ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 201A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. birželio 18d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2015/C 201A/01

Pranešimas apie viešuosius konkursus — EPSO/AD/310/15 — 1. Kuratorius (AD 7) — 2. Muziejaus edukatorius (AD 7) — 3. Konservatorius – konservavimo ir kolekcijų administratorius (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Kuratoriaus asistentas (AST 3) — 2. Konservavimo ir kolekcijų administratoriaus asistentas (AST 3)

1


LT

 


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

18.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 201/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠUOSIUS KONKURSUS

EPSO/AD/310/15

1.

Kuratorius (AD 7)

2.

Muziejaus edukatorius (AD 7)

3.

Konservatorius – konservavimo ir kolekcijų administratorius (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

Kuratoriaus asistentas (AST 3)

2.

Konservavimo ir kolekcijų administratoriaus asistentas (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Galutinis registracijos terminas – 2015 m. liepos 23 d. 12.00 (vidurdienis) Briuselio laiku

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešuosius konkursus, kurių tikslas – pagal kvalifikaciją ir testų rezultatus sudaryti laureatų, kuriuos Europos Parlamentas galės įdarbinti kaip naujus Europos istorijos namų darbuotojus, einančius administratorių ir asistentų (atitinkamai AD ir AST pareigų grupių) pareigas, rezervo sąrašus.

Reikalingas kiekvieno konkurso ir specializacijos laureatų skaičius

Kuratorius (AD 7): 20

Muziejaus edukatorius (AD 7): 15

Konservatorius (konservavimo ir kolekcijų administratorius) (AD 7): 5

Kuratoriaus asistentas (AST 3): 10

Konservavimo ir kolekcijų administratoriaus asistentas (AST 3): 5

Šis pranešimas apie konkursus kartu su 2015 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 70 A paskelbtomis Viešiesiems konkursams taikytinomis bendrosiomis taisyklėmis (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) sudaro teisiškai privalomus šios atrankos procedūros pagrindus.

Šiame pranešime skelbiami du konkursai, kurių kiekvienas susijęs su keliomis specializacijomis. Paraišką galite teikti tik dėl vienos kiekvieno konkurso specializacijos. Specializaciją turite pasirinkti atlikdamas elektroninę registraciją. Pateikus ir patvirtinus elektroninę paraiškos formą pasirinkties keisti nebegalima.

KOKIŲ UŽDUOČIŲ GALIU TIKĖTIS?

Kuratoriai atsakys už muziejaus parodų, visų pirma laikinųjų ir kilnojamųjų, rengimą, nuolatinių parodų atnaujinimą, medžiagos ir objektų paiešką, kolekcijų pildymą ir susijusių leidinių rengimą. Be to, jie atstovaus Europos istorijos namams (angl. santrumpa HEH) bendraudami su išorės suinteresuotosiomis šalimis. Kuratorių asistentai padės kuratoriui (-iams) atlikti tam tikras minėtas užduotis.

Muziejų edukatoriai atsakys už mokymo strategijos ir programų, susijusių su parodomis, rengimą ir įgyvendinimą. Jie atsakys už visoms tikslinėms auditorijoms skirtų patrauklių ir įvairių mokymų rengimą. Be to, jie palaikys ryšius su mokyklomis ir rengs praktinius seminarus.

Konservatoriai atsakys už HEH nuosavų kolekcijų ir pasiskolintų objektų saugojimą: jie prižiūrės saugojimo patalpas ir parodų sales, registruos su konservavimu susijusią informaciją, tikrins objektų būklę, teiks pasiūlymus dėl konservavimo ir restauravimo priemonių ir įvertins su šiomis priemonėmis susijusias išlaidas. Be to, jie prižiūrės, kaip vykdomos su išorės paslaugų teikėjais sudarytos sutartys. Konservatorių asistentai padės kuratoriui (-iams) atlikti tam tikras minėtas su kolekcijų saugojimu susijusias užduotis.

Daugiau informacijos apie paprastai atliekamas kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatų pareigas pateikiama I PRIEDE.

AR GALIU TEIKTI PARAIŠKĄ?

Patvirtindamas paraišką kandidatas turi atitikti VISUS toliau nurodytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai

Naudotis visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis

Būti atlikęs visas valstybės narės įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles

Būti tinkamas eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu

Specialieji reikalavimai: kalbos

1-oji kalba: mokėti vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų bent C1 lygiu

2-oji kalba: mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą (turi skirtis nuo 1-osios kalbos) bent B2 lygiu

Daugiau informacijos apie kalbų mokėjimo lygius pateikta Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje ( https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr).

Specialieji reikalavimai: kvalifikacija ir darbo patirtis

Daugiau informacijos apie reikalingą konkrečią kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatų kvalifikaciją ir darbo patirtį pateikiama II PRIEDE.

Daugiau informacijos apie diplomus pateikta Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių I priede ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC).

Antrąja turi būti pasirenkama anglų, prancūzų arba vokiečių kalba . Šios kalbos yra pagrindinės ES institucijų darbo kalbos, ir, atsižvelgiant į tarnybos interesus, įdarbinti nauji darbuotojai privalo sugebėti dirbti iš karto ir veiksmingai bendrauti bent viena iš šių kalbų atlikdami kasdienius darbus.

Daugiau informacijos apie ES konkursų kalbas pateikiama III PRIEDE.

KAIP BŪSIU ATRINKTAS?

1)    Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Jei kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatų skaičius viršys paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančios EPSO nustatytą tam tikrą ribą , visi laiku paraiškas patvirtinę kandidatai bus pakviesti į vieną iš EPSO akredituotų centrų atlikti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų.

Jei kandidatų skaičius nesieks šios ribos , šie testai bus rengiami vertinimo centre (3 punktas).

Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami taip:

Testas

Kalba

Klausimai

Trukmė

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Žodinis mąstymas

1-oji kalba

20 klausimų

35 min

10 iš 20

Matematinis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

20 min

Bendras balų už matematinį ir abstraktųjį mąstymą skaičius – 10 iš 20

Abstraktusis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

10 min

Šie testai yra atkrintamieji ir už juos gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre atliktus testus.

2)    Atranka pagal kvalifikaciją

Pirma, remiantis elektroninėse paraiškose kandidatų pateiktais duomenimis, bus tikrinama, ar kandidatai atitinka reikalavimus. Galimi du scenarijai:

Jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami iš anksto , kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams mažėjančia gautų balų tvarka bus tikrinama tol, kol reikalavimus atitinkančių kandidatų skaičius pasieks 1 punkte nurodytą ribą. Kiti dokumentai nebus tikrinami.

Jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , bus tikrinama visų kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams.

Antra, remiantis paraiškos laukelyje „Gabumai“ (angl. talent screener, pranc. évaluateur de talent, vok. Talentfilter) kandidatų pateikta informacija, bus atliekama tik reikalavimus atitinkančių kandidatų , atrinktų pagal pirmiau aprašytą tvarką, atranka pagal kvalifikaciją. Kiekvienam atrankos kriterijui pagal jo santykinę svarbą atrankos komisija suteiks svertinį koeficientą nuo 1 iki 3 ir kiekvieną kandidato atsakymą įvertins 0–4 balais.

Tada atrankos komisija padaugins balus iš kiekvieno kriterijaus svertinio koeficiento ir juos sudės, kad nustatytų tinkamiausią kvalifikaciją pareigoms eiti turinčius kandidatus.

Kiekvieno konkurso ir specializacijos kriterijų sąrašas pateikiamas II PRIEDE.

3)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatų, nei reikia laureatų. Tarp geriausiai bendrai per atranką pagal kvalifikaciją įvertintųjų patekę kandidatai bus vienai ar dviem dienoms pakviesti į vertinimo centrą (veikiausiai Briuselyje ) atlikti testų 2-ąja kalba .

Jei 1 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , kandidatai juos atliks vertinimo centre.

Vertinimo centre bus tikrinami AST konkursui reikalingi septyni bendrieji įgūdžiai ir AD konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai, taip pat kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatams reikalingi specialieji įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai (bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbiai, grupinė užduotis ir atvejo tyrimas), kaip nurodyta šioje lentelėje:

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Atvejo tyrimas

Grupinė užduotis

2.

Bendravimas

Atvejo tyrimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Atvejo tyrimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Atvejo tyrimas

Grupinė užduotis

6.

Atsparumas

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas (vertinama tik per AD kategorijos konkursą)

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

Minimalus reikalaujamas AST kategorijos kandidatų balų skaičius

3 iš 10 už kiekvieną įgūdį ir iš viso 35 iš 70

Minimalus reikalaujamas AD kategorijos kandidatų balų skaičius:

3 iš 10 už kiekvieną įgūdį ir iš viso 40 iš 80

Balų už bendruosius įgūdžius svertinis koeficientas

45 % bendro įvertinimo


Įgūdis

Testas

Su konkrečia sritimi susiję įgūdžiai

Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

Minimalus reikalaujamas (AST ir AD kategorijų kandidatų) balų skaičius

50 iš 100

Balų už specialiuosius įgūdžius svertinis koeficientas

55 % bendro įvertinimo

4)    Rezervo sąrašas

Patikrinusi kandidatų patvirtinamuosius dokumentus atrankos komisija sudarys kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatų rezervo sąrašą , į kurį įtrauks tinkamus kandidatus, geriausiai įvertintus po vertinimo etapo – jų skaičius neviršys reikalingų laureatų skaičiaus. Vardai ir pavardės bus išdėstyti abėcėlės tvarka.

KADA IR KUR GALIU PATEIKTI PARAIŠKĄ?

Paraišką pateikite EPSO interneto svetainėje http://jobs.eu-careers.eu iki

2015 m. liepos 23 d. 12.00 (vidurdienis) Briuselio laiku.


I PRIEDAS

PAREIGOS

EPSO/AD/310/15

1.   Kuratorius (AD 7)

Kuratoriai atsakys už muziejaus parodų, visų pirma laikinųjų ir kilnojamųjų, rengimą. Jie turės ieškoti šioms parodoms reikalingos medžiagos ir eksponatų, kuruoti parodas ir jas rengti bendradarbiaudami su parodų autoriais. Kartu jie atsakys už muziejaus nuolatinių parodų atnaujinimą ir kolekcijų pildymą.

Į pareigas įeis tokios užduotys:

kuruoti laikinąsias ir kilnojamąsias parodas vadovaujantis aukščiausiais muziejiniais standartais,

peržiūrėti ir atnaujinti nuolatines parodas,

ieškoti daiktų, nuotraukų, filmų ir kitos medžiagos, tinkamų eksponuoti per parodas,

tirti muziejaus nuosavų kolekcijų dalis ir jas pildyti,

rengti plačiajai auditorijai skirtus parodų tekstus ir leidinius, vadovaujantis akademiniais standartais,

palaikyti ryšius su kitais muziejais ir suinteresuotosiomis šalimis savo kompetencijos srityje,

atstovauti Europos istorijos namams bendraujant su tam tikrų mokslo sričių specialistais ir muziejininkais,

koordinuoti kuratorių asistentų grupės veiklą.

2.   Muziejaus edukatorius (AD 7)

Edukatoriai sieks užtikrinti, kad įvairios tikslinės grupės ir atskiri lankytojai įgytų kuo geresnę edukacinę patirtį iš aplankytos parodos.

Į pareigas įeis tokios užduotys:

parengti mokomąją ir edukacinę strategiją ir edukacines programas,

organizuoti šių programų įgyvendinimą,

prisidėti prie laikinųjų ir kilnojamųjų parodų edukacinių dalių kūrimo,

planuoti edukacinius išteklius taip, kad muziejaus medžiaga būtų perteikta įvairioms tikslinėms grupėms,

palaikyti ryšius su mokytojais, mokyklomis, kolegomis ir paslaugų teikėjais,

administruoti įvairias paslaugų sutartis,

vadovauti edukatoriaus asistentų grupei,

dalyvauti rengiant parodų medžiagą ir bendradarbiauti su kitais įvairių sričių specialistų grupės nariais,

rengti įvairioms tikslinėms grupėms skirtus vizitus ir praktinius seminarus.

3.   Konservatorius – konservavimo ir kolekcijų administratorius (AD 7)

Konservatorius atsakys už muziejaus nuosavų kolekcijų ir pasiskolintų objektų saugojimą. Reikia turėti bendro pobūdžio žinių apie įvairių medžiagų konservavimo metodus.

Į pareigas įeis tokios užduotys:

administruoti muziejaus kolekcijas ir valdyti gaunamus ir siunčiamus objektus,

prižiūrėti, kaip taikoma HEH strategija dėl kolekcijų,

rengti sprendimus dėl tokių su kolekcijomis susijusių klausimų kaip kolekcijų įsigijimas, atvira prieiga prie jų ir autoriaus teisės,

prižiūrėti, stebėti ir kontroliuoti patalpas, kuriose kolekcijos bus saugomos arba eksponuojamos,

tikrinti objektų būklę,

registruoti visą su objektų būkle susijusią informaciją, pavyzdžiui, daryti vaizdo įrašus,

imtis prevencinių objektų konservavimo priemonių,

prižiūrėti, kaip išorės rangovai taiko konservavimo priemones,

teikti pasiūlymus dėl restauravimo ir apskaičiuoti restauravimo išlaidas,

parengti tinkamus standartus ir juos atnaujinti; susipažinti su naujausiais kolekcijų administravimo ir konservavimo metodais bei praktika, atliekant informacijos paiešką ir dalyvaujant mokymuose,

vadovauti konservatoriaus asistentų grupei.

EPSO/AST/136/15

1.   Kuratoriaus asistentas (AST 3)

Kuratorių asistentai padės kuratoriui (-iams), atsakingam (-iems) už tam tikras nuolatinių parodų sritis. Savo kompetencijos srityje jie turės atlikti muziejaus parodoms ir kolekcijoms reikalingos medžiagos ir objektų paiešką ir padėti kuruoti ir organizuoti laikinąsias bei kilnojamąsias parodas.

Į pareigas įeis tokios užduotys:

padėti kuratoriams ieškoti kolekcijoms reikalingos medžiagos ir objektų,

padėti ieškoti medžiagos,

padėti ieškoti daiktų, nuotraukų, filmų ir kitos medžiagos, tinkamų eksponuoti per parodas,

teikti organizacinę paramą, susijusią su laikinųjų ir kilnojamųjų parodų rengimu,

padėti rengti plačiajai auditorijai skirtus parodų tekstus ir leidinius, vadovaujantis akademiniais standartais,

palaikyti ryšius su kitais muziejais ir suinteresuotosiomis šalimis savo kompetencijos srityje.

2.   Konservavimo ir kolekcijų administratoriaus asistentas (AST 3)

Konservavimo ir kolekcijų administratoriaus asistentas padės konservavimo ir kolekcijų administratoriui saugoti ir administruoti muziejaus nuosavas kolekcijas ir pasiskolintus objektus. Jie atsakys už objektų tvarkymą, būklės tikrinimą, konservavimo priemones, gabenimą ir susijusius klausimus.

Į pareigas įeis tokios užduotys:

prižiūrėti ir kontroliuoti patalpas, kuriose kolekcijos bus saugomos arba eksponuojamos,

tikrinti objektų būklę,

registruoti visą su objektų būkle susijusią informaciją, pavyzdžiui, daryti vaizdo įrašus,

imtis prevencinių objektų konservavimo priemonių,

prižiūrėti, kaip išorės rangovai taiko konservavimo priemones,

teikti pasiūlymus dėl restauravimo ir apskaičiuoti restauravimo išlaidas,

užtikrinti ir prižiūrėti, kad būtų tinkamai pakuojami ir gabenami gaunami ir siunčiami objektai; tikrinti pasiskolintų objektų būklę,

parengti tinkamus standartus ir juos atnaujinti; susipažinti su naujausiais konservavimo metodais bei praktika, atliekant informacijos paiešką ir dalyvaujant mokymo kursuose,

padėti organizuoti objektų gabenimą, įskaitant gabenimą naudojantis pasiuntinių paslaugomis.

I PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


II PRIEDAS

KVALIFIKACIJA, DARBO PATIRTIS IR ATRANKOS KRITERIJAI

EPSO/AD/310/15

Kuratorius (AD 7)

1.   Kvalifikacija ir darbo patirtis

Diplomu patvirtintas užbaigtas bent ketverių metų universitetinis istorijos ar panašios susijusios srities išsilavinimas, po kurio su specializacija susijusioje srityje įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis .

2.   Atrankos kriterijai

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1.

istorijos ar panašios su pareigomis susijusios srities daktaro laipsnį;

2.

kitą nei doktorantūra istorijos, muziejininkystės ar kitos panašios su pareigomis susijusios srities trečiosios universitetinių studijų pakopos mokymą;

3.

profesinę patirtį, įgytą kuruojant istorines parodas;

4.

profesinę patirtį, įgytą ieškant įvairių rūšių medžiagos ir (arba) eksponatų, pavyzdžiui, daiktų, nuotraukų ir (arba) vaizdo įrašų;

5.

profesinę patirtį, įgytą ieškant muziejaus kolekcijoms reikalingų objektų ir (arba) pildant kolekcijas;

6.

profesinę patirtį, įgytą rengiant plačiai viešajai auditorijai skirtus tekstus, kaip antai parodų tekstus, katalogų straipsnius ir audiovizualinių gidų garso įrašus;

7.

profesinę patirtį, įgytą rengiant tekstus vadovaujantis akademiniais standartais;

8.

profesinę patirtį, įgytą taikant profesinius muziejininkystės standartus;

9.

dalyvavimą tarptautinių profesinių tinklų veikloje ir (arba) tarptautinėse konferencijose, susijusiose su pareigomis;

10.

profesinę patirtį, įgytą vadovaujant darbuotojų grupei;

11.

profesinę patirtį, įgytą dirbant su įvairių šalių ir (arba) sričių specialistais;

12.

profesinę patirtį, įgytą rengiant dokumentus anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Muziejaus edukatorius (AD 7)

1.   Kvalifikacija ir darbo patirtis

Diplomu patvirtintas užbaigtas bent ketverių metų universitetinis muziejų edukacijos, muziejininkystės, istorijos ar susijusių sričių išsilavinimas, po kurio su specializacija susijusioje srityje įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis .

2.   Atrankos kriterijai

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1.

profesinę patirtį, įgytą planuojant muziejaus veiklą;

2.

profesinę patirtį, įgytą kuriant ir (arba) vykdant edukacinę veiklą, kaip antai įvairioms tikslinėms grupėms skirtus praktinius seminarus ir (arba) ekskursijas;

3.

profesinę patirtį, įgytą kuriant mokomąją parodų medžiagą (pvz., praktinius vadovus);

4.

profesinę patirtį, įgytą kuriant ir (arba) rengiant prie parodų temos ir (arba) tikslinių grupių poreikių pritaikytą edukacinę medžiagą;

5.

profesinę patirtį, įgytą rengiant visuomenės nuomonės tyrimus ir (arba) vertinant lankytojų pasitenkinimo lygį;

6.

profesinę patirtį, įgytą taikant profesinius muziejininkystės standartus;

7.

dalyvavimą tarptautinių profesinių tinklų veikloje ir (arba) tarptautinėse konferencijose, susijusiose su pareigomis;

8.

profesinę patirtį, įgytą valdant projektus ir vadovaujant su projektais dirbančių darbuotojų grupėms;

9.

profesinę patirtį, susijusią su viešojo pirkimo procedūromis;

10.

profesinę patirtį, įgytą dirbant su įvairių šalių ir (arba) sričių specialistais;

11.

profesinę patirtį, įgytą rengiant dokumentus anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Konservatorius – konservavimo ir kolekcijų administratorius (AD 7)

1.   Kvalifikacija ir darbo patirtis

Diplomu patvirtintas užbaigtas bent ketverių metų universitetinis konservavimo, muziejininkystės ar susijusių sričių išsilavinimas, po kurio su specializacija susijusioje srityje įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis.

2.   Atrankos kriterijai

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1.

konservavimo, muziejininkystės ar su pareigomis susijusios srities trečiosios universitetinių studijų pakopos mokymą;

2.

profesinę patirtį, įgytą administruojant kolekcijas ir (arba) objektus;

3.

profesinę patirtį, įgytą vertinant objektų būklę ir (arba) būtinybę imtis restauravimo priemonių ir (arba) su šiomis priemonėmis susijusias išlaidas;

4.

profesinę patirtį, įgytą kontroliuojant temperatūrą ir apšvietimą saugojimo patalpose, parodų salėse ir (arba) vitrinose;

5.

profesinę patirtį, įgytą tvarkant objektus;

6.

profesinę patirtį, įgytą dirbant su ataskaitomis dėl infrastruktūros;

7.

profesinę patirtį, susijusią su prevenciniu įvairių objektų arba medžiagų konservavimu;

8.

profesinę patirtį, įgytą taikant profesinius muziejininkystės standartus;

9.

dalyvavimą tarptautinių profesinių tinklų veikloje ir (arba) tarptautinėse konferencijose, susijusiose su pareigomis;

10.

profesinę patirtį, įgytą vadovaujant darbuotojų grupei;

11.

profesinę patirtį, įgytą dirbant su įvairių šalių ir (arba) sričių specialistais;

12.

profesinę patirtį, įgytą rengiant dokumentus anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

EPSO/AST/136/15

Kuratoriaus asistentas (AST 3)

1.   Kvalifikacija ir darbo patirtis

Diplomu patvirtintas aukštesnysis arba aukštasis istorijos arba susijusios srities išsilavinimas, po kurio muziejų parodų srityje įgyta bent trejų metų profesinė patirtis .

ARBA

Teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintas vidurinis išsilavinimas, po kurio su specializacija susijusioje srityje įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis ; iš šešerių metų bent treji turi būti susiję su muziejų parodų sritimi.

2.   Atrankos kriterijai

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1.

istorijos, muziejininkystės ar kitos su pareigomis susijusios srities trečiosios universitetinių studijų pakopos mokymą;

2.

profesinę patirtį, įgytą kuruojant istorines parodas;

3.

profesinę patirtį, įgytą ieškant įvairių rūšių medžiagos ir (arba) eksponatų, pavyzdžiui, daiktų, nuotraukų ir (arba) vaizdo įrašų;

4.

profesinę patirtį, įgytą rengiant plačiai viešajai auditorijai skirtus tekstus, kaip antai parodų tekstus, katalogų straipsnius ir (arba) audiovizualinių gidų garso įrašus;

5.

profesinę patirtį, įgytą taikant profesinius muziejininkystės standartus;

6.

dalyvavimą tarptautinių profesinių tinklų veikloje ir (arba) tarptautinėse konferencijose, susijusiose su pareigomis;

7.

profesinę patirtį, įgytą dirbant su įvairių šalių ir (arba) sričių specialistais;

8.

profesinę patirtį, įgytą rengiant dokumentus anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Konservavimo ir kolekcijų administratoriaus asistentas (AST 3)

1.   Kvalifikacija ir darbo patirtis

Diplomu patvirtintas aukštesnysis arba aukštasis konservavimo srities išsilavinimas, po kurio su specializacija susijusioje srityje įgyta bent trejų metų profesinė patirtis .

ARBA

Teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintas vidurinis išsilavinimas, po kurio su specializacija susijusioje srityje įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis .

2.   Atrankos kriterijai

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1.

mokymą, susijusį su įvairių objektų arba medžiagų konservavimo metodais;

2.

profesinę patirtį, susijusią su įvairių objektų arba medžiagų konservavimo ir (arba) restauravimo metodais;

3.

profesinę patirtį, įgytą vertinant objektų būklę ir (arba) būtinybę imtis restauravimo priemonių ir (arba) su šiomis priemonėmis susijusias išlaidas;

4.

profesinę patirtį, įgytą kontroliuojant temperatūrą ir apšvietimą saugojimo patalpose, parodų salėse ir (arba) vitrinose, arba profesinę patirtį, įgytą dirbant su ataskaitomis dėl infrastruktūros;

5.

profesinę patirtį, įgytą registruojant su objektų būkle susijusią informaciją, įskaitant vaizdo medžiagą;

6.

profesinę patirtį, susijusią su prevenciniu įvairių objektų arba medžiagų konservavimu;

7.

profesinę patirtį, įgytą užtikrinant ir (arba) prižiūrint, kad būtų tinkamai pakuojami ir gabenami gaunami ir (arba) siunčiami objektai;

8.

profesinę patirtį, įgytą taikant profesinius muziejininkystės standartus;

9.

dalyvavimą tarptautinių profesinių tinklų veikloje ir (arba) tarptautinėse konferencijose, susijusiose su pareigomis;

10.

profesinę patirtį, įgytą dirbant su įvairių šalių ir (arba) sričių specialistais;

11.

profesinę patirtį, įgytą rengiant dokumentus anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

II PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


III PRIEDAS

KALBOS

Atsižvelgdamos į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimą, priimtą byloje Italijos Respublika prieš Komisiją, C-566/10 P, ES institucijos nori nurodyti priežastis, dėl kurių šio konkurso antrosios kalbos pasirinkimas apribotas iki kelių oficialiųjų ES kalbų.

Kandidatams pranešama, kad šio konkurso antrosios kalbos pasirinkimo galimybės nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais, t. y. atsižvelgiant į tai, kad įdarbinti nauji darbuotojai privalo sugebėti dirbti iš karto ir veiksmingai bendrauti atlikdami kasdienius darbus. Kitaip galėtų būti smarkiai pakenkta veiksmingam institucijų funkcionavimui.

ES institucijų, visų pirma Europos istorijos namų, vidaus komunikacijai jau seniai daugiausia vartojamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos, taip pat šių kalbų dažniausiai prireikia ir bendraujant su išorės subjektais bei tvarkant dokumentus. Be to, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos yra dažniausiai Europos Sąjungoje vartojamos ir studijuojamos antrosios kalbos. Tai atitinka dabartinius kandidatams į darbo vietas Europos Sąjungos institucijose keliamus išsilavinimo ir profesinių įgūdžių reikalavimus, pagal kuriuos jie turi mokėti bent vieną iš šių kalbų. Taigi, derinant tarnybos interesus ir poreikius su kandidatų gebėjimais ir atsižvelgiant į konkrečią šio konkurso sritį, testų rengimas šiomis trimis kalbomis yra pateisinamas, siekiant užtikrinti, kad visi kandidatai gebėtų darbe vartoti bent vieną iš šių trijų kalbų, nesvarbu, kokia jų pirmoji oficialioji kalba. Šitaip vertindamos kandidatų specialiuosius įgūdžius, institucijos gali įvertinti jų gebėjimą iškart dirbti aplinkoje, labai panašioje į tą, kurioje jie dirbtų, jei būtų įdarbinti.

Dėl tų pačių priežasčių tikslinga apriboti kandidatų ir institucijos bendravimo kalbų, įskaitant kalbą, kuria turi būti rengiamos paraiškos, pasirinkimą. Be to, taip užtikrinamas vienodas kandidatų lyginimas ir jų paraiškų tikrinimas.

Kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių trijų kalbų, privalo kai kuriuos testus atlikti antrąja kalba, pasirinkta iš šių trijų kalbų.

Kandidatams paliekama galimybė vėliau mokytis trečiosios darbo kalbos, kaip reikalaujama Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalyje.

III PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.