos ir kita: pirminiai svarstymai“ (angl. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations) (2016 m. sausis), paskelbta TVF interneto puslapyje www.imf.org.

(10)  Žr. Europos Sąjungos sutarties preambulę ir 3 straipsnio 4 dalį; Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 119 straipsnio 2 dalį; 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (OL L 139, 1998 5 11, p. 1) 2 straipsnį.

(11)  Žr. pavyzdžiui, Japonijos mokėjimo paslaugų akto 2–5 straipsnį, kuriame apibrėžta elektroninė valiuta, nurodant, kad tai ne jena ir ne užsienio valiutos bei 2016 m. vasario 2 d. Jungtinių Amerikos Valstijų vienodų valstybės įstatymų komisijos narių nacionalinės konferencijos reglamento dėl virtualiosios valiutos verslo akto projekto 103 skirsnio 8 dalį, kurioje virtualioji valiuta apibrėžiama nurodant, kad tai ne pinigai. Apie platesnę bitkoino reglamentavimo režimo 41-oje jurisdikcijoje analizę žr. Kongreso teisės bibliotekos ataskaitą „Dėl bitkoino reglamentavimo tam tikrose jurisdikcijose“ (2014 m. sausis) (angl. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions); taip pat žr. 2014 m. kovo 26 d. Kanados Parlamento nuolatinio senato bankininkystės, prekybos ir komercijos komiteto aktą, kuriame Kanados finansų departamentas pažymėjo, kad „virtualioji valiuta nėra … oficiali šalies valiuta, tai nėra Kanados doleris“.

(12)  Žr. ECB ataskaitos „Virtualiosios valiutos schemos – tolesnė analizė“ (2015 m. vasaris) p. 24, paskelbta ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(13)  Žr. TAB Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ataskaitos „Skaitmeninės valiutos“ (2015 m. lapkritis) p. 15, paskelbta www.bis.org.

(14)  Pavyzdžiui, koduotomis valiutomis, tokiomis kaip eteriai, eterio operacijų blokų grandinės valiutos vienetai, prekiaujama biržose investavimo ir spekuliaciniais tikslais, tačiau jos ne visada naudojamos kaip mokėjimo priemonės. Taip pat žr. FATF „Rizika grįsto metodo gairių – virtualiosios valiutos“ (angl. Guidance for a risk-based approach - Virtual Currencies) (2015 m. birželis) p. 4, paskelbta FATF interneto svetainėje www.fatf-gafi.org.

(15)  Žr. TVF personalo diskusijų pranešimo „Virtualiosios valiutos ir kita: pirminiai svarstymai“ (angl. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations) (2016 m. sausis) p. 7, paskelbta TVF interneto svetainėje www.imf.org.

(16)  Žr. pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 12 punktą.

(17)  Žr. prie pasiūlytos direktyvos pridėto aiškinamojo memorandumo p. 7.

(18)  Žr., pavyzdžiui, Nuomonės CON/2011/30 2.1 punktą, Nuomonės CON/2011/98 2 punktą, Nuomonės CON/2015/46 3.1 ir 3.2 punktą ir Nuomonės CON/2016/35 3.1–3.8 punktus. Visas ECB nuomones galima rasti ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/7


Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2217

(2016/C 459/06)

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims ir subjektams, išvardytiems Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/849 (1) dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2217 (2), I ir II prieduose.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nusprendė, kad Jūs turėtumėte būti įtraukti / Jūsų bendrovė turėtų būti įtraukta į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos JT ST rezoliucija 2321 (2016) nustatytos priemonės, sąrašą.

Atitinkami asmenys ir subjektai gali bet kuriuo metu pateikti pagal Rezoliuciją 1718 (2006) įsteigtam Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetui prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimus įtraukti juos į JT sąrašą. Toks prašymas turėtų būti siunčiamas šiuo adresu:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Daugiau informacijos pateikiama: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Atsižvelgdama į JT sprendimą, Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad į pirmiau nurodytuose prieduose išdėstytus sąrašus įtraukti asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos Sprendime (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai numatytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Šių asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys pateikiamos atitinkamuose tų priedų įrašuose.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB) Nr. 329/2007 (3) II priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (žr. reglamento 7 straipsnį).

Atitinkami asmenys ir subjektai gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C - Horizontal Issues

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.

(2)  OL L 334, 2016 12 9, p. 35.

(3)  OL L 88, 2007 3 29, p. 1.


Europos Komisija

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/9


Euro kursas (1)

2016 m. gruodžio 8 d.

(2016/C 459/07)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,0762

JPY

Japonijos jena

122,61

DKK

Danijos krona

7,4390

GBP

Svaras sterlingas

0,84995

SEK

Švedijos krona

9,7228

CHF

Šveicarijos frankas

1,0853

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,0145

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,038

HUF

Vengrijos forintas

314,29

PLN

Lenkijos zlotas

4,4540

RON

Rumunijos lėja

4,5020

TRY

Turkijos lira

3,6676

AUD

Australijos doleris

1,4406

CAD

Kanados doleris

1,4222

HKD

Honkongo doleris

8,3475

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,4973

SGD

Singapūro doleris

1,5272

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 250,03

ZAR

Pietų Afrikos randas

14,7162

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,4041

HRK

Kroatijos kuna

7,5355

IDR

Indonezijos rupija

14 298,93

MYR

Malaizijos ringitas

4,7590

PHP

Filipinų pesas

53,465

RUB

Rusijos rublis

68,1900

THB

Tailando batas

38,334

BRL

Brazilijos realas

3,6599

MXN

Meksikos pesas

21,8915

INR

Indijos rupija

72,5055


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/10


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB

(Europos vertinimo dokumentų nuorodų skelbimas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 22 straipsniu)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 459/08)

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostatos yra viršesnės už bet kokias prieštaraujančias Europos vertinimo dokumentų nuostatas

Europos vertinimo dokumento nuoroda ir pavadinimas

Pakeistojo Europos vertinimo dokumento nuoroda ir pavadinimas

Pastabos

010001-00-0301

Surenkamoji betoninė kompozicinė siena su taškinėmis jungtimis

 

 

020001-00-0405

Daugiaašių paslepiamų vyrių rinkiniai

 

 

020002-00-0404

Balkonų (ir terasų) stiklinimo sistemos be vertikalių statramsčių

 

 

020011-00-0405

Stogų, grindų, sienų ir lubų liukai naudojami kaip patekimo arba evakuacinės durys, atsparios arba neatsparios ugniai

 

 

040005-00-1201

Gamykliniai šilumos ir (arba) garso izoliavimo produktai, pagaminti iš augalinės arba gyvulinės kilmės pluošto

 

 

040016-00-0404

Stiklo audinio armavimo tinklelis cementiniams tinkams

 

 

040048-00-0502

Gumos pluošto dembliai smūgio garso izoliavimui

 

 

040065-00-1201

Termoizoliacinės ir / ar garsą sugeriančios plokštės iš pūstojo polistireno ir cemento

 

 

040090-00-1201

Gamyklinės plokštės ir produktai šilumos ir (arba) garso izoliacijai suformuoti liejant pūstąją polilaktinę rūgštį (EPLA)

 

 

040138-00-1201

Vietoje suformuoti birieji termoizoliaciniai ir (arba) garso izoliaciniai gaminiai iš augalinio pluošto

 

 

040288-00-1201

Gamyklinė šiluminė ir akustinė izoliacija iš poliesterio pluošto

 

 

060001-00-0802

Dūmtraukio komplektas su moliniu / keraminiu įdėklu, kurio klasifikacija T400 (minimum) N1 W3 GXX

 

 

060003-00-0802

Dūmtraukio komplektas su moliniu / keraminiu įdėklu ir specialia išorine siena, kurio klasifikacija T400 (minimum) N1 W3 GXX

 

 

060008-00-0802

Dūmtraukių komplektas su moliniais / keraminiais įdėklais, kurių klasifikacija T400 (mažiausiai) N1/P1 W3 Gxx, ir su skirtingomis išorinėmis sienelėmis bei galimybe pakeisti išorinę sienelę

 

 

070001-01-0504

Gipskartonio plokštės laikančiosioms konstrukcijoms

070001-00-0504

 

080002-00-0102

Netvirtinančios šešiakampės geogrotelės, nesurištiems grūdėtiems sluoksniams stabilizuoti sujungimo su užpildu būdu

 

 

090001-00-0404

Gamyklinės suspaustos mineralinės vatos plokštės su organine arba neorganine apdaila ir atitinkama tvirtinimo sistema

 

 

090017-00-0404

Taškuose tvirtinamas vertikalus įstiklinimas

 

 

090058-00-0404

Ventiliuojamų išorės sienų apkalos rinkinys, sudarytas iš metalinės korytosios plokštės ir su jos tvirtinimo detalių

 

 

120001-01-0106

Mikroprizmatiniai atspindinys lakštai

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Plieniniai apšvietimo stulpai

 

 

130002-00-0304

Masyvios medienos plokščių elementai – kaiščiais sujungtos medienos plokštės, naudojamos pastatų laikančiuosiuose elementuose

 

 

130005-00-0304

Masyviosios medienos plokštės elementas naudojamas kaip laikantysis elementas pastatuose

 

 

130010-00-0304

Klijuota sluoksniuotoji lapuočių mediena – konstrukcinė sluoksniuotoji buko lukštų mediena

 

 

130011-00-0304

Paruoštas medienos plokštės elementas iš mechaniškai sujungtų kvadratinių pjautinių medienos tąšų, naudojamas kaip atraminis elementas pastatuose

 

 

130012-00-0304

Pagal stiprį surūšiuota konstrukcinė mediena – apipjautieji rąstai su pažieviu – Kaštonas

 

 

130013-00-0304

Masyviosios medienos plokštės elementas – kaištine jungtimi jungiamas medienos lentų elementas, naudojamas kaip konstrukcinis elementas pastatuose

 

 

130022-00-0304

Masyvios arba sluoksniuotos medienos sijos ir sienų rąstai.

 

 

130033-00-0603

Vinys ir medsraigčiai medinių konstrucijų tvirtinimui plokštelėmis

 

 

130167-00-0304

Pagal stiprį surūšiuota statybinė mediena – apipjautieji rąstai su pažieviu – spygliuočių mediena

 

 

150003-00-0301

Didelio stiprumo cementas

 

 

180008-00-0704

Nuotako grindyse – su keičiamais mechaninis užraktas

 

 

190002-00-0502

Plūdriosios grindys iš gamyklinių suneriamų elementų, pagamintos iš keraminių plytelių ir guminių demblių

 

 

200002-00-0602

Įtempiamų strypų sistema

 

 

200005-00-0103

Konstrukcinio plieno tuščiavidurio skerspjūvio poliai su standžiomis jungtimis

 

 

200014-00-0103

Gelžbetoninių polių jungtis ir standus padas

 

 

200017-00-0302

Karštai valcuoti gaminiai ir laikantys elementai pagaminti iš Q235B, Q235D, Q345B ir Q345D klasės plieno

 

 

200019-00-0102

Šešiakampio pynimo tinklų gabionų dėžės ir paklotai

 

 

200022-00-0302

Termomechaniškai valcuoti ilgieji gaminiai iš suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno iš specialių plieno klasių

 

 

200026-00-0102

Plieninių tinklų sistemos užpylimo sustiprinimui

 

 

200033-00-0602

Kerpamosios varžtinės jungtys

 

 

200039-00-0102

Šešiakampio pynimo tinklų gabionų dėžės ir paklotai su cinko danga

 

 

200043-00-0103

Vamzdiniai poliai iš kaliojo ketaus

 

 

220007-00-0402

Visu plotu laikomi vario lydinio stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos

 

 

220008-00-0402

Karniziniai profiliai terasoms ir balkonams

 

 

220013-00-0401

Savilaikiai kraiginiai švieslangiai

 

 

220021-00-0402

Saulės šviesos kanalų komplektai

 

 

220025-00-0401

Gembinė horizontali konstrukcija su stiklu (stogelio / stogo konstrukcija)

 

 

230004-00-0106

Vielos tinklo plokštės

 

 

230005-00-0106

Vielinio lyno tinklo plokštės

 

 

230008-00-0106

Dvigubo pynimo plieniniai vielos tinklai, sutvirtinti arba nesutvirtinti lynais

 

 

230012-00-0105

Priedai asfalto gamybai – bitumo granulės iš perdirbtos bituminės stogo dangos

 

 

230025-00-0106

Lanksti uždangos sistema šlaito stabilizavimui ir apsaugai nuo uolienų

 

 

260006-00-0301

Polimerinis betono priedas

 

 

280001-00-0704

Gamyklinis tiesinis elementas naudojamas drenažui arba infiltracijai

 

 

290001-00-0701

Inžinierinių tinklų komplektas šalto ir karšto vandens tiekimui

 

 

320002-02-0605

Vandeniui nelaidaus betono sujungimuose naudojamas plieno lakštas su danga vandens sulaikymui ir plyšių ribojimui

320002-00-0605

320002-01-0605

 

330008-02-0601

Inkarų kanalai

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Reguliuojami varžtai betonui

 

 

330012-00-0601

Įbetonuojamas inkaras su vidine sriegine jungtimi

 

 

330075-00-0601

Liftinis keltuvas

 

 

330079-00-0602

Grindų tvirtinimo sąrankos apžiūros plokštėms arba atidaromoms grotelėms

 

 

330080-00-0602

Didelio atsparumo slydimui gnybtų rinkinys

 

 

330083-00-0601

Įkalami nekonstrukciniai tvirtinimo elementai daugiafunkciniam panaudojimui betone

 

 

330084-00-0601

Plieninė plokštelė su įbetonuojamais inkarais

 

 

330153-00-0602

Kasetėse tiekiamos iššaunamos smeigės plonasienių plieninių elementų ir lakštų sujungimui bei tvirtinimui

 

 

330155-00-0602

Savaime susireguliuojantis spaustuvas

 

 

330196-00-0604

Plastikiniai inkarai išorinėms tinkuojamoms kompozitinėms šiluminės izoliacijos sistemoms tvirtinti

ETAG 014

 

330232-00-0601

Mechaniškai įtvirtinami tvirtinimo elementai betonui

ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

340002-00-0204

Plokštės iš plieninio vielos tinklo su šilumos izoliacija naudojamos konstrukcijose

 

 

340006-00-0506

Gamykliniai laiptų komplektai

ETAG 008

 

340020-00-0106

Lankstūs komplektai purvo nuotėkiui ir paviršinėms nuošliaužoms arba šlaito purvo nuotėkiui sulaikyti

 

 

340025-00-0403

Konstrukcijos po grindimis komplektas šildomiems pastatams

 

 

340037-00-0204

Lengvieji plieno – medienos laikantys stogų elementai

 

 

350003-00-1109

Atsparių ugniai ortakių komplektas susidedantis iš gamyklinių tarpusavyje sujungiamųjų elementų (pagamintų iš plieno lakštų su danga) ir jungiamųjų dalių

 

 

350005-00-1104

Išsiplečiantys gaminiai ugnies sustabdymui ir sandarinimui nuo ugnies

 

 

350134-00-1104

Priešgaisrinė vandens gaudyklė su išsiplečiančiu atspariu ugniai sandarikliu (kartu su nerūdijančio plieno grindų trapu)

 

 

360005-00-0604

Ertmės latakas

 

 

Pastaba:

Europos vertinimo dokumentus (EAD) anglų kalba priima Europos techninio įvertinimo organizacija (EOTA). Europos Komisija neatsako už pavadinimų, kuriuos EOTA pateikia skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Europos vertinimo dokumentų nuorodų paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad Europos vertinimo dokumentai yra pateikti visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Europos techninio įvertinimo organizacija (http://www.eota.eu), vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 305/2011 II priedo 8 punkto nuostatomis, sudaro sąlygas susipažinti su Europos vertinimo dokumentu elektroninėmis priemonėmis.

Šiuo sąrašu pakeičiami visi ankstesni sąrašai, skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Komisija užtikrina, kad šis sąrašas būtų atnaujinamas.


Audito Rūmai

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/15


Specialioji ataskaita Nr. 28/2016

„Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymas Europos Sąjungoje: imtasi reikšmingų priemonių, tačiau reikia nuveikti daugiau“

(2016/C 459/09)

Europos Audito Rūmai šiuo raštu jus informuoja, kad neseniai buvo paskelbta Specialioji ataskaita Nr. 28/2016 „Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymas Europos Sąjungoje: imtasi reikšmingų priemonių, tačiau reikia nuveikti daugiau“.

Ši ataskaita pateikta susipažinti arba parsisiųsti Europos Audito Rūmų interneto svetainėje: http://eca.europa.eu arba EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/16


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

(2016/C 459/10)

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2016 11 14

Trukmė

2016 11 14–2016 12 31

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai arba išteklių grupė

SBR/678-

Rūšys

Raudonpelekis pagelas (Pagellus bogaraveo)

Zona

VI, VII ir VIII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

38/DSS


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/17


Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atsparių plienų inicijavimą

(2016/C 459/11)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo skundą, pateiktą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 5 straipsnį, kuriame teigiama, kad Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atsparūs plienai yra importuojami dempingo kaina ir dėl to daroma materialinė žala Sąjungos pramonei.

1.   Skundas

Skundą aštuonių tam tikrų korozijai atsparių plienų gamintojų (toliau – skundo pateikėjai), kurie pagamina daugiau kaip 53 % visų korozijai atsparių plienų Sąjungoje, vardu 2016 m. spalio 25 d. pateikė Europos plieno asociaciją (toliau – „Eurofer“).

2.   Tiriamasis produktas

Tiriamasis produktas – tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atsparūs plienai (toliau – KAP). Tai yra plokšti valcuoti produktai iš geležies arba iš legiruotojo plieno arba iš nelegiruotojo plieno; redukuoti aliuminiu; karštojo galvanizavimo būdu apvilkti ar padengti cinku ir (arba) aliuminiu, be kitų metalų; chemiškai pasyvinti; kurių 0,015–0,17 % masės sudaro anglis, 0,015–0,1 % masės sudaro aliuminis, ne daugiau kaip 0,045 % masės sudaro niobis, ne daugiau kaip 0,01 % masės sudaro titanas ir ne daugiau kaip 0,01 % masės sudaro vanadis; pateikiami suvynioti į ritinius, išilgai supjaustytais lakštais ir siauromis juostomis.

Šie produktai į taikymo sritį nepatenka:

nerūdijančio plieno, silicinio elektrotechninio plieno ir greitapjovio plieno produktai,

po karštojo ar šaltojo valcavimo toliau neapdoroti produktai.

3.   Įtarimas dėl dempingo

Kaip įtariama, dempingo kaina importuojamas produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės (toliau – nagrinėjamoji šalis) tiriamasis produktas, kurio KN kodai šiuo metu yra: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ir ex 7226 99 70 (TARIC kodai: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

Kadangi, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, Kinijos Liaudies Respublika yra laikoma ne rinkos ekonomikos šalimi, iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamo produkto normaliąją vertę skundo pateikėjai nustatė remdamasis kaina rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje, t. y. Kanadoje. Įtarimas dėl dempingo grindžiamas tiriamojo produkto taip nustatytos normaliosios vertės palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis).

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuoti dempingo skirtumai yra reikšmingi nagrinėjamajai šaliai.

4.   Įtarimas dėl žalos ir priežastinis ryšys

Skundo pateikėjai pateikė įrodymų, kad tiriamojo produkto importas iš nagrinėjamosios šalies apskritai padidėjo absoliučiaisiais skaičiais ir pagal rinkos dalį.

Iš skundo pateikėjo pateiktų prima facie įrodymų matyti, kad importuojamo tiriamojo produkto kiekis ir kainos, be kitų padarinių, padarė neigiamą poveikį Sąjungos pramonės kainų lygiui ir užimamai rinkos daliai, todėl darė didelę neigiamą įtaką bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai.

5.   Procedūra

Informavusi valstybes nares ir nustačiusi, kad Sąjungos pramonė pateikė skundą ar kad toks skundas buvo pateiktas jos vardu ir kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą, Komisija inicijuoja tyrimą pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį.

Atliekant tyrimą bus nustatyta, ar nagrinėjamosios šalies kilmės tiriamasis produktas yra importuojamas dempingo kaina ir ar šis importas dempingo kaina padarė žalos Sąjungos pramonei. Jei tyrimo išvados tai patvirtins, bus tiriama, ar priemonių nustatymas neprieštarautų Sąjungos interesams.

5.1.    Tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą bus nagrinėjamas 2015 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Dempingo nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti tiriamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (2).

5.2.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

5.2.1.1.   Tirtinų Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

a)   Atranka

Atsižvelgdama į tai, kad Kinijos Liaudies Respublikos gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (prireikus per Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai). Nepažeidžiant b punkto, antidempingo muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems produktams, neviršys vidutinio svertinio dempingo skirtumo, nustatyto atrinktiems eksportuojantiems gamintojams (3).

b)   Neatrinktoms bendrovėms taikomas individualus dempingo skirtumas

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai gali prašyti, kad Komisija jiems nustatytų individualų dempingo skirtumą (toliau – individualus dempingo skirtumas). Norėdami, kad būtų nustatytas individualus dempingo skirtumas, eksportuojantys gamintojai turi paprašyti klausimyno ir tinkamai jį užpildę grąžinti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip. Komisija nagrinės, ar jiems gali būti nustatytas individualus muitas pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį. Tie ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantys gamintojai, kurie mano, kad jų tiriamasis produktas gaminamas ir parduodamas vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms, gali pateikti tinkamai pagrįstą prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – prašymas taikyti RER) ir tinkamai jį užpildę grąžinti per 5.2.2.2 skirsnyje nurodytus terminus.

Tačiau nustatyti individualų dempingo skirtumą prašantys eksportuojantys gamintojai turėtų žinoti, kad Komisija vis dėlto gali nuspręsti individualaus dempingo skirtumo jiems nenustatyti, jei, pavyzdžiui, eksportuojančių gamintojų būtų tiek daug, kad toks nustatymas pernelyg apsunkintų tyrimą ir trukdytų jį laiku užbaigti.

5.2.2.   Ne rinkos ekonomikos nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams taikoma papildoma procedūra

5.2.2.1.   Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Atsižvelgiant į 5.2.2.2 skirsnio nuostatas ir remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamų produktų normalioji vertė bus nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje. Šiuo tikslu Komisija parinks tinkamą rinkos ekonomikos trečiąją šalį. Komisija preliminariai pasirinko Kanadą. Remiantis Komisijos turima informacija, kiti rinkos ekonomikos gamintojai, be kita ko, yra Taivane, Turkijoje, Australijoje, Korėjos Respublikoje ir Indijoje (4). Siekdama galutinai parinkti rinkos ekonomikos trečiąją šalį, Komisija nagrinės, ar tose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, kuriose, kaip manoma, tiriamasis produktas yra gaminamas, tas tiriamasis produktas yra tikrai gaminamas ir parduodamas. Suinteresuotosios šalys raginamos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos teikti pastabas dėl šio panašios šalies pasirinkimo tinkamumo.

5.2.2.2.   Ne rinkos ekonomikos nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams taikomas režimas

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą atskiri nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai, kurie mano, kad jų tiriamasis produktas gaminamas ir parduodamas vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms, gali pateikti tinkamai pagrįstą prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – prašymas taikyti RER). RER bus taikomas, jei įvertinus prašymą taikyti RER paaiškės, kad įgyvendinti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstyti kriterijai (5). Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas RER, dempingo skirtumas bus apskaičiuotas, kiek įmanoma ir neribojant galimybės pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį remtis turimais faktais, naudojant jų pačių normaliąją vertę ir eksporto kainas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą.

Komisija visiems atrinktiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams ir neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kurie nori prašyti, kad jiems būtų nustatytas individualus dempingo skirtumas, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms nusiųs prašymo taikyti RER formas. Komisija vertins tik tas prašymo taikyti RER formas, kurias pateiks atrinkti Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantys gamintojai ir neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai, kurių prašymas nustatyti individualų dempingo skirtumą buvo priimtas.

Visi eksportuojantys gamintojai, prašantys taikyti RER, užpildytą prašymo taikyti RER formą privalo pateikti per 21 dieną nuo pranešimo apie atranką ar sprendimą nevykdyti atrankos dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.2.3.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (6)  (7)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti tiriamąjį produktą iš nagrinėjamųjų šalių į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių nesusijusių importuotojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo II priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška tiriamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.3.    Žalos nustatymo ir Sąjungos gamintojų tyrimo procedūra

Nustatant žalą remiamasi tiesioginiais įrodymais ir objektyviai vertinama importo dempingo kaina apimtis, jo įtaka kainoms Sąjungos rinkoje ir poveikis Sąjungos pramonei. Siekiant nustatyti, ar Sąjungos pramonei padaryta žala, Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos tiriamojo produkto gamintojai.

Atsižvelgdama į tai, kad yra daug su šiuo tyrimu susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją 5.7 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, manantys, kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.4.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Nustačius, kad vykdomas dempingas ir dėl to padaryta žala, pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį bus sprendžiama, ar antidempingo priemonių priėmimas neprieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, pranešti apie save. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį terminą turi įrodyti, kad jų veikla ir tiriamasis produktas yra objektyviai susiję.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.5.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.6.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turėtų būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.7.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (8) grifu.

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas būtų veikiantis, oficialus kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnes taisykles ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtame dokumente dėl susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas:

a)

TRADE-CRS-DUMPING@ec.europa.eu – naudoti eksportuojantiems gamintojams, susijusiems importuotojams, jų asociacijoms, nagrinėjamosios šalies atstovams ir klausimams, susijusiems su panašia šalimi;

b)

TRADE-CRS-INJURY@ec.europa.eu – naudoti siunčiant II priedą ir klausimams, susijusiems su žalos dydžio nustatymu ir Sąjungos interesų vertinimu.

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas tai suinteresuotajai šaliai gali būti mažiau palankus nei bendradarbiavimo atveju.

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, be kita ko, susijusių su dempingu, žala, priežastiniu ryšiu ir Sąjungos interesais. Toks klausymas paprastai surengiamas ne vėliau kaip ketvirtos savaitės nuo negalutinių išvadų atskleidimo pabaigoje.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 6 straipsnio 9 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalį laikinosios priemonės gali būti nustatytos ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (9).


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti tiriamąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant tiriamąjį produktą.

(3)  Vadovaujantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalimi, į visus nulinius ir de minimis skirtumus ir į skirtumus, nustatytus pagrindinio reglamento 18 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, nebus atsižvelgta.

(4)  Iš prima facie įrodymų matyti, kad Indija negali būti laikoma tinkama panašia šalimi dėl rinkos iškraipymų, kaip antai šiais metais nustatyto Mažiausių importo kainų reglamento ir subsidijų, visų pirma geležies rūdai nustatyto eksporto mokesčio ir dvilypės krovinių vežimo geležinkeliais politikos, taikomos geležies rūdai, kuria gamintojams sumažinama tiriamojo produkto pagrindinės žaliavos kaina. Korėjos Respublika – tai ekonomika, kurioje yra didelių konglomeratų, kuriuose tiekėjų ir vartotojų santykiai dažnai yra neaiškūs.

(5)  Eksportuojantys gamintojai turi visų pirma įrodyti, kad: i) verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be reikšmingo valstybės kišimosi; ii) įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir naudojami visiems tikslams, rinkinį; iii) nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos; iv) bankroto ir nuosavybės įstatymais užtikrinamas teisinis tikrumas ir stabilumas ir v) valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(6)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais tuomet, jei: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(7)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.

(8)  Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimas) 6 straipsnį „riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(9)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

KITI AKTAI

Europos Komisija

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/28


Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2016/C 459/12)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51 straipsnį.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„NOVAC AFUMAT DIN ŢARA BÂRSEI“

ES Nr. RO-PDO-0005-01183 – 20.11.2013

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Novac afumat din Ţara Bârsei“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Rumunija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.7 klasė. Šviežios žuvys, moliuskai, vėžiagyviai ir jų produktai

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Novac afumat din Ţara Bârsei“ – margojo plačiakakčio (Arystichthys nobilis) filė, parduodama rūkyta.

Juslinės savybės

Išvaizda:

rūkyta žuvies filė sveria 100–400 g;

rūkytos žuvies filė paviršius lygus, be išblukimų ar odos įplyšimų.

Spalva:

odos pusėje geltona;

raumenų pusėje rausvai ruda.

Kvapas ir skonis:

be dumblo, upės sąnašų arba žolės kvapo ar skonio;

būdingas karštai rūkytos žuvies kvapas.

Fizinės ir cheminės savybės

Natrio chloridas– ne daugiau kaip 5 %.

Drėgnis– 65–75 %.

Baltymai– ne mažiau kaip 11 %.

Riebalai– ne daugiau kaip 4 %.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Margasis plačiakaktis daugiausia minta zooplanktonu, taip pat nedideliais planktono dumblių, vabzdžių ar vabzdžių lervų kiekiais.

Margasis plačiakaktis yra galutiniam produktui „Novac afumat din Ţara Bârsei“ naudojama žaliava. Ji gaunama šias žuvis trejus metus auginant nustatytoje geografinėje vietovėje įsikūrusiuose žuvininkystės ūkiuose. Žuvis atrenkama iš 1 200–2 000 g svorio žuvų grupės.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Visi produkto „Novac afumat din Ţara Bârsei“ gamybos etapai vyksta nustatytoje geografinėje vietovėje. Produkto „Novac afumat din Ţara Bârsei“ gamybos procesą sudaro šie etapai: margųjų plačiakakčių veisimas, priėmimas (priemonės gerai būklei išlaikyti ir sandėliavimas), pirminis apdorojimas (žvynų skutimas, galvų šalinimas, išdorojimas ir plovimas), filė išpjaustymas, sūdymas, rūkymas ir brandinimas.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo etiketėmis taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Geografinę vietovę sudaro šių savivaldybių administracinės teritorijos: Dumbrevicos, Feldioaros, Helkiu, Bodo, Hermano. Tai Olto upės žemumų vietovės, kurios ribojasi su administracine Mejerušo savivaldybės siena šiaurėje, Olto upe rytuose, administracine Prežmero savivaldybės teritorija pietryčiuose, administracinėmis Brašovo ir Sinpetru teritorijomis pietuose, Kodlios savivaldybės administracine teritorija pietvakariuose, Peršanio kalnais vakaruose ir Krizbavo savivaldybės administracine teritorija šiaurės vakaruose.

Image

5.   Ryšys su geografine vietove

Gamtiniai veiksniai

Gruntinis vanduo

Hidrogeologiniu požiūriu kalkingose vietovės uolienose ir konglomerate Birsėjaus žemumos pakrašty yra vandeningųjų sluoksnių. Hidrografinį tinklą aprūpina per įtrūkius ir plyšius tekantis atmosferos kritulių (lietaus, sniego) vanduo ir daugybė šlaituose trykštančių versmių. Per šias vietoves, pasižyminčias kietomis silikatinėmis uolienomis, tekančių upelių vanduo yra skaidrus, neutralaus pH, tinkamas margiesiems plačiakakčiams veisti.

Dirvožemis

Nors nustatyta geografinė vietovė yra kalnų vietovėje, jai būdingos kelios lygumų ypatybės. Nustatytoje geografinėje vietovėje įsikūrusių žuvininkystės ūkių dirvožemis susiformavo dėl vandens telkinių – pelkžemiai (glėjiniai dirvožemiai, juodžemiai) – ir klimato bei vandens telkinių poveikio (salpžemiai). Šie dirvožemiai sudaro palankias sąlygas organizmams, kuriais minta žuvys, vystytis.

Saugomos kaimo vietovės

Produkto „Novac afumat din Ţara Bârsei“ gamyba glaudžiai susijusi su jo kilmės vieta nustatytoje geografinėje vietovėje. Dėl netoliese esančios Olto upės salpos ir jos intakų ten yra žuvininkystei būtinų vandens išteklių.

Žuvininkystės ūkių dirvožemiai ir žuvų maistui tinkamų gamtinių išteklių įvairovė ir kokybė lemia margųjų plačiakakčių produktyvumą ir kokybę.

Žmogiškieji veiksniai

Didelis produktyvumas (300 kg/ha) suteikia sąlygas perdirbti ir išsaugoti marguosius plačiakakčius. Vienas iš perdirbimo būdų – karštasis rūkymas – taikomas nuo senų laikų.

Didžioji dalis produkto „Novac afumat din Ţara Bârsei“ gamybos veiksmų atliekama rankomis. Taigi didelę svarbą turi vietos gyventojų patirtis ir praktinės žinios.

Pagal seną vietos tradiciją atliekami sūdymas ir rūkymas – tai dalis tų gamybos etapų, nuo kurių priklauso produkto savybės.

Produkto ypatumai

Produkto „Novac afumat din Ţara Bârsei“ savybės yra šios:

mažas riebalų kiekis (ne daugiau kaip 4 %), palyginti su kituose žuvininkystės ūkiuose už nustatytos geografinės vietovės ribų auginamų žuvų riebalų kiekiu, nes žemesnės temperatūros vandenyje (aukščiausia jo temperatūra vasarą – 24 °C) margieji plačiakakčiai auga lėčiau,

kompaktiška filė struktūra dėl maisto, kuriuo minta žuvys; planktono kokybę lemia vietovei būdingi gamtiniai elementai, t. y. tyras vanduo ir hidromorfinis dirvožemis, kurie skatina organizmų, kuriais minta šios rūšies žuvys, vystymąsi,

malonus kvapas, atsiradęs žuvis karštai rūkant naudojant nustatytoje geografinėje vietovėje augančių bukmedžių pjuvenas,

paprastai margieji plačiakakčiai, užauginti už nustatytos geografinės vietovės ribų, iš kurių gaunama žuvų filė, yra auginami dvejus metus ir sveria per 4 000 g.

Nustatytos geografinės vietovės gamtiniai veiksniai turi įtakos produkto ypatybėms. Tačiau konkrečias produkto savybes lemia gamtinių veiksnių ir techninės (žuvų veisimo ir žuvies filė rūkymo) patirties derinys.

Nuo neatmenamų laikų šios vietovės gyventojai užsiima žuvininkyste ir moka konservuoti žuvį, įskaitant karštąjį rūkymą naudojant bukmedžių pjuvenas. Konservuojama laikantis karštojo rūkymo tradicijos. Rūkoma ir kepama kameroje, kurioje temperatūra yra 75–80 °C, kai bent penkias minutes, esant 25 % drėgniui, produkto viduje temperatūra siekia 70 °C.

Vartotojai gerai vertina rūkytos margųjų plačiakakčių filė savybes specialiose prekybos mugėse.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

www.madr.ro

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-sarcini-novac-afumat-din-tara-barsei-igp-.pdf


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


Klaidų ištaisymas

9.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 459/31


Kvietimo teikti paraiškas – „Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms“ 2017 m. – klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 401, 2016 spalio 29 d. )

(2016/C 459/13)

18 puslapis, 9 skirsnis „Skyrimo kriterijai“, pirma pastraipa:

yra:

„Į informavimo priemonę įtrauktos įvairios komunikacijos priemonės ir įvairių rūšių veikla turėtų būti glaudžiai susijusios, turėtų būti pateikta aiški jų koncepcija ir siektini rezultatai. Be to, jos turėtų daryti didelį poveikį, kurį būtų galima įvertinti taikant atitinkamus rodiklius, nurodytus 11.4 skirsnyje.“,

turi būti:

„Į informavimo priemonę įtrauktos įvairios komunikacijos priemonės ir įvairių rūšių veikla turėtų būti glaudžiai susijusios, turėtų būti pateikta aiški jų koncepcija ir siektini rezultatai.“

20 puslapis, 11.1 skirsnio e punktas:

yra:

„Jeigu viešųjų pirkimų suma viršija 70 000 EUR“,

turi būti:

„Jeigu viešųjų pirkimų suma viršija 60 000 EUR“.