ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 402

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. spalio 31d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 402/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 402/02

Byla C-113/14: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Teisinio pagrindo pasirinkimas — SESV 43 straipsnio 2 dalis arba SESV 43 straipsnio 3 dalis — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — 7 straipsnis — Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013 — 2 straipsnis — Kainų nustatymo priemonės — Referencinės ribinės kainos — Intervencinė kaina)

2

2016/C 402/03

Byla C-409/14: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Prekių klasifikavimas — Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijos aiškinimas — Direktyva 2008/118/EB — Akcizais apmokestinamų prekių importas — Sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė — Muitinės deklaracijos, kurioje nurodyta neteisinga Kombinuotosios nomenklatūros subpozicija, padariniai — Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidimai)

3

2016/C 402/04

Byla C-549/14: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — 2 straipsnis — Vienodo požiūrio principas — Skaidrumo pareiga — Su sudėtingos ryšių sistemos diegimu susijusi sutartis — Vykdymo sunkumai — Šalių nesutarimas dėl atsakomybės — Taikos sutartis — Sutarties apimties sumažinimas — Įrangos nuomos pakeitimas į pardavimą — Esminis sutarties pakeitimas — Pateisinimas objektyvia galimybe taikiai susitarti)

4

2016/C 402/05

Byla C-584/14: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2006/12/EB — Direktyva 91/689/EEB — Direktyva 1999/31/EB — Atliekų valdymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — SESV 260 straipsnio 2 dalis — Piniginės sankcijos — Periodinė bauda — Vienkartinė suma)

4

2016/C 402/06

Byla C-101/15 P: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — SESV 101 straipsnis — 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnis — Europos automobilių stiklų rinka — Susitarimai dėl rinkų pasidalijimo ir keitimasis jautria komercine informacija — Baudos — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės — 13 punktas — Pardavimų vertė — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa — Teisės aktuose nustatyta viršutinė baudos riba — Valiutų kursas, pagal kurį apskaičiuojama viršutinė baudos riba — Baudos dydis — Neribota jurisdikcija — Vieną produktą gaminančios įmonės — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

5

2016/C 402/07

Byla C-121/15: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE /Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anksčiau GDF Suez (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Direktyva 2009/73/EB — Energija — Dujų sektorius — Gamtinių dujų tiekimo galutiniams vartotojams kainų nustatymas — Reguliuojamieji tarifai — Kliūtis — Atitiktis — Vertinimo kriterijai — Tiekimo saugumo ir teritorinės sanglaudos tikslai)

6

2016/C 402/08

Byla C-160/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Informacinė visuomenė — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — Sąvoka — Internetas — Saitai į kitoje interneto svetainėje laisvai prieinamus kūrinius be teisių turėtojo sutikimo — Teisių turėtojo dar nepaskelbti kūriniai — Tokių saitų pateikimas nekomerciniais tikslais)

7

2016/C 402/09

Byla C-180/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Borealis AB ir kt./Naturvårdsverket (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — 10a straipsnis — Nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo metodas — Bendro, įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento apskaičiavimas — Sprendimas 2013/448/ES — 4 straipsnis — II priedas — Galiojimas — Produkto santykinio taršos rodiklio išlydytam metalui nustatymas — Sprendimas 2011/278/ES — I priedas — Galiojimas — 3 straipsnio c punktas — 7 straipsnis — 10 straipsnio 1–3 dalys ir 8 dalis — IV priedas — Nemokamas leidimų suteikimas šilumos vartojimui ir eksportui — Išmatuojama šiluma, eksportuota privatiems namų ūkiams — Dvigubo emisijos skaičiavimo ir dvigubo leidimų suteikimo draudimas)

7

2016/C 402/10

Byla C-182/15: 2016 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje dėl Aleksei Petruhhin ekstradicijos (Augstākā tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pilietybė — Valstybės narės piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti, išdavimas trečiajai valstybei — Sąjungos teisės taikymo sritis — Valstybės narės piliečių apsauga nuo ekstradicijos — Apsaugos netaikymas kitų valstybių narių piliečiams — Judėjimo laisvės apribojimas — Nebaudžiamumo prevencija grindžiamas pateisinimas — Proporcingumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 2 dalyje nustatytų garantijų laikymosi patikrinimas)

9

2016/C 402/11

Byla C-225/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Tribunale di Reggio Calabria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Domenico Politanò (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Azartiniai lošimai — Apribojimai — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Proporcingumas — Viešieji pirkimai — Dalyvavimo konkurse sąlygos ir ekonominės ir finansinės padėties vertinimas — Konkurso dalyvio pašalinimas dėl to, kad nepateikė dviejų skirtingų kredito įstaigų pažymų, patvirtinančių jo ekonominę ir finansinę padėtį — Direktyva 2004/18/EB — 47 straipsnis — Taikymas)

9

2016/C 402/12

Byla C-310/15: 2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, perėmusią Sony France SA teises (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Nesąžininga komercinė veikla — Direktyva 2005/29/EB — 5 ir 7 straipsniai — Susietas pasiūlymas — Kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas — Esminė informacija, susijusi su kaina — Klaidinantis informacijos neatskleidimas — Vartotojo galimybės įsigyti to paties modelio kompiuterį be programinės įrangos nebuvimas)

10

2016/C 402/13

Byla C-459/15 P: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Ribojamosios priemonės Irano Islamo Respublikai — Asmenų ir subjektų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas — Logistinė parama Irano vyriausybei — Ieškovo pavadinimo įtraukimas)

11

2016/C 402/14

Byla C-461/15: 2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje — Direktyva 2003/87/EB — Suderintas nemokamas apyvartinių taršos leidimų suteikimas — Sprendimas 2011/278/ES — Suteikimo pakeitimas — 24 straipsnio 1 dalis — Įrenginį eksploatuojančio veiklos vykdytojo pareiga pateikti informaciją — Apimtis)

11

2016/C 402/15

Byla C-294/16 PPU: 2016 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 26 straipsnio 1 dalis — Europos arešto orderis — Perdavimo pasekmės — Laisvės atėmimo vykdančiojoje valstybėje narėje išskaičiavimas — Sąvoka laisvės atėmimas — Kitos nei įkalinimas laisvės apribojimo priemonės — Namų areštas nešiojant elektroninę apyrankę — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 6 ir 49 straipsniai)

12

2016/C 402/16

Byla C-328/16: 2016 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

13

2016/C 402/17

Byla C-376/16 P: 2016 m. liepos 7 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-556/11 European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

14

2016/C 402/18

Byla C-393/16: 2016 m. liepos 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Byla C-425/16: 2016 m. rugpjūčio 1 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Byla C-431/16: 2016 m. rugpjūčio 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Byla C-462/16: 2016 m. rugpjūčio 17 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Byla C-464/16 P: 2016 m. rugpjūčio 18 d.Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutarties byloje T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Europos Komisija

20

2016/C 402/23

Byla C-465/16 P: 2016 m. rugpjūčio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-276/13 Growth Energy ir Renewable Fuels Association/Europos Sąjungos Taryba

21

2016/C 402/24

Byla C-466/16 P: 2016 m. rugpjūčio 20 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-277/13 Marquis Energy LLC/Europos Sąjungos Taryba

22

 

Bendrasis Teismas

2016/C 402/25

Byla T-220/13: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija (Valstybės pagalba — Savivaldybių nekilnojamojo turto mokestis — Specifinę veiklą vykdančių nekomercinių subjektų atleidimas nuo mokesčio — Suvestinės redakcijos Pajamų mokesčio įstatymas — Atleidimas nuo bendro savivaldybės mokesčio — Sprendimas, kuriuo iš dalies konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas ir kuriuo pagalba pripažįstama iš dalies nesuderinama su vidaus rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktas, dėl kurio nereikia priimti įgyvendinamųjų priemonių — Tiesioginė sąsaja — Priimtinumas — Visiškas negalėjimas susigrąžinti pagalbos — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio 1 dalis — Pareiga motyvuoti)

25

2016/C 402/26

Byla T-392/13: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje La Ferla/Komisija ir ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Pateiktoje informacijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio — Rekomendacija 2003/361/EB — Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis — Prašymas pateikti informacijos — ECHA įgaliojimai — Proporcingumas)

25

2016/C 402/27

Byla T-472/13: 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lundbeck/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Antidepresantų, kurių sudėtyje yra farmacinės veikliosios medžiagos citalopramo, rinka — Konkurencijos apribojimo dėl tikslo sąvoka — Potenciali konkurencija — Generiniai vaistai — Įėjimo į rinką kliūtys dėl egzistuojančių patentų — Patentų savininko ir generinių vaistų įmonių tarpusavio susitarimai — SESV 101 straipsnio 1 ir 3 dalys — Teisės ir vertinimo klaidos — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Teisinis saugumas — Baudos)

26

2016/C 402/28

Byla T-620/13: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Marchi Industriale/ECHA (REACH — Medžiagos registracijos mokestis — Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas — Pateiktoje informacijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio — Rekomendacija 2003/361/EB — Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis — Įmonės dydžio nustatymas — ECHA įgaliojimai — Pareiga motyvuoti)

27

2016/C 402/29

Byla T-695/13: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ENAC/INEA (Finansinė parama — Bendrojo intereso projektai transeuropinio transporto ir energijos tinklų srityse — Bergamo-Orio al Serio oro uosto intermodalinės plėtros studijos atlikimas — Galutinės finansinės paramos sumos nustatymas — Nefinansuotinos išlaidos — Teisės klaida — Pareiga motyvuoti)

27

2016/C 402/30

Byla T-80/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Musim Mas/Taryba (Dempingas — Indonezijos kilmės biodyzelino importas — Galutinis laikinųjų antidempingo muitų surinkimas — Galutiniai antidempingo muitai — Teisė į gynybą — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

28

2016/C 402/31

Byla T-111/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unitec Bio/Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginis poveikis — Konkretus poveikis — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

29

2016/C 402/32

Byla T-112/14–T-116/14 ir T-119/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Molinos Río de la Plata ir kt./Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Ieškinys dėl panaikinimo — Verslo asociacija — Tiesioginė sąsaja — Konkreti sąsaja — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

30

2016/C 402/33

Byla T-117/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cargill/Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginė sąsaja — Konkreti sąsaja — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

31

2016/C 402/34

Byla T-118/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LDC Argentina/Taryba (Dempingas — Argentinos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

31

2016/C 402/35

Byla T-120/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Ciliandra Perkasa/Taryba (Dempingas — Indonezijos kilmės biodyzelino importas — Galutinis antidempingo muitas — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

32

2016/C 402/36

Byla T-139/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Wilmar Bioenergi Indonesia ir PT Wilmar Nabati Indonesia/Taryba (Dempingas — Indonezijos kilmės biodyzelino importas — Galutiniai antidempingo muitai — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 3 ir 5 dalys — Normalioji vertė — Gamybos sąnaudos)

33

2016/C 402/37

Byla T-340/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į nuosavybę — Teisė į reputaciją)

34

2016/C 402/38

Byla T-346/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į nuosavybę)

35

2016/C 402/39

Byla T-348/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Pareiga motyvuoti — Teisinis pagrindas — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į nuosavybę)

36

2016/C 402/40

Byla T-386/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija (Valstybės pagalba — Bankų sektorius — Danijos FIH bankui suteikta pagalba perleidžiant jo sumažėjusios vertės turtą naujai patronuojamajai bendrovei ir vėliau jį išperkant Danijos įstaigai, atsakingai už finansinio stabilumo užtikrinimą — Valstybės pagalba bankams krizės periodu — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Pagalbos sąvoka — Privataus investuotojo kriterijus — Privataus kreditoriaus kriterijus — Pagalbos sumos apskaičiavimas — Pareiga motyvuoti)

37

2016/C 402/41

Byla T-481/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/EIT (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Paslaugų, susijusių su informacijos ir žinių valdymo platformos sukūrimu, teikimas — Programinės įrangos kūrimo ir kompiuterinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo palaikymo paslaugos — Atsisakymas konkurso dalyvio pasiūlymui skirti pirmą vietą — Atrankos kriterijai — Sutarties skyrimo kriterijai — Pareiga motyvuoti — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Galimybė susipažinti su dokumentais — Deliktinė atsakomybė)

37

2016/C 402/42

Byla T-598/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Išorinių paslaugų vystant, tiriant ir prižiūrint informacines sistemas (ESP DESIS III) teikimas — Konkurso dalyvių suskirstymas pagal pakopinį mechanizmą — Pareiga motyvuoti — Neįprastai mažos kainos pasiūlymai — Laisvo konkurencijos principas — Deliktinė atsakomybė)

38

2016/C 402/43

Byla T-710/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Herbert Smith Freehills/Taryba (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su diskusijomis, vykusiomis prieš priimant direktyvą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su teisinių nuomonių apsauga — Teisė į gynybą — Viršesnis viešasis interesas)

39

2016/C 402/44

Byla T-800/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Philip Morris/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo parengiamieji dokumentai — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su teisinių rekomendacijų apsauga — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo procedūros apsauga — Teisė į gynybą — Viršesnis viešasis interesas)

39

2016/C 402/45

Byla T-51/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PAN Europe/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Dokumentai, susiję su endokrininę sistemą ardančiomis cheminėmis medžiagomis — Dalinis atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su sprendimo priėmimo proceso apsauga — Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalis)

40

2016/C 402/46

Byla T-91/15: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje AEDEC/Komisija (Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra — Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 — Kvietimai teikti paraiškas pagal 2014–2015 m. darbo programas — Komisijos sprendimas, kuriuo ieškovės pateiktas pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu reikalavimų — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Proporcingumas — Skaidrumas — Akivaizdi vertinimo klaida)

41

2016/C 402/47

Byla T-359/15: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Roméo has a Gun by Romano Ricci paraiška — Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai NINA RICCI ir RICCI — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Neteisėtai iš ankstesnių prekių ženklų skiriamojo požymio ar gero vardo gauta nauda — Kenkimas geram vardui — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

41

2016/C 402/48

Byla T-485/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsharghawi/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Libijoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, kuriems nustatyti atvykimo į Europos Sąjungos teritoriją ir keliavimo per ją tranzitu apribojimai — Buvusio Mouammar Qadhafi kabineto vadovo pareigos — Teisinio pagrindo pasirinkimas — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Nekaltumo prezumpcija — Proporcingumas — Judėjimo laisvė — Nuosavybės teisė — Pareiga įrodyti priemonės pagrįstumą)

42

2016/C 402/49

Byla T-565/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MERLIN’S KINDERWELT paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas KINDER — Santykinis atmetimo pagrindas — Ženklų panašumo nebuvimas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

42

2016/C 402/50

Byla T-566/15: 2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MERLIN’S KINDERWELT paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas KINDER — Santykinis atmetimo pagrindas — Ženklų panašumo nebuvimas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2016/C 402/51

Byla T-633/15: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JT International/EUIPO – Habanos (PUSH) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PUSH paraiška — Ankstesni Beniliukso ir nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai PUNCH — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių tapatumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2016/C 402/52

Byla T-384/15: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje EDF Luminus/Parlamentas (Arbitražinė išlyga — Elektros energijos tiekimo sutartis CNT(2009) Nr. 137 — Parlamento mokamas regioninis mokestis, kurį ieškovė sumokėjo Briuselio-Sostinės regionui ir kuris apskaičiuojamas pagal Parlamentui suteiktą galią — Sutartinės pareigos nebuvimas — Taikytinos nacionalinės teisės nuostatose nustatytos pareigos nebuvimas)

44

2016/C 402/53

Byla T-511/15: 2016 m. rugpjūčio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos paraiškos atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

45

2016/C 402/54

Byla T-544/15: 2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Terna/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos bendro intereso projektai — Sąjungos finansinė parama dviem projektams transeuropinių elektros energijos tinklų srityje — Iš pradžių skirtos finansinės paramos sumažinimas atlikus auditą — Parengiamasis aktas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

46

2016/C 402/55

Byla T-584/15: 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje POA/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Saugomos kilmės vietos nuorodos (Halloumi arba Hellim) registravimo paraiška — Sprendimas dėl saugomos kilmės vietos nuorodos registravimo paraiškos paskelbimo Oficialiojo leidinio C serijoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktą — Parengiamasis aktas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

46

2016/C 402/56

Byla T-366/16: 2016 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gaki/Europolas

47

2016/C 402/57

Byla T-476/16: 2016 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Adama Agriculture ir Adama France/Komisija

48

2016/C 402/58

Byla T-477/16: 2016 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Epsilon International/Komisija

49

2016/C 402/59

Byla T-480/16: 2016 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei Srl (For you)

50

2016/C 402/60

Byla T-620/16: 2016 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Byla T-625/16: 2016 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Byla T-629/16: 2016 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (dviejų lygiagrečių juostelių ant bato išdėstymas)

53

2016/C 402/63

Byla T-630/16: 2016 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Dehtochema Bitumat/Europos cheminių medžiagų agentūra

53

2016/C 402/64

Byla T-644/16: 2016 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth/Komisija

54

2016/C 402/65

Byla T-645/16: 2016 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Byla T-648/16: 2016 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Byla T-649/16: 2016 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Bernaldo de Quirós/Komisija

57

2016/C 402/68

Byla T-650/16: 2016 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Byla T-656/16: 2016 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Byla T-659/16: 2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Byla T-661/16: 2016 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje Credito Fondiario/CRU

59

2016/C 402/72

Byla T-665/16: 2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2016/C 402/01)

Paskutinis leidinys

OL C 392, 2016 10 24

Skelbti leidiniai

OL C 383, 2016 10 17

OL C 371, 2016 10 10

OL C 364, 2016 10 3

OL C 350, 2016 9 26

OL C 343, 2016 9 19

OL C 335, 2016 9 12

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/2


2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-113/14) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Teisinio pagrindo pasirinkimas - SESV 43 straipsnio 2 dalis arba SESV 43 straipsnio 3 dalis - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 - 7 straipsnis - Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013 - 2 straipsnis - Kainų nustatymo priemonės - Referencinės ribinės kainos - Intervencinė kaina))

(2016/C 402/02)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, A. Lippstreu ir A. Wiedmann

Ieškovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama M. Holt, C. Brodie ir J. Kraehling, padedamų baristerio A. Bates; Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil ir D. Hadroušek

Atsakovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. G. Knudsen, R. Kaškina ir U. Rösslein; Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama G. Maganza, J.-P. Hix ir S. Barbagallo

Atsakovų pusėje įstojusi į bylą šalis: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou ir G. von Rintelen

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 7 straipsnį.

2.

Panaikinti 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės, 2 straipsnį.

3.

Palikti galioti Reglamento Nr. 1308/2013 7 straipsnio ir Reglamento Nr. 1370/2013 2 straipsnio padarinius, kol per pagrįstą terminą, kuris negali viršyti penkių mėnesių, skaičiuojant nuo šio sprendimo paskelbimo, įsigalios tinkamu teisiniu pagrindu, t. y. SESV 43 straipsnio 3 dalimi, grindžiamas naujas reglamentas.

4.

Priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

5.

Čekijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir Europos Komisija pačios padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 129, 2014 4 28.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/3


2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Byla C-409/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendrasis muitų tarifas - Kombinuotoji nomenklatūra - Prekių klasifikavimas - Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijos aiškinimas - Direktyva 2008/118/EB - Akcizais apmokestinamų prekių importas - Sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė - Muitinės deklaracijos, kurioje nurodyta neteisinga Kombinuotosios nomenklatūros subpozicija, padariniai - Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidimai))

(2016/C 402/03)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Rezoliucinė dalis

1.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeistą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, reikia aiškinti taip, kad tokia prekė, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, sudaryta iš rūkomojo tabako, nepaisant esančių tabako liekanų, nepatenka į Reglamento Nr. 2658/87, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 861/2010, I priede pateiktos kombinuotosios nomenklatūros 2401 poziciją, nes tabako liekanos nekliudo šiai nagrinėjamo produkto paskirčiai. Tačiau tokia prekė gali patekti į šios nomenklatūros 2403 poziciją, konkrečiai į minėtos nomenklatūros 2403 10 90 subpoziciją, kai ji yra nefasuota, suspausta ir supakuota į kartonines dėžes, kurių vidus padengtas plėvele, o dėžės grynasis svoris – 30 kg.

2.

Sąvoką „sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė“, numatytą 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 4 straipsnio 6 punkte, reikia aiškinti taip, kad sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūros ar priemonės taikymas tam tikrai prekei negali būti ginčijamas, kai Bendrojo muitų tarifo skirsnis, į kurį patenka ši prekė, jos lydimuosiuose dokumentuose nurodytas teisingai, tačiau juose neteisingai nurodyta konkreti subpozicija. Tokiu atveju Direktyvos 2008/118 2 straipsnio b punktą ir 4 straipsnio 8 punktą reikia aiškinti taip, kad neįvyko šios prekės importas ir kad ji nėra apmokestinama akcizais.

3.

Tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, „pažeidimo“ sąvoką, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2008/118 38 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad ji netaikoma prekei, kuriai įforminta sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra ar priemonė, kai prekės lydimajame dokumente nurodytas neteisingas tarifinis klasifikavimas.


(1)  OL C 439, 2014 12 8.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/4


2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Byla C-549/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešieji pirkimai - Direktyva 2004/18/EB - 2 straipsnis - Vienodo požiūrio principas - Skaidrumo pareiga - Su sudėtingos ryšių sistemos diegimu susijusi sutartis - Vykdymo sunkumai - Šalių nesutarimas dėl atsakomybės - Taikos sutartis - Sutarties apimties sumažinimas - Įrangos nuomos pakeitimas į pardavimą - Esminis sutarties pakeitimas - Pateisinimas objektyvia galimybe taikiai susitarti))

(2016/C 402/04)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Højesteret

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Finn Frogne A/S

Kita proceso šalis: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad po viešojo pirkimo sutarties skyrimo negalima atlikti esminio jos pakeitimo nerengiant naujos pirkimo procedūros, net jeigu šis pakeitimas objektyviai yra taikaus susitarimo būdas, apimantis abipusį abiejų šalių teisių atsisakymą siekiant užbaigti ginčą, kurio baigtis yra neaiški ir kuris kilo dėl vykdant šią sutartį susidariusių sunkumų. Kitaip būtų tik tuo atveju, jeigu atitinkamo viešojo pirkimo dokumentuose būtų numatyta galimybė pritaikyti tam tikras, net ir svarbias, pirkimo sąlygas po viešojo pirkimo sutarties skyrimo ir juose būtų numatyta šios galimybės taikymo tvarka.


(1)  OL C 127, 2015 4 20.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/4


2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

(Byla C-584/14) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Direktyva 2006/12/EB - Direktyva 91/689/EEB - Direktyva 1999/31/EB - Atliekų valdymas - Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas - Neįvykdymas - SESV 260 straipsnio 2 dalis - Piniginės sankcijos - Periodinė bauda - Vienkartinė suma))

(2016/C 402/05)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia, E. Sanfrutos Cano ir D. Loma-Osorio Lerena

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiimdama visų būtinų priemonių 2009 m. rugsėjo 10 d. Sprendimui Komisija/Graikija (C-286/08, nepaskelbtas Rink., EU:C:2009:543) įvykdyti, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį.

2.

Nurodyti Graikijos Respublikai sumokėti į Europos Komisijos sąskaitą „Europos Sąjungos nuosavi ištekliai“30 000 eurų per dieną periodinę baudą už kiekvieną vėlavimo imtis priemonių, būtinų 2009 m. rugsėjo 10 d. Sprendimui Komisija/Graikija (C-286/08, nepaskelbtas Rink., EU:C:2009:543) įvykdyti, dieną, skaičiuojant nuo šio sprendimo paskelbimo dienos iki 2009 m. rugsėjo 10 d. Sprendimo Komisija/Graikija (C-286/08, nepaskelbtas Rink., EU:C:2009:543) visiško įvykdymo dienos. Ši suma padalijama į tris dalis, atitinkančias tris Europos Komisijos pateiktus kaltinimus: pagal pirmąjį kaltinimą skiriama 10 % periodinės baudos sumos, t. y. 3 000 eurų, pagal antrąjį ir trečiąjį kaltinimus – po 45 % sumos, t. y. po 13 500 eurų, pagal trečiąjį kaltinimą skirta baudos dalis, kiek ji susijusi su tinkamu „istorinių“ atliekų valdymu, bus mažinama kas šešis mėnesius, atsižvelgiant į tinkamai pradėtą valdyti šių atliekų kiekį, tačiau mažinimas galimas iki tam tikros ribos, t. y. iki 50 % pagal šį kaltinimą skirtos periodinės baudos sumos, o tai sudaro 6 750 eurų.

3.

Nurodyti Graikijos Respublikai sumokėti į Europos Komisijos sąskaitą „Europos Sąjungos nuosavi ištekliai“ 10 milijonų eurų vienkartinę sumą.

4.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 81, 2015 3 9.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/5


2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Europos Komisija

(Byla C-101/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - SESV 101 straipsnis - 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnis - Europos automobilių stiklų rinka - Susitarimai dėl rinkų pasidalijimo ir keitimasis jautria komercine informacija - Baudos - 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės - 13 punktas - Pardavimų vertė - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa - Teisės aktuose nustatyta viršutinė baudos riba - Valiutų kursas, pagal kurį apskaičiuojama viršutinė baudos riba - Baudos dydis - Neribota jurisdikcija - Vieną produktą gaminančios įmonės - Proporcingumas - Vienodas požiūris))

(2016/C 402/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA, atstovaujamos solisitorių S.Wisking ir K. Fountoukakos-Kyriakakos, advokato C. Puech Baron

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, M. Kellerbauer ir H. Leupold

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH ir Pilkington Italia SpA.


(1)  OL C 81, 2015 3 9.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/6


2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE /Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anksčiau GDF Suez

(Byla C-121/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Direktyva 2009/73/EB - Energija - Dujų sektorius - Gamtinių dujų tiekimo galutiniams vartotojams kainų nustatymas - Reguliuojamieji tarifai - Kliūtis - Atitiktis - Vertinimo kriterijai - Tiekimo saugumo ir teritorinės sanglaudos tikslai))

(2016/C 402/07)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anksčiau GDF Suez

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybės narės intervencija, pasireiškianti tuo, kad kai kurie tiekėjai, tarp jų ir istorinis tiekėjas, įpareigojami siūlyti galutiniam vartotojui gamtines dujas reguliuojamaisiais tarifais, dėl paties savo pobūdžio trukdo sukurti konkurencingą gamtinių dujų rinką, kaip numatyta šioje nuostatoje, ir ši kliūtis išlieka net ir tada, jei dėl šios intervencijos visiems rinkoje esantiems tiekėjams nekliudoma teikti konkuruojančių pasiūlymų mažesnėmis už šiuos tarifus kainomis.

2.

Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į SESV 14 ir 106 straipsnius ir Protokolą Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų, kuris pridėtas prie ES sutarties, pakeistos Lisabonos sutartimi, ir ESV sutarties, reikia aiškinti taip, kad pagal ją valstybėms narėms leidžiama įvertinti, ar dėl bendrų ekonominių interesų dujų sektoriuje veikiančioms įmonėms reikia nustatyti viešųjų paslaugų įpareigojimus, susijusius su gamtinių dujų tiekimo kaina, siekiant, be kita ko, užtikrinti tiekimo saugumą ir teritorinę sanglaudą, jeigu tik, pirma, įvykdomos visos šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos ir šie įpareigojimai yra nediskriminacinio pobūdžio ir, antra, šie įpareigojimai nustatyti laikantis proporcingumo principo.

Direktyvos 2009/73 3 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiamas kainų nustatymo metodas, grindžiamas atsižvelgimu į sąnaudas, jeigu tik dėl tokio metodo taikymo valstybės intervencija neviršija to, kas yra būtina ja siekiamiems bendrus ekonominius interesus tenkinantiems tikslams įgyvendinti.


(1)  OL C 178, 2015 6 1.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/7


2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

(Byla C-160/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Direktyva 2001/29/EB - Informacinė visuomenė - Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas - 3 straipsnio 1 dalis - Viešas paskelbimas - Sąvoka - Internetas - Saitai į kitoje interneto svetainėje laisvai prieinamus kūrinius be teisių turėtojo sutikimo - Teisių turėtojo dar nepaskelbti kūriniai - Tokių saitų pateikimas nekomerciniais tikslais))

(2016/C 402/08)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: GS Media BV

Atsakovės: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad siekiant nustatyti, ar interneto svetainėje pateikimas saitų į saugomus kūrinius, kurie laisvai prieinami kitoje interneto svetainėje be autorių teisių turėtojo sutikimo, yra „viešas paskelbimas“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, reikia nustatyti, ar šiuos saitus nekomerciniais tikslais pateikė asmuo, kuris nežinojo arba negalėjo pagrįstai žinoti apie šių kūrinių paskelbimo kitoje interneto svetainėje neteisėtumą, ar, priešingai, jis pateikė šiuos saitus komerciniais tikslais, kai toks žinojimas turi būti preziumuojamas.


(1)  OL C 205, 2015 6 22.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/7


2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Borealis AB ir kt./Naturvårdsverket

(Byla C-180/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema Europos Sąjungoje - Direktyva 2003/87/EB - 10a straipsnis - Nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo metodas - Bendro, įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento apskaičiavimas - Sprendimas 2013/448/ES - 4 straipsnis - II priedas - Galiojimas - Produkto santykinio taršos rodiklio išlydytam metalui nustatymas - Sprendimas 2011/278/ES - I priedas - Galiojimas - 3 straipsnio c punktas - 7 straipsnis - 10 straipsnio 1–3 dalys ir 8 dalis - IV priedas - Nemokamas leidimų suteikimas šilumos vartojimui ir eksportui - Išmatuojama šiluma, eksportuota privatiems namų ūkiams - Dvigubo emisijos skaičiavimo ir dvigubo leidimų suteikimo draudimas))

(2016/C 402/09)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Atsakovė: Naturvårdsverket

Rezoliucinė dalis

1.

Išnagrinėjus pirmąjį, antrąjį ir tryliktąjį klausimus nebuvo nustatyta jokia aplinkybė, galinti turėti įtakos 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, 15 straipsnio 3 dalies galiojimui.

2.

Išnagrinėjus penktąjį klausimą nebuvo nustatyta nieko, kas turėtų įtakos Sprendimo 2011/278 I priedo galiojimui.

3.

2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnis ir II priedas yra negaliojantys.

4.

Sprendimo 2013/448 4 straipsnio ir II priedo pripažinimo negaliojančiais veikimas laiko atžvilgiu ribojamas taip, kad, pirma, tai turėtų poveikį tik po 10 mėnesių nuo 2016 m. balandžio 28 d. Sprendimo Borealis Polyolefine ir kt. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ir C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311) paskelbimo dienos, siekiant Europos Komisijai leisti priimti reikiamas priemones, ir, antra, iki šio termino pagal negaliojančias nuostatas priimtos priemonės negalėtų būti ginčijamos.

5.

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, 10a straipsnis ir Sprendimo 2011/278 10 straipsnio 1–3 ir 8 dalys turi būti aiškinami taip, kad pagal juos leidžiama, siekiant išvengti dvigubo leidimų suteikimo, nesuteikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusiai įrenginio technologinio proceso daliai, kai ji privatiems namų ūkiams eksportuoja šilumą, kurią išgavo iš su kuro santykiniu taršos rodikliu susijusios įrenginio technologinio proceso dalies.

6.

Sprendimo 2011/278 10 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama nemokamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimus suteikti ūkio subjektui už šilumos, į kurią buvo atsižvelgta dėl su kuro santykiniu taršos rodikliu susijusios įrenginio technologinio proceso dalies, vartojimą su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusioje įrenginio technologinio proceso dalyje.

7.

Sprendimo 2011/278 7 straipsnis ir IV priedas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos valstybei narei leidžiama surenkant šiose nuostatose numatytus duomenis neatsižvelgti į visą emisiją, susijusią su šilumos, privatiems namų ūkiams eksportuotos su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusios įrenginio technologinio proceso dalies, gamyba siekiant išvengti dvigubo apskaičiavimo.

8.

Direktyvos 2003/87, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/29, 10a straipsnio 1 ir 4 dalys, taip pat Sprendimo 2011/278 10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas leidžiama nesuteikti papildomų nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų emisijai, susijusiai su išmatuojamos šilumos gamyba deginant dujų atliekas, kurios atsirado dėl su išlydyto metalo santykiniu taršos rodikliu susijusio įrenginio, jei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų skaičius, nustatytas remiantis šilumos santykiniu taršos rodikliu, yra mažesnis už ankstesnio laikotarpio emisijos, susijusios su šios šilumos gamyba, kiekio medianą.

9.

Sprendimo 2011/278 7 straipsnis ir IV priedas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiama valstybei narei surenkant duomenis, numatytus šiose nuostatose, pakoreguoti šios valstybės gautus skaičius taip, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, gauta deginant dujų atliekas su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusios įrenginio technologinio proceso dalyje, atitiktų emisiją deginant gamtines dujas, jei produkto santykiniu taršos rodikliu atsižvelgiama į emisiją, susijusią su dujų atliekų gamyba.

10.

Sprendimo 2011/278 3 straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusi įrenginio technologinio proceso dalis“ apima išmatuojamos šilumos iš įrenginio, kuriam taikoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema, eksporto į garų tinklą veiklą, jei pastarasis gali būti kvalifikuojamas kaip „įrenginys arba kitas vienetas, kuriam Sąjungos sistema netaikoma“.


(1)  OL C 205, 2015 6 22.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/9


2016 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje dėl Aleksei Petruhhin ekstradicijos (Augstākā tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

(Byla C-182/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Europos Sąjungos pilietybė - Valstybės narės piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti, išdavimas trečiajai valstybei - Sąjungos teisės taikymo sritis - Valstybės narės piliečių apsauga nuo ekstradicijos - Apsaugos netaikymas kitų valstybių narių piliečiams - Judėjimo laisvės apribojimas - Nebaudžiamumo prevencija grindžiamas pateisinimas - Proporcingumas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 2 dalyje nustatytų garantijų laikymosi patikrinimas))

(2016/C 402/10)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa

Šalis pagrindinėje byloje

Aleksei Petruhhin

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 18 ir 21 straipsniai turi būti aiškinami taip: kai valstybei narei, į kurią buvo atvykęs Sąjungos pilietis, turintis kitos valstybės narės pilietybę, trečioji valstybė, su kuria pirmoji valstybė narė sudarė ekstradicijos sutartį, pateikia ekstradicijos prašymą, ji turi informuoti valstybę narę, kurios pilietybę toks asmuo turi ir, jeigu to reikalauja aplinkybės, pastarosios prašymu perduoti šį asmenį laikydamasi 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, nuostatų, jeigu pagal nacionalinę teisę tokia valstybė narė turi kompetenciją vykdyti šio asmens baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus, padarytus už jos teritorijos ribų.

2.

Kai valstybei narei trečioji valstybė pateikia prašymą išduoti kitos valstybės narės pilietį, pirmoji valstybė narė turi patikrinti, ar išdavus šį asmenį nebus pažeistos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnyje įtvirtintos teisės.


(1)  OL C 205, 2015 6 22.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/9


2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Tribunale di Reggio Calabria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Domenico Politanò

(Byla C-225/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 49 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Azartiniai lošimai - Apribojimai - Privalomieji bendrojo intereso pagrindai - Proporcingumas - Viešieji pirkimai - Dalyvavimo konkurse sąlygos ir ekonominės ir finansinės padėties vertinimas - Konkurso dalyvio pašalinimas dėl to, kad nepateikė dviejų skirtingų kredito įstaigų pažymų, patvirtinančių jo ekonominę ir finansinę padėtį - Direktyva 2004/18/EB - 47 straipsnis - Taikymas))

(2016/C 402/11)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Reggio Calabria

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Domenico Politanò

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, visų pirma jos 47 straipsnį, reikia aiškinti taip, kad į jos taikymo sritį nepatenka nacionalinės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriais reglamentuojamas koncesijų azartinių lošimų srityje suteikimas.

2.

SESV 49 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kuria ūkio subjektai, norintys dalyvauti konkurse dėl koncesijų azartinių lošimų ir lažybų srityje suteikimo, įpareigojami įrodyti savo ekonominę ir finansinę padėtį bent dviejų kredito įstaigų pažymomis, tačiau neleidžiama, kad ši padėtis galėtų būti įrodyta ir kitaip, nes tokia nuostata gali atitikti Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintus proporcingumo reikalavimus, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 262, 2015 8 10.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/10


2016 m. rugsėjo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, perėmusią Sony France SA teises

(Byla C-310/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Vartotojų apsauga - Nesąžininga komercinė veikla - Direktyva 2005/29/EB - 5 ir 7 straipsniai - Susietas pasiūlymas - Kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas - Esminė informacija, susijusi su kaina - Klaidinantis informacijos neatskleidimas - Vartotojo galimybės įsigyti to paties modelio kompiuterį be programinės įrangos nebuvimas))

(2016/C 402/12)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vincent Deroo-Blanquart

Atsakovė: Sony Europe Limited, perėmusi Sony France SA teises

Rezoliucinė dalis

1.

Komercinė veikla, kurią sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas, kai vartotojas negali įsigyti to paties modelio kompiuterio be iš anksto įdiegtos programinės įrangos, savaime nėra nesąžininga komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) 5 straipsnio 2 dalį, nebent ši veikla prieštarautų profesinio atidumo reikalavimams ir iš esmės iškreiptų arba galėtų iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį dėl šio produkto, o tai turi įvertinti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias pagrindinės bylos aplinkybes.

2.

Kai pateikiamas susietas pasiūlymas, kurį sudaro kompiuterio su iš anksto įdiegta programine įranga pardavimas, šios iš anksto įdiegtos programinės įrangos kainos nenurodymas nėra klaidinanti komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2005/29 5 straipsnio 4 dalies a punktą ir 7 straipsnį.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/11


2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-459/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Ribojamosios priemonės Irano Islamo Respublikai - Asmenų ir subjektų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas - Logistinė parama Irano vyriausybei - Ieškovo pavadinimo įtraukimas))

(2016/C 402/13)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Iranian Offshore Engineering & Construction Co., atstovaujama abogados J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea ir J. Iriarte Ángel

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. de Elera-San Miguel Hurtado ir V. Piessevaux

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Iranian Offshore Engineering & Construction Co bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 346, 2015 10 19.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/11


2016 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-461/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Aplinka - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje - Direktyva 2003/87/EB - Suderintas nemokamas apyvartinių taršos leidimų suteikimas - Sprendimas 2011/278/ES - Suteikimo pakeitimas - 24 straipsnio 1 dalis - Įrenginį eksploatuojančio veiklos vykdytojo pareiga pateikti informaciją - Apimtis))

(2016/C 402/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: E.ON Kraftwerke GmbH

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland

Rezoliucinė dalis

2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, 24 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, jog ja valstybei narei nedraudžiama reikalauti, kad įmonės, kurioms taikomas įpareigojimas, susijęs su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema Europos Sąjungoje, ir kurioms tokie leidimai suteikiami nemokamai, pateiktų informaciją apie numatomus arba jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, o ne vien tik informaciją apie pokyčius, kurie turi įtakos šiam suteikimui.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/12


2016 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście

(Byla C-294/16 PPU) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR - 26 straipsnio 1 dalis - Europos arešto orderis - Perdavimo pasekmės - Laisvės atėmimo vykdančiojoje valstybėje narėje išskaičiavimas - Sąvoka „laisvės atėmimas“ - Kitos nei įkalinimas laisvės apribojimo priemonės - Namų areštas nešiojant elektroninę apyrankę - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 6 ir 49 straipsniai))

(2016/C 402/15)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: JZ

Atsakovė: Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu [pagrindų] sprendimu 2009/299/TVR, 26 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad priemonės, kaip antai namų areštas devynias valandas per naktį, taikant susijusio asmens elektroninį stebėjimą naudojant elektroninę apyrankę, įpareigojimas kasdien arba kelis kartus per savaitę atvykti į policijos komisariatą nustatytomis valandomis ir draudimas prašyti išduoti dokumentus, suteikiančius galimybę keliauti į užsienį, atsižvelgiant į šių visų priemonių pobūdį, trukmę, pasekmes ir vykdymo būdus, iš principo nėra tokios ribojančios, kad jomis būtų atimama laisvė panašiai, kaip įkalinus, dėl ko jas reikėtų kvalifikuoti kaip „laisvės atėmimą“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, bet tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 296, 2016 8 16.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/13


2016 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

(Byla C-328/16)

(2016/C 402/16)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Zavvos ir E. Manhaeve

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad nesiėmusi visų priemonių 2004 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-119/02 (1), Komisija/Graikijos Respublika, įvykdyti, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį,

nurodyti Graikijos Respublikai sumokėti Komisijai 34 974 EUR periodinę baudą už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti sprendimą byloje C-119/02 nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos iki sprendimo byloje C-119/02 įvykdymo dienos,

nurodyti Graikijos Respublikai sumokėti Komisijai vienkartinę 3 828 EUR dydžio sumą nuo sprendimo byloje C-119/02 paskelbimo dienos iki sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos arba iki sprendimo byloje C-119/02 įvykdymo dienos, jeigu jis būtų įvykdytas anksčiau,

priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

2004 m. birželio 24 d. sprendime byloje C-119/02, Komisija/Graikijos Respublika, Teisingumo Teismas nusprendė:

„Nesiėmusi priemonių, būtinų miesto nuotekų surinkimo sistemos įdiegimui Thriasio Pedio regione, ir neužtikrinus šio regiono miesto nuotekų griežtesnio nei antrinis valymo prieš išleisdama jas į jautrią Eleusos įlankos zoną, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 2 dalį.“

2.

Graikijos Respublika turėjo imtis priemonių, kurios būtinos surinkti ir valyti miesto nuotekas Thriasio Pedio regione (kuris apima Eleusos, Aspropirgo, Magulos ir Mandros miesto zonas), kaip to reikalaujama pagal Direktyvos 91/271/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 98/15/EB, 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 5 straipsnio 2 dalį, prieš išleisdama jas į jautrią Eleusos įlankos zoną. Thriasio Pedio regiono miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistema turėjo būti įrengta iki 1998 m. gruodžio 31 d. Be to, ne vėliau kaip iki tos datos miesto nuotekoms prieš jas išleidžiant į jautrais zonas turėjo būti pradėtas taikyti griežtesnis nei antrinis valymas („tretinis valymas“).

3.

Graikijos Respublika turėjo užtikrinti visų Thriasio Pedio regiono miesto nuotekų surinkimą ir valymą, joms taikyti griežtesnį nei antrinis valymą ir įrodyti, kad nuotekų valymo įrenginiai veikia pagal direktyvos reikalavimus.

4.

Kad būtų įvykdytas Teisingumo Teismo sprendimas, turėjo būti įgyvendinti įvairūs projektai, t. y.:

sukurtas nuotekų valymo centras (toliau – CTEUR),

įrengtos „pagrindinės“ kanalizacijos (miesto nuotekų tinklui) arba „pagrindinis tinklas“,

įrengti vamzdynai (miesto nuotekų tinklui) arba „antrinis tinklas“,

prijungti regiono (Eleusos, Aspropirgo, Magulos ir Mandros komunų) skirtingi gyvenamieji namai ir gamyklos prie miesto nuotekų tinklo arba „tretinio tinklo“.

5.

Kompetentingos Graikijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad didžioji dalis bendro projekto turėjo būti įvykdyta iki 2010 m. pabaigos. Pagrindinis tinklas buvo įrenginėjamas, antrinio tinklo įrengimas buvo baigtas 45 % ir tretinis tinklas buvo įrenginėjamas. Valdžios institucijos teigė, kad iki 2010 m. pabaigos CTEUR turėjo galėti surinkti visų regiono gyventojų miesto nuotekas. Jos nurodė, kad pagrindinis tinklas apėmė 100 % Aspropirgo, Magulos ir Mandros komunų gyventojų bei 2/3 Eleusos komunos gyventojų (t. y. iš viso apie 90 % 4 komunų). Likusi gyventojų dalis turėjo būti apimta iki 2011 m. balandžio 30 d.

6.

Į tai atsižvelgusi Komisija padarė išvadą, kad 2011 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas dar nebuvo visiškai įvykdytas.

7.

Graikijos valdžios institucijos savo 2012 m. lapkričio 27 d. atsakyme pranešė Komisijai, kad CTEUR veikė nuo 2012 m. liepos 27 d., bet kad antriniai ir tretiniai tinklai dar nebuvo įrengti (tai turėjo būti padaryta iki 2013 m. kovo mėn. pabaigos). Jos nurodė, kad antrinis tinklas buvo beveik įrengtas, išskyrus dalį Eleusos komunos („Kato Eleusi“), kurioje darbai buvo sustabdyti dėl archeologinių atradimų. Be to, jų vertinimu, šiuo metu 24 % Thriasio Pedio aglomeracijos miesto nuotekų surenka ir valo CTEUR. Valdžios institucijos taip pat perdavė informaciją, kad įrenginiai (tretinis surinktų nuotekų valymas) veikia pagal reikalavimus.

8.

Komisija teigia, kad nors praėjo dvylika metų nuo teismo sprendimo priėmimo, Graikijos Respublika jo dar nebuvo visiškai įvykdžiusi. Žinoma, miesto nuotekų valymo centras buvo įrengtas ir veikė nuo 2012 m. liepos 27 d., tad buvo galima šalinti azotą, tačiau Komisija pabrėžia, jog šiuo metu surenkama ir valoma ypač nedidelė dalis (28 %) Thriasio Pedio regiono miesto nuotekų.

9.

Be to, Komisija negavo iš Graikijos valdžios institucijų jokio grafiko ar patikimų duomenų, kurie leistų įvertinti, kada bus galima konstatuoti realų progresą. Be to, Komisija pabrėžia, kad iki šiol nebuvo laikytasi jokių Graikijos valdžios institucijų nurodytų vėlesnių terminų. Be tretinio tinklo, jungiančio skirtingus regiono gyvenamuosius namus ir gamyklas, antrinis tinklas (didelių kanalizacijų įrengimas) taip pat nebaigtas, nes trūksta „Kato Eleusi“ dalies Eleusos komunoje.

10.

Komisija pabrėžia, kad išskyrus 2012 m. lapkričio 27 d. Graikijos valdžios institucijų atsakymą, nebuvo perduota jokių statistinių duomenų, patvirtinančių, kad surinktos miesto nuotekos buvo valomos griežčiau nei taikant antrinį valymą. Žinoma, pateiktame atsakyme yra tam tikrų duomenų, tačiau jie susiję su keturių mėnesių laikotarpiu, nes įrenginiai pradėjo veikti 2012 m. liepos 27 d. Kad būtų pripažinta, kad surinktų miesto nuotekų valymas pakankamas, Graikijos valdžios institucijos turi pateikti įrodymą, kad valymo centras veikia pagal reikalavimus per dvylikos mėnesių laikotarpį ir kad BDS5 ir DCO koncentracijos sumažinimo procentas atitinka direktyvos I priedo 2 lentelę. Neturėdama šių duomenų Komisija negali patikrinti, ar šiuo metu surinktos miesto nuotekos valomos taikant griežtesnį nei antrinis valymą, kaip nurodyta direktyvos 4 straipsnyje.


(1)  EU:C:2004:385


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/14


2016 m. liepos 7 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-556/11 European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-376/16 P)

(2016/C 402/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama N. Bambara ir advocaten P. Wytinck, B. Hoorelbeke

Kitos proceso šalys: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

visų pirma

panaikinti visą skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą,

atmesti ieškovės pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti ginčijamą sprendimą ir priteisti kompensaciją už žalą,

jei šis reikalavimas nebūtų patenkintas, panaikinti visą skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

jei ir šis reikalavimas nebūtų patenkintas, panaikinti skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą, kiek juo nurodyta EUIPO atlyginti European Dynamics Luxembourg žalą, patirtą dėl galimybės sudaryti pagrindų sutartį netekimo, ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

priteisti iš ieškovų pirmojoje instancijoje visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Apeliacinis skundas grindžiamas keturiais pagrindiniais pagrindais: 1) Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas ir taikydamas vienodų galimybių ir skaidrumo principus ir bet kuriuo atveju iškraipė faktus; 2) Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas ir taikydamas kriterijų, susijusį su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, ir kai kuriais atvejais iškraipė faktus; 3) Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą taikydamas Bendrojo finansinio reglamento 100 straipsnio 2 dalį, aiškinamą kartu su SESV 296 straipsnio antra dalimi ir 4) Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą priteisdamas žalos atlyginimą dėl galimybės netekimo.

2.

Pateikdama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas priėmė sprendimą ultra petita pažeisdamas Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 76 straipsnio 1 dalį ir 84 straipsnio 1 dalį arba, alternatyviai, padarė teisės klaidą kai nusprendė, kad dėl vienodų galimybių ir rūpestingumo principų pažeidimo galėjo būti panaikintas ginčijamas sprendimas, nutardamas, kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas, nes EUIPO neprašė ir negavo teisminių išrašų dėl Siemens SA ir Siemens SL, parodančių, kad nėra netaikymo pagrindų, išvardytų FR 93 ir 94 straipsniuose. Antroje pirmojo apeliacinio pagrindo dalyje apeliantė taip pat nurodo, kad Bendrasis Teismas iškraipė faktus, kai nusprendė, jog EUIPO neprašė ir nepateikė įrodymų, kurie pagal Įgyvendinimo taisyklių 134b straipsnį pakankamai parodytų, kad nėra netaikymo pagrindų Siemens SL, nes bylos medžiagoje yra išrašas iš registro mercantil, kuris yra lygiavertis teisminiam išrašui, kaip tai suprantama pagal Įgyvendinimo taisyklių 134b straipsnį.

3.

Pateikdama antrąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nenagrinėjo, ar nustatytos akivaizdžios vertinimo klaidos, kurias vertinimo komitetas padarė vertindamas European Dynamics pasiūlymą, galėjo turėti įtakos ginčijamo sprendimo dėl sutarties sudarymo galutiniam rezultatui. Apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas turėjo išnagrinėti, ar nustatytos akivaizdžios vertinimo klaidos būtų lėmusios kitokią sutarties sudarymo procedūros baigtį, ištirdamas, ar nustatytos akivaizdžios klaidos turi įtakos konkrečiam kriterijui skirtiems balams, jei yra keli kiti motyvai (kuriuose nėra akivaizdžių vertinimo klaidų), kurie taip pat pagrindžia skirtus balus. Be to, apeliantė nurodo, kad Bendrasis Teismas ne kartą arba iškraipė faktus, taikė klaidingą kriterijų akivaizdžioms vertinimo klaidoms nustatyti EUIPO pateiktą faktų vertinimą paprasčiausiai pakeisdamas savuoju, arba padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad nepakankamą motyvavimą galima laikyti akivaizdžios vertinimo klaidos įrodymu.

4.

Pateikdama trečiąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai reikalavo, kad sprendimo motyvuose būtų aiškiai nurodyta, kaip kiekvienas (neigiamas) komentaras paveikė balus, skirtus už kiekvieną subkriterijų ir papunktį, ir taikė griežtesnį kriterijų pareigai nurodyti motyvus nei tas, kuris išplaukia iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos. Dėl šios priežasties Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai ginčijamą sprendimą panaikino dėl to, kad buvo pažeista Bendrojo finansinio reglamento 100 straipsnio 2 dalis, aiškinama kartu su SESV 296 straipsniu.

5.

Pateikdama ketvirtąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą priteisdamas žalos atlyginimą pirmajai ieškovei pirmojoje instancijoje, nes nebuvo tenkinama viena iš kumuliacinių sąlygų deliktinei ES institucijų atsakomybei atsirasti (t. y. neteisėto elgesio buvimas). Subsidiariai apeliantė teigia, kad net jeigu EUIPO apeliacinis skundas būtų patenkintas tik dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo, skundžiamą sprendimą vis tiek reikėtų panaikinti, kiek juo nustatyta pareiga atlyginti žalą, nes tuo atveju neįrodyta, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp likusio neteisėto elgesio (akivaizdi vertinimo klaida ir motyvų nenurodymas) ir nurodytos žalos. Alternatyviai apeliantė nurodė, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai priteisė žalos atlyginimą dėl galimybės netekimo, nes toks žalos atlyginimo pagrindas negali būti laikomas bendru principu, įtvirtintu visų valstybių narių teisės aktuose, taigi jis pažeidė aiškią SESV 340 straipsnio nuostatą.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/16


2016 m. liepos 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Byla C-393/16)

(2016/C 402/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Atsakovė: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Kita bylos šalis: Galana N.V.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (1) 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį reikia aiškinti taip, kad jie taikomi ir tuomet, kai saugoma kilmės vietos nuoroda naudojama kaip produkto specifikacijų neatitinkančio maisto produkto, į kurį buvo įdėta produkto specifikacijas atitinkanti sudedamoji dalis, pavadinimo dalis?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (2) 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį reikia aiškinti taip, kad tokiu atveju, kai saugoma kilmės vietos nuoroda naudojama kaip produkto specifikacijų neatitinkančio maisto produkto, į kurį buvo įdėta produkto specifikacijas atitinkanti sudedamoji dalis, pavadinimo dalis, naudojamasi kilmės vietos nuorodos reputacija, jeigu maisto produkto pavadinimas atitinka įprastą produktų žymėjimo praktiką atitinkamoje visuomenėje, o įdėtos sudedamosios dalies kiekis yra pakankamas tam, kad suteiktų produktui esminę savybę?

3.

Ar Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118m straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas antrame prejudiciniame klausime nurodytomis sąlygomis yra netinkamas naudojimas, imitavimas ar mėgdžiojimas?

4.

Ar Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118m straipsnio 2 dalies c punktą ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad jie taikomi tik melagingų ar klaidinančių nuorodų, atitinkamoje visuomenėje galinčių sukelti klaidingą įspūdį apie geografinę produkto kilmę, atveju?


(1)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, p. 671).


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/17


2016 m. rugpjūčio 1 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

(Byla C-425/16)

(2016/C 402/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Hansruedi Raimund

Atsakovė: Michaela Aigner

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar ieškinys dėl ES prekių ženklo pažeidimo (Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1), iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, 96 straipsnio a punktas) gali būti atmestas, remiantis nesąžiningumu paduodant prekių ženklo paraišką (Reglamento (EB) Nr. 207/2009, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, 52 straipsnio 1 dalies b punktas), kai atsakovas tuo pačiu pagrindu yra padavęs priešieškinį dėl ES prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu (Reglamento (EB) Nr. 207/2009, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, 99 straipsnio 1 dalis), tačiau teismas dar nepriėmė sprendimo dėl šio priešieškinio?

2.

Jei ne, ar teismas gali, remdamasis nesąžiningumu paduodant prekių ženklo paraišką, atmesti ieškinį dėl pažeidimo, kai jis bent jau tuo pačiu metu patenkina priešieškinį dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu, ar vis dėlto jis turėtų nepriimti sprendimo dėl ieškinio dėl pažeidimo iki įsiteisės sprendimas dėl priešieškinio?


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/17


2016 m. rugpjūčio 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

(Byla C-431/16)

(2016/C 402/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Atsakovas: José Blanco Marques

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionalinės teisės norma, kaip nustatyta 1972 m. birželio 23 d. Karališkojo dekreto 1646/1972 6 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią vyresniems kaip 55 metų asmenims, kuriems nustatytas visiškas ir nuolatinis nedarbingumas, dėl kurio jie negali užsiimti įprastine profesine veikla, bazinės išmokos 20 % dydžio priedo mokėjimas „sustabdomas tol, kol darbuotojas susiras darbą“, yra sutapimo vengimo taisyklė, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (1) 12, 46a, 46b ir 46c straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 (2) 5, 53, 54 ir 55 straipsnius, atsižvelgiant į tai, kad Tribunal Supremo español (Ispanijos aukščiausias teismas) manymu minėtoje nacionalinės teisės taisyklėje nustatytas nesuderinamumo kriterijus taikomas ne tik profesinės veiklos vykdymo, bet ir senatvės pensijos mokėjimo atveju?

2.

Jeigu atsakymas į pirmesnį klausimą būtų teigiamas, ar Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46a straipsnio 3 dalies a punktas ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 53 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad ginčijamai išmokai ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Šveicarijos mokamai pensijai sutapimo vengimo taisyklė gali būti taikoma tik tuomet, jei egzistuoja įstatymo galiai prilygstanti nacionalinė teisės norma, kuri aiškiai nustato socialinės apsaugos invalidumo, senatvės ar maitintojo netekimo išmokų kaip ginčijamos šioje byloje, nesuderinamumą su gavėjo užsienyje gaunamomis išmokomis arba pajamomis? Ar pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 12 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 5 straipsnį sutapimo vengimo taisyklė gali būti taikoma kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Šveicarijos mokamoms pensijoms ir nesant aiškios teisės nuostatos, tačiau kai nacionalinėje teismų praktikoje pateikiamas išaiškinimas, iš kurio aišku, jog ginčijama išmoka yra nesuderinama su pagal Ispanijos nacionalinę teisę mokama senatvės pensija?

3.

Jeigu atsakymas į ankstesnį klausimą būtų palankus Ispanijos sutapimo vengimo taisyklės – įskaitant jos plataus teisminio išaiškinimo – taikymui ginčijamu atveju, nepaisant to, kad nėra aiškaus įstatymo, kuriame būtų numatytos užsienyje gautos išmokos arba pajamos, ar galima daryti išvadą, kad 20 % dydžio priedas, kurį pagal Ispanijos socialinės apsaugos teisės aktus gauna darbuotojai, kuriems nustatytas visiškas ir nuolatinis nedarbingumas, dėl kurio jie negali užsiimti įprastine profesine veikla, ir kurie yra vyresni kaip 55 metų, kaip tai nustatyta, yra tokios pačios rūšies išmoka kaip ir Šveicarijos socialinės apsaugos sistemos senatvės pensija, ar kitokios? Ar skirtingų Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 4 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 3 straipsnio 1 dalyse minimų socialinės apsaugos sričių apibrėžimas turi atskirą reikšmę Bendrijos teisės prasme arba ar kiekvienos konkrečios socialinės apsaugos srities atveju reikia vadovautis nacionalinėje teisėje pateiktais sąvokų apibrėžimais? Ar tuo atveju, kai apibrėžimas turi atskirą reikšmę Bendrijos teisės prasme, visiško ir nuolatinio nedarbingumo bazinės pensijos 20 % dydžio priedas turi būti laikomas invalidumo arba nedarbo išmoka, atsižvelgiant į tai, kad jis papildo visiško ir nuolatinio nedarbingumo, dėl kurio negalima užsiimti įprastine profesine veikla, pensiją, nes vyresniems kaip 55 metų asmenims sunku susirasti naują darbą, todėl gavėjui pradėjus dirbti šio priedo mokėjimas sustabdomas?

4.

Jeigu būtų nuspręsta, kad abi išmokos yra tokios pačios rūšies, ir atsižvelgiant į tai, kad nei nustatant Ispanijos nedarbingumo pensijos, nei jo priedo dydį nebuvo atsižvelgta į draudimo laikotarpius kitoje valstybėje, ar Ispanijos visiško ir nuolatinio nedarbingumo bazinės pensijos 20 % dydžio priedas yra išmoka, kuriai turi būti taikomos sutapimo vengimo taisyklės, nes jos dydis turi būti nagrinėjamas neatsižvelgiant į draudimo arba gyvenimo laikotarpių, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46 straipsnio b punkto trečią papunktį ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 54 straipsnio 2 dalies a punktą, trukmę? Ar galima taikyti sutapimo vengimo taisyklę ir tada, kai minėta išmoka nebuvo nurodyta nei Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 IV priedo D dalyje, nei Reglamento (EB) Nr. 883/2004 IX priede?

5.

Jeigu atsakymas į ankstesnį klausimą būtų teigiamas, ar taikoma Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46a straipsnio 3 dalies d punkte ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 53 straipsnio 3 dalies d punkte nustatyta taisyklė, pagal kurią Ispanijos socialinės apsaugos sistemos išmoka gali būti sumažinama tik „išmokų, mokamų pagal kitos valstybės narės[, šiuo atveju – Šveicarijos,] teisės aktus <…>, dydžiu“?

6.

Jeigu būtų nustatyta, kad abi išmokos yra skirtingų rūšių, ir kadangi nėra aišku, ar Šveicarija taiko kokią nors sutapimo vengimo taisyklę pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46c straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 55 straipsnį, ar Ispanijos visiško ir nuolatinio invalidumo pensijos 20 % priedas gali būti visiškai panaikintas arba gali būti sumažintas iš dalies ar pro rata? Bet kuriuo iš šių dviejų atvejų, ar turi būti taikoma viršutinė riba, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46a straipsnio 3 dalies d punkte ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 53 straipsnio 3 dalies d punkte, pagal kurią Ispanijos socialinės apsaugos sistemos išmoka gali būti sumažinta tik „išmokų, mokamų pagal kitos valstybės narės[, šiuo atveju – Šveicarijos,] teisės aktus <…>, dydžiu“?


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/19


2016 m. rugpjūčio 17 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Byla C-462/16)

(2016/C 402/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Finanzamt Bingen-Alzey

Kita kasacinio proceso šalis: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Prejudiciniai klausimai

Ar vaistus tiekianti farmacijos įmonė, remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (1996 m. spalio 24 d. Sprendimo Elida Gibbs, C-317/94 (1)) ir atsižvelgdama į Sąjungos teisėje įtvirtintą vienodo požiūrio principą, turi teisę sumažinti apmokestinamąją vertę pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (2) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 90 straipsnį, jei

ji šiuos vaistus per didmenininkus tiekia vaistinėms;

vaistinės juos tiekia apdraustiesiems privačiu sveikatos draudimu ir šie tiekimo sandoriai yra apmokestinamieji;

sveikatos draudikas (privataus sveikatos draudimo įmonė) kompensuoja vaistų įsigijimą jo apdraustiems asmenims ir

farmacijos įmonė teisės aktu yra įpareigota „sumažinti kainą“ privataus sveikatos draudimo įmonei?


(1)  EU:C:1996:400, Rink. p. I-5339, 28 ir 31 punktai.

(2)  OL L 347, p. 1.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/20


2016 m. rugpjūčio 18 d.Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutarties byloje T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Europos Komisija

(Byla C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE), atstovaujama advokato D. Lazar

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo

1.

Panaikinti 2016 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-674/15.

2.

Pripažinti negaliojančiais 2015 m. spalio 9 d. Komisijos Sprendimą Ares(2015)4207700 ir 2015 m. rugpjūčio 14 d. Sprendimą Ares(2015)3532556, kuriais apeliantei neleista susipažinti su dokumentais.

3.

Nurodyti Komisijai leisti apeliantei susipažinti su visais Vengrijos vyriausybės dokumentais, susijusiais su procedūra EU-Pilot 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 ir CHAP(2015)00555), neatsižvelgiant į tai, ar jie jau pateikti, ar dar bus pateikti ateityje.

4.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Esminiai apeliacinio skundo dėl nurodyto Bendrojo Teismo sprendimo pagrindai nurodyti toliau.

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką proceso šalis, kaip ji suprantama pagal Teisingumo Teismo statutą, neatsižvelgiant į jos statusą, negali Teisingumo Teisme veikti pati, o tam tikslui turi naudotis trečiojo asmens paslaugomis (1).

Be to, advokatai, einantys vadovaujančias pareigas juridinio asmens valdymo organuose, negali atstovauti šio juridinio asmens interesams Sąjungos teisme (2).

Nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniui ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 daliai.

Iš Teisingumo Teismo praktikos aiškiai nematyti, kokio tikslo siekiama tokiu Teisingumo Teismo statuto aiškinimu. Be to, neaišku, kaip Teisingumo Teismas priėjo prie išvados, kad procesinis atstovas privalo būti nepriklausomas trečiasis asmuo. Bet kuriuo atveju Teisingumo Teismo statute tai aiškiai nenurodyta.

Teisingumo Teismo statutas turi būti aiškinamas taip, kad kiekviena proceso šalis ir kiekvienas juridinis asmuo gali laisvai pasirinkti savo procesinį atstovą.


(1)  1996 m. gruodžio 5 d. Nutarties Lopes/Teisingumo Teismas, C-174/96 P, EU:C:1996:473, 11 punktas; 2007 m. lapkričio 21 d. Nutarties Correia de Matos/Parlamentas, C-502/06 P, nepaskelbta Rinkinyje; EU:C:2007:696, 11 punktas; 2010 m. rugsėjo 29 d. Nutarties EREF/Komisija, C-74/10 P ir C-75/10 P, nepaskelbta Rinkinyje, EU:C:2010:557, 54 punktas.

(2)  1999 m. gruodžio 8 d. Nutarties Euro-Lex/VRDT [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, 29 punktas; 2005 m. sausio 13 d. Nutarties Suivida/Komisija, T-184/04, EU:T:2005:7, 10 punktas; 2012 m. lapkričio 30 d. Nutarties Activa Preferentes/Taryba, T-437/12, nepaskelbta Rinkinyje, EU:T:2012:638, 7 punktas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/21


2016 m. rugpjūčio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-276/13 Growth Energy ir Renewable Fuels Association/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama S. Boelaert ir advokato N. Tuominen

Kitos proceso šalys: Growth Energy, Renewable Fuels Association, European Commission, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-276/13 Growth Energy ir Renewable Fuels Association/Europos Sąjungos Taryba (apie šį sprendimą Tarybai pranešta 2016 m. birželio 10 d.),

atmesti Growth Energy ir Renewable Fuels Association pirmojoje instancijoje pateiktą prašymą panaikinti ginčijamą reglamentą (1),

priteisti iš Growth Energy ir Renewable Fuels Association Tarybos bylinėjimosi išlaidas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

Nepatenkinus šių reikalavimų,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo,

bylą grąžinus Bendrajam Teismui, atidėti bylinėjimosi išlaidų pirmojoje ir apeliacinėje instancijose klausimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo apeliaciniu skundu Taryba prašo panaikinti skundžiamą sprendimą dėl šių priežasčių:

Bendrojo Teismo vertinimai dėl ieškinio priimtinumo, ypač jo išvados dėl ieškovių tiesioginės ir konkrečios sąsajos yra teisiškai klaidingi.

a)

Pirma, Bendrasis Teismas laikosi nuomonės, kad siekiant nustatyti tiesioginę sąsają pakanka, kad keturi atrinkti JAV gamintojai būtų bioetanolio gamintojai. Tačiau ši išvada negali būti suderinama su nusistovėjusia teismo praktika, pagal kurią tiesioginė sąsaja negalima remiantis vien ekonominėmis pasekmėmis.

b)

Antra, nėra aišku, kaip vien faktas, kad JAV gamintojai pardavinėjo savo bioetanolį vidaus rinkos prekiautojams ir (arba) maišytojams (jie po to šį produktą perparduodavo vidaus rinkoje arba didelį jo kiekį eksportuodavo į Sąjungą prieš nustatant muitus), turi esminės įtakos jų padėčiai rinkoje. Siekiant įrodyti esminę įtaką jų padėčiai rinkoje dėl muitų nustatymo reikėjo, kad ieškovės būtų bent jau nustačiusios muitų poveikį importo į Sąjungą lygiui po antidempingo muitų nustatymo. Tačiau ieškovės nepateikė informacijos šiuo klausimu, o skundžiamame sprendime taip pat nėra nurodyta jokios išvados šiuo aspektu. Taip padaryta teisės klaida taikant konkrečios sąsajos kriterijų ir nenurodyti motyvai.

Kalbant apie esmę, pažymėtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kiek tai susiję su pagrindinio reglamento (2) aiškinimu, ir dvi teisės klaidas, kiek tai susiję PPO teise.

a)

Pirma, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino pagrindinį reglamentą, kai konstatavo, kad pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi įgyvendintas ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnis, ir jo 6.10 straipsnis. Viena vertus, kaip matyti iš pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies formuluotės, šioje nuostatoje nereglamentuojamas atrankos klausimas. Kita vertus, Antidempingo susitarimo 6.10 straipsnis įgyvendintas ne pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi, bet jo 17 straipsniu ir 9 straipsnio 6 dalimi.

b)

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnyje vartojamą žodį „tiekėjas“. Iš 9 straipsnio 5 dalies logikos ir bendros struktūros matyti, kad tiekėju gali būti tik „šaltin[is,] [importuojantis dempingo kaina] ir daran[tis] žalos“. Tačiau, kadangi JAV gamintojai neturėjo eksporto kainos, jie negalėjo būti apkaltinti dempingu. Todėl Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai juos priskyrė prie „tiekėjų“, kaip jie suprantami pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnį.

c)

Trečia, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnyje vartojamą žodį „nepraktiška“, kai rėmėsi neteisingu pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies aiškinimu atsižvelgiant į Antidempingo susitarimo 6.10 straipsnį ir Apeliacinės tarybos ataskaita „EB – Tvirtinimo detalės“ (3). Šioje ataskaitoje kalbama tik apie Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnį, taigi joje atliktas nagrinėjimas dėl žodžio „nepraktiška“ susijęs tik su situacija ir vertinimu, numatytu pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje eksportuotojams ne rinkos ekonomikos valstybėse. Todėl Apeliacinė taryba nepateikė tokio žodžio „nepraktiška“ aiškinimo, kurį būtų galima pritaikyti šioje byloje, kuri nesusijusi su eksportuotojais ne rinkos ekonomikos valstybėse.

Galiausiai Bendrasis Teismas iš esmės neteisingai konstatavo faktines aplinkybes, kai padarė išvadą, kad individualių muitų apskaičiavimas yra „praktiškas“. Esant situacijai, kai bioetanolio gamintojai turi tik vidaus rinkos kainą, bet neturi eksporto kainos, aiškiai praktiškai neįmanoma nustatyti individualių dempingo skirtumų ir sudaromos sąlygos Komisijai nustatyti vieną visai šaliai taikomą dempingo skirtumą.


(1)  2013 m. vasario 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 157/2013, kuriuo importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės bioetanoliui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 49, p. 10).

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, p. 51).

(3)  Europos Bendrijos – Tam tikroms geležinėms ar plieninėms tvirtinimo detalėms iš Kinijos nustatytos galutinės antidempingo priemonės – AB-2011-2 – Apeliacinės tarybos ataskaita, WT/DS397/AB/R („EB – Tvirtinimo detalės, WT/DS397/AB/R“)


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/22


2016 m. rugpjūčio 20 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-277/13 Marquis Energy LLC/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-466/16 P)

(2016/C 402/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama S. Boelaert, advokato N. Tuominen.

Kitos proceso šalys: Marquis Energy LLC, Europos Komisija, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-277/13 Marquis Energy/Europos Sąjungos Taryba (apie šį sprendimą Tarybai pranešta 2016 m. birželio 10 d.),

atmesti Marquis Energy pirmojoje instancijoje pateiktą prašymą panaikinti ginčijamą reglamentą (1),

priteisti iš Marquis Energy Tarybos bylinėjimosi išlaidas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

Nepatenkinus šių reikalavimų,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo,

bylą grąžinus Bendrajam Teismui, atidėti bylinėjimosi išlaidų pirmojoje ir apeliacinėje instancijose klausimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo apeliaciniu skundu Taryba prašo panaikinti skundžiamą sprendimą dėl šių priežasčių:

Bendrojo Teismo vertinimai dėl ieškinio priimtinumo, ypač jo išvados dėl ieškovės tiesioginės ir konkrečios sąsajos yra teisiškai klaidingi.

a)

Pirma, Bendrasis Teismas laikosi nuomonės, kad siekiant nustatyti tiesioginę sąsają pakanka, kad ieškovė būtų bioetanolio gamintoja. Tačiau ši išvada negali būti suderinama su nusistovėjusia teismo praktika, pagal kurią tiesioginė sąsaja negalima remiantis vien ekonominėmis pasekmėmis.

b)

Antra, nėra aišku, kaip vien faktas, kad ieškovė pardavinėjo savo bioetanolį vidaus rinkos prekiautojams ir (arba) maišytojams (jie po to šį produktą perparduodavo vidaus rinkoje arba didelį jo kiekį eksportuodavo į Sąjungą prieš nustatant muitus), turi esminės įtakos jos padėčiai rinkoje. Siekiant įrodyti esminę įtaką jos padėčiai rinkoje dėl muitų nustatymo reikėjo, kad ieškovė būtų bent jau nustačiusi muitų poveikį importo į Sąjungą lygiui po antidempingo muitų nustatymo. Tačiau ieškovė nepateikė informacijos šiuo klausimu, o skundžiamame sprendime taip pat nėra nurodyta jokios išvados šiuo aspektu. Taip padaryta teisės klaida taikant konkrečios sąsajos kriterijų ir nenurodyti motyvai.

Kalbant apie esmę, pažymėtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kiek tai susiję su pagrindinio reglamento (2) aiškinimu, ir dvi teisės klaidas, kiek tai susiję PPO teise.

a)

Pirma, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino pagrindinį reglamentą, kai konstatavo, kad pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi įgyvendintas ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnis, ir jo 6.10 straipsnis. Viena vertus, kaip matyti iš pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies formuluotės, šioje nuostatoje nereglamentuojamas atrankos klausimas. Kita vertus, Antidempingo susitarimo 6.10 straipsnis įgyvendintas ne pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi, bet jo 17 straipsniu ir 9 straipsnio 6 dalimi.

b)

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnyje vartojamą žodį „tiekėjas“. Iš 9 straipsnio 5 dalies logikos ir bendros struktūros matyti, kad tiekėju gali būti tik „šaltin[is,] [importuojantis dempingo kaina] ir daran[tis] žalos“. Tačiau, kadangi JAV gamintojai neturėjo eksporto kainos, jie negalėjo būti apkaltinti dempingu. Todėl Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai juos priskyrė prie „tiekėjų“, kaip jie suprantami pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnį.

c)

Trečia, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje ir Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnyje vartojamą žodį „nepraktiška“, kai rėmėsi neteisingu pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies aiškinimu atsižvelgiant į Antidempingo susitarimo 6.10 straipsnį ir Apeliacinės tarybos ataskaita „EB – Tvirtinimo detalės“ (3). Šioje ataskaitoje kalbama tik apie Antidempingo susitarimo 9.2 straipsnį, taigi joje atliktas nagrinėjimas dėl žodžio „nepraktiška“ susijęs tik su situacija ir vertinimu, numatytu pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje eksportuotojams ne rinkos ekonomikos valstybėse. Todėl Apeliacinė taryba nepateikė tokio žodžio „nepraktiška“ aiškinimo, kurį būtų galima pritaikyti šioje byloje, kuri nesusijusi su eksportuotojais ne rinkos ekonomikos valstybėse.

Galiausiai Bendrasis Teismas iš esmės neteisingai konstatavo faktines aplinkybes, kai padarė išvadą, kad individualių muitų apskaičiavimas yra „praktiškas“. Esant situacijai, kai bioetanolio gamintojai turi tik vidaus rinkos kainą, bet neturi eksporto kainos, aiškiai praktiškai neįmanoma nustatyti individualių dempingo skirtumų ir sudaromos sąlygos Komisijai nustatyti vieną visai šaliai taikomą dempingo skirtumą.


(1)  2013 m. vasario 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 157/2013, kuriuo importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės bioetanoliui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 49, p. 10).

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, p. 51).

(3)  Europos Bendrijos – Tam tikroms geležinėms ar plieninėms tvirtinimo detalėms iš Kinijos nustatytos galutinės antidempingo priemonės – AB-2011-2 – Apeliacinės tarybos ataskaita, WT/DS397/AB/R („EB – Tvirtinimo detalės, WT/DS397/AB/R“)


Bendrasis Teismas

31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/25


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija

(Byla T-220/13) (1)

((Valstybės pagalba - Savivaldybių nekilnojamojo turto mokestis - Specifinę veiklą vykdančių nekomercinių subjektų atleidimas nuo mokesčio - Suvestinės redakcijos Pajamų mokesčio įstatymas - Atleidimas nuo bendro savivaldybės mokesčio - Sprendimas, kuriuo iš dalies konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas ir kuriuo pagalba pripažįstama iš dalies nesuderinama su vidaus rinka - Ieškinys dėl panaikinimo - Reglamentuojamojo pobūdžio teisės aktas, dėl kurio nereikia priimti įgyvendinamųjų priemonių - Tiesioginė sąsaja - Priimtinumas - Visiškas negalėjimas susigrąžinti pagalbos - Reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio 1 dalis - Pareiga motyvuoti))

(2016/C 402/25)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Italija), atstovaujama advokatų A. Nucara ir E. Gambaro, vėliau advokato E. Gambaro

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama V. Di Bucci, G. Conte ir D. Grespan, po to G. Conte, D. Grespan ir F. Tomat

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri ir G. De Bellis

Dalykas

Prašymas, pateiktas pagal SESV 263 straipsnį, panaikinti 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimą 2013/284/ES dėl valstybės pagalbos SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Italijos įgyvendinta atleidimo nuo savivaldybių nekilnojamojo turto mokesčio schema, taikyta nekomercinių įstaigų konkretiems tikslams naudojamam nekilnojamajam turtui (OL L 166, 2013, p. 24).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Pietro Ferracci padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Italijos Respublika padengia savo pačios įstojimo į bylą išlaidas.


(1)  OL C 171,2013 6 15.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/25


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje La Ferla/Komisija ir ECHA

(Byla T-392/13) (1)

((REACH - Medžiagos registracijos mokestis - Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas - Pateiktoje informacijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio - Rekomendacija 2003/361/EB - Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis - Prašymas pateikti informacijos - ECHA įgaliojimai - Proporcingumas))

(2016/C 402/26)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Leone La Ferla SpA (Melilis, Italija), atstovaujama advokatų G. Passalacqua, J. Occhipinti ir G. Calcerano

Atsakovės: Europos Komisija, atstovaujama L. Di Paolo ir K. Talabér-Ritz, ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), iš pradžių atstovaujama M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage ir J.-P. Trnka, vėliau – M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage ir J.-P. Trnka, padedamų advokato C. Garcia Molyneux

Dalykas

Pirma, pagal SESV 263 straipsnį grindžiamas prašymas panaikinti kelis Komisijos ar ECHA aktus, antra, prašymas priteisti iš ECHA grąžinti nepagrįstai surinktas lėšas ir, trečia, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti ieškovei tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną, kiek jis pareikštas Europos Komisijai.

2.

Atmesti ieškinį kaip iš dalies nepriimtiną ir iš dalies nepagrįstą, kiek jis pareikštas Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA).

3.

Priteisti iš Leone La Ferla SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 291, 2013 10 5.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/26


2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lundbeck/Komisija

(Byla T-472/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Antidepresantų, kurių sudėtyje yra farmacinės veikliosios medžiagos citalopramo, rinka - Konkurencijos apribojimo dėl tikslo sąvoka - Potenciali konkurencija - Generiniai vaistai - Įėjimo į rinką kliūtys dėl egzistuojančių patentų - Patentų savininko ir generinių vaistų įmonių tarpusavio susitarimai - SESV 101 straipsnio 1 ir 3 dalys - Teisės ir vertinimo klaidos - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Teisinis saugumas - Baudos))

(2016/C 402/27)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: H. Lundbeck A/S (Valbiu, Danija) ir Lundbeck Ltd (Milton Keinsas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos QC R. Subiotto ir advokato T. Kuhn

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi ir C. Vollrath, vėliau F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath ir T. Christoforou

Ieškovių pusėje į bylą įstojusi šalis: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ženeva, Šveicarija), atstovaujama baristerio F. Carlin ir solisitoriaus M. Healy

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimą C(2013) 3803 final dėl procedūros pagal [SESV] 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT/39226 – Lundbeck) ir prašymas sumažinti ieškovėms tuo sprendimu skirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

H. Lundbeck A/S ir Lundbeck Ltd padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 325, 2013 11 9.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/27


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Marchi Industriale/ECHA

(Byla T-620/13) (1)

((REACH - Medžiagos registracijos mokestis - Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms taikomas mokesčio sumažinimas - Pateiktoje informacijoje padaryta klaida dėl įmonės dydžio - Rekomendacija 2003/361/EB - Sprendimas, kuriuo nustatomas administravimo mokestis - Įmonės dydžio nustatymas - ECHA įgaliojimai - Pareiga motyvuoti))

(2016/C 402/28)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Marchi Industriale SpA (Florencija, Italija), atstovaujama advokatų M. Baldassarri ir F. Donati

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), iš pradžių atstovaujama M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka ir E. Maurage, vėliau – M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka ir E. Maurage, padedamų advokato C. Garcia Molyneux

Dalykas

Pirma, pagal SESV 263 straipsnį grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. rugsėjo 15 d. ECHA sprendimą SME(2013) 3747, kuriame nustatyta, kad ieškovė netenkina vidutinėms įmonėms numatyto mokesčio sumažinimo taikymo sąlygų ir jai nustatytas administravimo mokestis, antra, pagal SESV 263 straipsnį grindžiamas prašymas panaikinti sąskaitas faktūras, kurias ECHA išrašė po Sprendimo SME(2013) 3747 priėmimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Marchi Industriale SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/27


2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ENAC/INEA

(Byla T-695/13) (1)

((Finansinė parama - Bendrojo intereso projektai transeuropinio transporto ir energijos tinklų srityse - Bergamo-Orio al Serio oro uosto intermodalinės plėtros studijos atlikimas - Galutinės finansinės paramos sumos nustatymas - Nefinansuotinos išlaidos - Teisės klaida - Pareiga motyvuoti))

(2016/C 402/29)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Roma. Italija), atstovaujama avvocati dello Stato G. Palmieri ir P. Garofoli

Atsakovė: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga, atstovaujama I. Ramallo, D. Silhol ir Z. Szilvássy, padedamų advokatų M. Merola, M. C. Santacroce ir L. Armati

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italija), atstovaujama advokatų M. Muscardini, G. Greco ir G. Carullo

Dalykas

Prašymas, pagrįstas SESV 263 straipsniu, panaikinti 2013 m. kovo 18 d. ir spalio 23 d. Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios agentūros (TEN- T EA), kuri tapo INEA, raštus, susijusius su tam tikromis išlaidomis, patirtomis atliekant Bergamo-Orio al Serio oro uosto (Italija) intermodalinės plėtros galimybių studiją, po to, kai Europos Komisija ieškovei skyrė finansinę paramą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, nacionalinė civilinės aviacijos institucija, Italija) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/28


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Musim Mas/Taryba

(Byla T-80/14) (1)

((Dempingas - Indonezijos kilmės biodyzelino importas - Galutinis laikinųjų antidempingo muitų surinkimas - Galutiniai antidempingo muitai - Teisė į gynybą - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonezija), atstovaujama advokatų J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Verdegay Mena ir solisitoriaus C. Humpe

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau – H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland, M. França ir A. Stobiecka-Kuik, ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, 2013, p. 2).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 ir 2 straipsnius panaikinti, kiek jie susiję su „PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)“.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir „PT Musim Mas“ bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija ir „European Biodiesel Board (EBB)“ padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 102, 2014 4 7.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/29


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unitec Bio/Taryba

(Byla T-111/14) (1)

((Dempingas - Argentinos kilmės biodyzelino importas - Galutinis antidempingo muitas - Ieškinys dėl panaikinimo - Tiesioginis poveikis - Konkretus poveikis - Priimtinumas - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/31)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Unitec Bio SA (Buenos Airės, Argentina), atstovaujama advokatų J.-F. Bellis, R. Luff ir G. Bathory

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert ir B. Driessen, vėliau H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama M. França ir A. Stobiecka-Kuik ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, p. 2), kiek juo ieškovei nustatytas antidempingo muitas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 ir 2 straipsnius tiek, kiek jie susiję su Unitec Bio SA.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir Unitec Bio bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija ir European Biodiesel Board (EBB) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 112, 2014 4 14.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/30


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Molinos Río de la Plata ir kt./Taryba

(Byla T-112/14–T-116/14 ir T-119/14) (1)

((Dempingas - Argentinos kilmės biodyzelino importas - Galutinis antidempingo muitas - Ieškinys dėl panaikinimo - Verslo asociacija - Tiesioginė sąsaja - Konkreti sąsaja - Priimtinumas - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/32)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Airės, Argentina) (byla T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanka, Argentina) (byla T-113/14), Vicentin SAIC (Aveljaneda, Argentina) (byla T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (byla T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Airės) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Airės) (byla T-119/14), atstovaujamos advokatų J.-F. Bellis, R. Luff ir G. Bathory

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, ir pradžių atstovaujama S. Boelaert ir B. Driessen, vėliau – H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama M. França ir A. Stobiecka-Kuik, ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiami prašymai panaikinti: byloje T-119/14 – 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, 2013, p. 2), bylose T-112/14–T-116/14 – šį reglamentą, kiek juo ieškovėms šiose bylose nustatytas antidempingo muitas.

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 ir T-119/14, kad būtų priimtas galutinis sprendimas.

2.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 ir 2 straipsnius, kiek jie susiję su „Molinos Río de la Plata SA“, „Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A“, „Vicentin SAIC“, „Aceitera General Deheza SA“ ir „Bunge Argentina SA“.

3.

Byloje T-119/14 atmesti likusią ieškinio dalį.

4.

Bylose T-112/14–T-116/14 Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Be to, ji padengia bylinėjimosi išlaidas, patirtas „Molinos Río de la Plata“ byloje T-112/14, „Oleaginosa Moreno Hermanos“ byloje T-113/14, „Vicentin“ byloje T-114/14, „Aceitera General Deheza“ byloje T-115/14 ir „Bunge Argentina“ byloje T-116/14.

5.

Byloje T-119/14 „Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)“ ir Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

6.

Europos Komisija ir „European Biodiesel Board (EBB)“ padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 112, 2014 4 14.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/31


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cargill/Taryba

(Byla T-117/14) (1)

((Dempingas - Argentinos kilmės biodyzelino importas - Galutinis antidempingo muitas - Ieškinys dėl panaikinimo - Tiesioginė sąsaja - Konkreti sąsaja - Priimtinumas - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/33)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Cargill SACI (Buenos Airės, Argentina), atstovaujama advokatų J.-F. Bellis, R. Luff ir G. Bathory

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert ir B. Driessen, vėliau – H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama M. França ir A. Stobiecka-Kuik, ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, 2013, p. 2), kiek juo ieškovei nustatytas antidempingo muitas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 ir 2 straipsnius panaikinti, kiek jie susiję su „Cargill SACI“.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir „Cargill“ bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija ir „European Biodiesel Board (EBB)“ padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/31


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LDC Argentina/Taryba

(Byla T-118/14) (1)

((Dempingas - Argentinos kilmės biodyzelino importas - Galutinis antidempingo muitas - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: LDC Argentina SA (Buenos Airės, Argentina), atstovaujama advokatų J.-F. Bellis, R. Luff ir G. Bathory

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert ir B. Driessen, vėliau – H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama M. França ir A. Stobiecka-Kuik, ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, 2013, p. 2), kiek juo ieškovei nustatytas antidempingo muitas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 ir 2 straipsnius, kiek jie susiję su „LDC Argentina SA“.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir „LDC Argentina“ bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija ir „European Biodiesel Board (EBB)“ padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/32


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Ciliandra Perkasa/Taryba

(Byla T-120/14) (1)

((Dempingas - Indonezijos kilmės biodyzelino importas - Galutinis antidempingo muitas - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 5 dalis - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: PT Ciliandra Perkasa (Džakarta, Indonezija), atstovaujama advokatų F. Graafsma ir J. Cornelis

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland, M. França ir A. Stobiecka-Kuik, ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, 2013, p. 2), kiek juo ieškovei nustatytas antidempingo muitas.

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 straipsnį panaikinti tiek, kiek jis susijęs su PT Ciliandra Perkasa.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir PT Ciliandra Perkasa bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija ir European Biodiesel Board (EBB) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 112, 2014 4 14.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/33


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT Wilmar Bioenergi Indonesia ir PT Wilmar Nabati Indonesia/Taryba

(Byla T-139/14) (1)

((Dempingas - Indonezijos kilmės biodyzelino importas - Galutiniai antidempingo muitai - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 3 ir 5 dalys - Normalioji vertė - Gamybos sąnaudos))

(2016/C 402/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonezija) ir PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), atstovaujamos advokatės P. Vander Schueren

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau – H. Marcos Fraile, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland, M. França ir A. Stobiecka-Kuik, ir European Biodiesel Board (EBB) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų O. Prost ir M.-S. Dibling

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 315, 2013, p. 2), kiek jis susijęs su ieškovėmis.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1194/2013, kuriuo importuojamam Argentinos ir Indonezijos kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, 1 ir 2 straipsnius, kiek jie susiję su „PT Wilmar Bioenergi Indonesia“ ir „PT Wilmar Nabati Indonesia“.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir „PT Wilmar Bioenergi Indonesia“ ir „PT Wilmar Nabati Indonesia“ bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija ir „European Biodiesel Board (EBB)“ padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/34


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klyuyev/Taryba

(Byla T-340/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas - Ieškovo pavardės įtraukimas - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Teisinis pagrindas - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į nuosavybę - Teisė į reputaciją))

(2016/C 402/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Andriy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas baristerių B. Kennelly, J. Pobjoy ir solisitorių R. Gherson ir T. Garner

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama Á. de Elera-San Miguel Hurtado ir J.-P. Hix

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama D. Gauci ir T. Scharf

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 26), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 1), ir antra, 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 62, 2015, p. 25), ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 62, 2015, p. 1), tiek, kiek ieškovo pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą arba palikta tame sąraše, arba, jei šie prašymai nebūtų patenkinti, prašymas pripažinti netaikytinomis ieškovui Sprendimo 2014/119, iš dalies pakeisto 2015 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2015/143 (OL L 24, 2015, p. 16), 1 straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr. 208/2014, iš dalies pakeisto 2015 m. sausio 29 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/138 (OL L 24, 2015, p. 1), 3 straipsnio 1 dalį.

Rezoliucinė dalis

1.

Pirminės redakcijos 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir pirminės redakcijos 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, panaikinti iki 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119, ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014, įsigaliojimo, tiek, kiek Andriy Klyuyev pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos A. Klyuyev patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su ieškinyje nurodytu reikalavimu panaikinti.

4.

A. Klyuyev padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su pareiškime dėl reikalavimų patikslinimo nurodytu reikalavimu panaikinti.

5.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 261, 2014 8 11.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/35


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-346/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas - Ieškovo pavardės įtraukimas - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Teisinis pagrindas - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į nuosavybę))

(2016/C 402/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, baristerių H. Mussa, J. Hage, K. Howard ir solisitorės C. Kennedy

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama E. Finnegan ir J.-P. Hix, vėliau J.-P. Hix ir P. Mahnič Bruni

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, ir Europos Komisija, atstovaujama S. Bartelt ir D. Gauci

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 26), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 1), antra, 2015 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/143, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 24, 2015, p. 16), ir 2015 m. sausio 29 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/138, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 24, 2015, p. 1), ir, trečia, 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 62, 2015, p. 25), ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 62, 2015, p. 1), tiek, kiek ieškovo pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą arba palikta tame sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Pirminės redakcijos 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir pirminės redakcijos 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, panaikinti iki 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119, ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014, įsigaliojimo, tiek, kiek Viktor Fedorovych Yanukovych pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos V. F. Yanukovych patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su ieškinyje nurodytu reikalavimu panaikinti.

4.

V. F. Yanukovych padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su pareiškime dėl reikalavimų patikslinimo nurodytu reikalavimu panaikinti.

5.

Lenkijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/36


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-348/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas - Ieškovo pavardės įtraukimas - Pareiga motyvuoti - Teisinis pagrindas - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į nuosavybę))

(2016/C 402/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, baristerių J. Hage, K. Howard ir solisitorės C. Kennedy

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama E. Finnegan ir J.-P. Hix, vėliau J.-P. Hix ir P. Mahnič Bruni

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama D. Gauci ir S. Bartelt

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 26), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 1), iš dalies pakeistus atitinkamai 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2014/216/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/119 (OL L 111, 2014, p. 91), ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 381/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (OL L 111, 2014, p. 33), antra, 2015 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/143, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 24, 2015, p. 16), ir 2015 m. sausio 29 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/138, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 24, 2015, p. 1), ir, trečia, 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 62, 2015, p. 25), ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 62, 2015, p. 1), tiek, kiek ieškovo pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą arba palikta tame sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2014/216/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/119, ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, iš dalies pakeistą 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 381/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014, panaikinti iki 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119, ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014, įsigaliojimo, tiek, kiek Oleksandr Viktorovych Yanukovych pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos O. V. Yanukovych patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su ieškinyje nurodytu reikalavimu panaikinti.

4.

O. V. Yanukovych padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su pareiškime dėl reikalavimų patikslinimo nurodytu reikalavimu panaikinti.

5.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/37


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIH Holding ir FIH Erhvervsbank/Komisija

(Byla T-386/14) (1)

((Valstybės pagalba - Bankų sektorius - Danijos FIH bankui suteikta pagalba perleidžiant jo sumažėjusios vertės turtą naujai patronuojamajai bendrovei ir vėliau jį išperkant Danijos įstaigai, atsakingai už finansinio stabilumo užtikrinimą - Valstybės pagalba bankams krizės periodu - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka - Pagalbos sąvoka - Privataus investuotojo kriterijus - Privataus kreditoriaus kriterijus - Pagalbos sumos apskaičiavimas - Pareiga motyvuoti))

(2016/C 402/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: FIH Holding A/S (Kopenhaga, Danija) ir FIH Erhvervsbank A/S (Kopenhaga), atstovaujamos advokatės O. Koktvedgaard

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn ir P.-J. Loewenthal

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimą 2014/884/ES dėl valstybės pagalbos SA.34445 (12/C), kurią suteikė Danija, kad FIH bankui nuosavybės teise priklausantis turtas būtų perduotas įmonei FSC (OL L 357, 2014, p. 89).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimą 2014/884/ES dėl valstybės pagalbos SA.34445 (12/C), kurią suteikė Danija, kad FIH bankui nuosavybės teise priklausantis turtas būtų perduotas įmonei FSC.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/37


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/EIT

(Byla T-481/14) (1)

((Viešasis paslaugų pirkimas - Konkurso procedūra - Paslaugų, susijusių su informacijos ir žinių valdymo platformos sukūrimu, teikimas - Programinės įrangos kūrimo ir kompiuterinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo palaikymo paslaugos - Atsisakymas konkurso dalyvio pasiūlymui skirti pirmą vietą - Atrankos kriterijai - Sutarties skyrimo kriterijai - Pareiga motyvuoti - Akivaizdžios vertinimo klaidos - Galimybė susipažinti su dokumentais - Deliktinė atsakomybė))

(2016/C 402/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Etelbriukas, Liuksemburgas) ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), iš pradžių atstovaujamos advokatų E. Siouti ir M. Sfyri, vėliau – advokatų M. Sfyri ir A. Lymperopoulou

Atsakovas: Europos inovacijos ir technologijos institutas, iš pradžių atstovaujamas M. Kern, B. Győri-Hartwig ir P. Juanes Burgos, vėliau – B. Győri-Hartwig ir P. Juanes Burgos, padedamų advokatų P. Wytinck ir B. Hoorelbeke

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas, be kita ko, panaikinti 2014 m. balandžio 14 d. EIT sprendimą, kuriuo ieškovių pasiūlymui, pateiktam vykstant konkurso procedūrai dėl kompiuterinių paslaugų ir susijusių paslaugų, skirta antra vieta, ir 2014 m. balandžio 25 d. EIT raštą, kuriuo šis atsisakė pateikti vertinimo komisijos narių vardus ir pavardes, ir, antra, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti ieškovių tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš „European Dynamics Luxembourg SA“ ir „Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE“ bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 351, 2014 10 6.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/38


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Byla T-598/14) (1)

((Viešasis paslaugų pirkimas - Konkurso procedūra - Išorinių paslaugų vystant, tiriant ir prižiūrint informacines sistemas (ESP DESIS III) teikimas - Konkurso dalyvių suskirstymas pagal pakopinį mechanizmą - Pareiga motyvuoti - Neįprastai mažos kainos pasiūlymai - Laisvo konkurencijos principas - Deliktinė atsakomybė))

(2016/C 402/42)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Etelbriukas, Liuksemburgas) ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), iš pradžių atstovaujamos advokatų V. Christianos, I. Ampazis ir M. Sfyri, po to – advokato M. Sfyri

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Delaude ir S. Lejeune, iš pradžių padedamų advokatų E. Petritsi, E. Roussou ir K. Adamantopoulos, po to – advokatų E. Roussou ir K. Adamantopoulos

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti Komisijos sprendimus priskirti ieškovių pasiūlymus, pateiktus per konkurso procedūrą DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III, susijusią su „Išorinių paslaugų vystant, tiriant ir prižiūrint informacines sistemas teikimu“ (OL 2013/S 19-0380314), dėl pirkimo dalių Nr. 1 ir 3, prie ketvirtos ir trečios pakopų pagal pakopinį mechanizmą ir atmesti jų pasiūlymą dėl minėto pirkimo dalies Nr. 2, ir antra, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti ieškovių tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš European Dynamics Luxembourg SA ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 448, 2014 12 15.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/39


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Herbert Smith Freehills/Taryba

(Byla T-710/14) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, susiję su diskusijomis, vykusiomis prieš priimant direktyvą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo - Atsisakymas leisti susipažinti - Išimtis, susijusi su teisinių nuomonių apsauga - Teisė į gynybą - Viršesnis viešasis interesas))

(2016/C 402/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Herbert Smith Freehills LLP (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato P. Wytinck

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama E. Rebasti, M. Veiga ir J. Herrmann

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz ir F. Clotuche-Duvieusart

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimą 18/c/01/14, kuriuo neleidžiama susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014, p. 1), priėmimu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Herbert Smith Freehills LLP padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 409, 2014 11 17.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/39


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Philip Morris/Komisija

(Byla T-800/14) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo parengiamieji dokumentai - Atsisakymas leisti susipažinti - Išimtis, susijusi su teisinių rekomendacijų apsauga - Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo procedūros apsauga - Teisė į gynybą - Viršesnis viešasis interesas))

(2016/C 402/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Philip Morris Ltd (Ričmondas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų K. Nordlander ir M. Abenhaïm

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Baquero Cruz ir F. Clotuche-Duvieusart

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2014 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimą Ares (2014) 3388066 tiek, kiek juo atsisakyta leisti ieškovei be apribojimų susipažinti su prašytais dokumentais, išskyrus juose nurodytus pataisytus asmens duomenis

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Philip Morris Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 56, 2015 2 16.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/40


2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PAN Europe/Komisija

(Byla T-51/15) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 - Dokumentai, susiję su endokrininę sistemą ardančiomis cheminėmis medžiagomis - Dalinis atsisakymas leisti susipažinti - Išimtis, susijusi su sprendimo priėmimo proceso apsauga - Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalis))

(2016/C 402/45)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato B. Kloostra

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Buchet, P. Mihaylova ir J. Tomkin

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson ir L. Swedenborg

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimą Ares(2014) 3900631, kiek juo atsisakoma leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su endokrininę sistemą ardančiomis cheminėmis medžiagomis

Rezoliucinė dalis

1.

Remiantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa panaikinti 2014 m. lapkričio 24 d. Europos Komisijos sprendimą Ares(2014) 3900631, kiek juo atsisakoma leisti susipažinti su dokumentais Nr. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 ir 43.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Komisija padengia savo ir Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Švedijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 118, 2015 4 13.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/41


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje AEDEC/Komisija

(Byla T-91/15) (1)

((Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra - Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ - Kvietimai teikti paraiškas pagal 2014–2015 m. darbo programas - Komisijos sprendimas, kuriuo ieškovės pateiktas pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu reikalavimų - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Proporcingumas - Skaidrumas - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2016/C 402/46)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato R. López López

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Ruiz García ir M. Siekierzyńska

Dalykas

SESV 263 grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimą, kuriuo Komisija atmetė Latin Plan konsorciumo vardu ieškovės pateiktą prašymą skirti finansavimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš L’Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 127, 2015 4 20.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/41


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Byla T-359/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Roméo has a Gun by Romano Ricci“ paraiška - Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai NINA RICCI ir RICCI - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Neteisėtai iš ankstesnių prekių ženklų skiriamojo požymio ar gero vardo gauta nauda - Kenkimas geram vardui - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis))

(2016/C 402/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Arrom Conseil (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų C. Herissay Ducamp ir J. Blanchard

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama H. Kunz

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nina Ricci SARL (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. balandžio 13 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1021/2014-1), susijusio su protesto procedūra tarp Nina Ricci ir Arrom Conseil.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Arrom Conseil padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bei Nina Ricci SARL patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/42


2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsharghawi/Taryba

(Byla T-485/15) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Libijoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, kuriems nustatyti atvykimo į Europos Sąjungos teritoriją ir keliavimo per ją tranzitu apribojimai - Buvusio Mouammar Qadhafi kabineto vadovo pareigos - Teisinio pagrindo pasirinkimas - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Nekaltumo prezumpcija - Proporcingumas - Judėjimo laisvė - Nuosavybės teisė - Pareiga įrodyti priemonės pagrįstumą))

(2016/C 402/48)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johanisburgas, Pietų Afrika), atstovaujamas advokato É. Moutet

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Vitro ir V. Piessevaux

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti, pirma, 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą 2015/1333/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (OL L 206, 2015, p. 34) ir, antra, 2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1323, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 dalis (OL L 206, 2015, p. 4).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Bashir Saleh Bashir Alsharghawi padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 337, 2015 10 12.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/42


2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Byla T-565/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MERLIN’S KINDERWELT paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas KINDER - Santykinis atmetimo pagrindas - Ženklų panašumo nebuvimas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2016/C 402/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato E. Engin-Deniz

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Simandlova ir A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Ferrero SpA (Alba, Italija), atstovaujama L. Ghedina ir F. Jacobacci

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. liepos 9 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1538/2014-1), susijusio su protesto procedūra tarp Ferrero ir Excalibur City.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. liepos 9 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1538/2014-1).

2.

EUIPO padengia savo ir Excalibur City s.r.o. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Ferrero SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/43


2016 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Byla T-566/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MERLIN’S KINDERWELT paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas KINDER - Santykinis atmetimo pagrindas - Ženklų panašumo nebuvimas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2016/C 402/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato E. Engin-Deniz

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Simandlova ir A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Ferrero SpA (Alba, Italija), atstovaujama L. Ghedina ir F. Jacobacci

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. liepos 16 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1617/2014-1), susijusio su protesto procedūra tarp Ferrero ir Excalibur City.

Rezoliucinė dalis

1.

2015 m. liepos 16 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 1617/2014-1) pakeistas taip, kad Excalibur City s.r.o. pareikštas ieškinys apeliacinei tarnybai yra pagrįstas ir todėl prieštaravimą reikia atmesti.

2.

EUIPO padengia savo ir Excalibur City s.r.o. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Ferrero SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/44


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JT International/EUIPO – Habanos (PUSH)

(Byla T-633/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PUSH paraiška - Ankstesni Beniliukso ir nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai PUNCH - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Prekių tapatumas - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2016/C 402/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: JT International SA (Ženeva, Šveicarija), atstovaujama QC S. Malynicz, solisitorių K. E. Gilbert ir J. Gilbert

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Corporación Habanos, SA (Havana, Kuba), atstovaujama advokatės M. Escudero Pérez

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. rugpjūčio 10 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 3046/2014-5), susijusio su protesto procedūra tarp Corporación Habanos ir JT International.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

JT International SA padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bei Corporación Habanos, SA patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 27, 2016 1 25.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/44


2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje EDF Luminus/Parlamentas

(Byla T-384/15) (1)

((Arbitražinė išlyga - Elektros energijos tiekimo sutartis CNT(2009) Nr. 137 - Parlamento mokamas regioninis mokestis, kurį ieškovė sumokėjo Briuselio-Sostinės regionui ir kuris apskaičiuojamas pagal Parlamentui suteiktą galią - Sutartinės pareigos nebuvimas - Taikytinos nacionalinės teisės nuostatose nustatytos pareigos nebuvimas))

(2016/C 402/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: EDF Luminus (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų D. Verhoeven ir O. Vanden Berghe

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. Darie ir P. Biström

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Clotuche-Duvieusart ir I. Martínez del Peral

Dalykas

SESV 272 straipsniu grindžiamas prašymas, kuriuo siekiama, kad iš Parlamento būtų priteista sumokėti ieškovei 439 672,95 EUR sumą ir palūkanas už šią sumą, kurią sudaro Briuselio-Sostinės regionui jos sumokėtas mokestis, apskaičiuotas pagal Parlamentui suteiktą galią.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Atmesti Europos Parlamento pateiktus reikalavimus dėl ieškinio dėl pripažinimo.

3.

EDF Luminus padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

4.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 337, 2015 10 12.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/45


2016 m. rugpjūčio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS)

(Byla T-511/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos paraiškos atsiėmimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2016/C 402/53)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Fontem Holdings 4 BV (Amsterdamas, Nyderlandai), iš pradžių atstovaujama solisitoriaus A. Poulter, vėliau solisitorių A. Dykes ir D. Stone

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama H. O’Neill

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. birželio 29 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2697/2014-4), susijusio su registracijos paraiška.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebėra pagrindo priimti sprendimą dėl ieškinio.

2.

Fontem Holdings 4 BV padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 363, 2015 11 3.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/46


2016 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Terna/Komisija

(Byla T-544/15) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Sąjungos bendro intereso projektai - Sąjungos finansinė parama dviem projektams transeuropinių elektros energijos tinklų srityje - Iš pradžių skirtos finansinės paramos sumažinimas atlikus auditą - Parengiamasis aktas - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas))

(2016/C 402/54)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Terna – Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italija), atstovaujama advokatų A. Police, L. Di Via, F. Covone ir D. Carria

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama O. Beynet, L. Di Paolo ir A. Tokár

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. liepos 6 d. Komisijos sprendimą, kuriuo sumažinama finansinė parama, iš pradžių skirta dviem projektams (projektai 2009-E255/09-ENER/09/TEN-E-S12.564583 ir 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) transeuropinių elektros energijos tinklų srityje.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Terna – Rete elettrica nazionale SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 363, 2015 11 3.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/46


2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje POA/Komisija

(Byla T-584/15) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Saugomos kilmės vietos nuorodos („Halloumi“ arba „Hellim“) registravimo paraiška - Sprendimas dėl saugomos kilmės vietos nuorodos registravimo paraiškos paskelbimo Oficialiojo leidinio C serijoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktą - Parengiamasis aktas - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas))

(2016/C 402/55)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Kipras), atstovaujama advokato N. Korogiannakis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Lewis ir J. Guillem Carrau

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti Komisijos sprendimą dėl Kipro Respublikos pateiktos registravimo paraiškos CY/PDO/0005/01243 paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 246, 2015, p. 9) tiek, kiek Komisija nusprendė, kad ši paraiška tenkina 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1) nustatytas sąlygas, kaip nurodyta šio reglamento 50 straipsnio 1 dalyje.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 406, 2015 12 7.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/47


2016 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gaki/Europolas

(Byla T-366/16)

(2016/C 402/56)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Anastasia Soultana Gaki (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Keisers

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

kokios yra ieškovės tariamai padarytos veikos aplinkybės pagal Europos arešto orderį, kurį išdavė Graikija ir dėl kurio nuo 2011 m. ji buvo neteisėtai ieškoma Europos Sąjungos teritorijoje remiant Europolui? Ieškovės teisė į pagrįstą nuomonę;

blokuoti Europolo jungtinės priežiūros institucijos (toliau – EJPI) įvestus neteisėtus ir klaidingus duomenis apie ją, saugomus Europolo informacinėje sistemoje;

nurodyti EPJI, naudojantis prieigos prie į SIS II įvestų duomenų ir jų paieškos teise, patikrinti, ar pagal Europos arešto orderio turinį leidžiama kištis į ieškovės laisvę;

įpareigoti Europolą kreiptis į prokurorą prie Atėnų apeliacinio teismo (Graikija) dėl klausimų, kuris prokuroras 2016 m. gegužės 23 d. nurodė palikti galioti Europos arešto orderį, taigi ir savavališką ieškovės laisvės atėmimą, taip pat kuris iš dviejų nacionalinių arešto orderių (Europos arešto orderis yra tų orderių kopija) galioja. Jis taip pat turi atsakyti, kodėl ant Europos arešto orderio yra nurodytas ieškovės adresas Vokietijoje, bet abu nacionaliniai arešto orderiai (Europos arešto orderis yra tų orderių kopija) dėl ieškovės buvo išduoti todėl, kad Graikijos teismai tariamai neturėjo ieškovės adreso;

EPJI privalo pagrįsti, kokių veiksmų ėmėsi Europolas po to, kai sužinojo, kad Diuseldorfo generalinėje prokuratūroje buvo pareikšti baudžiamieji kaltinimai prieš Graikijos prokurorą, kuris išdavė Europos arešto orderį dėl ieškovės;

atlyginti 3 milijonų eurų jai padarytą žalą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Sprendimo 2007/533/TVR (1) 41 straipsnio, sietino su Sprendimo (2009/371/JI) (2) 30 straipsnio 7 dalimi ir 31 ir 52 straipsniais, pažeidimas

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: SESV 296 straipsnio antros pastraipos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio, sietino su EPJI akto Nr. 29/2009 1, 9 ir 23 straipsniais, pažeidimas.


(1)  2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007, p. 63).

(2)  2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (OL L 121, 2009, p. 37).


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/48


2016 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Adama Agriculture ir Adama France/Komisija

(Byla T-476/16)

(2016/C 402/57)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Adama Agriculture BV (Amsterdamas, Nyderlandai) ir Adama France (Sevras, Prancūzija), atstovaujamos advokatų C. Mereu ir M. Grunchard,

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

panaikinti ginčijamą sprendimą (1) ir nuspręsti, i) kad veikliosios medžiagos izoproturono (IPU) patvirtinimas turi būti atnaujintas, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, ii) nurodyti iš naujo įvertinti IPU patvirtinimo atnaujinimo klausimą atsakovei ir sustabdyti visus Reglamente Nr. 1107/2009 ir jo įgyvendinimo reglamentuose numatytus terminus tam, kad būtų galima nustatyti tinkamą grafiką, per kurį būtų priimtas naujas sprendimas dėl IPU atnaujinimo; ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį, ieškovės tvirtina, jog ginčijamas sprendimas atsakovės buvo priimtas pažeidžiant ES garantuojamas teises ir principus. Jos tvirtina, kad ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, nes juo pažeidžiama Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (ESVS) ir ES antrinė teisė, ir pateikia šiuos penkis pagrindus:

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis: pagal ginčijamo sprendimo 8, 9 ir 10 konstatuojamąsias dalis IPU buvo uždraustas dėl i) rizikos, kad jis gali susilieti su metabolitu giluminiuose vandenyse, ii) rizikos paukščiams, žinduoliams ir vandenyje gyvenantiems organizmams, bei iii) siūlomo IPU klasifikavimo kaip 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos. Tačiau visiems sumetimams, kuriais yra pagrįstas ginčijamas sprendimas, būdingi formos ir (arba) esmės trūkumai ir jais nėra atsižvelgiama į ieškovių pateiktą informaciją.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamente dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (EB) Nr. 1272/2008 (2) numatytos procedūros pažeidimu – veiksmas ultra vires: kadangi atsakovė siūlė klasifikuoti IPU kaip toksišką reprodukcijai medžiagą ir rėmėsi šiuo pasiūlymu, kad pagrįstų IPU patvirtinimo neatnaujinimą, ji pažeidė tiek Reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, tiek Reglamentą (EB) Nr 1107/2009 (3) dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, todėl veikė ultra vires.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės į gynybą ir gero administravimo principo pažeidimu: savo veiksmais valstybė narė ataskaitos rengėja, Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Komisija individualiai ir kolektyviai pažeidė ieškovių teisę į gynybą ir būti išklausytoms, nes sukliudė joms pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Konkrečiai kalbant, nepaisant to, kad ieškovės reguliariai ir aktyviai bandė susisiekti su valstybe nare ataskaitos rengėja ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), iš jų ieškovės laiku negavo jokio atsako. Be to, nebuvo apsvarstytos ieškovių pateiktos pastabos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu: nors Komisija dėl IPU laikosi griežto požiūrio (kuris grindžiamas akivaizdžiomis vertinimo ir su procedūromis susijusiomis klaidomis), ji taip nesielgė panašiose situacijose ir priimdama ankstesnius sprendimus dėl medžiagų, dėl kurių kyla panaši rizika; šitaip pažeidžiami vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu: nepasirinkusi mažiau griežtų priemonių, kuriomis būtų pasiekti tie patys tikslai (pavyzdžiui, patvirtinimas, kuriam taikomos valstybių narių lygiu vertintinos sąlygos, arba kuriam taikomas reikalavimas pateikti patvirtinamąją informaciją ES lygiu pagal Reglamento Nr. 1107/2009 6 straipsnį) ir vietoj to uždraudusi IPU, Komisija pažeidė proporcingumo principą.


(1)  2016 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/872, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, neatnaujinamas veikliosios medžiagos izoproturono patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 145, 2016, p. 7)

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008, p. 1)

(3)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009, p. 1)


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/49


2016 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Epsilon International/Komisija

(Byla T-477/16)

(2016/C 402/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Epsilon International SA (Marousi, Graikija), atstovaujama advokatų D. Bogaert ir A. Guillerme

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

1)

Remiantis SESV 272 straipsniu:

pripažinti, kad Europos Komisijos Epsilon išmokėtos sumos pagal Išmokų susitarimus BRISEIDE, i-SCOPE ir SMART-ISLANDS yra reikalavimus atitinkančios išlaidos ir kad vykdydama šiuos susitarimus Epsilon nepadarė sisteminių klaidų,

pripažinti, kad Komisijos prašymas sugrąžinti sumas, sumokėtas pagal susitarimą BRISEIDE, yra visiškai nepagrįstas ir kad jos neturi būti sumokėtos Europos Komisijai,

pripažinti, kad Europos Komisijos sprendimai sustabdyti mokėjimus pagal Išmokų susitarimus i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ir c-SPACE yra nepagrįsti,

priteisti iš Komisijos sumas, kurias Epsilon sumokėjo atlikdama papildomą finansinį auditą, kad būtų paneigtos klaidingos išvados, kurias padarė Komisijos įgalioti auditoriai, ir kompensaciją neturtinei žalai, kurią Epsilon preliminariai ex aequo et bono vertina 10 000 EUR, atlyginti.

2)

Remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti 2016 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimą (ref. Ares (2016)2835215) įtraukti Epsilon į Išankstinio nustatymo ir pašalinimo sistemos duomenų bazę (EDES).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį SESV 272 straipsniu Epsilon nurodo, kad išvados, kurias padarė auditoriai ir patvirtino Europos Komisija ir kurios susijusios su personalo išlaidomis, kurios, kaip deklaruota, skirtos vykdyti BRISEIDE, SMART-ISLANDS ir i-SCOPE projektus, yra klaidingos. Konkrečiau kalbant, Epsilon teigia, kad nebuvo padaryta pažeidimų, susijusių su laiko registravimo sistema, produktyvių valandų ir valandinio tarifo apskaičiavimais, tuo, kad nebuvo sąskaitų už savininko darbą ir tuo, kad susitarimai, sudaryti su vidaus konsultantais, nebuvo užregistruoti mokesčių institucijoje. Bet kuriuo atveju nedidelių klaidų, susijusių su šių sutarčių vykdymu, negalima laikyti sistemine klaida.

Be to, Epsilon ginčija Komisijos sprendimą sustabdyti mokėjimus už ES finansuojamų projektų i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ir c-SPACE vykdymą ir mano, kad jis teisiškai nepagrįstas.

Galiausiai Epsilon prašo finansinės kompensacijos už jos dėl Komisijos sprendimų patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Savo ieškinį grįsdama SESV 263 straipsniu Epsilon prašo Bendrojo Teismo panaikinti Komisijos sprendimą įtraukti Epsilon į Išankstinio nustatymo ir pašalinimo sistemos duomenų bazę (EDES) dėl nurodytų potencialiai sisteminių klaidų, padarytų vykdant minėtus projektus. Ieškovė mano, kad šis sprendimas pažeidžia proporcingumo principą ir teisę į gynybą.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/50


2016 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei Srl (For you)

(Byla T-480/16)

(2016/C 402/59)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Lidl Stiftung & Co. KG (Nekarzulmas, Vokietija), atstovaujama advokatų A. Berger, M. Wolter

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Amedei Srl (Pontedera, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis ES prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „For you“ – Registracijos paraiška Nr. 12 267 571

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. balandžio 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 851/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir atmesti protestą Nr. B 2 342 452, pareikštą dėl ES prekių ženklo paraiškos Nr. 12 267 571,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas,

priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi EUIPO išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/51


2016 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

(Byla T-620/16)

(2016/C 402/60)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: The Logistical Approach BV (Udenas, Nyderlandai), atstovaujama advokato R. Milchior

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „Idealogistic“ – Registracijos paraiška Nr. 12 318 234

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. birželio 20 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1435/2015-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pirmiausia panaikinti ginčijamą sprendimą;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pakeisti ginčijamą sprendimą, kiek juo neteisingai patvirtintas protestų skyriaus sprendimas atsisakyti įregistruoti prekių ženklą 012318234 paslaugoms: „informacija vežimų srityje, pavyzdžiui, maršrutų, saugojimo vietų ir transporto priemonių parinkimas“;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/51


2016 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

(Byla T-625/16)

(2016/C 402/61)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajevas, Lenkija), atstovaujama advokato T. Dobrzyński

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. birželio 23 d. ECHA sprendimą SME(2016) 2851, kuriame konstatuojama, kad ieškovė neatitinka mokesčio sumažinimo, numatyto vidutinėms įmonėms, sąlygų ir nurodoma jai sumokėti administracinį mokestį,

panaikinti 2016 m. birželio 23 d. ECHA sąskaitą faktūrą Nr. 10058238, išrašytą ECHA priėmus Sprendimą SME(2016) 2851, kuri atitinka skirtumą tarp ieškovės sumokėto mokesčio ir mokesčio, kurį turi mokėti didelė įmonė,

panaikinti 2016 m. birželio 23 d. ECHA sąskaitą faktūrą Nr. 10058239, išrašytą ECHA priėmus Sprendimą SME(2016) 2851, nustatančią administracinio mokesčio dydį,

panaikinti 2015 m. birželio 4 d. ECHA Valdančiosios tarybos sprendimą Nr. 14/2015 (MB/43/2014) SME(2016) 2851,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas suteikimo principo pažeidimu

ECHA Valdančiosios tarybos sprendime MB/43/2014, kuris yra skundžiamo sprendimo priėmimo ir faktūros pagrindas, numatytas administracinio mokesčio dydis yra neproporcingai didelis, palyginus su funkcija, kurią turi atlikti administracinis mokestis, todėl jis tampa panašus į sankciją. Tai pažeidžia kompetencijos suteikimo principą, įtvirtintą ESS 5 straipsnyje, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 11 konstatuojamąją dalį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas teisinio saugumo principo ir teisės į gerą administravimą pažeidimu

Ieškovė savo įmonės dydžio deklaraciją grindė, be kita ko, ECHA informacija ir informacija, gauta iš savo šalies. Įmonės dydis turėjo būti apibrėžtas pagal 2004 m. liepos 2 d. Įstatymą dėl ūkinės veiklos laisvės. Šis įstatymas neapibrėžia įmonės pagal akcininkų struktūrą. ECHA neišsamiai informavo apie registracijos principus, o paskui, nesuteikusi galimybės ištaisyti klaidą, nustatė mokesčius.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas proporcingumo principo pažeidimu

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 nuostatomis administraciniai mokesčiai turi būti nustatyti pagal realias ECHA atliekamos kontrolės sąnaudas. ECHA praktiką, kai įmonėms, kurios pateikė neteisingus duomenis apie savo dydį, užkraunamos visų įmonių kontrolės sąnaudos, reikia pripažinti neleistina.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas vienodo požiūrio principo pažeidimu

Nustačiusi administracinius mokesčius ir padariusi jų dydį priklausomą nuo įmonės dydžio, ECHA pažeidė vienodo požiūrio principą. Šį principą taip pat pažeidžia tai, kad toks pat administracinis mokestis yra nustatomas įmonei, kuri yra laikoma didele vien dėl to, kad jos akcininke yra viešoji institucija, ir įmonei, kuri turi būti laikoma didele remiantis jos apyvarta ir darbuotojų skaičiumi.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, grindžiamas sąskaitų faktūrų, išrašytų remiantis ginčijamu sprendimu, negaliojimu

ECHA sprendimo Nr. SME (2016) 2851 panaikinimas turi lemti sąskaitų faktūrų, kaip reikalavimo sumokėti mokestį pagrindo, panaikinimą. Nustatyti mokesčiai taip pat neturi būti mokami, nes priimant ECHA sprendimą Nr. SME(2016) 2851 ir išrašant sąskaitas faktūras ieškovė neprivalėjo užsiregistruoti REACH sistemoje.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/53


2016 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (dviejų lygiagrečių juostelių ant bato išdėstymas)

(Byla T-629/16)

(2016/C 402/62)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Shoe Branding Europe BVBA (Audenardė, Belgija), atstovaujama advokato J. Løje

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: adidas (Hercogenaurachas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: pozicinis prekių ženklas (dviejų lygiagrečių juostelių ant bato išdėstymas) – Sąjungos prekių ženklas Nr. 8 398 141.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. birželio 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 597/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.

Faktinių aplinkybių iškraipymas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/53


2016 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Dehtochema Bitumat/Europos cheminių medžiagų agentūra

(Byla T-630/16)

(2016/C 402/63)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Dehtochema Bitumat, s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Čekija), atstovaujama advokato P. Holý

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ir pripažinti negaliojančiu 2016 m. birželio 7 d. Europos cheminių medžiagų agentūros sprendimą, pagal kurį ieškovė turi būti toliau laikoma didele įmone ir todėl ji neturi teisės prašyti sumažinti mokestį, kurią turi vidutinės įmonės, ir sustabdyti šio sprendimo vykdymą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės teigimu, atsakovė savo minėtu sprendimu ir elgesiu piktnaudžiavo savo įgaliojimais ir pažeidė teisėtumo ir teisinio aiškumo principus.

Ieškovė teigia, kad tikrindama mažos ar vidutinės įmonės (MVĮ) statusą atsakovė klaidingai įvertino ieškovės įmonės nepriklausomumą ir klaidingai į jos darbuotojų skaičių ir metinės apyvartos dydį įtraukė ir tariamai susijusias įmones ir įmones partneres, kurios nėra su ieškovės įmone susijusios įmonės ar jos partnerės, kaip tai suprantama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 340/2008 ir Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB.

Ieškovė mano, kad jos pareiškimas dėl neteisingo įmonės dydžio, kurį ji pateikė 2016 m. birželio 2 d. atsakovės prašymu, buvo pateiktas pasitikint atsakovės vertinimu ir tikintis, kad mokestis bus sumažintas.

Ieškovė nurodo, kad jos registracija buvo sustabdyta ir ji atsakovei aiškiai pranešė, kad atitinkamų produktų (medžiagos, kuri turi būti registruota) ji negamina jau nuo 2011 m.

Ieškovė tvirtina, kad iš Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 13 straipsnio 4 dalies matyti, kad teisė į sumažintą registracijos mokestį atsiranda tada, kai tokią teisę galima įrodyti ir kai, priešingai, nei teigia atsakovė, tokius įrodymus galima pateikti.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/54


2016 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth/Komisija

(Byla T-644/16)

(2016/C 402/64)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: ClientEarth (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato O. Brouwer ir solisitoriaus N. Frey

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti atsakovės sprendimą pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (1) neleisti susipažinti su prašomais dokumentais, kaip ieškovei pranešta 2016 m. liepos 1 d. raštu C(2016) 4286 final,

pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnį nurodyti Komisijai padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant įstojusių į bylą šalių išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės klaidomis ir akivaizdžia vertinimo klaida dėl to, kad netinkamai taikyta tarptautinių santykių išimtis (Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka) ir nenurodyti motyvai:

Komisija neįrodė, kad turi būti taikoma tarptautinių santykių išimtis. Visų pirma ji neįrodė, kaip paviešinus išimtinai teisinio pobūdžio dokumentus, kuriuose išdėstyti pamąstymai apie ES teisę, savaime gali būti atskleisti strateginiai Europos Sąjungos tikslai, kurių ji siekia per derybas, arba susilpninta Komisijos derybinė pozicija. Komisija turi laikytis teisinės valstybės principo ir negali derėtis dėl tarptautinių susitarimų, kuriais pažeidžiama ES teisė. Ieškovė taip pat teigia, kad Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punktu (ir kitomis išimtimis) negali būti remiamasi amžinai, t. y. tol, kol Komisija kur nors veda derybas dėl kitų tarptautinių susitarimų. Be to, Komisija nenurodė motyvų, kaip prašomų dokumentų atskleidimas šiuo atveju konkrečiai pakenktų viešajam interesui tarptautinių santykių atžvilgiu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės klaidomis ir akivaizdžia vertinimo klaida dėl to, kad netinkamai taikyta teisinės pagalbos apsaugos išimtis (Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka) ir nenurodyti motyvai:

Komisija neįrodė, kad esama protingai numatomo, o ne vien hipotetinio pavojaus, kad atskleidus prašomus dokumentus būtų pakenkta jos suinteresuotumui gauti nepriklausomą, objektyvią ir išsamią teisinę pagalbą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės klaidomis ir akivaizdžia vertinimo klaida dėl to, kad netinkamai taikyta sprendimų priėmimo proceso išimtis (Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa) ir nenurodyti motyvai:

Komisija nepaaiškino, kaip prieiga prie prašomų dokumentų galėtų konkrečiai šiuo atveju pakenkti sprendimo priėmimo procesui.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės klaida ir akivaizdžia vertinimo klaida dėl to, kad netinkamai atliktas viršesnio viešojo intereso vertinimas ir nenurodyti motyvai:

Esama viršesnio viešojo intereso, nes atskleidus dokumentus būtų galima diskutuoti apie galimybę kreiptis į teismus, konkrečiai – apie galimybę kreiptis į nacionalinius teismus (ir jų vaidmenį), ir būtinybę paisyti ES teisės vienodumo ir autonomijos. Šiomis temomis tiesiogiai suinteresuoti ES piliečiai ir NVO, kaip antai ieškovė.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies (dalinė prieiga) pažeidimu ir prašymu taikyti tyrimo priemonę:

Ieškovė teigia, kad Komisija neįvertino arba bet kuriuo atveju teisės požiūriu nepakankamai įvertino galimybę suteikti dalinę prieigą prie prašomų dokumentų.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/55


2016 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Byla T-645/16)

(2016/C 402/65)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Brėgencas, Austrija), atstovaujamas advokato G. Eisenberger

Atsakovė: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti „Decision des Single Resolution Boards“, atrodo, priimtą 2016 m. balandžio 15 d., bent tiek, kiek ji susijusi su ieškove;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: akivaizdus esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas dėl ginčijamo sprendimo (pilno) nepaskelbimo

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: akivaizdus esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas dėl ginčijamo sprendimo nemotyvavimo


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/56


2016 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

(Byla T-648/16)

(2016/C 402/66)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turkija), atstovaujama advokatės T. Tsenova

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Elka Zaharieva (Plovdivas, Bulgarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „BOBO cornet“ – Registracijos paraiška Nr. 12 299 343.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. liepos 20 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 906/2015-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti bylinėjimosi išlaidas iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio ir 76 straipsnio 1 dalies pažeidimas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/57


2016 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Bernaldo de Quirós/Komisija

(Byla T-649/16)

(2016/C 402/67)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Belén Bernaldo de Quirós (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų T. Bontinck ir A. Guillerme

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti kaip paskyrimų tarnyba veikiančios Europos Komisijos Švietimo ir kultūros GD generalinės direktorės 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą dėl B. Bernaldo de Quirós perkėlimo iš EAC.C.4 Stažuočių biuro vadovės pareigų į EAC.B GD patarėjos švietimo modernizavimo klausimais pareigas,

priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas akivaizdžia vertinimo klaida ir piktnaudžiavimu įgaliojimais.

Ieškovė mano, kad ginčijamame sprendime padaryta akivaizdi tarnybos intereso ir pareigų lygiavertiškumo vertinimo klaida. Ji teigia, kad jos paskyrimas į patarėjos švietimo modernizavimo klausimais pareigas pagrįstas ne tarnybos interesais, o jos vadovybės noru atskirti ją profesine prasme ir prieš laiką skirti jai drausminę nuobaudą. Priimant sprendimą taip pat piktnaudžiauta įgaliojimais, nes atsižvelgiant į ieškovės įgūdžius ir į būtinybę užpildyti laisvas skyriaus vadovo pareigas EAC GD toks paskyrimas prieštarauja tarnybos interesams.

Ji taip pat mano, kad skiriant į naujas pareigas nebuvo laikomasi pareigų lygiavertiškumo principo. Ieškovei priskirtos naujos užduotys dėl jų pobūdžio, svarbos ir apimties yra mažesnės nei AD13 lygio patarėjui priskiriamos užduotys. Be to, naujos pareigos neatitinka realaus tarnybos poreikio, reikalaujamo pagal Sprendimo C(2008)5029/2 2 straipsnį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės būti išklausytam pažeidimu ir administracijai tenkančios rūpestingumo pareigos nesilaikymu.

Ieškovė mano, kad sprendimas paskirti ją į kitas pareigas priimtas neužtikrinus jos teisės būti išklausytai, nes ji negalėjo tinkamai pareikšti savo nuomonės dėl sprendimo paskirti ją į kitas pareigas projekto. Be to, administracija pažeidė rūpestingumo pareigą, nes paskyrimų tarnyba visiškai neatsižvelgė į ieškovės interesus ir nesistengė objektyviai užtikrinti pusiausvyros tarp tarnybos ir ieškovės interesų, be kita ko, neapsvarstė galimybės paskirti ją į laisvas skyriaus vadovo pareigas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2008 m. rugpjūčio 9 d. Europos Komisijos sprendimo C(2008) 5029/2 dėl patarėjų pareigų pažeidimu.

Ieškovė nurodo, kad buvo pažeistas 2016 m. liepos 7 d. konsoliduotos redakcijos Sprendimas C(2008) 5029/2, nes EAC GD viršijo patarėjams skirtų etatų skaičių ir neįrodė, kad ieškovė į patarėjos švietimo modernizavimo klausimais pareigas buvo paskirta teisėtai.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/58


2016 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje LG Electronics/EUIPO (QD)

(Byla T-650/16)

(2016/C 402/68)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: LG Electronics, Inc. (Seulas, Pietų Korėja), atstovaujama advokato R. Schiffer

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „QD“ – Registracijos paraiška Nr. 13 633 516

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gegužės 24 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2049/2015-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto ir 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/58


2016 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje PM/ECHA

(Byla T-656/16)

(2016/C 402/69)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: PM (Niebla, Ispanija), atstovaujama advokatės C. Zambrano Almero

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra

Reikalavimai

Ieškovė teigia, kad Bendrasis Teismas turi priimti jos ieškinį dėl Sprendimo Nr. SME(2016) 3198 ir pripažinti jį niekiniu motyvuojant tuo, kad PM yra maža ir vidutinė įmonė, nes tokioms įmonėms pagal įstatymą taikomas nustatyto dydžio mokestis buvo sumokėtas ir todėl pateikta paraiška turi būti patenkinta.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo vienintelį kaltinimą, pagrįstą Rekomendacijos 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos priedo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta mažųjų ir vidutinių įmonių sąvoka. Šiuo klausimu ieškovė, kartu su įmonių grupe, kurios nare ji yra, teigia, kad ji įvykdė šiame straipsnyje nustatytas privalomas sąlygas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/59


2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Byla T-659/16)

(2016/C 402/70)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: LG Electronics, Inc. (Seulas, Pietų Korėja), atstovaujama advokatų T. de Haan ir P. Péters

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Second Display“ – Registracijos paraiška Nr. 14 362 248

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. birželio 10 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 106/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias ieškovė patyrė tarnybos pirmoje apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, siejamų su Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsniu, pažeidimas.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/59


2016 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje Credito Fondiario/CRU

(Byla T-661/16)

(2016/C 402/71)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Credito Fondiario SpA (Roma, Italija), atstovaujama advokatų F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani ir A. Neri

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti pirmą ir antrą Bendros pertvarkymo valdybos sprendimus;

pripažinti, kad Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 5 straipsnio 1 dalies f punktas, kuriuo yra pagrįsti ginčijami sprendimai, yra nesuderinamas su ES pagrindinių teisių chartijoje pripažintais vienodo požiūrio, proporcingumo ir teisinio saugumo principais;

pripažinti, kad Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 I priedas, kuriuo yra pagrįsti ginčijami sprendimai, yra nesuderinamas su ES pagrindinių teisių chartijoje pripažintais vienodo požiūrio, proporcingumo ir teisinio saugumo principais;

pripažinti, kad Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/63, kuriuo yra pagrįsti ginčijami sprendimai, yra nesuderinamas su ES pagrindinių teisių chartijoje pripažintu laisvės užsiimti verslu principu;

priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl Bendros pertvarkymo valdybos per valdybos posėdžius priimtų sprendimų: 2016 m. balandžio 15 d. SRB/ES/SRF/2016/06 (pirmasis sprendimas) ir 2016 m. gegužės 20 d. SRB/ES/SRF/2016/13 (antrasis sprendimas), kuriais nustatytas ieškovės ex ante įnašas, numatytas Deleguotame reglamente (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015, p. 44).

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: nepranešimas Credito Fondiario apie pirmą ir antrą sprendimus.

Italijos Bankas nepranešė ieškovei apie du Valdybos priimtus sprendimus, kaip reikalaujama pagal 2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/81 5 straipsnį, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą taikymo sąlygos (OL L 15, 2015, p. 1), o tik pranešė apie mokėtiną sumą ir taip pažeidė ieškovės teisę laiku kreiptis į teismą. Valdyba neįvykdė pranešimo priežiūros pareigos.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: SESV 296 straipsnio 2 dalies pažeidimas dėl motyvavimo stokos ir dėl pareigos sprendimus dėl ex ante įnašų priimti per rungimosi principu grindžiamą procedūrą pažeidimo.

Ginčijamuose sprendimuose nėra jokių motyvų, kaip ex ante įnašas buvo iš tikrųjų apskaičiuotas, ir taip ieškovei užkirstas kelias veiksmingai patikrinti priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: neteisingas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 5 straipsnio 1 dalies f punkto taikymas.

Ex ante įnašas, kurio reikalaujama iš Credito Fondiario, yra neproporcingas, palyginti su įstaigos rizikos pobūdžiu, ir jis buvo apskaičiuotas klaidingai įvertinus įstaigos pasyvus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 4 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio pažeidimas. Klaidingas įstaigos Credito Fondiario rizikos pobūdžio vertinimas.

2014 m. gruodžio 31 d.Credito Fondiario buvo būdingas žemas rizikingumas, remiantis kriterijais, įtvirtintais Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 4 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje. Valdybos apskaičiuotas įnašas yra būdingas aukšto rizikingumo įmonėms ir šį įnašą Valdyba apskaičiavo neatsižvelgusi į minėtuose straipsniuose numatytus rizikos nustatymo ir mažinimo kriterijus.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: ES pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsnių pažeidimas – Vienodas požiūris.

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/63 5 straipsnio 1 dalies f punktu ir I priedu pažeidžiamas vienodo požiūrio principas tiek, kiek nagrinėjamame sektoriuje numatytas diskriminuojamas vertinimas.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas: proporcingumo ir teisinio saugumo principų pažeidimas.

Neatsižvelgus į nedidelį ieškovės rizikingumą sprendimuose nustatytas ex ante įnašas, tinkantis įmonei, kurios rizikingumas yra aukštas, ir dėl to pažeidžiami proporcingumo ir teisinio saugumo principai.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas: ES pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnio pažeidimas – Laisvė užsiimti verslu.

Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/63, kuriame įmonės rizikos vertinimo srityje nustatyti griežtesni reikalavimai, nei numatytieji Europos bankams taikomuose norminiuose aktuose ir 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, bendro pertvarkymo mechanizmo ir Bendro pertvarkymo fondo veikimo kontekste, ir kuris iš dalies keičia Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1), ir palikta savo nuožiūra spręsti dėl ex ante įnašo apskaičiavimo, pažeidžiami vienodo požiūrio, teisinio saugumo ir laisvės užsiimti verslu principai.


31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/61


2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Byla T-665/16)

(2016/C 402/72)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zeliona Gura, Lenkija), atstovaujama teisės patarėjo E. Skrzydło-Tefelska ir advokato K. Gajek

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra simboliai „€“ ir „$“ – Registracijos paraiška Nr. 13 839 998

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. liepos 14 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2086/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.