ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. vasario 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 068/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 068/02

Byla C-454/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Proximus SA, buvusi Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 2002/20/EB — 12 ir 13 straipsniai — Administraciniai mokesčiai — Rinkliava už teises įrengti įrenginius — Taikymo sritis — Savivaldybės teisės aktas — Judriojo telefono ryšio antenos)

2

2016/C 068/03

Byla C-517/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Proximus SA, buvusi Belgacom SA, perėmusi Belgacom Mobile SA teises šios pradėtoje byloje/Namiūro provincija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 97/13/EB — 4 ir 11 straipsniai — Direktyva 2002/20/EB — 6 straipsnis — Sąlygos, kurias galima nustatyti dėl bendrojo leidimo, radijo dažnių ir numerių naudojimo teisių, ir specifiniai įpareigojimai — 13 straipsnis — Rinkliava už teises įrengti įrenginius — Taikymo sritis — Provincijos teisės aktas — Mokestis už judriojo telefono ryšio tinklo bokštus ir (arba) siųstuvus ir imtuvus)

3

2016/C 068/04

Sujungtos bylos C-25/14 ir C-26/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas bylose (Conseil d'État (Prancūzija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ir kt. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ir kt. (C-26/14) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai — Skaidrumo pareiga — Šios pareigos taikymo sritis — Nacionalinės kolektyvinės sutartys — Papildoma socialinės apsaugos sistema bendrosios sistemos atžvilgiu — Socialinių partnerių atliktas draudimo įstaigos, atsakingos už šios sistemos valdymą, paskyrimas — Šios sistemos taikymo išplėtimas ministro įsakymu visiems atitinkamo sektoriaus samdomiesiems darbuotojams ir darbdaviams — Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo padarinių ribojimas laiko atžvilgiu)

3

2016/C 068/05

Sujungtos bylos C-132/14–C-136/14: 2015 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (ES) Nr. 1385/2013 — Direktyva 2013/62/ES — Direktyva 2013/64/ES — Teisinis pagrindas — SESV 349 straipsnis — Atokiausi Europos Sąjungos regionai — Majoto statuso dalinis pakeitimas Europos Sąjungos atžvilgiu)

4

2016/C 068/06

Byla C-157/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Direktyva 2009/54/EB — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis — Vartotojų apsauga — Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą — Natūralus mineralinis vanduo — Natrio arba druskos kiekis — Skaičiavimas — Natrio chloridas (valgomoji druska) ar bendras natrio kiekis — Saviraiškos ir informacijos laisvė — Laisvė užsiimti verslu)

5

2016/C 068/07

Byla C-180/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/88/EB — Darbo laiko organizavimas — Kasdieninio poilsio laikas — Savaitės poilsio laikas — Maksimalus savaitės darbo laikas)

6

2016/C 068/08

Byla C-239/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal du travail de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2005/85/EB — Būtiniausi reikalavimai dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse — 39 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisių gynybos priemonę — Daugkartiniai prieglobsčio prašymai — Stabdomojo poveikio neturintis skundas dėl kompetentingos nacionalinės institucijos sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo — Socialinė apsauga — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 19 straipsnio 2 dalis — 47 straipsnis)

6

2016/C 068/09

Byla C-250/14 ir C-289/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Air France-KLM, buvusi Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, buvusi Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Pridėtinės vertės mokestis — Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas — Oro transportas — Įsigytas, bet nepanaudotas bilietas — Transporto paslaugos įvykdymas — Bilieto išdavimas — Mokesčio sumokėjimo momentas)

7

2016/C 068/10

Byla C-293/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2006/123/EB — Taikymo sritis ratione materiale — Į viešosios valdžios funkcijų vykdymą patenkanti veikla — Kaminkrėčio profesija — Priešgaisrinės saugos užduotys — Teritorinis veiklos leidimo apribojimas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Būtinumas — Proporcingumas)

8

2016/C 068/11

Byla C-297/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija, susijusi su vartotojų sutartimis — 15 straipsnio 1 dalies c punktas ir 16 straipsnio 1 dalis — Komercinė arba profesinė veikla, siejama su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta — Pavedimo sutartis, kuria siekiama ekonominio tikslo, nustatyto anksčiau sudarytoje profesinio tarpininko veiklos, siejamos su valstybe nare, kurioje vykdant veiklą yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, tarpininkavimo paslaugų sutartyje — Glaudus ryšys)

9

2016/C 068/12

Byla C-300/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 — Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas — Pripažinimui keliami reikalavimai — Skolininko teisės — Sprendimo peržiūra)

9

2016/C 068/13

Byla C-330/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve teisių perėmėja (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra žemės ūkio politika — Paramos kaimo plėtrai priemonės — Agrarinės aplinkosaugos išmokos — Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 — 23 ir 58 straipsniai — Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 — Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006 — Parama retai augalų veislei — Išmokos prašymas — Turinys — Reikalavimas pateikti sertifikatą — Sankcijos, taikomos jo nepateikus)

10

2016/C 068/14

Byla C-333/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Scotch Whisky Association ir kt./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — Laisvas prekių judėjimas — SESV 34 straipsnis — Kiekybiniai apribojimai — Lygiaverčio poveikio priemonės — Minimali alkoholinių gėrimų kaina, apskaičiuojama atsižvelgiant į alkoholio kiekį produkte — Pateisinimas — SESV 36 straipsnis — Žmonių sveikatos ir gyvybės apsauga — Nacionalinio teismo vertinimas)

11

2016/C 068/15

Byla C-342/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Profesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimas — Direktyva 2005/36/EB — 5 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 2006/123/EB — 16 straipsnis ir 17 straipsnio 6 dalis — SESV 56 straipsnis — Mokesčių konsultavimo bendrovė, įsteigta valstybėje narėje ir teikianti paslaugas kitoje valstybėje narėje — Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama įregistruoti ir pripažinti mokesčių konsultavimo bendroves)

12

2016/C 068/16

Byla C-371/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekybos politika — Dempingas — Neužpildomi dujiniai kišeniniai žiebtuvėliai su akmenėliais — Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 — 11 straipsnio 2 dalis — Baigimas galioti — 13 straipsnis — Vengimas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 260/2013 — Galiojimas — Antidempingo muito taikymo srities išplėtimas jau nebegaliojant reglamentui, kuriuo tas muitas nustatytas — Prekybos pobūdžio pokytis)

13

2016/C 068/17

Byla C-388/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Mokesčių teisės aktai — Pelno mokestis — Įsisteigimo laisvė — Nuolatinis padalinys nerezidentas — Dvigubo apmokestinimo vengimas neapmokestinant mokesčiu nuolatinio padalinio nerezidento pajamų — Atsižvelgimas į tokio nuolatinio padalinio nuostolius — Pakartotinis anksčiau atskaitytų nuostolių įskaitymas perleidus padalinį nerezidentą — Galutiniai nuostoliai)

14

2016/C 068/18

Byla C-402/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Dioikitiko Efeteio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas prekių judėjimas — Mokesčių nuostatos — Vidaus mokesčiai — Fiskalinio pobūdžio muitai — Lygiaverčio poveikio mokėjimai — Su sienų kirtimu susiję formalumai — SESV 30 straipsnis — SESV 110 straipsnis — Direktyva 92/12/EEB — 3 straipsnio 3 dalis — Direktyva 2008/118/EB — 1 straipsnio 3 dalis — Neperkėlimas į nacionalinę teisę — Tiesioginis veikimas — Variklinių transporto priemonių apmokestinimas jų importo į valstybės narės teritoriją momentu — Su transporto priemonės registracija ir jos galimu pradėjimu eksploatuoti susijęs mokestis — Atsisakymas grąžinti mokestį tuo atveju, kai transporto priemonė neįregistruojama)

15

2016/C 068/19

Byla C-407/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2006/54/EB — Vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje — Diskriminacinis atleidimas iš darbo — 18 straipsnis — Realiai patirtos žalos atlyginimas ar kompensacija — Atgrasomasis pobūdis — 25 straipsnis — Sankcijos — Baudiniai nuostoliai)

15

2016/C 068/20

Byla C-419/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 2, 24, 43, 250 ir 273 straipsniai — Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo vieta — Dirbtinis šios vietos nustatymas naudojant ekonomiškai nepagrįstą susitarimą — Piktnaudžiavimas teise — Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 7, 8, 41, 47, 48 straipsniai, 51 straipsnio 1 dalis, 52 straipsnio 1 ir 3 dalys — Teisė į gynybą — Teisė būti išklausytam — Mokesčių administratoriaus naudojami įrodymai, gauti be apmokestinamojo asmens žinios per tuo pačiu metu vykstantį ir dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą — Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas ir elektroninių laiškų poėmis)

16

2016/C 068/21

Byla C-595/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Skundžiamo sprendimo pakeitimas vykstant procesui — Ieškinio dalykas — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai — Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taikytinas teisinis pagrindas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Konsultavimasis su Europos Parlamentu)

18

2016/C 068/22

Byla C-605/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Taikymo sritis — Išimtinė jurisdikcija — 22 straipsnio 1 punktas — Ginčas dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą — Sąvoka — Prašymas parduodant nutraukti bendrosios jungtinės nekilnojamojo turto nuosavybės teisinius santykius)

18

2016/C 068/23

Byla C-58/15: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Sanitariniai patikrinimai — Oficiali gyvūnų pašarų ir maisto produktų kontrolė — Kontrolės finansavimas — Patikrinimų išlaidos, susijusios su skerdimu — Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 — Direktyva 85/73/EEB — Galimybė gauti sumą, padengiančią realias išlaidas, susijusias su patikrinimų išlaidomis, viršijančiomis mokesčius, numatytus šioje direktyvoje)

19

2016/C 068/24

Byla C-580/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sandra Bitter, kaip Ziegelwerk Höxter GmbH bankroto administratorė/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Bauda už perteklinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją — Proporcingumas)

19

2016/C 068/25

Byla C-352/15 P: 2015 m. gegužės 12 d. Edward Guja pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-823/14 Guja/Lenkija

20

2016/C 068/26

Byla C-357/15: 2015 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija/Slovėnija

20

2016/C 068/27

Byla C-614/15: 2015 m. lapkričio 20 d.Curtea de Apel Craiova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Byla C-631/15: 2015 m. lapkričio 27 d.Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Byla C-632/15: 2015 m. lapkričio 30 d.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Byla C-642/15 P: 2015 m. gruodžio 2 d. Toni Klement pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/14 Toni Klement/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

22

2016/C 068/31

Byla C-668/15: 2015 m. gruodžio 14 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, veikianti Ismar Huskic vardu

23

2016/C 068/32

Byla C-687/15: 2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

24

 

Bendrasis Teismas

2016/C 068/33

Byla T-512/12: 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Front Polisario/Taryba (Išorės santykiai — Sąjungos ir Maroko susitarimas pasikeičiant raštais — Abipusis liberalizavimas žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų srityje — Susitarimo taikymas Vakarų Sacharai — Front Polisario — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisė pareikšti ieškinį — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Atitiktis tarptautinei teisei — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą)

26

2016/C 068/34

Byla T-379/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Universal Music/VRDT – Yello Strom (Yellow Lounge) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

26

2016/C 068/35

Byla T-534/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Murnauer Markenvertrieb/VRDT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

27

2016/C 068/36

Byla T-850/14: 2015 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CompuGroup Medical/VRDT – Schatteiner (SAM) (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrijos prekių ženklas — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Pranešimas apie Apeliacinės tarybos sprendimą elektroninėje ieškovo atstovo VRDT sąskaitoje — Vėlavimas — Force majeure nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

28

2016/C 068/37

Byla T-357/15 P: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Garcia Minguez/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Konkursas Komisijos viduje, kuriame gali dalyvauti institucijos laikini darbuotojai — Neleidimas dalyvauti vykdomosios įstaigos laikinam darbuotojui — Statuto 29 straipsnio 1 dalies b punktas — Vienodas požiūris — Akivaizdžiai teisinio pagrindo neturintis apeliacinis skundas)

28

2016/C 068/38

Byla T-627/15: 2015 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Frame/VRDT – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Byla T-702/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje BikeWorld/Komisija

30

2016/C 068/40

Byla T-704/15: 2015 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Micula ir kt./Komisija

30

2016/C 068/41

Byla T-721/15: 2015 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje BASF/VRDT – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Byla T-724/15: 2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

33

2016/C 068/43

Byla T-725/15: 2015 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Byla T-731/15: 2015 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev/Taryba

34

2016/C 068/45

Byla T-733/15: 2015 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalijos Respublika/Komisija

35

2016/C 068/46

Byla T-734/15 P: 2015 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-119/14 FE/Komisija

36

2016/C 068/47

Byla T-735/15: 2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje The Art Company B & S/VRDT – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Byla T-741/15: 2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje British Aggregates ir kt./Komisija

38

2016/C 068/49

Byla T-749/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Nausicaa Anadyomène ir Banque d’Escompte/ECB

39

2016/C 068/50

Byla T-751/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Software/Komisija

39

2016/C 068/51

Byla T-752/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïkí Dynamikí/Komisija

40

2016/C 068/52

Byla T-757/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Facebook/VRDT – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Byla T-758/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje EDF Toruń/Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

42

2016/C 068/54

Byla T-761/15: 2015 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Sogepa/Komisija

43

2016/C 068/55

Byla T-764/15: 2015 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Lufthansa/Komisija

43

2016/C 068/56

Byla T-765/15: 2015 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje BelTechExport/Taryba

44

 

Tarnautojų teismas

2016/C 068/57

Byla F-143/15: 2015 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

45

2016/C 068/58

Byla F-146/15: 2015. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

45

2016/C 068/59

Byla F-147/15: 2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

46

2016/C 068/60

Byla F-149/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2016/C 068/61

Byla F-108/15: 2016 m. sausio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Vermoesen ir Herkens/Komisija

47


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2016/C 068/01)

Paskutinis leidinys

OL C 59, 2016 2 15

Skelbti leidiniai

OL C 48, 2016 2 8

OL C 38, 2016 2 1

OL C 27, 2016 1 25

OL C 16, 2016 1 18

OL C 7, 2016 1 11

OL C 429, 2015 12 21

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/2


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Proximus SA, buvusi Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Byla C-454/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos - Direktyva 2002/20/EB - 12 ir 13 straipsniai - Administraciniai mokesčiai - Rinkliava už teises įrengti įrenginius - Taikymo sritis - Savivaldybės teisės aktas - Judriojo telefono ryšio antenos))

(2016/C 068/02)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Proximus SA, buvusi Belgacom SA

Atsakovė: Commune d'Etterbeek

Rezoliucinė dalis

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) 12 ir 13 straipsniai aiškintini taip, kad pagal juos nedraudžiama nustatyti tokio mokesčio, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris turi daiktinę teisę į judriojo telefono ryšio anteną arba teisę ją naudoti.


(1)  OL C 313, 2013 10 26.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/3


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Proximus SA, buvusi Belgacom SA, perėmusi Belgacom Mobile SA teises šios pradėtoje byloje/Namiūro provincija

(Byla C-517/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos - Direktyva 97/13/EB - 4 ir 11 straipsniai - Direktyva 2002/20/EB - 6 straipsnis - Sąlygos, kurias galima nustatyti dėl bendrojo leidimo, radijo dažnių ir numerių naudojimo teisių, ir specifiniai įpareigojimai - 13 straipsnis - Rinkliava už teises įrengti įrenginius - Taikymo sritis - Provincijos teisės aktas - Mokestis už judriojo telefono ryšio tinklo bokštus ir (arba) siųstuvus ir imtuvus))

(2016/C 068/03)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Proximus SA, buvusi Belgacom SA, perėmusi Belgacom Mobile SA teises šios pradėtoje byloje

Atsakovė: Namiūro provincija

Rezoliucinė dalis

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) 6 ir 13 straipsniai aiškintini taip, kad pagal juos nedraudžiama nustatyti tokio mokesčio, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, fiziniam ar juridiniam asmeniui, naudojančiam judriojo telefono ryšio tinklo bokštą ir (arba) siųstuvą ir imtuvą.


(1)  OL C 352, 2013 11 30.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/3


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas bylose (Conseil d'État (Prancūzija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ir kt. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ir kt. (C-26/14)

(Sujungtos bylos C-25/14 ir C-26/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 56 straipsnis - Laisvė teikti paslaugas - Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai - Skaidrumo pareiga - Šios pareigos taikymo sritis - Nacionalinės kolektyvinės sutartys - Papildoma socialinės apsaugos sistema bendrosios sistemos atžvilgiu - Socialinių partnerių atliktas draudimo įstaigos, atsakingos už šios sistemos valdymą, paskyrimas - Šios sistemos taikymo išplėtimas ministro įsakymu visiems atitinkamo sektoriaus samdomiesiems darbuotojams ir darbdaviams - Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo padarinių ribojimas laiko atžvilgiu))

(2016/C 068/04)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėse bylose

Pareiškėjos: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Kitos proceso šalys: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ir kt. (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ir kt. (C-26/14)

Rezoliucinė dalis

Pagal iš SESV 56 straipsnio kylančią skaidrumo pareigą valstybei narei draudžiama darbdaviams ir samdomiesiems darbuotojams atstovaujančių organizacijų sudarytos tam tikro sektoriaus kolektyvinės sutarties, kuria vienam socialinių partnerių pasirinktam ūkio subjektui pavedamas samdomiesiems darbuotojams nustatytos privalomos papildomo socialinio draudimo sistemos valdymas, taikymo sritį išplėsti visiems sektoriaus darbdaviams ir samdomiesiems darbuotojams, jeigu nacionalinės teisės aktuose nenumatytas pakankamas viešumas, leidžiantis kompetentingai valdžios institucijai visapusiškai atsižvelgti į pateiktą informaciją, susijusią su palankesnio pasiūlymo buvimu.

Šio sprendimo padariniai negalioja kolektyviniams susitarimams, kuriais viena įstaiga skiriama valdyti papildomą socialinio draudimo sistemą ir kuriuos prieš paskelbiant šį sprendimą valdžios institucija pripažino privalomais visiems tam tikro sektoriaus darbdaviams ir samdomiesiems darbuotojams, nedarant poveikio prieš šią datą pareikštiems ieškiniams.


(1)  OL C 85, 2014 3 22.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/4


2015 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba

(Sujungtos bylos C-132/14–C-136/14) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Reglamentas (ES) Nr. 1385/2013 - Direktyva 2013/62/ES - Direktyva 2013/64/ES - Teisinis pagrindas - SESV 349 straipsnis - Atokiausi Europos Sąjungos regionai - Majoto statuso dalinis pakeitimas Europos Sąjungos atžvilgiu))

(2016/C 068/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas I. Liukkonen, L. Visaggio ir J. Rodrigues, Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi ir D. Martin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón ir J. Czuczai

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. Sampol Pucurull, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, F. Fize, D. Colas ir N. Rouam, Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, B. Andrade Correia, M. Duarte ir S. Marques

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius bylose C-132/14–C-136/14.

2.

Priteisti iš Europos Parlamento bylose C-132/14 ir C-136/14 Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Priteisti iš Europos Komisijos bylose C-133/14–C-135/14 Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika ir Portugalijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 175, 2014 6 10.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/5


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances

(Byla C-157/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 - Direktyva 2009/54/EB - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis - Vartotojų apsauga - Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą - Natūralus mineralinis vanduo - Natrio arba druskos kiekis - Skaičiavimas - Natrio chloridas (valgomoji druska) ar bendras natrio kiekis - Saviraiškos ir informacijos laisvė - Laisvė užsiimti verslu))

(2016/C 068/06)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Neptune Distribution SNC

Atsakovas: Ministre de l'Économie et des Finances

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, iš dalies pakeisto 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 107/2008, 8 straipsnio 1 dalį, siejamą su šio reglamento priedu, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama natūraliam mineraliniam vandeniui ir kitam vandeniui vartoti teiginį „labai mažai natrio ar druskos“ ir bet kurį kitą teiginį, kuris vartotojui gali reikšti tą patį.

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką 9 straipsnio 2 dalį, siejamą su šios direktyvos III priedu, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama ant natūralaus mineralinio vandens pakuočių, etikečių ar jo reklamoje pateikti teiginius arba įrašus, dėl kurių vartotojas gali manyti, kad aptariamame vandenyje yra mažai natrio ar druskos arba kad jis tinka sumažinto natrio kiekio dietai, jeigu bendras visų esamų cheminių formų natrio kiekis yra 20 mg/l arba daugiau.

2.

Išnagrinėjus antrąjį klausimą nenustatyta nieko, kas galėtų paveikti Direktyvos 2009/54 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, siejamų su šios direktyvos III priedu ir Reglamento Nr. 1924/2006 priedu, galiojimą.


(1)  OL C 184, 2014 6 16.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/6


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

(Byla C-180/14) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2003/88/EB - Darbo laiko organizavimas - Kasdieninio poilsio laikas - Savaitės poilsio laikas - Maksimalus savaitės darbo laikas))

(2016/C 068/07)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia ir M. van Beek

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama A. Samoni-Rantou, N. Dafniou ir S. Vodina

Rezoliucinė dalis

1.

Nenustačiusi 48 valandų neviršijančio vidutinio savaitės darbo laiko ir neužtikrinusi minimalaus kasdieninio poilsio laiko ar lygiaverčio kompensuojamojo poilsio laiko iš karto po darbo laiko, kurį minėtas kompensuojamasis poilsio laikas turi kompensuoti, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 3 ir 6 straipsnius.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 184, 2014 6 16.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/6


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal du travail de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy

(Byla C-239/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Direktyva 2005/85/EB - Būtiniausi reikalavimai dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse - 39 straipsnis - Teisė į veiksmingą teisių gynybos priemonę - Daugkartiniai prieglobsčio prašymai - Stabdomojo poveikio neturintis skundas dėl kompetentingos nacionalinės institucijos sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo - Socialinė apsauga - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 19 straipsnio 2 dalis - 47 straipsnis))

(2016/C 068/08)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Abdoulaye Amadou Tall

Atsakovas: Centre public d’action sociale de Huy

Dalyvaujant: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Rezoliucinė dalis

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, 39 straipsnis, siejamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, aiškintinas taip, kad pagal jį nedraudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį skundas dėl sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, neturi stabdomojo poveikio.


(1)  OL C 223, 2014 7 14.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/7


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Air France-KLM, buvusi Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, buvusi Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Byla C-250/14 ir C-289/14) (1)

((Pridėtinės vertės mokestis - Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas - Oro transportas - Įsigytas, bet nepanaudotas bilietas - Transporto paslaugos įvykdymas - Bilieto išdavimas - Mokesčio sumokėjimo momentas))

(2016/C 068/09)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Air France-KLM, buvusi Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, buvusi Brit Air (C-289/14)

Atsakovė: Ministère des Finances et des Comptes publics

Rezoliucinė dalis

1.

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1999 m. birželio 17 d. Tarybos direktyva 1999/59/EB, vėliau iš dalies pakeistos 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/115/EB, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad oro transporto bendrovės bilietų išdavimas yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, nors šių bilietų keleiviai nepanaudojo ir jiems negali būti grąžinta suma už juos.

2.

Šeštosios direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59, vėliau iš dalies pakeistos Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos turi būti aiškinami taip, kad perkant lėktuvo bilietą keleivio, kuris šiuo bilietu nepasinaudojo, sumokėtas pridėtinės vertės mokestis tampa apskaičiuotinas nuo to momento, kai gaunama kaina už bilietą, neatsižvelgiant į tai, ar ją gauna pati oro transporto bendrovė, ar trečiasis asmuo jos vardu ir sąskaita, ar trečiasis asmuo savo vardu, bet oro transporto bendrovės sąskaita.

3.

Šeštosios direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59, vėliau iš dalies pakeistos Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, kai trečiasis asmuo prekiauja oro transporto bendrovės bilietais jos sąskaita pagal frančizės sutartį ir jai už išduotus bilietus, kuriais nepasinaudota, perveda fiksuotą sumą, lygią atitinkamų oro linijų metinės apyvartos procentinei daliai, minėta fiksuota suma yra suma, apmokestinama kaip atlygis už šiuos bilietus.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.

OL C 261, 2014 8 11.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/8


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Byla C-293/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2006/123/EB - Taikymo sritis „ratione materiale“ - Į viešosios valdžios funkcijų vykdymą patenkanti veikla - Kaminkrėčio profesija - Priešgaisrinės saugos užduotys - Teritorinis veiklos leidimo apribojimas - Bendros ekonominės svarbos paslauga - Būtinumas - Proporcingumas))

(2016/C 068/10)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Gebhart Hiebler

Kita kasacinio proceso šalis: Walter Schlagbauer

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma visai profesinei veiklai, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamai kaminkrėčio veiklai, net jei užsiimant ja vykdoma ne tik privati ekonominė veikla, bet ir priešgaisrinės saugos užduotys.

2.

Direktyvos 2006/123 10 straipsnio 4 dalis ir 15 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a punktas ir 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią leidimas vykdyti kaminkrėčio veiklą iš esmės apribojamas konkrečia geografine teritorija, jeigu šia teisės norma nuosekliai ir sistemiškai nesiekiama visuomenės sveikatos apsaugos tikslo, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Direktyvos 2006/123 15 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama tokia teisės norma tuo atveju, jei priešgaisrinės saugos užduotys būtų pripažintos su bendros ekonominės svarbos paslauga susijusiomis užduotimis, jeigu numatytas teritorinis apribojimas būtinas ir proporcingas šių užduočių vykdymui ekonominį gyvybingumą užtikrinančiomis sąlygomis. Tokį vertinimą turi atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/9


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Byla C-297/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Jurisdikcija, susijusi su vartotojų sutartimis - 15 straipsnio 1 dalies c punktas ir 16 straipsnio 1 dalis - Komercinė arba profesinė veikla, „siejama su“ valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta - Pavedimo sutartis, kuria siekiama ekonominio tikslo, nustatyto anksčiau sudarytoje profesinio tarpininko veiklos, „siejamos su“ valstybe nare, kurioje vykdant veiklą yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, tarpininkavimo paslaugų sutartyje - Glaudus ryšys))

(2016/C 068/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Rüdiger Hobohm

Atsakovai: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 15 straipsnio 1 dalies c punktas, kiek jis susijęs su sutartimi, sudaryta vykdant komercinę arba profesinę veiklą, kurią profesionalus tarpininkas „sieja su“ valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, siejamas su šio reglamento 16 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad jis gali būti taikomas sutarčiai, kurią sudarė vartotojas ir profesionalus tarpininkas, kuri, vertinama atskirai, nepatenka į komercinės arba profesinės veiklos, kurią profesionalus tarpininkas „sieja su“ valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, sritį, bet kuri turi glaudų ryšį su vykdant tokią veiklą tų pačių šalių sudaryta ankstesne sutartimi. Nacionalinis teismas turi patikrinti, ar yra šį ryšį sudarančios sudedamosios dalys, būtent: šių abiejų sutarčių šalių tapatybė teisiniu ir faktiniu požiūriu, jomis siekiamas tapatus ekonominis tikslas, susijęs su tuo pačiu konkrečiu dalyku, ir pavedimo sutarties papildomumas atsižvelgiant į tarpininkavimo paslaugų sutartį, kiek ja siekiama sudaryti sąlygas, kad būtų pasiektas pastarąja sutartimi siekiamas ekonominis tikslas.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/9


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Byla C-300/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 - Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas - Pripažinimui keliami reikalavimai - Skolininko teisės - Sprendimo peržiūra))

(2016/C 068/12)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Imtech Marine Belgium NV

Atsakovė: Radio Hellenic SA

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 19 straipsnis, siejamas su SESV 288 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybės narės neįpareigojamos nacionalinėje teisėje nustatyti peržiūros procedūros, kaip numatyta minėtame 19 straipsnyje.

2.

Reglamento Nr. 805/2004 19 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant už akių priimtą sprendimą pripažinti Europos vykdomuoju raštu, tokį prašymą nagrinėjantis teismas privalo įsitikinti, kad nacionalinėje teisėje veiksmingai ir be išimties būtų leidžiama peržiūrėti visą sprendimą, kiek tai susiję su teise ir faktinėmis aplinkybėmis, abiem šioje nuostatoje numatytais atvejais, ir kad pagal šią teisę leidžiama pratęsti sprendimo, susijusio su neginčytinu reikalavimu, apskundimo terminus ne tik force majeure atveju, bet ir esant kitoms nepaprastoms aplinkybėms, susidariusioms ne dėl skolininko kaltės ir sukliudžiusioms pastarajam ginčyti nagrinėjamą reikalavimą.

3.

Reglamento Nr. 805/2004 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pripažinti teismo sprendimą Europos vykdomuoju raštu – to galima prašyti bet kuriuo momentu – turi būti pavesta tik teisėjui.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/10


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve teisių perėmėja

(Byla C-330/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra žemės ūkio politika - Paramos kaimo plėtrai priemonės - Agrarinės aplinkosaugos išmokos - Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 - 23 ir 58 straipsniai - Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 - Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006 - Parama retai augalų veislei - Išmokos prašymas - Turinys - Reikalavimas pateikti sertifikatą - Sankcijos, taikomos jo nepateikus))

(2016/C 068/13)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Gergely Szemerey

Atsakovė: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve teisių perėmėja

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą, siejamo su 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, iš dalies pakeistu 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009, ir su 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1975/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, iš dalies pakeistu 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 484/2009, 23 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis nedraudžia tokių nacionalinės teisės aktų, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kuriuose reikalaujama, kad agrarinės aplinkosaugos paramos prašytojas kartu su paramos paraiška pateiktų mokėjimo agentūrai retos augalų veislės sertifikatą, suteikiantį jam teisę į šios paramos išmokėjimą, su sąlyga, kad šie teisės aktai sudarė sąlygas atitinkamiems ūkio subjektams protingomis sąlygomis įvykdyti jų reikalavimus, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

Reglamento Nr. 1122/2009 58 straipsnio trečia pastraipa turi būti aiškinama taip, kad joje nustatyta sankcija netaikytina agrarinės aplinkosaugos paramos prašytojui, kuris prie paramos paraiškos neprideda tokio dokumento, kaip aptariamas sertifikatas. Šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi būti suprantama taip, kad toks nepateikimas iš principo reiškia, kad agrarinės aplinkosaugos paramos išmokos prašymas nepriimamas.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/11


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Scotch Whisky Association ir kt./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Byla C-333/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas - Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 - Laisvas prekių judėjimas - SESV 34 straipsnis - Kiekybiniai apribojimai - Lygiaverčio poveikio priemonės - Minimali alkoholinių gėrimų kaina, apskaičiuojama atsižvelgiant į alkoholio kiekį produkte - Pateisinimas - SESV 36 straipsnis - Žmonių sveikatos ir gyvybės apsauga - Nacionalinio teismo vertinimas))

(2016/C 068/14)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Session (Scotland)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Atsakovai: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kuriais nustatoma vyno mažmeninė pardavimo kaina už vienetą, jeigu šie teisės aktai iš tikrųjų yra tinkami žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos tikslui įgyvendinti ir jeigu, atsižvelgiant į bendros žemės ūkio politikos tikslus ir tinkamą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo veikimą, jais neviršijama tai, kas būtina minėtam žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos tikslui pasiekti.

2.

SESV 34 ir 36 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiama valstybei narei, siekiančiai žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos tikslo ir dėl to didinančiai alkoholio vartojimo kainą, pasirinkti priimti tokius teisės aktus, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, kuriais nustatoma alkoholinių gėrimų mažmeninė pardavimo kaina už vienetą, ir nesiimti priemonės, pvz., akcizų didinimo, kuria mažiau ribojama prekyba ir konkurencija Europos Sąjungoje. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar iš tiesų taip yra, išsamiai išanalizavęs visas nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes. Vien tuo, kad pastaroji priemonė gali atnešti papildomos naudos ir ja galima pasiekti platesnį kovos su piktnaudžiavimu alkoholiu tikslą, negalima pateisinti sprendimo jos nesiimti.

3.

SESV 36 straipsnį reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas, nagrinėdamas nacionalinės teisės aktus žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos pateisinimo požiūriu, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, privalo objektyviai išnagrinėti, ar atitinkamos valstybės narės pateikti įrodymai leidžia pagrįstai manyti, kad pasirinktos priemonės yra tinkamos numatytiems tikslams pasiekti ir galimybę juos pasiekti priemonėmis, kuriomis mažiau ribojamas laisvas prekių judėjimas ir bendras žemės ūkio rinkų organizavimas.

4.

SESV 36 straipsnį reikia aiškinti taip, kad vykdant tokių nacionalinės teisės aktų, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, proporcingumo kontrolę reikia nagrinėti ne tik tą informaciją, įrodymus arba kitą medžiagą, kurią turėjo nacionalinės teisės aktų leidėjas, kai priėmė tokius teisės aktus. Tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, minėtos priemonės atitikties Sąjungos teisei kontrolę reikia vykdyti remiantis informacija, įrodymais arba kita nacionalinio teismo turima bylos medžiaga tą dieną, kurią jis priima sprendimą, laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų.


(1)  OL C 339, 2014 9 29.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/12


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Byla C-342/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Profesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimas - Direktyva 2005/36/EB - 5 straipsnis - Laisvė teikti paslaugas - Direktyva 2006/123/EB - 16 straipsnis ir 17 straipsnio 6 dalis - SESV 56 straipsnis - Mokesčių konsultavimo bendrovė, įsteigta valstybėje narėje ir teikianti paslaugas kitoje valstybėje narėje - Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama įregistruoti ir pripažinti mokesčių konsultavimo bendroves))

(2016/C 068/15)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X-Steuerberatungsgesellschaft

Atsakovė: Finanzamt Hannover-Nord

Rezoliucinė dalis

SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama valstybės narės teisės aktuose, kuriuose apibrėžtos teisės vykdyti komercinę mokesčių konsultavimo veiklą sąlygos, numatyti laisvės teikti paslaugas apribojimą mokesčių konsultavimo bendrovei, įsteigtai pagal kitos (įsisteigimo) valstybės narės teisės aktus, kuri pastarojoje valstybėje narėje, kurioje mokesčių konsultavimo veikla nereglamentuojama, parengia mokesčių deklaraciją paslaugų gavėjui pirmojoje valstybėje narėje ir ją pateikia šios valstybės narės mokesčių institucijai, teisingai nepripažįstant ir tinkamai neatsižvelgiant į minėtos bendrovės arba fizinių asmenų, kurie jos vardu teikia komercines mokesčių konsultavimo paslaugas, kitose valstybėse narėse įgytą kvalifikaciją.


(1)  OL C 372, 2014 10 20.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/13


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Byla C-371/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prekybos politika - Dempingas - Neužpildomi dujiniai kišeniniai žiebtuvėliai su akmenėliais - Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 - 11 straipsnio 2 dalis - Baigimas galioti - 13 straipsnis - Vengimas - Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 260/2013 - Galiojimas - Antidempingo muito taikymo srities išplėtimas jau nebegaliojant reglamentui, kuriuo tas muitas nustatytas - Prekybos pobūdžio pokytis))

(2016/C 068/16)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: APEX GmbH Internationale Spedition

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Rezoliucinė dalis

2013 m. kovo 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 260/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, Reglamentu (EB) Nr. 1458/2007 nustatyto importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės neužpildomiems dujiniams kišeniniams žiebtuvėliams su akmenėliais, taikymo sritis išplečiama importuojamiems iš Vietnamo Socialistinės Respublikos siunčiamiems neužpildomiems dujiniams kišeniniams žiebtuvėliams su akmenėliais, deklaruojamiems ar nedeklaruojamiems kaip Vietnamo Socialistinės Respublikos kilmės, negalioja.


(1)  OL C 372, 2014 10 20.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/14


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Byla C-388/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Mokesčių teisės aktai - Pelno mokestis - Įsisteigimo laisvė - Nuolatinis padalinys nerezidentas - Dvigubo apmokestinimo vengimas neapmokestinant mokesčiu nuolatinio padalinio nerezidento pajamų - Atsižvelgimas į tokio nuolatinio padalinio nuostolius - Pakartotinis anksčiau atskaitytų nuostolių įskaitymas perleidus padalinį nerezidentą - Galutiniai nuostoliai))

(2016/C 068/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Timac Agro Deutschland GmbH

Atsakovė: Finanzamt Sankt Augustin

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 49 straipsnį reikia aiškinti taip, jog jam neprieštarauja valstybės narės nustatyta apmokestinimo tvarka, pavyzdžiui, nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią bendrovei rezidentei perleidžiant kitoje valstybėje narėje esantį nuolatinį padalinį bendrovei nerezidentei, kuri, kaip ir perleidžiančioji bendrovė, priklauso tai pačiai įmonių grupei, anksčiau atskaityti perleisto padalinio nuostoliai pakartotinai įskaitomi į perleidžiančiosios bendrovės apmokestinamąjį veiklos rezultatą, jei pagal sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo tokio nuolatinio padalinio pajamos neapmokestinamos valstybėje narėje, kurioje yra bendrovės, kuriai priklausė šis padalinys, buveinė.

2.

SESV 49 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jam neprieštarauja valstybės narės nustatyta apmokestinimo tvarka, pavyzdžiui, nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią tuo atveju, kai bendrovė rezidentė kitoje valstybėje narėje esantį nuolatinį padalinį perleidžia bendrovei nerezidentei, kuri, kaip ir perleidžiančioji bendrovė, priklauso tai pačiai įmonių grupei, nenumatyta bendrovės rezidentės galimybė įskaityti perleisto padalinio nuostolius į savo mokesčio bazę, jeigu pagal sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo išimtinę kompetenciją apmokestinti šio padalinio veiklos rezultatus turi valstybė narė, kurioje jis yra.


(1)  OL C 372, 2014 10 20.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/15


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Dioikitiko Efeteio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

(Byla C-402/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvas prekių judėjimas - Mokesčių nuostatos - Vidaus mokesčiai - Fiskalinio pobūdžio muitai - Lygiaverčio poveikio mokėjimai - Su sienų kirtimu susiję formalumai - SESV 30 straipsnis - SESV 110 straipsnis - Direktyva 92/12/EEB - 3 straipsnio 3 dalis - Direktyva 2008/118/EB - 1 straipsnio 3 dalis - Neperkėlimas į nacionalinę teisę - Tiesioginis veikimas - Variklinių transporto priemonių apmokestinimas jų importo į valstybės narės teritoriją momentu - Su transporto priemonės registracija ir jos galimu pradėjimu eksploatuoti susijęs mokestis - Atsisakymas grąžinti mokestį tuo atveju, kai transporto priemonė neįregistruojama))

(2016/C 068/18)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Efeteio Athinon

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Atsakovė: Elliniko Dimosio

Rezoliucinė dalis

1.

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 1 straipsnio 3 dalis aiškintina taip, kad ji yra tiesioginio veikimo, ir dėl to privatūs asmenys gali ja remtis nacionaliniuose teismuose nagrinėjamuose jų ginčuose su valstybe nare.

2.

SESV 30 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiama valstybės narės praktika, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią importuojant kitų valstybių narių kilmės variklines transporto priemones surinktas registracijos mokestis negrąžinamas, nors tos transporto priemonės niekada nebuvo įregistruotos šioje valstybėje narėje, bet buvo eksportuotos į kitą valstybę narę.


(1)  OL C 380, 2014 10 27.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/15


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA

(Byla C-407/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 2006/54/EB - Vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje - Diskriminacinis atleidimas iš darbo - 18 straipsnis - Realiai patirtos žalos atlyginimas ar kompensacija - Atgrasomasis pobūdis - 25 straipsnis - Sankcijos - Baudiniai nuostoliai))

(2016/C 068/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: María Auxiliadora Arjona Camacho

Atsakovė: Securitas Seguridad España SA

Rezoliucinė dalis

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 18 straipsnį reikia aiškinti taip, kad siekiant realiai ir veiksmingai atlyginti ar kompensuoti diskriminuojant dėl lyties patirtą žalą tokiu būdu, kuris atgrasytų ir būtų proporcingas patirtai žalai, šiuo straipsniu valstybės narės, kurios pasirenka piniginę kompensaciją, įpareigojamos savo nacionalinėse teisinėse sistemose pagal savo pačių nustatytą tvarką įtvirtinti priemones, kuriomis remiantis nukentėjusiam asmeniui būtų priteistas visiškas patirtos žalos atlyginimas.


(1)  OL C 409, 2014 11 17.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/16


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Byla C-419/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis - Direktyva 2006/112/EB - 2, 24, 43, 250 ir 273 straipsniai - Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo vieta - Dirbtinis šios vietos nustatymas naudojant ekonomiškai nepagrįstą susitarimą - Piktnaudžiavimas teise - Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 7, 8, 41, 47, 48 straipsniai, 51 straipsnio 1 dalis, 52 straipsnio 1 ir 3 dalys - Teisė į gynybą - Teisė būti išklausytam - Mokesčių administratoriaus naudojami įrodymai, gauti be apmokestinamojo asmens žinios per tuo pačiu metu vykstantį ir dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą - Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas ir elektroninių laiškų poėmis))

(2016/C 068/20)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: WebMindLicenses kft

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Rezoliucinė dalis

1.

Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad siekiant įvertinti, ar tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, licencijos sutartis, kurios dalykas buvo know-how nuoma, leidžianti eksploatuoti interneto svetainę, per kurią buvo teikiamos interaktyvios vaizdo ir garso paslaugos, sudaryta su kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įsteigta licenciją suteikusi bendrovė, įsteigta bendrove, yra piktnaudžiavimas teise, kuriuo siekiama pasinaudoti aplinkybe, kad šioms paslaugoms toje kitoje valstybėje narėje buvo taikomas mažesnis PVM tarifas, faktai, kad licenciją suteikusios bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas buvo šio know-how kūrėjas, šis asmuo darė įtaką to know-how vystymui ir eksploatacijai ir teikiant juo pagrįstas paslaugas arba jas kontroliavo, taip pat tai, kad šioms paslaugoms teikti būtinų finansinių sandorių, personalo ir techninių priemonių valdymą užtikrino subrangovai, ir priežastys, kurios galėjo paskatinti licenciją suteikusią bendrovę išnuomoti nagrinėjamą know-how šioje kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei ir neeksploatuoti jo pačiai, nėra savaime lemiami.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi išnagrinėti visas pagrindinės bylos aplinkybes, kad nustatytų, ar ši sutartis buvo visiškai fiktyvus susitarimas, nuslepiantis faktą, kad nagrinėjamo paslaugų teikimo iš tiesų neatliko licenciją gavusi bendrovė, o tokias paslaugas faktiškai teikė licenciją suteikusi bendrovė, išsiaiškindamas, be kita ko, ar licenciją gavusi bendrovė realiai nebuvo įsisteigusi verslo ar nuolatinio padalinio, arba ar ši bendrovė, siekdama vykdyti atitinkamą ekonominę veiklą, neturėjo tinkamos struktūros, kiek tai susiję su patalpomis, žmogiškaisiais ir techniniais ištekliais, arba ar ši bendrovė nevykdė šios ekonominės veiklos savo vardu, savo sąskaita, savo atsakomybe ir savo rizika.

2.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad nustačius piktnaudžiavimą, dėl kurio paslaugų teikimo vieta nustatoma kitoje valstybėje narėje, nei būtų nustatyta nesant šio piktnaudžiavimo, faktas, kad pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas šioje kitoje valstybėje narėje pagal jos teisės aktus, nekliudo išieškoti šio mokesčio valstybėje narėje, kurioje iš tiesų suteiktos šios paslaugos.

3.

2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje reikia aiškinti taip, kad valstybės narės mokesčių administratorius, kuris nagrinėja pridėtinės vertės mokesčio taikymą teikiamoms paslaugoms, jau apmokestintoms pridėtinės vertės mokesčiu kitose valstybėse narėse, turi pateikti prašymą suteikti informacijos šių kitų valstybių narių mokesčių administratoriams, jei toks prašymas yra naudingas ar net būtinas nustatant, kad pridėtinės vertės mokestis yra mokėtinas pirmoje valstybėje narėje.

4.

Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad, siekiant taikyti ESS 4 straipsnio 3 dalį, SESV 325 straipsnį, 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnį, 250 straipsnio 1 dalį ir 273 straipsnį, ji nedraudžia mokesčių administratoriui, kuris siekia nustatyti piktnaudžiavimą pridėtinės vertės mokesčio srityje, naudoti įrodymus, gautus be apmokestinamojo asmens žinios per tuo pačiu metu vykstantį dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą, pavyzdžiui, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimo ir elektroninių laiškų poėmio būdu, su sąlyga, kad šie įrodymai, surinkti per baudžiamąjį procesą ir panaudoti per mokestinę administracinę procedūrą, nepažeidžia pagal Sąjungos teisę užtikrintų teisių.

5.

Tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 47 straipsnius ir 52 straipsnio 1 dalį nacionalinis teismas, kuris atlieka tokais įrodymais pagrįsto sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio išieškojimo teisėtumo kontrolę, turi patikrinti, pirma, ar telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas ir elektroninių laiškų poėmis buvo tyrimo priemonės, numatytos įstatyme ir būtinos vykdant baudžiamąjį procesą, ir, antra, ar įstatymas taip pat leido šiam administratoriui šiomis priemonėmis gautus įrodymus naudoti ir ar toks naudojimas buvo būtinas. Be to, jis turi patikrinti, ar pagal bendrąjį teisės į gynybą laikymosi principą apmokestinamasis asmuo per administracinę procedūrą galėjo susipažinti su šiais įrodymais ir būti dėl jų išklausytas. Konstatavęs, kad šis apmokestinamasis asmuo tokios galimybės neturėjo arba kad šie įrodymai per baudžiamąjį procesą buvo surinkti ar per administracinę procedūrą naudojami pažeidžiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, toks nacionalinis teismas neturi atsižvelgti į šiuos įrodymus ir privalo panaikinti šį sprendimą, jei dėl šio fakto jis yra nepagrįstas. Taip pat į šiuos įrodymus nereikia atsižvelgti, jei teismas neturi teisės patikrinti, ar per baudžiamąjį procesą šie įrodymai buvo surinkti nepažeidžiant Sąjungos teisės, arba remdamasis baudžiamųjų bylų teismo per rungimosi principu pagrįstą procedūrą jau atlikta kontrole negali bent jau įsitikinti, kad įrodymai buvo gauti laikantis šios teisės.


(1)  OL C 439, 2014 12 8.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/18


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-595/14) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Skundžiamo sprendimo pakeitimas vykstant procesui - Ieškinio dalykas - Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai - Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taikytinas teisinis pagrindas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Konsultavimasis su Europos Parlamentu))

(2016/C 068/21)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas F. Drexler, A. Caiola ir M. Pencheva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama K. Pleśniak ir K. Michoel

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. rugsėjo 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2014/688/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui).

2.

Palikti galioti Įgyvendinimo sprendimo 2014/688 padarinius.

3.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/18


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

(Byla C-605/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Taikymo sritis - Išimtinė jurisdikcija - 22 straipsnio 1 punktas - Ginčas dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą - Sąvoka - Prašymas parduodant nutraukti bendrosios jungtinės nekilnojamojo turto nuosavybės teisinius santykius))

(2016/C 068/22)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

Atsakovai: Pekka Komu, Jelena Komu

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 22 straipsnio 1 punktą reikia aiškinti taip, kad ieškinys, kuriuo prašoma nutraukti bendrosios jungtinės nekilnojamojo turto nuosavybės teisinius santykius parduodant, kai pardavimą įvykdyti pavedama patikėtiniui, priklauso ginčų „dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą“, kaip jie suprantami pagal šią nuostatą, kategorijai.


(1)  OL C 81, 2015 3 9.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/19


2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Byla C-58/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Žemės ūkis - Sanitariniai patikrinimai - Oficiali gyvūnų pašarų ir maisto produktų kontrolė - Kontrolės finansavimas - Patikrinimų išlaidos, susijusios su skerdimu - Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 - Direktyva 85/73/EEB - Galimybė gauti sumą, padengiančią realias išlaidas, susijusias su patikrinimų išlaidomis, viršijančiomis mokesčius, numatytus šioje direktyvoje))

(2016/C 068/23)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje:

Ieškovė: Firma Theodor Pfister

Atsakovė: Landkreis Main-Spessart

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, iš dalies pakeisto 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006, 27 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos antrasis sakinys turi būti aiškinamas taip, kad juo leidžiama pereinamuoju laikotarpiu 2007 m. imti mokesčius už išlaidas, atsiradusias dėl patikrinimų ir kontrolės, kiek tai susiję su mėsos higiena, padengiančius kompetentingos institucijos išlaidas, kaip tai suprantama pagal 1985 m. sausio 29 d. Tarybos direktyvą 85/73/EEB dėl šviežios mėsos ir paukštienos veterinarinio patikrinimo ir kontrolės finansavimo pagal direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB, 90/675/EEB ir 91/496/EEB, iš dalies pakeistą 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/79/EB.


(1)  OL C 171, 2015 5 26.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/19


2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sandra Bitter, kaip Ziegelwerk Höxter GmbH bankroto administratorė/Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-580/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2003/87/EB - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema - Bauda už perteklinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją - Proporcingumas))

(2016/C 068/24)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys

Ieškovė: Sandra Bitter, kaip Ziegelwerk Höxter GmbH bankroto administratorė

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland

Rezoliucinė dalis

Išnagrinėjus pateiktą klausimą nenustatyta nieko, kas atsižvelgiant į proporcingumo principą galėtų paveikti 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, 16 straipsnio 3 dalies antro sakinio, numatančio 100 EUR baudą už kiekvieną išmestą anglies dioksido ekvivalento toną, už kurią operatorius neatsisakė leidimų, galiojimą.


(1)  OL C 96, 2015 3 23.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/20


2015 m. gegužės 12 d. Edward Guja pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-823/14 Guja/Lenkija

(Byla C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantas: Edward Guja, atstovaujamas adwokat M. Szczepara

Kita proceso šalis: Lenkijos Respublika

2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas buvo atmestas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/20


2015 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija/Slovėnija

(Byla C-357/15)

(2016/C 068/26)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Sanfrutos Cano, M. Heller, D. Kukovec

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Teisingumo Teismo pirmininkas 2015 m. spalio 29 d. nutartimi nurodė išbraukti bylą C-357/15 iš Teisingumo Teismo bylų registro ir nutarė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Slovėnijos Respublikos.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/21


2015 m. lapkričio 20 d.Curtea de Apel Craiova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Byla C-614/15)

(2016/C 068/27)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Craiova

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Rodica Popescu

Kita apeliacinio proceso šalis: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tai, kad sveikatos ir veterinarijos sektoriaus darbuotojų veikla, apimanti specifinius patikrinimo įgaliojimus, glaudžiai susijusi su [5] punkte nurodytų įstaigų veiklos tęsimu, yra pakankamas argumentas pakartotinai sudaryti terminuotas sutartis, nukrypstant nuo Direktyvą 70/1999 (1) įgyvendinančių bendrojo pobūdžio nuostatų?

2.

Ar palikus galioti specialiąsias teisės aktų nuostatas, pagal kurias leidžiama sveikatos ir veterinarinių patikrinimų sektoriuje vieną po kitos sudaryti terminuotas darbo sutartis tokiam, koks aprašytas, laikotarpiui, pažeidžiami įgyvendinant Direktyvą 70/1999 valstybės prisiimti įsipareigojimai?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/21


2015 m. lapkričio 27 d.Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Byla C-631/15)

(2016/C 068/28)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Carlos Álvarez Santirso

Atsakovė: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Prejudiciniai klausimai

Ar Bendrojo susitarimo, į kurį daroma nuoroda 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 1999/70/EB (1) <…> dėl darbo pagal terminuotas sutartis, 4 punktą reikia aiškinti taip, kad juo draudžiami regioniniai teisės aktai, kaip antai 2009 m. gruodžio 29 d. Astūrijos Kunigaikštystės įstatymas Nr. 6/2009 dėl mokytojų vertinimo ir su tuo susijusių paskatinimo priemonių (Ley del Principado de Asturias 6/2009 de 29 de diciembre de evaluación de la función pública docente y sus incentivos), kurio 2 straipsnyje tam, kad asmuo būtų įtrauktas į Vertinimo planą (ir gautų su tuo susijusius piniginius priedus), nustatytas reikalavimas būti karjeros tarnautoju, todėl vertinime negali dalyvauti laikinieji tarnautojai?


(1)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/22


2015 m. lapkričio 30 d.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Byla C-632/15)

(2016/C 068/29)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Costin Popescu

Kitos proceso šalys: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB (1) nuostatas leidžiama Rumunijai įpareigoti mopedų vairuotojus, turinčius oficialų dokumentą, suteikiantį jiems teisę iki 2013 m. sausio 19 d. vairuoti viešuosiuose keliuose, atlikti užduotis ir išlaikyti panašius į kitų motorinių transporto priemonių vairavimo egzaminus bei gauti vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų ir toliau vairuoti mopedus po šios datos?


(1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, p. 18).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/22


2015 m. gruodžio 2 d. Toni Klement pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/14 Toni Klement/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Toni Klement, atstovaujamas advokato J. Weiser

Kita proceso šalis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Apelianto reikalavimai

Apeliantas prašo:

panaikinti skundžiamą 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-211/14,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi trimis pagrindais.

1.

Sutariama, kad ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas tik su papildomu žodiniu elementu „Bullerjan“. Apeliantas nurodo, kad buvo iškraipyti įrodymai, susiję su pridėto elemento „Bullerjan“ skiriamuoju požymiu. Bendrasis Teismas pripažino, kad pridėtas elementas turėjo (tik) vidutinį skiriamąjį požymį. (Tik) vidutinio skiriamojo požymio konstatavimas visiškai neparemtas turimais įrodymais, nes jie nepateikia jokios informacijos apie žodinio elemento „Bullerjan“, įregistruoto kaip prekių ženklas, naudojimo apimtį, trukmę ir intensyvumą.

2.

Apeliaciniame skunde nurodytas antrasis apelianto pagrindas susijęs su prieštaringais Bendrojo Teismo motyvais, kuriais jis grindė išvadą dėl ginčijamo prekių ženklo didelio skiriamojo požymio. Nurodytais motyvais Bendrasis Teismas, viena vertus, teigė, kad ginčijamas prekių ženklas yra „neįprastos formos“, bet, kita vertus, tvirtino, kad kiti gamintojai platino labai panašios formos orkaites. Kitas prieštaringumas matyti iš Bendrojo Teismo išvadų, kad, viena vertus, ginčijamas prekių ženklas turi didelį skiriamąjį požymį, nepaisant jo eventualaus funkcionalumo, o, kita vertus, tokio skiriamojo požymio negali paneigti tai, kad kitos orkaitės yra labai panašios formos, nes tokį didelį panašumą gali paaiškinti konkretaus techninio rezultato paieška. Taigi, motyvai, kuriais rėmėsi Bendrasis Teismas, prieštaringi dviem aspektais, taigi, jais pasirėmus padaryta teisės klaida.

3.

Apeliaciniame skunde nurodytas trečiasis apelianto pagrindas susijęs su įvairiomis teisės klaidomis, padarytomis aiškinant ir taikant Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (1) 15 straipsnio 1 dalies a punktą. Pirma, nagrinėdamas ginčijamo prekių ženklo skiriamąjį požymį, kaip to reikalaujama pagal Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalies a punktą, Bendrasis Teismas nesilaikė Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su tokio požymio vertinimu erdvinių prekių ženklų atveju. Priešingai, nei reikalaujama Teisingumo Teismo praktikoje, Bendrasis Teismas ginčijamo prekių ženklo nepalygino su įprastomis atitinkamame sektoriuje orkaičių formomis, nors to reikalaujama. Be to, Bendrasis Teismas konstatavo, kad eventualus ginčijamo prekių ženklo formos funkcionalumas neturi reikšmės vertinant tokio prekių ženklo skiriamąjį požymį. Taip Bendrasis Teismas pažeidė principą, pagal kurį, norint įvertinti skiriamąjį požymį, reikia atsižvelgti į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius. Galiausiai Bendrasis Teismas nesilaikė Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su naudojimu, kuris užtikrintų registruoto prekių ženklo savininko teisių apsaugą, o toks naudojimas yra vienas iš sudėtinio prekių ženklo elementų. Taip Bendrasis Teismas pripažino kaip pakankamą su prekių ženklu, esančiu sudėtinio prekių ženklo dalimi, susijusią aplinkybę, kad jis laikomas ir kilmės nuoroda. Taigi, Bendrasis Teismas neįvykdė Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalies a punkte ir Teisingumo Teismo praktikoje aiškiai nustatytos pareigos taip pat visuomet įvertinti, ar buvo pakeistas registruoto prekių ženklo skiriamasis požymis. Bendrasis Teismas to nevertino.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/23


2015 m. gruodžio 14 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, veikianti Ismar Huskic vardu

(Byla C-668/15)

(2016/C 068/31)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Jyske Finans A/S

Atsakovė apeliaciniame procese: Ligebehandlingsnævnet, veikianti Ismar Huskic vardu

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tiesioginės diskriminacijos dėl etninės kilmės draudimas 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB (1), įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, 2 straipsnio 2 dalies a punkte turi būti aiškinamas kaip draudžiantis praktiką, kaip antai nagrinėjamą šioje byloje, kai su lygiavertėje padėtyje esančiais asmenimis, gimusiais ne Šiaurės šalyse, valstybėje narėje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine, elgiamasi mažiau palankiai nei su asmenimis, gimusiais Šiaurės šalyse, valstybėje narėje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar tokia praktika lemia netiesioginę diskriminaciją dėl etninės kilmės, kaip ji suprantama pagal Tarybos direktyvos 2000/43/EB 2 straipsnio 2 dalies b punktą, nebent ji yra objektyviai pateisinama teisėtu tikslu ir priemonės šiam tikslui pasiekti yra tinkamos ir būtinos?

3.

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tokia praktika iš esmės gali būti pateisinama kaip tinkamos ir būtinos priemonės sustiprinto klientų tikrinimo priemonėms, numatytoms 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB (2) dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 13 straipsnyje, apsaugoti?


(1)  OL L 180, 2000, p. 22.

(2)  OL L 309, 2005, p. 15.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/24


2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-687/15)

(2016/C 068/32)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Erlbacher, L. Nicolae

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

panaikinti Tarybos išvadas dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) 2015 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-15), priimtas 2015 m. spalio 26 d. vykusiame 3419-ame Tarybos posėdyje Liuksemburge;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Šiuo ieškiniu Komisija prašo panaikinti „Tarybos išvadas dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) 2015 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-15)“, priimtas 2015 m. spalio 26 d. vykusiame 3419-ame Tarybos posėdyje Liuksemburge.

2.

Grįsdama ieškinį Komisija remiasi vieninteliu pagrindu, t. y. tuo, kad dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) 2015 m. pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-15) priėmusi išvadas, o ne sprendimą, kaip siūlė Komisija, Taryba pažeidė SESV 218 straipsnio 9 dalį, taikomą priimant poziciją, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi RWC-15.

3.

Šiuo klausimu Komisija, pirma, tvirtina, kad SESV 218 straipsnio 9 dalis taikoma Europos Sąjungos vardu priimant pozicijas tokiose situacijose, kaip nagrinėjamoji šioje byloje, kai Europos Sąjunga atitinkamoje tarptautinėje organizacijoje turi tam tikrą statusą, t. y. yra sektoriaus narė, o tai pagal ITU įstatų 3 straipsnio 2 dalį suteikia Europos Sąjungai tam tikrų teisių vykdyti veiklą organizacijoje.

4.

Antra, Komisija tvirtina, kad radijo ryšio reglamento pakeitimai, dėl kurių Komisija pasiūlė priimti poziciją, kurios turi būti laikomasi, vadovaujantis SESV 218 straipsnio 9 dalimi turi teisinę galią, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, ir pagal taikytinus tarptautinės teisės aktus, ir pagal reikšmingas Sąjungos teisės normas.

5.

Trečia, dėl kitų SESV 218 straipsnio 9 dalies taikymo sąlygų Komisija tvirtina, kad jos šiuo atveju taip pat buvo įvykdytos, nes ITU organai yra „susitarimu įsteigtos“ įstaigos, ir kad aktai, dėl kurių Komisija pasiūlė priimti poziciją, kurios turi būti laikomasi, „[nepapildo] arba [nepakeičia] susitarimo institucinės struktūros“.


Bendrasis Teismas

22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/26


2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Front Polisario/Taryba

(Byla T-512/12) (1)

((Išorės santykiai - Sąjungos ir Maroko susitarimas pasikeičiant raštais - Abipusis liberalizavimas žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų srityje - Susitarimo taikymas Vakarų Sacharai - Front Polisario - Ieškinys dėl panaikinimo - Teisė pareikšti ieškinį - Tiesioginė ir konkreti sąsaja - Priimtinumas - Atitiktis tarptautinei teisei - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą))

(2016/C 068/33)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), atstovaujamas advokatų: iš pradžių – C. E. Hafiz ir G. Devers, vėliau – G. Devers

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová ir N. Rouam

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta ir D. Stefanov, vėliau – F. Castillo de la Torre ir E. Paasivirta

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimą 2012/497/ES dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo (OL L 241, p. 2).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimą 2012/497/ES dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo, kiek juo patvirtinamas šio susitarimo taikymas Vakarų Sacharai.

2.

Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir „Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario)“ bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2013 2 23.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/26


2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Universal Music/VRDT – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Byla T-379/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Protesto atsiėmimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2016/C 068/34)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Universal Music GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Viefhus

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama G. Schneider, o vėliau – G. Schneider ir D. Walicka

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Yello Strom GmbH (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokato K. Gründig-Schnelle

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 20 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 274/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Yello Strom GmbH ir Universal Music GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebėra pagrindo priimti sprendimą dėl ieškinio.

2.

Universal Music GmbH ir Yello Strom GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas, o kiekviena iš jų padengia pusę Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 292, 2014 9 1.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/27


2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Murnauer Markenvertrieb/VRDT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Byla T-534/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Protesto atsiėmimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2016/C 068/35)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Ėgelsbachas, Vokietija), atstovaujama advokatų F. Traub ir D. Horst

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Walicka

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bach Flower Remedies Ltd (Vimbldonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų A. Renck ir M. Petersen

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. gegužės 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2041/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp Murnauer Markenvertieb GmbH ir Bach Flower Remedies Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebėra pagrindo priimti sprendimą dėl ieškinio.

2.

Murnauer Markenvertrieb GmbH ir Bach Flower Remedies Ltd padengia savo bylinėjimosi išlaidas, o kiekviena iš jų padengia pusę Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 351, 2014 10 6.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/28


2015 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CompuGroup Medical/VRDT – Schatteiner (SAM)

(Byla T-850/14)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Bendrijos prekių ženklas - Ieškinio pareiškimo terminas - Eigos pradžia - Pranešimas apie Apeliacinės tarybos sprendimą elektroninėje ieškovo atstovo VRDT sąskaitoje - Vėlavimas - „Force majeure“ nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2016/C 068/36)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: CompuGroup Medical AG (Koblencas, Vokietija), atstovaujama advokato B. Dix

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama H. Kunz

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Simon Schatteiner (Viena, Austrija), atstovaujamas advokatų F. Schulz ir H. Pernez

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. liepos 23 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 818/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Simon Schatteiner ir CompuGroup Medical AG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį

2.

Priteisti iš CompuGroup Medical AG bylinėjimosi išlaidas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/28


2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Garcia Minguez/Komisija

(Byla T-357/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Įdarbinimas - Konkursas Komisijos viduje, kuriame gali dalyvauti institucijos laikini darbuotojai - Neleidimas dalyvauti vykdomosios įstaigos laikinam darbuotojui - Statuto 29 straipsnio 1 dalies b punktas - Vienodas požiūris - Akivaizdžiai teisinio pagrindo neturintis apeliacinis skundas))

(2016/C 068/37)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Maria Luisa Garcia Minguez (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Ortiz Blanco ir Á. Givaja Sanz

Kita proceso šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama G. Gattinara ir F. Simonetti, po to – G. Gattinara ir F. Simonetti

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 28 d. Europos Sąjungos Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje Garcia Minguez/Komisija (F-72/14, Rink. VT, EU:F:2015:40) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Maria Luisa Garcia Minguez bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 279, 2015 8 24.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/29


2015 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Frame/VRDT – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Byla T-627/15)

(2016/C 068/38)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Frame Srl (San Džuzepe Vezuvianas, Italija), atstovaujama advokatų M. Borghese, R. Giordano ir E. Montelione

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrupas, Vokietija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas BIANCALUNA – Registracijos paraiška Nr. 11 251 808

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. rugpjūčio 7 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2952/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir (arba)

grąžinti bylą VRDT, kad būtų tinkamai išanalizuotas supainiojimo pavojus atsižvelgiant į Bianca-Moden GmbH & Co. KG pateiktus panaudojimo įrodymų rezultatus;

nurodyti VRDT padengti bylinėjimosi pirmoje instancijoje ir šioje instancijoje patirtas išlaidas;

nepatenkinus pirma nurodytų reikalavimų, pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad būtų įregistruotos šios 25 klasės prekės: apatiniai rūbai; pižamos; trumparankoviai marškinėliai; trumpikės; apatiniai baltiniai.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Klaidingas Reglamento Nr. 207/2009 aiškinimas, nes pasirinkta tik viena, ankstesnė teisė;

Klaidingas Reglamento Nr. 207/2009 aiškinimas vertinant pavojų supainioti lyginamus žymenis.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/30


2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje BikeWorld/Komisija

(Byla T-702/15)

(2016/C 068/39)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Vokietija), atstovaujama advokato J. Jovy

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimą tiek, kiek jis susijęs su ieškove;

atidėti minėto sprendimo vykdymą ieškovei, kol bus priimtas sprendimas dėl šio ieškinio (SESV 278 straipsnis).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo iš dalies panaikinti 2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimą C(2014) 3634 final dėl valstybės pagalbos, kurią Vokietija suteikė Nürburgring (SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN))

Grįsdama ieškinį ieškovė iš esmės remiasi šiais pagrindais.

1.

Ieškovė nebėra ta pati šalis kaip proceso, kuriame buvo priimtas sprendimas, šalis. Todėl ji negali būti atsakove teisme.

2.

Ieškovė nebuvo proceso, kuriame priimtas ginčijamas sprendimas, šalis. Todėl buvo pažeista jos teisė būti išklausytai.

3.

Tuo laikotarpiu, kai paskolos buvo suteiktos, dabartiniai ieškovės akcininkai neturėjo nieko bendro su pirminiais akcininkais/savininkais.

4.

Reikalavimu grąžinti siekiamas tikslas „išvengti vienam subjektui skirto konkurencinio pranašumo“ negali būti pasiektas sprendimu, nes ieškovė su niekuo nekonkuruoja ir taip nebesielgė nuo to momento, kai buvo suteikta paskutinė paskola.

5.

Ieškovė jau yra pareiškusi, kad sutinka būti likviduota ir panaikinta, jeigu tai būtina, siekiant išvengti gresiančio nemokumo, kuris būtų neišvengiamas, jei ji turėtų atlikti bet kokį mokėjimą pagal reikalavimą grąžinti valstybės pagalbą.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/30


2015 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Micula ir kt./Komisija

(Byla T-704/15)

(2016/C 068/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Viorel Micula (Oradia, Rumunija), European Drinks SA (Štėjus, Rumunija), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumunija), Transilvania General Import-Export SRL (Oradia), West Leasing International SRL (Pantasesti, Rumunija), atstovaujami advokatų J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/1470 dėl valstybės pagalbos SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią įgyvendino Rumunija – 2013 m. gruodžio 11 d. arbitražo teismo sprendimas Micula prieš Rumuniją (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2112) (OL L 232, p. 43),

subsidiariai panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek

jame Viorel Micula laikomas „įmone“ ir dėl to pripažįstamas bendro ekonominio vieneto pagalbos gavėjo dalimi,

pagalbos gavėju laikomas bendras ekonominis vienetas, kurį sudaro Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, ir

jo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL ir West Leasing SRL yra solidariai atsakingi už kurio nors iš jų gautos valstybės pagalbos sugrąžinimą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi aštuoniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su kompetencijos nebuvimu ir piktnaudžiavimu įgaliojimais. ICSID arbitražo sprendimo (toliau – arbitražo sprendimas) vykdymą klaidingai kvalifikavusi kaip valstybės pagalbos, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, suteikimą, Komisija įgyvendino įgaliojimus, kurie jai suteikti dėl Rumunijos įgyvendintos valstybės pagalbos šiai valstybei įstojus į Europos Sąjungą, tačiau pagalba suteikta prieš šios valstybės įstojimą, taigi įgaliojimai įgyvendinti atgaline data. Komisija akivaizdžiai neturi kompetencijos šitaip įgyvendinti su valstybės pagalba susijusius įgaliojimus. Todėl sprendimo, turinčio tokį tikslą ir poveikį, priėmimas yra piktnaudžiavimas šiais įgaliojimais.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, siejamas su SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu

Pirma, ginčijamame sprendime arbitražo sprendimo vykdymas pripažįstamas nesuderinama pagalba, tačiau nenurodyta, kad būta ekonominio pranašumo. Šioje byloje tenkinami byloje Asteris (1988 m. rugsėjo 27 d. Sprendimas Asteris ir kt., 106/87–120/87) nustatyti kriterijai. Bet koks pranašumas (quod non) įgytas prieš Rumunijai įstojant į ES, todėl nepatenka į ES valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritį. Antra, sprendime nenurodytas atrankumo buvimas. Rumunijos ir Švedijos sudarytoje dvišalėje investicijų sutartyje (DIS – arbitražo sprendimo teisinis pagrindas) sukurta bendros atsakomybės sistema, kuri vienodai taikytina bet kuriam investuotojui. Trečia, sprendime nenurodyta, kad aptariama priemonė priskirtina Rumunijos valstybei. Rumunija neturi diskrecijos vykdydama arbitražo sprendimą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su SESV 351 straipsnio ir bendrųjų teisės principų pažeidimu. Pagal SESV 351 straipsnį Rumunijos prisiimti įsipareigojimai dėl su Švedija sudarytos DIS vykdymo saugomi nuo galimo vėlesnio ES valstybės pagalbos taisyklių poveikio, nes tai buvo valstybės narės (Švedijos) ir trečiosios šalies (Rumunijos) sudaryta sutartis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu. ES institucijos aktyviai skatino sudaryti DIS, taigi sukūrė teisėtų lūkesčių, kad valstybės pagalbos taisyklės neužkirs kelio pastangoms arbitražo būdu užtikrinti tokios DIS vykdymą.

5.

Penktajame ieškinio pagrinde subsidiariai nurodyta, kad esą suteikta pagalba turėtų būti laikoma suderinama. Nagrinėjamos nacionalinės priemonės, patvirtintos arbitražo sprendime, nesuderinamumas nebuvo galutinai konstatuotas. Bet kuriuo atveju ji laikytina suderinama su ES valstybės pagalbos taisyklėmis.

6.

Šeštajame ieškinio pagrinde subsidiariai teigiama, kad sprendime klaidingai nurodyti pagalbos gavėjai. Sprendime taip pat nenurodyta, kad Viorel ir Ioan Micula yra dalis bendro ekonominio vieneto ar kad šiuo atveju apskritai yra bendras ekonominis vienetas.

7.

Septintajame ieškinio pagrinde teigiama, kad sprendime klaidingai nurodyta grąžinti pagalbą. Kadangi sprendime klaidingai nurodyti esą suteiktos pagalbos gavėjai, jame nurodyta susigrąžinti pagalbą iš fizinių asmenų ir įmonių, kurie esą suteiktos pagalbos negavo.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas siejamas su esminių procedūros reikalavimų (teisės būti išklausytam) pažeidimu. Sprendime, kuriuo pradedama formali tyrimo procedūra, niekur nenurodytos ieškovės European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing ir Transilvania General Import-Export.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/32


2015 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje BASF/VRDT – Evonik Industries (DINCH)

(Byla T-721/15)

(2016/C 068/41)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: BASF SE (Liudvigshafenas prie Reino, Vokietija), atstovaujama advokatų A. Schulz ir C. Onken

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Evonik Industries AG (Marlis, Vokietija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „DINCH“ – Bendrijos prekių ženklas Nr. 2 563 856

Procedūra VRDT: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. rugsėjo 23 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2080/2014-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad būtų atmesta kitos šalis Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija,

subsidiariai: panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/33


2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

(Byla T-724/15)

(2016/C 068/42)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e. V. (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Bittner ir N. Thies

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jo

1 straipsnyje nustatoma, kad atsižvelgiant į Bavarijos žemės atliktas pieno kokybės patikras Vokietija, pažeisdama SESV 108 straipsnio 3 dalį, suteikė atitinkamoms Bavarijos pieno sektoriaus įmonėms valstybės pagalbą, kuri nuo 2007 m. sausio 1 d. nesuderinama su vidaus rinka;

2–4 straipsniuose nurodoma išieškoti iš pagalbos gavėjų pagalbą ir palūkanas;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo iš dalies panaikinti 2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/2432 dėl valstybės pagalbos SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 [2012/NN]), kurią Vokietija suteikė pieno kokybės patikroms pagal Pieno ir riebalų įstatymą (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6295 final).

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais, kurie iš esmės tokie patys kaip nurodytieji byloje T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija, arba į juos panašūs.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/33


2015 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Chemtura Netherlands/EFSA

(Byla T-725/15)

(2016/C 068/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Chemtura Netherlands (Amsterdamas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų C. Mereu ir K. Van Maldegem

Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti jos ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

panaikinti 2015 m. gruodžio 10 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) sprendimą dėl kai kurių EFSA išvados dėl veikliosios medžiagos diflubenzurono ryšium su metabolitu 4-chloranilinu patvirtinimo peržiūros tarpusavio vertinimo, kurios konfidencialumą ieškovė prašė užtikrinti pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 309, p. 1), dalių paskelbimo,

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 1107/2009 ir pagrindinės teisės į verslo paslapčių apsaugą pažeidimu.

Ieškovė ginčija teisinį pagrindą, kuriuo remdamasi atsakovė padarė išvadą, kad ji turi paskelbti savo išvadas. Net jeigu EFSA išvados pagal Reglamento Nr. 1107/2009 21 straipsnį paskelbtos teisėtai, atsakovė, paskelbdama konfidencialią informaciją, pažeidė Reglamento Nr. 1107/2009 63 straipsnį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida.

Ieškovė teigia, kad atsakovė grindė savo sprendimą klaidingu faktinių aplinkybių ir susijusio mokslo supratimu, o dėl to padaryta akivaizdi klaida vertinant jos prašymus užtikrinti konfidencialumą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su pagrindinių ES teisės principų – teisės į gynybą ir gero administravimo principo – pažeidimu.

Ieškovei nebuvo suteikta galimybės pateikti pastabų dėl dokumentų, kuriais pagrįstos EFSA išvados.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su pačios EFSA pareigų nesilaikymu.

Atsakovė nepagrindė savo vertinimo visais turimais moksliniais įrodymais, nors jos pareiga yra vykdyti aukščiausios mokslinės kokybės veiklą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisėtų lūkesčių nepaisymu.

Šiuo metu vyksta ieškovės ir Komisijos diskusijos ir iš Komisijos raštų matyti, kad ieškovei turėtų būti suteikta galimybė pateikti pastabų vykstant Komisijos peržiūros procesui. Į ieškovės pastabas turėtų būti atsižvelgta prieš paskelbiant EFSA išvadą.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/34


2015 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev/Taryba

(Byla T-731/15)

(2016/C 068/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Sergiy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas solisitoriaus R. Gherson, baristerio B. Kennelly ir solisitoriaus T. Garner

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1781, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. kovo 5 d. Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1777, kuriuo įgyvendinamas 2014 m. kovo 5 d. Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tiek, kiek jie taikomi ieškovui, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nenustatė tinkamo teisinio pagrindo. ESS 29 straipsnis nebuvo tinkamas ginčijamo sprendimo teisinis pagrindas, nes ieškovui pareikštame kaltinime jis nebuvo nurodytas kaip asmuo, kenkęs teisinei valstybei ar žmogaus teisėms Ukrainoje (kaip tai suprantama pagal ESS 21 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnį). Kadangi sprendimas negaliojo, Taryba negalėjo priimti ginčijamo reglamento remdamasi SESV 215 straipsnio 2 dalimi. Ribojamųjų priemonių nustatymo momentu ieškovui teisme nebuvo pareikšti kaltinimai dėl to, kad jo veikla kelia grėsmę teisinei valstybei arba pažeidžia kokias nors žmogaus teises Ukrainoje. Iš tikrųjų ribojamosios priemonės patvirtina tai, kad vertindamos ieškovo situaciją Ukrainos valdžios institucijos pažeidė teisinės valstybės principą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai nustatė, kad ieškovas atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijų. Tarybai pateikti Generalinės prokuratūros prokuroro tvirtinimai buvo pernelyg bendro pobūdžio ir nepagrįsti jokiais įrodymais (juo labiau „konkrečiais“ įrodymais), kurie būtų buvę pateikti per teismo procesą prieš ieškovą. Ieškovas nurodė, kad iki ribojamųjų priemonių pateiktuose tvirtinimuose buvo klaidų, o Taryba iš Ukrainos valdžios institucijų negavo atsakymų ir reikiamų įrodymų. Taryba suklydo, visiškai pritardama tvirtinimams dar ir dėl to, kad teismo procesas Ukrainoje neatitinka Europos standartų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė ieškovo teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą. Pakartotinio įtraukimo atveju Taryba turi ypatingą pareigą – prašymą pateikusioms institucijoms pateikti visus paklausimus ir šią informaciją perduoti susijusiam asmeniui. Šios pareigos nebuvo laikytasi šioje byloje.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba nenurodė pakankamų jo įtraukimo priežasčių. Nurodytos priežastys buvo nepakankamai išsamios ir tikslios.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba šiurkščiai pažeidė ieškovo pagrindines teises į nuosavybę ir gerą vardą. Ribojamosios priemonės buvo priimtos nenumatant tinkamų garantijų, kurios būtų leidusios ieškovui veiksmingai išdėstyti savo nuomonę Tarybai. Ribojamosios priemonės netaikomos konkrečiam turtui, kuris tariamai atitinka pasisavintas valstybės lėšas, ir net neribojamos tam tikra tariamai pasavintų lėšų suma.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad jei Taryba yra teisi laikydama, kad priskyrimo kriterijai gali būti taikomi atliekant bet tokį tyrimą, nesusijusį su teismo procesu, šie kriterijai yra neproporcingi ir neteisėti.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/35


2015 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalijos Respublika/Komisija

(Byla T-733/15)

(2016/C 068/45)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes ir M. Figueiredo, padedamų advokato L. Silva Morais

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos sprendimą, apie kurį 2015 m. spalio 12 d. raštu SG-Greffe (2015) D/11533 (1) pranešė Komisijos Generalinis sekretoriatas.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Portugalijos Respublika teigia, kad 2015 m. spalio 12 d. Komisijos Generalinio sekretoriato raštu SG-Greffe (2015) D/11533 pateiktame reikalavime sumokėti yra toliau nurodytų trūkumų, todėl tas raštas turi būti panaikintas:

1.

Ginčijamas aktas priimtas remiantis tuo, kad Komisija pasisavino kompetenciją, kuri priskiriama Sąjungos teismų sričiai, o tai yra su kompetencijos nebuvimu susijęs trūkumas.

2.

Aktas grindžiamas dirbtiniu Teisingumo Teismo sprendimo byloje Komisija/Portugalija (C-76/13, EU:C:2014:2029) pasekmių išskaidymu, todėl taip pažeidžiamos Sutartys ir visos teisės normos, susijusios su jų taikymu.

3.

Šiame ieškinyje dėl panaikinimo ginčijamame Komisijos akte nesilaikoma res judicata principo, nes aptariamu aktu ir vėl pažeidžiamos sutartys ir visos teisės normos, susijusios su jų taikymu.

4.

Aktas taip pat yra neteisėtas dėl to, kad jame nesilaikoma teisinio saugumo, teisinių santykių stabilumo ir teisėtų lūkesčių principų, įtvirtintų Sąjungos teisėje.

5.

Aktu pažeidžiamas dvigubos sankcijos draudimo principas, kuriuo draudžiama šaliai nauju individualiu teisės aktu siekti to, ko ji anksčiau nepasiekė teismų sprendimais, o tai reiškia Sutarčių ar bet kokių teisės normų, susijusių su jų įgyvendinimu, pažeidimą.


(1)  Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų Generalinio direktorato (GD CONNECT) generalinio direktoriaus sprendimas, kuriuo Portugalijos Respublikos reikalaujama sumokėti 580 000 eurų sumą kaip periodinę baudą už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 25 d. iki rugpjūčio 21 d., dėl kurios Teisingumo Teismas nusprendė Sprendime Komisija/Portugalija (C-76/13, EU:C:2014:2029).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/36


2015 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-119/14 FE/Komisija

(Byla T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Simonetti ir G. Gattinara

Kita proceso šalis: FE (Liuksemburgas, Liuksemburgas)

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje F-119/14, FE/Komisija,

atmesti FE ieškinį byloje F-119/14 kaip nepagrįstą,

nuspręsti, kad kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas,

priteisti iš FE bylinėjimosi išlaidas, patirtas Tarnautojų teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas keliomis Tarnautojų teismo padarytomis teisės klaidomis ir bylos dokumentų iškraipymu, konkurso komisijai aiškinant ir taikant priėmimo sąlygas, susijusias su minimalia darbo patirtimi.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, Tarnautojų teismui nusprendus, kad paskyrimų tarnyba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida ir keletu Tarnautojų teismo padarytų pareigos motyvuoti pažeidimų, priteisus iš Komisijos sumokėti ieškovui pirmojoje instancijoje 10 000 eurų.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/37


2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje The Art Company B & S/VRDT – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

(Byla T-735/15)

(2016/C 068/47)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: The Art Company B & S, SA (Quel, Ispanija), atstovaujama advokatų L. Sánchez Calderón ir J. Villamor Muguerza

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Manifatture Daddato SpA (Barleta, Italija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai SHOP ART – Registracijos paraiška Nr. 12 030 921

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. spalio 8 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 3050/2014-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/38


2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje British Aggregates ir kt./Komisija

(Byla T-741/15)

(2016/C 068/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: British Aggregates Association (Lanarkas, Jungtinė Karalystė); Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Airija); MBC Quarries Ltd (Balibofis, Airija); Mac Sand Ltd (Stranorlar, Airija), atstovaujamos advokato L. Van den Hende ir solisitoriaus A. White

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimą, paskelbtą 2015 m. rugsėjo 25 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, dėl pagalbos schemos SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN), kurią įgyvendino Jungtinė Karalystė – Nerūdinių medžiagų mokesčio lengvata Šiaurės Airijoje (ex N 2/04) ir

priteisti iš Komisijos ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Komisijos padaryta teisės klaidą nustačiusi, kad SESV 110 straipsnio ir 107 straipsnio pažeidimą galima ištaisyti atgaline data ir taip padaryti nerūdinių medžiagų mokesčio lengvatą Šiaurės Airijoje suderinama su vidaus rinka.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, alternatyviai pirmajam pagrindui, kad Komisija padarė teisės klaidą ir vertinimo klaidų nustatydama, kad atgaline data taikyta Jungtinės Karalystės priemonė buvo suderinama su veiksmingumo principu ir teise į veiksmingą teisinę gynybą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija padarė vertinimo klaidų nustatydama, kad nerūdinių medžiagų mokesčio lengvata Šiaurės Airijoje yra suderinama su 2008 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairėmis (1) (2008 Environmental Aid Guidelines), ir todėl su SESV 107 straipsnio 3 pastraipos c punktu. Konkrečiai kalbant, Komisija padarė vertinimo klaidų nusprendusi, kad būtinumo kriterijaus trečia dalis pagal 2008 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gaires buvo įvykdyta, būtent, ar Šiaurės Airijos karjerai galėjo perkelti nerūdinių medžiagų mokestį klientams labai nesumažėjus pardavimams.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija neatliko tikrai kruopštaus ir nešališko tyrimo dėl to, ar atgaline data taikyta Jungtinės Karalystės priemonė buvo suderinama su veiksmingumo principu ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, ir dėl to, ar būtinumo kriterijaus trečia dalis pagal 2008 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gaires buvo įvykdyta.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija nepateikė motyvų pagal SESV 296 straipsnį, kodėl atgaline data taikyta Jungtinės Karalystės priemonė buvo suderinama su veiksmingumo principu ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, ir dėl to, ar būtinumo kriterijaus trečia dalis pagal 2008 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gaires buvo įvykdyta.


(1)  Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairės, OL C 82, 2008, p. 1.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/39


2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Nausicaa Anadyomène ir Banque d’Escompte/ECB

(Byla T-749/15)

(2016/C 068/49)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Nausicaa Anadyomène SAS (Paryžius, Prancūzija) ir Banque d’Escompte (Paryžius), atstovaujamos advokatų S. Rodrigues ir A. Tymen

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas (ECB)

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

atitinkamai,

nuspręsti, kad pagal SESV 340 straipsnį atsakovas yra atsakingas už pažeidimus, padarytus dėl jo pinigų politikos, susijusios su Graikijos skolos priemonėmis,

priteisti iš atsakovo atlyginti ieškovių patirtą žalą, t. y. bendrovei Nausicaa atlyginti 10 901 448,38 EUR žalą, kuri dar gali būti patikslinta, o Banque d’Escompte – 239 058,84 EUR žalą,

bet kokiu atveju priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su pakankamai akivaizdžiais pažeidimais, kuriuos padarė ECB. Šį pagrindą sudaro trys dalys:

pirmoji dalis, susijusi su teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimu;

antroji dalis, susijusi su vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų ir su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 20 ir 21 straipsnių pažeidimu;

trečioji dalis, susijusi su gero administravimo principo, su Chartijos 41 straipsnio ir su rūpestingumo pareigos pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovių patirta žala ir su priežastiniu ryšiu tarp neteisėtų ECB veiksmų ir šios žalos.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/39


2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Software/Komisija

(Byla T-751/15)

(2016/C 068/50)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Contact Software GmbH (Brėmenas, Vokietija), atstovaujama advokatų J.-M. Schultze, S. Pautke ir C. Ehlenz

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 9 d. Sprendimą C(2015) 7006 final byloje AT.39846 – CONTACT/Dassault & PTC,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2015 m. spalio 9 d. Sprendimą C(2015) 7006 final byloje AT.39846 – CONTACT/Dassault & PTC, kuriuo buvo atmestas skundas, kurį ji pateikė 2010 m. lapkričio 18 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 (1) 7 straipsnio 2 dalį.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: reikšmingų rinkų klaidingas apibrėžimas

Ieškovė tvirtina, kad Komisija padarė teisės klaidų ir akivaizdžių vertinimo klaidų aiškindama ir taikydama SESV 102 straipsnį, nes ji neatsižvelgė į ieškovės įrodymus ir argumentus, kad reikšmingą rinką reikia apibrėžti plačiau, o tai apimtų, pirma, kompiuterinių programų „Computer Aided Design“ (toliau – CAD) rinką, skirtą tam tikriems paslaugų teikėjams, arba bent jau programų „High-End-CAD“, skirtų automobilių gamintojams ir subrangovams automobilių sektoriuje, rinkai ir, antra, CAD programinės įrangos sąsajų informacijos kiekvienam paslaugų teikėjui rinką.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: SESV 102 straipsnio pažeidimas

Teigiama, kad Komisija akivaizdžiai klaidingai įvertino dominuojančią susijusių įmonių padėtį, iš esmės remdamasi klaidingu, prieš tai nurodytu, reikšmingų rinkų apibrėžimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: pareigos motyvuoti pažeidimas

Savo trečiuoju ieškinio pagrindu ieškovė tvirtina, kad jos skundo atmetimas nebuvo pakankamai motyvuotas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: akivaizdi vertinimo klaida

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu ieškovė tvirtina, kad Komisijos išvadoje, jog nėra pakankamai motyvų tam, kad būtų Bendrijos suinteresuotumas tęsti tyrimą dėl galimo SESV 102 straipsnio pažeidimo, yra akivaizdi klaida.


(1)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (OL L 123, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 81).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/40


2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïkí Dynamikí/Komisija

(Byla T-752/15)

(2016/C 068/51)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujamos advokatų M. Sfyrí ir Ch. Dede

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Komisijos sprendimą, apie kurį joms pranešta 2015 m. spalio 29 d. raštu DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015) ir kuriame Komisija ieškovių pasiūlymą dėl viešojo pirkimo procedūros DIGIT/R3/PO/2015/0008-STIS IV „Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)“ 3 dalies įrašė į šeštą vietą;

priteisti iš Komisijos atlyginti žalą ieškovėms, kurią jos patyrė dėl prarastos galimybės būti pirmojoje vietoje dėl pagrindinės sutarties STIS IV 3 dalies; ir

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovių nuomone, skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas dėl nepakankamos motyvacijos, susijusios su: i) ieškovių techninio pasiūlymo įvertinimu; ii) motyvų, kuriais remiantis bendrovių ir konsorciumų, kurie dalyvavo viešojo pirkimo procedūroje, finansiniai pasiūlymai nebuvo įvertinti kaip labai maži, ir dėl to, kad Komisija pažeidė sutartinius dokumentus ir Sąjungos teisę, nes padarė akivaizdžių vertinimo klaidų.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/41


2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Facebook/VRDT – Brand IP Licensing (lovebook)

(Byla T-757/15)

(2016/C 068/52)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Facebook, Inc. (Menlo Parkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų M. Granado Carpenter ir M. Polo Carreño

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Brand IP Licensing Ltd (Roud Taunas, Jungtinės Karalystės Mergelių Salos)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „lovebook“ – Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška Nr. 9 926 577

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. rugsėjo 30 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2028/2014-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą ginčijamą sprendimą, kiek juo panaikinamas Protestų skyriaus sprendimas, kuriuo patenkinamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiškos Nr. 9 926 577 LOVEBOOK dėl galimybės supainioti, remiantis išvadomis, kad žymenų panašumai yra minimalūs, palyginti su jų skirtumais, kad atitinkamos visuomenės požiūriu žymenys sukelia bendrą įspūdį, kad nėra panašūs, ir kad taip yra, net jeigu ankstesni prekių ženklai turi ryškų skiriamąjį požymį;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/42


2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje EDF Toruń/Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(Byla T-758/15)

(2016/C 068/53)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: EDF Toruń SA (Torunė, Lenkija), atstovaujama advokato K. Sienkiewicz

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. lapkričio 3 d. Europos cheminių medžiagų agentūros sprendimą SME(2015)4950 ir 2015 m. lapkričio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10054011, susijusius su administracinio mokesčio skyrimu nurodžius neteisingą įmonės dydį paduodant prašymą REACH registrui,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties privalomosios galios nebuvimu ir būtinybe taikyti šioje srityje nacionalinės teisės normas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 (1) nuostatų pažeidimu, atsižvelgiant į tai, kad Agentūra neturi teisės nustatyti piniginių sankcijų asmenims, paduodantiems prašymą REACH registrui.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu, nustačius administracinį mokestį, kurio dydis, palyginti su darbo, atlikto nustatant teisingą įmonės vertę, sąnaudomis, yra stipriai per didelis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su įgaliojimų viršijimu, skyrus mokestį Europos cheminių medžiagų agentūros valdybos sprendimu Nr. 14/2015, kuris neturi privalomos galios.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su vienodo požiūrio principo pažeidimu diferencijavus administracinių mokesčių dydį pagal subjekto, kuris turi mokėti mokestį, dydį, nors nėra jokių argumentų, pagrindžiančių tokio sprendimo tinkamumą.


(1)  2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 107, p. 6).


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/43


2015 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Sogepa/Komisija

(Byla T-761/15)

(2016/C 068/54)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Lježas, Belgija), atstovaujama advokatų A. Lepièce ir H. Baeyens

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN), apie kurią nepranešta – Belgija – „Val Saint-Lambert SA sanavimo pagalba“, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius, kiek jais nurodoma susigrąžinti valstybės pagalbos sumą, kuri yra dvigubai didesnė nei ekonominis pranašumas, kurį iš tikrųjų gavo bendrovė Val Saint-Lambert,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su teisės klaida, kurią Komisiją padarė, kai paskolos suteikimą Val Saint-Lambert SA laikė ekonominiu pranašumu ir kai ekonominio pranašumo gavėjai nurodė grąžinti dvigubą sumą.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/43


2015 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Lufthansa/Komisija

(Byla T-764/15)

(2016/C 068/55)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Deutsche Lufthansa AG (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Martin-Ehlers

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. spalio 1 d. Europos Komisijos sprendimą byloje SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) – Hahno oro uostas,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė iš esmės remiasi šiais pagrindais:

procesiniais trūkumais, nes vėliau 2014 m. nebuvo surengti pasitarimai su ieškove,

tuo, kad pateikta bylos medžiaga yra neišsami, nors priimant ginčijamą sprendimą faktinės aplinkybės atsakovei buvo žinomos,

klaidingu priemonių, taikytų atitinkamo oro uosto naudai, teisiniu vertinimu, nes tam tikros priemonės nebuvo pripažintos SESV 107 straipsnio 1 dalyje numatyta valstybės pagalba, o kitos priemonės buvo pripažintos su bendrąja rinka suderinama valstybės pagalba,

neatsižvelgimu į tai, kad visa ginčijamame sprendime nurodyta valstybės pagalba, skirta atitinkamam oro uostui, galiausiai buvo suteikta Ryanair, kaip svarbiausiai šio oro uosto naudotojai.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/44


2015 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje BelTechExport/Taryba

(Byla T-765/15)

(2016/C 068/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BelTechExport ZAO (Minskas, Baltarusija), atstovaujama advokatų J. Jerņeva ir E. Koškins

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1948, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (OL L 284, 2015, p. 62) tiek, kiek juo pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas ieškovei, nors jų taikymas buvo laikinai sustabdytas,

panaikinti 2015 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1957, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 284, 2015, p. 149) tiek, kiek juo pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas ieškovei, nors jų taikymas buvo laikinai sustabdytas, ir

priteisti iš Tarybos ieškovės šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamuose aktuose nenurodoma pakankamai motyvų, kuriais remiantis ieškovė palikta įtraukta į atitinkamuose prieduose pateiktus sąrašus ir kad Taryba pažeidė SESV 296 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias numatyta Tarybos pareiga nurodyti motyvus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamais aktais pažeista teisė į gynybą ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, numatytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – EŽTK) 6 ir 13 straipsniuose, nes jie priimti neužtikrinus ieškovei galimybės veiksmingai pasinaudoti jos teise į gynybą, pirmiausia teise būti išklausyta ir teise pasinaudoti procedūra pateikti prašymą ją išbraukti iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamuose aktuose padaryta akivaizdžių vertinimo klaidų, nes jie paremti klaidinga prielaida, kad ieškovė, kaip didžiausia Baltarusijos ginklų gamybos ir eksporto pramonės įmonė, gauna naudos iš Lukašenkos režimo.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamais aktais pažeista pagrindinė teisė į nuosavybę, įtvirtinta Chartijos 17 straipsnyje ir EŽTK 1 protokolo 1 straipsnyje, o šis pažeidimas nepagrįstas patikimais įrodymais, nemotyvuotas ir neproporcingas.


Tarnautojų teismas

22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/45


2015 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

(Byla F-143/15)

(2016/C 068/57)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatės A. Fombaron

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atmesti ieškovo skundą, kuriuo siekiama, kad būtų panaikintas sprendimas anksčiau nutraukti jo darbo sutartį su Europos Parlamentu, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą atmesti jo skundą, pagrįstą Europos Sąjungos tarnautojų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalimi.

Panaikinti 2015 m. vasario 25 d. Europos Parlamento sprendimą.

Panaikinti 2015 m. vasario 2 d. Europos Parlamento sprendimą.

Priteisti iš Europos Parlamento visas šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/45


2015. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

(Byla F-146/15)

(2016/C 068/58)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovė: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Parlamento sprendimo atmesti prašymą konvertuoti vertinimo ataskaitas, kurios buvo priimtos po ieškovo pareigų paaukštinimo į AD 12 lygį, į nuopelnų taškus.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2015 m. balandžio 8 d. paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti prašymą prašymą konvertuoti vertinimo ataskaitas, kurios buvo priimtos po ieškovo pareigų paaukštinimo į AD 12 lygį, į nuopelnų taškus.

Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/46


2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

(Byla F-147/15)

(2016/C 068/59)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato M. Casado García-Hirschfeld

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, kuriuo nutraukiama ieškovės sutartis, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2015 m. vasario 24 d. ginčijamą sprendimą.

Prireikus, panaikinti 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą dėl atmetimo.

Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/46


2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-149/15)

(2016/C 068/60)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatės L. Levi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, kuriuo ieškovui skirta sankcija sustabdyti priskyrimą prie aukštesnės pakopos ir kuriuo jis įpareigotas atlyginti Europos Sąjungos tariamai patirtą žalą, panaikinimas ir prašymas atlyginti tariamą neturtinę ir reputacijai padarytą žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos trišalį sprendimą CMS 13-005, kiek juo numatyta 18 mėnesių sustabdyti priskyrimą prie aukštesnės pakopos ir įpareigojama atlyginti žalą, kuri, kaip nurodyta sprendime, siekia 108 596,35 EUR.

Prireikus, panaikinti sprendimą atmesti ieškovo skundą.

Subsidiariai, sumažinti piniginę baudą, nustatytą Sprendime CMS 13-005,

Priteisti iš atsakovės ieškovo patirtą neturtinę ir jo reputacijai padarytą žalą, vertinamą 20 000 EUR.

Priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.


22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/47


2016 m. sausio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Vermoesen ir Herkens/Komisija

(Byla F-108/15) (1)

(2016/C 068/61)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 320, 2015 9 28, p. 54.