ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 457A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. gruodžio 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2016/C 457 A/01

Pranešimas apie viešuosius konkursus. EPSO/AD/332/16 – ispanų kalbos (ES) teisininkai lingvistai (AD 7). EPSO/AD/333/16 – graikų kalbos (EL) teisininkai lingvistai (AD 7). EPSO/AD/334/16 – italų kalbos (IT) teisininkai lingvistai (AD 7). EPSO/AD/335/16 – lietuvių kalbos (LT) teisininkai lingvistai (AD 7). EPSO/AD/336/16 – maltiečių kalbos (MT) teisininkai lingvistai (AD 7). EPSO/AD/337/16 – švedų kalbos (SV) teisininkai lingvistai (AD 7)

1


LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

8.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 457/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠUOSIUS KONKURSUS

EPSO/AD/332/16 – ispanų kalbos (ES) teisininkai lingvistai (AD 7)

EPSO/AD/333/16 – graikų kalbos (EL) teisininkai lingvistai (AD 7)

EPSO/AD/334/16 – italų kalbos (IT) teisininkai lingvistai (AD 7)

EPSO/AD/335/16 – lietuvių kalbos (LT) teisininkai lingvistai (AD 7)

EPSO/AD/336/16 – maltiečių kalbos (MT) teisininkai lingvistai (AD 7)

EPSO/AD/337/16 – švedų kalbos (SV) teisininkai lingvistai (AD 7)

(2016/C 457 A/01)

Galutinis registracijos terminas – 2017 m. sausio 12 d. 12.00 (vidurdienis) Vidurio Europos laiku

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešuosius konkursus, kurių tikslas – pagal testų rezultatus sudaryti laureatų, tinkamų eiti Europos Parlamento ir Tarybos teisininkų lingvistų (AD pareigų grupės naujų darbuotojų) pareigas, rezervo sąrašus.

Šis pranešimas apie konkursus ir jo priedai sudaro teisiškai privalomus šių atrankos procedūrų pagrindus.

Daugiau informacijos apie Viešiesiems konkursams taikytinas bendrąsias taisykles pateikta III PRIEDE

Reikalingų kiekvieno konkurso laureatų skaičius

EPSO/AD/332/16 – ES:

8

EPSO/AD/333/16 – EL:

8

EPSO/AD/334/16 – IT:

8

EPSO/AD/335/16 – LT:

9

EPSO/AD/336/16 – MT:

9

EPSO/AD/337/16 – SV:

10

Šiame pranešime skelbiami keli konkursai. Galima registruotis tik į vieną iš jų. Tai turite pasirinkti registruodamasis elektroniniu būdu. Patvirtinęs elektroninę paraiškos formą pasirinkti dar kartą negalėsite.

KOKIŲ UŽDUOČIŲ GALIU TIKĖTIS?

Europos Parlamento ir Tarybos įdarbinti teisininkai lingvistai turės redaguoti teisinius ar teisėkūros tekstus konkurso kalba, remdamiesi bent dviem kitomis kalbomis, ir konsultuoti teisės aktų rengimo klausimais.

Daugiau informacijos apie paprastai atliekamas pareigas pateikiama I PRIEDE

AR GALIU TEIKTI PARAIŠKĄ?

Patvirtindamas paraišką kandidatas turi atitikti VISUS toliau nurodytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai

Naudotis visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis

Būti atlikusiam visas valstybės narės įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles

Būti tinkamam eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu

Specialieji reikalavimai:

Kalbos

1-oji kalba: mokėti konkurso kalbą bent C2 lygiu

2-oji kalba: mokėti anglų kalbą bent C1 lygiu

3-ioji kalba: mokėti ispanų, italų, lenkų, prancūzų arba vokiečių kalbą (būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos) bent C1 lygiu

2-oji kalba būtinai turi būti anglų kalba. Paraišką turite pildyti 2-ąja kalba.

Beveik visi minėtų tarnybų dokumentų originalai rengiami anglų kalba ir naudojami kaip teisinio ir lingvistinio tekstų kitomis kalbomis redagavimo pagrindas.

Todėl po šių konkursų įdarbinti laureatai daugiausia dirbs su anglų kalba parengtais dokumentais. 3-iosios kalbos pasirinkimo iš kitų kalbų galimybės atitinka tarnybų veiklos poreikius.

Daugiau informacijos apie kalbų mokėjimo lygius pateikta Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje (https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr).

Specialieji reikalavimai:

kvalifikacija ir darbo patirtis

Daugiau informacijos apie reikalaujamą konkrečią kiekvieno konkurso dalyvių kvalifikaciją pateikiama II PRIEDE.

Profesinės patirties nereikalaujama.

KAIP BŪSIU ATRINKTAS?

1)    Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Laiku paraiškas patvirtinę kandidatai bus pakviesti į vieną iš EPSO akredituotų centrų atlikti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų.

Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami taip:

Testai

Kalba

Klausimai

Trukmė

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Žodinis mąstymas

1-oji kalba

20 klausimų

35 min.

10 iš 20

Matematinis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

20 min.

Bendras balų už matematinį ir abstraktųjį mąstymą skaičius – 8 iš 20

Abstraktusis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

10 min.

Kalbos suvokimas

2-oji kalba

12 klausimų

25 min.

7 iš 12

Šie testai yra atkrintamieji ir už juos gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Maždaug 7 kartus, bet ne daugiau kaip 8 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvieno konkurso laureatų, bus pakviesta atlikti vertimo raštu testo.

2)    Vertimo raštu testas

Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks atrankos reikalavimus ir pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų už kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus, bus pakviesti į vieną iš EPSO akredituotų centrų atlikti vertimo raštu testo.

Testas

Kalba

Trukmė

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Teisinio teksto vertimas raštu

Iš 2-osios kalbos į 1-ąją kalbą

2 valandos

40 iš 80

Už vertimo raštu testą gauti balai bus sujungiami su vertinimo centre gautais balais ir gaunama bendra kandidato balų suma.

Kad galėtų dalyvauti kitame konkurso etape, kandidatas turi patekti tarp geriausiai bendrai už šį testą įvertintų kandidatų.

Ne daugiau kaip 4 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvieno konkurso laureatų, bus pakviesta atlikti testų vertinimo centre.

3)    Vertinimo centras

Tarp geriausiai bendrai už vertimo raštu testą įvertintųjų patekę kandidatai bus vienai dienai su puse pakviesti į vertinimo centrą (veikiausiai Briuselyje ) atlikti testų 1-ąja, 2-ąja ir 3-iąja kalbomis .

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai ir specialieji įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai (įgūdžių vertinimo pokalbis; grupinė užduotis (kandidato 2-ąja kalba); žodinis pristatymas, po kurio vyks klausimų ir atsakymų sesija, per kurią bus siekiama įvertinti su darbu susijusius kandidato bendruosius ir specialiuosius įgūdžius, įskaitant Europos Sąjungos teisės žinias (1-ąja kalba); 3-iąja kalba parengto teksto santrauka 1-ąja kalba, kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Žodinis pristatymas

Grupinė užduotis

2.

Bendravimas

Žodinis pristatymas

Įgūdžių vertinimo pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Žodinis pristatymas

Įgūdžių vertinimo pokalbis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Grupinė užduotis

Įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Žodinis pristatymas

Grupinė užduotis

6.

Atsparumas

Žodinis pristatymas

Įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Grupinė užduotis

Įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas

Grupinė užduotis

Įgūdžių vertinimo pokalbis

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

3 iš 10 už kiekvieną įgūdį ir iš viso 40 iš 80


Įgūdis

Testai

Su konkrečia sritimi susiję įgūdžiai

Žodinis pristatymas

3-iąja kalba parengto teksto santrauka 1-ąja kalba

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

20 iš 40

30 iš 60

4)    Rezervo sąrašas

Patikrinusi kandidatų patvirtinamuosius dokumentus atrankos komisija sudarys kiekvieno konkurso rezervo sąrašą , į kurį įtrauks reikalavimus atitinkančius ir geriausiai bendrai po vertinimo centro etapo įvertintus kandidatus – jų skaičius neviršys reikalingų laureatų skaičiaus. Vardai ir pavardės bus išdėstyti abėcėlės tvarka.

KADA IR KUR GALIU PATEIKTI PARAIŠKĄ?

Paraišką pateikite EPSO interneto svetainėje http://jobs.eu-careers.eu ne vėliau kaip

2017 m. sausio 12 d. 12.00 (vidurdienis) Vidurio Europos laiku.


I PRIEDAS

PAREIGOS

Europos Sąjungos institucijos įdarbina aukštos kvalifikacijos teisininkus, kurie turi sugebėti redaguoti Europos Sąjungos teisinius tekstus konkurso kalba, remdamiesi bent dviem kitomis kalbomis ir konsultuoti Europos Sąjungos teisės aktų rengimo klausimais, kad būtų užtikrinta jų rengimo kokybė. Eidami pareigas teisininkai lingvistai naudoja įprastas IT ir kitas biuro priemones.

Teisininkai lingvistai stebi teisėkūros procedūrų eigą nuo pradžios iki galo ir teikia konsultacijas tikrindami teisėkūros tekstų rengimo kokybę bei formalaus jų pateikimo taisyklių laikymąsi. Be to, jie tikrina, ar (jau išversti ir suredaguoti) teisėkūros tekstai konkurso kalba kalbiniu ir teisiniu požiūriu atitinka šių tekstų versijas kitomis kalbomis. Einant teisininkų lingvistų pareigas tenka dažnai bendrauti su įvairiais teisėkūros procedūros dalyviais.

I PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


II PRIEDAS

REIKALAUJAMA KIEKVIENO KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJA

EPSO/AD/332/16 – Ispanų kalbos (ES) teisininkai lingvistai (AD 7)

Vienu iš toliau nurodytųjų diplomų patvirtintas užbaigtas Ispanijos teisės srities universitetinis išsilavinimas:

Graduado en Derecho o Licenciado en Derecho.

Siekdama nustatyti, ar kandidatas pasiekė užbaigtą universitetinį išsilavinimą atitinkantį lygį, atrankos komisija atsižvelgs į diplomo suteikimo metu galiojusias taisykles.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

EPSO/AD/333/16 – Graikų kalbos (EL) Teisininkai lingvistai (AD 7)

Toliau nurodytaisiais diplomais patvirtintas užbaigtas universitetinis teisės graikų kalba srities išsilavinimas:

Πτυχίο νομικής.

Siekdama nustatyti, ar kandidatas pasiekė užbaigtą universitetinį išsilavinimą atitinkantį lygį, atrankos komisija atsižvelgs į diplomo suteikimo metu galiojusias taisykles.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

EPSO/AD/334/16 – Italų kalbos (IT) teisininkai lingvistai (AD 7)

Vienu iš toliau nurodytųjų diplomų patvirtintas užbaigtas Italijos teisės srities universitetinis išsilavinimas:

Laurea in giurisprudenza (laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale).

Siekdama nustatyti, ar kandidatas pasiekė užbaigtą universitetinį išsilavinimą atitinkantį lygį, atrankos komisija atsižvelgs į diplomo suteikimo metu galiojusias taisykles.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

EPSO/AD/335/16 – Lietuvių kalbos (LT) teisininkai lingvistai (AD 7)

Vienu iš toliau nurodytųjų diplomų patvirtintas užbaigtas Lietuvos teisės srities universitetinis išsilavinimas:

Teisės bakalauro ar teisės magistro diplomas arba juos atitinkantis diplomas, suteikiantis teisininko kvalifikaciją.

Siekdama nustatyti, ar kandidatas pasiekė užbaigtą universitetinį išsilavinimą atitinkantį lygį, atrankos komisija atsižvelgs į diplomo suteikimo metu galiojusias taisykles.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

EPSO/AD/336/16 – Maltiečių kalbos (MT) teisininkai lingvistai (AD 7)

Vienu iš toliau nurodytųjų diplomų patvirtintas užbaigtas Maltos teisės srities universitetinis išsilavinimas:

Diploma ta' Nutar Pubbliku (N.P.)

Dottorat fil-Liġi (LL.D.)

Siekdama nustatyti, ar kandidatas pasiekė užbaigtą universitetinį išsilavinimą atitinkantį lygį, atrankos komisija atsižvelgs į diplomo suteikimo metu galiojusias taisykles.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

EPSO/AD/337/16 – Švedų kalbos (SV) teisininkai lingvistai (AD 7)

Vienu iš toliau nurodytųjų diplomų patvirtintas užbaigtas teisės švedų kalba srities universitetinis išsilavinimas:

Juridisk universitetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexamen eller motsvarande.

Siekdama nustatyti, ar kandidatas pasiekė užbaigtą universitetinį išsilavinimą atitinkantį lygį, atrankos komisija atsižvelgs į diplomo suteikimo metu galiojusias taisykles.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

II PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


III PRIEDAS

VIEŠIESIEMS KONKURSAMS TAIKYTINOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

EPSO organizuojamose atrankos procedūrose bet kokia nuoroda į vyriškosios lyties asmenį laikoma nuoroda ir į moteriškosios lyties asmenį.

TURINYS

1.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ? 9

1.1.

Bendrieji įgūdžiai 9

1.2.

Bendrieji reikalavimai 10

1.3.

Specialieji reikalavimai 10

1.4.

Kalbų mokėjimas 11

2.

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ? 11

2.1.

Atlikite sąveikiuosius testus 11

2.2.

Susikurkite EPSO aplanką 11

2.3.

Užpildykite elektroninę paraišką 11

2.4.

Lygios galimybės ir specialios priemonės 12

3.

ATRANKOS PROCEDŪRA 12

3.1.

Atrankos komisija 12

3.2.

Išankstinės atrankos kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai 13

3.3.

Tinkamumo patikra 13

3.4.

Atranka pagal kvalifikaciją (Talent Screener) 14

3.5.

Tarpiniai testai 14

3.6.

Vertinimo centras (vertinimo etapas) 14

3.7.

Atitikties tinkamumo reikalavimams patvirtinimas 15

4.

LAUREATAI IR (ARBA) ĮDARBINIMAS 15

4.1.

Rezervo sąrašas 15

4.2.

Įgūdžių pasas 16

5.

BENDRAVIMAS 16

5.1.

Bendravimas su EPSO 16

5.2.

Bendravimas su atrankos komisijomis 16

5.3.

Duomenų apsauga 16

5.4.

Galimybė susipažinti su informacija 16

5.5.

Automatinis informacijos atskleidimas 17

5.6.

Gavus prašymą teikiama informacija 17

6.

SKUNDAI 17

6.1.

Kreipimasis į EPSO 17

6.2.

Techniniai nesklandumai 18

6.3.

Klaidos kompiuteriniuose klausimuose su keliais atsakymų variantais 18

6.4.

Prašymai dėl patikrinimo 18

6.5.

Administraciniai skundai 19

6.6.

Apeliaciniai skundai teismui 19

6.7.

Europos ombudsmenas 20

6.8.

Diskvalifikacija 20

ĮVADAS

Europos Sąjungos (ES) institucijų pareigūnai atrenkami rengiant viešuosius konkursus. Juos sudaro egzaminai, kuriuos laikydami kandidatai konkuruoja tarpusavyje. Per egzaminus užtikrinama vienodų sąlygų principu ir pranašumais grindžiama atranka, visiems tinkamumo reikalavimus atitinkantiems kandidatams suteikianti galimybę parodyti savo gebėjimus.

Naujų pareigūnų atranką vykdo Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO), atsakinga už visus viešųjų konkursų organizacinius aspektus, kartu su atrankos komisijomis, kurios nustato ir tvirtina testus bei vertina kandidatus. Ši sistema grindžiama bendruoju principu, pagal kurį atrankos sprendimai turėtų būti priimami nepriklausomai ir be jokio nederamo poveikio.

1.   KAS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ?

1.1.   Bendrieji įgūdžiai

ES institucijos ieško talentingų, motyvuotų ir savo srityje aukštą kvalifikaciją turinčių kandidatų, pasižyminčių šiais bendraisiais įgūdžiais:

analizė ir problemų sprendimas: gebėjimas nustatyti svarbius sudėtingų problemų aspektus ir rasti kūrybiškų, praktiškų sprendimų;

bendravimas: gebėjimas aiškiai ir tiksliai bendrauti tiek žodžiu, tiek raštu;

darbo kokybė ir rezultatai: gebėjimas imtis asmeninės atsakomybės ir rodyti iniciatyvą atlikti darbą kokybiškai, laikantis nustatytos procedūros;

mokymasis ir tobulėjimas: gebėjimas ugdyti ir tobulinti asmeninius įgūdžius, įgyti daugiau žinių apie organizaciją ir jos aplinką;

prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas: gebėjimas pirmenybę teikti svarbiausioms užduotims, lanksčiai dirbti ir veiksmingai organizuoti savo darbą;

atsparumas: gebėjimas našiai dirbti net esant dideliam darbo krūviui, sėkmingai įveikti organizacinius nesklandumus ir prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų;

darbas su kitais žmonėmis: gebėjimas bendradarbiauti su kolektyvo nariais ir kolegomis iš kitų organizacijų, gerbti žmonių skirtumus;

vadovavimas (tik administratoriams): gebėjimas vadovauti žmonėms, rūpintis jų tobulėjimu ir skatinti juos siekti rezultatų.

1.2.   Bendrieji reikalavimai

Jeigu pranešime apie konkursą nenurodytos specialios išimtys, pavyzdžiui, taikomos į ES stojančioms šalims, toliau pateikti bendrieji tinkamumo reikalavimai yra vienodi visiems viešiesiems konkursams. Kandidatai privalo:

naudotis visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis,

būti atlikę visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

būti tinkami eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu.

Viešajam konkursui taikomas tik vienas su amžiumi susijęs apribojimas, t. y. Tarnybos nuostatuose nustatytas ES institucijų pareigūnų pensinis amžius (žr. EPSO svetainę: www.eu-careers.eu).

Kandidatams reikia pateikti oficialų pilietybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuris turi galioti paraiškos teikimo galutinę dieną. Paprastai kitų dviejų pirmiau nurodytų punktų reikalavimų vykdymą patvirtinančius dokumentus pateikti reikia tik įdarbinimo metu.

1.3.   Specialieji reikalavimai

Specialieji reikalavimai, taikomi kvalifikacijai ir profesinei patirčiai, skiriasi priklausomai nuo ieškomų specialistų; jie nurodomi pranešime apie konkursą. Savo paraiškoje turėtumėte pateikti kuo daugiau su kvalifikacija ir profesine patirtimi (jei reikia) susijusios informacijos, kad atrankos komisija galėtų nustatyti, ar ji tinka norint eiti nurodytas pareigas.

a)

Diplomai ir (arba) pažymėjimai. Ne Europos Sąjungos šalyse išduoti diplomai turėtų būti pripažinti ES valstybės narės oficialios institucijos (pvz., kandidato šalies švietimo ministerijos). Atsižvelgiama į švietimo sistemų skirtumus.

Jei įgijote aukštesnįjį arba aukštąjį, techninį ar profesinį išsilavinimą arba išklausėte specialybės kursus, nurodykite studijuotus dalykus, studijų trukmę ir studijų pobūdį (dieninės, neakivaizdinės ar vakarinės studijos).

b)

Profesinė patirtis (jei reikia). Į ją atsižvelgiama tik tuomet, jei ji tinka norint eiti nurodytas pareigas ir yra:

įgyta atliekant realų, faktinį darbą,

įgyta gaunant užmokestį,

susijusi su pavaldumo ryšiu arba paslaugų teikimu,–

įgyta šiomis sąlygomis:

savanoriškas darbas, jei jis apmokamas ir savaitiniu valandų skaičiumi bei trukme prilygsta įprastam darbui,

stažuotės, jei jos apmokamos,

privaloma karinė tarnyba, jei ji užbaigta iki arba po reikalaujamo diplomo įgijimo ir yra tokios trukmės, kokia yra privaloma pagal kandidato valstybės narės teisės aktus,

motinystės/tėvystės/įvaikinimo atostogos, jeigu jų išeita dirbant pagal darbo sutartį,

doktorantūros studijos, jei jos ne ilgesnės kaip trejų metų, net jei jos neapmokamos, su sąlyga, kad iš tiesų įgytas daktaro laipsnis,

darbas ne visą darbo dieną, apskaičiuojamas proporcingai pagal realiai dirbtas valandas, pavyzdžiui, dirbant šešis mėnesius puse etato į profesinę patirtį būtų įskaičiuojami trys mėnesiai.

Visi profesinės veiklos laikotarpiai turi būti patvirtinti šiais originaliais dokumentais arba patvirtintomis jų kopijomis:

buvusio (-ių) ir dabartinio (-ių) darbdavio (-ių) išduotomis pažymomis, kuriose nurodomas eitų pareigų pobūdis ir lygmuo, darbo pradžios ir pabaigos datos. Ant šių pažymų turi būti oficialūs įmonės rekvizitai ir antspaudas, atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas arba

(jei pateikti pažymų negalite) darbo sutartimi (-is) ir pirmu bei paskutiniu algalapiais, pateikiant išsamų eitų pareigų aprašymą,

(nesamdomo darbuotojo, pvz., savarankiškai dirbančių asmenų, laisvųjų profesijų atstovų, atveju) sąskaitomis faktūromis ar užsakymų formomis, kuriose išsamiai apibūdinti atlikti darbai, arba kitais tinkamais oficialiais patvirtinamaisiais dokumentais,

(konferencijų vertėjų, iš kurių reikalaujama profesinės patirties, atveju) dokumentais, kuriais patvirtinamas konkrečiai vertimo konferencijose dirbtų dienų skaičius ir kalbos, iš kurių ir į kurias versta.

1.4.   Kalbų mokėjimas

Pagal Tarnybos nuostatus kandidatams bent vieną oficialiąją ES kalbą reikia mokėti labai gerai (C1 lygiu pagal CEFR (1)), o kitą – patenkinamai (B2 lygiu pagal CEFR).

Specialieji reikalavimai, taikomi kalbų mokėjimui, skiriasi priklausomai nuo ieškomų specialistų; jie nurodomi pranešime apie konkursą. Ypač lingvistams gali reikėti mokėti daugiau kalbų.

Apskritai nereikia pateikti jokių kalbų mokėjimą įrodančių patvirtinamųjų dokumentų, išskyrus kai kuriuos lingvistų (žr. 1.3 skirsnį) ar specialistų konkursus.

2.   KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ?

2.1.   Atlikite sąveikiuosius testus

Priklausomai nuo konkurso, kuriame dalyvauti teikiate paraišką, jūsų gali būti paprašyta užpildyti sąveikųjį saviatrankos klausimyną ir (arba) atlikti įsivertinimo testus. Jie padeda jums suprasti, kokių žinių prireiks norint išlaikyti išankstinės atrankos testus ir ar jūs tinkate dirbti ES institucijose.

2.2.   Susikurkite EPSO aplanką

Jūs galite susikurti savo aplanką EPSO svetainėje (www.eu-careers.eu). Jis naudojamas:

paraiškai (-oms) teikti ir jos (jų) vertinimo eigai stebėti,

informacijai iš EPSO gauti,

asmens duomenims saugoti.

Galite susikurti tik vieną aplanką – jis tinka visoms EPSO paraiškoms. Jei EPSO nustatys, kad susikūrėte daugiau nei vieną aplanką, galite būti bet kuriuo etapu diskvalifikuotas (žr. 6.8 skirsnį).

2.3.   Užpildykite elektroninę paraišką

Paraišką pranešime apie konkursą nurodyta (-omis) kalba (-omis) turite pateikti EPSO svetainėje. Vienu metu skelbiamuose konkursuose, susijusiuose su kai kuriomis sritimis arba specializacijomis, paraišką teikti galima tik dėl vienos srities arba specializacijos. Tai aiškiai nurodoma pranešime apie konkursą.

Nelygu konkursas, jūsų gali būti paprašyta pateikti informacijos, susijusios su jūsų:

diplomais/kvalifikacija,

profesine patirtimi (jei reikalaujama),

paraiškos teikimo motyvais,

oficialiųjų ES kalbų mokėjimu,

specialiąja patirtimi ir kvalifikacija (žr. 3.4 skirsnį) arba

specialiomis priemonėmis, reikalingomis testams atlikti (žr. 2.4 skirsnį).

Visus bendruosius ir specialiuosius tinkamumo reikalavimus turite atitikti pranešime apie konkursą nurodytą (-omis) galutinę (-ėmis) registracijos dieną (-omis). Tai, kad atitinkate šiuos reikalavimus, jūs sąžiningai pareiškiate patvirtindamas savo paraišką. Kol elektroninė paraiška nepatvirtinta, informaciją galima keisti. Jūs esate atsakingas už savo paraiškos užpildymą ir patvirtinimą iki galutinės datos.

2.4.   Lygios galimybės ir specialios priemonės

Kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, savo atrankos procedūrose EPSO nuosekliai taiko lygių galimybių politiką.

EPSO imasi visų pagrįstų priemonių, kad sudarytų sąlygas konkursuose vienodomis sąlygomis su kitais kandidatais dalyvauti neįgaliems arba specialiųjų poreikių turintiems kandidatams.

Jei esate neįgalus arba jūsų sveikatos būklė yra tokia, kad jums galėtų būti sudėtinga atlikti testus, prašom tai nurodyti paraiškoje ir mus informuoti, kokios specialios priemonės jums reikalingos. Jei neįgalus arba minėtos sveikatos būklės tampate po paraiškos pateikimo galutinės datos, privalote kuo skubiau informuoti EPSO pateikdamas toliau nurodytus duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad EPSO atsižvelgia tik į tuos prašymus, kuriems pagrįsti EPSO atsiunčiama nacionalinės institucijos išduota ar medicinos pažyma. Išnagrinėjus jūsų pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, prireikus gali būti imtasi pagrįstų priemonių.

Visą reikiamą informaciją galima rasti paraiškos formoje ir EPSO svetainėje (www.eu-careers.eu).

Norėdamas gauti papildomos informacijos susisiekite su EPSO prieinamumo grupe (angl. EPSO-accessibility team)

elektroniniu paštu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksu (+32 22998081) arba

įprastu paštu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

3.   ATRANKOS PROCEDŪRA

3.1.   Atrankos komisija

Skiriama atrankos komisija, kurios tikslas – palyginti ir atrinkti geriausius kandidatus atsižvelgiant į jų įgūdžius, gebėjimus ir kvalifikaciją, atitinkančius pranešime apie konkursą nustatytus reikalavimus. Atrankos komisiją sudaro pareigūnai, kurių pusę skiria administracija (žmogiškųjų išteklių tarnybos), o kitą pusę – personalo komitetai. Komisijos narių vardai ir pavardės skelbiami EPSO svetainėje (www.eu-careers.eu).

3.2.   Išankstinės atrankos kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Atrankos komisija nustato šių testų sudėtingumo lygį ir patvirtina jų turinį remdamasi EPSO pasiūlymais. Šie testai tikrinami kompiuteriu.

Specialistams skirtuose konkursuose, kuriuose atranka vykdoma pagal kvalifikaciją (žr. 3.4 skirsnį), išankstinės atrankos kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai yra organizuojami tik tuo atveju, jei kandidatų skaičius viršija tam tikrą ribą. Šią ribą, suėjus paraiškų teikimo terminui, nustato paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdantis EPSO direktorius. Ji skelbiama EPSO svetainėje (www.eu-careers.eu). Kai konkursai skelbiami kelioms sritims, ši riba skirtingoms sritims gali būti nevienoda. Jei kandidatų skaičius šios ribos neviršija, šie testai rengiami vertinimo centre (vertinimo etapu).

Priklausomai nuo ieškomų specialistų kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus gali sudaryti:

žodinio mąstymo testas, kuriuo vertinamas jūsų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę informaciją,

matematinio mąstymo testas, kuriuo vertinamas jūsų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją,

abstrakčiojo mąstymo testas, kuriuo vertinamas jūsų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius,

elgesio tam tikrose situacijose testas, kuriuo vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje,

kalbos mokėjimo testas,

specialių profesinių įgūdžių testas.

Jei kitokių nurodymų nepateikta, kandidatai privalo rezervuoti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų laiką, laikydamiesi savo EPSO aplanke ir EPSO svetainėje (www.eu-careers.eu) pateiktų nurodymų.

Paprastai siūlomos kelios testų datos ir įvairiose vietose esantys centrai, kuriuose juos galima laikyti. Laikotarpiai, per kuriuos galima rezervuoti laiką ir atlikti testus, yra riboti. Laiko nerezervavę arba laikyti testų neatvykę kandidatai diskvalifikuojami (žr. 6.8 skirsnį).

3.3.   Tinkamumo patikra

EPSO tikrina, ar sprendžiant pagal jūsų paraiškoje pateiktą informaciją atitinkate pranešime apie konkursą nustatytus bendruosius tinkamumo reikalavimus. Konkurso atrankos komisija tikrina paraiškos atitiktį specialiesiems tinkamumo reikalavimams. Jūsų paraiškoje pateikta informacija sutikrinama su jūsų patvirtinamaisiais dokumentais vėlesniu etapu (išskyrus atvejus, kai pranešime apie konkursą nurodyta kitaip). Kandidatai, atitinkantys ne visus pranešime apie konkursą nustatytus tinkamumo reikalavimus, iš konkurso pašalinami.

Jeigu konkurse numatyta surengti išankstinės atrankos kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus (žr. 3.2 skirsnį), tinkamumo patikra vykdoma po šių testų atlikimo, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

Į kitą atrankos procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius arba nustatomas pranešime apie konkursą, arba jį nustato paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdantis EPSO direktorius.

Jei klausimų su keliais atsakymų variantais testai rengiami iš anksto, kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams mažėjančia gautų balų tvarka tikrinama tol, kol reikalavimus atitinkančių kandidatų skaičius pasiekia kandidatams į kiekvienos srities pareigas paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančios EPSO nustatytą tam tikrą ribą. Kiti dokumentai netikrinami.

Jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nerengiami iš anksto, tikrinama visų kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams.

Jeigu paskutinę laisvą vietą užima keli vienodai įvertinti kandidatai, į kitą etapą pakviečiami jie visi. Už šios ribos likusių kandidatų paraiškos netikrinamos.

3.4.   Atranka pagal kvalifikaciją (Talent Screener)

Daugelyje specialistams skirtų konkursų kandidatai dalyvauja etape „Talent Screener“ , kurio paskirtis – atrinkti kandidatus, kurių kvalifikacija, visų pirma diplomai ir profesinė patirtis, labiausiai atitinka pareigas, dėl kurių konkursas rengiamas.

Visi konkurso kandidatai atsako į tuos pačius klausimus paraiškos formos skirsnyje „Talent Screener“. Taip atrankos komisija gali struktūriškai ir objektyviai įvertinti visų kandidatų lyginamuosius pranašumus.

Etapas „Talent Screener“ vyksta po tinkamumo patikros, jeigu pranešime apie konkursą nenurodyta kitaip. Atrankos komisija vertina tik tuos kandidatus, kurie atitinka visus tinkamumo reikalavimus. Komisijos vertinimas grindžiamas tik skirsnyje „Talent Screener“ kandidato pateiktais atsakymais. Todėl jame reikėtų pateikti visą susijusią informaciją, net jei ji jau buvo paminėta kituose paraiškos formos skirsniuose.

Iš pradžių atrankos komisija priima sprendimą dėl kiekvieno klausimo svertinio koeficiento (nuo 1 iki 3), kuris priklauso nuo kriterijaus svarbos, tada kiekvieną atsakymą įvertina 0–4 balais. Balai padauginami iš kiekvieno klausimo svertinio koeficiento ir sudedami.

Didžiausią bendrą balų skaičių surinkę kandidatai patenka į kitą etapą. Kandidatų skaičius yra nurodytas pranešime apie konkursą ir skelbiamas EPSO svetainėje. Į kitą etapą pakviečiami visi paskutinę laisvą vietą užėmę vienodai įvertinti kandidatai.

3.5.   Tarpiniai testai

Šių testų turinį tvirtina atrankos komisija. Priklausomai nuo konkurso šiuos testus gali sudaryti:

e. korespondencijos tvarkymas: kompiuterinis testas, per kurį reikia atsakyti į keletą klausimų, remiantis dokumentais, atsiųstais į e. pašto dėžutę,

preliminarus vertimo žodžiu testas: įrašytos kalbos sinchroninis vertimas, tam tikrais atvejais naudojant garso ir vaizdo medžiagą,

vertimo žodžiu testai: nuosekliojo vertimo ir sinchroninio vertimo testai,

nuotolinis pokalbis: testas, kurio metu siekiama įvertinti konkrečios srities specialiuosius kandidato įgūdžius ir (arba) gebėjimą bendrauti žodžiu konkrečia kalba,

preliminarūs vertimo raštu testai: kita (-omis) kandidato pasirinkta (-omis) kalba (-omis) parengto teksto vertimas raštu į pagrindinę konkurso kalbą ir (arba)

kalbos suvokimo testai: testai, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais.

3.6.   Vertinimo centras (vertinimo etapas)

Paprastai vertinimo centro (vertinimo etapo) užduotys rengiamos Briuselyje arba Liuksemburge ir gali trukti vieną ar daugiau dienų. Tik visuose testuose dalyvavę kandidatai gauna įgūdžių pasą ir yra įrašomi į rezervo sąrašą. Tikrinami tiek kandidatų bendrieji įgūdžiai (žr. 1.1 skirsnį), tiek jų specialieji įgūdžiai (susiję su konkrečiomis pareigomis).

Vertinimo centro (vertinimo etapo) užduočių turinį tvirtina atrankos komisija. Priklausomai nuo konkurso šiuos testus gali sudaryti:

atvejo tyrimas: atitinkamu scenarijumi pagrįstas testas raštu, per kurį reikia išspręsti įvairias problemas arba į jas reaguoti remiantis tik pateikta medžiaga,

žodinis pristatymas: individualus testas, per kurį reikia išanalizuoti su tam tikra darbine situacija susijusią išgalvotą problemą ir pristatyti jos sprendimo būdą. Išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, kandidatas turi pristatyti savo idėjas nedidelei auditorijai,

įgūdžių vertinimo pokalbis (-iai): individuali užduotis, kurios tikslas – laikantis tam tikros struktūros surinkti svarbią informaciją apie kandidato bendruosius įgūdžius ir (arba) specialiuosius įgūdžius (specialistų konkursų atveju), atsižvelgiant į jo patirtį,

grupinė užduotis: individualiai išnagrinėjęs tam tikrą informaciją, kandidatas turi kartu su kitais dalyviais aptarti savo išvadas ir priimti bendrą sprendimą,

e. korespondencijos tvarkymas: kompiuterinis testas, per kurį reikia atsakyti į keletą klausimų, remiantis dokumentais, atsiųstais į e. pašto dėžutę,

praktiniai kalbos žinių testai,

kitos užduotys, kuriomis siekiama patikrinti specialiuosius įgūdžius,

žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testai bei elgesio tam tikrose situacijose testai (jei jie nebuvo laikyti išankstinės atrankos etapu).

3.7.   Atitikties tinkamumo reikalavimams patvirtinimas

Prieš įtraukiant kandidatą į rezervo sąrašą, pagal patvirtinamuosius dokumentus patvirtinama jo atitiktis tinkamumo reikalavimams (žr. 4.1 skirsnį). Sąrašas sudaromas tikrinant kandidatų tinkamumą pagal vertinimo centro metodą (vertinimo etapu) surinktų balų skaičių mažėjančia tvarka tol, kol pasiekiamas reikiamas laureatų skaičius. Į šį skaičių nepatekusių kandidatų patvirtinamieji dokumentai netikrinami.

Kandidatai informuojami, kokius patvirtinamuosius dokumentus ir kada jie turi pateikti. Jei esate pakviestas į vertinimo centrą (vertinimo etapą) Briuselyje, paprastai reikia pateikti dokumentų originalus; jie nuskenuojami ir grąžinami tą pačią dieną. Jei vertinimo centro (vertinimo etapo) testai vyksta kitoje vietoje, kartu su kvietimu jums išsiunčiami išsamūs nurodymai.

Jei paraiškoje kandidatų nurodytiems duomenims patvirtinti nebus pateikti reikiami dokumentai, atitinkami kandidatai gali būti diskvalifikuoti. Kandidatų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba dokumentų bet kuriuo procedūros etapu.

4.   LAUREATAI IR (ARBA) ĮDARBINIMAS

4.1.   Rezervo sąrašas

Konkursu siekiama ne skirti į konkrečias pareigybes, bet sudaryti duomenų bazę (rezervo sąrašą), iš kurios ES institucijos galėtų ateityje įdarbinti pareigūnus.

Atrankos komisija sudaro rezervo sąrašą, į kurį įtraukiami daugiausia balų surinkusių ir tinkamumo reikalavimus atitinkančių kandidatų vardai ir pavardės. Reikalingas laureatų skaičius nustatomas pranešime apie konkursą. Jeigu paskutinę laisvą vietą užima keli vienodai įvertinti kandidatai, į sąrašą įtraukiami jie visi. Sąrašas vėliau perduodamas ES institucijoms. Įtrauktam į rezervo sąrašą kandidatui nebūtinai suteikiama teisė į darbo vietą arba jos garantija.

Rezervo sąrašas ir jo galiojimo pabaigos data skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tam tikrais atvejais šio sąrašo galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas. Visi sprendimai pratęsti sąrašo galiojimo laikotarpį skelbiami tik EPSO svetainėje.

Laureatai gali pateikti prašymą jų vardo ir pavardės Oficialiajame leidinyje neskelbti. Šis prašymas EPSO turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią kandidatams buvo pranešti jų rezultatai EPSO aplanke.

4.2.   Įgūdžių pasas

Visi kandidatai, kurie laikė visus vertinimo centro (vertinimo etapo) testus ir nebuvo diskvalifikuoti (žr. 6.8 skirsnį), gauna įgūdžių pasą, kuriame pateikiamos kiekybinės ir kokybinės pastabos apie jų rezultatus vertinimo centre (vertinimo etapu).

Su laureatų įgūdžių pasais gali susipažinti ES institucijos – jos gali jais naudotis laureatus įdarbindamos ir vėliau paaukštindamos tarnyboje.

5.   BENDRAVIMAS

5.1.   Bendravimas su EPSO

Kandidatai turėtų bent du kartus per savaitę prisijungdami prie savo EPSO aplanko stebėti konkurso eigą. Jei dėl EPSO svetainės techninės problemos negalite to padaryti, privalote nedelsdamas apie tai mums pranešti EPSO svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnyje „Contact us“ („Kontaktai“).

EPSO pasilieka teisę neteikti informacijos, kuri jau yra aiškiai nurodyta pranešime apie konkursą, jo prieduose ir EPSO svetainėje, įskaitant „Dažnai užduodamų klausimų“ skyrelį.

Prašom visoje su paraiška susijusioje korespondencijoje nurodyti savo vardą ir pavardę (tokius, kokie nurodyti paraiškoje), paraiškos numerį ir atrankos procedūros nuorodos numerį.

EPSO taiko Tarnybinės etikos kodekso principus, http://ec.europa.eu/transparency/code/index_lt.htm (paskelbta Oficialiajame leidinyje). Taigi EPSO pasilieka teisę nutraukti korespondenciją, jei ji netinkama (t. y. pasikartojanti, įžeidžianti ir (arba) nesusijusi su atranka).

5.2.   Bendravimas su atrankos komisijomis

Siekiant užtikrinti atrankos komisijos nepriklausomumą, asmenims, kurie nėra jos nariai (įskaitant kandidatus), griežtai draudžiama bandyti susisiekti su kuriuo nors iš komisijos narių, išskyrus testų, dėl kurių reikalingas tiesioginis kandidatų ir komisijos bendravimas, atvejus.

Kandidatai, pageidaujantys išdėstyti savo argumentus arba pareikšti savo teises, tai turi padaryti raštu, adresuodami atrankos komisijai skirtą korespondenciją EPSO, o ši ją perduoda komisijai. Tiesioginis ar netiesioginis šių procedūrų neatitinkantis kandidatų kišimasis draudžiamas – tokie kandidatai gali būti diskvalifikuoti.

Visų pirma kandidato ir atrankos komisijos nario šeiminiai ryšiai gali tapti interesų konflikto priežastimi. Atrankos komisijos narių prašoma nedelsiant vos sužinojus informuoti EPSO apie visus tokius atvejus. EPSO kiekvieną tokį atvejį vertina atskirai ir imasi reikiamų priemonių. Dėl pirmiau minėtų taisyklių nesilaikymo atrankos komisijos nariams gali būti taikomos drausminės nuobaudos, o kandidatai – diskvalifikuoti (žr. 6.8 skirsnį).

5.3.   Duomenų apsauga

EPSO užtikrina kandidatų asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą pagal ES asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas. Anoniminiai testų duomenys gali būti naudojami moksliniams tyrimams atlikti. Daugiau informacijos pateikiama kandidatų EPSO aplanko skiltyje „Pareiškimas apie privatumo apsaugą“.

5.4.   Galimybė susipažinti su informacija

Atsižvelgiant į pareigą argumentuoti sprendimą, kandidatams suteikiamos specialios teisės susipažinti su tam tikrais asmens duomenimis, kad jie galėtų pateikti apeliacinį skundą, jei kandidatūros atmetimo sprendimas nėra tinkamai pagrįstas.

Ši pareiga argumentuoti sprendimą turi būti derinama su atrankos komisijos posėdžių slaptumu, kad būtų užtikrintas nepriklausomumas ir objektyvumas. Todėl negali būti atskleidžiamas nei atskirų atrankos komisijų narių požiūris, nei lyginamasis kandidatų vertinimas.

Šios teisės konkrečiai suteikiamos viešojo konkurso kandidatams, todėl dėl teisės aktų, reglamentuojančių galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, kandidatai negali įgyti kitų nei šiame skirsnyje nurodytos teisių.

5.5.   Automatinis informacijos atskleidimas

Po kiekvieno atrankos procedūros etapo į kandidato EPSO aplanką automatiškai įkeliama tokia informacija:

kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai: kandidato rezultatai ir lentelė su kandidato atsakymais ir teisingais atsakymais pagal nuorodos numerį/raidę. Galimybė susipažinti su klausimų ir atsakymų tekstais niekada nesuteikiama,

tinkamumas: nurodoma, ar jums leista dalyvauti konkurse; jei ne, nurodomi neįvykdyti tinkamumo reikalavimai,

Talent Screener: kandidato rezultatai ir lentelė su klausimų svertiniais koeficientais, už atsakymus surinktais balais ir bendru balų skaičiumi,

preliminarūs testai: kandidato rezultatai,

tarpiniai testai: kandidato rezultatai,

vertinimo centras (vertinimo etapas): kandidato rezultatai ir įgūdžių pasas, kuriame nurodyti bendri kiekvieno įgūdžio vertinimo balai ir atrankos komisijos pastabos.

Paprastai EPSO kandidatams nepateikia nei originalių tekstų, nei testų užduočių, nes juos ketinama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose. Tačiau išimties tvarka EPSO gali savo svetainėje paskelbti tam tikrų testų originalius tekstus arba užduotis, jeigu:

testai jau užbaigti,

rezultatai apskaičiuoti ir pranešti kandidatams,

originalių tekstų ir (arba) užduočių neplanuojama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose.

5.6.   Gavus prašymą teikiama informacija

Kandidatai gali prašyti jiems pateikti netaisytą jų atsakymų kopiją, kai testai laikyti raštu, o jų turinio neplanuojama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose. Atvejų tyrimų atsakymai kandidatams neteikiami niekada.

Ištaisytiems kandidato atsakymų originalams ir ypač taisymo duomenims taikomas atrankos komisijos slapto darbo principas ir jie nėra atskleidžiami.

Atsižvelgdama į pareigą argumentuoti sprendimą ir konfidencialų atrankos komisijos darbą, taip pat laikydamasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, EPSO siekia kandidatams pateikti kuo daugiau informacijos. Visi prašymai pateikti informacijos vertinami atsižvelgiant į šias pareigas.

Visi prašymai pateikti informacijos turėtų būti pateikti EPSO svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnyje „Contact us“ („Kontaktai“) per 10 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią kandidato rezultatai paskelbti jo EPSO aplanke.

6.   SKUNDAI

6.1.   Kreipimasis į EPSO

Jei kuriuo nors atrankos procedūros etapu susiduriate su didelėmis techninėmis arba organizacinėmis problemomis, kad galėtume jas ištirti ir imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, prašom nedelsiant informuoti EPSO:

pageidautina užpildant EPSO svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnio „Contact us“ („Kontaktai“) elektroninę paklausimo formą arba

paštu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Prašom visoje korespondencijoje nurodyti savo vardą ir pavardę (tokius, kokie nurodyti paraiškoje), paraiškos numerį ir atrankos procedūros nuorodos numerį.

6.2.   Techniniai nesklandumai

Jei problema susijusi ne su testavimo centru (o, pavyzdžiui, su paraiška ar laiko rezervavimu), prašom kreiptis į EPSO (žr. 6.1 skirsnį) su trumpu problemos aprašymu.

Jei problema susijusi su testavimo centru, prašom:

pranešti apie ją stebėtojams, paprašyti jų užfiksuoti jūsų skundą raštu ir

kreiptis į EPSO (žr. 6.1 skirsnį) su trumpu problemos aprašymu.

6.3.   Klaidos kompiuteriniuose klausimuose su keliais atsakymų variantais

EPSO ir atrankos komisijos nuolat išsamiai tikrina kompiuteriniams klausimams su keliais atsakymų variantais naudojamų duomenų bazės kokybę.

Jei kandidatas mano, kad viename ar keliuose kompiuterinių testų su atsakymų variantais klausimuose pasitaikė klaidų, kurios neigiamai paveikė jo gebėjimą teisingai atsakyti, kandidatas gali prašyti, kad atrankos komisija (pagal klausimų panaikinimo tvarką) šį (šiuos) klausimą (-us) peržiūrėtų.

Atrankos komisija gali nuspręsti panaikinti klaidingą klausimą ir balus padalyti likusiems testo klausimams. Perskaičiuojami tik tų kandidatų, kuriems buvo pateiktas tas klausimas, balai. Pranešime apie konkursą nurodytas testų vertinimas nesikeičia.

Skundų teikimo tvarka:

procedūra: prašom kreiptis į EPSO (žr. 6.1 skirsnį) tik užpildant elektroninę paklausimo formą,

galutinis terminas: per 10 kalendorinių dienų nuo kompiuterinių testų atlikimo dienos,

nuoroda:„Complaint procedure“,

papildoma informacija: kad būtų galima nustatyti skundžiamą klausimą ar klausimus, nurodyti klausimo temą (turinį) ir kuo aiškiau paaiškinti, kokia yra tariama klaida.

Į skundus, kuriuose įtariamos problemos, pavyzdžiui, vertimo, tik nurodomos, bet konkretesnės informacijos nepateikiama, neatsižvelgiama.

Pavėluotai pateikti prašymai arba prašymai, kuriuose ginčijamas (-i) klausimas (-ai) ir tariama klaida nėra aiškiai aprašyti, nenagrinėjami.

6.4.   Prašymai dėl patikrinimo

Galite teikti prašymą patikrinti visus atrankos komisijos arba EPSO sprendimus, kuriais nustatomi jūsų rezultatai ir (arba) tai, ar galite dalyvauti tolesniame konkurso etape arba esate iš konkurso pašalinamas.

Prašymai dėl patikrinimo gali būti motyvuojami:

formaliu konkurso tvarkos nesilaikymu ir (arba)

tuo, kad atrankos komisija arba EPSO nesilaiko Tarnybos nuostatų, pranešimo apie konkursą, jo priedų ir (arba) teismų praktikos.

Atkreipkite dėmesį, kad nuginčyti atrankos komisijos vertinimo, susijusio su jūsų testo rezultatais arba jūsų kvalifikacijos ir profesinės patirties tinkamumu, teisėtumo jūs neturite teisės. Šis individualus vertinimas priklauso atrankos komisijos kompetencijai, todėl jūsų nesutikimas su tuo, kaip komisija įvertino jūsų testus, patirtį ir (arba) kvalifikaciją, neįrodo, kad ji suklydo. Šiuo pagrindu pateikti prašymai dėl patikrinimo teigiamų rezultatų neduoda.

Prašymų dėl patikrinimo pateikimo tvarka:

procedūra: prašom kreiptis į EPSO (žr. 6.1 skirsnį),

galutinis terminas: per 10 kalendorinių dienų nuo ginčijamo sprendimo paskelbimo jūsų EPSO aplanke dienos,

nuoroda:„Request for review“,

papildoma informacija: aiškiai nurodykite ginčijamą sprendimą ir prašymo motyvus.

Per 15 darbo dienų atsiunčiame jums gavimo patvirtinimą. Priklausomai nuo ginčijamo sprendimo, atrankos komisija arba EPSO išnagrinėja jūsų prašymą ir kuo greičiau jums išsiunčia pagrįstą atsakymą.

Jei patikrinimo rezultatas jums palankus, jūs grąžinamas į tą konkurso etapą, iš kurio buvote pašalintas.

6.5.   Administraciniai skundai

Viešojo konkurso kandidatai turi teisę paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančiam EPSO direktoriui teikti administracinį skundą.

Jūs galite teikti skundą dėl sprendimo, kuriuo tiesiogiai ir iškart daromas poveikis jūsų, kaip kandidato, teisiniam statusui, priėmimo arba nepriėmimo tik tuo atveju, jeigu atrankos procedūros taisyklių buvo akivaizdžiai nesilaikyta. EPSO direktorius negali panaikinti atrankos komisijos priimto individualaus vertinimo (žr. 6.4 skirsnį).

Administracinių skundų teikimo tvarka:

procedūra: prašom kreiptis į EPSO (žr. 6.1 skirsnį),

galutinis terminas: per tris mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos arba nuo dienos, kurią sprendimas turėjo būti priimtas,

nuoroda:„Complaint procedure“.

6.6.   Apeliaciniai skundai teismui

Viešojo konkurso kandidatai turi teisę teikti apeliacinį skundą Bendrajam Teismui.

Prieš teikiant apeliacinį skundą dėl EPSO priimto sprendimo reikia pirmiausia pateikti administracinį skundą (žr. 6.5 skirsnį).

Apeliacinių skundų teismui teikimo tvarka:

procedūra: daugiau informacijos pateikiama Bendrojo Teismo interneto svetainėje (http://curia.europa.eu/jcms/).

6.7.   Europos ombudsmenas

Visi Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai gali teikti skundus Europos ombudsmenui.

Prieš teikiant skundą Ombudsmenui pirmiausia reikia kreiptis į atitinkamas institucijas ir įstaigas (žr. 6.1–6.5 skirsnius).

Dėl skundo pateikimo Ombudsmenui nepratęsiamas nustatytų terminų, per kuriuos turi būti pateikti administraciniai skundai arba skundai teismui, skaičiavimas.

Skundų Ombudsmenui teikimo tvarka:

procedūra: daugiau informacijos pateikiama Ombudsmeno interneto svetainėje (http://www.ombudsman.europa.eu/).

6.8.   Diskvalifikacija

Galite būti bet kuriuo etapu diskvalifikuotas, jei EPSO nustato, kad jūs:

susikūrėte daugiau kaip vieną EPSO aplanką,

pateikėte paraišką dėl nesuderinamų sričių ar specializacijų (žr. 2.3 skirsnį),

pateikėte neteisingų arba dokumentais nepatvirtintų duomenų,

nerezervavote testų laiko arba neatvykote jų laikyti,

sukčiavote testų metu;

neleistinu būdu bandėte susisiekti su atrankos komisijos nariu,

neinformavote EPSO apie galimą interesų konfliktą su atrankos komisijos nariu,

savo paraišką pateikėte kita kalba, nei nustatyta pranešime apie konkursą, ir (arba)

pasirašėte ant anonimiškai atliktinų raštiškų arba praktinių užduočių arba jas aiškiai pažymėjote.

ES institucijose norintys dirbti kandidatai privalo įrodyti, kad yra patys sąžiningiausi. Sukčiavimas arba bandymas sukčiauti gali užtraukti sankcijas ir kelti abejonių dėl jūsų tinkamumo dalyvauti būsimuose konkursuose.

III PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


(1)  Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema; http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr


IV PRIEDAS

KVALIFIKACIJOS, IŠ ESMĖS ATITINKANČIOS PRANEŠIMUOSE APIE KONKURSUS REIKALAUJAMĄ BŪTINĄ KVALIFIKACIJĄ, PAVYZDŽIAI

 

AST-SC 1–AST-SC 6

AST 1–AST 7

AST 3–AST 11

AD 5–AD 16

ŠALIS

Vidurinis išsilavinimas (suteikiantis teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo)  (1)

Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas (aukštesnysis neuniversitetinis išsilavinimas arba trumpas bent dvejų metų universitetinis išsilavinimas)  (1)

Universitetinio lygio išsilavinimas (bent trejų metų)  (2)

Universitetinio lygio išsilavinimas (ketverių metų arba ilgesnis)  (2)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsileara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma naisiunta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onorach bhaitsileara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onorach bhaitsileara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mhaistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtura

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού -

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕI πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


(1)  Galima papildoma sąlyga įsidarbinant į AST-SC ir AST pareigų grupes – turėti ne mažesnę nei trejų metų atitinkamą profesinę patirtį.

(2)  Papildoma sąlyga įsidarbinant į AD 6–AD 16 lygius – turėti ne mažesnę nei vienų metų atitinkamą profesinę patirtį.