ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 333

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. rugsėjo 9d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

2016/C 333/01

Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2016/C 333/02

Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

4

2016/C 333/03

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

9

2016/C 333/04

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

12

2016/C 333/05

Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

16

2016/C 333/06

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

19

2016/C 333/07

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

22

2016/C 333/08

Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

27

2016/C 333/09

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

31

2016/C 333/10

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

34

2016/C 333/11

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

40

2016/C 333/12

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

45


Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

LT

 


IV Pranešimai

9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/1


Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 809 234

 

41 809 234

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 809 234

 

41 809 234

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

 

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

 

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

 

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

 

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

 

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

BENDRA SUMA

41 809 234

8 800 000

50 609 234

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

250 000

 

250 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

700 000

 

700 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

760 000

 

760 000

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

 

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 702 234

585 000

24 287 234

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 215 000

 

3 215 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

270 000

 

270 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

460 000

 

460 000

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

 

12 000

2 5

EAA VALDYMAS

230 000

 

230 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

 

10 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 197 000

 

4 197 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

BENDRA SUMA

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/4


Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

189 000

 

189 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 145 000

 

20 145 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

754 412

754 412

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

 

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

305

305

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

754 717

754 717

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

 

p.m.

 

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

 

p.m.

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

20 145 000

754 717

20 899 717

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERACIJOS

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

BENDRA SUMA

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

129 662

129 662

2016 m. asignavimai

667 580

537 918

129 662

Iš viso

797 242

667 580

129 662

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

1 540 764

1 540 764

2016 m. asignavimai

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Iš viso

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2016

2017

Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai

159 430

159 430

2016 m. asignavimai

761 000

601 570

159 430

Iš viso

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/9


Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/03)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

 

56 766 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

 

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 481 650

 

1 481 650

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 481 650

 

1 481 650

 

BENDRA SUMA

58 247 650

 

58 247 650

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

 

700 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

 

170 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

–80 000

370 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

 

15 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

885 000

 

885 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

129 000

20 000

149 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

330 000

–75 000

255 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

251 000

 

251 000

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

360 000

26 000

386 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 244 000

2 000

7 246 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

BENDRA SUMA

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/12


Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

14 114 000

 

14 114 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 114 000

 

14 114 000

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

974 000

333 000

1 307 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

974 000

333 000

1 307 000

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

112 000

 

112 000

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

112 000

 

112 000

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

 

p.m.

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

250 000

 

250 000

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

 

p.m.

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

 

250 000

 

BENDRA SUMA

15 450 000

333 000

15 783 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

SUSITIKIMAI

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

 

 

 

 

 

 

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

 

 

 

 

 

 

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

 

 

 

 

 

 

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/16


Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/05)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

95 926 000

 

95 926 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

95 926 000

 

95 926 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

36 370 000

 

36 370 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

36 370 000

 

36 370 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

 

p.m.

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

825 000

43 000

868 000

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

825 000

43 000

868 000

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

150 000

 

150 000

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

150 000

 

150 000

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

7 antraštinė dalis - Iš viso

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

BENDRA SUMA

176 479 000

16 919 000

193 398 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

79 473 000

 

79 473 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

4 844 000

 

4 844 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

192 000

50 000

242 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

85 948 000

50 000

85 998 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

206 000

 

206 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

„S“ VEIKLA

203 000

 

203 000

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

1 036 000

 

1 036 000

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

428 000

 

428 000

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

753 000

–35 000

718 000

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

137 000

–43 000

94 000

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

595 000

837 000

1 432 000

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

587 000

 

587 000

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

790 000

140 000

930 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

 

p.m.

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

 

p.m.

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

BENDRA SUMA

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/19


Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

 

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

 

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

26 000 000

700 000

26 700 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 000 000

700 000

26 700 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

845 879

 

845 879

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

845 879

 

845 879

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

 

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

BENDRA SUMA

26 845 879

700 000

27 545 879

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

16 793 879

 

16 793 879

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

140 000

 

140 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

335 000

 

335 000

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

210 000

 

210 000

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

5 000

 

5 000

1 9

PENSIJOS

p.m.

 

p.m.

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 483 879

 

17 483 879

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 315 000

 

1 315 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

669 000

 

669 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

212 000

 

212 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

191 000

 

191 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

 

205 000

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 592 000

 

2 592 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 100 000

700 000

3 800 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 770 000

700 000

7 470 000

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/22


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/07)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 970 000

466 000

33 436 000

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 490 000

 

3 490 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

619 000

 

619 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

BENDRA SUMA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Iš viso AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Iš viso AST

29

29

28

Iš viso

110

110

108

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Iš viso FG

339

336

336

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Iš viso

339

336

336


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/27


Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/08)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

4 000 000

 

4 000 000

1 9

REZERVAS

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

 

p.m.

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

4 584

4 584

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 584

4 584

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

 

p.m.

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

107 367 309

3 232 100

110 599 409

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

MOKYMAI

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

 

 

 

 

 

 

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

 

 

 

 

 

 

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/31


Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/09)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

9 217 000

 

9 217 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 217 000

 

9 217 000

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

 

330 000

330 000

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

 

420 000

420 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

 

750 000

750 000

 

BENDRA SUMA

9 217 000

750 000

9 967 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

BENDRA SUMA

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/34


Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

0,—

3 745 205

3 745 205

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

0,—

3 745 205

3 745 205

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

 

 

 

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

 

 

BENDRA SUMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

318 000

 

318 000

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

4 000 000

 

4 000 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

39 000

 

39 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 535 000

 

2 535 000

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

p.m.

p.m.

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

3 745 205

3 745 205

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 745 205

3 745 205

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

p.m.

p.m.

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

29 729 551

29 729 551

10 3

TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS

p.m.

p.m.

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

BENDRA SUMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

2016

2015

2014

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Iš viso AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Iš viso AST

368

204

Iš viso

510

317

Bendra suma

827

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1/2016

Naujoji suma

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Iš viso FG

73,5

13,5

87

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71

0

71

Iš viso

144,5

13,5

158


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/40


Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

BENDRA SUMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

MOKYMAS

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

STAŽUOTĖS

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

BENDRA SUMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/45


Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2016/C 333/12)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

25 958 600

 

25 958 600

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

25 958 600

 

25 958 600

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

 

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

896 207

19 950 947

20 847 154

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

896 207

19 950 947

20 847 154

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

740

740

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

740

740

 

BENDRA SUMA

26 854 807

19 951 687

46 806 494

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2016 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

BENDRA SUMA

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493