ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. balandžio 29d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos sisteminės rizikos valdyba

2016/C 153/01

2016 m. kovo 24 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (ESRV/2016/3)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2016/C 153/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2016/C 153/04

Euro kursas

5

2016/C 153/05

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

6


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 153/06

Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – ISDA

7

2016/C 153/07

Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – Markit

10

2016/C 153/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

13

2016/C 153/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7949 – Norwegian / Shiphold / OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

15

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2016/C 153/11

Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

16


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

REKOMENDACIJOS

Europos sisteminės rizikos valdyba

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/1


EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

2016 m. kovo 24 d.

kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo

(ESRV/2016/3)

(2016/C 153/01)

EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), ypač į jo 3 straipsnį ir 16–18 straipsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 458 straipsnio 8 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo patvirtinamos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (3), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalies e punktą ir 18–20 straipsnius,

kadangi:

(1)

makroprudencinės politikos veiksmingumą ir nuoseklumą užtikrinantys politikos kūrėjai turi tinkamai atsižvelgti į atskirų valstybių narių priimtų makroprudencinės politikos priemonių tarptautinį poveikį ir prireikus priimti tinkamas abipuses makroprudencinės politikos priemones jam suvaldyti;

(2)

Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2015/2 (4) nustatyta savanoriško abipusiškumo dėl makroprudencinės politikos priemonių sistema turėtų užtikrinti, kad visos vienoje valstybėje narėje aktyvuotos pozicijomis grįstos makroprudencinės politikos priemonės būtų abipusiškai taikomos kitose valstybėse narėse;

(3)

atsižvelgdama į naujausius teisinius pokyčius Belgijoje dėl vidaus reitingais pagrįstą (angl. internal ratings-based, IRB) metodą taikančių kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskolų pozicijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomo papildomo 5 procentų rizikos koeficiento įgyvendinimo, Europos sisteminės rizikos valdybos bendroji valdyba nusprendė įtraukti Belgijos priemonę į makroprudencinės politikos priemonių, kurias rekomenduojama abipusiškai taikyti pagal Rekomendaciją ESRV/2015/2, sąrašą,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1 SKIRSNIS

PAKEITIMAI

Rekomendacija ESRV/2015/2 iš dalies keičiama taip:

1.

1 skirsnio C rekomendacijos 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti kitų atitinkamų institucijų priimtas makroprudencinės politikos priemones, kurias ESRV rekomendavo abipusiškai taikyti. Rekomenduojama abipusiškai taikyti šias priemones:

Belgija:

vidaus reitingais pagrįstą metodą taikančių kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskolų pozicijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomas, priede apibūdintas, 5 procentų papildomas rizikos koeficientas.“;

2.

Priede išdėstytas tekstas pridedamas kaip Rekomendacijos ESRV/2015/2 priedas:

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. kovo 24 d.

ESRV Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(3)  OL C 58, 2011 2 24, p. 4.

(4)  2015 m. gruodžio 15 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 97, 2016 3 12, p 9).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Belgija

Vidaus reitingais pagrįstą metodą taikančių kredito įstaigų (IRB kredito įstaigos) Belgijos hipotekos paskolų pozicijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomas 5 procentų papildomas rizikos koeficientas

I.   Priemonės aprašymas

1.

Belgijos priemonė yra IRB kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskolų pozicijų vertei taikomas 5 procentais padidintas rizikos koeficientas. Tiksliau, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 154 straipsnio 3 dalį apskaičiuotas Belgijoje esančiu gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų mažmeninių pozicijų rizikos koeficientas padidinamas 5 procentais. Pavyzdžiui, IRB kredito įstaigų Belgijos hipotekos paskoloms taikomas 10 procentų rizikos koeficientas padidinamas iki 15 procentų.

II.   Abipusiškumas

2.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai pripažinti Belgijos priemonę dėl IRB kredito įstaigų, įsteigtų jų atitinkamose jurisdikcijose, Belgijoje esančių ir joje veiklos leidimą gavusių filialų išleistų Belgijos hipotekos paskolų pozicijų vertės. Šioje dalyje taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.

3.

Jei nėra kitose valstybėse narėse esančių IRB kredito įstaigų, Belgijoje įsteigusių filialus, kurie turėtų reikšmingas Belgijos hipotekos rinkos pozicijas, atitinkamos institucijos gali nuspręsti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalies. Kai priimamas naujas sprendimas pratęsti Belgijos priemonės taikymo laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 9 dalį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama peržiūrėti padėtį ir prireikus abipusiškai taikyti Belgijos priemonę.

4.

Atitinkamoms institucijoms taip pat rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę IRB kredito įstaigų, įsteigtų jų atitinkamose jurisdikcijose, tarptautinių tiesiogiai teikiamų Belgijos hipotekos paskolų pozicijų vertei. Vadovaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jos jurisdikcijoje, ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodyto abipusiškumo, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirsnyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama per šešis mėnesius priimti tapačią priemonę.

5.

Jei nėra kitose valstybėse narėse esančių IRB kredito įstaigų, turinčių reikšmingas tiesiogines tarptautines Belgijos hipotekos rinkos pozicijas, atitinkamos institucijos gali nuspręsti abipusiškumo netaikyti. Kai priimamas naujas sprendimas pratęsti Belgijos priemonės taikymo laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 9 dalį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama peržiūrėti padėtį ir prireikus abipusiškai taikyti Belgijos priemonę.“


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/4


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 153/02)

2016 m. balandžio 20 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M7980. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/4


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 153/03)

2015 m. gruodžio 2 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik vokiečių kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32015M7817. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/5


Euro kursas (1)

2016 m. balandžio 28 d.

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1358

JPY

Japonijos jena

122,84

DKK

Danijos krona

7,4432

GBP

Svaras sterlingas

0,77838

SEK

Švedijos krona

9,1763

CHF

Šveicarijos frankas

1,0974

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,2460

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,045

HUF

Vengrijos forintas

310,70

PLN

Lenkijos zlotas

4,3880

RON

Rumunijos lėja

4,4723

TRY

Turkijos lira

3,1963

AUD

Australijos doleris

1,4906

CAD

Kanados doleris

1,4262

HKD

Honkongo doleris

8,8111

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6287

SGD

Singapūro doleris

1,5273

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 295,54

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,3328

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,3562

HRK

Kroatijos kuna

7,4800

IDR

Indonezijos rupija

14 977,23

MYR

Malaizijos ringitas

4,4251

PHP

Filipinų pesas

53,309

RUB

Rusijos rublis

73,5195

THB

Tailando batas

39,804

BRL

Brazilijos realas

3,9907

MXN

Meksikos pesas

19,6713

INR

Indijos rupija

75,5310


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/6


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2016/C 153/05)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis San Marino Respublika.

Proga Viljamo Šekspyro 400-osios mirties metinės.

Dizaino aprašas. Monetoje pavaizduotas poeto portretas. Dešinėje pusėje puslankiu nurodytos datos „1616–2016“ ir monetą leidžianti šalis – „San Marino“; apačioje, dešinėje, iškalti monetos autoriaus inicialai – „MB“. Kairėje puslankiu išdėstytas įrašas „William Shakespeare“, o apačioje, kairėje – kalyklos ženklas („R“).

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 85 000 monetų.

Išleidimo data 2016 m. rugsėjis.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/7


Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Įvadas

(1)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 9 straipsnį tais atvejais, kai Komisija ketina priimti sprendimą reikalauti nutraukti pažeidimą, o atitinkamos šalys pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, kuriais siekiama išspręsti Komisijos išankstiniame vertinime nurodytas problemas, ji savo sprendimu gali nustatyti, kad šie įsipareigojimai įmonėms yra privalomi. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame daroma išvada, kad tolesniems Komisijos veiksmams nebėra pagrindo. Pagal to paties reglamento 27 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinį įsipareigojimų turinį. Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabų per Komisijos nustatytą laikotarpį. Pagal 9 straipsnį priimtu Komisijos sprendimu pažeidimas nenustatomas.

2.   Bylos santrauka

(2)

2013 m. liepos 1 d. pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 (2) 10 straipsnį Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą dėl to, kad, kiek tai susiję su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, Tarptautinė apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacija (ISDA) galimai pažeidė Sutarties 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimas, kuriame išdėstytas preliminarus konkurencijos vertinimas, gali būti laikomas Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų pagrindu.

(3)

Komisija savo prieštaravimo pareiškime daro prielaidą, kad gali būti, jog esama vienakrypčio vienkartinio perėjimo nuo nebiržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos prie galimos naujos biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos, nes kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ar kredito ateities sandoriai, kuriais prekiaujama biržoje, būtų tinkamas likvidžių standartizuotų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, kuriais prekiaujama ne biržoje, pakaitalas. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorį galima palyginti su įmonės ar valstybės skolos (pavyzdžiui, obligacijų ar paskolos) draudimo sutartimi, kai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio pirkėjas kas ketvirtį moka įmoką, o jo pardavėjas įsipareigoja padengti skolos išlaidas, jei pirkėjas neįvykdo įsipareigojimų. Nors nebiržinės prekybos atveju kaip dvišalius tarpininkus tarp pirkėjų ir pardavėjų (toliau – prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais) reikia pasitelkti investicijų bankus, jie yra svarbūs užtikrinant likvidumą biržinės prekybos pradžios etape, bet vėliau anoniminės prekybos aplinkoje, kurioje visi nariai gali prekiauti tarpusavyje, tarpininkų atsisakoma.

(4)

ISDA yra prekybos asociacija, atstovaujanti išvestinių finansinių priemonių sektoriui. ISDA turi daug įvairių narių, įskaitant visų pirma ir prekiautojus kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. 2003 m. ISDA parengė kredito išvestinių finansinių priemonių apibrėžčių sąvadą, kuris yra standartinis nebiržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis dokumentas. Kredito išvestinių finansinių priemonių apibrėžčių sąvade taip pat išdėstyta kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių vykdymo po kredito įvykio aukciono tvarka metodika, kuria vadovaujantis kredito išvestinės finansinės priemonės sandorio šalims pasiūloma kaina už atitinkamos neišpirktos obligacijos likutinę vertę. Ši kaina dar vadinama galutine kaina arba ISDA galutine kaina. ISDA reiškia su nuosavybės teisėmis susijusias pretenzijas į galutinės kainos metodiką, visų pirma į teisę licencijuoti galutinės kainos metodikos naudojimą kredito išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kuriais prekiaujama biržoje, vykdyti.

(5)

Remiantis prieštaravimo pareiškimu, Vokietijos birža (Deutsche Börse) (Eurex) 2007 m. kovo mėn. pradėjo biržinę prekybą kredito ateities sandorių produktu, o rizikos draudimo fondo Citadel ir Čikagos prekių biržos (Chicago Mercantile Exchange) bendroji įmonė CMDX tokią prekybą ketino pradėti 2008 m. pabaigoje. Prieštaravimo pareiškime nurodyta, kad abu subjektai prašė išduoti licencijas taikyti ISDA galutinės kainos metodiką jiems vykdant biržinę prekybą kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kad jie galėtų nustatyti savo kredito ateities sandorių kainą įvykus kredito įvykiui. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, ISDA atsisakė biržai Eurex (2007 m.) ir įmonei CMDX (2008 m.) išduoti licenciją taikyti galutinės kainos metodiką. Prieštaravimo pareiškime taip pat preliminariai nurodyta, kad 2007 m. ISDA direktorių valdyba priėmė rezoliuciją, kuria nustatyta, kad licencijos taikyti galutinės kainos metodiką biržinei prekybai neišduodamos. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, ši rezoliucija buvo įgyvendinta svetainėje www.creditfixings.com pateiktame naudojimosi susitarime. Nuo to laiko naudojimosi susitarimo teksto pakeitimų nebuvo padaryta ir jis galioja ir dabar.

(6)

Prieštaravimo pareiškime preliminariai nurodyta konkurencijos problema, jog ISDA savo veiksmais galėjo užkirsti kelią potencialiems naujiems rinkos dalyviams sėkmingai sukurti biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis platformą, kurioje visi nariai gali prekiauti tarpusavyje. ISDA nesutinka su tuo, kad galutinės kainos metodika yra būtinai reikalinga biržinei prekybai kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis vykdyti, ir nurodo keletą su kredito įvykiu susijusio aukciono sąžiningumo problemų, jei būtų išduota licencija galutinės kainos metodiką taikyti biržinei prekybai. Viena iš pagrindinių ISDA nurodytų problemų yra susijusi su tuo, kad su kredito įvykiu susijusio aukciono dalyviai jų metu gali manipuliuoti aukciono rezultatais siekdami naudos iš nebaigtų vykdyti sutarčių, kuriomis biržoje prekiaujama ne aukciono būdu.

(7)

Prieštaravimo pareiškime galimas ISDA atsisakymas išduoti licenciją preliminariai kvalifikuotas kaip įmonių asociacijos sprendimai, kuriais apribota potenciali konkurencija, kaip nurodyta Sutarties 101 straipsnyje ir EEE susitarimo 53 straipsnyje.

3.   Pagrindinis pasiūlytų įsipareigojimų turinys

(8)

ISDA nesutinka su prieštaravimo pareiškime išdėstytomis preliminariomis išvadomis. Vis dėlto ji pasiūlė prisiimti su veiksmais ir organizavimu susijusius įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį (toliau – įsipareigojimai), kad išspręstų Komisijos preliminariai nurodytas konkurencijos problemas, susijusias su licencijų taikyti galutinės kainos metodiką išdavimu. Toliau apibūdinti pagrindiniai įsipareigojimų elementai.

a)   Su veiksmais susiję įsipareigojimai

(9)

ISDA įsipareigoja bet kuriam pareiškėjui per 120 dienų derybų laikotarpį (kurį susitarimu galima pratęsti dar 30 dienų) sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti licencijas taikyti galutinės kainos metodiką biržinei prekybai.

(10)

ISDA pasiūlyti įsipareigojimai jai netaikomi ir ji gali visų pirma bet kuriame teisme ar tribunole bet kuriam pareiškėjui pareikšti ieškinį dėl įpareigojimo nutraukti veiksmus, susijusius su jos teisių į galutinės kainos metodiką pažeidimu (jai to nepadarius, tai laikoma įsipareigojimų pažeidimu), jei:

i)

pareiškėjas nesutinka su licencijos taikyti galutinės kainos metodiką susitarimo nuostatomis arba jų nesilaiko,

ii)

pareiškėjui gresia neišvengiamas įsipareigojimų neįvykdymas ir jis nesuteikia garantijos, kad licencijos išdavimo mokesčiai bus sumokėti,

iii)

esant įsipareigojimų dokumento 17 dalyje nurodytoms aplinkybėms panaikintas licencijos taikyti galutinės kainos metodiką galiojimas.

(11)

Pagal įsipareigojimų dokumento 17 dalį ISDA taip pat gali panaikinti licencijos galiojimą griežtai laikydamasi tam tikrų sąlygų, kai ji įrodo, kad su kredito įvykiu susijusio aukciono dalyviai manipuliuoja aukcionu dėl specifinių kredito išvestinės finansinės priemonės, kuria prekiaujama biržoje ir kuriai ISDA yra išdavusi licenciją, požymių. ISDA mano, kad šis saugiklis svarbus siekiant užtikrinti aukciono sąžiningumą, jei taikant kitas ne tokias griežtas priemones nepavyksta garantuoti, kad aukcionu nebūtų manipuliuojama.

(12)

ISDA taip pat gali prašyti prekybos vietų sąžiningai bendradarbiauti su aukciono administratoriumi ir teikti jam tam tikrą nuasmenintą suvestinę informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie kredito ateities sandorių, kuriems išduota licencija, grynąsias atvirąsias pozicijas. Be to, ISDA gali reikalauti, kad prekybos vietos, kurioms išduota licencija, sąžiningai bendradarbiautų tobulinant su kredito įvykiu susijusio aukciono taisykles, kuriomis konkrečiai siekiama sumažinti su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama biržoje, susijusio manipuliavimo aukcionu riziką.

(13)

Įsipareigojimuose numatytas dviejų rūšių ginčų sprendimo mechanizmas.

(14)

Kilus ginčui dėl licencijos susitarimo komercinių sąlygų, t. y. sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų, ISDA įsipareigoja sutikti dalyvauti arbitražo procedūroje, kurioje pareiškėjas arbitru paskiria nepriklausomą vyresnįjį teisininką. Per tam tikrą terminą arbitražo teismui nepriėmus sprendimo, ISDA ir pareiškėjas kreipiasi į teismą.

(15)

Jei kilęs ginčas yra susijęs su konkrečia manipuliavimo aukcionu problema ir ISDA ketina panaikinti licencijos galiojimą, ISDA bei prekybos vietos, kuriai išduota licencija, atstovus ir aukciono administratorius išklauso techninis ekspertas, atliekantis priežiūros patikėtinio funkcijas. Remdamasis visų šalių pasiūlymais ir savo patirtimi, patikėtinis nusprendžia, ar būtina patenkinti ISDA reikalavimą panaikinti licencijos galiojimą, ar tam, kad būtų užtikrintas su kredito įvykiu susijusio aukciono sąžiningumas, galima taikyti kitas ne tokias griežtas priemones, įskaitant aukciono taisyklių pakeitimus ir (arba) kredito išvestinei finansinei priemonei, kuria prekiaujama biržoje, taikytinų taisyklių pakeitimus. Priežiūros patikėtinį skiria Europos Komisijos Konkurencijos GD iš trijų ISDA pasiūlytų kandidatų. Kiekvienas kandidatas turi turėti profesinės patirties rengiant aukcionus prekybos vietose.

(16)

Priežiūros patikėtinio sprendimai šalims yra galutiniai, tačiau neturi poveikio Europos Komisijos sprendimui ateityje.

(17)

Galiausiai, ISDA taip pat įsipareigoja nurodyti svetainės www.creditfixings.com administratoriui (-iams) pašalinti visus apribojimus, kuriais varžomas galutinės kainos metodikos taikymas biržinei prekybai.

b)   Su organizavimu susiję įsipareigojimai

(18)

ISDA įsipareigoja pakeisti prašymų išduoti licenciją taikyti galutinės kainos metodiką nagrinėjimo procedūrą, kad prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais nedalyvautų ISDA priimant sprendimus dėl licencijos išdavimo. Įgaliojimus išduoti licencijas taikyti galutinės kainos metodiką turės nebe ISDA direktorių valdyba ar jos pakomitetis, kuriame gali dalyvauti prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, bet ISDA vykdomasis direktorius. Nors tam, kad būtų parengta su kredito įvykiu susijusio aukciono metodika, ISDA gali toliau konsultuotis su savo nariais tik techniniais klausimais, tokios konsultacijos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su atskirų prašymų išduoti licenciją esme. Tais atvejais, kai dėl atskirų prašymų išduoti licenciją reikia padaryti aukciono procedūros ar organizavimo pakeitimų, ISDA gali prašyti nepriklausomų ekspertų pateikti techninių rekomendacijų.

(19)

ISDA įsipareigoja šiuos įsipareigojimus įgyvendinti nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą dėl įsipareigojimų dienos ir juos vykdyti 10 metų. Priežiūros patikėtinis kasmet Komisijai teiks įsipareigojimų įgyvendinimo ataskaitą.

(20)

Įsipareigojimai skelbiami Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

4.   Kvietimas teikti pastabas

(21)

Atlikusi rinkos tyrimą, Komisija ketina priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kuriuo nustatoma, kad pirmiau apibendrinti ir Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje paskelbti įsipareigojimai yra privalomi.

(22)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlytų įsipareigojimų. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių taip pat prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, kuriame nebūtų nurodyta, jų nuomone, verslo paslaptį sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos, o jos vietoje būtų pateikta glausta nekonfidenciali santrauka ir įrašyti žodžiai „verslo paslaptis“ arba „konfidencialu“. Išimtinėmis aplinkybėmis trečiosios šalys taip pat gali pastabas pateikti anonimiškai; atsižvelgiant į tai, jos gali pateikti nekonfidencialią versiją, kurioje pašalinti bendrovės tapatybės duomenys.

(23)

Pageidautina, kad pastabos ir komentarai būtų motyvuoti ir juose būtų išdėstyti reikšmingi faktai. Komisija taip pat prašo siūlyti galimus sprendimus, jei manote, kad dėl kurios nors pasiūlytų įsipareigojimų dalies gali kilti problemų.

(24)

Pastabas su nuoroda AT.39745 CDS Information Market galima siųsti e. paštu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) arba paštu adresu

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo SESV 101 ir 102 straipsniais. Naujųjų straipsnių nuostatos iš esmės atitinka senųjų straipsnių nuostatas. Šiame pranešime daromos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius prireikus turėtų būti laikomos nuorodomis į EB sutarties 81 ir 82 straipsnius.

(2)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18.


29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/10


Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.39745 – Informacijos apie kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius rinka – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Įvadas

(1)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 9 straipsnį tais atvejais, kai Komisija ketina priimti sprendimą reikalauti nutraukti pažeidimą, o atitinkamos šalys pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, kuriais siekiama išspręsti Komisijos išankstiniame vertinime nurodytas problemas, ji savo sprendimu gali nustatyti, kad šie įsipareigojimai įmonėms yra privalomi. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame daroma išvada, kad tolesniems Komisijos veiksmams nebėra pagrindo. Pagal to paties reglamento 27 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinį įsipareigojimų turinį. Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabų per Komisijos nustatytą laikotarpį. Pagal 9 straipsnį priimtu Komisijos sprendimu pažeidimas nenustatomas.

2.   Bylos santrauka

(2)

2013 m. liepos 1 d. pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 (2) 10 straipsnį Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą dėl to, kad, kiek tai susiję su nebiržinės prekybos netiesioginėmis kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinka ir galima biržinės prekybos netiesioginėmis kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinka, įmonė Markit galimai pažeidė Sutarties 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį. Prieštaravimo pareiškime pateiktas išankstinis vertinimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnyje.

(3)

Prieštaravimo pareiškime nurodoma, kad gali būti, jog esama vienakrypčio vienkartinio perėjimo nuo nebiržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos prie galimos naujos biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rinkos, nes kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai ar kredito ateities sandoriai, kuriais prekiaujama biržoje, būtų tinkamas likvidžių standartizuotų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, kuriais prekiaujama ne rinkoje, pakaitalas. Nors nebiržinės prekybos atveju kaip dvišalius tarpininkus tarp pirkėjų ir pardavėjų reikia pasitelkti investicijų bankus, jie yra svarbūs užtikrinant likvidumą biržinės prekybos pradžios etape, bet vėliau anoniminės prekybos aplinkoje, kurioje visi nariai gali prekiauti tarpusavyje, tarpininkų atsisakoma.

(4)

Įmonė Markit yra finansinės informacijos ir paslaugų įmonė, kuri renka ir pinigais verčia informaciją apie kredito išvestines finansines priemones ir kitų klasių turtą. 2008 m. įmonei Markit priklausė visos teisės į indeksus iTraxx ir CDX (toliau – indeksai), kuriuos ankstesniais metais ji įsigijo iš tam tikrų prekiautojų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Įmonės Markit indeksų patariamuosiuose komitetuose prekiautojai ir toliau užėmė svarbią poziciją, be kita ko, konsultavo įmonę licencijų taikyti indeksus naujų tipų produktams išdavimo klausimais. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, 2008 m. rizikos draudimo fondas Citadel ir Čikagos prekių birža (Chicago Mercantile Exchange) norėjo per bendrą įmonę (CMDX) pradėti biržinę prekybą kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Jie paprašė įmonės Markit išduoti licenciją taikyti indeksus iTraxx ir CDX, kad būtų galima sukurti platformą, kurioje naudotojai galėtų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais prekiauti tiek ne biržoje, tiek galiausiai platformoje, kur visi nariai gali prekiauti tarpusavyje (įskaitant per centrinį ribinių pavedimų registrą (Central Limit Order Book, toliau – CLOB). Įmonė Markit galimai atsisakė išduoti licenciją taikyti indeksus iTraxx ir CDX kitu tikslu nei su nebiržine prekyba ir tarpuskaita susijusiems prašymams dėl kotiruotės. Prieštaravimo pareiškime nurodoma, kad įmonė Markit, aiškiai nustačiusi, kad licencijos neišduodamos prekybai per CLOB, neleido visiems nariams prekiauti tarpusavyje.

(5)

Prieštaravimo pareiškime preliminariai nurodyta konkurencijos problema, jog tokiais veiksmais galėjo būti užkirstas kelias rizikos draudimo fondui Citadel ir Čikagos prekių biržai sėkmingai sukurti biržinės prekybos kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis platformą. Remiantis prieštaravimo pareiškimu, įmonė Markit nusprendė neišduoti licencijų taikyti indeksus biržinei prekybai pasikonsultavusi su įmonės trijų indeksų patariamųjų komitetų veikloje dalyvaujančiais prekiautojais kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais.

(6)

Prieštaravimo pareiškime nurodyta, kad galimas įmonės Markit atsisakymas laikytinas įmonių asociacijos sprendimu, kuriuo apribota potenciali konkurencija, kaip nurodyta Sutarties 101 straipsnyje ir EEE susitarimo 53 straipsnyje.

3.   Pagrindinis pasiūlytų įsipareigojimų turinys

(7)

Įmonė Markit nesutinka su prieštaravimo pareiškime išdėstytomis preliminariomis išvadomis. Vis dėlto ji pasiūlė prisiimti su veiksmais ir organizavimu susijusius įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį, kad išspręstų Komisijos preliminariai nurodytas konkurencijos problemas. Toliau apibūdinti pagrindiniai įsipareigojimų elementai.

a)   Su veiksmais susiję įsipareigojimai

(8)

Kalbant apie licencijų išdavimą, įmonė Markit įsipareigoja vykdyti veiklą ir, gavusi prašymus išduoti licencijas taikyti indeksus iTraxx ar CDX siekiant sukurti finansinius produktus, kuriais prekiaujama biržoje (įskaitant apsikeitimo sandorių, ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių produktus) arba juos pakeisiančius produktus, ir (arba) jais prekiauti, licencijas išduoti sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis. Kadangi įmonės Markit išduotos galiojančios licencijos vis dar neapima indekso naudojimo biržinei prekybai, įmonė įsipareigoja tokią licenciją pakeisti arba sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis pasiūlyti naują licenciją. Įmonė Markit gali sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis atsisakyti išduoti licenciją taikyti indeksą:

(a)

kai siūlomi produktai, kuriais prekiaujama biržoje, kelia didelę teisinę ar su reguliavimu susijusią riziką arba itin didelę riziką įmonės Markit reputacijai ir (arba) indeksams ir jos negalima tinkamai pašalinti ribojant atsakomybę arba kitomis sutartinėmis nuostatomis, arba

(b)

kai prekybos vieta neturi pakankamai patirties ir išteklių siūlomam produktui sukurti ir pradėti prekybą juo biržoje. Tai, kad pradėta prekiauti nauju produktu, savaime nelaikytina nepakankama patirtimi.

(9)

Kai galiojančioje licencijoje nustatytas išimtinių teisių galiojimo laikotarpis ir jei įsipareigojimai nėra suderinami su išimtinių teisių sąlygomis, įsipareigojimai bus taikomi tik pasibaigus bet kokiam privalomam išimtinių teisių galiojimo laikotarpiui. Nustatyti naujo išimtinių teisių galiojimo laikotarpio negalima. Su sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis susijęs įsipareigojimas neužkerta kelio įmonei Markit ne ilgesniu kaip dvejų metų pradiniu laikotarpiu suteikti lengvatines ar palankesnes sąlygas, jei naujam indeksu grindžiamam produktui kurti ir tobulinti reikia esminių pradinių investicijų ir jei panašiems naujiems rinkos dalyviams sudaromos tokios pačios sąlygos.

(10)

Įmonė Markit sieks per tris mėnesius su pareiškėjais sudaryti susitarimus dėl kiekvieno prašymo sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti licenciją, bet tam tikromis aplinkybėmis toks derybų laikotarpis gali būti pratęstas iki šešių mėnesių. Įsigaliojus Finansinių priemonių rinkų reglamento (3) 37 straipsnio 1 daliai toks derybų laikotarpis negalės viršyti reglamente nustatytos trukmės, kuri šiuo metu yra trys mėnesiai. Jei iki derybų laikotarpio pabaigos šalys negali susitarti dėl sąlygų, pareiškėjas gali raštu paprašyti įmonės Markit perduoti šį klausimą spręsti nepriklausomam arbitražo teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl tinkamos sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų nustatymo procedūros ir metodikos.

(11)

Ginčai dėl sąžiningų, pagrįstų ir nediskriminacinių sąlygų nustatymo arba ginčai, kylantys dėl atsisakymo išduoti licenciją remiantis 8 punkto a ir b papunkčiuose išdėstytomis sąlygomis, bus perduoti nagrinėti trijų arbitrų arbitražo teismui; jo sprendimas bus privalomas. Arbitražo procedūrą reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai ir jam taikomos Londono tarptautinio arbitražo teismo taisyklės. Jei per devynis mėnesius arbitrai nepriima sprendimo, pareiškėjas gali perduoti klausimą nagrinėti Anglijos ir Velso teismams.

b)   Su organizavimu susiję įsipareigojimai

(12)

Įmonė Markit įsipareigoja išplėsti likusių dviejų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksų (IMC ir CDX) patariamųjų komitetų (toliau – komitetai) sudėtį ir į juos įtrauks atitinkamus rinkos dalyvius, kurie nėra prekiautojai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Komitetus sudarys ne mažiau kaip 25 nariai, įskaitant ne daugiau kaip keturis indekso ar atitinkamos rinkos formuotojus, kurie nėra stambūs prekiautojai, bent šešias prekiautojomis nesančias perkančiąsias įmones ar kitus turto valdytojus ir bent penkias prekybos platformas, biržas, tarpuskaitos namus ar panašų suinteresuotumą turinčius rinkos dalyvius. Nariai savo pareigas eis ne ilgiau kaip dvejus metus (juos galima paskirti kitai kadencijai), sudėtis bus atnaujinama rotacijos tvarka, o pasibaigus pirmiesiems metams bus pakeista ne mažiau kaip 50 % kiekvienos kategorijos pradinių narių.

(13)

Be to, įmonė Markit įsipareigoja peržiūrėti komitetų įgaliojimus ir nustatyti, kad komitetuose svarstomi tik techniniai, veiklos ir administraciniai klausimai. Įmonė Markit uždraus svarstyti klausimus dėl sprendimų dėl licencijos išdavimo arba su indeksais CDX ir iTraxx susijusių sąlygų, komercinių aspektų ar pasiūlymų, kuriais siekiama pelno, dėl tokiais indeksais grindžiamų siūlomų naujų finansinių produktų, kuriais prekiaujama biržoje, privalumų arba bet kokios naujos biržos ar panašios platformos, kuri skirta prekybai tokiais indeksais grindžiamais produktais, privalumų (toliau – draudžiami klausimai). Įmonės Markit teisininkas dalyvaus visuose posėdžiuose bei telefoninėse konferencijose ir darys jų įrašus bei rašys jų protokolus. Tokius protokolus ir įrašus, taip pat svarstyti pateiktus dokumentus įmonė Markit saugos penkerius metus.

(14)

Įmonė Markit, gavusi Komisijos pritarimą, paskirs priežiūros patikėtinį. Patikėtinis kasmet Komisijai teiks įmonės Markit pasiūlytų prisiimti įsipareigojimų laikymosi ataskaitą. Visų pirma, priežiūros patikėtinis tikrins, ar prekiautojai komitetuose nedaro netinkamos įtakos įmonės Markit sprendimams dėl licencijų išdavimo ir ar nesvarstomi draudžiami klausimai.

(15)

Kalbant apie galimybę ateityje bet kuriam prašančiajam juridiniam asmeniui sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis išduoti licenciją taikyti galutinės kainos metodiką, iš svetainės www.creditfixings.com įmonė Markit pašalins visas nuostatas, kuriomis užkertamas kelias galutinės kainos metodiką taikyti biržinei prekybai, taip pat nereikalaus licencijos taikyti galutinės kainos metodiką ir neims atlygio tais atvejais, kai ISDA yra išdavusi licenciją.

(16)

Įmonė Markit įsipareigoja šiuos įsipareigojimus įgyvendinti nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį dienos tol, kol ji nuosavybės teise turės ir kontroliuos indeksus, arba 10 metų, priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių trumpesnis.

(17)

Įsipareigojimai skelbiami Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

4.   Kvietimas teikti pastabas

(18)

Atlikusi rinkos tyrimą, Komisija ketina priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kuriuo nustatoma, kad pirmiau apibendrinti ir Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje paskelbti įsipareigojimai yra privalomi.

(19)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlytų įsipareigojimų. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių taip pat prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, kuriame nebūtų nurodyta, jų nuomone, verslo paslaptį sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos, o jos vietoje būtų pateikta glausta nekonfidenciali santrauka ir įrašyti žodžiai „verslo paslaptis“ arba „konfidencialu“. Išimtinėmis aplinkybėmis trečiosios šalys taip pat gali pastabas pateikti anonimiškai; atsižvelgiant į tai, jos gali pateikti nekonfidencialią versiją, kurioje pašalinti bendrovės tapatybės duomenys.

(20)

Pageidautina, kad pastabos ir komentarai būtų motyvuoti ir juose būtų išdėstyti reikšmingi faktai. Komisija taip pat prašo siūlyti galimus sprendimus, jei manote, kad dėl kurios nors pasiūlytų įsipareigojimų dalies gali kilti problemų.

(21)

Pastabas su nuoroda „AT.39745 CDS Information Market“ galima siųsti e. paštu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) arba paštu adresu

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo SESV 101 ir 102 straipsniais. Naujųjų straipsnių nuostatos iš esmės atitinka senųjų straipsnių nuostatas. Šiame pranešime daromos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius prireikus turėtų būti laikomos nuorodomis į EB sutarties 81 ir 82 straipsnius.

(2)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18.

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).


29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 153/08)

1.

2016 m. balandžio 21 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: „Apollo Management LP“ (toliau – „Apollo“, JAV) susijusių įmonių valdomas investicinis fondas pirkdamas akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę įmonės „Açoreana Seguros, SA“ (toliau – „Açoreana“, Portugalija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Apollo“– investicinis fondas, visame pasaulyje investuojantis į įvairius verslo sektorius, tokius kaip gyvybės ir ne gyvybės draudimas, chemijos, kruizų, logistikos, popieriaus ir metalo įmonės,

—   „Açoreana“– gyvybės ir ne gyvybės draudimo produktai bei paslaugos Portugalijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Susijungimų reglamentą procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/14


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7949 – Norwegian / Shiphold / OSM Aviation)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 153/09)

1.

2016 m. balandžio 21 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po perdavimo pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Norwegian Air Resources Holding Ltd“ (toliau – NAHR, Airija), kontroliuojama „Norwegian Air Shuttle ASA“ (toliau – „Norwegian“, Norvegija), ir „OSM Aviation Group Ltd“ (toliau – „OSM Aviation Holding“, Kipras), kontroliuojama „Shiphold Ltd“ (toliau – „Shiphold“, Kipras), pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „OSM Aviation Ltd“ (toliau – „OSM Aviation“, Kipras) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „NARH“: išteklių bendrovė, teikianti įgulos ir įgulos valdymo paslaugas „Norwegian“, vykdančios veiklą keleivinio oro transporto paslaugų rinkoje,

—   „OSM Aviation Holding“: „Shiphold“ kontroliuojama kontroliuojančioji bendrovė, vykdanti veiklą laivybos rinkoje,

—   „OSM Aviation“: bendrovė, teikianti įvairias paslaugas įgulos valdymo srityje, be kita ko, teikianti pilotų ir įgulos įdarbinimo ir valdymo paslaugas įvairioms oro transporto bendrovėms.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti Komisijai faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7949 – Norwegian / Shiphold / OSM Aviation“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 153/10)

1.

2016 m. balandžio 22 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Pillarstone Italy S.p.A.“ („Pillarstone“, Italija), kuri yra „KKR & Co L.P.“ („KKR“, Jungtinės Amerikos Valstijos) netiesiogiai kontroliuojamas investicijų fondas, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Sirti S.p.A.“ („Sirti“, Italja) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Pillarstone“: ši bendrovė yra „KKR“ netiesiogiai kontroliuojamas fondas. „Pillarstone“ buvo įsteigta kaip investavimo priemonė, siekiant suteikti bendrovėms naują kapitalą.

—   „KKR“: pasaulinė investicinė bendrovė, valdanti investicijas į įvairių kategorijų turtą, įskaitant privatų kapitalą, energiją, infrastruktūrą, nekilnojamąjį turtą, kredito strategijas ir rizikos draudimo fondus.

—   „Sirti“: Italijos bendrovė, teikianti civilinės inžinerijos paslaugas. „Sirti“ pagrindinė veikla yra telekomunikacijų, elektros, geležinkelių, transporto, televizijos transliavimo pramonės tinklų ir sistemų kūrimas, inžinerija, įgyvendinimas, palaikymas ir valdymas. Be to, „Sirti“ vykdo veiklą IT paslaugų pramonėje ir teikia IT paslaugas telekomunikacijų, Vyriausybės ir komunalinių paslaugų sektoriuose. „Sirti“ daugiausiai vykdo veiklą Italijoje, tačiau tam tikrose srityse – ir kitose Europos šalyse, įskaitant Švediją.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeris +32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8001 – Pillarstone/Sirti“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


KITI AKTAI

Europos Komisija

29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/16


Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

(2016/C 153/11)

Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1) 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

NEREIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Nereikšmingo pakeitimo paraiška pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012  (2) 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

„PROSCIUTTO DI NORCIA“

ES Nr.: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

SKVN ( ) SGN ( X ) GTG ( )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

E. paštas: info@prosciuttodinorcia.com

Asociacija „Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia“ turi teisę teikti pakeitimo paraišką pagal 2013 m. spalio 14 d. Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos sprendimo Nr. 12511 13 straipsnio 1 dalį.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Keičiamos produkto specifikacijos dalys

Produkto aprašymas

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su vietove

Ženklinimas etiketėmis

Kita (teisės aktų atnaujinimas, tikrinimo įstaiga, pakavimas)

4.   Pakeitimo (-ų) pobūdis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio paskelbto bendrojo dokumento keisti nereikia.

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio reikia keisti paskelbtą bendrąjį dokumentą.

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir kurio bendrasis dokumentas (arba lygiavertis dokumentas) nepaskelbtas.

Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

Gamybos būdas

Produkto specifikacijos 3 straipsnio „Žaliavos“ pakeitimai:

Sakinys „c) kitų veislių kuilių ar sukryžmintų kuilių palikuonis, jei jie atitinka selekcijos ar kryžminimo programas, kurių tikslai suderinami su Italijos genealoginės knygos tikslais […]“

keičiamas taip:

„c)

kitų veislių kuilių ar sukryžmintų kuilių palikuonis, kurie skirti sunkiosioms kiaulėms išvesti.“

Šiuo pakeitimu norima paaiškinti tai, kas jau numatyta produkto specifikacijoje esančiame sakinyje „kiaulių kilmei geografiniai apribojimai netaikomi“, kuris eina iš karto po kitos dalies c punkto.

Be to, šis pakeitimas daromas laikantis atviros rinkos ir laisvos konkurencijos ekonomikos principo, visiškai perkeliant ir įgyvendinant ES sutarties 101, 119 ir paskesnius straipsnius. Šis pakeitimas yra laikytinas nereikšmingu, nes juo nesukuriama papildomų produkto žaliavų pardavimo apribojimų ir bendrai laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos a–e punktų.

Sakinys „Šėrimo tvarka ir auginimo technika padeda užtikrinti, kad, palaipsniui didinant paros davinį, bus užauginta sunkioji kiaulė.“

keičiamas taip:

„Šėrimo tvarka ir auginimo technika padeda užtikrinti, kad bus užaugintos sunkiosios kiaulės.“

Sakiniai: „Remiantis šia specifikacija, auginimo metodai, leistinos pašaro rūšys, kiekiai ir naudojimo būdai yra suplanuoti siekiant išauginti tradicines didelio svorio kiaules. Šio tikslo siekiama saikingai didinant paros davinį ir laikantis galiojančių bendrų šėrimo taisyklių.“

keičiami taip:

„Remiantis šia specifikacija, auginimo metodai, leistinos pašaro rūšys, jų kiekiai ir naudojimo būdai yra suplanuoti siekiant išauginti tradicines didelio svorio kiaules. Šio tikslo siekiama laikantis galiojančių bendrų šėrimo taisyklių.“

Šis pakeitimas pateisinamas tuo, kad prieveiksmis „saikingai“ nėra objektyvus, todėl gali duoti pagrindo interpretacijoms. Veisiant sunkiąsias kiaules, turi būti laikomasi šėrimo ir penėjimo metodų, pagal kuriuos negalima nepaisyti produkto specifikacijos 3 straipsnyje aprašytų auginimo etape kiaulių svorio klasėms taikytinų nurodymų. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas l-oje, 2-oje ir 3-ioje lentelėse pateiktai informacijai, susijusiai su leistinais pašarais, javų kilmės ir visu sausosios medžiagos kiekiu, taip pat kitiems patikslinimams, susijusiems su bendro išrūgų ir pasukų, taip pat bendro džiovintų bulvių ir maniokų naudojimo ir azoto kaip distiliavimo atliekos kiekio apribojimais. Iš to matyti, kad, laikantis produkto specifikacijos nurodymų ir taikomų teisės aktų, naudojant skirtingos sudėties pašarus, kiaulių paros svorio prieaugis gali skirtis, o dėl jo svyravimo negalima lengvai apibrėžti vidutinio paros prieaugio.

Sakinys „Kiaulės skerdžiamos, kai joms yra nuo devynių iki penkiolikos mėnesių.“

keičiamas taip:

„Kiaulės skerdžiamos, kai joms yra nuo 215 iki 450 dienų.“

Toks pakeitimas motyvuojamas tuo, kad kiaulėms šerti naudojami apibrėžtos sudėties produktai ir taikomi auginimo ir pašarų normavimo metodai ir toliau atitinka SGN nuoroda žymimo produkto „Prosciutto di Norcia“ specifikacijoje numatytas sunkiosios kiaulės ypatybes, tačiau yra gerokai patobulinti: esant tokiai pačiai genetikai ir nepakenkiant skerstos/apdirbamos mėsos kokybei, gerokai padidintas vidutinis mėsinių kiaulių paros prieaugis. Dėl šios priežasties kiaulės produkto specifikacijoje nustatytus mažiausio svorio apribojimus dažnai atitinka daug anksčiau nei sulaukusios 9 mėnesių (t. y. jau būdamos 7–7,5 mėnesių), o produkto specifikacijoje nustatytus didžiausio svorio apribojimus taip pat viršija daug anksčiau nei sulaukusios 15 mėnesių. Dėl to trumpėja kiaulėms skersti tinkamas laikotarpis, mažėja gaunamų žaliavų apimtis, kiaulienos rinka tampa mažiau stabili, o augintojai rizikuoja būti nubausti, jei kiaulės neatitinka svorio arba amžiaus reikalavimų. Todėl siūlymas minimalų skerstinos kiaulės amžių sumažinti iki 215 dienų nuo jos atsivedimo suteiktų augintojams ir skerdėjams daugiau laisvės net tuo atveju, jei vidutinis paros prieaugis būtų didesnis. Tačiau augintojai, besistengiantys prisitaikyti prie su mėsinių kiaulių šėrimu susijusios auginimo technikos pažangos, nebūtų baudžiami, jei nebūtų pakenkta aukščiau minėtai mėsos kokybei.

Sakinys „Paskerdus gyvulius, skerdenos turi būti priskiriamos prie didelio svorio kategorijos, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3220/84, 2001 m. birželio 8 d. Komisijos Sprendimu 2001/468/EB ir 2002 m. liepos 11 d. Ministerijos potvarkiu, ir turi atitikti vidutinės kategorijos kriterijus pagal oficialiosios sistemos mėsos turinio įvertinimą.“

keičiamas taip:

„Paskerdus gyvulius, skerdenos turi būti priskiriamos prie didelio svorio kategorijos pagal galiojančius teisės aktus ir turi atitikti oficialiosios mėsingumo vertinimo sistemos E, U, R ir O klasių kriterijus.“

Šis pakeitimas darytinas ne tik dėl to, kad taikoma reglamentavimo sistema kinta, bet ir dėl techninių priežasčių, susijusių su gamybos būdais. Reguliavimo srityje pakeitimu teisiškai ištaisoma produkto specifikacija, nes tiek Reglamentas (EEB) Nr. 3220/84, tiek Komisijos sprendimas Nr. 2001/468/EB buvo panaikinti, todėl jie nebegali būti laikomi galiojantys. Techniniu požiūriu tai, kad prie sunkiųjų kiaulių skerdenų E mėsingumo klasės galima priskirti šlaunis, leistinas kumpiui „Prosciutto di Norcia“ gaminti, net jei prie tos klasės priskiriamos didesnio raumeningumo (matuojamo ties nugarine ir išreikšto skerdenos svorio procentais) skerdenos, nei šiuo metu yra numatyta U klasės kriterijuose, reiškia, kad prie E klasės galima priskirti ir kumpiui „Prosciutto di Norcia“ gaminti tinkamas šlaunis, turinčias U klasės skerdenoms būdingą faktinį poodinių riebalų sluoksnį.

Sakinys „Sūdymui naudojama vidutinio dydžio granulių jūros druska (natrio chloridas) ir pipirai saikingais kiekiais.“

išbraukiamas.

Toks panaikinimas daromas siekiant, kad produkto specifikacijos tekstą būtų lengviau skaityti, nes nuoroda į sūdymo procesą, į natrio chloridą, kuris sutampa su terminu „jūros druska“, ir susijusių etapų aprašymas grindžiamas produkto „Prosciutto di Norcia“ specifikacijos 4 straipsnyje pateiktu apdorojimo būdo aprašymu, o pipirų naudojimas aprašytas ne tik 4, bet ir 5 straipsnyje „Vytinimas“ numatytuose etapuose.

Produkto specifikacijos 4 straipsnio „Apdorojimo būdas“ pakeitimai:

Sakinys: „Šlaunų perdirbimas toliau tęsiamas sūdymu, kuris atliekamas dviem etapais, naudojant vidutinio dydžio granulių jūros druską.“

keičiamas taip:

„Šlaunys toliau apdorojamos jas dviem etapais sūdant jūros druska.“

Šis pakeitimas, sutampantis su nuorodos į granulių dydį, bendrai apibūdintą kaip „vidutinį“, panaikinimu, daromas dėl to, kad šiuolaikiniai sūdymo įrenginiai veikia skirtingu savaiminio kalibravimo režimu, kuris priklauso nuo skirtingų žaliavos ypatybių, temperatūros sąlygų ir santykinio drėgnio.

Po sakinio „Iš pradžių šlaunys paruošiamos išsunkiant kraujagysles, paskui ištrinamos druska sausuoju ir šlapiuoju būdu.“

įrašomas sakinys:

„Sūdant, saikingais kiekiais dedami pipirai, jei jų nedėta į aptepui naudojamus inkstų riebalus (apie tai žr. 5 straipsnį).“

Tokiu papildymu minėtas pakeitimas perkeliamas į 3 straipsnį ir šis papildymas neprieštarauja 6 straipsnyje pateiktam organoleptinių savybių apibūdinimui, kuriame vartoti skirto saugomos kokybės produkto kvapas aprašytas kaip tipiškas ir šiek tiek pikantiškas. Šią savybę jam suteikia ir inkstų riebalai, kuriuose, kaip nurodyta 5 straipsnyje „Vytinimas“ pateiktose specifikacijose, gali būti pipirų.

Kita

Produkto specifikacijos 7 straipsnis „Patikros“ keičiamas taip:

Sakinys „Patikrą, ar produktas atitinka šią produkto specifikaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 10 ir 11 straipsnius, vykdo kontrolės įstaiga „3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.“, kurios būstinė Todyje (Perudžos provincijoje), Fraz Pantalla, tel. +39 07589571, faks. +39 0758957257, e. paštas certificazione@parco3a.org.“

keičiamas į:

„Ar yra laikomasi specifikacijos, tikrinama remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 37 straipsniu. Kontrolės įstaiga, atsakinga už produkto specifikacijos patikrinimą yra „3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. A r. l.“, kurios būstinė yra Todžio komunos (Perudžos provincija), Pantalos gyvenvietėje (tel. +39 0758957201, faks. +39 0758957257, e. paštas: certificazione@parco3a.org).“

Šiuo pakeitimu tik pateikiama nuoroda į atnaujintą teisės aktą ir kontrolės įstaigos telefono numerį.

Produkto specifikacijos 8 straipsnis „Aprašymas ir pateikimas“ keičiamas taip:

Po sakinio:

„Ženklą sudaro ugnimi išdegintas logotipas, kuriame nurodomas pavadinimas „Prosciutto di Norcia.““

įterpiama ši dalis:

„Kumpis „Prosciutto di Norcia“ taip pat gali būti parduodamas be kaulų, supjaustytas įvairių formų ir svorio dalimis arba griežinėliais. Tokio tipo produkcija turi būti parduodama supakuota į specialias maistui skirtas dėžes ar pakuotes, kurios tinkamai užsandarinamos ir paženklinamos etiketėmis. Ruošiant visą kumpį be kaulų arba jo gabalus, ugnimi išdegintas ženklas turi būti visada matomas.“

Manyta, kad tikslinga į produkto specifikaciją įtraukti viršuje esančią dalį tam, kad pateikto parduoti produkto tipai būtų kuo suprantamesni ir kad būtų patenkinti su produkto pakavimu susiję rinkos poreikiai.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„PROSCIUTTO DI NORCIA“

ES Nr.: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Prosciutto di Norcia“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Žemės ūkio produkto ar maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.2 klasė. Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas

SGN „Prosciutto di Norcia“ – tai vytintas kumpis, parduodamas kriaušės formos, sveria ne mažiau kaip 8,5 kg, pjūvio vietoje mėsa tanki, spalva – nuo rožinės iki raudonos. Būdingas švelnus prieskonių kvapas, malonus, nesūrus skonis.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Kumpis „Prosciutto di Norcia“ gaminamas iš tradicinių itališkų veislių Large White ir Landrace kiaulių ir patobulintų išvestinių veislių kiaulių, įtrauktų į Italijos genealoginę knygą, arba iš tų pačių veislių kuilių palikuonių, šlaunų; iš itališkos veislės Duroc kuilių palikuonių ir patobulintų išvestinių veislių kiaulių, įtrauktų į Italijos genealoginę knygą. Taip pat leidžiama naudoti kitų veislių kuilių ar sukryžmintų kuilių, kurie skirti sunkiosioms kiaulėms išvesti, palikuonis. Kiaulių kilmei geografiniai apribojimai netaikomi.

Vis dėlto negalima naudoti kiaulių, kurios turi netinkamų genetinių savybių, visų pirma – polinkį į kiaulių streso sindromą (KSS), genetinių tipų ir gyvulių, kurie neatitinka šio produkto specifikacijos, ir grynų veislių Landrace Belga, Hampshire, Piétrain, Duroc ir Spotted Poland gyvulių.

Naudojami pašarai turi atitikti prekybos standartus. Apie 10 % rezultato, t. y. kad bus užauginta 160 kg sverianti sunkioji kiaulė, pasiekiama naudojant atitinkamus pašarus ir auginimo metodus.

30–80 kg (vertinant gyvąjį svorį) sveriančioms kiaulėms šerti naudojami produkto specifikacijos 1 ir 2 lentelėse nurodyti pašarai; stebima, kad javų kilmės sausųjų medžiagų kiekis sudarytų ne mažiau nei 45 % viso sausųjų medžiagų kiekio. Daugiau kaip 80 kg sveriančioms kiaulėms šerti naudojami tik produkto specifikacijos 2 lentelėje nurodyti pašarai; stebima, kad javų kilmės sausųjų medžiagų kiekis sudarytų ne mažiau nei 55 % viso sausųjų medžiagų kiekio.

Bendras pasukų ir išrūgų kiekis turi būti ne didesnis kaip 15 litrų per dieną vienam gyvuliui.

Azoto kaip distiliavimo atliekos kiekis neturi viršyti 2 %.

Bendras džiovintų bulvių ir maniokų kiekis neturi viršyti 15 % sausosios davinio dalies. Visiems išvardytiems kiekiams taikoma ne didesnė kaip 10 % paklaida.

Atsižvelgiant į produkto specifikacijoje iškeltus tikslus, pašarų raciono sudėtis turi būti tokia, kad būtų patenkinti gyvulių poreikiai skirtingomis auginimo stadijomis.

Vitaminų ir mineralų priedai leidžiami naudoti neviršijant teisės aktuose nustatytų normų.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Kumpio „Prosciutto di Norcia“ gamybos ir vytinimo etapai turi vykti 4 punkte nurodytoje gamybos vietovėje.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Kumpis „Prosciutto di Norcia“ gali būti parduodamas be kaulų, supjaustytas įvairių formų ir svorio dalimis arba griežinėliais. Tokio tipo produkcija turi būti parduodama supakuota į specialias maistui skirtas dėžes ar pakuotes, kurios tinkamai užsandarinamos ir paženklinamos etiketėmis. Ruošiant visą kumpį be kaulų arba jo gabalus, ugnimi išdegintas ženklas turi būti visada matomas.

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo etiketėmis taisyklės

Kumpis „Prosciutto di Norcia“ parduodamas pažymėtas specialiu produktą identifikuojančiu ženklu. Ženklą sudaro ugnimi išdegintas logotipas, kuriame nurodomas pavadinimas „Prosciutto di Norcia“. Etiketėje aiškiomis ir nenusitrinančiomis raidėmis turi būti užrašytas saugomos geografinės nuorodos pavadinimas „Prosciutto di Norcia“. Šis užrašas turi aiškiai skirtis nuo kitų užrašų etiketėje, iš karto po jo turi būti nuoroda „Indicazione Geografica Protetta“ (liet. saugoma geografinė nuoroda) ir (arba) santrumpa „IGP“ (liet. SGN), išversta į šalies, kurioje produktas parduodamas, kalbą. Šios nuorodos priderinamos prie SGN logotipo. Draudžiama pateikti papildomų aiškiai nenustatytų apibūdinimų.

Vis dėlto leidžiama naudoti nuorodas į pavardes, įmonės pavadinimus, privačius prekės ženklus ir kiaulių auginimo ūkius, kuriuose produktas gaminamas, jei jos nėra giriamojo pobūdžio ir neklaidina pirkėjų.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Kumpio „Prosciutto di Norcia“ gaminimo vietovė yra Norčos, Prečio, Kašos, Monteleonės, Spoleto, Podžiodomo komunos, esančios aukščiau nei 500 m virš jūros lygio.

5.   Ryšys su geografine vietove

4 punkte nurodytai vietovei būdingi aukšti kalnagūbriai, užstojantys drėgno oro srautus nuo jūros pusės, ir kalkiniai dariniai, išsklaidantys lietaus vandenį. Šios savybės kartu su gyventojų laikui bėgant įgytomis kiaulių auginimo ir kiaulienos išpjovų apdorojimo žiniomis ir patirtimi šioje vietovėje lėmė palankią gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių aplinką kokybiškam kumpiui gaminti.

Kumpio „Prosciutto di Norcia“ pjūvio vietoje mėsa būna tanki, jai būdingos nuo rožinės iki raudonos spalvos, švelnus prieskonių kvapas ir malonus, nesūrus skonis.

Kumpio „Prosciutto di Norcia“ savybės priklauso ne tik nuo žmogiškųjų veiksnių, susijusių su jo gaminimu, bet taip pat yra glaudžiai susijusios su aplinkos sąlygomis. Gamtinės vietovės sąlygos yra itin palankios kumpiui brandinti ir vytinti dėl pirmiau aprašytų klimato ir dirvos savybių. Be to, Nursino vietovė kiaulienos konservavimo meistriškumu garsėjo dar romėnų laikais. Dėl kalnų žemdirbystės skurdumo ir priverstinio neveiklumo šaltuoju metų laiku vietovės gyventojai specializavosi gyvulių auginimo veikloje. Tokia veikla buvo skatinama Romos Respublikos, Romos imperijos, o vėliau ir bažnytinės valstybės laikais, kuomet Lacijaus kaimo vietovėms buvo teikta didesnės reikšmės. Valstiečiai, remdamiesi dar ir šiandien gyvomis tradicinėmis žiniomis, jau tada išmanė kiaulių anatomiją, skerdimą, išpjovų ruošimą ir konservavimą; sūdytos ir vytintos išpjovos būdavo parduodamos kaimyninėse vietovėse.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Visą produkto specifikacijos tekstą galima rasti interneto svetainėje http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

arba

Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos interneto svetainėje (www.politicheagricole.it), ekrano dešinėje viršuje spaudžiant nuorodą „Prodotti DOP IGP“ (liet. SKVN, SGN nuorodomis žymimi gaminiai), po to ekrano kairėje – „Prodotti DOP IGP, e STG“ (liet. SKVN, SGN, GTG nuorodomis žymimi gaminiai) ir galiausiai – „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (liet. ES nagrinėjamos specifikacijos).


(1)  OL L 179, 2014 6 19, p. 17.

(2)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.