ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 389

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. lapkričio 23d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 389/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 389/02

Byla C-303/13 P: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Jørgen Andersen, Danijos Karalystė, Danske Statsbander SV (DSB) (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Valstybės pagalba — Pagalba, kurią Danijos valdžios institucijos suteikė valstybės įmonei Danske Statsbaner (DSB) — Viešųjų paslaugų sutartys dėl keleivinio geležinkelio transporto paslaugų teikimo tarp Kopenhagos (Danija) ir Istado (Švedija) — Sprendimas pripažinti pagalbą suderinama su vidaus rinka, jei laikomasi tam tikrų sąlygų — Materialinės teisės normų taikymas laiko atžvilgiu)

2

2015/C 389/03

Byla C-650/13: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal d'instance de Bordeaux (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 39 ir 49 straipsniai — Europos Parlamentas — Rinkimai — Balsavimo teisė — Europos Sąjungos pilietybė — Švelnesnio baudžiamojo įstatymo taikymas atgaline data — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas draudimas balsuoti asmeniui, nuteistam iki 1994 m. kovo 1 d. paskelbtu paskutinės instancijos teismo nuosprendžiu)

3

2015/C 389/04

Byla C-23/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EB sutarties 82 straipsnis — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Masinių pašto siuntų platinimo rinka — Tiesioginės reklaminės pašto siuntos — Atgaline data taikomų nuolaidų sistema — Išstūmimo poveikis — Tokio pat produktyvaus konkurento kriterijus — Antikonkurencinio poveikio tikimybės laipsnis ir sunkumas)

4

2015/C 389/05

Byla C-61/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 89/665/EEB — Viešieji pirkimai — Nacionalinės teisės aktai — Kreipimosi į administracinius teismus išlaidos viešųjų pirkimų srityje — Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę — Atgrasomieji žyminiai mokesčiai — Administracinių aktų teisminė kontrolė — Veiksmingumo ir lygiavertiškumo principai — Effet utile)

5

2015/C 389/06

Byla C-69/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai — Res judicata galia — Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas — Valstybės narės pažeidžiant Sąjungos teisę surinktų mokesčių grąžinimas — Įsiteisėjęs teismo sprendimas, pagal kurį reikalaujama sumokėti su Sąjungos teise nesuderinamą mokestį — Prašymas atnaujinti procesą dėl tokio teismo sprendimo — Valstybės narės teisės aktas, pagal kurį atnaujinti procesą, atsižvelgiant į prejudicinius sprendimus, priimtus Teisingumo Teismo įsiteisėjus nacionalinio teismo sprendimui, galima tik dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų administracinėse bylose)

6

2015/C 389/07

Byla C-71/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Information Rights) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) East Sussex County Council/Information Commissioner (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/4/EB — 5 ir 6 straipsniai — Visuomenės galimybė susipažinti su informacija apie aplinką — Mokestis už informacijos apie aplinką pateikimą — Sąvoka priimtinas dydis — Duomenų bazės tvarkymo išlaidos ir bendros išlaidos — Teisė kreiptis į teismą — Sprendimo, kuriuo nustatytas mokestis, administracinė ir teisminė peržiūra)

6

2015/C 389/08

Byla C-203/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 267 straipsnis — Teisingumo Teismo jurisdikcija — Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusios institucijos, kaip teismo, statusas — Nepriklausomumas — Privaloma jurisdikcija — Direktyva 89/665/EEB — 2 straipsnis — Už peržiūros procedūras atsakingos institucijos — Direktyva 2004/18/EB — 1 straipsnio 8 dalis ir 52 straipsnis — Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka — Viešojo subjekto sąvoka — Viešosios valdžios institucijos — Įtraukimas)

7

2015/C 389/09

Byla C-298/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alain Laurent Brouillard/konkurso Cour de cassation teisės referento pareigoms užimti komisija, Belgijos valstybė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas asmenų judėjimas — SESV 45 ir 49 straipsniai — Darbuotojai — Darbas valstybės tarnyboje — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Reglamentuojamos profesijos sąvoka — Leidimas dalyvauti konkurse Cour de cassation (Belgija) teisės referento pareigoms užimti)

8

2015/C 389/10

Byla C-354/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas prekių judėjimas — Lygiaverčio poveikio priemonės — Vokietijoje laisvoje apyvartoje esančios prekės — Prekės, kurių tipas turi būti nustatytas Rumunijoje — Kitos valstybės narės platintojo išduotas atitikties liudijimas — Liudijimas, laikomas nepakankamu, kad būtų galima laisvai prekiauti šiomis prekėmis — Abipusio pripažinimo principas — Dalinis nepriimtinumas)

9

2015/C 389/11

Byla C-404/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), pradėtoje teismo komisarės Marie Matoušková (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas ir vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — 1 straipsnio 1 dalies b punktas — Materialinė taikymo sritis — Paveldėjimo susitarimas tarp pergyvenusio sutuoktinio ir nepilnamečių vaikų, kuriems atstovauja rūpintojas — Kvalifikavimas — Reikalavimas, kad toks susitarimas būtų patvirtintas teismo — Priemonė, susijusi su tėvų pareigomis, arba priemonė, susijusi su paveldėjimu)

10

2015/C 389/12

Byla C-489/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A/B (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Lis pendens — 16 straipsnis ir 19 straipsnio 1 ir 3 dalys — Separacijos byla pirmojoje valstybėje narėje ir santuokos nutraukimo byla antrojoje valstybėje narėje — Teismo, į kurį kreiptasi pirmiausia, jurisdikcija — Nustatytos jurisdikcijos sąvoka — Pirmos bylos nutraukimas ir naujos santuokos nutraukimo bylos iškėlimas pirmojoje valstybėje narėje — Pasekmės — Valstybių narių laiko skirtumai — Įtaka kreipimosi į teismus procedūrai)

11

2015/C 389/13

Byla C-508/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) — Įpareigojimų teikti universaliąsias paslaugas sąnaudų apskaičiavimas — Atsižvelgimas į nuosavo kapitalo grąžos normą — Tiesioginis veikimas — Taikymas laiko atžvilgiu)

11

2015/C 389/14

Byla C-531/14 P: 2014 m. lapkričio 24 d.Giorgio Giorgis pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-474/12, Giorgio Giorgis/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

12

2015/C 389/15

Byla C-421/15 P: 2015 m. liepos 29 d.Yoshida Metal Industry Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose byloje T-331/10 RENV ir T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

13

2015/C 389/16

Byla C-447/15: 2015 m. rugpjūčio 18 d.Krajský soud v Ostravě (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Byla C-454/15: 2015 m. rugpjūčio 24 d.Hessisches Landesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (kaip Baumarkt Praktiker DIY GmbH bankroto administratorius)

16

2015/C 389/18

Byla C-456/15: 2015 m. rugpjūčio 28 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BASF SE/Vokietijos Federacinė Respublika

16

2015/C 389/19

Byla C-460/15: 2015 m. rugpjūčio 28 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Vokietijos Federacinė Respublika

17

2015/C 389/20

Byla C-469/15 P: 2015 m. rugsėjo 4 d.FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-655/11, FSL Holdings ir kt./Europos Komisija

18

2015/C 389/21

Byla C-484/15: 2015 m. rugsėjo 11 d.Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ibrica Zulfikarpašić/Slavena Gajera

20

2015/C 389/22

Byla C-488/15: 2015 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika

20

2015/C 389/23

Byla C-523/15 P: 2015 m. rugsėjo 30 d.Westfälische Drahtindustrie GmbH ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-393/10 Westfälische Drahtindustrie GmbH ir kt./Europos Komisija

21

 

Bendrasis Teismas

2015/C 389/24

Byla T-268/10 RENV: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PPG ir SNF/ECHA (REACH — Akrilamido nustatymas kaip labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos — Tarpinės cheminės medžiagos — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginis poveikis — Priimtinumas — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

24

2015/C 389/25

Byla T-674/11: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TV2/Danmark/Komisija (Valstybės pagalba — Visuomeninio transliavimo paslauga — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Danijos valdžios institucijų įgyvendinta pagalba Danijos visuomeninio transliuotojo TV2/Danmark naudai — Valstybės finansavimas, skirtas išlaidoms, patirtoms vykdant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, kompensuoti — Pagalbos sąvoka — Sprendimas Altmark)

25

2015/C 389/26

Byla T-125/12: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viasat Broadcasting UK/Komisija (Valstybės pagalba — Visuomeninio transliavimo paslauga — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Danijos valdžios institucijų įgyvendinta pagalba Danijos visuomeninio transliuotojo TV2/Danmark naudai — Valstybės finansavimas, skirtas išlaidoms, patirtoms vykdant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, kompensuoti — Pagalbos suderinamumas — Sprendimas Altmark)

26

2015/C 389/27

Byla T-450/12: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anagnostakis/Komisija (Institucinė teisė — Europos piliečių iniciatyva — Ekonominė ir pinigų politika — Valstybės skolos negrąžinimas — Sunkios padėties principo įtvirtinimas — Atsisakymas užregistruoti — Komisijos įgaliojimai — Pareiga motyvuoti)

27

2015/C 389/28

Byla T-60/13: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Appelrath-Cüpper/VRDT – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo AC paraiška — Ankstesni vaizdiniai tarptautiniai ir nacionaliniai prekių ženklai AC ANN CHRISTINE ir ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai AC ANN CHRISTINE OCEAN ir AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2015/C 389/29

Byla T-114/13 P: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cerafogli/ECB (Apeliacinis skundas — ECB darbuotojai — Dėl diskriminacijos ir psichologinio smurto pateiktas skundas — ECB sprendimas nutraukti vidaus administracinį tyrimą, pradėtą pagal pateiktą skundą — Atsisakymas leisti susipažinti su įrodymais vykstant administracinei procedūrai — Prašymo, kuriuo siekiama nurodyti pateikti įrodymus vykstant teismo procesui, atmetimas — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Teisės klaida)

28

2015/C 389/30

Bylos T-124/13 ir T-191/13: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija ir Ispanija/Komisija (Kalbinis režimas — Pranešimai apie atvirus administratorių ir padėjėjų įdarbinimo konkursus — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų oficialiųjų kalbų — Bendravimo su konkurso kandidatais kalba — Reglamentas Nr. 1 — Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalis, 27 straipsnis ir 28 straipsnio f punktas — Nediskriminavimo principas — Proporcingumas)

29

2015/C 389/31

Sujungtos bylos T-156/13 ir T-373/14: 2015 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Petro Suisse Intertrade/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Iranui, siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Daugiau nei valstybės subjektas — Teisė ir suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Teisė būti išklausytam — Pareiga pranešti — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Akivaizdi vertinimo klaida — Nuosavybės teisė)

30

2015/C 389/32

Sujungtos bylos T-261/13 ir T-86/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nyderlandai/Komisija (SVKI — Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 — Suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PMT) — Reglamentas (ES) Nr. 119/2013 — Savininkų užimtų būstų kainų indeksai — Reglamentas (ES) Nr. 93/2013 — Eurostatas — Komiteto procedūra — Įgyvendinimo priemonės — Reguliavimo procedūra su tikrinimu)

31

2015/C 389/33

Byla T-360/13: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VECCO ir kt./Komisija (REACH — Chromo trioksido įtraukimas į cheminių medžiagų, kurioms reikia autorizacijos, sąrašą — Naudojimo būdai arba naudojimo būdų kategorijos, kurioms netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją — Esamų konkrečių Bendrijos teisės aktų, nustatančių minimalius reikalavimus, susijusius su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga naudojant cheminę medžiagą sąvoka — Akivaizdi vertinimo klaida — Proporcingumas — Teisė į gynybą — Gero administravimo principas)

32

2015/C 389/34

Byla T-364/13: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Eugenia Mocek ir Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/VRDT – Lacoste (KAJMAN) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo KAJMAN paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame vaizduojamas krokodilas — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Įstojusios į bylą šalies pateikti prašymai panaikinti ir pakeisti — 1991 m. gegužės 2 d. procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalis)

33

2015/C 389/35

Byla T-400/13: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje L'Oréal/VRDT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas AINHOA — Ankstesni vaizdiniai tarptautinis ir Bendrijos prekių ženklai NOA — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

34

2015/C 389/36

Byla T-426/13: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje L'Oréal/VRDT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas AINHOA — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui)

35

2015/C 389/37

Byla T-557/13: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪOGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Išlaidos, patirtos pagal Europos bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą — Teisė į gynybą)

36

2015/C 389/38

Byla T-610/13: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ecolab USA/VRDT (GREASECUTTER) (Bendrijos prekių ženklas — Tarptautinė registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją — Žodinis prekių ženklas GREASECUTTER — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

37

2015/C 389/39

Byla T-624/13: 2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (Darjeeling) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis prekių ženklas Darjeeling — Ankstesni kolektyviniai žodinis ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklai DARJEELING — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

37

2015/C 389/40

Byla T-625/13: 2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis prekių ženklas Darjeeling collection de lingerie — Ankstesni Bendrijos kolektyviniai žodinis ir vaizdinis prekių ženklai DARJEELING — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

38

2015/C 389/41

Byla T-626/13: 2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis prekių ženklas Darjeeling collection de lingerie — Ankstesni Bendrijos kolektyviniai žodinis ir vaizdinis prekių ženklai DARJEELING — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

39

2015/C 389/42

Byla T-627/13: 2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (Darjeeling) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis prekių ženklas Darjeeling — Ankstesni Bendrijos kolektyviniai žodinis ir vaizdinis prekių ženklai DARJEELING — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

40

2015/C 389/43

Byla T-633/13: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Reed Exhibitions/VRDT (INFOSECURITY) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo INFOSECURITY paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis — Pareiga motyvuoti)

41

2015/C 389/44

Byla T-684/13: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Copernicus-Trademarks/VRDT – Bolloré (BLUECO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BLUECO paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas BLUECAR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Įstojusios į bylą šalies prašymas pakeisti sprendimą — Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 4 dalis)

42

2015/C 389/45

Byla T-720/13: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gat Microencapsulation/VRDT – BASF (KARIS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo KARIS paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos ir tarptautinis prekių ženklai CARYX — Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir Beniliukso prekių ženklai AKRIS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

42

2015/C 389/46

Byla T-136/14: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tilda Riceland Private/VRDT – Siam Grains (BASmALI) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BASmALI paraiška — Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas arba ankstesnis žymuo BASMATI — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis)

43

2015/C 389/47

Byla T-193/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cristiano di Thiene/VRDT – Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo AERONAUTICA paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos prekių ženklai NAUTICA ir NAUTICA BLUE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2015/C 389/48

Byla T-195/14: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Primagaz/VRDT – Reeh (PRIMA KLIMA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo PRIMA KLIMA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas PRIMAGAZ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Atitinkama visuomenė — Prekių ir paslaugų panašumas — Žymenų panašumas — Giriamojo žodinio elemento skiriamasis požymis — Konceptualus palyginimas — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

45

2015/C 389/49

Byla T-205/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schroeder/Taryba ir Komisija (Deliktinė atsakomybė — Dempingas — Tam tikrų Kinijos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių importas — Reglamentas (EB) Nr. 1355/2008, Teisingumo Teismo pripažintas negaliojančiu — Žala, kurią ieškovė tariamai patyrė priėmus reglamentą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Visų nacionalinių teisių gynimo priemonių išnaudojimas — Priimtinumas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies a punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies a punktas) — Rūpestingumo pareiga — Priežastinis ryšys)

46

2015/C 389/50

Byla T-206/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hüpeden/Taryba ir Komisija (Deliktinė atsakomybė — Dempingas — Tam tikrų Kinijos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių importas — Reglamentas (EB) Nr. 1355/2008, Teisingumo Teismo pripažintas negaliojančiu — Žala, kurią ieškovė tariamai patyrė priėmus reglamentą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Visų nacionalinių teisių gynimo priemonių išnaudojimas — Priimtinumas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies a punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies a punktas) — Rūpestingumo pareiga — Priežastinis ryšys)

46

2015/C 389/51

Byla T-209/14: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bopp/VRDT (Žalio aštuonkampio atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame atvaizduotas žalias aštuonkampis, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

47

2015/C 389/52

Byla T-211/14: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klement/VRDT – Bullerjan (Orkaitės forma) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Erdvinis Bendrijos prekių ženklas — Orkaitės forma — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių ženklo naudojimo pobūdis — Forma, kurios elementai skiriasi, tačiau nedaro įtakos skiriamajam požymiui)

48

2015/C 389/53

Byla T-317/14: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klement/VRDT – Bullerjan (Orkaitės forma) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Erdvinis Bendrijos prekių ženklas — Orkaitės forma — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių ženklo naudojimo pobūdis — Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui)

49

2015/C 389/54

Byla T-366/14: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje August Storck/VRDT (2good) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo 2good paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo pobūdžio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

49

2015/C 389/55

Byla T-369/14: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sequoia Capital Operations/VRDT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas SEQUOIA CAPITAL — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas SEQUOIA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas — Galimybė supainioti)

50

2015/C 389/56

Byla T-382/14: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Rintisch/VRDT –Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją — Žodinis prekių ženklas PROTICURD — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai PROTI ir PROTIPLUS — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas Proti Power — Santykinis atmetimo pagrindas — Priimtinumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 59 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalis — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis — Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis — Galimybė supainioti — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

51

2015/C 389/57

Byla T-385/14: 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volkswagen/VRDT (ULTIMATE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ULTIMATE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

51

2015/C 389/58

Byla T-588/14: 2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mechadyne International/VRDT (FlexValve) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo FlexValve paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

52

2015/C 389/59

Byla T-591/14: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BSH/VRDT (PerfectRoast) (bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PerfectRoast paraiška — Atsisakymas registruoti — Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

53

2015/C 389/60

Byla T-641/14: 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dellmeier/VRDT – Dell (LEXDELL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo LEXDELL paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas DELL — Santykiniai atmetimo pagrindai — Kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

54

2015/C 389/61

Byla T-707/14: 2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grundig Multimedia/VRDT (DetergentOptimiser) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo DetergentOptimiser paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Vienodas požiūris)

54

2015/C 389/62

Byla T-540/13: 2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Société européenne des chaux et liants/ECHA (Ieškinys dėl panaikinimo — REACH — Administravimo mokesčio taikymas pateikus klaidingą deklaraciją dėl įmonės dydžio — Kalbinis režimas — Ieškinio pareiškimo terminas — Nepriimtinumas)

55

2015/C 389/63

Byla T-38/14: 2015 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kafetzakis ir kt./Parlamentas ir kt. (Ieškinys dėl neveikimo ir dėl žalos atlyginimo — Graikijos valstybės skolos pertvarkymas — Privataus sektoriaus įtraukimas — Žala dėl skolos mažinimo iš išeitinių išmokų — Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų ir Sąjungos institucijų pareiškimai — Euro grupės deklaracija — Priežastinio ryšio su nurodoma žala neįvardijimas — Nepriimtinumas)

56

2015/C 389/64

Byla T-350/14: 2015 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Arvanitis ir kt./Parlamentas ir kt. (Ieškinys dėl neveikimo ir dėl žalos atlyginimo — Bendrovės Olympiaki Aeroporia (OA) veiklos nutraukimas — Žala, kurią tariamai patyrė OA laikini darbuotojai dėl atsakovų, kurie neužtikrino, kad jų atleidimui būtų taikomos Europos Sąjungos Teisės normos — Priežastinio ryšio tarp nurodomos žalos ir Atsakovų elgesio neįvardijimas — Nepriimtinumas)

56

2015/C 389/65

Byla T-413/14: 2015 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grigoriadis ir kt./Parlamentas ir kt. (Ieškinys dėl neveikimo ir dėl žalos atlyginimo — Graikijos valstybės skolos pertvarkymas — Privataus sektoriaus įtraukimas — Žala dėl skolos mažinimo — Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų ir Sąjungos institucijų pareiškimai — Euro grupės deklaracija — Priežastinio ryšio su nurodoma žala neįvardijimas — Nepriimtinumas)

57

2015/C 389/66

Byla T-464/14 P: 2015 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nieminen/Taryba (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2010 ir2011 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Sprendimas nepaaukštinti apelianto pareigų, paskiriant į AD 12 lygį — Teisė į teisingą procesą — Teisė į gynybą — Pirmosios instancijos teismo vykdomos kontrolės apimtis — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisės klaidos ir iškraipymo nebuvimas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas apeliacinis skundas)

58

2015/C 389/67

Byla T-545/14: 2015 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje GEA Group/VRDT (engineering for a better world) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo engineering for a better world paraiška — Tik patvirtinamasis sprendimas — Galutinis patvirtinto sprendimo pobūdis — Iškėlimas savo iniciatyva — Nepriimtinumas)

59

2015/C 389/68

Byla T-497/15: 2015 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Oltis Group/Komisija

59

2015/C 389/69

Byla T-550/15: 2015 m. rugsėjo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

60

2015/C 389/70

Byla T-551/15: 2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

62

2015/C 389/71

Byla T-561/15: 2015 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Universidad Internacional de la Rioja/VRDT – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Byla T-572/15: 2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Aldi/VRDT – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Byla T-191/10: 2015 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Greenwood Houseware (Zhuhai) ir kt./Taryba

65

2015/C 389/74

Byla T-267/15: 2015 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje db-Technologies Deutschland/VRDT– MIP Metro (Sigma)

65

 

Tarnautojų teismas

2015/C 389/75

Byla F-113/13: 2015 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje DI/EPPB (Viešoji tarnyba — EASO personalas — Sutartininkas — Bandomasis laikotarpis — Atleidimas iš darbo dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio ir skundo atitiktis — Nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

66

2015/C 389/76

Byla F-29/13 RENV: 2015 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Drakeford/EMA

66


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2015/C 389/01)

Paskutinis leidinys

OL C 381, 2015 11 16

Skelbti leidiniai

OL C 371, 2015 11 9

OL C 363, 2015 11 3

OL C 354, 2015 10 26

OL C 346, 2015 10 19

OL C 337, 2015 10 12

OL C 328, 2015 10 5

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/2


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Jørgen Andersen, Danijos Karalystė, Danske Statsbander SV (DSB)

(Byla C-303/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Valstybės pagalba - Pagalba, kurią Danijos valdžios institucijos suteikė valstybės įmonei Danske Statsbaner (DSB) - Viešųjų paslaugų sutartys dėl keleivinio geležinkelio transporto paslaugų teikimo tarp Kopenhagos (Danija) ir Istado (Švedija) - Sprendimas pripažinti pagalbą suderinama su vidaus rinka, jei laikomasi tam tikrų sąlygų - Materialinės teisės normų taikymas laiko atžvilgiu))

(2015/C 389/02)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama L. Armati ir T. Maxian Rusche

Kitos proceso šalys: Jørgen Andersen, atstovaujamas advokatų J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke ir M. Nissen, Danijos Karalystė, atstovaujama C. Thorning ir V. Pasternak Jørgensen, padedamų advokato R. Holdgaard, Danske Statsbaner SV (DSB), atstovaujamo advokato M. Honoré

Jørgen Andersen pusėje įstojusi į bylą šalis: Dansk Tog, atstovaujama advokatų G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés ir M. Nissen

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Andersen/Komisija (T-92/11, EU:T:2013:143) tiek, kiek juo Bendrasis Teismas panaikino 2010 m. vasario 24 d. Komisijos sprendimo 2011/3/ES dėl Danijos transporto ministerijos ir įmonės Danske Statsbaner viešųjų transporto paslaugų sutarčių (Valstybės pagalba C 41/08 (ex NN 35/08)) 1 straipsnio antrą pastraipą, kiek tai susiję su pagalba, kuri buvo išmokėta nuo 2009 m. gruodžio 3 d. pagal antrąją viešųjų transporto paslaugų sutartį, sudarytą 2005–2014 m. laikotarpiui.

2.

Atmesti likusią pagrindinio apeliacinio skundo dalį.

3.

Atmesti priešpriešinius apeliacinius skundus.

4.

Grąžinti bylą nagrinėti Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis, remdamasis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 8 straipsnio 3 dalimi, priimtų sprendimą dėl ieškinyje pateiktų trijų pagrindų, susijusių su ginčijamo Sprendimo 2011/3, kuriame nuspręsta, kad pagalba, kuri buvo išmokėta nuo 2009 m. gruodžio 3 d. pagal antrąją viešųjų transporto paslaugų sutartį, sudarytą 2005–2014 m. laikotarpiui, yra suderinama su vidaus rinka, teisėtumu.

5.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 252, 2013 8 31.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/3


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal d'instance de Bordeaux (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Byla C-650/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 39 ir 49 straipsniai - Europos Parlamentas - Rinkimai - Balsavimo teisė - Europos Sąjungos pilietybė - Švelnesnio baudžiamojo įstatymo taikymas atgaline data - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas draudimas balsuoti asmeniui, nuteistam iki 1994 m. kovo 1 d. paskelbtu paskutinės instancijos teismo nuosprendžiu))

(2015/C 389/03)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance de Bordeaux

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Thierry Delvigne

Atsakovai: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnio 2 dalis ir 49 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys aiškintini kaip nedraudžiantys, kad valstybės narės teisės aktuose, kaip antai nagrinėjamuose pagrindinėje byloje, būtų numatyta iš turinčių teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose asmenų grupės automatiškai pašalinti tuos, kurie, kaip antai pareiškėjas pagrindinėje byloje, iki 1994 m. kovo 1 d. įsiteisėjusiu nuosprendžiu buvo nuteisti už sunkų nusikaltimą.


(1)  OL C 129, 2014 4 28.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/4


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Byla C-23/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - EB sutarties 82 straipsnis - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Masinių pašto siuntų platinimo rinka - Tiesioginės reklaminės pašto siuntos - Atgaline data taikomų nuolaidų sistema - Išstūmimo poveikis - Tokio pat produktyvaus konkurento kriterijus - Antikonkurencinio poveikio tikimybės laipsnis ir sunkumas))

(2015/C 389/04)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sø- og Handelsretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Post Danmark A/S

Atsakovė: Konkurrencerådet

Rezoliucinė dalis

1.

Nustatant, ar tokia nuolaidų sistema, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurią taiko dominuojančią padėtį užimanti įmonė, gali turėti išstūmimo iš rinkos poveikį ir taip pažeisti EB sutarties 82 straipsnį, reikia išnagrinėti visas bylos aplinkybes, visų pirma nuolaidų suteikimo kriterijus ir sąlygas, atitinkamos įmonės dominavimo apimtį ir specifines konkurencijos atitinkamoje rinkoje sąlygas. Tai, kad minėta nuolaidų sistema taikoma daugumai rinkos vartotojų, gali būti naudinga informacija, vertinant tokios praktikos svarbą ir poveikį rinkai, ir padidinti antikonkurencinio išstūmimo poveikio tikimybę.

2.

Vadinamojo tokio pat produktyvaus konkurento kriterijaus taikymas nėra būtina sąlyga, kad nuolaidų sistema būtų pripažinta piktnaudžiavimu pagal EB sutarties 82 straipsnį. Tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, vadinamojo tokio pat produktyvaus konkurento kriterijaus taikymas neturi reikšmės.

3.

EB sutarties 82 straipsnį reikia aiškinti taip: tam, kad patektų į šio straipsnio taikymo sritį, tokios dominuojančią padėtį užimančios įmonės taikomos nuolaidų sistemos, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, antikonkurencinis poveikis turi būti tikėtinas, tačiau nebūtina įrodyti, kad jis yra stiprus ir juntamas.


(1)  OL C 78, 2014 3 15.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/5


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme ir kt.

(Byla C-61/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 89/665/EEB - Viešieji pirkimai - Nacionalinės teisės aktai - Kreipimosi į administracinius teismus išlaidos viešųjų pirkimų srityje - Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę - Atgrasomieji žyminiai mokesčiai - Administracinių aktų teisminė kontrolė - Veiksmingumo ir lygiavertiškumo principai - „Effet utile“))

(2015/C 389/05)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Atsakovės: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

dalyvaujant: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Rezoliucinė dalis

1.

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, 1 straipsnį, lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus reikia aiškinti taip, kad pagal juos nedraudžiami tokie nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatyta, kad kreipiantis į administracinius teismus dėl viešųjų pirkimų bylų mokamos kreipimosi į teismą išlaidos, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje žyminis mokestis.

2.

Pagal Direktyvos 89/665, iš dalies pakeistos Direktyva 2007/66, 1 straipsnį ir lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus nedraudžiama vykstant teismo procesui iš teisės subjekto, pareiškusio kelis ieškinius, susijusius su tuo pačiu viešojo pirkimo sutarties sudarymu, reikalauti sumokėti sudėtines kreipimosi į teismą išlaidas ir nustatyti šiam teisės subjektui pareigą sumokėti papildomas kreipimosi į teismą išlaidas, kad jis galėtų pateikti papildomų pagrindų dėl to paties viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Vis dėlto, jeigu atitinkama šalis ginčija, nacionalinis teismas turi nagrinėti tame pačiame procese teisės subjekto pareikštų ieškinių ar pateiktų pagrindų dalyką. Jeigu nacionalinis teismas konstatuoja, kad iš tikrųjų tie dalykai nėra atskiri ar jais reikšmingai neišplečiamas jau nagrinėjamos bylos ginčo dalykas, jis šį teisės subjektą turi atleisti nuo pareigos mokėti sudėtines kreipimosi į teismą išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/6


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Byla C-69/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai - „Res judicata“ galia - Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas - Valstybės narės pažeidžiant Sąjungos teisę surinktų mokesčių grąžinimas - Įsiteisėjęs teismo sprendimas, pagal kurį reikalaujama sumokėti su Sąjungos teise nesuderinamą mokestį - Prašymas atnaujinti procesą dėl tokio teismo sprendimo - Valstybės narės teisės aktas, pagal kurį atnaujinti procesą, atsižvelgiant į prejudicinius sprendimus, priimtus Teisingumo Teismo įsiteisėjus nacionalinio teismo sprendimui, galima tik dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų administracinėse bylose))

(2015/C 389/06)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Sibiu

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Dragoș Constantin Târșia

Atsakovės: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Rezoliucinė dalis

Sąjungos teisė ir pirmiausia lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai turi būti aiškinami taip, jog tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis pagal juos nedraudžiama, kad nacionalinis teismas neturėtų galimybės atnaujinti proceso dėl civilinėje byloje priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo, jeigu paaiškėja, jog šis sprendimas nesuderinamas su jam įsiteisėjus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktu Sąjungos teisės išaiškinimu, nors tokia galimybė egzistuoja dėl nesuderinamų su Sąjungos teise įsiteisėjusių teismo sprendimų, priimtų administracinėse bylose.


(1)  OL C 142, 2014 5 12.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/6


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Information Rights) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) East Sussex County Council/Information Commissioner

(Byla C-71/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Orhuso konvencija - Direktyva 2003/4/EB - 5 ir 6 straipsniai - Visuomenės galimybė susipažinti su informacija apie aplinką - Mokestis už informacijos apie aplinką pateikimą - Sąvoka „priimtinas dydis“ - Duomenų bazės tvarkymo išlaidos ir bendros išlaidos - Teisė kreiptis į teismą - Sprendimo, kuriuo nustatytas mokestis, administracinė ir teisminė peržiūra))

(2015/C 389/07)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Information Rights)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: East Sussex County Council

Atsakovas: Information Commissioner

dalyvaujant: Property Search Group, Local Government Association

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad mokestis už konkrečios rūšies informacijos apie aplinką pateikimą negali apimti jokios dalies sąnaudų, skirtų duomenų bazei, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamai duomenų bazei, kurią tuo tikslu naudoja valdžios institucija, tvarkyti, bet gali apimti bendras išlaidas už šios institucijos darbuotojų darbo laiką, sugaištą atsakant į individualius prašymus suteikti informaciją, į kurias tinkamai atsižvelgta nustatant šį mokestį, jeigu minėto mokesčio bendras dydis neviršija priimtino dydžio.

2.

Direktyvos 2003/4 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos dėl mokesčio už konkrečios rūšies informacijos apie aplinką pateikimą priimtinumo atliekama tik ribota administracinė ir teisminė peržiūra, kaip numatytoji Anglijos teisėje, jeigu ši peržiūra vykdoma vadovaujantis objektyviais kriterijais ir apima, laikantis lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų, klausimą, ar šį mokestį nustačiusi valdžios institucija įvykdė šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 102, 2014 4 7.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/7


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Byla C-203/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - SESV 267 straipsnis - Teisingumo Teismo jurisdikcija - Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusios institucijos, kaip teismo, statusas - Nepriklausomumas - Privaloma jurisdikcija - Direktyva 89/665/EEB - 2 straipsnis - Už peržiūros procedūras atsakingos institucijos - Direktyva 2004/18/EB - 1 straipsnio 8 dalis ir 52 straipsnis - Viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarka - „Viešojo subjekto“ sąvoka - Viešosios valdžios institucijos - Įtraukimas))

(2015/C 389/08)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Consorci Sanitari del Maresme

Atsakovė: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 8 dalis aiškintina taip, kad šios nuostatos antroje pastraipoje esanti „ūkio subjekto“ sąvoka apima viešojo administravimo subjektus, kurie dėl to gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jeigu ir tiek, kiek jiems leidžiama teikti paslaugas rinkoje už atlygį.

2.

Direktyvos 2004/18 52 straipsnis aiškintinas taip, kad, nors jame ir įtvirtinti tam tikri reikalavimai dėl ūkio subjektų įtraukimo į nacionalinius oficialius sąrašus ir sertifikavimo sąlygų nustatymo, jame išsamiai neapibrėžtos šių ūkio subjektų įtraukimo į nacionalinius oficialius sąrašus ar leidimo juos sertifikuoti sąlygos ir viešųjų subjektų teisės ir pareigos šiuo klausimu. Bet kuriuo atveju Direktyva 2004/18 aiškintina taip, kad ja draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią nacionalinės viešosios valdžios institucijos, kurios turi teisę siūlyti atitinkamame viešojo pirkimo skelbime nurodytus darbus, prekes ar paslaugas, negali būti įtrauktos į šiuos sąrašus ar būti sertifikuojamos, tačiau teisė dalyvauti atitinkamame viešajame pirkime suteikiama tik tiems ūko subjektams, kurie yra minėtuose sąrašuose ar yra sertifikuoti.


(1)  OL C 235, 2014 7 21.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/8


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alain Laurent Brouillard/konkurso Cour de cassation teisės referento pareigoms užimti komisija, Belgijos valstybė

(Byla C-298/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvas asmenų judėjimas - SESV 45 ir 49 straipsniai - Darbuotojai - Darbas valstybės tarnyboje - Direktyva 2005/36/EB - Profesinių kvalifikacijų pripažinimas - „Reglamentuojamos profesijos“ sąvoka - Leidimas dalyvauti konkurse Cour de cassation (Belgija) teisės referento pareigoms užimti))

(2015/C 389/09)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Alain Laurent Brouillard

Atsakovės: konkurso Cour de cassation teisės referento pareigoms užimti komisija, Belgijos valstybė

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 45 straipsnis aiškintinas taip, kad, pirma, jis taikomas esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kai valstybės narės pilietis, kuris gyvena ir dirba toje valstybėje narėje, turi kitoje valstybėje narėje įgytą diplomą, kuriuo remiasi prašydamas įregistruoti jį dalyvauti konkurse pirmosios valstybės narės Cour de cassation teisės referento pareigoms užimti, ir, antra, tokia situacija nepatenka į SESV 45 straipsnio 4 dalies taikymo sritį.

2.

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo aiškintina taip, kad Cour de cassation teisės referento pareigos nėra „reglamentuojama profesija“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą.

3.

SESV 45 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, konkurso valstybės narės teismo teisės referento pareigoms užimti komisijai, nagrinėjančiai šios valstybės narės piliečio pateiktą prašymą leisti dalyvauti šiame konkurse, draudžiama nustatyti dalyvavimo sąlygą – turėti pagal minėtos valstybės teisės aktus reikalaujamus diplomus, arba kad kitos valstybės narės išduotas magistro diplomas būtų pripažintas suteikiančiu lygiavertį akademinį laipsnį, ir neatsižvelgti į visus suinteresuotojo asmens diplomus, pažymėjimus ir kitus dokumentus bei reikšmingą profesinę patirtį, kai šiais dokumentais patvirtintos profesinės kvalifikacijos lyginamos su kvalifikacijomis, reikalaujamomis pagal minėtus teisės aktus.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/9


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Byla C-354/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvas prekių judėjimas - Lygiaverčio poveikio priemonės - Vokietijoje laisvoje apyvartoje esančios prekės - Prekės, kurių tipas turi būti nustatytas Rumunijoje - Kitos valstybės narės platintojo išduotas atitikties liudijimas - Liudijimas, laikomas nepakankamu, kad būtų galima laisvai prekiauti šiomis prekėmis - Abipusio pripažinimo principas - Dalinis nepriimtinumas))

(2015/C 389/10)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: SC Capoda Import-Export SRL

Atsakovai: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Rezoliucinė dalis

SESV 34 straipsnis ir 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva), 31 straipsnio 1 ir 12 dalys turi būti aiškinami taip, kad jie nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje, pagal kurias norint valstybėje narėje prekiauti naujomis kelių transporto priemonių atsarginėmis dalimis, šiuo atveju vandens pompomis ir degalų filtrais, reikia, kad šioje valstybėje narėje būtų atlikta tipo nustatymo ir patvirtinimo procedūra, jei šios nuostatos taip pat numato šių procedūrų išimčių, kurios leidžia jų netaikyti kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintiems ir parduodamiems produktams, arba kai nagrinėjamos dalys gali kelti rimtą pavojų transporto priemonės saugumui ar aplinką tausojančiam jos veikimui, o ši tipo nustatymo ar patvirtinimo procedūra yra būtina ir proporcinga užtikrinant saugumą keliuose ir aplinkos apsaugą.

Nesant reglamentavimo Sąjungos teisėje, įrodymų, kad tokios dalys jau buvo patvirtintos ar nustatytas jų tipas arba kad jos yra originalios dalys ar tokios pačios kokybės atsarginės dalys, pateikimo sąlygos turi būti nustatytos valstybių narių nacionalinėje teisėje, nepažeidžiant lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų.


(1)  OL C 361, 2014 10 13.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/10


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), pradėtoje teismo komisarės Marie Matoušková

(Byla C-404/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas ir vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - 1 straipsnio 1 dalies b punktas - Materialinė taikymo sritis - Paveldėjimo susitarimas tarp pergyvenusio sutuoktinio ir nepilnamečių vaikų, kuriems atstovauja rūpintojas - Kvalifikavimas - Reikalavimas, kad toks susitarimas būtų patvirtintas teismo - Priemonė, susijusi su tėvų pareigomis, arba priemonė, susijusi su paveldėjimu))

(2015/C 389/11)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší soud České republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Marie Matoušková, teismo komisarė

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, turi būti aiškinamas taip, kad nepilnamečių vaikų vardu jų rūpintojo sudaryto paveldėjimo susitarimo patvirtinimas yra priemonė, susijusi su tėvų pareigomis, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b punktą, ir todėl patenka į šio reglamento taikymo sritį, o ne priemonė, susijusi su paveldėjimu, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies f punktą, kuriai reglamentas netaikomas.


(1)  OL C 431, 2014 12 1.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/11


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A/B

(Byla C-489/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - „Lis pendens“ - 16 straipsnis ir 19 straipsnio 1 ir 3 dalys - Separacijos byla pirmojoje valstybėje narėje ir santuokos nutraukimo byla antrojoje valstybėje narėje - Teismo, į kurį kreiptasi pirmiausia, jurisdikcija - „Nustatytos“ jurisdikcijos sąvoka - Pirmos bylos nutraukimas ir naujos santuokos nutraukimo bylos iškėlimas pirmojoje valstybėje narėje - Pasekmės - Valstybių narių laiko skirtumai - Įtaka kreipimosi į teismus procedūrai))

(2015/C 389/12)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: A

Atsakovas: B

Rezoliucinė dalis

Kiek tai susiję su separacijos ir santuokos nutraukimo bylomis, pradėtomis tarp tų pačių šalių dviejų valstybių narių teismuose, 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 19 straipsnio 1 ir 3 dalis reikia aiškinti taip, kad, esant tokiai situacijai, kokia susiklostė pagrindinėje byloje, kai pirmosios valstybės narės teisme, į kurį kreiptasi pirmiausia, iškelta byla nutraukiama po to, kai kreipiamasi į kitą teismą antrojoje valstybėje narėje, lis pendens kriterijai nebetenkinami, todėl teismo, į kurį kreiptasi pirmiausia, jurisdikcija laikytina nenustatyta.


(1)  OL C 26, 2015 1 26.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/11


2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Byla C-508/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) - Įpareigojimų teikti universaliąsias paslaugas sąnaudų apskaičiavimas - Atsižvelgimas į nuosavo kapitalo grąžos normą - Tiesioginis veikimas - Taikymas laiko atžvilgiu))

(2015/C 389/13)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Český telekomunikační úřad

Atsakovės: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

Dalyvaujant: O2 Czech Republic a.s., anksčiau Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Rezoliucinė dalis

1.

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), 12 ir 13 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama į grynąsias šių paslaugų teikimo įpareigojimo sąnaudas įtraukti šios paslaugos teikėjo „protingo pelno“, kurį sudaro nuosavo kapitalo grąžos norma, kurios reikalautų į universaliųjų paslaugų teikėją panaši įmonė, svarstanti, ar visuotinės ekonominės svarbos paslaugą teikti visu pavedimo laikotarpiu, atsižvelgiant į galinčios kilti rizikos mastą.

2.

Direktyvos 2002/22 12 ir 13 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jie veikia tiesiogiai, ir jais asmenys tiesiogiai gali remtis nacionaliniame teisme, siekdami užginčyti nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimą.

3.

Direktyva 2002/22 turi būti aiškinama taip, kad ji netaikoma siekiant nustatyti paskirtosios įmonės teikiamų universaliųjų paslaugų įpareigojimų grynųjų sąnaudų dydį laikotarpiu iki Čekijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, t. y. 2004 m. – nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.


(1)  OL C 56, 2015 2 16.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/12


2014 m. lapkričio 24 d.Giorgio Giorgis pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-474/12, Giorgio Giorgis/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Giorgio Giorgis, atstovaujamas avvocati I.M. Prado, A. Tornato

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Comigel SAS

2015 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nutartimi atmetė apeliacinį skundą ir nurodė Giorgio Giorgis padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/13


2015 m. liepos 29 d.Yoshida Metal Industry Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose byloje T-331/10 RENV ir T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

(Byla C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Yoshida Metal Industry Co. Ltd, atstovaujama solisitoriaus J. Cohen, QC G. Hobbs ir baristerio T. St Quintin

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Apeliantės reikalavimai

Pirmiausia apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

a)

panaikinti 2015 m. gegužės 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimą sujungtose byloje T-331/10 RENV ir T-416/10 RENV,

b)

tenkinti apeliantės Bendrajame Teisme pateiktą ieškinį dėl 2010 m. gegužės 20 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1235/2008 panaikinimo ir panaikinti šį sprendimą,

c)

tenkinti apeliantės Bendrajame Teisme pateiktą ieškinį dėl 2010 m. gegužės 20 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1237/2008 panaikinimo ir panaikinti šį sprendimą,

d)

priteisti iš VRDT ir įstojusių į bylą šalių bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas, įskaitant ir tas, kurių nagrinėjimo klausimas atidėtas 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose C-337/12 P ir C-340/12 P, EU:C:2014:129.

Jei Teisingumo Teismas netenkintų pagrindinių reikalavimų, jo prašoma:

a)

panaikinti 2015 m. gegužės 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimą sujungtose byloje T-331/10 RENV ir T-416/10 RENV, kiek tai susiję su toliau nurodomomis prekėmis, kurioms įregistruoti Bendrijos prekių ženklai Nr. 1371244 ir 1372580: 8 klasė – galąstuvai ir galąstuvų rankenos; 21 klasė – namų ūkio ir virtuvės indai (ne iš brangiųjų metalų ir jais nepadengti), peilių dėklai,

b)

tenkinti apeliantės Bendrajame Teisme pateiktą ieškinį dėl 2010 m. gegužės 20 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1235/2008-1 panaikinimo ir panaikinti šį sprendimą, kiek tai susiję su toliau nurodomomis prekėmis, kurioms įregistruotas Bendrijos prekių ženklas Nr. 1371244: 8 klasė – galąstuvai ir galąstuvų rankenos; 21 klasė – namų ūkio ir virtuvės indai (ne iš brangiųjų metalų ir jais nepadengti), peilių dėklai,

c)

tenkinti, apeliantės Bendrajame Teisme pateiktą ieškinį dėl 2010 m. gegužės 20 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1237/2008-1 panaikinimo ir panaikinti šį sprendimą, kiek tai susiję su toliau nurodomomis prekėmis, kurioms įregistruotas Bendrijos prekių ženklas Nr. 1372580: 8 klasė – galąstuvai ir galąstuvų rankenos; 21 klasė – namų ūkio ir virtuvės indai (ne iš brangiųjų metalų ir jais nepadengti), peilių dėklai,

d)

priteisti iš VRDT ir įstojusių į bylą šalių bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas, įskaitant ir tas, kurių nagrinėjimo klausimas atidėtas 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose C-337/12 P ir C-340/12 P, EU:C:2014:129.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį, apeliantė remiasi dviem pagrindais.

a)

Pirma, Bendrasis Teismas blogai išaiškino ir taikė Reglamento (1) 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį, kiek tai susiję su nagrinėjamuose Bendrijos prekių ženkluose pavaizduotais grafiniais žymenimis, ir taip pažeidė šią nuostatą.

b)

Antra, Bendrasis Teismas papildomai pažeidė Reglamento 52 straipsnio 3 dalį, nes neišnagrinėjo 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo kiekvienai skirtingai prekių kategorijai, kuriai Bendrijos prekių ženkluose pavaizduoti grafiniai žymenys buvo įregistruoti.

Pirmajam pagrindui pagrįsti apeliantė trumpai nurodo:

Skundžiamo sprendimo 39 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, kad 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis taikomas bet kokiam dvimačiam ar trimačiam žymeniui, kai visos žymens savybės atlieka techninę funkciją. Tačiau priimdamas ir taikydamas šią išvadą nagrinėjamiems Bendrijos prekių ženklams Bendrasis Teismas nepagrįstai nesilaikė (ir tinkamai netaikė) Teisingumo Teismo sprendimo C-48/09 P Lego Juris/VRDT, EU:C:2010:516, 48 punkte suformuluotų teiginių, kad 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis nedraudžia žymens registruoti kaip prekių ženklo „tik dėl to, kad [jis] turi funkcinių savybių“ ir kad žodžiais „vien“ ir „būtina“ siekiama susiaurinti 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo sritį iki žymenų, kurie yra „tik tokios prekių formos, kurios perteikia techninį sprendimą“.

Remdamasis sprendimu Lego byloje Bendrasis Teismas turėjo nuspręsti, kad 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nėra nustatyta jokio teisinio reikalavimo, kad dvimačiai ir trimačiai žymenys neturi turėti jokių funkcinių savybių, ir kad jis nedraudžia registruoti „hibridinių žymenų“ su vizualiai reikšmingais dekoratyviniais dizaino elementais, kurie „ne tik perteikia techninį sprendimą“, bet ir atlieka skiriamąją funkciją, kurios ir tikimasi iš prekių ženklų. Deja, Bendrasis Teismas nepagrįstai nesilaikė (ir tinkamai netaikė) 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio taikymo teisinių kriterijų, nes turėjo vadovautis tuo, kad Bendrijos prekių ženkluose grafiškai pavaizduoti žymenys yra „hibridiniai žymenys“ su dekoratyviniais dizaino elementais (vizualiai reikšmingu ornamentu, kuris stebėtojui yra pateikiamas kaip juodų taškų raštas, kurį sukuria įrantos ir jų spalvos), kurie, kaip patvirtinta skundžiamo sprendimo 5 punkte nurodytu 2011 m. spalio 31 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimu, turi skiriamąjį požymį.

Jei Bendrasis Teismas nebūtų klaidingai aiškinęs ir taikęs 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio neteisingai vertindamas įrantų gebėjimą vienu metu būti nagrinėjamuose Bendrijos prekių ženkluose pavaizduotų žymenų ir funkciniais, ir skiriamaisiais elementais, jis būtų turėjęs nuspręsti, kad šio straipsnio nuostatos nedraudžia registruoti šių žymenų, o priešingi VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimai yra klaidingi ir turi būti panaikinti.

Antrajam pagrindui pagrįsti apeliantė trumpai nurodo:

Pagal Reglamento 52 straipsnio 3 dalį Bendrasis Teismas turėjo išnagrinėti, ar remiantis 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu Bendrijos prekių ženkluose grafiškai pavaizduoti žymenys yra netinkami dėl to, kad jie yra „tik tokios prekių formos, kurios perteikia techninį sprendimą“ (Teisingumo Teismo sprendimo Lego byloje 48 punktas) visų ar tik kai kurių prekių atžvilgiu, o jei kai kurių, konkrečiai kurių įvairių prekių, kurioms įregistruoti žymenys, kategorijoms. Bendrasis Teismas nenagrinėjo ir neįvykdė šio esminio reikalavimo ir taip nepadarė atitinkamos išvados, nuo kurios neišvengiamai priklauso jo sprendimo pagal 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį teisėtumas.

Be to, Bendrasis Teismas bet kuriuo atveju neįvykdė esminio 52 straipsnio 3 dalies reikalavimo, nes 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu grindžiamo sprendimo argumentus taikė visoms prekėms be rankenos, kurioms Bendrijos prekių ženkluose grafiškai pavaizduoti žymenys buvo įregistruoti. Žymenys, be kita ko, buvo įregistruoti toliau nurodomoms prekių be rankenos kategorijoms, kurioms 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčiu grindžiamas Bendrojo Teismo sprendimas negalėjo būti teisiškai taikomas laikantis 52 straipsnio 3 dalies: 8 klasė – galąstuvai ir galąstuvų rankenos; 21 klasė – namų ūkio ir virtuvės indai (ne iš brangiųjų metalų ir jais nepadengti), peilių dėklai.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/15


2015 m. rugpjūčio 18 d.Krajský soud v Ostravě (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Byla C-447/15)

(2015/C 389/16)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský soud v Ostravě

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Ivo Muladi

Atsakovė: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2003/59/EB (1) 4 straipsnio nuostatomis draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos yra numatomos papildomos kai kurių kroviniams ar keleiviams vežti skirtų transporto priemonių vairuotojų atleidimo nuo pareigos įgyti pradinę kvalifikaciją sąlygos?


(1)  OL L 226, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,7 sk., 7 t., p. 441.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/16


2015 m. rugpjūčio 24 d.Hessisches Landesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (kaip Baumarkt Praktiker DIY GmbH bankroto administratorius)

(Byla C-454/15)

(2015/C 389/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hessisches Landesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jürgen Webb-Sämann

Atsakovas: Christopher Seagon (kaip Baumarkt Praktiker DIY GmbH bankroto administratorius)

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinis teisės normos aiškinimas, pagal kurį vykdytini skoliniai reikalavimai dėl darbo užmokesčio, kurie buvo perleisti darbdaviui pasaugoti, siekiant juos tam tikrą dieną sumokėti į pensijų fondą, tačiau kurių šis darbdavys nesumokėjo į atskirą sąskaitą, todėl jiems netaikoma teisė į atskyrimą pagal InsO 47 straipsnį, prieštarauja Direktyvos 2008/94/EB (1) 8 straipsniui ir (arba) kitoms Sąjungos teisės nuostatoms?


(1)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (OL L 283, p. 36).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/16


2015 m. rugpjūčio 28 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BASF SE/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-456/15)

(2015/C 389/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: BASF SE

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Sprendimas 2013/448/ES (1) yra niekinis ir prieštarauja Direktyvos 2003/87/EB tikslams tiek, kiek bendras įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas juo nustatytas taip, kad apskaičiuojant Direktyvos 2003/87/EB (Industrie-Cap) 10a straipsnio 5 dalyje nustatytą didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių neatsižvelgta į dujų atliekų, naudojamų gaminant elektros energiją, emisiją ir emisiją, susijusią su šilumos gamyba termofikacijos būdu?

2.

Ar Sprendimas 2013/448/ES yra niekinis ir prieštarauja Direktyvos 2003/87/EB tikslams tiek, kiek pusiausvyra juo sugriaunama dėl to, kad emisijos, susijusios su dujų atliekų deginimu ir termofikacijos būdu pagaminta šiluma, neįtraukiamos į 10a straipsnio 5 dalies antros įtraukos a ir b punktuose numatytą apskaičiavimo bazę, nors dėl tokių emisijų į Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 3 dalies taikymo sritį nepatenkantys įrenginiai įgyja teisę į nemokamus apyvartinius taršos leidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalį ir 10a straipsnio 4 dalį ir Sprendimą 2011/278/ES (2)?

3.

Ar Sprendimas 2013/448/ES yra niekinis ir prieštarauja Direktyvos 2003/87/EB tikslams tiek, kiek bendras įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas juo nustatytas taip, kad apskaičiuojant Direktyvos 2003/87/EB (Industrie-Cap) 10a straipsnio 5 dalyje nustatytą didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių neatsižvelgta į įrenginių, kuriems dujų emisijos leidimų sistemą buvo taikytina tik antruoju veiklos laikotarpiu, ir įrenginių, įtrauktų į šią sistemą pasirinktinai (opt-in), emisijas?

4.

Ar Sprendimas 2013/448/ES yra niekinis ir prieštarauja Direktyvos 2003/87/EB tikslams tiek, kiek bendras įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas juo nustatytas taip, kad apskaičiuojant Direktyvos 2003/87/EB (Industrie-Cap) 10a straipsnio 5 dalyje nustatytą didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių į iki 2011 m. birželio 30 d. uždarytų įrenginių emisijas atsižvelgta kaip į atskaitymus, o į įrenginių, kurie pradėjo veikti tik antruoju veiklos laikotarpiu, emisijas neatsižvelgta?

5.

Ar Sprendimas 2013/448/ES yra niekinis ir prieštarauja teisinės valstybės principui, susijusiam su SESV 298 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje įtvirtintą teisę į gerą administravimą, tiek, kiek šiuo sprendimu nustatytas bendras įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas, dėl to, kad nepateiktas pataisos koeficiento apskaičiavimas?


(1)  2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, p. 27).

(2)  2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, p. 1).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/17


2015 m. rugpjūčio 28 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-460/15)

(2015/C 389/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 (1) negalioja ir prieštarauja Direktyvos 2003/87/EB (2) tikslams tiek, kiek jo 49 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje nustatyta, kad CO2, kuris nėra perduodamas, kaip tai suprantama pagal 49 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, laikomas CO2 gaminančio įrenginio išmestu CO2?

2.

Ar Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 negalioja ir prieštarauja Direktyvos 2003/87/EB tikslams tiek, kiek jo IV priedo 10 skirsnyje nustatyta, kad CO2, kuris perduodamas į kitą įrenginį, kur iš jo gaminamas nusodinto kalcio karbonatas (NKK), laikomas CO2 gaminančio įrenginio išmestu CO2?


(1)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, p. 30).

(2)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61 (OL L 275, p. 32; 2004 m specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/18


2015 m. rugsėjo 4 d.FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-655/11, FSL Holdings ir kt./Europos Komisija

(Byla C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA, atstovaujamos advocaten P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

iš esmės, panaikinti skundžiamą teismo sprendimą dėl to, kad jame remtasi įrodymais, gautais visiškai nesilaikant numatytos jų rinkimo procedūros, o 2002 m. pranešimas dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo taikytas neteisingai, ir atitinkamai visiškai panaikinti 2011 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimą;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, iš dalies panaikinti skundžiamą teismo sprendimą tiek, kiek Bendrasis Teismas neatliko išsamios apeliantėms skirtos baudos teisminės peržiūros, ir atitinkamai gerokai sumažinti apeliantėms skundžiamu teismo sprendimu skirtą baudą;

nepatenkinus šių reikalavimų, iš dalies panaikinti skundžiamą teismo sprendimą tiek, kiek Bendrasis Teismas tinkamai nekonstatavo, kad pažeidimo tikslas ar poveikis buvo konkurencijos ribojimas, ir atitinkamai grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, jeigu Teisingumo Teismas nemano, kad yra pakankamai informuotas, jog galėtų panaikinti Komisijos sprendimą;

bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos apeliančių bylinėjimosi išlaidas Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos apeliacinį skundą apeliantės remiasi keturiais pagrindais:

Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir pažeidė jų teises į gynybą bei pagrindinius procedūros reikalavimus, nes atmetė apeliančių reikalavimą, susijusį su dokumentų, kuriuos Italijos mokesčių institucijos surinko nacionalinio mokestinio patikrinimo metu, perdavimo Komisijai neteisėtumu ir tokių neteisėtų veiksmų pasekmėmis. Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad Komisija neturi aiškios pareigos pagal ES teisę užkirsti kelią nepataisomam pagrindinių teisių į gynybą pažeidimui administraciniame konkurencijos tyrimo etape. Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą neatsižvelgęs į Komisijos padarytą apeliančių teisių į gynybą ir pagrindinių procedūros reikalavimų, numatytų Reglamento 1/2003 (1) 12 straipsnio 2 dalyje, pažeidimą. Trečia, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą iškraipęs aiškią jo nagrinėtų įrodymų prasmę, kai nusprendė, kad įrodymams Komisijos panaudotų dokumentų įgijimo neteisėtumas yra nereikšmingas.

Antruoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nekritikavo Komisijos, kad ši neskyrė baudos prašymą neskirti baudos, kiek tai susiję su Pietų Europa, pateikusiam asmeniui ir todėl nenuosekliai taikė 2002 m. pranešimą dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo. Konkrečiau kalbant, apeliantės teigia, kad prašymas neskirti baudos, kiek tai susiję su Pietų Europa, neturėjo būti tenkinamas ir atitinkamai kad iš nagrinėjamos bylos medžiagos turėjo būti pašalintos prašymą neskirti baudos pateikusio asmens pastabos žodžiu ir informacija, gauta pateikus prašymus pateikti informacijos, pagrįstus šiomis pastabomis žodžiu.

Nepripažinus šių pagrindų pagrįstais, trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nesuteikė veiksmingos teisminės apsaugos nuo Komisijos joms skirtos baudžiamojo pobūdžio baudos, neatsižvelgdamas į pagal Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį jam suteiktą neribotą jurisdikciją ir į veiksmingos teisminės gynybos principą, įtvirtintą EŽTK 6 straipsnyje ir Chartijos 47 straipsnyje. Nesuteikęs tokios veiksmingos teisminės apsaugos, Bendrasis Teismas, apeliančių teigimu, neteisingai apskaičiavo baudą.

Nepripažinus pirmiau išdėstytų pagrindų pagristais, ketvirtuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisė klaidą neteisingai išaiškinęs pažeidimo dėl tikslo sąvoką ir tai savo ruožtu lėmė neteisingą teisinį faktų kvalifikavimą bei apeliančių teisių į gynybą pažeidimą.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/20


2015 m. rugsėjo 11 d.Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ibrica Zulfikarpašić/Slavena Gajera

(Byla C-484/15)

(2015/C 389/21)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ibrica Zulfikarpašić

Atsakovas: Slaven Gajer

Prejudicinis klausimas

Ar Įstatymo dėl vykdymo procedūros nuostatos, susijusios su Europos vykdomuoju raštu, atitinka Reglamento (EB) Nr. 805/2004 (1) nuostatas, t. y. ar, atsižvelgiant į tai, kad Kroatijos Respublikoje, kai vyksta vykdymo procedūros ir išduodamas autentišką dokumentą patvirtinantis vykdomasis raštas, terminas „teismas“ apima notarus, notarai gali išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimus dėl galutinių ir vykdytinų vykdomųjų raštų, kurie pagrįsti autentiškais dokumentais, jeigu tokie raštai nebuvo ginčijami, ir, jeigu atsakymas būtų neigiamas, ar teismai gali išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimus dėl vykdomųjų raštų, kurie pagrįsti autentišku dokumentu ir kuriuos išdavė notaras, kai tokie raštai, kaip matyti iš jų turinio, išduoti dėl neginčytinų reikalavimų, ir kokį blanką reikia naudoti tokiu atveju?


(1)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (OL L 143, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 380.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/20


2015 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika

(Byla C-488/15)

(2015/C 389/22)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrova

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Europos Komisija prašo Teismo:

atsižvelgiant į tai, kad nuo 2007 m. iki bent jau 2013 m. imtinai sistemingai ir nuolat buvo nesilaikoma metinių ir dienos KD10 koncentracijos ribinių verčių šiose zonose ir aglomeracijose: BG0001 Sofijos aglomeracija; BG0002 Plovdivo aglomeracija; BG0004 Šiaurės Bulgarija; BG0005 Pietvakarių Bulgarija ir BG0006 Pietryčių Bulgarija,

atsižvelgiant į tai, kad nuo 2007 m. iki bent jau 2013 m. imtinai sistemingai ir nuolat buvo nesilaikoma dienos KD10 koncentracijos ribinės vertės ir metinės KD10 koncentracijos ribinės vertės 2007 m., 2008 m. ir 2010–2013 m. imtinai BG0003 Varnos zonoje,

nesant papildomos informacijos, patvirtinančios, kad pasikeitė padėtis, kai minėtose zonose ir aglomeracijose nesilaikoma metinių ir dienos KD10 koncentracijos ribinių verčių, pripažinti, kad Bulgarija ir toliau nevykdo pareigų pagal Direktyvos (1) 13 straipsnio 1 dalį ir jos XI priedą,

kadangi iš paskutinės metinės ataskaitos apie oro kokybę 2013 m. matyti, kad visose minėtose zonose ir aglomeracijose toliau viršijamos metinės ir dienos KD10 koncentracijos ribinės vertės, pripažinti, kad Bulgarijos Respublika neįvykdė pareigų pagal Direktyvos 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, ypač pareigos kiek įmanoma sutrumpinti nesilaikymo laikotarpį, ir kad šis pažeidimas tęsiamas,

priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Atsižvelgdama į paskutines metines ataskaitas apie oro kokybę ir remdamasi Bulgarijos valdžios institucijų atsakymais į pagrįstą nuomonę, Komisija mano, kad Bulgarijos Respublika iki šiol neįvykdė pareigų, numatytų Direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje dėl smulkiųjų kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos ore metinių ir dienos ribinių verčių laikymosi ir 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kiek tai susiję su pareiga rengti oro kokybės planus, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį.

Komisija mano esant būtina kreiptis į Teisingumo Teismą, kad šis konstatuotų Bulgarijos Respublikos padarytą šių Direktyvos nuostatų pažeidimą.


(1)  2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, p. 1.).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/21


2015 m. rugsėjo 30 d.Westfälische Drahtindustrie GmbH ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-393/10 Westfälische Drahtindustrie GmbH ir kt./Europos Komisija

(Byla C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, atstovaujamos advokato C. Stadler

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės prašo:

1.

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek juo nepatenkinti jų reikalavimai;

2.

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti visą skundžiamą sprendimą ir pripažinti negaliojančiais 2010 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimo C(2010) 4387 galutinis dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/38344 – Įtempiamoji plieninė armatūra), iš dalies pakeisto 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimu C(2010) 6676 galutinis ir 2011 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimu C(2011) 2269 galutinis, 2 straipsnio 8 punktą ir 2011 m. vasario 14 d. Konkurencijos generalinio direktorato generalinio direktoriaus raštą, kiek jie susiję su apeliantėmis;

nepatenkinus ir šio reikalavimo, sumažinti minėto Komisijos sprendimo 2 straipsnio 8 punkte apeliantėms skirtą baudą;

3.

nepatenkinus ankstesnių reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui priimti sprendimą dėl 1 ir 2 punktų;

4.

priteisti iš atsakovės pirmojoje instancijoje visas su ginču susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas pateiktas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo šeštosios kolegijos sprendimo.

Grįsdamos apeliacinį skundą Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ir Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG nurodo šiuos pagrindus:

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 261 straipsnį ir Reglamento Nr. 1/2003 (1) 31 straipsnį, įgaliojimų paskirstymo ir institucinės pusiausvyros sistemą, taip pat veiksmingos teisinės apsaugos principą, nes nepaisė savo neribotos jurisdikcijos ribų ir iš esmės neišnagrinėjo ginčijamo Komisijos sprendimo; atvirkščiai, jis pats priėmė nepriklausomą sprendimą dėl baudos. Taip Bendrasis Teismas pasielgė kaip administracija ir atėmė iš apeliančių galimybę apsiginti nuo neteisingo faktinių aplinkybių konstatavimo, nes dėl Bendrojo Teismo sprendimų pateikiami apeliaciniai skundai ribojami teisės klausimais.

Antra, skundžiamu sprendimu buvo pažeistas SESV 261 straipsnis ir Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnis, nes Bendrasis Teismas neteisingai nustatė datą, į kurią atsižvelgiant turėjo būti vertinama faktinė ir teisinė padėtis, o naudodamasis savo neribota jurisdikcija – beje, kaip nurodyta anksčiau, neteisingai – rėmėsi faktine ir teisine padėtimi, buvusia jo sprendimo paskelbimo dieną, arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios klostėsi 2011–2013 m., t. y. priėmus ginčijamą Komisijos sprendimą. Bendrojo Teismo požiūris nepagrįstas teismo praktika, kurią jis cituoja „šiuo klausimu“; iš Sąjungos teismo praktikos veikiau matyti, kad, pirma, atsižvelgti galima tik į suinteresuotosioms įmonėms naudingą papildomą informaciją, antra, ir tik ji jau buvo prieinama Komisijos sprendimo priėmimo dieną.

Trečia, nesilaikydamas proporcingumo ir vienodo požiūrio principų Bendrasis Teismas pažeidė pagrindines apeliančių teises. Nepaisydamas Baudų apskaičiavimo gairių 35 punkte numatyto principo, pagal kurį įmonės, negalinčios išvengti baudos mokėjimo dalimis, paprastai turi galėti sumokėti ją per 3–5 metų laikotarpį, Bendrasis Teismas skyrė apeliantėms netinkamą baudą, kurią jos gali sumokėti tik per labai ilgą laikotarpį. Be to, Bendrasis Teismas nepaisė nagrinėjamų situacijų panašumo, kai analizavo vienodo požiūrio principą siekdamas taikyti Baudos apskaičiavimo gairių 35 punkte numatytus principus ir nustatyti atitinkamą datą.

Galiausiai skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas taip pat pažeidė apeliančių pagrindinę procesinę teisę į veiksmingą teisinę apsaugą, nes naudodamasis savo neribota jurisdikcija pasislėpė už Komisijos atliktų baudos skaičiavimų ir šalių nurodytų faktinių aplinkybių. Tai nėra išsami ir neribota kontrolė, kokios reikalaujama iš nepriklausomos institucijos užtikrinant veiksmingą teisinę apsaugą nuo baudą skiriančių Komisijos sprendimų.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


Bendrasis Teismas

23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/24


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PPG ir SNF/ECHA

(Byla T-268/10 RENV) (1)

((REACH - Akrilamido nustatymas kaip labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos - Tarpinės cheminės medžiagos - Ieškinys dėl panaikinimo - Tiesioginis poveikis - Priimtinumas - Proporcingumas - Vienodas požiūris))

(2015/C 389/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Briuselis, Belgija) ir SNF SAS (Andrezjė Buteonas, Prancūzija), atstovaujamos advokatų R. Cana, D. Abrahams ir E. Mullier

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), atstovaujama M. Heikkilä, W. Broere ir T. Zbihlej, padedamų advokatų J. Stuyck ir A. M. Vandromme

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama B. Koopman, ir Europos Komisija, atstovaujama D. Kukovec, E. Manhaeve ir K. Talabér Ritz

Dalykas

Prašymas panaikinti ECHA sprendimą, kuriuo akrilamidas (EB Nr. 201-173-7) nustatytas kaip 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, p. 1), 57 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkanti chemine medžiaga, kaip numatyta šio reglamento 59 straipsnyje.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) ir SNF SAS padengia savo ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Nyderlandų Karalystė ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2010 10 9.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/25


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TV2/Danmark/Komisija

(Byla T-674/11) (1)

((Valstybės pagalba - Visuomeninio transliavimo paslauga - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Danijos valdžios institucijų įgyvendinta pagalba Danijos visuomeninio transliuotojo TV2/Danmark naudai - Valstybės finansavimas, skirtas išlaidoms, patirtoms vykdant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, kompensuoti - Pagalbos sąvoka - Sprendimas Altmark))

(2015/C 389/25)

Proceso kalba: danų

Šalys

Ieškovė: TV2/Danmark A/S (Odensė, Danija), atstovaujama advokato O. Koktvedgaard

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Stromsky, C. Støvlbæk ir U. Nielsen

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Danijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama C. Vang ir V. Pasternak Jørgensen, vėliau – V. Pasternak Jørgensen, padedamų advokato K. Lundgaard Hansen ir galiausiai – C. Thorning, padedamo K. Lundgaard Hansen ir advokato R. Holdgaard

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų S. Kalsmose-Hjelmborg ir M. Honoré

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą 2011/839/ES dėl priemonių (C 2/03), kurias Danija įgyvendino TV2/Danmark naudai (OL L 340, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą 2011/839/ES dėl priemonių (C 2/03), kurias Danija įgyvendino TV2/Danmark naudai, tiek, kiek Komisija nusprendė, jog 1995 m. ir 1996 m. gautos pajamos iš reklamos, kurios per TV2 fondą buvo pervestos įmonei TV2/Danmark, yra valstybės pagalba.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

TV2/Danmark A/S padengia savo ir tris ketvirtadalius Europos Komisijos patirtų bylinėjimosi išlaidų.

4.

Komisija padengia vieną ketvirtadalį savo bylinėjimosi išlaidų.

5.

Danijos Karalystė ir Viasat Broadcasting UK Ltd padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 80, 2012 3 17.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/26


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viasat Broadcasting UK/Komisija

(Byla T-125/12) (1)

((Valstybės pagalba - Visuomeninio transliavimo paslauga - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Danijos valdžios institucijų įgyvendinta pagalba Danijos visuomeninio transliuotojo TV2/Danmark naudai - Valstybės finansavimas, skirtas išlaidoms, patirtoms vykdant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, kompensuoti - Pagalbos suderinamumas - Sprendimas Altmark))

(2015/C 389/26)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų S. Kalsmose-Hjelmborg ir M. Honoré

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn ir B. Stromsky

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Danijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama C. Vang ir V. Pasternak Jørgensen, vėliau – V. Pasternak Jørgensen, padedamos advokato K. Lundgaard Hansen, ir galiausiai – C. Thorning, padedamo K. Lundgaard Hansen ir advokato R. Holgaard, ir TV2/Danmark A/S (Odensė, Danija), atstovaujama advokato O. Koktvedgaard

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą 2011/839/ES dėl priemonių (C 2/03), kurias Danija įgyvendino TV2/Danmark naudai (OL L 340, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio, nes juo siekiama panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą 2011/839/ES dėl priemonių (C 2/03), kurias Danija įgyvendino TV2/Danmark naudai, tiek, kiek Komisija nusprendė, kad 1995 m. ir 1996 m. gautos pajamos iš reklamos, kurios per TV2 fondą pervestos įmonei TV2/Danmark A/S, yra valstybės pagalba.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Viasat Broadcasting UK Ltd padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Danijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

5.

TV2/Danmark padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2012 5 12.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/27


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anagnostakis/Komisija

(Byla T-450/12) (1)

((Institucinė teisė - Europos piliečių iniciatyva - Ekonominė ir pinigų politika - Valstybės skolos negrąžinimas - „Sunkios padėties“ principo įtvirtinimas - Atsisakymas užregistruoti - Komisijos įgaliojimai - Pareiga motyvuoti))

(2015/C 389/27)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Alexios Anagnostakis (Atėnai, Graikija), atstovaujamas advokato A. Anagnostakis

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Krämer ir M. Konstantinidis

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimą C (2012) 6289 final, kuriuo atmestas 2012 m. liepos 13 d. Komisijai pateiktas prašymas užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Milijonas parašų už solidarią Europą“.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Alexios Anagnostakis bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 399, 2012 12 22.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/27


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Appelrath-Cüpper/VRDT – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Byla T-60/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo AC paraiška - Ankstesni vaizdiniai tarptautiniai ir nacionaliniai prekių ženklai AC ANN CHRISTINE ir ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai AC ANN CHRISTINE OCEAN ir AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/28)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Schumann ir A. Berger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Viena, Austrija), atstovaujama advokatų M. Hartmann, N. Voß ir S. Fröhlich

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. lapkričio 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 108/2012-4), susijusio su protesto procedūra tarp Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG ir Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. lapkričio 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 108/2012-4) tiek, kiek juo iš dalies patenkintas Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG protestas.

2.

VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH patirtų bylinėjimosi išlaidų.

3.

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH per procedūrą apeliacinėje taryboje patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 101, 2013 4 6.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/28


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cerafogli/ECB

(Byla T-114/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - ECB darbuotojai - Dėl diskriminacijos ir psichologinio smurto pateiktas skundas - ECB sprendimas nutraukti vidaus administracinį tyrimą, pradėtą pagal pateiktą skundą - Atsisakymas leisti susipažinti su įrodymais vykstant administracinei procedūrai - Prašymo, kuriuo siekiama nurodyti pateikti įrodymus vykstant teismo procesui, atmetimas - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Teisės klaida))

(2015/C 389/29)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Italija), atstovaujama advokato L. Levi

Kita proceso šalis: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas F. Feyerbacher ir B. Ehlers, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Apeliacinis skundas, kuriuo siekiama panaikinti 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimą Cerafogli/ECB (F-43/10, Rink. VT, EU:F:2012:184).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimą Cerafogli/ECB (F-43/10).

2.

Grąžinti bylą Tarnautojų teismui nagrinėti iš naujo.

3.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


(1)  OL C 114, 2013 4 20.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/29


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija ir Ispanija/Komisija

(Bylos T-124/13 ir T-191/13) (1)

((Kalbinis režimas - Pranešimai apie atvirus administratorių ir padėjėjų įdarbinimo konkursus - Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų oficialiųjų kalbų - Bendravimo su konkurso kandidatais kalba - Reglamentas Nr. 1 - Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 dalis, 27 straipsnis ir 28 straipsnio f punktas - Nediskriminavimo principas - Proporcingumas))

(2015/C 389/30)

Proceso kalbos: italų ir ispanų

Šalys

Ieškovės: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato P. Gentili (byla T-124/13), ir Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama abogado del Estado S. Centeno Huerta, vėliau – abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego (byla T-191/13)

Atsakovė: Europos Komisija, byloje T-124/13 atstovaujama J. Currall, B. Eggers ir G. Gattinara, byloje T-191/13 – J. Currall, J. Baquero Cruz ir B. Eggers

Italijos Respublikos pusėje į bylą įstojusi šalis: Ispanijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama abogado del Estado S. Centeno Huerta, vėliau – abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego

Dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AST/125/12 dėl asistentų audito, finansų ir apskaitos bei ekonomikos ir statistikos srityse rezervo sąrašo sudarymo (OL C 394 A, 2012, p. 1), antra, pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AST/126/12 dėl asistentų biologijos, gyvosios gamtos ir sveikatos mokslų, chemijos, fizikos ir medžiagotyros, branduolinių tyrimų, civilinės ir mechaninės inžinerijos bei elektros ir elektronikos inžinerijos srityse rezervo sąrašo sudarymo (OL C 394 A, 2012, p. 11) ir, trečia, pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AD/248/13 dėl administratorių (AD 6) pastatų saugumo ir statybos metodų inžinerijos srityse rezervo sąrašo sudarymo (OL C 29 A, 2013, p. 1) (byla T-124/13) ir prašymas panaikinti pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AD/248/13 (byla T-191/13).

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-124/13 ir T-191/13, kad būtų bendrai priimamas sprendimas.

2.

Panaikinti pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AST/125/12 dėl asistentų audito, finansų ir apskaitos bei ekonomikos ir statistikos srityse rezervo sąrašo sudarymo, pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AST/126/12 dėl asistentų biologijos, gyvosios gamtos ir sveikatos mokslų, chemijos, fizikos ir medžiagotyros, branduolinių tyrimų, civilinės ir mechaninės inžinerijos bei elektros ir elektronikos inžinerijos srityse rezervo sąrašo sudarymo ir pranešimą apie viešą konkursą EPSO/AD/248/13 dėl administratorių (AD 6) pastatų saugumo ir statybos metodų inžinerijos srityse rezervo sąrašo sudarymo.

3.

Europos Komisija padengia savo, taip pat Italijos Respublikos byloje T-124/13 ir Ispanijos Karalystės byloje T-191/13 patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Ispanijos Karalystė padengia savo pačios įstojimo į bylą T-124/13 išlaidas.


(1)  OL C 164, 2013 6 8.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/30


2015 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Petro Suisse Intertrade/Taryba

(Sujungtos bylos T-156/13 ir T-373/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Iranui, siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Daugiau nei valstybės subjektas - Teisė ir suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Priimtinumas - Teisė būti išklausytam - Pareiga pranešti - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Akivaizdi vertinimo klaida - Nuosavybės teisė))

(2015/C 389/31)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Piuli, Šveicarija), atstovaujama solisitoriaus J. Grayston, advokatų P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington ir D. Sellers

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir I. Rodios

Dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimą 2012/829/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 356, p. 71), ir 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1264/2012, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 356, p. 55), ir, antra, 2014 m. kovo 14 d. laiške esantį Tarybos sprendimą, kuriuo siekiama palikti galioti ribojamąsias priemones ieškovei.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Petro Suisse Intertrade Co. SA padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 147, 2013 5 25.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/31


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nyderlandai/Komisija

(Sujungtos bylos T-261/13 ir T-86/14) (1)

((SVKI - Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 - Suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PMT) - Reglamentas (ES) Nr. 119/2013 - Savininkų užimtų būstų kainų indeksai - Reglamentas (ES) Nr. 93/2013 - Eurostatas - Komiteto procedūra - Įgyvendinimo priemonės - Reguliavimo procedūra su tikrinimu))

(2015/C 389/32)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama: byloje T-261/13 M. Bulterman, J. Langer ir B. Koopman, o byloje T-86/14 M. Bulterman ir J. Langer

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Clausen ir P. van Nuffel

Dalykas

Byloje T-261/13 prašymas iš pradžių panaikinti 2013 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 119/2013, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčių tarifus nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas (OL L 41, p. 1), ir subsidiariai panaikinti Reglamento Nr. 119/2013 1 straipsnio 2 punktą, o byloje T-86/14 prašymas iš pradžių panaikinti 2013 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 93/2013, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės (OL L 33, p. 14), ir subsidiariai panaikinti Reglamento Nr. 93/2013 4 straipsnio 1 dalį.

Rezoliucinė dalis

1.

Byloje T-261/13 panaikinti 2013 m. vasario 11 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 119/2013, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčių tarifus nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas, 1 straipsnio 2 punktą.

2.

Byloje T-86/14 panaikinti 2013 m. vasario 1 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 93/2013, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės, 4 straipsnio 1 dalį.

3.

Europos Komisija padengia savo ir Nyderlandų Karalystės patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 189, 2013 6 29.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/32


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VECCO ir kt./Komisija

(Byla T-360/13) (1)

((REACH - Chromo trioksido įtraukimas į cheminių medžiagų, kurioms reikia autorizacijos, sąrašą - Naudojimo būdai arba naudojimo būdų kategorijos, kurioms netaikomas reikalavimas gauti autorizaciją - „Esamų konkrečių Bendrijos teisės aktų, nustatančių minimalius reikalavimus, susijusius su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga naudojant cheminę medžiagą“ sąvoka - Akivaizdi vertinimo klaida - Proporcingumas - Teisė į gynybą - Gero administravimo principas))

(2015/C 389/33)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memingenas, Vokietija) ir kitos 185 ieškovės, kurių pavadinimai nurodyti sprendimo priede, atstovaujamos advokatų C. Mereu, K. Van Maldegem ir solisitoriaus J. Beck

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Talabér-Ritz ir J. Tomkin

Ieškovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Assogalvanica (Paduja, Italija) ir kitos 31 į bylą įstojusios šalys, kurių pavardės ir pavadinimai nurodyti sprendimo priede, atstovaujamos advokatų C. Mereu, K. Van Maldegem ir solisitoriaus J. Beck

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), atstovaujama W. Broere, M. Heikkilä ir T. Zbihlej

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2013 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 348/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (OL L 108, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) ir ieškovės, kurių pavadinimai nurodyti I priede, padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Assogalvanica ir kitos į bylą įstojusios šalys, kurių pavardės ir pavadinimai, nurodyti II priede, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

4.

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 260, 2013 9 7.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/33


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Eugenia Mocek ir Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/VRDT – Lacoste (KAJMAN)

(Byla T-364/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo KAJMAN paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame vaizduojamas krokodilas - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Įstojusios į bylą šalies pateikti prašymai panaikinti ir pakeisti - 1991 m. gegužės 2 d. procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalis))

(2015/C 389/34)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Eugenia Mocek ir Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Choinicės, Lenkija), atstovaujamos advokatų K. Grala ir B. Szczepaniak

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama P. Geroulakos, vėliau – D. Gája

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Lacoste SA (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato P. Gaultier

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. gegužės 10 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2466/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp Lacoste SA, vienos šalies, ir Eugenia Mocek ir Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, kitos šalies.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Atmesti Lacoste SA pateiktus prašymus panaikinti ir pakeisti.

3.

Eugenia Mocek ir Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna padengia visas su ieškiniu susijusias bylinėjimosi išlaidas ir savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su Lacoste SA prašymais panaikinti ir pakeisti.

4.

Lacoste SA padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymais panaikinti ir pakeisti.


(1)  OL C 260, 2013 9 7.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/34


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje L'Oréal/VRDT – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Byla T-400/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas AINHOA - Ankstesni vaizdiniai tarptautinis ir Bendrijos prekių ženklai NOA - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

(2015/C 389/35)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: L'Oréal (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokačių H. Granado Carpenter ir L. Polo Carreño

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Mondéjar Ortuño ir A. Schifko

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Ispanija), atstovaujama advokatų L. Montoya Terán ir J.-B. Devaureix

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. birželio 6 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1643/2012-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp L’Oréal ir Cosmetica Cabinas, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš L'Oréal bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 298, 2013 10 12.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/35


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje L'Oréal/VRDT – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Byla T-426/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas AINHOA - Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui))

(2015/C 389/36)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: L'Oréal (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokačių H. Granado Carpenter ir L. Polo Carreño

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Mondéjar Ortuño ir A. Schifko

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Ispanija), atstovaujama advokatų L. Montoya Terán ir J.-B. Devaureix

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. birželio 6 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1642/2012-1), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp L’Oréal ir Cosmetica Cabinas, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš L'Oréal bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 304, 2013 10 19.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/36


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija/Komisija

(Byla T-557/13) (1)

((EŽŪOGF - Garantijų skyrius - EŽŪOGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Išlaidos, patirtos pagal Europos bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą - Teisė į gynybą))

(2015/C 389/37)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze ir J. Möller

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Eggers ir P. Rossi

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M.K. Bulterman, C.S. Schillemans ir J. Langer

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/433/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 219, p. 49), kiek juo Vokietijos Federacinei Respublikai taikoma 6 1 92  951,3 EUR dydžio finansinė korekcija, susijusi su Europos bulvių krakmolo gamybos kvotų 2003–2005 finansiniams metams sistema.

Rezoliucinė dalis

1)

Panaikinti 2013 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/433/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek juo Vokietijos Federacinei Respublikai taikoma 6 1 92  951,3 EUR dydžio finansinė korekcija, susijusi su Europos bulvių krakmolo gamybos kvotų 2003–2005 finansiniams metams sistema.

2)

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3)

Nyderlandų Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 9, 2014 1 11.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/37


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ecolab USA/VRDT (GREASECUTTER)

(Byla T-610/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Tarptautinė registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją - Žodinis prekių ženklas GREASECUTTER - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai))

(2015/C 389/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ecolab USA, Inc (Vilmingtonas, Delaveras, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų G. Hasselblatt ir V. Töbelmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama L. Rampini

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1704/2012-2), susijusio su tarptautine žodinio prekių ženklo GREASECUTTER registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Ecolab USA, Inc.bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/37


2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Byla T-624/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinis prekių ženklas „Darjeeling“ - Ankstesni kolektyviniai žodinis ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklai DARJEELING - Santykiniai atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

(2015/C 389/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Tea Board (Kalkuta, Indija), atstovaujama advokatų A. Nordemann ir M. Maier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Palmero Cabezas

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Delta Lingerie (Kašanas, Prancūzija), atstovaujama advokatų G. Marchais ir P. Martini-Berthon

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1504/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp The Tea Board ir Delta Lingerie.

Rezoliucinė dalis

1.

2013 m. rugsėjo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1504/2012-2) panaikinti tiek, kiek jis susijęs su prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimomis prekėmis, priskiriamomis prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasės, ir su paslaugomis „mažmeninė prekyba moteriškais apatiniais drabužiais, kvepalais, tualetiniu vandeniu ir kosmetiniais preparatais, buitiniais ir vonios skalbiniais“, priskiriamomis prie minėtos sutarties 35 klasės.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/38


2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Byla T-625/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinis prekių ženklas „Darjeeling collection de lingerie“ - Ankstesni Bendrijos kolektyviniai žodinis ir vaizdinis prekių ženklai DARJEELING - Santykiniai atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

(2015/C 389/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Tea Board (Kalkuta, Indija), atstovaujama advokatų A. Nordemann ir M. Maier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Palmero Cabezas

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Delta Lingerie (Kašanas, Prancūzija), atstovaujama advokatų G. Marchais ir P. Martini-Berthon

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1502/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp The Tea Board ir Delta Lingerie.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 1502/2012-2) tiek, kiek jis susijęs su peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei priklausančiomis prekėmis, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir minėtos sutarties 35 klasei priklausančiomis „mažmeninės prekybos moteriškais apatiniais drabužiais ir moteriško apatinio trikotažo gaminiais, kvepalais, tualetiniais vandenimis ir kosmetikos gaminiais, namų ir vonios tekstile paslaugomis“, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/39


2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Byla T-626/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinis prekių ženklas „Darjeeling collection de lingerie“ - Ankstesni Bendrijos kolektyviniai žodinis ir vaizdinis prekių ženklai DARJEELING - Santykiniai atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

(2015/C 389/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Tea Board (Kalkuta, Indija), atstovaujama advokatų A. Nordemann ir M. Maier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Palmero Cabezas

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Delta Lingerie (Kašanas, Prancūzija), atstovaujama advokatų G. Marchais ir P. Martini-Berthon

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1501/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp The Tea Board ir Delta Lingerie.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 1501/2012-2) tiek, kiek jis susijęs su peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei priklausančiomis prekėmis, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir minėtos sutarties 35 klasei priklausančiomis „mažmeninės prekybos moteriškais apatiniais drabužiais ir moteriško apatinio trikotažo gaminiais, kvepalais, tualetiniais vandenimis ir kosmetikos gaminiais, namų ir vonios tekstile paslaugomis“, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/40


2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje The Tea Board/VRDT – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Byla T-627/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinis prekių ženklas „Darjeeling“ - Ankstesni Bendrijos kolektyviniai žodinis ir vaizdinis prekių ženklai DARJEELING - Santykiniai atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

(2015/C 389/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Tea Board (Kalkuta, Indija), atstovaujama advokatų A. Nordemann ir M. Maier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Palmero Cabezas

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Delta Lingerie (Kašanas, Prancūzija), atstovaujama advokatų G. Marchais ir P. Martini-Berthon

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 11 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1387/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp The Tea Board ir Delta Lingerie.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1387/2012-2) tiek, kiek jis susijęs su peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei priklausančiomis prekėmis, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir minėtos sutarties 35 klasei priklausančiomis „mažmeninės prekybos moteriškais apatiniais drabužiais ir moteriško apatinio trikotažo gaminiais, kvepalais, tualetiniais vandenimis ir kosmetikos gaminiais, namų ir vonios tekstile paslaugomis“, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/41


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Reed Exhibitions/VRDT (INFOSECURITY)

(Byla T-633/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo INFOSECURITY paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis - Pareiga motyvuoti))

(2015/C 389/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Reed Exhibitions Ltd (Ričmondas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato S. Malynicz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Poch ir S. Hanne

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1544/2012-5), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį INFOSECURITY kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Reed Exhibitions Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/42


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Copernicus-Trademarks/VRDT – Bolloré (BLUECO)

(Byla T-684/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo BLUECO paraiška - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas BLUECAR - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Įstojusios į bylą šalies prašymas pakeisti sprendimą - Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 4 dalis))

(2015/C 389/44)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Copernicus-Trademarks Ltd (Boramvudas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų L. Pechan ir S. Körber

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Schifko

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bolloré SA (Ergué-Gabéric, Prancūzija), iš pradžių atstovaujama advokato B. Fontaine, vėliau – advokato O. Legrand

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. spalio 8 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2029/2012-1), susijusio su protesto procedūra tarp Bolloré SA ir Copernicus-Trademarks Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Atmesti Bolloré SA pateiktus reikalavimus dėl pakeitimo.

3.

Priteisti iš Copernicus-Trademarks Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/42


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gat Microencapsulation/VRDT – BASF (KARIS)

(Byla T-720/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo KARIS paraiška - Ankstesni žodiniai Bendrijos ir tarptautinis prekių ženklai CARYX - Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir Beniliukso prekių ženklai AKRIS - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/45)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Gat Microencapsulation AG, anksčiau – Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austrija), atstovaujama advokatų S. Soler Lerma ir M. C. March Cabrelles

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama I. Harrington

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: BASF SE (Liudvigshafenas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. spalio 28 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1862/2012-5), susijusio su protesto procedūra tarp BASF SE ir Gat Microencapsulation AG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Gat Microencapsulation GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 71, 2014 3 8.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/43


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tilda Riceland Private/VRDT – Siam Grains (BASmALI)

(Byla T-136/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „BASmALI“ paraiška - Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas arba ankstesnis žymuo BASMATI - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis))

(2015/C 389/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaunas, Indija), atstovaujama baristerio S. Malynicz, solisitorių N. Urwin ir D. Sills

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Geroulakos ir P. Bullock

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Siam Grains Co. Ltd (Bankokas, Tailandas)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. gruodžio 18 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1086/2012-4), susijusio su protesto procedūra tarp Tilda Riceland Private Ltd ir Siam Grains Co. Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. gruodžio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1086/2012-4).

2.

VRDT padengia savo ir Tilda Riceland Private Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/44


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cristiano di Thiene/VRDT – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Byla T-193/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo AERONAUTICA paraiška - Ankstesni žodiniai Bendrijos prekių ženklai NAUTICA ir NAUTICA BLUE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Cristiano di Thiene SpA (Tjenė, Italija), atstovaujama advokatų F. Fischetti ir F. Celluprica

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock ir N. Bambara

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nautica Apparel, Inc. (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitoriaus C. Hawkes ir baristerio B. Brandreth

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. sausio 10 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 96/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Nautica Apparel, Inc. ir Cristiano di Thiene SpA.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Cristiano di Thiene SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/45


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Primagaz/VRDT – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Byla T-195/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo PRIMA KLIMA paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas PRIMAGAZ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Atitinkama visuomenė - Prekių ir paslaugų panašumas - Žymenų panašumas - Giriamojo žodinio elemento skiriamasis požymis - Konceptualus palyginimas - Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/48)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato D. Régnier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Fischer

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Gerhard Reeh (Radnicės, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato W. Riegger

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. sausio 7 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2304/2012-1), susijusio su protesto procedūra tarp Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA ir Gerhard Reeh.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. sausio 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2304/2012-1) tiek, kiek Apeliacinė taryba atmetė jai pateiktą apeliaciją, susijusią su šiomis prekėmis: „apšvietimo, šildymo, džiovinimo, vėdinimo įranga; aktyvuotos anglies vėdinimo filtrai“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 175, 2014 6 10.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/46


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schroeder/Taryba ir Komisija

(Byla T-205/14) (1)

((Deliktinė atsakomybė - Dempingas - Tam tikrų Kinijos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių importas - Reglamentas (EB) Nr. 1355/2008, Teisingumo Teismo pripažintas negaliojančiu - Žala, kurią ieškovė tariamai patyrė priėmus reglamentą - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Visų nacionalinių teisių gynimo priemonių išnaudojimas - Priimtinumas - Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas - Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies a punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies a punktas) - Rūpestingumo pareiga - Priežastinis ryšys))

(2015/C 389/49)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokato K. Landry

Atsakovės: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix, iš pradžių padedamo advokatų D. Geradin ir N. Tuominen, vėliau – advokato N. Tuominen, Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir R. Sauer

Dalykas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta žala, tariamai patirta dėl 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (CE) Nr. 1355/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), galutinis surinkimas (OL L 350, p. 35), kuris buvo pripažintas negaliojančiu 2012 m. kovo 22 d. Sprendimu GLS (C-338/10, Rink., EU:C:2012:158).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš I. Schroeder KG (GmbH & Co.) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 212, 2014 7 7.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/46


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hüpeden/Taryba ir Komisija

(Byla T-206/14) (1)

((Deliktinė atsakomybė - Dempingas - Tam tikrų Kinijos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių importas - Reglamentas (EB) Nr. 1355/2008, Teisingumo Teismo pripažintas negaliojančiu - Žala, kurią ieškovė tariamai patyrė priėmus reglamentą - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Visų nacionalinių teisių gynimo priemonių išnaudojimas - Priimtinumas - Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas - Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies a punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies a punktas) - Rūpestingumo pareiga - Priežastinis ryšys))

(2015/C 389/50)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokato K. Landry

Atsakovės: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J. P. Hix, padedamo iš pradžių advokatų D. Geradin ir N. Tuominen, vėliau – advokato N. Tuominen, ir Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir R. Sauer

Dalykas

Ieškinys dėl žalos, kurią ieškovė tariamai patyrė priėmus 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1355/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), galutinis surinkimas (OL L 350, p. 35), kuris 2012 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimu GLS (C-338/10, Rink., EU:2012:158) pripažintas negaliojančiu, atlyginimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 212, 2014 7 7.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/47


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bopp/VRDT (Žalio aštuonkampio atvaizdas)

(Byla T-209/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame atvaizduotas žalias aštuonkampis, paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/51)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Carsten Bopp (Glashütten, Vokietija), atstovaujamas advokato C. Russ

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama iš pradžių A. Pohlmann, vėliau – S. Hanne

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2014 m. sausio 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1276/2013-1), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį, kuriame atvaizduotas žalias aštuonkampis, kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Carsten Bopp bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/48


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klement/VRDT – Bullerjan (Orkaitės forma)

(Byla T-211/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Erdvinis Bendrijos prekių ženklas - Orkaitės forma - Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Prekių ženklo naudojimo pobūdis - Forma, kurios elementai skiriasi, tačiau nedaro įtakos skiriamajam požymiui))

(2015/C 389/52)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Toni Klement (Dippolddiswalde, Vokietija), atstovaujamas advokatų J. Weiser ir A. Grohmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Poch, D. Botis ir A. Schifko

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. sausio 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 927/2013-1), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Toni Klement ir Bullerjan GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Toni Klement bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 245, 2014 7 28.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/49


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klement/VRDT – Bullerjan (Orkaitės forma)

(Byla T-317/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Erdvinis Bendrijos prekių ženklas - Orkaitės forma - Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Prekių ženklo naudojimo pobūdis - Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui))

(2015/C 389/53)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Toni Klement (Dippoldiswalde, Vokietija), atstovaujamas advokatų J. Weiser ir A. Grohmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama D. Walicka, vėliau A. Poch, D. Botis ir A. Schifko

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. vasario 27 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1656/2013-1), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Toni Klement ir Bullerjan GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Toni Klement bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 261, 2014 8 11.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/49


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje August Storck/VRDT (2good)

(Byla T-366/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „2good“ paraiška - Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo pobūdžio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/54)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: August Storck KG (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų I. Rohr, A. C. Richter, P. Goldenbaum ir T. Melchert

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Palmero Cabezas

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2014 m. vasario 27 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 996/2013-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „2good“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš August Storck KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/50


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sequoia Capital Operations/VRDT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Byla T-369/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas SEQUOIA CAPITAL - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas SEQUOIA - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas - Galimybė supainioti))

(2015/C 389/55)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Parkas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių F. Delord, A. Rendle ir baristerio G. Hollingworth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama A. Pohlmann, vėliau S. Hanne

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Sequoia Capital LLP (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 18 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1457/2013-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Sequoia Capital LLP ir Sequoia Capital Operations LLC.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Sequoia Capital Operations LLC bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/51


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Rintisch/VRDT –Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Byla T-382/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją - Žodinis prekių ženklas PROTICURD - Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai PROTI ir PROTIPLUS - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „Proti Power“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Priimtinumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 59 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalis - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis - Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų - Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis - Galimybė supainioti - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Bernhard Rintisch (Botropas, Vokietija), atstovaujamas advokato A. Dreyer

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Schifko

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Compagnie laitière européenne SA (Conde Sur Vire, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Hertz-Eichenrode

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 14 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 609/2011-4), susijusio su protesto procedūra tarp Bernhard Rintisch ir Compagnie laitière européenne SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. kovo 14 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 609/2011-4).

2.

VRDT padengia savo ir Bernhard Rintisch patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

„Compagnie laitière européenne SA“ padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2014 8 25.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/51


2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volkswagen/VRDT (ULTIMATE)

(Byla T-385/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo ULTIMATE paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/57)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Volkswagen AG (Volfsburgas, Vokietija), atstovaujama advokato U. Sander

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Walicka

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 24 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1787/2013-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį ULTIMATE kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Volkswagen AG padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/52


2015 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mechadyne International/VRDT (FlexValve)

(Byla T-588/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „FlexValve“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

(2015/C 389/58)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų S. von Petersdorff-Campen ir E. Schaper

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama A. Pohlmann, vėliau S. Hanne

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. birželio 3 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2435/2013-4), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį „FlexValve“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Mechadyne International Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 361, 2014 10 13.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/53


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BSH/VRDT (PerfectRoast)

(Byla T-591/14) (1)

((bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „PerfectRoast“ paraiška - Atsisakymas registruoti - Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

(2015/C 389/59)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Miunchenas, Vokietija) atstovaujama S. Biagosch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. birželio 16 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 359/2014-5), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį PerfectRoast.

Rezoliucinė dalis

1)

Panaikinti 2014 m. birželio 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 359/2014-5) tiek, kiek juo buvo atmesta apeliacija dėl eksperto sprendimo atmesti paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą PerfectRoast „vandens šildytuvams“, „panardinamiesiems šildytuvams“ ir „kiaušinių virimo aparatams“.

2)

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3)

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 351, 2014 10 6.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/54


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dellmeier/VRDT – Dell (LEXDELL)

(Byla T-641/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo LEXDELL paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas DELL - Santykiniai atmetimo pagrindai - Kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/60)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Alexandra Dellmeier (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama iš pradžių advokato J. Khöber, vėliau – advokato H. Eckermann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Dell, Inc. (Raund Rokas, Teksasas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų A. Renck ir E. Nicolás Gómez

Dalykas

Ieškinys, pateiktas dėl 2014 m. birželio 4 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 966/2013-2), susijusio su protesto procedūra tarp Dell, Inc. ir Alexandra Dellmeier.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Alexandra Dellmeier bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 380, 2014 10 27.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/54


2015 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grundig Multimedia/VRDT (DetergentOptimiser)

(Byla T-707/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „DetergentOptimiser“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas - Vienodas požiūris))

(2015/C 389/61)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Grundig Multimedia AG (Štansštatas, Šveicarija), atstovaujama advokatų S. Walter ir M. Neuner

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama I. Harrington

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. liepos 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 172/2014-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „DetergentOptimiser“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Grundig Multimedia AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 409, 2014 11 17.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/55


2015 m. spalio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Byla T-540/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - REACH - Administravimo mokesčio taikymas pateikus klaidingą deklaraciją dėl įmonės dydžio - Kalbinis režimas - Ieškinio pareiškimo terminas - Nepriimtinumas))

(2015/C 389/62)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Société européenne des chaux ir liants (Burguen Žaljė, Prancūzija), atstovaujama advokato J. Dezarnaud

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūrą (ECHA), atstovaujama M. Heikkilä, A. Iber ir C. Schultheiss

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2013 m. gegužės 21 d. ECHA sprendimą SME (2013) 1665, kiek juo ieškovei nustatytas administravimo mokestis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Société européenne des chaux et liants padengia savo ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 31, 2014 2 1.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/56


2015 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kafetzakis ir kt./Parlamentas ir kt.

(Byla T-38/14) (1)

((Ieškinys dėl neveikimo ir dėl žalos atlyginimo - Graikijos valstybės skolos pertvarkymas - Privataus sektoriaus įtraukimas - Žala dėl skolos mažinimo iš išeitinių išmokų - Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų ir Sąjungos institucijų pareiškimai - Euro grupės deklaracija - Priežastinio ryšio su nurodoma žala neįvardijimas - Nepriimtinumas))

(2015/C 389/63)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Georgios Kafetzakis (Atėnai, Graikija) ir kiti nutarties priede išvardyti 102 ieškovai, atstovaujami advokato C. Papadimitriou

Atsakovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas A. Troupiotis ir L. Visaggio, Europos Vadovų Taryba, Euro grupė, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujamos A. de Gregorio Merino, M. Balta ir E. Dumitriu-Segnana, Europos Komisija, atstovaujama M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne ir B. Smulders ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas P. Papapaschalis ir P. Senkovic

Dalykas

Pirma, ieškinys, kuriuo prašoma konstatuoti, kad atsakovai neteisėtai nepriėmė reikalingų teisės aktų, kad ieškovų, kaip atleistų Olympiaki Aeroporia darbuotojų turimoms obligacijoms nebūtų taikoma privataus sektoriaus dalyvavimo mažinant skolą programa (PSI), sumažinanti Graikijos valstybės skolos vertę, ir antra, ieškinys, kuriuo prašoma atlyginti ieškovų dėl neveikimo tariamai patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Georgios Kafetzakis ir kitų nutarties priede išvardytų 102 ieškovų bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 292, 2014 9 1.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/56


2015 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Arvanitis ir kt./Parlamentas ir kt.

(Byla T-350/14) (1)

((Ieškinys dėl neveikimo ir dėl žalos atlyginimo - Bendrovės Olympiaki Aeroporia (OA) veiklos nutraukimas - Žala, kurią tariamai patyrė OA laikini darbuotojai dėl atsakovų, kurie neužtikrino, kad jų atleidimui būtų taikomos Europos Sąjungos Teisės normos - Priežastinio ryšio tarp nurodomos žalos ir Atsakovų elgesio neįvardijimas - Nepriimtinumas))

(2015/C 389/64)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Athanasios Arvanitis (Rodas, Graikija) ir kiti nutarties priede išvardyti 47 ieškovai, atstovaujami advokato C. Papadimitriou

Atsakovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. Visaggio ir A. Troupiotis, Europos Vadovų Taryba, Euro grupė, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujamos A. de Gregorio Merino ir M. Balta, Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas P. Papapaschalis ir P. Senkovic

Dalykas

Pirma, ieškinys, kuriuo siekiama pripažinti, jog atsakovai neužtikrino, kad ieškovų atleidimui būtų tinkamai taikomos tam tikros Europos Sąjungos teisės normos, ir antra, ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta ieškovų tariamai dėl neveikimo ir Graikijos institucijų priemonių, kurių jos ėmėsi dėl tam tikrų Komisijos, Euro grupės ir Europos Centrinio Banko sprendimų, patirta žala.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Athanasios Arvanitis ir kitų nutarties priede išvardytų 47 ieškovų bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 439, 2014 12 8.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/57


2015 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grigoriadis ir kt./Parlamentas ir kt.

(Byla T-413/14) (1)

((Ieškinys dėl neveikimo ir dėl žalos atlyginimo - Graikijos valstybės skolos pertvarkymas - Privataus sektoriaus įtraukimas - Žala dėl skolos mažinimo - Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų ir Sąjungos institucijų pareiškimai - Euro grupės deklaracija - Priežastinio ryšio su nurodoma žala neįvardijimas - Nepriimtinumas))

(2015/C 389/65)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Grigoris Grigoriadis (Atėnai, Graikija), Faidra Grigoriadou, (Atėnai), Ioannis Tsolias (Tesalonikai, Graikija), Dimitrios Alexopoulos (Tesalonikai), Nikolaos Papageorgiou (Atėnai) ir Ioannis Marinopoulos, (Atėnai), atstovaujami advokato C. Papadimitriou

Atsakovai: Europos Parlamentas, atstovaujamas A. Troupiotis ir L. Visaggio, Europos Vadovų Taryba, Euro grupė, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujamos A. de Gregorio Merino ir M. Balta, Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir M. Konstantinidis, ir Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas P. Papapaschalis ir P. Senkovic

Dalykas

Pirma, ieškinys, kuriuo prašoma konstatuoti, kad atsakovai neteisėtai nepriėmė reikalingų teisės aktų, kad ieškovų turimoms obligacijoms nebūtų taikoma privataus sektoriaus dalyvavimo mažinant skolą programa (PSI) sumažinanti Graikijos valstybės skolos vertę, ir antra, ieškinys, kuriuo prašoma atlyginti ieškovų dėl šio neveikimo patirtą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou ir Ioannis Marinopoulos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 439, 2014 12 8.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/58


2015 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nieminen/Taryba

(Byla T-464/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2010 ir2011 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Sprendimas nepaaukštinti apelianto pareigų, paskiriant į AD 12 lygį - Teisė į teisingą procesą - Teisė į gynybą - Pirmosios instancijos teismo vykdomos kontrolės apimtis - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisės klaidos ir iškraipymo nebuvimas - Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas apeliacinis skundas))

(2015/C 389/66)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Risto Nieminen (Kraainem, Belgija), atstovaujamas iš pradžių advokatų M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas ir J.-N. Louis, vėliau – J.-N. Louis

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir E. Rebasti

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2014 m. balandžio 10 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo Nieminen/Taryba (F-81/12, Rink. VT, EU:F:2014:50), kuriuo prašoma panaikinti šį sprendimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Risto Nieminen bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 261, 2014 8 11.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/59


2015 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje GEA Group/VRDT (engineering for a better world)

(Byla T-545/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „engineering for a better world“ paraiška - Tik patvirtinamasis sprendimas - Galutinis patvirtinto sprendimo pobūdis - Iškėlimas savo iniciatyva - Nepriimtinumas))

(2015/C 389/67)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: GEA Group AG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Schneiders

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama A. Pohlmann, vėliau S. Hanne

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. birželio 2 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 303/2014-4), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „engineering for a better world“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš GEA Group AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 339, 2014 9 29.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/59


2015 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Oltis Group/Komisija

(Byla T-497/15)

(2015/C 389/68)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Oltis Group a.s. (Olomoucas, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato P. Konečný

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Komisijos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ar pasiūlymus inovacijų programoms „The Innovation Programme IP 4 – IT Solutions for Attractive Railway Services“ ir „The Innovation Programme IP 5 – Technologies for Sustainable & Attractive European Freight“, pateiktus vykdant projektą Shift2Rail,

priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi toliau nurodomais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad vertinimo komisija viršijo įgaliojimus

Ieškovė, be kita ko, teigia, kad vertinimo komisija negalėjo pakeisti jos išimtinės teisės sujungti kelis atskirus pasiūlymus, kuriais buvo siekiama įgyti bendrovės Shift2Rail asocijuoto nario statusą, į vieną ir taip padarė pažeidimą. Toliau ieškovė teigia, kad jei vieno konkurso dalyvio atliktas dviejų atskirų pasiūlymų skirtingoms inovacijų programoms pateikimas, vertinimo komisijos nuomone, neatitinka konkurso dokumentų, ir jei tuose dokumentuose tokia situacija nėra išspręsta, ji turėjo būti dėl to įspėta pagal konkurso dokumentų 8.2 dalį ir turėjo išsaugoti teisę disponuoti pateiktais pasiūlymais.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad vertinimo komisijos veiksmai neatitiko konkurso dokumentų

Ieškovė šiuo klausimu teigia, kad vertinimo komisija nesilaikė konkurso dokumentų, nes užuot ją informavusi ar paprašiusi pašalinti galimus neaiškumus ar trūkumus, ji pati disponavo jos pasiūlymais.

Be to, ieškovė yra įsitikinusi, kad vertinimo komisija turėjo jos paraiškas vertinti (įskaitant ir vertinimą balais) atskirai net ir po to, kai jos buvo sujungtos į vieną pasiūlymą, nes tik taip galima įgyvendinti objektyvaus vertinimo principą. Vertinimo komisijos sprendimas ieškovės paraiškas vertinti bendrai ir skirti bendrai balus pagal vertinimo kriterijus yra klaidinantis, diskriminacinis, pažeidžia esminį konkurso dokumentų principą ir apsunkina kontrolės vykdymą.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/60


2015 m. rugsėjo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

(Byla T-550/15)

(2015/C 389/69)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ir J. Saraiva de Almeida

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos sprendimą C(2015)4076 (1) tiek, kiek pagal jį neskiriamas 8 2 60  006,65 euro dydžio Europos Sąjungos finansavimas, skirtas Portugalijos Respublikos deklaruotoms išlaidoms pagal kitos tiesioginės pagalbos priemonę (avys ir ožkos) už 2010, 2011 ir 2012 m. padengti.

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė pateikia šiuos pagrindus, kurie susiję su toliau nurodytais trūkumais.

A.

Dėl 2009 ir 2010 finansinių metų – Patikrinimai išlaikymo laikotarpiu.

1)

Klaidingas Reglamento (EB) Nr. 796/2004 (2) 34 straipsnio 2 dalies aiškinimas ir taikymas, kiek tai susiję su patikrinimų, kurie turi būti atlikti „išlaikymo laikotarpiu“ sąvoka.

2)

Negaliojimo atgaline data principo pažeidimas Komisijai netinkamai atgaline data pritaikius Reglamento (ES) Nr. 1368/2011 (3) 2 straipsnio 10 punktą, nes patikrinimai vietoje, kurie „išdėstyti visu išlaikymo laikotarpiu“, Sąjungos teisės aktuose numatomi tik pakeitus Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 (4) 41 straipsnį.

3)

Teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principų pažeidimas tiek, kiek pagal šiuos principus reikalaujama, jog visi institucijų aktai, kurie daro teisinį poveikį, turi būti aiškūs ir tikslūs, o suinteresuotieji asmenys turi būti su jais supažindinti, kad galėtų tiksliai žinoti, kuriuo momentu šis aktas pradeda kelti teisines pasekmes.

4)

Lygybės principo pažeidimas, nes 34 straipsnio 2 dalies taikymo gairės, jeigu tokios yra, turi būti pateiktos rašytu, antraip pažeidžiamas lygybės principas, nes neužtikrinama, kad priemonės bus taikomos vienodai visose valstybėse narėse laikantis lygybės principo.

5)

Proporcingumo principo ir ESS 5 straipsnio pažeidimas, nes Portugalijos valdžios institucijų atliekamais patikrinimais vietoje pasiekiamas būtent aptariamose nuostatose numatytas tikslas neatsižvelgiant į tai, ar šie patikrinimai atliekami pradžioje, kaip teigia Komisija, viduryje ar arčiau pabaigos, nes jie atliekami išlaikymo laikotarpiu ir netikėtai bei iš anksto nepranešus.

B.

Dėl 2011 m. finansinių metų. Nauji teisės aktuose nustatyti reikalavimai dėl elektroninio identifikavimo.

1)

Reglamento (EB) Nr. 885/06 (5) 11 straipsnio pažeidimas, nes sprendimas nėra tinkamai motyvuotas, jo pagrindai bei motyvai netikslus ir šiuo sprendimu pažeidžiamas Reglamento Nr. 885/06 11 straipsnio 1 dalies tikslas.

2)

Reglamento Nr. 1290/2005 (6) 31 straipsnio 2 dalies ir proporcingumo principo pažeidimas, nes šioje byloje nesilaikoma visų keturių šioje srityje Komisijos paskelbtose gairėse nustatytų reikalavimų, ir dėl to, kad šių keturių reikalavimų turi būti laikomas visų iš karto.


(1)  2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4076) (OL L 182, p. 39).

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2004, nustatantis išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL L 141, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 44 t., p. 243).

(3)  2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1368/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1121/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse numatytų paramos ūkininkams schemų taikymo taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 341, p. 33).

(4)  2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, p. 65).

(5)  2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 885/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (OL L 171, p. 90).

(6)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, p. 1).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/62


2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

(Byla T-551/15)

(2015/C 389/70)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ir J. Saraiva de Almeida

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Komisijos sprendimą C (2015) 4076 (1) tiek, kiek pagal jį neskiriamas 5 01  445,57 euro dydžio Europos Sąjungos finansavimas, skirtas Portugalijos Respublikos deklaruotoms išlaidoms pagal 1999–2000 m. linų ir kanapių programą padengti.

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais dėl toliau išvardytų trūkumų.

1)

Reglamento Nr. 729/70 (2) 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas: Komisija neįrodė, kad buvo pažeistos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės.

2)

Reglamento Nr. 729/70 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes netenkinami reikalavimai, kuriuos Komisija nustatė dokumente Nr. VI/5330/97 (3) nustatytose vieningose gairėse dėl vienkartinės 25 % dydžio finansinės korekcijos.

3)

Reglamento Nr. 1290/2005 (4) 31 straipsnio pažeidimas: išlaidos patirtos daugiau kaip prieš 24 mėnesius – ginčijamame sprendime neskyrus 1999 ir 2000 m. patirtų išlaidų Bendrijos finansavimo atsisakoma finansuoti išlaidas, patirtas daugiau kaip prieš 24 mėnesius iki Komisijos pranešimo raštu Portugalijos valdžios institucijoms apie patikrinimo rezultatus panaikinus 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą (5).


(1)  2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4076) (OL L 182, p. 39).

(2)  1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 729/70 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 94, p. 13).

(3)  1997 m. gruodžio 23 d. Komisijos dokumentas Nr. VI/5330/97 „Finansinių korekcijų apskaičiavimo gairės rengiant sprendimą dėl EŽŪOGF Garantijų skyriaus sąskaitų patvirtinimo“.

(4)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, p. 1).

(5)  2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (OL L 124, p. 21).


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/63


2015 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Universidad Internacional de la Rioja/VRDT – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Byla T-561/15)

(2015/C 389/71)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logronjas, Ispanija), atstovaujama advokatų C. Lema Devesa ir A. Porras Fernandez-Toledano

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Universidad de la Rioja (Logronjas, Ispanija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR“ – Registracijos paraiška Nr. 11 738 093

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. birželio 22 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1914/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo atsisakyta registruoti Bendrijos prekių ženklą N 11 738 093, ir atitinkamai jį įregistruoti,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Ginčijamame sprendime netinkamai identifikuoti konkrečių prekių ir paslaugų vidutiniai vartotojai.

Ginčijamame sprendime neatlikta tinkama galimybės supainioti analizė.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/64


2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Aldi/VRDT – Rouard (GOURMET)

(Byla T-572/15)

(2015/C 389/72)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Aldi GmbH & Co. KG (Miulheimas prie Rūro, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Fürsen ir N. Bertram

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Pierre-André Rouard (Madridas, Ispanija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas GOURMET – Registracijos paraiška Nr. 1 0 5 09  446

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. liepos 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1985/2013-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio, siejamo su Reglamento Nr. 2868/95 20 taisyklės 7 dalimi, pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/65


2015 m. liepos 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Greenwood Houseware (Zhuhai) ir kt./Taryba

(Byla T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Proceso kalba: anglų

Ketvirtosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 179, 2010 7 3.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/65


2015 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje db-Technologies Deutschland/VRDT– MIP Metro (Sigma)

(Byla T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Proceso kalba: vokiečių

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 245, 2015 7 27.


Tarnautojų teismas

23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/66


2015 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje DI/EPPB

(Byla F-113/13)

((Viešoji tarnyba - EASO personalas - Sutartininkas - Bandomasis laikotarpis - Atleidimas iš darbo dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinio ir skundo atitiktis - Nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas - Ieškinys dėl žalos atlyginimo))

(2015/C 389/75)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: DI, atstovaujamas advokato I. Vlaic

Atsakovas: Europos prieglobsčio paramos biuras, atstovaujamas L. Cerdán Ortiz-Quintana, padedamo advokatų D. Waelbroeck ir A. Duron

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) sprendimą nutraukti ieškovo darbo sutartį pasibaigus bandomajam laikotarpiui, kuris buvo pratęstas trimis mėnesiais.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

Nurodyti DI padengti savo paties ir Europos prieglobsčio paramos biuro patirtas bylinėjimosi išlaidas.


23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/66


2015 m. spalio 15 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Drakeford/EMA

(Byla F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.