ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. kovo 20d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2015/C 093/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7535 – IFMGIF / OHL Group / Conmex) ( 1 )

1

 

Europos Centrinis Bankas

2015/C 093/02

Europos Centrinio Banko Priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas

2


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2015/C 093/03

Euro kursas

8

2015/C 093/04

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

9

2015/C 093/05

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

10

2015/C 093/06

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

11

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2015/C 093/07

Valstybių narių ir jų kompetentingų institucijų, susijusių su Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 15 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 8 dalimi ir 21 straipsnio 3 dalimi, sąrašas

12

2015/C 093/08

Pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 4 dalį. Leidimas toliau taikyti nacionalines priemones, kurių nuostatos yra griežtesnės nei ES derinimo priemonės nuostatos ( 1 )

18


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 093/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7537 – ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti) ( 1 )

20

2015/C 093/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7519 – Repsol / Talisman Energy) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

21

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2015/C 093/11

Pranešimas apie prašymą, teikiamą pagal Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnį – Perkančiojo subjekto teikiamas prašymas

22


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.7535 – IFMGIF / OHL Group / Conmex)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 93/01)

2015 m. kovo 13 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32015M7535. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Europos Centrinis Bankas

20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/2


Europos Centrinio Banko Priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas

(2015/C 93/02)

EUROPOS CENTRINIO BANKO PRIEŽIŪROS VALDYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (1), ypač į jo 13e straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (2) 19 straipsnio 1 dalį Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos nariai (toliau – Priežiūros valdybos nariai) privalo veikti nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios arba privačiosios įstaigos nurodymų;

(2)

siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti, kad kiekviena funkcija būtų vykdoma atsižvelgiant į taikytinus tikslus, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnyje įtvirtintas Europos Centrinio Banko (ECB) specialių uždavinių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, atskyrimas nuo su pinigų politika susijusių, taip pat kitų jo uždavinių;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 31 straipsnio 3 dalį ECB turi nustatyti ir taikyti oficialias procedūras, įskaitant etikos procedūras ir atitinkamus laikotarpius, kad būtų galima iš anksto įvertinti galimus interesų konfliktus, susijusius su Priežiūros valdybos narių tolesniu įsidarbinimu per dvejus metus, ir užkirsti jiems kelią, ir apibrėžti tinkamą atskleisti galimą informaciją, atsižvelgiant į taikomas duomenų apsaugos taisykles. Tos procedūros neturi daryti poveikio griežtesnių nacionalinių taisyklių taikymui. Priežiūros valdybos narių, kurie yra nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, atžvilgiu tokios procedūros turi būti nustatomos ir įgyvendinamos bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Be to, tos procedūros nedaro poveikio ECB įdarbinimo sąlygų – kuriose yra ir nuostatų dėl veiklos pertraukos laikotarpių – taikymui Priežiūros valdybos pirmininkui, pavaduotojui ir keturiems ECB atstovams;

(4)

Europos Centrinio Banko darbo reglamento 13e straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Priežiūros valdybos narys turi užtikrinti, kad visi lydintys asmenys, pakaitiniai asmenys ir jo nacionalinio centrinio banko atstovai, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija nėra centrinis bankas, prieš dalyvaudami Priežiūros valdybos posėdžiuose pasirašytų elgesio kodekso laikymosi deklaraciją,

PRIĖMĖ ŠĮ ELGESIO KODEKSĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.1.   Šis elgesio kodeksas taikomas Priežiūros valdybos nariams, kai jie vykdo Priežiūros valdybos narių ir Priežiūros valdybos iniciatyvinio komiteto narių pareigas. Tais atvejais, kai tai konkrečiai nustatyta, jis taip pat taikomas lydintiems asmenims, pakaitiniams asmenims ir nacionalinių centrinių bankų atstovams, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija nėra nacionalinis centrinis bankas (toliau – kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai), kai jie vykdo su Priežiūros valdyba ir Priežiūros valdybos iniciatyviniu komitetu susijusias pareigas.

1.2.   Šis elgesio kodeksas nedaro poveikio griežtesnių nacionalinių taisyklių taikymui ir ECB įdarbinimo sąlygų, įskaitant nuostatas dėl asmeninių finansinių sandorių, taikomų asmenims, kuriems šis elgesio kodeksas taikomas dėl to, kad jie yra nacionalinių kompetentingų institucijų arba dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų atstovai ar ECB nariai, taikymui.

2 straipsnis

Pagrindiniai principai

2.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai laikosi aukščiausių etikos standartų. Vykdydami savo pareigas jie turi elgtis garbingai, nepriklausomai, nešališkai, diskretiškai ir nesavanaudiškai. Jie turi suprasti savo pareigų ir atsakomybės svarbą, atsižvelgti į savo funkcijų viešą pobūdį ir elgtis taip, kad palaikytų ir skatintų visuomenės pasitikėjimą ECB.

2.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vykdo savo pareigas griežtai laikydamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas), Reglamento (ES) Nr. 1024/2013, Europos Centrinio Banko darbo reglamento ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos darbo reglamento (3).

2.3.   Darydami viešus pareiškimus su Bendru priežiūros mechanizmu susijusiais klausimais, Priežiūros valdybos nariai tinkamai atsižvelgia į savo vaidmenį ir pareigas Priežiūros valdyboje ir pirmiausia turi aiškiai nurodyti, ar jie kalba kaip nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, savo vardu ar kaip Priežiūros valdybos nariai.

2.4.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vykdo savo pareigas ir viešuose renginiuose elgiasi kaip Priežiūros valdybos, ECB kolegialios vidaus įstaigos, atstovai. Priežiūros valdyboje jie derina informaciją, teiktiną viešose kalbose žodžiu ir (arba) raštu, ir visose kitose viešosios komunikacijos priemonėse. Priežiūros valdyboje jie taip pat derina dalyvavimą Europos Parlamento ir euro grupės klausymuose ir ataskaitų Europos Parlamentui ir euro grupei teikimą kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 20 straipsnyje, taip pat keitimąsi nuomonėmis nacionaliniuose parlamentuose kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 21 straipsnio 3 dalyje.

3 straipsnis

Atskyrimas nuo pinigų politikos funkcijos

3.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai laikosi ECB specialių uždavinių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, atskyrimo nuo su pinigų politika susijusių, taip pat kitų jo uždavinių, ir ECB vidaus taisyklių dėl rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros atskyrimo nuo pinigų politikos, kurios bus priimtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnio 3 dalį.

3.2.   Vykdydami savo uždavinius, Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai atsižvelgia į Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 nustatytus tikslus ir netrukdo vykdyti kitų ECB uždavinių.

4 straipsnis

Nepriklausomumas

4.1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 19 straipsnio 1 dalį, vykdydami jiems pavestus uždavinius, Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, nepaisydami nacionalinių ar asmeninių interesų, nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios arba privačiosios įstaigos nurodymų.

4.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vykdo jiems pavestus uždavinius nepriklausomai nuo nederamos politinės įtakos ir verslo įsikišimo, kurie galėtų paveikti jų veiklos nepriklausomumą.

4.3.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai nevykdo profesionalios veiklos ir atsistatydina iš bet kokių pareigų, galinčių pakenkti jų nepriklausomumui ar suteikti jiems galimybę pasinaudoti konfidencialia informacija.

5 straipsnis

Taisyklės dėl asmeninių finansinių sandorių

5.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai nenaudoja jiems prieinamos konfidencialios informacijos asmeninių finansinių sandorių tikslais, kuriuos vykdo tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiuosius asmenis, savo rizika ir savo sąskaita, arba trečiųjų asmenų rizika ir sąskaita.

5.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai organizuoja arba laikosi tinkamų procedūrų, skirtų jų asmeniniam turtui, kuris viršija įprastoms asmeninėms ir šeimos reikmėms reikalingą turtą, valdyti tokiu būdu, kuris užtikrina Priežiūros valdybos nario nepriklausomumą, interesų konfliktų nebuvimą ir negalėjimą nariui pasinaudoti konfidencialia informacija.

5.3.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai laikosi ECB priimtų ECB personalo nariams skirtų taisyklių dėl asmeninių finansinių sandorių. Tiems Priežiūros valdybos nariams, kurie yra nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, tokių taisyklių dėl asmeninių finansinių sandorių laikymuisi ir stebėsenai taikomos visos taikytinos nacionalinės procesinės taisyklės.

6 straipsnis

Turto deklaracija

Jei taikytinose nacionalinėse taisyklėse nėra reikalavimo teikti turto deklaraciją, per pirmuosius tris mėnesius nuo pareigų ėjimo pradžios arba per tris mėnesius nuo šio elgesio kodekso įsigaliojimo Priežiūros valdybos nariai pateikia ECB pirmininkui rašytinį pareiškimą, kuriame nurodomas jų turtas, bet koks tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas bet kokioje bendrovėje ir planai, kaip bus organizuojamas jų turto valdymas tuo metu, kai jie eis Priežiūros valdybos narių pareigas. Šie rašytiniai pareiškimai, įskaitant turto deklaracijas pagal taikytinas nacionalines taisykles, atnaujinami kartą per metus.

7 straipsnis

ECB etikos komiteto nuomonė

7.1.   Jeigu Priežiūros valdybos nariams ir kitiems Priežiūros valdybos posėdžių dalyviams kyla abejonių dėl šiame elgesio kodekse nustatytų taisyklių praktinio taikymo, jie prašo ECB etikos komiteto nuomonės.

7.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai, taip pat ECB ir nacionalinė kompetentinga institucija ar nacionalinis centrinis bankas, kurių atstovas yra nuomonės prašantis Priežiūros valdybos narys arba kitas Priežiūros valdybos posėdžių dalyvis, informuojami apie ECB etikos komiteto priimtos nuomonės esmę ir pagrindus nenurodant jokio konkretaus Priežiūros valdybos nario ar kito dalyvio tapatybės.

8 straipsnis

Veiklos pertraukos laikotarpiai

8.1.   Dvejus metus nuo jų kadencijos pabaigos Priežiūros valdybos nariai informuoja ECB pirmininką apie savo ketinimą užsiimti bet kokia atlygintina ar neatlygintina darbine veikla. Jie gali užsiimti darbine veikla toliau nurodytose įstaigose tik tokiomis sąlygomis:

a)

kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ECB – praėjus vieneriems metams po jų pareigų Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

b)

kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ne ECB, tačiau dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – praėjus vieneriems metams po jų pareigų Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

c)

įstaigoje, kuri nėra kredito įstaiga, išskyrus atvejus, kai dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – tokiu atveju atitinkama veikla gali būti pradėta tik praėjus šešiems mėnesiams po jų pareigų Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

8.2.   Vienerius metus nuo jų kaip Priežiūros valdybos posėdžių dalyvių veiklos pabaigos kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai informuoja ECB pirmininką apie savo ketinimą užsiimti bet kokia atlygintina ar neatlygintina darbine veikla. Jie gali užsiimti darbine veikla toliau nurodytose įstaigose tik tokiomis sąlygomis:

a)

kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ECB – praėjus šešiems mėnesiams po jų dalyvavimo Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

b)

kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ne ECB, tačiau dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – praėjus šešiems mėnesiams po jų dalyvavimo Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

c)

įstaigoje, kuri nėra kredito įstaiga, išskyrus atvejus, kai dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – tokiu atveju atitinkama veikla gali būti pradėta tik praėjus trims mėnesiams po jų dalyvavimo Priežiūros valdyboje pasibaigimo.

8.3.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai prašo ECB etikos komiteto nuomonės dėl jiems pagal šį straipsnį taikytinų veiklos pertraukos laikotarpių. Savo nuomonėje ECB etikos komitetas gali rekomenduoti atsisakyti veiklos pertraukos laikotarpių arba juos sumažinti tokiomis aplinkybėmis, kai galima atmesti interesų konflikto su vėlesne darbine veikla galimybę.

8.4.   8 straipsnio 1 dalies a punkto ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto atvejais ECB etikos komitetas savo nuomonėje taip pat gali rekomenduoti pratęsti veiklos pertraukos laikotarpius Priežiūros valdybos nariams iki ne daugiau nei dvejų metų, o kitiems Priežiūros valdybos posėdžių dalyviams – iki vienerių metų tokiomis aplinkybėmis, kai interesų konflikto su vėlesne darbine veikla galimybės negalima atmesti ilgesnį laikotarpį.

8.5.   Priežiūros valdybos narių ir kitų Priežiūros valdybos posėdžių dalyvių atitinkami darbdaviai už veiklos pertraukos laikotarpius moka jiems atitinkamą kompensaciją. Ši kompensacija mokama neatsižvelgiant į tai, ar jie gavo pasiūlymą užsiimti darbine veikla. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai gali prašyti ECB etikos komiteto nuomonės dėl už veiklos pertraukos laikotarpius mokėtinos kompensacijos tinkamo lygio.

8.6.   Pagal 3, 4 ir 5 dalis ECB etikos komiteto priimtos nuomonės teikiamos Priežiūros valdybai svarstyti. Tuomet Priežiūros valdyba teikia rekomendaciją atitinkamai nacionalinei kompetentingai institucijai arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui, kurie informuoja Priežiūros valdybą apie bet kokias kliūtis šiai rekomendacijai įgyvendinti.

9 straipsnis

Interesų konfliktas

9.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vengia bet kokios situacijos, kuri gali sukelti arba gali būti laikoma, kad ji gali sukelti interesų konfliktą. Interesų konfliktas kyla, kai Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai turi privačių arba asmeninių interesų, kurie gali daryti įtaką nešališkam ir objektyviam jų pareigų vykdymui, įskaitant bet kokią potencialią naudą ar privalumą jiems patiems, jų šeimos nariams ar jų pripažintiems partneriams.

9.2.   Apie bet kokią situaciją, kuri gali sukelti arba gali būti laikoma, kad ji gali sukelti interesų konfliktą, Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai praneša raštu Priežiūros valdybai; šie nariai nedalyvauja jokiuose svarstymuose ar balsavimuose, susijusiuose su tokia situacija.

10 straipsnis

Dovanos ar kita nauda

10.1.   Dovana – bet kokia nauda ar privalumas, finansinis ar teikiamas natūra, kuris yra susijęs su Priežiūros valdybos nariams ar kitiems Priežiūros valdybos posėdžių dalyviams patikėtomis pareigomis, bet nėra sutarta kompensacija už suteiktas paslaugas, ir kurį suteikė arba priėmė Priežiūros valdybos nariai ar kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai arba bet kurie jų šeimos nariai arba jų pripažinti partneriai.

10.2.   Dovanos priėmimas bet kokiu atveju negali pažeisti ar daryti įtakos Priežiūros valdybos nario objektyvumui ir veiksmų laisvei ir negali sukurti netinkamo įsipareigojimo arba lūkesčių gavėjui arba teikėjui. Negalima priimti su prižiūrimais subjektais susijusių dovanų, kurių vertė viršija 50 EUR, ir viešojo sektoriaus dovanų, kurių vertė peržengia įprastumo ir to, kas laikoma tinkama, ribas. Jei ypatinga situacija neleidžia atsisakyti jokios tokios dovanos, dovana turi būti perduota ECB, nacionalinei kompetentingai institucijai arba nacionaliniam centriniam bankui, kurių atstovas yra atitinkamas Priežiūros valdybos narys ar kitas Priežiūros valdybos posėdžių dalyvis, nebent ECB, nacionalinei kompetentingai institucijai arba nacionaliniam centriniam bankui sumokama 50 EUR viršijanti suma. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai negali priimti dažnų dovanų iš to paties šaltinio.

11 straipsnis

Kvietimų priėmimas ir susiję mokėjimai

11.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai, atsižvelgdami į savo pareigas laikytis nepriklausomumo principo ir vengti interesų konfliktų, gali priimti kvietimus į konferencijas, priėmimus ar kultūrinius renginius ir susijusias pramogas, įskaitant tinkamą svetingumą, jei jų dalyvavimas renginyje suderinamas su jų pareigų vykdymu arba atitinka ECB interesus. Jie turi būti ypač atidūs asmeninių kvietimų atžvilgiu.

11.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai atmeta visus kvietimus ir mokėjimus, kurie neatitinka šių taisyklių, ir praneša atitinkamiems asmenims apie taikytinas taisykles.

12 straipsnis

Savo vardu vykdoma veikla

12.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai užtikrina, kad atlyginama ar neatlyginama veikla, kurią jie vykdo savo vardu, nedarytų neigiamo poveikio jų pareigoms ir nepakenktų ECB reputacijai.

12.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai gali užsiimti, pavyzdžiui, mokymo ir moksline veikla, taip pat kita veikla, jei tokia veikla nėra susijusi su prižiūrimais subjektais. Už tokią veiklą, vykdomą savo vardu ir neįtraukiant ECB, jie gali priimti atlyginimą ir išlaidų padengimą, jei toks atlyginimas bei išlaidos yra proporcingi atliktam darbui ir neviršija įprastinių ribų.

12.3.   Kartą per metus Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai raštu praneša ECB etikos komitetui apie bet kokią veiklą, kurioje jie dalyvavo savo vardu, ir bet kokį atlyginimą, gautą dėl jų viešų ar privačių išorinių mandatų, vykdytų jų kadencijos metu.

12.4.   Mokslinėje ar akademinėje veikloje Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai turi aiškiai nurodyti, kad tai jų asmeninis požiūris, kuris neatspindi ECB požiūrio.

13 straipsnis

Sutuoktinio arba pripažinto partnerio darbas arba kitos pareigos, už kuriuos jie gauna atlyginimą

Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai nedelsdami praneša ECB etikos komitetui apie bet kokį jų sutuoktinio arba pripažinto partnerio atlyginamą darbą ar kitą atlyginamą veiklą, kuri gali sukelti arba gali būti laikoma, kad tai gali sukelti interesų konfliktą, net ir esant abejonių.

14 straipsnis

Profesinė paslaptis

14.1.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai atsižvelgia į profesinės paslapties reikalavimus, nustatytus ECBS statuto 37 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 27 straipsnio 1 dalyje ir Europos Centrinio Banko darbo reglamento 23a straipsnyje, vadovaujantis kuriais nariai privalo neatskleisti viešose kalbose, pranešimuose ar žiniasklaidai konfidencialios informacijos, susijusios su priežiūros sprendimais, kurie dar nebuvo oficialiai paskelbti.

14.2.   Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad ECBS statuto 37 straipsnyje įtvirtintų profesinės paslapties reikalavimų laikytųsi asmenys, turintys prieigą prie narių informacijos.

15 straipsnis

Informacija apie prieštaraujančias nacionalines teisines nuostatas

Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai informuoja ECB etikos komitetą apie bet kokias kliūtis laikytis šio elgesio kodekso kuo išsamesne apimtimi, įskaitant bet kokias kliūtis, kylančias dėl prieštaraujančių nacionalinių teisinių nuostatų.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis elgesio kodeksas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. lapkričio 12 d.

Priežiūros valdybos Pirmininkė

Danièle NOUY


(1)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

(2)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(3)  OL L 182, 2014 6 21, p. 56.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/8


Euro kursas (1)

2015 m. kovo 19 d.

(2015/C 93/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,0677

JPY

Japonijos jena

129,12

DKK

Danijos krona

7,4508

GBP

Svaras sterlingas

0,71830

SEK

Švedijos krona

9,2797

CHF

Šveicarijos frankas

1,0595

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,6355

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,425

HUF

Vengrijos forintas

303,22

PLN

Lenkijos zlotas

4,1288

RON

Rumunijos lėja

4,4170

TRY

Turkijos lira

2,7776

AUD

Australijos doleris

1,3966

CAD

Kanados doleris

1,3578

HKD

Honkongo doleris

8,2842

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,4453

SGD

Singapūro doleris

1,4809

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 197,86

ZAR

Pietų Afrikos randas

13,0815

CNY

Kinijos ženminbi juanis

6,6140

HRK

Kroatijos kuna

7,6500

IDR

Indonezijos rupija

13 932,02

MYR

Malaizijos ringitas

3,9555

PHP

Filipinų pesas

47,979

RUB

Rusijos rublis

64,1691

THB

Tailando batas

34,997

BRL

Brazilijos realas

3,4740

MXN

Meksikos pesas

16,3091

INR

Indijos rupija

66,8199


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/9


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2015/C 93/04)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Italijos Respublika.

Proga 2015 m. minimos Dantės Aligjerio gimimo 1265 m. 750-osios metinės

Dizaino aprašas. Monetoje pavaizduotas kairėje rankoje atverstą knygą laikantis Dantė, už jo – skaistyklos kalnas – tai fragmentas iš Florencijos Švč. Mergelės Marijos Gėlių katedros (Santa Maria del Fiore) kupole eksponuojamo Domenico di Michelino (1417–1491 m.) paveikslo „Dieviškoji komedija“. Monetos viduryje iškalta Italijos Respublikos monograma „RI“, dešinėje – Romos monetų kalyklos monograma „R“, apačioje – Silvijos Petrassi inicialai „SP“ ir poeto gimimo bei monetos išleidimo datos „1265 2015“, lanku – įrašas „DANTE ALIGHIERI“.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 3,5 mln.

Išleidimo data 2015 m. liepos mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/10


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2015/C 93/05)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Portugalija

Proga 150-osios Portugalijos Raudonojo kryžiaus metinės

Dizaino aprašas. Monetoje pavaizduota kompozicija, kurios pagrindinis akcentas – plačiai žinomas organizacijos simbolis kryžius, pakartotas kelis kartus, siekiant parodyti humanitarinių veiksmų plėtrą tiek Portugalijoje, tiek užsienyje. Rankos kontūras kompozicijos fone simbolizuoja ne tik įvairių rūšių pagalbą (daugiausia medicininę), kurią organizacija teikia žmonėms, bet ir, pavyzdžiui, bendradarbiavimą, kūrimą ir paramą. Kairėje puslankiu iškaltas įrašas „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA“. Viršuje pavaizduotas monetą leidžiančios šalies herbas ir nurodytas pavadinimas „PORTUGAL“, apačioje – metai „1865“ ir „2015“.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 520 000.

Išleidimo data 2015 m. balandžio mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/11


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2015/C 93/06)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Portugalija

Proga 500-osios pirmųjų Portugalijos ryšių su Timoru, dabar nepriklausoma portugališkai kalbančia šalimi (Rytų Timoru), metinės

Dizaino aprašas. Monetoje pavaizduotas XVI amžiaus laivas, simbolizuojantis portugalų jūrininkų atvykimą į salą, ir šiaudinis vietinio namo stogas, puoštas tradicinėmis medžio skulptūromis, nuolat primenančiomis mitus ir legendas. Monetoje pavaizduota skulptūra simbolizuoja pirmųjų gyventojų, laivais atplaukusių iš kitų Azijos kontinento dalių, istoriją ir arklio svarbą keliaujant po aukštus kalnus, kurie driekiasi beveik per visą salą. Viršutinėje dalyje dešinėje iškalti metai – „1515“ ir monetą leidžiančios šalies pavadinimas – „PORTUGAL“. Apačioje kairėje nurodytas įrašas „TIMOR“ ir metai – „2015“. Apačioje – menininko Fernando Fonseca parašas.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 520 000.

Išleidimo data 2015 m. liepos mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/12


Valstybių narių ir jų kompetentingų institucijų, susijusių su Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 15 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 8 dalimi ir 21 straipsnio 3 dalimi, sąrašas

(2015/C 93/07)

Šis sąrašas skelbiamas pagal 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (1), 22 straipsnio 2 dalį. Apie kompetentingas institucijas pranešta pagal toliau nurodytus to reglamento straipsnius.

a)

15 straipsnio 1 dalis. Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugautų žuvų kiekių eksportas vykdomas tik vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms patvirtinus sugautų žuvų kiekio sertifikatą, kaip nustatyta 12 straipsnio 4 dalyje, jeigu tai reikalaujama vykdant 20 straipsnio 4 dalyje nustatytą bendradarbiavimą.

15 straipsnio 2 dalis. Vėliavos valstybės narės praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, kurios tvirtina 1 dalyje nurodytus sugautų žuvų kiekio sertifikatus.

b)

17 straipsnio 8 dalis. Valstybės narės praneša Komisijai apie jų institucijas, kompetentingas atlikti sugautų žuvų kiekio sertifikatų patikrinimus pagal 16 straipsnį ir šio straipsnio 1–6 dalis.

c)

21 straipsnio 3 dalis. Valstybės narės praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, kurios 15 straipsnyje nustatyta tvarka tvirtina ir tikrina sugautų žuvų kiekio sertifikatų reeksporto skiltį.

Valstybė narė

Kompetentingos institucijos

Belgija

a, b, c:

Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (Flandrijos Vyriausybė; Jūrų žuvininkystės tarnyba)

Bulgarija

a, b, c:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Nacionalinė žuvininkystės ir akvakultūros agentūra)

Čekija

a:

netaikoma

b, c:

Celní úřad pro Středočeský kraj (Centrinės Bohemijos krašto muitinė)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (Sostinės Prahos muitinė)

Celní úřad Praha Ruzyně (Ruzinės (Praha) muitinė))

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Pietų Bohemijos krašto muitinė)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (Pilzeno krašto muitinė)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (Karlovy Varų krašto muitinė)

Celní úřad pro Ústecký kraj (Ūsčio prie Labės krašto muitinė)

Celní úřad pro Liberecký kraj (Libereco krašto muitinė)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Hradec Kralovės krašto muitinė)

Celní úřad pro Pardubický kraj (Pardubicių krašto muitinė)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (Visočinos krašto muitinė)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Pietų Moravijos krašto muitinė)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (Olomouco krašto muitinė)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Moravijos ir Silezijos krašto muitinė)

Celní úřad pro Zlínský kraj (Zlyno krašto muitinė)

Danija

a:

NaturErhvervstyrelsen (Danijos žemės ūkio ir žuvininkystės agentūra)

b:

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (Danijos žemės ūkio ir žuvininkystės agentūra – tik tiesioginiai nusileidimai)

Fødevarestyrelsen – anden import (Danijos veterinarijos ir maisto tarnyba – kitas importas)

c:

Fødevarestyrelsen (Danijos veterinarijos ir maisto tarnyba)

Vokietija

a, b, c:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federalinė žemės ūkio ir maisto tarnyba)

Estija

a:

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (Žemės ūkio ministerija; Žuvininkystės ekonomikos departamentas)

b:

Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (Estijos mokesčių ir muitų valdyba; Žemės ūkio ministerija; Aplinkos ministerija)

c:

Maksu- ja Tolliamet (Estijos mokesčių ir muitų valdyba)

Airija

a, b, c:

The Sea Fisheries Protection Authority (Jūrų žuvininkystės apsaugos tarnyba)

Graikija

a:

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Gamybos pertvarkymo, aplinkos ir energetikos ministerija, Tausios žuvininkystės generalinis direktoratas, Žvejybos veiklos ir žuvininkystės produktų kontrolės direktoratas)

b, c:

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διευθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Gamybos pertvarkymo, aplinkos ir energetikos ministerija, Atikos decentralizuotų paslaugų direktoratas, Veterinarijos departamentas, Atėnų tarptautinio oro uosto Žuvininkystės produktų kontrolės skyrius)

Ispanija

a, b, c:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de PESCA; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Žemės ūkio, maisto ir aplinkos ministerija; Generalinis sekretorius žuvininkystei; Žuvininkystės valdymo generalinė direkcija; Kontrolės ir tikrinimo generalinė subdirekcija)

Prancūzija

a:

Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (Departamentų teritorijų ir jūrų reikalų direkcijų Jūrų ir pakrančių reikalų atstovybės; Gvadelupos jūrų reikalų direkcija; Martinikos jūrų reikalų direkcija; Prancūzijos Gvianos jūrų reikalų direkcija; Pietinės Indijos vandenyno dalies jūrų reikalų direkcija)

Le Centre national de surveillance des pêches (Nacionalinis žuvininkystės priežiūros centras)

b:

Les bureaux de douane des directions régionales (Regionų direkcijų muitinės)

Le Centre national de surveillance des pêches Nacionalinis žuvininkystės priežiūros centras)

c:

Les bureaux de douane des directions régionales (Regionų direkcijų muitinės)

Kroatija

a:

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Žemės ūkio ministerija; Žuvininkystės direktoratas)

b, c:

Ministarstvo financija; Carinska uprava (Finansų ministerija; Muitinė)

Italija

a, c:

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Jūrų institucijos; Pakrančių apsaugos tarnybos)

b:

Agenzia delle Dogane (Muitinių agentūra)

Ministero della Salute (Sveikatos ministerija)

Kipras

a, b, c:

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos ministerija, Žuvininkystės ir jūrų mokslinių tyrimų departamentas)

Latvija

a:

Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (Žemės ūkio ministerija; Žuvininkystės departamentas)

b, c:

Valsts vides dienests departamenta Zivsaimniecības kontroles (Valstybės aplinkos tarnybos Žuvininkystės kontrolės departamentas)

Lietuva

a:

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

b, c:

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

Liuksemburgas

a:

netaikoma

b, c:

Administration des services vétérinaires (Veterinarijos tarnybų administracija)

Vengrija

a:

netaikoma

b, c:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nacionalinis maisto grandinės saugos biuras)

Мalta

a, b, c:

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Žuvininkystės ir akvakultūros departamentas; Tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos reikalų ministerija)

Nyderlandai

a, c:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nyderlandų maisto ir vartojimo prekių saugos tarnyba)

b:

Douane (Muitinės departamentas)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nyderlandų maisto ir vartojimo prekių saugos tarnyba)

Austrija

a:

netaikoma

b, c:

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Austrijos sveikatos ir maisto saugos agentūra; Maisto saugos federalinė tarnyba)

Lenkija

a:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija; Žuvininkystės departamentas)

b, c:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija; Žuvininkystės departamentas)

Regionalny Inspektorat Rybołówstwa Morza w Gdyni (Gdynės regioninė jūrų žuvininkystės inspekcija)

Regionalny Inspektorat Rybołówstwa Morza w Szczecinie (Ščecino regioninė jūrų žuvininkystės inspekcija)

Portugalija

a, c:

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de PESCA (Žemyninė dalis – Gamtos išteklių, saugumo ir jūrų transporto paslaugų generalinė direkcija; Nacionalinė žvejybos institucija)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azorų salos – Regioninis aplinkos ir jūrų reikalų sekretoriatas; Regioninis žuvininkystės viceministro biuras)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azorų salos – Regioninė žuvininkystės inspekcija)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira – Regioninė žuvininkystės direkcija)

b:

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de PESCA; Direção de Serviços de Inspeção (Žemyninė dalis – Gamtos išteklių, saugumo ir jūrų transporto paslaugų generalinė direkcija; Nacionalinė žvejybos institucija; Tikrinimo tarnybų direkcija)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azorų salos – Regioninė žuvininkystės inspekcija)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira – Regioninė žuvininkystės direkcija)

Alfândega de Viana do Castelo (Viana do Kastelo muitinė)

Alfândega de Leixões (Leišoinso muitinė)

Alfândega do Aeroporto do Porto (Porto oro uosto muitinė)

Alfândega de Aveiro (Aveiro muitinė)

Alfândega de Peniche (Penišės muitinė)

Alfândega Marítima de Lisboa (Lisabonos jūrų muitinė)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Lisabonos oro uosto muitinė)

Alfândega de Setúbal (Setubalio muitinė)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Muitinės atstovybė Sinese, Setubalio muitinė)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Muitinės atstovybė Faro oro uoste)

Alfândega de Ponta Delgada (Ponta Delgados muitinė)

Delegação Aduaneira da Horta (Muitinės atstovybė Ortoje)

Alfândega do Funchal (Funšalio muitinė)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Muitinės atstovybė Madeiros oro uoste)

Rumunija

a, b, c:

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Nacionalinė žuvininkystės ir akvakultūros agentūra)

Slovėnija

a:

Finančni urad Koper (Koperio finansų skyrius)

b, c:

Finančni urad Celje (Celės finansų skyrius)

Finančni urad Koper (Koperio finansų skyrius)

Finančni urad Kranj (Kranio finansų skyrius)

Finančni urad Ljubljana (Liublianos finansų skyrius)

Finančni urad Maribor (Mariboro finansų skyrius)

Finančni urad Murska Sobota (Murska Sobotos finansų skyrius)

Finančni urad Nova Gorica (Nova Goricos finansų skyrius)

Finančni urad Novo mesto (Novo Mesto finansų skyrius)

Slovakija

a:

netaikoma

b, c:

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos valstybinė veterinarijos ir maisto tarnyba)

Suomija

a, b, c:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pietvakarių Suomijos ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centras)

Švedija

a, b, c:

Havs- och vattenmyndigheten (Laivybos ir vandentvarkos agentūra)

Jungtinė Karalystė

a:

Marine Management Organisation (Jūrų valdymo organizacija)

Marine Scotland (Škotijos jūrų reikalų direkcija)

b:

Marine Management Organisation (Jūrų valdymo organizacija)

UK Port Health Authorities (JK uostų sveikatos priežiūros institucijos)

c:

Marine Management Organisation (Jūrų valdymo organizacija)


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.


20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/18


Pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 4 dalį. Leidimas toliau taikyti nacionalines priemones, kurių nuostatos yra griežtesnės nei ES derinimo priemonės nuostatos

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 93/08)

1.

2014 m. lapkričio 25 d. raštu, kurį Komisija gavo 2014 m. lapkričio 26 d., Danija pranešė Komisijai apie savo pageidavimą Danijos teisėje toliau taikyti (1) nacionalines nuostatas dėl nitritų priedų naudojimo mėsos produktuose, kurios skiriasi nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 (2) nuostatų. 2013 m. gegužės 27 d. aktas Nr. 542 dėl maisto priedų ir pan. maiste (BEK nr 542 af 27.5.2013 (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: 31.5.2013, Fødevarerministeriet). Pranešimas susijęs su kalio nitritu (E 249) ir natrio nitritu (E 250) (nitritai), nurodytais Reglamento II priedo E dalyje, 8 maisto produktų kategorijoje (ES sąrašas).

2.

Didžiausia leidžiamoji koncentracija iš pradžių buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/52/EB (3). Šią direktyvą Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2006 m. liepos 5 d. ir ji yra pagrįsta EB sutarties 95 straipsniu (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis). Reglamentuojant nitratų ir nitritų naudojimą mėsos produktuose, ja siekiama proporcingai atsižvelgti į apsauginį nitritų, kaip bakterijų, galinčių sukelti gyvybei pavojingą botulizmą, dauginimąsi stabdančios medžiagos, poveikį ir kancerogeninių nitrozaminų susidarymo mėsos produktuose dėl juose esančių nitritų riziką, remiantis mokslinėmis Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir Maisto mokslinio komiteto (SCF) rekomendacijomis.

Pirmojoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB (4) redakcijoje buvo nustatyta didžiausia leidžiamoji nitritų ir nitratų koncentracija įvairiuose mėsos produktuose. Kitaip nei minėtoje direktyvoje, Direktyvoje 2006/52/EB pradėtas taikyti 2003 m. EFSA nuomonėje rekomenduotas principas, pagal kurį nitritų (kalio nitrito (E 249) ir natrio nitrito (E 250)) kontrolė turėtų būti reglamentuojama, nustatant didžiausią kiekį, kurį galima įdėti mėsos produktų gamybos metu. Šis kiekis yra 150 mg/kg mėsos produktams apskritai ir 100 mg/kg sterilizuotiems mėsos produktams.

Direktyvoje 2006/52/EB išimties tvarka buvo nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija tradiciniu būdu gaminamiems mėsos produktams, nes dėl tradicinės gamybos ypatumų į juos įdedamo kiekio kontroliuoti neįmanoma.

Šis leidimas naudoti nitritus buvo perkeltas į naująjį Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašą ir jų naudojimo sąlygas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede, nustatytus Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1129/2011 (5).

3.

Danijos aktu Nr. 542 kalio nitrito (E 249) ir natrio nitrito (E 250) į mėsos produktus leidžiama dėti tik neviršijant nustatyto konkretaus kiekio. Įvairiems produktams nustatytas skirtingas didžiausias kiekis – 0, 60, 100 arba 150 mg/kg. Priešingai nei Reglamente (EB) Nr. 1333/2008, Danijos nuostatose nenumatyta jokių nustatomo didžiausio pridedamo nitritų kiekio principo išimčių, todėl neleidžiama teikti rinkai tam tikrų tradiciniu būdu pagamintų mėsos produktų iš kitų valstybių narių. Be to, tam tikriems mėsos produktams, kuriems Reglamente nustatyta 0 ir 60 mg/kg riba, Danijos teisės aktuose nustatyta mažesnė pridedamų nitritų kiekio riba.

4.

Todėl Danijos teisės aktų nuostatos dėl į mėsos produktus dedamų nitritų yra griežtesnės nei Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 nuostatos.

5.

Danijos Karalystė mano, kad, priešingai nei Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008, dabartinės Danijos nuostatos visiškai atitinka EFSA nuomonę (6), kad mėsos produktų saugą iš esmės galima užtikrinti pridedant nuo 50 mg/kg nitritų.

Danija taip pat pažymi, kad dėl mažesnių didžiausio leidžiamo pridėti kiekio ribų Danijos nuostatomis dar labiau mažinama nitrozaminų keliama rizika, kurią sumažinti yra jos pagrindinis tikslas.

Danija pabrėžia, kad taisyklės, pagal kurias leidžiama mažesnė į mėsos produktus dedamų nitritų koncentracija, jau taikomos daugelį metų, tačiau niekada nekilo jokių problemų, susijusių su atitinkamų produktų laikymu, ir kad Danijoje, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, botulizmo atvejai labai reti, o nuo 1980 m. nenustatyta nė vieno jo atvejo dėl apsinuodijimo mėsos produktais.

Naujausi Danijos pateikti duomenys rodo, kad nuo Komisijos sprendimo 2010/561/ES (7) priėmimo vartojimo tendencijos iš esmės nepasikeitė. Danų suvartojamos mėsos kiekis nuolat didėja, tačiau mėsos produktų, kurių sudėtyje yra nitritų, suvartojimas iš esmės nekito. Galiausiai mėsos produktų iš kitų valstybių narių importas nuolat didėja.

6.

2014 m. Komisija užbaigė dokumentinį tyrimą, pagal kurį buvo stebima, kaip valstybės narės įgyvendina ES taisykles dėl nitritų. Tyrimas buvo pagrįstas atsakymais į visoms valstybėms narėms pateiktą klausimyną. Jis parodė, kad su tam tikromis išimtimis, įprastinis į nesterilizuotus mėsos produktus dedamų nitritų kiekis yra mažesnis nei ES didžiausias leidžiamas kiekis, bet didesnis negu Danijoje leidžiamas kiekis. Buvo padaryta išvada, kad reikėtų nuodugniau apsvarstyti galimybę persvarstyti galiojančią didžiausią leidžiamąją nitritų koncentraciją.

Todėl Komisija pradėjo ad hoc tyrimą dėl pramonėje įvairių kategorijų mėsos produktams naudojamų nitritų bei jų poreikio ir dėl apsaugos nuo botulizmo klostridijos (Clostridium botulinum). Šio tyrimo išvados bus paskelbtos iki 2015 m. pabaigos.

Be to, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 257/2010 (8) reikalaujama, kad iki 2015 m. pabaigos EFSA pakartotinai įvertintų nitritų naudojimo saugą.

Nuo 2016 m., atsižvelgdama į dokumentinio tyrimo su valstybėmis narėmis išvadas, ad hoc tyrimą dėl pramonėje naudojamų nitritų, pakartotinį EFSA vertinimą ir Danijos pateiktus duomenis, Komisija galės peržiūrėti didžiausią leidžiamąją nitritų koncentraciją.

7.

Komisija apsvarstys šį pranešimą atsižvelgdama į SESV 114 straipsnio 4 ir 6 dalis. 114 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad jei nustačius ES derinimo priemonę valstybė narė SESV 36 straipsnyje nurodytais arba su aplinkos ar darbo aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais nori toliau taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, apie tas nuostatas ir jų tolesnio taikymo motyvus ji praneša Komisijai. Gavusi pranešimą apie Danijos nuostatas, Komisija turi jas patvirtinti arba atmesti per šešis mėnesius. Per šį laikotarpį Komisija patikrina, ar tolesnis Danijos nuostatų taikymas būtų pagrįstas remiantis 36 straipsnyje nurodytais arba su aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais, ar tai nėra savavališka diskriminacijos priemonė arba užslėptas prekybos apribojimas ir ar tokiu būdu nesudaroma nereikalingų ir neproporcingų kliūčių vidaus rinkos veikimui.

8.

Pastabas dėl šio pranešimo pageidaujančios pateikti suinteresuotosios šalys Komisijai turi jas išsiųsti per 30 dienų nuo jo paskelbimo. Į vėliau pateiktas pastabas atsižvelgiama nebus.

9.

Daugiau informacijos apie šį Danijos pranešimą gali pateikti:

European Commission

Directorate-General Health and Food Safety

DG SANTE – Unit E7 Food Improvement Agents

Wim Debeuckelaere

Tel. +32 22985095

E. paštas: sante-e7-additives@ec.europa.eu


(1)  Leidimas 5 metamas suteiktas Komisijos sprendimu 2010/561/ES.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

(3)  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/52/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, ir Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (OL L 204, 2006 7 26, p. 10).

(4)  1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius (OL L 61, 1995 3 18, p. 1).

(5)  2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą (OL L 295, 2011 11 12, p. 1).

(6)  EFSA Journal (2003) 14, 1–31, The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological SAFEty of Meat Products.

(7)  2010 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas 2010/561/ES dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su nitritų dėjimu į tam tikrus mėsos produktus, apie kurias pranešė Danija (OL L 247, 2010 9 21, p. 55).

(8)  2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19).


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/20


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7537 – ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 93/09)

1.

2015 m. kovo 12 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Europos Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „ARDIAN France SA“ (toliau – ARDIAN, Prancūzija), priklausanti grupei „Ardian Group“ (Prancūzija), ir įmonė „F2i SGR S.p.A.“ (F2i SGR, Italija) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „F2i Aeroporti S.p.A.“ (toliau – FA, Italija), kurią šiuo metu visiškai kontroliuoja įmonė F2i SGR, kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   ARDIAN– privataus akcinio kapitalo ir turto valdymo veikla, įskaitant investicijas EEE transporto sektoriuje;

—   F2i SGR– privataus akcinio kapitalo ir turto valdymo veikla, visų pirma transporto, energetikos, telekomunikacijų ir sveikatos priežiūros sektoriuose;

—   FA– investavimas (tiesiogiai arba per jos patronuojamas įmones) į Italijos oro uostų sektoriaus bendroves.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Europos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7537 – ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/21


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7519 – Repsol / Talisman Energy)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 93/10)

1.

2015 m. kovo 10 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Repsol, S.A“ (toliau – „Repsol“, Ispanija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę įmonės „Talisman Energy Inc.“ (toliau – „Talisman“, Kanada) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Repsol“ dalyvauja visoje su naftos ir dujų pramone susijusioje veikloje, įskaitant žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgybą, parengimą eksploatuoti ir gavybą, naftos bei naftos chemijos produktų ir suskystintų naftos dujų rafinavimą ir prekybą, taip pat su gamtinėmis ir suskystintomis gamtinėmis dujomis susijusią prekybos veiklą,

„Talisman“ veikla apima žalios naftos, gamtinių dujų ir gamtinių dujų kondensatų žvalgybą, parengimą eksploatuoti, gavybą, transportavimą ir prekybą. Didžioji dalis įmonės veiklos vykdoma Šiaurės Amerikoje, Šiaurės jūros regione ir Pietryčių Azijoje. Be to, įmonė turi turto Lotynų Amerikoje, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Australijoje / Rytų Timore ir Papua Naujojoje Gvinėjoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Europos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7519 – Repsol / Talisman Energy“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


KITI AKTAI

Europos Komisija

20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 93/22


Pranešimas apie prašymą, teikiamą pagal Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnį

Perkančiojo subjekto teikiamas prašymas

(2015/C 93/11)

2015 m. sausio 16 d. Komisija pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), 35 straipsnį gavo prašymą. Pirmoji darbo diena po prašymo gavimo dienos – 2015 m. sausio 19 d.

Šis „Flughafen Wien“ prašymas pateiktas dėl veiklos, susijusios su geografinės vietovės eksploatavimu, siekiant aprūpinti oro uostais arba kita terminalo infrastruktūra oro vežėjus Austrijos teritorijoje. Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje nustatyta, kad ši direktyva netaikoma, kai atitinkamos rūšies veikla rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų, yra veikiama tiesioginės konkurencijos. Šios sąlygos vertinamos tik Direktyvos 2014/25/ES taikymo tikslais, nedarant poveikio nei konkurencijos taisyklių taikymui, nei kitoms ES politikos sritims.

Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1 punkto pirmos pastraipos b papunkčiu, Komisijos sprendimui dėl šio prašymo priimti suteikiamas 130 darbo dienų laikotarpis, prasidedantis pirmiau nurodytą darbo dieną. Todėl tas laikotarpis baigiasi 2015 m. liepos 30 d.


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.